belirteç çifti: Bu belirteç çifti aras na browser' n (listeleyici) ba k çubu unda görülecek olan sayfan n ba yaz r.

Html Komutlar. ... belirteç çifti: Bu belirteç çifti aras na browser' n (listeleyici) ba k çubu unda görülecek olan sayfan n ba yaz r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Html Komutlar. ... belirteç çifti: Bu belirteç çifti aras na browser' n (listeleyici) ba k çubu unda görülecek olan sayfan n ba yaz r."

Transkript

1 Html Komutlar 1. <HEAD>... </HEAD> Aras nda Kullan lan Komutlar <TITLE>... </TITLE> belirteç çifti: Bu belirteç çifti aras na browser' n (listeleyici) ba k çubu unda görülecek olan sayfan n ba yaz r. <META> belirteci: Bu belirteç ile kullan labilen birçok seçenek vard r. Örne in bir kullan, bu belirteç ile sayfan n içeri ini yans tan baz anahtar kelimeler ve tan mlamalar verilmesidir. Web üzerinde arama yapan arama motorlar sayfalar n meta belirteçlerine bakarak grupland rma yaparlar. Bununla ilgili a daki örnekleri inceleyiniz. <META NAME="Description" CONTENT="HTML ö renmek için yararl bilgiler"> <META NAME="Keywords" CONTENT="html, htm, web sayfas "> <META NAME="Author" CONTENT="Ozge Donmezer"> Ba ka bir kullan m, sayfadaki yaz lar n hangi dil ailesine ait karakterlerle yaz ld belirtmek içindir. Yine a da bunula ilgili bir örnek verilmi tir. <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso "> (Türkçe' nin dahil oldu u dil ailesine ait standard tan mlamas iso ' dur.) 2. <BODY>... </BODY> Aras nda Kullan lan Komutlar Her türlü yaz, formatlama bilgileri bu bölüme girdi inden, bir HTML döküman n esas sm da bu bölüm olu turdu undan, bu bölümde oldukça fazla say da komuttan söz edilecektir. Bu komutlar belirli bir mant k s ras na göre verilecektir. <BODY BGCOLOR=& TEXT=& LINK=& ALINK=& VLINK=&> RRGGBB ile temsil edilen hexadecimal bir say r. (R= Red, G= Green, B= Blue) Bu yöntem kullan larak de ik renkler elde edilebilir. Pek tercih edilmemekle birlikte say yerine do rudan renk isimleri de verilebilir (aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow ). Bgcolor seçene i, sayfan n zemininin, text, sayfa içindeki yaz lar n, link, ba lant yaz lar n, alink, aktif durumdaki ba lant yaz lar n, vlink, ziyaret edilmi ba lant lar n renklerini vermemiz için kullan r. Sayfan n zemin rengini tek renk vermek yerine, fona bir background resmi de koyabiliriz. <BODY BACKGROUND= image_url Sayfa kenarlar ayarlamalar da a daki ekilde yap r: <BODY LEFTMARGIN=& TOPMARGIN=&> & marjin miktar temsil etmektedir. Leftmarjin seçene i sol kenar, Topmarjin üst kenar ayarlamam sa lar.bir döküman içerisindeki yaz lardan istedi imiz k sm n font özelliklerini belirlemek için font belirteci de ik seçeneklerle kullan r: 1

2 <FONT SIZE=&> Font büyüklü ü belirlenecek yaz </FONT> 1 den 7 ye kadar de ebilir. Say art rd kça, belirteç çifti aras na yazd z yaz n büyüklü ü de artar. <FONT COLOR=&> Font rengi belirlenecek yaz </FONT> & yerine yine alt basamakl hexadecimal say lar kullanarak ya da do rudan renk ismini vererek, ayarlamam yapar z. <FONT FACE= & > Karakter ekli belirlenecek yazi </FONT> & yerine istedigimiz karakter tiplerinden birini yazabiliriz. (Örnegin; Times New Roman, Arial gibi ) Döküman içindeki yaz lardan istedi imiz bir k sm na kal n, italik, alt çizgili vb özellikleri verebiliriz: <B> Kal n yap lacak yaz </B> <I> talik yap lacak yaz </I> <U> Alt çizili yap lacak yaz </U> <SUP> Sat n biraz üst taraf nda görünmesini istedi imiz yaz </SUP> <SUB> Sat n biraz alt taraf nda görünmesini istedi imiz yaz </SUB> <STRIKE> Üstü çizili yap lacak yaz </STRIKE> HTML döküman zda paragraf ba yapmak, sadece alt sat ra geçmek ya da bir k m yaz tek bir sat rda yazmak istedi imiz zaman a daki balirteçleri kullanmal z. <P>...Yeni bir paragraf yapmak istedi imiz zaman kulland z bu belirteç, çiftiyle birlikte kullan lmaz. Okunabilirli i art rmak için, genelde sat n sonunda kullan r. Bir sat r bo luk b rak r. <BR>..Bir alt sat ra geçmek için kullan lan bu belirtecin de çifti yoktur. Bu belirteç bir sat r bo luk b rakmadan, bir alt sat ra geçer. <NOBR> Hep ayn sat rda yer almas istedi imiz yaz </NOBR>.. Bu belirteç, çiftiyle birlikte kullan r ve belirteç çifti aras na yazd z yaz, bir sat rda görüntülenir. Döküman içinde kullanaca z ba k formatlar ayarlamak için kullanaca z belirteç ise a da gösterilmi tir: <H&> Ba k <H&>..Bu belirteç çifti aras na da kullanaca z ba yazar z. &, 1 den 6 ya kadar de ebilen bir say temsil eder. Say büyüdükçe, ba n ebatlar da küçülür. Ba sa a, sola yaslamak ya da sayfan n tam ortas nda bulunmas sa lamak için <H&> belirteci ALIGN seçene iyle kullan r. <H& ALIGN=#> Sa a, sola ya da ortaya yaslayaca z ba k </H> 2

3 & yerine 1 den 6 ya kadar bir say, # yerine de left, right ya da center gelmelidir. Bir paragraf oldu u gibi sa a, sola ya da ortaya yaslamak istedimiz zaman da <P> belirtecini çiftiyle beraber benzer ekilde ALIGN seçene i ile kullanmal z. <P ALIGN=#> Sa a, sola ya da ortaya yaslayaca z paragraf </P> # = left, right ya da center Haz rlad z dökümanda kullanmak istedi imiz özel karakter stilleri olabilir.örne in bir yerden al nt yapmak istedi imizde, al nt yapt z yaz lar n biraz e ik (italik gibi) görünmesini isteyebiliriz. Ya da baz vurgulad z k mlar n daha çok göze çarpmas isteyebiliriz. HTML de bu gibi özellikleri sa layan belirteçler de vard r. A da bunlar verilecektir: <EM> Önemli bir yaz </EM>..Bu belirteç vurguyu belirtmek için kullan r. (D ar ya biraz e ik ç kar.) <STRONG> Çok önemli bir yaz </STRONG>. Bu belirteç çifti güçlü vurguyu belirtir. (D ar ya biraz koyu ç kar.) <CODE> Yaz lar yaz lar </CODE>..Bu belirteç çifti yasa, kural belirten yaz lar için kullan r. <SAMP> Örnek </SAMP>..Örnek ç kt <VAR> De ken, emin de il </VAR>..De ken, karas z <DFN> Tan mlama </DFN>..Bu belirteç çifti tan mlama belirten yaz lar için kullan r. (D ar ya hafif e ik ç kar.) <CITE> Al nt </CITE>..Bu belirteç çifti al nt yaz lar için kullan r. <SMALL> Küçük yaz </SMALL>..Bu belirteç çifti aras nda yaz lan yaz lar d ar ya çok küçük ç kar. <BIG> Büyük yaz </BIG>..Bu belirteç çifti aras nda yaz lan yaz lar d ar ya çok büyük kar. <ADDRESS> Yazar n Adresi </ADDRESS>..Bu format yazar n adresini yazmak içindir. <BLOCKQUOTE> çeriden ba la </BLOCKQUOTE>..Bu belirteç çifti aras na yaz lan yaz sayfan n hem sa ndan hem solundan içeriye kayar. <DIV ALIGN=LEFT CENTER RIGHT> Herhangi bir yaz ya da yaz grubu </DIV>..Bu belirteç çifti herhangi bir yaz ya da yaz grubunun sa a, sola ya da ortaya yaslanmas sa lar. <CENTER> Ortalanacak yaz </CENTER>..Bu belirteç çifti yaz ve resimleri sayfada ortalar. <PRE> Formatl metin </PRE>..Bu belirteçler aras na yaz lan her ey, yaz ld gibi ekrana ç kar. Bo luklar, tab' lar, sat r bölmeleri vb korunur. 3

4 <BLINK> Yan p sönen yaz </BLINK>..Bu belirteç çifti aras na yaz lan yaz lar d ar kt klar nda bir yan p bir sönen ekilde görünürler. Sayfam zda herhangi bir yere de ik boyutlarda çizgi çizmek isteyebiliriz. Bunu <HR> belirteciyle yapar z. Boyutlar ayarlad z seçenekleriyle birlikte kullan daki gibidir. <HR SIZE=# WIDTH=# ALIGN=#>..Çizginin uzunlu unu ayarlamak için kulland z WIDTH seçene ini WIDTH=50% eklinde de kullanabiliriz. Örne in; bizim kullan z sayfan n %50 si, yani yar uzunlu unda bir çizgi çizmek istedi imizi belirtir. Sayfam zdan yapaca z ba lant lara gelince; öncelikle Internet üzerindeki herhangi bir makinadaki bir dökümana ba lant yapmaya bakal m: <A HREF= URL_adresi > Buraya t klay z </A>..Web sayfan zda Buraya t klay z yaz ç kacakt r ve bu yaz bir link görünümünü alm r. Üzerine t klad zda yazd z URL adresine ula rs z. URL adresi a daki gibidir. <servis>://<adres>[:port_numaras ]/<dizin>/dosya_ad <servis> yerine webin d nda di er internet servislerini sa layan prottokolleri de yazabilirsiniz. E er, bulundu unuz dizinde bir dökümana ba lant yapmak istiyorsan z, sadece döküman n ad yazman z yeterlidir. Kendi makinan zda fakat ba ka bir dizin alt ndaki bir dökümana ba lant yapmak için, dizin ismini ve döküman ismini yazmal z. <A HREF= fotograflarimuzgun.gif > buraya t klay z </A> Ayn döküman n içinde bir yere ba lant yapmak istiyorsak o zaman öyle demeliyiz: <A HREF= #name > buraya t klay z </A> Gitmek istedi iniz yerin HTML kodunu ise öyle yazmal z: <A NAME= name ></A> Buraya ho geldiniz. name burada sizin tespit edece iniz herhangi bir isim olabilir. (Örne in 1. Bölüme gitmek istiyorsan z, name yerine 1, ayn ekilde 1. Bölümün bulundu u yere de name olarak 1 yazmal z.) Ba ka bir döküman n bir parças na gitmek istiyorsan z, <A HREF= URL#name > hedef </A> yazmal z. Tabii gidece iniz döküman parças n ba nda da <A NAME= name ></A> yazmal r. HTML döküman z içinde bir resim dosyas da ba lant eleman olarak kullanabilirsiniz. Örne in; Bana mail göndermek için zarf n üzerini t klay n<a SCR="envelope.gif"> </A> Bu d ar ya öyle ç kar: Bana mail göndermek için zarf n üzerini t klay n ZARF RESMI 4

5 er ba lant yap lacak olan, bir dosyaysa, o dosyan n türü önemlidir. Dosyan n türü, Web sunucusu ve sizin Web istemciniz taraf ndan bilinen bir dosya türüyse (TXT, GIF, JPG, JPEG, PNG, XBM) ba lant yaz n üzerine t klad zda dosya aç r. E er ilgili dosya bilinmeyen bir dosya türüyse, o zaman bu ba lant t kland nda, web istemcisi o dosyay "diske saklamak" ya da bir uygulama program yla açmak eklinde iki seçenek sunar. Baz dosya tipleri ise, web istemcilerine yüklenen yard mc "plug-in" ler ile lenebilir. Bunlardan en popülerleri ses formatlar (AU, WAV, MID); video formatlar (RM, MOV, AVI) ve baz özel tipte dosyalard r (AutoCAD çizim dosyalar gibi). Kayan yaz görüntüsü elde edebilmek için kullan lacak olan belirteç çifti <marquee>... </marquee> dir. <MARQUEE> Kayan yaz </MARQUEE>..Bu belirteçler aras ndaki yaz d ar ya kayan ekilde ç kar: Bu belirteç çiftinin beraber kullan ld seçenekler a da verilmi tir: <MARQUEE SCROLLAMOUNT=#> Kayan yaz </MARQUEE>..# burada kayma h belirten bir say r. <MARQUEE SCROLLDELAY=# SCROLLAMOUNT=#> Kayan yaz </MARQUEE>..Scrolldelay seçene i yaz n hangi aral klarla bekletilece ini belirten bir say r. Kayan yaz n büyüklü ünü, geni li ini ayarlayabiliriz. Align seçene i ise, top, middle ve bottom de erlerini alabilir. <FONT SIZE=6> <MARQUEE ALIGN=# WIDTH=#> Kayan yaz </MARQUEE> </FONT> Merhaba! Kayan yaz n arkaplan rengini bgcolor seçene i ile a daki gibi verebiliriz. <MARQUEE BGCOLOR=#>Kayan yaz </MARQUEE> <height=# width=#> ANLAMLARINI <hspace=# vspace=#> ANLAYAMADIM Listeler de incelenmesi gereken önemli bir konudur. Listeleri dört grupta inceleyebiliriz. 1- S ras z (Unordered) Listeler: Bir seçenek belirtilmezse, siyah noktal listeler olu turur. <UL> <LI> Win 98 <LI> Win NT </UL> 5

6 Win 98 Win NT Fakat, siyah nokta yerine, içi bo daire ya da kare ekli ç karmak ta mümkündür. Bunun için kullan lmas gerekli seçenek TYPE seçene idir. TYPE seçene inin alabilece i de erler disc, circle ve square dir. 2- S ral (Ordered) Listeler: Bir seçenek belirtilmezse, 1, 2, 3 numaral listeler olu turur. <OL> <LI> Win 98 <LI> Win NT </OL> Win98 WinNT Burada da type seçene ini kullanarak de ik s ral listeler yaratmak mümkün olur. <LI TYPE= #> # = A, a, I, i, 1 3-Aç klamal Listeler: <DL COMPACT> <DT> Win98 <DD> Bir i letim sistemidir. <DT> WinNT <DD> Arayüzü Windows 95 e çok benzeyen bir i letim sistemidir. </DL> Win98 Bir i letim sistemidir. WinNT Arayüzü Windows 95 e çok benzeyen bir i letim sistemidir. 6

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? www protokolleri. Hypertext nedir? 19.02.2013. Ders 2

Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? www protokolleri. Hypertext nedir? 19.02.2013. Ders 2 Giriş Html temelleri Ders 2 World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

İsmet Aktar And. Tek. Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı

İsmet Aktar And. Tek. Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İsmet Aktar And. Tek. Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Web Programcılığı Dalı HTML, XHTML, CSS 2011 1 HTML HTML Nedir? HTML Web sayfalarının kullandığı dildir. HTML bir programlama dili değildir. HTML

Detaylı

Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? Ders 2

Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? Ders 2 Giriş Html temelleri Ders 2 World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m?

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m? 3D Studio Max 3D Studio Max dünyada en çok kullan lan üç boyutlu grafik ve animasyon program d r. Üç boyutlu programlar ile filmlerde ve reklamlarda gördü ünüz birçok görsel efekt yap labilir. Bu alandaki

Detaylı

CSS. Cascading Style Sheets. ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL ve CSS3 YEN ÖZELL KLER

CSS. Cascading Style Sheets. ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL ve CSS3 YEN ÖZELL KLER Metin Y lmaz Design 2011 Tüm Haklar Sakl r. CSS Cascading Style Sheets ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL ve CSS3 YEN ÖZELL KLER Herkese merhaba, Metin Y lmaz Blog sayfamdan ba lad m CSS derslerine bu döküman

Detaylı

EM Tagı...17 FONT Tagı...17 I Tagı...17 KBD Tagı...17 PLAINTEXT Tagı...18 S veya STRIKE Tagı...18 SMALL Tagı...18 STRONG Tagı...18 SUB Tagı...

EM Tagı...17 FONT Tagı...17 I Tagı...17 KBD Tagı...17 PLAINTEXT Tagı...18 S veya STRIKE Tagı...18 SMALL Tagı...18 STRONG Tagı...18 SUB Tagı... İçindekiler Sayfası İçindekiler Sayfası...1 HTML TAG ları...4 Basit WEB tasarlama İşlemi...5 1.Telnet Yapınız...5 2.Bir ve ilk sefere mahsus olmak üzere şu işlemi yapınız...5 3.Sayfanın Test Edilmesi...6

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ Ö RENME FAAL YET AMAÇ Ö RENME FAAL YET 4 Uygun ortam sa land nda bask devre çiziminde dikkat edilecek noktalar ö renip bask devre çizimi

Detaylı

1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz.

1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET 1 AMAÇ Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. ARA TIRMA PHP ded kaynaklardan(kullan c dan)bilgialmayollar n ara t r n z. Formolu turmadagetvepostmetotlar

Detaylı

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 3 1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 1.1. İnternet İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 5.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 5.ders Html nedir? İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 5.ders Hareketli metin işleme dili basitce browser larda görebileceğimiz (internet exp.) internet dökümanları olusturmaya yarayan bir cesit dildir html ile oluşturduğumuz

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR? SAYI 26 TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR TAfiINAB L R B LG SAYARLARDA EN YEN NES L. GELECE N B LG SAYARLARI B LG SAYARLARINIZ YARIN NASIL OLACAK? WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK B R BAfiLANGIÇ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. .

.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. . Daron Yöndem IE8.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri.web Tasarýmcýlar için notlar.görsel Arama Altyapýlarý.Hýzlandýrýcýlar Daron Yöndem.Web Dilimleri.Yazýlým Geliþtiricilere Araçlar Internet Explorer

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ 482BK0152 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

21 BÖLÜMDE WEB SĐTE YAPIN!

21 BÖLÜMDE WEB SĐTE YAPIN! 21 BÖLÜMDE WEB SĐTE YAPIN! Yazan: Emin Yılmaz Üçer Önsöz Zor ve zahmetli bir iş olarak görünen web site yapımını sizler için en kolay şekliyle anlatmaya çalıştım. Örneklerimi resimlendirerek sıkıcı sayfa

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

INTERNET. Fırat Üniversitesi Enformatik Bölümü

INTERNET. Fırat Üniversitesi Enformatik Bölümü INTERNET 3 INTERNET Internet, Uluslararası arası ağ (International Network) demektir. Web, Internet'e bağlanan tüm bilgisayarların oluşturduğu bir ağ sistemidir. Internet, binlerce omurgalar arası bağ,

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama HTML Web Tasarımı ve Programlama İ Ç E R İ K // HTML Internet Ortamı ve Web Tasarımı Temel HTML Etiketleri Listeleme Etiketleri Metin Düzenleme Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablolarla Çalışma

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 lk Tan flma LINUX Bilgisayarlar n Aç lmas LINUX Bilgisayarlar n Kapat lmas lk Login Mandriva LINUX Uygulamalar KDE Ayarlar Kullan c Yönetimi: UserDrake

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı