Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S."

Transkript

1 Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: PORTER* Super 90 SC Fungicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan, sizden (M)GBF belgesini baģtan sona okumanızı ve anlamanızı önermekte ve beklemektedir. Kullanım koģullarınız baģka uygun metot veya davranıģı gerektirmedikçe bu belgede tanımlanan önlemleri uygulamanızı bekliyoruz 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ürün adı PORTER* Super 90 SC Fungicide Tanımlanmış kullanımları Bitki Koruma Ürünü ŞİRKET TANIMI Adresi : Bayar Caddesi ġehit Mehmet Fatih Öngül Sokak Odak Plaza A Blok No:5 Kat:4 Kozyatağı Ġstanbul, Türkiye Telefon : +90 (216) Faks : +90 (216) E-posta : veya MüĢteri Hizmetleri: +90 (216) veya +90 (216) ACİL DURUM TELEFON NUMARASI 24 saat Acil Durum İrtibatı : + 90 (262) Zehir Danışma Merkezi (UZEM): TERKİBİ/TERKİP MADDELERİ HAKKINDA BİLGİ Parça, cüz, içerik Miktar Sınıflandırma CAS # AT Miklobutanil 4,12 % R63; Xn: R22; Xi: R36; N: R51, R53 Chinofixen 4,12 % R43; N: R50, R Not available Propilen Glikol < 10,0 % SınıflandırılmamıĢ < 5,0 % Xi: R Porselen kil < 5,0 % SınıflandırılmamıĢ Petrol Kalıntıları, Katalitik < 5,0 % Xi: R36/ Not available Reformer Parçalayıcı, sülfonatlanmıģ, Formaldehitlı Polimerler, Sodyum tuzları Silika jel, çökeltilmiģ, kristalinsiz < 5,0 % SınıflandırılmamıĢ R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız. TM Dow AgroSciences LLC kuruluģunun ticari markasıdır. Sayfa 9 sayfadan 1.

2 3. MUHTEMEL RİSKLER Cilt ile temasında hassasiyet oluģturabilir. Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 4. İlk Yardım Önlemleri Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı Genel öneri: Ġlk yardımı üstlenenler kendi korunmalarına dikkat etmeli ve önerilen koruma giysilerini kullanmalıdır (kimyasallara direnci eldivenler, sıçramaya karģı korunma). Maruz kalma potansiyeli varsa, somut kiģisel koruyucu ekipmanlar için Bölüm 8.e bakın. Soluma: KiĢiyi temiz havaya çıkarın; nefes almıyorsa, acil durum merkezini veya ambulansı aradıktan sonra suni solunum yaptırın. Suni solunum ağızdan ağıza yapılacaksa, uygulayıcı kurtarıcı koruması (cep maskesi vb.) kullanmalıdır. Tedavi önerileri için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora baģvurun. Cilt ile temas: Kontamine giysileri çıkartın. Deriyi dakika boyunca sabun ve bol su ile yıkayın. Tedavi için danıģmak üzere bir zehir kontrol merkezine veya doktora baģvurun. Giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın. BulaĢık maddelerden temizlenemeyecek olan ayakkabılar ve diğer deri eģya uygun biçimde imha edilmedir. Gözle temas: Gözleri açık tutarak yavaģ ve yumuģak hakeretlerle su içinde dakika çalkalayın. Ġlk 5 dakikadan sonra, varsa, lensleri çıkarıp gözleri çalkalamaya devam edin. Tedavi önerisi almak için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora baģvurun. Uygun acil durum göz yıkama çeģmesi yakınlarda bulunmalıdır. Yutmak: Uygun olarak iģlendiği zaman, bu Ģekilde maruz kalmada zararlı etkiler beklenmemektedir. En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli Ġlk Yardım Önlemleri (yukarıda), Acil tıbbi müdahale belirtileri ve gereken özel tedavi (aģağıda) bölümlerinde verilen bilgilerin dıģında, baģka belirtiler ve etkiler olması beklenmez. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) Özel bir panzehir yok. Destekleyici bakım. Tedavi, hastanın reaksiyonlarına cevap olarak doktorun değerlendirmesine bağlıdır. Zehirlenme kontrol merkezine veya doktora baģvurduğunuzda veya tedaviye gittiğinizde yanınızda Emniyet Veri Cetveli bulundurun; bulabilirseniz ürünün içinde durduğu kabı veya kabın etiketini yanınızda götürün. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Uygun yangın söndürme aracı Su sisi veya ince sprey. Kuru söndürücü madde. Karbondioksitli yangın söndürücüler. Köpük. Mümkünse, alkole dirençli köpükler (ATC tipi) tercih edilir. Genel amaçlı sentetik köpükler (sulu tabaka oluģturan köpükler AFFF dahil) veya protein köpükleri iģ görebilir fakat çok daha az etkili bir Ģekilde. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler Yangın sonucu ortaya çıkan tehlikeli ürünler: Yangın sırasında, duman orijinal madde ve ayrıca tanımlanmamıģ zehirli ve/veya tahriģ edici bileģimler ihtiva edebilir. Tehlikeli yangın yan ürünleri Ģunlar ve baģka ürünler olabilir: Karbon monoksit. Karbon dioksit. Beklenmedik Yangın ve Patlama Tehlikeleri: Sıcak sıvılara doğrudan doğruya su püskürtme uygulaması yapılırsa Ģiddetli buhar jenerasyonu veya patlama meydana gelebilir. İtfaiye için önlemler Yangın Söndürme Prosedürleri: Gerekli olmayan kiģileri uzak tutun; tehlikeli bölgeyi izole edin ve bölgeye gereksiz girilmeleri önleyin. Çevreye zararı en aza indirmek için kontrollü yakma yöntemi bir önlem olarak düģünülebilir. Kontrol altında tutulamayan su olası kirlenmeyi çevreye yayabileceğinden köpüklü yangın söndürme sistemi tercih edilmelidir. Yanan sıvılar su ile seyreltilerek söndürülebilir. Sayfa 9 sayfadan 2.

3 Doğrudan su püskürtmesine baģvurmayın; yangının yayılmasına neden olabilir. Personeli korumak ve maddi hasarı en aza indirmek için yanan sıvılar su püskürtülerek hareket ettirilebilir. Su birikmesinden kaçının. Ürün, su yüzeyinde yayılarak yangının geniģlemesine veya bir ateģleme kaynağıyla temas etmesine neden olabilir. Mümkünse yangın suyunun akıntısını bir yerde toplayın. Akan yangın suyu bir yerde toplanmazsa çevreye zarar verebilir. Bu MSDS deki Gazların Kazayla Açığa Çıkmaya KarĢı Önlemler ve Ekolojik Bilgiler bölümlerini gözden geçiriniz. İtfaiyeciler için Özel Koruyucu Ekipman: Ortamdan bağımsız fazla basınçlı solunum cihazı kullanın ve koruyucu yangın elbisesi giyin (yangın kaskı, pardösüsü, pantolonu, çizmesi ve neoprin yangın eldiveni dahil olmak üzere). Eğer koruyucu malzemeler temin edilemez veya kullanılamaz ise, korumalı bir yerden veya güvenli bir mesafeden yangınla mücadele edin. 6. Kazayla Açığa Çıkmasına Karşı Önlemler Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri: Alanı tecrit edin. Gereksiz ve koruyucusu bulunmayan personelin alana girmesini önleyin. Daha baģka önleyici tedbirler için Bölüm 7, Kullanım a bakınız. Uygun güvenlik cihazı kullanınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 8, Maruz kalmaya karģı Kontrol/KiĢisel Korunma ya bakınız. Çevresel tedbirler: Toprağa, hendeklere, kanalizasyona, drenaja, su yollarına ve/veya yeraltı suyuna girmesine izin vermeyin. Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler: Küçük döküntüler: AĢağıdaki gibi malzemelerle emdirin: Kil. Kir, toprak. Kum. Süpürmek. Büyük döküntüler: Temizlemeye yardım için Dow AgroSciences ile temasa geçin. Mümkünse dökülen malzemenin yayılması sınırlanmalıdır. Uygun bir Ģekilde etiketlenmiģ, uygun kaplar içinde toplayın. Daha fazla bilgi için Bölüm 13, Ġmha ile ilgili görüģler kısmına bakın. 7. Elleçleme ve Depolama Elleçleme Genel Elleçleme: Yutmayın. Buharın ve sisin solunulmasından kaçınılmalıdır. Göze ve cilde temas etmesinden kaçının. Sonra iyice yıkanın. Çocukların eriģemiyeceği yerde muhafaza edin. Yeterli havalandırma sağlayın. TEMAS KONTROLLERĠ VE KĠġĠSEL KORUNMA konularında 8. Bölümüne bakınız. Depolama Yiyecek, gıda maddeleri, ilaç veya içme suyu kaynaklarına yakın yerlerde depolamayınız. Kuru bir yerde depolayın. Orijinal kabında saklayınız. Kullanılmadığı zaman kabı sıkıca kapalı tutun. 8. Maruziyet Önlemleri ve Kişisel Korunma Maruziyet Sınırları Parça, cüz, içerik Liste Tip Değer Miklobutanil Dow IHG TWA 0,5 mg/m3 Chinofixen Dow IHG TWA 5 mg/m3 CĠLT DUYARLILIĞI Propilen Glikol WEEL TWA Aerosol. 10 mg/m3 Porselen kil ACGIH TWA Solunabilir kısım. 2 mg/m3 Değer, asbest içermeyen ve %1 den az kristal silika içeren parçacıklı malzeme içindir. Sayfa 9 sayfadan 3.

4 BU BÖLÜMDEKĠ ÖNERĠLER, ÜRETĠM, TĠCARĠ KARIġIM VE AMBALAJ ĠġÇĠLERĠNE YÖNELĠKTĠR. UYGULAMA VE ĠġLEM YAPAN KĠġĠLER, UYGUN KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMAN VE GĠYSĠ ĠÇĠN ÜRÜN ETĠKETĠNE BAKMALIDIRLAR. Maruz kalma kılavuzuna eklenen D-SEN uzantısı, insan ve hayvanlardan elde edilen verilere göre, maruz kalmanın cilt hassaslaģması potansiyeli taģıdığını gösterir. Kişisel Korunma Gözün/yüzün korunması: Kimyasallara karģı koruyucu gözlük kullanın. Kimyasal koruma gözlükleri EN 166 veya muadili standartlarla uyumlu olmalıdır. Cildin korunması: Bu maddeyi geçirmeyen koruyucu elbise giyin. Yüz siperliği, eldiven, çizme, önlük veya tüm vücudu örten elbiseler gibi koruyucu malzemelerin seçimi iģleme bağlıdır. Elin korunması: EN374 altında sınıflandırılmıģ kimyasal direnci olan eldivenler kullanın. Kimyasal maddelere ve mikroorganizmalara karģı koruyucu eldivenler. Eldivende tercih edilen geçirimsiz malzemelere Ģunlar dahildir. nitril/bütadiyen kauçuk ( nitril veya NBR ). PVC, neoprin, Uzun vadeli ve sık tekrarlanan temas durumunda, koruma sınıf 5 veya daha yüksek bir eldiven (EN 374 e göre penetrasyon süresi 240 dakikadan fazla) kullanılması tavsiye edilir. Sadece kısa süreli temas bekleniyorsa, koruma sınıfı 3 veya daha yüksek (EN 374 e göre, penetrasyon süresi 60 dakikadan fazla) bir eldiven kullanılması tavsiye edilir. DĠKKAT: ĠĢyerinde belirli uygulama ve kullanma süresi için belirli bir eldiven seçimi sırasında aģağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte Ģunlara dikkat edilmelidir: Ellenebilecek diğer kimyasallar, fiziksel gereksinimler (kesilme/delinmeye karģı koruma, kiģisel beceri, ısıya karģı koruma), eldivenin malzemesine karģı vücutta karģılaģılabilecek reaksiyonlar ile birlikte eldiven tedarikçisinin önerdiği talimat/ģartname. Solunumun korunması: BelirlenmiĢ maruz kalma sınırlarının aģılması ihtimali varsa, soluma korunma cihazları kullanılmalıdır. Geçerli maruz kalma kuralları yoksa, solunum yollarında tahriģ veya rahatsızlık gibi etkiler hissettiğinizde ya da risk değerlendirmesi prosesi gerektirdiğinde soluma korunması cihazı kullanın. Genellikle, solunum yollarının korunması gerekmemelidir. Bununla birlikte, rahatsızlık hissediliyorsa, onaylı hava temizleyicili bir respiratör kullanın. AĢağıdaki CE onaylı hava temizleyici respiratörü kullanın: Organik buharlar ve partiküller, tip AP2. Yutmak: KiĢisel hijyeninize dikkat edin. ÇalıĢma alanında yiyecek tüketmeyin ve bulundurmayın. Sigara içmeden veya yiyecek yemeden önce ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. Teknik önlemler Havalandırma: Havada uçuģan malzemeyi maruz kalma sınır seviyelerini belirleyen kuralların altında tutmak için, mevzii hava egzost havalandırması kullanın. Geçerli maruz kalma sınırları belirtilmemiģse, uygulamaların çoğunda odadaki genel havalandırılması yeterli sayılabilir. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüm Fiziksel Durum sıvı Renk sarı ile kahverengi arasında Koku: çok az Koku Eşiği Elde test verileri yok. ph 7,46 1 %) Erime Noktası Geçersiz Donma Noktası Elde test verileri yok. Kaynama Noktası (760 Elde test verileri yok.. mmhg) Parlama Noktası - Kapalı > 100 C Kapalı kap Kap Buharlaşma Hızı (Butil Elde test verileri yok. Asetat = 1) Havada Alev Alma Sınırları Daha aşağı: Elde test verileri yok. Daha yukarı: Elde test verileri yok. Buhar Basıncı Elde test verileri yok. Buhar Yoğunluğu (hava = Elde test verileri yok. 1) Özgül Ağırlık (H2O = 1) Elde test verileri yok. Suda çözünme asılı kalır Sayfa 9 sayfadan 4.

5 Bölümleme katsayısı, n- oktanol/su (log Pow) Bu ürün için veri bulunmamaktadır. Tek tek bileģenlerin verileri için 12. Bölüme bakınız. Kendinden alev alma 400 C nin altında olan sıcaklık yoktur Sıcaklığı Ayrışma Sıcaklığı Elde test verileri yok. Kinematik Viskozite uygun veri yoktur Patlayıcı özellikler Patlayıcı değildir Oksitleyici özellikler Hayır Sıvı Yoğunluğu 1,09 20 C 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE Reaktivite Normal kullanım Ģartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir. Kimyasal stabilite Dayanıklı. Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez. Kaçınılması gereken durumlar: Yüksek sıcaklıklara maruz kalınması ürünün bozunmasına neden olabilir. Uyuşmaz Malzemeler: Oksidasyona neden olan malzemelerle temastan kaçının. ġunlarla temastan kaçının: Ġndirgen maddeler. Güçlü asitler. Tehlikeli ayrışma ürünleri Tehlikeli ayrıģma ürünlerinin oluģması sıcaklığa, hava tedarikine ve diğer maddelerin varlığına bağlıdır. 11. Toksikolojik Bilgiler Akut zehirlilik Yutmak Tek dozlu oral zehirlilik, son derecede düģük olarak kabul edilir. Normal iģlemelerde meydana gelebilen az miktarların yutulmasının tehlikeli olacağı beklenmemektedir. Ürün olarak. LD50, sıçan, diģi > mg/kg Aspirasyon tehlikesi Fiziksel özelliklerine dayanarak, bir aspirasyon tehlikesi oluģturması olası değildir. Deri Tek bir kez uzun süreli maruz kalmanın, maddenin cilt tarafından zarar verecek miktarlarda absorbe edilmesi ile sonuçlanması muhtemel değildir. Ürün olarak. LD50, sıçan, erkek ve diģi > mg/kg Soluma Bir defaya mahsus olmak üzere uzun süreli (saatlerce) solunum yoluyla maruz kalmanın olumsuz etkilere neden olması muhtemel değildir. Ürün olarak. LC50, 4 h, Aerosol, sıçan, erkek ve diģi > 5,27 mg/l Bu konsantrasyonda ölüm yaģanmamıģtır. Göz hasarı/tahrişi Orta derecede göz tahriģine neden olabilir. Hafif kornea tahribatına neden olabilir. Cilt aşınması/tahrişi Tek bir kez kısa süreli maruz kalmanın önemli cilt tahriģine neden olması muhtemel değildir. Hassaslaştırma Cilt Farelerde temas alerjisi potansiyeli göstermiģtir. Kobaylarda denendiğinde, cilt üzerinde alerjik reaksiyonlara neden olmamıģtır. Solunumla ilgili Ġlgili veri bulunmamaktadır. Tekrarlanan Dozun Neden Olduğu Toksisite Sayfa 9 sayfadan 5.

6 Aktif madde(ler) için: Hayvanlarda aģağıdaki organların etkilendiği bildirilmiģtir: Adrenal bez. Böbrek. Karaciğer. Testis. Tiroid. Kan. Minör unsur(lar)için: Seyrek rastlanan durumlarda, propilen glikole defalarca Ģiddetli dozlarda maruz kalmak merkezi sinir sistemini etkileyebilir. Ġki atomlu toprak ya da amorf silis, bir zararlı toz olarak kabul edilir ve Kristalin ile iliģkili akciğer yaralanmasını neden olmaz. Kronik Toksisite ve Karsinojenisite Aktif madde(ler) için: Uzun dönemli hayvan incelemelerinde kansere neden olmamıģtır. Gelişmeye Bağlı Toksisite Aktif madde(ler) için: Miklobutanil. Anne için zehirli olmayan dozlarda, laboratuvar hayvanlarında fetüs için zehirli olduğu görülmüģtür. Laboratuar hayvanlarında sakat doğuma neden olmamıģtır. Üreyen Toksisite Aktif madde(ler) için: Miklobutanil. Laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan incelemelerde, sadece ebeveyn hayvanları için önemli ölçüde zehirli olan dozlarda üreme üzerinde etkiler görülmüģtür. Genetik Toksikoloji Aktif madde(ler) için: Test tüpünde yapılan mutasyon meydana getirebilirlik testleri olumsuzdu. Hayvanlarda genetik toksisite araģtırmaları negatif sonuç vermiģtir. 12. Ekolojik Bilgiler Toksisite Malzeme 10 ve 100 mg/l arasındaki konsantrasyonlarda suda yaģayan organizmaların en hassas türlerine zarar verir (LC50/EC50/IC50). Balıklarda Şiddetli ve Uzun Süreli Toksisite LC50, Oncorhynchus mykiss (GökkuĢağı alabalığı), statik test, 96 h: 63,3 mg/l Suda Yaşayan Omurgasızlarda - Şiddetli Toksisite EC50, Daphnia magna (Defne), statik test, 48 h, hareketsizleģtirme: 129 mg/l Suda Yaşayan Bitkilerde Toksisite ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (yeģil yosun), statik test, Büyüme hızı sınırlaması, 72 h: 108 mg/l Memeliler Dışında Karada Yaşayan Türlerde Toksisite temas LD50, Apis mellifera (arılar): > 200 ug/arı ağızdan LD50, Apis mellifera (arılar): > 200 ug/arı Toprak İçinde Yaşayan Organizmalara Toksisite LC50, Eisenia fetida (toprak kurdu), 14 g: > mg/kg Dayanıklılık ve Bozunma Niteliği BileĢen için Veriler: Miklobutanil Bu madde, sıkı test kriterlerine göre kolayca biyoayrıģabilir olarak değerlendirilemez; yine de, bu sonuçlar maddenin çevre Ģartlarında biyoayrıģabilir olmadığı anlamına gelmez. Suda stabilitesi (ömrün ½): > 365 g OECD Biyolojik Bozulma Testleri: Biyolojik ayrışma Temas Süresi Metot 10 Günlük Pencere 22,4 % 28 g OECD 301D Testi BaĢarısız Dolaylı fotodegredasyon, OH radikalleri ile Sabit Hız Atmosferde yarı-ömür Metot 1,69E-11 cm3/s 7,6 h Ölçülü BileĢen için Veriler: Chinofixen Bu madde, sıkı test kriterlerine göre kolayca biyoayrıģabilir olarak değerlendirilemez; yine de, bu sonuçlar maddenin çevre Ģartlarında biyoayrıģabilir olmadığı anlamına gelmez. Suda stabilitesi (ömrün ½): > 1 y OECD Biyolojik Bozulma Testleri: Biyolojik ayrışma Temas Süresi Metot 10 Günlük Pencere 2-3 % 28 g OECD 301B Test BaĢarısız Dolaylı fotodegredasyon, OH radikalleri ile Sayfa 9 sayfadan 6.

7 Sabit Hız Atmosferde yarı-ömür Metot 5,69E-12 cm3/s 1,88 g BileĢen için Veriler: Propilen Glikol Madde kolayca biyoayrıģır. Bu, OECD biyoayrıģabilirlik testinde (testlerinde) kanıtlanmıģtır. Havasız Ģartlarda (oksijenin yokluğunda) biyoayrıģma yavaģça meydana gelebilir. OECD Biyolojik Bozulma Testleri: Biyolojik ayrışma Temas Süresi Metot 10 Günlük Pencere 81 % 28 g OECD 301F Test geçmek, geçer 96 % 64 g OECD 306 Test Geçersiz BileĢen için Veriler: Porselen kil BiyoayrıĢma meydana gelmez. BileĢen için Veriler: Petrol Kalıntıları, Katalitik Reformer Parçalayıcı, sülfonatlanmış, Formaldehitlı Polimerler, Sodyum tuzları Ġlgili veri bulunmamaktadır. BileĢen için Veriler: Silika jel, çökeltilmiş, kristalinsiz BiyoayrıĢma meydana gelmez. Biyolojik birikim potansiyeli BileĢen için Veriler: Miklobutanil Biyoakümülasyon: Biyolojik konsantrasyon potansiyeli azdır (BCF < 100 or Log Pow < 3). Bölümleme katsayısı, n-oktanol/su (log Pow): 3,17 Ölçülü Biyokonsantrasyon Faktörü (BCF): 8,3; Oncorhynchus mykiss (GökkuĢağı alabalığı) BileĢen için Veriler: Chinofixen Biyoakümülasyon: Biyokonsantrasyon potansiyeli yüksektir (BFC > 3000 veya Log Pow 5 ila 7 arasında Bölümleme katsayısı, n-oktanol/su (log Pow): 4,66 Ölçülü Biyokonsantrasyon Faktörü (BCF): 5.040; Balık; Ölçülü BileĢen için Veriler: Propilen Glikol Biyoakümülasyon: Biyolojik konsantrasyon potansiyeli azdır (BCF < 100 or Log Pow < 3). Bölümleme katsayısı, n-oktanol/su (log Pow): -1,07 Ölçülü Biyokonsantrasyon Faktörü (BCF): 0,09; Tahminen BileĢen için Veriler: Porselen kil Biyoakümülasyon: Su/n-oktanol ayrımı tatbik edilmez. BileĢen için Veriler: Petrol Kalıntıları, Katalitik Reformer Parçalayıcı, sülfonatlanmış, Formaldehitlı Polimerler, Sodyum tuzları Biyoakümülasyon: Ġlgili veri bulunmamaktadır. BileĢen için Veriler: Silika jel, çökeltilmiş, kristalinsiz Biyoakümülasyon: Su/n-oktanol ayrımı tatbik edilmez. Topraktaki hareketliliği BileĢen için Veriler: Miklobutanil Topraktaki hareketliliği: Topraktaki hareketlilik potansiyeli düģüktür (Poc 500 ve 2000 arasında)., Çok düģük Henry sabiti göz önünde tutulduğunda, doğal su kütlelerinden ve ıslak topraktan çıkan buharlaģmanın nihai sonucu önemli düzeyde etkilemesi beklenmez. Bölümleme katsıyısı, toprak organik karbon/su (Koc): 517Henry Kanunu Sabiti (H): 4,33E-04 Pa*m3/mol. Ölçülü BileĢen için Veriler: Chinofixen Topraktaki hareketliliği: Maddenin topraktaki hareketliliğinin nispeten düģük olması beklenmektedir (Poc 5000 den büyüktür). Bölümleme katsıyısı, toprak organik karbon/su (Koc): Tahminen Henry Kanunu Sabiti (H): 3,19E-02 Pa*m3/mol. BileĢen için Veriler: Propilen Glikol Topraktaki hareketliliği: Çok düģük Henry sabiti göz önünde tutulduğunda, doğal su kütlelerinden ve ıslak topraktan çıkan buharlaģmanın nihai sonucu önemli düzeyde etkilemesi beklenmez., Topraktaki hareketlilik potansiyeli çok yüksektir (Poc 0 and 50 arasında). Bölümleme katsıyısı, toprak organik karbon/su (Koc): < 1 Tahminen Henry Kanunu Sabiti (H): 1,2E-08 atmosferde*m3/mol Ölçülü Sayfa 9 sayfadan 7.

8 BileĢen için Veriler: Porselen kil Topraktaki hareketliliği: Ġlgili veri bulunmamaktadır. BileĢen için Veriler: Petrol Kalıntıları, Katalitik Reformer Parçalayıcı, sülfonatlanmış, Formaldehitlı Polimerler, Sodyum tuzları Topraktaki hareketliliği: Ġlgili veri bulunmamaktadır. BileĢen için Veriler: Silika jel, çökeltilmiş, kristalinsiz Topraktaki hareketliliği: Ġlgili veri bulunmamaktadır. 13. ORTADAN KALDIRMA TALİMATLARI Atıklar ve/veya kaplar, ürün etiket talimatlarına uygun olarak atılamıyorsa, bu maddenin atılması yerel veya bölgesel resmi makamların talimatlarına uygun olarak gerçekleģtirilmelidir. AĢağıda sunulan bilgiler, maddeye sadece sağlandığı Ģekliyle geçerlidir. Özelliklere veya listelemeye dayanan bilgiler, maddenin kullanılmıģ olması veya baģka Ģekillerde kontamine olması halinde geçerli değildir. Uygun atık tanımlama bilgilerini ve atma yöntemlerini ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirlemek için, oluģan maddenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini saptamak, atığı oluģturanların sorumluluğundadır. Sağlanan maddenin bir atık haline gelmesi durumunda, ilgili bölgesel, ulusal ve yerel yasaları izleyin. 14. Nakliye Bilgileri KARAYOLU VE DEMİRYOLU DÜZENLENMEMĠġTĠR DENİZ DÜZENLENMEMĠġTĠR HAVA DÜZENLENMEMĠġTĠR KARASAL SU YOLLARI DÜZENLENMEMĠġTĠR 15. Düzenlemelerle İlgili Bilgiler Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe (R.G. 25/12/ Mük.) Göre Sınıflandırması ve Kullanıcı Etiketi Bilgileri: Mevcut Ticari Kimyasal Maddelerle İlgili Avrupa Stok Listesi (EINECS) Bu ürünün içindekiler ya EINECS stok listesinde bulunmakta ya da stok listesi tutulmasından muaf tutulmuģtur. Sınıflandırma ve Kullanıcı Etiketi Bilgileri Tehlike sembolü: Xi - TahriĢ edici Risk ibareleri: R43 - Cilt ile temasında hassasiyet oluģturabilir. R52/53 - Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Güvenlik ibareleri: S24 - Cilt ile temasından sakının. S35 - Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. S37 - Uygun eldiven giyin. Sayfa 9 sayfadan 8.

9 Ġnsanlara ve çevreye yönelik riskler oluģmasını önlemek için, kullanma talimatlarını izleyiniz. 16. Diğer bilgiler Bileşim kısmındaki risk tanımlamaları R22 Yutulması halinde zararlıdır. R36 Gözleri tahriģ eder. R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluģturabilir. R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. R63 DoğmamıĢ çocuğa zarar verme olası riski Revizyon Tanım Numarası / 3069 / Çıkarma tarihi 2012/12/19 / Uyarlama : 1.0 DAS Kodu: GF-1160 En son uyarlama(lar) bu belge boyunca sol marjdaki çift sıra kalın çizgilerle belirlenmiģtir.. Dow AgroSciences A.S. bu(m)gbf de bulunan verilerin anlaşılması ve bilincine varılması ve ürünle ilgili tehlikelerin öğrenilmesi için, gerektiği veya uygun olduğu şekilde (M)GBF yi alan her müşterinin veya alıcının belgeyi dikkatle incelemesini ve konuyu uzmanlara danışmasını önemle belirtir. Buradaki bilgiler iyi niyetle ve yukarıdaki yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, doğru olduğuna inanılarak sağlanmıştır. Bununla birlikte, burada bir garanti sözü verilmemiş veya böyle bir imada bulunulmamıştır. Mevzuat gereksinimleri değişebilir ve bölgeler arasında farklılıklar gösterebilir. Faaliyetlerinin federal, eyalet, vilayet veya yerel kanunlara uygun olması alıcının/kullanıcının yükümlülüğündedir. Burada belirtilen bilgiler ürünün sadece sevk edildiği zamanki durumuyla ilgilidir. Ürünün kullanılmasıyla ilgili koşullar üreticinin kontrolü altında gerçekleşmediğinden, bu ürünün emniyetli biçimde kullanılması için gerekli koşulların belirlenmesi alıcının/kullanıcının görevidir. Üreticinin belirlediği (M)GBF ler gibi, bilgi kaynaklarınin artmasından dolayı bizim dışımızdaki kaynaklardan elde edilen herhangi bir (M)GBF den sorumlu değiliz ve sorumlu tutulamayız. Başka bir kaynaktan (M)GBF elde etmişseniz veya elinizdeki (M)GBF nin güncel olduğundan emin değilseniz, belgenin en güncel uyarlaması için lütfen bizimle temasa geçiniz. Sayfa 9 sayfadan 9.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürün Adı: CITADEL Yayınlama Tarihi: 0000/00/00 Baskı Tarihi: 11 Ocak 2012 Dow AgroSciences A.Ş., bu belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan dolayı, sizden Güvenlik Bilgi Formu nu (GBF) baştan

Detaylı

UNIPU 030 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. 1.MADDE VE FiRMA TANIMI. 1.1 Madde Hakkında Bilgiler

UNIPU 030 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. 1.MADDE VE FiRMA TANIMI. 1.1 Madde Hakkında Bilgiler 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu /No POL01UNP-08 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: Tek komponentli, poliüretan yapıştırıcı ve bağlayıcı polimer reçine Kauçuk/EPDM

Detaylı

UNIPU 045 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. MDI nın prepolimeri ve polyol Gizli 30-45 -

UNIPU 045 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. MDI nın prepolimeri ve polyol Gizli 30-45 - 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu /No POL01UNP-09 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: Tek komponentli, solvent bazlı nem kürlenmeli asfalt ve beton astarıdır. Spor zeminlerinin

Detaylı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Madde adı Madde no. : : : 252-104-2 (EINECS) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı Sayfa No: 1/18 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139024 Ürün Tanımı 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Kullanım Alanı Benzinli Motor Yağı, üstün kaliteli baz yağlar

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012 Sayfa No: 1/17 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 186013 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Endüstriyel: Serigrafi, tampon baskı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı