OTOMATĠK KONTROL SĠSTEMLERĠ ĠNTERAKTĠF ve MODÜLER DENEY SETĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMATĠK KONTROL SĠSTEMLERĠ ĠNTERAKTĠF ve MODÜLER DENEY SETĠ"

Transkript

1 T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü OTOMATĠK KONTROL SĠSTEMLERĠ ĠNTERAKTĠF ve MODÜLER DENEY SETĠ Gökhan ÖĞÜT Hakkı YILMAZ Servet KEMANCI Prof. Dr. Ġsmail H. ALTAġ Haziran 2013 TRABZON

2

3 T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü OTOMATĠK KONTROL SĠSTEMLERĠ ĠNTERAKTĠF ve MODÜLER DENEY SETĠ Gökhan ÖĞÜT Hakkı YILMAZ Servet KEMANCI Prof. Dr.Ġsmail H. ALTAġ Haziran 2013 TRABZON

4

5 LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU Servet Kemancı, Hakkı Yılmaz ve Gökhan Öğüt tarafından Prof. Dr. Ġsmail Hakkı AltaĢ yönetiminde hazırlanan Otomatik kontrol sistemleri interaktif ve modüler deney seti tasarımı baģlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiģ, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiģtir. DanıĢman : Prof. Dr. Ġsmail H. ALTAġ. Jüri Üyesi 1 : Prof. Dr. Cemil Gürünlü. Jüri Üyesi 2 : ArĢ. Gör. Dr. Emre Özkop. Bölüm BaĢkanı : Prof. Dr. Ġsmail H. AltaĢ. i

6

7 ÖNSÖZ Bu bitirme projesinin teorik çalıģmaları Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından deneysel laboratuar çalıģmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıģtır. Bu projenin dikkatlice okunup uygulanması öğrencilerimizin iyi birer mühendis olmalarına katkı sağlayacaktır. Bu projenin ilk taslaklarının hazırlanmasında emeği geçenlere, projenin son halini almasında yol gösterici olan kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. Ġsmail H. ALTAġ a teģekkür ederiz. Deneysel çalıģmaların tasarımında, teorik ve donanım konusunda bize her zaman destek olan ArĢ. Gör. M. ġinasi AYAS a ve Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP a Ģükranlarımızı sunmak istiyoruz. Ayrıca bu çalıģmayı destekleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ne Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığına içten teģekkürlerimizi sunarız. Her Ģeyden öte, eğitimim süresince bize her konuda tam destek veren ailelerimize ve bize hayatlarıyla örnek olan tüm hocalarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız. Haziran 2013 Hakkı Yılmaz Gökhan Öğüt Servet Kemancı ii

8

9 İÇİNDEKİLER Lisans Bitirme Projesi Onay Formu i Önsöz ii Ġçindekiler iii Özet v Semboller Ve Kısaltmalar vi 1. GiriĢ Projenin Tanımı ve Varılmak Ġstenen Hedef Literatür ÇalıĢması Katkılar Yöntem ÇalıĢma Takvimleri 5 2. Teorik Altyapı Kontrol Türleri Açık Çevrim Kontrolü Kapalı Çevrim Kontrolü Kontrolor Yapıları P (Oransal) Kontrol PI (Oransal ve Integral) Kontrol PD (Oransal ve Türev) Kontrol PID (Oransal, Integral ve Türev) Kontrol Denetlenecek Sistemler DA Jeneratörü Gerilim Kontrolü Sıcaklık Kontrolü Tasarım Malzeme Analizi Deney Setinin Tasarımı Deney Setinin Teknik Çizimi Deney Seti Modüllerinin Tanıtımı Kaynak Modülü Simetrik Güç Kaynağı ĠĢaret Kaynağı Kontrol Modülü 28 iii

10 Denetlenecek Sistemler Modülü Gözlem Modülü Deneysel ÇalıĢmalar ve Simülasyonlar Deneysel ÇalıĢmalar DA Jeneratör Sıcaklık Kontrol Simülasyonlar DA Jeneratör Simülasyonu Oransal Kontrol PID Kontrol Kazanç Ayarı Sıcaklık Kontrol Simülasyonu Oransal Kontrol PID Kontrol Kazanç Ayarı Sonuçlar Yorum ve Değerlendirmeler 48 Kaynaklar Ekler Ek.1 Standartlar ve Kısıtlar Formu iv

11 ÖZET TasarlanmıĢ olan Modüler Kontrol Sistemleri Deney Seti ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri öncelikte olmak üzere benzeri mühendislik bölümlerinde okutulmakta olan Otomatik Kontrol Sistemleri derslerinin uygulamalı olarak öğretilmesine katkı sağlanacaktır. Yapılan deney seti modüler olma özelliği sayesinde daha ekonomik, kullanım ve geliģtirilme özellikleri sayesinde amaca ve öğretim hedeflerine göre büyültülebilecek ya da küçültülebilecektir. Öğrenci teorinin pratikle uyumunu öğrenirken, tasarım yapmayı ve teoriyle pratiği birleģtirip ortaya bir ürün çıkarabilme becerisini de kazandıracaktır. OluĢturulan deney seti, bilgisayar destekli, birleģik, hafif ve hızlı-kolay kurulum özelliklerine sahip olacaktır. v

12

13 SEMBOLLER VE KISALTMALAR DA P PI PD PID K p K i K d PB kg M S N Amp r(t) G(s) y(t) q(t) Doğru Akım Oransal Oransal ve Integral Oransal ve Türev Oransal, Integral ve Türev Oransal Kontrol Sabiti Ġntegral Kontrol Sabiti Türev Kontrol Sabiti Orantı Bandı Kilogram Metre Saniye Newton Amper GiriĢ Fonksiyonu Transfer Fonksiyonu ÇıkıĢ Fonksiyonu Bozucu Etki vi

14

15 ÇİZELGE LİSTESİ Sayfa No Çizelge 1.1: Ortak çalıģma takvimi 5 Çizelge 1.2: Gökhan Öğüt için çalıģma takvimi 6 Çizelge 1.3: Hakkı Yılmaz için çalıģma takvimi 7 Çizelge 1.4: Servet Kemancı için çalıģma takvimi 8 Çizelge 3.1: Malzeme Listesi 21 Çizelge 4.1: NTC Akım Gerilim Direnç Sıcaklık ĠliĢkisi 32 vii

16

17 ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No Şekil 2.1. Açık çevrim kontrol blok diyagramı 9 Şekil 2.2. Kapalı çevrim kontrol blok diyagramı 10 Şekil 2.3. P kontrol sistemin elektriksel eģdeğer devresi 11 Şekil 2.4. P kontrollü sistemin blok diyagramı 11 Şekil 2.5. PI kontrol sistemin elektriksel eģdeğer devresi 12 Şekil 2.6. PI kontrollü sistemin blok diyagramı 13 Şekil 2.7. PD kontrol sistemin elektriksel eģdeğer devresi 13 Şekil 2.8. PD kontrollü sistemin blok diyagramı 14 Şekil 2.9. PID kontrol sistemin elektriksel eģdeğer devresi 15 Şekil PID kontrollü sistemin blok diyagramı 16 Şekil DA Jeneratör Gerilim Kontrolü 17 Şekil DA Jeneratör Gerilim Kontrolü Üstten Görünüm 17 Şekil Sıcaklık Kontrol Devresi 18 Şekil Sıcaklık Kontrol Devresi Üstten Görünüm 19 Şekil 3.1. Deney Setinin Tasarımı 22 Şekil 3.2. Deney Seti Teknik Çizimi 23 Şekil 3.3. Deney Seti Genel Görünüm 24 Şekil 3.4. Simetrik Güç Kaynağı Devresi 25 Şekil 3.5. Simetrik Güç Kaynağı Devresi Üstten Görünüm 25 Şekil 3.6. LM348 Ġç Yapısı 26 Şekil 3.7. ĠĢaret Üreteci Devresi 26 Şekil 3.8. ĠĢaret Üreteci Devresi Üstten Görünüm 27 Şekil 3.9. Kontrol Modülü Tasarımı 28 Şekil Kontrol Modülü Üstten Görünüm 29 Şekil 4.1. DA Jenerator Gerlim Kontrolü Devresi 30 Şekil 4.2. Sıcaklık Kontrol Devresi 32 Şekil 4.3. PID Geri Besleme Blok Diyagramı 33 Şekil 4.4. DA Jenerator Blok Diyagramı 33 Şekil 4.5. DA Jenerator EĢdeğer Devresi 34 Şekil 4.6. P Kontrol Basamak Tepkesi 36 viii

18 Şekil 4.7. PID Kontrol Basamak Tepkesi 38 (Kp=100,Ki=1,Kd=1) Şekil 4.8. PID Kontrol Basamak Tepkesi 38 (Kp=100,Ki=15,Kd=1) Şekil 4.9. PID Kontrol kazanç Ayarı 39 (Kp=100,Ki=15,Kd=20) Şekil Sıcaklık Kontrol Deney ġeması 40 Şekil NTC Akım Gerilim Karakteristiği 40 Şekil Sıcaklık Kontrol Sistemi Blok Diyagramı 41 Şekil PID Kontrol Basamak Tepkesi 43 (Kp=1,Ki=1,Kd=1) Şekil PID Kontrol Basamak Tepkesi 44 (Kp=100,Ki=1,Kd=1) Şekil PID Kontrol Basamak Tepkesi 46 (Kp=100,Ki=7,Kd=1) Şekil PID Kontrol Basamak Tepkesi (Kp=1,Ki=7,Kd=2) 47 ix

19 1. GİRİŞ 1.1. Projenin Tanımı ve Varılmak İstenen Hedef Kontrol sistemleri dersleri, elektrik mühendisliği ve makine mühendisliği gibi birçok mühendislik dalında temel dersler olarak öğretilmektedirler. Bundan dolayı mühendislik öğrencilerine bu dersler en son teknolojik bilgilerle ve modern kontrol teknikleri kullanılarak uygulamalı olarak öğretilmelidir. Günümüzde özellikle mühendislik ve teknik eğitim alan öğrencilerin, derslerde aldıkları teorik bilgileri laboratuar ortamında pratiğe dönüģtürmesi çok önemlidir. Bir çok eğitim kurumunda fiziki koģulların yetersizliğinden dolayı öğrenciler laboratuarlardan sınırlı zaman aralığında faydalanmaktadırlar. Eğitimde geleneksel laboratuar yöntemleri karģılaģtırıldığında, deney donanımlarının kullanılması açısından, öğrencilere daha fazla öğrenme imkanı sağlamadığı görülmüģtür. TasarlanmıĢ olan kontrol sistemleri modüler deney seti ile üniversitelerin elektrikelektronik mühendisliği bölümleri baģta olmak üzere otomatik kontrol sistemleri dersi okutulan diğer mühendislik bölümlerinde kontrol sistemleri konularıyla ilgili birçok uygulamanın bir arada daha verimli, maliyet bakımdan daha ucuz ve esnek bir Ģekilde gerçekleģtirilmesi amaçlanmaktadır. Modüler deney setinin kullanılması ile öğrencilerin yapacakları deneyleri tasarlamaları ve seçecekleri modüllerle bu deneylerini gerçekleģtirmeleri sağlanacaktır. Böylece sadece hazır bir deneyin ölçme ve gözlemlerini değil, o deneyin tasarımını da yaparak deney tasarlama ve gerçekleģtirme kapsamında her deney öğrenci için birer mühendislik tasarımı ve proje gerçeklemesine dönüģecektir Literatür Çalışması Günümüzde firmalar kontrol sistemleri deney seti diye eğitim setleri pazarlamakta ve üniversitelerde ilgili bölümlerinde bu eğitim setleri üzerinden öğrencilerine deneylerini yaptırmaktadırlar. Bu eğitim setlerinde her Ģey öğrenci için hazır hale getirilmiģtir. Öyle ki öğrenci veya deney sorumluları hiç bir ön tasarım yapmadan bir kaç bağlantının arkasından bazı anahtarların konumunu değiģtirmek suretiyle deneyi 1

20 gerçekleģtirmektedirler. Bu kontrol eğitim setlerinin neredeyse tüm bağlantıları yapılmıģ, geriye çok az bağlantı bırakılmıģ, gerekli düzenleme, tasarım ve testlerin sadece bazı anahtarların konumlarının değiģtirilmesi ile yapılmaktadır. Bu tip deney setleri öğrencinin öğrenmesinden onların veri kaydeden gözlemci olmasına sebep olmaktadır. Bu eğitim setlerinde yapılacak deney sayısı sınırlı olduğundan sadece üzerine sabitlenmiģ malzemelerin izin verdiği ölçüde ölçme ve gözlem yapılabilmektedir. Bu tür deney setleri ile aslında öğrenci teori ile pratiği sadece sonuç bazında karģılaģtırıp değerlendirme yapabilmektedir. Bu pratik kısmın nasıl tasarlandığı ve gerçeklendiği konusunda bir Ģey öğrenememektedir. Yıldırım Elektronik gibi bazı firmalarda PID (Oransal-Ġntegra-Türev) kontrol modülü üretilmektedir. Bu modül PID üzerinde farklı sinyaller uygulanarak temel ilkelerin öğrenilmesi için tasarlanmıģtır. Bununla beraber deney seti üzerinde tasarım yapma imkanı kısıtlanmıģtır. Yakın Doğu Üniversitesinde PID ile sıcaklık kontrol deney seti tasarlanmıģtır. Bu çalıģmada bir kap içerisindeki suyun sıcaklığını belirli bir değerde tutulması için pıd denetleyicilerden faydalanılmıģtır. Ayrıca bu projede piyasada satılan kontrol deney setlerinin maliyetinin fazla olması sebebiyle daha ucuz bir kontrol deney seti üretilmesi amaçlanmıģtır. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsünde 2009 yılında Akif Birol Dumanay tarafından DC Motorun PID ile hız denetimi için uzaktan laboratuvar uygulaması görülmüģtür. Hazırlanan bu sistemde sanal bir laboratuarda web tabanlı bir uygulamayla öğrencilere sanal laboratuarda deneyleri gerçekleme imkanı sunulmuģtur. Kocaeli Üniversitesi elektrik-elektronik bölümünde 2006 yılında Mehmet Poyraz PID kontrolü ile doğru akım motorunun hız kontrolünü, PID ile yükseklik denetimini ve top-kiriģ problemlerine çözüm sunmuģtur Katkılar Bir deney seti öğrenciye teorinin pratikle uyumunu öğretirken onu tasarım yapmaya, teoriyle pratiği birleģtirip ortaya bir ürün çıkarabilme becerisini de kazandırmalıdır. Bu nedenle burada tasarlanmıģ olan deney düzeneğinin var olanlardan farkı, deneylerin alt 2

21 modüllere ayrıģtırılarak öğrencinin yapacağı deneyi bu modülleri kullanarak tasarlamasını ve gerçeklemesini sağlamaktır. Burada öğrenci her Ģeyi hazır bir seti kullanmayacak, yapacağı deneye göre modüllerini seçecek, bunları kendisi birleģtirecek ve ortaya çalıģan bir deney seti çıkaracaktır. Deney düzeneğinin modüler olması, arıza durumunda sadece arızalanan modülün onarılması veya değiģtirilmesi yeterli olacağından sürekli kullanımda da avantaj sağlayacaktır. Deney seti gerekli standartlar dikkate alınarak yapılacağından ileride baģka modüller eklenerek yapılacak deney sayısı ve türü artırılabilir. Bu bakımdan da geliģmeye açık bir özelliğe sahip olacaktır. Var olan deney setleri ve bunların kullanımından farklı olarak, tasarlanmıģ olan modüler deney seti öğrencilerin belirli bir konuda, belirli bir sistemi kontrol etmek üzere kendi deney setlerini tasarlamalarına, bu tasarımlarını gerçekleģtirmek üzere gerekli modülleri seçmelerine ve bu modülleri birleģtirerek deneylerini gerçekleģtirebilmelerine olanak vermektedir. Dolayısıyla bu deney seti, tasarla-projelendir-oluģtur-dene kolaylığı sunan, öğrencinin sadece ölçüp değerlendiren değil, tasarlayan, projelendiren ve yapan bir mühendis olmasına katkı sağlayan özellikte olacaktır. Bu deney düzeneğinin tasarımı özellikle öğrencilerin öğrenmesini ön plana çıkaran bir düģünceyle gerçekleģtirildiğinden hali hazırda var olan ve değiģik firmalarca pazarlanan, öğretmekten çok sadece hazır hale getirilmiģ, anahtar aç/kapa Ģeklinde çalıģan benzerlerinden farklı olacaktır. Burada yapılacak tasarımla, gerekli bağlantı noktaları hazırlanarak deneydeki tüm bağlantıların öğrenciler tarafından yapılması, gerekli durumda yazılımının yapılması, tüm ölçümlerin öğrenciler tarafından alınması ve anında raporlanması hedeflenmiģtir Yöntem Kontrol sistemleri deneyleri için oluģturulan düzenek üzerinde modüllerin özelliklerine göre yerler oluģturulmuģ ve modül bağlantılarının kolayca yapılması sağlanmıģtır. Yapılacak deneyin türüne göre ilgili öğrenci grubu önce bu deneyin teorik altyapısını araģtıracak, elde ettikleri bilgilere göre hangi modülleri kullanmaları gerektiğine karar vererek bir bağlantı diyagramı oluģturacaklardır. Bu diyagramı önce sanal ortamda deneyecekler ve gerekli testlerin yapılıp yapılamayacağını inceleyerek sonuçlarını bir ön raporla laboratuvar sorumlusuna sunup, deneyi gerçekleģtirme aģamasına geçmek için onay alacaklardır. Eğer laboratuvar sorumlusu bağlantı Ģeması ve sanal sonuçları 3

22 uygun bulursa öğrenci grubu bu defa gerçek modülleri kullanarak deneyini oluģturacak ve deneye hazır hale getirecektir. Test sırasında yapılan ölçümler ilgili ölçü aletleriyle ölçülüp kaydedilecek, bazı ölçümlere ait veriler ise veri toplama üniteleri ile bilgisayara aktarılıp değerlendirilmek üzere burada depolanacaktır. Okunarak kaydedilen veya veri aktarım modülüyle toplanan veriler deney sonunda hemen değerlendirmeye alınarak rapor hazırlanacak ve bu rapor hemen laboratuvar online rapor kutusuna gönderilecektir. Her deney setinde internet eriģimi olan bir bilgisayar modülü bulunacak, hem okunan ölçümler hem de aktarılan veriler bu bilgisayarda kurulu bir yazılım üzerinden değerlendirilerek raporlar hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan raporların rapor kutusuna gönderilmesiyle deney tamamlanmıģ olacaktır. 4

23 baģlama tarihi bitiģ tarihi süresi 1.5. Çalışma Takvimleri Çizelge 1.1: Ortak çalıģma takvimi Proje Adı : Kontrol Sistemleri Deney Seti Proje Adımları ġubat Mart Nisan Mayıs Kontrolör devresinin tasarımı X X Kontrolör modülünün oluģturulması X Kontrol modülünün testi X Simetrik güç kaynağının devre tasarımı X Simetrik güç kaynağı modülünün oluģturulması X Simetrik güç kaynağı modülünün testi X X ĠĢaret kaynağının devre tasarımı X ĠĢaret kaynağı modülünün oluģturulması X ĠĢaret kaynağı modülünün testi X DA Jeneratör gerilim kontrolü devresinin tasaımı X DA Jeneratör gerilim kontrolü modülünün oluģturulması X DA Jeneratör gerilim kontrolü modülünün testi X Sıcaklık kontrolü devresinin tasarımı X Sıcaklık kontrolü modülünün oluģturulması X Sıcaklık kontrolü modülünün testi X Deney simülasyonlarının yapılması X Deney seti test yatağının oluģturulması X Deneylerin gerçekleģtirilmesi X Deney sonuçları ve simülasyonların karģılaģtırılması X Tez yazımı X Tez teslimi X

24 baģlama tarihi bitiģ tarihi süresi Proje Adı : Kontrol Sistemleri Deney Seti Çizelge 1.2: Gökhan ÖĞÜT için çalıģma takvimi Proje Adımları 2013 ġubat Mart Nisan Mayıs Kontrolör devresinin tasarımı Kontrolör modülünün oluģturulması Kontrol modülünün testi X Simetrik güç kaynağının devre tasarımı Simetrik güç kaynağı modülünün oluģturulması X Simetrik güç kaynağı modülünün testi X X ĠĢaret kaynağının devre tasarımı ĠĢaret kaynağı modülünün oluģturulması X ĠĢaret kaynağı modülünün testi X DA Jeneratör gerilim kontrolü devresinin tasaımı DA Jeneratör gerilim kontrolü modülünün oluģturulması DA Jeneratör gerilim kontrolü modülünün testi X Sıcaklık kontrolü devresinin tasarımı X Sıcaklık kontrolü modülünün oluģturulması X Sıcaklık kontrolü modülünün testi X Deney simülasyonlarının yapılması X Deney seti test yatağının oluģturulması X Deneylerin gerçekleģtirilmesi X Deney sonuçları ve simülasyonların karģılaģtırılması X Tez yazımı X Tez teslimi X 6

25 baģlama tarihi bitiģ tarihi süresi Proje Adı : Kontrol Sistemleri Deney Seti Çizelge 1.3: Hakkı Yılmaz için çalıģma takvimi Proje Adımları 2013 ġubat Mart Nisan Mayıs Kontrolör devresinin tasarımı X X Kontrolör modülünün oluģturulması X Kontrol modülünün testi X Simetrik güç kaynağının devre tasarımı X Simetrik güç kaynağı modülünün oluģturulması Simetrik güç kaynağı modülünün testi X ĠĢaret kaynağının devre tasarımı X ĠĢaret kaynağı modülünün oluģturulması X ĠĢaret kaynağı modülünün testi X DA Jeneratör gerilim kontrolü devresinin tasaımı X DA Jeneratör gerilim kontrolü modülünün oluģturulması X DA Jeneratör gerilim kontrolü modülünün testi X Sıcaklık kontrolü devresinin tasarımı Sıcaklık kontrolü modülünün oluģturulması Sıcaklık kontrolü modülünün testi Deney simülasyonlarının yapılması Deney seti test yatağının oluģturulması X Deneylerin gerçekleģtirilmesi X Deney sonuçları ve simülasyonların karģılaģtırılması X Tez yazımı X Tez teslimi X 7

26 baģlama tarihi bitiģ tarihi süresi Proje Adı : Kontrol Sistemleri Deney Seti Çizelge 1.4: Servet Kemancı için çalıģma takvimi Proje Adımları 2013 ġubat Mart Nisan Mayıs Kontrolör devresinin tasarımı Kontrolör modülünün oluģturulması X Kontrol modülünün testi X Simetrik güç kaynağının devre tasarımı X Simetrik güç kaynağı modülünün oluģturulması X Simetrik güç kaynağı modülünün testi X ĠĢaret kaynağının devre tasarımı X ĠĢaret kaynağı modülünün oluģturulması X ĠĢaret kaynağı modülünün testi X DA Jeneratör gerilim kontrolü devresinin tasaımı X DA Jeneratör gerilim kontrolü modülünün oluģturulması X DA Jeneratör gerilim kontrolü modülünün testi X Sıcaklık kontrolü devresinin tasarımı X Sıcaklık kontrolü modülünün oluģturulması X Sıcaklık kontrolü modülünün testi X Deney simülasyonlarının yapılması X X Deney seti test yatağının oluģturulması X Deneylerin gerçekleģtirilmesi X Deney sonuçları ve simülasyonların karģılaģtırılması X Tez yazımı X Tez teslimi X 8

27 2. Teorik Altyapı Otomatik kontrol sistemlerinin son yıllarda hem bilimsel çalıģma alanı hemde günlük hayat kullanım alanı gittikçe artmaktadır. Aslında otomatik kontrol sistemleri fiziksel ve kimyasal etkilerin tamamını insane gücüne bağlı olmaksızın kontrol edilmesini amaçlar. En basit uygulama alanından en zor en karmaģık uygulama alanlarına kadar çok geniģ bir yelpazede otomatik kontrol sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun nedeni Ģu Ģekilde sıralanabilir. Otomatik kontrol, insanları monoton tekrarlı iģlerden kurtararak zeka ve düģünebilme yeteneklerini daha iyi kullanabilecekleri iģlere yönelmelerini sağlar. Otomatik kontrol, insanların fiziksel yetenlerin aģan çok hızlı, çok hassas, iģlerde insanın hakimiyetini kolaylaģtırır. Otomatik kontrol, mühendislere hem teorik ve tasarım hemde gerçekleme ve uygulama aģamalarında daha sade, esnek ve yüksek verimli çözüm fırsatları sunmaktadır [1] Kontrolör Türleri Açık Çevrim Kontrolü Açık çevrim kontrolde kontrolör sistemin çıkıģını dikkate almaz sadece referans değere bağlı olarak kontrol iģlemini yapar. Bu sebeple hassasiyetleri düģüktür. Hassas denetim yapılması gereken yerlerde kullanılmazlar. Bu kontrol türünde sistemdeki bozucu etkiler insan faktörüyle tespit edilebilir. ġekil 2.1 de örnek bir açık çevrim sistemi gösterilmiģtir. Burada kontrolör sistemi sadece giriģten aldığı referans değere göre denetler. Şekil 2.1. Açık çevrim kontrol blok diyagramı 9

28 2.1.2 Kapalı Çevrim Kontrolü Kapalı döngülü denetim sistemi; Açık döngülü denetim sisteminin aksine kontrol edilen sistemin çıkıģı ölçülür ve ġekil 2.2 de görüldüğü gibi geri beslemeyle tekrar sistemin giriģine verilir referans değeri ile karģılaģtırılır ve kontrolör sayesinde de sistemin çıkıģ değeri arzu edilen değere oldukça yakın tutulur. Kapalı döngülü denetim sisteminin temel mantığı geri beslemedir. Bu sayede çok hassas kontroller yapılabilir [2]. Şekil 2.2. Kapalı çevrim kontrol blok diyagramı PID kontrol kapalı çevrime güzel bir örnektir. Bu çalıģmada sistem kontrolü PID ile yapılmıģtır. PID denetim ve geri besleme; kontrol mühendisliğinin en temel konularıdır Kontrolör Yapıları P (Oransal) Kontrol P (Oransal) kontrol ġekil 2.3 te gösterildiği gibi 3 adet LM741 opamp (yükselteç) ve uygun değerde dirençler kullanılarak tasarlanabilir. Oransal kontrol fark alıcı (hata algılayıcı) kat, oransal kat ve tersleyici kattan oluģmaktadır. Bu katlarda kullanılan opamplar aynı olmasına karģın üzerlerine bağlanan direnç bağlantı Ģekilleri ve direnç değerleri bunların farklı Ģekilde çalıģmalarına sebep olmaktadır. 10

29 Şekil 2.3. P kontrol sistemin elektriksel eģdeğer devresi Eğer oransal kontrolde, kontrolörün çıkıģına u(t) giriģine de e(t) dersek giriģ ve çıkıģ birbiriyle orantılı olacaktır. GiriĢle çıkıģ arasındaki bağıntı; u(t)=k p. e(t) (2.1) Ģeklinde olur. Burada e(t) hata sinyalidir.u(t) ve e(t) arasındaki oran Kp oransal kazanç olarak adlandırılır.oransal etkinin transfer fonksiyonu; U(s) Ģeklindedir. Kp değeri aynı zamanda; E(s) = K p (2.2) K p = R6 R5 (2.3) Ģeklindede ifade edilir. Bu ifadeden anlaģıldığı üzere Kp değeri R6 ve R5 değiģkenleri sayesinde istenilen değere ayarlanabilir. ġekil 2.4 de oransal kontrolün blok Ģeması verilmiģtir. Şekil 2.4. P kontrollü sistemin blok diyagramı 11

30 Burada konrolörden çıkan u(t) sinyali denetlenen sisteme veriliyor. Sitemin çıkıģıda geri besleme ile referans değerle karģılaģtırılıyor. Bunun sonucunda e(t) hata sinyali elde ediliyor. Oransal kontrolde u(t) sinyali e(t) sinyali ile orantılı olarak değiģir. Bu değiģim hata büyük iken büyük küçük iken küçüktür. Hatta hata çok küçük değerde ise kontrolör gerekli düzeltici iģareti sağlayamaz. Bu problem nedeniyle oransal kontrolde kalıcı durum hatası oluģur. Kalıcı durum hatası kp değerinin değiģtirilmesi ile yok edilemesede azaltılabilir. Oransal kontrolörün en önemli özelliği yapısının çok bait olmasıdır PI (Oransal ve Integral) Kontrol PI Kontrol ġekil 2.5 de görüldüğü gibi P kontrolöre I (integral) katı eklenerek oluģturulur. Şekil 2.5. PI kontrol sistemin elektriksel eģdeğer devresi Ġntegral kontrolde u(t) sinyali hata sinyali e(t) ile orantılı bir Ģekilde değiģir. Bu da P kontrolde ortaya çıkan kalıcı-durum hatasının giderilmsini sağlar. PI kontrollü bir sistemin blok Ģeması ġekil 2.6 da verilmiģtir. 12

31 PI kontrolörün transfer fonksiyonu; Şekil 2.6. PI kontrollü sistemin blok diyagramı Ģeklindedir. K i değeri; U(s) E(s) = K p + 1 s K i (2.4) K i = 1 R9 C1 (2.5) Ģeklindede ifade edilir. K i değeri R9 ve C1 değiģkenlerine bağlıdır ve istenilen değere ayarlanabilir PD (Oransal ve Türev) Kontrol PD kontrol ġekil 2.7 de gösterildiği gibi P kontrolöre D (türev) katı eklenerek yapılır. Şekil 2.7. PD kontrol sistemin elektriksel eģdeğer devresi 13

32 Türev etkinin en önemli üstünlüğü; hatanın büyümesini önceden kestirmesi ve büyük bir hata ortaya çıkmadan bir düzeltme etkisi sağlamasıdır. Sabit bir ifadenin türevi sıfır olduğu için türev etkinin zamanla değiģmeyen sabit hata üzerinde etkisi yoktur. Türev etki değeri zamanla değiģen hatalarda etkilidir buyüzden kontrol organlarında yalnız baģına kullanılmaz ve ancak diğer kontrol etkileri ile birleģtirilerek kullanılabilir. PD kontrol; U(s) olarak ifade edilir. Aynı zamanda Kd değeri; E(s) = K p + sk d (2.6) K d = R 11 C 1 (2.7) Ģeklindede ifade edilir. Kd değeri R9 ve C1 değiģkenlerine bağlıdır ve istenilen değere ayarlanabilir. Sistemin blok yapısı ġekil 2.8 de verilmiģtir. Şekil 2.8. PD kontrollü sistemin blok diyagramı 14

33 2.1.4 PID (Oransal, Integral ve Türev) Kontrol PID (Oransal, Integral ve Türev Kontrol ) Kontrol ġekil 2.9 da gösterildiği gibi P,I ve D katlarının birleģiminden oluģur. Şekil 2.9. PID kontrol sistemin elektriksel eģdeğer devresi PID kontrol transfer fonksiyonu; U(s) E(s) = K p + 1 s K i + sk d (2.8) olarak yazılır. PID kontrolör Kp, Ki ve Kd değerleri değiģtirilerek sisteme uygun hale getirilir. Sistemin arzu edilen düzeyde çalıģması için PID parametrelerinin ayarlanması gereklidir. Bu ayarlama Ziegler-Nichols metodu ile kolayca yapılabilir. PID kontrol; üç temel kontrolün üstünlüklerini tek bir birim içinde birleģtiren bir kontrolördür. Ġntegral kontrol, sistemde ortaya çıkabilecek kalıcı-durum hatasını sıfırlarken türev kontrol, yalnızca PI kontrol etkisi kullanılması haline göre sistemin aynı bağıl kararlılığı için cevap hızını artırır. 15

34 PID kontrollü bir sistemin blok diyagramı ġekil 2.10 da verilmiģtir. Şekil PID kontrollü sistemin blok diyagramı. Integral ve türevsel etkilerin bulunmadığı sadece oransal etkinin bulunduğu sistemlerde de dengeye ulaģmak mümkündür. Ancak bu tür kontrol sistemlerinde az da olsa set değeri ile kontrol edilen değer arasında sıfırdan farklı + veya değerde vede sıfıra indirilmeyen bir hata bulunur. Bu kontrolöre I ilave edilirse PI kontrol elde edilir ve hata ortadan kalkar. PI kontrolörle denetlenen bir süreçte sistem dengeye ulaģtıktan sonra sapma oluģmaz. Integral etkinin dezavantajı ise sistemin karalılığını azaltmasıdır ayrıca süreci ossilasyona sokabilir. PI kontrolöre D eklenmesi set değerine ulaģmak için geçen zamanı azaltır. Türevsel etki sistemin kararlı hale gelmesinde yardımcı olur [2] Denetlenecek Sistemler DA Jeneratör Gerilim Kontrolü Genel bir tanım olarak, döner bir makine elektrik enerjisinden mekanik enerji üretebiliyorsa bu tür makinalara motor denir. Fakat makine mekanik enerjiden elektrik enerjisi üretebiliyorsa bu tür makinalara da jeneratör denir. Genelde doğru akım makinaları jeneratör veya motor çalıģtırılabilir. Bu sebeple doğru akım motoru için uygulanan tasarım modelleri jeneratör içinde uygulanabilir. ġekil 2.11 de doğru akım jeneratörünün gerilim kontrolünün nasıl gerçekleģeceği gösterilmiģtir. Ayrıca devrenin gerçeklenmiģ hali de ġekil 2.12 de gösterilmiģtir. 16

35 Şekil DA Jeneratör Gerilim Kontrolü Şekil DA Jeneratör Gerilim Kontrolü Üstten Görünüm DA makinalarında stator içindeki kutup sargıları sayesinde tek yönlü bir akı oluģturulur. Stator kutup sargılarının faydalarından biride kutup sargılarından akan akımı değiģtirerek oluģan manyetik akıyı değiģtirilir. Bu sayede de DA motorunun hızı ile DA jeneratörünün ürettiği gerilimi kontrol edilebilir. Endüstride üretilen küçük güçlü DA motor ve DA jeneratörler aynı türdendirler. Bu sayede çoğunlukla bir DA motor DA jeneratör olarak çalıģtırılabilirken aynı zamanda DA jeneratör de DA motor olarak çalıģtırılabilir. 17

36 Sıcaklık Kontrolü Sıcaklık kontrollerine ortam sıcaklığının istenilen sıcaklık aralığında tutulması gereken yerlerde ihtiyaç vardır. Sıcaklık kontrolü hayatın her safhasında ihtiyaç duyulan bir gereksinim olmakla beraber; üretim yapılan yerlerde, fabrikalarda özellikle,yanıcı,patlayıcı maddelerin, tıbbi malzemelerin,gıda malzemelerinin üretildiği yada muhafaza edildiği yerlerle bu ihtiyaç hayati seviyelere çıkmaktadır. Sıcaklık kontrolünün yapılacağı ortamın sıcaklığı belli bir aralıkta tutulması gerekir. Bu sıcaklık bazen geniģ bir aralıkta olurken bazen de çok küçük bir aralık yada kesin bir değerde olabilir. Bu sebeple sıcaklık aralığı daraldıkça kontrolün hasasiyetinin artması gerekir. ġekil 2.13 de sıcaklık kontrolünün nasıl gerçekleģtrildiği verilmiģtir. Bu devrede cam bir fanus taģ dirençle ısıtılarak ortam sıcaklığı belli bir değerde tutlmaya çalıģılmıģtır. TaĢ dirence uygulanan gerilim ile taģ direnç ısıtılmıģ ve ortam sıcaklığı PTC, NTC ve Termokuplor gibi sıcaklık algılayıcılarla ölçülmüģtür. Ölçüm sonucu geri besleme ile referans değerle karģılaģtırılmıģ ve hata değeri bulunmuģtur. Bu hata değeri PID kontrolöre verilmiģ taģ dirence uygulanan gerilim seviyesi değiģtirilerek ve ortam sıcaklığı istenilen seviyeye çekilmeye çalıģılmıģtır. Ayrıca devrenin gerçeklenmiģ hali de ġekil 2.14 de gösterilmiģtir. Şekil Sıcaklık Kontrol Devresi 18

37 Şekil Sıcaklık Kontrol Devresi Üstten Görünüm 19

38 3. Tasarım Burada önerilen modüler yöntemde deney seti bir test yatağına sahip ve diğer tüm araçgereç ve cihazlar mobil olarak bu test yatağına yerleģtirilmektedir. Test yatağının tasarımı farklı modüllerin birleģtirilmesine uygun yapılmıģ ve aģağıda sıralanan temel modüller bu test yatağına monte edilerek kullanılmaktadır. Kontrol Sistemleri Modüler Deney Seti Ana Modülleri: Güç kaynağı modülleri (DC ve AC) ĠĢaret üretici modüller (sinyal jeneratörleri) Kontrol Modülleri Analog denetleyici oluģturma modülleri P (Oransal) PI (Oransal + integral) PD (Oransal + türev) PID (Oransal + integral + türev) Denetlenen sistem modülleri DA jeneratörü Sıcaklık kontrolü Ölçme modülleri Multimetre Sıcaklık algılayıcı Osiloskop Diğer yardımcı malzeme ve gereçler OPAMP lar Potansiyometreler Dirençler Kapasitörler 3.1. Maliyet ve Malzeme Analizi Projede kullanılan malzemeler Çizelge 3.1 de gösterilmiģtir. Tasarlanan deney setinde yukarıda belirtilen denetlenen sistem modüllerine ek olarak; DA motoru, Ters sarkaç, Kol dengeleme, Hedef vurma ve Konum ayarlama modülleri vardı. Fakat Proje için ayrılan ödenek yetersizliği,istenilen malzeme ile temin adilen malzemeler arasındaki tutarsızlıklar ve malzemelerin zamanında temin edilememesi sebebiyle bu modüller tamamlanamamıģtır. Örneğin konum algılama modülü; gerekli olan step motor ve sürücünün zamanında temin edilemesi, DA motoru; hız kontrolü için gerekli olan takojeneratörün ödenek yetersizliği sebebiyle deney setine eklenememiģtir. Ayrıca TÜBĠTAK ın tut elimden projesi kapsamında desteklenen projeye vaat edilen ödeneğin verilmemesi projeyi kısıtlamıģtır. 20

39 Sıra No Çizelge 3.1: Malzeme Listesi Malzeme Adı Teknik Özellik Adet Birim Fiyatı (TL) Toplam Fiyat 1 DA MOTOR 12 volt dc 120 devir/dakika 60Ncm moment 4 5 TL 20 TL 2 DA JENERATÖR 12 volt dc 120 devir/dakika 60Ncm moment 4 5 TL 20 TL 3 DC KAYNAK SĠMETRĠK 0-3 Amper 0-30 Volt 1 310,7 TL 310,7 TL 4 AC KAYNAK(VARYAK) 220Volt 10Amper TL 127 TL 5 SĠNYAL JENERATÖRÜ LM ,40 TL 5,6 TL 6 NTC C' 10 0,74 TL 7,4 TL 7 PTC C' 10 1 TL 10 TL 8 DĠRENÇ 100Ω 220Ω 560Ω 2.2KΩ 3.3KΩ 10KΩ TL 5 TL 9 KAPASĠTE 10pF 22pF 10µF 20µF TL 12 TL 10 TAġDĠRENÇ 560R 5W 20 0,25 TL 5 TL 11 TRAFO 2X12V 1,2W KAPALI TRAFO 2 5,87 TL 11,74 TL 12 MULTĠMETRE AC 220V DC 200V DC 10 A 1 33,90 TL 33,90 TL 13 FAN 12V-DC 80X80X25mm TL 10,92 TL 14 PERTANAX 20X20cm TL 100 TL 15 OPAMP LM TL 2,4 TL 16 OPAMP LM TL 30 TL 17 PERHĠDROL 5LT %30 ORANINDA 1 15 TL 15 TL 18 BAKIR LEVHA Epoxy YEġĠL KALĠTELĠ 100X100cm 2 191,3 TL 383 TL 19 BASKILIDEVRE KAĞIDI 20X20cm pnp 10 0,5 TL 5 TL 21

40 3.2. Deney Seti Tasarımı Deney seti tasarımı ġekil 3.1 de verilmiģtir. Şekil 3.1. Deney Setinin Tasarımı 22

41 3.3. Deney Setinin Teknik Çizimi Deney seti teknik çizimi ġekil 3.2 de verilmiģtir. Ayrıca devrenin gerçeklenmiģ hali de ġekil 3.3 de gösterilmiģtir. Şekil 3.2. Teknik Çizim 23

42 3.4. Deney Seti Modüllerinin Tanıtımı Kaynak Modülü Şekil 3.3. Deney Seti Genel Görünümü Kaynak modülünde simetrik güç kaynağı ve iģaret kaynağı üniteleri bulunmaktadır. Deney seti üzerinde yapılacak olan deneyle ilgili ihtiyaça göre bu üniteleri seçip test yatağı üzerine yerleģtirilecektir Simetrik Güç Kaynağı Simetrik güç kaynağı devre Ģeması ġekil 3.4 te verilmiģtir. ġebeke gerilimi transformatör yardımıyla 2 kol olarak 15 volt seviyesine düģürülüyor. 4 adet 1N4001 devrede köprü diyot görevindedir. Transformatörün çıkıģı AC gerilim olduğundan, köprü diyotlar sayesinde DC gerilime doğrultulmaktadır. Bu elde edilen DC gerilim tam olarak doğrusal değildir. Buradaki dalgalanma yok denilecek kadar az bir seviyeye düģürmek için C1 ve C2 kondansatörleri kullanılmıģtır. ÇıkıĢ katında istenilen +12 ve - 12 volt gerilimi elde etmek için C3 ve C4 kondansatörleri R1 ve R2 dirençleri üzerinden Ģarj edilmektedir.devrenin gerçeklenen kutu hali ġekil 3.5 de gösteirlmiģtir. 24

43 Şekil 3.4. Simetrik Güç Kaynağı Devresi Şekil 3.5 Simetrik Güç Kaynağı Devresi Üstten Görünümü 25

44 İşaret Kaynağı Kullanılan iģaret kaynağı devresi ġekil 3.6 da verilmiģtir. Bu devreyi daha optimal bir Ģekilde tasarlayabilmek için LM348 entegresi kullanılmıģtır. LM348 yapı itibariyle 4 adet op-amp içerir. LM348 entegresinin iç yapısı ġekil 3.7 da gösterilmiģtir. Şekil 3.6. LM348 Ġç Yapısı Şekil 3.7. ĠĢaret Üreteci Devresi ĠĢaret üreteci devresinin gerçeklenmiģ hali ġekil 3.8 de gösterilmiģtir. 26

45 Şekil 3.8. ĠĢaret Üreteci Devresi Üstten Görünüm 27

46 3.4.2 Kontrol Modülü Şekil 3.9. Kontrol modülü tasarımı 28

47 Kontrol modülümüz PID devresinden oluģmaktadır. Kontrol modülümüzün tasarımı ġekil 3.9 da görüldüğü gibidir. Kontrol devresi opamp, direnç ve kondansatörlerden oluģmaktadır. Opampların besleme ve topraklama bağlantıları yapılmıģtır. Fakat opampların hangi devre için kullanılacağı deney sorumlusu ve öğrencilere bırakılmıģtır. Burada deney sorumlusu yada öğrenci ihtiyacı olan kontrol türünü (P, PI, PD veya PID) belirleyip buna göre devre üzerinde tasrımını yapacaktır. Kontrolör devresinin gerçeklenen hali ġekil 3.10 da verilmiģtir Denetlenecek Sistemler Modülü Şekil Kontrol Modülü Üstten Görünüm Bu modül üzerinde sıcaklık kontrol ve jeneratör gerilim kontrol üniteleri bulunmaktadır. Öğrenci veya deney sorumlusu yapacağı denyeyle alakalı üniteyi seçip modül üzerine yeleģtirecektir Gözlem Modülü Gözlem modülü üzerinde ossiloskop bulunmaktadır. Öğrenci yaptığı deneyle ilgili sonuçları bu modül üzerinde gözlemleyecektir. 29

48 4. Deneysel Çalışmalar ve Simülasyonlar 4.1. Deneysel Çalışmalar DA Jenerator Gerilim Kontrolü DA jeneratörün geriliminin nasıl kontrol edildiğine dair devre ġekil 4.1 de gösterilmektedir. PID kontrolör devresine verilcek referans gerilimi jeneratörün o anki ürettiği da gerilimle karģılaģtırılarak uygun PID parametreleriyle çıkıģa yani transistörü tetikleyecek ( V BE = 0,7 V ) eģik gerilimine ulaģılıp ulaģılmadığına gore kontrol yapılacaktır. Tetikleme seviyesi 0,7 voltun üzerindeyse jeneratör gerilim üretecek ve karģılaģtırıcı vasıtasıyla referans geirlimine gore geri beslemeli bir kontrol süreci oluģturulacaktır. Şekil 4.1. DA Jeneratör Gerili Kontrolü Devresi Yapılan deneysel çalıģmalar sonucunda devrenin çeģitli referans değerlerinde uygun çıkıģ gerilimi ürettiği gözlemlenmiģtir. 30

49 Sıcaklık Kontrolü Deney sistemini çalıģtırmak için kutunun sol tarafında bulunan +15 volt besleme gerilimi ile beslenir. Deneyde kullanacağınız algılayıcıyı (PTC, NTC) taktından sonra besleme gerilimini yapılır. Referans olarak alacağınız gerilimi ve buna karģılık gelen sıcaklığı tabloda verilen kısımdan bulunur. Daha sonra bu referans gerilimini kontrolör devresinde opampın bir giriģine uygulanır. Kontrolör devresindeki opampın diğer ucuna algılayıcının ucundaki direncin yani sıcaklığın kaç olmasını istiyorsak tablodan bakıp bu değere karģılık düģen gerilimi uygulanacaktır. Burada amacımız kullandığımız algılayıcının sıcaklık değiģimini inceleyip buna göre transistorü tetiklemektir. Deney devremizde kullandığımız taģ dirençler yüksek akım çektiği için ( ) bu akım değerlerini verecek kaynaklar kullanılmalı ve akım sınırlandırma ayarlarına dikkat edilmelidir. Yapılan iģlemler küçük gerilim ve akım değerlerinde kontrolünde gerçekleģtiği için ölçümlerde hassas ölçüm yapılmalıdır. Algılayıcaların bir ucu dıģarıdan ayarlanabilecek Ģekilde potansiyometre ile kutunun dıģına aktarılmıģtır ve yine üzerlerine düģen gerilimi ve akımı ölçmek için dıģarıya pinlerle aktarılmıģtır. Devrede kullanılan fan küçük, sürekli mıknatıslı doğru akım motoru olup beslemesi devre içinden direk besleme gerilimi olan +15 V alınmıģtır. Kullanılan taģ dirençlerin değerleri kω mertebesindedir ve birbirine seri bağlanmıģtır.taģ dirençlerin ve algılayıcıların bulunduğu kısım pertanax üzerine lehimlenmiģtir.buradaki amaç devreden çekilen akımı sınırlandırmaktır. Sınırlama sebebi yüksek çekilen akımının entegteler üzerindeki hasarı önlemektir. Devrede transistör olarak 10A akıma dayanabilecek güç transistor ü kullanılmıģtır. Transistörün baz ucu tetiklemesini kutu dıģana bırakılan tetikleme ucundan almaktadır. Bu kısımda tetikleme olabilmesi için transistor ün aģma gerilimi olan yaklaģık 0.7 V un üstüne çıkılması yerlidir. Transistörün Emitör ucundan taģ direnci ısıtmak için çıkıģ alınmıģtır ardındaki bağlantı toprağa bağlanmıģtır ve kolektör ucuna besleme gerilim bağlanmıģtır. Devrenin ana yapısı ġekil 4.2 de verilmiģtir. 31

50 Şekil 4.2. Sıcaklık Kontrol Devresi Deneyde kullandığımız algılayıcı olan NTC nin akım,gerilim,direnç ve sıcaklıkla olan iliģkisi Çizelge 4.1 de incelenmiģtir. Çizelge 4.1. NTC Akım Gerilim Direnç Sıcaklık ĠliĢkisi NTC 201 Akım (ma) NTC 201 Gerilim (V) NTC 201 Direnç (Ω) NTC 201 Sıcaklık ( C)

51 4.2. Simulasyonlar PID ile DA Generator Gerilim Kontrolü Simulasyonu PID kontolörde oransal kontrolün yükselme zamanını azaltıcı yönde etkisi vardır. Ayrıca integral denetleyici kullanarak kararlı hal hatası ortadan kaldırabilir ve son olarak da türev denetimi kullanılarak sistemin istikrarı artırabilir. PID ile geri beslemenin nasıl yapıldığına dair blok diyagram ġekil 4.3 te verilmiģtir. Şekil 4.3. PID Geri besleme blok diyagramı Bir DA jeneratörünün gerilim kontrolünün PID ile nasıl yapıldığına dair blok diyagram ġekil 4.4 de verilmiģtir. Sisteme referans olarak bir giriģ verildiği zaman PID denetleyici ile DA generatorünün ürettiği gerilim değeri kontrol edilir. Şekil 4.4. DA Jeneratör blok diyagramı PID kontrolörde oransal kontrolün yükselme zamanını azaltıcı yönde etkisi vardır. Ayrıca integral denetleyici kullanarak kararlı hal hatası ortadan kaldırabilir ve son olarak da türev denetimi kullanılarak sistemin kararlılığı artırabilir. 33

52 Bir DA jeneratörün elektriksel eģdeğeri ġekil 4.5 de verilmiģtir. DA generator iki adet da motorun rotor milinin birleģtirilmesiyle meydana gelmiģtir. GiriĢ tarafında bulunan motora enerji verilmesiyle motorun ürettiği mekanik güç çıkıģ tarafında bulunan motorun milini döndürür. Dönen mille birlikte oluģan indiksiyon akımı çıkıģta bir gerilim elde etmemizi sağlar. Şekil 4.5. DA Jenerator eģdeğer devresi DA Jeneratöre ait parametreler Ģu Ģekildedir. Rotor eylemsizlik momenti (J) = 0.01 kg.m 2 /s 2 Mekanik sistemin sönüm oranı (b) = 0.1 N.m.s Elektromotor kuvvet sabiti (K=Ke=Kt) = 0.01 N.m/Amp Rezistans (R) = 1 ohm Ġndüktans (L) = 0.5 H Rotor ve milin sert olmadığı kabul edilir DA jeneratörün dinamik eģitliği ve açık döngü transfer fonksiyonu aģağıdaki gibidir. S(Js+b)Ɵ(s)=KI(s) (4.1) (Ls + R)I(s) = V(s) Ks Ɵ(s) (4.2) G(s) = Ɵ (s) V(s) = K Js +b + Ls+R + K 2 rad /sec V (4.3) ġimdi bir PID denetleyici tasarlayalım ve sisteme dahil edelim. 34

53 J = 2; % Rotor eylemsizlik momenti J=0.01 kg.m 2 /s 2 b = 0.5; K = 0.1; R = 1; L = 1; pay=k; % Mekanik sistemin sönüm oranı b=0.5 N.m.s % Elektromotor kuvvet sabiti K=0.01 N.m/Amp % Rezistans R=1 ohm % İndüktans L=1 H % G(s) fonksiyonu payı payda=[(j*l) ((J*R)+(L*b)) ((b*r)+k^2)]; % G(s) paydası PID kontrolü transfer fonksiyonu aģağıdaki gibidir: K p + K I + K s D. s = K p.s+k I +K D.s2 s (4.4) Oransal kontrol Ġlk önce kazancı 100 olan oransal denetleyici kullanarak inceleme yapılmıģtır. Matlap de kütüğün sonuna aģağıdaki komut dizisi eklenir. Kp=100; Tf_pay=Kp*pay; Tf_payda=payda; % Oransal kontrol sabiti % Transfer fonksiyonu payı % Transfer fonksiyonu paydası kapalı döngülü transfer fonksiyonunu çözmek için, cloop komutu kullanılır.bu komut kütüğe aģağıdaki gibi eklenir. [numarator,denumarator]=cloop(tf_pay,tf_payda); 35

54 Kapalı döngü transfer fonksiyonunun numaratörü ve denumaratörü oluģturuldu.ġimdi basamak tepkesini görmek için aģağıdaki komutlar kütüğün sonuna eklenir. t=0:0.01:5; % Grafiğin sınırlarını belirler step(numarator,denumarator,t) % Basamak tepkesi title('oransal Kontrol Basamak Tepkesi') % Grafik başlığı OluĢan basamak tepkesi ġekil 4.6 da verilmiģtir. Şekil 4.6. P Kontrol Basamak Tepkesi PID kontrol Yukarıdaki grafikten kararlı hal hatasının ve aģmanın çok büyük olduğu görülür. Ġntegral halinin eklenmesinin kararlı hal hatasını yok ettiğini ve türev halinin aģmayı azalttığını daha önce görmüģtük. Küçük Ki ve KD ye sahip PID denetleyiciyi inceleyelim. kütüğümüzü aģağıdaki gibi değiģtirelim. Bu kütük çalıģtırıldığında ġekil 4.7 de verilen grafik elde edilir. 36

55 J = 2; % Rotor eylemsizlik momenti J=0.01 kg.m 2 /s 2 b = 0.5; K = 0.1; R = 1; L = 1; pay=k; % Mekanik sistemin sönüm oranı b=0.5 N.m.s % Elektromotor kuvvet sabiti K=0.01 N.m/Amp % Rezistans R=1 ohm % İndüktans L=1 H % G(s) fonksiyonu payı payda=[(j*l) ((J*R)+(L*b)) ((b*r)+k^2)]; % G(s) paydası Kp=100; Ki=1; Kd=1; % Oransal kontrol sabiti % Integral kontrol sabiti % Türevsel kontrol sabiti kontrol_pay=[kd, Kp, Ki]; kontrol_payda=[1 0]; %C(s) fonksiyonu payı %C(s) fonksiyonu paydası numarator=conv(pay,kontrol_pay); denumarator=conv(payda,kontrol_payda); [tf_pay,tf_payda]=cloop(numarator,denumarator); %transfer %fonksiyonu step(tf_pay,tf_payda) title( PID Kontrol Kp=100 Ki=1 Kd=1 ) %basamak tepkesi %grafik başlığı 37

56 Şekil 4.7. PID Kontrol Basamak Tepkesi (Kp=100,Ki=1,Kd=1) Kazanç ayarı Yükselme zamanınını azaltmak için K i değeri arttırılır. Kütükte K i =15 olarak değiģtirilir. Bu durumda oluģan grafik ġekil 4.8 de verilmiģtir. Şekil 4.8. PID Kontrol Kazanç Ayarı(Kp=100,Ki=15,Kd=1) 38

57 Etkinin öncesinden daha hızlı, ama büyük olduğu görülmektedir. Ki kötü bir geçici tepkiye sahip olur (büyük aģma). AĢmayı düģürmek için K d arttırılır. Kütükte K d =20 olarak değiģtirilir. Bu durumda ġekil 4.9 da verilen grafik elde edilir. Böylece, K p =100, K i =15, K d =20 alınarak PID denetleyicili tasarım için tüm Ģartlar sağlanmıģ olur.. Şekil 4.9. PID Kontrol Basamak Tepkesi (Kp=100,Ki=200, Kd= PID ile Sıcaklık Kontrolü Deney sırasında kullanacağımız sistem ġekil 4.10 da verilmektedir. Sistemin çalıģma mantığı Ģöyledir; referans olarak seçtiğimiz sıcaklık değerine karıģılık gelen gerilim çıkıģta taģ dirençler tarafında ısıtılan NTC, PTC nin uçlarındaki gerilim değeriyle karģılaģtırılır eğer gerilim bu değerden referans gerilimden büyükse ısıtıcı çalıģmaz. Tersi durum söz konusu ise PID parametrileri hesaplanarak devreye uygulanır ve istenilen sıcaklığa gelinmesini sağlar. Güç yükselteci tüp içerisindeki havayı ısıtan ısıtıcıyı sürmek için kullanılır. Cam içerisinden geçen hava akımı fan ile manuel olarak kontrol edilir. Cam içerisindeki farklı noktalardaki sıcaklık, sıcaklığa duyarlı 39

58 termistörle ölçülebilir. Bunun için oluģturulan fonksiyondan yararlanılır. ĠĢaretlenen A ve B uçlarına dıģarıdan ulaģılabilir. Şekil Sıcaklık Kontrol Deney ġeması Devrede deneyler sırasında kullandığımız NTC 503 serisinin gerilim- akım eğrisi ġekil 4.11 de verilmiģtir [3]. Şekil NTC Akım Gerilim Karakteristiği 40

59 Simulasyonlarda kullanılacak genel döngü ġekil 4.12 de verilmiģtir. r(t): GiriĢ fonksiyonu G(s):Transfer fonksiyonu y(t):çıkıģ fonksiyonudur q(t):bozucu etkidir ve dıģarıdan uygulanabilir. Şekil Sıcaklık Kontrol Sistemi Blok Diyagramı Deneyin matematiksel analizine geçmeden önce PID kontrol için kullanılan genel ifade bilinmelidir. Deney transfer fonksiyonumuz laboratuarda inceleme imkanmız olmadığı için daha önceden benzer deneyi yapan kaynaktan alınmıģtır [4]. Simulasyonlarda bu transfer fonksiyonu baz alınarak yapılmıģtır. G(s) = T(s) V(s) (4.5) T(s): Sıcaklık çıkıģ fonksiyonu V(s):GiriĢ gerilim fonksiyonu Devremizin transfer fonksiyonu aģağıdaki gibi belirlenmiģtir ; s+1 (4.6) Ġlk durumda farklı kazanç değerleri için Kp,Kd ve Ki değerleri için sistemin gösterdiği tepkileri inceleneceki. Sistem giriģine sinüs,rampa ve basamak giriģ verilerek sistemin gösterdiği tepki incelenecektir. fonksiyonları 41

60 Oransal Kontrol Sisteme P kontrol uygulandığında oluģan basamak tepkesi ġekil 4.13 te verilmiģtir. Kp=1; Ki=1; Kd=1; pay=106; payda=[1495 1]; kontrol_pay=[kd, Kp, Ki]; kontrol_payda=[1 0]; % Oransal kontrol sabiti % Integral kontrol sabiti % Türevsel kontrol sabiti % G(s) fonksiyonu payı % G(s) paydası %C(s) fonksiyonu payı %C(s) fonksiyonu paydası numarator=conv(pay,kontrol_pay); denumarator=conv(payda,kontrol_payda); [tf_pay,tf_payda]=cloop(numarator,denumarator); %transfer %fonksiyonu step(tf_pay,tf_payda) %basamak tepkesi title( PID Kontrol Kp=1 Ki=0 Kd=0 ) %grafik başlığı 42

61 Şekil PID Kontrol Basamak Tepkesi (Kp=1,Ki=1,Kd=1) PID Kontrol Basamak Tepkisi Kp değerini artırırsak sonuç olarak yükselme zamanı azaldığı,sistem ani tepkisi arttığı ve oturma zamanın çok az etkilendiği ġekil 4.14 te görülmektedir. Kp=100; Ki=1; Kd=1; pay=106; payda=[1495 1]; kontrol_pay=[kd, Kp, Ki]; kontrol_payda=[1 0]; % Oransal kontrol sabiti % Integral kontrol sabiti % Türevsel kontrol sabiti % G(s) fonksiyonu payı % G(s) paydası %C(s) fonksiyonu payı %C(s) fonksiyonu paydası numarator=conv(pay,kontrol_pay); 43

62 denumarator=conv(payda,kontrol_payda); [tf_pay,tf_payda]=cloop(numarator,denumarator); %transfer %fonksiyonu step(tf_pay,tf_payda) %basamak tepkesi title( PID Kontrol Kp=1 Ki=1 Kd=0 ) %grafik başlığı Şekil PID Kontrol Basamak Tepkisi(Kp=100,Ki=1,Kd=1) 44

63 Kazanç Ayarı Ki değerini artırlırsa sistem ani tepksinin arttığı,oturma zamanın arttığı ve yükselme zamanın azaldiğı ġekil 4.15 te görülmektedir. Kp=100; Ki=7; Kd=1; pay=106; payda=[1495 1]; kontrol_pay=[kd, Kp, Ki]; kontrol_payda=[1 0]; % Oransal kontrol sabiti % Integral kontrol sabiti % Türevsel kontrol sabiti % G(s) fonksiyonu payı % G(s) paydası %C(s) fonksiyonu payı %C(s) fonksiyonu paydası numarator=conv(pay,kontrol_pay); denumarator=conv(payda,kontrol_payda); [tf_pay,tf_payda]=cloop(numarator,denumarator); %transfer %fonksiyonu step(tf_pay,tf_payda) %basamak tepkesi title( PID Kontrol Kp=1 Ki=0 Kd=0 ) %grafik başlığı 45

64 Şekil PID Kontrol Basamak Tepkesi (Kp=100,Ki=7,Kd=1) Kd değerini artırsak türev alma parametresi artacağından sistem ani tepkisi azalır,yükselme zamanı çok az etkilenir,kararlı durum hatası çok az etkilenir,oturma zamanı ise azalır. Bu durum ġekil 4.16 da görülmektedir Kp=100; Ki=7; Kd=2; pay=106; payda=[1495 1]; kontrol_pay=[kd, Kp, Ki]; kontrol_payda=[1 0]; % Oransal kontrol sabiti % Integral kontrol sabiti % Türevsel kontrol sabiti % G(s) fonksiyonu payı % G(s) paydası %C(s) fonksiyonu payı %C(s) fonksiyonu paydası numarator=conv(pay,kontrol_pay); 46

65 denumarator=conv(payda,kontrol_payda); [tf_pay,tf_payda]=cloop(numarator,denumarator); %transfer %fonksiyonu step(tf_pay,tf_payda) %basamak tepkesi title( PID Kontrol Kp=1 Ki=0 Kd=0 ) %grafik başlığı Şekil PID Kontrol Basamak Tepkesi (Kp=100, Ki=7, Kd=2) 47

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÇAY FABRĠKASI SCADA OTOMASYONU.

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÇAY FABRĠKASI SCADA OTOMASYONU. T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÇAY FABRĠKASI SCADA OTOMASYONU Gökhan KILINÇ Ahmet ġeref KOÇAR Mehmet BELEK Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim OKUMUġ

Detaylı

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID KART OKUYUCU. Sinan DĠLMEN. Doç. Dr.

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID KART OKUYUCU. Sinan DĠLMEN. Doç. Dr. T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID KART OKUYUCU Sinan DĠLMEN Doç. Dr. Ali GANGAL Mayıs 2013 TRABZON I T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ BĠTĠRME ÇALIġMASI Hazırlayanlar: 228559 MURAT YILMAZ 228500 ġahġn MĠRAN GÜLALDI Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MANYETĠK ASKI SĠSTEMĠNDE KULLANILAN KONTROL ALGORĠTMALARININ DENEYSEL VE TEORĠK ARAġTIRILMASI TaĢkın TEZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ STEP MOTOR VE SÜRÜLMESĠ 523EO0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU 243394 Aziz BÜYÜKAKSU 243459 Hakan BEKTAŞ 076421 Ali TOPAL 290907 Bircan ŞAHİN

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI 210214 Selçuk DAĞ 210296 Onur DUMAN Danışman Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Uzaktan Robotik El Kontrolü

Uzaktan Robotik El Kontrolü T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzaktan Robotik El Kontrolü 228574 Hilal ALTUN 228598 Fulya AKDENİZ 228600 Neşe ÜNVER Yrd. Doç. Dr. Kadir

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR 243392 Efe Mehmet DĠNÇER 243424 Abdullah Mesud AYKAN 243474 Abdulhayy TURUS

Detaylı

GÖRÜNTÜ AKTARMALI QUADROTOR

GÖRÜNTÜ AKTARMALI QUADROTOR T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü GÖRÜNTÜ AKTARMALI QUADROTOR Merve SAĞLAM Bahadır AYDINOĞLU Öğr. Gör. Cahit ALTAN Mayıs 2013 TRABZON i T.C.

Detaylı

ENGELDEN KAÇARAK ROTASINI TAMAMLAYAN ARAÇ

ENGELDEN KAÇARAK ROTASINI TAMAMLAYAN ARAÇ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ENGELDEN KAÇARAK ROTASINI TAMAMLAYAN ARAÇ 210288 Alparslan ALTINIŞIK Danışman Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI 228535 Ahmet SEZER 228526 Ozan KAR 196131 Gürcan DEMİREL Öğr. Gör.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KOLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRĠK ARIZA TESPĠTĠ 522EE0055

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KOLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRĠK ARIZA TESPĠTĠ 522EE0055 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KOLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRĠK ARIZA TESPĠTĠ 522EE0055 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA SĠSTEMĠ PRENSĠPLERĠ 522EE0273 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ULTRASONİK SENSÖR İLE SIVI SEVİYE KONTROLÜ

ULTRASONİK SENSÖR İLE SIVI SEVİYE KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ULTRASONİK SENSÖR İLE SIVI SEVİYE KONTROLÜ UYGAR AKKAN 210399 Danışman Yrd. Doç. Dr. GÖKÇE HACIOĞLU Mayıs

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 12B 4343 016 Proje Yöneticisi: Proje Konusu: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı