Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kasým AKKURT 11 KASIM 1984"

Transkript

1 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci Muhafazakarlýk Mý Devrimci Sosyalizm Mi? Bu Daha Baþlangýç Kýdem Tazminatý Hakký Gaspedilemez Eðitimin Metalaþma Sürecine Dair Notlar

2 Merhaba Oligarşinin bir türlü söndüremediği Haziran yangınının sıcaklığıyla tüm okurlarımıza bir kez daha Merhaba diyoruz. Barikat ın bu sayısında yeni yazarlarla karşılaşacaksınız. Haziran dan bu yana sokaklarda hepimizi şaşırtan gücün ve zenginliğin sayfalarımıza yansımaması doğrusu üzücü olurdu. Daha fazlasını da yapacağız, her yerde ve her biçimde. Adalet, Eşitlik, Özgürlük; Haziran günlerinin ortaya çıkardığı gibi, ekmek kadar, su kadar yaşamsal bu taleplerle mücadelenin her cephesinde bir adım daha öne çıkmanın zamanı olduğunu vurgulayan yazımızın tüm okurlarımıza bir çağrı niteliğinde olduğunu da buradan vurgulayalım. Oligarşinin kuşatma çabalarına karşı Gezi ile başlayan hamlelerin arkası gelmedikçe onlar, yeniden çemberi kapamaya ve daha da daraltmaya devam edecekler. Bu kuşatmanın hukuk cephesini inceleyen bir başka yazımızın ardından ülkenin en önemli politik gündemi olan Kürt Sorununa dair bir yazımızı bulacaksınız. Devrimci kültürdeki bir ufuk daralmasına dikkat çeken bir başka yazımının ardından Gezi yi tartışmaya devam edeceğiz. Patronların doymak bilmez midelerinin bugünlerdeki hedefi olan kıdem tazminatı hakkına dair bir başka yazımızın ardından eğitim üzerine bir başka değerlendirmemizi bulacaksınız. Okurlarımızın bakış açısını zenginleştireceğini umduğumuz konuk yazarımızın kentsel dönüşüm ve kültürel miras ilişkisini ele alan yazısını da sizlere sunuyor ve bir sonraki sayımızda görüşmek üzere iyi okumalar diliyoruz. ÝÇÝNDEKÝLER Gezi Direnişinin Açtığı Yoldan Mücadeleye Devam...1 Adalet, Eşitlik, Özgürlük İçin Mücadeleye... 3 Terör Hukuk ve Hukuk Düzeni...10 Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve İttifak İlişkisine Yeniden Bakış Devrimci Muhafazakarlık mı Devrimci Sosyalizm mi? Bu Daha Başlangıç Şehitlerimizin Yolundan Kıdem Tazminatı Hakkı Gaspedilemez Eğitimin Metalaşma Sürecine Dair Notlar Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kültürel Mirasın Rantsal İşlevi Dünden Yarına Mektuplar Aralık Saat sabaha karşı 04:00. Katiller işbaşında. Cezaevlerindeki 28 tutsak devrimcinin canını almak için. Katillerin elebaşı Bülent Ecevit, katliamdan sonra hiç utanmadan zaiyat beklediğimizden az oldu diyecekti. Bu sözleri hiç unutmadık. Hiçbir katili affetmedik, affetmeyeceğiz Aralık katliamında ölümsüzleşen Alp Ata Alp Ata Akçayöz AKÇAYÖZ Yoldaşımızın değişik yazılarımızda hep sevecenliğinden, neşesinden söz ettik. Ama onun bir de öfkesi vardır. Bu delikanlı öfke, katillerin yakasını asla bırakmayacak. 19 Aralık katliamında ölümsüzleşen Alp Ata Akçayöz, Ahmet İbili, Fidan Kalşen, Murat Ördekçi, Umut Gedik, İlker Babacan, Fahri Sarı, Sultan Sarı, Yazgülü G. Öztürk, Şerifnur Tezgel, Nilüfer Alcan, Özlem Ercan, Gülser Tuzcu, Seyhan Doğan, Fırat Tavuk, Ali Ateş, Aşur Korkmaz, Cengiz Çalıkoparan, Mustafa Yılmaz, Murat Özdemir, Ali İhsan Özkan, İrfan Ortakçı, Hasan Güngörmez, Berrin Bıçkılar, Yasemin Cancı, Halil Önder, Rıza Poyraz ve Ercan Polat ölümsüzdür! YAÞIYORLAR, SAVAÞIYORLAR Güler ÖZDURAN 2 KASIM 1978 Zeki YUMURTACI 11 KASIM 1980 Suat ÝÐLÝ 2 KASIM 1984 Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 Hüseyin BÝLÝR 22 KASIM 1978 Recep GÜVELOÐLU 25 ARALIK1978 Akile Yeþilyurt 31 ARALIK 1979 BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi / Sayı: 7 / Kasım-Aralık 2013 Fiyatý: 3 TL (KDV Dahil) Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Sinan Derdimet Yönetim Yeri: Þehit Muhtar Mah. Yoğurtçu Faik Sk. No:12-14/4 Beyoðlu / Ýstanbul Basýldýðý Yer: Özdemir Matbaacýlýk Davutpaþa Cad. Güven San. Sitesi C Blok No: 242 Topkapý/ÝSTANBUL Tel: Abonelik için: Hasan Yüksel, Garanti Bankasý Hesap No: Web: Avrupa Web:

3 G. Öncü Gezi Direnişinin Açtığı Yoldan Mücadeleye Devam 11 yýl lýk AKP ik ti da rý i çin, bir an lam da so nun baþ lan gý cý ya þa ný yor. Se çim rüz gar la rý nýn ye ni - den es me ye baþ la dý ðý þu gün ler de, AKP nin bü - yük oy kay bý ya þa ya ca ðý ný, ik ti dar dan dü þe ce - ði ni söy le mi yo ruz. Þim di lik, o li gar þi ken di i çin - de, AKP dý þýn da ye ni ve baþ ka bir ik ti da rý dü - þün mü yor. Sa de ce o li gar þi de ðil, em per ya lizm i - çin de AKP ha la tek se çe nek du ru mun da. Kim ne der se de sin, e ðer bü yük alt-üst ya þan mý yor - sa, kit le ler so kak ta ken di ka de ri ni e li ne al ma - mýþ sa, bu ül ke de hiç bir ik ti dar hal ko yu i le düþ mez, hal ko yu i le baþ ka bir bur ju va ik ti dar ku rul maz. Tam ter si ne hal ko yu i þin sa de ce bir kýs mý dýr, hat ta bi raz da ö nem siz kýs mý dýr; a sýl güç em per ya lizm ve te kel ci ser ma ye dir. Bu a çý - dan ba ký lýn ca, AKP ha la tek se çe nek. A ma biz bu ra da, sü rek li fa þiz mi giz le yen de - mok ra si o yu nu ü ze rin den AKP i çin so nun baþ lan gý cý de mi yo ruz. Bu nun i çin ko þul la rýn ol gun lu ðun dan da söz e de me yiz. Çün kü sa de - ce em per ya lizm ve o li gar þi i çin AKP tek se çe nek ko nu mu nu ko rur ken, bur ju va si ya sal a lan da AKP ye kar þý cid di bir al ter na tif söz ko nu su de - ðil dir. CHP, çap sýz bir ge nel baþ kan et ra fýn da çap sýz bir mu ha le fet yü rü tü yor, tek ser ma ye si çok tan ze mi ni za yýf la yan Cum hu ri yet ve A ta - türk tür. Bi zim a sýl i þa ret et ti ði miz so kak týr; Ge - zi ve Di yar ba kýr da sim ge le nen, Tür ki ye ve Kürt ül ke sin de so ka ðýn se si dir. Hem Ge zi ve Ha zi ran halk di re ni þi, hem di re ne rek a yak ta ka lan Kürt hal ký nýn di re ni þi bu ra da en ö nem li un sur dur. Yurt se ver ha re ket ve ön de ri A. Ö ca lan ýn baþ lat - mýþ ol du ðu tek yan lý gö rüþ me sü re ci tý kan mýþ - týr; halk la rý se çim, de mok ra si gi bi po li tik o - yun lar la da ha faz la u yut mak müm kün de ðil dir. Bun dan do la yý, AKP nin a ya ðý nýn al týn da ki top - rak kay mak ta dýr, AKP i çin so nun baþ lan gý cý söz ko nu su dur. Pe ki, em per ya lizm ve o li gar þi AKP den vaz mý geç ti? Ha yýr, vaz geç me di. Ta bi, 11 yý lýn so nun - da AKP i çin bu i liþ ki ler de çok so run suz de ðil - dir. Bir yan dan ba zý ser ma ye grup la rýy la re ka - bet ve çe liþ ki var, di ðer yan dan Mý sýr, I rak, Su - ri ye gi bi ko nu lar da AKP du va ra tos la dý, Çin fü - ze si, El Ka i de ye des tek em per ya list çev re le rin ca ný ný sý ký yor. Ya ni bu ra da da her þey gül lük gü lis tan lýk de ðil; a ma bu çe liþ ki ler den yo la çý ký - la rak ye ni bir bur ju va ik ti da rý o luþ tur mak i çin he nüz er ken. AKP tek par ça da de ðil dir; bir ko - a lis yon dur. Ýþ ler sar pa sar dýk ça, sa de ce ba zý ce - ma at ler le de ðil, ken di i çin de çe þit li ik ti dar o dak - la rýy la da çe liþ ki ler su yü zü ne çý ký yor. A ma ha - la or tak çý kar AKP de. Bun dan do la yý AKP ha la tek se çe nek tir. AKP de tüm bun la rýn far kýn da dýr... AKP, þim di, ö zel lik le Ge zi di re ni þi son ra sý (ki as lýn da ön ce ki se çim den bu ya na) de mok ra si ve öz gür lük söy le mi ni bir ya na at tý, si ya sal ge - ri ci li ði her a la na ta þý dý; sa de ce po lis bas ký sý ve þid de ti ni so ka ða ta þý ma dý, e ði tim den sað lý ða, ba rýn ma dan çev re ye, ba þör tü sün den öð ren ci ev le ri ne ka dar ye ni bir ya þam bi çi mi ni da yat tý, so run la rý de rin leþ tir di. Tüm bu sal dý rý la ra kar þý di ren mek i se meþ - ru dur, hak týr. E þit lik, a da let, de mok ra si ve öz - gür lük i çin di ren me li yiz. Bu ta lep le ri dev rim ve sos ya lizm kav ga sý na bað la ya rak di ren me li yiz. Tek yol bu dur! Kürt halk di re niþ çiz gi sin den yü rü yor Pe ki, AKP Kürt u lu su nun öz gür lük so ru nu - nu çö zü yor mu? Ha yýr, çöz mü yor ve çö ze mez 1 de. Kürt u lu su nun öz gür lü ðü so ru nu ta rih sel ve gün cel bir so run dur; em per ya lizm ve o li gar þi - nin, bu nun bir par ça sý o lan AKP nin bu so ru nu

4 2 çö ze cek ne si ya sal gü cü var dýr, ne de böy le si de - mok ra si ge le ne ði. AKP, bu de va sa so run da o ya - la ma tak ti ði iz li yor, A. Ö ca lan ve yurt se ver ha re - ke tin baþ lat mýþ ol du ðu gö rüþ me sü re ci i se tý - kan mýþ du rum da dýr. Ö zün de AKP i çin gö rüþ - me de çok ö nem li bir yer de dur mu yor; gö rüþ me o ya la ma tak ti ði nin hiz me tin de dir. Bý ra ka lým bu a ðýr so ru nu çöz me yi, bu yön de i yi ni yet sa hi bi o lan bir ik ti dar, hiç u tanç du var - la rý ö rer mi, sö mür ge sa va þý ný Ro ja va ya ta þýr mý, ye ni bir sa vaþ i çin ha zýr lýk lar ya par mý?; de mok ra si pa ket le ri nin i se ko ca bir ya lan ol - du ðu a çýk týr. A ma Kürt hal ký tüm bun la rý bo þa çý ka rýr; hiç bir o ya la ma tak ti ði tut maz, di re ne di re ne öz gür lü ðü ko pa rýr a lýr. Kürt hal ký bu yol - da, di re niþ yo lun da yýl lar dýr yü rü yor, yü rü ye ce - ði de a çýk týr... Ge zi den se çi me Ge zi di re ni þi sol ve dev rim ci ha re ket i çin de ye ni bir sü re ci i þa ret e di yor. Sol ve dev rim ci ha - re ket bu ger çe ðin ne ka dar far kýn da dýr, bu nu ne ka dar bi lin ce çý kar mýþ týr; bu tar tý þý lýr. Ba zý ol - gu lar bir den fark e dil mez; kit le sel di re niþ le rin bir di zi so nuç la rý da bir den a çý ða çýk maz, sü re - ce ya yý lýr. Bu a çý dan bu di re ni þin an la mý ve so - nuç la rý ný tar tý þa tar tý þa, i ler le yen sü reç le öð re - ne ce ðiz. Ge zi di re ni þin de ön cü de ðil art çý ol duk; ön cü ol mak i çin bu di re ni þi i yi o ku ma lý yýz. Sol ve dev - rim ci ha re ke tin tu tu cu bir da ma rý var; bu da - ma rýn bu nu i yi o ku ya ca ðý u mu du muz za yýf, on - lar çe þit li ka lýp lar i çin de ol gu la rý yo rum la ma ya ça lýþ sýn lar. A ma bu sü reç, en ö nem li si de Kürt ha re ke ti nin kat ký la rýy la ye ni a dým lar or ta ya çý - ka rý yor. Ö zün de ön ce ki se çim den bu ya na baþ - la yan, ken di ni HDK nde so mut laþ tý ran a dým lar ye ni bir par ti ye, HDP ne ev ril di. Bu ge liþ me le ri halk la rýn ya ra rý na, dev rim ve sos ya lizm sa va þý mýn da iz le mek, de ðer len dir mek gö re vi miz dir... Tam bu ra da, hem Ge zi di re ni þi hem de tüm ge liþ me ler, bi raz da se çim sü re cin de ken di ni dý - þa vu ra cak týr. Bu a çý dan se çim sü re ci sol ve dev rim ci ha re ket i çin ö nem li bir yer tu ta cak; sü - reç le ri ne ka dar an lý yo ruz, iþ çi sý ný fý ve halk lar i çin ne ler ya pý yo ruz, dev rim ci si ya set halk i çin mi yok sa ken di miz i çin mi ya pý lýr gi bi a na so ru - lar bir kez da ha ya nýt bu la cak týr. El bet te dev rim ci sos ya lizm ken di yo lun da yü rü yor, yü rü ye cek tir. Ül ke nin se çim sü re ci ne gir di ði þu gün ler de, ko nu ya i liþ kin po li tik tu tu - mu mu zu i ler le yen gün ler de a çýk la ya ca ðýz. An - cak, biz her so ru nu dev rim ci sos ya lizm a çý sýn - dan e le a lý rýz; bi zim i çin iþ çi sý ný fý ve halk la rýn çý ka rý her þe yin ö nün de dir. En ge nel o la rak i fa - de et mek ge re kir se boy kot tav rý nýn, i çin de bu - lun du ðu muz sü re ce, de mok ra si ve öz gür lük mü ca de le si ne, dev rim ve sos ya lizm mü ca de le si - ne ya ra rý yok tur. Hal kýn AKP ve CHP a ra sýn da kal ma sý çö züm süz lük ü re ti yor. Sol ve halk çý bir se çe nek sa de ce bu i ki bur ju va se çe ne ðe kar þý de ðil, ay ný za man da kit le le rin yö nü nü so la dön - me si a çý sýn dan da an lam lý dýr. Sol bir dal ga i le ken di dev rim ci ça lýþ ma mýz ters o ran tý lý de ðil dir; tam ter si ne bir bi ri ni bes ler. Dev rim ve de mok ra - si i çin Tür ki ye halk la rý i le Kürt hal ký nýn it ti fa ký zo run lu dur. Tüm bun la rý dü þü ne rek, hiç bir se - çim o yu nu ve he sa bý i çin de ol ma dan, sol ve halk çý bir se çe nek i çin mü ca de le e di yo ruz, se - çim sü re ci ni de bu yön de de ðer len dir mek müm - kün dür. Se çim bu a çý dan ö nem li ka za ným lar i çe ren bir sü reç o la bi lir, ol ma lý dýr da... Ken di yo lu muz dan yü rü yo ruz... Bu gün dev rim ci sos ya lizm hem sol ve dev - rim ci ha re ket i çin de hem de halk i çin de güç lü bir se çe nek de ðil dir; bu na a lýþ mak, bu nu ka nýk - sa mak i se bü yük po li tik ya nýl gý dýr. Dev rim ci sos ya liz min po li tik bir ek sen ol ma sý, ö nü ne koy - muþ ol du ðu dö nem sel gö rev ler le bi re bir i liþ ki li - dir. Bu a çý dan, dev rim ci bir par ti nin ör güt len - me si, dev ri min ör güt len me si dir; dev rim ci bir par ti nin ör güt len me si dev rim ci sos ya liz min po - li tik bir ha re ke te dö nüþ me si dir. Bü yük he def le re kü çük a dým lar la u la þýl maz; kü çük a ma e min a dým lar at ma yan bü yük a dým - lar la dev rim yü rü yü þü nü ger çek leþ ti re mez. Bü - yük ya da kü çük tüm a dým lar bir bi riy le i liþ ki li - dir; tü mü dev rim ci par ti nin ve dev ri min ör güt - len me si nin hiz me tin de dir. Bu a çý dan, sa de ce doð ru bir si ya sal çiz gi de ye ter li de ðil dir; bu çiz gi ye bað lý tak tik a dým lar at mak, bu nun i çin e mek ve ör güt len me se fer - ber li ði i çin de ol mak zo run lu dur. E mek, ör güt gi bi dev rim ci de ðer ve kav ram lar so lun e lin de a - þýn mýþ týr; böy le ce söy le yen a ma yap ma yan, e li - tist, i nanç sýz, id di a sýz bir dev rim ci lik ka pý ya da - yan mak la kal ma mýþ, e vin i çin de gez mek te dir. Dev rim ci bir par ti nin in þa sý, dev rim ci sos ya liz - min doð ru po li tik çiz gi si ü ze rin den, doð ru bir dev rim ci lik le ba þa rý la cak týr. Ýç dev rim bun dan zo run lu dur, iç dev rim dev rim ci ey le min iç te so - mut bi çim al ma sý dýr. Dev rim ci par ti, bu nun la bir lik te dev rim ci halk ha re ke ti, an cak bu po li tik çiz gi de, e mek ve ör güt le e te ke mi ðe bü rü ne cek - tir. Ýþ te o za man, sol ve dev rim ci ha re ket, halk, hat ta düþ man baþ ka þey ler tar tý þa cak týr... Bu gö rev ler i çin yü rü yo ruz... Bu gö rev ler i çin kü çük a dým lar a tý yo ruz. A - da let, E þit lik Ve Öz gür lük Ý çin Mü ca de le, tüm güç le ri mi zin se fer ber ol du ðu ye ni bir a dým dýr. Kü çük a ma ta rih sel, si ya sal de ðe ri bü yük bir a - dým dýr. Bu a dý mý da ha baþ ka a dým lar la bü yüt - mek, dö ne min he def le ri ni in þa et mek gö re vi miz - dir.

5 Şahin Şimşek Adalet, Eşitlik, Özgürlük İçin Mücadeleye Önü müz de ki mü ca de le sü re ci ni ye ni bir po li tik-ör güt sel kam pan ya i le kar - þý lý yo ruz. Ý çin den geç ti ði miz bu sü - reç te ö nü mü ze koy muþ ol du ðu muz A da let, E - þit lik, Öz gür lük Ý çin Mü ca de le ye kam pan ya - mýz bir top lum sal ve si ya sal ze min ü ze rin den yük se li yor, yük se le cek tir. Bu ze min i se, hem bir çok gün de mi i çin de ba rýn dý rý yor, hem de bir di zi çe liþ ki ve ça týþ ma yý i çer mek te dir. Her þey den ön ce bu top lum sal ve si ya sal ze - mi ni an la mak i çin, ö zet le, bir kaç nok ta ya i þa - ret et mek te ya rar var dýr. Kri ze Kar þý Di re niþ Yük se li yor Bir: Dün ya da, em per ya list-ka pi ta list sis te - min kri zi de rin le þi yor; bu na kar þý i se ye ni sý nýf - sal-top lum sal mü ca de le di na mik le ri or ta ya çý - ký yor. Da ha ön ce çe þit li ya zý la rý mýz da i fa de et ti - ði miz ü ze re, mev cut kriz ne ye ni dir, ne de ge lip ge çi ci bir ol gu dur. Tam ter si ne u zun yýl la rý kap - sý yor, ya pý sal dýr, em per ya list-ka pi ta list sis tem - de iç sel dir. Ka pi ta lizm 19. yüz yý lýn son la rýn da em per ya liz me dö nü þür ken, sa de ce ser best re - ka bet çi lik ten te kel ci ka pi ta liz me dö nüþ me di, bu nun la bir lik te ka pi ta lizm de iç sel o lan kriz di - na mik le ri ni ge nel leþ tir di ve her ye re yay dý. Bu an lam da, em per ya lizm ya da te kel ci ka pi ta - lizm i le kriz yan ya na, iç i çe, bir lik te a ný lýr, i - ki si ni bir bi rin den ko par mak müm kün de ðil dir. Dö nem dö nem de rin le þen, tüm em per ya listka pi ta list sis te mi alt-üst e den bu kriz sar ma lý, 1970 son ra sý ye ni bir dü ze ye sýç ra dý. Kriz i çin - de bü yü me stra te ji si iz le yen em per ya list-ka pi - ta list sis tem, bu kez de rin le þen sü rek li ve ge nel kri ze kar þý, ye ni bir sö mü rü mo de li ge liþ tir di. Bu mo de lin a dý: e ko no mik, si ya sal, i de o lo jik ve kül tü rel a yak la rý o lan ne o-li be ra lizm dir. Her þe - yin me ta la þýp ka pi ta list pa zar da sa týl dý ðý, fi - nans ser ma ye nin a sýl kö þe le ri tut tu ðu, ü re tim - den çok rant ve fa i ze da ya lý bu sö mü rü mo de li sa de ce per va sýz bir sö mü rü yü da yat ma dý, re el sos ya liz min çö zül me si nin or ta ya çý kar dý ðý bir di zi ze mi ni de kul la na rak em per ya list ser ma ye - yi dün ya nýn her kö þe si ne ta þý dý. Böy le ce ye ni sö mür ge ül ke ler de, bir yan dan ye ni sö mür ge ci - lik de rin leþ ti, iþ gal ve sa vaþ lar yay gýn laþ tý, ö te yan dan iþ çi ve e mek çi le rin tüm ka za ným la rý bu - dan dý, sos yal dev let po li ti ka la rý bir ya na a týl - dý, sa de ce e mek vah þi ce sö mü rül me di, kent ler, or man lar, su lar ta lan e dil di. Bu sü reç de rin le þe rek de vam e di yor... A ma bu ay ný za man da ne o-li be ra liz min sý - nýr la rý ný tü ket ti ði, ya þa nan ve em per ya list- ka - pi ta list sis te min mer kez le ri ni vu ran (ABD de ya þa nan ve 2011 yý lýn dan bu ya na ABD yi vu - ran son kriz bu nun en a çýk ör ne ði dir) kri zin, mev cut sis tem i çin de çö züm ü re te me di ði ni, bir aç ma zý i þa ret e di yor. Par ça lý, çok mer kez li, hi ye rar þik bir dü zen i - çin de çok kat ma lý o lan em per ya list-ka pi ta list sis te me kar þý, bu kriz sar ma lý na kar þý, bir tas - nif yap mak ge re kir se, i ki a na ka nal da i ti raz, 3

6 4 kar þý du ruþ, mü ca de le di na mik le ri or ta ya çý ký - yor. Bi rin ci si, ABD, Av ru pa yý i çi ne a lan, fark lý fark lý sü reç ler de fark lý fark lý i sim ler a lan (en son Ýs pan ya da In dig na dos (öf ke li ler), ABD de iþ gal et gi bi i sim ler le a ný lan) kit le ha re ke ti. Bu kit le ha re ke ti, par ça lý, kat man lý, ge niþ ke sim le - ri kap sý yor, çok mer kez li ve ya tay ö zel lik ler ta - þý yor; kla sik kit le gös te ri sin den da ha çok kamp ve iþ gal bi çi mi a lý yor. Bu ra da, bu kit le ha re ke - tin de sa de ce ye ni i le ti þim a raç la rý kul la nýl mak - la ka lýn mý yor, çok ses li, doð ru dan de mok ra si ör nek le ri or ta ya çý ký yor. Ý kin ci si i se, ö zel lik le Or ta do ðu da or ta ya çý kan halk ha re ket le ri dir. Ye ni sö mür ge ci lik ze mi nin de, ka tý dik ta tör lük - le re kar þý, e þit lik ve öz gür lük þi a rýy la or ta ya çý - kan, in san ca bir ya þam ta lep le ri ni i le ri sü ren bu halk ha re ket le ri, Lib ya ve Su ri ye ör ne ðin de ol du ðu gi bi, em per ya list sal dý rý ve iþ gal ler i çin, ge ri ci te mel de de kul la ný lý yor. An cak Mý sýr dan Tür ki ye ye, Tu nus tan Kür dis tan a, her ül ke de öz gün di na mik ler le so mut bi çim ler a lan bu halk ha re ket le ri, ö zün de em per ya list-ka pi ta list sis te me, bu sis te min ü ret miþ ol du ðu kri ze kar - þý hal kýn tep ki si ve di re ni þi dir. Tah rir den Ge - zi ye u za nan halk ha re ke ti bu dur; ye ni dö ne - min bir di zi i þa re ti ni, di na mik le ri ni i çin de ta þý - mak ta dýr. Tüm bun la rý, her han gi bir yer den de ðil, dev - rim ci sos ya liz min pen ce re sin den e le al mak, de - ðer len dir mek, bu ra dan çý kan so nuç ve ol gu lar - la dev rim ci si ya se ti, po li tik mü ca de le yi, sol i liþ - ki le ri, tüm so run lu a lan la rý bü tün lük lü bi çim - de ye ni den kur mak da gö re vi miz dir. Ne o-li be ral Dü zen AKP Ý le Sü rü yor Ý ki: Tür ki ye, bu sis te min, sý nýf sal ve si ya sal çe liþ ki le rin ö nem li bir hal ka sýn da du ru yor. Em - per ya liz me ye ni sö mür ge ci lik le ba ðým lý, fa þiz - min sü rek li ol du ðu ül ke miz de, sý nýf sal ve sos - yal çe liþ ki ler yo ðun la þý yor, baþ ta Kürt so ru nu ol mak ü ze re de mok ra si nin tüm so run la rý a ðýr - la þý yor, çö züm süz lük de rin le þi yor. Ka pi ta list sö mü rü, ne o-li be ra lizm ek se nin de a de ta sý nýr - la rý ný tü ket miþ tir; bir yan dan em per ya liz me ba - ðým lý lýk de rin le þir ken ö te yan dan, sý nýf sal sö - mü rü hiç bir ku ral ta ný mý yor, kent ler, or man - lar, do ðal kay nak lar ta lan e di li yor. Bu vah þi sö - mü rü de in sa ni de ðer ler yok tur, her þey kar i - çin dir; her þey me ta laþ mýþ, e ði tim den sað lý ða, ba rýn ma hak kýn dan çev re ye her a lan da vah þi bir sis tem o luþ muþ tur. Bu an lam da ne o- li be ral sö mü rü, 12 Ey lül a çýk fa þiz mi ve 24 O cak ka - rar la rý ný bu sü re cin baþ lan gý cý o la rak e le a lýr - sak, bu gün, gel di ði nok ta da ken di i çin de o tur - du ðu, bu te mel de tüm sos yal ve si ya sal çe liþ ki - le rin a çý ða çýk tý ðý, a ma ka pi ta lizm i çin de bu na yö ne lik ye ni bir po li ti ka nýn ü re til me di ði ni söy - le ye bi li riz. Bu a çý dan de niz tü ken miþ tir... Üç: Bu sö mü rü ve zu lüm dü ze ni, son 11 yýl - dýr AKP e liy le sü rü yor. AKP, te kel ci ser ma ye nin par ti si dir; AKP sa de ce ne o-li be ral sö mü rü mo - de liy le, ye ni bir ser ma ye bi ri ki mi mo de liy le te - kel le þen ser ma ye nin de ðil, tüm te kel ci ser ma - ye nin en ör güt lü par ti si dir. AKP; el bet te sa de ce bu te kel ci ser ma ye ye da yan mý yor, bu sö mü rü mo de lin den çý ka rý o lan bur ju va la rý, or ta bur ju - va la rý da et ra fýn da top lu yor. Yer yer an ti-akp te me lin de si ya set ü re ten ve u lu sal sol ke sim le - ri de i çi ne a lan ke sim le rin i le ri sür dü ðü gi bi, AKP Ýs lam cý bir par ti de de ðil dir; AKP, Ýs lam ý kul la nan, bu nu da ne o-li be ral söy lem le e le a lan ne o-li be ral bir par ti dir. AKP, bu an lam da, Men - de res-de mi rel-ö zal e ko lü nün de va mý bir par ti - dir. AKP nin 24 O cak ve 12 Ey lül a çýk fa þiz mi i - le dev re ye gi ren, ül ke nin ve top lu mun ka de ri ni çi zen bu sö mü rü mo de li ve bu nun ü ze rin den in þa o lan ku rum sal fa þizm le so ru nu, çe liþ ki si yok tur. Bu an lam da, AKP, sa de ce ne o-li be ral sö mü rü yü de vam et tir mek i çin de ðil, bu nun la bir lik te o nun ü ze rin de bi çim a lan, a çýk ve giz li fa þiz min iç i çe uy gu lan dý ðý, dü þük yo ðun luk lu de mok ra si mo de li ni, 12 Ey lül a çýk fa þiz mi son - ra sý dev re ye gi ren, fark lý sü reç ler de em per ya - lizm ve te kel ci ser ma ye nin ye ni ih ti yaç la rý te - me lin den ye ni den ya pý la nan bu dev let bi çi mi - ni sür dür mek le de gö rev li dir. Bu an lam da, AKP den de mok ra si bek le mek bü yük bir ya nýl sa ma dýr, li be ral ha yal ler dir. Pe ki, AKP ne den sýk sýk de mok ra si ve öz - gür lük söy le mi ne baþ vur du? AKP nin ik ti dar laþ ma sü re ci ay ný za man da

7 2000 yýl la rý nýn ye ni ih ti yaç la rý ve bu te mel de ye ni den ya pý lan ma sü re ci dir. Bu sü reç do ðal o la rak, bu ül ke de en çok is tis mar e di len de - mok ra si ve öz gür lük söy le miy le in þa e di le bi lir - di; bu bir. Ý kin ci o la rak, bu ay ný za man da o li - gar þi i çi çat la ðýn de rin leþ ti ði bir sü reç tir ve AKP, bu sü re ci de mok ra si ve öz gür lük söy le - mi ne baþ vur ma dan a þa maz dý. Ü çün cü o la rak, bi ri ken ve de va sa bo yut lar ka za nan baþ ta Kürt öz gür lük so ru nu ol mak ü ze re de mok ra si nin tüm so run la rý es ki söy lem le de vam e de mez di. De mok ra si a dý na hiç bir cid di po li ti ka ve pro je - si ol ma yan AKP, de mok ra si nin bu so run la rý kar þý sýn da bu söy le me ih ti ya cý var dý. Ni te kim AKP nin 11 yýl lýk bu sü re ci ni i ki ye a yý rýr sak, bi - rin ci de mok ra si ve öz gür lük söy le mi ne baþ - vur du ðu a ma cid di tek bir a dým at ma dý ðý i ki se - çim dö ne mi; ve ne o-li be ral sö mü rü nün o tur du - ðu, o li gar þi i çi çat la ðýn AKP le hi ne dö nüþ tü ðü re fe ran dum ve se çim sü re cin den bu ya na o lan dö nem den bah se de bi li riz (Da ha ay rýn tý lý de ðer - len dir me ler, da ha ön ce, ör ne ðin AKP nin E ko - no mi Po li ti ði gi bi baþ ka ya zý la rý mýz da ya pýl - mýþ týr). Ar týk AKP i çin us ta la þa ma dö ne mi söz ko nu su dur, bu dö nem de de mok ra si ve öz gür - lük AKP nin e lin den çýk mýþ ve e zi len kit le ler i - çin bir an lam ta þý mak ta dýr. AKP de mok ra si ve öz gür lük de ðil, her a lan da ge ri ci lik ve fa þiz mi e - ge men kýl mak ta dýr. Ýç te si ya sal ge ri ci lik dýþ ta em per ya liz me tam ba ðým lý lýk; fa þizm, bas ký, þid det, kont ra tak tik - le ri, iþ bir lik çi lik, sa vaþ kýþ kýr tý cý lý ðý gi bi so mut bi çim ler a lý yor... Ýç te, AKP her a lan da, ön ce de mok ra si ve öz - gür lük a dý na u mut ya yý lý yor, bu po li tik ta lep - ler is tis mar e di li yor, son ra 12 Ey lül a çýk fa þiz - mi nin tüm ka le le ri, ik ti dar o dak la rý tek tek e le ge çi ri li yor, bu nun ü ze rin den hal ka kar þý ge ri ci - lik ve bas ký ye ni den, ne o-li be ral söy lem le iç i çe pom pa la ný yor. Sa de ce po li tik þid det, o li gar þi nin a çýk zor yön tem le ri de ðil, i de o lo jik ve kül tü rel þid det ay gýt la rý AKP nin e lin de dev re ye so ku lu - yor. Ýþ çi ve e mek çi sý nýf lar ne o-li be ra liz min vah - þi sö mü rü süy le ku þa tý lý yor, tüm ka za ným la rý tek tek e lin den a lý ný yor; iþ çi ve e mek çi sý nýf la - rýn po li tik öz gür lük ve ör güt len me hak la rý yok sa yý lý yor, a ðýr bir bas ký sis te mi ku ru lu yor. Kýr - sal a lan da çö zü len köy lü, bu ne o-li be ra lizm den en a ðýr bi çim de na si bi ni a lý yor, ta rým tüm den çö kü yor, yok sul laþ ma e ði li mi hýz la ya yý lý yor. Köy lü mil le tin e fen di si dir sö zü u nu tu la lý çok ol du; köy lü çok tan bur ju va zi nin, ne o-li be ral sö - mü rü mo de lin kö le si, a dý bi le u nu tu lan top - lum sal ke sim ol du. Yok sul luk her gün ye ni den bü yü dü; sa de ce iþ siz, gü ven ce siz ke sim le ri de - ðil, üc ret li iþ çi ve e mek çi le ri, or ta sý nýf la rý i çi ne a lan bir dü ze ye sýç ra dý. A le vi le rin e þit yurt taþ - lýk ta lep le ri, söz de a çý lým lar i le su ni leþ tir me - nin bir a ra cý ol du, A le vi lik Sun ni u le ma nýn fet - va sý na tes lim e dil di. Fark lý i nanç ve kül tür sa - hip le ri ha la yok sa yý lý yor. E ði tim den sað lý ða sa - de ce ö zel leþ tir me de ðil, ay ný za man da ge ri ci lik ha kim ký lýn dý. Fark lý ya þam bi çim le ri ni be nim - se yen le re a yar ve ril di; ki min na sýl do ðum ya pa - ca ðý dik te et ti ril di, iç ki den in ter ne te her þe ye ge ri ci lik pom pa lan dý, tür ban öz gür lü ðü kul la - nýl dý, ev ler de ki min na sýl ya þa ya ya ca ðý ný tar týþ - ma ya aç tý. Kürt u lu su nun öz gür lük ta lep le ri is - tis mar e dil di, Kürt u lu su nun hal ký ve meþ ru ta - lep le ri gö rüþ me ve in kar i ki le mi i çin de, sü re ce ya ya rak çü rü tül me ye ça lý þýl dý. Ký sa ca de mok ra - si, ha di da ha a çýk a dý ný ko ya lým bur ju va de - mok ra si si a dý na tek bir cid di a dým a týl ma dý, tam ter si ne el de e di len her ka za ným bol bol is - tis mar e dil di. Dýþ ta i se, sý fýr so run ye ri ni çok tan düþ - man lý ða bý rak tý. AKP i çin a de ta I rak sa vaþ tez - ke re si, Mart tez ke re si ve o gün ler de ya þa nan ken di i çin de ki çat lak dö nüm nok ra sý ol du; þim - di boy dan bo ya em per ya liz me u þak lýk var. Em - per ya lizm a dý na dost Ýs lam ül ke le ri u nu tul du, Lib ya dan Su ri ye ye, I rak tan Ý ran a her yer de iþ bir lik çi, hat ta u þak tan da ha çok u þak lýk po li - ti ka sý iz len di. Þim di tüm Or ta do ðu halk la rý düþ man dýr. Sun ni ve Ýs lam cý çe te ler bes len di, en son Su ri ye de ol du ðu gi bi iç sa vaþ ta ta raf o - lun du. Bu öy le bir per va sýz lýk tý ki, yer yer e fen - di si ABD u yar mak zo run da kal dý. Ý ki yýl ön ce bir i ki haf ta da, bir i ki ay da Þam da na maz ký - la ca ðýz di yen ler, þim di ses le ri ni çý ka ra maz ol - du. Bes le dik le ri, Ha tay baþ ta ol mak ü ze re gü - ney sý ný rýn da ör güt le nip gön de ri len, res mi bel - ge ler le sa bit o lan Ýs lam cý-ge ri ci çe te le re des tek ABD yi bi le ür küt mek le kal ma dý, u þak lýk ve çý - kar ça týþ ma sý na ye ni bir dü zey ka zan dýr dý. Son gün ler de Ha kan Fi dan i çin ya pý lan ya yýn la rýn, Çin i le ya pý lan fü ze an laþ ma sý nýn, Hin dis tan a sa týl mak is te nen he li kop ter le rin bu ye ni dü zey - le doð ru dan ba ðý var dýr. Bes le dik le ri çe te ler þim di Ro ja va da Kürt hal ký na sal dý rý yor, Kürt ler ve A le vi ler i çin ka rý sý ve mül kü he lal dýr di ye fet va lar ve ri li yor; Kürt u lu suy la yü rü tü len sö - mür ge sa va þý þim di de Ro ja va ya ta þý ný yor, ye ni u tanç du var la rý ö rü lü yor. Ö zet le þu: bir yan dan ABD baþ ta ol mak ü ze - re em per ya liz min ý lým lý Ýs lam pro je si if las e - der ken, AKP Ge zi sü re cin de de gö rül dü ðü gi bi, bi raz da bu nun pa ni ði ni ya þar ken, Mý sýr dan Su ri ye ye dýþ po li ti ka sý çök tü. Ö te yan dan de - mok ra si a dý na a tý lan söz de a dým lar, a sýl o la rak da Kürt u lu su nu o ya la ma ve is tis ma ra yö ne lik de mok ra si pa ket le ri i se tam bir fi yas ko ol du; dað fa re bi le do ður mu yor. AKP i çin de niz tü - ken di, ar týk baþ a þa ðý i niþ baþ la dý. Bir yan dan em per ya liz me u þak lýk, Or ta do ðu halk la rý i çin a çýk sal dýr gan lý ða dö nüþ tü, kom þu lar la sý fýr 5

8 6 so run ye ri ni tüm Or ta do ðu halk la rýy la düþ - man lý ða ve ye ni so run la rýn or ta ya çýk ma sý na bý rak tý. Ö te yan dan, baþ ta Kürt so ru nu ol mak ü ze re, hiç bir de mok ra tik so ru nu çö ze me di, iþ - çi sý ný fý ve halk la rýn ta lep le ri kar þý sýn da si ya sal ge ri ci lik te ýs rar et ti. De mok ra si ve öz gür lük a dý na ne o li gar þi nin ne de o nun bir par ça sý o lan AKP nin a ta ca ðý cid di bir a dým yok tur. De mok ra si ve öz gür lük, iþ çi ve e mek çi sý nýf la rýn, Kürt u lu su ve A le vi le - rin, tüm e zi len le rin ta le bi dir; an cak bu sý nýf ve top lum sal ke sim le rin mü ca de le siy le ka za ný la - cak týr. Ge zi Di re ni þi Yo lu Aç tý Dört: Ge zi ve Ha zi ran halk di re ni þi tüm bun - la rýn a çý ða çýk tý ðý bir sü reç ol du. Ge zi ve Ha zi - ran halk di re ni þi, da ha ön ce ki sa yý mýz da e le al - dý ðý mýz a na de ðer len dir me miz de gö rü le ce ði ü - ze re (Ha zi ran Halk Di re ni þi Ve Gö rev le ri miz), sa de ce AKP kar þýt lý ðý ü ze rin den ge liþ me di; ne o- li be ral sö mü rü ve o nun ü ze rin de bi çim a lan sis te me bir tep kiy di, çok ses li, çok kat man lý, tüm hal ký i çi ne a lan, hal kýn kor ku du var la rý ný yýk tý ðý bir di re niþ o la rak ye ri ni al dý. Hem em - per ya liz min 4. bu na lým dö ne mi nin, hem de bu dö nem de or ta ya çý kan çe liþ ki le rin ül ke miz de bi çim al ma sý, bu di re ni þin ze mi ni ol du. Bu ya - nýy la, sa de ce di re niþ bi çim le ri de ðil, ay ný za - man da or ta ya çý kan ya tay, çok ses li, hal kýn doð ru dan ka týl dý ðý ve fo rum þek li ni al dý ðý ör güt - len me bi çim le riy le de ü ze rin de tar tý þý la cak, i ri li u fak lý, o lum lu o lum suz ders ler i çe ren bir sü reç - tir. Sol ve dev rim ci ha re ket Ha zi ran halk di re ni - þi nin bir par ça sý dýr, an cak bu di re niþ te ön cü de ðil, art çý ko num da dýr. Sol ve dev rim ci ha re - ke tin ö nün de i ki yol var dýr; ya bu kap sam lý ve ö nem li bir yer de du ran di re niþ ten a za mi ders a - lýp, dev rim ci te mel de ye ni len me e ði li mi ni güç lü ký la cak, ya da tu tu cu, mu ha fa za kar, þab lon cu yan la rýy la sü re ci bi le an la mak tan u zak bir yer - de du ra cak týr. Hiç þüp he siz bu e ði lim ler bir den, bir a dým da, bir sü reç te so nuç ver mez, bir di zi sü reç ve a dým lar da bir çok bi çim a la rak ge li þir. Ör ne ðin, bir bi çim de de vam e den bu sü reç, bel - ki de se çim gi bi bir sü reç te ye ni den bi çim a la - cak, sol ve dev rim ci ha re ket i çin a lý nan ders le - rin bir öl çü sü o la cak. Ya þa ya ca ðýz ve gö re ce ðiz. Ge zi ve Ha zi ran halk di re ni þin a na ta lep le ri, öz gür lük, e þit lik, a da let ol muþ tur. Bu ta lep ler, dar, sa de ce dev rim ci güç le rin kap sa dý ðý bir a - lan la sý nýr lý kal ma mýþ, so kak la rýn, hal kýn se si ol muþ tur. Bu sü reç ay ný za man da, di re ni þin de sa de ce sol ve dev rim ci güç ler le sý nýr lý ol ma dý ðý, hal kýn di re ni þin öz ne si ol du ðu bir sü reç tir. Ör güt lü Kürt Hal ký Ye nil mez Beþ: Kürt u lu su nun öz gür lük so ru nu ye ni bir a þa ma da ve ye ni bi çim ler de sü rü yor. Kürt u lu su i çin öz gür lük ve e þit lik a na, te mel bir þi - ar dýr, ta lep tir. Da ha sý, bu ta lep ler, bü yük bir di re niþ le a dým a dým ka za nýl mak ta, çok da ha ö - nem li si, sö mür ge zin ci ri i çin de tut sak bir u lus, di re niþ le ye ni den in þa e dil mek te dir. Ar týk Kürt - ler ör güt lü bir halk týr; ön cü süy le, ör güt lü güç - le riy le si ya sal ve top lum sal bir ol gu dur. Bir ön ce ki sa yý mýz da son bir yýl lýk sü reç i çin bir de ðer len dir me yap mýþ týk; bu gün, ge li nen yer de bu de ðer len dir me le rin yer li ye ri ne o tur - du ðu nu gör mek te yiz. Yurt se ver ha re ke tin, o - nun ön de ri A. Ö ca lan ýn baþ lat mýþ ol du ðu gö - rüþ me ve mü za ke re sü re ci, çö züm süz lük te ýs - rar e den o li gar þi ve AKP nin tu tu mu na bað lý o - la rak tý kan mýþ týr. Halk la rýn e þit li ði ve öz gür lü - ðü te me lin de bir çö züm i çin ilk ko þul, e zi len u - lu su, ya ni Kürt u lu su nu ve o nun ön cü güç le ri - ni ta ný mak týr. Gö rüþ me le rin a çýk ya da ör tü lü bu ya ný var dýr; bu bir ka za ným dýr, Kürt öz gür - lük ha re ke ti bu nu dö vü þe dö vü þe ka zan mýþ týr. Bi ze dü þen gö rev bu ka za ný ma des tek sun mak - týr. Bu sü reç te or ta ya ko nan po li tik stra te ji ve o nun un sur la rý i se so run lu dur; bun lar bi zim i - çin e leþ ti ri ko nu su dur. E leþ ti ri ve bir lik; iþ te halk la rýn e þit li ði ve öz gür lü ðü i çin, Tür ki ye ve Kür dis tan halk la rý nýn or tak kav ga sý i çin i ki a na kav ram bu dur. Bu sü reç te, son 10 ay da gö rül dü ki, o li gar þi ve AKP nin de mok ra si ve öz gür lük söy le mi ko - ca bir ya lan dýr, bu de va sa so ru nu bý ra ka lým çöz me yi, cid di bi çim de e le al dý ðý bi le söy le ne - mez. Ya þa nan þu dur: yurt se ver ha re ket ba rýþ ta

9 ýs rar et mek te dir, bu yö ne lim stra te jik tir. Tek ta raf lý, yurt se ver ha re ke tin ve Kürt hal ký nýn at - mýþ ol du ðu a dým lar var dýr. Ba zý yön le riy le a çý - ða çý kan gö rüþ me ve yol ha ri ta sý na o li gar þi ve AKP uy ma mýþ týr. AKP, týp ký Os lo sü re cin de ol - du ðu gi bi, se çim le re en deks li bir tak tik iz le miþ - tir, iz le mek te dir. AKP gö rüþ me sü re cin de çö zü - mü de ðil, se çi mi e sas al mýþ týr. Ve ge li nen yer tý - kan ma dýr. Pe ki, sü re cin ka za na ný kim? E ðer bu sü re ce, stra te jik de ðil, tak tik bir an - lam yük ler sek (ki A. Ö ca lan ýn New roz me sa jý bu nun tam ter si dir ve bu nok ta so run lu dur, bi - zim i çin e leþ ti ri ko nu su dur), kim ne der se de sin bu sü re cin ka za na ný halk lar ol muþ tur. Bu sü - reç te Ge zi ve Ha zi ran halk di re ni þi or ta ya çýk - mýþ; sö mür ge sa va þý nýn pom pa la dý ðý ve Tür ki - ye hal ký ný tes lim a lan þo ve nist pran ga lar et ki siz kal mýþ týr. Bu sü reç te, ör güt lü Kürt ha re ke ti i - çin de PKK ve KCK kong re si de ol mak ü ze re 5 ö - nem li kong re ya da kon fe rans yap mýþ, a na yö - ne li mi ni ye ni den ve ye ni den net leþ tir miþ, ör güt - lü lük dü ze yi ni yük selt miþ tir. Çok da ha ö nem li - si, Ro ja va Dev ri mi i kin ci yý lýn da e te ke mi ðe bü - rün müþ, sö mür ge ci lik bu coð raf ya da, ya ni Ro - ja va da ký rýl mýþ, hal kýn öz yö ne ti mi o luþ muþ tur. Gö rüþ me sü re ci, mü za ke re ye dö nüþ me miþ - tir. AKP sö mür ge sa va þý ný Ro ja va ya ta þý mýþ, kur du ðu, bes le di ði Ýs lam cý ge ri ci ör güt le ri Ro ja - va hal ký ü ze ri ne sür müþ tür. AKP ve o li gar þi kay be de cek tir. Bu nu i fa de et mek i çin fa la bak ma ya ge rek yok tur. Direneceğiz ve Kazanacağız Þim di, ö zel bir ye ri i þa ret e der sek Ge zi ve Ha zi ran halk di re ni þi ve son ra sý AKP yi kor ku sar dý. Si ya sal ge ri ci lik, AKP nin e lin de her a lan - da diz gin siz de vam e di yor, tüm hak a ra yýþ la rý þid det le bas tý rý lý yor, bin bir ya lan ve psi ko lo jik sa vaþ tak tik le riy le sol ve dev rim ci ha re ke te, yurt se ver Kürt ha re ke ti ne sal dý rý lý yor, halk lar teh dit e di li yor. Kürt yurt se ver ha re ke ti nin tek ta raf lý ça ba sýy la baþ la yan gö rüþ me sü re ci nin i se AKP ta ra fýn dan o ya la ma ve se çi mi at lat ma tak ti ði i le sý nýr lý o la rak e le a lýn dý ðý tüm den a çý - ða çýk tý ve sü reç tý kan dý, ö nü müz de ki gün ler ye ni ça týþ ma la ra ge be dir. Bu a çý dan ö nü müz de ye ni bir sü reç var dýr; bu sü reç te çe liþ ki ler yo ðun laþ mak ta, halk la rýn or tak kav ga sý i çin da ha güç lü ze min ler or ta ya çýk mak ta dýr. Dev rim ci du ru þu mu zu, dev rim ci si ya se ti mi - zi bir kez da ha ye ni den ku ra ca ðýz; yö nü mü zü hal ka ve mü ca de le ye dö ne cek, ken di mi zi, mü - ca de le yi ve dev ri mi ör güt le ye ce ðiz. Böy le si bir sü reç te bir a dým ö ne çý ký yo ruz; ye ni bir mü ca de le kam pan ya sý ör güt lü yo ruz. Dev rim ci si ya set, hal ka rað men ol maz, tam ter si ne sü reç le rin nes nel-öz nel doð ru bir a na li - zi ne da ya nýr, hal kýn ön ce çý kan ta lep le ri doð ru bi çim de for mü le e di lir, bun la ra sa hip çý ký lýr ve bun lar i çin en ön de dö vü þü lür. A da let, e þit lik, öz gür lük ö ne çý kan ta lep ler dir; tüm top lu mun, sa de ce Kürt u lu su nun de ðil, iþ çi sý ný fý ve e mek - çi le rin, A le vi ve tüm i nanç sa hip le ri nin, tüm e - zi len le rin ta le bi dir. Her a dým da, her gün cel ge - liþ me de ye ni den ve ye ni den bi çim a lan bu ta - lep ler at la na rak, her þe yi dev ri me bað la mak sol dan; sa de ce bu ta lep ler le ken di mi zi sý nýr la - mak, bu nu halk dev ri mi ne bað la ma mak sað - dan yü rü mek tir. Biz i fa de et ti ði miz ve yan lýþ o - lan her i ki sap ma dan u za ðýz, ken di doð ru yo lu - muz dan yü rü yo ruz. Çok da ha ö nem li si, bu te mel de mü ca de le et - me den, dö vü þül me den hiç bir þey ka za ný la maz. Gün cel a dým ve po li ti ka lar dö nem sel a dým ve po li ti ka la ra, dö nem sel a dým ve po li ti ka lar stra - te jik a dým ve he def le re bað la nýr; dö ne mi ka zan - ma nýn yo lu gün ce li ka zan mak i çin dö vüþ me den ge çer, dö nem ka za nýl ma dan stra te jik he def ler ka za ný la maz. Di re ne ce ðiz, dö vü þe ce ðiz! Sö mü rü ve zu lüm, bir a vuç a zýn lýk, ya ni o li - gar þi dý þýn da, top lu mun her ke si mi ni i çi ne a lý - yor. Bir yan da ne o-li be ral po li ti ka lar hal ka da - ya tý lý yor, bu te mel de so run lar, aç lýk, yok sul luk, iþ siz lik, çev re nin tah ri bi, in sa nýn hiç leþ me si gi - bi hal ký sar san so run lar de rin leþ ti ri yor ve gün - cel ya þa mýn bir par ça sý ha li ne dö nü þü yor. Ö te yan dan, ku ru lu þun dan bu ya na, Ke ma lizm den bu ya na a da let, e þit lik, öz gür lük kav ra mý na düþ man o lan bu dü zen de, ye ni sö mür ge dü zen - de, þim di bu a na ta lep ler her ke sim den in san i - çin so mut bir bi çim a lý yor, gün cel ya þa mýn bir par ça sý na dö nü þü yor. Sý nýf sal çe liþ ki, di ðer çe - liþ ki le re, top lum sal, u lu sal, cin sel çe liþ ki le re yön ve ri yor. Bu dü ze ne, o nun ku rum ve bas ký ay gýt la rý - na kar þý di ren mek meþ ru dur, hak týr; di re ne ce - ðiz! A da let en çok kul la ný lan a ma bir o ka dar da yýp ra nan, a da let siz li ði ör ten bir kav ram o la rak or ta ya çý ký yor. Sa de ce dev rim ci ler de ðil, bu dü - ze ne mu ha lif, AKP kar þý tý her kes, a da let siz lik - ten na si bi ni a lý yor. Ge zi ve Ha zi ran halk di re - ni þin de 6 þe hit, 10 bi ne ya kýn ya ra lý var, en per va sýz sal dý rý lar ya þan dý ya þa ný yor; an cak dü zen, AKP bu na kar þý þid det ve bas ký yý ku - rum sal laþ tý ran ye ni a dým lar a tý yor, ka til le ri ko - ru yor, so kak la ra yan sý yan þid de ti uy gu la yan la - ra öv gü ler di zi li yor. Bin ler ce Kürt yurt se ver ha - pis ha ne le re a tý lý yor, ba sýn a çýk la ma sý yap tý di - ye, kit le gös te ri si ne ka týl dý di ye, en do ðal ve meþ ru hak ký o lan di ren me hak ký ný kul lan dý di - ye yüz ler ce dev rim ci tu tuk la ný yor, a ðýr ce za lar - la teh dit e di li yor. A da let AKP e lin de þid det ve dev let te rö rü nün bir a ra cý o lu yor. 7

10 8 Baþ ta Ge zi þe hit le ri ol mak ü ze re her kes i çin, her top lum sal ke sim i çin, iþ çi ler, e mek çi ler, Kürt ler, A le vi ler ve tüm e zi len ler i çin a da let is - ti yo ruz. AKP ve o li gar þi den he sap so ra rak, halk i çin a da le ti ko pa rýp a la ca ðýz! E zen ve e zi len e þit o la maz; bi zim e þit lik mü - ca de le miz sý nýf sal dýr, top lum sal dýr. Ýþ çi ve e - mek çi le rin, Kürt ler, A le vi ler ve tüm e zi len le rin e þit yurt taþ ol du ðu bir dü zen i çin sa va þý yo ruz. Ne o-li be ral sö mü rü nün AKP e lin de de rin leþ ti ði, sý nýf sal ve top lum sal fark lý lý ðýn kat la na rak bü - yü dü ðü bu dü ze ni yýk mak a sýl he de fi miz dir. Bu dü ze ni ni yý ka ca ðýz, e zen ve e zi le nin ol ma dý ðý, tüm in san la rýn e þit ol du ðu ye ni bir dün ya ku - ra ca ðýz. Öz gür lük bü yük bir þi ar dýr; iþ çi ler, e mek çi - ler, Kürt ler, A le vi ler ve tüm e zi len ler öz gür ol - ma dan, in san ca ya þam, e þit ve a da let li bir top - lum in þa e di le mez. Kürt ler öz gür ol ma dan, iþ çi ve e mek çi ler öz gür o la maz. E me ðin, Kürt ler ve tüm e zi len le rin öz gür lü ðü i çin o li gar þi nin bu dü ze ni ni yý ka ca ðýz. AKP, Kürt le re, A le vi le re, baþ ka i nanç sa hip - le ri ne, iþ çi ve e mek çi le re öz gür lük sun mu yor, su na maz. O in san la rýn ya þam bi çi mi ne mü da - ha le ler ya pa rak, e ði ti mi ö zel leþ ti rip ge ri ci li ði da ya ta rak, sah te de mok ra si pa ket le riy le hal ký o ya la ya rak bi ze sal dý rý yor. Em per ya lizm ve o li - gar þi nin ü ze ri mi ze sal dý ðý AKP nin bu sal dý rý la - rý na di re ne ce ðiz! Sa de ce bu ta lep le re sa hip çýk mak la kal ma - ya ca ðýz, sa de ce di ren me ye ce ðiz; bu nun la bir lik - te A da let, E þit lik, Öz gür lük i çin ye ni ve öz gür bir ül ke ku rup in san ca ya þa mý in þa e de ce ðiz. Bir Adım Öne Tür ki ye top lu mu dev ri me ge be dir. Bu a na ta ným la ma nýn, ya ni top lu mun dev ri me ge be ol ma sý nýn ha re ket nok ta sý, dev rim i çin nes nel ko þul la rýn ol gun ol du ðu dur. Bir baþ ka i fa de i le dev rim ci du rum ül ke miz de sü rek li dir. An cak, bu nu i fa de et mek, dev rim i çin i ki a na a la nýn bir ya ný na i þa ret et mek tir ve dev rim ler i çin, sos ya - list ler i çin a sýl ö nem li o lan i se, bu nes nel ko þul - lar la bü tün lük gös te ren öz nel bir di zi ko þu lun bir a ra ya gel me si dir. Dev ri min nes nel ko þul la rý an cak öz nel ko þul lar la bir bi ri ni bü tün ler ve ta - mam lar sa dev rim ci du rum dev ri me dö nü þür. Bu an lam da, bi zim i çin a sýl so run ve dev rim ci mü ca de le de ö ne çý kan ol gu, bi zim ken di miz dir, ö nü mü ze koy du ðu muz u zak ve ya kýn he def ler - dir, bun lar i çin bý kýp u san ma dan mü ca de le et - mek tir. Bu sü re cin, ya ni dev rim ci du ru mun bir - den, a ni den, bir ya da bir kaç vu ruþ, di re niþ ya da a yak lan ma i le ta mam lan ma ya ca ðý a çýk týr. Bu an lam da, u zun sü re li bir halk sa va þý zo run - dur. An cak, dev rim ci bir par ti ön der li ðin de u - zun sü re li bir halk sa va þý, baþ ka i fa de i le po li - tik leþ miþ as ke ri sa vaþ, bu dev rim ci du ru mu dev ri me ta þý ya bi lir. Dev rim ci sos ya liz min en ö - nem li kav ram la rý, bi zi baþ ka la rýn dan a yý ran i - de o lo jik-po li tik çiz gi ve o na ka rak te ri ni ve ren kav ram lar da bu ra da ö ne çý kar, ö nem ka za nýr. Ge zi ve Ha zi ran halk di re ni þi bir dev rim de - ðil di; a ma u zun yýl la ra ya yý lan ye nil gi at mos fe - ri nin ký rýl ma sý, hal kýn kor ku du var la rý ný yýk - ma sý, biz zat hal kýn di re ni þin öz ne si ol ma sý a çý - sýn dan son de re ce ö nem liy di, ö nem li dir. Ge zi ve ha zi ran halk di re ni þi, sa de ce be lir li sý nýr lar i çi - ne ha pis ol muþ si ya set ve po li tik tu tum lar la, ru tin ve e mek ten yok sun bir ça lýþ may la bir þe - yin ba þa rý la ma ya ca ðý ný i fa de et mek le kal ma dý; biz le rin ö nü ne dev rim ci par ti nin in þa sý ný, halk ha re ke ti nin ye ni ol gu la ra da ya na rak ör güt len - me si ni, ye ni bir it ti fak ve si ya set bi çi mi nin ö ne çýk ma sý ný, bu nun i çin a tý lan her a dý mýn bo þa a - týl ma dý ðý ný da gös ter di. Bu an lam da, her sü reç ya da po li tik-ör güt - sel kam pan ya lar, po li tik tu tum ve dev rim ci ça - lýþ ma lar, bi zim i çin bu he def le re, ya ni her þey - den ön ce dev rim ci par ti nin in þa sý ve bu na kop - maz bi çim de bað lý dev rim ci halk ha re ke ti nin ör güt len me si ne bað lý dýr. Her sü reç ya da a dým, bu he de fe bi zi ya kýn laþ tý rýr; u zun sü re li bir dev - rim ci ça lýþ may la halk dev ri mi halk la rýn öz le - min den ö te so mut bir ol gu o lur. O hal de, bir kez da ha i fa de e de lim; A da let,

11 E þit lik, Öz gür lük Ý çin Mü ca de le Kam pan ya mýz, dev rim kav ga sý nýn, ye ni den in þa sü re ci mi zin bir par ça sý dýr. Han gi a þa ma da o lur sak o la lým, dev rim ci si - ya set te, her a dý mýn, her sü re cin ken di i çin de bir ya da bir kaç he de fi var dýr, ken di i çin de bir - kaç a yak ü ze ri ne ku ru lur. E ðer he de fin bü yük - se, a dý mýn da bü yük o la cak týr; kü çük a dým lar la bü yük he def ler ya ka la na maz, a dý mýn bü yük se he de fin de bü yük o lur. Dev rim ci si ya set te bü - yük he def ko yup kü çük a dým at mak ya da hiç a dým at ma mak i se ko ca bir ha yal ký rýk lý - ðý dýr; sol ve dev rim ci ha re ket te bol ör ne ði ol du - ðu ü ze re pro je ci lik ö zün de bu dur. Biz öz gü cü - mü ze gü ve ni riz, he def le ri mi zi de bu na gö re be - lir le riz, he def le ri miz i çin bý kýp u san ma dan ça lý - þý rýz. Bu an lam da, A da let, E þit lik, Öz gür lük Ý çin Mü ca de le Kam pan ya mý zýn po li tik he de fi, sa de - ce sü re cin ö ne çý kan ta lep le ri ne sa hip çýk mak de ðil, ye ni den in þa yo lun da ye ni bir a dým at - mak, i çe ka pan ma e ði li mi ni kýr mak, a dým a dým dü zen den ko pan kit le le ri dev rim ve par ti saf la - rýn da ör güt le mek tir. Ör güt sel he de fi i se, iç dev - ri mi sü rek li kýl mak, tü zük dev rim ci li ði te me - lin de dev rim ci ler ör gü tü nü sað lam laþ týr mak - týr. Bu nu ba þa ra ca ðýz! An la þý la ca ðý ü ze re, ö nü mü ze koy muþ ol du - ðu muz A da let, E þit lik, Öz gür lük Ý çin Mü ca de le Kam pan ya mýz, sa de ce po li tik bir kam pan ya de - ðil, ay ný za man da ör güt len me kam pan ya sý dýr. Bu nun i çin, gün cel, dö nem sel ve stra te jik he - def ler doð rul tu sun da, ye ni bir genç ku þa ða, ye - ni in san ve i liþ ki le re u laþ mak he def le ri miz a ra - sýn da dýr. Sa de ce ör güt lü güç le ri miz de ðil, baþ - ta çev re i liþ ki le ri miz ol mak ü ze re, da ha ge niþ bir ke si mi kam pan ya mý zýn par ça sý, öz ne si ha li - ne dö nüþ tür me li yiz. Ör güt lü güç le ri, çev re i liþ - ki le ri ni, sý ra dan iþ çi, genç, ka dý ný se fer ber et - mek hem sol ve dev rim ci ha re ke tin hem de bi - zim za yýf kar ný mýz dýr; bu nu kýr ma lý, aþ ma lý ve za yýf ya ný mý zý güç len dir me li yiz. Bu nun i çin hem doð ru ve dev rim ci an la yýþ, hem de tarz ve yak la þým biz de var dýr; a ma bu nu her dev rim ci kur tu luþ çu nun ö züm se me si, pra tik kar þý lý ðý ný in þa et me si zo run lu dur. Bu an lam da, doð ru dev rim ci an la yý þý mý zý her a dým da ye ni den kur - ma lý ve ken di mi zi ör güt le me li yiz. Ken di ni ör güt le me yen, sol ke sim le ri, çev re i - liþ ki le ri ni, hal ký ör güt le ye mez. Ön ce e vi mi zin i - çi ni te miz tu tup, ken di mi zi ör güt le ye ce ðiz; bu - ra dan dal ga dal ga, çev re i liþ ki le ri ne ve tüm hal - ka ya yý la ca ðýz. Ken di mi zi ve hal ký ör güt le me yi cid di ye a la ca ðýz; ken di ni cid di ye a la ma yan par - ti yi, dev ri mi ve hal ký ör güt le ye mez. Hal ka u laþ - mak, hal ký ör güt le mek ken di li ðin den de ðil, ör - güt lü a dým ve a raç lar la o lur. O hal de, ha la yer yer a ya ðý mý za ta ký lan ken di li ðin den ör güt an la - yý þý ve pra tik le ri ne yer yok tur. Ýþ le yiþ te tü zük dev rim ci li ði ni in þa e de ce ðiz, bun da ýs rar e de ce - ðiz; bu nu her a la na, söy lem ve du ruþ o la rak ya - ya ca ðýz. Ko mi te le ri mi zi su nu lan a na ba kýþ a çý - sý ve il ke ler te me lin de iþ le te ce ðiz, ko mi te ça lýþ - ma sý ný her a la na ya ya ca ðýz. Her ye ni in sa na ko þa ca ðýz, on la ra e mek ve re ce ðiz, on la ra ör nek o la ca ðýz. Bur nu ha va da, ko mu tan e da la rýy la bir ki þi bi le ör güt le me yen tüm pra tik ve an la yý - þý e li mi zin ter siy le i tek le ye ce ðiz, e mek, ör güt, öz ve ri gi bi dev rim ci li ðin ö zü nü ö ne çý ka ra ca - ðýz. As ker siz ko mu tan la ra, e mek cim ri le ri ne, ken di ne ya ban cý laþ mýþ la ra, i çe ka pa nan ve kast laþ mýþ kü çük dün ya sa hip le ri ne, ör güt lü ör güt süz le re ih ti ya cý mýz yok; dev rim ve par ti i - çin dö vü þen le re, ken di ni na mus lu bi çim de ye - ni le yen le re, par ti, dev rim ve sos ya lizm uð run da ö lü mü gö ze a lan la ra ih ti ya cý mýz var. Ye ni bir mü ca de le kam pan ya sý ye ni bir a dým o la cak týr. Ge zi ve Ha zi ran halk di re ni þi gös ter - di; her a dý mýn þu ya da bu bi çim de dev rim i çin bir kar þý lý ðý var dýr. Ö de nen hiç bir be del bo þa ö - den me di; dev rim i çin her a dým an lam lý dýr, ö - nem li dir, de ðer li dir. Bi zim i çin meþ ru ol mak ö - nem li dir; hal ka za rar ve ren her þey den u zak o - la ca ðýz, meþ ru ey lem çiz gi sin de yü rü ye cek, tüm meþ ru ey lem le ri ör güt le ye ce ðiz. Be del ö de me yi gö ze a la rak ö ne çý ka ca ðýz; ye ni bir dev rim ci ha - re ket i çin a dým a dým ör güt lü ya pý mý zý in þa e de - ce ðiz. Kök süz de ði liz; bu ül ke de 40 yý lý aþ kýn sað - lam bir i de o lo ji miz, ko ca bir mü ca de le ta ri hi - miz, di re niþ çiz gi miz, dev rim ci ge le ne ði miz var - dýr. Ý de o lo jik-po li tik çiz gi miz ve ta ri hi mi zin le - ke siz sem bol le ri þe hit le ri miz ö nü müz de yü rü - yor, bi ze yol gös te ri yor. Bu ta rih ve di re niþ ten güç a la rak, þim di bir a dým ö ne çý ký yo ruz. Ge ce - mi zi gün dü zü mü ze ka ta rak bu sü re cin bi ze yük le di ði gö rev le re sa hip çý ka ca ðýz, e mek ve ör gü tü her þe yin ba þý na a la ca ðýz, A da let, E þit - lik, Öz gür lük Ý çin Mü ca de le Kam pan ya mý zý ör - güt le ye ce ðiz, hal ka ta þý ya ca ðýz. Þim di dur mak, bek le mek, mev cut la i da re et - mek za ma ný de ðil dir; þim di bir a dým ö ne çýk ma - nýn, ken di miz den baþ la ya rak i liþ ki le ri, hal ký ör - güt le me nin, de ðiþ me nin ve de ðiþ tir me nin za - ma ný dýr. Þim di kav ga nýn za ma ný dýr; ör güt lü bir kav ga i çin i le ri bak ma nýn, ye ni a dým lar at ma - nýn za ma ný dýr. Ye ni a dým lar a tý yo ruz, i ler le ye ce ðiz! KA SIM

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Okul kýþla deðil, bu ders kalksýn

Okul kýþla deðil, bu ders kalksýn SiyahMaviKýrmýzýSarý PROF. DR. SÜLEYMAN KURTER: RÝSALE-Ý NUR U ÝSPANYOLCA YA ÇEVÝRECEÐÝZ Haberi Kültür Sanat ta VEFATININ BÝRÝNCÝ YILDÖNÜMÜNDE ÞABAN DÖÐEN Ý RAHMETLE ANIYORUZ Yazýlarý say fa 2 ve 9 da

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE SiyahMaviKýrmýzýSarý BÜÜK DÐÞKLKLR OLUOR HUZURU SRSIOR ÞHRLÞM KLM VURUOR L Ç LTÞM TV GL uhaberi sayfa 6 da uhaberi sayfa 12 de GRÇKT HBR VRiR S I BHTII MFTHI, MÞVRT V ÞÛRÂDIR IL: 42 6 MIS 2011 CUM/ 75

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý www. be di üz za man hiz met tir.org Þ.Urfa, Bediüzzaman la kucaklaþtý Ha be ri say fa 13 te MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Mý sýr Tan ta

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı