hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:"

Transkript

1 hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: Bellek kartõndan yanlõş görüntülenen PowerPoint PPT dosyalarõnõ düzeltme...1 PowerPoint dosyasõndaki büyük grafiklerin boyutunu azaltma...2 Bellek kartõ sunumu için PowerPoint özelliklerini seçme...2 Cep ajandasõ veya bellek kartõ için taşõnabilir sunumlar oluşturma...2 Dikey belgelerden taşõnabilir sunumlar oluşturma...2 Sunumlar için bellek kartõ seçme...2 Bellek kartõndaki görüntüleri izleme...3 Geliştirme modülünün bağlantõ noktalarõnõ bulma...3 Projektörün güvenliğini arttõrma...3 Kablosuz ağ kullanma...3 Kişisel güvenlik duvarõyla bağlantõ yapma...4 Doğrudan ağ bağlantõsõ yapma...4 Eş zamanlõ kablolu ve kablosuz bağlantõ kurma...4 Cep Bilgisayarõ Ajandasõndan sunum yapma...4 Apple Macintosh desteği...5 Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ yükleme...5 Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ yükseltme...5 Projektörün yerleşik yazõlõmõnõ yükseltme...5 Bellek kartõndan yapõlan PowerPoint sunumlarõnõn desteklenen özellikleri...5 En güncel yayõm notlarõ için adresindeki Destek web sitesini ziyaret edin. Bellek kartõndan yanlõş görüntülenen PowerPoint PPT dosyalarõnõ düzeltme PowerPoint PPT slaytlarõndaki belli öğeler hiç görüntülenmiyor veya yanlõş görüntüleniyorsa, aşağõdaki olasõ çözümleri denemelisiniz: 1

2 Slaytta büyük grafikler varsa veya birkaç yazõ tipi kullanõlõyorsa, o slayt için projektördeki boş bellekten daha fazlasõ gerekiyor olabilir. Daha az yazõ tipi veya daha az bellek kullanan yazõ tipleri (yazõ tipi dosyalarõnõn boyutlarõna bellek kartõndaki yazõ tipi klasöründen bakabilirsiniz) kullanmayõ deneyin. Veya grafiklerin bellek boyutunu azaltmayõ deneyin (aşağõda, sõradaki bölüme bakõn). Bellek kartõndaki bir PowerPoint PPT dosyasõndan sunum yaparken belli PowerPoint özellikleri desteklenmez. Desteklenen özellikleri kullanmak için slaytõ düzenlemeyi deneyin (aşağõda, sõradaki ikinci konuya bakõn). PowerPoint dosyasõndaki büyük grafiklerin boyutunu azaltma Projektörün bellek gereksinimlerinden dolayõ, bellek kartõndan yapõlan PowerPoint sunumlarõndaki büyük grafikler görüntülenmeyebilir. Daha küçük görüntü dosyalarõ oluşturmak için bir düzenleyici kullanabilirsiniz. Veya PowerPoint uygulamasõnda aşağõdaki adõmlarõ izleyerek görüntünün boyutunu azaltmayõ deneyebilirsiniz. 1. Grafiği sak tõklatõn ve Kopyala yõ seçin. 2. Düzenle > Özel Yapõştõr õ tõklatõn ve PNG biçiminde yapõştõrmayõ seçin. 3. Eski görüntüyü silin. Bir başka çözüm ise, taşõnabilir sunum PDB dosyasõ oluşturmaktõr. Bellek kartõ sunumu için PowerPoint özelliklerini seçme Bellek kartõndan bilgisayarsõz sunum yaparken, projektör yalnõzca bellek kartõndan kayõtlõ bilgileri kullanabilir; projektörün Microsoft PowerPoint uygulamasõna erişimi yoktur. Projektörde PowerPoint 2002 uygulamasõnõn en sõk kullanõlan özelliklerinin çoğu kullanõlabilse de bellek kartõndan yapõlan sunumlarda tüm özellikler desteklenmez. Beklenmeyen sorunlardan kaçõnmak için PowerPoint PPT dosyalarõ veya taşõnabilir sunum PDB dosyalarõ için desteklenen özellikleri seçin. Desteklenen PowerPoint özellikleri için bu belgenin sonundaki tabloya bakõn. Cep ajandasõ veya bellek kartõ için taşõnabilir sunumlar oluşturma PowerPoint'ten taşõnabilir sunumlar oluşturmak için HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ kullanabilirsiniz. Bazõ durumlarda, oluşturduğunuz taşõnabilir sunumda özel yazõ tipleri, dikey inen metinler veya ok başlarõ gibi belli PowerPoint öğeleri yoksayõlabilir. Bu durumla karşõlaşõrsanõz, Wireless Presenter-to-Go oluşturucu penceresinde daha düşük bir animasyon ayarõ seçin. Dikey belgelerden taşõnabilir sunumlar oluşturma Bir uygulamadan yazdõrarak taşõnabilir sunum (PDB dosyasõ) oluşturmak istiyorsanõz, önce sayfa yapõsõnõ kontrol etmelisiniz. Sayfanõn yönü dikeyse, sunumunuzda tüm sayfalarõn alt kõsõmlarõnõ kaybetmemek için aşağõdakilerde birini yapmalõsõnõz: Yazdõrmadan önce belgenin yönünü yataya değiştirin. Yazdõr penceresinde, yatay yön kullanmak üzere yazõcõ özelliklerini değiştirin. Sunumlar için bellek kartõ seçme Projektör, CompactFlash yuvasõna veya USB bağlantõ noktasõna takabileceğiniz standart türdeki bellek kartlarõnõn birçoğunu destekler. Bu kartlarõ HP'den veya diğer üreticilerden temin 2

3 edebilirsiniz. Ancak bazõ USB 2.0 aygõtlarõ gibi çeşitli bellek kartlarõ veya adaptörler projektörlerle düzgün çalõşmayabilir. Projektörünüzle çalõşmayan bir bellek kartõnõz veya adaptörünüz varsa, başka bir marka veya türde bir kart deneyin. Örneğin, SD bellek kartlõ (DG921B) HP USB dijital sürücü desteklenmektedir. Bellek kartõndaki görüntüleri izleme Bellek kartõndan bir resim sunumunu izliyorsanõz, belirli sorunlar bir resmin yerine "X" gözükmesine, yani resmin kaybolmasõna neden olabilir: Görüntü 3,5 MB tan büyüktür veya projektördeki boş bellekten daha fazla belleğe gereksinim duyuyordur. Dosya boyutlarõnõ kontrol edin ve büyük görüntüleri düzenleyerek veya JPG formatõna dönüştürerek 3,5 MB'tan küçük olmalarõnõ sağlayõn. Görüntü dosyasõ geçerli bir JPG, BMP veya PNG dosyasõ değildir. Dosya adõnda \ / : *? " < >, [ ] ; = karakterlerinden biri vardõr. Geliştirme modülünün bağlantõ noktalarõnõ bulma Geliştirme modüllerinin bazõlarõnõn USB bağlantõ noktalarõ bir etiketle kapatõlmõş olabilir. Bu bağlantõ noktalarõnõ kullanmak isterseniz, etiketi çõkartõn. Ses bağlantõ noktasõnõn desteklenmediğini aklõnõzda bulundurun. Projektörün güvenliğini arttõrma Yetkisiz erişimi engellemek için projektörde çeşitli güvenlik seçenekleri vardõr. Bu seçeneklerin tümünü projektörün ekli web sunucusunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. İlk iki seçenek projektörün güvenliğini sağlamak için gereklidir. Yönetici parolasõ Networking (Ağ) > Admin. Account (Yönetici Hesabõ) seçeneğinden ekli web sunucusundaki ayarlarõn çoğuna yetkisiz erişimi önleyecek bir parola belirleyebilirsiniz. Bu parola aşağõdaki diğer güvenlik ayarlarõnõ korur. SNMP topluluk adlarõ. Networking (Ağ) > SNMP seçeneğinde ekli SNMP sunucusuna salt okuma ve okuma yazma erişimleri için güvenli topluluk adlarõ belirtebilirsiniz. Wireless Presenter parolasõ. Networking (Ağ) > Wireless Presenter seçeneğinden kablolu ve kablosuz bağlantõlar üzerinden yetkisiz ağ sunumlarõnõ önleyecek bir parola belirleyebilirsiniz. WEP şifrelemesi ve paylaşõm modu doğrulamasõ. Networking (Ağ) > Wireless Settings (Kablosuz Ayarlar) seçeneğinden bir şifreleme anahtarõ ve anahtar dizini belirleyebilirsiniz ve daha sonra bunlarõ kullanarak kablosuz bağlantõlarõ doğrulayabilir ve kablosuz verileri şifreleyebilirsiniz. Erişim denetimi. Networking (Ağ) > Access Control (Erişim Denetimi) seçeneğinde projektöre erişme yetkisine sahip IP adreslerinin aralõğõnõ tanõmlayabilirsiniz. Kablosuz ağ kullanma Diğer bilgisayarlara veya Internet e bağlanmak için kablosuz bir ağ kullanõyorsanõz, HP Wireless Presenter-to-Go çalõşõrken bu bağlantõlara erişemezsiniz. Bu yazõlõm çalõşõrken kablosuz ağ hizmetlerini devre dõşõ bõrakõr. Yazõlõm kapandõğõnda hizmetler yeniden devreye girer. Normal kablosuz ağõnõza geçmek veya kullanõlabilir ağlarõ görüntülemek için önce HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõndan çõkmalõsõnõz. 3

4 Kişisel güvenlik duvarõyla bağlantõ yapma Bilgisayarõnõz kişisel bir güvenlik duvarõ yazõlõmõ yüklü olsa dahi ağ üzerinden projektöre bağlanabilirsiniz. Güvenlik duvarõ yazõlõmõnõ devre dõşõ bõrakõrsanõz, HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ başlattõğõnõzda kullanabileceğiniz projektörler sõralanõr. Güvenlik duvarõnõ devre dõşõ bõrakmazsanõz, hiçbir projektör gösterilmez ancak Other Projector (Diğer Projektör) düğmesini tõklatabilir, projektörün ağ ayarlarõnõ girebilir ve bağlantõ kurabilirsiniz. Doğrudan ağ bağlantõsõ yapma Bilgisayar ile projektör arasõnda doğrudan bir ağ bağlantõsõ yapmanõz gerekirse, standart ağ kablosu yerine çapraz bağlantõlõ ağ kablosu kullanmanõz gerekebilir. Böyle bir bağlantõya, yerleşik yazõlõmõ yükseltmek isteyip, standart ağa erişiminiz olmadõğõnda gereksinim duyabilirsiniz. Böyle bir bağlantõ yaptõğõnõzda, bilgisayardaki ve projektördeki ağ ayarlarõnõ yapõlandõrmanõz gerekir. Bilgisayarda ağ bağlantõlarõ özelliklerini açõn ve TCP/IP ayarlarõnõ düzenleyin. Otomatik adreslemeyi (DHCP) devre dõşõ bõrakõn ve bilgisayarõn IP adresini ayarlayõn veya yazõn. Örneğin, IP adresini olarak ayarlayabilirsiniz. Projektörde ekran menüsünü açõn ve Setup (Kurulum) > Network (Ağ) öğesine gidin. DHCP seçeneğini devre dõşõ bõrakõn ve IP adresini 4. alandaki bilgisayar adresinden farklõ bir değer olarak ayarlayõn (alt ağ maskesinin olduğu varsayõlmõştõr). Örneğin, IP adresini olarak ayarlayabilirsiniz. Eş zamanlõ kablolu ve kablosuz bağlantõ kurma Projektöre hem kablolu, hem de kablosuz bağlantõ kurmak için, kablolu IP adresi ile kablosuz IP adresinin farklõ alt ağlarda olmasõna dikkat edin. Bunun anlamõ, erişim noktasõyla projektörün, ağõn aynõ kesimine bağlanamayacağõdõr. Bu ağ yöneticinizden doğrulatabilirsiniz. İki ayrõ alt ağa erişiminiz yoksa, Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnda projektör bağlantõlarõnõn ikisi birden kullanõlamayabilir. Ancak projektörü bağlayõp bir sunum yapabiliyor olmanõz gerekir. Cep Bilgisayarõ Ajandasõndan sunum yapma HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ bir cep bilgisayarõ ajandasõna yükledikten sonra, ajandanõzõn ekranõnõ projektör ekranõnda görebilirsiniz. Ajanda ekranõnõ göstertmek için Wireless Mirror programõnõ başlatõn, bağlanmak istediğiniz projektörü seçin ve Connect (Bağlan) düğmesine dokunun. Wireless Mirror ekranõnõ kaldõrmak için Hide (Gizle) düğmesine dokunun. Yansõtõlan görüntüyü değiştirmek için Wireless Mirror programõnõ açõp ekranda gösterilen seçenekleri kullanõn. Örneğin, yansõtõlan görüntüyü büyütebilir veya döndürebilirsiniz. Sunumu bitirmek için Wireless Mirror programõnõ açõn, kablosuz simgesine dokun ve Disconnect (Bağlantõyõ kes) düğmesine dokunun. 4

5 Apple Macintosh desteği Ekli web sunucusu üzerinden projektörü yönetmek için bir Apple Macintosh bilgisayar kullanabilirsiniz. Projektör kullanõm kõlavuzunda sõralanan tarayõcõlarõn yanõ sõra Mac OS X sürüm 10.2 ve sonrasõndaki işletim sistemleriyle birlikte gelen Safari web tarayõcõsõnõ da destekler. Projektörün yerleşik yazõlõmõnõ yükseltmek için Internet Explorer'õ kullanõrsanõz, webden indirdiğiniz DLD dosyasõnõ Internet Explorer'õn düzgün işleyebilmesi için yeniden adlandõrmalõsõnõz. Dosyayõ indirdikten sonra DLD dosya adõnõn sonuna.binary yazõn ve projektörü öyle yükseltin. Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ yükleme HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ bir bilgisayara yükledikten sonra, sunumu başlatõrken bir sunum hatasõ alõrsanõz, bilgisayarõ yeniden başlatmayõ deneyin. Bazõ bilgisayarlarda bu adõm gereklidir. Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ yükseltme HP ileride, Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõn yeni sürümlerini yayõmlayabilir. Bu yükseltmeler, adresi bu belgenin başõnda verilen Destek sitesinden indirilebilir. Projektörün yerleşik yazõlõmõnõ yükseltme Projektörün yerleşik yazõlõmõnõ yükseltmek için ağ bağlantõsõ kullanõyorsanõz, tarayõcõnõzõn açõlõr pencereleri engellemiyor olmasõ gerekir. Yükseltmenin sorunsuz yapõlabilmesi için açõlõr pencerelerin kullanõlabilmesi gerekmektedir. Bellek kartõndan yapõlan PowerPoint sunumlarõnõn desteklenen özellikleri Aşağõdaki tabloda PowerPoint 2002 özellikleri ile özelliklerin PowerPoint PPT dosyalarõndan veya taşõnabilir sunum PDB dosyalarõndan yapõlan sunumlarda desteklenip desteklenmedikleri sõralanmaktadõr. PowerPoint 2003 ile eklenen özellikler desteklenmemektedir. Aşağõdaki tablodaki bilgiler değişebilir. Microsoft PowerPoint 2002 Özelliği PowerPoint Sunumu (PPT dosyasõ) Temel Özellikler: Üstbilgi ve Altbilgi Ses Desteği Hayõr Hayõr Film Desteği (Film olarak Ver) Hayõr Hayõr Çizim Araçlarõ Hayõr Hayõr Otomatik Şekiller, serbest karalama çizgileri hariç Dolgu rengi, çizgi rengi, yazõ tipi rengi Nokta Düzenleme Hayõr Hayõr 3B Stiller Hayõr Hayõr 3B Efektler Hayõr Hayõr Diyagramlar Word Art Hayõr. Yer tutucu görüntülenir. Formlar Hayõr Hayõr Arama Hayõr Hayõr XML (XHTML) Hayõr Hayõr Taşõnabilir Sunum (PDB dosyasõ) 5

6 Microsoft PowerPoint 2002 Özelliği PowerPoint Sunumu (PPT dosyasõ) Taşõnabilir Sunum (PDB dosyasõ) Kõlavuz Hayõr Hayõr E-posta Hayõr Hayõr Paketleme Hayõr Hayõr Madde işaretleri. Özelleştirilmiş madde işaretleri. Yalnõz, madde işareti yazõ. tipi yoksa, tanõnmayan karakterin yerine başkasõ konulabilir. Grafik madde işaretleri Sõralõ madde işaretleri (numaralõ. madde işaretleri, harfli madde işaretleri) Gradyan Kõsmen Merkezden veya köşelerden Hayõr gradyan Görüntü karşõtlõk ve parlaklõk Hayõr ayarlarõ Titreşimli JPEG görüntüleri, 1024x768 e kadar Büyük Görüntüler Slaytõn geri kalanõ gösterildikten sonra geriye kalan bellek miktarõna bağlõdõr. Yazõ tipi hizalamasõ ve kaydõrmasõ, yazõ tipi kullanõlabiliyorsa. Yedek yazõ tipi kullanõlmasõ gerekiyorsa, çalõşmayabilir. Kalõn yazõ tipleri Yazõ tipleri algoritmik olarak genişletilir ve bilgisayarda gözüktükleri gibi gözükmeyebilir. İtalik yazõ tipleri Yazõ tipleri algoritmik olarak eğilir ve bilgisayarda gözüktükleri gibi gözükmeyebilir. Gölge metin, yalnõz gölge gridir. Gölge efektleri Hayõr Desenli çizgiler Hayõr Tarih/Saat Meta etiketleri Hayõr PDB dosyasõnõn oluşturduğu tarih ve saati gösterir Dikey metni ortalama Hayõr, bazõ istisnalarla. Metin otomatik ayarlama Metin alttan kesilebilir. Düzensiz şekillerle doku dolgusu Hayõr Animasyon ve Geçiş Efektleri Aynõ anda birden çok nesnenin Hayõr Hayõr animasyonu (tüm yönlerde) Panjurlar (tüm yönlere) Kutu (tüm yönlere) Damalar (tüm yönlerde) Birleştir Belir ile aynõ Panjurlar ile aynõ Slayt (sola, sağa, yukarõ, aşağõ) Belir ile aynõ Sõyõrma ile aynõ Doğru Slayt (köşelere doğru) Belir ile aynõ Kes Belir ile aynõ Karartõp Hemen Geçiş Belir ile aynõ Belir ile aynõ Erime Soluklaştõr (tüm varyasyonlar) Belir ile aynõ Belir ile aynõ 6

7 Microsoft PowerPoint 2002 Özelliği PowerPoint Sunumu (PPT dosyasõ) Taşõnabilir Sunum (PDB dosyasõ) Yanõp Sön Belir ile aynõ Kutu ile aynõ (tüm yönlere) İt Belir ile aynõ Sõyõrma ile aynõ Düzensiz Çubuklar (tüm yönlere) Panjurlar ile aynõ Şekil (daire, elmas, artõ) Belir ile aynõ Büyüyen Kutu ile aynõ (tüm yönlerde) Bölünme (tüm yönlere) Şeritler (sola, sağa, yukarõ, aşağõ) Belir ile aynõ Sõyõrma ile aynõ Kaydõrma (köşelere doğru) Kaydõrma Belir ile aynõ Slayt ile aynõ Takoz (tüm varyasyonlar) Belir ile aynõ Belir ile aynõ Sõyõrma (tüm yönlerde) Rasgele Geçiş Giriş Efektleri: Belir Kutu Daire Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Bir Kez Yanõp Sön Hayõr. Belir ile aynõ Ortaya Çõkma Hayõr. Belir ile aynõ Düzensiz Şeritler Bölünme Takoz Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Sõyõrma Panjurlar Damalar Yavaş Değişim Hayõr. Belir ile aynõ Erime Kayarak Hayõr. Belir ile aynõ Artõ Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Rasgele Efektler Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Serme Tekerlek Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Karmaşõk Efektler (tüm varyasyonlar) Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Orta Efektler (tüm varyasyonlar) Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Heyecan Verici Efektler (tüm Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ varyasyonlar) Vurgu Efekti Hayõr Hayõr Hareket yolu Hayõr Hayõr Çõkma efektleri Hayõr Hayõr Efekt önizleme Hayõr Hayõr 7

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

hp l1619a Kolay Eklenti Modülü 1

hp l1619a Kolay Eklenti Modülü 1 hp l1619a akõllõ eklenti modülü kullanõm kõlavuzu Kolay Eklenti Modülü 1 Uyarõ Bu kılavuz ve içinde bulunan örnekler özellikleri ve kalitesi biliniyor olarak verilmiştir ve daha önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm A TUR Notların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size söyler

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: Not Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Word 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Buradaki komutlar her zaman

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-UT310WN. Ağ İşlevi Kılavuzu

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-UT310WN. Ağ İşlevi Kılavuzu VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-UT310WN TR Ağ İşlevi Kılavuzu Veri Projektörüyle verilen Kurulumu Kılavuzu belgesindeki Güvenlik Tedbirleri ve İşletim Tedbirleri kısımlarını okuyun ve bu ürünü doğru şekilde kullanın.

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

U.S. Robotics 802,11g 54Mbps Router KULLANICI KILAVUZU

U.S. Robotics 802,11g 54Mbps Router KULLANICI KILAVUZU U.S. Robotics 802,11g 54Mbps Router KULLANICI KILAVUZU rev 1.0 9-04 R24.0779.00 Ticari Markalar: Diğer ürün ve şirket adlarõ ilgili kuruluşlarõn ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. IÇINDEKILER

Detaylı

Paket İçeriği. AC1200 WiFi Router Model R6100 Kurulum Kılavuzu

Paket İçeriği. AC1200 WiFi Router Model R6100 Kurulum Kılavuzu Ticari markalar NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation NETGEAR, Inc.in ve/veya bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ve/ veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bilgiler,

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 5 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU)

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) Tekrarlayıcı modu var olan bir kablosuz bağlantıyı tekrarlayarak daha uzak mesafelere genişletmek ve yaymak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not

Detaylı

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama 4.1 POWERPOINT Sunu Programı Giriş Power Point sunu hazırlama programı, bir konu hakkında bilgi vermek veya herhangi bir ürünü tanıtmak gibi istenen anlatımları

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 1. Sürücüyü Yükleme İkaz: Verilen sürücüyü bağlamadan adaptörü bilgisayarınıza BAĞLAMAYIN. Verilen CD yi disk sürücünüze yerleştirin ve

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-70591 ÜRÜN TANITIMI DN-70591, özellikle küçük iş, ofis ve ev ağ gereksinimleri için tasarlanmış kombine bir kablolu/kablosuz ağ

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU

USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU DN-13014-3 DN-13003-1 Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13014-3 & DN-13003-1 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 işletim sistemine

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router BİLGİ NOTU SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router SpeedTouch 585 Kablolu Ethernet Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı

Detaylı

İnternet Yapılandırma Gereksinimleri. PC lerin Yapılandırılması. Windows XP altında ayar yapılması

İnternet Yapılandırma Gereksinimleri. PC lerin Yapılandırılması. Windows XP altında ayar yapılması İnternet Yapılandırma Gereksinimleri Giriş Noktanızı AP Yöneticisine bağlamak için, bilgisayarınızın TCP/IP ayarında aşağıdaki yapılandırma parametrelerini yapılandırmanız gerekmektedir: Statik IP Adresi:

Detaylı

Görsel Referans Kılavuzu

Görsel Referans Kılavuzu Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaylı

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu 2 Telif hakkõ bilgisi Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm haklarõ saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõnda izin verilenler

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular.

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular. POWERPOINT PROGRAMI GİRİŞ MENÜSÜ Kaydet: Açık olan belgeyi kaydeder. En son yapılan işlemi geri alır. En son yapılan işlemi yineler. Slaytların genel tasarımını değiştirir. Seçili olan kısmı keser. Seçili

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Çerezleri (Cookie) ve Önbelleği (Cache) Temizleme

Çerezleri (Cookie) ve Önbelleği (Cache) Temizleme Çerezleri (Cookie) ve Önbelleği (Cache) Temizleme Kullandığınız tarayıcıda veya görüntülediğiniz sayfada sorun varsa, öncelikle tarayıcının önbelleğini temizlemeyi deneyin. Önbelleği temizledikten sonra

Detaylı

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Nedir? Movie Maker ile, bilgisayarınızda yer alan fotoğraf ve videolarınızı kullanarak, bunlar üzerinde düzenlemeler, değişiklikler yapabilir, müzik dosyaları ekleyebilir, mikrofon

Detaylı

R6200v2 Akıllı WiFi Router Kurulum Kılavuzu

R6200v2 Akıllı WiFi Router Kurulum Kılavuzu Ticari markalar NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation; NETGEAR, Inc. ve/veya bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bilgiler,

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ 1.1. Sistem Kaynakları 1.1.1. Kesme İstekleri (IRQ) 1.1.2. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) 1.1.3. Giriş/Çıkış Adresleri

Detaylı

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint GİRİŞ Microsoft Powerpoint bir sunum hazırlama programıdır. Microsoft Powerpoint sayesinde sunumlarınıza içerisinde ses,video,animasyon,grafik,resim,köprüler,web içerikleri ve çeşitli

Detaylı

TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM. Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR

TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM. Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR İÇİNDEKİLER A ) MICROSOFT OFFICE POWERPOİNT 2007 PROGRAMI GENEL 1 Microsoft Office Powerpoint 2007 Programına Giriş.1 Powerpoint 2007 Ekranı.1

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 580. Kablosuz ADSL Modem

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 580. Kablosuz ADSL Modem BİLGİ NOTU SpeedTouch 580 Kablosuz ADSL Modem SpeedTouch 580 Kablolu USB Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı ekranı

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 İçindekiler Flow nedir? Bir Flow hesabı oluşturmak Oturum açmak Flow Hesabınız Genel Görünüm Flow Hesabınız Kullanım + Add (ekle butonu) Bibliography (Künye/Atıf butonu)

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Yapılandırma Kılavuzu A-61732_tr 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration İçindekiler Farklılıklar... 1 Yükleme... 2 İş ayarları

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? ÇALIŞMA SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2 Kullanım Kılavuzu Yayın 2 NOKIA CORPORATION olarak, DTE-1 adlı ürünün aşağıdaki Konsey Yönergesi hükümleriyle uyumlu olduğunu bildiririz: 1999/5/EC. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

Detaylı

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun

Detaylı

Renk kalitesi kılavuzu

Renk kalitesi kılavuzu Sayfa 1 / 5 Renk kalitesi kılavuzu Bu kılavuz, renk çıktısını ayarlamak ve özelleştirmek için yazıcının mevcut işlemlerinin nasıl kullanılabileceğini anlamanıza yardımcı olur. Kalite menüsü Yazdırma Modu

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

POWER POINT 2007. Power Point ile Çalışmaya Başlamak

POWER POINT 2007. Power Point ile Çalışmaya Başlamak POWER POINT 2007 Power Point ile Çalışmaya Başlamak PowerPoint Nedir? PowerPoint; hareketli metin, resim, grafik veya tablolar gibi nesneler içeren, slaytları hazırlayarak sunu oluşturmamızı sağlayan bir

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 K U L L A N I M 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA P I L A N D I R M

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

İçindekiler. Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3. USB Yazıcı Paylaşma...5. Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6. NETGEAR genie Uygulaması...

İçindekiler. Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3. USB Yazıcı Paylaşma...5. Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6. NETGEAR genie Uygulaması... Premium Özellikler İçindekiler Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3 USB Yazıcı Paylaşma...5 Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6 NETGEAR genie Uygulaması...8 2 Ağda USB Aygıtı Paylaşma ReadySHARE, router'daki

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı