BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Genel Bilgi Yüksekokulumuzda Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında teknik eğitim verilmektedir. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Öğretim programı temel bilimler, teknik alanlar, öğrencileri alanı dışında ya da alanıyla dolaylı olarak ilgili olan bilgi ve beceri katmaya yönelik seçmeli dersleri ve ingilizce derslerini içermektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Bölümümüzde 1 Yardımcı Doçent ve 5 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca Mühendislik Fakültesinden ve üniversitenin diğer birimlerinden gelen öğretim görevlileri de ders vermektedir. Şu anda birinci sınıfta 23, ikinci sınıfta 41, toplam 64 öğrencisi vardır. Kazanılan Derece Önlisans Derece Seviyesi Önlisans Kabul ve Kayıt Koşulları Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır. Program Profili Yüksekokulumuzda Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında teknik eğitim verilmektedir. Programda elektronik ve bilgisayar teknolojisiyle ilgili bilgi ve becerilerle beraber, biyomedikal alanında tıbbi teşhis ve tedavi cihazları tanıtılmakta ve tıbbi cihazların çalışma ilkeleri, kullanımları, bakım-onarım aşamaları ve arıza bulma teknikleri aktarılmaktadır. Öğretim programı temel bilimler, teknik alanlar, öğrencileri alanı dışında ya da alanıyla dolaylı olarak ilgili olan bilgi ve beceri katmaya yönelik seçmeli dersleri ve ingilizce derslerini içermektedir. Toplam 120 AKTS kredi, 33 ders ve 100 ders saati içeren bir program olup, bunların 10 tanesi zorunlu (35 AKTS kredisi), 11

2 tanesi mesleki (46 AKTS kredisi), 4 tanesi teknik seçimlik (18 AKTS kredisi) ve 8 tanesi de seçimlik derstir (21 AKTS kredisi). Mezun olmak için öğrenci, programda yer alan bütün derslerden geçer not almak (30 işgünü süreli staj da ders olarak kabul edilmektedir) ve genel not ortalamasını da 4.00 üzerinden en az 2.00 yapmak zorundadır. Program Yeterlilikleri (Çıktıları) N o P r o g r a m Y e t e r l i l i k l e r i ( Ç ı k t ı l a r ı ) Programı tamamlayan öğrenciler 1 Sorunların çözümünde bilimsel yöntemler kullanmayı benimser ve problem çözme becerisini geliştirir. 2 Birlikte çalışacakları diğer disiplinlerden kişilerle diyalog kurabilme, bilgi paylaşabilme, ekip çalışması yapabilme, teknik yardımda bulunabilme, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir. 3 Yeni teknolojileri öğrenerek kendini sürekli geliştirebilir, eğitebilir ve yeni alanlara ilgi duyar. 4 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 5 Temel bilimler, yaşam bilimleri, mühendislik alanında yeterli bilgiyi kazanma ve bu bilgileri etkin şekilde kullanma becerisine sahiptir. 6 Medikal enstrümantasyon bilgilerini kazanır. 7 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini ihtiyaç duyduğu teknik/mesleki düzeyde kullanır. 8 Sağlık alanında kullanılan tıbbi ve teknik cihazların tamir, ayar ve bakımını yapar. 9 Arıza arama-bulma teknikleri, üretici firma teknik dokümanları ve koruyucu bakım talimatnamelerini bilir. 10 Sağlık personeline tıbbi cihazların kullanım ve işletim eğitimini verebilir. 11 Tıbbi cihazların satın alınmaları sırasında şartname hazırlama ve cihaz seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütür. 12 Bir yabancı dili temel düzeyde bilir. 13 Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar. 14 Kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Đstihdam Olanakları Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektör ve hastanelerde biyomedikal teknikeri olarak çalışabilirler. Yine özel sektörde satış temsilcisi ya da aplikatör olarak görev alabilirler. Üst Derece Programlarına Geçiş Öğrenciler ilgili alanlar olan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Lisans Bölümlerine ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre geçiş yapabilirler.

3 Dersler - AKTS Kredileri Birinci Yarıyıl Ders Planı (Güz) Yarıyıl Ders Yükü: 8 Ders 25 Kredi 27 Saat Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu BMET101 DOĞRU AKIM DEVRE ANALĐZĐ M BMET105 MESLEKĐ MATEMATĐK I Z BMET107 ANATOMĐ VE FĐZYOLOJĐ Z BMETXXX TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERS 1 S ENGXX1 BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSĐ I Z TÜRK101 TÜRK DĐLĐ I Z XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 1 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 2 S TOPLAM Đkinci Yarıyıl Ders Planı (Bahar) Yarıyıl Ders Yükü: 7 Ders 23 Kredi 25 Saat Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu BMET102 ALTERNATĐF AKIM DEVRE ANALĐZĐ M BMET104 ELEKTRONĐK ELEMANLAR VE ANALĐZ M BMET106 MESLEKĐ MATEMATĐK II Z BMET108 FĐZYOLOJĐK SĐNYAL ĐZLEYĐCĐLER M ENGXX2 BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSĐ II Z TÜRK102 TÜRK DĐLĐ II Z XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 3 S TOPLAM Üçüncü Yarıyıl Ders Planı (Güz) Yarıyıl Ders Yükü: 9 Ders 20 Kredi 23 Saat Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu ATA201 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ I Z BMET100 STAJ Z BMET201 LABORATUVAR CĐHAZLARI M BMET203 YAŞAM DESTEK CĐHAZLARI M BMET205 ARIZA GĐDERME M BMET207 KALĐBRASYON M BMETXXX TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERS 2 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 4 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 5 S TOPLAM Dördüncü Yarıyıl Ders Planı (Bahar) Yarıyıl Ders Yükü: 9 Ders 22 Kredi 25 Saat Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu ATA202 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ II Z

4 BMET202 TIBBĐ GÖRÜNTÜLEME CĐHAZLARI M BMET204 TEDAVĐ CĐHAZLARI M BMET206 TEKNĐK SERVĐS ORGANĐZASYONU M BMETXXX TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERS 3 S BMETXXX TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERS 4 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 6 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 7 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 8 S TOPLAM TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERSLER Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu BMET103 SAYISAL MANTIK TASARIMI S BMET208 MĐKRODENETLEYĐCĐ S BMET209 STERĐLĐZASYON CĐHAZLARI S BMET210 GÜÇ VE KONTROL SĐSTEMLERĐ S BMET211 FĐZĐK TEDAVĐ CĐHAZLARI S BMET212 TIBBĐ TAHLĐL CĐHAZLARI S BMET214 GÖZ TANI VE TEDAVĐ CĐHAZLARI S BMET216 AMELĐYATHANE CĐHAZLARI S BMET218 DESTEK SĐSTEM VE CĐHAZLARI S BMET220 IŞINLI TEDAVĐ CĐHAZLARI S BMET222 ONARIM UYGULAMALARI VE PROJE S SEÇĐMLĐK DERSLER Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu TEKN171 BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ S TEKN172 KALĐTE GÜVENCESĐ VE STANDARTLARI S TEKN173 ĐŞLETME YÖNETĐMĐ S TEKN174 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNĐKLERĐ S TEKN175 ĐLETĐŞĐM S TEKN176 ÇEVRE KORUMA S TEKN177 MESLEK ETĐĞĐ S TEKN178 ĐLK YARDIM S TEKN179 ELEKTRONĐK ĐMALAT TEKNOLOJĐSĐ S TEKN180 TIBBĐ BĐLĐŞĐM S TEKN181 BĐLGĐSAYAR PROGRAMLAMA S TEKN182 ELEKTRĐK TESĐSATI ÇĐZĐMĐ S BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSLERĐ Dersin Dersin Adı D U K AKTS Kodu ENG142 BASIC ENGLISH I ENG180 ADVANCED ENGLISH I ENG242 BASIC ENGLISH II ENG280 ADVANCED ENGLISH II ) STAJ(BMET 100): ĐKĐNCĐ YARIYILI TAMAMLAYAN ÖĞRENCĐLER 30 ĐŞ GÜNÜ STAJ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER. STAJ ĐŞLEMLERĐ BÖLÜM STAJ KILAVUZUNA GÖRE YAPILIR. 2) TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERSLER, TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BĐYOMEDĐKAL CĐHAZ TEKNOLOJĐSĐ PROGRAMINDA AÇILACAK OLAN VE KREDĐSĐ KREDĐ SÜTUNLARINDA BELĐRTĐLEN KREDĐ KOŞULLARINA SAHĐP TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERSLERDEN SEÇĐLECEKTĐR. 3) SEÇĐMLĐK DERSLER, TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA AÇILACAK SEÇĐMLĐK DERSLERDEN YA DA YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜNÜN ONAYI ĐLE BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ NĐN DĐĞER MESLEK

5 YÜKSEKOKULLARINDAKĐ PROGRAMLARDA AÇILAN, KREDĐSĐ EN AZ KREDĐ SÜTUNLARINDA BELĐRTĐLEN KREDĐ KOŞULLARINA SAHĐP DERSLERDEN SEÇĐLECEKTĐR. D:Ders Saati U:Uygulama Saati K:Kredi Z:Zorunlu S:Seçmeli ÖK:Ön Koşul AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi Ölçme ve Değerlendirme Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili öğretim birimi yönetimi tarafından öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir. B A Ş A R I N O T U K A T S A Y I A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 C- 1,7 D+ 1,3 D 1 F1 0 F2 0 K Y Z E T Mezuniyet Koşulları

6 Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma Şekli Tam Zamanlı AKTS Koordinatörü ve Bölüm Başkanı AKTS Bölüm Koordinatörü Đsim-Soy isim: Öğr.Gör. Ayhan Serkan Şık, Müdür Yardımcısı Tel: Bölüm Başkanı Đsim-Soy isim: Prof. Dr. Cevdet Tezcan, Müdür Tel: Derslerin Program Çıktılarını Karşılama Ölçütleri: 0: Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor P r o g r a m Ç ı k t ı l a r ı D e r s T o p l a m BMET101 DOĞRU AKIM DEVRE ANALĐZĐ BMET105 MESLEKĐ MATEMATĐK I BMET107 ANATOMĐ VE FĐZYOLOJĐ ENGXX1 BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSĐ I TÜRK101 TÜRK DĐLĐ I BMET102 ALTERNATĐF AKIM DEVRE ANALĐZĐ BMET104 ELEKTRONĐK ELEMANLAR VE ANALĐZ BMET106 MESLEKĐ MATEMATĐK II BMET108 FĐZYOLOJĐK SĐNYAL ĐZLEYĐCĐLER ENGXX2 BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSĐ II TURK 102 TÜRK DĐLĐ II ATA201 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ I BMET100 STAJ BMET201 LABORATUVAR CĐHAZLARI BMET203 YAŞAM DESTEK CĐHAZLARI BMET205 ARIZA GĐDERME BMET207 KALĐBRASYON ATA202 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ II BMET202 TIBBĐ GÖRÜNTÜLEME CĐHAZLARI BMET204 TEDAVĐ CĐHAZLARI BMET206 TEKNĐK SERVĐS ORGANĐZASYONU

7 Teknik Seçmeli Dersler BMET103 SAYISAL MANTIK TASARIMI BMET208 MĐKRODENETLEYĐCĐ BMET209 STERĐLĐZASYON CĐHAZLARI BMET210 GÜÇ VE KONTROL SĐSTEMLERĐ BMET211 FĐZĐK TEDAVĐ CĐHAZLARI BMET212 TIBBĐ TAHLĐL CĐHAZLARI BMET214 GÖZ TANI VE TEDAVĐ CĐHAZLARI BMET216 AMELĐYATHANE CĐHAZLARI BMET218 DESTEK SĐSTEM VE CĐHAZLARI BMET220 IŞINLI TEDAVĐ CĐHAZLARI BMET222 ONARIM UYGULAMALARI VE PROJE Seçimlik Dersler TEKN171 BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ TEKN172 KALĐTE GÜVENCESĐ VE STANDARTLARI TEKN173 ĐŞLETME YÖNETĐMĐ TEKN174 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNĐKLERĐ TEKN175 ĐLETĐŞĐM TEKN176 ÇEVRE KORUMA TEKN177 MESLEK ETĐĞĐ TEKN178 ĐLK YARDIM TEKN179 ELEKTRONĐK ĐMALAT TEKNOLOJĐSĐ TEKN180 TIBBĐ BĐLĐŞĐM TEKN181 BĐLGĐSAYAR PROGRAMLAMA TEKN182 ELEKTRĐK TESĐSATI ÇĐZĐMĐ

8 DERS BĐLGĐ FORMLARI 1- Đsim: DOĞRU AKIM DEVRE ANALĐZĐ BMET Tanım: Temel elektrik tanımları, devre elemanları, direnç devreleri, kaynaklar ve dönüşümleri, DA devre çözüm yöntemleri (ohm ve Kirchoff kanunları, çevre, düğüm, süperpozisyon, Thevenin-Norton eşdeğer devreleri, maksimum güç teoremi), DA da bobin, kondansatör ve RLC devreleri, iş, güç, enerji ve manyetizma, DA gerilim kaynakları, akım, gerilim, direnç ölçme metotları ve ölçüm cihazları. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Öğrencinin temel matematik ve fizik bilgilerini kullanması yeterlidir. Hedefler ve amaçlar: Bu ders sonunda öğrenciler; 1. DA akım ve gerilimle ilgili temel tanım, kavram ve birimleri bilir ve kullanır, 2. DA akım devre çözümlemelerini ve eşdeğer direnç, akım, gerilim, güç, enerji hesaplamalarını yapar, 3. Devre çözümlemelerinde kullanılan Thevenin, Northon, çevre akımları, kol akımları, düğüm, maksimum güç teoremi ve yöntemlerini bilir ve uygular, 4. Devre elemanlarını ve bunların DA akım ve gerilim altındaki özelliklerini bilir, 6. DA devre çözümlemelerini ve gerekli hesaplamaları yapar, Öğrenme Çıktıları: ÖÇ.1: Problem çözebilme yeteneğini kazanmak. ÖÇ.2: Devre analizinde verilen ve istenilenleri belirlemek. ÖÇ.3: Akım gerilim, empedans, güç ve enerji kavramlarını bilmek ve kullanmak. ÖÇ.4: Devre ve sistemlerin aktarım işlevini hesaplayabilmek. ÖÇ.5: Deneylerle kuramsal bilgileri pekiştirmek. ÖÇ. 1 ÖÇ. 2 ÖÇ. 3 ÖÇ. 4 ÖÇ. 5 PÇ. PÇ. PÇ X X X X PÇ. 4 PÇ. 5 PÇ. 6 PÇ. 7 PÇ. 8 PÇ. 9 X X X X X X X X X PÇ.1 0 PÇ.1 1 PÇ.1 2 PÇ.1 3 PÇ.1 4 Bibliyografya: Alexander Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw Hill Nilsson Riedel, Electric Circuits, Pearson Education Floyd, Principles of Electric Circuits Merril Publishing and Instruction Akar F., Yağımlı M., Doğru Akım Devreleri ve Problem Çözümleri, Beta Yayıncılık

9 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET101 Doğru Akım Devre Analizi dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak birinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-Öğretim Elemanları: Haydar ANKIŞHAN, Öğretim Görevlisi. 6- Süre: Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 3 saat teorik 2 saat uygulama olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Dersin Tanıtımı, Temel kavramlar, Devre Modelleri 2 Seri - Paralel Direnç Devreleri, 3 Kirchoff Kanunları 4 DA Devrelerinin Çözümünde Kullanılan Yöntemler 5 Matrisler, Çevre Akımları yöntemi 6 Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Thevenin Teoremi 7 Norton Teoremi, Max Güç Teoremi, Yıldız - Üçgen Dönüşümleri 8 Genel Tekrar - Soru Çözme 9 ARA SINAV HAFTASI 10 DA Devrelerinde Bobin ve Kondansatör 11 R-C Devresi, R-L Devresi, 12 R-L-C Devresi, 13 Doğru Akım devrelerinde Güç ve Enerji 14 Genel tekrar 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Ders düz anlatım yöntemi ve deneysel uygulama olarak işlenmektedir. 8- Değerlendirme: Küçük Sınavlar Ödevler Laboratuar Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam %10 %5 %15 %30 %40 % Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10- AKTS kredisinin tahsisi: 4

10 1- Đsim: MESLEKĐ MATEMATĐK I BMET Tanım: Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler, cebir ve uygulamaları, denklemler ve eşitsizlikler, matrisler ve lineer denklem sistemleri, Trigonometri, Geometri. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Hedefler ve amaçlar: Bu ders sonunda öğrenciler; 1. Sayılar, 2. Kümeler ile ilgili işlemler 3. Cebirsel uygulamalar 4. Denklemler ve Eşitsizlikler, 5. Matrisler 6. Lineer denklem sistemleri 7. Trigonometri, 8. Geometriyi öğrenirler. Öğrenme Çıktıları: 1. Doğrusal denklem sistemlerini çözebilir. 2. Verilen bir fonksiyonun grafiğini çizebilir. 3. Matrisleri çözebilir. 4. Trigonometriyi bilir. 5. Geometrik çözümleri yapar. PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 ÖÇ1 X X ÖÇ2 X X ÖÇ3 X X ÖÇ4 X X ÖÇ5 X X Bibliyografya: Mustafa Balcı, Genel Matematik, Balcı Yayınları Seyfettin Aydın, Analize Giriş, Başarı Yayınları 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET 105 Mesleki Matematik I dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak birinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-Öğretim Elemanları: Nizami Gasilov, Öğretim Üyesi/Doçent 6- Süre: Ders, 1 yarıyıllık bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 4 saat olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler

11 2 Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler 3 Cebir ve uygulamaları 4 Cebir ve uygulamaları 5 Denklemler ve eşitsizlikler 6 Denklemler ve eşitsizlikler 7 Matrisler ve lineer denklem sistemleri 8 ARASINAV HAFTASI 9 Matrisler ve lineer denklem sistemleri 10 Trigonometri 11 Trigonometri 12 Trigonometri 13 Geometri 14 Geometri 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Ders düz anlatım yöntemi ile işlenmektedir. 8- Değerlendirme: Derse devam Küçük Ödev Arasınav Yarıyıl Toplam Sınavlar Sonu Sınavı %2 % %38 %40 % Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10- AKTS kredisinin tahsisi: 4 11-SÖZLÜK: PÇ OÇ Program çıktısı Öğrenim çıktısı

12 1- ĐSĐM: Anatomi ve Fizyoloji BMET TANIM: Đnsan vücudunun anatomik yapısı, hücre ve dokular, iskelet, kas, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, üreme ve sinir sistemleri ve bunlara ait parametreler. 3-DÜZEY Ön koşullar: Dersin önkoşul dersi yoktur. Hedefler ve Amaçlar: Öğrencilere biyomedikal teknoloji alanında gerekecek düzeyde insan anatomisi ve fizyolojisinin öğretilmesi. Öğrenim Çıktıları: Bu dersi alan öğrenciler 1.Biyomedikal sistemlerde anatomik parametreleri ayırt eder. 2.Biyomedikal sistemlerde fizyolojik parametreleri ayırt eder. PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 ÖÇ1 X X X X X X ÖÇ2 X X X X X X Bibliyografya: (1) Marieb, E.N. (2004) Human Anatomy and Physiology, Pearson Benjamin Cummings; (2) Martini, F.H. (2004) Fundamentals of Human Anatomy and Physiology, Pearson Benjamin Cummings; (3) Mader, S. (1991) Understanding Human Anatomy and Physiology, Wm. C. Brown Communications Inc. 4-ZORUNLU VE SEÇMELĐ DERSLER: BMET 107 Anatomi ve Fizyoloji dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Programında zorunlu olarak birinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-ÖĞRETĐM ELEMANLARI: Serap Baytar, Öğretim Görevlisi 6-SÜRE: Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 3 saat olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Temel Anatomi 2 Temel Anatomi 3 Temel Anatomi 4 Temel Anatomi 5 Organların Anatomik Yerleşimi 6 Đskelet Sistemi 7 Kas Sistemi 8 ARASINAV 9 Dolaşım Sistemi 10 Sinir Sistemi 11 Sindirim ve Boşaltım Sistemi 12 Solunum ve Üreme Sistemleri 13 Anatomik ve Fizyolojik Parametreler 14 Anatomik Parametreleri Kullanan Cihazlar

13 7-ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERĐ: Slayt ve yansılarla desteklenmiş düz anlatım. 8-DEĞERLENDĐRME Derse Devam Quiz Arasınav Yarıyıl Sonu Toplam Sınavı %50 % % 9-DĐL: Dersin anlatım dili Türkçedir. 10-AKTS: 3 11-SÖZLÜK: PÇ OÇ Program çıktısı Öğrenim çıktısı.

14 1- Đsim: ALTERNATĐF AKIM DEVRE ANALĐZĐ BMET Tanım: Alternatif akım tanımı, elde edilmesi, değerleri, AA devrelerde bobin, kondansatör, seri ve paralel AA devreleri, empedans, güç, rezonans devreleri, endüktif ve kapasitif devre hesapları ve fazör diyagramları, üç fazlı sistemler ve bu sistemlerde güç ve enerji, AA sinyal ve ölçüm cihazları (osiloskop, AA sinyal üreteci vb.) AA devrelerinde empedans ölçülmesi, AA gerilimlerinin ve faz farklarının izlenmesi, filtre ve rezonans devreleri ile ilgili ölçümler. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Öğrencinin temel matematik ve fizik bilgilerini kullanması yeterlidir. Hedefler ve amaçlar: Bu ders sonunda öğrenciler; 1. AA akım ve gerilimle ilgili temel tanım, kavram ve birimleri bilir ve kullanır, 2. AA akım devre çözümlemelerini ve eşdeğer direnç, akım, gerilim, güç, enerji hesaplamalarını yapar, 3. Devre elemanlarını ve bunların AA akım ve gerilim altındaki özelliklerini bilir, 4. AA devre çözümlemelerini (RL, RC, RLC) ve gerekli hesaplamaları yapar, 5. Rezonans durumu bilir ve AA gerilimlerinin ve faz farklarının hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenme Çıktıları: ÖÇ.1: Problem çözebilme yeteneğini kazanmak. ÖÇ.2: Alternatif akım devre analizinde verilen ve istenilenleri belirlemek. ÖÇ.3: Alternatif akım gerilim, empedans, güç ve enerji kavramlarını bilmek ve kullanmak. ÖÇ.4: Alternatif akım için devre ve sistemlerin aktarım işlevini hesaplayabilmek. ÖÇ.5: Deneylerle kuramsal bilgileri pekiştirmek. ÖÇ. 1 ÖÇ. 2 ÖÇ. 3 ÖÇ. 4 ÖÇ. 5 PÇ. PÇ. PÇ X X X X PÇ. 4 PÇ. 5 PÇ. 6 PÇ. 7 PÇ. 8 PÇ. 9 X X X X X X X X X PÇ.1 0 PÇ.1 1 PÇ.1 2 PÇ.1 3 PÇ.1 4 Bibliyografya: Alexander Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw Hill Nilsson Riedel, Electric Circuits, Pearson Education Floyd, Principles of Electric Circuits Merril Publishing and Instruction Akar F., Yağımlı M., Alternatif Akım Devreleri ve Problem Çözümleri, Beta Yayıncılık Selek H. S., Alternatif Akım Devre Analizi, Seçkin yayınları

15 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET 102Alternatif Akım Devre Analizi dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak ikinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-Öğretim Elemanları: Haydar ANKIŞHAN, Öğretim Görevlisi. 6- Süre: Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 2 saat teorik 1 saat uygulama olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Dersin Tanıtımı, Temel kavramlar, Devre Modelleri 2 Seri - Paralel Direnç Devreleri, 3 Kirchoff Kanunları 4 AA Devrelerinin Çözümünde Kullanılan Yöntemler 5 Matrisler, Çevre Akımları yöntemi 6 Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Thevenin Teoremi 7 Norton Teoremi, Max Güç Teoremi, Yıldız - Üçgen Dönüşümleri 8 Genel Tekrar - Soru Çözme 9 ARA SINAV HAFTASI 10 AA Devrelerinde Bobin ve Kondansatör 11 R-C Devresi, R-L Devresi, R-L-C devreleri 12 Genel Tekrar - Soru Çözme AA Devre Analizi, Seri AA Devreleri 13 Seri ve paralel rezonans devreleri 14 Genel tekrar 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Ders düz anlatım yöntemi ile işlenmektedir. 8- Değerlendirme: Küçük Sınavlar Ödevler Laboratuar Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam %10 %5 %15 %30 %40 % Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10- AKTS kredisinin tahsisi: 3

16 1- Đsim: Elektronik Elemanlar ve Analiz BMET Tanım: Atom teorisi, yarıiletkenler, diyotlar, diyot uygulamaları (doğrultucular, kenetleyiciler, kırpıcılar, voltaj çoklayıcılar), zener diyotlar, transistör ve çeşitleri, BJT ve JFET yükselteçlerin DA ve AA analizleri, güç yükselteçleri, opamp lar, opamp uygulamaları (karşılaştırıcı, toplayıcı, çıkarıcı, integral ve türev alıcı devreler, eviren ve evirmeyen yükselteçler, enstrümantasyon yükselteci), yükselteçlerin frekans tepkisi, aktif filtreler. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Öğrencinin devre analizi dersinde öğrendikleriyle birlikte matematik temel bilgilerini de kullanması gerekmektedir. Hedefler ve amaçlar: Bu dersin amacı, öğrencilere TANIM başlığı altında yazılan konuları öğretmek ve bu konulardaki uygulamaları yapmalarını sağlamaktır. Öğrenme Çıktıları: Bu ders sonunda öğrenciler: 1.P tipi, N tipi madde, iletken, yarıiletken ve yalıtkan madde kavramlarını bilir, 2.PN birleşimi ve diyot yapısını bilir. Diyot uygulamaları olarak; yarım dalga, tam dalga, köprü tipi doğrultmaçları, filtreleme, kırpma, kenetleme ve gerilim çoklayıcı devrelerinin yapılarını, çalışmalarını bilir ve bunları gereken yerlerde kullanır, 3.Diyot çeşitlerini tanır ve zener diyodun yapısını, kullanım alanlarını bilir, 4.Operasyonel yükselteçlerin yapısını, çalışma prensiplerini, uygulama devrelerini ve kullanım alanlarını bilir, opamp parametrelerini tanır, nerelerde kullanıldığını bilir, 5.BJT transistörlerin yapısını, çalışma prensiplerini bilir, DA ve AA analizlerini yapar, 6. JFET transistörlerin yapısını bilir, DA ve AA analizlerini yapar, 7. Güç yükselteçlerini tanır. 8. Yükselteçlerin alçak ve yüksek frekans tepkilerini, band genişliklerini hesaplar, bode diyagramlarını çizer, 9. Aktif süzgeçlerin (alçak, yüksek, band geçiren, band durduran ve notch) yapılarını ve frekans tepkilerini öğrenir, tasarım ve hesaplamalarını yapar. PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 ÖÇ1 X X ÖÇ2 X X X X ÖÇ3 X X X ÖÇ4 X X X ÖÇ5 X X X X ÖÇ6 X X X X ÖÇ7 X X ÖÇ8 X X X X ÖÇ9 X X X X Bibliyografya: Electronics fundamentals: circuits, devices, and applications, Floyd, Thomas L., Macmillan Publishing Electronic devices and circuit theory, Boylestad, Robert, Prentice Hall Microelectronics, Millman & Grabel, McGraw-Hill

17 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET 104 Elektronik Elemanlar ve Analiz dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak ikinci yarıyılda verilen bir meslek dersidir. 5-Öğretim Elemanları: Derya YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. 6- Süre: : Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 5 saat olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 N ve P tipi yarıiletkenler, ideal diyot, gerçek diyot, elektriksel davranışı ve akımgerilim eğrisi 2 Diyotlu devrelerin DC analiz yöntemleri, Diyot küçük işaret eşdeğeri ve diyotlu devrelerin AC analizi 3 Doğrultucular, kenetleyiciler ve kırpıcılar 4 Zener diyot ve regülasyon 5 Bipolar jonksiyonlu transistörün (BJT) analizi, BJT li devrelerin kutuplanması ve DC analizi 6 BJT nin küçük işaret eşdeğeri, Tek katlı BJT li devrelerin AC analizi 7 JFET ler ve DC analizleri, JFET yükselteçler ve AC analizleri 8 ARASINAV 9 Kaskat kuvvetlendirilerin analizi 10 Đşlemsel kuvvetlendiriciler (OPAMP), OPAMP uygulamaları, Karşılaştırıcılar,toplayıcı, çıkarıcı, türev alıcı 11 Aktif filtreler 12 Yükselteçlerin alçak frekans tepkileri (BJT ve JFET) 13 Yükselteçlerin yüksek frekans tepkileri (BJT ve JFET) 14 Güç yükselteçleri (A, AB, C sınıfı ) 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Slayt ve yansılarla desteklenmiş düz anlatımdır ve her hafta laboratuvar çalışması yaptırılır. 8- Değerlendirme: Quiz Laboratuar Ödev Arasınav Yarıyıl Sonu Toplam Çalışması Sınavı % 10 % 15 % 5 % 30 % 40 % Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10-AKTS kredisinin tahsisi: 5 11-SÖZLÜK: AC Alternatif Akım DC Doğru Akım BJT Bipolar Junction Transistor OPAMP Operational Amplifier PÇ Program çıktısı OÇ Öğrenim çıktısı

18 1- Đsim: Mesleki Matematik II BMET Tanım: Karmaşık sayılar, limit, süreklilik ve uygulamaları, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Hedefler ve amaçlar: Bu ders sonunda öğrenciler; 1. Karmaşık sayılar ile ilgili uygulamaları yapar. 2. Limit ve süreklilik ile ilgili uygulamaları yapar. 3. Türev ile ilgili uygulamaları yapar. 4. Đntegral ile ilgili uygulamaları yapar. c)öğrenme Çıktıları: 1. Karmaşık sayılarla işlem yapabilir. 2. Limit ve süreklilik kavramlarını açıklayabilir. 3. Verilen bir fonksiyonun türev ve integralini bulabilir. 4. Đntegral yardımı ile alan ve hacim hesaplayabilir. PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 ÖÇ1 X X ÖÇ2 X X ÖÇ3 X X ÖÇ4 X X ÖÇ5 X X d)bibliyografya: Mustafa Balcı, Genel Matematik, Balcı Yayınları A. Özdeğer, Analiz Problemleri, Gönen Yayınları 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET 106 Mesleki Matematik II dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak ikinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-Öğretim Elemanları: Nizami Gasilov, Öğretim Üyesi/Doçent 6- Süre: Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 4 saat olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Karmaşık sayılar 2 Karmaşık sayılar 3 Karmaşık sayılar 4 Limit, süreklilik ve uygulamaları 5 Limit, süreklilik ve uygulamaları 6 Limit, süreklilik ve uygulamaları 7 Türev ve türevle ilgili uygulamalar

19 8 ARASINAV 9 Türev ve türevle ilgili uygulamalar 10 Türev ve türevle ilgili uygulamalar 11 Türev ve türevle ilgili uygulamalar 12 Đntegral ve integral ile ilgili uygulamalar 13 Đntegral ve integral ile ilgili uygulamalar 14 Đntegral ve integral ile ilgili uygulamalar 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Ders düz anlatım yöntemi ile işlenmektedir. 8- Değerlendirme: Küçük Sınavlar Ödevler Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam %15 %10 %35 %40 %100 9-Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10- AKTS kredisinin tahsisi: 4 11-SÖZLÜK: PÇ OÇ Program çıktısı Öğrenim çıktısı

20 1. ĐSĐM: Fizyolojik Sinyal Đzleyiciler BMET TANIM: Bu ders kapsamında; elektrofizyolojik sinyal izleyicilerden olan EKG, EEG, EOG, ENMG, uyku bozukluk teşhis, solunum ölçüm sistemleri, hasta başı sinyal izleyicileri, odyometrik izleyicileri, NIBP (tansiyon aleti) ve timponometri cihazlarının tanıtımı ve çalışma prensipleri gösterilip bu cihazların olası elektrik ve mekanik arızalarını giderme konuları işlenmektedir. 3-DÜZEY Ön koşullar: Dersin ön koşul dersi yoktur. Hedefler ve Amaçlar: 1. Fizyolojik sinyal izleyicilerinin genel özelliklerinin kavratılması. 2. Biyomedikal cihaz teknikerlerin görev ve sorumluluklarının ve bunların ne şekilde gerçekleştirileceğinin öğretilmesi 3. Kardiyoloji, beyin, kas, göz, sinir, solunum, hasta başı monitörleri, tansiyon aletleri ve odyometre, sistemleri ile ilgili elektrofizyolojik ölçüm sistemlerinin ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi 4. Fizyolojik sinyal izleyicilerinin olası elektrik, elektronik ve elektromekanik arızalarını tespit ederek gidermek. Öğrenme Çıktıları: ÖÇ.1: Fizyolojik sinyal izleyicilerden olan, EKG, EEG, EOG, ENMG, uyku bozukluk teşhis, solunum ölçüm sistemleri, hasta başı sinyal izleyicileri, odyometrik izleyicileri, NIBP (tansiyon aleti) ve timponometri cihazlarının çalışma prensiplerini ve kullanım alanlarını bilir. ÖÇ.2: Fizyolojik sinyal izleyicilerinin sık karşılaşılan elektrik, elektronik ve elektromekanik arızlarını giderir. ÖÇ.3: Fizyolojik sinyalleri ölçen cihazlarla ilgili simulatörlerin yapısı ve kullanım amaçlarını bilir ÖÇ.4 Fizyolojik sinyal izleyicilerinin blok diyagramlarını bilir. PÇ.1 PÇ.2 PÇ.3 PÇ.4 PÇ.5 PÇ.6 PÇ.7 PÇ.8 PÇ.9 PÇ.10 PÇ.11 PÇ.12 PÇ.13 PÇ.14 ÖÇ.1 X X X X X ÖÇ.2 X X X X ÖÇ.3 X X X X X ÖÇ.4 X X a) Bibliyografya: MEGEP ders notları Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Fikret Küçükdeveci, Ders Notları Biomedical Instrumentation Technology and Applications-R.S. Khandpur

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU BAŞLIKLAR Dersin Adı Dersin Kodu AÇIKLAMALAR Acil Sağlık Hizmetleri 1 İAY 105 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Z Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILARR PROGRAMI 2012-2013 YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL 1. ATA121 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0) Türk

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI 1. Bölümün amacı Elektirik Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilere elektrik

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1.

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL DERSLERĠ EEM101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş ( 3 + 0)

Detaylı

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS)

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) YÜKSEKOKUL BĐLGĐ PAKETĐ Bursa, 12 Aralık 2012 1) YÖNETĐM VE ADRES

Detaylı

2. TRD121 - TÜRK DİLİ I

2. TRD121 - TÜRK DİLİ I TÜRKİYE CUMHURİYETİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 1. ATA121 - ATATÜRK İLKELERİ

Detaylı

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU Porsuk Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (I. ve II. öğretim), Matbaacılık (I. ve II. öğretim), Radyo- Televizyon Tekniği (I. ve II. öğretim) programlarının

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HEL 107 ELEKTRİK VE MANYETİZMA BİLGİSİ 2 0 2 AKTS(4) Z Bu derste öğrencilere,

Detaylı

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma.

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ 1 I. YARIYIL KET117 Doğru Akım Devre Analizi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek üzere 1986 yılında kurulmuştur. Havacılık Elektrik

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BMM101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (3-0-3) Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri

Detaylı