T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii"

Transkript

1 ~~LC~~:~rtaogretim SAY1 : ~ KONU : Kongre T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii TUM OKUL VE KURUM MUDURLUKLE~?SE 1lgili : 11 Milli Egitim Mudurlugunun tarih ve Sayili yazisl. Ataturk Kiiltur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu, Ataturk Araqtinna Merkezi ve Gazi ~niversitesi Gazi Egitim Fakultesi i~birliginde, Ocak 2014 tarihleri arasinda Antalya da diizenlenecek olan,"cumhuriyetin Kuruluqundan Gunumuze Egitimde Kademeler Arasi Geqi~ ve Yeni Modeller Kongresi'ne ili~kin bilgilerin duyurulmasina ili~kin 11 Milli Egitim Mudurliigunun ilgi yazlsi ve ekleri iligikte gonderilmigtir Geregini rica ederim. ~ ~ ~- ~ ~ - -- ~ ~ Hukumet Konag~ Tandogan Mah. Zekl Ugur Cad. SINCAN-ANKARA Telofon: Falis Eposta sincan06 hizmetici lir)n~eb.gov.lr Elektronik Ag: Hizmeti~i B0lumu:Hasan UZUNOK Ortaogretim Boltimu

2 T.C. ANKARA V AL~L~G~ Milli Egitim Miidiirliigii Say1 : Konu: Kongre llgi: Atatiirk Kiiltiir, Dil ve Tarih Yiiksek Kurumu, Atatiirk Aragt~rma Merkezi Bqkanliii, Bilimsel Caligrnalar Miidiirliiiii'niin 15/08/20 13 tarih ve say111 yazisi. Atatiirk Kiiltiir, Dil ve Tarih Yiiksek Kumu, Atatiirk Aragtirma Merkezi ve Gazi ~niversitesi Gazi Egitim Fakiiltesi i~birliginde, Ocak 2014 tarihleri arasinda Antalya'da diizenlenecek olan, "Cumhuriyet'in Kurulu~undan Giiniimiize Egitimde Kademeler Aras~ Geqi~ ve Yeni Modeller Kongresi'ne iligkin bilgilerin, 1limize bag11 ikokul, ortaokul ve lise ve dengi Okullarda gorev yapan ve yoneticilere duyurulmasi istegine iligkin ilgi yazi ve ekleri iligikte gonderilmigtir. Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. EKI- 1- Ilgi Yazi (1 Sayfa) 2- Kongre Bilgisi (5 Sayfa) 3- Bagvuru Formu (1 Sayfa) 4- Kongre Takvimi (1 Sayfa) Hasan YANIK Miidiir a. Miidiir Yardimcisi DAGITIM: B Plani Bu belge, 5070 say111 Elektronik 1mza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile irnzalanmi$tir' Evrak teyidi adresinden e b01 e-9aa1 kodu ile yapllabilir. Incita? Sokak Be$evler/ANKARA Elektronik Ag: e-posta: Ayrintili bilgi iqin: Ortaoketim Subesi (Sef: Hiiseyin MEYDAN) Tel: (0312) /184 Faks:(O 312)

3 ATATURK KULTUR, DIL VE TARIH YUKSEK KURUMU ATATURK ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIGI VE GAZI ~~NIVERSITESI GAZ~ EG~T~M FAKULTES~ CCTMHU~YET'IN KURULUSUNDAN GUNUMUZE EGITIMDE KADEMELER ARASI GECIS VE YEN^ MODELLER KONGRES~ OCAK 2014 ANTALYA

4 etkisi altina almig ve egitim sisteminin yegine amaci haline gelerek, analiz sentez becerisi ile problem qozme odakli egitim anlayiginin yerine geqmigtir. Bunun sonucu olarak da egitimogretim kurumlari; ogrenmeyi ogretme, laboratuvarda ogrenme, etkili ogrenme gibi qagdag ogrenme modelleri ve sureqleri yerine, ezberleten ve siirekli test qozduren, son siniflari da iglevsiz hale getirip sadece diploma veren kurumlara donu~tugiine dair algi olugturmugtur. Bu gekilde algilanan egitim kurumlariyla yeni neslin, egitimin amaqlarina ve ulkenin egitim felsefesine uygun biqimde yetigtirilemeyecegi kaygisi olugmugtur. Tiirkiye'de bir siiredir ozel dershanelerin varligi giindelik siyasetin iqerisinde sikqa gundeme getirilerek gerekli olup olmadiklari, firsat egitsizligine sebep olduklari ya da tersine firsat egitligini sagladiklari geklinde tartigmalara konu edilmektedir. Egitim sistemindeki bozulmalar ve kademeler arasi geqi~te uygulanan sinavlarin bir sonucu olarak yillar iqerisinde Tiirkiye'de ozel dershaneler yayginlagmig, egitim siirecinin bir parqasi haline gelmigtir. ~grenciler; bir yandan onlari ezbere tegvik eden sinav odakli dershane sistemi ile yariga zorlanirken, diger yandan da onlardan elegtiri yapmasini, sorgulamasini, yaratici ve iiretici du~unmesini amaqlayan fakat mevcut sinav sistemi iqerisinde bu hedefine ulqarnayan okul egitiminin oznesi haline gelmigtir. Sonuq olarak, Tiirk egitim sisteminin arnaqladigi kazanimlar ile dershane egitimi birbiri ile qeligmekte ve ortaya buyuk bir sorun qikmaktadir. Bu sorunlardan hareketle Bagbakanlik Ataturk Ara~tirma Merkezi ve Gazi ~niversitesi Gazi Egitim Fakultesi muasir medeniyet seviyesine eriqmiq bir Turkiye amacina doniik olarak sinav sisteminin, ozel dershanelerin ve egitimde yeni modellerin tartigilacagi uluslararasi katilimli bir kongre diizenlemeyi planlamig bulunmaktadir. Bu faaliyetteki temel amaq; kademeler arasi ve sinavli geqigin olugum nedenlerini, sinav ~eklinin ogrenciye, veliye ve okul sistemine etkilerini, ozel dershanelerin firsat egitligi veya egitsizligi hususundaki rollerini ulke ve dunya gerqekleri ile birlikte degerlendirerek yeni geqig modellerini ortaya koymak, karar alicilara ve kamuoyuna, bu alanda bilimsel bilgi sunmaktir. 1-Kademeler Arasi Gegi$ a) Tiirkiye'de kademeler arasi geqi~ b) Dunya'da kademeler arasi geqig 2-Slnav Sistemi a) Sinavli geqigi doguran sebepler b) Sinav yontem ve uygulamalarinin egitim sistemi aqisindan degerlendirilmesi c) Kademeler arasi geqig sinavsiz miimkun mu? d) Ilkogretimden Ortaogretime sinavsiz geqig modeli e) Ortaogretimden Yuksekogretime sinavsiz geqig modeli 3-&el Dershaneler a) Ozel dershanelerin ortaya qikig nedenleri ve geligimi b) 0zel dershanelerin egitim sitemindeki yeri c) 0zel dershanelerin sosyo - ekonomik etkileri d) 0zel dershaneler ve firsat egitligi

5 KONGRE TAKVIMI Kongre duyurusunun ilani Agustos 2013 Bildiri ozetlerinin gonderilmesi Agustos Ekim 2013 Kabul edilen ozetlerin ilani 31 Ekim 2013 Bildiri tam metinlerinin gonderilmesi iqin son tarih 16 Aralik Kongre kesin programinin ilani 25 Aralik Kongre Ocak 2014

6 Dog. Dr. Ugur ~ A L (Bagbakanlik Devlet Argivleri Gene1 Miidiirii I ATAM Bilim Kurulu Uyesi) Prof. Dr. M. Bahaddin ACAT (Eskigehir Osmangazi ~niversitesi Rektor Yardimcisi) Prof. Dr. Hayati AKYOL (Gazi ~niversitesi Gazi Egitim Fakiiltesi Dekani) Prof. Dr. Ali BALCI (Ankara Universitesi) Prof. Dr. Vehbi CELIK (Mevlana Universitesi Egitim Fakiiltesi Dekani) Prof. Dr. Suleyman DOGAN (Ege ~niversitesi Egitim Fakultesi Dekani) Prof. Dr. Burhanettin DONMEZ (Inonu ~niversitesi Egitim Fakultesi Dekani) Prof. Dr. Tayyip DUMAN (Gazi Universitesi) Prof. Dr. Mustafa ERGm ( Afyon Kocatepe Universitesi) Prof. Dr. Firdevs G ~ E (Bartin $ ~niversitesi Egitim Fakiiltesi Dekani) Prof. Dr. Douglas K. Hartman ( Michigan State University ) Prof. Dr. Yuksel KAVAK (Hacettepe Universitesi Rektor Yardimcisi) Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL ( Atatiirk ~niversitesi) Prof. Dr. Linda F. ROBERTSON (Kent State University) Prof. Dr. Asuman S. SARACALOGLU (Adnan Menderes universitesi Rektor Yardimcisi) Prof. Dr. Fatih TOREMEN (Zirve Universitesi Egitim Fakultesi Dekani) Prof. Dr. Selahattin TURAN (Eskigehir Osmangazi ~niversitesi Egitim Fakultesi Dekani) Prof. Dr. Cemal YILDIZ (Marmara ~niversitesi) Dog. Dr. Oktay AKBA$ (Kirikkale Universitesi) Dog. Dr. verafettin KARAKAYA (Akdeniz ~niversitesi) Dog. Dr. Guray KIRPIK (Gazi ~niversitesi I MEB - Talirn ve Terbiye Kurulu uyesi) Dog. Dr. Ferudun SEZGIN (Gazi ~niversitesi) Dog. Dr. Kseanela SOTIROFSKI (Aleksander Moisiu Devlet universitesi Egitirn Fakultesi Dekani DurresIARNAVUTLUK) Dog. Dr. Mustafa YAVUZ (Konya Necmettin Erbakan ~niversitesi) SEKRETERYA VE ILETIS~M Huseyin TOSUN (ATAM Bilimsel Caligmalar Muduru), Yrd. Dog. Dr. Seyit ATE$ (Gazi universitesi), Aynur YAVUZ (ATAM Uman Yardimcisi), Orhan IVECARE (ATAM Uzman Yardimcisi), Asli AKDOGANBULUT (ATAM Uzman Yardimcisi) Ataturk Arqtirma Merkezi Bagkanligi Ziyabey Cad. No: Balgat - ANKARA - TURKIYE Tel: Belgege~er : e-posta: aov.tr Web :

7 0 Tablo ve grafikler ise ayrl ayrl numaralandirilmali, tablonun veya grafigin hemen altlnda ise 10 punto ile kaynag~ belirtilmelidir. 0 Metinle dogrudan alakall olmayan ozgiin belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikqe metin iqinde yer almamali, numaralandirllarak metin sonuna eklenmelidir. Yiiksek qoziiniirliikteki resimler ayrlca CD'ye kaydedilerek kurumumuza gonderilmelidir. Bildiri metinleri 10 ile 20 sayfa arasinda olmal~dir. ONUR KURllTLU Biilent ARINC (Bagbakan Yard~mcisi) Nabi AVCI (Milli Egitim Bakani) Prof. Dr. Derya ORS (Atatiirk Kiiltiir, Dil ve Tarih Yiiksek Kurumu Bagkan~) Prof. Dr. Siileyman BUYUKBERBER (Gazi universitesi Rektorii) Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Atatiirk Aragtirma Merkezi Bagkani) Prof. Dr. Hayati AKYOL (Gazi Egitim Fakiiltesi Dekani) Nihat BUYUKBAS (Atatiirk Ara~tirma Merkezi Bagkan Yard~mc~sl) Prof. Dr. Selma YEL (Gazi ~niversitesi Gazi Egitim Fakiiltesi I ATAM Bilim Kurulu Uyesi) Prof. Dr. Adnan SOFUOGLU (Hacettepe Universitesi Atatiirk ilkeleri ve Inkll5p Tarihi Enstitiisii Mudiirii, ATAM Bilim Kurulu uyesi) Prof. Dr. Necati Fahri TA$ (Erzincan ~niversitesi Rektor Yardimcisi, ATAM Bilim Kurulu uyesi) Doq. Dr. Kenan OLGUN (Yildir~m Beyazlt Universitesi I ATAM Bilim Kurulu uyesi)

8 CUMHUMYET'IN KURULUSUNDAN GUNUMUZE EGITIMDE KADEMELER ARASI GECIS VE YENI MODELLER KONGRESI ( OCAK 2014 ANTALYA) BASVURU FORMU SOYADI I SURNAME... AD1 1 NAME... UNVAN I TITLE... UNIVERSITE I UNIVERSITY :... BOLUM I DEPARTMENT :... ADRES 1 ADDRESS... SEHIR I CITY... ~TLKE I COUNTRY... TELEFON I PHONE... FAKS I FAX... E-POSTA CALISMA ALAN1 I RESEARCH FIELD : BILDIN BASLIGII PAPER TITLE BILDIRI OZETI 1 ABSTRACT... ANAHTAR KELIMELER I KEY WORDS :.... SUNUMDA KULLANILACAK EKIPMANIAuDIOVISUAL EQUIPMENT TEPEGOZIOVER HEAD PROJECTOR 0 PROJECTOR I PROJECTION SLAYTISLIDE PROJECTOR 0 DIGERIOTHER 1MZA 1 SIGNATURE

9 KONGREYE KATILIM KO$ULLARI 0zet ve Tam Metin Gonderimi, Degerlendirme Kongre, yurt iqinden ve yurt digindan konuyla ilgili akademisyen ve aragtirmacilarin katilimina aqiktir. Bunun iqin amaq, yontem, kullanilacak kaynaklar ve muhtemel bulgulari iqeren 400 kelimeyi geqmeyecek bildiri ozetlerinin 11 Ekim 2013 tarihine kadar e-posta adresine ekli dosya olarak gonderilmesi gerekmektedir. Bildiri ozetleri Kongre konularma, bilimsel ~artlara uygunluk ve qali~manin dikkate alinarak Bilim Kurulu Uyeleri'nce degerlendirilecektir. Kurul uyelerinin yapacagi degerlendinneler sozlii bildiri sunumu, poster sunumu veya ret biqiminde olacaktir. Kabul edilen bildiri ozetleri ilgililere en geq 31 Ekim 2013 tarihinde duyurulacak ve Kongre kesin prograrninda yer alabilmeleri iqin 16 Aralik 2013 tarihine kadar da tam metnin gonderilmesi istenecektir. Bildiri ozetleri kitapqigi kongre oncesinde basilarak katilimcilara dagitilacaktir. Kongre sonrasinda sunulan bildiriler ozete ve bilimsel ~artlara uygunluk aqrsindan incelenerek Kongre Bildiriler Kitabi'nda yayimlanacaktir. Kongre dili Tiirkqe ve Ingilizce'dir. Sunus Kongrede oturumlar 3 bildirinin sunulacagi ve tartigmanin yapilacagi gekilde 80 dakikalik sureler halinde gerqeklegtirilecektir. Oturumlarda sunulan bildiriler hazirlanan forma gore oturum bagkanlari tarafindan degerlendirilecek olup bu formlar bildirilerin basimi surecinde dikkate alinacaktir. Konare Yeri, Konaklama ve Ulas~m Kongreye katilim ucretsiz olup, katilimcilarin konaklama giderleri Ataturk Aragtirma Merkezi Bagkanligi tarafindan kar~ilanacaktir. Yo1 ve diger giderler ise katilimcilara aittir. Kongre Ocak tarihleri arasinda Antalya'da yapilacaktir. Bildiri Tam Metni Yaz~m Kurallar~ 0 Caligmada, baglik buyiik harfle koyu olarak ortali yazilmali, hemen altinda saga dayali olarak yazarin adi-soyadi yer almalidir. Sayfa altina verilecek numarasiz aqiklama dipnotunda sirasi ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunrnalidir. e Harf karakteri Times New Roman ve punto buyuklugu 12 olmalidir. Tablo, dipnot ve kullanilan kaynaklarin punto buyuklugu ise 1 O'dur. Q Caligma M. Word programinda ve A4 kilgit boyutuna gore bloklanarak yazilmali, alt, ust, sag ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve ust bilgi ise 1,25 cm bogluk birakilmalidir. Paragraflarda satir araligi birakilmamali, girinti: 0 cm, aralik: once 6 nk- soma 6 nk ve satir araligi: tek satir olmalidir. Metin iqerisinde kaynak gosterilecek ise parantez iqinde yazar soyadi, yayin yili ve sayfa numarasi sirali biqimde (Cayci, ) geklinde; dipnot olarak gosterilecek ise Yazar adi, soyadi, kitabin ad1 (koyu olacak gekilde-makale ise tirnak iqinde ve italik), yayinevi, yayin yeri, tarihi, sayfa numarasi sirali biqimde verilmelidir. Kullanilan kaynaklar, dipnotlarla ayni biqimde metin sonuna soyada gore alfabetik olarak siralanarak konrnalidir.

10 KONGRE CAGRISI Yirmi birinci yiizyilda Avrupa ulkeleri ile kar$ilagtirildiginda Tiirkiye'nin, genq ve dinamik bir niifusa sahip olmasi sebebiyle onemli bir avantajinin oldugu soylenebilir. Ancak nitelikli bir egitim verilmedigi surece genq niifus tek bagina bir anlam ifade etmeyecektir. Bir iilkenin entelektuel diizeyde saygin bilim, kiiltiir, egitim, siyaset ve sanat insanlari uluslararasi arenadaki en onemli giiqlerindendir. Bu giice sahip olan ulkeler farkli yontemleri etkili bir biqimde kullanarak hem kendi sorunlarini qozmekte hem de diinya siyasetine yon vererek; bilim, egitim, saglik gibi politikalariyla bagka ulkelere model olmaktadirlar. Ne yazik ki Turkiye, son derece stratejik bir cografya iizerinde hakim olmasina ragmen, gelecegin nesillerinin yetigmesinde onemli bir paya sahip olan egitim- ogretim alaninda problemlerini henuz yeterli duzeyde qozemedigi iqin diinya siyasetini, ekonomisini ve egitimini yonlendirebilecek iilkeler arasina girmekte zorlanmaktadir. Bu sebeple, oncelikle egitim sorununun qozumu iqin qaba sarf edilmesi gerekmektedir. Egitim sistemimizin surekli tartigilan sorunlari arasinda fakiilte veya bolumlere ogrenci alimi, sinavlar, kademeler arasi geqigler ve ozel dershaneler onemli bir yer tutmaktadir. Cumhuriyet doneminde 1960'lara kadar ortaogretimdeki dii~iik okullagma orani nedeniyle mezun sayisi az oldugundan fakiilteler sinavsiz ogrenci almiglardir. Kontenjani agan talep kargisinda ise bagvuru sirasini dikkate alma, ihtiyaq kadar aday kabul ettikten sonra kayitlari durdurma, fakultede verilen egitimin niteligini dikkate alarak liselerin fen ya da edebiyat kolu mezunlarinl kabul etme, ba$vurulari lise bitirme derecesine gore siralama yontemleri ile ogrenci alindigi goriilmektedir. ~lkemizde, 1960'11 yillara gelindiginde sekiz universite oldugu, bu iiniversitelerin ogrenci aliminda kendi girig sinavlarini diizenledikleri gorulmektedir. 0grenci Seqme ve Yerle~tirme Merkezi'nin (OSYM) 1974 yilinda kurulugu ile birlikte sinavlar, yaklagik 40 yildir tek merkezden, qoktan seqmeli test usulu ile yapilmaktadir yili verilerine bakildiginda, ulkemizde 1 3 iiniversitede yaklagik 40 bin kontenjan olmasina karvin, 'e gelindiginde 174 iiniversitede yaklayk 805 bin kontenjana ula?ilmigtlr. Egitim altyapisina yapilan yatirimlarla, ilkogretimde bazi geligmeler kaydedilmig, orta ve yiiksekogretim kurumlarinda boliirn ve alan qe~itliligi ile yiiksek oranda kontenjanlara ulqilmi?tir. Bunun sonucu olarak gunumuzde her seviyedeki okullagma orani nice1 olarak geligmig ulkeler duzeyine yaklagmi? bulunmaktadir. Turk egitim sistemi iqerisinde okul oncesi, ilk ve ortaogretimde yakla~ik 17 milyon ogrenci egitim gormektedir. Bu buyukliikteki bir ogrenci niifusunu istihdam eden egitim sisteminde, kademeler arasi geqigin qagin gerekleri ile uyumlu hale getirilmesi, alanlara uygun dagilimin yapilmasi ve dershane-okul iligkisinin yeniden gozden geqirilmesi zorunludur. Mevcut uygulamalarin, qoktan seqmeli test sinavina odakli bir qerqevede yurutuldiigu ve bu anlayigla ogrencilerin ezbere yonlendirildigi hususlari her firsatta elegtirel olarak dile getirilmektedir. Test sinavina dayali olqme-degerlendirme ve yonlendirmelerin; ogrenmeogretme ve bilimsel du~iinme sureqleriyle ilgili becerilerin kazanimini olumsuz yonde etkiledigi, degerler egitiminin ihrnaline yo1 aqtigi pek qok bilim insani tarafindan ifade edilmektedir. ~niversite~e geqi~te uygulanan sinavlarln yapisi, orta ogretimdeki egitimi; orta ogretimdeki sinavlarin yapisi da ilkogretimdeki egitimi dogrudan etkilemektedir. Ezberciligin on plana qikarildigi bir egitim surecinde, sinavlarda ba~anli olmanin yontemi; soru qikrnasi muhtemel konulan ezberlemek ve qoktan seqmeli test sorularini bagariyla qozmek geklinde algllanabilmektedir. Arz talep dengesi iqin bir araq olan s~navlar, zamanla sistemin tamamini

11 T.C. ATA* KULTUR, DIL VE TARM ~ S E KURUMU K ATA~RK ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIGI Bilimsel (hh~malar Mudiirlugii Say1 : O Konu : Kongre duyurusu hk. Merkezimiz ve Gazi ~niversitesi Gazi Egitim Fakultesi igbirliginde, Ocak 2014 tarihleri aras~nda Antalya'da duzenlenecek olan, "Cumhuriyet'in Kurulu$undan Gunumiize Egitimde Kademeler Aras~ Geqig ve Yeni Modeller KongresiWne iligkin yazlmlz ekinde sunulan bilgilerin, Miidurlii~iiniize bag11 okul, kurum ve ozel dershanelerde gorev yapan ogretmen ve yoneticilere duyurulmas~ hususunda geregini rica ederim. Nihat B ~ K B A S Bagkan V. EK : I -Kongre bilgisi Ziyabey Caddesi, 19 TR Cankaya,Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Elektronik Ag: e-posta: 5070 say111 Elektronik lmza Kanunu'na uygun olarak Gijvenli Elektronik lrnza ile iiretilrniatir. Evrak teyidi https:llatamebys.ayk.gov.trlsorgu adresinden F4GV-75GO-DYBD kodu ile yapilabilir. d

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Dergimiz Hakkında Dergimiz, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda 4 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ VIII. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ: KÜLTÜREL MİRAS

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ VIII. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ: KÜLTÜREL MİRAS T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ VIII. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ: KÜLTÜREL MİRAS 24 27 Ekim 2013, Eskişehir/TÜRKİYE Amaç 20. yüzyılın ikinci yarısından

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İstanbul, 2009 T.C. İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR I- GENEL ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi'nde Rektör adına imzaya yetkili

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*)

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 43, C. XV, Mart 1999 ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Prof. Dr. Rafet EVYAPAN (**) Turkiye Cumhuriyeti kurucusu Ataturk, Osmanli imparatorlugunun teokratik yonetim anlayigi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYORUZ Genel Başkan İsmail KONCUK, 16-18 Nisan 2010 tarihinde Ankara da geniş kapsamlı bir üniversite sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, üniversite çalışanlarından sempozyuma

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR ÖZET TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ 2 Prof. Dr. Salih ÇELİK 3 Doç. Dr. Hayrettin KENDİR 1 Arş. Gör. Sevil SAĞLAM 1

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖSYM 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Bilkent/ANKARA Bilkent/ANKARA Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 1974 yılında üniversiteye giriş sınavlarının

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ

ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ COPYRIGHT 2014

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU HAZIRLAYANLAR: İç Denetçi- Serkan SEVİMLİ İç Denetçi- Süleyman Özhan ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı