T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R"

Transkript

1

2 T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI : 52 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Faaliyet Raporundaki açıklamaların yeterli görülmesi. K A R A R İl Genel Meclisinin 2012 Yılı Mart ayı toplantısının Cuma günü saat den itibaren yapılan 5.birleşimin 1. oturumunda; Gündemin 4 maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik de belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan ve İl Özel İdaresinin tarih ve 3264 sayılı yazıları ile İl Genel Meclisine sunulan, İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu ve gereği görüşüldü: Yapılan müzakere ve değerlendirme neticesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik de belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresinin 2011 Yılına ait Faaliyet Raporuyla ilgili olarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 18. maddesi gereğince yapılan iş ari oylama sonucunda Rapordaki açıklamaların yeterli olduğuna, aynı Kanunun 10.maddesi gereğince mevcudun oy birliğiyle karar verildi Ali ADIRBELLİ Yasemen ÇELİK Aytan KÖYLÜ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

3 Web e-posta : 1

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 4 İl Özel İdaresinin Tarihi Gelişimi 6 I- GENEL BİLGİLER 8 A- Misyon ve Vizyon 9 İl Özel İdaresinin Genel Bürokrasi İçindeki Yeri ve Yönetim Yapısı 10 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 11 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 61 II- AMAÇ ve HEDEFLER 63 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 64 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 71 C- Diğer Hususlar 72 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 73 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 114 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 115 Mali İşler Daire Başkanlığı 115 Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı 117 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 119 Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı 124 İmar ve Emlak İstimlak Daire Başkanlığı 144 İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı 155 Hukuk Müşavirliği Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 275 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 276 A- Üstünlükler 276 B- Zayıflıklar 276 C- Değerlendirme 276 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 277 İç Kontrol Güvence Beyanları 278 2

5 ...Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK (1 Kasım 1937 Meclis Açılış Konuşmasından) 3

6 SUNUŞ Dünyada yaşanmakta olan hızlı değişim süreci, Ülkemizde de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ve kamu hizmetlerinin sunulmasında sonuç odaklı köklü değişikliklerin yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler sonucunda, kamuda benimsenen performans yönetimi anlayışı ile kamu kaynaklarının stratejik öncelikler çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve kamu idarelerinin işlem ve faaliyetlerinin düzenli olarak raporlanması esası getirilmiştir. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde kaynakların planlama anlayışı ile değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Değişim ve dönüşümün yönetilmesinin araçlarından biri olan stratejik planlama anlayışı, kamu kurumlarına mevcut durumlarını tahlil etme ve geleceğe yönelik orta ve uzun vadeli hareket edebilme olanağı sağlamaktadır. Kalkınma planları, programlar ve temel ilkeler çerçevesinde hazırlanan stratejik planlar; öncelikli stratejik hedefler doğrultusunda, kamu yatırımlarının etkili, ekonomik, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasını hedeflemektedir. Kamu mali yönetiminin bütününe yönelik reform niteliğinde düzenlemeler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamuda yapılan her türlü iş ve işlemleri denetim altına almayı amaçlayarak, hesap verme sorumluluğu, mali saydamlık, hizmetlerde etkinlik ve verimlilik, 4

7 doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ilkeleri yönünden yasal bir güvence sağlayarak, çağdaş bir yönetim anlayışının benimsenmesini amaçlamıştır. Stratejik yönetişim kavramıyla da özetlenebilecek bu yeni yönetim sisteminin bir gereği olarak, gerek il özel idaresi mevzuatında, gerekse kamu mali mevzuatında yapılan yasal düzenlemelerle stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi unsurları ön plana çıkarmıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının faaliyet raporlarını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.Maddesi; İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen Faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. hükmü doğrultusunda hazırlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda Adana İl Özel İdaresi nin 2011 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak; 2011 Yılı Kurumsal Performans Programındaki amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumu, meydana gelen sapmalar ve bu sapmaların nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kamu yönetiminde kaynak ve yetkilerin merkezden taşraya aktarıldığı bir dönemde öncelikle Ülkemizin, sonra ise Adana nın kalkınması için; gerek İl Özel İdaresi, gerek diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızla birlikte, üstün sorumluluk duygusuyla, dayanışma içinde, uyumlu bir çalışma ortamı sağlayarak, önemli hizmetleri başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. İl Özel İdaremizin 2011 yılında yaptığı yatırım ve projelerinin kısa bir özeti niteliğinde olan, 2011 Yılı Faaliyet Raporu nun hazırlanmasında emeği geçen, başta İl Genel Meclisimizin değerli üyeleri olmak üzere, İl Özel İdaresi personeline teşekkür eder, Adana üst kimliğinde birleşen ve bizlerden her türlü desteğini esirgemeyen saygıdeğer halkımıza da şükranlarımı sunarım. Hüseyin Avni COŞ Vali 5

8 İl Özel İdaresinin Tarihi Gelişimi Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat ı müteakip, önce Muhassıllık Meclisleri ve daha sonra da Memleket Meclisleri olarak ortaya çıkan mahallî oluşumların ülkemizdeki ilk yerel yönetim fikrine temel oluşturduğu bilinmektedir. Böylece halkın idareye fiili iştirakinin sağlanmasına dönük bir gelenek oluşmaya başlamış ve bu uygulamalar mahallî idare yapılarının temelini teşkil etmiştir. Gerek Muhassıllık gerekse Memleket Meclislerinin geleneksel temeli ise 18.yüzyıldan sonra fonksiyonel hale gelen Meşveret Meclislerine dayanmaktadır. Bu çerçevede, İl Özel İdarelerinin biçimlenmesi bakımından ise, 1864 tarihli Tuna Vilayeti Nizamnamesi belirleyici bir tarihi adım olmuştur. Bu Nizamnameyle; mahallînde belli işlerden sorumlu olacak bir il idaresi oluşturulmuş ve mahallî halkın bazı mahalli külfetlere katılımı amaçlanmıştır tarihli Vilayet Nizamnamesi ilk defa pilot uygulama olarak Mithat Paşa döneminde Tuna Vilayetinde uygulanmış ve müteakiben 1865 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu nun diğer bölgelerinde de uygulamaya girmiştir tarihli Nizamname, 1867 yılında Vilayet-i Umumiye Nizamnamesi adıyla İmparatorluğun tamamında uygulanabilecek şekilde değiştirilmiştir yılında ilan edilen İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri arttırılmıştır yılında ilan edilen Kanun-u Esasi, il yönetiminde yetki genişliği ilkesi benimsenerek daha geniş bir yerel yönetim anlayışı getirilmiştir.1913 tarihli kanun da bu anayasaya göre çıkarılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında, 1921 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile il genel yönetimi yanında, il özel yönetimi oluşturulmuştur. Üyeleri 2 yıllık süre ve il halkınca seçilen bir başkan tarafından yönetilmekte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ildeki temsilcisi ve il genel yönetiminin başı Valiye, ancak genel yönetim görevleri ile il özel yönetimi görevleri arasında bir çatışma olması durumunda müdahale yetkisi tanınmaktadır. Bu hüküm, aslında günümüzdeki sistemde olmayan daha ileri bir özerklik ve yerel yönetim anlayışını göstermektedir. Bilindiği gibi bu kurallar uygulanamadan 1924 Anayasası hükümleri yürürlüğe girmiştir Anayasası ise iller için yine yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerini ve tüzel kişilik statüsünü getirmiş ancak, ayrıntılı hükümlere yer vermemiştir. İllerin Genel İdaresi Geçici Kanunu, İdare-i Umumiye-i Vilayet (İl Genel İdaresi) ve İdare-i Hususiye-i Vilayet (İl Özel İdaresi) başlıkları altında iki kısımdan oluşmaktadır. Kanunun birinci kısmı, 1929 tarihli Vilayet İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış ve 1949 tarihli ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ile yenileştirilmiştir. Geçici Kanunun İl Özel İdaresine tüzel kişilik (özerklik) tanıyan ikinci kısmı bazı değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir. Son olarak, 1987 tarihli ve 3360 Sayılı Kanun ile yeni düzenlemeler getirilmiş ayrıca İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati nin adı, İl Özel İdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir. (K:Yerel Yönetimler, Z.T.Karaman) Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına karşın, aynı çaba, mahallî idareler alanında, dolayısıyla İl Özel İdareleri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde İl Özel İdarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı hâkim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, İl Özel İdarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, İl Özel İdarelerinin, merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak, bu görevlerin büyük bölümü daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır. Diğer taraftan, İl Özel İdareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. GSMH nın mahallî idareler tarafından sarf edilen % 4,4 ünün yaklaşık olarak % 0,4 lük kısmı özel idareler tarafından kullanılmakta, bunun da önemli bir kısmı merkezî idareden aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim 6

9 kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan İl Özel İdareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır. Yukarıda belirtilen bu sorunların çözümlenmesi amacıyla ve son dönemlerde dünyada siyasal, ekonomik ve idari alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform çalışmalarına tanık olmaktadır. Giriş bölümünde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Bu çerçevede yapılan geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarından biri olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek, 22 Şubat 2005 tarihinde kabul edilen 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas etmiştir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve değişim gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu yönetimi anlayışının aksine, yerelleşme eğilimleri büyük önem kazanmakta, mahallî idarelerin teşkilât yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin önemli konularından birisini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, kamu yönetimi reformunun önemli bir ayağını oluşturan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis edilmesi yerine, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak amacıyla yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve bu şekilde kaynakların daha etkin dağılabileceği bir sistem oluşturmaktadır. Yerel yönetim reformu, kamu hizmetlerinin, hizmetten yararlananların ihtiyaçlarına en etkin biçimde cevap verebilmesini amaçlamakta, katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. 7

10 8

11 MİSYON Adana İl Özel İdaresi nin misyonu, İl Özel İdaresi kanunuyla verilen görevleri demokratik, katılımcı, sürekli, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, kıt olan kaynakların hizmet öncelikleri dikkate alınarak, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde, il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektir. VİZYON Adana İl Özel İdaresi nin vizyonu, çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda toplam kaliteyi esas alan, dinamik, insan odaklı, öngörülü ve ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır. 9

12 İl Özel İdaresinin Genel Bürokrasi İçindeki Yeri ve Yönetim Yapısı DEVLET YASAMA (T.B.B.M) YÜRÜTME (İDARE) YARGI (BAĞIMSIZ MAHKEMELER) MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (Merkezden Yönetim) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞBAKANLIK BAKANLIKLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MAHALLİ İDARELER (Yerinden Yönetim) İL ÖZEL İDARESİ -Vali -İl Genel Meclisi -İl Encümeni BELEDİYE -BAŞKAN -Belediye Meclisi -Belediye Encümeni TAŞRA TEŞKİLATI (İl İdaresi+Bölgesel Kuruluşlar) VALİ -İl Kuruluşları -İlçe Kuruluşları ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER YÖK-TRT- VAKIFLAR Gen.Müd. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR RTÜK-SPK-KİK Vb. KÖY -MUHTAR -İhtiyar Heyeti MAHALLİ İDARE BİRLİKLER 10

13 İl Özel İdarelerinin görev ve sorumlulukları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu Kanunla mülga 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ndan farklı olarak İl Özel İdarelerine bazı yeni görevler verilmiştir sayılı Kanunda, İl Özel İdarelerinin görevleri mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla il sınırlarının tamamında yürütülen görevler ve Belediye sınırları dışında yürütülen görevler olmak üzere ikili bir ayırıma tabi tutulmuştur. 1) İl sınırlarının tamamında yürütülen görevler (Yasal Dayanak 5302 Sayılı Kanunun 6. madde (a) fıkrası) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, Bayındırlık ve iskân, Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, Kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, Yoksullara mikro kredi verilmesi, Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 2) Belediye sınırları dışındaki görevler (Yasal Dayanak 5302 Sayılı Kanunun 6. madde (b) fıkrası) İmar, Yol, Su, Kanalizasyon, Katı atık, Çevre, Acil yardım ve kurtarma, (5302 sayılı kanunun 69. maddesi) Orman köylerinin desteklenmesi, Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri İl Özel İdarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. 11

14 Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, İl Özel İdaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl Özel İdareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. İl Çevre Düzeni Planı; Vali nin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl Çevre Düzeni Planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde İl Çevre Düzeni Planı, ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin Valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ve Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları İl Özel İdarelerinin kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmesi ve yetkileri kullanabilmesi için 5302 sayılı Kanunun 7.Maddesi ile bir kısım yetki ve imtiyazlar sağlanmıştır. İl Özel İdaresinin kanunda sayılan yetkileri ve imtiyazları şunlardır: Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek, Borç almak ve bağış kabul etmek, vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, ancak; sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 12

15 İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanunu nun 75. Maddesi hükümleri İl Özel İdaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. Diğer taraftan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5286 sayılı Kanun ile kaldırılarak, taşra teşkilatı (Bölge ve İl Müdürlükleri) İl Özel İdaresine bağlanmıştır. Bu nedenle 1985 yılından beri yürürlükte olan 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun kapsamındaki görevler de İl Özel İdarelerine devredilmiştir. Buna göre 3202 sayılı Kanunun 2. Maddesinde sayılan hizmetler (görevler) şu şekilde sıralanmıştır. Madde 2 Köye yönelik hizmetler şunlardır a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yolları orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak, c) Baraj, havaalanı, fabrika, savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkânlarının kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskân etmek, d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek, e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek, Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek, Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programlan hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak, g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 13

16 h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek, i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak, Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkânları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak, j) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, ayrı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.) k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzel kişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelerce ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak, l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak, m) 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarının ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planları yaparak Özel İskân Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek, n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek, o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek, p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak, r) Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak, s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakım evi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek, t) Her türlü alet - edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dâhil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak, u) İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak, 14

17 v) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak, y) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki merci mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek, z) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek. Diğer Kuruluşlarla Hizmet İlişkileri Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır sayılı Kanunla birlikte merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlar, ilgili bakanlıklarca, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri İl Özel İdarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirilebilir. İl Özel İdareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden de ödenek aktararak harcama yapabilmekte ve merkezi idare ile işbirliği sağlayabilmektedir. İl Genel Meclisinin kararı doğrultusunda görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebileceği veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği ve bu amaçla kaynak aktarabileceği; merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve ayni ihtiyaçları karşılayabileceği, geçici olarak araç ve personel görevlendirebileceği, taşınmaz mallarını 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği, İl Çevre Düzeni Planının; Vali nin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılacağı, İl Çevre Düzeni Planı nın Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanacağı hüküm altına alınarak diğer kuruluşlarla olan hizmet ilişkileri genişletilmiştir. Ayrıca yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararını azaltmak amacıyla ilin özelliğini dikkate alarak afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip donanımını hazırlaması, il dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda da bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabileceği, yeni yasal düzenleme ile sağlanmıştır. Kanuni Yetki ve İmtiyazlar Kanunda verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek, yasak koymak, uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek, borç almak, bağış kabul etmek, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak temin etmek, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak ile belediye sınırı dışındaki gayri sıhhi müesseselere, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazlarındandır. 15

18 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Görevleri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 18.Maddesine göre İl Özel İdaresi bünyesinde, Vali ye bağlı olarak kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri nin görevleri ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak, c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek, ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek, d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, e)sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek, f)il ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak, g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek, ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek, h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak, ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak, i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak. Ayrıca aynı Kanun kapsamında il özel idaresi bünyesine aktarılan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri nin görevleri de il özel idarelerin görev ve sorumlulukları içine girmiştir. 16

19 a) Taşınmazlar Tablo-1: İl Özel İdaresi Gayrimenkul Listesi İlçe İ.Ö.O İ.Ö.O Arsası Kütüphane Sağlık Ocağı Kargir Ev Gecekondu Arsası Toplam ALADAĞ - CEYHAN FEKE 1 1 İMAMOĞLU KARAİSALI 5 5 KARATAŞ KOZAN POZANTI 4 4 SAİMBEYLİ 2 2 ÇUKUROVA 38 1(6 Dönüm) 3 42 SEYHAN TUFANBEYLİ 2 2 YUMURTALIK 1 1 SARIÇAM YÜREĞİR TOPLAM İlçe Futbol Sahası Arsa Tablo-2: İl Özel İdaresi Gayrimenkul Listesi Tarla Sağlık Ocağı Arsası Yüzme Havuzu Restoran Hipodrom Fabrika (Süt Entegre Tesisi) Toplam ALADAĞ 4 4 CEYHAN FEKE - İMAMOĞLU KARAİSALI 1 1 KARATAŞ 5 5 KOZAN POZANTI - SAİMBEYLİ 1 1 ÇUKUROVA SEYHAN TUFANBEYLİ 1 1 YUMURTALIK 1 1 SARIÇAM 2 2 YÜREĞİR TOPLAM

20 İlçe Dinlenme Tesisi Tablo-3: İl Özel İdaresi Gayrimenkul Listesi Öğrenci Yurdu Kaymakam ve Vali Evi İşhanı- Hizmet Binası Öğretmen Evi Bina Eğitim Merkezi Toplam ALADAĞ CEYHAN FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ ÇUKUROVA - SEYHAN TUFANBEYLİ YUMURTALIK SARIÇAM - YÜREĞİR ÇANKAYA/ ANKARA 1 1 TOPLAM İlçe Bakım Evi Asfalt Şantiyesi Tablo-4: İl Özel İdaresi Gayrimenkul Listesi Çarşı Çocuk Parkı Sokak Çocukları Eğt. Merk. Soğuk Hava Deposu Metrük Kilise Arsası Lojman İşyeri Toplam ALADAĞ 6 6 CEYHAN FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI 1 (1) KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ ÇUKUROVA (3) SEYHAN TUFANBEYLİ YUMURTALIK SARIÇAM 1 1 YÜREĞİR TOPLAM 8 (4) GAYRİMENKULLER GENEL TOPLAMI

21 Tablo-5: İl Özel İdaresine Ait Merkez ve İl Dışında Bulunan İşyerleri İş Yeri Adedi Dolu Boş KIZILAY 6 6 NARLICA İŞ HANI YIL/1 NOLU ÇARŞI YIL /2 NOLU ÇARŞI YIL/3 NOLU ÇARŞI ALİDEDE MAHALLESİ (LİDER KONF.) 2 2 T.J.K HİPODROM 1 1 KOLCUOĞLU RESTORAN 1 1 BEYAZSARAY MENEKŞE KARDEŞLER 1 1 AKKAPI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 1 1 SEYHAN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 YÜREĞİR BELEDİYESİ 1 1 ÇUKUROVA ÖZEL İDARE ÇAY OCAĞI 1 1 ANKARA ÖĞRENCİ YURDU 1 1 TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ 1 1 DÜZİÇİ HAYAT SÜT 1 1 AĞAÇPINAR TESİSLERİ 1 1 SOĞUK HAVA DEPOSU 1 1 KARATAŞ EĞİTİM TESİSLERİ 1 1 TOPLAM Tablo-6: İl Özel İdaresine Ait Merkez ve İlçelerde Bulunan İşyerlerinin Dolu-Boş Durumu Adedi Dolu Boş MERKEZ SAİMBEYLİ FEKE YUMURTALIK KOZAN İMAMOĞLU KARAİSALI POZANTI KARATAŞ TUFANBEYLİ TOPLAM % 16% Dolu Boş 19

22 Tablo-7: İl Özel İdaresi Lojmanların İlçelere Göre Dağılımı YERİ SAYISI Aladağ 7 Ceyhan 7 Çukurova 20 Feke 6 İmamoğlu 8 Karaisalı 10 Karataş 9 Kozan 9 Pozantı 4 Saimbeyli 23 Sarıçam - Seyhan 73 Tufanbeyli 1 Yumurtalık 1 Yüreğir 25 TOPLAM 203 Lojman Dağılımı 33% 12% 25% 30% İdaremiz Tarafından Kullanılan Milli Eğitim Müd.Tahsisli Diğer Kurum Personeli Boş 20

23 b) Araç ve İş Makineleri S.No Cinsi Adet Toplam 1 Binek Tipi Otomobil 35 2 Otobüs 2 3 Minibüs 11 BİNEK ARAÇLAR 4 Ambulans 1 5 Jeep 4x4 Arazi Taşıtı 3 6 Kamyonet 4x Damperli Kamyon 49 8 Kasalı Kamyon 3 9 Çekici Kamyon (Treyler) 2 10 Akaryakıt Tankeri 2 11 Su Tankeri-Arazöz 5 12 Greyder Dozer 8 14 Lastik Tekerlekli Yükleyici Vinç 1 16 Forklif 1 İŞ MAKİNALARI 17 Paletli Ekskavatör 4 18 Lastik Tekerlekli Ekskavatör 1 19 Kanal Kazıcı Yükleyici 3 20 Sondaj Makinası 1 21 Deneme Pompası 1 22 Yapım Distribütörü (Kam.Mont.) 5 23 Roley Tank Kamyona Monteli 3 24 Mıcır Serici 8 25 Treyler (Kasalı Semi Dorse) 3 26 Vibrasyonlu Silindir 6 27 Bakım Yama Silindiri 5 28 Seyyar Kaynak Makinesi 7 29 Kamp Treyler (Yemekhane) 1 30 Kamp Treyler (Yatakhane) 2 DİĞER 31 Motosiklet 1 32 Lastik Tekerlekli Traktör 3 33 Kompresör 5 34 Jeneratör 6 TOPLAM

24 c) Ortak ve Üye Olunan Kuruluşlar ORGANİZASYONUN ADI Kozan Organize Sanayi Bölgesi Karaisalı Kaksan Kireç San. A.Ş. Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş. Mersin Mahalli İdareler Eğitim Birliği Çukurova Fuarcılık A.Ş. Vilayetler Hizmet Birliği Türkiye Halk Bankası A.Ş. Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği ORTAKLAR ORTAKLIK PAYI AÇIKLAMA Adana İl Özel İdaresi % TL -İdaremiz Yönetimde Kozan Belediyesi % 30 Temsil Ediliyor. -Kuruluş Tarihi: Kozan Ticaret Odası % Adana İl Özel İdaresi %16, TL -İdaremiz Yönetimde Kaksan A.Ş. % 81 Temsil Edilmiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi % 0,49 -Sermayesi: Adana Ticaret Odası % 0, TL Karaisalı Belediyesi % 0,11 -Kuruluş tarihi: Diğer Şahıslar % 2,11 Adana İl Özel İdaresi %0, ,37-TL - İdaremiz Yönetimde Adana Büyükşehir Belediyesi %99,96 Temsil Edilmiyor. -Sermayesi: Koza Kültür. San.ve Turz. Hiz. A.Ş TL Tümaş Et Ürünleri Tic. San. A.Ş. -Kuruluş Tarihi: Beldetaş Belde Sağlık ve San.Tic.A.Ş Adana İl Özel İdaresi % 0,05 Ankara İl Özel İdaresi Kayseri İl Özel İdaresi Her yıl kesinleşmiş Konya İl Özel İdaresi bütçenin %0,05 i oranında Niğde İl Özel İdaresi katılım payı ödenmektedir. Mersin İl Özel İdaresi Adana İl Özel İdaresi % TL -İdaremiz Yönetimde Adana Büyükşehir Belediyesi %67, TL Temsil Ediliyor. Adana Ticaret Odası %12, TL -sermayesi: Adana Sanayi Odası %0, TL TL. Adana Ticaret Borsası %0, TL -Kuruluş Tarihi: TOBB %2, TL Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odası %0, TL Mersin Tic. ve San. Odası %0, TL Mersin Deniz Tic. Odası %0, TL Mersin Tic. Borsası %0, TL Tarsus Tic. ve San. Odası %0, TL Kozan Tic. Odası %0, TL Kozan Tic. Borsası %0, TL Tarsus Tic. Borsası %0, TL Adana Hacı Sabancı Org. San. Bölgesi %4, TL Ceyhan Tic. Odası %0, TL Her yıl kesinleşmiş bütçenin % 1 oranında katılım payı ödenmektedir. Hisse Tutarı 2.523,00-TL Her yıl kesinleşmiş bütçenin % 0,001 oranında katılım payı ödenmektedir. 22

25 GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETİM BİRİMİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KIRSAL KALKINMA DAİRE BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL TOPLAM Tablo 8: Bilişim Envanteri Akıllı Tahta 1 1 Fotokopi Faks Plotter 1 1 Projeksiyon Tarayıcı Yazıcı Dizüstü Bilgisayar Masaüstü Bilgisayar İdaremizin İnternete erişimi merkez ve ek hizmet binamızda 10 mbps metro internet ile sağlanmakta olup, network güvenliği Anzilia firewall ile sağlanmaktadır. Web Sayfası Adana İl Özel İdaresi yapmış olduğu hizmetleri sunmak ve halkla iletişimini sağlamak üzere hazırlanan web sitesi, 2010 yılından beri daha hızlı ve doğru bilgi akışını sağlamak, kurumların, çalışanların ve vatandaşların ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebilecek şekilde tasarlanarak yayın hayatına devam etmektedir. Gerekli güncellemeler (İl Genel Meclisi toplantı gündemleri, tutanak ve karar özetleri, ihale ilanları, haberler, yatırımlar, duyurular, KÖYDES, Stratejik Plan, Faaliyet Raporları, Performans Programları) Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. e-içişleri Projesi İçişleri Bakanlığı nın e-bakanlık Projesi kapsamında İl Özel İdaresi olarak evrak modülünün kullanılması için gerekli altyapı eğitim çalışmaları tamamlanmış olup, uygulamalara başlanmıştır. Ayrıca birimlere modüllerin kullanımı için eğitimler verilmiş ve uygulamalara başlanmıştır. 23

26 24

27 İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI VALİ VALİ İL GENEL MECLİSİ İL ENCÜMENİ İl Özel İdaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak. İl Özel İdaresini Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. İl Özel İdaresini devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. İl Encümenine başkanlık etmek. İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. İl Genel Meclisi ve Encümen Kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. İl Özel İdaresi personelini atamak. İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 25

28 26

29 29 Mart 2009 tarihli Mahalli İdareler seçim sonucuna göre Adana İl Genel Meclisi 58 i erkek, 3 ü kadın olmak üzere toplam 61 üyeden oluşmaktadır. 27

30 Ali ADIRBELLİ Meclis Başkanı MHP-Seyhan İsmet AVCI 1.Başkan Vekili CHP-Çukurova Ahmet ÖZEN 2.Başkan Vekili MHP-Çukurova Aytan KÖYLÜ Asil Katip Üye MHP-Çukurova Yasemen ÇELİK Asil Katip Üye CHP-Seyhan Tahsin ŞAHİN Yedek Katip Üye MHP- Sarıçam Murat DOĞANCILI Yedek Katip Üye CHP-Seyhan Abdullah TORUN MHP-Çukurova Abdullah ÇÖKÜK MHP-Yumurtalık Adem OCAK AK Parti-Kozan Ahmet AKAR MHP-Ceyhan Ahmet BAŞTAGÜL CHP-Seyhan Ahmet KURTULUŞ MHP-Ceyhan Ali DİNİGÜZEL CHP-Çukurova Atilla KARATAŞ AK Parti-Aladağ 28

31 Bayram SERT AK Parti-Sarıçam Bekir BAZ MHP-Kozan Burhan ŞENGÜL AK Parti-Feke Celal ORHAN MHP-Seyhan Faruk KUŞ MHP-Pozantı Gülnur KARSLI AK Parti-Seyhan Hacı ÇETİN AK Parti- İmamoğlu Hadi TEKDEMİR AK Parti-Kozan Halil BURGU AK Parti-Sarıçam Hamit ŞAN MHP-İmamoğlu Harun ÇAVLAK AK Parti-Seyhan Hüseyin GÜNGÖR MHP-Aladağ Hüseyin KARAKUŞ MHP-Seyhan Hüseyin ŞAHİN CHP-Çukurova Kamuran GÖK MHP-Kozan Kazım KARAŞOĞLU MHP-Tufanbeyli Kenan KÜSGÜN AK Parti-Karataş Mahmut MAZI AK Parti-Ceyhan M. Ercan İNCE MHP-Sarıçam Mehmet KARAKUŞ MHP-Karataş 29

32 Mesut YEŞİL AK Parti-Yüreğir Muammer SAVAŞ CHP-Yüreğir Murat ÜNSAL AK Parti-Pozantı Mustafa HALAÇOĞLU MHP-Yüreğir Mustafa Kiraz AK Parti-Ceyhan Mustafa SAĞLAM AK Parti- Tufanbeyli Mustafa ÇALIŞKAN AK Parti-Yüreğir Necati SAMSA AK Parti- Saimbeyli Necla SAHİ AK Parti-Yüreğir Nevzat ÖZGÜN MHP-Karaisalı Osman Nuri YAĞAN MHP-Sarıçam Salih ACAR AK Parti-Yüreğir Salih ŞEN MHP-Yüreğir Süleyman KESKİN AK Parti- Yumurtalık S.Serdar YARACIER AK Parti-Ceyhan Vedat GÜNDOĞAN AK Parti-Seyhan Veysel GÜNGÖR AK Parti-Karaisalı Yasin YILMAZ AK Parti-Kozan Y. Ramazan SAYGILI AK Parti-Çukurova Yusuf YAPLICAN MHP-Ceyhan 30

33 Yılmaz BALLIOĞLU CHP-Yüreğir İsa KURUOĞLU AK Parti- Saimbeyli İsmail ACI CHP-Seyhan İsmail GÜL AK Parti-İmamoğlu Şaban ULUSOY AK Parti-Feke Şefik ÖZBEY BDP-Seyhan Tablo 9: İl Genel Meclis Üyelerinin Partilere ve İlçelere Göre Dağılımı SIRA NO İLÇESİ AK PARTİ MHP CHP BDP TOPLAM 1 ALADAĞ CEYHAN ÇUKUROVA FEKE İMAMOĞLU KARATAŞ KARAİSALI KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SARIÇAM SEYHAN TUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR TOPLAM

34 İl Genel Meclisi Partiler Göre % Dağılımı 1% 15% 38% 46% AK Parti MHP CHP BDP İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanunun 10.Maddesine göre şunlardır; Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak, Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, İl Çevre Düzeni Planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak, Borçlanmaya karar vermek, Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, Şartlı bağışları kabul etmek, İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yapişlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek, Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 32

35 İhtisas Komisyonları 5302 sayılı Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereği bir yıl görev yapmak üzere her dönem başında İl Genel Meclisi üyeleri arasından seçimle an az üç, en çok beş kişi (Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişi) olmak üzere ihtisas komisyonları oluşturulmaktadır. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler komisyonlarda görüşüldükten sonra İl Genel Meclisinde karara bağlanır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere İl Genel Meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. 1. Plan ve Bütçe Komisyonu 2. İmar ve Bayındırlık Komisyonu 3. Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Komisyonu 4. Çevre ve Sağlık Komisyonu 5. Sanayi, Ticaret, Turizm, AB(Avrupa Birliği) ve Dışişleri Komisyonu 6. Yol, Su, Kanalizasyon, Doğal Kaynaklar ve Enerji Sistemleri Komisyonu 7. Hukuk İşleri Komisyonu 8. Gençlik ve Spor Komisyonu 9. Tarım Orman Gıda ve Hayvancılık Komisyonu 10. İdari İşler ve İnsan Kaynakları Komisyonu 11. Basın, Yayın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komisyonu 12. AR-GE, Proje, Yatırım ve Değerlendirme Komisyonu 13. Tabii Afetler ve Arama Kurtarma Komisyonu 33

36 1-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Ahmet ÖZEN Başkan MHP Çukurova 2 Murat DOĞANCILI Başkan Yardımcısı CHP Seyhan 3 Nevzat ÖZGÜN Üye MHP Karaisalı 4 M. Ercan İNCE Üye MHP Sarıçam 5 Süleyman KESKİN Üye AK Parti Yumurtalık 6 Vedat GÜNDOĞAN Üye AK Parti Seyhan 7 Halil BURGU Üye AK Parti Sarıçam 2-İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Muammer SAVAŞ Başkan CHP Yüreğir 2 Kazım KARAŞOĞLU Başkan Yardımcısı MHP Tufanbeyli 3 Abdullah TORUN Üye MHP Çukurova 4 Osman Nuri YAĞAN Üye MHP Sarıçam 5 Gülnur KARSLI Üye AK Parti Seyhan 6 Necla SAHİ Üye AK Parti Yüreğir 7 Atilla KARATAŞ Üye AK Parti Aladağ 3-EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Ahmet AKAR Başkan MHP Ceyhan 2 Yasemen ÇELİK Başkan Yardımcısı CHP Seyhan 3 Hamit ŞAN Üye MHP İmamoğlu 4 Şaban ULUSOY Üye AK Parti Feke 5 Mustafa SAĞLAM Üye AK Parti Tufanbeyli 34

37 4-ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Ali DİNİGÜZEL Başkan CHP Çukurova 2 Salih ŞEN Başkan Yardımcısı MHP Yüreğir 3 Yusuf YAPLICAN Üye MHP Ceyhan 4 Mesut YEŞİL Üye AK Parti Yüreğir 5 Bayram SERT Üye AK Parti Sarıçam 5-SANAYİ, TİCARET, TURİZM, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 İsmail ACI Başkan CHP Seyhan 2 Hüseyin GÜNGÖR Başkan Yardımcısı MHP Aladağ 3 Kamuran GÖK Üye MHP Kozan 4 Y. Ramazan SAYGILI Üye AK Parti Çukurova 5 Mahmut MAZI Üye AK Parti Ceyhan 6-YOL, SU, KANALİZASYON, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ SİSTEMLERİ KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Mustafa HALAÇOĞLU Başkan MHP Yüreğir 2 İsmet AVCI Başkan Yardımcısı CHP Çukurova 3 Ahmet KURTULUŞ Üye MHP Ceyhan 4 Mustafa ÇALIŞKAN Üye AK Parti Yüreğir 5 S. Serdal YARACIER Üye AK Parti Ceyhan 7-HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 İsmet AVCI Başkan CHP Çukurova 2 Tahsin ŞAHİN Başkan Yardımcısı MHP Sarıçam 3 Yusuf YAPLICAN Üye MHP Ceyhan 4 Veysel GÜNGÖR Üye AK Parti Karaisalı 5 Necati SAMSA Üye AK Parti Saimbeyli 8-GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Yasemen ÇELİK Başkan CHP Seyhan 2 Hüseyin KARAKUŞ Başkan Yardımcısı MHP Seyhan 3 Nevzat ÖZGÜN Üye MHP Karaisalı 4 Adem OCAK Üye AK Parti Kozan 5 Yasin YILMAZ Üye AK Parti Kozan 35

38 9-TARIM ORMAN GIDA VE HAYVANCILIK KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Celal ORHAN Başkan MHP Seyhan 2 Yılmaz BALLIOĞLU Başkan Yardımcısı CHP Yüreğir 3 Tahsin ŞAHİN Üye MHP Sarıçam 4 Murat ÜNSAL Üye AK Parti Pozantı 5 Hadi TEKDEMİR Üye AK Parti Kozan 10-İDARİ İŞLER VE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Ahmet BAŞTAGÜL Başkan CHP Seyhan 2 Salih ŞEN Başkan Yardımcısı MHP Yüreğir 3 Abdullah ÇÖKÜK Üye MHP Yumurtalık 4 Harun CAVLAK Üye AK Parti Seyhan 5 Mustafa KİRAZ Üye AK Parti Ceyhan 11-BASIN, YAYIN, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Ahmet KURTULUŞ Başkan MHP Ceyhan 2 Murat DOĞANCILI Başkan Yardımcısı CHP Seyhan 3 Bekir BAZ Üye MHP Kozan 4 Burhan ŞENGÜN Üye AK Parti Feke 5 Salih ACAR Üye AK Parti Yüreğir 12-AR-GE, PROJE, YATIRIM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Mustafa HALAÇOĞLU Başkan MHP Yüreğir 2 Hüseyin ŞAHİN Başkan Yardımcısı CHP Çukurova 3 Hüseyin KARAKUŞ Üye MHP Seyhan 4 Hacı ÇETİN Üye AK Parti İmamoğlu 5 Hadi TEKDEMİR Üye AK Parti Kozan 13-TABİİ AFETLER VE ARAMA KURTARMA KOMİSYONU S.NO ADI SOYADI GÖREVİ PARTİSİ İLÇESİ 1 Abdullah ÇÖKÜK Başkan MHP Yumurtalık 2 Yılmaz BALLIOĞLU Başkan Yardımcısı CHP Yüreğir 3 Bekir BAZ Üye MHP Kozan 4 Harun CAVLAK Üye AK Parti Seyhan 5 Yasin YILMAZ Üye AK Parti Kozan 36

39 Hüseyin Avni COŞ Vali Memili GÜVEN Genel Sekreter V. Kürşat TURPÇU Mali İşler Daire Başkanı Veli KASAP Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Zehra DURAK İnsan Kaynakları Daire Başkanı Recep Bülent ŞEKERLİ İmar ve Emlak İstimlak Daire Başkanı Ali DİNİGÜZEL İl Genel Meclis Üyesi CHP-Çukurova Ahmet BAŞTAGÜL İl Genel Meclis Üyesi CHP-Seyhan Aytan KÖYLÜ İl Genel Meclis Üyesi MHP-Çukurova Faruk KUŞ İl Genel Meclis Üyesi MHP-Pozantı Mehmet KARAKUŞ İl Genel Meclis Üyesi MHP-Karataş 37

40 5302 sayılı Kanun gereği İl Özel İdaresinin yürütme organı olarak düzenlenen İl Encümeni nin başkanlığını Vali yürütmektedir. İl Genel Meclisi nin her yıl kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere, Vali nin her yıl birim amirler arasından belirleyeceği beş üye ile birlikte toplam 11 üyeden oluşmaktadır. Valinin katılamadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümen toplantılarına ilgili birim amirleri görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır. İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanunu nun 26.Maddesine göre şunlardır; Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek, Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek, Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek, Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 38

41 Adana İl Özel İdaresi nin teşkilat yapısı, 5302 sayılı Kanunun 35. ve 36.Maddeleri ile 10 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış olup; 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcılığı, 1 Hukuk Müşavirliği, 6 Daire Başkanlığı, 15 İlçe Özel İdare Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir. Adana İl Özel İdaresi nde 2011 yılı Aralık ayı itibariyle toplam 704 personel görev yapmaktadır. Bunların 183 ü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memur personel, 29 u sözleşmeli personel, 486 sı kadrolu işçi ve 6 sı geçici görevli personeldir. Tablo-10: Mevcut Çalışan Personel Dağılımı MEVCUT ÇALIŞAN PERSONEL Memur Sözleşmeli İşçi Geçici Görevli Toplam Personelin Birimlere Göre Dağılımı Genel Sekreter 1 1 Genel Sekreter Yardımcısı 1 1 İç Denetçi 3 3 Daire Başkanı 6 6 Hukuk Müşaviri 1 1 Geçici Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Görevli İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı İmar ve Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Mali İşler Daire Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı İlçe Özel İdareler Hukuk Müşavirliği Genel Toplam

42 Mevcut Çalışan Personelin Dağılımı 4% 1% 69% 26% Memur İşçi Sözleşmeli Geçici Görevli Personelin Birimlere Göre Dağılımı Hukuk Müşavirliği İç Denetim Birimi Mali İşler Daire Başkanlığı 119 Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 385 Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı İmar ve Emlak İstimlak Daire Başkanlığı İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı İlçe Özel İdareler Teknik Hizm. Tablo-11: Personel Eğitim Durumu Analizi Geçici Görevli Genel İdari Hizm. Avukatlık Hizm. Sağlık Hizm. Yardımcı Hizm. Diğer Toplam 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Orta Öğretim Yüksek Öğrenim Sözleşmeli Personel Sayılı Kanuna Tabi Personel 486 Ortaöğretim Yüksek Öğrenim Genel Toplam

43 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde Adana İl Özel İdaresi A-3 grubunda yer almış iken, tarihinde yayınlanan yönetmelik ile İdaremiz A-4 gurubuna aktarılmış ve İdaremize 417 memur, 240 işçi kadrosu verilmiştir. Tablo-12: Personel Durum Analizi (Norm Kadro) NORM KADRODA VERİLEN MEMUR VE İŞÇİ SAYISI MEMUR İŞÇİ MEVCUT DURUMU İhdas Edilen Memur Kadro Sayısı İhdas Edilen İşçi Kadro Sayısı DOLU BOŞ FAZLA MEMUR (Dondurulan Kadro) 100 İŞÇİ NOT: (x) İdaremizde 5 adet dondurulmuş kadro mevcuttur. Tablo-13: Personel Durum Analizi (Dolu Boş) İHDAS EDİLEN SINIFI DOLU BOŞ G.İ.H T.H.S A.H 2 1 S.H 2 7 Y.H.S İHDAS EDİLMEMİŞ 110 A-4 NORM KADRO TOPLAMI TOPLAM NOT: Ayrıca, 5 personel dondurulmuş kadroda bulunmaktadır GİH T.H.S A.H S.H Y.H.S DOLU BOŞ 41

44 Tablo-14: Personel Durum Analizi Sınıfı Ünvanı Adedi Sınıfı Ünvanı Adedi G.İ.H Genel Sekreter 1 T.H Çevre Müh. 2 G.İ.H Genel Sekreter Yard. 1 T.H Elektrik Müh. 2 G.İ.H İç Denetçi 3 T.H İnşaat Müh. 14 G.İ.H Hukuk Müşaviri 1 T.H Endüstri Müh. 1 G.İ.H Daire Başkanı 6 T.H Elektronik Müh. 3 G.İ.H Birim Müdürü 11 T.H Harita Müh. 5 G.İ.H İlçe Özel İdare Müd. 11 T.H Jeoloji Müh. 10 G.İ.H Kontrol Memuru - T.H Kimya Müh. - G.İ.H Şef 9 T.H Maden Müh. 1 G.İ.H Uzman 5 T.H Makine Müh. 12 G.İ.H Sivil Savunma Uzmanı - T.H Ziraat Müh. 20 G.İ.H Mali Hizmetler Uzman Yard. - T.H Bilgisayar Müh. 1 G.İ.H Muhasebeci 1 T.H Su Ürünleri Müh. 1 G.İ.H V.H.K.İ. 19 T.H Mimar 5 G.İ.H Bilgisayar İşletmeni 13 T.H Arkeolog 1 G.İ.H Memur 11 T.H Sanat Tarihçi 1 G.İ.H Şoför 2 T.H Şehir Plancısı 1 G.İ.H Çözümleyici 1 T.H Fizikçi 3 G.İ.H Programcı 5 T.H Kimyager 1 A.V.S. Avukat 2 T.H Harita Teknikeri 1 S.H.S. Doktor 1 T.H İnşaat Teknikeri 6 S.H.S. Hemşire 1 T.H Ziraat Teknikeri 1 S.H.S. Kimyager - T.H Harita Teknisyeni 1 S.H.S. Sağlık Teknikeri - T.H İnşaat Teknisyeni 4 S.H.S. Sağlık Teknisyeni - T.H Yapı Teknisyeni 1 S.H.S. Biyolog 1 Y.H.S Aşçı 1 Y.H.S Bahçıvan 1 Y.H.S Kaloriferci - Y.H.S Sağlık Tekn.Yrd. - Y.H.S Bekçi 2 Y.H.S Hizmetli 8 Y.H.S Teknisyen Yardımcısı 1 42

45 43

46 Mali İşler Daire Başkanlığı; bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak ve bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek; harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek; bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlarını sağlamak; İdare nin bütçe kesin hesaplarını hazırlamak; İl Özel İdaresinin şirket ve iştirakleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek; Stratejik Plan ve Performans Programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek; mali konular ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamakla görevlidir. MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müd. Muhasebe Müd. Bütçe Müd. Strateji Geliştirme Müdürlüğü İl Özel İdaresinin Stratejik Plan (Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşleri alınarak) ve yıllık performans planlarının hazırlanmasını, ilgili yasal mevzuat ve planlar çerçevesinde; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapma amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanması ile Özel İdare hizmet politikasının belirlenmesi ve hizmetlerinin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin arttırılması için çalışma ve araştırma yapmak ve yaptırmak, bilgi işlem çalışmalarını ve bu faaliyetlerinin e-devlet projesi kapsamında projenin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak üzere kurulmuştur. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek amacı ile gerekli çalışmaların yapılması, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi, 44

47 İdarenin yöntemi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması, İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörlerin incelenmesi, kurum içi kapasite araştırması yapılması, hizmetlerin etkinliğinin ve tatmin düzeyinin analiz edilmesi ve genel araştırmaların yapılması, Yönetim bilgi ve sistemlerine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi, İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarının yürütülmesi, İhtiyaç duyulması halinde İdare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetlerinden sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetlerinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılması, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin faaliyet raporunun hazırlanması, İdarenin yatırım programının hazırlanması, koordinesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, Mevzuata uygun plan değişikliklerinin sunulması, Yayın, kitaplık ve dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesi, İdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi bankası oluşturulması, İdarenin görev alanı ile ilgili brifing dosyaları, gerekli tablo ve grafiklerin hazırlanması, İl Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması, İl Özel İdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetlerini yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması, İl Özel İdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulması iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programlarının kurulmasının sağlanması, Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarını yapılması, İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgilerinin saklanması ve korunmasının sağlaması, İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapması, Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin geliştirmesi, Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulmasının sağlaması, Gerektiğinde malzeme ikmal ve stok kontrol sisteminin aktif tutulmasının sağlaması, Bilgisayardaki mevcut tüm verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, Bilgisayar ve donanımlar ile ilgili personele yönelik eğitimler düzenlemesi, İnternet ve mail servislerinin yönetimi ve yönlendirilmesinin yapılması, Elektronik posta hizmetlerinin verilmesi ve alınması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, 45

48 e-devlet projesi ilke ve hedefleri doğrultusunda gerekli çalışma ve uygulamaların sağlanması, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılmasını yürütür. Muhasebe Müdürlüğü İl Özel İdaresinin her türlü gelirinin tahsili ve takibi, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yapılan tüm mali işlemleri kayıt altına almak ve rapora bağlamakla yükümlüdür. Banka iş ve işlemlerinin takip ve kontrolünü, Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünün yapılması ve takibini, Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerinin yapılmasını, Ödemelerde yetkililerinin imzasının aranmasını, Hak sahiplerinin kimliklerine ilişkin bilgilerin kontrolünü, Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulmasını, Muhasebe raporlarının alınmasını, Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurulmasını, Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığı na kesintilerin ödenmesini, Bütçe emaneti ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasını, İcra, ilam ve teftiş takibini, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının devlet hakkı tutarından % 50 Özel İdare payının tahsili işlemleri, mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsilini, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk etmiş imar para cezalarının tahsilini, Yürürlükten kaldırılmış olan Taş Ocakları Nizamnamesi kapsamında verilmiş olup maktu tahakkuk etmiş idari alacaklar ile kaçak malzeme bedellerinin tahsilini, Elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. hizmet alımlarının tahakkuklarının yapılması, takibi ve ödenmesini, İl Özel İdaresinin her türlü gelirinin tahsili ve tahsilatının takibini, Satılan gayrimenkullerden (Milli Emlak) düşen payın Defterdarlıktan tahsilini, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar. Bütçe Müdürlüğü İl Özel İdaresi bütçesinin hazırlanması; bütçe tahminlerinin yapılması, ödenek gönderilmesi, kesin hesap düzenlenmesi vb. iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, İl Özel İdaresinin şirket ve iştirakleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. İl Özel İdaresinin mali yıl bütçesinin hazırlanması; İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerinin yapılması, 46

49 Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek gönderilmesi, İdarenin kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının düzenlenmesi, Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünün yapılması, Harcama yetkililerine bütçeye ilişkin gerekli bilgilerin aktarılması, İlgili kurumlara bütçe ile ilgili bilgilerin gönderilmesi, Yılsonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerinin yapılması, Gerektiğinde ek bütçe hazırlanması, Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması, Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydının yapılması, Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payların ilgili kurumlara gönderilmesi, Sendika ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve yürütülmesi, Taşınmaz kültür varlıkların korunmasına ait katkı payları hesabının tutulması ve mevzuatına uygun olarak kullanılmasının sağlanması, Muhtar maaşlarına ait ödeneklerin takip ve kontrolünün yapılması, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki, arsa, iş merkezi, müstakil dükkân, otopark, büfe ve okul kantinlerinin kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hizmet binası niteliğindeki gayrimenkullerin resmi kurumlara kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, Kiralamalar ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikal ettirilmesi, Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecrimisil, meni müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulması, İştirakler ve şirketlerin borç alacak ilişkisinin takibi, İştirak ve şirketler arasında doğabilecek idari ve mali problemlerin çözümü ve üzerinde çalışılması, İştirakler arasında raporlama, haberleşme ve bilgi akışının sağlanması, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması işlemlerini yürütür. 47

50 İl Özel İdaresinin karar organı olan İl Genel Meclisi ile yürütme organı olan İl Encümeni nin sekreterya işleri ile İl Özel İdaresinin genel evrak kayıt ve dağıtımı, mevzuatın uygulanması ile ilgili yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatların hazırlanması, kurum içi ve dışı yazışmalar yapılması, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve BİMER ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi, kurum ve birim arşivinin oluşturulması vb. iş ve işlemleri yürütmek üzere kurulmuştur. Daire Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü ve İl Genel Meclis Başkanlığının İş ve İşlemlerini Yürütmekle Sorumlu Müdürlük olarak yapılandırılmıştır. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müd. Encümen Müd. Meclis Müd. Yazı İşleri Müdürlüğü İl Özel İdaresinin genel evrak kayıt ve dağıtımı, mevzuatın uygulanması ile ilgili yönerge, genelge ve talimatların hazırlanması, kurum içi ve dışı yazışmalar yapılması, kurum ve birim arşivinin oluşması vb. iş ve işlemleri yürütmek üzere kurulmuştur. İl Özel İdaresi adına gelen evrakı teslim almak, kayıt etmek, görevli merci, kişi ve birimlere dağıtıp ulaştırmak, İl Özel İdaresine gönderilen veya elden getirilen, dilekçelerle ilgili havale ve yazışmalar yapmak, sonuçlarını izlemek ve ilgililere bilgi vermek, İl Özel İdaresine bağlı birimlerden çıkan evrakı kayıt etmek, dağıtmak ve postalamak, Gerektikçe evrak hareketi ile ilgili istatistiki bilgi hazırlamak, Mevzuatın uygulanması veya bir görevin yerine getirilmesi ile ilgili yönerge, genelge talimat hazırlanması ile ilgili işlemleri yürütmek, Arşiv işlerini yürütmek, Kurum ve birim arşivinin kurulması ve yönetimi görevini yerine getirmek, Birim ve Kurum arşivinin elektronik bir ortamda değerlendirilmesi çalışmasını yapmak ve bu amaçla projeler üretmek, İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan evraklar, formlar ve dosya teknikleri konusunda standardizasyon çalışması yapmak, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki istekler ve BİMER ile ilgili taleplerin cevaplandırılması, Özel İdarenin görev ve hizmetleri ile ilgili yazışmaları yapmak, Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir. 48

51 Encümen Müdürlüğü İl Özel İdaresinin yürütme organı olan İl Encümeninin büro ve sekreterya işlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Encümen Başkanının emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine iletilmesi, Encümende görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi, Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantı mekânının hazır bulundurulması, Encümende alınan kararların, varsa muhalefet şerhleriyle beraber yazımı, Encümen Karar Defterine kaydedilmesi ve üyelere imzalattırılması, Encümende verilen kararların raportörlük görevinin yapılması, Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili birimlere gönderilmesi, İl Encümeni aynı zamanda, 2886 sayılı Kanuna göre ihale komisyonu olmasından dolayı ihale komisyonunun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması ile görevlidir. İl Genel Meclisinin Hizmetlerinin Yürütülmesinden Sorumlu Müdürlük (Meclis Müdürlüğü) İl Özel İdaresinin karar organı olan İl Genel Meclisinin büro ve sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Meclis in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ve halka duyurulması, Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasının sağlanması, Meclis üyelerinin yoklamalarının düzenli bir şekilde tutulması, yoklama cetvelinin huzur hakkı ödenmesi için ilgili birimlere iletilmesi, Meclis Başkanlığı nca komisyonlara havale edilen tekliflerin, önergelerin, yazı ve benzeri evrakların seyrinin takip edilmesi ve ilgili komisyon başkanlarına verilmesi, İhtiyaç duyulması halinde komisyona yardımcı olmak üzere teknik eleman ve bilirkişi temin edilmesi, Komisyonlarca düzenlenen rapor ve eklerinin kaydının yapılarak, Meclis Başkanlığına ve ilgili birimlere zamanında verilmesi, Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yapılarak zapta geçirilmesi, Zabıtlara uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Başkanı na ve kâtiplere imzalatılması, Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulması ve takibi, Meclis karar özetlerinin usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve Meclis üyelerine duyurulması, Meclis Başkanlığı nın yapacağı yazışmaların yürütülmesi, Meclis tarafından alınan kararlar ile Meclis Başkanlığı na gelen evrakların takibi ve düzenli olarak dosyalanması, Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanması, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamakla görevlidir. 49

52 İl Özel İdaresinin insan kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Kültür ve Sosyal İşler Müd. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine göre, İl Özel İdaresince istihdam edilecek memur, işçi ve diğer personelin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Personelin özlük ve sicil kayıtlarını tutmak, Atama ve nakil ile ilgili işleri yürütmek, Personelin derece ve kademe terfileri ile ilgili işlemleri yürütmek, Personelin maaş ve özlük hakları ile ilgili onayların alınması, hesaplanması ve ödenmesini yapmak, Personel icra takiplerini yapmak, Personelin emekli işlemlerini yürütmek, Personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki ve benzer işlemler ile ilgili hizmetleri yürütmek, Sicil raporları ile ilgili işleri yürütmek, Personelin mal bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, M/ S ve S/ S personelin giyim yardımı ile ilgili çalışmaları yapmak, Disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek, Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve yürütülmesi ile ilgili görevleri yerine getirmek, Geçici işçi iş ve işlemlerini yürütmek, vize işlemlerini yapmak, İnsan Kaynakları Bilgi Bankası nı oluşturmak, Personel hareketleri hakkında belirli periyotlar halinde istatistiki bilgiler düzenlemek, Özel İdare birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek, Kurumda görev yapan tüm personelin bilgilerini arttırmak, mevzuatlardaki değişiklikleri ve teknolojik alanlardaki gelişimi ilgililere aktarmak üzere hizmet içi eğitim ve seminerler düzenlemek, Kurum telefon santralinin yönetimi ve yönlendirilmesini yapmak, Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer işlemleri yürütmekle görevlidir. 50

53 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kurumun kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet, yoksullara yardım faaliyeti, sosyal tesislerin işletilmesi görevlerinin yürütülmesinden sorumludur. İl sınırları içerisinde kültürel ve sosyal faaliyetleri düzenlemek, Yoksullara mikro kredi verilmesi işlemlerini yürütmek, Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları ile ilgili hizmetleri yapmak, İdare ye ait hizmet binaları tesis ve eklentilerinin temizlik hizmetlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak, Bina İdare Amirliği Yönergesinin uygulanmasını sağlamak, Milli ve Dini bayramlarda, Atatürk ü anma ve mahalli kurtuluş günlerinde İl Özel İdaresi ile ilgili tören ve hizmet işlerini düzenlemek, Bayrak Kanunu hükümlerinin Özel İdare binasında uygulanmasını sağlamak, İdare nin hizmet bina ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması hırsızlık, yangın gibi tehlikelere karşı korunması ile ilgili sivil savunma hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması işlemlerini yürütmek, Yemekhane ve yemek servisi ile ilgili hizmetleri yürütmek, Misafirhane ve sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait lojmanların personele tahsisi işlemlerini yürütmek, İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, Sokak çocuklarının topluma kazandırılmasına çalışmak, Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer işlemlerin uygulanması iş ve işlemlerini yürütmekle görevlidir. Mikro Kredi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/a ve 64/c maddeleri, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün gün ve 2005/55 sayılı genelgeleri, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün tarih ve 228 sayılı yazısı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün tarih ve 1058 sayılı yazısı ile İl Genel Meclisinin gün ve 64 sayılı kararına dayanılarak Mikro Kredi çalışmalarına başlanmıştır. Adana İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi nin gün ve 258 sayılı kararına dayanılarak Adana Valiliği ile Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında tarihinde protokol imzalanarak yeni dönem faaliyetlerine başlamış ve halen çalışmalar devam etmektedir. Yeni dönemde ilk kredi dağıtımına tarihinde başlanılmıştır. Kredi başvuruları mikro kredi personelleri tarafından mahalle ziyaretleri yapılarak veya mikro kredi ofisine başvuru yapanlar şeklinde olmaktadır. Beş kişiden oluşan ve aynı mahallede ikamet eden dar gelirli veya yoksul kadınlarımızdan oluşan gruplara bir haftalık eğitim verilmesi ile kefilsiz ve teminatsız ancak geri ödemeli kredi dağıtımı yapılmaktadır. İlk yıl için 100 TL den 700 TL ye kadar kredi dağıtımı yapan Mikro Kredi Şubemiz, kullandırmış olduğu krediyi 46 haftada tahsil etmektedir. Şubemiz % 100 geri dönüşüm ile daha çok yoksul ailelere iş imkânı sunma adına çalışmalarını sürdürmektedir. 51

54 İlimize bağlı köylerin ve mücavir alan dışındaki yerlerin yol, su, köy içi altyapı, toprak ve su kaynaklarının kullanımı, içme suyu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, toprak muhafaza ve arazi ıslahı, toprak etüt, su analizi, su ürünleri ve kaynakların kiraya verilmesi görevleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdaresine verilmiştir. Bu görevler ile birlikte diğer ilgili kanun ve mevzuatların verdiği işlerin yapımı, yapılan bu hizmetlerle ilgili her türlü bakım-onarım işlemlerini yapmak, ilgili yönetmelikleri hazırlamak Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı nın çalışma alanını oluşturmaktadır. KIRSAL KALKINMA DAİRE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müd. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd. Tarımsal Hizmetler Müd. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd. Su ve Kanal Hizmetleri Müd. Etüt Proje Müdürlüğü Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan her türlü etüt ve projeleri yapmak, yaptırmak, projelerin uygulanmasını takip etmek, su ürünleri istihsal yerleri, dalyanların kiraya verilmesi işlemlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Köy altyapı, tarımsal yatırım hizmetleri için ihtiyaç duyulan her türlü etüt ve projeleri yapmak, yaptırmak, gerekli arsa ve araziyi temin etmek, Toprak etüt, bitki, su ve toprak analizlerini yapmak, yaptırmak, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su üretim yerlerinin ilgili kanuna göre kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak, Köy gelişim alanları ile ilgili çalışmaları yürütmek, Daire Başkanlığı nın çalışmaları ile ilgili envanterleri yapmak, Köy bağlı tescil işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak, İl Özel İdaresine bağlı köy yollarının yol ağı çalışmalarını yapmak, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmakla görevlidir. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İl Özel İdaresi yol ağında bulunan mevcut tüm yolların ulaşıma hazır halde tutulması için gerekli köprü, sanat yapıları, karla mücadele, asfaltlama çalışmaları, yolların bakım onarımı ile ihtiyaç duyulan yeni yolların yapımı için kurulmuştur. Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile İl Özel İdaresi yol ağı içerisinde bulunan (Master Plan) belediyelerin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yollarının yapımını, onarımını, bakımını gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü 52

55 işleri, Karayolları Trafik Kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek, Yol ağının sürekli ulaşıma açık bulundurulmasını temin etmek, kar mücadelesi ve diğer doğal afetlerden dolayı oluşabilecek zararların önlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, Bakım evlerindeki araç ve personelin sevk ve idare işlemlerini yürütmek, İdare tarafından kullanılacak malzeme ocaklarının tespiti ve ruhsatlanması ile malzeme ocaklarının işletilmesi ve korunmasını temin etmek, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 5302 sayılı Kanun ile İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan alanlardan sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli çalışmaları yürütmek üzere kurulmuştur. Sulama suyu temini, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, her türlü sulama tesisi ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevzi ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak, Tarım arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi ile ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak, Arazi toplulaştırması hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak, Tarla içi geliştirme hizmetleri, drenaj, yüzey tahliye, tarla içi yollar gibi hizmetleri yapmak veya yaptırmak, Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik ve taşlı arazilerin ıslahı ve ihyası ile bunların altyapı tesislerini yapmak veya yaptırmak, Sulama suyu temini, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, her türlü sulama tesisi, toprak muhafaza ve toplulaştırma esas ve usullerini nasıl yapılacağını yönetmelikle belirlemek, Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, tesisleri yapmak ve yaptırmak, Tarımsal hizmetleri destekleme ve geliştirme projeleri çalışmalarını yürütmek, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmakla görevlidir. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan bütün araçların göreve hazır tutulması, ilgili birimlere görevlendirilmesi, bakım ve onarımı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için oluşturulmuştur. İdare ye ait araçların göreve hazır tutulması ve ilgili birimlerde görevlendirilmesi, İdare nin ihtiyacı olan araçların temin edilmesi ve kontrolü, İhtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü doldurmuş araçların ve hurda malzemelerinin satışı ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, Personel servis araçlarının temini, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi, İl Özel İdaresinin ihtiyacı olan malzeme, alet, makine ve araçların ve bunların yedek parçalarının özelliklerinin ve miktarlarının tespit edilmesi, İdare nin akaryakıt, yakacak ve madeni yağ ihtiyacının belirlenmesi, Satın alma, hibe veya imalat yoluyla temin edilen demirbaş, akaryakıt, asfalt için bitümlü malzeme, yedek parça, inşaat ve diğer malzemelerin ambar giriş işlemlerinin yapılması, usulüne uygun muhafazası ve gerektiğinde ilgili birimlere ikmalinin sağlanması, 53

56 Demirbaş, akaryakıt, yedek parça ve inşaat ambarlarındaki malzemelerin ambar mevcutlarının kontrolü açısından yılbaşlarında sayımlarının yapılması, Demirbaş, akaryakıt, yedek parça ve inşaat ambarlarındaki malzemelerin yıllık ambar girişçıkışlarıyla ilgili icmal ve hesaplarının yapılması, İdare nin Makine Parkında bulunan iş makinesi ve araçların çalışma ve arızalarının takibi için aylık Makine Kontrol Kartlarının düzenlenmesinin sağlanması, kontrolünün yapılması ve yılsonunda icmallerinin çıkarılması, Araç ve ekipmanlarının bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesi, Makine maliyet hesaplarının usulüne uygun yürütülmesi, İdareye ait iş makinelerinin ve diğer araçların kiraya verilmesi esaslarının belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerinin yapılması, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 5302 sayılı Kanun ile İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan köy ve bağlı yerleşme birimlerine yeterli içme suyu temin edilmesi amacıyla sondaj kuyuları açılması, mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarının yapılması, yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi, köy içi altyapı tesisleri ve kanalizasyon tesislerinin yapılmasını sağlamak üzere kurulmuştur. Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak, Köy içme suyu tesislerinin bakım işletmesini yapmak için gerekli yönetmelikleri hazırlamak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldırmak, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemeleri gerçekleştirmek, Yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi işlemlerini yürütmek, Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından vaki olacak içme suyu ve sondaj taleplerini imkânlar ve ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak, Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarla verilen bölge illerindeki sondaj çalışmalarını mevzuat ve düzenlenecek protokol dahilinde yapmak, Küçük akarsular üzerinde hidroelektrik santralleri yapmak, yaptırmak, Güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynaklarından yararlanarak tesisler yapmak, Köy ve kasabaların nakli, toplulaştırılması gereken kom, mezra, vb. yerleşme birimlerinin köy içi altyapı tesislerini, kanalizasyonunu yapmak, çevre ve halk sağlığı ile gerekli tedbirleri almak, İçme suyu tahsis ve tevzi işlemlerini yapmak, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmakla görevlidir. 54

57 İl Özel İdarelerinin yetkileri ve imtiyazları kapsamında; 5177 sayılı Kanun ile Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen hizmetlerin yürütülmesi ve denetim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmekte görevlidir. Emlak ve istimlâk işlerinin yürütülmesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu ile belediye hudutları dışındaki her türlü ruhsatların verilmesi, denetlenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması, tedbirlerin alınması ve İl Özel İdaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü destek hizmetleri vermek üzere yapılandırılmıştır. İMAR VE EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. Ruhsatlar ve Denetim Müd. Emlak ve İstimlak Müd. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 5302 sayılı Kanunla verilen mücavir alan sınırları dışındaki nazım imar planları, uygulama planları, mevzi planlar, mücavir alan tekliflerinin değerlendirilmesi, yola terk işlemleri, ifraz ve tevhit işlemleri, imar çapı düzenlemesi temel ve yapı ruhsatı verilmesi, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı ve denetlenmesi, kurallara uygun olmayanların cezalarının kesilmesini ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli bütün işlemleri yürütmesi amacıyla kurulmuştur. Belediye ve mücavir alanlar dışındaki yapılaşmaya ilişkin nazım imar planı, uygulama planı mevzi planlar yapmak, yaptırmak, Mücavir alanlar dışındaki yapılanmalara ilişkin temel ve yapı ruhsatlarını vermek, inşaatın bitiminden sonra yapı kullanma izni vermek, Yapılaşmaların ruhsat ve fen kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını takip etmek, İmar planlarında yola terk işlemleri, ihdas, 18 uygulaması (3194), ifraz ve tevhit işlemleri ve imar çapı düzenlemek, Teklif edilen mücavir alanları değerlendirilerek mevzuat uyarınca gerekli işlemleri yürütmek, Kendi görev tanımı içindeki işleri; imar planı, hâlihazır harita, mevzi imar planı vb. ile ilgili ihaleli yaptırılacak iş ve işlemlerin, projelerin uygulanmasını takip etmek, yapılan işlerle ilgili tasfiye ve fesih işlemlerinin takibi ve tasdiki, yeni birim fiyat tanzimi, iş artışı, revize birim fiyatları incelemek, hak edişlerin ve kesin hesapların tetkik ve tasdikini sağlamak, Kaçak yapıların önlenmesi için ön çalışmalar yapıp proje üretmek, İl çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, Çevreci sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak proje üretilmesini sağlamak, Bakanlıklarca İlimizde uygulanan çevre projelerinin desteklenmesini sağlanmak, 55

58 Kültür ve Tabiat Varlıkları Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde belediye sınırları dışında kültür ve tabiat varlıklarının korunması için gerekli tedbirleri almak, proje, uygulama ve denetim işlerinin yapılması, yaptırılmasını sağlamak, Mevzuat ve amirlerin verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi ile görevlidir. KUDEB Yasal Dayanak: tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 10, 11 ve 57. maddelerine dayandırılarak hazırlanan tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik tir. Adı geçen yönetmeliğin 5. maddesinde; KUDEB, İl Özel İdarelerinde imar ile ilgili daire başkanlığı veya müdürlük bünyesinde görev yapar, KUDEB lerde mimarlık, şehir planlama, mühendislik, sanat tarihi meslek alanlarından en az birer uzman; arkeolojik sit alanının bulunması halinde alanın özelliğine göre en az bir arkeoloğun görev alması zorunludur. KUDEB in faaliyete geçebilmesi için gerekli mekân ve uzman sağlandıktan sonra, ilgili idarece Bakanlığa bildirilir. KUDEB lerde görevlendirilen uzmanlar üç ay süre ile ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nde staj yaparlar. Staj bitiminden sonra KUDEB çalışmalarına fiilen başlar. denilmektedir. Adana İl Özel İdaresi KUDEB tarihinde fiilen göreve başlamıştır. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı hesabının sekretarya hizmetleri tarihinden bu yana KUDEB tarafından, tahsilat işlemleri ise Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçe Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ruhsatlar ve Denetim Müdürlüğü İl Özel İdarelerinin yetkileri ve imtiyazları kapsamında; 5177 sayılı Kanun ile Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen hizmetlerin yürütülmesi ve denetim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirir. Yürürlükteki Maden Kanunu ile İdareye verilen yetkiler çerçevesinde ruhsatlandırma ve denetim faaliyetlerinde bulunmak, Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde Üretim İzin Belgesi vermek ve denetlemek, Belediye sınırları dışındaki (Büyükşehir ve İl Belediyeleri hariç diğer Belediye sınırları içerisindeki 1. sınıf gayri sıhhi müesseseler dahil) gayri sıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle ilgili Kabahatler Kanunu na göre işlem yapmak ve gerekli organlara bildirmek, Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirleri almak, Mevzuat ve amirlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 56

59 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterlerinin çıkarılması, sicillerinin tutulması, tapularının alınması, tevhit, ifraz, tahsis, devir, alım satım vb. işlemlerinin yapılması, işgallerin önlenmesi, görev alanına giren konular ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedelsiz devirlerinin alınması, tahsislerinin sağlanması, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması, taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis ettirilmesi ile ilgili her türlü işlemlerin yapılması, belgelerin hazırlanması kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere kurulmuştur. İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması ve sicil kayıtlarının tutulması iş ve işlemlerini yapmak, Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek, İmar planlarında kamu hizmetleri alanında kalan (Okul alanları, sağlık tesis alanları, spor tesisleri ve köy yolları) mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların İl Özel İdaresi adına tahsis ve devirlerle ilgili iş ve işlemlerini yapmak, Mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alınıma, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile ilgili tespit işlemlerinin yapılması ve ecrimisil uygulanması için ilgili şubesine bildirmek, Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili diğer her türlü idari iş ve işlemleri yürütmek, İmar planında kamu yararına ayrılan ve İl Özel İdare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli görüşme, yazışma ve anlaşmaların yapılması veya yargıya intikal için gerekli olan iş ve işlemleri yürütmek, İmar Planı nda kamu hizmetleri alanında kalan (okul alanları, sağlık tesis alanları, spor tesisleri ve köy yolları) özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırma işlemleri ile İmar Planı haricinde bulunan ve kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç arz eden alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulmasını sağlamak, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanunu nun 30. maddesi gereğince satın alınması veya satın alınması işlemlerini yürütmek, İl Özel İdaresi yetki alanında protokol hükümleri çerçevesinde belirtilen şartlarda yapacağı bağış iş ve işlemlerini yapmak, Mevzuat ve amirlerin verdiği diğer görevleri yapmakla görevlidir. 57

60 İl Özel İdaresi tarafından ayrılan ödenekler ile Merkezi İdareden aktarılan ödeneklerle yapılan yapım, onarım işlerinin proje, yaklaşık maliyetleri ve ihale dosyalarının 4734 Sayılı İhale Kanununa göre hazırlanması, hazırlatılması, ihalenin yapılması, yapılan ihalelerin sonuçlandırılması, sözleşmeye bağlanması, kontrollük teşkilatı kurulması, işlerin yürütülmesi, geçici kabul ve kesin kabullerinin yapılması ile ilgili işlemleri takibini yapmak üzere yapılandırılmıştır. İNŞAAT VE YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd. Yapı Kontrol Müd. Destek Hizmetleri Müd. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İl Özel İdaresi ve ödeneği İl Özel İdaresine aktarılan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli bina, atölye, garaj, sundurma, ambar, depo, lojman vb. gibi sosyal tesislerin proje çalışmalarının, ihale öncesi arazi çalışmalarının röleve iş ve işlemlerinin yapılması, yaklaşık maliyetlerin, ihale işlem dosyalarının hazırlanması amacıyla kurulmuştur. Yatırımlara ait ihale öncesi arazi etüt ve proje çalışmaları yapmak ve yaptırmak, İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, kontrol etmek, İhale işlem dosyasını hazırlamak, İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detayları tetkik ve tasdik işlemlerini yapmak, Yapı Kontrol Müdürlüğü nce takip edilen işlemlerin hak ediş ödemelerinin incelenmesi işlemlerini yapmak, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamakla görevlidir. Yapı Kontrol Müdürlüğü İl Özel İdaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli bina, atölye, garaj, sundurma, ambar, depo lojman vb. gibi sosyal tesis yatırımlarının kontrollüğü ve denetimi üstlenilen yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı ile hak ediş, kabuller ve iş artışı ile revize program ve fiyatlarının hazırlanması amacıyla kurulmuştur. 58

61 İhale sonrası aplikasyon işlemlerini yapmak, denetlemek, İş artışı veya eksilişi ile revize program ve yeni fiyat tutanaklarını hazırlamak, İhalesi yapılan işlerin kontrol hizmetlerini ve denetimini yapmak, yaptırmak, Denetimi yapılan işlerin hesabını (hak edişlerini) tanzim etmek, Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş işlemleri yapmakla görevlidir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ödeneği İl Özel İdaresince sağlanan veya ödeneği İl Özel İdaresine aktarılan işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale işlemlerini yapmak ve diğer birimlerin ihtiyacı olan malzemelerin satın alınması, temini işlemlerinin yapılması amacıyla kurulmuştur. İhale yetkilisince yapılması istenen harcama ihalelerini ilgili mevzuatı hükümlerince yapmak, İhale komisyonlarını teşkil etmek, Yapılan ihaleleri sonuçlandırarak sözleşmeye bağlamak, Birimlerin ve diğer kuruluşların ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre temin etmek, Mevzuat ve amirlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 59

62 Adana İl Özel İdaresi nin ve bağlı birimlerinin hukuksal danışmanlığı ve Kurum ile ilgili tüm davaların takibi bu birim tarafından yürütülür. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hukuk Müşaviri Avukat (Tam Zamanlı) Avukat (Yarı Zamanlı) İl Özel İdaresinin bağlı birimleri tarafından iletilen hususlarda hukuki görüş vermek, İl Özel İdaresine ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek, Her türlü yargı organı, hâkim ve icra daireleri ile noterler tarafından Özel İdareye izafeten İl Tüzel Kişiliğine yapılan tebligatları kabulü ile gereğini yerine getirmek, Sendika ile toplu iş sözleşmelerinin görüşmelerinde bulunmak, Vali, Genel Sekreter ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmakla görevlidir. 60

63 Adana İl Özel İdaresinde iç kontrol 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55. maddesinde belirtildiği üzere idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kaynaklarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere; idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetim Sistemi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine göre kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanması amacıyla, en geç tarihine kadar Uyum Eylem Planlarının hazırlanması ve üst yöneticinin onayını müteakip, bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi istenmektedir. İç Kontrol Standartlarına uygun olarak Adana İl Özel İdaresi Kamu İç Standartları Uyum Eylem Planı nda 17 adet eylem öngörülmüş ve planlanmıştır. Söz konusu Eylem Planı tarih ve 9407 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ne gönderilerek yürürlüğe girmiştir. İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği İç kontrolün amacı; Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana İl Özel İdaresine 3 İç Denetçi kadrosu verilmiştir. İç denetçiler, nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve 61

64 değerlendirmek, Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak, denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmekle görevlidir. Etik Komisyonu 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereği İdaremizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere tarih ve sayılı Valilik Makamı Onayı ile İdaremiz Etik Komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamış bulunmaktadır sayılı Kanunun 3. Maddesine göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmek, Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan başvuru konusu ile ilgili olarak bilgi ve belge istemek, ilgili temsilcileri çağırıp bilgi almak, Gerektiğinde mal bildirimlerini incelemek (Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kişi ve kuruluşlar -bankalar ve özel finans kurumları dahil- talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.), Hediye alma yasağının kapsamını belirleme ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemek, görev ve yetkilerine sahiptir. 62

65 63

66 Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla ile kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Stratejik planda yer alan stratejik konular kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için öncelik verilen konuları ifade etmektedir. Özellikle kurum olarak GZFT Analizi sonucu ortaya çıkan zayıf yönlerin iyileştirilmesine ilişkin alınacak tedbirler ile güçlü yönler kullanılarak gerçekleştirilebilecek amaçlar, İdaremizce hazırlanan ve İl Genel Meclisi nin tarih ve 152 sayılı kararı ile uygulamaya geçilen yıllarını içeren Stratejik Planda 19 stratejik amaç ve 35 hedef olarak tespit edilmiştir. Bunlar; YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 1. problemlerini çözmek. Hizmet alanımızda yer alan yerleşim birimlerinin yol ve ulaşım HEDEF 1.1. Tüm köy yoları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun bir şekilde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir. HEDEF 1.2. Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanları temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır. SU VE KANAL HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 2. Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerlerinin sağlıklı içme suyuna kavuşmalarının sağlanması ve yerleşim yerlerinin atıklarının çevreye zarar vermeden tahliyesinin sağlanması için kanalizasyon sistemlerinin kurulması. HEDEF 2.1. Hizmet alanımız içerisinde bulunan köy ve bağlılarının yeterli ve sağlıklı içme suyuna sahip olma oranını %98 den % 100 e çıkarmak. HEDEF 2.2. İlimizde kanalizasyonu mevcut olan köylerin oranını %12 den ilk etapta %15 e çıkarmak. HEDEF 2.3. Kanalizasyon tesisinin bir parçası olan fosseptik çukurlarının meydana getirdiği çevre kirliliğini önlemek. 64

67 TARIMSAL HİZMETLER STRATEJİK AMAÇ 3. Ulusal tarım politikalarını göz önünde bulundurarak, insan sağlığına öncelik veren, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir, rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla, kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Tahliyesinin sağlanması için kanalizasyon sistemlerinin kurulması. HEDEF 3.1. Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır. HEDEF 3.2. Tarımsal verimliliğin arttırılması için drenaj, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ağırlık verilecektir. Mutlak tarım arazilerinin tarım dışı kullanımlarına izin verilmeyecektir. HEDEF 3.3. Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde erozyonu önleyici ve toprak ve su dengesini sağlayıcı tedbirleri alarak, toprak muhafaza çalışmalarında bulunulacaktır. STRATEJİK AMAÇ 4. Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde, verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak, yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek. HEDEF 4.1. Tarım işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler oluşturulması teşvik edilecek ve her ilçenin arazi yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalışmalarında bulunulacaktır. HEDEF 4.2. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için seracılık teşvik edilecek, turfanda sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. HEDEF 4.3. Günümüzde tarım arazilerinin en uygun şekilde değerlendirilerek daha fazla ve kaliteli ürün, yüksek gelir elde etmek büyük önem kazanmıştır. Yurt içi piyasa taleplerinin karşılanmasında sıkıntı çekilen ve yurt dışına ihracatta öne çıkan özellikle erkenci meyve tür ve çeşitlerinin pazara sunulması ilimiz meyveciliği açısından önemlidir. İlimizin iklim ve ekolojik koşullarının meyveciliğin bir çok tür ve çeşidi ile yetiştiricilik yapılmasına imkan sağlaması, üreticimiz açısından büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Son yıllarda tesis edilen meyve bahçelerinde özellikle bodur ve yarı bodur anaçlar kullanılmakta, böylece hastalıklara dayanıklı, erken verime yatan çok verimli ve kaliteli pazar değeri yüksek ürünler elde edilmektedir. İlimizde de bu tür özelliklere sahip fidanlarla bahçe tesis edilmesi stratejik plan dönemince teşvik edilecektir. 65

68 HEDEF 4.4. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları çalışmalarına destek verilerek doğal yaşam dengesinin korunmasına katkı sağlanacaktır. STRATEJİK AMAÇ 5. Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek. HEDEF 5.1. Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak, hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir HEDEF 5.2. Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları arttırılarak, yem bitkileri üretiminin arttırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir. STRATEJİK AMAÇ 6. İlimizin tarımsal ürünleri ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak. HEDEF 6.1. Tarımsal ürünlerin verimliliklerinin arttırılmasının sağlanması ile birlikte mevcut ürünlere alternatif ürün üretimi ve ürün çeşitlendirmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. SPORUN YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİK AMAÇ 7. Sporun altyapısını geliştirerek halkın ve özellikle genç nüfusun özürlüler dâhil olmak üzere, sporun tüm branşlarında faaliyet göstermelerini sağlayarak, gençliği zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak. HEDEF 7.1. İl Merkezi, İlçelerde ve köylerde mevcut bulunan futbol sahaları, kapalı spor salonları, atış poligonu ve antrenman salonlarının bakım, onarım ve yenileme işleri yapılacaktır. Mevzi imar planındaki yerlere öncelik verilerek ihtiyaç olan yerlere yeni spor sahaları ve tesisleri yaptırılacaktır. HEDEF 7.2. Spor Malzemesi Alımı: Sporcuların ihtiyaç duydukları spor malzemeleri alınacaktır. SAĞLIK HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 8. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir, verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktır. 66

69 HEDEF 8.1. Alkol ve Madde bağımlıları tedavi edilerek topluma kazandırılacaktır. HEDEF 8.2. Sağlık Hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi için İl Merkezi ve İlçelerimizde mevcut sağlık ocakları ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin bakım ve onarımları yapılacaktır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık ocağı yapımı yerine toplumun daha geniş kesimine hizmet verebilmek için belirli bölgelere sağlık tesisleri yapılacaktır. KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ 9. İlimizdeki kültür ve turizm faaliyetlerini desteklemek amacıyla İlimizin tanıtımının sağlanması. HEDEF 9.1. Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkımız tarafından tanınması ve yararlanılması sağlanacaktır. SOSYAL YARDIMLAR STRATEJİK AMAÇ 10. Her türlü bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ve sokak çocuklarının barınma, iaşe ve sosyal ihtiyaçlarının giderilerek topluma kazandırılması. HEDEF Sosyal Hizmetler bünyesinde hizmet veren eğitim birimlerindeki çocukların ve özürlü vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere araç kiralanacaktır. HAYIRSEVER YATIRIMLARI STRATEJİK AMAÇ 11. İlin sorunlarının çözümünde halk katkısını en üst düzeye çıkartmak için hayırsever faaliyetlerin daha geniş katılımını organizasyonlarla sağlamak. HEDEF İlimizdeki hayırsever yatırımları eğitim alanında yoğunlaşmaktadır. Bu yatırımların artarak devamlılığı sağlanacaktır. EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI STRATEJİK AMAÇ 12. Okul öncesi ve ilköğretimde kalite arttırılarak öğrencilerin ve diğer hizmet alanlarındaki ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim hizmetlerinden sosyal adalet ilkesine uygun olarak fırsat ve imkân eşitliği içinde yararlanmasını sağlamak. 67

70 HEDEF Bakanlık kriterlerine göre normal eğitim öğretim yapılan dersliklerin mevcudu 30 olmalıdır. Plan dönemi sonunda nüfus artışının da etkisi göz önünde bulundurulduğunda ilköğretimde 2478 dersliğe ihtiyaç olacak, bu ihtiyacın eksiksiz tamamlanması sağlanacaktır. HEDEF Özel İdare kaynakları ile okulların temizlik işlerinin görülmesi için hizmet alımı sağlanacaktır. HEDEF Okul çağı çocuklarını okula hazırlamak amacıyla, okul öncesi eğitim programı hazırlanarak okullaşma oranının % 30 dan % 50 ye çıkarılması sağlanacaktır. HEDEF SBS de 2009 yılında 44 üncü, 2010 yılında 40 ıncı, 2011 yılında 35 inci, 2012 yılında 30 uncu, 2014 yılında ise Türkiye genelinde ilk 20 nci sıraya yükselme gerçekleştirilecektir. TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ 13. İlimizde yer alan Tepebağ Höyüğü gün yüzüne çıkarılarak Arkeopark Projesinin yapılması. HEDEF Tepebağ da mülkiyeti İdaremize ait m 2 sit alanı arsası bulunmakta olup, yapılacak kazı çalışmaları için arada kalan yerlerin kamulaştırılması sağlanacaktır. STRATEJİK AMAÇ 14. İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirmek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin ulusal ve uluslararası tanıtımını yaparak ilimizin turizm gelirlerini arttırmak. HEDEF Plan döneminde İlimizdeki mevcut kültür varlıkları (tescilli kültür varlıkları, arkeolojik ve doğal sit alanları, doğal koruma vb.) turizmin hizmetine açılacaktır. HEDEF Kültür varlıklarının envanterleri oluşturulacaktır. ÇEVRESEL VE MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİK AMAÇ 15. Kentte gelişen sanayi tesisleri ve artan nüfusun doğal çevre üzerinde yarattığı baskıyı ortadan kaldıracak tedbirleri almak, aldırmak, bu yöndeki planlama da düzenlemelerin oluşturularak, ilin doğal çevre ile uyumunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek. 68

71 HEDEF İlin hava kalitesinin mevcut düzeyinden daha sağlıklı bir düzeye yükseltilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Havadaki SO 2 (Kükürt dioksit) oranının düşürülmesi için çalışmalar yapılacaktır. STRATEJİK AMAÇ 16. İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirerek, yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. HEDEF Uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanması sağlanacaktır. KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SAĞLANMASI STRATEJİK AMAÇ 17. İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında birlikteliği oluşturmak amacıyla resmi ve özel kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak. HEDEF 17.1.Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulacaktır. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YARDIM STRATEJİK AMAÇ 18. Köy tüzel kişiliği ve köy birliklerince yapılacak yatırımları desteklemek, çözüm bekleyen sorunları yerel imkânlar kullanarak çözümlemek, kaynakları verimli ve dengeli kullandırmak, tasarlanan işlerde köyleri ve köy birliklerini cesaretlendirmek ve rehberlik etmek ve kırsalda hayat standardını yükseltmek. HEDEF İlçelerde tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere köy ve bağlı yerleşim yerlerinin yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesinde katkıda bulunarak kırsal kesimin hayat standardı yükseltilecektir. KURUM ÇALIŞANLARININ PERFORMANS VE MOTİVASYONU STRATEJİK AMAÇ 19. Çalışanların özlük hakları ve sosyal yaşam alanları güçlendirilerek, daha verimli ve katılımcı hale gelmesini sağlamak. HEDEF sayılı yasa çerçevesinde performans ölçütlerini kullanarak özendirici ücretlerin ödenmesi sağlanacaktır. HEDEF Stratejik plan döneminde mevcut sosyal tesisler revize edilerek, daha modern ve daha sağlıklı alanlara dönüştürülecektir. 69

72 1. Ağaçlandırma ve Erozyonun Kontrolü 1. Eğitim Hizmetleri 2. Sağlık Hizmetleri 3. Sosyal Hizmetler 4. Spor Hizmetleri 5. Kültür-Turizm Hizmetleri 6. Savunma Hizmetleri 1.Yol Hizmetleri 2. İçme Suyu 3. Sulama Suyu 4. Kanalizasyon Hizmetleri 5. Tarım Hizmetleri 1. Kurum Kültürünün Geliştirilmesi 2. Kurumun Varlığının Sürdürmesi 3. İmar ve İnşaat Hizmetleri Kurumsal Yapılanma Adana İl Özel İdaresi olarak, İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansın arttırılması; kamu kurum ve kuruluşlarında görev ve teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı, personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması, çalışanlarının performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi; kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının politika ve strateji oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda kalite anlayışının ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel amacımızdır. Kırsal Kalkınma Kent ve kırsalın sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları, katılımcı bir yaklaşımla yürütülecektir. Beşeri Kalkınma Adana İl halkının toplumsal kalkınması ve sosyal refahının arttırılması için eğitim, sağlık ve spor altyapısını güçlendirilmesi, kültürel yaşamın zenginleştirilmesi, bu hizmetlerin sunumunun yaygınlaştırılarak halkın hizmetlere kolay ulaşımının sağlanması hedeflenmektedir. Stratejik planda en temel öncelik eğitim yapısının güçlendirilmesine verilmiştir. Çevre Koruma Canlıların yaşamını sağlayan hava, su ve toprakların temiz tutulması temel amacımızdır. Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle İlin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir.. 70

73 , İl Özel İdaresi Stratejik Planı, Türkiye nin Vizyon 2023 Hedefleri, DPT nin Kalkınma Plan ve Programları ve AB müktesebatında yer alan ilke ve hedeflere uyar. Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliğe dikkat eder, kamusal bilgilendirme yaparak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlar. Kamu kaynaklarını korur. Yatırımlarda mevzuata ve tasarruf tedbirlerine uyar. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterir. Kaynaklar, ilçeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için kullanır. Hizmetlerin önceliği mali durum, hizmetin ivediliği ve hizmet götürülen yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Teknoloji kullanım düzeyini geliştirir. Hizmetlerin insan odaklı ve kaliteli olmasına önem verir. Vatandaşın sorununa en kısa sürede cevap verir. Hizmetlerde vatandaş memnuniyetini esas alır. Kişilerin sosyal faydasını ve ekonomik refahını artırır. Kişilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini artırır. Çevrenin korunmasına önem verir. Hizmetler yapılırken diğer kamu idareleri ile uyum içinde çalışır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu nca belirlenen ilke ve prensiplere uyar. Stratejik yatırım planı ile ilgili tüm süreçleri ve sonuçları kamu ile paylaşır. Hizmet kalitesi yönünden diğer kamu idarelerine öncülük yapar. Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak hizmetlerdeki kalitenin artmasını sağlar. Kurumda fırsat eşitliğini yansıtır. Adana halkının beklentilerine odaklı çalışmalar yapar. Hukuk ve kamu yararını daima ön planda tutar. Hizmetin sunumunda bilgi teknolojilerinden etkin ve yaygın bir şekilde yararlanır. 71

74 72

75 73

76 Tablo-15: Yılları Gelir Tablosu Gelir Türleri Vergi Gelirleri , , ,61 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,95 Diğer Gelirler , , ,42 Sermaye Gelirleri , , ,00 Alınan Yardım ve Bağışlar ,08 TOPLAM , , ,46 İl Özel idaresinin 2009 yılından itibaren gelirlerin gelişimine bakıldığında; 2010 yılında bir önceki yıla oranla % 5 lik, 2011 yılında ise 2010 yılına göre ortalama % 22,64 lük bir artış olmuştur , , , , , , , ,00 0, Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alınan Yardım ve Bağışlar Tablo-16: 2011 Yılı Gelir Tablosu Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen Gerçekleşme Oranı 2011 Yılı Net Tahsilatı Toplam Tahsilata Oranı Vergi Gelirleri , ,61 1,04 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 87, ,95 4,24 Diğer Gelirler ,00 98, ,82 93,92 Sermaye Gelirleri ,00 69, ,00 0,76 Alınan Yardım ve Bağışlar ,08 0,04 TOPLAM ,00 98, ,

77 Tablo-17: 2011 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelir Tablosu VERGİ GELİRLERİ , Bina İnşaat Harcı , Yapı Kullanma İzni Harcı 1.786, Diğer Harçlar , Kaldırılan Vergi Artıkları 8.432, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 4.592,19 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , Şartname, Basili Evrak, Form Satış Gelirleri , Diğer Mal Satış Gelirleri , Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri , İlan ve Reklam Gelirleri Diğer hizmet gelirleri , İştirak Gelirleri , Diğer Kurumlar Hasılatı 2.815, Lojman kira Geliri , Ecrimisil Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Taşınır Kira Gelirleri 3.194,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , Kurumlardan alınan yardım ve bağışlar ,08 DİĞER GELİRLER , Kişilerden Alacaklar Faizleri 30, Mevduat Faizleri , Diğer Faizler 1.629, Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , Maden İşletmelerinden Alınan Paylar ,08 DİĞER İDARİ PARA CEZALARI , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 49, Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 294, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları , Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , Irat Kaydedilecek Teminat Mektupları 983 KİŞİLERDEN ALACAKLAR ,31 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,66 SERMAYE GELİRLERİ , Taşınır Satış Gelirleri , Taşıt Satış Gelirleri , Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri ,00 TOPLAM ,46 75

78 2011 Yılı Bütçe Gelirlerinin % Dağılımı 9% 9% 82% Mevduat Faizleri Merkezi İdare Alınan Paylar Diğer Hesap Adı Tablo-18: 2011 Yılı Bütçe Gelirlerinin Detaylı Dağılımı Toplam Tahakkuk 2011 Yılı Net Tahsilat 2012 Yılına Devir Tahsil Oranı % Bina İnşa Harcı , ,52 0,00 100,00 Yapı Kullanma İzni Harcı 1.786, ,30 0,00 100,00 Diğer Harçlar , , ,06 92,24 Kaldırılan Vergi Artıkları 8.432, ,39 0,00 100,00 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 6.848, , ,44 67,05 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , ,96 0,00 100,00 Diğer Mal Satış Gelirleri , ,76 0,00 100,00 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri , ,21 0,00 100,00 Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri , ,50 0,00 100,00 İlan ve Reklam Gelirleri ,00 100,00 Diğer Hizmet Gelirleri , ,11 0,00 100,00 İştirak Gelirleri , ,93 0,00 100,00 Diğer Kurumlar Hasılatı 2.815, ,72 0,00 100,00 Lojman Kira Gelirleri , , ,47 91,58 Ecrimisil Gelirleri , , ,22 56,86 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , ,04 78,55 Taşınır Kira Gelirleri 3.194, ,00 0,00 100,00 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan , ,56 0,00 100,00 76

79 Cari Nitelikler Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan , ,15 0,00 100,00 Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan , ,41 0,00 100,00 Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan , ,55 0,00 100,00 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 0,00 100,00 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 0,00 100,00 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 0,00 100,00 Kurumlardan Alınan Yardım ve Bağışlar , ,08 0,00 100,00 Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , ,09 0,00 100,00 Kurumlardan Alınan Yardım ve Bağışlar , ,06 0,00 100,00 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , ,26 0,00 100,00 Kişilerden Alacak Faizleri 30,39 30,39 0,00 100,00 Mevduat Faizleri , ,78 0,00 100,00 Diğer Faizler 1.629, ,47 0,00 100,00 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , ,23 0,00 100,00 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar , , ,25 90,21 Diğer Paylar 0,00 0,00 0,00 Diğer İdari Para Cezaları , , ,13 60,45 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 49,5 49,5 0,00 100,00 294,1 294,1 0,00 100,00 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları , ,09 0,00 100,01 İrat Kaydedecek Nakdi Tazminatlar , ,04 0,00 100,00 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları ,00 100,00 Kişilerden Alacaklar , , ,36 26,58 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler , ,66 0,00 100,00 Taşınır Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 Taşıt Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 TOPLAM , , ,97 99,73 77

80 Tablo-19: İl Özel İdare Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Dağılımı ( ) EKO. KOD Harcama Türleri Personel Giderleri , , ,33 02 Sosyal Güvenlik Giderleri , , ,14 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,36 05 Cari Transferler , , ,48 06 Sermaye Giderleri , , ,58 07 Sermaye Transferleri , , ,91 TOPLAM , , , , , , , ,00 0, Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Giderleri Mal ve Malzeme alım Giderleri Cari Taransferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Ekonomik Kod Tablo-20: 2011 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu Açıklama Ödenek Harcama Toplam Harcamaya Oranı 01 Personel Giderleri , ,33 8,92 02 Sosyal Güvenlik Giderleri , ,14 1,32 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,36 20,61 05 Cari Transferler , ,48 2,58 06 Sermaye Giderleri , ,58 63,90 07 Sermaye Transferleri , ,91 2,65 09 Yedek Ödenek ,88 - TOPLAM , ,80 78

81 Bütçe Giderlerinin Dağılım Oranı 2,65% 8,92% 1,32% 20,61% Personel Giderleri SGK Giderleri 63,90% Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 2,58% Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Bütçe Ödeneği ve Harcamanın Gerçekleşme Durumu , , , , ,00 Ödenek Harcama , ,00 0,00 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenek 79

82 Tablo-21: Yıllar İtibariyle Bütçedeki Ödeneklerin Hizmetlere Göre Dağılımı ( ) Hizmet Adı Genel Kamu Hizmetleri , , ,44 Sivil Savunma Hizmetleri , , ,00 Emniyet Hizmetleri , , ,96 Tarım Hizmetleri , , ,54 Yol ve Köprü Hizmetleri , , ,55 Kanalizasyon Hizmetleri , , ,61 Çevre Hizmetleri , , ,18 İskân Hizmetleri , , ,02 İçme Suyu Hizmetleri , , ,55 Sağlık Hizmetleri , , ,23 Gençlik ve Spor Hizmetleri , , ,97 Kültür ve Turizm Hizmetleri , , ,43 Eğitim Hizmetleri , , ,51 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri , , ,73 TOPLAM , , , , , , , , , , ,00 0,

83 Ödeneklerin Kurumsal Dağılımı 2011 Yılı İl Özel İdare bütçesinin kurumsal (Daire Başkanlıklarına göre) dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Burada toplam bütçe ödeneğinin % 49,42 si Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına, % 17,44 ü İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığına, % 10,14 ü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, % 8,54 ü İmar ve Emlak İstimlak Daire Başkanlığına, % 7,69 u Genel Sekreterlik ve % 6,79 u da diğer birimlere ayrılmıştır. Birimler Tablo-22: 2011 Yılı Bütçesinin Kurumsal Dağılımı Bütçe Ödeneği Toplamı Toplam Bütçeye Oranı Bütçe Gideri Toplamı Bütçe Ger. Oranı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Ödenek Genel Sekreterlik ,69 7, ,47 45, , ,25 Özel Kalem Müdürlüğü ,02 0, ,65 68, ,37 - Mali İşler Daire Bşk ,58 0, ,63 83, , ,71 Kırsal Kalkınma Daire Bşk. İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Bşk. İnsan Kaynakları Daire Bşk. İmar ve Emlak İstimlak Daire Bşk. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk ,49 49, ,06 88, , , ,64 17, ,85 32, , , ,99 10, ,80 72, , , ,64 8, ,23 65, , , ,00 1, ,05 96, ,95 - Hukuk Müşavirliği ,00 0, ,00 72, ,00 - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 15 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ,00 0, ,85 78, , , ,67 2, ,21 84, , ,62 GENEL TOPLAM , ,80 71, , ,47 0,65% 1,85% 0,08% 8,54% 10,14% 17,44% 2011 Yılı Bütçesinin Kurumsal Dağılımı 2,39% 7,69% 49,42% 0,92% 0,90% Genel Sekreterlik Özel Kalem Müdürlüğü Mali İşler Daire Bşk. Kırsal Kalkınma Daire Bşk. İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Bşk. İnsan Kaynakları Daire Bşk. İmar ve Emlak İst. Daire Bşk. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Bşk. Hukuk Müşavirliği İl Afet ve Acil Durum Müd. 15 İlçe Özel İdare Müd. 81

84 Tablo-23: 2011 Yılı Bütçesinde Ödeneklerin Yıl Sonu Durumu Ödeneklerin Yıl Sonu Durumu Miktarı Oran Harcanan ,80 71,42 İptal Edilen ,45 7, ye Devreden ,47 21,43 TOPLAM , Ödeneklerin Yıl Sonu Durumu 7,15% 21,43% 71,42% Harcanan İptal Edilen 2012'ye Devreden 82

85 Tablo-24: 2011 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Tablosu Eko. Kod. GİDERİN TÜRÜ 01 PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , İŞÇİLER , GEÇİCİ PERSONEL , DİĞER PERSONEL ,51 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , MEMURLAR , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , İŞÇİLER , DİĞER PERSONEL 8.191,34 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ - 05 CARİ TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 2.706,00 06 SERMAYE GİDERLERİ , MAMÜL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,98 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YARDIM , AB VE KALKINMA AJANSALRI PROJLERİNE EŞ FİNANSMAN KATKISI , YENİ ADANA İMAR İNŞAAT A.Ş. PAYI ,37 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,80 83

86 ALADAĞ Tablo-25: 2011 Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği Harcama Kaleminden İlçelere Gönderilen Ödenekler S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 CEYHAN S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 ÇUKUROVA S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 FEKE S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 İMAMOĞLU S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 KARAİSALI S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 KARATAŞ S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 84

87 KOZAN S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 POZANTI S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Kamışlı ve Fındıklı bölgelerinde yaz aylarında nüfusun yoğunluğu nedeniyle oluşan çevre kirliğinin önlenmesi amacıyla 200 adet çöp ,00 konteynırı alımında kullanılmak üzere 3 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 SAİMBEYLİ S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 SARIÇAM S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 TUFANBEYLİ S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 YUMURTALIK S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 YÜREĞİR S.No İşin Adı Harcama 1 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 8.414,00 2 Köylerin İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere ,00 TOPLAM ,00 GENEL TOPLAM ,00 85

88 Tablo 26: Adana İl Özel İdaresinin Tarihi İtibariyle Ana Mizanı Kod Hesap Planı Borç Alacak Borç Kalanı Alacak Kalanı 102 BANKA HESABI , , , VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI ( - ) , , GELIRLERDENALACAKLARHESABI , , , GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI , , , KISILERDEN ALACAKLAR HESABI , , , ILK MADDE VE MALZEMEHESABI , , , IS AVANS VE KREDILERI HESABI , , PERSONEL AVANSLARI HESABI , , BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI 165 MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI 190 DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI 220 GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI MAL VE HIZMET ÜRETEN 241 KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , , , , , , , , , , , ARAZI VE ARSALAR HESABI , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI , , , BINALAR HESABI , , , TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI , , , TASITLAR HESABI , , , DEMIRBASLAR HESABI , , , BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , , , , , HAKLAR HESABI , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) , , , , BÜTÇE EMANETLERI HESABI , , , BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI 330 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI , , , , , , EMANETLER HESABI , , , ÖDENECEK VERGI VE FONLAR , , ,21 86

89 HESABI ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 361 KESİNTİLERİ HESABI FONLAR VEYA DIGER KAMU 362 IDARELERIADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI KAMU IDARELERI PAYLARI 363 HESABI , , , , , , , , , SAYIM FAZLALARI HESABI , , NET DEGER HESABI , , , MUHASEBE BIRIMLERI ARASI ISLEMLER HESABI 519 DEGER HAREKETLERI SONUÇ HESABI 522 YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI 570 GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ 580 FAALIYET SONUÇLARI HESABI ( - ) 590 DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI ( - ) , , , , , , , , , , , , , , , , GELIRLER HESABI , , , GIDERLER HESABI , , , BÜTÇE GELIRLERI HESABI , , , GELIR YANSITMA HESABI , , , BÜTÇE GELIRLERINDEN RET VE IADELER HESABI BÜTÇE GIDERLERI HESABI , , , GIDER YANSITMA HESAPLARI 2.347, , , GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI , , , BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI , , , BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERI HESABI 903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI , , , , , ÖDENEKLER HESABI , , , ÖDENEKLI GIDERLER HESABI , , , TEMINAT MEKTUPLARI HESABI , , , TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI , , , GIDER TAAHHÜTLERI HESABI , , , GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI , , ,65 TOPLAM , , , ,39 87

90 AKTİF Tablo 27: Adana İl Özel İdaresi Tarihi İtibariyle Bilançosu PASİF TL TL TL TL TL TL 1 DÖNEN VARLIKLAR , , ,57 10 HAZIR DEĞERLER , , , KASA HESABI 0,00 0,00 0, ALINAN ÇEKLER HESABI 0,00 0,00 0,00 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 303 KAMU İDARELİRENE MALİ BORÇLAR HESABI , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BANKA HESABI , , , CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI 0,00 0,00 0, VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (- ) 0,00 0,00 0, KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0, PROJE ÖZEL HESABI 0,00 0,00 0,00 31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 0, DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 0,00 0,00 0, CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0, DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 32 FAALİYET BORÇLARI , , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0, BÜTÇE EMANATLERİ HESABI , , ,01 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,00 0,00 0, MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0, DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0, ÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0, ,96 788, , , , , , ,91 12 FAALİYET ALACAKLARI , , , EMANETLER HESABI , , ,63 88

91 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9.063,51 0, ,50 34 ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 KURUM ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 14 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , , , ,36 15 STOKLAR , , , İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , , TİCARİ MALLAR HESABI 0,00 0,00 0, DİĞER STOKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 16 ÖN ÖDEMELER , , , İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI 0,00 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0, BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , , ALINAN SPARİŞ AVANSLARI HESABI 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA TAHSİLAT HESABI 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAAKKUKLARI 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89

92 164 AKREDİTİFLER HESABI 0,00 0,00 0, MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI 166 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KRİDELER HESABI 167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0,00 0,00 0, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 191 İNDİRİCELECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , , SAYIM NOKSANLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 2 DURAN VARLIKLAR , , ,04 21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 397 SAYIM FAZLALARI HESABI 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 400 BANKA KREDİLERİ HESABI 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 7.496, , ,96 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TAHVİLLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI 41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 43 DİĞER BORÇLAR 0,00 0,00 0, DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 22 FAALİYETLER ALACAKLARI , , , KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ HESABI 0,00 0,00 0,00 90

93 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , ,88 44 ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 KURUM ALACAKLARI 0,00 0,00 0, KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 24 MALİ DURAN VARLIKLAR , , , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMEYELER HASABI 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 0,00 0,00 0, , , ,21 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 0, , , BİNALAR HESABI , , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 440 ALINAN SPARİŞ AVANSLARI HESABI 449 ALINAN DİĞER AVANLAR HESABI 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,085,78 5 ÖZ KAYNAKLAR , , , TAŞITLAR HESABI , , ,24 50 NET DEĞER , , , DEMİRBAŞLAR HESABI , , , NET DEĞER HESABI , , , DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 51 DEĞER HAREKETLERİ , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , , , , , MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI 519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI 0,00 0,00 0, , , ,62 91

94 259 YATIRIM AVANLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , , HAKLAR HESABI , , , ÖZEL MALİYETLER HESABI 0,00 0,00 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR , , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) , , ,95 0,00 0,00 0, , , ,88 52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 0, , , ,13 0,00 0,00 AKTİF TOPLAMI , , ,61 PASİF TOPLAMI , , ,61 NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAPLAR TEMİNAT MEKTUPLARI , , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI , , ,65 NAZIM HESAP TOPLAMI , , ,86 NAZIM HESAP TOPLAMI , , ,86 GENEL TOPLAM , , ,47 GENEL TOPLAM , , ,47 92

95 Finans. Eko. Kurumsal Kod Fonks Tablo-28: Genel Sekreterlik Bütçe Kesin Hesabı Açıklama Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Vilayetler Hizmet Birliğine Yardım Kozan Organize Sanayi Mahalli İdareler Eğitim Birliği Kalkınma Ajansları Payı Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Geliştirme Ve Alt Yapı Hizmet Birliği Hane Halkına Yapılan Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar Köylere veya Birliklere Yardım AB ve Kalkınma Ajansları Projelerine Eş Finansman Katkısı Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Payı Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Yedek Ödenek , ,88 0 TOPLAM , , , ,25 93

96 Tablo-29: Özel İdare Bütçesine Göre Genel Sekreterlik Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırması Ekonomik Kod Açıklama Ödenek Harcama 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,67 05 Cari Transferler , ,89 07 Sermaye Transferleri , ,91 09 Yedek Ödenek ,88 - TOPLAM , ,47 Ödenek Durumu 0,4% 27,82% 9,31% Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 62,46% Sermaye Transferleri Yedek Ödenek ,26 66,97 88,48 Artan Kullanılan 20 0 Ödenek 26,74 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33,03 Cari Transferler 11,52 Sermaye Transferleri 94

97 Finans. Eko. Tablo-30: Özel Kalem Bütçe Kesin Hesabı Kurumsal Kod Fonk Açıklama Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden , , Hizmet Alımları 7.000, , , Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , , , , ,30 0 TOPLAM , , ,37 0,00 Tablo-31: Özel İdare Bütçesine Göre Özel Kalem Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırması Ekonomik Kod Açıklama Ödenek Harcama 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri , ,65 TOPLAM , , Harcamanın Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı Kullanılan Artan 40 68, ,48 0 Ödenek Harcama 95

98 Finans. Ekonomik Tablo-32: Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı Kurumsal Kod Fonk. Açıklama Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , Hizmet Alımları , , Hizmet Alımları , , , Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , ,71 TOPLAM , , , ,71 Ekonomik Kod Tablo-33: Mali İşler Daire Başkanlığı Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırması Açıklama Ödenek Harcama 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,63 TOPLAM , , Harcamanın Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı ,03 Kullanılan Artan 20 0 Ödenek Harcama 16,97 96

99 Fonks. Finans. Ekonomik Tablo-34: Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı Kurumsal Kod Açıklama Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Memurlar , , , Diğer Personel , , , Diğer Personel 8.500, ,59 450, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , Yolluklar , , , Hizmet Alımları , , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , , , ,68 80,32 0 TOPLAM , , ,95 0,00 Tablo-35: Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının Ekonomik Sınıflandırması Ekonomik Kod Açıklama Ödenek Harcama 01 Personel Giderleri , ,93 02 SGK Giderleri 8.500, ,59 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,53 TOPLAM , ,05 97

100 Ödenek Durumu 30,19% Personel Giderleri 69,32% SGK Giderleri 0,48% Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcamanın Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı ,84 94,70 92,72 Kullanılan Artan ,16 5,30 7,28 Ödenek Personel Giderleri SGK Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 98

101 Finans. Eko. Tablo-36: İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı Kurumsal Kod Fonksiyonel Açıklama Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Memurlar , , , Memurlar , , , Sözleşmeli Personel , ,48 865, İşçiler , , , Geçici Personel , , , Memurlar , , , Sözleşmeli Personel , , , İşçiler , ,85 122, Diğer Personel 141,75 141, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , , , , , Yolluklar , , Hizmet Alımları , , Hizmet Alımları Hizmet Alımları , , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , , Görev Zararları , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler , , , , Ambulans Alımı , , ,

102 Mamul Mal Alımları , , Mamul Mal Alımları Adana Ruh Sağlığı Amatem Binası İnşaatı Kozan İlçesi Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı Pozantı Kapalı Spor Salonu İnşaatı Antrenman Salonları Sentetik Zemin Yapımı Ceyhan İlçesi Hamitbey Köyü Spor Sahası Yapımı Ceyhan İlçesi Narlık Köyü Spor Sahası Yapımı Sarıçam İlçesi Kılıçlı Köyü Spor Sahası Yapımı Yüreğir İlçesi Çelemli Beldesi Spor Sahası Yapımı Kozan İlçesi Gaziköy Beldesine Futbol Sahası Yapımı Karataş Bahçe Beldesi Spor Kompleksi Projesi Sağlık Ocakları ve Evlerinin Onarımı Sarıçam İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi Onarımı Mevcut Tesislerin Bakım Ve Onarımı Seyhan Gençlik Stadı Seyirci Trübünü Üzerinin Çelik Sundurma İle Kapatılması Sarıçam İlçesi Kılıçyaldır Atış Poligonu İdari Binası Bakım Ve Onarımı Pozantı İlçesi Gökbez Köyü Halı Saha Onarımı Sosyal Hizmetler Binaları Onarımı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 374, , , , , , , , , , , , , , , TOPLAM , , , ,14 100

103 Tablo-37:İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırması Ekonomik Kod Açıklama Ödenek Harcama 01 Personel Giderleri , ,57 02 SGK Giderleri , ,91 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,29 05 Cari Transferler , ,55 06 Sermaye Transferleri , ,48 Toplam , ,80 Ödenek Durumu 27,46% 42,93% Personel Giderleri SGK Giderleri 3,68% 17,16% Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Transferleri 8,78% 120 Harcamanın Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı ,20 Kullanılan ,05 88,05 41,60 42,59 Artan 58,40 57, ,95 40,80 3,95 0 Ödenek Personel Giderleri SGK Giderleri Mal ve Hizmet Cari Transferler Alım Giderleri Sermaye Transferleri 101

104 Finans. Eko. Tablo-38: Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı Kurumsal Kod Fonksiyon el Açıklama Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Zeytinciliği, Meyveciliği ve Cevizciliği Geliştirme Projesi Hayvan Hastalıkları ve Zararları İle Mücadele Deneme, Demontrasyon ve Organik Tarımı Geliştirme Projesi , , , , , , , , , , , , Hizmet Alımları , , , Tarım Hizmetleri İçin Uzaktan Algılama Sistemi Alımı , , , Hizmet Alımları , , , Yol Envanteri Çalışması (Yol Ağının Sayısallaştırılması) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Tarım Hizmetleri İçin Uzaktan Algılama Sistemi Alımı Muhtelif Köylerin İçme Suyu Tesislerine Klorlama Cihazı Taktırılması , , , , , , , ,07 208, , , , , ,72 437, , , , Mamul Mal Alımları , , , Mamul Mal Alımları , , Hayvan Hastalıkları ve Zararları İle Mücadele Gıda Güvenliği ve Denetimi Geliştirilmesi Projesi , , , , , , Mamul Mal Alımları , , , Pozantı İlçesi Hamidiye Köyü Yağmursuyu Tahliye Projesi Kozan Hamam Köyü Kamışova Mah. Köy İçi Tahliye Kanalları Projesi Aladağ Posyağbasan Köyü Sulama Suyu Tesisi Çukurova İlçesi Küçük Çınar Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı , , , , , ,00 102

105 Tufanbeyli Koçcagiz His Göleti Göl Aynası Jeomembran Kaplama Tufanbeyli Yesilova Tülü Demircik Sulama Suyu Bakım, On. ve Tamamlama İşi Pozantı Dağdibi Sulama Suyu Bakım, On. ve Tamamlama İşi Karaisalı Çakıt Kapıkaya Sulama Suyu Tesisi Saimbeyli Çatak Göleti Sondaj İşi Tufanbeyli Çatalçam Köyü Köy Üstü Sulama ve Koruma Göleti ve Zemin Sondaj Etüdü (Karaisalı-Aladağ) Kabasakal İbrişim, Yetimli Körkuyu Mah. ve Çukur Sulama Göletler Temel Sondajı Karaisalı Salbaş Sağ Sahil Kuzgun Pirili Köyleri Sulama Suyu Tesisi Bakım Onarım ve Tamamlama Pozantı Aşçıbekirli S.S.T. II. Kısım Bakım Onarım Tufanbeyli Akpınar Göleti Sulama Tesisi Bakım Onarım Ve Tamamlama Kozan Ilıca Köyü Kapalı Sistem Sulama Projesi Aladağ Gerdibi Köyü Sulama Suyu Tesisi Pozantı Hamidiye Sulama Suyu Mevcut Tesisin Onarımı Karaisalı Cevherli Sarı Mehmetli Mah. Hacı Musalı Köyü Sulama Suyu Proje Revizyonu Biyolojik ve Biyo Teknolojik Mücadelenin Uygulanması Deneme Demontrasyon ve Organik Tarımı Geliştirme Projesi (Jeomembran Kaplamalı Sulama Havuzu Yapımı) Feke Musalar Sulama Suyu Tesisi Kozan Düzağaç Köyü Sulama Suyu Tesisi Bakım, Onarım ve Tamamlama Saimbeyli Çeralan Köyü Sulama Suyu Tesisi Tamamlama Projesi Feke Olucak Gölet Temel Sondajı ve Malzeme Etüdü Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , , ,02 1, , , , , , , ,22 6, , ,78 11, , ,82 58, , ,50 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Köy Yolu Asfaltlanması , , , Sanat Yapıları , , ,

106 Aladağ Kabasakal İbrişim Köy Yolu Çiçekli Dere Köprü Yapımı Feke-Akkaya-Pınargözü Köy Yolu Elemen Deresi Köprü Yapımı Feke-Süphandere-Güzpınarı- Gökbel Deresi Köy İçi Köprü Yapımı Karaisalı İlçesi Çatalan Yolu Yapımı Pozantı Fındıklı Köyü Kanalizasyon Yapımı Kozan Damyeri Köyü Kanalizasyon Yapımı Tufanbeyli Pınarlar Köyü Fosseptik Arıtma Tesisi Kozan İdem Köyü Kanalizasyon İnşaatı Pozantı Kamışlı Köyü Kanalizasyon İnşaatı Pozantı Gökbez Köyü Kanalizasyon İnşaatı Tufanbeyli-Güzelim-Yamanlı- Çatalçam-Yeşilova Köyleri Kanalizasyon Tesisi Bakım ve Onarımı , , , , , , , , , , ,07 36, , , , , ,92 6, , , , , ,46 51, , , , , , , Boru Alımı , , Kozan Çulluuşağı Köyü İçme Suyu Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İnşaatı , , , Ceyhan Küçükmangıt Köyü İçme Suyu İnşaatı Muhtelif Köylerde İçme Suyu Sondaj Çalışması , , , Ceyhan Soysallı Köyü İçme Suyu İnşaatı , , Karaisalı Erkeğen Köyü İçme Suyu Yapımı , , Karaisalı Çorlu Köyü İçme Suyu Yapımı Pozantı Yelatan Grubu İçme Suyu Yapımı , , Feke Gaffaruşağı İçme Suyu Depo ve Kaptaj , , Saimbeyli Eyüplü İçme Suyu Depo ve Kaptaj , , Ceyhan Köprülü Köyü İçme Suyu Şebekesi Yenilenmesi İşi İmamoğlu Yazıtepe Köyü İçme Suyu Sondaj İnşaatı , , Feke Akkaya Köyü Yaylacılar Mah. İçme Suyu İnşaatı , , Kozan Ergenuşağı Köyü İçme Suyu İnşaatı , , Saimbeyli Karakuyu Dere Mah. İçme Suyu İnşaatı , , Saimbeyli-Karakuyu-Kozan

107 Boztahta Grup Kay. İçme Suyu İnşaatı Ceyhan Ağaçlı Köyü İçme Suyu İnşaatı Yol, Köprü Bakım ve Onarımları Kanalizasyon ve Doğal Arıtmaların Bakım-Onarım ve İnşaası Pozantı Fındıklı Köyünün İçme Suyu Şebeke Onarımı , , , , , , , , , , TOPLAM , , , ,03 Tablo-39:Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırması Ekonomik Kod Açıklama Ödenek Harcama 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,96 06 Sermaye Giderleri , ,10 TOPLAM , ,06 Ödenek Durumu 20,82% Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 79,18% 120 Harcamanın Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı ,44 89,62 Kullanılan Artan ,56 10,38 Ödenek Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 105

108 Finans Ekonomik Tablo-40: İmar ve Emlak Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı Kurumsal Kod Fonks. Açıklama Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , , , Görev Giderleri 5.000, , Hizmet Alımları 3.000, , , Taşınmazların Yıktırılması , , , Hizmet Alımları , , , Hizmet Alımları 1.270, , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , , Mamul Mal Alımları , , , , Kozan-Anavarza Alakapı Zafer Takı nın Restorasyonu Yumurtalık Kalesi ve Süleyman Kalesinin Kazı, Onarım ve Proje Yapım İşi Tufanbeyli Şar Örenyeri ve Ceyhan Tumlu Kalesi Proje Yapım İşi Kozan İlçesi Merkezde Bulunan Ermeni Mezalim Fırının Restorasyon Çalışması Tarihi Binaların Restorasyonu ve Onarımı Seyhan Yeşiloba Şehitliği Restorasyon İşi , , , , , , , , , , , , ,34 0, Gayri Maddi Hak Alımları , , , Muhtelif İmar Planı Yapımı Çevre Düzeni Planı Yapılması Aladağ İlçesi Meydan Mah. İmar Planı Uygulaması , , , , , , ,00 106

109 Akdeniz Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ceyhan, Kozan, İmamoğlu İlçeleri 3.Alt Bölge, Aladağ, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli İlçeleri 2. Alt Bölge Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Yumurtalık Kız Kalesi Rölöve ve Çevre Duvarı İnşaatı , , , , , , , , , , , , , ,24 0 TOPLAM , , , ,59 Tablo-41: İmar ve Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırması Ekonomik Kod Açıklama Ödenek Harcama 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,90 06 Sermaye Giderleri , ,33 TOPLAM , ,23 6,44% Ödenek Durumu Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 93,56% Harcamanın Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı ,88 68,37 23,14 31,63 Ödenek Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Kullanılan Artan 107

110 Finans Ekonomik Tablo-42: İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı Kurumsal Kod Fonksiyonel Açıklama Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , , , , , , , , , , Görev Giderleri Hizmet Alımları , , , Hizmet Alımları , , , Hizmet Alımları , , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Alımı , , , , , , , , , , , , , , , , Mamul Mal Alımları Diğer Alımlar , , Gayri Maddi Hak Alımları , , , Karataş Karagöçer Köy Konağı Yapımı Sarıçam Hocallı Türk Kadınlar Birliği 12 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Seyhan Gölbaşı 12 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Karataş Adalı 3 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Yumurtalık Asmalı Göbeören Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı , , , , , , , , , , , , , ,34 108

111 Feke Oruçlu Köyü İlköğretim Okulu Lojman İnşaatı Yüreğir Kazım Karabekir 28 Derslikli İlköğretim Okulu Seyhan İlçesi Yeşilevler 28 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Sarıçam İlçesi Suluca 3 Derslikli İlköğretim Okulu Ek Bina İnşaatı Sarıçam Orhangazi 28 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Seyhan İlçesi Gülbahçesi 32 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Sarıçam İlçesi Cihadiye 12 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Sarıçam İlçesi Boztepe 5 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Seyhan İlçesi Seyhan 28 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı , , , , , , , , , , , , , , Milli Eğitim Okul Onarımları 1.048, , Feke-Karacaoğlan 24 Derslikli Okul İnşaatı Kozan Yüksekören İlköğretim Okulu İnşaatı Kozan Damyeri Köyüne 3 Ders. İlköğ. Okulu Yapımı Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Yumurtalık İlçesi Özel İdare İş Merkezi 4.Katının Düğün Salonu Olarak Kullanılmak Üzere Bakım-Onarımı Kozan Tepecikören Jandarma Karakolu Hizmet Binası Bakım ve Onarım İşi Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Yüreğir İlçesi Konfeksiyon Eğitim Merkezinin Spor Amaçlı Kullanılmak Üzere Bakım ve Onarımı Seyhan Cumhuriyet İlköğretim Okulu Güçlendirme İnşaatı 5.988, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Milli Eğitim Okul Onarımları , , , Ceyhan Namık Kemal İlköğretim Okulu Onarımı 1.405, ,02 TOPLAM , , , ,73 109

112 Tablo-43: İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırması Ekonomik Kod Açıklama Ödenek Harcama 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,38 06 Sermaye Giderleri , ,47 TOPLAM , ,85 13,54% Ödenek Durumu 86,46% Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 120 Harcamanın Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı , ,29 Ödenek Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Kullanılan Artan 110

113 Fonk. Finans. Ekonomik Tablo-44: Hukuk Müşavirliği Bütçe Kesin Hesabı Kurumsal Kod Açıklama Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden 9.000, , Görev Giderleri , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , ,00 0 TOPLAM , , ,00 0,00 Tablo-45: Hukuk Müşavirliğinin Ekonomik Sınıflandırması Ekonomik Kod Açıklama Ödenek Harcama 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Görev Giderleri , ,00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , ,00 0 TOPLAM , , Harcamanın Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı Kullanılan Artan Ödenek 72,37 27,63 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 111

114 Finans. Ekonomik Tablo-46: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bütçe Kesin Hesabı Kurumsal Kod Fonk. Açıklama Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , Yolluklar , , , Görev Giderleri , , , Hizmet Alımları , , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,30 76, , , , Mamul Mal Alımları , , , Gayri Maddi Hak Alımları , ,00 0 TOPLAM , , , ,40 Tablo-47: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nün Ekonomik Sınıflandırması Ekonomik kod Açıklama Ödenek Harcama 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,25 06 Sermaye Giderleri , ,60 TOPLAM , ,85 8,97% Ödenek Durumu Harcamanın Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı 91,03% ,16 89,76 Kullanılan Artan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 20 0 Ödenek 14,84 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10,24 Sermaye Giderleri 112

115 5302 sayılı kanunun 17. maddesi gereği İl Genel Meclisi her yıl Ocak ayındaki toplantısında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir-giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve en az üç, en çok beş kişi olmak üzere Denetim Komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl Genel Meclisindeki üye sayısının Meclis Üye tam sayısına oranlanması sureti ile oluşur. Komisyon, çalışmasını Şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu izleyen ayın 15 ine kadar Meclis Başkanlığına sunar konusu suç teşkil teşkile eden hususlarla ilgili olarak Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunur. Komisyon İl Özel İdaresinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabilir. İdaremizin 2011 yılı gelir ve giderleriyle, hesap iş ve işlemlerinin denetimi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 17. Maddesi gereğince İl Genel Meclisi tarafından seçilen; Celal ORHAN, Murat DOĞANCILI, Mustafa HALAÇOĞLU, Halil BURGU, İsmail GÜL den oluşan denetim komisyonunca yapılmaktadır. Denetim Komisyonu tarafından düzenlenecek rapor, 2012 Yılı Şubat Ayı sonuna kadar tamamlanarak izleyen ayın on beşine kadar İl Genel Meclis Başkanlığına sunulacaktır. Ayrıca İç Denetim Birimi tarafından 2011 yılı içerisinde denetime tabi tutulan birimlerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, ayrıca 2011 Yılı hesapları 2012 Yılı içerisinde de Sayıştay Uzman Denetçiler tarafından denetlenecektir. Tablo- 48: 2011 Yılında İç Denetime Tabi Tutulan Birimler Sıra No Denetlenen Birim Denetimin Türü Risk Önceliği Tarih 1 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sistem Uygunluk İmar ve Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Sistem Uygunluk Mali İşler Daire Başkanlığı Sistem Uygunluk Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Sistem Uygunluk İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Sistem Uygunluk Sarıçam İlçe Özel İdare Müdürlüğü Sistem Uygunluk Çukurova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Sistem Uygunluk Aladağ İlçe Özel İdare Müdürlüğü Sistem Uygunluk Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Sistem Uygunluk Tufanbeyli İlçe Özel İdare Müdürlüğü Sistem Uygunluk İnşaat ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Sistem Uygunluk İmar ve Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Sistem Uygunluk

116 Adana İl Özel İdaresi, organları, çalışanları, verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerine oluşmuş kurumsal kültürü ile hedeflemiş olduğu Vizyonuna; ulaşmasında etkin rol oynayan, güvenilir, saygın ve örnek bir kurum olması için verdiği çaba içerisinde İdaremize düşen görev ve sorumlulukları en üst düzeyde yerine getirerek kurumumuzun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak ve yasalara, insanlara saygılı bir şekilde daha iyi hizmet sunmak, en hızlı ve güvenilir hizmeti vererek halkın memnuniyetini amaçlamaktadır. Yönetim bu amaç için gerekli desteği ve kaynağı eksiksiz sağlayacaktır. Ayrıca etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak amacıyla, Başbakanlık tarafından hazırlanıp, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında İl Özel İdaresinde yürütülen çalışmalar sonucunda, doğrudan vatandaşa sunulan hizmetlerle ilgili İdarenin bütününde hizmet standardı belirlenmiştir. Söz konusu hizmet standartları mevzuatın öngördüğü şekilde ilgili yerlerde duyurulmuş ve İdarenin web sayfasında yayınlanmaya başlamıştır. 114

117 İdaremiz Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında genel değerlendirmeler bu bölümde yer almaktadır Mali yılı içinde toplam yevmiye kaydı alınmıştır. Bunların tanesini Muhasebe İşlem Fişi, tanesini de Ödeme Emri oluşturmaktadır. Ödeme emirleri; hakediş ödemeleri, maaş ödemeleri, transfer ödemeleri, harcırah ödemeleri, avans ödemelerinden oluşmaktadır. Muhasebe işlem fişleri ise, mahsuplar, kişi ve kurumlara ait emanet ödemeleri, teminat mektuplarına ilişkin kabul ve reddiyat kayıtlarından oluşmaktadır. İdaremiz 2012 yılı Performans Programı ve bütçe çalışmaları birimlerle koordineli bir şekilde yürütülerek çalışmalar yapılmıştır. İdaremiz 2012 Yılı Gelir-Gider Bütçesi İl Genel Meclisi nin tarih ve 226 Sayılı kararı ile kabul edilerek tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İdarenin 2012 yılı Performans Programı ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hazırlanmış ve İl Genel Meclisine sunulmuştur. İl Genel Meclisinin tarih ve 227 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve 80 İl Özel İdaresine PDF formatında gönderilmiştir. İdaremizin 2011 yılı yatırımları ile ilgili aylık brifingler hazırlanarak kurum bazında genel değerlendirmeler yapılmıştır. İlimizde yer alan idarelere ait yatırımların izlenmesi için yılda dört defa yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına ilişkin İdaremiz yatırımları ile ilgili gerekli bilgi ve sunumlar hazırlanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen İKİS (İl Koordinasyon İzleme Sistemi) kapsamında, İdaremize ait 2011 yılı yatırım ve uygulamalarına ait veri girişleri belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilmiştir yılı Faaliyet döneminde idaremiz bilişim ve iletişim teknolojilerine ilişkin hizmetler yerine getirilmiştir. İdaremiz hizmetlerinde kullanılmakta olan bilgisayarların bakım onarımları yapılmıştır. 115

118 İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen E-içişleri Projesi ile ilgili gerekli eğitim ve yönetim desteği verilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretilmeye çalışılmıştır.2012 yılına ait Performans Programı Kurumumuz web sitesinde yayınlanmıştır. İl Genel Meclisinin 2011 yılı toplantıları gündemleri, tutanak ve karar özetleri ile encümen kararları web sayfasında yayınlanmıştır. İdaremiz hizmetlerine ilişkin haberler ve ihale ilanları web sayfamızda yayınlanmıştır. E-Bakanlık projesi genel modülleri kullanıma başlanmış. Birimlerin elektronik imzaya geçmeleri için e-imza talepleri yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir. Birime özel modüllerin çalışmalarına devam edilmektedir. Hizmet Binalarımıza Anzilia, Firewall ve Log cihazı alınmıştır. Web sayfasının güncellemeleri yapılmıştır. 116

119 Tablo-49: 2011 Yılı Gelen-Giden Evrak Listesi Gelen Evrak Kayıt Giden Evrak Kayıt Toplam Kayıt Tablo-50: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında 2011 Yılında Yapılan Başvurular Veriler Sayısı Cevaplanan Başvuru Sayısı 279 Kısmen Cevaplanan Başvuru Sayısı 10 Başka Kurumlara Yönlendirilen Başvuru Sayısı 16 Toplam Başvuru Sayısı 305 Tablo-51: 2011 Yılında Alınan İl Encümen Kararları Konusu 2011 Yedek Ödenekten Aktarma Kararları 39 Birlikler Tertibinden Aktarma Kararları 4 İdari Para Cezaları Kararları 219 İmar Uygulaması (İfraz, Tevhit, İrtifak Hakları) İle İlgili Kararları Sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine Göre Yıkım Kararları 140 Maden Ocakları ve İşyerleri Kira İhalesi Kararları 64 Hurda Araç Satışı Kararları 24 Su Ürünleri Üretim Yerleri ve Su Kaynaklarının Kira İhalesi Kararları 5 Gayrimenkul Satış İhalesi Kararları 3 Kamulaştırma ve Kamu Yararı Kararları 7 Kanunlarla Verilen Diğer Görevlerle İlgili Kararlar 54 Toplam

120 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Tablo-51: İl Genel Meclisi Tarafından 2011 Yılında Alınan Kararlar ve Kararların Konulara Göre Dağılımı 2011 YILI ENCÜMEN KARARLARI Yedek Ödenekten Aktarma Kararları Birlikler Tertibinden Aktarma Kararları İdari Para Cezaları Kararları İmar Uygulaması ile İlgili Kararlar 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.Maddesine Göre Yıkım Kararları Maden Ocakları ve İşyerleri Kira İhalesi Kararları Hurda Araç Satışı Kararları Su Ürünleri Üretim Yerleri ve Suı Kaynaklarının Kira İhalesi Kararları Gayrimenkul Satış İhalesi Kararları Kamulaştırma ve Kamu Yararı Kararları Kanunları Verilen Diğer Görevlerle İlgili Kararlar Tablo-52: 2011 Yılı İl Genel Meclisi Tarafından Alınan Kararların Aylara Göre Dağılımı 2011 KABUL EDİLEN İCRAİ KARARLAR RED EDİLEN İCRAİ KARARLAR TEMENNİ KARARLARI İZİN- ERTELEME KARARLARI TOPLAM

121 Adana İl Özel İdaresi 183 memur personel, 29 sözleşmeli personel ve 486 işçi 6 geçici görevli olmak üzere toplam 704 personel ile hizmet vermektedir. Kurumda 2011 yılında hizmet veren mevcut 704 personele (emekli tayin, istifa, işten çıkarma v.s. hariç) maaşları ödenmiştir. Gençlik ve Spor Hizmetleri; Adana İl Özel İdaresi bünyesinde çalışma ve faaliyetlerini yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Gençlik ve Spor alanında verilen hizmetlerin altyapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak; gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda yetiştirilmesini ve donanımlarının arttırılmasını gerçekleştirmek, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi haline getirilmesi ile gençlik ve spora yönelik hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla 2011 Yılı içerisinde İl Özel İdaresi bütçesiyle gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda gösterilmektedir. Tablo-53: Gençlik ve Spor Hizmetleri S.No Adı Harcama Sermaye Giderleri ,10 1 Pozantı Kapalı Spor Salonu İnşaatı ,35 2 Ceyhan İlçesi Narlık Köyü Spor Sahası Yapımı ,24 3 Sarıçam İlçesi Kılıçyaldır Atış Poligonu İdari Binası Bakım ve Onarımı ,74 4 Yüreğir İlçesi Çelemli Beldesi Spor Sahası Yapımı ,77 5 Pozantı İlçesi Gökbez Köyü Halı Saha Onarımı ,00 6 Seyhan Gençlik Stadı Seyirci Tribünü Üzerinin Çelik Sundurma ile Kapatılması ,00 7 Kozan İlçesi Gaziköy Beldesine Futbol Sahası Yapımı - 8 Ceyhan İlçesi Hamitbey Köyü Spor Sahası Yapımı Adet Atış Poligonuna Trap Makinası Alımı - 10 Sarıçam İlçesi Kılıçlı Köyü Spor Sahası Yapımı - 11 Karataş Bahçe Beldesi Spor Kompleksi Projesi - 12 Saimbeyli Çatak Köyündeki Çocuk Parkı İnşaatı Tamamlanması İşi - Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,67 13 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Spor Malzemeleri ve Kimyasal Temizlik Maddesi) ,67 TOPLAM ,77 119

122 Pozantı Kapalı Spor Salonu İnşaatı tarihinde ihalesi yapılmış olup, tarihinde ,00.-TL bedelle sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır ,00.-TL ödeneği olan projede bugüne kadar ,35.-TL harcama yapılmış olup, iş devam devam etmektedir. Ceyhan Narlık Köyü Spor Sahası Yapımı tarihinde ,06.-TL bedelle sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, tarihinde iş tamamlanmıştır. Sarıçam İlçesi Kılıçyaldır Atış Poligonu İdari Binası Bakım ve Onarımı tarihinde ,22.-TL bedelle sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, tarihinde iş tamamlanmıştır. Yüreğir İlçesi Çelemli Beldesi Spor Sahası Yapımı tarihinde ,77.-TL bedelle sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, tarihinde iş tamamlanmıştır. Pozantı İlçesi Gökbez Köyü Halı Saha Onarımı tarihinde protokol yapılarak Pozantı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ,00.-TL. Aktarılmıştır. Seyhan Gençlik Stadı Seyirci Tribünü Üzerinin Çelik Sundurma ile Kapatılması tarihinde ,00.-TL. bedelle sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, tarihinde iş tamamlanmıştır. Kozan İlçesi Gaziköy Beldesine Futbol Sahası Yapımı tarihinde ,00.-TL bedelle sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, iş devam etmektedir. Ceyhan İlçesi Hamitbey Köyü Spor Sahası Yapımı tarihinde ihalesi yapılmış ,00.-TL bedel ile tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, iş devam etmektedir 15 Adet Atış Poligonuna Trap Makinası Alımı tarihinde ,00.-TL. bedelle sözleşme imzalanmış olup, iş devam etmektedir. Sarıçam İlçesi Kılıçlı Köyü Spor Sahası Yapımı 2011 yılı ödeneği ,00.-TL, ödenek yetersizliğinden işe başlanamamıştır. Karataş Bahçe Beldesi Spor Kompleksi Projesi 2011 yılı ödeneği ,00.-TL. olup, arsa imar problemi nedeni ile proje yapılmamış olup, işe başlanamamıştır. Saimbeyli Çatak Köyündeki Çocuk Parkı İnşaatı Tamamlanması İşi Ödenek devir işlemleri yapılıyor. Saimbeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılacak. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Spor Malzemeleri ve Kimyasal Temizlik Maddesi) Yüzme havuzlarına kimyasal temizlik maddesi ve Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemeleri satın alınmıştır. 120

123 Pozantı Kapalı Spor Salonu İnşaatı Sağlık Hizmetleri; Halkımızın sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili projeler üretmek ve uygulamak ve doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde değerlendirmek için 2011 yılında sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmalara destek verilmiştir. Tablo-54: Sağlık Hizmetleri S.No Adı Harcama 1 Sarıçam İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi Onarımı ,00 2 Adana Ruh Sağlığı AMATEM Binası İnşaatı ,96 3 Kozan İlçesi Aile Sağlığı Merkezi Binası İnşaatı - 4 Ambulans Alımı (2 Adet) ,60 TOPLAM ,56 121

124 Sarıçam İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi Onarımı tarihinde ,00.-TL bedelle sözleşme imzalanarak işe başlanmış olup, tarihinde tamamlanmıştır. Adana Ruh Sağlığı AMATEM Binası İnşaatı 2010 yılında geçici kabulü yapılmış olup, tarihinde söz konusu işin kesin hesabı yapılarak ,96.-TL ödeme yapılmıştır. Kozan İlçesi Aile Sağlığı Merkezi Binası İnşaatı Ödenek yetersiz olması nedeniyle tarihinde Bakanlıktan ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Ödenek gönderilmesi halinde ihaleye çıkılacaktır. Ambulans Alımı tarihinde ,60.-TL bedelle sözleşme imzalanmış olup, tarihinde 2 adet Acil Yardım Ambulansı satın alınmış olup, İl Sağlık Müdürlüğü ne teslim edilmiştir. Sosyal Hizmetler; Tablo-55: Sosyal Hizmetler S.No Adı Harcama Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 Hizmet Alımları (Sosyal Hizmetler Kuruluşlarına 12 Adet Araç Kiralama) ,66 Toplam ,66 Hizmet Alımları (Sosyal Hizmetler Kuruluşlarına 12 Adet Araç Kiralama) tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. Adana Ruh Sağlığı AMATEM Binası 122

125 Mikro Kredi; İlk çalışmalarına tarihinde başlayan mikro kredi şubesi geçen süre içerisinde toplam 895 üyeye hizmet götürmüş olup bugüne kadar toplam ,50 TL kredi dağıtımı gerçekleştirmiştir. Sistemin başladığı ilk günden itibaren toplam ,00 TL kredi geri dönüşümü gerçekleştirilmiş olup halen üyelerimizden ,50 TL kredi alacağımız bulunmaktadır. Üyelerimiz haftalık kredi ödemelerini düzenli bir şekilde yapmaktadırlar. 01/01/2011 tarihinden Nisan/2011 dönemi arasında ,00.-TL kredi dağıtımı gerçekleşmiştir. 01/01/2011 tarihinde ,50 kredi dağıtımı yapılmışken bu rakam Nisan/2011 sonu itibari ile ,50 TL olmuştur. Tahsilatlarımız devam etmektedir. Bugüne kadar 809 kişiye hizmet vermiş olan şubemiz, şu an itibari ile 710 adet mevcut üyesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Kullandırılan kredinin sektörel dağılımı ise aşağıdaki gibidir. Tablo-56: ( ) Mikro Kredinin Meslek Gruplarına Göre Dağılım Tablosu İşin Adı Üye Sayısı Toplam Kredi ALIM SATIM ,00 AYAKKABICI ,00 BAKKAL ,00 SÜS EŞYASI ,00 DİKİŞ-NAKIŞ-EL İŞİ ,50 HAYVAN BESİCİLİĞİ ,00 KUAFÖR ,00 PAZARCILIK ,00 AMBALAJLAMA ,00 İÇECEK ,00 TEMİZLİK MALZEMESİ ,00 TUHAFİYE ,00 YEMEKÇİ ,00 YUFKACI ,00 TOPLAM ,50 Tablo-57: ( Nisan 2011)Mikro Kredinin Meslek Gruplarına Göre Dağılım Tablosu İşin Adı Üye Sayısı Toplam Kredi ALIM SATIM TİCARET ,00 DİKİŞ-NAKIŞ-EL İŞİ ,50 HAYVAN BESİCİLİĞİ ,00 KUAFÖR ,00 PAZARCILIK ,00 YİYECEK-İÇECEK ,00 TOPLAM ,50 123

126 Tablo-58: İlçelere Göre Köy Dağılımı S.NO İLÇELER HİZMET ALANINDAKİ ORMAN KÖYÜ TOPLAM KÖY BAĞLI KÖY BAĞLI KÖY BAĞLI 1 ALADAĞ CEYHAN ÇUKUROVA FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SARIÇAM SEYHAN 13 TUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR 6 6 TOPLAM Yol ve Köprü Hizmetleri; Tablo-59: Köy Yolları Genel Durumu (Km) Asfalt Stabilize Tesviye Toplam , ,50 % 54 % 45 % 1 % 100 Oğuz Kağan Köksal Feke-Koçyazı-Menge-Kompozit Köprü 124

127 Tablo-60: Köy Yolları Durumu (Km) S.NO İLÇELER KÖY YOLLARI ASFALT STABİLİZE TOPLAM KM % KM % KM % 1 ALADAĞ CEYHAN , , ÇUKUROVA FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SARIÇAM SEYHAN TUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR TOPLAM 2, , ,50 Tablo-61: Yol-Köprü Hizmetleri S.No Adı Harcama Km Köy Yolu Asfaltlanması ,40 2 Yol, Köprü Bakım ve Onarımları ,42 3 Sanat Yapıları ,12 4 Aladağ Kabasakal-İbrişim Köy Yolu Çiçekli Dere Köprü Yapımı ,07 5 Feke Akkaya-Pınargözü Köy Yolu Elemen Deresi Köprü Yapımı ,94 6 Feke Süphandere-Güzpınarı-Gökbel Deresi Köy İçi Köprü Yapımı ,58 7 Adana Yol Envanter Çalışması (Yol Ağının Sayısallaştırılması) ,00 8 Karaisalı İlçesi Çatalan Yolu Yapımı (Ek) ,54 TOPLAM ,07 125

128 Aladağ Kabasakal-İbrişim Köy Yolu Çiçekli Dere Köprüsü Karaisalı Gildirli Köyü Menfez Tablo-62: Köy Yolları İcmali S.No Cinsi Program Tül Artışı Toplam (KM) Biten (KM) Gerçekleşme 1 Onarım 172,0 0,0 172,0 155,0 % 90 2 Stabilize 238,0 21,0 259,0 259,0 % Asfalt Programı 615,0 13,4 628,4 443,9 % 71 I.Kat Asfalt 187,0 3,2 190,2 148,2 % 78 II.Kat Asfalt 428,0 10,2 438,2 295,7 %

129 Tablo-63: Köy Yolları Onarım Çalışmaları S.No İlçesi Köyü Toplam Biten Durum 1 Aladağ İly. İlt. Ceritler Köy Yolu 4,0 4,0 Bitti. 2 Aladağ Meydan-İbrişim Köy Yolu 4,0 4,0 Bitti. 3 Aladağ Post Grup Yolu 6,0 6,0 Bitti. 4 Çukurova Dörtler-Topalak 5,0 5,0 Bitti. 5 Çukurova Kaşoba Köy Yolu 1,0 1,0 Bitti. 6 Feke Belen-Gedikli Grup Yolu 10,0 10,0 Bitti. 7 Feke Paşalı-Kırıkuşağı-Kaleyüzü Yolları 3,0 3,0 Bitti. 8 Feke Çandırlar-Bekirhacılı Mahallesi 2,0 2,0 Bitti. 9 Feke Gedikli-Tapır Mahallesi 2,0 2,0 Bitti. 10 Feke Tokmanaklı-Soğanlı Mahallesi 4,0 Başlamadı. 11 Feke Aytepesi-İmirömer-Kıy 8,0 8,0 Bitti. 12 Feke Oruçlu-Çondu-Şahmuratlı 8,0 Başlamadı. 13 Feke Bahçecik Köy Yolu 1,5 1,5 Bitti. 14 Feke Musalar Köy Yolu 2,0 2,0 Bitti. 15 İmamoğlu Çörten-Pekmezci Köy Yolu 2,0 2,0 Bitti. 16 Karaisalı İly. İlt. Kızıldağ 5,0 2,0 2 Km si bitti. 17 Karaisalı Çatalan Yol Ayrımı-Cingöz-Kaledağ 4,0 4,0 Bitti. 18 Kozan Ergenuşağı Köy Yolu 9,0 9,0 Bitti. 19 Kozan Çürüklü Mahalle Yolları 5,0 5,0 Bitti. 20 Kozan Marangeçili Köy Yolu 2,0 2,0 Bitti. 21 Kozan Karabucak Grup Yolu 4,0 4,0 Bitti. 22 Kozan Çamlarca Köy Yolu 4,0 4,0 Bitti. 23 Kozan Akçalıuşağı Grup Yolu 4,0 4,0 Bitti. 24 Kozan Akkaya 5,0 5,0 Bitti. 25 Kozan Gedikli-Eskimantaş-Kargapazar-Göller Grup Yolu 8,0 8,0 Bitti. 26 Kozan Şerifli-Mahyalar Grup Yolu 10,0 10,0 Bitti. 27 Kozan Mahyalar-Boyalı Mahallesi 2,0 2,0 Bitti. 28 Kozan Işıkkaya-Şeker-Yongalı 16,0 16,0 Bitti. 29 Kozan Andıl Köy Yolu 7,0 7,0 Bitti. 30 Kozan Doğanalanı Köy Yolu 2,0 2,0 Bitti. 31 Pozantı Göcekli Köyü 1,0 1,0 Bitti. 32 Pozantı Fındıklı-Sandıklı Mahalle Yolu Köy İçi 2,0 2,0 Bitti. 33 Pozantı Kamışlı Mahalle Yolları 5,0 5,0 Bitti. 34 Pozantı Karakışlakçı Mahalle Yolu 1,0 1,0 Bitti. 35 Saimbeyli Eyüplü Köy Yolu 1,5 1,5 Bitti. 127

130 36 Saimbeyli Gökmenler Mahalle Yolu 2,0 2,0 Bitti. 37 Saimbeyli Topallar-Kepenağzı Mahallesi 2,0 2,0 Bitti. 38 Sarıçam Hakkıbeyli Köy İçi 1,0 1,0 Bitti. 39 Tufanbeyli Ayvat-Akdere Mahalle Yolu 2,0 2,0 Bitti. 40 Yüreğir Akpınar-Guburcular Mahalle Yolu 3,0 3,0 Bitti. 41 Yüreğir Güveloğlu-Akpınar 2,0 Başlamadı. ONARIMI YAPILAN YOL TOPLAMI 172,0 155,0 Aladağ Meydan ve Karataş Grup Köy Yolu Karaisalı Kızıldağ Yolu 128

131 Tablo-64: Stabilize Yol Çalışmaları S.NO İlçesi Köyü Program Tül Artışı Toplam Biten Durum 1 Aladağ İly. İlt. Ceritler Köy Yolu 4,0 4,0 4,0 Bitti. 2 Aladağ Meydan-İbrişim Köy Yolu 2,0 2,0 2,0 Bitti. 3 Aladağ 01 Kkn. Ayr.Körmesut-Karahan-Kışlak- Kodaz-Kise 2,0 2,0 2,0 Bitti. 4 Aladağ 06 Kkn. Ayr. Körmesut-Kızıldam-Kozalan 3,0 3,0 3,0 Bitti. 5 Aladağ 06 Kkn. Ayr. 10 Kkn. Ayr. 5,0 5,0 5,0 Bitti. 6 Aladağ Kızıldam-Değirmençukuru 4,0 4,0 4,0 Bitti. 7 Ceyhan Körkuyu Köy İçi ve Mahalle Yolları 3,0 3,0 3,0 Bitti. 8 Ceyhan Çakaldere Köy Yolu 3,0 3,0 3,0 Bitti. 9 Ceyhan Narlık Köy İçi 3,0 3,0 3,0 Bitti. 10 Ceyhan Köprülü Köyü İçi ve Mahalle Yolları 2,5 0,5 3,0 3,0 Bitti. 11 Ceyhan Çevretepe Köyü 3,0 3,0 3,0 Bitti. 12 Ceyhan Tatlıkuyu Köy İçi 1,5 1,5 3,0 3,0 Bitti. 13 Çukurova Kaşoba Köy Yolu 2,0 2,0 2,0 Bitti. 14 Çukurova Urgankıran Köy Yolu 4,0 4,0 4,0 Bitti. 15 Feke Bahçecik Köy Yolu 3,0 3,0 3,0 Bitti. 16 İmamoğlu Ağzıkaraca-Tepecikören Köy Yolu 7,0 7,0 7,0 Bitti. 17 İmamoğlu Danacılı-Mahmutefendi Çiftliği 5,0 5,0 5,0 Bitti. 18 Karaisalı Çorlu ve Mahalleleri 7,0 7,0 7,0 Bitti. 19 Karaisalı Boztahta ve Mahalleleri 8,0 8,0 8,0 Bitti. 20 Karaisalı Kelebek Mahalle Yolları 7,0 7,0 7,0 Bitti. 21 Karaisalı Tümenli-Leyli Deresi 3,0 4,0 7,0 7,0 Bitti. 22 Karaisalı Kocaveliler-Altınova 6,0 6,0 6,0 Bitti. 23 Karaisalı İly. İlt. Kızıldağ 10,0 10,0 10,0 Bitti. 24 Karaisalı Karahamzalı-Ayvacık Mahalle Yolu 4,0 4,0 4,0 Bitti. 25 Kozan Hamamköyü ve Mahalle Yolları 12,0 12,0 12,0 Bitti. 26 Kozan Yüksekören Köy İçi ve Mahalle Yolları 3,5 3,5 7,0 7,0 Bitti. 27 Kozan Zerdali Köy İçi ve Mahalle Yolları 4,0 4,0 4,0 Bitti. 28 Kozan İdem köy İçi ve Mahalle Yolları 6,5 6,5 6,5 Bitti. 29 Kozan Dikilitaş Köy İçi 2,0 4,5 6,5 6,5 Bitti. 30 Kozan Akdam ve Mahalleleri 10,0 10,0 10,0 Bitti. 31 Kozan Bulduklu Köy İçi ve Mahalle Yolları 6,0 6,0 6,0 Bitti. 32 Kozan Kızıllar Köy Yolu ve Mahalleleri 12,0 12,0 12,0 Bitti. 33 Kozan Gedikli-Eskimantaş-Kargapazar-Göller Grup Yolu 15,0 15,0 15,0 Bitti. 34 Kozan Eskikabasakal Köy İçi ve Mahalle Yolları 4,0 4,0 4,0 Bitti. 129

132 35 Kozan Henüzçakırı Köy Yolu 6,0 6,0 6,0 Bitti. 36 Kozan Ferhatlı-Tepe Mahallesi 8,0 8,0 8,0 Bitti. 37 Kozan Çukurören Köy İçi ve Mahalle Yolları 5,0 3,0 8,0 8,0 Bitti. 38 Kozan Eskimantaş Köy İçi ve Mahalle Yolları 4,0 1,0 5,0 5,0 Bitti. 39 Kozan Pekmezci-Yassıçalı Köy Yolu 2,0 2,0 4,0 4,0 Bitti. 40 Kozan Şerifli-Mahyalar Grup Yolu 10,0 10,0 10,0 Bitti. 41 Kozan Mahyalar-Boyalı Mahallesi 2,0 2,0 2,0 Bitti. 42 Kozan 188 Kkn. Ayr. Patatlı 2,0 2,0 2,0 Bitti. 43 Saimbeyli Çatak-Emirli Mahallesi 2,0 2,0 2,0 Bitti. 44 Saimbeyli Eyüplü Köy Yolu 1,0 1,0 2,0 2,0 Bitti. 45 Saimbeyli Tülü-Hüseyinbelen-Çorak Köyü 2,0 2,0 2,0 Bitti. 46 Saimbeyli Topallar-Kepenağzı Mahallesi 2,0 2,0 2,0 Bitti. 47 Sarıçam Hocalı Köy İçi 1,0 1,0 1,0 Bitti. 48 Tufanbeyli Ayvat-Akdere Mahalle Yolu 2,0 2,0 2,0 Bitti. 49 Tufanbeyli Güzelim-Yamanlı Köy Yolu 6,0 6,0 6,0 Bitti. 50 Tufanbeyli Yeşilova-Beypınarı Köy Yolu 6,0 6,0 6,0 Bitti. STABİLİZE YOL TOPLAMI 238,0 21,0 259,0 259,0 130

133 Tablo-65: I. Kat Asfalt Çalışmaları S.No İlçesi Köyü Program Tül Artışı Toplam Biten Durum 1 Aladağ İbrişim 6,0 6,0 6,0 Bitti. 2 Aladağ Mazılık-Yeniköy 5,0 5,0 Başlamadı. 3 Aladağ Gerdibi Grup Yolu 6,5 6,5 6,5 Bitti. 4 Ceyhan Sarıbahçe-İnceyer-Yeşilbahçe 10,0 0,4 10,4 10,4 Bitti. 5 Ceyhan Yeşilova-Camızağılı 6,0 6,0 Başlamadı. 6 Ceyhan Ekinyazı-Adapınarı 7,0 7,0 7,0 Bitti. 7 Feke Kayhan-Sarıpınar (Gürümze) 10,0 10,0 Başlamadı. 8 Feke Güzpınarı-Gedikli 13,0 13,0 13,0 Bitti. 9 İmamoğlu Pekmezci Köy İçi 1,0 1,0 1,0 Bitti. 10 İmamoğlu Ağzıkaraca-Tepecikören 7,0 7,0 7,0 Bitti. 11 Karaisalı Kahyalar-Boztahta 15,0 15,0 15,0 Bitti. 12 Karaisalı Farsak-Çatalan 3,0 3,0 Başlamadı. 13 Karaisalı Kıralan-Bolacalı 3,0 3,0 3,0 Bitti. 14 Karaisalı Boztahta-Sofular Mahallesi 5,0 5,0 5,0 Bitti. 15 Karaisalı Hacımusalı-Yörükler 4,0 4,0 Başlamadı. 16 Karaisalı Filikli 5,0 5,0 5,0 Bitti. 17 Kozan Postkabasakal Köy İçi 3,0 3,0 Başlamadı. 18 Kozan Henüzçakırı Köy Yolu 7,0 2,8 9,8 9,8 Bitti. 19 Pozantı Aşağı Belemedik Köy İçi 2,0 2,0 Başlamadı. 20 Pozantı Kamışlı Köy İçi 1,0 1,0 Başlamadı. 21 Pozantı Karakışlakçı-Niğde İl Sınırı 5,0 5,0 5,0 Bitti. 22 Saimbeyli Çeralan Köy İçi 11,0 11,0 11,0 Bitti. 23 Saimbeyli Beypınarı-Yeşilova 3,0 3,0 3,0 Bitti. 24 Sarıçam Aydınyurdu-Coşanlar Mah. 2,0 2,0 2,0 Bitti. 25 Sarıçam Çiçekli-Aflak 2,5 2,5 Başlamadı. 26 Sarıçam Kadirinçiftliği Mah. Topalkarı 6,5 6,5 6,5 Bitti. 27 Sarıçam Şevketiye-Çamlıca 6,0 6,0 6,0 Bitti. 28 Tufanbeyli Kayarcık Köy İçi 2,5 2,5 2,5 Bitti. 29 Tufanbeyli Yeşilova-Beypınarı 5,0 5,0 5,0 Bitti. 30 Tufanbeyli İly. İlt. Yamanlı 6,5 6,5 6,5 Bitti. 31 Yumurtalık Zeynepli Köy İçi 3,0 3,0 Başlamadı. 32 Yumurtalık Avluk -Zeytinbeli 4,0 4,0 4,0 Bitti. 33 Yüreğir Akpınar-Guburcular 2,5 2,5 Başlamadı. 34 Saimbeyli Karakuyu-Aksaağaç 8,0 8,0 8,0 Bitti. TOPLAM 187,0 3,2 190,2 148,2 131

134 Yumurtalık Zeynepli I. Kat Asfalt Yol çalışması Tablo-66: II. Kat Asfalt Çalışmaları 3 Aladağ Gerdibi-By.Sofulu-Soğukoluk Köy İçleri 9,0 0,5 9,5 9,5 Bitti. 4 Ceyhan Dutlupınar 5,0 5,0 Başlamadı 5 Ceyhan Tumlu-Çukurkamış 5,0 5,0 Başlamadı 6 Ceyhan Körkuyu Köy İçi 3,0 0,7 3,7 3,7 Bitti. 7 Ceyhan Başören-Isırganlı Yol Ayrımı 8,0 8,0 Başlamadı 8 Ceyhan Isırganlı Köy İçi 4,0 0,2 4,2 4,2 Bitti. 9 Ceyhan Ekinyazı 4,0 4,0 Başlamadı 10 Ceyhan İmran-Günyazı-Altıgöz-Çakaldere Köy İçi Yolları 6,0 1,1 7,1 7,1 Bitti. 11 Ceyhan Köy Yolu İlt. Adapınar Köy Yolu 7,0 7,0 Başlamadı 12 Ceyhan Altıkara Köy Yolu 2,5 2,5 2,5 Bitti. 13 Ceyhan By. Burhanlı-Şevketiye 5,0 5,0 5,0 Bitti 14 Ceyhan Çakaldere 3,0 0,3 3,3 3,3 Bitti 15 Çukurova S.No İlçesi Köyü Program Tül Artışı Toplam Biten Durum 1 Aladağ Karaisalı İlçe Sınırı Kabasakal- Dölekli-Kökez-Soğukoluk-Kıcak 17,0 17,0 17,0 Bitti. 2 Aladağ İly. İlt. Meydan-Meydan Köy İçi 11,0 0,5 11,5 11,5 Bitti. Pirili-Topaktaş-Gölüklü-Yazıbaşı- Kaşobası-Çungurlu-Memişli Grup Yolu 18,0 18,0 10,0 10 Km si bitti. 16 Feke Kargapazarı-Tokmanaklı (Tapan) 5,0 0,4 5,4 5,4 Bitti. 132

135 17 Feke İly. İlt. Çürükler-Göbelli 6,0 6,0 Başlamadı 18 Feke Gaffaruşağı-Kaleyüzü 10,0 10,0 Başlamadı 19 İmamoğlu Malıhıdırlı-Sayca 6,0 6,0 6,0 Bitti. 20 İmamoğlu Camili ve Köy İçi 4,0 4,3 8,3 8,3 Bitti. 21 İmamoğlu Koyunevi-Ekşiler-Dikilitaş 10,0 10,0 Başlamadı 22 Karaisalı Ömerli-Kahyalar Grup Yolu 15,0 15,0 15,0 Bitti. 23 Karaisalı Yerköprü-Kıralan 8,0 8,0 8,0 Bitti. 24 Karaisalı Kırıklı-Sadıkali-Çiçekli Grup Yolu 11,0 11,0 Başlamadı 25 Karataş Kesik Köy Yolu 6,0 6,0 Başlamadı 26 Karataş Dolaplı 3,5 3,5 3,5 Bitti. 27 Karataş Terliksiz-Topraklı 4,0 4,0 4,0 Bitti. 28 Karataş Turizm Sahil Yolu 6,0 1,0 7,0 7,0 Bitti. 29 Kozan Düzağaç 7,0 7,0 7,0 Bitti. 30 Kozan Çukurköprü-Bulduklu 6,0 6,0 Başlamadı 31 Kozan Hamamköy-Tılan-Aslanlı 5,0 5,0 Başlamadı 32 Kozan Çukurören Köy İçi 2,0 2,0 Başlamadı 33 Kozan İly. İlt. Çokak-Faydalı 5,0 5,0 Başlamadı 34 Kozan Göller Yolu 26,0 26,0 26,0 Bitti. 35 Kozan İmamoğlu İlç. Sın. Dikilitaş-İdem- Böğrüdelik 8,0 8,0 Başlamadı 36 Kozan Pekmezci 3,0 3,0 3,0 Bitti. 37 Kozan İly. İlt. Turunçlu-Çandık-Yeniköy 9,5 9,5 9,5 Bitti. 38 Kozan Tepecikören-Doğanalanı 15,0 15,0 Başlamadı 39 Kozan Sırkıntı Yolu 4,0 4,0 Başlamadı 40 Kozan Ayşehoca-Anavarza 6,0 6,0 3,0 3 Km si bitti. 41 Kozan Bulduklu Köy İçi 1,5 1,5 Başlamadı 42 Kozan Göller Grubu 17,0 0,2 17,2 17,2 Bitti. 43 Kozan Kuytucak-Kıbrıslar Grup Yolu 22,0 0,2 22,2 22,2 Bitti. 44 Kozan Hacıbeyli Köy İçi 6,0 6,0 6,0 Bitti. 45 Pozantı Yazıcak 2,0 2,0 Başlamadı 46 Sarıçam Maltepe-Turunçlu 8,0 0,6 8,6 8,6 Bitti. 47 Sarıçam Yeniyayla-Avcılar 11,0 11,0 11,0 Bitti. 48 Sarıçam Mustafalar-Ustahasan Mah. 1,5 1,5 1,5 Bitti. 49 Sarıçam Cihadiye Köy İçi ve Kirazlı Mah. 10,0 10,0 10,0 Bitti. 50 Sarıçam Hakkıbeyli Köy İçi 5,5 5,5 5,5 Bitti. 51 Tufanbeyli İly. İlt. Kayarcık 10,0 0,2 10,2 10,2 Bitti. 52 Tufanbeyli Kayarcık-Çukurkışla-Kirazlıyurt 10,0 10,0 10,0 Bitti. 53 Tufanbeyli Taşpınar-Akçal-Fatmakuyu 14,0 14,0 14,0 Bitti. 54 Yumurtalık Zeynepli-Karahüseyinli-Yüreğir İlçe sınırı 7,0 7,0 Başlamadı 55 Yüreğir Çatalpınar-Belören-Yumurtalık İlçe sınırı 4,0 4,0 Başlamadı TOPLAM 428,0 10,2 438,2 295,7 133

136 Karataş Turizm Sahil Yolu II. Kat Asfalt Yol Çalışması Karla Mücadele Çalışmaları 134

137 İçme Suyu Hizmetleri; Tablo-67: İçme Suyu Durumu KÖY BAĞLISI TOPLAM Adet % Adet % Adet % SULU YETERSİZ SUSUZ TOPLAM Tablo-68: İlçelere Göre İçme Suyu Durumu S.NO İLÇELER HİZMET SUYU SUYU SUSUZ ALANIMIZDA YETERLİ YETERSİZ KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE 1 ALADAĞ CEYHAN ÇUKUROVA FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SARIÇAM SEYHAN TUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR TOPLAM Tablo-69: 2010 Yılından Devreden İçme Suyu Çalışmaları S.No Adı Harcama 1 Kozan Çulluuşağı Köyü İçme Suyu İnşaatı - 2 Karaisalı Erkeğen Köyü İçme Suyu İnşaatı - 3 Feke Gaffaruşağı İçme Suyu Depo ve Kaptaj ,04 4 Saimbeyli Eyüplü İçme Suyu Depo ve Kaptaj ,65 5 İmamoğlu Yazıtepe Köyü İçme Suyu Yapımı ,78 6 Muhtelif Köylere İçme Suyu Sondaj Çalışması ,17 7 Kozan Ziyaret Grubu İçme Suyu İnşaatı ,19 TOPLAM ,16 135

138 Tablo-70: 2011 Yılı İçme Suyu Çalışmaları S.No Adı Harcama 1 Ceyhan Soysallı Köyü İçme Suyu İnşaatı ,23 2 Ceyhan Ağaçlı Köyü İçme Suyu İnşaatı ,68 3 Feke Akkaya Köyü Yaylacılar Mah. Köyü İçme Suyu İnşaatı ,00 4 Kozan Ergenuşağı köyü İçme Suyu İnşaatı - 5 Pozantı Yelatan Grubu İçme Suyu İnşaatı - 6 Saimbeyli Karakuyu Dere Mahallesi İçme Suyu İnşaatı - 7 Saimbeyli Karakuyu-Boztahta Kaynak İçme Suyu İnşaatı - 8 Muhtelif Köylerin İçme Suyu Tesislerine Klorlama Cihazı Taktırılması ,20 9 Pozantı Fındıklı İçme Suyu Şebeke Onarımı ,06 10 Limit Yardımı ile Boru Verilmesi ,16 TOPLAM Ceyhan Soysallı Köyü İçme Suyu İnşaatı 136

139 Tablo-71: İlçelere Göre Klorlama Cihazı Durumu S.NO İLÇELER HİZMET ALANI TAKILAN KLORLAMA CİHAZI KÖY ÜNİTE NÜFUS ADET ÜNİTE NÜFUS 1 ALADAĞ CEYHAN FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SARIÇAM TUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR TOPLAM Sulama Suyu Hizmetleri; Tablo-72: Sulama Suyu Envanteri S.No Adı Miktarı 1 GÖLETTEN SULANAN Hektar 2 YER ÜSTÜ SULANAN Hektar 3 YER ALTI SULANAN 90 Hektar 4 TOPRAK MUHAFAZA İŞLERİ Hektar 5 TARLA İÇİ GELİŞTİRME -TESVİYE Hektar 6 YAĞMURLAMA VE DAMLAMA SULAMA Hektar 7 DRENAJ VE TOPRAK ISLAHI Hektar 8 TOPLULAŞTIRMA Hektar 9 HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ 57 Adet 10 SULAMA GÖLETİ 20 Adet 137

140 TOPRAK MUHAFAZA İŞLERİ (Ha) TARLA İÇİ GELİŞTİRME (Ha) Tesviye DRENAJ VE TOPRAK ISLAHI (Ha) TOPLU LAŞTIRMA (Ha) HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ (ADET) SULAMA GÖLETİ (ADET) S.NO İLÇE Göletten Sulanan (Ha) Tablo-73: İlçelere Göre Sulama Envanteri SULAMA DURUMU (HA) Yer Üstü Sulanan (Ha) Yer Altı Sulanan (Ha) 1 ALADAĞ CEYHAN ÇUKUROVA FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SARIÇAM SEYHAN TUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR TOPLAM Tablo-74: 2011 Yılı Sulama Suyu Çalışmaları S.No Adı Harcama 1 Aladağ Gerdibi SST ,50 2 Kozan Ilıca Köyü Kapalı Sistem Sulama Projesi(Motopomp Otomosyonu) ,82 3 Pozantı Hamidiye SS Mevcut Tesisin Onarımı ,55 4 Pozantı Hamidiye Köyü Yağmur suyu Tahliye Projesi ,80 5 Kozan Hamam Köyü Kamışova Mah. Köy İçi Tahliye Kanalları Yapımı ,50 6 Karaisalı Salbaş Sağ Sahil Kuzgun Pirili Köyleri Sulama Suyu Tesisi Bakım Onarım ve Tamamlama ,10 7 Kozan Düzağaç Köyü Sulama Suyu Tesisi Bakım, Onarım ve Tamamlama ,58 8 Pozantı Aşçıbekirli S.S.T. II. Kısım Bakım onarım ,22 9 Tufanbeyli Yesilova Tülü Demircik Sulama Suyu Bakım, Onarım ve Tamamlama İşi ,02 10 Tufanbeyli Akpınar Göleti Sulama Tesisi Bakım Onarım ve Tamamlama ,78 138

141 11 Saimbeyli Çeralan Köyü Sulama Suyu Tesisi Tamamlama Projesi ,96 12 Feke Olucak Gölet Temel Sondajı ve Malzeme Etüdü 6.442,80 13 Feke Musalar Sulama Suyu Tesisi ,98 14 Pozantı Dağdibi Köyü Sulama Suyu Tesisi Bakım, Onarım ve Tamamlama ,30 15 Karaisalı Cevherli-Sarı Mehmetli Mh., Hacı Musalı Köyü Sulama Suyu Proje Revizyonu - 16 Aladağ Posyağbasan Köyü Sulama Suyu Tesisi Çukurova İlçesi Küçükçınar Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı. - TOPLAM ,91 Pozantı Dağdibi Sulama Tesisi Karaisalı Çevlik Köyüne Kapalı Sistem Sulama Tesisi Kanalizasyon Hizmetleri; Tablo-75: İlçelere Göre Kanalizasyon Durumu S.No İlçeler Sistem Arıtma Fosseptik 1 ALADAĞ CEYHAN ÇUKUROVA FEKE İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN POZANTI SAİMBEYLİ SARIÇAM SEYHAN TUFANBEYLİ YUMURTALIK YÜREĞİR TOPLAM

142 Tablo-76: 2011 Yılı Kanalizasyon Çalışmaları S.No Adı Harcama 1 Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Bakım ve Onarımı ,00 2 Kozan Damyeri Kanalizasyon İnşaatı ,42 3 Kozan İdem Köyü Kanalizasyon İnşaatı ,39 4 Pozantı Fındıklı Kanalizasyon İnşaatı ,07 5 Pozantı Gökbez Köyü Kanalizasyon İnşaatı ,73 6 Pozantı Kamışlı Kanalizasyon İnşaatı ,46 7 Tufanbeyli Güzelim-Yamanlı-Çatalçam-Yeşilova Köyleri Kanalizasyon Tesisi Bakım ve Onarımı ,50 8 Tufanbeyli Pınarlar Fosseptik Arıtma Tesisi ,92 TOPLAM ,49 Kozan Damyeri Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İnşaatı 140

143 Tarım Hizmetleri; Tablo-77: 2011 Yılı Tarım Hizmetleri Çalışmaları S.No Adı Harcama 1 Zeytinciliği, Meyveciliği ve Cevizciliği Geliştirme Projesi (Güz döneminde toplam adet elma ve güz döneminde adet ceviz fidanı alındı.) ,97 2 Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele Projesi ,83 3 Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele Projesi (2 adet araç alımı) , Deneme, Demontrasyon ve Org. Tarımı Geliştirme Projesi (Jeomembran Kaplamalı Sulama Havuzu Yapımı) Deneme Demontrasyon ve Organik Tarımı Geliştirme Projesi (Organik Gübre ve İlaç Alımı) , ,99 6 Tarım Hizmetleri İçin Uzaktan Algılama Sistemi Alımı (Bilgisayar Alımı) 9.562,72 7 Biyolojik ve Biyo Teknolojik Mücadelenin Uygulanması ,35 8 Gıda Güvenliği ve Denetimi Geliştirme Projesi ,34 TOPLAM ,75 141

144 Laboratuvar Hizmetleri; Analiz Çeşidi Adet Alınan Toplam Ücret Yaprak Analizi 24 Toprak Analizi İçme Suyu (Özel) 11 İçme Suyu (Özel İdare) ,40 Sulama Suyu 115 Su Ürünleri 4 TOPLAM

145 Tablo-78: İdaremizce 2011 Yılı İçerisinde Çukurova Kalkınma Ajansınca Kabul Edilen ve Eş Finansman Desteği Verilen Projeler 2011 YILI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI PROJELERİ 1-ÇUKUROVA KALKINMA AJANSINCA KABUL EDİLEN PROJELER PROJE ADI PROJE BÜTÇESİ AJANS TARAFINDAN SUNULACAK KATKI ADANA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN SUNULACAK KATKI İL ÖZEL İDARESİ KATKI ORANI % Kırsal Kalkınma Daire Bşk. tarafından talep edilen İl Özel İdaresi Yüreğir Yerleşkesinde Kullanılan Elektrik Enerjisinin Güneş Enerjisine Dönüştürülmesi Projesi , , , İDAREMİZCE EŞ FİNANSMAN DESTEĞİ VERİLEN PROJELER PROJE ADI PROJE BÜTÇESİ AJANS TARAFINDAN SUNULACAK KATKI ADANA İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN SUNULACAK KATKI İL ÖZEL İDARESİ KATKI ORANI % İl Tarım Müdürlüğü tarafından talep edilen Yumurtalık İlçesi Yeşilköy Beldesinde Gelir Getirici Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Projesi Feke İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından talep edilen Doğduğum Yerde Doyacağım Projesi Feke İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından talep edilen Bal Tutan Eller Projesi , , , , , , , , ,

146 Tablo-79: 2011 Yılı Kamulaştırma Hizmetleri S.No Adı Harcama 1 İlköğretim Okulları Kamulaştırılması ,83 2 Ortaöğretim Okulları Kamulaştırılması ,00 TOPLAM ,83 Tablo-80: 2011 Yılı İmar Hizmetleri S.No Adı Harcama 1 İmar Uygulamaları ve Proje Alımları - 2 Aladağ İlçesi Meydan Mah. İmar Planı Düzenlemesi İşi ,00 TOPLAM ,00 Tablo-81: 2011 Yılı Kaçak Yapı S.No Adı Harcama 1 Taşınmazların Yıktırılması 3.370,32 TOPLAM 3.370,12 Tablo-82: 2011 Yılı Kültür ve Turizm Hizmetleri S.No Adı Harcama Sermaye Giderleri ,58 1 Süleyman Kulesi Rölöve ve Restitüsyon Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Proje Yapım İşi ,00 2 Kozan Anavarza Ala Kapı Zafer Takı nın Restorasyonu - 3 Kozan Ermeni Mezalimi Fırınının Restorasyon Çalışması - 4 Tufanbeyli Şar Örenyeri ve Kırık Kilise Rest. Proje Yapım İşi ,00 5 Seyhan Yeşiloba Şehitliği Restorasyon İşi ,34 6 Yumurtalık Kız Kalesi Rölöve ve Çevre Duvarı İnşaatı - 7 Tarihi Binaların Restorasyonu ve Onarımı Şubat 2011 Tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzünde yapılacak Emitt 2010 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında İlimizin en iyi şekilde tanıtılması amacıyla Adana Valiliği nin Stand Bedeli ,00 9 Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesine Perde Alım İşi 9.858,24 10 Mutfak Sanatları Adlı Yemek Kitabı Basım İşi ,00 11 Takvim Basımı - 12 Kütüphanelerin Bakım ve Onarımı - 144

147 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Buhara İlköğretim Okulu 4.Sınıf İğne Deliği Fotoğraf Tekniği Çalışmaları Kitabı Basımı Adana Tarihi Kent Merkezi Projesi(Uru Adaniia-Adaniya)Adlı Tezin Basım İşi , , Soruda Ermeni Meselesi El Kitabı Basım İşi 5.994,40 4 Valilik, Milli Eğitim ve Özel İdareye Kitap Alımı 2.312,13 5 Kültür Yürüyüşü Parkuru Adlı Broşür Basım İşi 1.062,00 6 Çukurova Çiçekleri Fotoğraf Kataloğu 60 Adet 50x70 Ebadında Fotoğraf Basımı 8.665,92 7 Müze ve Ören Yerlerine Güvenlik ve Temizlik Hizmet Alımı ,22 8 Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ,45 TOPLAM ,70 Tablo 83: Çevre Hizmetleri S.No Adı Harcama 1 Akdeniz Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı - 2 İmar Hizmetleri (Ceyhan-Kozan-İmamoğlu İlçeleri 3.Alt Bölge, Aladağ- Saimbeyli-Feke-Tufanbeyli İlçeleri 2. Alt Bölge Çevre Düzeni Planı - Yapım İşi) TOPLAM - Tablo-84: 2011 Yılı İmar Planı İle İlgili Yapılan İşlemler Adı 2011 Hidroelektrik Santrali ve Trafo Merkezi 5 Yeni Yerleşim Yeri 1 TOPLAM 6 Tablo-85: 2011 Yılı Yetki Alanımızdaki İmar Düzenlemeleri Adı 2011 İmar Uygulaması 2 İfraz 33 Tevhid 10 Tevhiden İfraz 6 Parselden Terk 4 Yoldan İhdas - İrtifak Hakkı - TOPLAM

148 Tablo-86: Köy Yerleşik Alanı İçinde ve Dışında Verilen Yapı Ruhsatı ve Yapı İzni İcmali 2011 İnşaat Ruhsatı 105 Yapı Kullanma İzni 54 Köy Yerleşik Alanında İnşaat İzni 115 Köy Yerleşik Alanında Yapı Kullanma İzni 52 TOPLAM 326 Tablo-87: 2011 Yılı Tespiti Yapılan Kaçak Yapılar 2011 Kaçak Yapı 163 Yıkım Kararı Verilen 136 Ruhsatlı Hale Gelen 27 Yıkılan Kaçak Yapı 1 TOPLAM 327 Tablo-88: 2011 Yılı İdari Para Cezaları İlçe Adı Yıkım Kararı Verilen Bina Sayısı Ruhsat Verilen Bina Sayısı Toplam İdari Para Cezası Aladağ 2 4 Ceyhan 10 5 İmamoğlu 3 5 Feke 3 2 Karaisalı ,34 Karataş 17 1 Kozan ,97 Pozantı ,00 Saimbeyli 1 Sarıçam 1 2 Tufanbeyli 17 Yumurtalık 29 Yüreğir ,00 TOPLAM ,31 146

149 35 30 Yıkım Kararı Verilen Bina Sayısı Ruhsat Verilen Bina Sayısı Tablo-89: Taşınmaz Kültür Varlıkları Katkı Payı Projeleri S.No Talep Eden Kurum Proje Adı 1 Özel İdare Tufanbeyli Şar Örenyeri Kırık Kilise Restorasyon İşi Taahhüt Tutarı Harcama 5.000, ,00 2 Özel İdare Seyhan Yeşiloba Şehitliği Restorasyon İşi , ,28 3 Özel İdare Süleyman Kulesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Proje Hazırlama , ,00 4 Seyhan Belediyesi Gazipaşa İ.Ö.O. Restorasyon Uygulama İşi , ,05 5 Seyhan Belediyesi 6 Büyükşehir Belediyesi Av. Turhan ARIN Sokağı Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yapımı Adana Tarihi Kent Merkezi Prj. (Tepebağ Höyüğü, Arkeopark Çalışması ve Çevre Düzenleme Prj-Yapım, Kamulaştırma, Projelendirme) , , ,74 7 Büyükşehir Belediyesi Dişçi Ethem Konağı Rest. Uyg. İşi , ,43 8 Büyükşehir Belediyesi Kayalıbağ Mah. Sıra Konakları 7. Parselde Yer Alan Yapının Rest. Uygulama İşi , ,65 9 Büyükşehir Belediyesi Şeyh Cemil Nardalı Konağı Rest.Uyg. İşi , ,66 10 Büyükşehir Belediyesi Kayalıbağ Mah. Sıra Konakları 6. Parselde Yer Alan Yapının Rest. Uygulama İşi ,50-11 Büyükşehir Belediyesi Arkeopark Alanı Mühdesat Bedeli , ,04 12 Yumurtalık Ayas Kara Kalesi ve Civarı Kamulaştırma , ,96 13 Yumurtalık Ayas Kara Kalesi Restorasyon Uygulama İşi , ,22 TOPLAM , , yılında Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunmasına ait 13 adet proje için, yılsonu itibariyle ,88 TL taahhüt edilmiş, ,03 TL ödeme yapılarak projelere destek verilmiştir. 147

150 Dişçi Ethem Konağı Kozan Kalesi Sur Aydınlatmaları Yapım İşi 148

151 Gazipaşa İ.Ö.O. Ayas Kara Kalesi Seyhan Yeşiloba Şehitliği 149

152 Kayalıbağ Mahallesi Sıra Konakları Ayas Kara Kalesi Kamulaştırma S.No Yapılan Kamulaştırma Tablo-90: 2011 Yılı Kamulaştırma Durumu Kamulaştırılacak Alan (m 2 ) Kamulaştırılan Alan (m 2 ) Yapılan Harcama 1 İlköğretim , , ,94 2 Lise Alanı , , ,11 3 Yol , , ,24 Expertiz, mahkeme ilamı v.b ,31 TOPLAM , , ,60 150

153 Tablo-91: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Verilen Ruhsat Sayısı 2011 Gayrisıhhi Müessese Sıhhi Müessese (Bakkal vb.) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri (Kahvehane vb.) TOPLAM RUHSAT SAYISI I. Sınıf 24 II. Sınıf 50 III. Sınıf 7 İl Özel İdare - Kaymakamlık 33 İl Özel İdare - Kaymakamlık 20 İl Özel İdare 81 Kaymakamlık 53 İLÇESİ 1.SINIF (İl Özel İdare) Tablo-92: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Gayrisıhhi Müessese 2.SINIF (İl Özel İdare) 3.SINIF (İl Özel İdare) Sıhhi Müessese Kaymakamlık Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Kaymakamlık İl Özel İdare Toplam Ruhsat Sayısı Kaymakamlık Aladağ Ceyhan Çukurova 2 2 Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş 2 2 Kozan Pozantı 4 4 Saimbeyli Sarıçam 1 1 Tufanbeyli Yumurtalık 1 1 Yüreğir TOPLAM

154 Tablo-93: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İşyeri Türüne Göre Dağılımı İşyeri Türü Ruhsat Şekli 2011 Maden ve Bağlı Tesis Akaryakıt ve LPG Diğer Gayrisıhhi Müessese Toplam Gayrisıhhi Müessese Sıhhi Müessese TOPLAM RUHSAT İlk Ruhsatlandırma 49 Devir 17 İlk Ruhsatlandırma 3 Devir 4 İlk Ruhsatlandırma 8 Devir İlk Ruhsatlandırma 60 Devir 21 İlk Ruhsatlandırma Devir İlk Ruhsatlandırma 60 Devir 21 Toplam 81 Tablo-94: Maden Ocakları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Madenler İlk ruhsat Devir, ilave vb. Toplam Maden Ocağı (a) Grubu (kum, çakıl, stabilize) (b) Grubu (kil, tras vb.) II. Grup (doğaltaş, mermer) IV. Grup (krom, demir) Krom Kurşun, çinko, bakır Demir Kuvarsit Barit Kömür 3-3 Alüminyum 1-1 Maden Ocağı ve Konkasör Tesisi Maden Ocağı, Konkasör ve Hazır Beton Tesisi Krom Konsantre Tesisi Kireç Fabrikası 5-5 TOPLAM

155 Tablo-95: 1 (A) Grubu Maden Ruhsatları TOPLAM RUHSAT SAYISI KUM-ÇAKIL OCAĞI STABİLİZE OCAĞI TOPLAM YENİ VERİLEN RUHSAT SAYISI TERK VEYA İPTAL EDİLEN RUHSAT SAYISI İlçe Adı Toplam Ocak Sayısı Tablo-96: 1 (A) Grubu Maden Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Ocak Türü Stabilize Ocağı Mülkiyet Durumu Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Arazideki Ocak Sayısı Tapulu Ocak Sayısı Ceyhan Çukurova Karaisalı Yumurtalık Yüreğir Sarıçam TOPLAM Tablo-97: 1 (A) Grubu Hammadde Üretim İzin Belgeleri Toplam Kum-çakıl Ariyet Toplam DSİ VI. Bölge TCK V. Bölge Adana İl Özel İdaresi 1 1 Seyhan Belediyesi 1 1 Tufanbeyli Belediyesi 1 1 TOPLAM Tablo-98: Maden Ocakları İdari Para Cezaları Yıl Ceza Sayısı (adet) Ceza Miktarı (tl) , , ,34 TOPLAM ,42 153

156 YIL Tablo-99:Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri İdari Para Cezaları Uyarı Verilen İşyeri Sayısı (Adet) Ceza Kesilen İşyeri Sayısı (Adet) Ceza Miktarı ,98 Toplam ,98 Tablo-100: Kaçak Yapı İdari Para Cezaları Ceza Sayısı (Adet) Ceza Miktarı ,21 154

157 Tablo-101: 2011 Yılı Eğitim Hizmetleri S.No Adı Harcama 1 Sarıçam Hocallı Türk Kadınlar Birliği 12 Derslikli İ.Ö.O. İnşaatı ,00 2 Seyhan-Gölbaşı 12 Derslikli İ.Ö.O. İnşaatı ,20 3 Karataş-Adalı 3 Derslikli İ.Ö.O. İnşaatı ,52 4 Yumurtalık-Asmalı Göbeören 3 Derslikli İ.Ö.O. İnşaatı ,34 5 Kozan-Damyeri 3 Derslikli İ.Ö.O. Onarım İşi ,00 6 Feke-Oruçlu Köyü İ.Ö.O. Lojman Yapımı ve Okul Onarımı ,00 7 Sarıçam Orhangazi 28 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi - 8 Sarıçam Cihadiye 12 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi - 9 Sarıçam Boztepe 5 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi - 10 Seyhan 28 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi - 11 Seyhan Yeşilevler 28 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi - TOPLAM ,06 Yumurtalık Asmalı Göbeören 3 Derslikli İlköğretim Okulu Tablo-102: 2011 Yılı Kamu Hizmetleri S.No Adı Harcama 1 İlköğretim Okul Onarımları ,66 2 Karataş-Karagöçer Köy Konağı Yapımı ,27 3 Yumurtalık Özel İdaresinin 4.Katının Çok Amaçlı Salona Dönüştürülmesi İşi ,70 4 Kozan-Tepecikören Jandarma Karakolu Hizmet Binası Onarım İşi ,00 5 Yüreğir İlçesi Konfeksiyon Eğitim Merkezinin Spor Amaçlı Kullanılmak Üzere Bakımı ,75 6 Çukurova Kaymakamlığı Onarım İşi ,00 TOPLAM ,38 155

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLER HAKKINDA KANUN

KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLER HAKKINDA KANUN KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLER HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi: 22. 05. 1985 Sayısı: 18761 Kanun No. 3202 Kabul Tarihi: 09. 05. 1985 BĐRĐNCĐ KISIM Amaç ve Hizmetler Amaç Madde 1 (Değişik: 13/1/2005-5286/2 md.)

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ 3 İl Özel İdaresinin Tarihi Gelişimi 6 I- GENEL BİLGİLER 8 A- Misyon ve Vizyon 8 İl Özel İdaresinin Genel Bürokrasi İçindeki Yeri

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-77 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-77 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim İÇİNDEKİLER Sayfa No: İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-77 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim Kapsamındaki Yeri ve Yönetim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Erol KAYA YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Osmanlı İmparatorluğu nda 1826 lara kadar belediye hizmetleri kadılar tarafından yürütülmekte idi. Bu hizmetler; Şehrin temizliği, Ticaretin sağlıklı yürütülmesi,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-78 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-78 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim İÇİNDEKİLER Sayfa No: İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-78 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim Kapsamındaki Yeri ve Yönetim

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI Müdür V. : Özgür ÇAK Özgür ÇAK ın olmadığı zamanlarda Müdürlüğe Alpaslan AYDEMİR vekalet edecektir. A) İÇMESUYU YAPIM BİRİMİ

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

---------------------YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMETLER----------------------

---------------------YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMETLER---------------------- ---------------------YEREL YÖNETİM VE SOSYAL HİZMETLER---------------------- 1) I. Mesleki gruplaşmadan doğar II. Merkezi yönetimle halk arasında aracılık rolü oynar III. Şehir idaresinde yetki sahibidir

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı