ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER"

Transkript

1 ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Uluslararası Terörizm Kapsamında Güvenlik ve Globalleşme Yazar: Nilüfer KARACASULU Özet: Bu makalede uluslararası terör bağlamında güvenlik ve küreselleşme arasındaki ilişki incelenmektedir. Güvenlik karmaşık ve çok yönlü bir durum arz ederken ulusal sınırları aşan yeni tehditleri geleneksel ulusal sınıriçi güvenlik yaklaşımı ile anlamak mümkün değildir. Terörün küreselleşme ile birlikte daha tehditkar olduğu ve devletlerin terörle savaşa verdiği önemin arttığı görülmektedir. 21. yüzyılda küresel terör ve diğer tehditler güvenlik için işbirliğini gerekli kılmaktadır. Egemenlik ötesi küresel dünyada 11 Eylül terör saldırılarından sonra devletlerin politikaları güvenlik konusunda devletlerin ana aktör olmayı sürdürdüğünü göstermiştir. Güçlü devletler kürselleşmenin teröre etkisini şekillendirmeye ve yönetmeye çalışmaktadır, fakat halen kendi topraklarının güvenliği ön plandadır. Anahtar Kelimeler: Terör, uluslararası güvenlik, küreselleşme, terörle savaş, 11 Eylül, 2001 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde Takdir Alanı Doktrini Problemi Yazar: Cenap ÇAKMAK Özet: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sözleşme ile kurulan hükümetler-arası kuruluşlar uzunca bir süre bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumada oldukça etkili araçlar olarak görülmüştür. Ancak birçok açıdan mükemmel olmalarına rağmen bu araçlar halen insan hakları ihlallerinin önlenmesi ile ilgili beklentileri karşılamaktan uzaktır. Çok temel bazı eksikliklerin yanı sıra sözü geçen Sözleşme insan haklarının etkin bir şekilde korunmasının önünde çok büyük bir engeli barındırmaktadır: takdir alanı doktrini. Yazara göre doktrin ile ilgili temel problem şudur: Sözleşme yaratılırken, Sözleşmeye taraf devletlerin insan haklarının en iyi koruyucuları olduğu, bu nedenle de taraf devletlere Sözleşmeyi yorumladıkları şekilde uygulama hakkının tanınması gerektiği varsayılmıştır. Anahtar sözcükler: Takdir alanı doktrini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi, tamamlayıcılık, derogasyon hakkı. Türk ve Avrupa Rekabet Hukuku Perspektifinden Uyumlu Eylemler Konsepti ve Kapsamı Yazar: Metin TOPÇUOĞLU Özet: Rekabet düzenlemelerinde, genel olarak, rekabeti kısıtlayan işbirliği davranışları yasaklanmıştır. Rekabeti kısıtlayan işbirliği davranışları, teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri, teşebbüs birliği kararlarını ve birleşme ve devralmaları kapsar. İşbirliği davranışları içerisinde birleşme ve devralmalar ayrı bir çalışma alanıdır. Teşebbüs birliği kararları dışında anlaşma ve uyumlu eylem kavramlarının anlamı ve uygulama alanını açık bir şekilde belirleyebilmek güçtür. Halbuki bu iki kavramın somut olaylara uygulama imkanı ve sonuçları bakımından aralarında önemli farklılıklar vardır. Bu çalışmada, iki kavramın anlamı, uygulanma imkanı ve sonuçları geniş bir şekilde tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: İşbirliği davranışları, anlaşma ve uyumlu eylem kavramı, uyumlu eylemin ispatı, uyumlu eylem ve anlaşma arasındaki farklar. 167

2 Özetler ve Anahtar Kelimeler Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya Çıkışı Yazar: Enver BOZKURT Özet: Deniz, ilk çağlardan itibaren insanlığın temel ilgi alanlarından birisidir. Ulaşımın sağlanmasında önemli yollardan biri olmasının yanında, gıda bakımından da önemi çağımızın artan nüfusu ile fark edilmiştir. Devletler, deniz alanlarını daha fazla egemenlik yetkileri altına almak amacıyla, geniş bölgeleri ihtiva eden kavramlar arayışına gitmişlerdir. Latin Amerika Devletleri, önce karasularında 200 mile varan iddialar ileri sürmüşlerdir. Daha sonra balıkçılık bölgesi kavramını geliştirmeye çalışmışlardır Cenevre Sözleşmeleri nde geniş karasuları ve ek olarak balıkçılık bölgesi kavramları kabul edilmemiştir. Önce örf ve adet hukukunda devletin sınırlı egemenliğine tabi bir alan olarak münhasır ekonomik bölge kavramı geliştirilmiştir. Daha sonra 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) de yerini almıştır. Anahtar Kelimeler: Cenevre Sözleşmeleri, Balıkçılık bölgesi, karasuları, sınırlı egemenlik, münhasır ekonomik bölge, bitişik bölge, sahildar Uluslararası Anarşiye Giden Yol: Uluslararası Hukuk Açısından Önleyici Meşru Müdafaa Hakkı Yazar: Fatma TAŞDEMİR Özet: Uluslararası Hukukta meşru müdafaa hakkı uluslararası örf ve adet hukuku ve BM Antlaşması md. 51 den doğan bir haktır. BM Antlaşması öncesi dönemde geçerli olan uluslararası örf ve adet hukuku önleyici meşru müdafaa hakkını da kapsayan geniş bir haktır. BM Antlaşması md. 51 in düzenlediği şekliyle meşru müdafaa hakkının kapsamı tartışmalıdır. 11 Eylül 2001 trajik olayları ve Irak tan algılanan tehdidin bir sonucu olarak 20 Eylül 2002 tarihinde yayınlanan ve Bush Doktrini olarak isimlendirilen ABD nin Yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi söz konusu tartışmalara ivme kazandırmıştır. Terörizm ve kitle imha silahlarının doğurduğu yeni tehditler karşısında Uluslararası Hukukun yeniden yorumlanması gerektiğini savunan Bush Doktrini, kuvvet kullanma hukukunun şekillenmesinde rol oynamaması gereken Uluslararası Hukuka aykırı siyasal bir doktrindir. Anahtar Kelimeler: Kuvvet kullanma yasağı, jus cogens, meşru müdafaa hakkı, önleyici meşru müdafaa hakkı, Caroline olayı, terörizm, kitle imha silahları, Bush Doktrini. SSCB Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Yeni Uluslaşma süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme Yazar: Erol KURUBAŞ Özet: SSCB nin dağılmasıyla birlikte Rusların inşa ettiği kimlikler temelinde oluşturulan Orta Asya daki Türk cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandılar. Bu çalışmada tarihsel deneyimler ve belli başlı teorik yaklaşımlar göz önüne alınarak Sovyetler sonrası Türk cumhuriyetlerinde Sovyetik ulustan modern ulusa geçiş süreci bağlamında Sovyet mirasının ulusu yeniden kurma daki etkileri değerlendirilerek, bu sürecin iç ve dış nedenlerden kaynaklanan temel sorunları üzerinde durulacak ve sorunların günümüz şartlarında nasıl aşılabileceği tartışılacaktır. Anahtar kelimeler: Orta Asya, ulus, ulus inşası, Yeni Türk Cumhuriyetleri 168

3 Özetler ve Anahtar Kelimeler Ombudsmanlık Kurumu: Hukuksal ve Siyasal Bir İnceleme Yazar: H.Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT Özet: İnsan toplulukları sürekli olarak daha müreffeh ve onurlu yaşamanın ve üst düzey haklara ulaşmanın yollarını ve aramışlar, bu uğurda gerektiğinde canlarını feda etmişlerdir. Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve güvence altına alınması, günümüz demokratik toplumlarının en temel özelliklerindendir. Anayasal hakların ve bireylerin yasal haklarının genişletilmesi ve korunması hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan demokratik devletin mihenk taşıdır. Ombudsmanlık sisteminin kurulmasında Osmanlının etkisi olmuştur denebilir. Ombudsmanlık müessesinin en önemli kuruluş nedeni, vatandaşların, bürokrasi ve diğer devlet etkilerinin kurbanları olmasının önüne geçme arzusudur. Güvenirliğini sürdürmek için ombudsmanlık kurumu ve ombudsmanlar yürütme erkinden tümüyle bağımsız olmalıdır. Çalışmamız, ombudsmanlık kurumunun tarihsel gelişimini, hukuki niteliğini, tanımlanmasını, örgütlenmesini ve işleyişini irdelemekte, Türkiye de uzun yıllardır tartışılan Kamu Denetçiliği Kurumunun altyapısına değinerek, genel değerlendirmelere ulaşmayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Ombudsman, kamu kuruluşları, inceleme, soruşturma, maladministration, şikayet, kamu denetçisi 169

4 ABSTRACTS & KEYWORDS Security and Globalization in the Context of International Terrorism Author: Nilüfer KARACASULU Abstract: This article examines the interconnection between security and globalization in the context of international terrorism. Security became so complex and multi-dimensional, traditional national border-setting type of security perception is not capable of recognizing new threats that transcend the national borders. Terrorism also became more challenging with globalization; thus, the fight against terrorism became a priority for all the nations. Global terror as well as other risks in the twenty first century requires cooperation for security. However, the response of states to 9/11 terrorists attacks shows that in the post-sovereign global world states remain as important agents of security. The strong states try to shape and master the impact of globalization on terrorism, but homeland security gained importance. Keywords: Terrorism, international security, globalization, war on terror, September 11, 2001 The Problem Relating to the Margin Of Appreciation Doctrine Under The European Convention On Human Rights Author: Cenap ÇAKMAK Abstract: The European Convention on Human Rights and the intergovernmental bodies it created under its auspices have long, quite rightly, been regarded as the most effective tools to protect individuals fundamental rights and freedoms. Although perfect in many respects, yet those tools are still beyond meeting the ordinary people s expectations regarding complete remedies toward gross human rights violations. In addition to some other major defects, the European Convention also harbors an enormous obstacle before the full realization of human rights protection: the margin of appreciation doctrine. The author contends that the problem concerning the doctrine is that it has been assumed during the creation of the Convention that the States Parties to the Convention are the best protectors of human rights, and therefore, they should be given the right to implement it as they interpret it. Keywords: Margin of appreciation doctrine, the European Convention of Human Rights, the Council of Europe, subsidiarity, right to derogation. The Concept of Concerted Practice and its Scope From The Perspective of Turkish and Europian Competition Law Author: Metin TOPÇUOĞLU Abstract: Competition arrangements, in general, prohibit collaborative practices, which restrict competition, among undertakings. Collaborative practices among undertakings include agreements among undertakings, concerted practices and decisions by association of undertakings. The merger and acquisition can be also included to collaborative practices but these practices are quite separate study matters. Except the decisions of association of undertakings, it is quite difficult without leaving any doubt and uncertainty to be able to fully separate and identify the meanings and scopes of agreements and concerted practices. However, there are significant differences in respect of the perspective of execution possibility and consequences of these two concepts. In this study, the meaning, execution possibility and consequences of these two concepts have been discussed broadly. 170

5 Abrastracts and Keywords Keywords: Collaborative practices, the concepts of agreement and concerted practice, proving the concerted practice differences between concerted practice and agreement. The Emergence of Exclusive Economic Zone In The International Law Author: Enver BOZKURT Abstract: sea is one of the major interest fields of human being since the antiquity. Beside of being one of the vital ways for transportation, it has a great importance in food matters in parallel with increasing population of the world. For the purpose of gaining more sovereignty rights on seas, states were started to look for new concepts that include wider regions. Latin America countries had alleged 200 miles claims at first. Later on they tried to develop fishing zone concept. Wide territorial waters and fishing zone concepts were not accepted in 1958 Geneva Conventions. At the beginning the exclusive economic zone concept depending on state s limited sovereignty was enhanced in the context of common law. Later on, it took its place in 1982 United Nations Convention on Law of the Sea. Keywords: Geneva Conventions, fishing zone, territorial waters, limited sovereignty, exclusive economic zone, contiguous zone, coastal country The Way to International Anarchy: Preemptive Self Defence Right in The Context of Inernational Law Author: Fatma TAŞDEMİR Abstract: In International Law, the right of self-defense is a very important right and stems from two sources: International Customary Law and article 51 of the UN Charter. Before UN Charter, the right of self-defense in international customary law was an extensive (broad) right which encompassed also the anicipatory self-defense right. The scope of the right of self-defense in the meanin of the article 51 is problematic and contraversial. As a result of 9/11 tragic events and threat perceived from Iraq, in 2002, the USA published a new doctrine. This doctrin, so called Bush Doctrin, had increased the arguments and discussions about the scope of the right of self-defense. In order to response the new threats that raises from terrorism and weapons of mass distruction, Bush Doctrin advocates the re-interpretion of International Law. Nevertheless, Bush Doctrin is not a legal doctrine, however it is only a political doctrine which must not play any role in the re-shaping of jus ad bellum. Keywords: Non-use of force, jus cogens, right of self-defense, anticipatory self-defense right, Caroline incident, terrorism, weapons of mass destruction, Bush Doctrine. An Evaluation On The New Nationalism Processes Of Post Soviet Turkic Republics Author: Erol KURUBAŞ Abstract: with the collapse of the USSR, the Turkic Republics of the Central Asia, which had been established on the basis of the identities formed by the Russians, acquired their independence. In this study, by referring to historical experiences and the main theoretical approaches, the process of the transition from the Soviet nation to the modern nation and the impacts of the Soviet s legacy on the new nation-building in the Turkic republics in the post-soviet era are evaluated. Besides, the basic problems caused by internal and external factors are examined and how these problems can be overcome in the current conditions is discussed. Keywords: Central Asia, nation, nation-building, new Turkic Republics 171

6 Abrastracts and Keywords Ombudsman Institution: A Legal And Political Analysis Author: H.Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT Abstract: Equity, Justice and liberty are the most important terms in the political and legal history of humanity. Human beings made big efforts to reach such ideals and make the administration to respect their liberties and individual rights. There are many institutions that are founded to protect the basic rights of individuals and to prevent the individuals from unlawful, incorrect, unjust practices of the administration. The Ombudsman system is such kind of institutions basically has a target to protect the individuals from maladministrative treatments of the administrative bodies. It is arranged in over one hundred countries. The first ombudsman was appointed by the King of Sweden XII.Charles in After a century of successful practice in Sweden it is adopted by other countries. In Turkey there has been a debate on adopting an Ombudsman into our administrative system. This article tries to find answers for the debate by examining the history and practice of the ombudsman. Keywords: Ombudsman, public institutions,, soruşturma, maladministration, şikayet, kamu denetçisi 172

7 YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra ile Enver BOZKURT Prof. Dr. Bozkurt Kırıkkale Üniversitesi Dekanlık görevini sürdürmektedir. Lisans (Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi), Yüksek Lisan (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Doktora (Doktora derslerini Ankara Üniversitesi nde alan Bozkurt, tezini Selçuk Üniversitesi nde tamamlamıştır) yılında doktora eğitimini tamamlayarak, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Devletler Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçentlik görevine başlamıştır yılında Devletler Hukuku dalında üniversitede doçnet oldu yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüne atanmıştır yılında Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüne Devletler Hukuku Professörü olarak atanmıştır. Prof. Bozkurt un yayınlanmış birçok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Arzu CELALİFER Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü nden 1998 yılında mezun olan Celalifer, aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Toplulukları Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı nda yüksek lisans programına başlamış ve 2001 yılında Avrupa Birliği nde Mülteciler ve Göçmenler konulu tezini verdikten sonra mezun olmuştur yılında aynı üniversitede ve bölümde doktora programına başlamış ve halen Ortadoğu-Avrupa Birliği ve İran konusundaki doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. Şu anda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Ortadoğu Araştırmaları Masasında çalışan Celalifer, aynı zamanda Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi nin Yazı İşleri Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Cenap ÇAKMAK Ege Ünivesitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden 2000 yılında mezun olmuştur. Bir süre Dış Ticaret Uzmanı olarak çalışmış ve 2004 yılında Rutgers Üniversitesi nden yüksek lisans derecesi almıştır. Halen aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmekte ve Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi nde Uzman olarak çalışmaktadır. Otuza yakın kısa kitap, kitapta bölüm ve makale kaleme alan yazarın çalışmalarından bazıları Perceptions, Alternatives, Insight Turkey, Sivil Toplum, Liberal Düşünce, Stratejik Öngörü, Akademik Araştırmalar Dergisi gibi dergilerde yayınlanmıştır. Nilüfer KARACASULU Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Karacasulu Göksel Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Bu görevinden önce 6 yıl aynı bölümde asistan olarak çalışmıştır. Sırasıyla, Boğaziçi Üniversitesi (İİBF), (GSIS) University of Denver ve Dokuz Eylül Üniversitesi (SBE)den 173

8 Yazarlar Hakkında derecelerini almıştır. Güvenlik, küreselleşme ve uluslararası politika üzerine çalışmaları vardır. Erol KURUBAŞ Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans öğrenimini ( ), Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkilerde Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı ( ) yılında Doçent oldu arası SDÜ Uluslararası İlişkilerde asistanlık ve öğretim üyeliğinden sonra, 2004 te Kırıkkale Üniversitesine geçti. Azınlık sorunları ve Kürt sorununun uluslararası boyutu üzerine yazılmış kitaplarının yanı sıra Türk dış politikasına ve K.Irak gelişmelerine ilişkin çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü nde Avrupa Birliği Hukuku alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans tez Konusu "Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Avrupa Birliği Hukuku"dur. Halen Gazi Üniversitesi nde Kamu Hukuku Doktora Çalışmasına devam etmektedir. Öncelikli ilgi alanları Avrupa Birliği Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Uluslararası Hukuk alanlarıdır. Emre ÖZKAN Emre Özkan 2004 yılında ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olmuştur. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Toplulukları Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı nda yüksek lisans programına başlamış olup, yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu nda, Journal of Turkishweekly adlı online gazetenin editörlük görevini yapmaktadır. Fatma TAŞDEMİR Lisans eğitimini, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde, 1994 yılında tamamlamış ve 1995 yılında, aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. Yüksek Lisansını, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde, yılları arasında tamamlamıştır. Yeni Dünya Düzeninde Self-Determinasyon Hakkı konusunda tez yazmıştır. Doktora eğitimini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde, 2005 de Devletlerin Uluslararası Terörizme Karşı Ülkeleri Dışında Münferiden Kuvvet Kullanması konusunda doktora tezini sunduktan sonra tamamlamıştır. Araştırma konuları, uluslararası terörizm ve kuvvet kullanma hukuku, insancıl hukuk ve terörizm, ulusal bağımsızlık hareketleri ve self-determinasyon hakkıdır. Metin TOPÇUOĞLU 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Topçuoğlu, aynı yıl aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlamış ve 1995 yılında eğitimini tamamlamıştır yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde Ticaret Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak meslek hayatına başlamış ve aynı zamanda 1996 yılında Marmara Üniversitesi nde Doktora programına katılmıştır yılında doktora derecesini almış ve 2000 yılından bugüne kadar yardımcı doçentlik görevini sürdürmektedir. Çalışma alanları ara- 174

9 Yazarlar Hakkında Sebla ULUDAĞ sında, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku ve Franchising sözleşmeleri bulunmaktadır. Sebla Uludağ 2005 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olmuştur. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu nda (USAK) Proje Asistanı olarak çalışmakta olan Uludağ, aynı zamanda Orta Asya ve Kafkaya Dergisi nin Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. 175

10 ABOUT THE AUTHORS In Alphabetical Order Enver BOZKURT Arzu CELALİFER Cenap ÇAKMAK Prof. Bozkurt is the Dean of Law Faculty at Kırıkkale University. BA (Ankara University, Faculty of Law), M.A. (Ankara University, Institute of Social Sciences), PhD (Selçuk University, Konya). Prof. Bozkurt is author of many books and articles on international law. The most well known books of him are International Law, European Union Law (co-author) She completed her undergraduate education at Ankara University, Faculty of Political Science in In the same year she had started her post graduate education at Ankara University, Institute of Social Science, European Union-International Relations Department and graduated in 2001 after submitting her thesis titled Refugees and Immigrants in The European Union. She has started her PhD education in 2003 and she is still studying on her thesis. Currently, she is working as a researcher at International Strategic Research Organization (ISRO), Middle East Research Center and she is the assisting editor of Review of International Law and Politics at the same time. He graduated from the Department of International Relations at Ege University. He has worked as a Foreign Trade Expert for a while. He received an MS degree in Global Affairs from Rutgers University, NJ, USA, in 2004, where he is currently a Doctoral Candidate as well. Besides academic studies, he also works in Turkish-Asia Center for Strategic Studies as a Policy Expert. He is the author of about thirty pamphlets, chapters in books and articles. Some of his works have appeared in such scholarly journals as Perceptions, Alternatives, Insight Turkey, Journal of Civil Society, Journal of Liberal Thought, Journal of Strategic Insight, and Journal of Academical Studies. Nilüfer KARACASULU Nilüfer Karacasulu Göksel is the Vice Chairperson of the International Relations Department at the Faculty of Business, Dokuz Eylul University, where she also holds assistant professorship of International Relations. Prior to this appointment she was a graduate assistant in the same department for six years. She has studied in the Faculty of Economics and Business Administration, Boğaziçi University, and the Graduate School of International Studies, University of Denver, and the Social Sciences Institute, Dokuz Eylül University, respectively. She has studies on security issues, globalization and international politics. 176

11 About the Authors Erol KURUBAŞ BA: the Gazi University, Department of International Relations (IR) ( ); MA and PhD: the Ankara University, Department of IR ( ). He studied as Researcher and Asistant Professor in the University of Suleyman Demirel between 1997 and He earned the title of Associate Professorship in He presently works as lecturer in the Kırıkkale University. He published books about international dimension of the minority problems and the Kurdish issue and articles on Turkish foreign policy and Northern Iraq. Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT He graduated from Ankara University Faculty of Law and completed his post graduate education at Marmara University European Community Institute in the field European Union Law after submitting his master thesis on Taxation of Electronic Commerce and EU Law His PhD education is still going on at Gazi University Social Sciences Institute in the field Public Law. His interest fields are, European Union Law, Constitutional Law, Administrative Law and International Law. He is specifically interested in emerging fields of the public Law. Emre ÖZKAN Fatma TAŞDEMİR Metin TOPÇUOĞLU Emre Özkan, has graduated from METU, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Relations Department in In the same year, he started his post graduate education at Ankara University, Institute of Social Sciences, European Communities-International Relations Department. He is still continuing his post graduate studies and currently he is working at International Strategic Research Organization as the editor of Online Journal of Turkish weekly. She completed her undergraduate education at Gazi University, Department of International Relations in 1994 and started to work as a research assistant at the same department in She started her post graduate education at Gazi University, Institute of Social Sciences between 1996 and Her thesis was on Self-determination Right on the New World Order. Later on she she started her PhD education at Ankara University, Institute of Social Sciences and graduated in 2005 after submitting her PhD thesis on Use of Force against International Terrorism. Her research interests are use of force against international terrorism, humanitarian law and terrorism, national liberation movements and right of self-determination. He completed his undergraduate education at Istanbul University, Faculty of Law in He started his post graduate education at the same university and graduated in He started to work as a research assistant at Süleyman Demirel University, Faculty of Economic and Administrative Sciences in 1994 on commercial law. His PhD education started in 1996 at Marmara 177

12 About the Authors University and he completed the program in He became assistant professor in 2000 and he is still continuing to his professional life at same university. His research fields are commercial law, competition law and franchising contracts. Sebla ULUDAĞ Sebla Uludağ has graduated from Çanakkale 18 Mart University, Biga Economic and Administrative Sciences Faculty, International Department. She is working at International Strategic Research Organisation (ISRO) as a Project Assistant and she is also the Assistant Editor of the Journal of Central Asia and Caucasus. 178

13 ERRATUM Editör, Sayın Ülkü Halatçı dan Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi nin Yıl 1-Sayı 3 (2005) Uluslararası Ceza Mahkemesi Özel Sayısında yayınlanan Uluslararası Ceza Mahkemesi nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesinin Önkoşulları adlı makalesinde 36. dipnot numarasının atlanması sonucu meydana gelen dipnot kayması ve yapılan mizanpaj hatasından dolayı özür diler. Aynı zamanda Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi Yıl 1-Sayı 4 (2005) de yayınlanan The Preventive Diplomacy, Conflict Prevention and Ethnic Conflicts in the Black Sea Region: The Case of the Crimean Tatars başlıklı makale, eksik bilgi verilmesi sonucu tek yazarlı olarak yayınlanmıştır. Adı geçen makale, Idil Pembe İzmirli ve Sezai Özçelik in ortak makalesidir. 176

14 About the Authors UHP Logosu UHP yi neden yayınlıyoruz? UHP sıradan bir dergi mi? Bu soruların yanıtlarını zaman gösterecek. Ancak UHP nin her bir sayfası, renklerinden logosuna kadar özenle seçildi. Her bir detay için saatler, hatta günler harcandı. Türkiye ye yakışan bir bilimsel dergiyi hazırlamak için yola çıkıldı. Bu anlamda UHP logosu belki de en önemli detay dı. Alışılmışın aksine UHP Logosu bir tür manifesto gibidir. Bir tür ilkeler ve değerler bildirgesidir. Bu nedenle logoyu ve temsil ettiklerini burada anlatmayı bir görev bildik: At ilk çağlardan bu yana özgürlük anlamına gelir. Kanatlanmış bir at ise mevcut sorunları aşma arzusunu, yükselme isteğini yansıtır. Bu nedenle uçan atı olmayan bir medeniyet yok gibidir. Her ne kadar uçan at daha çok Yunan mitolojisinden Pegasus la özdeşleşmişse de Hz. Musa nın da bir uçan atı vardır. Aynı şekilde İslam kültüründe Hz. Peygamber i Miraç ta yükseklere taşıyan Burak da uçan bir attır. Benzeri örnekler çoğaltılabilir. Özetle uçan at insanoğlunun içindeki sınırları aşma arzusunu, yükselme isteğini ve liderlik isteğini sembolize eder. Tüm bu bilgiler doğrultusunda UHP nin uçan atı da her hangi bir kültürün atı olmaktan çok bizlerin uluslararası hukuk ve politika alanında öncülük etme, söz konusu disiplinleri ve bilimsel çalışmaları geliştirme ve yükseltme arzumuzu yansıtmaktadır. UHP nin uçan atı, alanında öncülük ve belki de liderlik hedeflerini gütmektedir. Uçan at ve içinde bulunduğu gökyüzü UHP nin evrenselliği iddiasını gösterir. Aynı zamanda uçan at ve gökyüzü özgürlük vurgusunu ortaya koyar. UHP farklı fikirlere saygılıdır ve her fikrin kendisini ifade etme hakkına saygı duyar ve bu hakkı tüm çabasıyla korur. UHP logosunun sağında yer alan buğday başakları gelişmeyi, refahı ve zenginliği simgelemektedir. UHP buğday dalıyla insanlığın maddi anlamda gelişmesine ne kadar değer verdiğini göstermektedir. UHP ye göre idealler ve ilkeler istikrar ve gelişme ile çelişmek zorunda değildir. UHP, ayağı yere basmayan, uygulama imkanı bulunmayan değer ve fikirlerin kalıcı olamayacağını, uzun dönemde doğru olamayacağını kabul eder. Bu anlamda UHP hiçbir ideolojinin savunma platformu değildir, bu amaçla kullanılamaz. Elbette tüm bu kayıtlar UHP nin özgürlük anlayışını zedelemez. UHP logosunda sol kanatta yer alan zeytin dalı ise manevi zenginliğe ve barışa verilen önemin altını çizmektedir. UHP için barış ve kardeşlik en önemli ilkelerdir. UHP de yayınlanan makaleler uluslar arasında savaşa ve anlaşmazlıklara hizmet etmemelidir. UHP barış ve dostluğun geliştirilmesini kendisine en önemli hedef olarak belirlemiştir ve bu hedefi paylaşmayan makalelerin UHP de yer bulması mümkün değildir. UHP barışa ve anlaşmaya hizmet etmeyen, diğer halklara hakaret veya aşağılama ifadeleri içeren, ortak yaşama hedefini paylaşmayan çalışmaları kabul etmez. Logonun alt kısmında yer alan kitap ise UHP nin bilimsellik ilkesini sembolize eder. UHP nin tüm bu değerleri bilimsellik ve akıl üzerine oturmuştur. UHP ye gönderilen çalışmalar evrensel bilimsel değerlere saygı duymalı ve temel bilimsellik kriterlerine uymalıdır. UHP bilimselliğin evrensel olduğuna inanır. Kitabın üzerinde yer aldığı kaide ise UHP nin değerlerinin ve düşüncelerinin ne kadar köklü olduğunu düşündürür. UHP tüm özgürlükçü ve diğer görüşlere saygılı yaklaşımına rağmen, köklerini yüzlerce yıllık bir geçmişten alır. 180

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVILIZATION AND VALUES İstanbul Yaklaşımı İstanbul Approach 18 Aralık 2010 Cumartesi, İstanbul Ticaret Odası 18 December 2010,

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health Derginin Sahibi : HASUDER adına Doç. Dr. Tacettin İnandı, Mustafa Kemal Üniversitesi., Hatay Baş Editör Editörler Kurulu :Prof.Dr.

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Editör/ Editor: Aykut Polatoğlu Yardımcı Editör/Assistant Editor: Ali Dayıoğlu Yazı Kurulu/Editorial Board Ali Dayıoğlu Fehiman Eminer Ahmet Ertugan

Detaylı

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL AVİM Report No: 2 February 2014 A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL Written by Ali ÇİVİLER Project Director Edited by Amb. Halil AKINCI Secretary General of the Turkic Council

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Civilacademy Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Fatih University 2007 Civilacademy Cilt/Volume 5 Sayı/Issue 3 Kış/Winter 2007 Sahibi/Owner Sosyal Bilimler Topluluğu Social Sciences Society

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER KALKINMA YARDIMLARI TİKA 2005-2012 VERİLERİNİN ANALİZİ UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1-22 Murat KORKMAZ, Ali Serdar

Detaylı

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH April 2011 Nisan 2011 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Volume 9 Number 1 Cilt 9 Sayı 1 August 2013 April 2011 Ağustos Nisan 2013 2011 TURKISH JOURNAL OF PUBLIC JOURNAL HEALTH OF PUBLIC TÜRKİYE

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar dergisi Yıl: 12 Sayı: 44 Temmuz 2012 Sahibi T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Mithat RENDE Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ TJPH/THSD TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ December 2014 April 2011 Aralık 2014 Published three times a year Volume

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır ISSN 1300-7319 PLANLAMA Cilt / Vol. 23 2013 / 3 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

II. ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

II. ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL II. ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (İSTANBUL, 16-17 NİSAN 2009) PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Yayın hayatına Kasım 1984 yılında başlayan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, dört ayda bir Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır.

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık. ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ Türk Nöroloji Dergisi Turkish Journal of Neurology Cilt-Volume: 20 Özel Sayı-Supplement:

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı