BAŞLIK TIMES NEW ROMAN ON DÖRT PUNTO OLMALI VE ON İKİ KELİMEYİ AŞMAMALIDIR *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLIK TIMES NEW ROMAN ON DÖRT PUNTO OLMALI VE ON İKİ KELİMEYİ AŞMAMALIDIR *"

Transkript

1 BAŞLIK TIMES NEW ROMAN ON DÖRT PUNTO OLMALI VE ON İKİ KELİMEYİ AŞMAMALIDIR * Ad SOYAD1 Ad SOYAD2 Özet Makalenin özeti makalenin yazıldığı dilde olmalıdır. Türkçe bir makale Türkçe özetle İngilizce bir makale İngilizce özetle başlamalıdır. Özet, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında, iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Kaynak gösterilmemelidir. Anahtar Kelimeler: 3-6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler küçük harflerle yazılmalı ve virgül (,) ile birbirinden ayrılmalıdır. İngilizce Başlık Türkçe Başlıkla Uyumlu Olmalı ve On İki Punto Büyüklüğünde Olmalıdır Abstract English abstract by taking into account exactly the same format Turkish abstract and the content must be the same Turkish abstract. The abstract should not exceed 200-words. You should arrange your wording to keep within the 200-word limit. Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, 1. GİRİŞ Makalelerin giriş bölümünde problem açıkça belirtilmelidir. Makale Times New Roman yazı tipiyle 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraflara 1,25 cm içeriden başlanmalıdır. Madde işaretleri paragrafla uyumlu olmalı ve 1 tab içerden yer verilmelidir. Metin içinde aktarma iki şekilde yapılabilir. Özgün (orijinal) anlatımın değiştirilmediği aktarmaya doğrudan alıntı denir ve alıntı metinde özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti içinde gösterilir, tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır. Özgün anlatımın değiştirilerek yapıldığı aktarma ise dolaylı alıntıdır. Anlatımın değiştirilmiş olması kaynak gösterme mecburiyetini değiştirmez. Metin içinde gösterilecek dolaylı alıntılarda aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır. * Çalışmanın tez ya da projeden oluşturulduğu ya da bildiri olarak sunulduğu açıklaması konulmalıdır. Dipnotlar 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Ünvan 1, Üniversite adı 1, Fakülte adı, Şehir-Ülke, e-posta: Ünvan 2, Üniversite adı 2, Fakülte adı, Şehir-Ülke, e-posta:

2 Tek çalışma tek yazar Kacar (2000) tarafından yapılan çalışmada yılında Kacar tarafından yapılan çalışmada.. sözcük uzunluğundan etkilenebileceği belirtilmiştir (Ege,2010). Tek çalışma iki yazar Acarlar ve Ege (1996) tarafından yapılan bir çalışmada. ancak benzetme süreçlerinin kullanımının 3 yaştan sonra da devam ettiği belirlenmiştir (Acarlar ve Ege,1996). Tek çalışma üç, dört veya beş yazar Metin içinde ikiden fazla yazarlı eserlerin ilk kullanımında yazarların hepsi, sonraki kullanımda sadece ilk yazar belirtilir. Gregory, Agar, Lock ve Harris (2007), özel sektörün bilimle ilgilenmesinin yeni bir tür halkla ilişkiler çalışması biçimi olduğunu öne sürmektedirler. Gregory vd. (2007) çalışmalarında.. belirtmiştir. Gregory vd. şu bulgulara ulaşmıştır. Tek çalışmada altı ya da daha çok yazar Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Abisel vd., 2005). Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Yazar soyadı, Tariha) ve (Yazarsoyadı, Tarihb). (Kaplan, 2010a; 2010b)... (Esengün, 1999a)..(Esengün, 1999b). İki ya da daha fazla çalışma aynı parantez içerisinde sunulurken alfabetik sıraya göre dizilir. Bu konu ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda (Balda, 1980; Kamil, 1988). Metin içinde yapılan doğrudan alıntılarda ise sayfa numarası da belirtilmelidir. 40 kelimeyi geçmeyen aktarmalarda aktarılan kısım tırnak işareti ( ) içinde gösterilmelidir.

3 İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. (Ortaylı, 2000, s. 108) 40 kelimeyi geçen aktarmalar ise yeni bir paragraf şeklinde sağ ve soldan 2 cm içerden yazılmalıdır. Yazı büyüklüğü 10 punto olmalı ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. İmparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran ilk etnik unsur Türk değildi. Bu alanda Avrupaî Osmani denen kıtanın unsurları hattâ, Suriye ve Lübnan daha öndeydi. Örneğin; Bulgar maarifinin ilerlemesi ve başarıları, 19. Yüzyılda ve İkinci Meşrutiyet dönemi boyunca daima Türk aydınlarının dikkat ve kıskançlığını çekmiştir. Bu nedenle diğer Balkan uluslarının çocuk edebiyatları ile birlikte, 19. yüzyılın Türk çocuk edebiyatını karşılaştırarak yapılacak incelemelere gerek vardır(ortaylı, 2000, s. 108) Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır 1.2. Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır 2. YÖNTEM Araştırmada kullanılan yöntemle ilgili detaylı bilgi bu başlık altında verilmelidir Çalışma Grubu Araştırmaya katılan çalışma grubu ile ilgili bilgilere bu başlık altında yer verilmelidir. Nicel çalışmalarda evren ve örneklem bilgisi, nitel çalışmalarda ise çalışmadaki katılımcı sayısı belirtilmelidir. 3. BULGULAR Araştırmadan elde edilen bulgulara bu başlık altında yer verilmelidir. Bulgulara araştırma soruları dikkate alınarak alt başlıklar halinde yer verilmelidir Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır. Bulgular tablo, şekil ve grafiklerle desteklenebilir.

4 Makale içindeki tablolar, aşağıda örneği verilen şekilde ve sayfa düzeni içinde sola yaslı oluşturulacak; tablo başlığı üstte, sola dayalı ve italik yazılacaktır. Tablo içindeki yazılar Times New Roman yazı tipiyle10 punto olarak yazılacaktır. Tablo 1 Tablo Adındaki Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Olmalıdır klmn oöpr Abcd A 4 nn B 0 yy C 8 zz Efgh D 7 xx E 3 aa Toplam Şekil ve Grafik isimleri ilgili şekil ya da grafiğin altında verilecektir. Tablo, şekil ve grafiklerden önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır Seri 1 Seri 2 Seri Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Grafik 1.1. Şekil ve Grafik İsimleri İlgili Şekil ya da Grafiğin Altında Verilecektir. 4. TARTIŞMA VE SONUÇ Bu başlık altında çalışmanın sonuçlarına ve (varsa) diğer çalışmalarla karşılaştırılmasına yer verilmelidir.

5 4.1. Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır. KAYNAKÇA Bu başlık altında çalışmada kullanılan kaynaklara yer verilmelidir. Kaynak gösterimi APA 5 (American Psychological Association) standartlarına uygun olmalıdır. Kaynakça Times New Roman yazı karakteriyle ve 12 punto olarak tek satır aralığıyla hazırlanmalıdır. Kitap Soyad, İsmin baş harfleri. (tarih). İtalik yazı ile kitabın ismi. Yayın yeri: Yayın Evi Brown, J. D. (1998). Understanding research in second language learning. Cambridge: Cambridge University Press. Editörü olan kitap Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass. Yazarı bilinmeyen kitap Merriam-Webster s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. Editörlü kitapta bir bölüm Bjork, R.A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H.L. Roediger III & F.I.M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Akademik bir dergide yer alan makale Tek yazarlı Ersoy, A. F. (2010). Social studies teacher candidates views on the controversial issues incorporated into their courses in Turkey. Teaching and Teacher Education, 26, İki yazarlı

6 Çayır, K., & Gürkaynak, I. (2008). The state of citizenship education in Turkey: Past and present. Journal of Social Science Education, 6, Davies, I., & Evans, M. (2002). Encouraging active citizenship. Educational Review, 54, Üç-Altı yazarlı Doğanay, A., Çuhadar, A., & Sarı, M. (2007). Examining of the effects of some variables on political participation level of prospective teachers in the context of democratic citizenship education. Educational Administration Theory, 13, Saywitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, Altıdan çok yazarlı Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I.N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and motherchild programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, Popüler bir dergide yer alan makale Kandel, E.R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science, 290, Gazete New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12. Aydın, C. (1999, 13 Ocak). Bilgisayarlar ve iletişim. Radikal, s. 4. Ansiklopedi veya Sözlük Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan. Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp ). Chicago: Encyclopaedia Britannica. Meydan Larousse. (1998). Bilgi dünyasına yolculuk (2. basım, cilt 15, s ). Ankara: 3B Yayıncılık

7 Tez Yayımlanmamış yüksek lisans tezi Açıkgöz, O. (2012). Türkiye de halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri konusunda özel idare yöneticilerinin yaklaşımları.yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Almeida, D. M. (1990). Fathers participation in family work: Consequences for fathers stress and father-child relations. Unpublished master s thesis, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada. Yayımlanmamış doktora tezi Yılmaz, M. (2008). Örgütsel öğrenmede bilgi merkezinin rolü. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Wilfley, D.E. (1990). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia. Bildiri kitabında yayımlanmış tam metin bildiri Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89, Konferansta sunulmuş ancak bildiri kitabında yer almamış bildiri Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma SymptomChecklist for Children (TSC-C). Pape r presented at the meeting of the AmericanProfessional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. Kitap İncelemesi Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book The social life of information ]. Science, 290, Rapor Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health insurance and characteristics of the uninsured (Issue Brief No. 123). Washington, DC:Author. İnternet Kaynakları Çevrimiçi belge Hermann, W.A. (1989). Teaching Writing with Peer Response Group:Encouraging Revision ERIC Digest. Retrieved February 10, 2001, fromhttp://www.ed.gov/databases/eric_digest/ed html

8 Çevrimiçi süreli yayın VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, Retrieved October 13, 2001, from journals.apa.org/prvention/volume3/pre a.html Yazar adı belirtilmemiş çevrimiçi belge GVU s 8th WWW user survey. (n.d.) Retrieved August 8, 2000, from *Çalışmanın tez ya da projeden oluşturulduğu ya da bildiri olarak sunulduğu açıklaması konulmalıdır. Dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır. ** Ünvan 1, Üniversite adı 1, Fakülte adı, Şehir-Ülke, e-posta: *** Ünvan 2, Üniversite adı 2, Fakülte adı, Şehir-Ülke, e-posta: Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda ve imlâ ve noktalama için Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır: Yazı Tipi: Times New Roman Yazı tipi Boyutu: 12 punto Sayfa Kenar Boşlukları: Sağ 3 cm, Sol 3 cm, Üst, 3 cm, Alt 3 cm Paragraf Aralığı: 6 nk Paragraf Girinti: 1,25 cm Satır aralığı: 1,5

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU 2 ÖNSÖZ Bilimsel çalışmalarda, kullanılan kaynakların doğru alıntılanması ve belgelenmesi etik ve yasal açılardan önemlidir.

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU ÖNSÖZ Bilimsel çalışmalarda, kullanılan kaynakların doğru alıntılanması ve belgelenmesi etik ve yasal açılardan önemlidir.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KASIM 2014 ISPARTA ÖNSÖZ Bu yazım kılavuzunun amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerin hazırlanmasında

Detaylı

TLÇK BAĞLAMINDA ESAS ALINAN APA YAZIM KURALLARI*

TLÇK BAĞLAMINDA ESAS ALINAN APA YAZIM KURALLARI* TLÇK BAĞLAMINDA ESAS ALINAN APA YAZIM KURALLARI* DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 4 KAYNAKÇA... Sıralama... 4 4.07 Genel Formlar... 4 SÜRELİ YAYINLARDAN ÖRNEKLER... 4 1. Tek yazarlı makale... 4 2. İki yazarlı her sayısı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURDUR- 2012 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2.GENEL YAZIM PLANI... 1 2.1. Kâğıt Özellikleri ve Sayfa Düzeni... 1 2.2. Bölüm Başlıkları...

Detaylı

1.4. Altı Yazardan Fazla Yazarlı Dergi Makaleleri: İlk yedi yazarın isimleri yazıldıktan sonra arada boşluk bırakılarak son yazarın ismi yazılır.

1.4. Altı Yazardan Fazla Yazarlı Dergi Makaleleri: İlk yedi yazarın isimleri yazıldıktan sonra arada boşluk bırakılarak son yazarın ismi yazılır. 1 Dipnotlu referans gösterme sisteminde referans metin içinde değil, sayfa sonunda dipnot olarak, dipnot numaraları baştan sona birbirini takip edecek şekilde verilir. 1. MAKALE 1.1. Tek Yazarlı Dergi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GĐRĐŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 33. ve 50. maddeleri gereğince, Lisansüstü

Detaylı

Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz. You Need To Put The English Title Here

Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz. You Need To Put The English Title Here Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz Açıklama [a1]: Başlık 14 punto You Need To Put The English Title Here Ad SOYAD 1 **, Ad SOYAD 2 ***, Ad SOYAD 3 ****, Ad

Detaylı

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESĐ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESĐ Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESĐ Nisan, 2007 1. Amaç Bu yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Marmara Üniversitesi

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI

BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI Unvan, İsim Soyisim, Kurum, E. Posta Unvan, İsim Soyisim, Kurum, E. Posta Unvan, İsim Soyisim, Kurum, E. Posta Özet Makale Türkçe yazılmışsa; makalenin

Detaylı

ON İKİ SÖZCÜĞÜ GEÇMEYEN BAŞLIĞI BURAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ (12 punto ve koyu) * YOU NEED TO PUT THE ENGLISH TITLE HERE

ON İKİ SÖZCÜĞÜ GEÇMEYEN BAŞLIĞI BURAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ (12 punto ve koyu) * YOU NEED TO PUT THE ENGLISH TITLE HERE ON İKİ SÖZCÜĞÜ GEÇMEYEN BAŞLIĞI BURAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ (12 punto ve koyu) * YOU NEED TO PUT THE ENGLISH TITLE HERE Ad SOYAD* Ad SOYAD** Ad SOYAD*** Ad SOYAD **** ÖZET Her makalenin başında yazıldığı dilde,

Detaylı

YAZIM KURALLARI Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, özet ve abstract 10 punto olarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından, üstten ve

YAZIM KURALLARI Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, özet ve abstract 10 punto olarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından, üstten ve YAZIM KURALLARI Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, özet ve abstract 10 punto olarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından, üstten ve alttan 2.54 cm (1 inch) boşluk bırakılmalıdır. Metin sola

Detaylı

BAÜ SBED 11 (20) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI. Yayın Kuralları

BAÜ SBED 11 (20) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI. Yayın Kuralları BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI Yayın Kuralları 1.Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ Madde 1 - AMAÇ Bu yönergenin amacı İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. TEZ YAZIMINDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. TEZ YAZIMINDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. TEZ YAZIMINDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1.1. Kağıt Özellikleri Tez, normal olarak A4 boyutunda birinci

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Çanakkale Şubat, 2014 Önsöz Tez Yazım Kılavuzu nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SİVAS 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.. ii 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI... 2 2.1 Tez Yazımında Kullanılacak

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez yazımı için hazırlanan bu kılavuz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Dergimiz Hakkında Dergimiz, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda 4 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Akademik Yazım Kuralları i Akademik Yazım Kuralları ii BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku,

Detaylı

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU ĐSTA BUL, 20 ĐÇĐ DEKĐLER Sayfa o. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU U AMACI.... 2. GE EL BĐÇĐM VE

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

17.05.2006 8 2006-102

17.05.2006 8 2006-102 17.05.2006 8 2006-102 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri taslağı okunarak, ekte belirtilen şekliyle kabulüne karar verildi. 0 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARINDA

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ardahan 2013 1. TEZ DÜZENİ Bitirme tezleri aşağıdaki düzene göre hazırlanmalıdır. Dış Kapak İç Kapak Sayfası Ön

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ ve TEZ YAZMA YÖNERGESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ ve TEZ YAZMA YÖNERGESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ ve TEZ YAZMA YÖNERGESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı