Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1"

Transkript

1 Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1 1. MADDE/KARIÞIM VE ÞÝRKET/MÜESSESEYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1.1 Ürün belirleyici Preparatlarýn tanýmlanmalarý TÝCARÝ ADI: COLORANTE VERDE TÝCARÝ KOD: PPVERDE 1.2 Maddenin/karýþýmýn baþlýca kullaným alanlarý ve sakýncalý durumlar 1.3 Emniyet kartý üreticisine iliþkin bilgiler Þirket Smaltochimica S.p.A. Via del Crociale, Spezzano di Fiorano (MO) ITALY Tel Fax Emniyet veri þemasý mesul yetkili þahýs: 1.4 Acil durumlar için telefon numarasý Smaltochimica S.p.A. Tel (sirasinda çaliþma saatleri) 2. RÝSK TANIMLARI 2.1 Maddenin veya karýþýmýn sýnýflandýrmasý 67/548/CE, 99/45/CE Yönetmelikleri ve sonraki deðiþikliklerin kriterleri: Özellikler / Semboller: Hiçbiri. R ifadeleri: Ýnsan saðlýðýna ve çevreye zararlý fiziki-kimyasal etkileri: Baþka hiçbir risk taþýmaz 2.2 Etiket unsurlarý R ifadeleri: Özel hazýrlýklar: Ýstek üzerine, profesyonel kullanýmcýlar için güvenlik bilgi levhasý temin edilir. 2.3 Diðer tehlikeler Diðer riskler: Baþka hiçbir risk taþýmaz 3. MALZEME ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLEÞÝM / BÝLGÝLER Kimyasal nitelendirmeler: Organik pigmentlerin sulu çözeltileri 3.1 Maddeler 3.2 Karýþýmlar Madde ve ilaçlarýn sýnýflandýrmasý, etiketlenmesi ve ambalajlanmasýna iliþkin Tüzük ile CEE 67/548 Yönetmeliði'ne göre tehlikeli kabul edilen komponentler ve iliþkin sýnýflandýrma: 5% - 10% alkylarly polyglycol ether CAS: (Kimyasal Kuramsallar Servisi) R52/53 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H % - 5% Alkyl arly polyglycol ether sulphate, sodium salt CAS: (Kimyasal Kuramsallar Servisi) R52/53 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H ÝLK YARDIM YOLLARI: 4.1 Ýlk yardým önlemlerinin tanýmý Deri ile temas etmesi halinde: Bir parça su ve sabunla yýkayýn. Deri ile temas etmesi halinde: Sayfa numarasý 1 ilgili 5

2 Gözle temas ettiði takdirde acil olarak bir miktar suyla hafifçe yýkayýn ve týbbi yardým alýn Yutulmasý halinde: Hiçbir koþulda kusturmaya çalýþmayýn. ACÝL OLARAK TIBBÝ YARDIM SAÐLAYIN. Solunmasý halinde: Yaralýyý açýk havaya çýkarýnýz ve sýcak tutarak dinlenmesini saðlayýnýz. 4.2 Gerek akut gerekse gecikmeli baþlýca belirti ve etkileri 4.3 Derhal bir doktora baþvurulmasý ve özel bir tedaviye tabi tutulmasý gerektiðini gösterir Tedavi: 5. YANGINLA MÜCADELE KURALLARI 5.1 Yangýn söndürme araçlarý Uygun yangýn söndürme araçlarý: Su. Karbondioksit (CO2). Emniyet nedenlerinden ötürü kullanýlmamasý gereken yangýn söndürme araçlarý: Hiçbir özelliði yoktur. 5.2 Maddenin veya karýþýmýn sebep olduðu özel tehlike durumlarý Patlama ve yanmanýn yol açtýðý gazlarý solumayýnýz. Yanma aðýr duman meydana getirir. 5.3 Ýtfaiyeciler için uyarý Uygun solunum cihazlarý kullanýnýz. Yangýný söndürmek için kullanýlan kirli suyu ayrý olarak toplayýnýz. Þehir kanalizasyonuna akýtmayýnýz. Emniyet þartlarý dahilinde mümkünse, hasar görmemiþ olan kaplarý tehlikeli alandan uzaklaþtýrýnýz. 6. RASTLANTISAL SALINIMLARIN ÖLÇÜLMESÝ 6.1 Önlemler, kiþisel korunma cihazlarý ve acil durum prosedürleri Kiþisel korunma cihazlarý kullanýnýz. Kiþileri emin bir yere götürünüz. 7 ve 8. maddede belirtilen koruyucu önlemleri uygulayýnýz. 6.2 Çevresel önlemler Topraða/yer altýna sýzmasýný engelleyiniz. Yüzey sularýna veya þehir kanalizasyonuna akmasýný engelleyiniz. Kirli yýkama suyunu toplayýnýz ve imha ediniz. Gaz kaçaðý veya su yollarýna, topraða ya da kanalizasyon sistemine sýzmasý durumunda yetkili mercilere haber veriniz. Toplama için uygun malzeme: emici, organik malzeme, kum 6.3 Temizlik ve yayýlmayý önleyici yöntem ve malzemeler Bol su ile yýkayýnýz. 6.4 Baþka bölümlere göndermeler 8 ve 13 paragrafýna bakýnýz 7. AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA: 7.1 Güvenli toplama için önlemler: Deri ve gözler ile temasýndan ve buhar ve sislerin solunmasýndan kaçýnýnýz. Çalýþýrken yiyip içmeyin. Tavsiye edilen koruma cihazlarý için paragraf 8 e gönderme yapýlmaktadýr. 7.2 Olasý uyumsuzluklar dahil olmak üzere, emin bir depolama koþullarý Yiyecek ve içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Birbiri ile baðdaþmayan materyaller: Hiçbir özelliði olmayan Ýstenilen depolama bilgileri: Ýyi derecede havalandýrýlan bölümler 7.3 Özel son kullaným/kullanýmlar Hiçbir özel kullanýmý yoktur 8. AÇMA KONTROLLERÝ/KÝÞÝSEL KORUNMA: 8.1 Kontrol parametreleri TLV TWA (Baþlangýç limit deðerleri ve vasati zaman aðýrlýðý) - TLV STEL ( Kýsa süreli limit açýða çýkarýmý : kimyasal veya biyolojik madde içerisindeki maksimum hava çalýþan kiþi tarafýndan 15 dakialkyl arly polyglycol ether sulphate, sodium salt - Index: NA, CAS: , EC No: NA TLV TWA (Baþlangýç limit deðerleri ve vasati zaman aðýrlýðý) - TLV STEL ( Kýsa süreli limit açýða çýkarýmý : kimyasal veya biyolojik madde içerisindeki maksimum hava çalýþan kiþi tarafýndan 15 dak 8.2 Maruziyet kontrolleri Göz korumasý: Normal kullaným için gerekli deðildir. Her halükarda doðru iþ kurallarýna uygun hareket ediniz. Derinin Korunmasý: Normal kullaným için herhangi özel bir önlem alýnmasý gerekmez. Ellerin korunmasý: Normal kullaným için gerekli deðildir. Sayfa numarasý 2 ilgili 5

3 Solunumla Ýlgili Korunma: Normal kullanýmda ihtiyaç yoktur. Termik riskler: Çevresel maruziyet kontrolleri: Maruz Kalma Limitleri Yok Maruz kalýnma limit/limitleri (Hükümete baðlý endüstriyel hijyenistler Amerika Konferansý): Hiçbiri Çevreye Maruz Kalma Kontrolu Yerel havalandirma sistemi kirli maddelerin atmosfere karismasini engellmek için uygun filitreleme ile hazir hale getirilmelidir. Su içeren ürün yada atiklar toplanmali, önleyici tedbirler alinmadan aritma yada kanallara gönderilmemelidir. Bakiniz (DLgs 152/99). 9. FÝZÝKSEL ve KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝ: 9.1 Genel fiziki ve kimyasal özelliklerine iliþkin bilgiler Görüntü ve renk : Yesil pasta Koku: Kokusuz Ph deðeri : 7 Ýlk kaynama noktasý ve kaynama aralýðý:100 C Nispi yoðunluk: c.a 1,5 Suda çözünürlük: Su içindeki dagilimi 9.2 Diðer bilgiler 10. STABÝLÝZE VE REAKSÝYONA GÝRME KABÝLÝYETÝ 10.1 Reaktiflik Normal þartlarda sabit 10.2 Kimyasal stabilite Normal þartlarda sabit 10.3 Tehlikeli tepki olasýlýðý 10.4 Sakýnýlmasý gereken durumlar: Normal koþullarda duraðandýr (Stabildir) Uyumsuz malzemeler: Hiçbir özelliði yoktur Tehlikeli ayrýþma ürünleri: Hiçbiri. 11. ZEHÝRLÝ MADDELERLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 11.1 Toksikolojik etkilerine iliþkin bilgiler Preparattan türeyen zehirli etkileri belirlerken her maddenin bileþimine bakýlmalýdýr. Aþaðýdaki açýklamalar preparatýn içeriðindeki ana maddeler ile baðlantýlý zehirleyici etki bilgilerini içermektedir. Test: LD50 Yol/güzergâh: Oral Cins: Fare > 5000 mg/kg Test: LC50 Yol/güzergâh: Soluma Cins: Fare = 1010 mg/l Süre: 4h 12. EKOLOJÝK (ÇEVREBÝLÝMSEL) BÝLGÝLER 12.1 Toksisite Doðru uygulama yöntemleri kullanýldýðý takdirde bu ürünün çevreye olumsuz herhangi bir etkisi ortaya çýkmaz. Suda yaþayan organizmalar için zararlýdýr, sulu ortamda uzun vadeli ters etkilere sebep olabilir. Test: LC50 Cins: Fish Duration h: 96 mg/l: Süreklilik ve ayrýþabilirlik 12.3 Biyo birikim potansiyeli 12.4 Toprakta hareketlilik 12.5 PBT ve vpvb deðerlendirme sonuçlarý Çevre için tehlikeli maddeler listesi ve bunu iliþkin sýnýflandýrma: 5% - 10% alkylarly polyglycol ether CAS: (Kimyasal Kuramsallar Servisi) % - 5% Alkyl arly polyglycol ether sulphate, sodium salt CAS: (Kimyasal Kuramsallar Servisi) Diðer zararlý etkileri Sayfa numarasý 3 ilgili 5

4 13. ÝMHA ETME FAKTÖRLERÝ 13.1 Atýklarý iþleme yöntemleri Mümkünse geri toplayýn. Bunu yaparken; yerel ve ulusal prosedürleri harfiyen uygulayýn. 14. NAKLÝYE BÝLGÝLERÝ 14.1 BM numarasý: Nakliye kurallarýna göre tehlikeli sýnýfýna girmemektedir Uygun BM taþýmacýlýk ismi: 14.3 Taþýmacýlýk için tehlike sýnýfý/sýnýflarý: 14.4 Ambalaj grubu: 14.5 Çevresel zararlar 14.6 Kullanýcýlar için özel önlemler 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC Yönetmeliði ne göre yýðýn halinde taþýma Yönetmeliði ne göre çevreyi kirletici: Numara 15. USULE UYGUNLUK BÝLGÝLERÝ 15.1 Madde veya karýþýma iliþkin saðlýk, emniyet ve çevre özel kural ve yasalarý 67/548/EEC Yönetmeliði (Tehlikeli maddelerin sýnýflandýrýlmasý, ambalajlanmasý ve etiketlenmesi). 99/45/EEC Yönetmeliði (Tehlikeli preparatlarýn sýnýflandýrýlmasý, ambalajlanmasý ve etiketlenmesi). 98/24/EC Yönetmeliði (Kimyasal maddelerle çalýþmalara iliþkin riskler). 2000/39/EC Yönetmeliði (Çalýþanlarýn maruziyet limit deðerleri); 2006/8/CE Yönetmeliði. 1907/2006 sayýlý Avrupa Komitesi Yönetmeliði (REACH - Kimyasallarýn Kaydý, Deðerlendirilmesi, Ýzni ve Kýsýtlanmasýný öngören Avrupa Birliði Mevzuatý), 1272/2008 sayýlý Avrupa Komitesi Yönetmeliði (CLP - Sýnýflandýrma, Etiketleme, Ambalajlama), 790/2009 sayýlý Avrupa Komitesi Yönetmeliði (1 ATP CLP - Sýnýflandýrma, Etiketleme, Ambalajlama Teknik Uygulamasý), 453/2010 sayýlý Avrupa Birliði Yönetmeliði (Ek I). Uygulanabildiði koþullarda aþaðýdaki usule uygunluk þartlarýna baþvurun: 199/13/EC (UOB) 15.2 Kimyasal güvenlik deðerlendirmesi Numara 16. DÝÐER BÝLGÝLER H412 Sudaki organizmalar için zararlý. Su ortamýnda uzun süreli etkilere neden olabilir. Ýþbu kartýn tüm bölümleri 453/2010/UE Yönetmeliði ne uygun olarak güncellenmiþtir. Bu doküman uygun eðitimi almýþ ehil bir kiþi tarafýndan düzenlenmiþtir. Temel bibliyografik kaynaklar: ECDIN - Çevresel Kimyasal Veri ve Network (Þebeke) Bilgileri - Ortak Araþtýrma Merkezi, Avrupa Topluluðu Komisyonu SAX's ENDÜSTRÝYEL MATERYALLERÝN TEHLÝKELÝ ÖZELLÝKLERÝ - Sekizinci basým - Van Nostrand Reinold CCNL - Ek 1 Ek Ayrýntýlý Danýþma Bibliyografyasý Bunun içerdiði enformasyon yukarýdaki belirtilen günde beyan edilen bilgimize dayalýdýr. Sadece bir tek ürünü iþaret etmekte ve özel bir kalite garantisi taþýmamaktadýr. Bu bilginin uygunluðunu garanti etmek ve belirtilen uygun þekilde tamamlamak kullanýcýnýn görevidir. Bu MSDS kendisinden bir önceki ile yer deðiþtirir veya bir öncekini iptal eder. ADR: CAS: CLP: DNEL: EINECS: GefStoffVO: GHS: IATA: IATA-DGR: ICAO: ICAO-TI: Sayfa numarasý 4 ilgili 5 Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararasý Taþýmacýlýðýna Ýliþkin Avrupa Anlaþmasý Kimyasal Kuramlar Servisi (Amerikan Kimya Derneði bölümü). Sýnýflandýrma, Etiketleme, Ambalajlama. Türetilmiþ etki gözlemlenmeyen seviye Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri Tehlikeli Maddeler Yönetmeliði, Almanya. Kimyasallarýn Sýnýflandýrýlmasý ve Etiketlenmesi için Global Uyumlaþtýrma Sistemi. Uluslararasý Hava Taþýmacýlýðý Birliði. "Uluslararasý Hava Taþýmacýlýðý Birliði" (IATA) Tehlikeli Yük Mevzuatý. Uluslararasý Sivil Havacýlýk Organizasyonu "Uluslararasý Sivil Havacýlýk Organizasyonu" (ICAO) Teknik Þartnamesi.

5 IMDG: INCI: KSt: LC50: LD50: PNEC: RID: STEL: STOT: TLV: TWATLV: WGK: Uluslararasý Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu. Uluslararasý Kozmetik Ýçerik Sözlüðü Patlama katsayýsý. Test popülasyonunun yüzde 50'si için öldürücü konsantrasyon. Test popülasyonunun yüzde 50'si için öldürücü doz. Öngörülen etkisiz konsantrasyon Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararasý Taþýmacýlýðýna Ýliþkin Yönetmelik Kýsa Süreli Maruziyet limiti Spesifik Hedef Organ Toksisitesi. Eþik Deðeri. Günde 8 saatlik zaman aðýrlýklý ortalamasý için Eþik Deðeri. (ACGIH Standard - Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyen Uzmanlarý Konferansý Standardý). Almanya Su Tehlike Sýnýfý. Sayfa numarasý 5 ilgili 5

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E Tarihli Güvenlik Veri Levhası 5/2/2015, Uyarlamalar 1 BÖLÜM 1: Madde/karışımın ve şirket/üstlenicinin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Preparatların tanımlanmaları: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 14563 Materyal

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 13/03/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD Veriliş tarihi: 04/10/2005 Revizyon tarihi: 27/01/2015 Yerini alır: 15/12/2011 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

: WOLF COLDCLEANER. Kapalı sistemlerde kullanılır

: WOLF COLDCLEANER. Kapalı sistemlerde kullanılır Veriliş tarihi: 29/03/2011 Revizyon tarihi: 03/08/2015 Yerini alır: 14/07/2015 Versiyon: 10.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54 Safety Data Sheet ( EC ) 1907 /2006 ( REACH ) Madde 31 ve Ek II 1.. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Maddenin veya karışımın tanımlanması : Selon 210, 230, 240, 335, 336, 335 TO,389,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS Yayın tarihi: 29/05/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari Ismi : Copper tetramibi tetrafluoroborate

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193160 CAS No 7681-52-9 EINECS No 231-668-3 Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorit Kimyasal Formülü NaOCl Yapısal Formülü

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/8 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 814910 Ticari adı Indophenolblue, 60 ml 1 x 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması

Detaylı

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M«

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M« Sayfa : 1 óm2.1 : Yanıcı Gazlar Tehlikeli. M M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün Tanımı Ticari isim MSDS numarası Kimyasal tanımı Kayıt no Kimyasal Formülü : : : CAS No :1333-74-0

Detaylı