YÖNETıctLERIN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLANMASI*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETıctLERIN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLANMASI*"

Transkript

1 YÖNETıctLERIN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLANMASI* Colm O'NUALLAIN Çev: M. Kemal ÖKTEM** Bu rapor, Ankara'da 1-2 Ekim 1987 tarihlerinde yapılan gayriresmi yuvarlak masa toplantısındaki tartışmalardan ortaya çıkan başlıca noktaları yansıtmaya çalışmaktadır. Toplantı, Devlet Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve OECD Teknik İşbirliği Komitesi tarafından düzenlenmiştir. Toplantının amacı, Türk yetkililerinin diğer bazı OECD üyesi ülkelerdeki kamu görevlilerinin üst düzey görevlere hazırlanmasına ilişkin çeşitli girişimler, gelişmeler ve deneyimleri gözden geçirebilmelerini sağlamaktı. TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Nuri TORTOP'un konukları karşılamasından sonra, Devlet Bakanı Sayın Kazım Oksay toplantıyı resmen açmıştır. Türk katılımcılar arasında Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve TODAİE'den öğretim üyeleri ve üst düzey yöneticileri yer almıştır. Yabancı katılımcılar şu ülkelere ilişkin bilgi ve deneyimi sunmuşlardır: Avustralya, Kanada, Danimarka, Fransa, Federal Almanya, İrlanda, İsveç ve İngiltere. Konunun bütün ayrıntılarıyla ele alınması için toplantı süresi yetersiz olduğundan, bazı noktalar kısmen açıklığa kavuşturulmuştur. Bu nedenle, bu raporun bazı bölümleri çok kısa olmuştur. Öte yandan, toplantıda sunulan, özellikle performans değerlendirme gibi, özgül konular, bu rapora ek başka bir raporda yer alacaktır. GiR İ Kamu Görevlilerinin Üst Düzey Yönetici Kadrolara Hazırlanmasının Taşıdığı Büyük Önem, Bu Sorunu Daha Acil Hale Getirmektedir '" '" * OECD İşbirliği Programı Çerçevesinde 'de İngilizce olarak hazırlanan Danışman Raporundan çevrilmiştir. TODAİE Asistanı, Çevirinin yapılmasında değerli görüş ve düşünceleriyle yardımlarım esirgeme. yen hocam Doç. Dr. Doğan CANMAN'a teşekkürü borç bilirim. Ş

2 24 AMME İDARESi DERGİSi Kamu görevlilerinin üst düzey görevlere hazırlanması, gunumüz ekonomik ortamında giderek acil olmaktadır. Uluslararası edinilen deneyimler göstermektedir ki: Ulusal kaynaklarm önemli ve çoğu kez artan oranda bir bölümü, kamu kesiminde üst düzey kamu görevlilerince alınan kararlara göre kullanılmaktadır; - Sınırlı ulusal kaynaklar, artan gereksinim ve istemleri (taleplerd karşılayamamaktadır; azaltılması Kamu harcamalannın ve kamu hizmetinin hacmi ile maliyetinin yönünde artan istemler (talepler) vardır; ve kamu kesimi Hükümetler, kamu yönetiminin iyileştirilmesine nin yeniden düzenlenmesine çalışmaktadır. - Ulusal hükümetlerin çalışmaları ve sundukları kamu hizmetleri, kapsam ve yarışmacılık bakımından hızla büyüyen uluslararası bil' boyut kazanmıştır. İnsan kaynağının geliştirilmesi uygulaması, diğer alanlarda olduğu gibi, değişik ülkelerde kaçınılmaz olarak bir dizi etmen tarafından etkilenmektedir. Bunlar, eğitim sistemi, yönetsel gelenek ve kültürü içermektedir. Bu nedenle bir ülkede başarılı olan sistem ve uygulamalar, uyarlama yapılmaksızın diğer ülkelere gerektiğinde aktarılmamaktadır. Yine de, bir ülke için, kamu görevlilerinin üst görevlere hazırlanmasında diğer lilkelerdeki uluslararası düzeyde yatırım ve yeni gelişmeleri zaman zaman. gözden geçirme ve de~erlendirme iyi bir fırsattır. Hazırlama, Eğitimden Çok Daha Fazla Şeyler Gerektirir Kamu görevlilerini üst düzey görevlere hazırlamanın, yalnızca yapılacak.eğltimden çok da..1ja fazla şeyler gerektirdiği inancı ve yaygın deneyimi nedeniyle, bu konu daha geniş çerçevede incelenmelidir. ve ge1iş Bu çerçeve, üst düzey kamu görevlilerinin hazırlanmasında tirilmesinde önem taşıyan şu süreçleri içermektedir: - Performans (işbaşarımı) değerlemesi, - Yükselme (terfi> için seçme, - Gelişme ve eğitim gereksinimleıinin belirlenmesi, - Kariyer geliştirme (hareketlilik dahil), - Yönetimi geliştirme ve orta ve üst düzey kamu görevlilerinin diğer temel eğitim gereksinimleri ve eğitim t.ürleri, - Personeli eğitim için güdüleme veya astların eğitimini sağlama, Uygun eğitim (sağlanması) için gerekli kaynaklar. Ulusal kamu hizmetlerind3 merkezi insan kaynağı veya personel!']levi, işe alma yöntemleri ve düzeyleri, eğitim ve geliştirme için kurumsal düzenlemeler gibi konular da gözönünde bulundurulmalıdır.

3 YÖNETiCİLERİN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZIRLAı\1MASI 25 Türkiye'de, Fransız Ulusal Yönetim Okulu'na <ENA) olan yakınlık ve ilgi nedeniyle, ENA'nın rolü ve deneyimi toplantının başlarında incelenmiştir. Daha sonra, diğer ülkelerdeki uygulamaların ve deneyimlerin belirli yönleri üzerinde bir dizi sunuş yapılmıştır. Fransa'da ENA Rol ve Deneyiminin İncelenmesi Fransa ve ENA'ya ilişkin olarak, ENA'nın kurulduğu koşulları, ulaşılmak. istenen amacı, geçen süre içinde Fransa'da kamu yönetimindeki değişiklikleri akılda tutmakta yarar bulunmaktadır öncesi, Fransız yönetiminde işe almada değişik sistemler bulunmaktaydı. Grands Corps sistemi - Conseil d'etat (Danıştay), Cour des Comptes (Sayıştay) ve inspecteurs des Finance (Maliye MüfettişlerD ve her ba..1{anlıgın «redacteurs» işe alma sistemi değişikti. Her bakanlık için ayrı yanşma sınavları, işe alınanlarda farklı nitelikler sözkonusuydu. Bu nedenle, ortak bir yönetici sınıfı yoktu. ENA'nın yaratılmasının önemli bir amacı, Fransız yönetiminin değişlk kademelerine (düzeylerine) eleman almayı tek bir yöntemde birleştinnektl Üst düzey kariyer kalıplarında farklılıkl~' olmasına karşın, bu amaca ulaşılmıştır. ENA, toplumsal anlamda yönetimin açılmasında (işlevselleşmesinde) ilerlemenin bir unsw-u olmuştur. ENA'da, halen kamu görevlisi olanlardan giriş sınavlarında başarılı olanlara, dışardan sınava girenlere olduğu gibi sınırlı bir sayıda yer ayrılmıştır. Yine de, 1945'den bu yana, özellikle son on yıldır epeyce değişiklik olmuştur. Teknolojide ve teknolojik çevrede ulaşılması güç değişiklikler tur. olmuş Bakanlıklardaki sosyo-kültürel çevıe de aegışmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikler, büyük kamu, yan-kamu ve hatta bazı durumlarda özel kuruluşları yönetecek olan ENA mezunlannın sürekli eğitiminin uygun ola rak geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu ve bununla ilgili konularda, Fransa'da şu sıralar bazı yansımalar ('belirtiler) sözkonusudur. Örneğin, orta düzey kamu görevlilerinin daha etkili olarak gelişiminin sağlanmasının gerekli olduğu yolunda bir görüş vardır. Kamu yönetiminde gerekli değişikliklerin getirilmesi için yapılması zorunlu işlerin acilliği ve bürob:raslnin yavaş cevap vermesinin frenleyki etkileri arasında bir karşıtlık bulunmaktadır. Bu sorun, tüm ülkelerde vardır. Bu itibarla, üst düzey yöneticileri için uygulamalı çalışmaıarı ve ilgili tekniklerde eğitimi destekleyici ve güncelleştirid olup, onların üniversitelerden veya ENA benzeri okullardan getirebilecekleri bilgiye gereksinim vardır. Başlangıç eğitim/öğretimi, orta düzeyde ve elli yaşa doğru yer verilmesi geceken sürekli eğitim/öğretim sürecindeki en önemli evrelerin yalnızca ilk aşamasıdır.

4 26 AMME İDARESİ DERGİSİ Yenilik, Değişim ve Reform-Kamu Görevlilerini Üst Düzeylere Hazırlamanın Zorunlu Nedenleri Daha önce sözü edilen ülkelerin deneyimlerine dönüldüğiinde özellikle yenilik, değişim ve reform, kamu görevlilerini üst düzeylere hazırlamak için, genellikle hem çerçeve hem de zorunlu bir neden olarak görülür. Örneğin, Avustralya, İrlanda, İsveç ve İngiltere'de resmi kamu kesimi reformu veya bazı durumlarda programların yenilenmesi sözkonusudur. Bu programlar, son bir kaç yıl içinde başlatılmıştır ve halen yürürlüktedir. Kamu görevlilerinin hazırla...tlınası ve geliştirilmesinde özgül girişimlerdir. Yine de, şu sıralarda böylesi resmi programların olmadığı ülkelerde bile şimdiki ve gelecekteki üst düzey kamu görevlileri üzerinde odaklaşan paralel gelişmeler vardır. Politikacıların Başlattığı Personel Reformu Kamu hizmeti görevlilerine yönelik reform girişimi, birçok \ıikede siyasal ideolojileri ne olursa olsun, politikacılardan gelmektedir. Bu girişim, bazı durumlarda çok üst düzeyden gelmiştir. Birçok ülke politikacılan arasında ulusal sınırları aşan zımni ve giderek artan bir göriiş birliği ortaya çıkmaktadır; buna göre, memuriyette orta ve üst düzeye gelecek olanların işe alınması, yükseltilmesi, derece indirimi ve hatta roliine ilişkin yerleşik uygulamaların gözden geçirilmesine ve üzerinde yeniden düşiinülmesine acil olarak gereksinim vaı'dır. MERKEZi insan KAYNAKLARI/PERSONEL YÖNETİMi İşLEVi Merkezi Sorumluluk Çoğunlukla Bir Bakanlığa Verilmiştir Siyasal düzeyden yönetsel ya da örgütsel düzeye geçildiğinde, ulusal! federal kamu hizmetlerinde görevli insan kaynaklarından veya personelden merkezi düzeyde sorumluluk biçimleri üzerinde durmak önem kazanmaktadır. Beklenileceği üzere, bunun bazı değişik biçimleri bulunmaktadır, çoğu durumda merkezi sorumluluk bir Bakanlığa verilmiştir. Çoğunlukla da Maliye Bakanlığı (veya Hazine) bu sorumluluğu üstlenmiştir. İki örnekte - Kanada ve İngiltere - bir ikinci kurum belirli özgül işlevleri yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Bunlar, sırasıyla, Kamu Hizmeti Komisyonu (Public Service Comroission) ve Başbakanlıktaki (Cabinet Office) (Yönetim ve Personele ilişkin) birimdir. Federal Almanya'da, Federal İçişleri Bakanlığı - anayasal nedenlerle - merkezi koordinatörlük rolüne sahiptir. İsveç'te ise, sorumluluk, görece yeni kurulmuş olan Kamu Yönetimi Bakanlığı'nındır. Merkezi sorumluluğun bölündüğü bu örneklerde, Maliye/Hazine Bakanlığının merkezi politika işlevini elinde tutma, memur sayısının ve ücretlendinnenin denetimini gerçekleştirme eğilimi vardır.

5 YÖNETiCİLERİN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZıRLANMASı 27 En az iki örnekte Danimarka ve İngiltere'de - insan kaynakları/personel yönetimi işlevindeki sorumluluğu mümkün olduğunca merkeziyetcilikten ademimerkeziyetciliğe kayarak Bakanlıklara devretme konusunda bilinçli bir politika izlenmektedir. Danimarka'da, Bakanlıklar bu sorumluluğu Maliye Bakanlığından çok geniş yetkilerle almayı beklemektedir. İngiltere'de ise, Maliye Bakanlığı, toplam kadrolar (görev yerleri) ücretler ve genel istihdam koşullarıyla ilgili sorumluluğu elinde tutmaktadır. Yerinden yönetim eğilimi, kariyer geliştirme ve eğitim politikalarının çok daha belirgindir. uygulanmasında işe ALMA Üst Düzey Konumları Doldurmada Önemli Değişiklikler Memuriyette üst düzeyler için işe almada çeşitli ülkelerde önemli değişiklikler olmuş ve olmaktadır. Bunlar üst düzey görev yerlerinin aynı kurumdan atamalarla doldurulduğu geleneksel sürecin terkedilmesi yönündedir. Kanada'da, üst düzey yönetici mevkileri kamuya ile:..fl edilebilir ve açık yarışmayla işe alınacaklar belirlenir. Bu düzeydekilerin yeni düşünceler getirmesinin ve deneyimin önemi konusunda temel bir inanç vardır. Avustralya'da, en üst düzeydeki kadroların yüzde birine açık yarışma yöntemiyle atama yapılmıştır. Bu uygulama yalnızca ülkede oturanlara veya Avustralya uyruklulara özgülenmiş değildir. Tüm Bakanlıklardaki yöneticiler sözleşme ile politik atamalar yapılarak iş başına gelmektedir. İrlanda'da, en üst ikinci ve üçüncü düzey görevlere getirilme, son yıllarda açık yarışma sınavları ile yapılır olmuştur. Bakanlıklarda en üst düzey göreve atama, yalnızca yedi yıllık bir dönem için ve 60 yaş tavanı gözetilerek yapılmaktadır. İngiltere'de, açık yarışma, ilk düzey yönetici kadrolara (Müdür düzeyi) atamada uygulanan bir yöntem olmuş, yönetsel derecelerin en alt düzeyine işe almada geçmişteki uygulama terkedilmiştir. işbaşarimi DEGERLEMESİ Bireysel eğitim gereksinimi ve yükselme potansiyelini ölçmek için kullanılır Sözü edilen beş ülkede, biçimsel bir işbaşarımı değerleme sistemi uygulamaya konmuştur. Altıncı ülke olan Danimarka'da, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklan dışında, genel ya da biçimsel bir sistem uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı, değerlemenin sistemli kullanımını veya kişisel gelişmenin Bakanlıklarca görüşme yoluyla ölçülmesini teşvik etmektedir.

6 28 AMME idaresi DERGiSi Üç ülkede - Avustralya, Kanada ve İngiltere - işbaşarımına bağlı ödeme sistemi getirilmiştir. İrlanda'da yeterliğe bağlı ödeme sistemi düşünülmektedir. İsveç'i de içeren beş ülkede, işbaşanmını değerleme sistemi, bireysel eğitime olan gereksim ve gelişme durumunu ve yükselme potansiyelini ölçmek için kullanılmaktadır. Sistemler işbaşarımı/sonuçlarla ilintilidir ve değerlernesi yapılanlara geribildirim ve danışmanlık verilmektedir. Yöneticilere, değerleme yöntem ve tekniklerinde eğitim verilmekte, sistemin değerlendirmesi ise değerlernesi yapılanlara verilmektedrro Bu tür eğitim ve değerlendirıne, sistemin eşitlikçi ve yeterli işlemesi için zorunludur. YÜKSELTMEDE SEçİM Yarışma Alanının Genişletilmesi Eğilimi Değinilen ülkelerin en az yarısında, eşit fırsat veya yeterlik ilkesı'nin, kamu görevlilerinin daha üst düzey görevlere yükseltilmesinde temelolacağı resmen kabul edilmiştir. Her Bakanlıkta üst düzey görevler için yarışma alanının, tüm kamu hizmetlerine ve dahası açık yarışma yöntemine açılma eğilimi farkedilmektedir. Bu durum,belki Avustralya ve Kanada'da en ileri düzeye gelmiştrr. Sunulan bildirilerde yer alan bazı önemli noktalar şunlardır: - Yükseltmede yapılacak seçimin ölçütlerinin ::leneyim, beceriler, bilgi ve yetkinlik (uzmanlık) temeline dayandırıldığı Kanada'da, yükseltmede potansiyelin belirlenmesinde işbaşarımı değerlemesinin rolü çok önemlidir. Avustralya'da üst düzey görevler için yarışma kapsamı genişletilmiş hatta ülke dışını kapsar olmuştur. - İrlanda'da üst düzey görevlere atarnada yedi yıllık bir dönem sınırı getrrilmiştrr. - Danimarka'da son yıllarda genel yönetici nitelikleri'ne özel önem verilmektedrro GELİŞME VE EGİTİM GEREKSİNİMLERiNİN BELİRLENMESİ İşbaşarımınm Değerlernesi ve Bilginin İlk Kaynağı Üst düzey kamu görevlilerinin gelişme ve eğitim gereksinimlerinin belrrlenmesi yaklaşımları ayrıntıda ülkeden ülkeye değişmektedir. Yine de, biçimsel işbaşarımı değerleme sistemlerinin uygulandığı ülkelerde, (bu tür) böylesi gereksinimlerin belrrlenmesinde, değerlemelerden edinilen bilgi ilk ve başta gelen kaynak özelliğindedir.

7 YÖNETİCİLERİN ÜST DÜZEY GÖREVLEHE HAZıRLANMASı 29 Diğer kaynaklar: - Yöneticilerle görüşmeler Eğitim Birimlerinden edinilen bilgi Bakanlıkların yöneticilerinin görüşlerinin a.raştınlması Eğitim kursuna katılanlann geribildirimi - Hedef derecelerin örnekler araştırması - Diğer yerlerdeki uygulamaların karşılaştınlmasıyla elde edilen bilgidir, HAREKETLİLİGİ DE İÇEREN KARİYER GELİŞTİRME Planlamanm Önemi ve Değişik Yollar (Uslubun Çeşitliliği) Kariyer geliştirmede planlamanın önemi ve bunun gerçekleştirilmesinde seçilen yolların çeşitliliği konusunda tüm ülkelerde yüksek bir uyum görülmektedir. Hareketlilik, öncelikli olarak ve bir dizi yollarla sağlanmaktadır. Genç yöneticilerin, yükseltilmelerinden önce bazı ülkelerde olduğu gibi (örneğin, Danimarka, İrlanda ve İngiltere'de) belirli bir süreyle çalıştıklan Bakanlıkların dışında aynca bazı Bakanlıklarda çalışmaları şart koşulur. Personelin. kamu kesimindeki kuruluşlararasında, özel kesim ve sanayi kesimi arasında da değişimi hemen hemen evrensel bir özellik taşımaktadır. Bir kısım ülkelerde, üst düzey memurlar uluslararası görevlere getirilmektedir. örneğin, Kanada'da yöneticilerin yetişmeleri için iki yıllık bir süreye varan diğer ulusal görevlere atanmalan sözkonusudur. Birçok ülkede yöneticiler, eğitim amacıyla ülke dışındaki önemli üniversite ve kurumlara da gönderilmektedir. Bir diğer uluslararası boyut ise, çeşitli ülkelerde karşılıklı ve ortaklaşa düzenlenen üst düzey yöneticiler için seminer ve kurslara katılmak c~maktadır. Böylesi bir girişim F. Almanya, Fransa ve İngiltere'den kamu görevlilerini biraraya getirmektedir. YÖNETİMİ GELİşTiRME VE DİGER TEMEL EGiTİM GEREKSiNİMLERİ VE EGİTİM TÜRLERİ Gelenelmel Yönetim Kültüründen Ça.ğdaş Yönetim Kültürüne Değişim Gereği Ülkelerin çoğunda, memuriyette geleneksel yönetim kültüründen işletme (çağdaş yönetim) kültürüne doğru değişimi gerçekleştirmenin temel bir zorunluluk/gereksinim olduğu yolunda görüş hakimdir.!şletmecilik kültürü, kamu hizmetinde verimlilik, amaçlar ve sonuçlar, performans (işbaşarımı) ve sorumluluk, bireysel ve örgütsel gelişme ve kamuya hizmet anlayışıyla Hintllidir.

8 30 AMME İDARESİ DERGİSl Bu bağlamda, işletmeciliği geliştirme, kişisel beceriler ve önderlik, çeşitli ülkelerdeki programların çoğunda önemle vurgulanmaktad.ır. Federal Almanya'da, hizmete yeni alınan yöneticilere, uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda - özellikle ekonomi ve hukuk alanında bilgilerini tazelemek için eğitim verilmektedir. Örneğin, hukukçulara ekonomide temel konular verilirken, ekonomistler ile diğer toplum bilimcilere temel hukuk verilmektedir. Şüphesiz kamu yönetimi de öğretilmektedir. Birçok ülkede, çeşitli biçimlerde tanımlanan giriş/hazırlık, oriyantasyon (yönlendirme) kursları kamu hizmetinde/memuriyette üst düzeylere alınan ve yükseltilenler için düzenlenmektedir. Bu kurslara katılımın zorunlu kılınması yönünde bir eğilim vardır. Bu kursların genel amacı, hükümet mekanizmasının, kamu politikalarının ve konularının, mali ve personel yönetiminin, ast-üst ilişkilerinin ve kamu yönetimi - halk ilişkilerinin, memurun hiyerarşinin değişik basamaklarında/düzeylerinde gelişen ve değişen rolünün anlaşılmasınıl bu konulardaki anlayışının genişletilmesini sağlamaktır. Bu konulara Kanada' daki oriyantasyon/yönlendirme kurslarında yer alan stres, kalp hastalıklan ve ağırlık denetimini içeren şu ilginç başlığı ekleyebiliriz: «Sağlık ve Sağlamlık». İngiltere'de, merkezi personel birimi kişisel gelişme planı çerçevesinde, üst düzey memurlarda aranan yeteneklerin (uzmanlık alanlarının) bir listesini çıkarmıştır. Bu liste, ('çekirdek» yetenekler (uzmanlıklar) olarak tanımlanan ve tüm Bakanlıklardaki üst düzey görevliler için gerekli görülen yetenekleri (uzmanlıkları) kapsamaktadır. Ayrıca, Bakanlıkların kendi gereksinmelerine göre uyarlayabilecekleri «önemli» yeteneklerin de bir listesi vardır. Çekirdek Yetenekler: - Kaynakların ve örgütlerin yönetimi, - Personelin yönetimi, İşin içeriğinin bilinmesi ve anlaşılması, Kendi işini yönetme, Bilişim teknolojisi, - Kendi iş alanında daha çok uzmanlık bilgisi veya uzmanlıkdır. Önemli yetenekler Temsil/ifade becerileri, Yazılılyönetsel beceriler, - Politika yönetimi, - Ekonomi, - Muhasebe ve maliye - Nicel becerilerlistatistik Hukuk - Sınai (endüstriyel) ilişkiler

9 YÖNETİcİLERİN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZıRLANMASı 31 Eğitim Uzun Süren Mesleki Geliştirme Sürecinin Ayrılmaz Parçası Eğitim kurslanna bakacak olursak, tüm ülkelerde eğitimin, bir kariyerin üst düzey memurlar için uzun gelişme sürecinin ayrılmaz, tamamlayıcı bir parçası olduğu kavramının vurgulandığını görürüz. Bu tür memuriyetlerdekilerin, görevlerinden uzunca sürelerle uzak kalmalarının uygulamada güç olduğu genellikle kabul edilmektedir. Sonuçta, gerçekleştirilen kurslann çoğu, ölçeksel (moduler) temelde yapılandınlmış/hazırlanmış biçimde, kısmen personelin hizmet süresine bağlı olarak birkaç günlük veya birkaç haftalık dönemlerle ve işbaşına dönüşü mümkün kılan aralıklarla düzenlenmektedir. Bazı durumlarda, bu ara verilen dönemler süresince, katılımcılann proje çalışması vb. hazırlıkları yapması gerekmektedir. Üst düzey memurların uzunca süreli kurslara katılmasının güçlüğü, örneğin Müdür Yardımcılarının Fransız P.T.T.'since düzenlenen ve bir Kamu Yönetimi Enstitüsünde gerçekleştirilen ilginç bir kursa devam etmelerinde sorun yaratan bir etmendir. Benzeri zorluklarla diğer ülkelerde de karşılaşılmıştır. öte yandan, bazı ülkelerde, üst düzey memurların 5-10 haftalık dönemleri kapsayan kurs veya gelişme programlanna katılımını zorunlu kılma yönünde son yıllarda birtakım girişimlerde bulunulmuştur. Örneğin İsveç'te, yeni kurulan Devlet Önderlik Dairesi, 5-10 haftalık modüllerle 9 aylık bir döneme uzanan gelişme programlan düzenlenmiştir. Danimarka'da beş yıldır yapılan üst kademe yöneticilik eğitim kursu 12 aya dağıtılmış 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır. İngiltere'de yeni atanan Müsteşar Yardımcılan için üst düzey yöneticilik programı 6 haftalık yatılı kursları kapsamaktadır. Tanıtılan çeşitli programların içeriği gerçek anlamda politikayı vey8. hedefleri yansıtır. Bunlara değişik olarak «kamu hizmetinde etkili yönetim yeteneğinin güçlendirilmesi», «katılanlara değj,-şimle etkileşimde bulunma ve yönetmede, belirsizlikle uğraşmada, örgütlerini ve personeli daha iyi yönetmede, kamu ve özel kesim arasında daha iyi çalışma ilişkileri elde etmede yardımcı olmak,." ve «daha etkili yönetim sistemleri oluşturmada ve kamuya götürülen hizmetin niteliğini yükseltmede yardımcı olmak» biçiminde değinilir. Özel Kesim Yönetim Uzmanlık ve Deneyiminden Yararlanılması Bazı ülkelerde özel kesimin yönetim uzmanlık ve deneyimine önem verilmesi yolunda bir eğilim belirgindir. Bazılarında ise, üst düzey özel kesim yöneticileri kamu kesimindeki üst düzey yönetici meslekdaşlarıyla konferans ve seminerlerde bir araya gelmektedir. İngiltere'deki üst düzey yönetim programında, altı haftalık programın ilk dört haftasında bir arada bulunurlar.

10 32 AMME İDARESİ DERGİSİ Kamu-özel kesim kanşımının ilginç bir genişlemesi, İsveç örneğindeki Devlet Önderlik Dairesin'ce düzenlenen gelişme programları ve yürütsel forum (toplantı)lardaki belirli değerlerde görülür. Bu değerler: - Kamu kesiminde adaletin temel ilkeleri ve temel haklann korunması, Ozel kesimin hedefler, verimlilik ve sonuçları vurgulaması ve - Gönüllü kesimin değerleri ve kültü...-üdür. Kapsarnın ve Üst Düzey Yöneticilik Programına Güvenin Gösterilmesi Genişletilmiş üst yönetim programının alanı ve güvenilirliği İngiltere'deki programın ilk dört haftasında kamu ve özel kesim katılımcılarının bir araya geldiği dört bölümde çok iyi gösterilmiştir. Bunlar ': - Uluslararası, ekonomik, endüstriyel, teknolojik, fiziksel - ve toplumsal çevrede, mevcut ve gelecekte görülecek en önemli değişikliklerin gözden geçirilmesi, - Üst yöneticilerin stratejik yönetim, pazarlarna, para ve insanlann verimli yönetimindeki rolünün incelenmesi, - Gerçek ve güncel başlıca sorunlann katılımcılar tarafından incelerup. kendi «çözümlerinin" eleştirilmek ve tartışılmak üzere alanlarında en üst düzeyde bulunan uzmanlara sunulması. - Tanın.."Illş uzmanlarla panellerde başlıca konulann seminer biçiminde tartışılmasıdır. Üst Düzey Yöneticisinin Uluslararası Boyutta Rolü Çok önemli ve büyüyen uluslararası boyutta üst düzey yöneticisinin rolü özellikle vurgulanmıştır. Bu, çeşitli programlara ve karşılıklı değişim, du: ülkelerde görevlendirme, diğer ülkelerden memurlarla ortak kurslar sağlamayı amaçlayan değişik girişimlere yansıtılmıştır. Bu bağlamda, Federal Almanya ve İrlanda'da AET'ye ilişkin yönlendirme, eğitim ve dil kurslanna duyulan gereksinime özel önem verilmektedir. Memurların üst düzey görevler için gelişiminin zorunlu olarak, kesintisiz bir süreç olduğu, bir dizi yaklaşım ve etkinlikleri kapsadığı, biçimsel (resmi) eğitim ku.rslannın da en önemlilerden, ancak bu etkinliklerin yalruzca bir unsurunu oluşturduğu gerçeği, genel kabul görmektedir. Aynca, iş başında öğrenme, geliştirici görevler, projeler, özel sektörde görevlendirme, yurtdışı görevlendirineler de olmalıdır. Bu unsurlardan bazıları, üst düzey memurun kariyerindeki her başarılı aşamadaki sürecin bir bölümünü oluşturmalıdır. Geniş kapsamlı bir gelişme programının etkili işleyişinin, üst siyasal ve yönetsel düzeylerin etkin (aktif), açık ve güçlü desteğiyle sağlanabileceği genellikle bilinmektedir. YÖNETİMİ GELİŞTİRME VE EGİTİM için KURUMSAL ÇERÇEVE Muhtelif ülkelerde, üst düzey memurlar için yönetimi geliştirme ve eğitimin sağlandığı çeşitli örgütler, düzenlemeler ve işleyen sistemler bulun

11 YÖNETİCİLERİN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZıRLANMASı 33 maktadır. Bunların bazıları birkaç ülkede ortak özelliktedir. İsveç tsveç'te, kamu hizmetinde (memuriyette) personel işlevinden merkezi olarak sorumlu Bakanlık, Kamu Yönetimi Bakanlığıdır. Bu bakanlığa bağlı olarak, asıl eğitim örgütü, Kamu Hizmeti Eğitim ve Geliştirme Ulusal Enstitüsüdür (SIPU). İşgörenleri (çalışanları) memurlardır. Bakanlık bütçesinden yardım alır; fakat, kendini finanse eden bir yapısı vardır, (döner sermaye gibi) aldığı parayı geri döndürmeye ve kar yapmaya çalışır. Bu düzenleme, Enstitünün yönlendirilmesinde ve etkinliklerinin, hem ulusal hem de uluslararası pazarlanmasında belirli bir kültür ve disiplin sağlamaktadır. Memurlar esas olarak SIPU'nun düzenlediği kurslara katılırlar; fakat İsveç'teki diğer enstitülere ve ülke dışına da giderler. Devlet Önderlik Dairesi (STIL) son yıllarda kurulmuştur ve en üst düzey 1500 memura hizmet verir. SIPU'nun bir uydusudur; fakat, görece özerktir ve bir Program Kurulu'nca denetlenir. Fransa Fransa'da, Başbakanlık Kamu Hizmeti Genel Müdürlüğü merkezi sorumluluğa sahiptir. Eğitimin geliştirilmesi/artınlmasından ve eylemlerin eşgüdümünden sorumludur. Memurların eğitimi, esasında bir dizi, temelde özerk olan Enstitü tarafından yapılır. Fransa Ulusal Yöneticilik Okulu fena), bu Enstitüler arasında merkezi role sahip olanlardan biridir. Enstitüler, genelde eğitim programlan geliştilir ve sunarlar, seçmek serbesttir. Yönetsel reform, Fransa'da eğitime bağlı olarak görüldüğünden, bir ikinci Ba.kanlık Yönetsel Reform Bakanbğı - da, Frans;z devlet memurlanna sağlanan eğitimle ilgi1enmot::tedir. İrlanda İrlanda'da Personel işlevinden merkezi sorumluluk Maliye Bakanlığı'ndadır. Devlet memurlannın eğitimi bakanlıklarda, kadrosu memurlardan oluşan Devlet Memurları Eğitim Merkezinde ve Kamu Yönetimi Enstitüsünde (IP A) sağlanmaktadır. IPA, hukuksalolarak bir özel yapı biçiminde oluşturulmuştur ve kurumsal ve bireysel üyeleri vardır. Kurumsal üyeler, tüm Bakanlıklar, yerel yönetimler, sağlık kurullan, (PrastatalsHar, üniversiteler ve diğer bazı tüzel kişilerdir. Devletten, yerine getirdiği özel hizmetler için mali yardım alır; fakat, eğitim ve diğer faaliyetleri için ücret talep eder. Faaliyetleri, Devlet memurlarının ve diğer kamu görevlilerinin eğitimini, başlıca üç tane temel dereceli programdan (kamu yönetimi, yerel yönetim ve sağlık yönetimi alanında) oluşan öğretimi, bir üniversiteyle ortak yürütülen Politika Çalışmalarında Master Programı'nı ve araştırma, danışmanlık ve yayıncılığı içermektedir.

12 34 AMME İDARESİ DERGİSİ İnglltere Ingiltere'de Başbakanlık'taki Yönetim ve Personel birimi, merkezi kurumdur. Kamu Kurum ve kuruluşlan için politikaları belirler. Her kurum ve kuruluşun kendi eğitim birimi vardır; fakat, dışarıdan uzmanlar getire bilirler. Devlet Memurları Koleji bir merkezi kurumdur; ancak, kamu hizmeti görevlilerinin eğitiminin yalnızca yüzde 2Q'sini sağlar. Kursların çoğu kısa ve yoğundur. Kurumlar, katılımcılarının ücretini ödemek zorundadır. Eğitim diğer kuruluşlarca da yerine getirilmektedir. Örnek olarak, Bristol Üniversitesinde, memurları, sağlık ve yerel yönetim personelini eğitim ve araştınna faaliyetleri için biraraya getirmek üzere kurulmuş bu lunan Bölüm verilebilir. Danimarka Danimarka'da durum İsveç'tekine çok benzemektedir. Danimarka Kamu Yönetimi Okulu fdanish School of Public Administration) başlıca devlet eğitim merkezi olarak yasayla kurulmuştur. Maliye Bakanlığına bağlıdır; fakat, merkezi ve yerel yönetim temsilcilerini kapsayan yönetim kurulu ile özerk bir statüye sahiptir. Yönetim merkezi Kopenhag'dadır; ama Okul, 5 bölgesel merkezde de eğitim vennektedir. Okulun kendini finanse etmesi gerekmektedir. Bazı ozel kurs türleri için hükümetten mali destek almaktadır. Açık pazarda diğer eğitim kurumlarıyla rekabet etmek zorundadır. Ayrıca danışmanlık işi de vapmaktadır. Danimarka'da diğer önemji bir kuruluş da, bu okulun yakın işbirliği içinde olduğu Yerel Yönetimler Eğitim Enstitüsü'dür. Federal Almanya Federal Almanya'da, kamu hizmeti için merkezi eğitim kuruluşu Federal Akademi'dir. İçişleri Bakanlığının bir parçasıdır; fakat, ayrı varsayımlarla kurulmuştur. Yılda çoğunlukla üst düzey 6000 memurun katildığ', ortalama 300 seminer ve kurs düzenlemektedir. Federal Akademi katılımcılardan Kanada ücret almamaktadır. Kanada'da merkezi bir yönetim okulu yoktur. Kanada yönetimi en üst düzeyde özel bir seçkinci grup yaratmada çok özenlidir. Yine de Kanada. ülke içinden ve dışından en iyi nitelikli öğretim üyelerince verilen kısa süreli, çok çe~itli kursların sağlanmasımn mutlak gerelpne inanmaktadır. Kamu hizmetinde orta ve üst düzeylerde, yeni düşünce ve deneyimlerin getirilmesinin önemine de inanılmaktadır. Hazine Kurulu {The Treasury Boardl eğitim ve yönetimi geliştinneyi de içeren tüm personel politikalarını oluşturur. Kurum ve kuruluşlar, bu politikaların yürütülmesinden sorumludur. Tüm eğitimin yüzde 7S'i kurumsal işlemler ve gereksinimlerle ilgilidir ve eğitim, kurumlarca, uygun gö

13 YÖNETİCİLERİN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZıRLANMASı 35 rülen tüm kaynakların kullanımıyla yürütülür. Eğitimin diğer yüzde 15'1 herhangi bir kururnda bulunan personel ve maliye gibi hizmet ağırlıklı işlevlere lllşkindir. Dil eğitimi de bu kategoridedir. Başkentin 5 mil dışındaki yatıh Yönetimi Geliştirme Merkezi, kıdemli icracı, icracı, kıdemli yönetici ve dengi derecelerdeki yöneticilerin yalnızca en üst düzeydeki yüzde ikilik bir kesimine eğitim vermektedir. Bu yönetim eğitiminin hedefleri ve içeriği Kamu Hizmeti Komisyonu (Public Service Commission) tarafından geliştirilir ve Yöneticilik Eğitimi Kurulu (Management Training Board) 'nun-personel Eğitimi Kurulu'nun bir altkomitesidir - önerisi üzerine birimlerin üst düzey temsilcilerinden oluşan Personel Eğitimi Kurulu (Staff Training Counciı) tarafından kabul edilir. Kurslar, yalnızca Kamu Hizmeti Komisyonunca düzenlenir. Bunlar. yönetici yönlendirme eğitimi, sürekli yönetim eğitimi ve «zorunlu,., «beklenen,. ve «takdire bağlı,. olarak düzenlenen kalkınma yönetimi eğitimini içermektedir. Yönetimi Geliştirme Merkezinin öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarından. akademik çevrelerden ve özel kesimden gelmektedir. PERSONELİ EGİTİLMEYE GÜDÜLEME VEYA ASTLARıN EGİTiMİNi SAGLAMA İşbaşarımının Değerlendirilmesinin Önemli Rolü «İşbaşarımının değerlendirilmesi». bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır; Değerlendirilen personelin kendini değerlendirmesini ve bir geli!) me planında hemfikir olmasını gerektirir; ve - Yöneticilerin işbaşarımının değerlendirilmesinde. a..c;tlarını nasıl geliştirdikleri ve eğittikleri vurgulanıt'. Çok Yönlü Stratejilere Duyulan Gereksinim Genel bir deyimle, çok yönlü stratejilere gerek duyulmaktadır. Bunlar - işbaşanmı değerlendirmesine ek olaralr - ilgili bilgi ve becerilerin elde edilmesinin ödüllendirildiği üst düzey görevler için açık yarışma ile sa.ğlanan dürtü/uyarım. yöneticilerin bekledikleri ve elde ettikleri, personeli yeterince ve iyi eğitmelerini gerektiren, sonuçlara verilen artan önem ve personel birimlerince ve eğitim kurumlarınca eğitimin pazarlaması ve arttırılmasını kapsayabilir. Yükselme olasılığı, daha nitelikli iş veya daha iyj ücret de önemli güdüleyici etmenlerdir. UYGUN EGİTİMİ SAGLAMAK İçiN GERll:.KLi KAYNAKLAR Kanada'da Yönetici Sınıfın toplam maaşlannın yüzde ikisine eşit bir meblağ onların eğitiminde harcanmaktadır. Fransa'da 1971'de kabul edilen bir yasaya göre. hem kamu hem de özel kesimden işveren örgütır toplam maaşlann yüzde birine denk bir meblağı personelin eğitimine ayırmak zorundadırlar.

14 36 AMME İDARESİ DERGİSİ SONUÇ Daha önce belirtildiği gibi, bir ülkedeki başarılı sistemler ve uyguıamalar, uyarlama yapılmaksızın diğer ülkelere her zaman aktarılabilir daği1 lerdir. Bununla birlikte, toplantıda sunuşlar ve tartışmalar yapılırken, düşüncede, politikada ve uygulamada uluslararası belirgin bir yakınlaşma olduğu ortaya çıkmıştır. Bu, hem üst düzey görevlere yükselen memurların geliştirilmesi gereksinimleri, hem de bu gereksinimlerin karşılanmasında en uygun ve en etkili yaklaşımlarla ilgilidir. Değinildiği üzere, birçok ülkede belirgin bir eğilim, kamu kesiminde geleneksel yönetsel bir kültürden, yönetimi geliştirme ve hedeflere göre yönetimin vurgulandığı çağdaş yönetim!işletme) kültürüne geçme gereği biçiminde anlatılmaktadır. Çeşitli ülkelerde geliştirilen programların içeriği ve aynntısında bazı farklılıklar olmasına karşın, bir gelişme programında bulunması en çok i'stenen temel unsurlar üzerinde açık bir görüşbirliği bulunmaktadır. Planlama ve eylemi, eğitimin insan kaynağını geliştirme ve yönetmenin gerekli bir bölümü, yalnız ve ancak bir bölümü olduğu gerçeğine dayandınnak zorunludur. Fransa'daki ENA gibi haklı olarak saygınlığı olan ve kamu hizmetinde memurların üst yönetici düzeylere girmesi için seçiminde ve/veya hazırlanmasında özel role sahip olan özel yönetim okullarının, gelişme sürecinde, yalnızca belirli bir aşamadaki gereksinimlere yönelik olduğu da kabul edilmelidir. Ulusal kamu yönetimleri, zorunda olduklan gibi, memurların kapa sitesi, nitelikleri ve işbaşarımı ile ilgileniyorlarsa: onları yalnızca nasıl hazırlayıp geliştireceklerine değil. bir dizi karşılıklı ilişki içindeki konı' ve uygulamalara da bakmalıdırlar. Şu konular eleştirel bir gözle incelenmelidir: ne tür insanlar arıyorlar ve geleceğin üst düzey yöneticilerini nasıl işe alacaklar. - ücretlendirme ve onlan güdüleme biçimi, kariyer geliştirme planı, - işbaşanmını değerleme yöntemleri, - yükseltme için personelin seçiminin nasıl yapılacağı, gelişme ve eğitim gereksinimlerinin nasıl belirleneceği, - eğitimin nasıl sağlanacağı ve değerlendirileceği, - memurların sağlanan eğitimi iş ortamında kullanmalarına izin verilmesinin ve kullanmalarının güvenceye nasıl alınacağı, - doğru tür ve nitelikte sağlanan eğitim için gerekli olan kaynaklar. Temel Sorun: Dinamik Bir Merkezi İnsan Kaynakları işlevi Bu karşılıklı ilişkili konular ve sorular bütünleşmiş ve geniş kapsamlı bir bazda ele alınmalıdır. Bunun yapıldığından emin olmak için, oldukça gelişmiş ve dinamik merkezi insan kaynakları işlevine (kurumuna) ve uygun ve açık politikalar bütününe sahip olmak zorunludur. Mevcut poli

15 YÖNETİCİLERİN ÜST DÜZEY GÖREVLERE HAZıRLANMASı 37 tika ve uygulamaları gözden geçirmek, yukarıda sözü edilen konuların tümünü sıralamak, gelecekte gerekli görülen gereksinimleri karşılayacak politika ve insiyatifieri formüle etmek ve önermek de bu merkezi birimin görevi olacaktır. Bunun temel sorun olduğu rahatlıkla söylenebilir, Öylesine ki, kararlıca ve belirgince - herşeyden önce - ele alınmazsa, en üst düzeylerde insan kaynakları sorunlarını çözmede ve insan kaynağı gereksinimlerini karşılamada stratejik ve uyumlu bir yaklaşım olamaz. Bu yüzden, insan kaynağı veya personel işlevini yerine getiren mevcut yapı, politikalar ve uygulamaların, ana hatlarıyla çizilen çerçevede dikk6t!ice gözden geçirilmesi ve gerekli uyarlamalarm yapılmasının zorunlu olduğunun önerilmesi gerekir. Böylesi bir eylem kendi başına - gerekli olduğu halde - başarıyı garantilemeyebilir. Ek olarak, şunlar ençok istenir: en üst düzeyden aktif siyasal destek, üst düzey yöneticilerinin aktif desteği, eylemci bil imler yöneticilerinin destek - danışma birimlerindeki yö netimi geliştirmenin, sorumluluklarının gerekli bir bölümü olduğunu kabul etmeleri, diğer kurumların sunduğu se<.:ene~;.lerle desteklenme olasılıklı, Ba kanhklarca yerine getir ilen yönetimi geliştirme ve eğitim için, açık bir merkezi politika, belirli amaçlar ve bir program - bir memurun kariyerinin ardışık aşamalarına ilişkin sürekli bir eğitim/öğretim sisteminin düzenlenmesi ve sunulması, yönetsel ve kültürel değişim getirmede eğitimin kesin bir role sahip olmasının sağlanması, - üst ve orta düzey yöneticilerinin gelişme!eğitim programına katılımının zorunlu olması veya onları katılmaya teşvik edecek bir sistemin oluşturulmasının ciddi olarak düşünülmesinin sağlanması, - işe alma ve yükseltmede yeterlik ilkesinin uygulanması, yönetici derecelere çok düzeyli işe alma olanaklarının gözönünde bulundurulması. - işbaşanmı değerlendirmesinin, hem gelişme ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, hem de yükseltme için seçimle doğrudan bağlantılı olmasının kesinleştirilmesi, memuriyette, ülke içinde (özel kesim ve diğer yerlerle) ve uluslararasında değişim imkanını içeren iç ve dış hareketliliğin sağlanması, yönetimi geliştirme ve eğitim için yeterli mali yükümlülük ve 005 teğin bulunmasının garantiye alınması.

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması 9. BÖLÜM Kariyer Yönetimi ve Planlaması Kariyer Yönetimi Neden Önemlidir? İnsanlar, kendi yeteneklerine uygun iyi bir meslek seçmek, buna uygun bir işte çalışmak ve çalışma yaşamları boyunca mesleklerinde

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 6 Ocak 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin yürütülmesini sağlayacak

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

ÖĞRETİM AKADEMİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ÖĞRETİM AKADEMİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ ASÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM AKADEMİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönerge; Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Akademisi Koordinatörlüğü

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı Koç Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında Koç Üniversitesi tarafından sağlanan burslara ilişkin uygulanacak esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir.

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ 1. Amaç; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımına

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı