E : W :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E : info@emirgroup.com.tr W : www.emirgroup.com.tr"

Transkript

1 E : W : STANBUL Showroom: Deli Hüseyin Pa a Caddesi No : 37 / B Bahçelievler / STANBUL T : F : Depo: Deli Hüseyin Pa a Caddesi No : 37 / B Bahçelievler / STANBUL BALIKES R Showroom: Y ld r m Mah. Topak Sokak No: 4/A Merkez - BALIKES R T : F : Depo: Maltepe Mah. 247 Sk. Sefakent B Blok No: 5/7 Merkez - BALIKES R TEK RDA Showroom: 100. Y l Mah. U ur Mumcu Cad. No:43 Merkez - TEK RDA T : F : Depo: 100. Y l Mah. U ur Mumcu Cad. No:43 Merkez - TEK RDA

2 Hakk m zda irketimiz 2004 y l nda Emir Is tma ve So utma San. Ltd. ti ad yla kurulmu tur. Mü terilerinin s tma, so utma, havaland rma, proses ve klima gibi her türlü mekanik ve elektrik tesisat i lerinin çözümüne yönelik sistem tasar m, projelendirme ve bütçelendirme çal malar n büyük titizlik içinde gerçekle tiren irketimiz piyasadaki en kaliteli ürün ve ekipmanlar profesyonel i çilik ve proje yönetimiyle k sa sürede mü terilerine sunmaktad r. irketimiz 2010 y l nda in aat sektöründe de faaliyet göstermeye ba lam ve gelen talepler do rultusunda konut sektöründe h zl bir ilerleme kaydetmi tir. u anda bünyesindeki Emir Mühendislik, Emir n aat, Emir Proje ve Emir Sat bölümleriyle a'dan z'ye in aat, mekanik, proje ve sat hizmetleri vermektedir. Vizyonumuz Ekonomik ve sosyal amaçlar n birbirini tamamlad bir sorumluluk anlay yla çal yoruz. Toplumsal kalk nmay kendi kalk nmam zdan ayr görmüyoruz. De i imi faaliyetimizin merkezine oturtan modern bir yap lanmaya sahibiz. Mü terilerimizin güvenini ba ar n n yegane kriterleri say yoruz. Dünya'n n bütün canl lar n n önemli oldu una inanan bir kavray ve alg lay biçimine sahibiz. Misyonumuz Zaman n de erine inan yor ve gecikmelere mahel vermeden çal yoruz. 'Mü teri memnuniyeti' ilkesini, kli e kullan m ndan uzak hakk n vererek çal yoruz. Taahhütlerimizi varl k sebebimiz sayarak, geciktirmeden yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Her ko ulda ça da ya am biçiminin tesisini kendimize amaç ediniyoruz. nsan n ya ad her mekan birer mutluluk ve huzur yuvas yapmay hede iyoruz.

3 2010 y l ndan bu yana in aat sektöründe olan Emir n aat o günden bu yana gerek üretti i kaliteli konut projeleri gerekse yükselen i lem hacmiyle sektörün güçlü isimleri aras na girmeyi ba arm t r. Hede sektöre öncülük ederek kendi tarz n her geçen gün ileriye götürmektir. Emir groupun in aat sektöründe sa lad ba ar projelerini üretebimesinden geçmektedir. Bu sebeple 2011 y l ndan bu yana sektörün proje hizmetlerini de emir proje olarak vermektedir. Emir proje a dan z ye tüm tasar m, uygulama, detay, sunum, 3boyutlu animasyon ve dekorasyon çal malar n büyük bir titizlikle yapmaktad r. Güçlü mühendis ve teknik kadrosuyla ba ta stanbul olmak üzere tüm Türkiye de önemli projelere imza atan Emir Mekanik her geçen gün daha büyük ve yeni kompleks projelere imza atmaya devam edecektir. De i en ve geli en Türkiye yi iyi takip eden Emir Group e-ticaret pazar nda da yerini alm t r. Web ten bir günde ürün teslimli toptan ve parakende sat lar ile Emir Sat k sa sürede çok iyi bir sat gra i yakalayrak sektörde iyi bir konuma gelmi tir. Çözüm Ortaklar m z bera Emir do algaz konut, sanayi, fabrika ve bireysel tesisat sistemleriyle son be y ld r sektörün birincili ini elinde bulundurmaktad r. E.C.A. ana bayili indeki sat gra iyle perakende sat ta türkiye birincili ine ve toptan sat tada türkiye be incili ine sahiptir.

4 Hakk m zda 2010 y l ndan bu yana in aat sektöründe olan EM R N AAT günümüze kadar üretti i kaliteli konut projelerinin yan s ra sürekli yükselen konut üretme hacmi ile sektörün güçlü rmalar n n aras na girmeyi ba arm t r. Hede sektöre öncülük ederek kendi tarz n her geçen gün ileriye götürmektir.. Vizyonumuz Gelecek nesillere övünülecek eserler b rakmak için, dünya standartlar nda yap lar in a eden teknolojik ve mimari, geli melerin yak ndan takipçisi olarak modern ya am alanlar kurmak.. Misyonumuz Dürüst, güvenilir, verdi i sözleri yerine getiren. Kaliteli ve ça da ya am kalitesinde personeli bir araya toplayarak, mü terilerine teknolojiyi ve modern mimariyi bir arada sunan ya am alanlar sunmak.. bir kurulu udur.

5 I IK EVLER Bahçelievler in ; çinizdeki ortaya ç karyoruz. I k evler yepyeni bir konut anlay yla Bal kesir e de er kat yor. 1+1, 2+1, stüdyo ve 3+1, 4+1, 4+2 kat, dubleks ve terasl dubleks dairelerimizle zevkinize, konforunuza ve güvenli inize hitab ediyoruz.

6 52 EVLER Bal kesir in en gözde bölgelerinden 52 evler mahallesinde olan projemiz 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleri ve Emir in aat güvencesiyle Bal kesirlilerle bulu uyor.

7 EM R BLOKLARI Site konseptiyle yap lan Emir Bloklar kamelya, peyzaj ve sosyal imkanlar yla Bahçelievler e farkl bir soluk getiriyor m aras de i en alanlarda 3+1 ve dubleks dairelerimiz ile her zevke hitab ederek istedi iniz yuva ortam n sizlere sunuyoruz.

8 NEF RECIDANCE Tamam 2+1 stüdyodan olu an 18 dairemiz; Küçük ev aletinden, klimas na, LCD Televizyonundan, Çama r kurutma makinas na kadar 1. S n f full e yal d r. Necati Bey E itim Fakültesinin kar s nda yer alan rezidans ehrin en merkezi yerindedir. ehrin çehresini de i tiren 2 projemizde 600 m kullan m alan, cam cepheli ve her türlü i letmeye uygun i yerimiz de bulunmaktad r.

9 HAKEM APARTMANI Hakem Apartman yeni geli mekte olan Pa aalan ve Sefaköy aras nda, Pa aalan çevre yolu üzerinde yeralmaktad r. Ön ve yan cephesi Bal kesir in en güzel rekreasyon alan park projesine bakmaktad r. Projemiz 6 adet 3+1 ve 3 adet 2+1 daire olarak in a edilmi tir.

10 EL F APARTMANI

11 ANT YELER M Z

12 Hakk m zda Emir Is tma Klima Sistemleri Havaland rma ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. ti; Mekanik Tesisat sektöründe faaliyet gösteren uzmanla m bir kurulu tur. Tecrübeli teknik kadrosuyla proje, mühendislik, ve taahhüt konular nda mü terilerine hizmet vermektedir. Emir Mekanik; Mü teri memnuniyeti ilkesi ile çal an en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan sektörün ba l ca rmalar ndan birisidir. Ba l ca Olarak; Fabrika ve Üretim Tesisatlar Is tma Tesisat Yang n Tesisat S hhi Tesisat Klima, So utma ve Havaland rma Tesisatlar Do algaz ve Lpg Tesisatlar Kompresör ve Bas nçl Hava Tesisat Altyap Tesisat Bireysel Klima Sistemleri VRF Klima Sistemleri Kalite Politikam z Ko ulsuz mü teri memnuniyetini sa lamak, mü terilerimizin rmam za olan güvenini sürekli k lmak, rekabet gücümüzü tesisat-taahhüt konular nda mü terilerimize en iyi hizmeti verebilecek düzeyde tutmak ve dürüstlükten ödün vermeyerek,sektöründe lider bir rma olmak amac nday z. Emir Is tma Klima Sistemleri Havaland rma ve Mühendislik Hiz. San. Tic. Ltd. irketi olarak çal anlar m z n ve toplumumuzun daha ayd nl k bir gelece e ta nmas için Mü teri memnuniyetini ön planda tutmak, Mü terilerimizin ve piyasalar n istek ve beklentilerini sürekli izlemek, Tesisat-taahhüt konular nda kalite, h z ve güven sunmak, Alan n yeniliklerini dünya ile e zamanl olarak mü terilerimize sunmak, En önemli kayna m z olan çal anlar m z n bilgi ve yeteneklerinin sürekli geli mesini sa lamak, Çevrenin korunmas n n toplumumuza ve insanl a kar önemli bir sorumlulu umuz oldu u bilinciyle çal makt r. bir kurulu udur.

13 ISITMA S STEMLER SIHH TES SAT Merkezi Is tma Tesisatlar Yo u mal Kazan Tesisatlar Kombi Tesisatlar Kat Kaloriferi Tesisatlar Villa Is tma Tesisatlar Yerden Is tma Sistemleri Güne Enerjisi Sistemleri Kaskad Sistemleri Radyant Is tma Sistemleri Temiz Su Tesisatlar Pis Su Tesisatlar Ya mur Suyu Tesisatlar Su Ar tma ve Yumu atma Sistemleri Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemleri Drenaj Tesisatlar SO UTMA S STEMLER YANGIN TES SATI Merkezi Klima Sistemleri Merkezi So utma Tesisatlar Hijyenik Klima Sistemleri Klima Santralleri Havaland rma Tesisat Çat Tipi (Rooftop) Paket Klimalar Split Klimalar Fancoiller So utma Gruplar (Hava-Su So utmal ) Yang n Dolab, Hortum Tüp vs.. Ekipmanlar Sprinkler Sulu-Kuru Söndürme Sistemleri Gazl Söndürme Sistemleri Yang n Alg lama ve hbar Sistemleri Yang n Hidrant Yang n Pompas HAVALANDIRMA S STEMLER SANAY DO ALGAZ TES SATI Kanal, Hücreli, Çat ve Duvar Tipi Endüstriyel Fanlar Hava Perdeleri Galvaniz Hava Kanallar Menfezler Nemlendiriciler Anemostatlar Hava ve Yang n Damperleri Flex Hava Kanallar Sanayi Tesisatlar Konut Tesisatlar yeri Tesisatlar LPG Dolum Tesisatlar Bas nç Dü üm stasyonlar

14 Hakk m zda Emir Is tma Klima Sistemleri Havaland rma ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. ti; Mekanik Tesisat sektöründe faaliyet gösteren uzmanla m bir kurulu tur. Tecrübeli teknik kadrosuyla proje, mühendislik, ve taahhüt konular nda mü terilerine hizmet vermektedir. Emir Do algaz; Mü teri memnuniyeti ilkesi ile çal an en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan sektörün ba l ca rmalar ndan birisidir. Ba l ca Olarak; Endüstriyel Do algaz Tesisat Konut Tesisatlar yeri Tesisatlar LPG Dolum Tesisat Bas nç Dü üm stasyonlar Do algaz Altyap Tesisat Bireysel Klima Sistemleri Kalite Politikam z Ko ulsuz mü teri memnuniyetini sa lamak, mü terilerimizin rmam za olan güvenini sürekli k lmak, rekabet gücümüzü tesisat-taahhüt konular nda mü terilerimize en iyi hizmeti verebilecek düzeyde tutmak ve dürüstlükten ödün vermeyerek,sektöründe lider bir rma olmak amac nday z. Emir Is tma Klima Sistemleri Havaland rma ve Mühendislik Hiz. San. Tic. Ltd. irketi olarak çal anlar m z n ve toplumumuzun daha ayd nl k bir gelece e ta nmas için Mü teri memnuniyetini ön planda tutmak, Mü terilerimizin ve piyasalar n istek ve beklentilerini sürekli izlemek, Tesisat-taahhüt konular nda kalite, h z ve güven sunmak, Alan n yeniliklerini dünya ile e zamanl olarak mü terilerimize sunmak, En önemli kayna m z olan çal anlar m z n bilgi ve yeteneklerinin sürekli geli mesini sa lamak, Çevrenin korunmas n n toplumumuza ve insanl a kar önemli bir sorumlulu umuz oldu u bilinciyle çal makt r. bir kurulu udur.

15 Endüstriyel Do algaz Tesisat Konut Tesisatlar yeri Tesisatlar LPG Dolum Tesisat Bas nç Dü üm stasyonlar Do algaz Altyap Tesisat Bireysel Klima Sistemleri

16 NOVADA AVM K PA AVM Proje Sahibi Proje Alan Proje Yeri Proje Tarihi Türkmall m Söke / Ayd n 2012 Proje Sahibi Proje Alan Proje Yeri Proje Tarihi 2 2 Tesco Kipa Hipermarket m Söke / Ayd n 2012 Proje Kapsam Is tma Tesisat Klima ve So utma Tesisat Havaland rma Tesisat S hhi Tesisat Yang n Tesisat Ar tma Tesisat Altyap Tesisat Bahçe Sulama Tesisat Proje Kapsam Is tma Tesisat Klima ve So utma Tesisat Havaland rma Tesisat S hhi Tesisat Yang n Tesisat Ar tma Tesisat

17 M N ROYAL S TES AY AVM - Ö RETMEN EV Proje Sahibi Proje Alan Proje Yeri Proje Tarihi Anadolum n aat 230 Daire Kurtköy / stanbul 2011 Proje Sahibi Proje Alan Proje Yeri Proje Tarihi Aho n aat - Turyap A m Krd. Ere li / Zonguldak 2010 Proje Kapsam Is tma Tesisat Havaland rma Tesisat S hhi Tesisat Yang n Tesisat Do algaz Tesisat Proje Kapsam Is tma Tesisat Havaland rma Tesisat S hhi Tesisat Yang n Tesisat Do algaz Tesisat

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun.

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. 1996 1996 Kompresör Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Tel Fax E-Mail : : : +90

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ LEVENT YÖNÜ fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ 2 konum Istanbloom: stanbul un enerjisi yeflilin dinginli i Zincirlikuyu da 14.760m 2 arsa üzerinde yükselen yepyeni bir konut, ofis ve yaflam merkezi:

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r. NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

Bursa: Üçevler Mah. Esra Sk. No: 8/1 Nilüfer - Bursa T:+90 224 443 27 01 - F: +90 224 443 28 02. Info@asisi.com.tr - info@asisi.com.

Bursa: Üçevler Mah. Esra Sk. No: 8/1 Nilüfer - Bursa T:+90 224 443 27 01 - F: +90 224 443 28 02. Info@asisi.com.tr - info@asisi.com. Bursa: Üçevler Mah. Esra Sk. No: 8/1 Nilüfer - Bursa T:+90 224 443 27 01 - F: +90 224 443 28 02 İstanbul : Haznedar Mah. Bağcılar Cad. Üçler Sit. Gonca Apt. No: 5/5 Bahçelievler - İstanbul T: +90 224 644

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı