hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:"

Transkript

1 hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: Bellek kartõndan yanlõş görüntülenen PowerPoint PPT dosyalarõnõ düzeltme...1 PowerPoint dosyasõndaki büyük grafiklerin boyutunu azaltma...2 Bellek kartõ sunumu için PowerPoint özelliklerini seçme...2 Cep ajandasõ veya bellek kartõ için taşõnabilir sunumlar oluşturma...2 Dikey belgelerden taşõnabilir sunumlar oluşturma...2 Sunumlar için bellek kartõ seçme...2 Bellek kartõndaki görüntüleri izleme...3 Geliştirme modülünün bağlantõ noktalarõnõ bulma...3 Projektörün güvenliğini arttõrma...3 Kablosuz ağ kullanma...3 Kişisel güvenlik duvarõyla bağlantõ yapma...4 Doğrudan ağ bağlantõsõ yapma...4 Eş zamanlõ kablolu ve kablosuz bağlantõ kurma...4 Cep Bilgisayarõ Ajandasõndan sunum yapma...4 Apple Macintosh desteği...5 Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ yükleme...5 Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ yükseltme...5 Projektörün yerleşik yazõlõmõnõ yükseltme...5 Bellek kartõndan yapõlan PowerPoint sunumlarõnõn desteklenen özellikleri...5 En güncel yayõm notlarõ için adresindeki Destek web sitesini ziyaret edin. Bellek kartõndan yanlõş görüntülenen PowerPoint PPT dosyalarõnõ düzeltme PowerPoint PPT slaytlarõndaki belli öğeler hiç görüntülenmiyor veya yanlõş görüntüleniyorsa, aşağõdaki olasõ çözümleri denemelisiniz: 1

2 Slaytta büyük grafikler varsa veya birkaç yazõ tipi kullanõlõyorsa, o slayt için projektördeki boş bellekten daha fazlasõ gerekiyor olabilir. Daha az yazõ tipi veya daha az bellek kullanan yazõ tipleri (yazõ tipi dosyalarõnõn boyutlarõna bellek kartõndaki yazõ tipi klasöründen bakabilirsiniz) kullanmayõ deneyin. Veya grafiklerin bellek boyutunu azaltmayõ deneyin (aşağõda, sõradaki bölüme bakõn). Bellek kartõndaki bir PowerPoint PPT dosyasõndan sunum yaparken belli PowerPoint özellikleri desteklenmez. Desteklenen özellikleri kullanmak için slaytõ düzenlemeyi deneyin (aşağõda, sõradaki ikinci konuya bakõn). PowerPoint dosyasõndaki büyük grafiklerin boyutunu azaltma Projektörün bellek gereksinimlerinden dolayõ, bellek kartõndan yapõlan PowerPoint sunumlarõndaki büyük grafikler görüntülenmeyebilir. Daha küçük görüntü dosyalarõ oluşturmak için bir düzenleyici kullanabilirsiniz. Veya PowerPoint uygulamasõnda aşağõdaki adõmlarõ izleyerek görüntünün boyutunu azaltmayõ deneyebilirsiniz. 1. Grafiği sak tõklatõn ve Kopyala yõ seçin. 2. Düzenle > Özel Yapõştõr õ tõklatõn ve PNG biçiminde yapõştõrmayõ seçin. 3. Eski görüntüyü silin. Bir başka çözüm ise, taşõnabilir sunum PDB dosyasõ oluşturmaktõr. Bellek kartõ sunumu için PowerPoint özelliklerini seçme Bellek kartõndan bilgisayarsõz sunum yaparken, projektör yalnõzca bellek kartõndan kayõtlõ bilgileri kullanabilir; projektörün Microsoft PowerPoint uygulamasõna erişimi yoktur. Projektörde PowerPoint 2002 uygulamasõnõn en sõk kullanõlan özelliklerinin çoğu kullanõlabilse de bellek kartõndan yapõlan sunumlarda tüm özellikler desteklenmez. Beklenmeyen sorunlardan kaçõnmak için PowerPoint PPT dosyalarõ veya taşõnabilir sunum PDB dosyalarõ için desteklenen özellikleri seçin. Desteklenen PowerPoint özellikleri için bu belgenin sonundaki tabloya bakõn. Cep ajandasõ veya bellek kartõ için taşõnabilir sunumlar oluşturma PowerPoint'ten taşõnabilir sunumlar oluşturmak için HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ kullanabilirsiniz. Bazõ durumlarda, oluşturduğunuz taşõnabilir sunumda özel yazõ tipleri, dikey inen metinler veya ok başlarõ gibi belli PowerPoint öğeleri yoksayõlabilir. Bu durumla karşõlaşõrsanõz, Wireless Presenter-to-Go oluşturucu penceresinde daha düşük bir animasyon ayarõ seçin. Dikey belgelerden taşõnabilir sunumlar oluşturma Bir uygulamadan yazdõrarak taşõnabilir sunum (PDB dosyasõ) oluşturmak istiyorsanõz, önce sayfa yapõsõnõ kontrol etmelisiniz. Sayfanõn yönü dikeyse, sunumunuzda tüm sayfalarõn alt kõsõmlarõnõ kaybetmemek için aşağõdakilerde birini yapmalõsõnõz: Yazdõrmadan önce belgenin yönünü yataya değiştirin. Yazdõr penceresinde, yatay yön kullanmak üzere yazõcõ özelliklerini değiştirin. Sunumlar için bellek kartõ seçme Projektör, CompactFlash yuvasõna veya USB bağlantõ noktasõna takabileceğiniz standart türdeki bellek kartlarõnõn birçoğunu destekler. Bu kartlarõ HP'den veya diğer üreticilerden temin 2

3 edebilirsiniz. Ancak bazõ USB 2.0 aygõtlarõ gibi çeşitli bellek kartlarõ veya adaptörler projektörlerle düzgün çalõşmayabilir. Projektörünüzle çalõşmayan bir bellek kartõnõz veya adaptörünüz varsa, başka bir marka veya türde bir kart deneyin. Örneğin, SD bellek kartlõ (DG921B) HP USB dijital sürücü desteklenmektedir. Bellek kartõndaki görüntüleri izleme Bellek kartõndan bir resim sunumunu izliyorsanõz, belirli sorunlar bir resmin yerine "X" gözükmesine, yani resmin kaybolmasõna neden olabilir: Görüntü 3,5 MB tan büyüktür veya projektördeki boş bellekten daha fazla belleğe gereksinim duyuyordur. Dosya boyutlarõnõ kontrol edin ve büyük görüntüleri düzenleyerek veya JPG formatõna dönüştürerek 3,5 MB'tan küçük olmalarõnõ sağlayõn. Görüntü dosyasõ geçerli bir JPG, BMP veya PNG dosyasõ değildir. Dosya adõnda \ / : *? " < >, [ ] ; = karakterlerinden biri vardõr. Geliştirme modülünün bağlantõ noktalarõnõ bulma Geliştirme modüllerinin bazõlarõnõn USB bağlantõ noktalarõ bir etiketle kapatõlmõş olabilir. Bu bağlantõ noktalarõnõ kullanmak isterseniz, etiketi çõkartõn. Ses bağlantõ noktasõnõn desteklenmediğini aklõnõzda bulundurun. Projektörün güvenliğini arttõrma Yetkisiz erişimi engellemek için projektörde çeşitli güvenlik seçenekleri vardõr. Bu seçeneklerin tümünü projektörün ekli web sunucusunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. İlk iki seçenek projektörün güvenliğini sağlamak için gereklidir. Yönetici parolasõ Networking (Ağ) > Admin. Account (Yönetici Hesabõ) seçeneğinden ekli web sunucusundaki ayarlarõn çoğuna yetkisiz erişimi önleyecek bir parola belirleyebilirsiniz. Bu parola aşağõdaki diğer güvenlik ayarlarõnõ korur. SNMP topluluk adlarõ. Networking (Ağ) > SNMP seçeneğinde ekli SNMP sunucusuna salt okuma ve okuma yazma erişimleri için güvenli topluluk adlarõ belirtebilirsiniz. Wireless Presenter parolasõ. Networking (Ağ) > Wireless Presenter seçeneğinden kablolu ve kablosuz bağlantõlar üzerinden yetkisiz ağ sunumlarõnõ önleyecek bir parola belirleyebilirsiniz. WEP şifrelemesi ve paylaşõm modu doğrulamasõ. Networking (Ağ) > Wireless Settings (Kablosuz Ayarlar) seçeneğinden bir şifreleme anahtarõ ve anahtar dizini belirleyebilirsiniz ve daha sonra bunlarõ kullanarak kablosuz bağlantõlarõ doğrulayabilir ve kablosuz verileri şifreleyebilirsiniz. Erişim denetimi. Networking (Ağ) > Access Control (Erişim Denetimi) seçeneğinde projektöre erişme yetkisine sahip IP adreslerinin aralõğõnõ tanõmlayabilirsiniz. Kablosuz ağ kullanma Diğer bilgisayarlara veya Internet e bağlanmak için kablosuz bir ağ kullanõyorsanõz, HP Wireless Presenter-to-Go çalõşõrken bu bağlantõlara erişemezsiniz. Bu yazõlõm çalõşõrken kablosuz ağ hizmetlerini devre dõşõ bõrakõr. Yazõlõm kapandõğõnda hizmetler yeniden devreye girer. Normal kablosuz ağõnõza geçmek veya kullanõlabilir ağlarõ görüntülemek için önce HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõndan çõkmalõsõnõz. 3

4 Kişisel güvenlik duvarõyla bağlantõ yapma Bilgisayarõnõz kişisel bir güvenlik duvarõ yazõlõmõ yüklü olsa dahi ağ üzerinden projektöre bağlanabilirsiniz. Güvenlik duvarõ yazõlõmõnõ devre dõşõ bõrakõrsanõz, HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ başlattõğõnõzda kullanabileceğiniz projektörler sõralanõr. Güvenlik duvarõnõ devre dõşõ bõrakmazsanõz, hiçbir projektör gösterilmez ancak Other Projector (Diğer Projektör) düğmesini tõklatabilir, projektörün ağ ayarlarõnõ girebilir ve bağlantõ kurabilirsiniz. Doğrudan ağ bağlantõsõ yapma Bilgisayar ile projektör arasõnda doğrudan bir ağ bağlantõsõ yapmanõz gerekirse, standart ağ kablosu yerine çapraz bağlantõlõ ağ kablosu kullanmanõz gerekebilir. Böyle bir bağlantõya, yerleşik yazõlõmõ yükseltmek isteyip, standart ağa erişiminiz olmadõğõnda gereksinim duyabilirsiniz. Böyle bir bağlantõ yaptõğõnõzda, bilgisayardaki ve projektördeki ağ ayarlarõnõ yapõlandõrmanõz gerekir. Bilgisayarda ağ bağlantõlarõ özelliklerini açõn ve TCP/IP ayarlarõnõ düzenleyin. Otomatik adreslemeyi (DHCP) devre dõşõ bõrakõn ve bilgisayarõn IP adresini ayarlayõn veya yazõn. Örneğin, IP adresini olarak ayarlayabilirsiniz. Projektörde ekran menüsünü açõn ve Setup (Kurulum) > Network (Ağ) öğesine gidin. DHCP seçeneğini devre dõşõ bõrakõn ve IP adresini 4. alandaki bilgisayar adresinden farklõ bir değer olarak ayarlayõn (alt ağ maskesinin olduğu varsayõlmõştõr). Örneğin, IP adresini olarak ayarlayabilirsiniz. Eş zamanlõ kablolu ve kablosuz bağlantõ kurma Projektöre hem kablolu, hem de kablosuz bağlantõ kurmak için, kablolu IP adresi ile kablosuz IP adresinin farklõ alt ağlarda olmasõna dikkat edin. Bunun anlamõ, erişim noktasõyla projektörün, ağõn aynõ kesimine bağlanamayacağõdõr. Bu ağ yöneticinizden doğrulatabilirsiniz. İki ayrõ alt ağa erişiminiz yoksa, Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnda projektör bağlantõlarõnõn ikisi birden kullanõlamayabilir. Ancak projektörü bağlayõp bir sunum yapabiliyor olmanõz gerekir. Cep Bilgisayarõ Ajandasõndan sunum yapma HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ bir cep bilgisayarõ ajandasõna yükledikten sonra, ajandanõzõn ekranõnõ projektör ekranõnda görebilirsiniz. Ajanda ekranõnõ göstertmek için Wireless Mirror programõnõ başlatõn, bağlanmak istediğiniz projektörü seçin ve Connect (Bağlan) düğmesine dokunun. Wireless Mirror ekranõnõ kaldõrmak için Hide (Gizle) düğmesine dokunun. Yansõtõlan görüntüyü değiştirmek için Wireless Mirror programõnõ açõp ekranda gösterilen seçenekleri kullanõn. Örneğin, yansõtõlan görüntüyü büyütebilir veya döndürebilirsiniz. Sunumu bitirmek için Wireless Mirror programõnõ açõn, kablosuz simgesine dokun ve Disconnect (Bağlantõyõ kes) düğmesine dokunun. 4

5 Apple Macintosh desteği Ekli web sunucusu üzerinden projektörü yönetmek için bir Apple Macintosh bilgisayar kullanabilirsiniz. Projektör kullanõm kõlavuzunda sõralanan tarayõcõlarõn yanõ sõra Mac OS X sürüm 10.2 ve sonrasõndaki işletim sistemleriyle birlikte gelen Safari web tarayõcõsõnõ da destekler. Projektörün yerleşik yazõlõmõnõ yükseltmek için Internet Explorer'õ kullanõrsanõz, webden indirdiğiniz DLD dosyasõnõ Internet Explorer'õn düzgün işleyebilmesi için yeniden adlandõrmalõsõnõz. Dosyayõ indirdikten sonra DLD dosya adõnõn sonuna.binary yazõn ve projektörü öyle yükseltin. Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ yükleme HP Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ bir bilgisayara yükledikten sonra, sunumu başlatõrken bir sunum hatasõ alõrsanõz, bilgisayarõ yeniden başlatmayõ deneyin. Bazõ bilgisayarlarda bu adõm gereklidir. Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõ yükseltme HP ileride, Wireless Presenter-to-Go yazõlõmõnõn yeni sürümlerini yayõmlayabilir. Bu yükseltmeler, adresi bu belgenin başõnda verilen Destek sitesinden indirilebilir. Projektörün yerleşik yazõlõmõnõ yükseltme Projektörün yerleşik yazõlõmõnõ yükseltmek için ağ bağlantõsõ kullanõyorsanõz, tarayõcõnõzõn açõlõr pencereleri engellemiyor olmasõ gerekir. Yükseltmenin sorunsuz yapõlabilmesi için açõlõr pencerelerin kullanõlabilmesi gerekmektedir. Bellek kartõndan yapõlan PowerPoint sunumlarõnõn desteklenen özellikleri Aşağõdaki tabloda PowerPoint 2002 özellikleri ile özelliklerin PowerPoint PPT dosyalarõndan veya taşõnabilir sunum PDB dosyalarõndan yapõlan sunumlarda desteklenip desteklenmedikleri sõralanmaktadõr. PowerPoint 2003 ile eklenen özellikler desteklenmemektedir. Aşağõdaki tablodaki bilgiler değişebilir. Microsoft PowerPoint 2002 Özelliği PowerPoint Sunumu (PPT dosyasõ) Temel Özellikler: Üstbilgi ve Altbilgi Ses Desteği Hayõr Hayõr Film Desteği (Film olarak Ver) Hayõr Hayõr Çizim Araçlarõ Hayõr Hayõr Otomatik Şekiller, serbest karalama çizgileri hariç Dolgu rengi, çizgi rengi, yazõ tipi rengi Nokta Düzenleme Hayõr Hayõr 3B Stiller Hayõr Hayõr 3B Efektler Hayõr Hayõr Diyagramlar Word Art Hayõr. Yer tutucu görüntülenir. Formlar Hayõr Hayõr Arama Hayõr Hayõr XML (XHTML) Hayõr Hayõr Taşõnabilir Sunum (PDB dosyasõ) 5

6 Microsoft PowerPoint 2002 Özelliği PowerPoint Sunumu (PPT dosyasõ) Taşõnabilir Sunum (PDB dosyasõ) Kõlavuz Hayõr Hayõr E-posta Hayõr Hayõr Paketleme Hayõr Hayõr Madde işaretleri. Özelleştirilmiş madde işaretleri. Yalnõz, madde işareti yazõ. tipi yoksa, tanõnmayan karakterin yerine başkasõ konulabilir. Grafik madde işaretleri Sõralõ madde işaretleri (numaralõ. madde işaretleri, harfli madde işaretleri) Gradyan Kõsmen Merkezden veya köşelerden Hayõr gradyan Görüntü karşõtlõk ve parlaklõk Hayõr ayarlarõ Titreşimli JPEG görüntüleri, 1024x768 e kadar Büyük Görüntüler Slaytõn geri kalanõ gösterildikten sonra geriye kalan bellek miktarõna bağlõdõr. Yazõ tipi hizalamasõ ve kaydõrmasõ, yazõ tipi kullanõlabiliyorsa. Yedek yazõ tipi kullanõlmasõ gerekiyorsa, çalõşmayabilir. Kalõn yazõ tipleri Yazõ tipleri algoritmik olarak genişletilir ve bilgisayarda gözüktükleri gibi gözükmeyebilir. İtalik yazõ tipleri Yazõ tipleri algoritmik olarak eğilir ve bilgisayarda gözüktükleri gibi gözükmeyebilir. Gölge metin, yalnõz gölge gridir. Gölge efektleri Hayõr Desenli çizgiler Hayõr Tarih/Saat Meta etiketleri Hayõr PDB dosyasõnõn oluşturduğu tarih ve saati gösterir Dikey metni ortalama Hayõr, bazõ istisnalarla. Metin otomatik ayarlama Metin alttan kesilebilir. Düzensiz şekillerle doku dolgusu Hayõr Animasyon ve Geçiş Efektleri Aynõ anda birden çok nesnenin Hayõr Hayõr animasyonu (tüm yönlerde) Panjurlar (tüm yönlere) Kutu (tüm yönlere) Damalar (tüm yönlerde) Birleştir Belir ile aynõ Panjurlar ile aynõ Slayt (sola, sağa, yukarõ, aşağõ) Belir ile aynõ Sõyõrma ile aynõ Doğru Slayt (köşelere doğru) Belir ile aynõ Kes Belir ile aynõ Karartõp Hemen Geçiş Belir ile aynõ Belir ile aynõ Erime Soluklaştõr (tüm varyasyonlar) Belir ile aynõ Belir ile aynõ 6

7 Microsoft PowerPoint 2002 Özelliği PowerPoint Sunumu (PPT dosyasõ) Taşõnabilir Sunum (PDB dosyasõ) Yanõp Sön Belir ile aynõ Kutu ile aynõ (tüm yönlere) İt Belir ile aynõ Sõyõrma ile aynõ Düzensiz Çubuklar (tüm yönlere) Panjurlar ile aynõ Şekil (daire, elmas, artõ) Belir ile aynõ Büyüyen Kutu ile aynõ (tüm yönlerde) Bölünme (tüm yönlere) Şeritler (sola, sağa, yukarõ, aşağõ) Belir ile aynõ Sõyõrma ile aynõ Kaydõrma (köşelere doğru) Kaydõrma Belir ile aynõ Slayt ile aynõ Takoz (tüm varyasyonlar) Belir ile aynõ Belir ile aynõ Sõyõrma (tüm yönlerde) Rasgele Geçiş Giriş Efektleri: Belir Kutu Daire Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Bir Kez Yanõp Sön Hayõr. Belir ile aynõ Ortaya Çõkma Hayõr. Belir ile aynõ Düzensiz Şeritler Bölünme Takoz Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Sõyõrma Panjurlar Damalar Yavaş Değişim Hayõr. Belir ile aynõ Erime Kayarak Hayõr. Belir ile aynõ Artõ Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Rasgele Efektler Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Serme Tekerlek Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Karmaşõk Efektler (tüm varyasyonlar) Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Orta Efektler (tüm varyasyonlar) Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ Heyecan Verici Efektler (tüm Hayõr. Belir ile aynõ Hayõr. Belir ile aynõ varyasyonlar) Vurgu Efekti Hayõr Hayõr Hareket yolu Hayõr Hayõr Çõkma efektleri Hayõr Hayõr Efekt önizleme Hayõr Hayõr 7

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

hp l1619a Kolay Eklenti Modülü 1

hp l1619a Kolay Eklenti Modülü 1 hp l1619a akõllõ eklenti modülü kullanõm kõlavuzu Kolay Eklenti Modülü 1 Uyarõ Bu kılavuz ve içinde bulunan örnekler özellikleri ve kalitesi biliniyor olarak verilmiştir ve daha önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm A TUR Notların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size söyler

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: Not Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 9 Ocak 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Ekran Ayarlarõnõ Değiştirme Bilgisayarõ Taktõktan

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J30/J70 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, çalıştırma ortamını,

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Paket İçeriği. AC1200 WiFi Router Model R6100 Kurulum Kılavuzu

Paket İçeriği. AC1200 WiFi Router Model R6100 Kurulum Kılavuzu Ticari markalar NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation NETGEAR, Inc.in ve/veya bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ve/ veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bilgiler,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 5 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Wi-Fi Ayarlama Rehberi

Wi-Fi Ayarlama Rehberi Wi-Fi Ayarlama Rehberi Yazıcı ile Wi-F- Bağlantıları Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Bilgisayarla Bağlama Bilgisayarla Doğrudan Bağlanma Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Akıllı Cihazla Bağlama Akıllı Cihazla

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Word 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Buradaki komutlar her zaman

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006 Harici Aygıtlar Belge Bölüm Numarası: 405762-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma 86%D\JÕWÕED ODPD ± 86%D\JÕWÕQÕGXUGXUPD

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU)

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) Tekrarlayıcı modu var olan bir kablosuz bağlantıyı tekrarlayarak daha uzak mesafelere genişletmek ve yaymak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not

Detaylı

Yandex mail ve disk kullanım rehberi

Yandex mail ve disk kullanım rehberi Yandex mail ve disk kullanım rehberi Tüm personelin ortak bir platformda uyumlu çalışmasını destekleyecek bilgi teknolojisi ücretsiz bir şekilde kurumunuz için hayata geçirildi. Sistem ve sunucu yatırımı

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: DCP-J105, MFC-J200. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: DCP-J105, MFC-J200. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: DCP-J05, MFC-J00 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: NOT Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi. Ders 5

Temel Bilgi Teknolojisi. Ders 5 Temel Bilgi Teknolojisi Ders 5 1 SAYFA DÜZENİNİ AYARLAMAK Kenar Boşluklarını Değiştirmek Kenar boşlukları, sayfa kenarlarındaki boş alanlardır. Genellikle, metin ve grafikleri bu kenar boşluklarının arasında

Detaylı

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-UT310WN. Ağ İşlevi Kılavuzu

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-UT310WN. Ağ İşlevi Kılavuzu VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-UT310WN TR Ağ İşlevi Kılavuzu Veri Projektörüyle verilen Kurulumu Kılavuzu belgesindeki Güvenlik Tedbirleri ve İşletim Tedbirleri kısımlarını okuyun ve bu ürünü doğru şekilde kullanın.

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

U.S. Robotics 802,11g 54Mbps Router KULLANICI KILAVUZU

U.S. Robotics 802,11g 54Mbps Router KULLANICI KILAVUZU U.S. Robotics 802,11g 54Mbps Router KULLANICI KILAVUZU rev 1.0 9-04 R24.0779.00 Ticari Markalar: Diğer ürün ve şirket adlarõ ilgili kuruluşlarõn ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. IÇINDEKILER

Detaylı

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-70591 ÜRÜN TANITIMI DN-70591, özellikle küçük iş, ofis ve ev ağ gereksinimleri için tasarlanmış kombine bir kablolu/kablosuz ağ

Detaylı

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 1. Sürücüyü Yükleme İkaz: Verilen sürücüyü bağlamadan adaptörü bilgisayarınıza BAĞLAMAYIN. Verilen CD yi disk sürücünüze yerleştirin ve

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Çerezleri (Cookie) ve Önbelleği (Cache) Temizleme

Çerezleri (Cookie) ve Önbelleği (Cache) Temizleme Çerezleri (Cookie) ve Önbelleği (Cache) Temizleme Kullandığınız tarayıcıda veya görüntülediğiniz sayfada sorun varsa, öncelikle tarayıcının önbelleğini temizlemeyi deneyin. Önbelleği temizledikten sonra

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi PowerPoint - Outlook Ön Koşullar (POWERPOİNT) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi Saat Ön Koşullar (OUTLOOK) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi 5 Saat

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: %XNÕODYX]GDELOJLVD\DUÕQVDELWGLVNV U ]HOOLNOHUL DoÕNODQPÕúWÕU. Mayıs 2006

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: %XNÕODYX]GDELOJLVD\DUÕQVDELWGLVNV U ]HOOLNOHUL DoÕNODQPÕúWÕU. Mayıs 2006 Sürücüler Belge Bölüm Numarası: 405759-141 Mayıs 2006 %XNÕODYX]GDELOJLVD\DUÕQVDELWGLVNV U ]HOOLNOHUL DoÕNODQPÕúWÕU İçindekiler 1 Sürücü bakımı 2 Sürücü ışığı 3 Sabit disk sürücüsü HP Mobile Data Protection

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

İnternet Yapılandırma Gereksinimleri. PC lerin Yapılandırılması. Windows XP altında ayar yapılması

İnternet Yapılandırma Gereksinimleri. PC lerin Yapılandırılması. Windows XP altında ayar yapılması İnternet Yapılandırma Gereksinimleri Giriş Noktanızı AP Yöneticisine bağlamak için, bilgisayarınızın TCP/IP ayarında aşağıdaki yapılandırma parametrelerini yapılandırmanız gerekmektedir: Statik IP Adresi:

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Nedir? Movie Maker ile, bilgisayarınızda yer alan fotoğraf ve videolarınızı kullanarak, bunlar üzerinde düzenlemeler, değişiklikler yapabilir, müzik dosyaları ekleyebilir, mikrofon

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router BİLGİ NOTU SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router SpeedTouch 585 Kablolu Ethernet Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı

Detaylı

Çizim Yapma. Renk. Boyama

Çizim Yapma. Renk. Boyama Çalışma Alanı Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler Çalışma alanını özelleştirme Araçlar Araç galerileri Güvenli Mod Dilimleme ve kesme aracı galerisi Birden çok çalışma yüzeyi oluşturma Çökmeden sonra

Detaylı

Görsel Referans Kılavuzu

Görsel Referans Kılavuzu Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 K U L L A N I M 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA P I L A N D I R M

Detaylı

MENÜLER. Powerpoint 2007 de yedi temel menü vardır. Bunlar;

MENÜLER. Powerpoint 2007 de yedi temel menü vardır. Bunlar; MENÜLER Powerpoint 2007 de yedi temel menü vardır. Bunlar; GİRİŞ MENÜSÜ EKLE MENÜSÜ Slayt a görüntü eklemek için; Ekle menüsünden Resim ya da Küçük Resim Örneğin; Atatürk ile ilgili internetten 30 tane

Detaylı

Network Connection Kılavuzu

Network Connection Kılavuzu TR MA1703-A Network Connection Kılavuzu Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz için bütün kullanım dokümantasyonunu özenle saklayınız. Bu kılavuzun en son sürümünü almak için aşağıdaki URL deki web sitesini

Detaylı

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Word 2003 açtıktan sonra ARAÇLAR>SEÇENEKLER tıklanır. Karşımıza bu tür ekran çıkar. İlk komut Arka planda yeniden sayfalandır ; Siz çalışırken belgeleri otomatik olarak

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s ELKITABI N I - 7 0 7 5 3 2 T Ü R K Ç E b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Öncelikle bu yönlendiriciyi satın aldığınız

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular.

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular. POWERPOINT PROGRAMI GİRİŞ MENÜSÜ Kaydet: Açık olan belgeyi kaydeder. En son yapılan işlemi geri alır. En son yapılan işlemi yineler. Slaytların genel tasarımını değiştirir. Seçili olan kısmı keser. Seçili

Detaylı

R6200v2 Akıllı WiFi Router Kurulum Kılavuzu

R6200v2 Akıllı WiFi Router Kurulum Kılavuzu Ticari markalar NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation; NETGEAR, Inc. ve/veya bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bilgiler,

Detaylı

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama 4.1 POWERPOINT Sunu Programı Giriş Power Point sunu hazırlama programı, bir konu hakkında bilgi vermek veya herhangi bir ürünü tanıtmak gibi istenen anlatımları

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU

USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU DN-13014-3 DN-13003-1 Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13014-3 & DN-13003-1 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 işletim sistemine

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı