MECLIS ARASTIRMASI KOMISYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLIS ARASTIRMASI KOMISYONU RAPORU"

Transkript

1 Donem: 23 (S. Sayisi: 284) Yasama Yih: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI Turkcedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Arastirilmasi, Tiirkgenin Korunmasi ve Gelistirilmesi Igin Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan MECLIS ARASTIRMASI KOMISYONU RAPORU Haziran 2008

2

3 Donem: 23 Yasama Yih: 2 TBMM (S. Sayisi: 284) Karaman Milletvekili Mevlut Akgiin ve 20 Milletvekilinin (10/35), Samsun Milletvekili Suat Kihc ve 25 Milletvekilinin (10/43), Kutahya Milletvekili Alim Isik ve 38 Milletvekilinin (10/49), Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adina Grup Baskanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu ve Izmir Milletvekili Kemal Anadol'un (10/70); Turkfedeki Bozulma ve Yabancila manin Arastirilmasi, Tiirkcenin Korunmasi ve Gelistirilmesi I?in Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Anayasanin 98 inci, tctiiziigun 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Arastirmasi Acilmasina Iliskin Onergeleri ve (10/35, 43,49, 70) Esas Numarali Meclis Arastirmasi Komisyonu Raporu

4 -4- Karaman Milletvekili Mevlut Akgiin ve 20 Milletvekilinin Onergesi (10/35) TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BA KANLIGINA Dil, insanlar arasindaki iletisimin temel aracidir. Dil ayni zamanda milletleri millet yapan en onemli unsurlann basinda gelmektedir. Milli birligin ve butunliigiin temel tasi olan dil, milli kiiltiiriin de esasini teskil etmektedir. Yahya Kemal'in deyimiyle agzimizda annemizin ak siitii kadar helal olan giizel Tiirkcemiz bugiin 200 milyonu asan bir insan toplulugunun kullandigi ve 90k genis bir cografyada etki alanina sahip diinyamn en onemli dillerinden birisidir. Ses bayragimiz olan Tiirkcemiz ayni zamanda, zengin bir kultur, bilim ve sanat dilidir. Yiice Atatiirk'iin de ifade ettigi gibi, iilkesini, yuksek bagimsizhgini korumasini bilen Tiirk Milleti dilini de yabanci dillerin boyundurugundan kurtarmasini bilecektir. Milli kimligimiz olan Tiirkcemiz son yillarda ciddi bir bozulma ve yozlasma tehdidi altindadir. Dilde baslayan yozlasma ve yabancilasma zamanla tiim degerlerin yok olmasina ve milli birlik ve beraberligin biiyiik zarar gormesine neden olacaktir. Dilini koruyamayan milletlerin zamanla tarih sahnesinden yok olduklan gorulmustiir. Son yillarda dilimizde artan bozulma ve yabancilasmanin nedenlerinin arastinlarak gereken tedbirlerin ahnmasi amaciyla Anayasamizin 98 ve igtuzugiimuziin 104 ve 105'inci maddeleri uyannca Meclis arastirmasi acilmasim arz ederiz. 1 - Mevlut Akgiin (Karaman) 2- Mahmut Dede (Nevsehir) 3- evket Giirsoy (Adiyaman) 4- Fikri Isik (Kocaeli) 5- Ertekin Colak (Artvin) 6- Kazim Ataoglu (Bingol) 7- Fevzi $anverdi (Hatay) 8- Ali Giiner (Igdir) 9- Ismail Goksel (Nigde) 10- Ali Temiir (Giresun) 11 - Mehmet Danis (Canakkale) 12- Miijdat Kusku (Canakkale) 13- Ozlem Piltanoglu Tiirkone (istanbul) 14- Abdullah Cahskan (Kirsehir) 15- Emin Nedim Ozturk (Eskisehir) 16- Fetani Battal (Bayburt) 17- Muzaffer Giilyurt (Erzurum) 18- Mehmet Miiezzinoglu (Istanbul) 19- Ali Kul (Bursa) 20- Hayrettin Cakmak (Bursa) 21 - Kemalettin Aydin (Giimiishane) Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

5 -5- GEREKCE Iletisim araci olan dil, insanlar arasinda duygu ve du iincelerin aktanlmasini saglar. Dil aym zamanda nesiller arasinda bag kurar. insanlann bir arada ya amasini saglayan dil milletleri millet yapan en onemli unsurdur. Toplumlar millet olmayi bir dile sahip olmakla elde ederler ve milli varliklanm ancak kendi dilleriyle koruyabilirler. Tarihte biiyiik medeniyetler kurmus birgok millet tarih sahnesinden sava larla degil, dillerini kaybederek silinmislerdir. Hititler, Oguzlar, Pecenekler dillerini kaybettikleri igin yok olan milletlerdendir. Milli kimligimiz olan Tiirkgemiz diinyamn en eski ve zengin dillerinden birisidir. Bugiin Avrupa'dan Uzakdogu'ya kadar genis bir cografyada kullamlan Tiirk Dilini ikiyiiz milyondan fazla insan konusmaktadir. Tiirk Dili Anadolu'da, Balkanlar'da, Avrupa'da, Tiirkistan'da, Avustralya'da yani diinyamn dort bir yaninda konusulan zengin bir kultur, bilim ve sanat dili haline gelmistir. UNESCO hazirladigi bir raporda Ttirkge'yi diinyamn besinci biiyiik dili olarak agiklamistir. Dil aym zamanda milli kultiiriin de temelini teskil etmektedir. Kultiiriin dogmasi ve gelismesi dile baghdir. Bir milletin dili bozulursa, kultiirii de bozulur. Bu bozulma sanat, edebiyat ve fikir hayatinda bozulmalara yol agar. Birgok deger yok olur. Bugiin Tiirkgemiz de ciddi bir yozlasma ve bozulma ile karsi kar iyadir. Dilimiz iyi konusulup yazilamamaktadir. Ciimle bozukluklan yaygindir. En yetkili agizlardan Turkge kar ihgi bulunan kelimeler yerine yabanci kelimelerin kullamlmasi bizleri iizmektedir. Universiteyi bitiren genglerimizden birgogu birkag yiiz kelimeyi bulmayan kelime dagarcigi ile konusmaktadir. Giinliik konusmalanmizda evetlerin yerini "yes'ter, "okey'ter almaktadir. Vedala malanmizi maalesef artik "goodbye'tarla yapiyoruz. Tabelalanmizda eskicinin yerini "Eskidji", pa anin yerini "pasha", te hir salonun yerini "showroom" almi tir. Anadolu'nun en iicra kosesindeki bir kasabada bile reklam ve tabelalara baktigmiz zaman dildeki yozlasmanin kultiirel yozlasmaya etkisini agikga gorebiliriz. Buna benzer ornekleri gogaltmak mumkiindiir. Giiniimiizde Tiirkge'nin iyi yazihp konusulamadigi, ilk ve ortaogretimde yeni yeti en nesillere yeterince ogretilemedigi goriilmektedir. Genglerin Tiirk Dilinin giizellik ve zenginliklerinden giderek mahrum kaldiklan Turkgedeki bozulma ve yabancilasmanin sonucu tarihimizden, kiiltiinimiizden dolayisiyla medeniyetimizden habersiz bir nesil yetismektedir. Bu gergekler karsisinda, ozellikle son yillarda dilimizde artarak devam eden bozulma ve yabancilasmanin nedenlerinin arastirilarak toplumsal birlik ve beraberligimiz iizerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve gereken tedbirlerin alinmasi amaciyla, Meclis arastirmasi agilmasimn gerekli oldugunu dusiiniiyoruz. Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

6 -6- Samsun Milletvekili Suat K1I19 ve 25 Milletvekilinin Onergesi (10/43) TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA Milli kultiirun en onemli unsuru dildir. Milletleri millet yapan dil, milli birligin de temel tasidir. Bugiin Dil'ini gelistiremeyen, zenginlestiremeyen ve yabanci diller karsisinda dillerini koruyamayan milletlerin milli kultiirlerini kaybetme tehlikesiyle karsi karsiya oldugu aciktir. Dilin yozlasmasi ve yabancilasmasi, zamanla degerlerin yok olmasina ve milli birligin zarar gormesine neden olmaktadir. Genclerin, Tiirk dilinin giizelliklerinden uzaklasmasi, dildeki yozlasmanin bilim, egitim ve sanatta da gorulmesi milli kiiltiiriimuze zarar vermektedir. Dilimizde ozellikle son yillarda artan ve hala devam eden yozlasma ve yabancilasmanin nedenlerinin arastinlarak toplumumuz, ozellikle milli birlik ve beraberligimiz uzerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve ahnmasi gerekli tedbirlerin ahnmasi amaciyla, Anayasamizin 98 ve icmztigumiiziin 104 ve 105. maddeleri uyannca Meclis arastirmasi acilmasini arz ederiz. 1- Suat K1I19 (Samsun) 2- Cahit Bagci (Corum) 3- Ahmet Gokhan Sancam (Kirklareli) 4- Fahrettin Poyraz (Bilecik) 5- Mehmet Miiezzinoglu (istanbul) 6- Ayhan Sefer Ustiin (Sakarya) 7- Mithat Ekici (Denizli) 8- Selma Aliye Kavaf (Denizli) 9- Agah Kafkas (Corum) 10- Murat Yildinm (Corum) 11- Ahmet Koca (Afyonkarahisar) 12- Fatma Salman Kotan (Agn) 13- Hasan Ali Celik (Sakarya) 14- Hamza Yerlikaya (Sivas) 15- Abdiilkadir Aksu (istanbul) 16- Ayse Tiirkmenoglu (Konya) 17- Alev Dedegil (istanbul) 18- Mustafa Atas (istanbul) 19- Ali Ozturk (Konya) 20- Riistem Zeydan (Hakkari) 21- Ismail Bilen (Manisa) 22- Hiisnii Ordu (Kiitahya) 23- Polat Turkmen (Zonguldak) 24- Mehmet Danis (Canakkale) 25- Zekeriya Asian (Afyonkarahisar) 26- Ali Kucukaydin (Adana) Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

7 -7- GEREKCE Insanlar iletisim icin dili bulmusjardir. Dil, insanin bireysel ve toplumsal olarak geli mesinde biiyiik onem ta imaktadir. Yeryiiziinde varolan alti bin kadar dilden her 14 gtinde bir, biri kaybolmaktadir. Dilimiz Tiirkge, asirlardir varligini surdiirmekte olan saygm bir dildir. Milli birligimiz ve biitunliigumiizun temel ta i olan dilimiz, milli kulturiimiizun de en onemli unsurudur. Milli kulturiimiizii gelecek nesillere dilimiz vasitasiyla anlatir, milli mirasimizi dilimiz aracihgiyla birakinz. Eger dilimizi gelistirip zenginlestiremezsek ve yabanci dillere kar i koruyamazsak milli kiiltiirumiiz yok olma tehdidi altma girer. Maalesef guniimiizde dilimiz iyi konusulup yazilamamaktadir. Dilimiz bozulmaktadir. Bugiin toplumumuzda, ozellikle giinliik konusmalarda ciimle bozukluklanna ve yabanci kelimelere sik sik rastlanmaktadir. En onemli egitim hedefimiz olmasina ragmen okullanmizda, dilimizin dogru yazilmasi ve konusulmasi ogretilememektedir. Konusma dili ile yazi dili arasinda, zamanla fark dogabilmektedir. Bunun neticesinde halk ve aydmlann birbirini anlayamamasi, aydmlann halktan kopmasi gergeklesebilmektedir. Nitekim Osmanhlarda bu durum gergeklesmi, konu ma dili ile yazi dili arasinda buyiik farkhhklar dogmustur. Bu durumu ortadan kaldirmak amaciyla gesitli gah malar yapilmi ve Atatiirk'iin Tiirkge'yi yabanci dillerin tesirinden kurtarmak; gagdas medeniyet seviyesine ulastirmak, konusma dili ile yazi dilini birle tirmek amaciyla baslattigi mucadele onun saghginda biiyiik olgiide hedefine ula mi tir. Ancak, dilimize gereken ozeni gosterememis durumdayiz. Bu nedenle dilimiz bir tehdit altina girmistir. Dilimiz bir yabanci kelime istilasina ugramaktadir. Yabanci kelimelerin giinliik yasantimizda sikga kullamlmaya baslanilmasi, en onemli milli degerlerimizden biri olan dilimize biiyiik zarar vermektedir. Isin aci tarafi, giinliik hayatimizda kullandigimiz bu yabanci kelimelerin hepsinin bir Tiirkge karsihgimn olmasidir. Bugiin giinliik konusmalanmizda "baslamak" yerine "start", "uyum" yerine "adapte", "egilim" yerine "trend", "gaba" yerine "efor" gibi pek gok kelimenin Tiirkge karsiligi olmasina ragmen, yabanci kar ihgim kullanmaktayiz. Artik bir sozii onaylarken "evet" yerine "yes" i, vedalasirken "bye bye" Ian kullanmaya ba ladik. Giiniimuzde bir ba ka uziintii verici dil kullanim sorunu da ticari hayatimizda goriilmektedir. Dilimizin yozlasmasi ve yabancilasmasi bu alanda da kendini gostermektedir. Uretilen mallarda ve iiriinlerde, ticaret unvanlannda, markalarda, magaza isimlerinde artik sik sik yabanci kavramlan gormekteyiz. Yine kavramlar ve terimler iizerindeki anlayis birliginin saglanamamis olmasi dilimizle ilgili ba ka bir somndur. Anlayis birliginin saglanamamasi milli birligimize zarar verecek boyutta kamplasma ve krizlere neden olabilmektedir. Tiirk dili, erefli, saygin, zengin ve giizel bir dildir. Milli kiiltiiriimuzu gelecek nesillere aktarma aracimizdir. Bu nedenle dilimizi korumah, zenginle mesini saglamah ve yeni nesillere ogretmeliyiz. Bugiin dilimizle ilgili biitiin sorunlar, onun iyi ogretilememesi ve insanlanmizin yeteri kadar bilinglendirilememesinden kaynaklanmaktadir. insanlanmiz; ozellikle genglerimiz, kelimeleri ve kavramlan yerinde kullanamamaktadir. Sanat eserlerimiz dahi gittikge dilimizden uzaklasmaktadir. Yeni yetisen nesillerin, dilinin sanat eserlerini anlamasini saglamahyiz. Biitiin bu nedenlerden otiirii, dilimizde ozellikle son yillarda artan ve hala devam eden yozlasma ve yabancilasmanin nedenlerinin arastirilarak toplumumuz, ozellikle milli birlik ve beraberligimiz iizerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve alinmasi gerekli tedbirlerin alinmasi amaciyla, Meclis arastirmasi agilmasimn gerekli oldugunu du iinuyoruz. Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

8 -8- Kutahya Milletvekili Alim I ik ve 38 Milletvekilinin Onergesi (10/49) TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA "Tiirkgenin Kullammi, Korunmasi ve Alinmasi Gereken Onlemler" konusunda, asagida belirtilen gerekceyle Anayasamizin 98'inci, Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi ictiiziigii'min 104'iincii ve 105'inci maddeleri geregince Meclis arastirmasi acilmasini arz ve teklif ederiz. 1 - Alim Isik (Kiitahya) 2- Mehmet Sandir (Mersin) 3- Akif Akkus (Mersin) 4- Ahmet Duran Bulut (Bahkesir) 5- Ali Uzunirmak (Aydin) 6- Mithat Melen (istanbul) 7- Cumali Durmus (Kocaeli) 8- Mehmet Ekici (Yozgat) 9- Ahmet Kenan Tannkulu (Izmir) 10- Behic Cehk (Mersin) 11 - Resat Dogru (Tokat) 12- Hasan Cahs (Karaman) 13-Umit Safak (istanbul) 14- Siileyman Turan Cirkin (Hatay) 15- Gurcan Dagdas (Kars) 16- Recai Yildinm (Adana) 17- Kiirsat Atilgan (Adana) 18- Yilmaz Tankut (Adana) 19- Beytullah Asil (Eskisehir) 20- Sabahattin Cakmakoglu (Kayseri) 21 - Ahmet Orhan (Manisa) 22- Giinduz Suphi Aktan (istanbul) 23- Oktay Vural (Izmir) 24- Murat Ozkan (Giresun) 25- Huseyin Yildiz (Antalya) 26- Cemaleddin Uslu (Edirne) 27- Ismet Biiyiikataman (Bursa) 28- Ahmet Bukan (Cankiri) 29- Osman Ertugrul (Aksaray) 30- Miimin inan (Nigde) 31-Recep Taner (Aydin) 32- Durmusali Torlak (istanbul) 33- Mehmet Serdaroglu (Kastamonu) 34- Ridyan Yalcin (Ordu) 35- Hakan Coskun (Osmaniye) 36- Abdiilkadir Akcan (Afyonkarahisar) 37- Kemalettin Nalci (Tekirdag) 38- Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaras) 39- KadirUral (Mersin) Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

9 -9- GEREKCE Bilindigi gibi Tiirkge, yeryiiziinde yaygin konusulan diller arasinda Cince, ingilizce, Ispanyolca ve Hintgeden sonra, 5. sirada yer almakta ve degisik lehceleriyle 200 milyondan fazla insan tarafindan konusulmaktadir. Ulkemizde, ozellikle ticari hayatta isyerlerinin isimlerinde yabanci diller kullanilmakta, internet ve bilgisayar dilinde birgok Turkge sozciigiin yerini ingilizce karsihklan almaktadir. Tiirkgeye en uygun klavye tiirii olan F klavyenin kullammi giderek azalmakta ve yerini farkli harf yerlesimine sahip Q klavye almaktadir. Ancak, giiniimiizde gerek yazih gerekse sozlii yayin organlannda dilimizin kullamminda sorunlar yasanmakta, genglerimiz Tiirkgenin giizelliklerini ve zenginliklerini ogrenememektedirler. Dil; bir milleti meydana getiren unsurlann basinda gelir ve milli kultiiriin en onemli unsurudur. Dolayisiyla, dili bozulan milletlerin fikir, edebiyat ve sanat alanlarinda gokiintulerin yasanmasi ve kiiltiirlerinin bozulmasi kagimlmazdir. TBMM 22. doneminde "Tiirkgedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Nedenleri ile Toplumsal Birlik ve Beraberligimiz Uzerindeki Etkilerinin Arastinlarak, Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi" amaciyla, Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgi tarafindan tarih ve 886 sayih karanyla istanbul Milletvekili Ekrem Erdem baskanhginda bir Komisyon kurulmasi kararlastinlmistir. Adi gegen komisyon gahsmalanni tamamlayarak raporunu tarihinde TBMM baskanhgina sunmus, ancak rapor gorusmeye agilamadan yasama donemi sona ermistir. Bu gahsmanin da iizerinden fazla zaman gegmeden degerlendirilmesi gerekir. Belirtilen nedenlerle, iilkemizde giderek tehlikeli boyutlara ulasan yozlasmanin onune gegilmesi, Tiirkgenin kullanimimn incelenerek korunmasinin saglanmasi ve gerekli tedbirlerin ahnmasi amaciyla bir Meclis arastirmasimn agilmasinda yarar gorulmektedir. Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

10 -10- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Ba kanvekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihcdaroglu ve Izmir Milletvekili Kemal Anadol'un Onergesi (10/70) TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi BASKANLIGINA Turkgede ortaya cikan yabancilasma ve bozulmamn nedenlerinin ortaya konmasi, bu konuda egitim sistemindeki eksikliklerin saptanmasi ile Turk dilinin korunmasi ve geli tirilmesine yonelik alinmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla, Anayasanin 98 inci, TBMM ictuzugunun 104 ve 105. maddeleri uyannca Meclis arastirmasi agilmasim saygilanmizla arz ederiz. Hakki Suha Okay Kemal Kihgdaroglu Kemal Anadol Ankara istanbul izmir CHP Grup Baskanvekili CHP Grup Baskanvekili CHP Grup Baskanvekili GEREKCE Yazi dili olarak 1500, konusma dili olarak ise yaklasik 5000 yillik bir gecmisj olan Turkge, bugiin gok genis bir cografyada konusulmakta ve bu agidan ilk be dil arasinda yer almaktadir. Genis bir cografyada kullamlan ve zengin bir dil olan Turkge, tarih boyunca gesitli saldmlarla kar i kar iya kalmistir. Ancak, bugiin geldigimiz noktada Turk dilinde yasanan yabancilasma ve bozulmamn tehlikeli boyutlara ulastigi goriilmektedir. Ozellikle 1980Terle birlikte ba layan yabanci sozcuk kullanma ozentisi, yozla manin boyutlanni ortaya koymaktadir. Bu yabancilasma isyeri adlannda da kendisini gostermis, mahalle bakkahndan buyuk magazalara kadar her alanda yabanci isimler yaygmla mi tir. Bu konuda Turkgenin bati dillerinin etkisine agik hale getirilmesinin yaninda, Turkge karsihklan bulunmasina karsin bazi gevrelerce Farsga ve Arapga kelimelerin kullanilmasinin ozendirilmesi hatta bunun zaman zaman kamu otoritesinin sekillendirmesi ile saglanmaya gahsilmasi diisunduriicudur. Bu agidan Turk dilinin bati dillerinden oldugu kadar Farsga ve Arapganin etkilerinden de anndinlmasina iliskin politikalar olusturulmahdir. Aynca dunyada bilisim alaninda ya anan gelismelerin ulkemize yansimalari da zamaninda onlem ahnmamasi nedeniyle Turk dilini olumsuz etkilemi tir. Yabancilasmanin yaninda, Turk dilinde kullanim bozukluklanmn yayginlasmasi egitim sistemimizin sorgulanmasini da gerektirmektedir. Bunlarla birlikte radyo ve televizyon yayinlannda Turkgenin ozensiz kullanimi, gocuklardan yetiskinlere toplumun tiim kesimlerini yanhs yonlendirmektedir. Radyo ve televizyonlarda Turk dilinin yanhs ve eksik kullanimi kitleleri olumsuz etkilemekte, yabanci sozciiklerin yayginlasmasina neden olmakta, kaba ve girkin ifadeler toplumun deger yargilannin yanhs olusmasi sonucunu dogurmaktadir. Bu konuda tam bir denetimsizlik egemen durumdadir. Turk Dili Tetkik Cemiyeti adiyla 12 Temmuz 1932'de Ataturk'un talimatiyla kurulan Turk Dil Kurumu, 12 Eylul 1980 darbesiyle ozerkligini yitirmis, islevinin igi bosaltilmaya gah ilmi tir. Turk dilinde bugun ya ananlar Turk Dil Kurumunun igine dusiiriildugu bu suregten ayn du unulemez. Dil konusunda ulusal politika olusturulamami, bu durum toplumu kiiltiir emperyalizminin etkilerine agik hale getirmi tir. Bu agidan dil bilincinin olusturulmasinda toplumun him kesimlerine gorev dusmektedir. Yazih ve gorsel medyadan sivil toplum kuruluslarina, aileden egitim ve ogretim kurumlarina kadar her alanda sorunlar saptanmah ve toplumun rum unsurlanni gozumun pargasina donusturecek politikalar olusturulmahdir. Ataturk'un, "Turk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, suurla islensin. Ulkesini, yuksek istiklalini korumasini bilen Turk milleti, dilini de yabanci diller boyundurugundan kurtarmahdir." seklinde ifade ettigi dusiinceleri, bugun bu konuda yapilmasi gerekenlere de lsik mtmaktadir. Yukanda belirtilen gerekgelerle, Turk dilinin yabancilasmaya karsi korunmasi, etkin ve yanhslardan arindinlmis olarak kullanilmasinin saglanmasi, yozlasmanin onune gegilmesi, kiiltiir emperyalizminin etkilerinden anndinlmasi konulannin Yuce Meclisimizce ele alinmasi buyuk onem tasimaktadir. Turkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

11 -11 - TlFRKiYE BUYUK MILLET MECLISI Tiirkcedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Arastirilmasi, Tiirkcenin Korunmasi ve Gelistirilmesi Icin Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan Meclis Arastirmasi Komisyonu (10/35,43,49,70) Sayi: A.01.1.GEC. 10/35,43,49, /06/2008 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANLIGINA Tiirkcedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Arastirilmasi, Tiirkgenin Korunmasi ve Gelistirilmesi Igin Alinmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amaciyla Kurulan (10/35,43,49,70) Esas Numarali Meclis Arastirmasi Komisyonu, Turkiye Biiyiik Millet Meclisi igtuziigii'niin 105'inci maddesinde belirtilen sure igerisinde galismasim tamamlamis ve raporunu ilisikte sunmustur. Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. Necat BiRINCi Istanbul Milletvekili Komisyon Baskani EK: Rapor Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

12

13 -13- T u r k ^ e d e k i B o z u l m a v e Y a b a n c i l a s m a n i n A r a $ t i r i l m a s i, T u r k g e n i n K o r u n m a s i v e G e l i s t i r i l m e s i I^in A l m m a s i G e r e k e n O n l e m l e r i n B e l i r l e n m e s i A m a c i y l a K u r u l a n (10/35,43,49,70) E s a s N u m a r a h M e c l i s A r a s t i r m a s i K o m i s y o n u R a p o r u Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

14

15 -15- icindekiler icindekiler ONSOZ (KOMISYON KURULUSU VE CALISMALARI) GIRIS I. TURKCENIN DUNYA DILLERI ARASINDAKI YERI IL KOKLU BIR DIL OLARAK TURKCE III. KONUSULDUGU COGRAFI ALAN BAKIMINDAN TURKCE IV. TURKCENIN DIGER DILLERLE ETKILESIMi V. DEVLET DILI OLARAK TURKCE VI. BILIM DILI OLARAK TURKCE VII. ZENGIN BIR DIL OLARAK TURKCE VIII. AHENKLI BIR DIL OLARAK TURKCE BlRiNCi BOLUM TURKCENIN TARIHI DONEMLERI 1. ALTAY DIL BIRLIGi DONEMI 2. TURK-CUVAS-MOGOL-TUNGUZ DIL BIRLIGi DONEMI 3. ILK TURKCE VEYA ON TURKCE (CUVAS-TURK DIL BIRLiGi) DONEMI 4. ANA TURKCE DONEMI 5. ESKI TURKCE DONEMI 6. ORTA TURKCE DONEMI 6.1. Kuzey - Dogu Turkgesi Kuzey Turkcesi Dogu Turkcesi 6.2. Bati Turkcesi 7. YENI TURKCE DONEMI 7.1. Eski Anadolu (Eski Turkiye) Turkcesi 7.2. Osmanli Turkcesi 7.3. Turkiye Tiirkgesi 8. DILDE SADELESME HAREKETLERI 8.1. Dilde Sadelesme Akiminin ilk Belirtileri 8.2. Tanzimat ve Servet-i Fiinun Ddnemlerinde Dilde Sadelesme Akimlari 8.3. Tasfiyecilik Akimi 8.4. Yeni Lisan Akimi 8.5. Cumhuriyet Donemi ve Dil inkilabi Ataturk ve Turk Dili Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

16 -16- Savfa Harf ve Dil inkilabi Tiirk Dil Kurumunun Kurulusu Gunes Dil Teorisi Asm Ozlestirmecilik Atatiirk'iin Olumiinden Sonra Tiirk Dil Kurumu 46 IKINCi BOLUM 48 TURKCENIN BUGUNKU DURUMU SORUNLAR Yabanci Kelime Kullanma Ozentisi Yabanci Kelime Kullanma Yabanci Eklerin Kullanilmasi Yabanci Kelimelerin Yazihsi Tiirkcede Bulunmayan Yabanci isaretlerin Kullanilmasi Alfabemizde Bulunmayan Harfler is Yeri Adlarindaki Yabancilasma Yabanci Cumlelerin Ceviri Yoluyla Tiirkceye Aktanlmasi Miistehcen ve Kaba Sozlerin Kullanilmasi Yazim Yanhslan Kelime ve Eklerin Eksik veya Yanlis Yazilmasi Kelimelerin Eksik veya Yanlis Yazilmasi Eklerin Eksik veya Yanlis Yazilmasi Kisaltmalara Gelen Eklerin Yanlis Yazilmasi Duzeltme tsaretinin Kullanilmamasi Kesme tsaretinin Kullanilmamasi veya Yanlis Kullanilmasi Ayn ve Bitisik Yazilan Kelimeler Buyiik Harf Yanhslan Ki Baglacinin Yazihsi Da / De Baglacinin Yazihsi Soru Eki 'mi/mi'nin Yazihsi Noktalama isaretlerinde Yanlijlar Kisallmalarda Yapilan imla Yanhslan Soyleyis Bozukluklan Harflerin Yanlis Okunmasi Kisa Iken Uzun Soylenen Heceler Uzun iken Kisa Soylenen Heceler ince Soylenmesi Gerekirken Kalin Soylenen Sesler Kalin Soylenmesi Gerekirken ince Soylenen Sesler Ses Diismeleri Ses Degistirme Ulama Eksikligi Yanlis Olarak 'e' nin Agik Soylenmesi Yumusatilmasi Gereken Seslerin Sert Soylenmesi 59 Turkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

17 Hatah Yumusatma Yer Degistirme Deyim ve Birlesik Fiil Yanhslan Vurgu ve Duraklama Yanhslan Vurgu Yanhslan Kelimeleri Yanhs Anlamda ve Bicimde Kullanma Kelimeleri Yanhs Yer ve Anlamda Kullanma Kelimeleri Yanhs Bigimde Kullanma Anlatim Bozukluklan Fazlahk EkFazlahgi Eksiklik Kelime ve Kelime Gruplarinda Eksiklik Eklerde Eksiklik Sirasrzhk Uyumsuzluk Ozne-Yiiklem Uyumsuzlugu Nesne-Yuklem Uyumsuzlugu Zarf-Yiiklem Uyumsuzlugu Yer Tamlayicisi-Yiiklem Uyumsuzlugu Sifat-tsim Uyumsuzlugu Tamlayan-Tamlanan Uyumsuzlugu Bagiac-Yiiklem Uyumsuzlugu Tekrarlar Cati Uyumsuzlugu Mantiksizhk Zincirleme Fiilimsilerin Yanhs Kullanimi Bilisim Alanmdaki Sorunlar ve Q Klavye Kullamlmasi Radyo ve Televizyonlarda Turkgenin Durumu Tiirk Diinyasinda Alfabe Sorunu Tiirk Diinyasinda Dil Birligi Sorunu Avrupa Birliginin Dil Politikasi ve Turkgeye Bakis Agisi SEBEPLER Dil Bilincinin Olusturulamamasi Milli Bir Dil Politikasinin Eksikligi Turkge Ogretimindeki Yetersizlik Ogretmenin Onemi Tiirkgeyi Ozensiz Kullanma Yabanci Dille Ogretim Bilim Dili Olarak Turkgenin Tercih Edilmemesi Kelime ve Terim Tiiretmedeki Yetersizlik Turk Dil Kurumu 79 Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

18 -18- Savfa UCUNCU BOLUM 81 COZUM ONERILERi AILE EGiTIM VE OGRETIM Ogretmen Okul Oncesi Egitim Ilk ve Ortaogretim Yuksekogretim Yabanci Dille Ogretim Yabanci Dil Qgretimi Bilim Dili Turkge BASIN-YAYIN TiCARi ALAN BiLiSJM SANAT TURK DUNYASINDA VE DUNYADA TURKCE DiL BAYRAMI KAMU KURUM VE KURULU LARI Kultur ve Turizm Bakanligi Turk Dil Kurumu Cumhurbaskanhgi Diyanet isleri Baskanhgi Disisleri Bakanhgi Dis Ticaret Miistesarhgi Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu Tiirk Patent Enstitiisii Turk Standartlan Enstitiisii Niifus ve Vatandashk Genel Mudurlugu Genglik ve Spor Genel Mudurlugu Basbakanlik Devlet Personel Baskanhgi Milli Egitim Bakanhgi Belediyeler YASAL DUZENLEMELER MiLLI BiR DiL POLhTKASI 96 SONUC 97 EKLER VE KAYNAKCA Ek: 1 RADYO VE TELEViZYONLARDA KULLANILAN SOZ VARLIGI 99 Ek: 2 YABANCI DiLLE YAPILAN UNiVERSiTE EGiTiMMN ANA DiLi BECERiLERi UZERiNDEKi ETKlSi 101 Ek: 3 TURKCE ile ilgili MEVZUAT 103 KAYNAKCA 115 Turkiye Biiyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

19 -19- ONSOZ (KOMISYONUN KURULU U VE CALISMALARI) 22. donemde, istanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 106 milletvekilinin "Tiirkcedeki bozulma ve yabancilasmanin arastirilmasi, Tiirkcenin korunmasi ve etkin kullammi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi " amaciyla Anayasa'mn 98, ictuziik'tin 104 ve 105'inci maddeleri uyannca Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina tarihinde vermis olduklan onerge, Genel Kurulun tarihli 104'uncii birlesiminde okunmus, tarihli 62'nci birlesiminde goriisulmiis ve 886 sayih karar ile onergede belirtilen konulann arastirilmasi igin bir Komisyon kurulmasi kararlastinlmistir. Turkiye Biiyiik Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 70'inci birlesiminde Komisyona iiye segimi yapilmistir. Yapilan segim sonucunda; Adalet ve Kalkinma Partisi Grubundan, Recep Garip Eyyiip Sanay Hikmet Ozdemir Ekrem Erdem Avni Dogan Adana Milletvekili Ankara Milletvekili Cankiri Milletvekili istanbul Milletvekili Kahramanmaras Milletvekili Mevlut Akgiin Karaman Milletvekili Alaettin Giiven Kutahya Milletvekili Mehmet Atilla Maras anhurfa Milletvekili Mehmet Cicek Yozgat Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan, Mustafa Gazalci Denizli Milletvekili Ali Cumhur Yaka Mugla Milletvekili Engin Altay Sinop Milletvekili Muharrem ince Yalova Milletvekili Anavatan Partisi Grubundan, Reyhan Balandi Afyonkarahisar Milletvekili Komisyon iiyesi olarak segilmislerdir. Komisyon, tarihinde en yash iiye sifatiyla Ankara Milletvekili Eyyiip Sanay Baskanhginda 9 iiyenin katihmi ile ilk toplantisini yapmistir. Bu toplantida gizli oyla gergeklestirilen segim sonucunda, Komisyon Baskanhgina istanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Baskan Vekilligine Ankara Milletvekili Eyyiip Sanay, Komisyon Sozciiliigune Adana Milletvekili Recep Garip ve Katip Uyelige Kiitahya Milletvekili Alaettin Giiven segilmislerdir. Komisyon, onergede yazih konular hakkinda bilgi edinmek iizere kamu kurum ve kuruluslanndan, sivil toplum orgiitlerinden, iiniversitelerden Turkiye Buyiik Millet Meclisi igtiiziigii'niin 105'inci maddesi uyannca, bakanlan, iist diizey kamu gorevlilerini, sivil toplum drgiitlerinin baskanlanni ve ogretim iiyelerini davet ederek bu kisilerin goriis ve onerilerini dinlemistir. Turkiye Biiyuk Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

20 -20- Soz konusu Meclis arastirmasini Turkiye Biiyiik Millet Meclisi adina yapmakla gorevlendirilen Komisyon, her tiirlu bilgi ve belgeyi temin etmek iizere, Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgi ve Genel Sekreterligi, Basbakanlik, bakanliklar, Atatiirk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu Baskanhgi ve Tiirk Dil Kurumu Baskanhgi, Tiirkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Mudurlugu, Radyo ve Televizyon Ust Kurulu Baskanhgi, valilikler, il ve ilge belediye baskanhklan, sivil toplum orgiitleri, Yuksekogretim Kurulu Baskanhgi, biinyesinde Fen-Edebiyat Fakultesi ve Egitim Fakultesi bulunan universiteler, milletvekilleri, ulusal ve yerel basin yayin kuruluslan (gazete, dergi, radyo, televizyon) ile yazismalar yapmistir. Komisyon, galismalar sirasinda konuyia ilgili kurumlara 103 adet kayit numarasi uzerinden 2219 adet yazi gondermis, karsiliginda 652 adet evrak gelmistir. Komisyon, Genel Kurul tarafindan kendisine verilen ug ayhk gahsma suresinden once gahsmalanni bitirmis ve arastirmayi tamamlamistir. Ancak 3 Mayis 2007 tarihinde erken segim karan alinarak 22 Temmuz 2007 Pazar giinii segimlerin yapilmasina karar verilmis ve segim siirecine girilmesi dolayisiyla da Komisyonun hazirladigi rapor TBMM Genel Kurulunda goriisiilememis, galismalar sonugsuz kalmistir. Konunun ehemmiyetine binaen 23. donemde tekrar arastirma onergesi verilerek konuyia ilgili yeniden Meclis arastirmasi agilmasi istenmistir. 23. donemde, Karaman Milletvekili Mevlut Akgiin ve 20 milletvekili (10/35), Samsun Milletvekili Suat Kihg ve 25 milletvekili (10/43), Kutahya Milletvekili Alim Isik ve 38 milletvekili (10/49), Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Baskan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve izmir Milletvekili Kemal Anadol (10/70) tarafindan Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina verilen Meclis arastirmasi onergelerinde; Dilin insanlar arasindaki iletisimin temel araci oldugu ve aym zamanda milletleri millet yapan en onemli unsurlann basinda geldigi; milli birligin ve butunliigiin temel tasi olan dilin, milli kiiltiiriin de esasini teskil ettigi belirtilmistir. Gunumiizde Tiirkgenin iyi yazihp konusulamadigi, ilk ve ortaogretimde yeni yetisen nesillere Tiirkgenin yeterince dgretilemedigi, genglerin Tiirk dilinin giizellik ve zenginliklerinden giderek mahrum kaldiklan ve kiilturiimuzden, dolayisiyla medeniyetimizden habersiz bir nesil yetistigi tespit edilmistir. Milli kimligimiz olan Tiirkgemizin son yillarda ciddi bir bozulma ve yozlasma tehdidi altinda oldugu, dilde baslayan yozlasma ve yabancilasmanin zamanla tiim degerlerin yok olmasina ve milli birlik ve beraberligin biiyuk zarar gormesine neden olacagi ve dilini koruyamayan milletlerin zamanla tarih sahnesinden yok olacaklan ifade edilmistir. Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina verilen bu dnergelerle Tiirkgedeki bozulma ve yabancilasmanin arastirilmasi, Tiirkgenin korunmasi ve gelistirilmesi igin ahnmasi gereken onlemlerin belirlenmesi amaciyla bir Meclis arastirmasi agilmasi arz ve talep edilmistir. Karaman Milletvekili Mevlut Akgiin ve 20 milletvekili, Samsun Milletvekili Suat Kihg ve 25 milletvekili, Kutahya Milletvekili Alim I ik ve 38 Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adina Grup Baskan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakki Suha Okay, istanbul Milletvekili Kemal Kihgdaroglu ve izmir Milletvekili Kemal Anadol tarafindan "Tiirkgedeki Bozulma ve Yabancilasmanin Arastirilmasi, Tiirkgenin Korunmasi ve Gelistirilmesi igin Ahnmasi Gereken Onlemlerin Belirlenmesi" amaciyla Anayasa'mn 98, igtiizuk'iin 104 ve 105'inci maddeleri uyannca Turkiye Biiyuk Millet Meclisi Baskanhgina vermis olduklan onergeler, Genel Kurulun tarihli 41 'inci birlesiminde g6rii ulmiis ve 906 sayih karar ile onergelerde belirtilen konulann arastinlmasi igin bir komisyon kurulmasi kararlastinlmistir. Karar, tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanmistir. Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi (S. Sayisi: 284)

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba DONEM: 23 CILT: 29 YASAMA YILI: 3 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba icindekiler Savfa I. - GECEN TUTANAK OZETI 336 II. - YOKLAMA 338 III. - GUNDEM DI I

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S. Sayısı: 323) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UYUŞTURUCU BAŞTA OLMAK ÜZERE MADDE BAĞIMLILIĞI VE KAÇAKÇILIĞI SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma

100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma DÖNEM: 23 CtLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 103'üncü Birleşim 11 Haziran 2009 Perşembe (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM)

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) DİL VE DİLLER (1. HAFTA) DİL: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ULUSAL SEMPOZYUM 01 NİSAN 2010 TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ

Detaylı

Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1

Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1 Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1 I. Üzerinde duracağımız konuya, dünya dili ne demektir? sorusuna verilecek bir yanıtla başlamak istiyorum. Bir dile dünya dili

Detaylı

EN GÜÇLÜ ÇAĞINDA TÜRK DİLİ: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER. Prof. Dr. Nurettin DEMİR Dr. Nermin YAZICI

EN GÜÇLÜ ÇAĞINDA TÜRK DİLİ: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER. Prof. Dr. Nurettin DEMİR Dr. Nermin YAZICI EN GÜÇLÜ ÇAĞINDA TÜRK DİLİ: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER Prof. Dr. Nurettin DEMİR Dr. Nermin YAZICI . En Güçlü Çağında Türk Dili: Genel Değerlendirme ve Beklentiler Prof. Dr. Nurettin DEMİR* / Dr.

Detaylı

Yazı dilinin Kalıcı olması özelliği toplumun kültürel birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol açmıştır.

Yazı dilinin Kalıcı olması özelliği toplumun kültürel birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol açmıştır. 4.Sınıf Türk Dili Ders Notlari TÜRK DİLİ Atatürk'ün Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasını istemesinin en önemli nedeni Dilin, bir toplumda düşünce birliğini yarattığını ve o toplumun

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 68 5 inci Birleşim 21 Şubat 2008 Perşembe

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 68 5 inci Birleşim 21 Şubat 2008 Perşembe DÖNEM: 23 CİLT: 15 YASAMA YILI: 2» TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 68 5 inci Birleşim 21 Şubat 2008 Perşembe İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. -

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9 uncu Birleşim 16 Ekim 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan

Detaylı

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2 ünite DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE - 2 İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 454 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

Türkçe Öğretimi El Kitabı

Türkçe Öğretimi El Kitabı Abdurrahman Güzel As ye Duman Bayram Baş Celal Dem r B lg ner Onan Duygu Uçgun Ferhat Ensar Hal t Karatay Hasan Bağcı Hayrett n Parlakyıldız İlhan Erdem K. Kaan Büyük k z Kemalett n Den z Mehmet Ak f Çeçen

Detaylı

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189 Harf devrimi / 0 Kasım Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! Bu çalışma, tarihte Türklerin abece serüvenidir. En büyük korkum, yapacağım konuşmanın kuru bir milliyetçi

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YTLI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 69'uncu Birleşim 31 Mart 2009 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61 IL- GELEN KÂĞITLAR 61 IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU

Detaylı

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER Gous Mashkoor KHAN Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1273)

TBMM (S. Sayısı: 1273) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

SON YILLARDA TÜRK SPORUNDA YAŞANAN DOPİNG SORUNUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

SON YILLARDA TÜRK SPORUNDA YAŞANAN DOPİNG SORUNUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 674 SON YILLARDA TÜRK SPORUNDA YAŞANAN DOPİNG SORUNUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 91 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 57 nci Birleşim 2 Şubat 2011 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı