5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817)"

Transkript

1 Dönem : 3 Topfentı. MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı: /30 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türlriye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılan «57 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. Ferid M den Başbakan GEREKÇE İstanbul Üniversitesine bağlı Edebiyat Fakültesinde Alman, İngiliz ve Fransız Filolojileri kuruluşları gayesi bakımından, -genellikle klâsik modele -göre öğretim yaptıklarından programlarının ağırlık noktası teoriye ve 'bilimsel araştırmaya yönelmiş durumdadır. Filolojilerden mezun olanlar geniş bir genel kültüre salhip ve problemlere çözüm yolları bulacak biçimde araştırma yöntemlerini kavramış kimseler olarak akademik kariyere intisabedebilecek yeteneklere sahibolarak yetişmektedir. Buradan yetişenler büyük sebillerde geniş 'imkânlara malik oldüklanndan dil öğretmeni olarak memleketin muhtelif yerlerinde bulunan orta öğretim müesseselerine 'gitmemektedirler. 3u nedenle 'de yabancı dil öğretmeni sıkıntısı çekilmektedir. Bu yıkıntınm giderilmesi yurdun lıer köşesine giderek dil eğitimi yapacak yabancı dil öğretmeni yetiştirmekle mümkündür. Diğer taraftan- filolojiler yabancı dili iyi bilenleri eğitmeye göre kurulmuş olmalarına rağmen, liselerden gelen muhtelif seviyede dil. bilen öğrencilerin dil hâkimiyetine dayanan filoloji derslerini takiibedebilmeleri için onlara ayrı ayrı yetiştirme kursları açılmakta bu hal ise öğrencilerin normal olcuma süresinden bir veya iki yıl sonra mezun olmalarına yol açmaktadır. Bu itibarla az dil bilerek liselerden gelen öğrencileri yoğun bir dil eğitimi -verecek liselere ve yüksek öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştirmeyi amaç edinecek bir yüksek okulun açılmasının faydaları büyük olacaktır. Maddelerin Gerekçesi 1 nci madde; yabancı dil yüksel; okulunun ihtiyacı olan öğretim, üye ve yardımcılarına ait kadroların ve okul müdürüne verilecek ücrete ait cetvellerin Üniversite Teşkilâtı Kanununa eklenmesine dair olup kadrolar yılda peyderpey kullanılacaktır. nci madde; mevcut dersleri okutmak üzere atanacak öğretim üyeyi bulunmaması halinde, diğer öğretim üyelerine ek görevle ders verdirme imkânını temin için düzenlenmiştir. Geçici madde; bir kısım kadroların 173 malî yılında kullanılmayacağını öngörmektedir. 3 ncü madde; ek görev alacakların tazminatının kesilmesini temin için öngörülmüştür. ve 5 nci maddeleri; yürürlük ile ilgili maddelerdi/.

2 Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu Esas No: 1/817 Karar No: 16 Millî Eğitim Komisyonu Raporu Yüksek Başkanlığa Başkanlığınız 'tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan 57 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanım tasarısı Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. Tasarının gerekçesi Komisyonca olumlu karşılanmıştır. Tasarı metnin tetkikinde tasarının ve 3 ncü maddelerinde ufak bâzı kelime ilâveleri yapılması ııygaııı görülmüş ve tasarı cetvelleri ile beraber bu değişiklikle aynen 'kabulünle Komisyonumuzca karar verilmiştir. Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Bu Rapor için Başkan ve Sözcü istanbul Adıyaman Ankara Balıkesir Prof. Dr. M. Yardımcı Z. Adıyaman M. Maden M. Yılmaz Çorum Ii. Demirer Eskişehir O. Oğuz İzmir M. Akan Konya S. Ergim Yozgat 1. Kapısız Bursa /. Öktem Bütçe Plân Komisyonu raporu Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonu Esas No. : 1/817 Karar No. : Millelîi İVDeclisd Başkanlığına Komisyonumuza havale buyurulan «57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa efe (kanun tasarısı, Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda görüşüldü : Ülkemizdeki orta dereceli okulların birçoğunda, lisan öğretmemi ya hiç mevcut değil, yahut da 'ehliyetsiz vekil öğratmıenler tarafından öğretim yapılmaktaldır. Öğretmeni bulunan okullardan mezun olan.öğrenciler, üniversite giriş sınavlarında, muhakkak ki, daha başarılı ol makta bu durum da >eğitimde eyitlik ilkesini zedelemektedir. Onta dereceli okullara lisan öğretmeni yetiştiren kurumlardan biri olan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine bağlı Alman, İngiliz ve Fransız Filolojileri, müfredatlarının ağırlık noktalarını bilimsel araştırmaya ayırmaktadırlar. Filolojileri ıbitirenler geniş kültüre sahip, her türlü proibleımleri halledebilecek seviyede yetlştikleriııien, ıbüyük şehirlerde çok İ3 r i imkânlarla- iş bulabilmekte, hu nedenle de 'memleketin çeşitli yerlerine dağılmış bulunan orta dereceli okullara gitme makteddrler. Ayrıca Filolojiler yabancı dili iyi bilenleri eğitmek gayesi ile kurulmuş nıüessese-

3 _ 3 ler olmasına rağmen, liselerden muhtelif bilgi seviyesinde gelen öğrencileri Filoloji derslerini takibedebilecek: seviyeye getirmek için ayrı ayrı kurslar tertilbetınekte, bu durum öğrenim süresinin bir veya 'iki yıl daha ıızam.asma sebeboknaktadır. Bu afesaiklıkları gidemnok için liselerden az dil bilerek gelen öğrencileri, metotlu bir dil eğitini ile orta dereceli' 'öğretim müesseselerinin, öğretmen ihtiyacını karşılayacak seviyede bir yüksek okulun.açılması faydalı olacağı gerekçesi ile hazırlanan bu tasarı, ön havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonuna sevlk olunmuş, komisyondaki görüşmelerde, tasarının nci ve 3 ncü maddelerinde Iküçük bâzı değişiklikler yapılmış, geçici ve diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 'Tasarı ile /kurulması öngörülen İstanbul Üniversitesinde, rektörlüğe bağlı yabancı dil yüksek okulu, lisan öğretmeni ihtiyacına büyük ölçüde yardımcı olacağı bir gerçektir. Bu nedenlerle hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da uygun görülerek.maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 'Tasarının 1 nci, g'eçdoi maddesi ve ncü, 5 nci maddeleri ile Millî Eğitim (Komisyonunun nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. * Eğitim hizmetlerindeiki büyük bir boşluğu dolduracak olan bu tasarının biran önce kanunlaşması açan Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ayrıca kararlaştırılmıştır. öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. Başkan vekili 'Sözcü Kâtip 'Niğde Ankara Çorum Adana N. Çerezci M. K. Yılmaz A. Topçubaşı 8. Kıh<: Gorilim Edirne Eskişehir Eskişehir A. Güler t. Ertem t. Angı S. Öztürk İmzada buıkınaunıadı İsparta İstanbul İzmir Kayseri A. İ. Balım O. C. Fcrsoy K. Önder V. Â. Özkan Niğde Samsun //... Kavurmacıoğlu H. Özalp İmzada bulunamadı.

4 Hükümetin teklifi 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanını tasarısı MADDE sayılı Üniversiteler Kanununun nci maddesi uyarınca istanbul Üniversitesinde Rektörlüğe bağlı olarak açılan Yabancı Dil Yüksek Okuluna ait ilişik 1 ve sayılı cetvellerde yazılı kadrolar, 57 sayılı Kanuna bağlı (1) ve () sayılı cetvellere eklenmiştir. MADDE. Yabancı Dil Yüksek Okulunda mevcut ve kurulacak kürsüierdeki ve kürsüsü bulunmayan dersleri okutmak için atanacak öğretim üyesi bulunmadığı takdirde diğer fakültelerin öğretim üyeleri açık kadrolara ek görevle atanabilirler. MADDE 3. Yabancı Dil Yüksek Okuluna atanan öğretim üyeleri ile yardımcılarına Üniversiteler Kanununun değişik 3 nci maddesine göre tazminat verilmeye devam edileceği gibi haklarında 7 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi de uygulanmaz. GEÇİCİ MADDE Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 173 malî yılında kullanılmaz. MADDE. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. - - Millî Eğitim Komisyonunun değiştirip metni 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı MADDE 1. Tasarının 1 nci MADDE. Yabancı Dil Yüksek Okulunda mevcut ve kurulacak kürsüierdeki ve kürsüsü bulunmayan dersleri okutmak için atanacak öğretim üyesi bulunmadığı takdirde diğer fakültelerin öğretim üyeleri ve yardımcılar kadrolara ek görevle atanabilirler. MADDE 3, Yabancı Dil Yüîssek Okuluna ek görevle atanan öğrenim üyeleri ile yardımcılarına Üniversiteler Kanununun değişik 3 nci maddesine göre tazminat verilmeye devam edileceği gibi haklarında 7 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi de uygulanmaz. GEÇİCİ MADDE Tasarının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE, Tasarının ncü Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı MADDE 1. Tasarının 1 nci MADDE. Millî Eğitim Komisyonunun nci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 3. Millî Eğitim Komisyonunun 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. GEÇİCİ MADDE Tasarının geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE, Tasarının ncü

5 Hükümetin teklifi MADDE 5. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. _ 5 - Millî Eğitim Komisyonunun değiştiriş metni MADDE 5. Tasarının 5 nci Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği metin MADDE 5. Tasarının 5 nci Başbakan F. Melen Z. Baykara Millî Savunma Bakanı M. İzmen Maliye Bakanı Z. Müezzinoğlu Ticaret Bakanı iv. Talû Tarım Bakanı İ. Karaöz Sanayi ve Tek. Bakanı M. Erez İmar ve İskân Bakanı T. Toker D. Kitaplı /. Öztürk İçişleri Bakanı F, Kubat Millî Eğitim Bakanı 8. Özbek Sağ. ve Sos. Y. Bakanı K. Demir Ulaştırma Bakanı R. Danışman En. ve Tab. Kay. Bakanı N. Kodamanoğlu Köy İşleri Bakanı N. Sönmez Genç. ve Spor Bakanı A. Karaküçük /. Arar Adalet Bakanı F. Alpaslan Dışişleri Bakanı Ü. II. Bayülken Bayındırlık Bakanı M. Öztekin (Kim. ve Tekel Bakanı II. Özalp Çalışma Bakanı A. R. Uzun er Turizm ve Tan. Bakanı E. Y. Akeal Orman Bakanı S. İnal Millet Meclisi. (S. Sayısı : 886)

6 6 - HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER (1) SAYILI CETVEL D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi Sayı Aylık Yabancı Diller Yüksek Okulu (Öğretim üyeleri) Profesör Doçent 6 7 öğretim yardımcıları 8 Asistan Asistan Uzman Okutman 3 o () SAYILI CETVEL Yüksek Okul Müdürü I (3) SAYILI CETVEL Profesör Doçent Asistan Öğretim Yardımcıları 1 1 o O GOO Uzman Okutman Bütçe Plân Komisyonunun cetvelleri CETVELLER Tasanya bağlı 1, ve 3 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. «^

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak da Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak da Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiştir. D ö n e m : 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 487) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808)

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 416)

TBMM (S. Sayısı: 416) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 416) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının

Detaylı

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Toplantı : 7 I CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 98 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Komisyonu raporu (/7) T. C. Başbakanlık 0..

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 51) Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/436)

Detaylı

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık

Detaylı

Dönem : 1 Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı :

Dönem : 1 Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : Dönem : 1 Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 954 6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 597

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 597 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 597 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

SIRA SAYISI: 712 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 712 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 712 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ankara Milletvekili Cemil Çiçek in; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Kanunu Teklifi

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 665)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 665) Dönem: 19 Yasama Yılı :3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 665) Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri Komisyonları Raporları

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 579

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 579 Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 579 Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret;

Detaylı

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M. M. (S. Sayısı: 180) Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) T.C. Başbakanlık 6.10.1983

Detaylı

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına S. Sayısı: 230 Denizyolları İşletme Kanununun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının kaldırılması hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/568)

Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/568) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 223) Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/568) Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Anayasa ile Bayındırlık,

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 319)

TBMM (S. Sayısı: 319) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 319) Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabu Kaynaklar, Bilgi ve

Detaylı

CUMHURIYET SENATOSU TUTANAK DERGISI

CUMHURIYET SENATOSU TUTANAK DERGISI TOPLANTI : CUMHURIYET SENATOSU TUTANAK DERGISI «< M CiLT: 8 nci Birleşim İl.9.97 Pazartesi I _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II GELEN KÂĞITLAR III BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI. Başkanlıkça, sayın

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552 Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Millî Eğitim Komisyonları Raporları. (1/721) T. a Başbakanlık

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları:

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları: BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 0001: Amaç Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma,

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 240) İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Malatya

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler İÇİNDEKİLER 3 1. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası...5 2. Vakıf Yöneticiler Kurulu...21 2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü...23

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı