T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Eylül 2012 Yayımlandığı Tarih 30 Eylül 2012 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Hükümlü Şahzade AYDIN ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair 2012/66 Sayılı Karar (R.G. 15 Eylül ) - UyuĢturucu Maddelerin UyuĢturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel AraĢtırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 15 Eylül ) - Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (R.G. 16 Eylül ) - Ġlânlar (R.G. 16 Eylül ) - Ġstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz YaĢam Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği (R.G. 17 Eylül ) - Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Eylül ) - ĠĢkolu Tespik Kararı (No:2012/54) (R.G. 18 Eylül ) - Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No:2012/5) (R.G. 18 Eylül ) - Adalet Bakanlığına, ĠçiĢleri Bakanı Ġdris Naim ġahġn in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (R.G. 19 Eylül ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2009/38 (S.P.M.D), K : 2012/12 Sayılı Kararı (R.G. 20 Eylül ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2010/51 (S.P.M.D), K : 2012/13 Sayılı Kararı (R.G. 20 Eylül )

2 - Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2010/1, K: 2012/1) (R.G. 20 Eylül ) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (R.G. 21 Eylül ) - Yeni Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Kullanılması ve Yurt DıĢına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 21 Eylül ) - Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 21 Eylül ) - Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 21 Eylül ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (R.G. 21 Eylül ) - Zorunlu KarĢılıklar Hakkında Tebliğ( Sayı:2005/1) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2012/11) (R.G. 21 Eylül ) - Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G. 22 Eylül ) - Ġnsan Hakları Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (R.G. 22 Eylül ) - Ġnsan Hakları Kurulu Üyeliğine Prof.Dr.Serap YAZICI nın Seçilmesine Dair Karar (No:2012/67) (R.G. 22 Eylül ) - Ġnsan Hakları Kurulu Üyeliğine Yrd.Doç.Dr.Levent KORKUT un Seçilmesine Dair Karar (No:2012/68) (R.G. 22 Eylül ) - Adli Kolluk Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22 Eylül ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 5/9/2012 Tarihli ve 456 Sayılı Kararı (R.G. 25 Eylül ) - Harçlar Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:68) (R.G. 25 Eylül ) - TaĢınmaz Malların Sınıflandırma, Tespit ve Kontrol ĠĢleri Hakkındaki Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 26 Eylül ) - Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına GiriĢ KoĢullarına Dair Yönetmelik (R.G. 26 Eylül ) Kıymetli Maden Standırtları ve Rafineleri Hakkında Tebliği (Tebliğ No:2006/1) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 26 Eylül ) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: /34) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: /40 (R.G. 26 Eylül ) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ

3 No: /32) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: /41 (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/132 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/133 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/134 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/135 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/136 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları (R.G. 27 Eylül ) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği (R.G. 27 Eylül ) - Otomotiv Yakıtları-LPG-Özellikler ve Deney Yöntemleri ile Ġlgili Tebliğ (TS EN A (EN) (No:MSG-MS-2012/34) (R.G. 27 Eylül ) - Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (No:2012/5 ) (R.G. 27 Eylül ) - ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 27 Eylül ) - Aktüerler Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Eylül ) - Kadastro Haritalarının SayısallaĢtırılması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Eylül ) - Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Eylül ) - DanıĢtay Ġkinci Dairsine Ait Kararlar (R.G. 28 Eylül ) - Adalet Bakanlığı Ceza Ġnfaz Kurumları Ġle Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği Ġle Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Duyuru (R.G. 28.Eylül ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Ġlanları (R.G. 28 Eylül ) - Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 29 Eylül ) - Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 29 Eylül ) - Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 29 Eylül ) Eylül Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve

4 Savcıları Belirtir Liste

5 CEZANIN KALDIRILMASI KARARI CumhurbaĢkanlığından: Karar Sayısı : 2012/66 Artvin Ağır Ceza Mahkemesinin 11/11/2009 tarihli ve E: 2009/20, K: 2009/135 sayılı kararıyla, kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası keģinleģen, Artvin Ġli, ġavģat Ġlçesi, Veliköy Mahallesi/Köyü, Cilt No: 58, Hane No: 40, Birey Sıra No: 7 de nüfusa kayıtlı, Ali ve Remziye den olma, 1/7/1925 doğumlu, T.C. kimlik numaralı ġahzade AYDIN ın kalan cezası, Adalet Bakanlığının 24/8/2012 tarihli ve B.03.0.CĠG /2485/49150 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulunun 30/5/2012 tarihli ve B.03.1.ATK /46180/ sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıģtır. 14/9/2012 Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI [R.G. 15 Eylül ] YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: UYUġTURUCU MADDELERĠN UYUġTURUCU MADDE ARAMA KÖPEĞĠ EĞĠTĠMĠ VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMALARDA KULLANILMASINA DAĠR YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 13/9/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan UyuĢturucu Maddelerin UyuĢturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel

6 AraĢtırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Bakanlık, Bilimsel AraĢtırma ve Kurum tanımları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Bakanlık: ĠçiĢleri, Milli Savunma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Gümrük ve Ticaret bakanlıklarını, Bilimsel AraĢtırma: UyuĢturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araģtırmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluģlarınca gerçekleģtirilen araģtırma faaliyetini, Kurum: UyuĢturucu madde arama köpeği eğitiminde uyuģturucu madde kullanmakla yetkili olan ĠçiĢleri Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerini; uyuģturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araģtırmakla yetkili olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluģlarını, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. UyuĢturucu madde arama köpeği eğitiminde kullanılacak uyuģturucu maddeler, ĠçiĢleri Bakanının talebi üzerine ĠçiĢleri Bakanlığının ilgili birimlerine ve Milli Savunma Bakanının talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Gümrük ve Ticaret Bakanının talebi üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslim edilir. UyuĢturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araģtırmak üzere ihtiyaç duyulacak uyuģturucu madde ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının talebi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimine teslim edilir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri, Milli Savunma ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanları yürütür. [R.G. 15 Eylül ] BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3462 Bazı kamu kurum ve kuruluģlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/7/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY S. ERGĠN BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V. S. ERGĠN F. ġahġn B. YILDIRIM N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim,

7 Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 10/7/2012 TARĠHLĠ VE 2012/3462 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARAR MADDE 1 (1) Kamu kurum ve kuruluģlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boģ kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Listeler için tıklayınız. [R.G. 16 Eylül ] ĠLÂNLAR Adalet Bakanlığından: KarĢıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/120 Esas sayılı dosyasının çıkan yangında yandığı anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7391/1-1 [R.G. 16 Eylül ]

8 YÖNETMELİK Ġstanbul Aydın Üniversitesinden: ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ YAġAM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ġstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ġstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz YaĢam Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Ġstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz YaĢam Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalıģma esaslarına iliģkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) BaĢkan: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaĢkanını, b) DanıĢma Kurulu: Merkezin DanıĢma Kurulunu, c) Merkez: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz YaĢam Uygulama ve AraĢtırma Merkezini, ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, d) Mütevelli Heyeti: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini, e) Rektör: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü, f) Senato: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu, g) Üniversite: Ġstanbul Aydın Üniversitesini, ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu, h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin amaçları; engelli bireylerin bağımsız yaģama koģullarına eriģme ve kent yaģamına katılabilmeleri için mimari, sosyal, eğitim-öğretim, politika geliģtirme gibi alanlarda araģtırma, proje geliģtirme, toplum farkındalığını artırma, engelli bireylerin aktif olarak iģ yaģamına katılmaları ve istihdam olanaklarının artmasına katkı sağlama ve bu alanda gerçekleģtirilecek her türlü faaliyette bulunmaktır. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları Ģunlardır: a) Engelli bireylerin bağımsız yaģama koģullarının sağlanması için araģtırmalar yapmak. b) Bu çalıģmalar kapsamında finansal destek bulmak için fikir ve proje geliģtirmek. c) Engelli bireylerin kent ve toplum yaģamına aktif katılımlarını sağlayabilmek için çeģitli ölçeklerde proje geliģtirmek. ç) Engelli bireylerin aktif olarak iģ yaģamına katılmaları ve istihdam olanaklarının artmasına katkı sağlamak için fikir ve proje geliģtirmek. d) Engelli bireylerin iģ yaģamına katılmaları ve istihdam olanaklarının artması için kariyer destek hizmeti vermek. e) Engellilerle ilgili olan vakıf, sivil toplum kuruluģları, belediye merkezleri, ajanslar, araģtırma merkezleri ve benzeri kuruluģlar ile iģbirlikleri yaparak ortak projeler geliģtirmek ve yürütmek. f) Engelli bireylere yönelik meslek edindirme ve kiģisel beceri geliģtirme kursları açmak ve kursiyerlerin baģarısını sertifika ile belgelemek. g) Toplum bilincini artırmak için farklı toplum kesimlerine seminerler vermek. ğ) Engellilerin toplum yaģamına aktif olarak katılması konusunda mevcut durum, gelecekte yapılabilecek iyileģtirmeler ve çözüm önerileri geliģtirmek için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek. h) Merkez bünyesinde süreli yayın ve kitap yayınları yapmak. ı) Engelli bireylerin sosyal topluma ve iģ yaģamına aktif katılımında ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik destek vermek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları Ģunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) DanıĢma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri

9 arasından, Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür BaĢkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. (2) Müdürün görüģü doğrultusunda; kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kiģi, Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiģtirebilir. (3) Müdür, görevi baģında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet, kesintisiz altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri Ģunlardır: a) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve DanıĢma Kuruluna baģkanlık etmek. b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak. c) Merkezin amaçlarını gerçekleģtirmeye yönelik faaliyetleri bir çalıģma takvimine bağlı olarak planlamak, koordine etmek, ilgililere görev tevdi etmek ve gerekli denetimleri yapmak. ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak. d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve iģleyiģi hakkında rapor hazırlamak, hazırladığı raporu, Yönetim Kurulunun görüģünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdürün görüģü doğrultusunda, Üniversitenin tam zamanlı ve alanla ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile görevlendirilen, Müdür dahil beģ kiģiden oluģur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar atanabilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da kesintisiz altı aydan fazla Üniversite dıģında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye atanır. (2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, proje, danıģmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaģtırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri Ģunlardır: a) Merkezin çalıģmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak; ihtiyaçlar doğrultusunda geliģtirmek, Rektörlük kanalıyla BaĢkanlığa sunmak ve onaylananları yürütmek. b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak. c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araģtırma, proje, danıģmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak. ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalıģma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek. d) Ders, kurs, staj, sertifika, proje ve benzeri hususlarla ilgili ön araģtırmalar yapmak. e) Yurt içi ve yurt dıģındaki kamu ve özel kuruluģlar ile ortaklaģa yürütülecek çalıģmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek. f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iģleri değerlendirerek karara bağlamak. DanıĢma Kurulu MADDE 12 (1) DanıĢma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluģlardaki uzman kiģiler arasından, Müdürün görüģü doğrultusunda Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile üç yıllığına görevlendirilen en fazla beģ kiģiden oluģur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. (2) DanıĢma Kurulu, Müdürün baģkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde DanıĢma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. DanıĢma Kurulunun görevleri MADDE 13 (1) DanıĢma Kurulunun görevleri Ģunlardır: a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. b) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak. c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve tavsiye niteliğinde öneriler sunmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile görevlendirilecek personel tarafından karģılanır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 15 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ġstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

10 [R.G. 17 Eylül ] YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 14/4/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinden sonra gelmek üzere aģağıdaki bent eklenmiģtir. j) Ġletim sisteminde meydana gelen hat ve trafo arızaları ile planlı ve plansız olarak yapılacak olan bakımlar ile ilgili bilgilerin PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurulması. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 30/A (1) Kurulca onaylanmıģ perakende satıģ tarifeleri kapsamında perakende satıģ sözleģmesi ile perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinden enerji alan bir serbest tüketiciye ait çekiģ birimine perakende satıģ anlaģması kapsamında kurulca onaylanmıģ perakende satıģ tarifeleri dıģında ikili anlaģma ile elektrik enerjisi tedarik etmek isteyen bir piyasa katılımcısının, enerji alacak söz konusu tüketiciye ait uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimlerine iliģkin sayaç kaydı, uzlaģtırmaya esas veriģçekiģ birimi kaydı ve portföylerine ekleme ile ilgili talepte bulunması durumunda; a) Yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısı ve/veya bölgesinde bulunan serbest tüketiciye perakende satıģ anlaģması kapsamında kurulca onaylanmıģ perakende satıģ tarifeleri dıģında, ikili anlaģma ile enerji satmak isteyen perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimi ve sayaçlara iliģkin bilgi giriģlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamıģ olduğunu PYS üzerinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi giriģleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, PYS aracılığıyla duyurulur. b) Ġçinde bulunulan ayın en geç onsekizinci gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar kayıt edilecek uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimlerine ait ölçüm ve bağlantı noktalarını gösteren ve PYS üzerinde elektronik olarak yer alan ve ilgili uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimi için uygun olan tek hat Ģemasına göre sayaçların ilgili mevzuata uygun oldukları ve kayıp değerleri ile diğer parametreler, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģi veya TEĠAġ tarafından, PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS aracılığıyla gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Uygunluğun reddedilmesi halinde durum, gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir. c) Ġçinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar söz konusu tüketicinin, serbest tüketici niteliği taģıdığı ve mevcut tedarikçisine karģı yükümlülüklerini yerine getirdiği, mevcut tedarikçisi niteliğinde olan ilgili perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS aracılığıyla gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Söz konusu tüketicinin mevcut tedarikçisine karģı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine iliģkin onay, içinde bulunulan ayın en geç ondördüncü gününden önceki son iģ gününe kadar gecikme faizi

11 faturaları da dahil olmak üzere tebliğ edilmiģ olan son faturaya iliģkin ödeme durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Yükümlülüğün yerine getirildiğinin reddedilmesi halinde durum gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir. (2) Ġkili anlaģmalar kapsamında bir tedarikçiden enerji temin etmekte olan bir serbest tüketicinin tedarikçi değiģtirmesi durumunda; a) Serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen ilgili piyasa katılımcısı, portföy değiģikliği ile ilgili talebini, içinde bulunulan ayın en geç onuncu gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar bilgi giriģlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamıģ olduğunu PYS üzerinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi giriģleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, PYS aracılığıyla duyurulur. b) Ġçinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar söz konusu serbest tüketicinin, mevcut tedarikçisine karģı yükümlülüklerini yerine getirdiği, mevcut tedarikçisi tarafından, PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS üzerinden gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Söz konusu tüketicinin mevcut tedarikçisine karģı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine iliģkin onay, içinde bulunulan ayın en geç ondördüncü gününden önceki son iģ gününe kadar gecikme faizi faturaları da dahil olmak üzere tebliğ edilmiģ olan son faturaya iliģkin ödeme durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Yükümlülüğün yerine getirildiğinin reddedilmesi halinde durum, gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir. (3) Bir piyasa katılımcısının, bir serbest tüketiciye ait çekiģ birimini portföyünden çıkartmasını talep etmesi durumunda serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğinde olan piyasa katılımcısı, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar, Piyasa ĠĢletmecisine PYS aracılığıyla baģvuruda bulunur ve serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi olan piyasa katılımcısının portföyünden, serbest tüketiciyi çıkarma iģlemi gerçekleģir. (4) Piyasa katılımcısının temerrüde düģmesi veya bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde toplam teminat değiģim oranına iliģkin yükümlülüklerini karģılamaması nedeni ile portföyünden çıkarılan serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen bir piyasa katılımcısının, ilgili serbest tüketiciye enerji tedariği yapacağını, serbest tüketicilere portföyden çıkarılma bildiriminin yapıldığı ayın yirmiüçüncü gününden önceki son iģgünü saat 17:00 ye kadar, serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formu ile Piyasa ĠĢletmecisine bildirmesi durumunda, ilgili kayıt güncelleme iģlemleri Piyasa ĠĢletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleģtirilir. (5) Ġlgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģi, TEĠAġ veya ilgili perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından onay sürecinin tamamlanmasını müteakiben, Piyasa ĠĢletmecisi, portföyden çıkarılan, portföyü değiģtirilen ve yeni kaydedilen kesinleģmemiģ sayaçlar listesini PYS aracılığıyla ilgili dağıtım Ģirketi, TEĠAġ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur. (6) Yayınlanan sayaç listesine iliģkin itiraz baģvuruları, duyurunun yayınlanmasını takip eden iki iģ günü içerisinde yapılır. Ġtiraz baģvuruları, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısına, ilgili dağıtım Ģirketine, perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketine veya TEĠAġ a yapılır ve itiraz baģvurularına iliģkin değerlendirme ilgili tarafça, itirazın yapılmasını takip eden iki iģ günü içerisinde sonuçlandırılarak, Piyasa ĠĢletmecisine PYS aracılığıyla bildirilir. Piyasa ĠĢletmecisi, yapılan itiraz baģvuruları neticesinde kesinleģen sayaç listesini PYS aracılığıyla ilgili dağıtım Ģirketi, TEĠAġ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur. (7) Ġçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00 e iliģkin sayaç değerlerinin

12 okunması ile sayaçların kayıt altına alınması için piyasa katılımcısının yetkilisi ve TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģi yetkilisi tarafından ilk endeks tespit protokolleri düzenlenir. (8) Ġçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00 e iliģkin yapılan sayaç okumaları mevcut tedarikçi için son okuma, yeni tedarikçi için ilk okuma olarak kabul edilir ve söz konusu uzlaģtırmaya esas veriģ çekiģ birimleri mevcut tedarikçinin portföyünden çıkarılır. (9) Serbest tüketicinin tahliye edilmesi veya taģınması durumunda, TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģi yetkilisi tarafından taģınma veya tahliye tarihinde sayaç okuması yapılır ve yapılan sayaç okumaları, son okuma olarak kabul edilir. Serbest tüketicinin mevcut tedarikçinin portföyünden çıkarılması iģlemi mevcut tedarikçinin talebi üzerine Piyasa ĠĢletmecisi tarafından gerçekleģtirilir. (10) Serbest tüketicinin tüzel kiģiliğinde değiģiklik olması ve ilgili serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısının, söz konusu serbest tüketiciye enerji tedariğine devam edeceğini Piyasa ĠĢletmecisine resmi yazı, tüzel kiģilik değiģikliğine iliģkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formu ile, bildirmesi durumunda, mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısı tarafından ilgili serbest tüketiciye enerji tedariğine devam edilir ve ilgili kayıt güncelleme iģlemleri Piyasa ĠĢletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleģtirilir. (11) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen tarihe kadar, yine bu fıkralarda yer alan bilgilerin PYS üzerinden onaylanmaması ya da reddedilmemesi durumunda, serbest tüketiciye iliģkin bu bilgiler onaylanmıģ kabul edilir. (12) Bir serbest tüketiciye ait çekiģ birimlerine elektrik enerjisi tedarik eden bir piyasa katılımcısının, uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimlerini ve/veya ilgili serbest tüketici sayaçlarını portföylerine ekleme ve portföyden çıkarmaya iliģkin taleplerinden vazgeçmesi durumunda, ilgili piyasa katılımcısı içinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar, bu talebini Piyasa ĠĢletmecisine ilgili serbest tüketici ile mutabakat sağlandığını belgeleyen Ġkili AnlaĢma Ġptal Bildirim Formu ile bildirir. Bu durum, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine aynı gün içerisinde PYS aracılığıyla bildirilir. (13) Gerekmesi halinde, Piyasa ĠĢletmecisi, serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen ilgili piyasa katılımcısından serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım- Satım Bildirim Formunu, kendisine elden teslim etmesini talep edebilir. (14) Piyasa katılımcılarının bu madde kapsamında belirtilen kayıt süreçleri esnasında; a) Serbest tüketicinin portföylerinden çıkıģını ve yeni tedarikçisinin portföyüne geçiģini haksız olarak reddettiğinin, b) Geçerli enerji alım satım formu ve formun doğruluğunu kanıtlayan diğer belgeler olmaksızın serbest tüketici sayaç kaydı için baģvurulduğunun tespiti halinde PYS üzerinden gerekli düzeltme yapılır ve ilgili piyasa katılımcısına Kanunun 11 inci maddesi uyarınca yaptırım uygulanır. (15) Bir tedarikçinin teminata iliģkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle, portföyünde yer alan serbest tüketicilerin ilgili katılımcının portföyünden çıkarılması durumunda, portföyden çıkarılan serbest tüketicilerin listesi PYS de yayımlanır ve ilgili perakende satıģ lisansı sahibi tüzel kiģiye bilgi verilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin beģinci fıkrasının ikinci cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Üretim/tüketim tesislerinin üretim/tüketimlerini KGÜP lerine ve Sistem ĠĢletmecisi tarafından verilen talimatlara uygun olarak gerçekleģtirip gerçekleģtirmedikleri,

13 dengeleme birimi olan üretim tesisleri için MYTM veya ilgili BYTM ler, diğer üretim tesisleri için ilgili BYTM ler tarafından takip edilir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasına aģağıdaki cümle eklenmiģtir. Ġlgili teklif miktarlarının Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında sağlanması zorunlu olan primer frekans kontrolü rezerv miktarına karģılık gelen kapasite hariç tutularak bildirilmesi esastır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 71/A maddesine aģağıdaki fıkra eklenmiģtir. (5) MYTM tarafından emre amade kapasitede meydana gelen değiģikliğin onaylanmasını müteakip; bildirim ve onay zamanları da dahil olmak üzere dengeleme birimiyle ilgili diğer bilgiler PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurulur. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (2) Dengeleme birimi olup dengeleme güç piyasası kapsamında teklif sunmamıģ olan veya dengeleme birimi olmayan üretim tesislerine sahip piyasa katılımcılarına, ilgili üretim tesisleri için Sistem ĠĢlemecisi tarafından acil durum talimatı verilebilir. Bu talimatlar için uzlaģtırma fiyatı olarak, talimatın yük alma yönünde olması halinde ilgili saatte verilmiģ olan yük alma talimat fiyatlarının en yükseği, talimatın yük atma yönünde olması halinde ilgili saatte verilmiģ olan yük atma talimat fiyatlarının en düģüğü kullanılır ve talimatlar net talimat hacminin belirlenmesinde kullanılmak üzere kayda alınır. Ġlgili saatte, acil durum talimatı ile aynı yönde talimat oluģmaması durumunda, bir önceki ay aynı yönde verilmiģ olan teklif fiyatlarının aritmetik ortalaması söz konusu talimatlar için uzlaģtırma fiyatı olarak kullanılır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin altıncı fıkrasının ilk cümlesi ve (ç) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar uyarınca fatura döneminin sonunu takip eden ilk dört gün içerisinde okunması gereken sayaçlar için, OSOS un kurulu olmadığı hallerde OSOS kurulum yükümlüğü saklı kalmak kaydıyla ve uzlaģtırma iģlemlerinin gerçekleģtirilebilmesini teminen: ç) Sayaç okuma iģlemine, ilan edilen zaman dilimi içerisinde ilgili tarafların hiçbirinin katılmaması ve/veya hazır bulunanlarca imzalanan tutanaktaki değerlerin fatura döneminin sonunu takip eden dördüncü gününe kadar Piyasa ĠĢletmecisine elektronik ortamda gönderilmemesi durumunda ve/veya gönderilen okuma tutanağında herhangi bir uzlaģtırma dönemine iliģkin değerlerin eksik olması halinde, ilgili fatura döneminde TEĠAġ tarafından okunması gereken sayaçlar için bir önceki fatura döneminin ilgili uzlaģtırma dönemlerine ait veriģ-çekiģ değerleri, dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģiler tarafından okunması gereken sayaçlar için ise Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar çerçevesinde OSOS kapsamına dahil olmayan sayaçlar için geçerli olan yönteme göre belirlenen tüketim değerleri esas alınır. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan dengeden sorumlu tarafların alacağı olarak tahakkuk ettirilecek ibaresi dengeden sorumlu tarafların borcu olarak tahakkuk ettirilecek olarak, (b) bendinde yer alan dengeden sorumlu tarafların borcu olarak tahakkuk ettirilecek ibaresi dengeden sorumlu tarafların alacağı olarak tahakkuk ettirilecek olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 21 numaralı formül aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aģağıda yer alan tanımlar eklenmiģtir.

14 m n l SBDT KEYATT d KEYALT d EDT f SAT p SSTp ÖEDTP k YHEB d 1 f 1 p 1 -YEKEDT-MGDDK (21) YEKEDT Her bir fatura dönemi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan ve YEKDEM portföyüne iliģkin enerji dengesizlik tutarını (TL), MGDDK 133 üncü maddede yer alan beģinci fıkra uyarınca sıfır bakiye düzeltme tutarına yansıtılan artık bakiye tutarını, MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 124 (1) Teminatlar, piyasa katılımcılarının piyasaya iliģkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleģtirememesi durumunda, katılımcılar arasındaki nakit akıģının sürekliliğini; piyasa katılımcısının ödemesini zamanında gerçekleģtirememesi durumunda ise alacaklı durumunda olan diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınmasını sağlar. (2) Piyasa ĠĢletmecisi, piyasa katılımcılarından, dengeleme mekanizması ve uzlaģtırmaya iliģkin yükümlülüklerine karģılık teminat alır. (3) Piyasa katılımcılarından dengeleme mekanizması ve uzlaģtırmaya iliģkin yükümlülüklerine karģılık alınacak olan teminat tutarlarının hesaplanmasına iliģkin hükümleri içeren ve BaĢkan oluru ile yayımlanacak Teminat Hesaplama Prosedürü Kurum internet sitesi aracılığı ile piyasa katılımcılarına duyurulur. (4) Gerekli teminatın sağlanamaması halinde, piyasa katılımcıları ilgili piyasa faaliyetini gerçekleģtiremez. (5) Teminatlara iliģkin iģlemler aģağıda belirtilen esaslara dayalı olarak yürütülür; a) Piyasa ĠĢletmecisi, piyasa katılımcılarının dengeleme mekanizması ve uzlaģtırmadan kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine iliģkin olarak piyasa katılımcılarından teminat alır. Piyasa ĠĢletmecisi aģağıdaki durumlarda verilmiģ olan teminat tutarının artırılmasını talep eder; 1) Yeni bir uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimi kaydı, 2) Dengeden sorumlu gruba yeni bir piyasa katılımcısının dahil olması, 3) Üretim, OSB üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi bir piyasa katılımcısının iģletmedeki kurulu gücünün değiģmesi, 4) Gün öncesi dengeleme kapsamında tarihsel alıģkanlıklarına göre daha yüksek miktarda alım yapması, 5) Dengesizlik uzlaģtırması sonuçlarına göre hesaplanan teminat gereksiniminin daha önceki faturalama dönemindeki hesaplanan gereksinimden daha yüksek olması, 6) Bir piyasa katılımcısının bir fatura dönemi içerisindeki dengesizliklerine iliģkin nihai uzlaģtırma bildirimi yayınlanmamıģ olmasına rağmen; ilgili piyasa izleme faaliyetleri neticesinde, düģtüğü dengesizlik miktarının sürekli bir Ģekilde artmakta olduğunun tespit edilmesi sonucunda, katılımcı riskinin mevcut teminat tutarı ile karģılanamayacağının öngörülmesi. b) Piyasa katılımcılarının piyasa kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere iliģkin toplam risklerini karģılayacak seviyede teminatı Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen zaman dilimi içerisinde sunmaları esastır.

15 c) Bir piyasa katılımcısının bir fatura dönemi içerisindeki dengesizliklerine iliģkin nihai uzlaģtırma bildirimi yayımlanmamıģ olmasına rağmen; ilgili piyasa izleme faaliyetleri neticesinde, dengesizlik riskinin arttığının tespit edilmesi halinde, katılımcıya PYS aracılığıyla teminat artırım çağrısı yapılır. ç) Piyasa katılımcısının bu fıkranın (c) bendi gereğince belirlenen teminat değiģim oranı dahilinde toplam teminat artırım yükümlülüğünü, teminat artırım çağrısının yapıldığı günü takip eden dördüncü iģ günü saat 10:30 a kadar teminat mektupları, saat 11:00 a kadar ise teminat mektubu dıģındaki diğer teminatları sunarak yerine getirmemesi durumunda ilgili piyasa katılımcısına aģağıdaki süreç uygulanır: 1) Dördüncü iģ günü itibariyle piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaģtırmaya esas ikili anlaģma bildirimi girilmesine izin verilmez, ileriye dönük yapılmıģ olan bildirimler iptal edilir ve ilgili taraflara bilgi verilir. 2) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım çağrısının yapıldığı fatura döneminin baģından itibaren geçerli olacak Ģekilde silinir ve PMUM tarafından TEĠAġ veya ilgili dağıtım Ģirketine, TEĠAġ veya ilgili dağıtım Ģirketi tarafından da ilgili serbest tüketicilere bilgi verilir. 3) Perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinin portföyüne düģen serbest tüketicilerin yapmıģ olduğu çekiģler sebebiyle, ilgili perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinin dengesizlik olarak almıģ olduğu enerji miktarı, ilgili ayın baģlangıcından bir sonraki ayın ilk gününü geçmemek kaydıyla PMUM tarafından ilgili dağıtım Ģirketine yapılan bildirimi takip eden ikinci iģ günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaģtırma dönemleri için sistem gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir. d) Piyasa katılımcılarının (a) bendinde belirtilen ticari iģlemlere devam edebilmeleri için Piyasa ĠĢletmecisi tarafından belirlenen teminatı sağlamaları esastır. e) Teminat ve ödeme iģlemlerinin yürütülmesi amacıyla Piyasa ĠĢletmecisi merkezi uzlaģtırma bankasını kullanır. f) Piyasa ĠĢletmecisi ve merkezi uzlaģtırma bankası arasında yapılan merkezi uzlaģtırma bankası anlaģmasıyla, merkezi uzlaģtırma bankasının görev ve sorumlulukları belirlenir. g) Piyasa katılımcılarının teminat iģlemlerinin yürütülmesine iliģkin olarak Piyasa ĠĢletmecisi tarafından belirlenen merkezi uzlaģtırma bankasıyla, ilgili anlaģmayı imzalayarak, çalıģmaları esastır. Piyasa katılımcıları, teminatlarını birden fazla banka kullanarak sunabilir. ğ) Piyasa katılımcısı tarafından sunulan teminat mektubu dıģındaki tüm teminatlar, merkezi uzlaģtırma bankası, teminat mektupları ise Piyasa ĠĢletmecisi tarafından muhafaza edilir. h) Merkezi uzlaģtırma bankası, Piyasa ĠĢletmecisi adına katılımcı bazında piyasa faaliyetlerine iliģkin kendisine sunulan teminat tutarına, Piyasa ĠĢletmecisi lehine rehin koyar. ı) Piyasa katılımcısının madde 132/Ç de belirtilen süreler içerisinde avans ve fatura ödemelerini gerçekleģtirememesi durumu dıģında, dengeleme mekanizması ve dengesizliklerin uzlaģtırılmasına iliģkin ödeme ve tahsilatlar teminatlar kullanılarak yapılamaz. (6) Merkezi uzlaģtırma bankası tarafından sunulan teminat saklama ve nakit takas hizmetine iliģkin olarak, merkezi uzlaģtırma bankası tarafından alınacak olan hizmet bedeline iliģkin oranlar ile fon yönetim komisyonu oranı piyasa katılımcısı ile merkezi uzlaģtırma bankası arasında imzalanacak olan merkezi uzlaģtırma bankası-katılımcı anlaģmasında yer alır. Bu oranlarda değiģiklik olması durumunda, Piyasa ĠĢletmecisi değiģen oranları, bu oranların geçerlilik tarihinden en geç bir ay önce PYS aracılığıyla yayınlar.

16 MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 127, 128, 129 ve 130 uncu maddeleri baģlıklarıyla birlikte aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Minimum teminat kontrolüne iliģkin genel esaslar MADDE 127 (1) Herhangi bir piyasa katılımcısı tarafından sunulması gereken minimum teminat tutarı kapsamında belirlenen sabit teminat tutarları (TL), PMUM tarafından belirlenerek, bu tutarlarının geçerlilik tarihinden en geç bir ay önce PYS aracılığıyla yayımlanır. (2) Bir piyasa katılımcısının iģletmedeki kurulu gücünde artıģ olması durumunda, Piyasa ĠĢletmecisi ilgili piyasa katılımcısını, bu değiģiklik sebebiyle sunması gereken ek teminat tutarı ile ilgili olarak fatura tebliğ tarihinde bilgilendirir. Piyasa katılımcısı bu değiģikliğe iliģkin olarak en geç fatura tebliğ tarihini takip eden altıncı iģ günü saat 10:30 a kadar teminat mektupları, saat 11:00 a kadar ise teminat mektubu dıģındaki diğer teminatları sunarak teminat artırımı yapmakla yükümlüdür. (3) Gün öncesi piyasası katılım anlaģmasını imzalamamıģ olan ve baģka bir dengeden sorumlu gruba dahil olan bir piyasa katılımcısının, minimum teminat sağlama yükümlülüğü bulunmaz. (4) Enerji alıģ veya satıģı için uzlaģtırmaya esas ikili anlaģması ve uzlaģtırmaya esas veriģi-çekiģi olmayan otoprodüktör lisansına sahip tüzel kiģiler ile YEKDEM e tabi lisanslı üretim tesisi olan tüzel kiģilerin bu üretim tesisleri için, minimum teminat sağlama yükümlülüğü bulunmaz. Gün öncesi dengelemede teminat kontrolüne iliģkin genel esaslar MADDE 128 (1) Gün öncesi dengelemeye katılan bir piyasa katılımcısının gün öncesi dengeleme faaliyetlerine iliģkin olarak sunmuģ olduğu tekliflerin Piyasa ĠĢletmecisi tarafından kabul edilebilmesi için ilgili piyasa katılımcısının o güne iliģkin olarak sunmuģ olduğu nakit teminat tutarının minimum nakit teminat tutarından, sunmuģ olduğu toplam teminat tutarının da ilgili piyasa katılımcısının sahip olması gereken toplam teminat tutarından büyük ya da eģit olması esastır. Dengesizliklerin uzlaģtırılmasında teminat kontrolüne iliģkin genel esaslar MADDE 129 (1) Her bir dengeden sorumlu tarafın; a) Yeni bir uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimi kaydı, b) Dengeden sorumlu gruba yeni bir piyasa katılımcısının dahil olması iģlemlerinin gerçekleģtirilebilmesi için, ilgili dengeden sorumlu tarafın sunmuģ olduğu teminat tutarının ilgili dengeden sorumlu tarafın o gün itibariyle sahip olması gereken toplam teminat tutarından büyük ya da eģit olması esastır. (2) Dengeden sorumlu taraf niteliğindeki piyasa katılımcıları, uzlaģtırma bildirimlerinin yayınlanmasını müteakiben, dengesizliklerin uzlaģtırılmasına iliģkin sunmaları gereken teminat tutarında artıģ olması durumunda, katılımcıların teminatlarını güncellemelerine iliģkin olarak fatura tebliğ tarihinde Piyasa ĠĢletmecisi tarafından bilgilendirilir. Piyasa katılımcısı bu değiģikliğe iliģkin olarak en geç fatura tebliğ tarihini takip eden altıncı iģ günü saat 10:30 a kadar teminat mektupları, saat 11:00 a kadar ise teminat mektubu dıģındaki diğer teminatları sunarak teminat artırımı yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda; a) 6 ncı iģ gününden itibaren piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaģtırmaya esas ikili anlaģma bildirimi girilmesine izin verilmez, ileriye dönük yapılmıģ olan bildirimler iptal edilir ve ilgili taraflara bilgi verilir. b) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım çağrısının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak Ģekilde silinir ve PMUM tarafından TEĠAġ veya ilgili dağıtım Ģirketine, TEĠAġ veya ilgili dağıtım Ģirketi tarafından da ilgili serbest tüketicilere bilgi verilir. c) Perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinin portföyüne düģen serbest

17 tüketicilerin yapmıģ olduğu çekiģler sebebiyle, perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinin dengesizlik olarak almıģ olduğu enerji miktarı, ilgili ayın baģlangıcından PMUM tarafından ilgili dağıtım Ģirketine yapılan bildirimi takip eden 2 nci iģ günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaģtırma dönemleri için sistem gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir. (3) Herhangi bir piyasa katılımcısının bir dengeden sorumlu gruba dahil olması durumunda, dengeden sorumlu grup adına denge sorumluluğunu üstlenmiģ olan dengeden sorumlu taraf, ilgili piyasa katılımcısının dengesizliklerine iliģkin teminat yükümlülüklerini de üstlenmiģ olur. (4) Risk katsayısı değerinde değiģiklik olması durumunda, Piyasa ĠĢletmecisi, yeni risk katsayısını, bu katsayının geçerlilik tarihinden en geç bir ay önce PYS aracılığıyla yayınlar. Toplam teminat kontrolüne iliģkin genel esaslar MADDE 130 (1) Bir piyasa katılımcısının sunmakla yükümlü olduğu, gün öncesi dengeleme iģlemlerine iliģkin teminat tutarı ile minimum teminat tutarı, ilgili piyasa katılımcısı tarafından; dengesizliklerin uzlaģtırılmasına iliģkin olarak sunmakla yükümlü olduğu teminat tutarı, ilgili dengeden sorumlu taraf tarafından karģılanır. (2) Piyasa katılımcısı tarafından sunulan toplam teminatın, katılımcının piyasa kapsamında yürüttüğü tüm faaliyetlere iliģkin toplam riskini karģılayacak seviyede olmadığının tespit edilmesi durumunda, Piyasa ĠĢletmecisi, teminat değiģim oranının artırılması yoluyla ilgili katılımcının sunması gereken teminat tutarının artırılmasını talep edebilir. (3) Piyasa katılımcısı tarafından sunulan toplam teminatın, katılımcının piyasa kapsamında yürüttüğü tüm faaliyetlere iliģkin toplam riskinden daha fazla olduğunun tespit edilmesi durumunda, Piyasa ĠĢletmecisi, teminat değiģim oranının azaltılması yoluyla ilgili katılımcının sunması gereken teminat tutarını azaltmasına imkan sağlayabilir. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 132/A maddesinin dördüncü ve beģinci fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (4) Piyasa ĠĢletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan nihai uzlaģtırma bildirimi, aģağıda yer alan kalemleri içerir: a) UzlaĢtırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcılarının sisteme satıģlarına iliģkin enerji miktarı ve alacak dökümü, b) UzlaĢtırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcılarının sistemden alıģlarına iliģkin enerji miktarı ve borç dökümü, c) Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine iliģkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilecek piyasa iģletim ücreti, ç) Fark fonu tutarı, d) UzlaĢtırma dönemi bazında dengeleme güç piyasası kapsamında 0 (sıfır) ve 1 (bir) etiket değerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmiģ yük alma tekliflerine iliģkin enerji miktarı ve alacak dökümü, e) UzlaĢtırma dönemi bazında dengeleme güç piyasası kapsamında 0 (sıfır) ve 1 (bir) etiket değerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmiģ yük atma tekliflerine iliģkin enerji miktarı ve borç dökümü, f) Dengeleme güç piyasası faaliyetlerine iliģkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilecek piyasa iģletim ücreti, g) UzlaĢtırma dönemi ve teklif bölgesi bazında enerji fazlasına iliģkin alacak dökümü, ğ) UzlaĢtırma dönemi ve teklif bölgesi bazında enerji açığına iliģkin borç dökümü, h) GeçmiĢe dönük düzeltme kalemi,

18 ı) Sıfır bakiye düzeltme kalemi, i) Süresinde ödenmeyen alacaklar payı, j) Dengesizliklerin uzlaģtırılması faaliyetlerine iliģkin dengeden sorumlu taraflara tahakkuk ettirilecek piyasa iģletim ücreti, k) UzlaĢtırma dönemi bazında, ilgili katılımcıya ait uzlaģtırmaya esas ikili anlaģma bildirim miktarları dökümü, l) UzlaĢtırma dönemi ve teklif bölgesi bazında uzlaģtırmaya esas veriģ miktarı dökümü, m) UzlaĢtırma dönemi ve teklif bölgesi bazında uzlaģtırmaya esas çekiģ miktarı dökümü. (5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgiler gün öncesi dengelemeye katılan piyasa katılımcılarına, (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan bilgiler dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarına, kalan diğer bentlerinde yer alan bilgiler dengeden sorumlu taraf niteliği taģıyan piyasa katılımcılarına sunulan uzlaģtırma bildirimlerinde yer alır. MADDE 13 Bu Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin üçüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (3) Hafta sonu veya resmi tatil gününden bir önceki iģ gününde saat 14:30 itibariyle yayımlanan günlük avans ödeme bildirimlerine iliģkin piyasa katılımcıları tarafından Piyasa ĠĢletmecisine yapılacak olan ödemeler, hafta sonu veya resmi tatil gününü takip eden ilk iģ günü, en geç saat 15:00 e kadar gerçekleģtirilir. (8) Piyasa katılımcılarına uzlaģtırmaya iliģkin iletilen faturaların bedelleri, gün öncesi dengeleme faaliyetlerine iliģkin avans ödemeleri ve aynı piyasa katılımcısının fatura alacaklısı olması durumunda alacak tutarı toplamı fatura bedelinden düģülmek kaydı ile borçlu piyasa katılımcıları tarafından aracı bankalar aracılığıyla Piyasa ĠĢletmecisinin merkezi uzlaģtırma bankasındaki hesabına en geç fatura tebliğ tarihini takip eden altıncı iģ günü ödenir. (9) Piyasa katılımcıları tarafından Piyasa ĠĢletmecisine iletilen faturaların bedelleri, gün öncesi dengeleme faaliyetlerine iliģkin avans ödemeleri ve aynı piyasa katılımcısının fatura alacaklısı olması durumunda alacak tutarı toplamı fatura bedelinden düģülmek kaydı ile Piyasa ĠĢletmecisi tarafından alacaklı piyasa katılımcılarına en geç fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iģ günü içerisinde, fatura tebliğ tarih ve sırasına göre, Piyasa ĠĢletmecisinin merkezi uzlaģtırma bankasındaki hesabından, aracı bankalar kullanılarak ödenir. MADDE 14 Bu Yönetmeliğin 132/E maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Piyasa katılımcısının, söz konusu faturadan kaynaklanan net borcunu, fatura tebliğ tarihini takip eden altı iģ günü içerisinde ödememesi halinde, ödenmesi gereken tutara temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi oranı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır. Merkezi uzlaģtırma bankası tarafından günlük olarak hesaplanan temerrüt faizi tutarlarının aylık toplamları faturaya esas değer olarak kabul edilir. Temerrüt faizine iliģkin bedeller her ay sonu itibariyle ilgili piyasa katılımcısına faturalanır. (3) Piyasa katılımcısının, söz konusu fatura bedelini, fatura tebliğ tarihini takip eden altı iģ günü içerisinde ödememesi durumunda, piyasa katılımcısının ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın temerrüt durumuna düģtüğü kabul edilir. Temerrüt durumuna düģen piyasa katılımcısına iliģkin olarak, yasal yollar saklı kalmak üzere aģağıdaki iģlemler yapılır: a) Piyasa katılımcısının yatırmıģ olduğu teminat temerrüde düģülen borç tutarı kadar merkezi uzlaģtırma bankası veya Piyasa ĠĢletmecisi tarafından kullanılarak

19 borçlarına mahsup edilir. b) Piyasa katılımcısına, ödenmeyen fatura tutarı kadar merkezi uzlaģtırma bankası tarafından kullanılan teminatın baģlangıç teminatı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, Piyasa ĠĢletmecisi tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iģ günü en geç saat 16:00 ya kadar yapılarak, katılımcının bir sonraki iģ günü saat 10:30 a kadar teminat mektuplarını, 11:00 a kadar ise teminat mektubu dıģındaki diğer teminatlarını tamamlaması istenir. c) Kendisine teminat çağrısı yapılan bir piyasa katılımcısının yeterli miktarda teminatı sunmaması ve/veya temerrüt durumuna düģen bir piyasa katılımcısının temerrüt borcunu yatırmadan teminatını tamamlaması durumunda, katılımcı gün öncesi planlama, gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasası kapsamında faaliyetlerine devam edemez. (4) Yukarıda yer alan uyarıya rağmen, piyasa katılımcısının temerrüde düģmesinden sonraki dördüncü iģ günü saat 10:30 a kadar teminat mektuplarını, saat 11:00 a kadar ise teminat mektubu dıģındaki diğer teminatlarını tamamlamamıģ olması durumunda, söz konusu piyasa katılımcısı ile ilgili olarak; a) Piyasa katılımcısının portföyünde yer alan ve kendi tüzel kiģiliğine ait olmayan serbest tüketiciler ve ilgili dağıtım Ģirketinin enerji sağladığı serbest olmayan tüketiciler hariç olmak üzere, portföyünde bulunan tüm uzlaģtırmaya esas veriģ çekiģ birimlerine iliģkin olarak; sisteme dağıtımdan bağlı olması durumunda ilgili dağıtım Ģirketine, iletimden bağlı olması durumunda TEĠAġ a, Piyasa ĠĢletmecisi tarafından talep edilmesi ve Kurul tarafından onaylanması halinde ilgili katılımcının sistem bağlantısının kesilmesi için bilgi verilir. b) Piyasa katılımcısı hakkında ivedilikle Kuruma bilgi verilir ve mevzuata uyulmaması kapsamında Kanunun 11 inci maddesi çerçevesindeki gerekli yaptırımlar Kurum tarafından baģlatılır. c) Dördüncü iģ günü itibariyle piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaģtırmaya esas ikili anlaģma bildirimi girilmesine izin verilmez, ileriye dönük yapılmıģ olan bildirimler iptal edilir ve ilgili taraflara bilgi verilir. ç) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım çağrısının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak Ģekilde silinir ve PMUM tarafından TEĠAġ veya ilgili dağıtım Ģirketine, TEĠAġ veya ilgili dağıtım Ģirketi tarafından da ilgili serbest tüketicilere bilgi verilir. d) Perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinin portföyüne düģen serbest tüketicilerin yapmıģ olduğu çekiģler sebebiyle, perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinin dengesizlik olarak almıģ olduğu enerji miktarı, ilgili ayın baģlangıcından PMUM tarafından ilgili dağıtım Ģirketine yapılan bildirimi takip eden ikinci iģ günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaģtırma dönemleri için sistem gün öncesi fiyatı üzerinden değerlendirilir. e) Talep edilmesi halinde, takip eden üçüncü fatura döneminin son ödeme tarihi itibariyle, tüm muaccel borçlarını aģan teminat tutarının artan kısmı, piyasa katılımcısına iade edilir. Teminatı iade edilen piyasa katılımcılarının daha sonra geçmiģe dönük düzeltme kalemi oluģturabilecek itirazları değerlendirilmez. f) Teminat tutarının piyasa katılımcısının Piyasa ĠĢletmecisine olan tüm muaccel borçlarını karģılamaması durumunda, eksik olan kısım süresinde ödenmeyen alacaklar payı adı altında diğer piyasa katılımcılarına sıfır bakiye düzeltme katsayısı oranında yansıtılır. g) Teminat tutarı üzerindeki süresinde ödenmeyen alacaklar için temerrüt faizi hesaplanmasına devam edilir ve tahsilat için yasal yollara baģvurulur. ğ) Diğer piyasa katılımcılarına yansıtılan alacakların, ileri bir tarihte tahsil edilmesi

20 halinde; tahsil edilen tüm tutar, borcun yansıtılmıģ olduğu piyasa katılımcılarına, borcun paylaģtırıldığı oranda yansıtılır. h) Takip eden fatura döneminin son ödeme tarihi itibariyle tüm muaccel borçlarını aģan teminat tutarının artan kısmının, nakit teminat olması ve ilgili katılımcının nakit teminat tutarına eģdeğer teminat mektubu sunması durumunda, mevcut nakit tutar katılımcıya iade edilir. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine ve aynı maddenin beģinci fıkrasına aģağıdaki cümle eklenmiģtir. Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya PYS üzerinden bildirilir. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin birinci fıkrasına aģağıdaki cümle eklenmiģtir. Yapılan düzeltmenin bu Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin beģinci fıkrasına iliģkin olması durumunda ilgili fıkrada belirtilen prosedüre göre iģlem yapılır. Dengesizlik ve sıfır bakiye tutarına iliģkin düzeltmeler ilgili dengeden sorumlu tarafa yansıtılır. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 137 nci maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Ödemeler ve teminatlara iliģkin yükümlülükler hariç olmak üzere, Sistem ĠĢletmecisi veya Piyasa ĠĢletmecisi, tüzel kiģilerin bu Yönetmelik kapsamındaki kendisine ve/veya merkezi uzlaģtırma bankasına karģı olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda, ihlalin derhal ortadan kaldırılması için ilgili tüzel kiģilere yazılı olarak ya da PYS aracılığı ile bildirimde bulunur. Bildirimin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde Sistem ĠĢletmecisi veya Piyasa ĠĢletmecisi, ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzenleyerek Kuruma baģvurur. MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 138 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan, Dengeden Sorumlu Grup oluģturma haricindeki, devir ve temlikler Piyasa ĠĢletmecisine karģı hüküm ifade etmez. Bu Yönetmelik kapsamındaki alacak ve haklar ise ancak Piyasa ĠĢletmecisinden onay almak kaydıyla temlik edilebilir. MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. GEÇĠCĠ MADDE 8 (1) TEĠAġ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģiler 1/10/2012 tarihine kadar OSOS kurulmasına iliģkin çalıģmalarını tamamlar. Bu sürenin bitimine kadar, OSOS kurulum iģlemlerinin tamamlanamaması durumunda, OSOS kurulum yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ değerlerinin belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 81 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen hükümler uygulanır. MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. GEÇĠCĠ MADDE 12 (1) Ġlgili dağıtım Ģirketi tarafından OSOS sisteminin iģler hale getirilmesini müteakip, söz konusu tarihte kaydı yapılmıģ olan fakat Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar uyarınca OSOS kapsamına dâhil olan sayaçlar için bu usul ve esas uyarınca görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için sorumlu tüzel kiģilere durumun tebliğini takiben üç ay süre tanınır. Bu süre sonunda dağıtım Ģirketi tarafından sayaçların OSOS ile iletiģim kurulması için gerekli test iģlemleri gerçekleģtirilir. Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar uyarınca OSOS kapsamına dâhil olan sayaçlar için bu usul ve esaslar uyarınca sayaç üzerinde yer alacak uzaktan haberleģme donanımının testleri de bu esnada gerçekleģtirilir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 18 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28415 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/4/2009

Detaylı

TEMİNAT USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

TEMİNAT USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI Kapsam MADDE 2 (1) Bu Usul ve Esaslar; gün öncesi piyasasına, gün içi piyasasına, dengeleme güç piyasasına ve mali uzlaştırma işlemlerine ilişkin, piyasa katılımcılarının sunmaları gereken teminatlara

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Kasım 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28104 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 31 Ekim 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29874 Sağlık Bilimleri Üniversitesinden: YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ UZAKTAN EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ UZAKTAN EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ UZAKTAN EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı

Detaylı

CİHET AKTAŞ TEİAŞ ELEKTRİK PİYASA HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNANS VE VADELİ İŞLEMLER MÜDÜRÜ

CİHET AKTAŞ TEİAŞ ELEKTRİK PİYASA HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNANS VE VADELİ İŞLEMLER MÜDÜRÜ CİHET AKTAŞ TEİAŞ ELEKTRİK PİYASA HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNANS VE VADELİ İŞLEMLER MÜDÜRÜ Gündem GENEL BİLGİLER AVANS ÖDEMELERİ Avans Ödeme Bildirimleri Avans Ödeme Bildirimindeki Kalemler Avans

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA Amaç VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 KARAR TARİHİ : 27 TEMMUZ 2017 KARAR NO : 2017/4 FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Aralık 2010 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR... 2 2. REAKTĠF GÜÇ KONTROLÜ HĠZMETĠ... 5 3. SENKRON KOMPANSATÖR

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 9 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28936 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28491 YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ANTALYA INTERNATİONAL UNIVERSITY CENTER FOR SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL RESEARCH, SEPAM) Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ve DEĞER EĞİTİMİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ve DEĞER EĞİTİMİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ve DEĞER EĞİTİMİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29359 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (23 Mayıs 2012 tarih ve 28301 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (20.01.2014 Tarih ve 28888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28782

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28782 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28782 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27489 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Bayburt

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı