MECLIS ARASTIRMASI KOMISYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLIS ARASTIRMASI KOMISYONU RAPORU"

Transkript

1 Donem: 23 (S. Sayisi: 284) Yasama Yih: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI Turkcedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Arastirilmasi, Tiirkgenin Korunmasi ve Gelistirilmesi Igin Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan MECLIS ARASTIRMASI KOMISYONU RAPORU Haziran 2008

2

3 Donem: 23 Yasama Yih: 2 TBMM (S. Sayisi: 284) Karaman Milletvekili Mevlut Akgiin ve 20 Milletvekilinin (10/35), Samsun Milletvekili Suat Kihc ve 25 Milletvekilinin (10/43), Kutahya Milletvekili Alim Isik ve 38 Milletvekilinin (10/49), Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adina Grup Baskanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu ve Izmir Milletvekili Kemal Anadol'un (10/70); Turkfedeki Bozulma ve Yabancila manin Arastirilmasi, Tiirkcenin Korunmasi ve Gelistirilmesi I?in Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Anayasanin 98 inci, tctiiziigun 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi Acilmasina Iliskin Onergeleri ve (10/35, 43,49, 70) Esas Numarali Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu

4 -4- Karaman Milletvekili Mevlut Akgiin ve 20 Milletvekilinin Onergesi (10/35) TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA KANLIGINA Dil, insanlar arasindaki iletisimin temel aracidir. Dil ayni zamanda milletleri millet yapan en onemli unsurlann basinda gelmektedir. Milli birligin ve butunliigiin temel tasi olan dil, milli kiiltiiriin de esasini teskil etmektedir. Yahya Kemal'in deyimiyle agzimizda annemizin ak siitii kadar helal olan giizel Tiirkcemiz bugiin 200 milyonu asan bir insan toplulugunun kullandigi ve 90k genis bir cografyada etki alanina sahip diinyamn en onemli dillerinden birisidir. Ses bayragimiz olan Tiirkcemiz ayni zamanda, zengin bir kultur, bilim ve sanat dilidir. Yiice Atatiirk'iin de ifade ettigi gibi, iilkesini, yuksek bagimsizhgini korumasini bilen Tiirk Milleti dilini de yabanci dillerin boyundurugundan kurtarmasini bilecektir. Milli kimligimiz olan Tiirkcemiz son yillarda ciddi bir bozulma ve yozlasma tehdidi altindadir. Dilde baslayan yozlasma ve yabancilasma zamanla tiim degerlerin yok olmasina ve milli birlik ve beraberligin biiyiik zarar gormesine neden olacaktir. Dilini koruyamayan milletlerin zamanla tarih sahnesinden yok olduklan gorulmustiir. Son yillarda dilimizde artan bozulma ve yabancilasmanin nedenlerinin arastinlarak gereken tedbirlerin ahnmasi amaciyla Anayasamizin 98 ve igtuzugiimuziin 104 ve 105'inci maddeleri uyannca Meclis arastirmasi acilmasim arz ederiz. 1 - Mevlut Akgiin (Karaman) 2- Mahmut Dede (Nevsehir) 3- evket Giirsoy (Adiyaman) 4- Fikri Isik (Kocaeli) 5- Ertekin Colak (Artvin) 6- Kazim Ataoglu (Bingol) 7- Fevzi $anverdi (Hatay) 8- Ali Giiner (Igdir) 9- Ismail Goksel (Nigde) 10- Ali Temiir (Giresun) 11 - Mehmet Danis (Canakkale) 12- Miijdat Kusku (Canakkale) 13- Ozlem Piltanoglu Tiirkone (istanbul) 14- Abdullah Cahskan (Kirsehir) 15- Emin Nedim Ozturk (Eskisehir) 16- Fetani Battal (Bayburt) 17- Muzaffer Giilyurt (Erzurum) 18- Mehmet Miiezzinoglu (Istanbul) 19- Ali Kul (Bursa) 20- Hayrettin Cakmak (Bursa) 21 - Kemalettin Aydin (Giimiishane) Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

5 -5- GEREKCE Iletisim araci olan dil, insanlar arasinda duygu ve du iincelerin aktanlmasini saglar. Dil aym zamanda nesiller arasinda bag kurar. insanlann bir arada ya amasini saglayan dil milletleri millet yapan en onemli unsurdur. Toplumlar millet olmayi bir dile sahip olmakla elde ederler ve milli varliklanm ancak kendi dilleriyle koruyabilirler. Tarihte biiyiik medeniyetler kurmus birgok millet tarih sahnesinden sava larla degil, dillerini kaybederek silinmislerdir. Hititler, Oguzlar, Pecenekler dillerini kaybettikleri igin yok olan milletlerdendir. Milli kimligimiz olan Tiirkgemiz diinyamn en eski ve zengin dillerinden birisidir. Bugiin Avrupa'dan Uzakdogu'ya kadar genis bir cografyada kullamlan Tiirk Dilini ikiyiiz milyondan fazla insan konusmaktadir. Tiirk Dili Anadolu'da, Balkanlar'da, Avrupa'da, Tiirkistan'da, Avustralya'da yani diinyamn dort bir yaninda konusulan zengin bir kultur, bilim ve sanat dili haline gelmistir. UNESCO hazirladigi bir raporda Ttirkge'yi diinyamn besinci biiyiik dili olarak agiklamistir. Dil aym zamanda milli kultiiriin de temelini teskil etmektedir. Kultiiriin dogmasi ve gelismesi dile baghdir. Bir milletin dili bozulursa, kultiirii de bozulur. Bu bozulma sanat, edebiyat ve fikir hayatinda bozulmalara yol agar. Birgok deger yok olur. Bugiin Tiirkgemiz de ciddi bir yozlasma ve bozulma ile karsi kar iyadir. Dilimiz iyi konusulup yazilamamaktadir. Ciimle bozukluklan yaygindir. En yetkili agizlardan Turkge kar ihgi bulunan kelimeler yerine yabanci kelimelerin kullamlmasi bizleri iizmektedir. Universiteyi bitiren genglerimizden birgogu birkag yiiz kelimeyi bulmayan kelime dagarcigi ile konusmaktadir. Giinliik konusmalanmizda evetlerin yerini "yes'ter, "okey'ter almaktadir. Vedala malanmizi maalesef artik "goodbye'tarla yapiyoruz. Tabelalanmizda eskicinin yerini "Eskidji", pa anin yerini "pasha", te hir salonun yerini "showroom" almi tir. Anadolu'nun en iicra kosesindeki bir kasabada bile reklam ve tabelalara baktigmiz zaman dildeki yozlasmanin kultiirel yozlasmaya etkisini agikga gorebiliriz. Buna benzer ornekleri gogaltmak mumkiindiir. Giiniimiizde Tiirkge'nin iyi yazihp konusulamadigi, ilk ve ortaogretimde yeni yeti en nesillere yeterince ogretilemedigi goriilmektedir. Genglerin Tiirk Dilinin giizellik ve zenginliklerinden giderek mahrum kaldiklan Turkgedeki bozulma ve yabancilasmanin sonucu tarihimizden, kiiltiinimiizden dolayisiyla medeniyetimizden habersiz bir nesil yetismektedir. Bu gergekler karsisinda, ozellikle son yillarda dilimizde artarak devam eden bozulma ve yabancilasmanin nedenlerinin arastirilarak toplumsal birlik ve beraberligimiz iizerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve gereken tedbirlerin alinmasi amaciyla, Meclis arastirmasi agilmasimn gerekli oldugunu dusiiniiyoruz. Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

6 -6- Samsun Milletvekili Suat K1I19 ve 25 Milletvekilinin Onergesi (10/43) TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA Milli kultiirun en onemli unsuru dildir. Milletleri millet yapan dil, milli birligin de temel tasidir. Bugiin Dil'ini gelistiremeyen, zenginlestiremeyen ve yabanci diller karsisinda dillerini koruyamayan milletlerin milli kultiirlerini kaybetme tehlikesiyle karsi karsiya oldugu aciktir. Dilin yozlasmasi ve yabancilasmasi, zamanla degerlerin yok olmasina ve milli birligin zarar gormesine neden olmaktadir. Genclerin, Tiirk dilinin giizelliklerinden uzaklasmasi, dildeki yozlasmanin bilim, egitim ve sanatta da gorulmesi milli kiiltiiriimuze zarar vermektedir. Dilimizde ozellikle son yillarda artan ve hala devam eden yozlasma ve yabancilasmanin nedenlerinin arastinlarak toplumumuz, ozellikle milli birlik ve beraberligimiz uzerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve ahnmasi gerekli tedbirlerin ahnmasi amaciyla, Anayasamizin 98 ve icmztigumiiziin 104 ve 105. maddeleri uyannca Meclis arastirmasi acilmasini arz ederiz. 1- Suat K1I19 (Samsun) 2- Cahit Bagci (Corum) 3- Ahmet Gokhan Sancam (Kirklareli) 4- Fahrettin Poyraz (Bilecik) 5- Mehmet Miiezzinoglu (istanbul) 6- Ayhan Sefer Ustiin (Sakarya) 7- Mithat Ekici (Denizli) 8- Selma Aliye Kavaf (Denizli) 9- Agah Kafkas (Corum) 10- Murat Yildinm (Corum) 11- Ahmet Koca (Afyonkarahisar) 12- Fatma Salman Kotan (Agn) 13- Hasan Ali Celik (Sakarya) 14- Hamza Yerlikaya (Sivas) 15- Abdiilkadir Aksu (istanbul) 16- Ayse Tiirkmenoglu (Konya) 17- Alev Dedegil (istanbul) 18- Mustafa Atas (istanbul) 19- Ali Ozturk (Konya) 20- Riistem Zeydan (Hakkari) 21- Ismail Bilen (Manisa) 22- Hiisnii Ordu (Kiitahya) 23- Polat Turkmen (Zonguldak) 24- Mehmet Danis (Canakkale) 25- Zekeriya Asian (Afyonkarahisar) 26- Ali Kucukaydin (Adana) Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

7 -7- GEREKCE Insanlar iletisim icin dili bulmusjardir. Dil, insanin bireysel ve toplumsal olarak geli mesinde biiyiik onem ta imaktadir. Yeryiiziinde varolan alti bin kadar dilden her 14 gtinde bir, biri kaybolmaktadir. Dilimiz Tiirkge, asirlardir varligini surdiirmekte olan saygm bir dildir. Milli birligimiz ve biitunliigumiizun temel ta i olan dilimiz, milli kulturiimiizun de en onemli unsurudur. Milli kulturiimiizii gelecek nesillere dilimiz vasitasiyla anlatir, milli mirasimizi dilimiz aracihgiyla birakinz. Eger dilimizi gelistirip zenginlestiremezsek ve yabanci dillere kar i koruyamazsak milli kiiltiirumiiz yok olma tehdidi altma girer. Maalesef guniimiizde dilimiz iyi konusulup yazilamamaktadir. Dilimiz bozulmaktadir. Bugiin toplumumuzda, ozellikle giinliik konusmalarda ciimle bozukluklanna ve yabanci kelimelere sik sik rastlanmaktadir. En onemli egitim hedefimiz olmasina ragmen okullanmizda, dilimizin dogru yazilmasi ve konusulmasi ogretilememektedir. Konusma dili ile yazi dili arasinda, zamanla fark dogabilmektedir. Bunun neticesinde halk ve aydmlann birbirini anlayamamasi, aydmlann halktan kopmasi gergeklesebilmektedir. Nitekim Osmanhlarda bu durum gergeklesmi, konu ma dili ile yazi dili arasinda buyiik farkhhklar dogmustur. Bu durumu ortadan kaldirmak amaciyla gesitli gah malar yapilmi ve Atatiirk'iin Tiirkge'yi yabanci dillerin tesirinden kurtarmak; gagdas medeniyet seviyesine ulastirmak, konusma dili ile yazi dilini birle tirmek amaciyla baslattigi mucadele onun saghginda biiyiik olgiide hedefine ula mi tir. Ancak, dilimize gereken ozeni gosterememis durumdayiz. Bu nedenle dilimiz bir tehdit altina girmistir. Dilimiz bir yabanci kelime istilasina ugramaktadir. Yabanci kelimelerin giinliik yasantimizda sikga kullamlmaya baslanilmasi, en onemli milli degerlerimizden biri olan dilimize biiyiik zarar vermektedir. Isin aci tarafi, giinliik hayatimizda kullandigimiz bu yabanci kelimelerin hepsinin bir Tiirkge karsihgimn olmasidir. Bugiin giinliik konusmalanmizda "baslamak" yerine "start", "uyum" yerine "adapte", "egilim" yerine "trend", "gaba" yerine "efor" gibi pek gok kelimenin Tiirkge karsiligi olmasina ragmen, yabanci kar ihgim kullanmaktayiz. Artik bir sozii onaylarken "evet" yerine "yes" i, vedalasirken "bye bye" Ian kullanmaya ba ladik. Giiniimuzde bir ba ka uziintii verici dil kullanim sorunu da ticari hayatimizda goriilmektedir. Dilimizin yozlasmasi ve yabancilasmasi bu alanda da kendini gostermektedir. Uretilen mallarda ve iiriinlerde, ticaret unvanlannda, markalarda, magaza isimlerinde artik sik sik yabanci kavramlan gormekteyiz. Yine kavramlar ve terimler iizerindeki anlayis birliginin saglanamamis olmasi dilimizle ilgili ba ka bir somndur. Anlayis birliginin saglanamamasi milli birligimize zarar verecek boyutta kamplasma ve krizlere neden olabilmektedir. Tiirk dili, erefli, saygin, zengin ve giizel bir dildir. Milli kiiltiiriimuzu gelecek nesillere aktarma aracimizdir. Bu nedenle dilimizi korumah, zenginle mesini saglamah ve yeni nesillere ogretmeliyiz. Bugiin dilimizle ilgili biitiin sorunlar, onun iyi ogretilememesi ve insanlanmizin yeteri kadar bilinglendirilememesinden kaynaklanmaktadir. insanlanmiz; ozellikle genglerimiz, kelimeleri ve kavramlan yerinde kullanamamaktadir. Sanat eserlerimiz dahi gittikge dilimizden uzaklasmaktadir. Yeni yetisen nesillerin, dilinin sanat eserlerini anlamasini saglamahyiz. Biitiin bu nedenlerden otiirii, dilimizde ozellikle son yillarda artan ve hala devam eden yozlasma ve yabancilasmanin nedenlerinin arastirilarak toplumumuz, ozellikle milli birlik ve beraberligimiz iizerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve alinmasi gerekli tedbirlerin alinmasi amaciyla, Meclis arastirmasi agilmasimn gerekli oldugunu du iinuyoruz. Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

8 -8- Kutahya Milletvekili Alim I ik ve 38 Milletvekilinin Onergesi (10/49) TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA "Tiirkgenin Kullammi, Korunmasi ve Alinmasi Gereken Onlemler" konusunda, asagida belirtilen gerekceyle Anayasamizin 98'inci, Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi ictiiziigii'min 104'iincii ve 105'inci maddeleri geregince Meclis arastirmasi acilmasini arz ve teklif ederiz. 1 - Alim Isik (Kiitahya) 2- Mehmet Sandir (Mersin) 3- Akif Akkus (Mersin) 4- Ahmet Duran Bulut (Bahkesir) 5- Ali Uzunirmak (Aydin) 6- Mithat Melen (istanbul) 7- Cumali Durmus (Kocaeli) 8- Mehmet Ekici (Yozgat) 9- Ahmet Kenan Tannkulu (Izmir) 10- Behic Cehk (Mersin) 11 - Resat Dogru (Tokat) 12- Hasan Cahs (Karaman) 13-Umit Safak (istanbul) 14- Siileyman Turan Cirkin (Hatay) 15- Gurcan Dagdas (Kars) 16- Recai Yildinm (Adana) 17- Kiirsat Atilgan (Adana) 18- Yilmaz Tankut (Adana) 19- Beytullah Asil (Eskisehir) 20- Sabahattin Cakmakoglu (Kayseri) 21 - Ahmet Orhan (Manisa) 22- Giinduz Suphi Aktan (istanbul) 23- Oktay Vural (Izmir) 24- Murat Ozkan (Giresun) 25- Huseyin Yildiz (Antalya) 26- Cemaleddin Uslu (Edirne) 27- Ismet Biiyiikataman (Bursa) 28- Ahmet Bukan (Cankiri) 29- Osman Ertugrul (Aksaray) 30- Miimin inan (Nigde) 31-Recep Taner (Aydin) 32- Durmusali Torlak (istanbul) 33- Mehmet Serdaroglu (Kastamonu) 34- Ridyan Yalcin (Ordu) 35- Hakan Coskun (Osmaniye) 36- Abdiilkadir Akcan (Afyonkarahisar) 37- Kemalettin Nalci (Tekirdag) 38- Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaras) 39- KadirUral (Mersin) Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

9 -9- GEREKCE Bilindigi gibi Tiirkge, yeryiiziinde yaygin konusulan diller arasinda Cince, ingilizce, Ispanyolca ve Hintgeden sonra, 5. sirada yer almakta ve degisik lehceleriyle 200 milyondan fazla insan tarafindan konusulmaktadir. Ulkemizde, ozellikle ticari hayatta isyerlerinin isimlerinde yabanci diller kullanilmakta, internet ve bilgisayar dilinde birgok Turkge sozciigiin yerini ingilizce karsihklan almaktadir. Tiirkgeye en uygun klavye tiirii olan F klavyenin kullammi giderek azalmakta ve yerini farkli harf yerlesimine sahip Q klavye almaktadir. Ancak, giiniimiizde gerek yazih gerekse sozlii yayin organlannda dilimizin kullamminda sorunlar yasanmakta, genglerimiz Tiirkgenin giizelliklerini ve zenginliklerini ogrenememektedirler. Dil; bir milleti meydana getiren unsurlann basinda gelir ve milli kultiiriin en onemli unsurudur. Dolayisiyla, dili bozulan milletlerin fikir, edebiyat ve sanat alanlarinda gokiintulerin yasanmasi ve kiiltiirlerinin bozulmasi kagimlmazdir. TBMM 22. doneminde "Tiirkgedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Nedenleri ile Toplumsal Birlik ve Beraberligimiz Uzerindeki Etkilerinin Arastinlarak, Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi" amaciyla, Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgi tarafindan tarih ve 886 sayih karanyla istanbul Milletvekili Ekrem Erdem baskanhginda bir Komisyon kurulmasi kararlastinlmistir. Adi gegen komisyon gahsmalanni tamamlayarak raporunu tarihinde TBMM baskanhgina sunmus, ancak rapor gorusmeye agilamadan yasama donemi sona ermistir. Bu gahsmanin da iizerinden fazla zaman gegmeden degerlendirilmesi gerekir. Belirtilen nedenlerle, iilkemizde giderek tehlikeli boyutlara ulasan yozlasmanin onune gegilmesi, Tiirkgenin kullanimimn incelenerek korunmasinin saglanmasi ve gerekli tedbirlerin ahnmasi amaciyla bir Meclis arastirmasimn agilmasinda yarar gorulmektedir. Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

10 -10- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Ba kanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu ve Izmir Milletvekili Kemal Anadol'un Onergesi (10/70) TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA Turkgede ortaya cikan yabancilasma ve bozulmamn nedenlerinin ortaya konmasi, bu konuda egitim sistemindeki eksikliklerin saptanmasi ile Turk dilinin korunmasi ve geli tirilmesine yonelik alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla, Anayasanin 98 inci, TBMM ictuzugunun 104 ve 105. maddeleri uyannca Meclis arastirmasi agilmasim saygilanmizla arz ederiz. Hakki Suha Okay Kemal Kihgdaroglu Kemal Anadol Ankara istanbul izmir CHP Grup Baskanvekili CHP Grup Baskanvekili CHP Grup Baskanvekili GEREKCE Yazi dili olarak 1500, konusma dili olarak ise yaklasik 5000 yillik bir gecmisj olan Turkge, bugiin gok genis bir cografyada konusulmakta ve bu agidan ilk be dil arasinda yer almaktadir. Genis bir cografyada kullamlan ve zengin bir dil olan Turkge, tarih boyunca gesitli saldmlarla kar i kar iya kalmistir. Ancak, bugiin geldigimiz noktada Turk dilinde yasanan yabancilasma ve bozulmamn tehlikeli boyutlara ulastigi goriilmektedir. Ozellikle 1980Terle birlikte ba layan yabanci sozcuk kullanma ozentisi, yozla manin boyutlanni ortaya koymaktadir. Bu yabancilasma isyeri adlannda da kendisini gostermis, mahalle bakkahndan buyuk magazalara kadar her alanda yabanci isimler yaygmla mi tir. Bu konuda Turkgenin bati dillerinin etkisine agik hale getirilmesinin yaninda, Turkge karsihklan bulunmasina karsin bazi gevrelerce Farsga ve Arapga kelimelerin kullanilmasinin ozendirilmesi hatta bunun zaman zaman kamu otoritesinin sekillendirmesi ile saglanmaya gahsilmasi diisunduriicudur. Bu agidan Turk dilinin bati dillerinden oldugu kadar Farsga ve Arapganin etkilerinden de anndinlmasina iliskin politikalar olusturulmahdir. Aynca dunyada bilisim alaninda ya anan gelismelerin ulkemize yansimalari da zamaninda onlem ahnmamasi nedeniyle Turk dilini olumsuz etkilemi tir. Yabancilasmanin yaninda, Turk dilinde kullanim bozukluklanmn yayginlasmasi egitim sistemimizin sorgulanmasini da gerektirmektedir. Bunlarla birlikte radyo ve televizyon yayinlannda Turkgenin ozensiz kullanimi, gocuklardan yetiskinlere toplumun tiim kesimlerini yanhs yonlendirmektedir. Radyo ve televizyonlarda Turk dilinin yanhs ve eksik kullanimi kitleleri olumsuz etkilemekte, yabanci sozciiklerin yayginlasmasina neden olmakta, kaba ve girkin ifadeler toplumun deger yargilannin yanhs olusmasi sonucunu dogurmaktadir. Bu konuda tam bir denetimsizlik egemen durumdadir. Turk Dili Tetkik Cemiyeti adiyla 12 Temmuz 1932'de Ataturk'un talimatiyla kurulan Turk Dil Kurumu, 12 Eylul 1980 darbesiyle ozerkligini yitirmis, islevinin igi bosaltilmaya gah ilmi tir. Turk dilinde bugun ya ananlar Turk Dil Kurumunun igine dusiiriildugu bu suregten ayn du unulemez. Dil konusunda ulusal politika olusturulamami, bu durum toplumu kiiltiir emperyalizminin etkilerine agik hale getirmi tir. Bu agidan dil bilincinin olusturulmasinda toplumun him kesimlerine gorev dusmektedir. Yazih ve gorsel medyadan sivil toplum kuruluslarina, aileden egitim ve ogretim kurumlarina kadar her alanda sorunlar saptanmah ve toplumun rum unsurlanni gozumun pargasina donusturecek politikalar olusturulmahdir. Ataturk'un, "Turk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, suurla islensin. Ulkesini, yuksek istiklalini korumasini bilen Turk milleti, dilini de yabanci diller boyundurugundan kurtarmahdir." seklinde ifade ettigi dusiinceleri, bugun bu konuda yapilmasi gerekenlere de lsik mtmaktadir. Yukanda belirtilen gerekgelerle, Turk dilinin yabancilasmaya karsi korunmasi, etkin ve yanhslardan arindinlmis olarak kullanilmasinin saglanmasi, yozlasmanin onune gegilmesi, kiiltiir emperyalizminin etkilerinden anndinlmasi konulannin Yuce Meclisimizce ele alinmasi buyuk onem tasimaktadir. Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

11 -11 - TlFRKiYE BUYUK MILLET MECLISI Tiirkcedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Arastirilmasi, Tiirkcenin Korunmasi ve Gelistirilmesi Icin Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan Meclis Arastirmasi Komisyonu (10/35,43,49,70) Sayi: A.01.1.GEC. 10/35,43,49, /06/2008 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA Tiirkcedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Arastirilmasi, Tiirkgenin Korunmasi ve Gelistirilmesi Igin Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan (10/35,43,49,70) Esas Numarali Meclis Arastirmasi Komisyonu, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi igtuziigii'niin 105'inci maddesinde belirtilen sure igerisinde galismasim tamamlamis ve raporunu ilisikte sunmustur. Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. Necat BiRINCi Istanbul Milletvekili Komisyon Baskani EK: Rapor Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

12

13 -13- T u r k ^ e d e k i B o z u l m a v e Y a b a n c i l a s m a n i n A r a $ t i r i l m a s i, T u r k g e n i n K o r u n m a s i v e G e l i s t i r i l m e s i I^in A l m m a s i G e r e k e n O n l e m l e r i n B e l i r l e n m e s i A m a c i y l a K u r u l a n (10/35,43,49,70) E s a s N u m a r a h M e c l i s A r a s t i r m a s i K o m i s y o n u R a p o r u Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

14

15 -15- icindekiler icindekiler ONSOZ (KOMISYON KURULUSU VE CALISMALARI) GIRIS I. TURKCENIN DUNYA DILLERI ARASINDAKI YERI IL KOKLU BIR DIL OLARAK TURKCE III. KONUSULDUGU COGRAFI ALAN BAKIMINDAN TURKCE IV. TURKCENIN DIGER DILLERLE ETKILESIMi V. DEVLET DILI OLARAK TURKCE VI. BILIM DILI OLARAK TURKCE VII. ZENGIN BIR DIL OLARAK TURKCE VIII. AHENKLI BIR DIL OLARAK TURKCE BlRiNCi BOLUM TURKCENIN TARIHI DONEMLERI 1. ALTAY DIL BIRLIGi DONEMI 2. TURK-CUVAS-MOGOL-TUNGUZ DIL BIRLIGi DONEMI 3. ILK TURKCE VEYA ON TURKCE (CUVAS-TURK DIL BIRLiGi) DONEMI 4. ANA TURKCE DONEMI 5. ESKI TURKCE DONEMI 6. ORTA TURKCE DONEMI 6.1. Kuzey - Dogu Turkgesi Kuzey Turkcesi Dogu Turkcesi 6.2. Bati Turkcesi 7. YENI TURKCE DONEMI 7.1. Eski Anadolu (Eski Turkiye) Turkcesi 7.2. Osmanli Turkcesi 7.3. Turkiye Tiirkgesi 8. DILDE SADELESME HAREKETLERI 8.1. Dilde Sadelesme Akiminin ilk Belirtileri 8.2. Tanzimat ve Servet-i Fiinun Ddnemlerinde Dilde Sadelesme Akimlari 8.3. Tasfiyecilik Akimi 8.4. Yeni Lisan Akimi 8.5. Cumhuriyet Donemi ve Dil inkilabi Ataturk ve Turk Dili Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

16 -16- Savfa Harf ve Dil inkilabi Tiirk Dil Kurumunun Kurulusu Gunes Dil Teorisi Asm Ozlestirmecilik Atatiirk'iin Olumiinden Sonra Tiirk Dil Kurumu 46 IKINCi BOLUM 48 TURKCENIN BUGUNKU DURUMU SORUNLAR Yabanci Kelime Kullanma Ozentisi Yabanci Kelime Kullanma Yabanci Eklerin Kullanilmasi Yabanci Kelimelerin Yazihsi Tiirkcede Bulunmayan Yabanci isaretlerin Kullanilmasi Alfabemizde Bulunmayan Harfler is Yeri Adlarindaki Yabancilasma Yabanci Cumlelerin Ceviri Yoluyla Tiirkceye Aktanlmasi Miistehcen ve Kaba Sozlerin Kullanilmasi Yazim Yanhslan Kelime ve Eklerin Eksik veya Yanlis Yazilmasi Kelimelerin Eksik veya Yanlis Yazilmasi Eklerin Eksik veya Yanlis Yazilmasi Kisaltmalara Gelen Eklerin Yanlis Yazilmasi Duzeltme tsaretinin Kullanilmamasi Kesme tsaretinin Kullanilmamasi veya Yanlis Kullanilmasi Ayn ve Bitisik Yazilan Kelimeler Buyiik Harf Yanhslan Ki Baglacinin Yazihsi Da / De Baglacinin Yazihsi Soru Eki 'mi/mi'nin Yazihsi Noktalama isaretlerinde Yanlijlar Kisallmalarda Yapilan imla Yanhslan Soyleyis Bozukluklan Harflerin Yanlis Okunmasi Kisa Iken Uzun Soylenen Heceler Uzun iken Kisa Soylenen Heceler ince Soylenmesi Gerekirken Kalin Soylenen Sesler Kalin Soylenmesi Gerekirken ince Soylenen Sesler Ses Diismeleri Ses Degistirme Ulama Eksikligi Yanlis Olarak 'e' nin Agik Soylenmesi Yumusatilmasi Gereken Seslerin Sert Soylenmesi 59 Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

17 Hatah Yumusatma Yer Degistirme Deyim ve Birlesik Fiil Yanhslan Vurgu ve Duraklama Yanhslan Vurgu Yanhslan Kelimeleri Yanhs Anlamda ve Bicimde Kullanma Kelimeleri Yanhs Yer ve Anlamda Kullanma Kelimeleri Yanhs Bigimde Kullanma Anlatim Bozukluklan Fazlahk EkFazlahgi Eksiklik Kelime ve Kelime Gruplarinda Eksiklik Eklerde Eksiklik Sirasrzhk Uyumsuzluk Ozne-Yiiklem Uyumsuzlugu Nesne-Yuklem Uyumsuzlugu Zarf-Yiiklem Uyumsuzlugu Yer Tamlayicisi-Yiiklem Uyumsuzlugu Sifat-tsim Uyumsuzlugu Tamlayan-Tamlanan Uyumsuzlugu Bagiac-Yiiklem Uyumsuzlugu Tekrarlar Cati Uyumsuzlugu Mantiksizhk Zincirleme Fiilimsilerin Yanhs Kullanimi Bilisim Alanmdaki Sorunlar ve Q Klavye Kullamlmasi Radyo ve Televizyonlarda Turkgenin Durumu Tiirk Diinyasinda Alfabe Sorunu Tiirk Diinyasinda Dil Birligi Sorunu Avrupa Birliginin Dil Politikasi ve Turkgeye Bakis Agisi SEBEPLER Dil Bilincinin Olusturulamamasi Milli Bir Dil Politikasinin Eksikligi Turkge Ogretimindeki Yetersizlik Ogretmenin Onemi Tiirkgeyi Ozensiz Kullanma Yabanci Dille Ogretim Bilim Dili Olarak Turkgenin Tercih Edilmemesi Kelime ve Terim Tiiretmedeki Yetersizlik Turk Dil Kurumu 79 Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

18 -18- Savfa UCUNCU BOLUM 81 COZUM ONERILERi AILE EGiTIM VE OGRETIM Ogretmen Okul Oncesi Egitim Ilk ve Ortaogretim Yuksekogretim Yabanci Dille Ogretim Yabanci Dil Qgretimi Bilim Dili Turkge BASIN-YAYIN TiCARi ALAN BiLiSJM SANAT TURK DUNYASINDA VE DUNYADA TURKCE DiL BAYRAMI KAMU KURUM VE KURULU LARI Kultur ve Turizm Bakanligi Turk Dil Kurumu Cumhurbaskanhgi Diyanet isleri Baskanhgi Disisleri Bakanhgi Dis Ticaret Miistesarhgi Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu Tiirk Patent Enstitiisii Turk Standartlan Enstitiisii Niifus ve Vatandashk Genel Mudurlugu Genglik ve Spor Genel Mudurlugu Basbakanlik Devlet Personel Baskanhgi Milli Egitim Bakanhgi Belediyeler YASAL DUZENLEMELER MiLLI BiR DiL POLhTKASI 96 SONUC 97 EKLER VE KAYNAKCA Ek: 1 RADYO VE TELEViZYONLARDA KULLANILAN SOZ VARLIGI 99 Ek: 2 YABANCI DiLLE YAPILAN UNiVERSiTE EGiTiMMN ANA DiLi BECERiLERi UZERiNDEKi ETKlSi 101 Ek: 3 TURKCE ile ilgili MEVZUAT 103 KAYNAKCA 115 Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

19 -19- ONSOZ (KOMISYONUN KURULU U VE CALISMALARI) 22. donemde, istanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 106 milletvekilinin "Tiirkcedeki bozulma ve yabancilasmanin arastirilmasi, Tiirkcenin korunmasi ve etkin kullammi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi " amaciyla Anayasa'mn 98, ictuziik'tin 104 ve 105'inci maddeleri uyannca Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina tarihinde vermis olduklan onerge, Genel Kurulun tarihli 104'uncii birlesiminde okunmus, tarihli 62'nci birlesiminde goriisulmiis ve 886 sayih karar ile onergede belirtilen konulann arastirilmasi igin bir Komisyon kurulmasi kararlastinlmistir. Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 70'inci birlesiminde Komisyona iiye segimi yapilmistir. Yapilan segim sonucunda; Adalet ve Kalkinma Partisi Grubundan, Recep Garip Eyyiip Sanay Hikmet Ozdemir Ekrem Erdem Avni Dogan Adana Milletvekili Ankara Milletvekili Cankiri Milletvekili istanbul Milletvekili Kahramanmaras Milletvekili Mevlut Akgiin Karaman Milletvekili Alaettin Giiven Kutahya Milletvekili Mehmet Atilla Maras anhurfa Milletvekili Mehmet Cicek Yozgat Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan, Mustafa Gazalci Denizli Milletvekili Ali Cumhur Yaka Mugla Milletvekili Engin Altay Sinop Milletvekili Muharrem ince Yalova Milletvekili Anavatan Partisi Grubundan, Reyhan Balandi Afyonkarahisar Milletvekili Komisyon iiyesi olarak segilmislerdir. Komisyon, tarihinde en yash iiye sifatiyla Ankara Milletvekili Eyyiip Sanay Baskanhginda 9 iiyenin katihmi ile ilk toplantisini yapmistir. Bu toplantida gizli oyla gergeklestirilen segim sonucunda, Komisyon Baskanhgina istanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Baskan Vekilligine Ankara Milletvekili Eyyiip Sanay, Komisyon Sozciiliigune Adana Milletvekili Recep Garip ve Katip Uyelige Kiitahya Milletvekili Alaettin Giiven segilmislerdir. Komisyon, onergede yazih konular hakkinda bilgi edinmek iizere kamu kurum ve kuruluslanndan, sivil toplum orgiitlerinden, iiniversitelerden Turkiye Buyiik Millet Meclisi igtiiziigii'niin 105'inci maddesi uyannca, bakanlan, iist diizey kamu gorevlilerini, sivil toplum drgiitlerinin baskanlanni ve ogretim iiyelerini davet ederek bu kisilerin goriis ve onerilerini dinlemistir. Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

20 -20- Soz konusu Meclis arastirmasini Turkiye Biiyiik Millet Meclisi adina yapmakla gorevlendirilen Komisyon, her tiirlu bilgi ve belgeyi temin etmek iizere, Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgi ve Genel Sekreterligi, Basbakanlik, bakanliklar, Atatiirk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Baskanhgi ve Tiirk Dil Kurumu Baskanhgi, Tiirkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Mudurlugu, Radyo ve Televizyon Ust Kurulu Baskanhgi, valilikler, il ve ilge belediye baskanhklan, sivil toplum orgiitleri, Yuksekogretim Kurulu Baskanhgi, biinyesinde Fen-Edebiyat Fakultesi ve Egitim Fakultesi bulunan universiteler, milletvekilleri, ulusal ve yerel basin yayin kuruluslan (gazete, dergi, radyo, televizyon) ile yazismalar yapmistir. Komisyon, galismalar sirasinda konuyia ilgili kurumlara 103 adet kayit numarasi uzerinden 2219 adet yazi gondermis, karsiliginda 652 adet evrak gelmistir. Komisyon, Genel Kurul tarafindan kendisine verilen ug ayhk gahsma suresinden once gahsmalanni bitirmis ve arastirmayi tamamlamistir. Ancak 3 Mayis 2007 tarihinde erken segim karan alinarak 22 Temmuz 2007 Pazar giinii segimlerin yapilmasina karar verilmis ve segim siirecine girilmesi dolayisiyla da Komisyonun hazirladigi rapor TBMM Genel Kurulunda goriisiilememis, galismalar sonugsuz kalmistir. Konunun ehemmiyetine binaen 23. donemde tekrar arastirma onergesi verilerek konuyia ilgili yeniden Meclis arastirmasi agilmasi istenmistir. 23. donemde, Karaman Milletvekili Mevlut Akgiin ve 20 milletvekili (10/35), Samsun Milletvekili Suat Kihg ve 25 milletvekili (10/43), Kutahya Milletvekili Alim Isik ve 38 milletvekili (10/49), Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Baskan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve izmir Milletvekili Kemal Anadol (10/70) tarafindan Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina verilen Meclis arastirmasi onergelerinde; Dilin insanlar arasindaki iletisimin temel araci oldugu ve aym zamanda milletleri millet yapan en onemli unsurlann basinda geldigi; milli birligin ve butunliigiin temel tasi olan dilin, milli kiiltiiriin de esasini teskil ettigi belirtilmistir. Gunumiizde Tiirkgenin iyi yazihp konusulamadigi, ilk ve ortaogretimde yeni yetisen nesillere Tiirkgenin yeterince dgretilemedigi, genglerin Tiirk dilinin giizellik ve zenginliklerinden giderek mahrum kaldiklan ve kiilturiimuzden, dolayisiyla medeniyetimizden habersiz bir nesil yetistigi tespit edilmistir. Milli kimligimiz olan Tiirkgemizin son yillarda ciddi bir bozulma ve yozlasma tehdidi altinda oldugu, dilde baslayan yozlasma ve yabancilasmanin zamanla tiim degerlerin yok olmasina ve milli birlik ve beraberligin biiyuk zarar gormesine neden olacagi ve dilini koruyamayan milletlerin zamanla tarih sahnesinden yok olacaklan ifade edilmistir. Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina verilen bu dnergelerle Tiirkgedeki bozulma ve yabancilasmanin arastirilmasi, Tiirkgenin korunmasi ve gelistirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla bir Meclis arastirmasi agilmasi arz ve talep edilmistir. Karaman Milletvekili Mevlut Akgiin ve 20 milletvekili, Samsun Milletvekili Suat Kihg ve 25 milletvekili, Kutahya Milletvekili Alim I ik ve 38 Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Baskan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve izmir Milletvekili Kemal Anadol tarafindan "Tiirkgedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Arastirilmasi, Tiirkgenin Korunmasi ve Gelistirilmesi igin Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi" amaciyla Anayasa'mn 98, igtiizuk'iin 104 ve 105'inci maddeleri uyannca Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina vermis olduklan onergeler, Genel Kurulun tarihli 41 'inci birlesiminde g6rii ulmiis ve 906 sayih karar ile onergelerde belirtilen konulann arastinlmasi igin bir komisyon kurulmasi kararlastinlmistir. Karar, tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanmistir. Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 396)

TBMM (S. Sayısı: 396) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) Not:

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı