DEĞERLENDİRME SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLENDİRME SORULARI"

Transkript

1 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi darbenin özelliklerinden biridir? A) Demokratik bir haktır. B) Darbe sonrası anayasal düzen değiştirilir. C) Devletin resmi bir kurumu tarafından yapılır. D) Beraberinde siyasi, sosyal ve ekonomik alanda köklü değişiklikler getirir. E) Hukuksal bir zeminde anayasaya uygun olarak yapılır. 2. Aşağıdakilerden hangisi İnkılap ın özelliklerinden biri değildir? A) Pek çok alanda köklü değişiklikler meydana getirir. B) Kurumlarda meydana gelen değişim kendiliğinden olacağı için, uzun bir zamana ihtiyaç vardır. C) Yenilikler konusunda halkın olgunlaşma düzeyi beklenmez. D) Uygulanmasında halka yönelik zor kullanım gerektirebilir. E) İlk aşamasında devlet yönetimindeki bozukluklara karşı muhalif fikirlerden oluşur. 3. İnkılabı ihtilâlden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk tarafından yapılması B) Aksiyon safhasında hukuk dışı yollara başvurulması C) Siyasal değişim meydana getirmesi D) Sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikler içermesi E) Hükümet üyelerinin görevden alınması 4. Halkın, devlet yönetimine seçtiği vekiller aracılığı ile katılması demokrasinin hangi türüdür? A) Çoğulcu Demokrasi B) Mutlak Demokrasi C) Doğrudan Demokrasi D) Yarı Doğrudan Demokrasi E) Temsili Demokrasi 5. Monarkın yetkilerini bir kurulla paylaştığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Meşruti Monarşi B) Mutlak Monarşi C) Oligarşi D) Demokrasi E) Aristokrasi 6. Devlet yönetiminin bir gruba ait olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? A) Monarşi B) Demokrasi C) Meşruti Monarşi D) Oligarşi E) Cumhuriyet 8

2 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları 7. Cumhuriyet döneminde Türkiye de yapılan yenilikler aşağıdakilerden hangisi vasıtasıyla yapılmıştır? A) Demokratik B) Devrim C) Evrim D) İsyan E) Uzlaşma 8. Devlet yönetimini halkın tamamının üstlenmesi demokrasinin hangi türüdür? A) Doğrudan Demokrasi B) Yarı Doğrudan Demokrasi C) Temsili Demokrasi D) Nispi Demokrasi E) Cumhuriyet 9. Halkın kendi kendini yönetmesine ne ad verilir? A) Monarşi B) Demokrasi C) Oligarşi D) Meşrutiyet E) Meşruti Monarşi 10. Devletin bir kurumu tarafından yönetimin zorla ele geçirilmesine ne ad verilir? A) Devrim B) İnkılap C) İhtilâl D) İsyan E) Darbe CEVAPLAR: 1 C, 2 B, 3 D, 4 E, 5 A, 6 D, 7 B, 8 A, 9 B, 10 E 9

3 Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin çöküş nedenlerinden biri değildir? A) Büyük devletlerin Osmanlı ya olan düşmanlıkları B) Coğrafi Keşifler C) Kapitülasyonlar D) Büyük devletlerin yardımları E) Ordunun bozulması 2. Osmanlı Devleti hangi özelliği ile Fransız İhtilali nden olumsuz yönde daha çok etkilenmiştir? A) Eğitimde dinsel anlayış B) Tarım ekonomisine sahip olması C) Çok uluslu bir yapıya sahip olması D) Ordunun bozulması E) Adalet ve hoşgörü anlayışı 3. Osmanlı Devleti nin 18. yüzyılın ilk yıllarında bazı Avrupa devletleriyle yaptığı savaşların genel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak ele geçirme sevdası B) Ulusçu ayaklanmaların başlaması C) Savaş ganimeti elde etmek istemesi D) İngiltere nin desteğini sağlamak istemesi E) Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi 4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti nin duraklamasının ekonomik nedenlerinden biri değildir? A) Saray masraflarının artması B) Ordu ve donanmanın bozulması C) Paranın ayarının düşürülmesi D) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi E) Altın ve gümüş sıkıntısının yaşanması 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ni olumsuz yönde etkilememiştir? A) Rönesans hareketleri B) Fransız İhtilali C) Reform hareketleri D) Coğrafi keşifler E) Mali darboğaz 6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet yönetiminin bozulması ile ilgili değildir? A) Rüşvetin artması B) Şehzadelerin sancağa gönderilmesi C) Saray giderlerinin artması D) Kadınların devlet yönetimine karışması E) Askerlerin isyan etmeleri 16

4 Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları 7. Osmanlı Devleti 1856 Paris Antlaşması yla Batı ya karşı güçsüzlüğünü kabul etmiştir. Paris Antlaşmasının hangi koşulu buna örnek olarak gösterilebilir? A) Toprak bütünlüğü Avrupa nın garantisi altında olacaktır B) Karadeniz tarafsız bir deniz olacaktır C) Rusya Balkanlardaki hakimiyetini kaybedecektir D) Azınlıklara ek ayrıcalıklar verilecektir. E) Savaşta İngilizlere asker verecektir. 8. Osmanlı toprak bütünlüğünü korumayı genel bir siyaset haline getirmiş olan İngiltere, Mısır ı ve Kıbrıs ı işgal etmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz? A) İngiltere nin görüşlerinin değiştiğinin B) Akdeniz in güvenliğini korumak istemelerinin C) İngiltere ve Fransa arasında rekabetin artmasının D) Bölge halklarının Osmanlı yı istememelerinin E) İngiltere ile Almanya nın karşı karşıya kalmasının 9. Berlin-Bağdat Demiryolu Projesi ile Almanya özellikle neyi amaçlamıştır? A) Osmanlıya yardım etmeyi B) Akdeniz e inmeyi C) İngiltere nin çıkarlarını baltalamayı D) Fransa ile ortak hareket etmeyi E) Yer altı kaynaklarından yararlanmayı 10. Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde padişahların güçlü bir yönetim tarzı sergileyemedikleri görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Sayıca çok fazla olmalarından B) Devlet yönetimi ile ilgili iyi yetişmemelerinden C) Savaşlara ordunun başında gitmemelerinden D) Aralarında kardeş kavgaları vermelerinden E) Padişah annelerinin hırslı tutumlarından CEVAPLAR: 1-D, 2-C, 3-E, 4-B, 5-C, 6-B, 7-A, 8-D, 9-C, 10-B 17

5 Osmanlı Yenileşmesinde Dönüm Noktası III. Selim ve Nizâm-ı Cedid DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Avrupa ya gönderilen ilk daimi elçimiz kimdir ve nereye gönderilmiştir? A) Yusuf Agah Efendi- Paris B) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi- Londra C) Yusuf Agah Efendi- Londra D) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi- Paris E) Seyid Ali Efendi-Viyana 2. I. İlk daimi elçilikler açıldı II. İlk devlet matbaası kuruldu III. Müsadere (mala el koyma) sistemi kaldırıldı IV. Memurlara fes giyme zorunluluğu getirildi V. Avrupa ya ilk kez öğrenci gönderildi Yukarıdaki yapılan ıslahatlardan hangisi yada hangileri III. Selim Dönemi ne aittir? A) Yalnız I B) I-II C) I-III-V D) II-IV-V E) I-II-III-IV-V 3. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde yapılan ıslahatlar arasında gösterilemez? A) Avrupa dan uzmanlar getirildi B) Nizam-ı Cedid Ordusu kuruldu C) Yerli malı kullanımı özendirildi D) İlk geçici elçilikler açıldı E) İlk devlet matbaasının kuruldu 4. Mühendishane-i Berr-i Hümayun hangi Osmanlı padişahı zamanında açılmıştır? A) II. Mahmut B) III. Mustafa C) III. Selim D) II. Abdülhamit E) I. Mahmut 5. İlk devlet matbaası olan Matbaa-i Amire hangi Osmanlı padişahı tarafından kurulmuştur? A) III. Selim B) IV.Murat C) III.Ahmet D) II. Mahmut E) III. Mustafa 6. Aşağıdaki olaylardan hangisi III. Selim dönemine ait değildir? A) Eşkinci Ocağı B) Mısır'ın işgal edilmesi C) Ziştovi Antlaşması nın imzalanması D) Yaş Antlaşması E) Irad-ı Cedid hazinesinin kurulması 7. III. Selim dönemine son veren olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Alemdar Mustafa Paşa İsyanı B) Şahkulu İsyanı C) Kabakçı Mustafa Paşa İsyanı D) Celali İsyanları E) Eyalet İsyanları 14

6 Osmanlı Yenileşmesinde Dönüm Noktası III. Selim ve Nizâm-ı Cedid 8. Karadeniz bir Türk gölü olma özelliğini kesin olarak hangi Osmanlı Padişahı döneminde kaybetmiştir? A) III. Selim B) II. Mahmut C) I. Mahmut D) I.Abdülhamit E) II. Abdülhamit 9. Nizam-ı Cedid ordusu ilk askeri başarısını hangi devlete karşı kazanmıştır? A) Rusya B) İngiltere C)Fransa D)Avusturya E) ) Prusya 10. Osmanlı Devleti topraklarının paylaşılması amacıyla Rusya ile Avusturya nın hazırlamış olduğu plan aşağıdakilerden hangisidir? A) Nizam-ı Alem B) Frenk C) Gap D) Grek E) Kırım CEVAPLAR: 1-C, 2-B, 3-D, 4-C, 5-A, 6-A, 7-C, 8-E, 9-C, 10-D 15

7 Türkiye de Reform Arayışları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Gayrimüslimlere Müslümanlara verilen haklardan daha fazlası aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir? A) Tanzimat Fermanı B) Kanun-ı Esasi C) Islahat Fermanı D) Sened-i İttifak E) Paris Antlaşması 2. Osmanlı Devleti nde halkın yapılan ıslahatlara karşı ilgisiz kalması aşağıdakilerden hangi duruma neden olmuştur? A) Askeri otoritenin gücünü kaybetmesine B) Yabancıların içişlerine müdahalesinin azalmasına C) Yenilik taraftarlarının güç kazanmasına D) Yeniliklerin kısa ömürlü olmasına E) Ayaklanmaların azalmasına 3. Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde yapılan ıslahatlardan birisi değildir? A) Nüfus sayımının yapılması B) Yeni bir ordu kurulması C) Resmi Gazete nin yayımlanması D) İlköğretimin zorunlu olması E) Anayasal düzene geçilmesi 4. Osmanlı Devleti XVIII.yy dan itibaren; I. Tarım II. Askerlik III.Teknik IV.Yönetim alanlarının hangilerinde Avrupa nın üstünlüğünü kabul etmiş ve bu alanda Avrupalılardan yararlanmaya başlamıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) II ve IV 5. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı nın ilan edilme nedenlerinden birisi değildir? A) Osmanlı Devleti nin dağılmasını önleme düşüncesi B) Ayanların padişah üzerindeki baskısı C) Tanzimat Fermanı nda istenilen yararın sağlanamamış olması D) Avrupa nın Osmanlı iç işlerine karışmasına engel olunmak istenmesi E) Islahatların yapılması konusunda Avrupa nın baskısı 6. Osmanlı Devleti nde eğitim, hukuk ve ordu gibi kurumlarda geleneksel yapının devam etmesiyle birlikte batı tarzında yenilik uygulamalarının da yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 31

8 Türkiye de Reform Arayışları A) Toplumda çatışmaların artmasına B) Siyasal yapının güçlenmesine C) Devletin sınırlarının genişlemesine D) Vergilerin arttırılmasına E) Azınlıkların devlete daha bağlı hale gelmesine 7. Osmanlı Devletinde bütün halka eşit hukuk ilkesi ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle birlikte getirilmiştir? A) Sened-i İttifak B) I. Meşrutiyet C) Lale Devri D) II. Meşrutiyet E) Tanzimat Fermanı CEVAPLAR: 1-C, 2-D, 3-E, 4-C, 5-B, 6-A, 7-E 32

9 Anayasalı Yönetim Denemesi: I.Meşrutiyet, 1876 Kanun-İ Esasi ve II. Meşrutiyet DEĞERLENDİRME SORULARI 1. II. Meşrutiyet in ilanından sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? A) Sevr Antlaşması B) 31 Mart Vakası C) Islahat Fermanı D) Yeniçeri Ocağı nın kaldırılması E) Tanzimat Fermanı 2. II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde en etkili faktör aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Ermenilerin ayaklanması B) Yunanlıların baskısı C) Avrupalı Devletlerin kışkırtması D) İttihatçıların çalışması E) Miting ve protestoların artması 3. II. Meşrutiyetin ilanıyla aşağıdaki düşünce akımlarından hangisi etkisini arttırmıştır? A) Batıcılık B) Türkçülük C) Osmanlıcılık D) İslamcılık E) Adem-i Merkeziyetçilik 4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ndeki 1856 Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet in İlanı nın temel amaçlarından biri değildir? A) Yeniçeri ayaklanmalarını önleme B) Osmanlı Devleti ni Avrupa devletlerinin seviyesine çıkartma düşüncesi C) Avrupalı devletlerin Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ne yardımını sağlama D) Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmasına engel olma E) Padişahların keyfi yönetimini sona erdirme 5. II. Meşrutiyet'in İlanı nı hızlandıran dış gelişme aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i alması B) Bulgarların Osmanlılardan ayrılarak Bulgaristan Krallığını kurması C) Reval Görüşmeleri'nde alınan kararların Osmanlı egemenliğindeki toprakların bütünlüğünü tehdit etmesi D) Yunanistan ın bağımsızlığını ilan etmesi E) Siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya'nın sömürge yarışına katılması 6. I. Meşrutiyet in ilanında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Yeniçeriler B) Genç Osmanlılar C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası D) Ulema E) Ayanlar 14

10 Anayasalı Yönetim Denemesi: I.Meşrutiyet, 1876 Kanun-İ Esasi ve II. Meşrutiyet 7. I. Meşrutiyet aşağıdaki hangi devlet adamı tarafından ilan ettirilmiştir? A) Mustafa Reşit Paşa B) Enver Paşa C) Ali Paşa D) Talat Paşa E) Mithat Paşa 8. Osmanlı Devleti'nde halk yönetimde ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde söz sahibi olmuştur? A) Tanzimat B) II. Meşrutiyet C) l. Meşrutiyet D) Yükselme Dönemi E) Lale Devri 9. Osmanlı Devleti nde son döneminde -Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık- adı altında farklı fikir akımları etkili olmaya başlamıştır. Bu fikir akımlarından hangisi devletin ilk uyguladığı politikadır? A) Osmanlıcılık B) Türkçülük C) Batıcılık D) İslamcılık E) Turancılık 10. II. Meşrutiyet'in ilanında en etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Ermenilerin tutumu B) Genç Osmanlıların çalışması C) Avrupalı Devletlerin kışkırtmaları D) İttihatçıların çalışması E) Miting ve protestoların artması CEVAPLAR: 1-B, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C, 6-B, 7-E, 8-C, 9-A, 10-D 15

11 II. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti nde görülen fikir akımlarından değildir? A) Osmanlıcılık B) Ümmetçilik C) Turancılık D) Halkçılık E) İslamcılık da Kanun-i Esâsi de yapılan 24 madde değişikliğinin esas amacı nedir? A) Padişah otoritesini kuvvetlendirmek B) Millet egemenliğini kuvvetlendirmek C) Teokratik yönetim tarzını kuvvetlendirmek D) Sürgün ve sansür yetkilerini artırmak E) Meclisin etkinliğini azaltmak 3. Selanik ten gelerek 31 Mart İsyanı nı bastıran ordunun adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkan Ordusu B) Nizam-ı Cedid Ordusu C) Subaylar Ordusu D) Kuvvet Ordusu E) Hareket Ordusu 4. Osmanlı Devleti l. Balkan Savaşı nda Rumeli ve Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir. I.Balkan Savaşı sonunda kaybedilen şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Edirne B) Selanik C) Yanya D) Sofya E) Kırklareli 5. I. Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan edip, Osmanlı Devleti nden ayrılarak bağımsız olan son Balkan devleti hangisidir? A) Arnavutluk B) Romanya C) Bulgaristan D) Yunanistan E) Sırbistan 6. I. Balkan Savaşı sonrasında yapılan hangi antlaşma ile Osmanlı Devleti nin Balkanlarda toprağı kalmamıştır? A) Ankara Antlaşması B) Paris Antlaşması C) Balkan Antlaşması D) Uşi Antlaşması E) Londra Antlaşması Mart Olayı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. B) II. Abdülhamit tahttan indirildi. C) V. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı. D) İsyancıların bir kısmı asıldı. E) İtalya Trablusgarp'a saldırdı. 15

12 II. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri 8. II. Meşrutiyetle birlikte Kanun-u Esasi yeniden yürürlüğe konuldu. II. Meşrutiyet le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Padişahın yetkileri arttırıldı. B) Meclis-i Mebusan üstünlük kazandı. C) Devletin dinsel niteliği değişmedi. D) Parti kurma hakkı tanındı. E) 1876 Anayasası nda değişiklikler yapıldı. 9. Osmanlı Devleti nde anayasacılık hareketlerinin başlaması ve meşruti yönetime geçilmesi ilk olarak aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin sonucudur? A) Osmanlıcılık B) Ümmetçilik C) İslamcılık D) Milliyetçilik E) Türkçülük 10. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi ( ) dış siyasal olaylarından biri değildir? A) Bab-ı Ali baskınının gerçekleşmesi B) Bulgaristan'ın tam bağımsızlığını kazanması C) Balkan Savaşları'nın yapılması D) Trablusgarp ın İtalyanlarca işgal edilmesi E) Arnavutluk un bağımsızlığını ilan etmesi CEVAPLAR: 1-D, 2-B, 3-E, 4-D, 5-A, 6-E, 7-E, 8- A, 9-A, 10-A 16

13 Avrupa ve Türkiye ( ) DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı nın getirdiği sonuçlardan biri değildir? A) Gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacı artmıştır. B) Gelişmiş ülkelerin pazar ihtiyacı artmıştır. C) Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere demokrasi götürme isteği artmıştır. D) Uluslararası ilişkilerin temelini ticari ilişkiler oluşturmuştur E) Sömürgecilik faaliyetleri büyük oranda artmıştır. 2. Sanayi İnkılabı nın Osmanlı Devleti ne etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Almanya ile ortak pazar kurulmuştur. B) Dünya ticaretinin geçiş yolları değişmiştir. C) Akdeniz ve Karadeniz in ekonomik payı düşmüştür. D) Osmanlı bol para basmıştır. E) Osmanlı Devleti nin ekonomik gelişmesi zora girmiştir. 3. İngiltere nin 19. yüzyılda Osmanlı topraklarını savunması aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır? A) Osmanlı ile tarihi bağlarının olması. B) Osmanlı kültürünü tanımak istemesi C) Boğazlarda Osmanlı nın hakkı olduğunu ispat etmek istemesi D) Kendi çıkarlarının tehlikeye düşmesi E) İngiltere nin kendini yalnız hissetmesi 4. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı nda beraber hareket ettiği devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Almanya B) İngiltere C) Fransa D) Rusya E) İtalya 5. I- Romanya II- Slovakya III- Almanya IV- Fransa V- Avusturya-Macaristan Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti ile beraber hareket etmiştir? A) I ve II B) I, III ve V C) Yalnızca III D) III ve V E) II, III ve IV 12

14 Avrupa ve Türkiye ( ) 6. Coğrafi keşifler sonunda ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti. Zenginleşen burjuva sınıfı soyluların topraklarını alarak büyük güç kazandılar. Bu durumun aşağıdakilerden hangilerine neden olduğu savunulabilir? I. Sınıflar arası mücadelenin yaşanmasına II. Burjuvanın büyük güç kazanmasına III. Soyluların siyasi oyunlara alet olmasına A) I, II ve III B. I ve II C) Yalnız I D) II ve III E) I ve III 7. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir? A) Avrupa devletleri yeni sömürge yolları buldu. B) Akdeniz ticareti değer kaybetti. C) Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı zenginleşti. D) Akdeniz ticareti büyük oranda gelişti. E) Amerika nın değeri arttı. 8. Aşağıdakilerden hangisi duraklamanın iç nedenleriyle ilgili değildir? A) Toprak siteminin bozulması B) Taşra yönetimindeki bozulma C) Merkezî idarenin güçlenmesi D) Adalet sistemin bozulması E) Ekonomik yapının bozulması 9. Aşağıdakilerden hangisi milli bilincin artmasına ve milliyetçiliğin bir akım olarak gelişmesine ortam hazırlamıştır? A) Avrupa da sınırların değişmesi B) Amerikan Bağımsızlık Savaşı C) Fransız İhtilali D) 30 Yıl Savaşları E) 50 Yıl Savaşları 10. Sanayi İnkılâbı ile elle üretimden makineli üretime geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçlarından biri değildir? A) Uluslararası ekonomik rekabetin artması B) Pazar bulma ihtiyacının artması C) İşçi sınıfının önem kazanması D) Mutlak monarşilerin güçlenmesi E) Ham madde gereksiniminin artması CEVAPLAR: 1-C, 2-E, 3-D, 4-A, 5-D, 6-B, 7-D, 8-C, 9-C, 10-D 13

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi Ortak Vize Sınavı Soru Örnekleri 1- Birinci Balkan Savaşı nın sonunda, Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

A-II.MAHMUT DÖNEMİ YENİLİKLERİ

A-II.MAHMUT DÖNEMİ YENİLİKLERİ XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI Genel Özellikleri: 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Dağılmayı durdurmak 3-Avrupa Devletlerinin, azınlıkların haklarını bahane ederek Osmanlı nın içişlerine karışmalarını önlemeli

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE İLK DEMOKRASİ HAREKETLERİ

OSMANLI DEVLETİ NDE İLK DEMOKRASİ HAREKETLERİ OSMANLI DEVLETİ NDE İLK DEMOKRASİ HAREKETLERİ l. 1808 SENED-İ İTTİFAK Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa merkezi otoriteyi güçlendirmek için ll. Mahmut ile ayanlar arasında bu sözleşmeyi yaptırdı. Buna göre;

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

MISIR MESELESİ---MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI

MISIR MESELESİ---MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI MISIR MESELESİ---MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI (Denize düşen yılana sarılır) Sebepleri: 1) Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vaat

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU:

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( )

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( ) II.MAHMUT DÖNEMİ ( 1808-1839 ) A- askeri Alanda : Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı. Yeniçerilerden

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. 19. Yüzyılda ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı nın sonuçları, Avrupa da önemli gelişmelere

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. 1 Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I. 14 Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. M. Ersin Kuşdil (Bölüm Bşk.

DERS ÖĞRETİM PLANI. 1 Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I. 14 Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. M. Ersin Kuşdil (Bölüm Bşk. DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I 2 Dersin Kodu: ATA 101 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans/Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 20132014 6 Dersin Verildiği

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus sayımının yapılması D)Resmi Gazete yayınlanması E)İlköğretimin

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF III.

Detaylı

Katı Cisimlerin Yü zey Alanı Ve Hacmi

Katı Cisimlerin Yü zey Alanı Ve Hacmi Katı Cisimlerin Yü zey Alanı Ve Hacmi Dikdörtgenler Prizması Hacmi ve Yüzey Alanı Paralelkenar Prizmanın Hacmi Kürenin Hacmi ve Kürenin Yüzey Alanı Kürenin temel elemanları; bir merkez noktası, bu merkez

Detaylı

KÖRFEZ DE SAVAŞ. KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir.

KÖRFEZ DE SAVAŞ. KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir. KÖRFEZ DE SAVAŞ KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir. 1990 yılında Irak ın Kuveyt i işgali ile 1.Körfez savaşı başlamıştır. Irak Kuveyt i

Detaylı

Serap TARHAN, Aylin Gürlek

Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYIN KURULU Hazırlayanlar Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

1.Çocukluğu, Ailesi, İçinde Yaşadığı Sosyal Ortam ve Yetişme Tarzı

1.Çocukluğu, Ailesi, İçinde Yaşadığı Sosyal Ortam ve Yetişme Tarzı ÜNİTE 1 BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Kazanımlar: 1-Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2-Atatürk ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları: * 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı. * 1879 yılında çıkarılan

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi.

D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi. 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir düşme olduğunda, askeri, ekonomik,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı