2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. BURSA L ÖZEL DARES 2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

2

3 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4

5 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar. Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.* Mustafa Kemal ATATÜRK * T.B.M.M nin 01 Kasım Yasama Yılı Açılış Konuşması ndan T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ iii

6

7 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İçindekiler v SUNUŞLAR Yönetici Sunuşu Ekip Sunuşu vii ix xi I. GENEL BİLGİLER 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 B. Teşkilat Yapısı 9 C. Fiziksel Kaynaklar 11 D. İnsan Kaynakları 14 II. PERFORMANS BİLGİLERİ 19 A. Temel Politika ve Öncelikler 21 B. Faaliyet Alanları, lar ve ler 24 C. Performans ve Göstergeleri İle 33 Tablo 1: Tabloları 35 Tablo 2: Faaliyet Maliyetleri Tabloları 93 D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 139 Tablo 3: İdare Performans Tabloları 141 Tablo 4: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 149 III. EKLER 153 Tablo 5: den Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar 157 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ v

8

9 SUNUŞLAR T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ

10

11 SUNUŞLAR YÖNETİCİ SUNUŞU Yerinden yönetim anlayışının öne çıktığı günümüzde, kaynakları etkin ve verimli kullanarak Bursa mıza kaliteli hizmet vermek hepimizin olmazsa olmazıdır. Günümüz kamu yönetimi anlayışının gereği olarak, sürece demokratik katılımı eklemek, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu temelinde kurumumuz dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek için performans programı yapılması konusu gündemimize gelmiştir. Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. olarak, hizmetlerimizi; İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi, Tarım, Altyapı ve Çevresel Gelişim, İmar, Emlak ve Mekansal Gelişim, Sağlık, Sosyal ve Kültürel Gelişim, Afet, Acil Durum ve Sivil Savunma Yönetimi şeklinde 5 ana faaliyet alanına ayırmış durumdayız. İl Özel İdaremiz, Bursa nın tüm bileşenleri ile işbirliği içinde, sahip olduğu kaynakları tasarruflu ama isabetli biçimde kullanarak, hizmet vermeye geçmişte olduğu gibi yeni stratejik plan döneminde de devam edecektir Yılı Performans Programı nın hazırlanmasındaki özverili çalışmalarından dolayı Strateji Geliştirme Müdürü Taner GÜLER, Ziraat Yük. Mühendisi Murat ALKAN ve Bilgisayar Programcısı Güven ESMER öncülüğündeki ekibimize teşekkür ediyorum. Performans Programımızın Bursa mıza ve Kurumumuza faydalı olması ümidi ile saygılarımı sunarım. Kemal DEMİREL Genel Sekreter T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ ix

12

13 SUNUŞLAR EKİP SUNUŞU Günümüzde daha esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde yaratıcı çözümler üretebilen, gelecek yönelimli yönetsel yaklaşımlar önem kazanmıştır. Merkeziyetçi tutumdan uzaklaşılarak yerelden yönetim anlayışı benimsenmiştir. Yönetimde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetim yerine yeni bir kavram olarak yönetişimin ortaya çıkması ile beraber İl Özel İdarelerinin önemi bir kat daha artmıştır. Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak karşımızda durmaktadır. İl Özel İdaresinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak stratejik planlama temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. Planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki ilkeler ışığında, İl Özel İdaremiz çalışmalarını; 1 İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi, 2 Tarım, Altyapı ve Çevresel Gelişim, 3 İmar, Emlak ve Mekansal Gelişim, 4 Sağlık, Sosyal ve Kültürel Gelişim, 5 Afet, Acil Durum ve Sivil Savunma Yönetimi şeklinde 5 ana faaliyet alanı olarak gruplandırmış durumdayız. Faaliyet alanlarındaki hizmetlerin etkin ve verimli olabilirliği oluşturduğumuz 8 amaçla sağlanacaktır. lara ise 24 adet hedef ile ulaşılması planlanmıştır. Bu faaliyet başlıkları altında, stratejik planlama ilkelerine uygun olarak; İl Özel İdaremiz, toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içinde, sahip olduğu kaynakları en etkili biçimde kullanarak hizmet verme sürecine devam edecektir. Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ xi

14 SUNUŞLAR kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaktadırlar. Stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi Şekil 1 de gösterilmektedir Yılı Performans Programımızda, stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmiştir. T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ xii

15 SUNUŞLAR Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır. Performans esaslı bütçeleme ile sağlayacağımız temel kazanımlar; Etkili kaynak dağılımı ve kullanımının sağlanması, lere dayalı yönetim anlayışının yerleştirilmesi, Bütçe hazırlama, uygulama ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi, Hizmet kalitesinin artırılması, Mali saydamlığın sağlanması, Performans esaslı bütçeleme ile beklediğimiz sonuçlar; Yöneticilerin çıktı ve sonuçlara göre hesap verebilirliğini sağlamak, Yönetim ve bütçeleme kararlarında çıktı ve/veya sonuç bazında ölçülen varılacak noktaya odaklanmak, Yönetimde ve bütçelemede politika oluşturulmasını geliştirmek, Yönetim ve hizmet sunumunu güçlendirmek, Kaynak dağılımını stratejik önceliklere göre yapmak, İl Genel Meclisi ve kamuoyuna karşı saydamlık ve hesap verebilirliği sağlamak, Tasarruf etmek, 2010 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında sırasında ekibimize katkı ve desteklerini esirgemeyen kurumumuz yönetici ve personeline teşekkür eder, Bursa mıza yararlı olmasını dileriz. Saygılarımızla Performans Programı Hazırlama Ekibi T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ xiii

16

17 I. GENEL BİLGİLER A YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR B TEŞKİLAT YAPISI C FİZİKSEL KAYNAKLAR D İNSAN KAYNAKLARI T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ

18

19 I. GENEL BİLGİLER A YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Osmanlı Devleti nde İl Özel İdareleri, 7 Kasım 1864 tarihli Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile illerin kurulmasıyla birlikte teşekkül etmiştir. Söz konusu Nizamname ile Vilayet Umum Meclisi kurulmuştur. Bugünkü İl Genel Meclislerinin temeli böylelikle atılmıştır. Bu düzenleme ile bir yerleşim birimi genel yönetim açısından il olarak kabul edildiği andan itibaren il olmanın tabi sonucu olarak ayrı bir yasa ve düzenlemeye gerek kalmaksızın İl Özel İdaresi teşkilatı kendiliğinden kurulmuş olmaktadır İdare i Umumiye i Vilayet Nizamnamesi ile Vilayet Umum Meclislerinin yetkileri arttırılmış ve İl teşkilatlanmasının Devletin diğer bölgelerini de yaygınlaştırılması kararı alınmıştır Kanun i Esasi de Vilayet sisteminin tüm Osmanlı topraklarında kurulması hükme bağlanmış, ayrıca tefriki vezaif (görevlerin ayrımı) ve tevsii mezuniyet (yetki genişliği) ilkeleri getirilmiştir. Böylelikle Osmanlı Devletinin son döneminde eyalet sisteminden vilayet sistemine geçilirken, bir yandan da vilayetin özel idaresi teşkilatlanmış olmaktadır de ise yürürlüğe giren İdare i Umumiye i Vilayet Kanun u Muvakkati, İl Özel İdarelerini merkezi yönetime yardımcı olacak kuruluşlar olarak kabul etmiş ve hukuki durumu buna göre düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu Geçici Kanunda ilin genel idaresi ve özel idaresi aynı metinde fakat ayrı ayrı ve teferruatlı bir içerikte düzenlenmiştir. Bu Kanundaki il genel yönetimine dair hükümler Vilayet Kanunu yayımlanarak Kanun metninden çıkarılmıştır. İlin özel idaresine ilişkin hükümler ise 1987 yılına kadar uygulamada kalmıştır tarihli İdare i Umumiye i Vilayet Kanun u Muvakkati nde İl Özel İdaresinin görevleri; tarım, bayındırlık, eğitim, ekonomi, sağlık ve özel idaresi emlakinin yönetimi olarak belirlenmiştir. İl Özel İdaresi nin organları ise; Vali, Genel Meclis ve İl Daimi Encümeni olarak kabul edilmiştir. Bu Kanun, 1987 yılında yürürlüğe giren 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile değiştirilmiş ve adı İl Özel İdaresi Kanunu olarak belirlenmiştir. Ancak bu değişikliklerle de yeni bir İl Özel İdaresi Kanunu na olan ihtiyaç giderilememiştir. Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına karşın, aynı çaba, mahallî idareler alanında, dolayısıyla il özel idareleri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde il özel idarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı hakim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, il özel idarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, il özel idarelerinin, merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak, bu görevlerin büyük bölümü daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır. Diğer taraftan, il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır. T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 3

20 I. GENEL BİLGİLER Yukarıda belirtilen bu sorunların çözümlenmesi amacıyla ve son dönemlerde dünyada siyasal, ekonomik ve idari alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform çalışmalarına tanık olmaktadır. Bu çerçevede yapılan geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarından biri olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. Son olarak, kamu yönetiminde ve özelde yerel yönetimlerde yeniden yapılanma girişimleri çerçevesin de tarihinde kabul edilen ve de yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde İl Özel İdareleri nin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanun beraberinde il özel idaresinin görev, yetki ve sorumluluklarının artmasından dolayı teşkilat yapısının da değişmesi öngörülmektedir. Ayrıca küresel gelişmelere ve AB uyum çalışmalarına paralel olarak İl Özel İdaresinin özerkliğini artıran hükümler getirilmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 36. Maddesi gereğince örgüt yapısı İçişleri Bakanlığınca çıkarılan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu kanun çerçevesinde Bursa İl Genel Meclisinin tarih ve Temmuz ayı 5. Birleşiminde alınan 241 No lu kararı ile Teşkilat Şeması Kabul edilmiştir. T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 4

21 I. GENEL BİLGİLER Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi T.C. Anayasa sının 127. Maddesi nin ilk paragrafında Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir denilmekte ve İl Özel İdareleri de bu kapsam çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedirler. Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla birlikte il özel idarelerinin görevleri önemli oranda arttırılmıştır. Anılan Kanunun 6. maddesine göre İl Özel İdarelerinin yetki görev ve sorumlulukları şöyledir; Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür ve sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğrenim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilmektedir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılmakta, İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilmektedir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilmektedir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmemekte ve başka amaçla da kullanılamamaktadır. Kanunun yine aynı maddesinde İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. denilmektedir. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları ise İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar ise; Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 5

22 I. GENEL BİLGİLER Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, Borç almak ve bağış kabul etmek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ayrıca İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılmaktadır. Proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilememektedir. T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 6

23 I. GENEL BİLGİLER Diğer Kanunlar Ve Tüzükler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 2872 sayılı Çevre Kanunu 3213 sayılı Maden Kanunu( 5177 sayılı kanunla değişik) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 167 Yer Altı Suları Hakkında Kanun 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun sayılı Devlet İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 5543 sayılı İskan Kanunu 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (İlgili maddeler) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (İlgili Hükümler) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 7126 sayılı Sivil Savunma Yasası 5117 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu 5179 sayılı Gıdaların Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu 4631 sayılı Hayvan Islah Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 7

24 I. GENEL BİLGİLER Yönetmelikler İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik Koruma lı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarına Dair Yönetmelik Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Dernek, Vakıf ve Birliklere Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 8

25 I. GENEL BİLGİLER B TEŞKİLAT YAPISI tarihinde kabul edilen ve de yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde İl Özel İdareleri nin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanun beraberinde il özel idaresinin görev, yetki ve sorumluluklarının artmasından dolayı teşkilat yapısının da değişmesi öngörülmektedir. Ayrıca küresel gelişmelere ve AB uyum çalışmalarına paralel olarak İl Özel İdaresinin özerkliğini artıran hükümler getirilmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 36. Maddesi gereğince örgüt yapısı İçişleri Bakanlığınca çıkarılan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu kanun çerçevesinde Bursa İl Genel Meclisinin tarih ve Temmuz ayı 5. Birleşiminde alınan 241 No lu kararı ile Teşkilat Şeması Kabul edilmiştir. Teşkilat şemamıza göre Vali başkanlığında, 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcılığı, 8 Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı olan 22 şube müdürlüğü hizmetlerin yürütülmesinde idari mekanizmayı oluşturmuştur. Kurumun bu yapılanmayı, değişebilecek yasal ve çevresel şartlara göre hizmet kalitesini artırmak için güncelleme hakkı her zaman vardır. T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 9

26 I. GENEL BİLGİLER Şekil 1. Organizasyon Şeması T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 10

27 I. GENEL BİLGİLER C FİZİKSEL KAYNAKLAR Kurumsal hizmetleri gerçekleştirecek düzeyde her türlü bilgi işlem yazılım, program ve teknik altyapıya ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme kapasitesine sahiptir. Ancak, hizmet binalarının çok sayıda ve şehrin değişik bölgelerinde olması sebebiyle teknolojik altyapısını etkin kullanamama gerçeğiyle karşı karşıya kalmaktadır. Verilen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için öncelikli hedefimiz, tek bir çatı altında çalışabilecek hizmet binasına sahip olmaktır. Kurum çalışmaları ve hizmetlerimiz Web sayfamız aracılığı ile şeffaf bir şekilde kamuya duyurulmaktadır. Makine parkımızın, hizmetlerin gerçekleşmesindeki anaç rolünü gözden kaçırmadan faal ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla bir planlama modeli geliştirilmiştir. Taşıt yaş durumları ve ekonomik kullanım süreleri dikkate alınarak makine parkımız devamlı yenilenmektedir. Taşıt Takip Sistemi kurularak çalışma verimliliği ve yakıt tasarrufu sağlanmıştır. Taşıt cins ve yaş durumuna göre hazırlanan liste Tablo 1 de sunulmuştur., ticari amaçlı içme suları, maden suları, sıcak su ve su ürünleri üretim yerleri kaynaklarına ilave olarak maden ocaklarına (taş, kum çakıl ocakları vb.) sahiptir Bu kaynakların kiralanması suretiyle elde edilen gelirler bütçemizde yerini almaktadır. Tablo 2 de verilmiştir. Kuruma ait taşınmazları oluşturan gayrimenkuller kiraya verilerek ya da satışı yapılarak gelir bütçemizde gösterilmektedir. Tablo 3 de gösterilmiştir. T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 11

28 I. GENEL BİLGİLER Tablo 1: Araç Yaş Durumu Sıra No Makine Cinsi Aracın Yaş Durumu Adedi 1 BİNEK ARAÇ K.KASA(VİP)PANELVAN MİNİBÜS PICK UP K.KASA KAMYONET DAMPERLİ KAMYON KAR BIÇ.DAM.KAM SABİT KASALI KAMYON ÇEKİCİ AKARYAKIT TANKERİ ARAZÖZ SU TANKERİ YAPIM GREYDERİ DOZER LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR PALETLİ YÜKLEYİCİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜK.KAR.BIÇ SEYYAR VİNÇ SEPETLİ ELEKTRİK ARACI AÇIK SAÇ KASA VİNÇLİ KAMYON FORTLİFT KONKASÖR PALETLİ EXCAVATÖR EXCAVATÖR ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ ROLEY TANK SEMİ TREYLER YARIRÖMORG DORSE TREYLER KAMP TREYLER LAS.TEK.SİLİNDİR DEMİR BANDAJLI SİLİNDİR ASFALT YAMA SİLİNDİRİ FASAL SEY.YAĞ KAMYON(ÇİFT SIRA) SEY.KAYNAK MAK KAYNAK JENERATÖRÜ JENERATÖR KOMPRESÖR T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 12

29 I. GENEL BİLGİLER Tablo 2: Doğal Kaynaklar DOĞAL KAYNAKLAR SAYI BİRİM Maden Ocakları ,63 m 2 Ticari İçme Suları ,839 / 75,035 lt/sn* Tarımsal Sulama Suyu 1 0,300 lt/sn Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsatı Verilen ,49 ha İşletme Ruhsatı Verilen ,00 ha Jeotermal Arama Ruhsatı Verilen ,81 ha Sular İşletme Ruhsatı Verilen ,90 ha Su Ürünleri Üretim Yerleri ,400 lt/sn ** Su Ürünleri Avlak Sahaları 6 488,10 km 2 / 137,00 ha *** * 202,839 lt/sn memba debisi olup, İdaremizden kiralanan debi ise 75,035 lt/sn dir. ** 20 adet su ürünleri yetiştiricisi için kiralanan suyun debi miktarı olup, 6 adedi gölet, baraj göleti ve dere yatağı için yapılan kiralamaları ifade etmektedir. *** Avlak sahası olarak İdaremizden kiralanan İznik Gölü (1, 2, 3 ve 4 no lu avlak sahaları) ile Uluabat Gölünün toplam alanı 448,10 km 2 olup, Büyükorhan Cuma Barajının yüzölçümü ise 137,00 ha dır. Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı nın tarihli verileridir. Tablo 3: Taşınmazlar TAŞINMAZLAR SAYI YÜZÖLÇÜMÜ (m 2 ) Bina, Dükkan, Lojman Vb ,18 Arsa ,78 Tarla, Bağ, Bahçe, Yol Vb ,00 Emlak İstimlak Daire Başkanlığı nın tarihli verileridir. T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 13

30 I. GENEL BİLGİLER D İNSAN KAYNAKLARI, Kanunun 35. maddesi ve 10 Haziran 2007 tarih ve Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre örgütlenmiştir. Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen (A) grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller) arasında (A 4 grubunda) yer almaktadır. Bu grup için öngörülen norm kadro sayısı 370 memur ve 240 işçi olmak üzere toplam 610 dur. 5 Ekim 2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ne 3 adet İç denetçi kadrosu verilmiştir. Böylece nin norm kadro sayısı toplamda 613 e yükselmiştir. Kurumumuzda Ağustos 2009 itibariyle toplam 852 personel görev yapmaktadır. Bunların 152 si 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur personel, 45 i sözleşmeli personel ve 655 i işçi personeldir. Memur ve işçi personelin eğitim durumu, hizmet yılı ve memur personele ait unvan dağılımına ait ayrıntılı bilgiler Tablo 4, Grafik 1, Grafik 2 ve Tablo 5 de verilmiştir. T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 14

31 I. GENEL BİLGİLER Tablo 4: Personel Durum Analizi ( 10/09/2009) Eğitim Durumu Memur İşçi Sözleşmeli Genel Toplam TH G.İ.H Y.H. S.H. Toplam Daimi Mevsimlik Toplam Toplam Yüksek Lisans /Doktora Lisans Ön Lisans Lise Diğer Toplam Hizmet Yılı Memur İşçi Sözleşmeli Genel Toplam TH G.İ.H Y.H S.H. Toplam Daimi Mevsimlik Toplam Toplam ve yukarısı Toplam T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 15

32 I. GENEL BİLGİLER Grafik 1: Personel Eğitim Durumu Grafikleri MEMUR PERSONEL Diğer; 12; 8% Yüksek Lisans /Doktora; 7; 5% Lise; 28; 18% Önlisans; 29; 19% Lisans; 76; 50% İŞÇİ PERSONEL Lisans; 11; 2% Önlisans; 14; 2% Lise; 169; 26% Diğer; 461; 70% SÖZLEŞMELİ PERSONEL Lise; 7; 16% Yüksek Lisans /Doktora; 3; 7% Önlisans; 7; 15% Lisans; 28; 62% T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 16

33 I. GENEL BİLGİLER Grafik 2: Personel Hizmet Yılı Grafikleri 26 YIL VE YUKARISI; 38; 25% MEMUR PERSONEL 6-10 YIL; 18; 12% YIL; 26; 17% YIL; 34; 22% YIL; 36; 24% İŞÇİ PERSONEL 0-5 YIL; 11; 2% 6-10 YIL; 16; 3% YIL; 21; 3% 26 YIL VE YUKARISI; 310; 47% YIL; 92; 14% YIL; 205; 31% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0-5 YIL; 45; 100% T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 17

34 I. GENEL BİLGİLER Tablo 5: Memur Personel Unvan Dağılımı İDARİ PERSONEL ADET TEKNİK PERSONEL ADET GENEL SEKRETER 1 MİMAR 2 GENEL SEKRETER YRD. 1 MİMAR(Sözleşmeli) 2 İÇ DENETÇİ 3 İNŞAAT MÜHENDİSİ 7 DAİRE BAŞKANLARI 7 İNŞAAT MÜH.(Sözleşmeli) 4 HUKUK MÜŞAVİRİ MAKİNA MÜHENDİSİ 6 AVUKAT(Sözleşmeli) 2 MAKİNA MÜH.(Sözleşmeli) 3 MÜDÜR 10 ZİRAAT MÜHENDİSİ 17 MD.VEKİLİ 8 JEOLOJİ MÜHENDİSİ 16 ŞAHSA BAĞLI UNVAN 2 JEOLOJİ MÜH.(Sözleşmeli) 1 İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. 15 ELEKTRİK MÜHENDİSİ 1 TOPLAM 49 ELEKTRİK MÜH.(Sözleşmeli) 1 ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 1 YARDIMCI HİZMETLER 16 ELEK. ELK.MÜH.(Sözleşmeli) 1 ÇEVRE MÜHENDİSİ 1 TOPLAM 65 ÇEVRE MÜH.(Sözleşmeli) 3 HARİTA MÜH.(Sözleşmeli) 4 G.İ.H. PERSONEL MADEN MÜH.(Sözleşmeli) 1 (VHKİ. Şef Memur Şoför Diğer) 33 ENDÜSTRİ MÜH.(Sözleşmeli) 1 G.İ.H. PERS.(Sözleşmeli) 2 JEOMORFOLOG 2 TOPLAM 35 İNŞAAT TEKNİKERİ 3 İNŞAAT TEKN.(Sözleşmeli) 2 SAĞLIK PERSONELİ TEKNİKER(MAKİNA) 2 DOKTOR 2 TEKNİKER(ELEKTRİK) 3 HEMŞİRE 1 TEKNİKER(HARİTA Sözleşmeli) 3 BİYOLOG(Sözleşmeli) 1 TEKNİSYEN(AĞAÇ İŞLERİ) 1 SOSYAL ÇALIŞMACI(Sözleşmeli) 2 TEKNİSYEN(İNŞAAT SÖZLEŞMELİ) 1 ÇEVRE SAĞLIK TEKNİKERİ (Sözleşmeli) 2 TEKNİSYEN(HARİTA)(Sözleşmeli) 2 ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENİ(Sözleşmeli) 2 TEKNİSYEN(ELEKTRİK) 1 TOPLAM 10 ARKEOLOG(Sözleşmeli) 1 ŞEHİR PLANCISI(Sözleşmeli) 2 RESTARATÖR(Sözleşmeli) 1 SANAT TARİHÇESİ(Sözleşmeli) 1 TOPLAM 87 GENEL TOPLAM tarihi itibariyle Memur Sayısı: 152 Sözleşmeli Personel Sayısı:44+1=45 (Avukat) Kişi Toplam: tarihi itibariyle İşçi Personel Sayısı:642 Geçici İşçi 20 Kişi T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 18

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014 T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K - 24 8 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 5 BİR BAKIŞTA 1. İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi 1.1. Kurumumuzun Sahip Olduğu Mevcut Kaynakların (İnsan, Para, Malzeme, vb.) En

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ GRAFİK DİZİNİ KISALTMALAR MECLİS KARARI 2 SUNUŞ Kamu yönetimi; vatandaşı hizmetinin odağına almalı kamu hizmetlerini hızlı

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 2015 YILI PERFORMANS PLANI Planın Ait Olduğu Dönem 01.01.2015 31.12.2015 Adres Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 KASTAMONU İletişim Telefonlar Faks

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa: 1 / 199 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER.....5 A-Misyon ve Vizyon....5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar......6 C-İdareye İlişkin Bilgiler......8

Detaylı

! " " # $ % $ &! ' (! )! $ ) * * *! " ) ++, (! -..5! 0!!! 1 ) ( (! ( 2 3 4! 5 uca B

!   # $ % $ &! ' (! )! $ ) * * *!  ) ++, (! -..5! 0!!! 1 ) ( (! ( 2 3 4! 5 uca B 5 uca B İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...1 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar..1 B-Teşkilat Yapısı...2 C-Fiziksel Kaynaklar 5 D-İnsan Kaynakları 11 II-PERFORMANS BİLGİLERİ..18 A-Temel Politika Ve Öncelikler......19

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu 1 GĐRĐŞ Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişim, kıt olan doğal kaynakların doğru ve etkin kullanımı için çevrenin korunması ilkesinden hareketle sosyal ve ekonomik kalkınmayı öngörmektedir. 1992 yılında

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı I GENEL BİLGİLER Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 4- Belediye, mahallî müşterek

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 2 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ I. SUNUŞ 4 II. GENEL BİLGİLER 5-20 a. MİSYON VE VİZYON 5 b. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6-8 c. TEŞKİLAT YAPISI 9 d. FİZİKİ

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2010 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 )

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 ) Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. Mustafa

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

EKLER. Belediye Spor Kulübü Yerel Gündem 21 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EKLER. Belediye Spor Kulübü Yerel Gündem 21 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI Hususi idareler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. 2

Detaylı

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1.Tarihçe...5-9 2.Vali...10 3.İl Genel Meclisi...11 4.İl Encümeni...12 B. TEŞKİLAT YAPISI...13-14 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...15-29

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti 2 2015 PERFORMANS PROGRAMI EYÜP BELEDİYESİ EYLÜL 2014 3 4 5 CUHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 6 BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU 7 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 8 EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜP

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak.

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak. 1 MİSYONUMUZ: Gelişimde ve değişimde çevresel değerleri koruyarak kentte yaşayan her yurttaşın katılımı ile, bürokratik esasa dayanmayan demokratik ve toplumcu yönetim, ulaşılabilirlik ve hızlı hizmet

Detaylı