YANMA VE YANGIN İÇİNDEKİLER HEDEFLER YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ. Doç.Dr. Senayi DÖNMEZ. Giriş Yangın Yangın Türleri Söndürme Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANMA VE YANGIN İÇİNDEKİLER HEDEFLER YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ. Doç.Dr. Senayi DÖNMEZ. Giriş Yangın Yangın Türleri Söndürme Sistemleri"

Transkript

1 YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER Giriş Yangın Yangın Türleri Söndürme Sistemleri YANMA VE YANGIN Doç.Dr. Senayi DÖNMEZ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yangın hakkında genel bilgi sahibi olabilecek, Yangın türlerini öğrenebilecek, Yangın sonucu çıkan zaralı ürünleri açıklayabilecek, Yangın önleme sistemleri,hakında bilgi sahibi olabileceksiniz. ÜNİTE 2

2 GİRİŞ Yangınlar, eskiden yıllarda beri insan için büyük tehlike oluşturan doğal afetlerdendir. Günümüz insanı artık daha kalabalık şehirlerde daha yüksek binalarda yaşamaya başlamıştır. Bu da yangın riskini eskiye nazaran daha da artırmıştır. Ayrıca ekonomik gelişmeler ve sanayileşme sonucu oluşan fabrikalarda da yangınlar büyük tehlikeler oluşturmaktadır. Yangılara karşı her dönem insanlar çeşitli önlemler geliştirmişlerdir. Örneğin Osmanlı dönemine ait bir ferman şekil 2.1. de verilmiştir. Bu ünitede yangın sınıfları ve söndürme teknikleri üzerinde durulmuştur. Yangınlar, sonuçları bakımından insanlara en acı veren afetlerdendir. Şekil 2.1. III. Murat ın yangın için fermanı YANGIN OLUŞUMU Yanma, üç unsurun (yanıcı madde, hava, ısı) yanma olgusu içinde doğru oranda yer alması sonucu meydana gelir, yanmanın kontrolsüz olması durumunda ise yangın oluşur. Yangın, istemediğimiz ve kontrolümüz dışı meydana gelen yanma olayıdır. Bununla beraber yanma üçgenini oluşturan elemanlardan biri kaldırıldığında yanma durur, yangın söner. Yangının başlaması iki yolla olur: Tutuşma kaynağının var olmasıyla (Örneğin: Bir kibritin çakılmasıyla elde edilen alev) Kendi kendine tutuşma derecesine vardıracak bir ortamın bulunmasıyla (Örneğin: Bir kâğıt parçasının fırın içine konarak yavaş yavaş sarı renkten, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 kahverengiye sonra da siyah renge dönüşerek ardından yanmaya başlaması ve alevlenmesi) Alev alabilecek buharın bir ateşle karşılaşması sonucu ısı her tarafa yayılır ve zincirleme reaksiyon başlar. Yangının sonuçlarının daha iyi anlaşılması için yanmanın oluşumu ve yanma ürünlerinin bilinmesi gerekir. Yangınların Sınıflandırılması Yangınların çok farklı kategorilerde sınıflandırılmaları yapılabilmekle birlikte en yaygın ve önleme söndürme çalışmalarında fayda sağlayacak yaklaşım yanan maddenin cinsine göre yapılan sınıflandırmadır. Tanımlanması ve uygulanacak söndürücü ve yöntemlerin de sınıflandırılması amacıyla TS EN 2 de yangınlar 4 sınıf olarak belirlenmiştir. Yangınlar Yangınlar temelde 4 gruba ayrılır. Ancak elektrik yangınları da 5. grup sayılabilir. A Sınıfı Yangınlar A sınıfı yangınlar: B Sınıfı Yangınlar C Sınıfı Yangınlar Şekil 2.2. Yangın sınıfları D Sınıfı Yangınlar Katı yanıcı maddelerin (Plastik, tahta, kâğıt, kömür, ot, odun, saman vb.) alevli ve korlu olarak yandığı yangınlardır. Adi yangın sınıfına girer. Bu sınıfın en genel özelliği korlu olarak yanarlar ve artık olarak karbon tabakası bırakırlar. Yanma, madde yüzeyi ile sınırlı değildir. Maddenin gözenek yapısına göre içe doğru nüfuz eder ve için için bir yanma oluşturur. Bu durum yanmanın korlu olarak görüntü vermesinin nedenidir. Resim 2.1. A sınıfı yangın (ahşap yangını) Bu sınıf yangını meydana getiren yine tamamıyla kuru maddeler olduğundan bu sınıfa kuru yangınlar adının verildiği de görülür. Yangının çıkışı: Bu yangınların oluşması için oldukça yüksek bir alevlenme sıcaklığına ihtiyaç vardır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Yangının devamı: Bu sınıf yangınları meydana getiren maddeler, hem alevlenme şeklinde hem de korlaşma şeklinde yanmaktadır. Resim 2.2. A sınıfı yangın (Kömürün korlaşması) Yangının yayılması: Bu sınıf yangında yayılma, çevrim ve ışınım yolu ile meydana gelir. Bu bakımdan yayılmanın dikine ve yangın merkezi seviyesinde yatay yönlerde olabileceği hesaba katılıp buna göre önleme tedbirleri alınmalıdır. Resim 2.3. A sınıfı yangının yayılması B sınıfı yangınlar Sıvı (Benzin, benzol, boyalar vb.) yanıcı maddelerden kaynaklanan yangınlardır. B sınıfı yangınlarda yanma sıvının yüzeyindedir. Sıvı yüzeyinde buhar tabakası yanmakta, yanma ile çıkan ısı buhar tabakasının devamını ve yanmanın beslenmesini sağlamaktadır. Resim 2.4. B sınıfı yangın (Sıvı yakıtın yanması) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 C sınıfı yangınlar Gaz yangınlarıdır. (LPG, hava gazı, hidrojen vb.). Gaz, depo vb. kapalı yerlerde ise bu durumda yanma patlama şeklinde olur. D sınıfı yangınlar Yanabilen hafif metaller alüminyum, magnezyum, titan, sodyum vb. veya bunların alaşımlarının (alkaliler hariç) oluşturduğu yangınlar girer. Daha çok endüstriyel çevrelerde görülmekle birlikte gelişen teknoloji ile son yıllarda daha geniş alanlara yayıldıkları gözlemlenmektedir. Şekil 2.3. D sınıfı yangın (Alüminyum profilin yanması) Yangın Sonucu Açığa Çıkan Gazlar Yangınlar neticesinde doğada bulunmayan, ancak yangın ortamındaki bazı maddelerin reaksiyonu sonucu oluşan bazı gazlar ortaya çıkar. Bu gazlar yangın gazları olarak adlandırılır ve patlayarak yanma özelliği taşımalarının yanı sıra yanmayı da artırır. Yanma sonucunda karbondioksit (CO 2), karbonmonoksit (CO), su buharı (H 2O), osijen (O 2) ve azot(n 2) gibi gazlar doğal olarak oluşur. Ancak sıcaklık, oksijen miktarı ve yanan malzemenin kimyasal yapısına bağlı olarak yangın sırasında farklı miktar ve cinslerde bu agazlar oluşmakla birlikte; bunlara ilave olarak; amonyak (NH 3), azot içeren organik ve anorganik maddelerden açığa çıkan HCN, PVC gibi klorlu maddelerden dolayı oluşan HCl, selülozik ya da polietilenin pirolizi nedeniyle oluşan akrolein, metan, formaldehit, fenol, aminler ve asetik asit gibi gazlar ortaya çıkar. Bu gazlar genel olarak toksik olan gazlardandır. Bazı yanıcı maddelerin yanması sonucunda açığa çıkan gazlar Tablo 2.1 de verilmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Tablo 2.1. Yanıcı maddelerin açığa çıkardığı gazlar YANICI MADDE GAZLAR Tahta, Kağıt, Pamuk Formaldehit, metil alkol, formik asit, asetik asit Plastik Hidroklorik asit, siyanid azot oksitler Kauçuk Kükürtlü hidrojen, kükürtdioksit (SO 2) İpek Amonyak, siyanid Yün Kükürtdioksit, kükürtlü hirdojen, siyanid İs veya Kurum: Yangın sırasında maddelerin yanması ve pirolizi nedeniyle oluşan yangın gazları ile birlikte katı ve sıvı partiküller kurumu oluşturur. Tam yanma için gereken oksijen miktarı mevcut olmadığında kömür, odun, kâğıt, petrol gibi katı veya sıvı hidrokarbonların, yanmamış karbon partiküllerinin salınması sonucu "duman" meydana gelir. Duman içinde bulunan partiküller; dumanın yoğunluğu ve yüzeyle temas etme süresine bağlı olarak, bu katı yüzeyler üzerinde birikerek is (kurum) oluşturur. Eksik yanma ürünü olan (karbonmonoksit) zehirleyici bir gazdır. Kokusuzdur. Havadan ağır olduğundan zeminde toplanır. İsin yapısında bazı anorganik maddeler, kükürt ve azotlu organik bileşikler, az yanmış yakıt partikülleri ve reçine gibi çözünmeyen maddeler bulunur. İs, yanma olayının sonucu olduğu için, yanmayı etkileyecek her faktör is üzerinde etkilidir. Karbonmonoksit (CO): Havadan daha ağır, renksiz, kokusuz ve zehirli bir gazdır. Yanma sırasında yetersiz oksijen durumunda ortaya çıkar ve her yangın olayında görülen gazıdır. Karbonmonoksitin solunmasının akabinde, aşırı uyku isteği meydana gelir. CO vücutta oksijen eksikliğine yol açar. Bu durumda insanların boğularak ölmesine neden olur. Karbonmonoksitle zehirlenen kişi baş dönmesi algılar, ancak kapı pencere açacak ya da bulunduğu ortamı terk edecek gücü bulamaz. Tablo 2.2. CO oranına göre insanların fizyolojik tepkileri Teneffüs Süresi Fizyolojik Etki Havadaki CO % 0.1 Saatlerce teneffüs edilebilir dakika Bariz etkisi olmaz dakika Hafif etkisi görülür dakika Tehlikeli olmayan etkiler dakika Tehlikeli sonuç dakika Hareketsizlik Dakika Ölüm tehlikesi dakika Hareketsizlik dakika Ölüm tehlikesi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Karbondioksit (CO2): Yapısında karbon bulunan yanıcı maddelerin yanmasında doğal olarak ortaya çıkar. Keskince bir kokusu ve ekşi bir tadı olan renksiz bir gazdır. Her yangın olayında görülen yanma ürünü bir gazdır. Sera gazlarındandır. Atmosferdeki karbondioksit gazı güneşten gelen ışınımların bir bölümünün uzaya geri dönmesini önleyerek yeryüzündeki yaşamın sürmesinde rol oynar. Ancak atmosferdeki oran son yıllarda artış gösterdiğinden küresel ısınmaya neden olmaktadır. Karbondioksit, yangın söndürücülerde yangını önlemek amacıyla da kullanılmaktadır. Kapalı bir ortamda % 5 oranında karbondioksit içeren bir havanın uzun süre solunması insanlarda bilinç kaybına;soluma daha da uzun sürerse ölüme de yol açabilir. Hidrojen siyanür (HCN): Karbonlu ve birçok azotlu madde yüksek sıcaklıklarda yanmasıyla bu asit oluşur. Hidrojen siyanür boğucu bir gazdır. Yangınlarda solunması durumunda mide bulantısı, baş dönmesi ortaya çıkar; soluk almada zorluk ve boğulma belirtileri başlar; yüzde morarma; en sonunda; komayla ölüm görülür. Ölüm hemen gerçekleşmezse, hızla iyileşme mümkündür. Azotoksitler (NOx): Yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkar. Hava içerisinde bulunan azot ve oksijenin yangın sırasında değişik bileşikler meydana getirir. Bu bileşiklerin genel adına azotoksit denir ve NOx ile gösterilir. Azotoksitler bazen kan zehirlenmelerine yol açar. Amonyak (NH3): Azot ihtiva eden yanıcı maddelerin ateşle temasından oluşur. Özellikle ipek yangınlarında ortaya çıkan renksiz bir gazdır. Hava içerisinde % % 1 olması hâlinde teneffüs edenlerin yarım saat içinde ölümüne sebep olur. Klor (Cl2): Klorlu bileşiklerin yanması sonucunda açığa çıkar. Havadan daha ağır, sarı yeşil renkte kendine has bir kokusu olan bir gazdır. Üst solunum yollarında ve gözlerde tahrişe neden olur. Kükürtdioksit (SO2): Yün, kauçuk yangınlarında oluştuğu gibi bitki maddeleri, boyalar ve kükürdün yanmasıyla meydana gelir. Zehirli bir gazdır ve hızlı ölüme sebep olur. Yukarıda belirtilen gazlara ilave olarak bazı yanıcı maddelerin yanması sonucunda Hidrojen Sülfür (H 2S) Akrolin (Akrolik Aldehit) (C 3H 4) Fosgen (COCl 2) Hidrojen Sülfit (HSO 2) Hidrojendioksit (HO 2) Karbondisülfür (CS 2) gibi gazlar da açığa çıkmaktadır. Bu gazlar da insanlar için tehlikeli ve zehirleyici gazlardır. Bireysel Etkinlik Yangınlar sırasında zehirli gazların solunması durumunda neler yapılabilir? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ Yangının söndürülmesinde ana koşul, ısı, oksijen veya yanan maddenin herhangi birinin ortadan kaldırılması ya da yanan madde ile havadaki oksijen arasındaki kimyasal reaksiyonunun kesilmesidir. Bir yangını söndürmek için aşağıdaki işlemler uygulanabilir. Soğutarak Söndürme Yanma sırasında yanıcı maddenin sıcaklığı, yanma sıcaklığının altına düşürülürse yanma olayı son bulur. Yanma sıcaklığını düşürmek için çeşitli yöntemler olmakla birlikte en çok kullanılanları; su ile soğutma, yanıcı maddeyi dağıtma ve kuvvetli üflemedir. Su ile soğutma En başta gelen yöntemlerdendir. Hem bol olması hem de kullanımının kolay olması sebebiyle en çok kullanılan söndürme yöntemidir. Su, yangının üzerine döküldüğünde, yanıcı ortamdan ısı çekilerek yanma sıcaklığının düşmesine neden olmaktadır. Su, sıvı hâlden buhar haline geçerken bulunduğu ortamdan ısı alır. Örneğin 1 atm basınçta 100 o C 1 kg su sıvı hâlden buhar hâline gelirken çevresinden 2256 kj ısı çeker. Yangında kullanılan suyun sıcaklığı o C civarında olduğundan 1 kg suyun çektiği ısı 2620 kj değerine ulaşır. Bu ısı ise yanan ortamdan çekildiğinden ortam soğutulmuş ve bu sayede yanma sıcaklığının altına düşürülerek yangın söndürülmüş olur. Yanıcı maddeyi dağıtma Soğutarak söndürmenin bir başka türü de yanıcı maddeyi dağıtmaktır. Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangında oluşan toplam ısı bölündüğünden yangın yavaş yavaş sönecektir. Bu tip söndürmelerde dağıtılan yanan maddelerin çevresinde başka bir yanıcı maddenin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde yangının söndürülmesi yerine büyümesine sebebiyet verilir. Genellikle bu tip söndürmeler, ahşap gibi kütlesel olan A sınıfı yangınlarda kullanılır. Unutulmamalıdır ki bu tip söndürmeler anında yangını söndürmez. Zamana bağlı olarak sönme olayı meydana gelir. Bu tip söndürmeler, yangının yayılmasına sebebiyet verdikleri için akaryakıt yangınlarında kati surette kullanılmaz. Kuvvetli hava üfleme Yanan madde üzerine kuvvetli olarak üflenen hava, alevin sönmesine ve yanan maddenin sıcaklığının bir miktar azalmasına neden olur. Bu tip söndürme yangının yeni başladığı zaman faydalı olur. Örneği bir parça kâğıt veya bez alevinin söndürülmesidir. Belli bir aşamaya ulaşmış yangınlarda yeterli söndürmeyi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 sağlayacak üfleme veya hava akımı sağlanması pratikte imkânsız olduğundan söndürmeye yeterli olmaz. Bu durumda yapılan üfleme ve hava akımı yangının daha da büyümesine neden olur. Bundan dolayı bu yöntem kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Havayı Kesme Yanma olayının oluşmasının üç temel unsurundan biri havanın içerisindeki oksijendir. Yangın ortamından hava kesilirse veya hava içerisindeki oksijen azaltılırsa (%10 nun altına) yangın söndürülmüş olur. Bu müdahale genelde örtme, boğma, oksijeni azaltma şeklinde yapılır. Örtme: Yanan maddelerin üzerine havayı kesmek (oksijeni ortadan kaldırmak) için örtülen veya yayılan maddelerle yapılan söndürme işlemine örtme denir. Katı yanıcı madde yangınlarında ve yeni başlamış yangınlarda örtü olarak halı, kilim, branda, battaniye ve kum gibi maddeler kullanılır. Sıvı yakıtlı yangınlarında örtü olarak köpük, klor, azot, gibi maddeler kullanılır. Boğma: Yangının hava ile temasını önlemek veya yanma için gerekli oksijen oranını azaltmak amacıyla yapılan işlemdir. Boğma işlemi, özellikle kapalı yerlerdeki yangınlarda kullanılır. Kapalı bir alanda çıkan bir yangında hava girişini sağlayan kapı pencere gibi açıklıklar kapatılır ve bu sayede oksijen azalması nedeni ile yangın kendiliğinden söner. Oksijeni azaltma: Yangının söndürülmesinde havadaki oksijenin azaltılması için oksijeni azaltıcı maddeler kullanılır. Bu maddeler kimyevi tozlar, karbondioksit gazı gibi maddelerdir. Bunlar hem örtme (oksijeni kesme) hem de oksijeni azaltma suretiyle yangınları söndürücü niteliktedir. Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma Eğer yanıcı madde yanma esnasında ortamdan uzaklaştırılırsa yangın söndürülmüş olur. Bunu, yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak, yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak, ara boşluğu meydana getirmek gibi yöntemlerle yapmak mümkündür. Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak: Bu yöntemle yapılan söndürmelerde bizzat yanan maddelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu yöntem, genellikle gaz hâlindeki yanıcı maddelerin yangınlarında etkendir. Örneğin, yanan doğalgazın vanası kapatılarak yangının sönmesi sağlanır. Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak: Bu yöntemde katı, yanmaya başlamış madde büyük kütleden ayrılır. Bu sayede küçük yanan miktar ayrılarak daha büyük kütlenin yanması önlenir. Ara boşluğu meydana getirmek: Yangının genişlemesini önlemek ve zamana bağlı sönmesini sağlamak için yapılır. Özellikle orman yangılarında rüzgârın etkisiyle civardaki diğer ağaçların da tutuşmasıyla yanma olayının büyümesi söz konusu olur. Bu durumlarda yanan kısım ile yanabilecek kısım arasındaki ağaçların ortadan kaldırılmasıyla boşluk meydana getirilir. Bu sayede yangının büyümesi önlenir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Zincirleme Reaksiyonu Engelleme Yangın üzerine birtakım kimyasal maddeler püskürtülerek veya dökülerek oksijen ile yanıcı madde arasındaki reaksiyonun bozulması sağlanır. Bu kimyasal maddeler, karbondioksit, nitrojen veya halon alternatifi gazlardır. Bu gibi kimyasal tozlar ve halojenli hidrokarbonlar, yanıcı madde ile ısı üretmeyen reaksiyonlar meydana getirerek alev üreten kimyasal reaksiyonu keser ve bu sayede alevlenmeyi durur ve yangın söner. Yangınlarda bu söndürme maddelerinden bazıları bu yöntemlerden sadece birini, bazıları ise birkaçını birden kullanarak söndürme etkisi gösterir. Yangın söndürmek için kullanılan maddeleri Yangın söndürmede çok çeşitli maddeler kullanılmaktadır. Bu maddelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir. Yangın sınıflarına göre kullanılan yöntem ve maddeler ise tablo 2.4 te verilmiştir. Su: Yangın en çok kullanılan söndürücüdür. Kullanımın kolay ve en ucuz madde olmasına karşı her türlü yangında kullanılmaz. Su sprey şeklinde kullanılırsa yangını boğucu özelliği vardır. Elektriği ilettiğinden dikkatli kullanılmalıdır. Seyyar kullanım için uygun olmadığından ya tesisat şeklinde yapılarak kullanılır ya da itfaiye araçları ile kullanılır. Tablo 2.3. Yangın türlerine göre kullanılan yöntem ve maddeler Yangın çeşitleri A sınıfı B sınıfı C sınıfı D sınıfı E Cinsi Katı Sıvı Gaz Metaller Elektrik Yanıcı Odun, Doğalgaz, Magnezyum, Elektrik Akaryakıt madde kömür LPG alüminyum tesisatı Söndürme Engelleme, Soğutma, İlk elektrik Soğutma Boğma Yöntemi boğma boğma kesilir ABC tozlu, Su, Söndürücü Köpüklü, Köpüklü, Sadece D tozlu holokarbon köpüklü madde halon, CO 2 halon, CO 2 söndürücü tozlu söndürücü söndürücü Köpük: Bazı kimyasal solüsyonların su ile karıştırılmasından elde edilir. Boğucu ve kısmen soğutucu özelliğe sahiptir. Elektriği iletir. CO2: Havadan 1.5 kat daha ağırdır. Alevin üzerini kapatarak oksijeni keser, bu nedenle birincil olarak boğucu özelliğe sahiptir. Yalıtkandır, elektriği iletmez, bu nedenle elektrik kaynaklı ve motor bölmesi yangınlarında etkili söndürücü olarak kullanılmalıdır. İkincil olarak, soğutucu özelliği sahip olması nedeniyle yüzey yangınlarında etkindir. Genel maksatlı kullanılabilir. Halon: Basınç altında sıvılaştırılmış bcf tipi halon gazı, yangın söndürücü olarak kullanılır. Yangının üzerinde buharlaşır. Kısmen soğutucu ve boğucu özelliklerinin yanında esas olarak alev kırıcı özelliğe sahiptir. Elektriği iletmez. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Genel maksatlı kullanılır. (Bazı ülkelerde 2000 yılından sonra kullanımı yasaklanmıştır.) Kuru Kimyasal Maddeler: Yangın söndürme amaçlı kullanılabilecek toz hâline getirilmiş kimyasal maddelerdir. Alev kırıcı ve kısmen boğucu özelliğe sahiptir. Soğutucu değildir, elektriği iletmez. Genel olarak; Sulu yangın söndürücüler katı yangınlarında Köpüklü söndürücüler katı ve sıvı yangınlarında Kuru tozlu yangın söndürücüler her türlü yangında Halokarbon gazlı söndürücüler elektrik ve elektronik cihaz yangınlarında Kullanılabilir. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Yangından korunma ve yangın güvenliği konusunda alınması gereken önlemler iki bölümde toplanabilir. Bunlar pasif önlemler ve aktif önlemlerdir. Yapılarda yangın risklerini azaltmak, yangınların gelişip yayılmalarını önlemek ve yapı içi yangın güvenliğini sağlamak için daha mimari tasarım çalışmaları pasif yangın güvenlik tedbirlerinin temelini oluşturur. Yangın uyarı ve söndürme sistemlerini içeren sistemler de aktif yangın güvenlik önlemlerini oluşturur. Yangına alınacak önlem, yangını tanımakla orantılıdır. Yanan ve yanması muhtemel maddeler, yangın yükü ve diğer şartlar iyi belirlenirse bu durumda alınacak önlemler de o derece etkili olur. Bunun eğitimde önemlidir. Bilinçsiz yapılan müdahale yangını söndürmek yerine hızlandırabilir. Pasif ve aktif yangın önleme sistemleri sonraki bölümlerde incelenmiştir. Yangın Önleme Sistemleri Pasif Sistemler Aktif Sistemler - Mimari tasarım - Yapı özellikleri - Yanmaz malzeme kullanımı Yangın Algılama ve Uyarı sistemleri Yangın Engelleme ve söndürme sistemleri Şekil 2.8. Yangın önleme sistemlerinin sınıflandırılması Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Pasif Yangın Güvenliği Önlemleri İnsanların yoğun ve kalabalık yaşadıkları yerlerdeki en büyük tehlikelerin başında yangın gelmektedir. Bundan dolayı en önemli husus öncelikle yangının çıkmaması için adımlar atılmasıdır. Bu adımalar binalarda mimari şekilden tutunda kullanıcıya kadar her durumu kapsar. Binanın mimari tasarımı, yapılırken kullanılan malzemeler, pasif yangın güvenliği önlemlerinin esasını oluşturur. Binayı oluşturan elemanlar ve malzemelerin yangına direnç göstermeleri ve çıkan yangınların binanın diğer bölümlerine sıçramasını önleyecek nitelikte olmaları gerekir. Pasif yangın önlemleri; bölmeler, kaçış yolları, asansörler, pozitif basınçlı merdivenler, elektrik tesisatı ve klima-havalandırma tesisatlarını kapsamaktadır. Yangın sırasında en güvenli yerler kaçış yollarıdır. Bölmeler Binaları oluşturan ve yangın açısından dikkat edilmesi gereken kısımlardır. Binalarda bölmeler yangına dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır. Son yıllarda sık kullanılmaya başlanan sentetik malzemeler bu açıdan risk oluşturmaktadır. Binanın bir bölümünde oluşan bir yangın sıcaklık artışı meydana getirir. Bölmeleri oluşturan malzemeler bu sıcaklığa dirençli değilse yangını bölme duvarlarından diğer bölmelere ulaştırır. Özellikle yalıtım amaçlı kullanılan malzemeler çok büyük risk oluşturmaktadır. Yangına dayanıklı yapılan duvarlar, kapı ve pencereler yangının diğer bölmelere ulaşmasını engeller. Kaçış yolları Özellikle büyük binalarda, kalabalık insan topluluklarının bulunacağı konferans salonları, sinemalar, eğlence yerleri gibi mekânlarda insanların yangından kaçabilecekleri kapasiteye uygun kaçış yolları düzenlemelidir. Bu kaçış yolları levhalar ile desteklenmelidir. Pozitif basınçlı merdivenler Yüksek binalarda kullanılan pasif yangın önlemlerinden biridir. Yapılan bu merdivenlere atmosfer basıncından daha yüksek basınçta hava pompalanır. Yangın sırasında bu merdivenlerdeki basınç yüksek olduğundan yanma sonucunda ortaya duman bu merdivenlere giremeyeceğinden burada bulunun insanlar güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olurlar. Bu merdivenlerde yangın sırasında sürekli pozitif basınç oluşması için buraya açılan kapıların kapalı tutulmasına dikkat edilmedir. Yangın merdivenleri Binalarda yangın konusunda alınan pasif önlemlerden biri de yangın merdivenleridir. Bu merdivenler gerek binadaki insanların yangından kolay tahliyesini gerekse itfaiyecilerin yangına müdahalesini kolaylaştırır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Asansörler Yangın sırasında asansörler kullanılmamalıdır. Yapılan araştırmalara göre yangınlarda, asansörlerin hem yangının büyümesini hem de dumanı yayarak boğulmalara neden olduğu görülmüştür. Bundan dolayı asansörler pozitif basınç altında tutulmalıdır. Elektrik tesisatı Binanın elektrik tesisatı yangına dayanıklı şekilde yapılmalıdır. Havalandırma ve klima tesisatı Birçok binada havalandırma ve klima tesisatları vardır. Bu sistemlerde bina bölümleri kanallar ile birbirlerine bağlıdır. Bundan dolayı yangın sırasında oluşan duman ve alev, kanallar vasıtası ile diğer bölümlere geçebilir. Bu önlemek için kanallar içerinde yangın önleyici damperler kullanılmalıdır. Bireysel Etkinlik Yaşadığınız ve en çok gittiğiniz binalarda hangi pasif yangın önlemlerinin olduğunu inceleyiniz. Aktif Yangın Önlem Sistemleri Yangın yönünden alınacak aktif önleme sistemleri, yangının başlangıcını haber veren sistemler ve söndürülmesinde kullanılan sistemlerini kapsar. Aktif önleme sistemleri, yangın algılama uyarı sistemleri ile yangın engelleme ve söndürme sistemleri olmak üzere iki başlık altında incelenecektir. Yangın algılama ve uyarı Sistemleri Yangına ne kadar erken müdahale edilirse yangının büyümesi ve kontrolden çıkması o denli önlenmiş olur. Yangın uyarı cihazları sesli ve görüntülü olarak yangının çıktığını haber verir. Önemli bazı yerlerde her iki alarm birden kurulabilir. Binaların, otelleri, fabrikalarının, ulaşım araçlarının yapısı ve kullanım özelliğine göre seçilen uyarı cihazları bir kontrol paneline bağlı olarak çalışmaktadır. Kontrol paneli sürekli çalışan personelin bulunduğu yere monte edilir ve sürekli olarak kontrol sağlanır. Cihazlardan alınan uyarı sonucunda personel, sesli ve ışıklı olarak uyarılmaktadır. Şekil 2.9. Yangın sesli ve ışıklı uyarı cihazları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Yangın algılama sistemleri (Detektörler) Eğer yangın ne kadar erken belirlenirse söndürülmesi de o kadar kolay ve kısa olur. Belirli nedenlerle binaların çeşitli yerlerinde yangı çıkabilir. Bu gibi yerlerde çıkan yangınların erken fark edilmesi için otomatik yangın algılama cihazları geliştirilmiştir. Bu cihazlar aşağıda anlatılmıştır. Alev algılama cihazı Bu tür cihazlar kolayca tutuşabilen sıvıların bulunduğu yerler ile açık alanlarda çıkacak yangınların ihbarı için kullanılır. Ayrıca alev algılama cihazları ultraviyole ve kızılötesi ışınlara karşı da hassastır, bu cihazlar bu ışınların oluşumunu da ihbar eder. Duman algılama cihazı Şekil Alev algılama cihazı Tamamen kapalı bölümlerde duman algılama cihazı tavsiye edilir. Duman algılama cihazı genel alarm devresini otomatik olarak uyararak alarm verilmesini sağlar. Ayrıca duman algılama cihazları otomatik olarak söndürücüleri de kumanda eder. Binalarda özellikle otellerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Isı algılama cihazı Şekil Duman algılama cihazı Duman ve alev algılama cihazları yanlış alarm verme ihtimaline karşı iş gereği sıcak olan bölümlerde ısı algılama cihazları kullanılır. Bu cihazlar, bir bölümdeki sıcaklık belirli bir derecenin üstüne çıktığında alarm verir ve söndürücüyü kumanda ederek yangına otomatik müdahaleyi sağlar. Şekil Isı algılama cihazı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Gaz algılama cihazı Gaz algılama cihazları; yanıcı ve zehirli gazları algılayarak uyarı verir. Genellikle gaz yakıtların kullanıldığı alanlarda veya kolay buharlaşan yanıcı sıvıların üretildiği, depo edildiği, kullanıldığı yerlerde oluşabilecek gaz veya buhar kaçakları sonucunda herhangi bir nedenle oluşacak kıvılcım ile parlama ve patlama tehlikesini algılamak amacıyla kullanılmaktadır. Yangın Söndürme Sistemleri Şekil Gaz algılama cihazı Yangınlara müdahale etmek için geliştirilmiş çok çeşitli sistemler bulunmaktadır. Yangın riski taşıyan mekânlarda yangının yayılmadan söndürülmesi amacıyla kullanılan yangın söndürme sistemlerinin önemlileri aşağıda sıralanmıştır. Sabit yangın tesisatı-hortum sistemleri Çıkan bir yangında yapılması gereken önemli bir husus yangın türünün belirlenmesidir. Okullar, resmî kurumlar, oteller, spor salonları, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde A sınıfı yangınları su kullanarak önlemek amacıyla bina içinde yerleştirilen sabit boru tesisatı, yangın dolapları ve hortumları sabit boru-hortum sistemlerini oluştururlar. Binada diğer yangın söndürme sistemleri kurulmuş olsa bile, sabit boru-hortum sistemleri gerekli tamamlayıcı olabilir. Şekil Yangın dolabı Otomatik Sprinkler (Fıskiye) Sistemleri Sprinkler sistemleri yangın esnasında otomatik olarak harekete geçerler. Söndürücü akışkan olarak su kullanılır. Sprinkler sistemleri bina içinde bir dizi sabit boru ve bu borulara bağlı boşalma fıskiyelerinden (sprinkler'ler) nden oluşur. Yangın sırasında açığa çıkan duman, gaz veya ısı etkisini algılayan cihazlar devreye girerek suyun fıskiyeden akmasını sağlar. Bu şekilde yangına ilk müdahale yapılmış Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 olur. Genellikle Sprinkler sistemleri, suyun fazla zarar vermeyeceği otel odaları, mağazalar, ağaç, lastik, tekstil endüstrisi gibi yerlerde kullanılır. Su Sprey Sistemleri Şekil Tavan su fıskiyesi Su sprey sistemleri sprinkler sistemlerine benzerler, sadece kullanılan fıskiye tipi farklıdır. Fakat bu sistemler suyu istenilen şekilde istenilen yere büyük bir hassaslıkla göndermek üzere dizayn edilirler. Su sprey sistemleri esas olarak parlayıcı sıvı ve gazların işlem gördüğü tesisler, bu sıvı ve gazların depolanmasında ve taşınmasında kullanılan tankların ve yapı elemanlarının bulunduğu mahallerde kullanılırlar. Köpük-Su Sprinkler Sistemleri Yangına müdahale edilirken uygun söndürme sistemi seçilmelidir. Köpük-su sprinkler sistemlerinde söndürücüler akışkan olarak su yerine fıskiyelerden köpük akıtırlar. Sistem aktif hâle elle ya da yangın algılayıcı araçlar kullanılarak kontrol vanasının açılmasıyla geçirilir. Bu sistemler genel olarak, parlayıcı ve yanıcı sıvıların tehlike oluşturduğu yerlerde kullanılırlar. Köpük Sistemleri Köpük konsantresi ile belli oranda su karıştırılarak köpük elde edilir. Bu köpük yangın üzerine boşaltılarak yangının hava ile teması kesilir. Şekil Tavan köpük sistemi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Kuru Kimyasal Söndürme Sistemleri Gaz ve sıvı yangınlarında diğer söndürme sistemleri etkili değilse kuru kimyasal maddeler kullanılır. Sistem ya manuel ya da yangın algılayıcıları ile otomatik olarak aktif hâle getirilir. Kuru kimyasal tozlar yüksek basınçta bulunan azot ya da karbondioksit gazı yardımıyla akışkan hâle getirilerek yangın üzerine gönderilir. Halojenli Yangın Söndürme Sistemleri Söndürücü akışkan olarak Halon 1211, Halon 1301, gibi gazlar kullanılır. Bu söndürücüler elektronik cihaz yangınlarında, bilgisayar odaları, parlayıcı ve yanıcı sıvı depoları, elektrik kablo kanalları, elektrik motor yangınlarında ve boya fırınlarında oluşan yangınlarda kullanılır. Halojenlerin oluşturduğu yangın söndürücü bileşikler içerdiği nedeniyle ozon tabakasına zarar vermektedir. Bundan dolayı bu söndürücüler için birçok ülkede kısıtlamalar getirilmiştir. Ayrıca halojenlerin yangında kullanılması sonucunda ortaya zehirli gazlar çıkmaktadır. Bunun için eğer halojenler kullanılacaksa oluşacak zehirli gazlara karşı önlem alınmalıdır. Halojenlerin bu dezavantajından dolayı bu söndürme maddesi yerine söndürücü akışkan olarak NAF-S-III ya da FM200 gazı kullanılmaktadır. Karbondioksit Yangın Söndürme Sistemleri Karbondioksit, yakıt ile oksijen temasını keserek söndürme sağlar. Yüksek basınç tüplerinde ya da alçak basınç tüplerinde kolaylıkla kullanılırlar. Bu tüpler kullanım yerlerine göre istenilen boyutlarda yapılabilir. Bundan dolayı çok yaygın kullanılan söndürücüdür. Ayrıca yangın tesisatı şeklinde yapılarak sabit de kullanılır. Karbondioksit elektriği iletmediğinden elektrik ve elektronik cihazların korunmasında kolaylıkla kullanılabilir. Ancak ortam içerinde hacimsel olarak % 5 ten fazla olduğunda boğucu özelliğinden dolayı insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Bundan dolayı kullanılırken buna karşı önlem alınmalıdır. Şekil CO 2 yangın tüpleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 Ödev Bir petrol istasyonunda çıkan yangında hangi söndürme sistemi kullanılmalıdır? Ynagın başlangıcından söndürülünceye kadar geçen sürede ne gibi önlemler alınmalıdır? Ödev Kömürün çıkarılması depolanması ve yakılması sırasında oluşan tehlikler ve bunlar için alınabilecek önlemler nelerdir? Özet Yangınlar A,B,C,D sınıfı yangınlar olmak üzere dört grupta toplanır. Bazı gruplamalarda da elektrik yangınları da E sınıfı olarak bu dört gruba dâhil edilir. Yangınlarla mücadele pasif ve aktif olmak üzere ikiye ayrılır. Pasif yangın önleme ve mücadele yapının mimari özelliklerini kapsarken aktif sistemler yangınların erken tespiti ve bunları önleme sistemlerini kapsar. Aktif yangın önleme ve söndrüme sistemleri de iki başlık altında toplanır. Birincisi yangının başlangıcını algılayıp uyarı veren uyarı sistemlerini, ikincisi ise yangın başlangıcından itibaren söndürülme sistemlerini kapsar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. A, B, C, D harfleri tek başına yangın açısından neyi ifade eder? a) Hortum tipleri b) Yanma türleri c) Yangın türleri d) KKT çeşitleri e) Hiçbir şey 2. Bir yangın sonrası meydana gelen ürünlere aşağıdakilerden hangisi dâhil edilemez? a) Isı b) Oksijen c) Zehirli gazlar d) Duman e) Işık, alev 3. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerdendir? a) Yayılma b) Hepsi c) Elektrik d) Çökme e) Isı 4. Odun, kömür ve plastik gibi maddeler hangi tür yangın sınıfına girer? a) Elektrik yangınlarına b) Gaz yangınları c) Sıvı yangınları d) Metal yangınları e) Katı türü yangınları 5. Kuru kimyasal tozlar hangi yangınlarda söndürücü olarak kullanılmaz? a) Yakıt yangınları b) Metal yangınları c) Ahşap malzeme yangınları d) Elektrik yangınları e) LPG yangınları 6. Bir söndürme maddesi olan suyun dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? a) Su ucuzdur ve bol miktarda bulunur. b) Su akıcıdır taşıması kolay olur. c) Katı türü yanıcı maddelerin en ideal söndürücüsüdür. d) Su iletkendir elektriği iletir. e) Su ısıyı düşürür, müdahaleciyi ısıdan ve ateşten korur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 7. Aşağıdakilerden hangisi suyun hangisi suyun yangın söndürme konusundaki özellikleri arasında yer almaz? a) Su ucuzdur. b) Her yerde bulunur. c) Su kolay taşınır. d) Muhafazası kolaydır. e) Yatay ve dikey yüzeylere yapışır 8. A türü yangınlarının en iyi söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? a) CO2 b) Halon c) Su d) KKT e) Köpük 9. Yanıcı sıvı yangınları hangi sınıf yangınlardandır? a) D sınıfı b) C sınıfı c) B sınıfı d) A sınıfı e) E sınıfı 10. Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama cihazından değildir? a) Alev algılama cihazı b) Duman algılama cihazı c) Gaz algılama cihazı d) Isı algılama cihazı e) Hız algılama cihazı Cevap Anahtarı 1.C, 2.B, 3.B, 4.E, 5.D, 6.D, 7.E, 8.C, 9.C, 10.E Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yangın Not: Sunumun bazı kısımları güncel değildir. Derste güncel ifadelerle anlatılmıştır. Bu sunum Kimya Öğretmeni Elif Hanım tarafından

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI 523EO0117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

İŞYERLERİ İÇİN YANGIN GÜVENLİK EĞİTİMİ

İŞYERLERİ İÇİN YANGIN GÜVENLİK EĞİTİMİ İŞYERLERİ İÇİN YANGIN GÜVENLİK EĞİTİMİ İşyerleri İçin Yangın Güvenlik Eğitiminin Amacı: İşyerlerinde yangınla mücadele için gerekli bütün önlemleri almak, Müdahale ve Tahliye Ekiplerini oluşturmak, Oluşturulan

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

YANICI/PARLAYICI SIVI DEPOLANAN BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YANICI/PARLAYICI SIVI DEPOLANAN BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 YANICI/PARLAYICI SIVI DEPOLANAN BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Akın ÖNER Özet: Bu çalışmada, yanıcı/parlayıcı

Detaylı

Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr

Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr KİMYASAL TEHLİKELER Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek kimyasal risk etmenleri: Tozlar: Sınıflandırılması (organik tozlar, inorganik tozlar) Mesleki

Detaylı

YANGIN NEDİR? Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına denir.

YANGIN NEDİR? Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına denir. YANGIN YANGIN YÖNETİMİ YANMA Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için; yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir.

Detaylı

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA. ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA. ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü PARLAMA, PATLAMA, YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA YANMA OLAYI Yanıcı

Detaylı

BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ

BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ Türkiye ve Dünyada zaman zaman görülen ve büyük maddi ve manevi zararlara yol açan yangın, günümüzde yapı tekniği açısından önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Yapılar

Detaylı

CUMHURİYET HÜRRİYET RADİKAL MİLLİYET AKŞAM SABAH POSTA

CUMHURİYET HÜRRİYET RADİKAL MİLLİYET AKŞAM SABAH POSTA CUMHURİYET MİLLİYET AKŞAM SABAH HÜRRİYET RADİKAL POSTA En iyi yangın söndürme yöntemi tedbir almaktır. Eğitilmiş bilgili toplumlar için yangın bir sorun olmaz. Yangınlara neden olan faktörlerle savaşalım.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI GEMİ YANGIN TESİSATI RESMİ 521MMI605

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI GEMİ YANGIN TESİSATI RESMİ 521MMI605 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI GEMİ YANGIN TESİSATI RESMİ 521MMI605 ANKARA 2012 Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış

Detaylı

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ateş: Yanma olayının gözle

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SEKTÖR RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SEKTÖR RAPORU Hazırlayan : Ece Kefeli Mayıs, 2004 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 4 1.1. YANGIN... 4 1.2. YANGIN SINIFLARI... 4 1.2.1. A SINIFI YANGINLAR...

Detaylı

YANGIN. Evlerimizde ve işyerimizde her zaman yangınla karşı karşıya kalmak içten bile değil.

YANGIN. Evlerimizde ve işyerimizde her zaman yangınla karşı karşıya kalmak içten bile değil. YANGIN İnsanoğlu tarih boyunca çeşitli tabi afetlerle karşı karşıya kalmış ve bunların acılarını her zaman yüreğinde hissetmiştir. Oysa bazı doğal afetler dışında (sel,deprem vs.) ihmal, aşırı güven ve

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2014 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur. yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri

1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri 1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri Yanma, bir maddenin oksijenle tepkimesidir. Dolayısı ile bir kimyasal olaydır. Örneğin, C + O₂ CO₂ ΔH = - 394 kj Karbo Oksijen Karbondioksit gibi. Bunun için genellikle

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2012 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur.yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama YANGIN Yangın, kısaca " yanıcı özellik gösteren katı sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanması" olarak tanımlanabilir. Yanma olayı ise yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, girdileri oluşturduğu

Detaylı

YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ

YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ EYLEM ÖZGÜL ZEYTÜNLÜ ARTI YANGIN PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞTİ. i İÇİNDEKİLER ii Sayfa SİMGE LİSTESİ... v KISALTMA LİSTESİ... vi ŞEKİL LİSTESİ... vii ÇİZELGE LİSTESİ...

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI DENİZ ARACI YANGIN TESİSATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ. Eğitimci www.uzmanrehberi.org İş Güvenliği Uzmanı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ. Eğitimci www.uzmanrehberi.org İş Güvenliği Uzmanı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ Eğitimci www.uzmanrehberi.org İş Güvenliği Uzmanı 1 YANMA NEDİR? YANMA BİR KİMYASAL OLAY OLUP, YANICI MADDELERİN BELİRLİ BİR ISI SEVİYESİNDE

Detaylı

Modern Yangın Alarm ve Söndürme Sistemleri

Modern Yangın Alarm ve Söndürme Sistemleri 93 TESKON / TES - 038 MMO» bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalanndan sorumlu değildir. Modern Yangın Alarm ve Söndürme Sistemleri ALMÜTA.Ş.-ALARKO MAKİNA

Detaylı

www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 02.01.2012

www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 02.01.2012 1 www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 2 AJANSLARA DÜġEN HABERLER Cips fabrikasında yangın 18/06/2007 KOCAELĠ'nde, patates cipsi üreten bir fabrikada yangın

Detaylı

Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman

Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman Sezer ASLAN Yangın Eğitim Uzmanı ve Danışman EĞİTİM KONULARIMIZ YANMA-YANGIN NEDİR YANGIN ÜÇGENİ YANMANIN OLUŞUM TEORİSİ YANGIN SÖNDÜRME TEKNİKLERİ YANGIN ÇEŞİTLERİ YANGIN ÇIKIŞ NEDENLERİ YANGIN ETKENLERİ

Detaylı