T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Eylül 2012 Yayımlandığı Tarih 30 Eylül 2012 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Hükümlü Şahzade AYDIN ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair 2012/66 Sayılı Karar (R.G. 15 Eylül ) - UyuĢturucu Maddelerin UyuĢturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel AraĢtırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 15 Eylül ) - Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (R.G. 16 Eylül ) - Ġlânlar (R.G. 16 Eylül ) - Ġstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz YaĢam Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği (R.G. 17 Eylül ) - Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Eylül ) - ĠĢkolu Tespik Kararı (No:2012/54) (R.G. 18 Eylül ) - Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No:2012/5) (R.G. 18 Eylül ) - Adalet Bakanlığına, ĠçiĢleri Bakanı Ġdris Naim ġahġn in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (R.G. 19 Eylül ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2009/38 (S.P.M.D), K : 2012/12 Sayılı Kararı (R.G. 20 Eylül ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2010/51 (S.P.M.D), K : 2012/13 Sayılı Kararı (R.G. 20 Eylül )

2 - Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2010/1, K: 2012/1) (R.G. 20 Eylül ) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (R.G. 21 Eylül ) - Yeni Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Kullanılması ve Yurt DıĢına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 21 Eylül ) - Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 21 Eylül ) - Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 21 Eylül ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (R.G. 21 Eylül ) - Zorunlu KarĢılıklar Hakkında Tebliğ( Sayı:2005/1) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2012/11) (R.G. 21 Eylül ) - Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G. 22 Eylül ) - Ġnsan Hakları Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (R.G. 22 Eylül ) - Ġnsan Hakları Kurulu Üyeliğine Prof.Dr.Serap YAZICI nın Seçilmesine Dair Karar (No:2012/67) (R.G. 22 Eylül ) - Ġnsan Hakları Kurulu Üyeliğine Yrd.Doç.Dr.Levent KORKUT un Seçilmesine Dair Karar (No:2012/68) (R.G. 22 Eylül ) - Adli Kolluk Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22 Eylül ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 5/9/2012 Tarihli ve 456 Sayılı Kararı (R.G. 25 Eylül ) - Harçlar Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:68) (R.G. 25 Eylül ) - TaĢınmaz Malların Sınıflandırma, Tespit ve Kontrol ĠĢleri Hakkındaki Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 26 Eylül ) - Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına GiriĢ KoĢullarına Dair Yönetmelik (R.G. 26 Eylül ) Kıymetli Maden Standırtları ve Rafineleri Hakkında Tebliği (Tebliğ No:2006/1) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 26 Eylül ) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: /34) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: /40 (R.G. 26 Eylül ) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ

3 No: /32) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: /41 (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/132 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/133 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/134 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/135 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/136 Sayılı Kararı (R.G. 26 Eylül ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları (R.G. 27 Eylül ) - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği (R.G. 27 Eylül ) - Otomotiv Yakıtları-LPG-Özellikler ve Deney Yöntemleri ile Ġlgili Tebliğ (TS EN A (EN) (No:MSG-MS-2012/34) (R.G. 27 Eylül ) - Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (No:2012/5 ) (R.G. 27 Eylül ) - ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 27 Eylül ) - Aktüerler Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Eylül ) - Kadastro Haritalarının SayısallaĢtırılması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Eylül ) - Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Eylül ) - DanıĢtay Ġkinci Dairsine Ait Kararlar (R.G. 28 Eylül ) - Adalet Bakanlığı Ceza Ġnfaz Kurumları Ġle Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği Ġle Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Duyuru (R.G. 28.Eylül ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Ġlanları (R.G. 28 Eylül ) - Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 29 Eylül ) - Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 29 Eylül ) - Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 29 Eylül ) Eylül Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve

4 Savcıları Belirtir Liste

5 CEZANIN KALDIRILMASI KARARI CumhurbaĢkanlığından: Karar Sayısı : 2012/66 Artvin Ağır Ceza Mahkemesinin 11/11/2009 tarihli ve E: 2009/20, K: 2009/135 sayılı kararıyla, kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası keģinleģen, Artvin Ġli, ġavģat Ġlçesi, Veliköy Mahallesi/Köyü, Cilt No: 58, Hane No: 40, Birey Sıra No: 7 de nüfusa kayıtlı, Ali ve Remziye den olma, 1/7/1925 doğumlu, T.C. kimlik numaralı ġahzade AYDIN ın kalan cezası, Adalet Bakanlığının 24/8/2012 tarihli ve B.03.0.CĠG /2485/49150 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulunun 30/5/2012 tarihli ve B.03.1.ATK /46180/ sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıģtır. 14/9/2012 Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI [R.G. 15 Eylül ] YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: UYUġTURUCU MADDELERĠN UYUġTURUCU MADDE ARAMA KÖPEĞĠ EĞĠTĠMĠ VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMALARDA KULLANILMASINA DAĠR YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 13/9/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan UyuĢturucu Maddelerin UyuĢturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel

6 AraĢtırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Bakanlık, Bilimsel AraĢtırma ve Kurum tanımları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Bakanlık: ĠçiĢleri, Milli Savunma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Gümrük ve Ticaret bakanlıklarını, Bilimsel AraĢtırma: UyuĢturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araģtırmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluģlarınca gerçekleģtirilen araģtırma faaliyetini, Kurum: UyuĢturucu madde arama köpeği eğitiminde uyuģturucu madde kullanmakla yetkili olan ĠçiĢleri Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerini; uyuģturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araģtırmakla yetkili olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluģlarını, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. UyuĢturucu madde arama köpeği eğitiminde kullanılacak uyuģturucu maddeler, ĠçiĢleri Bakanının talebi üzerine ĠçiĢleri Bakanlığının ilgili birimlerine ve Milli Savunma Bakanının talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Gümrük ve Ticaret Bakanının talebi üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslim edilir. UyuĢturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araģtırmak üzere ihtiyaç duyulacak uyuģturucu madde ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının talebi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimine teslim edilir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri, Milli Savunma ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanları yürütür. [R.G. 15 Eylül ] BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3462 Bazı kamu kurum ve kuruluģlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/7/2012 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY S. ERGĠN BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V. S. ERGĠN F. ġahġn B. YILDIRIM N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim,

7 Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı Ġ. N. ġahġn C. YILMAZ E. GÜNAY M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DĠNÇER Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 10/7/2012 TARĠHLĠ VE 2012/3462 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARAR MADDE 1 (1) Kamu kurum ve kuruluģlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boģ kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Listeler için tıklayınız. [R.G. 16 Eylül ] ĠLÂNLAR Adalet Bakanlığından: KarĢıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/120 Esas sayılı dosyasının çıkan yangında yandığı anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7391/1-1 [R.G. 16 Eylül ]

8 YÖNETMELİK Ġstanbul Aydın Üniversitesinden: ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ YAġAM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ġstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ġstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz YaĢam Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Ġstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz YaĢam Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalıģma esaslarına iliģkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) BaĢkan: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaĢkanını, b) DanıĢma Kurulu: Merkezin DanıĢma Kurulunu, c) Merkez: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz YaĢam Uygulama ve AraĢtırma Merkezini, ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, d) Mütevelli Heyeti: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini, e) Rektör: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü, f) Senato: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu, g) Üniversite: Ġstanbul Aydın Üniversitesini, ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu, h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin amaçları; engelli bireylerin bağımsız yaģama koģullarına eriģme ve kent yaģamına katılabilmeleri için mimari, sosyal, eğitim-öğretim, politika geliģtirme gibi alanlarda araģtırma, proje geliģtirme, toplum farkındalığını artırma, engelli bireylerin aktif olarak iģ yaģamına katılmaları ve istihdam olanaklarının artmasına katkı sağlama ve bu alanda gerçekleģtirilecek her türlü faaliyette bulunmaktır. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları Ģunlardır: a) Engelli bireylerin bağımsız yaģama koģullarının sağlanması için araģtırmalar yapmak. b) Bu çalıģmalar kapsamında finansal destek bulmak için fikir ve proje geliģtirmek. c) Engelli bireylerin kent ve toplum yaģamına aktif katılımlarını sağlayabilmek için çeģitli ölçeklerde proje geliģtirmek. ç) Engelli bireylerin aktif olarak iģ yaģamına katılmaları ve istihdam olanaklarının artmasına katkı sağlamak için fikir ve proje geliģtirmek. d) Engelli bireylerin iģ yaģamına katılmaları ve istihdam olanaklarının artması için kariyer destek hizmeti vermek. e) Engellilerle ilgili olan vakıf, sivil toplum kuruluģları, belediye merkezleri, ajanslar, araģtırma merkezleri ve benzeri kuruluģlar ile iģbirlikleri yaparak ortak projeler geliģtirmek ve yürütmek. f) Engelli bireylere yönelik meslek edindirme ve kiģisel beceri geliģtirme kursları açmak ve kursiyerlerin baģarısını sertifika ile belgelemek. g) Toplum bilincini artırmak için farklı toplum kesimlerine seminerler vermek. ğ) Engellilerin toplum yaģamına aktif olarak katılması konusunda mevcut durum, gelecekte yapılabilecek iyileģtirmeler ve çözüm önerileri geliģtirmek için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek. h) Merkez bünyesinde süreli yayın ve kitap yayınları yapmak. ı) Engelli bireylerin sosyal topluma ve iģ yaģamına aktif katılımında ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik destek vermek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları Ģunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) DanıĢma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri

9 arasından, Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür BaĢkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. (2) Müdürün görüģü doğrultusunda; kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kiģi, Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiģtirebilir. (3) Müdür, görevi baģında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet, kesintisiz altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri Ģunlardır: a) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve DanıĢma Kuruluna baģkanlık etmek. b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak. c) Merkezin amaçlarını gerçekleģtirmeye yönelik faaliyetleri bir çalıģma takvimine bağlı olarak planlamak, koordine etmek, ilgililere görev tevdi etmek ve gerekli denetimleri yapmak. ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak. d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve iģleyiģi hakkında rapor hazırlamak, hazırladığı raporu, Yönetim Kurulunun görüģünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdürün görüģü doğrultusunda, Üniversitenin tam zamanlı ve alanla ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile görevlendirilen, Müdür dahil beģ kiģiden oluģur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar atanabilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da kesintisiz altı aydan fazla Üniversite dıģında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye atanır. (2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, proje, danıģmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaģtırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri Ģunlardır: a) Merkezin çalıģmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak; ihtiyaçlar doğrultusunda geliģtirmek, Rektörlük kanalıyla BaĢkanlığa sunmak ve onaylananları yürütmek. b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak. c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araģtırma, proje, danıģmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak. ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalıģma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek. d) Ders, kurs, staj, sertifika, proje ve benzeri hususlarla ilgili ön araģtırmalar yapmak. e) Yurt içi ve yurt dıģındaki kamu ve özel kuruluģlar ile ortaklaģa yürütülecek çalıģmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek. f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iģleri değerlendirerek karara bağlamak. DanıĢma Kurulu MADDE 12 (1) DanıĢma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluģlardaki uzman kiģiler arasından, Müdürün görüģü doğrultusunda Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile üç yıllığına görevlendirilen en fazla beģ kiģiden oluģur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. (2) DanıĢma Kurulu, Müdürün baģkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde DanıĢma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. DanıĢma Kurulunun görevleri MADDE 13 (1) DanıĢma Kurulunun görevleri Ģunlardır: a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. b) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak. c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve tavsiye niteliğinde öneriler sunmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörün teklifi ve BaĢkanın onayı ile görevlendirilecek personel tarafından karģılanır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 15 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ġstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

10 [R.G. 17 Eylül ] YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 14/4/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinden sonra gelmek üzere aģağıdaki bent eklenmiģtir. j) Ġletim sisteminde meydana gelen hat ve trafo arızaları ile planlı ve plansız olarak yapılacak olan bakımlar ile ilgili bilgilerin PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurulması. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 30/A (1) Kurulca onaylanmıģ perakende satıģ tarifeleri kapsamında perakende satıģ sözleģmesi ile perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketinden enerji alan bir serbest tüketiciye ait çekiģ birimine perakende satıģ anlaģması kapsamında kurulca onaylanmıģ perakende satıģ tarifeleri dıģında ikili anlaģma ile elektrik enerjisi tedarik etmek isteyen bir piyasa katılımcısının, enerji alacak söz konusu tüketiciye ait uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimlerine iliģkin sayaç kaydı, uzlaģtırmaya esas veriģçekiģ birimi kaydı ve portföylerine ekleme ile ilgili talepte bulunması durumunda; a) Yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısı ve/veya bölgesinde bulunan serbest tüketiciye perakende satıģ anlaģması kapsamında kurulca onaylanmıģ perakende satıģ tarifeleri dıģında, ikili anlaģma ile enerji satmak isteyen perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimi ve sayaçlara iliģkin bilgi giriģlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamıģ olduğunu PYS üzerinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi giriģleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, PYS aracılığıyla duyurulur. b) Ġçinde bulunulan ayın en geç onsekizinci gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar kayıt edilecek uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimlerine ait ölçüm ve bağlantı noktalarını gösteren ve PYS üzerinde elektronik olarak yer alan ve ilgili uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimi için uygun olan tek hat Ģemasına göre sayaçların ilgili mevzuata uygun oldukları ve kayıp değerleri ile diğer parametreler, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģi veya TEĠAġ tarafından, PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS aracılığıyla gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Uygunluğun reddedilmesi halinde durum, gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir. c) Ġçinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar söz konusu tüketicinin, serbest tüketici niteliği taģıdığı ve mevcut tedarikçisine karģı yükümlülüklerini yerine getirdiği, mevcut tedarikçisi niteliğinde olan ilgili perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS aracılığıyla gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Söz konusu tüketicinin mevcut tedarikçisine karģı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine iliģkin onay, içinde bulunulan ayın en geç ondördüncü gününden önceki son iģ gününe kadar gecikme faizi

11 faturaları da dahil olmak üzere tebliğ edilmiģ olan son faturaya iliģkin ödeme durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Yükümlülüğün yerine getirildiğinin reddedilmesi halinde durum gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir. (2) Ġkili anlaģmalar kapsamında bir tedarikçiden enerji temin etmekte olan bir serbest tüketicinin tedarikçi değiģtirmesi durumunda; a) Serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen ilgili piyasa katılımcısı, portföy değiģikliği ile ilgili talebini, içinde bulunulan ayın en geç onuncu gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar bilgi giriģlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamıģ olduğunu PYS üzerinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi giriģleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, PYS aracılığıyla duyurulur. b) Ġçinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar söz konusu serbest tüketicinin, mevcut tedarikçisine karģı yükümlülüklerini yerine getirdiği, mevcut tedarikçisi tarafından, PYS aracılığıyla onaylanır veya yine PYS üzerinden gerekçeleri bildirilerek reddedilir. Söz konusu tüketicinin mevcut tedarikçisine karģı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine iliģkin onay, içinde bulunulan ayın en geç ondördüncü gününden önceki son iģ gününe kadar gecikme faizi faturaları da dahil olmak üzere tebliğ edilmiģ olan son faturaya iliģkin ödeme durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Yükümlülüğün yerine getirildiğinin reddedilmesi halinde durum, gerekçeleri ile birlikte aynı gün içerisinde yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir. (3) Bir piyasa katılımcısının, bir serbest tüketiciye ait çekiģ birimini portföyünden çıkartmasını talep etmesi durumunda serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğinde olan piyasa katılımcısı, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar, Piyasa ĠĢletmecisine PYS aracılığıyla baģvuruda bulunur ve serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi olan piyasa katılımcısının portföyünden, serbest tüketiciyi çıkarma iģlemi gerçekleģir. (4) Piyasa katılımcısının temerrüde düģmesi veya bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde toplam teminat değiģim oranına iliģkin yükümlülüklerini karģılamaması nedeni ile portföyünden çıkarılan serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen bir piyasa katılımcısının, ilgili serbest tüketiciye enerji tedariği yapacağını, serbest tüketicilere portföyden çıkarılma bildiriminin yapıldığı ayın yirmiüçüncü gününden önceki son iģgünü saat 17:00 ye kadar, serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formu ile Piyasa ĠĢletmecisine bildirmesi durumunda, ilgili kayıt güncelleme iģlemleri Piyasa ĠĢletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleģtirilir. (5) Ġlgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģi, TEĠAġ veya ilgili perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi tarafından onay sürecinin tamamlanmasını müteakiben, Piyasa ĠĢletmecisi, portföyden çıkarılan, portföyü değiģtirilen ve yeni kaydedilen kesinleģmemiģ sayaçlar listesini PYS aracılığıyla ilgili dağıtım Ģirketi, TEĠAġ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur. (6) Yayınlanan sayaç listesine iliģkin itiraz baģvuruları, duyurunun yayınlanmasını takip eden iki iģ günü içerisinde yapılır. Ġtiraz baģvuruları, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısına, ilgili dağıtım Ģirketine, perakende satıģ lisansı sahibi dağıtım Ģirketine veya TEĠAġ a yapılır ve itiraz baģvurularına iliģkin değerlendirme ilgili tarafça, itirazın yapılmasını takip eden iki iģ günü içerisinde sonuçlandırılarak, Piyasa ĠĢletmecisine PYS aracılığıyla bildirilir. Piyasa ĠĢletmecisi, yapılan itiraz baģvuruları neticesinde kesinleģen sayaç listesini PYS aracılığıyla ilgili dağıtım Ģirketi, TEĠAġ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur. (7) Ġçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00 e iliģkin sayaç değerlerinin

12 okunması ile sayaçların kayıt altına alınması için piyasa katılımcısının yetkilisi ve TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģi yetkilisi tarafından ilk endeks tespit protokolleri düzenlenir. (8) Ġçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00 e iliģkin yapılan sayaç okumaları mevcut tedarikçi için son okuma, yeni tedarikçi için ilk okuma olarak kabul edilir ve söz konusu uzlaģtırmaya esas veriģ çekiģ birimleri mevcut tedarikçinin portföyünden çıkarılır. (9) Serbest tüketicinin tahliye edilmesi veya taģınması durumunda, TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģi yetkilisi tarafından taģınma veya tahliye tarihinde sayaç okuması yapılır ve yapılan sayaç okumaları, son okuma olarak kabul edilir. Serbest tüketicinin mevcut tedarikçinin portföyünden çıkarılması iģlemi mevcut tedarikçinin talebi üzerine Piyasa ĠĢletmecisi tarafından gerçekleģtirilir. (10) Serbest tüketicinin tüzel kiģiliğinde değiģiklik olması ve ilgili serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısının, söz konusu serbest tüketiciye enerji tedariğine devam edeceğini Piyasa ĠĢletmecisine resmi yazı, tüzel kiģilik değiģikliğine iliģkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formu ile, bildirmesi durumunda, mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısı tarafından ilgili serbest tüketiciye enerji tedariğine devam edilir ve ilgili kayıt güncelleme iģlemleri Piyasa ĠĢletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleģtirilir. (11) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen tarihe kadar, yine bu fıkralarda yer alan bilgilerin PYS üzerinden onaylanmaması ya da reddedilmemesi durumunda, serbest tüketiciye iliģkin bu bilgiler onaylanmıģ kabul edilir. (12) Bir serbest tüketiciye ait çekiģ birimlerine elektrik enerjisi tedarik eden bir piyasa katılımcısının, uzlaģtırmaya esas veriģ-çekiģ birimlerini ve/veya ilgili serbest tüketici sayaçlarını portföylerine ekleme ve portföyden çıkarmaya iliģkin taleplerinden vazgeçmesi durumunda, ilgili piyasa katılımcısı içinde bulunulan ayın en geç yirmiüçüncü gününden önceki son iģ günü saat 17:00 ye kadar, bu talebini Piyasa ĠĢletmecisine ilgili serbest tüketici ile mutabakat sağlandığını belgeleyen Ġkili AnlaĢma Ġptal Bildirim Formu ile bildirir. Bu durum, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine aynı gün içerisinde PYS aracılığıyla bildirilir. (13) Gerekmesi halinde, Piyasa ĠĢletmecisi, serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen ilgili piyasa katılımcısından serbest tüketicilere satıģlar için Enerji Alım- Satım Bildirim Formunu, kendisine elden teslim etmesini talep edebilir. (14) Piyasa katılımcılarının bu madde kapsamında belirtilen kayıt süreçleri esnasında; a) Serbest tüketicinin portföylerinden çıkıģını ve yeni tedarikçisinin portföyüne geçiģini haksız olarak reddettiğinin, b) Geçerli enerji alım satım formu ve formun doğruluğunu kanıtlayan diğer belgeler olmaksızın serbest tüketici sayaç kaydı için baģvurulduğunun tespiti halinde PYS üzerinden gerekli düzeltme yapılır ve ilgili piyasa katılımcısına Kanunun 11 inci maddesi uyarınca yaptırım uygulanır. (15) Bir tedarikçinin teminata iliģkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle, portföyünde yer alan serbest tüketicilerin ilgili katılımcının portföyünden çıkarılması durumunda, portföyden çıkarılan serbest tüketicilerin listesi PYS de yayımlanır ve ilgili perakende satıģ lisansı sahibi tüzel kiģiye bilgi verilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin beģinci fıkrasının ikinci cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Üretim/tüketim tesislerinin üretim/tüketimlerini KGÜP lerine ve Sistem ĠĢletmecisi tarafından verilen talimatlara uygun olarak gerçekleģtirip gerçekleģtirmedikleri,

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 18 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28415 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/4/2009

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-30 Haziran 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2014 Sayı 2014-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mart 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28952 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6071 27 Eylül

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 ġubat 2014 Yayımlandığı Tarih 15 ġubat 2014 Sayı 2014-3 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2015 Sayı 2015-8 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ SAYI: 6 YAYIM TARİHİ 02/03/2012 1 TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 6 Tarih: 22/02/2012

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE Özürlüler Kanunu ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 5378 Kabul Tarihi : 1.7.2005 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28642 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4614 Rekabet

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı