ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER"

Transkript

1 ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Uluslararası Terörizm Kapsamında Güvenlik ve Globalleşme Yazar: Nilüfer KARACASULU Özet: Bu makalede uluslararası terör bağlamında güvenlik ve küreselleşme arasındaki ilişki incelenmektedir. Güvenlik karmaşık ve çok yönlü bir durum arz ederken ulusal sınırları aşan yeni tehditleri geleneksel ulusal sınıriçi güvenlik yaklaşımı ile anlamak mümkün değildir. Terörün küreselleşme ile birlikte daha tehditkar olduğu ve devletlerin terörle savaşa verdiği önemin arttığı görülmektedir. 21. yüzyılda küresel terör ve diğer tehditler güvenlik için işbirliğini gerekli kılmaktadır. Egemenlik ötesi küresel dünyada 11 Eylül terör saldırılarından sonra devletlerin politikaları güvenlik konusunda devletlerin ana aktör olmayı sürdürdüğünü göstermiştir. Güçlü devletler kürselleşmenin teröre etkisini şekillendirmeye ve yönetmeye çalışmaktadır, fakat halen kendi topraklarının güvenliği ön plandadır. Anahtar Kelimeler: Terör, uluslararası güvenlik, küreselleşme, terörle savaş, 11 Eylül, 2001 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde Takdir Alanı Doktrini Problemi Yazar: Cenap ÇAKMAK Özet: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sözleşme ile kurulan hükümetler-arası kuruluşlar uzunca bir süre bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumada oldukça etkili araçlar olarak görülmüştür. Ancak birçok açıdan mükemmel olmalarına rağmen bu araçlar halen insan hakları ihlallerinin önlenmesi ile ilgili beklentileri karşılamaktan uzaktır. Çok temel bazı eksikliklerin yanı sıra sözü geçen Sözleşme insan haklarının etkin bir şekilde korunmasının önünde çok büyük bir engeli barındırmaktadır: takdir alanı doktrini. Yazara göre doktrin ile ilgili temel problem şudur: Sözleşme yaratılırken, Sözleşmeye taraf devletlerin insan haklarının en iyi koruyucuları olduğu, bu nedenle de taraf devletlere Sözleşmeyi yorumladıkları şekilde uygulama hakkının tanınması gerektiği varsayılmıştır. Anahtar sözcükler: Takdir alanı doktrini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi, tamamlayıcılık, derogasyon hakkı. Türk ve Avrupa Rekabet Hukuku Perspektifinden Uyumlu Eylemler Konsepti ve Kapsamı Yazar: Metin TOPÇUOĞLU Özet: Rekabet düzenlemelerinde, genel olarak, rekabeti kısıtlayan işbirliği davranışları yasaklanmıştır. Rekabeti kısıtlayan işbirliği davranışları, teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri, teşebbüs birliği kararlarını ve birleşme ve devralmaları kapsar. İşbirliği davranışları içerisinde birleşme ve devralmalar ayrı bir çalışma alanıdır. Teşebbüs birliği kararları dışında anlaşma ve uyumlu eylem kavramlarının anlamı ve uygulama alanını açık bir şekilde belirleyebilmek güçtür. Halbuki bu iki kavramın somut olaylara uygulama imkanı ve sonuçları bakımından aralarında önemli farklılıklar vardır. Bu çalışmada, iki kavramın anlamı, uygulanma imkanı ve sonuçları geniş bir şekilde tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: İşbirliği davranışları, anlaşma ve uyumlu eylem kavramı, uyumlu eylemin ispatı, uyumlu eylem ve anlaşma arasındaki farklar. 167

2 Özetler ve Anahtar Kelimeler Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya Çıkışı Yazar: Enver BOZKURT Özet: Deniz, ilk çağlardan itibaren insanlığın temel ilgi alanlarından birisidir. Ulaşımın sağlanmasında önemli yollardan biri olmasının yanında, gıda bakımından da önemi çağımızın artan nüfusu ile fark edilmiştir. Devletler, deniz alanlarını daha fazla egemenlik yetkileri altına almak amacıyla, geniş bölgeleri ihtiva eden kavramlar arayışına gitmişlerdir. Latin Amerika Devletleri, önce karasularında 200 mile varan iddialar ileri sürmüşlerdir. Daha sonra balıkçılık bölgesi kavramını geliştirmeye çalışmışlardır Cenevre Sözleşmeleri nde geniş karasuları ve ek olarak balıkçılık bölgesi kavramları kabul edilmemiştir. Önce örf ve adet hukukunda devletin sınırlı egemenliğine tabi bir alan olarak münhasır ekonomik bölge kavramı geliştirilmiştir. Daha sonra 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) de yerini almıştır. Anahtar Kelimeler: Cenevre Sözleşmeleri, Balıkçılık bölgesi, karasuları, sınırlı egemenlik, münhasır ekonomik bölge, bitişik bölge, sahildar Uluslararası Anarşiye Giden Yol: Uluslararası Hukuk Açısından Önleyici Meşru Müdafaa Hakkı Yazar: Fatma TAŞDEMİR Özet: Uluslararası Hukukta meşru müdafaa hakkı uluslararası örf ve adet hukuku ve BM Antlaşması md. 51 den doğan bir haktır. BM Antlaşması öncesi dönemde geçerli olan uluslararası örf ve adet hukuku önleyici meşru müdafaa hakkını da kapsayan geniş bir haktır. BM Antlaşması md. 51 in düzenlediği şekliyle meşru müdafaa hakkının kapsamı tartışmalıdır. 11 Eylül 2001 trajik olayları ve Irak tan algılanan tehdidin bir sonucu olarak 20 Eylül 2002 tarihinde yayınlanan ve Bush Doktrini olarak isimlendirilen ABD nin Yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi söz konusu tartışmalara ivme kazandırmıştır. Terörizm ve kitle imha silahlarının doğurduğu yeni tehditler karşısında Uluslararası Hukukun yeniden yorumlanması gerektiğini savunan Bush Doktrini, kuvvet kullanma hukukunun şekillenmesinde rol oynamaması gereken Uluslararası Hukuka aykırı siyasal bir doktrindir. Anahtar Kelimeler: Kuvvet kullanma yasağı, jus cogens, meşru müdafaa hakkı, önleyici meşru müdafaa hakkı, Caroline olayı, terörizm, kitle imha silahları, Bush Doktrini. SSCB Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Yeni Uluslaşma süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme Yazar: Erol KURUBAŞ Özet: SSCB nin dağılmasıyla birlikte Rusların inşa ettiği kimlikler temelinde oluşturulan Orta Asya daki Türk cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandılar. Bu çalışmada tarihsel deneyimler ve belli başlı teorik yaklaşımlar göz önüne alınarak Sovyetler sonrası Türk cumhuriyetlerinde Sovyetik ulustan modern ulusa geçiş süreci bağlamında Sovyet mirasının ulusu yeniden kurma daki etkileri değerlendirilerek, bu sürecin iç ve dış nedenlerden kaynaklanan temel sorunları üzerinde durulacak ve sorunların günümüz şartlarında nasıl aşılabileceği tartışılacaktır. Anahtar kelimeler: Orta Asya, ulus, ulus inşası, Yeni Türk Cumhuriyetleri 168

3 Özetler ve Anahtar Kelimeler Ombudsmanlık Kurumu: Hukuksal ve Siyasal Bir İnceleme Yazar: H.Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT Özet: İnsan toplulukları sürekli olarak daha müreffeh ve onurlu yaşamanın ve üst düzey haklara ulaşmanın yollarını ve aramışlar, bu uğurda gerektiğinde canlarını feda etmişlerdir. Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve güvence altına alınması, günümüz demokratik toplumlarının en temel özelliklerindendir. Anayasal hakların ve bireylerin yasal haklarının genişletilmesi ve korunması hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan demokratik devletin mihenk taşıdır. Ombudsmanlık sisteminin kurulmasında Osmanlının etkisi olmuştur denebilir. Ombudsmanlık müessesinin en önemli kuruluş nedeni, vatandaşların, bürokrasi ve diğer devlet etkilerinin kurbanları olmasının önüne geçme arzusudur. Güvenirliğini sürdürmek için ombudsmanlık kurumu ve ombudsmanlar yürütme erkinden tümüyle bağımsız olmalıdır. Çalışmamız, ombudsmanlık kurumunun tarihsel gelişimini, hukuki niteliğini, tanımlanmasını, örgütlenmesini ve işleyişini irdelemekte, Türkiye de uzun yıllardır tartışılan Kamu Denetçiliği Kurumunun altyapısına değinerek, genel değerlendirmelere ulaşmayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Ombudsman, kamu kuruluşları, inceleme, soruşturma, maladministration, şikayet, kamu denetçisi 169

4 ABSTRACTS & KEYWORDS Security and Globalization in the Context of International Terrorism Author: Nilüfer KARACASULU Abstract: This article examines the interconnection between security and globalization in the context of international terrorism. Security became so complex and multi-dimensional, traditional national border-setting type of security perception is not capable of recognizing new threats that transcend the national borders. Terrorism also became more challenging with globalization; thus, the fight against terrorism became a priority for all the nations. Global terror as well as other risks in the twenty first century requires cooperation for security. However, the response of states to 9/11 terrorists attacks shows that in the post-sovereign global world states remain as important agents of security. The strong states try to shape and master the impact of globalization on terrorism, but homeland security gained importance. Keywords: Terrorism, international security, globalization, war on terror, September 11, 2001 The Problem Relating to the Margin Of Appreciation Doctrine Under The European Convention On Human Rights Author: Cenap ÇAKMAK Abstract: The European Convention on Human Rights and the intergovernmental bodies it created under its auspices have long, quite rightly, been regarded as the most effective tools to protect individuals fundamental rights and freedoms. Although perfect in many respects, yet those tools are still beyond meeting the ordinary people s expectations regarding complete remedies toward gross human rights violations. In addition to some other major defects, the European Convention also harbors an enormous obstacle before the full realization of human rights protection: the margin of appreciation doctrine. The author contends that the problem concerning the doctrine is that it has been assumed during the creation of the Convention that the States Parties to the Convention are the best protectors of human rights, and therefore, they should be given the right to implement it as they interpret it. Keywords: Margin of appreciation doctrine, the European Convention of Human Rights, the Council of Europe, subsidiarity, right to derogation. The Concept of Concerted Practice and its Scope From The Perspective of Turkish and Europian Competition Law Author: Metin TOPÇUOĞLU Abstract: Competition arrangements, in general, prohibit collaborative practices, which restrict competition, among undertakings. Collaborative practices among undertakings include agreements among undertakings, concerted practices and decisions by association of undertakings. The merger and acquisition can be also included to collaborative practices but these practices are quite separate study matters. Except the decisions of association of undertakings, it is quite difficult without leaving any doubt and uncertainty to be able to fully separate and identify the meanings and scopes of agreements and concerted practices. However, there are significant differences in respect of the perspective of execution possibility and consequences of these two concepts. In this study, the meaning, execution possibility and consequences of these two concepts have been discussed broadly. 170

5 Abrastracts and Keywords Keywords: Collaborative practices, the concepts of agreement and concerted practice, proving the concerted practice differences between concerted practice and agreement. The Emergence of Exclusive Economic Zone In The International Law Author: Enver BOZKURT Abstract: sea is one of the major interest fields of human being since the antiquity. Beside of being one of the vital ways for transportation, it has a great importance in food matters in parallel with increasing population of the world. For the purpose of gaining more sovereignty rights on seas, states were started to look for new concepts that include wider regions. Latin America countries had alleged 200 miles claims at first. Later on they tried to develop fishing zone concept. Wide territorial waters and fishing zone concepts were not accepted in 1958 Geneva Conventions. At the beginning the exclusive economic zone concept depending on state s limited sovereignty was enhanced in the context of common law. Later on, it took its place in 1982 United Nations Convention on Law of the Sea. Keywords: Geneva Conventions, fishing zone, territorial waters, limited sovereignty, exclusive economic zone, contiguous zone, coastal country The Way to International Anarchy: Preemptive Self Defence Right in The Context of Inernational Law Author: Fatma TAŞDEMİR Abstract: In International Law, the right of self-defense is a very important right and stems from two sources: International Customary Law and article 51 of the UN Charter. Before UN Charter, the right of self-defense in international customary law was an extensive (broad) right which encompassed also the anicipatory self-defense right. The scope of the right of self-defense in the meanin of the article 51 is problematic and contraversial. As a result of 9/11 tragic events and threat perceived from Iraq, in 2002, the USA published a new doctrine. This doctrin, so called Bush Doctrin, had increased the arguments and discussions about the scope of the right of self-defense. In order to response the new threats that raises from terrorism and weapons of mass distruction, Bush Doctrin advocates the re-interpretion of International Law. Nevertheless, Bush Doctrin is not a legal doctrine, however it is only a political doctrine which must not play any role in the re-shaping of jus ad bellum. Keywords: Non-use of force, jus cogens, right of self-defense, anticipatory self-defense right, Caroline incident, terrorism, weapons of mass destruction, Bush Doctrine. An Evaluation On The New Nationalism Processes Of Post Soviet Turkic Republics Author: Erol KURUBAŞ Abstract: with the collapse of the USSR, the Turkic Republics of the Central Asia, which had been established on the basis of the identities formed by the Russians, acquired their independence. In this study, by referring to historical experiences and the main theoretical approaches, the process of the transition from the Soviet nation to the modern nation and the impacts of the Soviet s legacy on the new nation-building in the Turkic republics in the post-soviet era are evaluated. Besides, the basic problems caused by internal and external factors are examined and how these problems can be overcome in the current conditions is discussed. Keywords: Central Asia, nation, nation-building, new Turkic Republics 171

6 Abrastracts and Keywords Ombudsman Institution: A Legal And Political Analysis Author: H.Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT Abstract: Equity, Justice and liberty are the most important terms in the political and legal history of humanity. Human beings made big efforts to reach such ideals and make the administration to respect their liberties and individual rights. There are many institutions that are founded to protect the basic rights of individuals and to prevent the individuals from unlawful, incorrect, unjust practices of the administration. The Ombudsman system is such kind of institutions basically has a target to protect the individuals from maladministrative treatments of the administrative bodies. It is arranged in over one hundred countries. The first ombudsman was appointed by the King of Sweden XII.Charles in After a century of successful practice in Sweden it is adopted by other countries. In Turkey there has been a debate on adopting an Ombudsman into our administrative system. This article tries to find answers for the debate by examining the history and practice of the ombudsman. Keywords: Ombudsman, public institutions,, soruşturma, maladministration, şikayet, kamu denetçisi 172

7 YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra ile Enver BOZKURT Prof. Dr. Bozkurt Kırıkkale Üniversitesi Dekanlık görevini sürdürmektedir. Lisans (Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi), Yüksek Lisan (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Doktora (Doktora derslerini Ankara Üniversitesi nde alan Bozkurt, tezini Selçuk Üniversitesi nde tamamlamıştır) yılında doktora eğitimini tamamlayarak, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Devletler Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçentlik görevine başlamıştır yılında Devletler Hukuku dalında üniversitede doçnet oldu yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüne atanmıştır yılında Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüne Devletler Hukuku Professörü olarak atanmıştır. Prof. Bozkurt un yayınlanmış birçok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Arzu CELALİFER Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü nden 1998 yılında mezun olan Celalifer, aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Toplulukları Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı nda yüksek lisans programına başlamış ve 2001 yılında Avrupa Birliği nde Mülteciler ve Göçmenler konulu tezini verdikten sonra mezun olmuştur yılında aynı üniversitede ve bölümde doktora programına başlamış ve halen Ortadoğu-Avrupa Birliği ve İran konusundaki doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. Şu anda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Ortadoğu Araştırmaları Masasında çalışan Celalifer, aynı zamanda Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi nin Yazı İşleri Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Cenap ÇAKMAK Ege Ünivesitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden 2000 yılında mezun olmuştur. Bir süre Dış Ticaret Uzmanı olarak çalışmış ve 2004 yılında Rutgers Üniversitesi nden yüksek lisans derecesi almıştır. Halen aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmekte ve Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi nde Uzman olarak çalışmaktadır. Otuza yakın kısa kitap, kitapta bölüm ve makale kaleme alan yazarın çalışmalarından bazıları Perceptions, Alternatives, Insight Turkey, Sivil Toplum, Liberal Düşünce, Stratejik Öngörü, Akademik Araştırmalar Dergisi gibi dergilerde yayınlanmıştır. Nilüfer KARACASULU Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Karacasulu Göksel Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Bu görevinden önce 6 yıl aynı bölümde asistan olarak çalışmıştır. Sırasıyla, Boğaziçi Üniversitesi (İİBF), (GSIS) University of Denver ve Dokuz Eylül Üniversitesi (SBE)den 173

8 Yazarlar Hakkında derecelerini almıştır. Güvenlik, küreselleşme ve uluslararası politika üzerine çalışmaları vardır. Erol KURUBAŞ Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans öğrenimini ( ), Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkilerde Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı ( ) yılında Doçent oldu arası SDÜ Uluslararası İlişkilerde asistanlık ve öğretim üyeliğinden sonra, 2004 te Kırıkkale Üniversitesine geçti. Azınlık sorunları ve Kürt sorununun uluslararası boyutu üzerine yazılmış kitaplarının yanı sıra Türk dış politikasına ve K.Irak gelişmelerine ilişkin çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü nde Avrupa Birliği Hukuku alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans tez Konusu "Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Avrupa Birliği Hukuku"dur. Halen Gazi Üniversitesi nde Kamu Hukuku Doktora Çalışmasına devam etmektedir. Öncelikli ilgi alanları Avrupa Birliği Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Uluslararası Hukuk alanlarıdır. Emre ÖZKAN Emre Özkan 2004 yılında ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olmuştur. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Toplulukları Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı nda yüksek lisans programına başlamış olup, yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu nda, Journal of Turkishweekly adlı online gazetenin editörlük görevini yapmaktadır. Fatma TAŞDEMİR Lisans eğitimini, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde, 1994 yılında tamamlamış ve 1995 yılında, aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. Yüksek Lisansını, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde, yılları arasında tamamlamıştır. Yeni Dünya Düzeninde Self-Determinasyon Hakkı konusunda tez yazmıştır. Doktora eğitimini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde, 2005 de Devletlerin Uluslararası Terörizme Karşı Ülkeleri Dışında Münferiden Kuvvet Kullanması konusunda doktora tezini sunduktan sonra tamamlamıştır. Araştırma konuları, uluslararası terörizm ve kuvvet kullanma hukuku, insancıl hukuk ve terörizm, ulusal bağımsızlık hareketleri ve self-determinasyon hakkıdır. Metin TOPÇUOĞLU 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Topçuoğlu, aynı yıl aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlamış ve 1995 yılında eğitimini tamamlamıştır yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde Ticaret Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak meslek hayatına başlamış ve aynı zamanda 1996 yılında Marmara Üniversitesi nde Doktora programına katılmıştır yılında doktora derecesini almış ve 2000 yılından bugüne kadar yardımcı doçentlik görevini sürdürmektedir. Çalışma alanları ara- 174

9 Yazarlar Hakkında Sebla ULUDAĞ sında, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku ve Franchising sözleşmeleri bulunmaktadır. Sebla Uludağ 2005 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olmuştur. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu nda (USAK) Proje Asistanı olarak çalışmakta olan Uludağ, aynı zamanda Orta Asya ve Kafkaya Dergisi nin Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. 175

10 ABOUT THE AUTHORS In Alphabetical Order Enver BOZKURT Arzu CELALİFER Cenap ÇAKMAK Prof. Bozkurt is the Dean of Law Faculty at Kırıkkale University. BA (Ankara University, Faculty of Law), M.A. (Ankara University, Institute of Social Sciences), PhD (Selçuk University, Konya). Prof. Bozkurt is author of many books and articles on international law. The most well known books of him are International Law, European Union Law (co-author) She completed her undergraduate education at Ankara University, Faculty of Political Science in In the same year she had started her post graduate education at Ankara University, Institute of Social Science, European Union-International Relations Department and graduated in 2001 after submitting her thesis titled Refugees and Immigrants in The European Union. She has started her PhD education in 2003 and she is still studying on her thesis. Currently, she is working as a researcher at International Strategic Research Organization (ISRO), Middle East Research Center and she is the assisting editor of Review of International Law and Politics at the same time. He graduated from the Department of International Relations at Ege University. He has worked as a Foreign Trade Expert for a while. He received an MS degree in Global Affairs from Rutgers University, NJ, USA, in 2004, where he is currently a Doctoral Candidate as well. Besides academic studies, he also works in Turkish-Asia Center for Strategic Studies as a Policy Expert. He is the author of about thirty pamphlets, chapters in books and articles. Some of his works have appeared in such scholarly journals as Perceptions, Alternatives, Insight Turkey, Journal of Civil Society, Journal of Liberal Thought, Journal of Strategic Insight, and Journal of Academical Studies. Nilüfer KARACASULU Nilüfer Karacasulu Göksel is the Vice Chairperson of the International Relations Department at the Faculty of Business, Dokuz Eylul University, where she also holds assistant professorship of International Relations. Prior to this appointment she was a graduate assistant in the same department for six years. She has studied in the Faculty of Economics and Business Administration, Boğaziçi University, and the Graduate School of International Studies, University of Denver, and the Social Sciences Institute, Dokuz Eylül University, respectively. She has studies on security issues, globalization and international politics. 176

11 About the Authors Erol KURUBAŞ BA: the Gazi University, Department of International Relations (IR) ( ); MA and PhD: the Ankara University, Department of IR ( ). He studied as Researcher and Asistant Professor in the University of Suleyman Demirel between 1997 and He earned the title of Associate Professorship in He presently works as lecturer in the Kırıkkale University. He published books about international dimension of the minority problems and the Kurdish issue and articles on Turkish foreign policy and Northern Iraq. Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT He graduated from Ankara University Faculty of Law and completed his post graduate education at Marmara University European Community Institute in the field European Union Law after submitting his master thesis on Taxation of Electronic Commerce and EU Law His PhD education is still going on at Gazi University Social Sciences Institute in the field Public Law. His interest fields are, European Union Law, Constitutional Law, Administrative Law and International Law. He is specifically interested in emerging fields of the public Law. Emre ÖZKAN Fatma TAŞDEMİR Metin TOPÇUOĞLU Emre Özkan, has graduated from METU, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Relations Department in In the same year, he started his post graduate education at Ankara University, Institute of Social Sciences, European Communities-International Relations Department. He is still continuing his post graduate studies and currently he is working at International Strategic Research Organization as the editor of Online Journal of Turkish weekly. She completed her undergraduate education at Gazi University, Department of International Relations in 1994 and started to work as a research assistant at the same department in She started her post graduate education at Gazi University, Institute of Social Sciences between 1996 and Her thesis was on Self-determination Right on the New World Order. Later on she she started her PhD education at Ankara University, Institute of Social Sciences and graduated in 2005 after submitting her PhD thesis on Use of Force against International Terrorism. Her research interests are use of force against international terrorism, humanitarian law and terrorism, national liberation movements and right of self-determination. He completed his undergraduate education at Istanbul University, Faculty of Law in He started his post graduate education at the same university and graduated in He started to work as a research assistant at Süleyman Demirel University, Faculty of Economic and Administrative Sciences in 1994 on commercial law. His PhD education started in 1996 at Marmara 177

12 About the Authors University and he completed the program in He became assistant professor in 2000 and he is still continuing to his professional life at same university. His research fields are commercial law, competition law and franchising contracts. Sebla ULUDAĞ Sebla Uludağ has graduated from Çanakkale 18 Mart University, Biga Economic and Administrative Sciences Faculty, International Department. She is working at International Strategic Research Organisation (ISRO) as a Project Assistant and she is also the Assistant Editor of the Journal of Central Asia and Caucasus. 178

13 ERRATUM Editör, Sayın Ülkü Halatçı dan Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi nin Yıl 1-Sayı 3 (2005) Uluslararası Ceza Mahkemesi Özel Sayısında yayınlanan Uluslararası Ceza Mahkemesi nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesinin Önkoşulları adlı makalesinde 36. dipnot numarasının atlanması sonucu meydana gelen dipnot kayması ve yapılan mizanpaj hatasından dolayı özür diler. Aynı zamanda Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi Yıl 1-Sayı 4 (2005) de yayınlanan The Preventive Diplomacy, Conflict Prevention and Ethnic Conflicts in the Black Sea Region: The Case of the Crimean Tatars başlıklı makale, eksik bilgi verilmesi sonucu tek yazarlı olarak yayınlanmıştır. Adı geçen makale, Idil Pembe İzmirli ve Sezai Özçelik in ortak makalesidir. 176

14 About the Authors UHP Logosu UHP yi neden yayınlıyoruz? UHP sıradan bir dergi mi? Bu soruların yanıtlarını zaman gösterecek. Ancak UHP nin her bir sayfası, renklerinden logosuna kadar özenle seçildi. Her bir detay için saatler, hatta günler harcandı. Türkiye ye yakışan bir bilimsel dergiyi hazırlamak için yola çıkıldı. Bu anlamda UHP logosu belki de en önemli detay dı. Alışılmışın aksine UHP Logosu bir tür manifesto gibidir. Bir tür ilkeler ve değerler bildirgesidir. Bu nedenle logoyu ve temsil ettiklerini burada anlatmayı bir görev bildik: At ilk çağlardan bu yana özgürlük anlamına gelir. Kanatlanmış bir at ise mevcut sorunları aşma arzusunu, yükselme isteğini yansıtır. Bu nedenle uçan atı olmayan bir medeniyet yok gibidir. Her ne kadar uçan at daha çok Yunan mitolojisinden Pegasus la özdeşleşmişse de Hz. Musa nın da bir uçan atı vardır. Aynı şekilde İslam kültüründe Hz. Peygamber i Miraç ta yükseklere taşıyan Burak da uçan bir attır. Benzeri örnekler çoğaltılabilir. Özetle uçan at insanoğlunun içindeki sınırları aşma arzusunu, yükselme isteğini ve liderlik isteğini sembolize eder. Tüm bu bilgiler doğrultusunda UHP nin uçan atı da her hangi bir kültürün atı olmaktan çok bizlerin uluslararası hukuk ve politika alanında öncülük etme, söz konusu disiplinleri ve bilimsel çalışmaları geliştirme ve yükseltme arzumuzu yansıtmaktadır. UHP nin uçan atı, alanında öncülük ve belki de liderlik hedeflerini gütmektedir. Uçan at ve içinde bulunduğu gökyüzü UHP nin evrenselliği iddiasını gösterir. Aynı zamanda uçan at ve gökyüzü özgürlük vurgusunu ortaya koyar. UHP farklı fikirlere saygılıdır ve her fikrin kendisini ifade etme hakkına saygı duyar ve bu hakkı tüm çabasıyla korur. UHP logosunun sağında yer alan buğday başakları gelişmeyi, refahı ve zenginliği simgelemektedir. UHP buğday dalıyla insanlığın maddi anlamda gelişmesine ne kadar değer verdiğini göstermektedir. UHP ye göre idealler ve ilkeler istikrar ve gelişme ile çelişmek zorunda değildir. UHP, ayağı yere basmayan, uygulama imkanı bulunmayan değer ve fikirlerin kalıcı olamayacağını, uzun dönemde doğru olamayacağını kabul eder. Bu anlamda UHP hiçbir ideolojinin savunma platformu değildir, bu amaçla kullanılamaz. Elbette tüm bu kayıtlar UHP nin özgürlük anlayışını zedelemez. UHP logosunda sol kanatta yer alan zeytin dalı ise manevi zenginliğe ve barışa verilen önemin altını çizmektedir. UHP için barış ve kardeşlik en önemli ilkelerdir. UHP de yayınlanan makaleler uluslar arasında savaşa ve anlaşmazlıklara hizmet etmemelidir. UHP barış ve dostluğun geliştirilmesini kendisine en önemli hedef olarak belirlemiştir ve bu hedefi paylaşmayan makalelerin UHP de yer bulması mümkün değildir. UHP barışa ve anlaşmaya hizmet etmeyen, diğer halklara hakaret veya aşağılama ifadeleri içeren, ortak yaşama hedefini paylaşmayan çalışmaları kabul etmez. Logonun alt kısmında yer alan kitap ise UHP nin bilimsellik ilkesini sembolize eder. UHP nin tüm bu değerleri bilimsellik ve akıl üzerine oturmuştur. UHP ye gönderilen çalışmalar evrensel bilimsel değerlere saygı duymalı ve temel bilimsellik kriterlerine uymalıdır. UHP bilimselliğin evrensel olduğuna inanır. Kitabın üzerinde yer aldığı kaide ise UHP nin değerlerinin ve düşüncelerinin ne kadar köklü olduğunu düşündürür. UHP tüm özgürlükçü ve diğer görüşlere saygılı yaklaşımına rağmen, köklerini yüzlerce yıllık bir geçmişten alır. 180

15 YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) hakemli ve bağımsız bir dergidir. UHP, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayınlanmaktadır. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız editörler ve Yazı Kurulu nca tespit edilmektedir. Alanında Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleleri yayınlar. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde) yayınlanmaktadır. UHP temelde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye nin dış ilişkilerinde karşılaştığı genel ve özel hukuk sorunları ve Türk dış politikası da UHP nin özel olarak ilgilendiği alanlar arasındadır. Fakat dergi disiplinler arası bir yaklaşım benimser ve tüm yazarları bu yönde çalışmaları için cesaretlendirir. UHP ye gönderilen yazıların orijinal, iddialı ve mevcut literatüre katkıda bulunucu olması beklenir. Dergiye gönderilen yazıların teslim anında hiçbir dergide yayınlanmamış olması ve/veya hiçbir yayın organı tarafından basılmak üzere inceleme altında olmaması gerekir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazara aittir ve yazarlar çalışmalarını gönderdikleri andan itibaren eserleri ile ilgili tüm yayın haklarını UHP ye devretmiş, UHP nin kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Buna rağmen UHP, daha önce başka bir dilde yayınlanmış yazıları Türkçe de, İngilizce de veya Almanca da ilk kez olmak üzere yayınlayabilir. Böyle bir durum var ise yazarın teslim anında Editörleri yazılı olarak bilgilendirmesi gerekir. Aynı zamanda gerekli tüm yasal izinlerin de yazar tarafından yazılı olarak alınmış olması gerekir. UHP aynı zamanda en son gelişmeleri bilgilendirici bir şekilde aktaran yazıları, eleştirel makaleleri, kitap yorum ve eleştirilerini de yayınlamaktadır. Fakat derginin tüm bölümleri hakemlidir ve ön inceleme gerektirir. Değerlendirme Süreci Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar ön incelemeye tabiidir ve yayıncı kuruluşlar da dahil olmak üzere, hiçbir kurum ve kişiye bağlı olmaksızın inceleme bağımsız hakemler ve Editörler tarafından gerçekleştirilir. Gönderilen çalışmalar ilk olarak Editörler ve Editörler Kurulu nun incelemesinden geçer. Bu safhada ilk olarak çalışmanın dergi kurallarına uygunluğu incelenir. Ardından makale alanında uzmanlığı ile tanınan ve gönderilen makale ile ilgili üç ayrı hakeme gönderilir. Editörler ve hakemler incelemelerinde temelde şu üç kriterden hareket ederler: 1) Anlatım Kalitesi: Yazım stili, anlatımda akışkanlık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması ve yapısı vd. 2) Kaynakların Doğru Kullanımı: Dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, dipnotların yeterliliği, yazı ile ilgili yeterli kaynağın kullanılıp kullanılmadığı vd. 3) Bilimsel Kalite: Çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi. Hakemlerin raporları doğrultusunda gönderilen makale yayınlanır, düzeltilmek ve daha sonra yayınlanmak üzere yazara geri gönderilir veya yayınlanmaz. Her durumda yazar durumdan bilgilendirilir ve değerlendirme süreci 6 ayı aşamaz. Gönderilen yazıların 181

16 Yazarlar İçin Bilgi Notu durumu Editörlerden öğrenilebilir. Hakem raporları gizlidir ve dergi arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanır. Amaç UHP nin temel amacı birbirinden uzak kuramcılar, yazarlar ve uygulayıcılar arasında üretken ve yapıcı bir iletişimi sağlayabilmek, bilgiyi tüm ilgililere yayabilmek ve alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilmektir. UHP ülkemizde uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında en önemli sorunun ulaşılan birikimlerin paylaşılmaması ve diyalog eksikliği olduğu varsayımından hareket etmektedir. Teslim Süreci ve Şekli UHP olarak yazıların elektronik posta ( ) yoluyla veya adresine Microsoft Word dosyası olarak gönderilmesini ve yazışmaların da bu yolla gerçekleştirilmesini tercih ediyoruz. Ancak alternatif olarak makalenizi Zenginleştirilmiş Metin Dosyası (RTF) şeklinde diskette de teslim edebilirsiniz. Bu durumda disketinizin virüsten arındırılmış olmasına dikkat ediniz. Disketin yanında bir adet çalışmanızın A4 kağıda çıktısını da gönderiniz ve her türlü materyalin üzerine adınızı, soyadınızı, çalışmanızın adını ve size ulaşılabilecek numaraları açıkça yazınız. Lütfen makalenizin tek kopyasını bize göndermeyiniz. Kaybolması halinde UHP hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. veya posta ile göndermelerde Editörler Ofisi nden mutlaka teyit aldığınıza emin olunuz. Bir hafta içinde teyid almadıysanız lütfen USAK ı arayıp yazınızın en son durumunu öğreniniz. Makaleniz ile birlikte 100 kelimeyi aşmayan özetini (Türkçe ve İngilizce olarak) ve yazarlar hakkında 5-6 satırlık bilgi notunu da dergiye gönderiniz. Bu notta bitirdiğiniz okullar, şu an çalıştığınız kurum, unvanlarınız ve yayınlarınız yer alabilir. Özet i (abstract) yazınızın dili ne olursa olsun, Türkçe ve İngilizce olarak gönderiniz. UHP uluslararası bilimsel ve bağımsız indeks ve abstract kuruluşlarınca da taranmaktadır. Bu nedenle gönderdiğiniz özetleriniz çok önemlidir. Ayrıca en fazla 10 tane olmak üzere anahtar kelimeleri (key words) de yazınıza ekleyiniz. Uzunluk Makaleler kural olarak kelimeden fazla, kelimede az olmamalıdır. Kitap tahlilleri kelimeyi geçmemeli, birden fazla kitap tahlilinde veya tahlil denemesinde kelime sınırı aşılmamalıdır. Stil ve Düzeltmeler Yazarlar çalışmalarının UHP kurallarına uymasını temin etmek zorundadırlar. Editörler ya da hakemlerden gerekli düzeltmeleri yapmalarını beklemeyiniz. Gerekli düzeltmeler belirlendikten sonra yazarların en geç 2 hafta içinde makalelerin düzeltilmiş halini Editörlere ulaştırmaları beklenir. Başlıklar ve Alt-Başlıklar Makaledeki ana başlıklar 12 punto, koyu (bold) ve tüm harfler büyük olacak şekilde olmalıdır. Takip eden alt başlıklar 12 punto, koyu, ancak bu kez sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde olmalıdır. Üçüncü bir alt başlık halinde ise 12 punto, italik, normal (koyu değil) sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Mümkün olduğunca az başlık kullanılmalı ve karışık numaralandırmalardan kaçınılmalıdır. Yazınızın başlık standardına uygun olması yayın 182

17 Yazarlar İçin Bilgi Notu sürecini hızlandıracaktır. Bu nedenle yazınızı göndermeden UHP kurallarına uygun hale getiriniz. Dipnot UHP dipnot sistemini benimsemiştir. Bu nedenle kaynaklamayı yazı içinde parantezler ile yapmayınız. Kitaplarda şu sıralama izlenmelidir: yazar(lar), başlık, (basım yeri: yayıncı, yıl). Örneğin: 1. Fernand Braudel, A History of Civilazations, (Londra: Penguin Books, 1993), s Makalelerde: yazar(lar), makale adı, dergi adı, Cilt:, Sayı:, Yıl, ss. 2. Ihsan Bal and Sedat Laciner, The Challenge of Revolutionary Terrorism to Turkish Democracy, Terrorism and Political Violence, Vol. 13, No. 4, Winter 2001, ss Kitap Tahlilleri Kitap tahlilleri tüm yayın bilgilerini ve ISBN numarasını içermeli, biliniyorsa kitabın fiyatı da belirtilmelidir: Alan Cassels, Ideology & International Relations in the Modern World, (Londra: Routledge, 1996). 302 sayfa. Kaynakça, dizin. $ ISBN. Tahlil edilmesini istediğiniz veya En Son Kitaplarda listelenmesini istediğiniz kitapları UHP Editörler Ofisi ne gönderiniz. Yazışma Adresi: Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP), Süslü Sokak, No : 2, Mebusevleri, Tandoğan, Ankara. Tel: Fax: Web: 183

18 NOTES FOR THE CONTRIBUTORS Review of International Law and Politics Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi RILP, Ankara, London and New York Editors: Assc. Prof. Dr. Sedat LACINER (ISRO and COMU); Prof. Dr. Suheyl BATUM (Bahcesehir University); Assc. Prof. Dr. Ercument TEZCAN (Galatasaray University) Co-Editors: Assc. Prof. Dr. Yucel ACER and Dr. Ibrahim KAYA Assisting Editor: Arzu CELALIFER Editorial Office: USAK, Suslu Sokak, No. 2, Mebusevleri, Tandogan, Ankara, Turkey, Tel: or The Review of International Law and Politics (RILP) / Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) is a refereed journal and published four times (Winter, Spring, Summer and Autumn) a year. RILP publishes scholarly articles in English, Turkish and German languages. The Editorial Office of the RILP is in International Strategic Research Organisation (ISRO) central building in Ankara, Turkey. However the journal is an independent publication in terms of scientific research and the editors decide its publication policy. *** RILP focuses on international law and international relations yet the journal also accepts studies on area studies (Balkans, Caucasus, Europe and Central Asia etc.), international security, international relations sociology, sociology, anthropology in general from all over the world. The journal encourages interdisciplinary studies. Manuscripts submitted to RILP should be original and challenging, and should not be under consideration by another publication at the time of submission. Previously published articles in other languages may be considered by the journal for the first publication English (Turkish or German) translation. In that case the author should so state at the time of submission, provide relevant written copyright approval by the publication to the RILP. We also welcome short pieces on recent developments, review articles, photographic essays and collaborative essays. Articles submitted for consideration of publication are subject to peer review. The editorial board and editors takes consideration whether submitted manuscript follows the rules of scientific writing. The appropriate articles are then sent to three international referees known for their academic reputation in their respective areas. The Editors and referees use three-step guidelines in assessing submissions: i) Literary quality: Writing style, usage of the language, organisation (paragraphing, syntax, flow etc.) ii) Use of references. Referencing, sources, relationships of the footnotes to the text. 184

19 Notes For The Contributors iii) Scholarship quality: Depth of research, quality; contribution, originality of the contribution (new and creative thought) and plausibility of the author s argument. Upon the referees decision, the articles will be published in the journal, or rejected for publication. The review process lasts from five to 15 weeks. Questions regarding the status of submissions should be directed to the Editors by at or The referee reports are kept confidential and stored in the archives for five years. Aim RILP s aim is to generate a productive dialogue and exchange between theorists, writers and practitioners in disparate locations. RILP assume that one of the main problem in international relations and international law is lack of dialogue between writers and scholars from different cultural backgrounds. All manuscripts and editorial correspondence and enquiries should be addressed to the RILP Editorial Office (The Office). Submission We prefer electronic submission to or gmail.com as a Microsoft word attachment file. Alternatively you may submit manuscript on high-density virus-free disks in rich text format (.RTF) or in Word (whichever is used please indicate this clearly on the disk or in the mail) together with a hard copy. All disks should be labelled with the name of the article, the author and correspondence numbers. If is used then please be sure that you received a confirmation from The Office. Manuscripts should be one-and-half or double spaced throughout (including all quotations and footnotes) and typed in English on single sides of A4 paper. Generous margins on both sides of the page should be allowed. Pages should be numbered consecutively. The author should retain a copy, as submitted manuscripts cannot be returned. Full names of the author(s) should be given, an address for correspondence, and where possible a contact telephone number, facsimile number and address. Length Articles as a rule should not exceed words, not including footnotes. Book reviews should be about word-lengths. Maximum words for book reviews of two or more books. Style and Proofs Authors are responsible for ensuring that their manuscripts conform to the RILP style. Editors will not undertake retyping of manuscripts before publication. Please 185

20 Notes For The Contributors note that authors are expected to correct and return proofs of accepted articles within two weeks of receipt. Titles and Sub-Titles Titles in the article should be 12 punt, bold and in uppercase form. The sub-titles should be 12 punt and in the title case form. Footnotes In the case of books the following order should be observed in footnotes: author, title, (place of publishing: publisher, year). For example: 3. Fernand Braudel, A History of Civilazations, (London: Penguin Books, 1993), p In articles: author(s), article title, journal title, Vol., No., year, pp. 4. Ihsan Bal and Sedat Laciner, The Challenge of Revolutionary Terrorism to Turkish Democracy, Terrorism and Political Violence, Vol. 13, No. 4, Winter 2001, pp Book Reviews Book reviews should be preceded by full publication details including price and ISBN number: Alan Cassels, Ideology & International Relations in the Modern World, (London: Routledge, 1996). 302 pages. Biblio., index. $ ISBN. Biography Current and recent academic and professional affiliations and recent major publications for the Notes on Contributors should be supplied with the articles. It should not exceed 100-word. Abstract The authors should send a 150-word abstract of the manuscripts. RILP Indexed or/and Abstracted in Worldwide Political Science Abstracts, PAIS International, Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, Social Services Abstracts and Linguistics and Language Behaviour Abstracts. For more information about the journal feel free to contact with the editors. RILP / UHP, Suslu Sokak, No: 2, Mebusevleri, Tandogan, Ankara, Turkey. 186

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 1. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ,

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: IV, Sayı: 1 Elazığ, 2017 109 YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

YAZI TESLİM KURALLARI. 1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word (6.0 ve üstü versiyon, IBM Uyumlu) programında yazılmış olmalıdır.

YAZI TESLİM KURALLARI. 1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word (6.0 ve üstü versiyon, IBM Uyumlu) programında yazılmış olmalıdır. YAZI TESLİM KURALLARI 1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word (6.0 ve üstü versiyon, IBM Uyumlu) programında yazılmış olmalıdır. 2. Yazılar, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

ULUSLARARASIiLiŞKiLER

ULUSLARARASIiLiŞKiLER ULUSLARARASIiLiŞKiLER Akademik Dergi Cilt 7, Sayı 27, Güz 2010 INTERNATIONALRELATIONS Academic Journal Volume 7, Number 27, Fall 2010 ULUSLARARASIiLiŞKiLER ULUSLARARASIİLİŞKİLER hakemli bir dergidir. INTERNATIONAL

Detaylı

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu,

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu, Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa BAYTER (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mbayter@ybu.edu.tr; mbayter@hotmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324

Detaylı

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture Summer Practice Evaluation Form Bölüm I. Staj Hakkında / Basic Course Information Bölüm Adı Department Name ARCHITECTURE Bölüm Kodu Dept. Numeric Code 1 8 Ders

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI A. Yayın İlkeleri 1. TDED, İÜ Rektörlüğü nün ilân ettiği dört yayın döneminin

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU

YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) hakemli ve bağımsız bir dergidir. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2013 2014 ÖNEMLİ TARİHLER/ IMPORTANT DATES Ağustos August - Ekim - October Ekim October GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI İktisadi Ve Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1996-2001 Lisans Ege Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans 2003-2009 Doktora Ankara Üniversitesi

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Musa Kazım Arıcan (Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ARCHIVUM ANATOLICUM / ANADOLU ARŞİVLERİ YAYIN İLKELERİ

ARCHIVUM ANATOLICUM / ANADOLU ARŞİVLERİ YAYIN İLKELERİ ARCHIVUM ANATOLICUM / ANADOLU ARŞİVLERİ YAYIN İLKELERİ 1. ARCHIVUM ANATOLICUM Hititoloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Sumeroloji, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları (= Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

REPUBLIC OF TURKEY CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PUBLISHING PRINCIPLES OF THE JOURNAL AND THE GENERAL RULES

REPUBLIC OF TURKEY CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PUBLISHING PRINCIPLES OF THE JOURNAL AND THE GENERAL RULES REPUBLIC OF TURKEY CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PUBLISHING PRINCIPLES OF THE JOURNAL AND THE GENERAL RULES Celal Bayar University Journal of Social Sciences is a peer reviewed journal

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

INTERNATIONALRELATIONS

INTERNATIONALRELATIONS ULUSLARARASIiLiŞKiLER Akademik Dergi Cilt 8, Sayı 30, Yaz 2011 INTERNATIONALRELATIONS Academic Journal Volume 8, Number 30, Summer 2011 ULUSLARARASIiLiŞKiLER ULUSLARARASIİLİŞKİLER hakemli bir dergidir.

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ergin Akalpler 2. Doğum Tarihi: 13 Ekim 1962 3. Unvanı: Yardımcı Doçent/ Asst. Professor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Ekonomi Idari Bilimler Gazi Universitesi

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

! HANDE YILDIRIM Personal Information Date of Birth: 13.06.1990 Address: E-mail: Phone: 5068603514 URL: Medicine Department of yildirim-hande@hotmail.com Education PhD/Medical Specialization 1.12.2014-present

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: A Ph.D. Dissertation by HAKAN FİDAN The Department of International Relations Ankara DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: The Institute of Economics and Social Sciences of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe. CALL FOR PAPERS 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.org The Eurasian Research Institute of Khoca Akhmet

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Türk Dış Politikasının Avrupa Birliği ne Doğru Dönüşümü Yazar: Ramazan GÖZEN Özet: Türkiye nin 10 11 Aralık 1999 tarihli Avrupa Birliği (AB) Helsinki Zirvesinde aday ülke olarak

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı