Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE A5.J56. Baskõ 04/ / TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE A5.J56. Baskõ 04/2004 11227885 / TR"

Transkript

1 Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE Uçan Testere Uygulamasõ A5.J56 Baskõ 4/ / TR El Kitabõ

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Önemli uyarõlar Sistem Tanõmõ Kullanõm Alanlarõ Uygulama Örneği Program Tanõmõ Proje Planlama Şartlar Fonksiyonel Tanõmlama Malzeme Yolunun ve Ray Hõzõnõn Belirlenmesi İşlem verilerinin atanmasõ Montaj Yazõlõm MOVIDRIVE MDX61B MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ MOVIDRIVE compact MCH4_A I 5 Devreye alma Genel Bilgiler Ön Çalõşmalar "Uçan Testere" Programõnõn Başlatõlmasõ Parametreler ve IPOS değişkenleri Tahrik ünitesinin çalõştõrõlmasõ Manuel Çalõşma modu Referans modu Pozisyonlama modu Otomatik Çalõşma modu İşletme ve Bakõm Zaman diyagramlarõ Arõza Bilgileri Hata mesajlarõ İndeks MOVIDRIVE Uçan Testere 3

4 1 Önemli uyarõlar MOVIDRIVE 1 Önemli uyarõlar Bu el kitabõ ayrõntõlõ işletme kõlavuzunun yerine kullanõlamaz! Sadece uzman elektrik teknisyenleri tarafõndan, geçerli kaza koruma yönetmeliklerine ve MOVIDRIVE işletme kõlavuzuna göre monte edilmeli ve devreye alõnmalõdõr! Dokümantasyon MOVIDRIVE inverterlerini bu uygulama ile birlikte monte edip devreye almadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyunuz. Bu el kitabõnda, MOVIDRIVE dokümantasyonunun, özellikle MOVIDRIVE sistem el kitabõnõn mevcut olduğu ve okunduğu varsayõlmaktadõr. Bu el kitabõndaki göndermeler " " ile işaretlenmiştir. Örneğin, ( Bölüm X.X) bu el kitabõnõn X.X bölümünde ek bilgiler verilmektedir, anlamõnda kullanõlmaktadõr. Bu dokümantasyona uyulmasõ, arõzasõz bir işletme ve garanti koşullarõnõn yerine getirilebilmesi için şarttõr. Emniyet ve Uyarõlar Burada açõklanan emniyet ve uyarõlar mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şoku tehlikesi. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Muhtemel sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur. Kullanõcõ için tavsiyeler ve faydalõ bilgiler. 4 MOVIDRIVE Uçan Testere

5 Sistem Tanõmõ Kullanõm Alanlarõ 2 2 Sistem Tanõmõ 2.1 Kullanõm Alanlarõ "Uçan testere" uygulama modülü, istenen boya kesilmesi gereken hareket halindeki sonsuz malzemeler için tasarlanmõştõr. Ayrõca senkron malzeme taşõma, dolum terminalleri, "uçan zõmbalama" veya "uçan bõçak" uygulamalarõnda da kullanõlabilir. "Uçan testere" uygulama modülü aşağõdaki endüstri alanlarõ için özellikle uygundur: Ağaç işleri sanayi Kağõt, karton Plastik Taş Kil Prensip olarak iki farklõ uygulama şekli mümkündür: Paralel hareket eden testere; burada bir sürücü testere taşõyõcõ için (malzeme ile birlikte hareket eden) ve bir de testere beslemesi için sürücü gereklidir. Diyagonal olarak hareket eden testere; burada testere taşõyõcõ malzeme yönüne diyagonal olarak hareket ettiğinden, sadece bir sürücü gereklidir. Bu uygulamalarda "uçan testere" kullanõlmasõnõn avantajlarõ: Kullanõmõ kolay kullanõcõ arabirimi. Sadece "uçan testere" için gerekli parametreler (kesme uzunluğu, kavrama yolu) girilmelidir. Kapsamlõ programlama yerine kullanõcõ yönlendirmeli parametre belirleme. Denetleme çalõşmasõnda optimum diyagnostik olanağõ. Uygulayõcõnõn programlama deneyimi olmasõ gerekmez. Sisteme kolayca alõşabilme olanağõ. MOVIDRIVE Uçan Testere 5

6 2 Sistem Tanõmõ Uygulama Örneği 2.2 Uygulama Örneği Uçan testere "Uçan testere" ağaç işleri sanayinde oldukça yaygõn olarak kullanõlmaktadõr. Uzun suntalarõn belirli bir boyda kesilmesi gerekmektedir Resim 1: Ağaç işleri sanayinde kullanõlan "uçan testere" 5839BXX 1. Testere taşõyõcõsõnõn uzunlamasõna hareket sürücüsü (malzeme yönünde) 2. Testere için sürücü 6 MOVIDRIVE Uçan Testere

7 Sistem Tanõmõ Program Tanõmõ Program Tanõmõ MOVITOOLS yazõlõm paketi ile MOVIDRIVE cihaza en son yüklenmiş olan uygulama programõ tanõnabilir. Bunun için: Bilgisayarõ seri arabirim üzerinden MOVIDRIVE sürücüye bağlayõn. MOVITOOLS programõnõ başlatõn. "Shell" programõnõ başlatõn. "Display/IPOS-Information..."õ seçin. Resim 2: Shell deki IPOS bilgileri 671AEN "IPOS Status" durum penceresi açõlõr. Burada görünen kayõtlardan, MOVIDRIVE da hangi uygulama yazõlõmõnõn yüklenmiş olduğu görülür. Resim 3: Güncel IPOS program sürümünün gösterilmesi 6711AEN MOVIDRIVE Uçan Testere 7

8 3 Proje Planlama Şartlar 3 Proje Planlama 3.1 Şartlar Bilgisayar ve Yazõlõm "Uçan testere" uygulama modülü bir IPOS plus programõ olarak tasarlanmõş ve SEW yazõlõmõ MOVITOOLS a entegre edilmiştir. MOVITOOLS yazõlõmõnõ kullanabilmek için, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4., Windows Me veya Windows 2 işletim programõ yüklenmiş bir bilgisayar gereklidir. Frekans çeviriciler, motorlar ve enkoderler Frekans çevirici "Uçan testere" sadece teknoloji tipi (...-T) MOVIDRIVE cihazlarla birlikte kullanõlabilir. MOVIDRIVE MDX61B cihazlarda frekans çevirici isteğe bağlõ olarak klemens veya bus üzerinden kontrol edilebilir. MOVIDRIVE compact MCH4_A cihazlarda klemens üzerinden kontrol mümkün değildir. Burada standart olarak bulunan sistem bus, PROFIBUS-DP arabirimi (MCH41A), INTERBUS-FO arabirimi (MCH42A) veya bir field bus gateway kullanõlabilir. "Uçan testere" için bir enkoder geribildirimi gerektiğinden MOVIDRIVE MDX6B ile kullanõlmasõ mümkün değildir. Kullanõlabilen MOVIDRIVE Kontrol tipi MDX61B compact MCH41A compact MCH42A Klemensler Evet, DIO11B opsiyonu ile Hayõr Hayõr Sistem yolu/s-bus Evet, opsiyonsuz Evet, opsiyonsuz Evet, opsiyonsuz PROFIBUS-DP Evet, DFP21B opsiyonu ile Evet, opsiyonsuz Hayõr INTERBUS-FO Evet, DFI21B opsiyonu ile Hayõr Evet, opsiyonsuz INTERBUS Evet, DFI11B opsiyonu ile Evet, UFI11A opsiyonu ile Evet, UFI11A opsiyonu ile CANopen Evet, DFC11B opsiyonu ile Hayõr Hayõr DeviceNet Evet, DFD11B opsiyonu ile Evet, UFD11A opsiyonu ile Evet, UFD11A opsiyonu ile Bus kontrollü MOVIDRIVE MDX61B de: Bus kontrollü çalõştõrmada "DIO11B tipi giriş/çõkõş kartõ" takõlõ olmamalõdõr. DIO11B opsiyonu takõlõ ise, sanal klemensler bus üzerinden adreslenemezler. Motorlar ve enkoderler MOVIDRIVE MDX61B (DEH11B opsiyonlu) veya MOVIDRIVE compact MCH4_A ile çalõştõrmak için: CT/CV asenkron servo motorlar (standart olarak enkoder mevcuttur) veya enkoderli (Hiperface, sin/cos veya TTL) DR/DT/DV trifaze motorlar MOVIDRIVE MDX61B (DER11B opsiyonu) ile çalõştõrmak için: Resolverli CM/DS senkron servo motorlar. İzin verilen çalõşma şekilleri (P7) Asenkron motorlar (CT/CV/DR/DT/DV): CFC çalõşma şekilleri, "uçan testere" VFC-n-CONTROL çalõşma şeklinde çalõştõrõlamaz Senkron servo motor (CM/DS): SERVO çalõşma şekilleri Mutlaka dikkate alõnõz: Slave sürücüde kayma olmamalõdõr. 8 MOVIDRIVE Uçan Testere

9 Proje Planlama Fonksiyonel Tanõmlama Fonksiyonel Tanõmlama Fonksiyon özellikleri "Uçan testere" aşağõdaki özelliklere sahiptir: Klemens, sistem bus veya fieldbus üzerinden kontrol: MOVIDRIVE MDX61B de "uçan testere" isteğe göre sayõsal giriş klemensleri, sistem bus veya fieldbus üzerinden kontrol edilebilir. MOVIDRIVE compact MCH4_A sadece sistem bus veya fieldbus üzerinden kontrol edilebilir. Malzeme sensörlü/sensörsüz kesme boyu kontrolü veya kesme işareti kontrolü: İsteğe göre kesme boyu kontrolü veya kesme işareti kontrolü arasõnda bir seçim yapabilirsiniz. Kesme boyu kontrolünde ayrõca, uzunluk kontrolünü başlatan bir sensör de kullanõlabilir. Malzeme sensörü kullanõlmadan yapõlan kesme boyu kontrolünde, kesilecek malzeme boyu bir master enkoder tarafõndan tespit edilir. Bu bilgi frekans çeviricide işlenir ve testere taşõyõcõsõnõn başlamasõ için kullanõlõr. Malzeme üzerinde kesme işareti bulunmasõna gerek yoktur. Resim 4: Malzeme sensörsüz kesme boyu kontrolü 573AXX Malzeme sensörü kullanõlan kesme boyu kontrolünde de, kesilecek malzeme boyu bir master enkoder tarafõndan tespit edilir. Burada ayrõca bir de malzeme sensörü mevcuttur. Kesilecek malzeme bu sensöre eriştiğinde, uzunluk kontrolü başlar. Malzeme üzerinde kesme işareti bulunmasõna gerek yoktur. Fakat burada, malzeme sensörünün ön kenarda bulunan bir işareti tespit etmesi gerekebilir. Resim 5: Malzeme sensörlü kesme boyu kontrolü 571AXX MOVIDRIVE Uçan Testere 9

10 3 Proje Planlama Fonksiyonel Tanõmlama Kesme işareti kontrolünde malzeme üzerindeki kesme işaretleri bir sensör tarafõndan tespit edilir. Bu sensör sinyali frekans çeviricide bir "interrupt" olarak algõlanõr ve testere taşõyõcõsõnõn harekete geçmesi için kullanõlõr. Resim 6: Kesme işareti kontrolü 57AXX Kesme kenarõ korumasõ ve "boşluk çekme": "Boşluk çekme" fonksiyonunda testere taşõyõcõ, testere bõçağõ dõşarõya çõkmadan önce, kõsa bir süre için malzemeden önce hareket eder. Böylece kesme kenarõ ile testere bõçağõ arasõnda bir boşluk oluşur ve testerenin kesme kenarõnda iz bõrakmasõ önlenir. Bu fonksiyon, hassas malzemelerde kesme kenarõ korunmasõ için kullanõlõr. Bu fonksiyon ayrõca kesilen malzemenin ayrõlmasõ için de kullanõlabilir. Manüel interrupt ile anõnda kesme fonksiyonu: Testere taşõyõcõ dijital girişteki bir "" -"1" kenarõ ile derhal başlatõlõr. Kapsamlõ arõza teşhisi: Çalõşma esnasõnda aktüel kesme uzunluğu, malzeme hõzõ ve testere sürücü hõzõ gibi önemli tüm veriler ekranda izlenebilir. Kolayca bir üst seviyedeki kontrol ünitesine (PLC) bağlanabilir. Çalõşma şekilleri İşlevlerin yerine getirilmesinde üç farklõ çalõşma şekli kullanõlõr: Manuel mod (DI1Ø = "" ve DI11 = "") DI13 "Adõm adõm +" dijital girişindeki "1" sinyali ile motor "Sağa" döner. DI14 "Manuel -" dijital girişindeki "1" sinyali ile motor "Sola" döner. Burada kullanõlan redüktörün 2 veya 3 kademeli olmasõ dikkate alõnmalõdõr. DI15 "Yüksek hõz" dijital girişindeki "" sinyali ile düşük hõzda manuel çalõşõr. DI15 "Yüksek hõz" dijital girişindeki "1" sinyali ile yüksek hõzda manuel çalõşõr. Referans mod (DI1Ø = "1" ve DI11 = "") Referans mod ile, limit anahtarlardan biri referans noktasõ olarak belirlenir. Referans modun başlamasõ için DI12 "Start" dijital girişine "1" sinyali verilir. DI12 deki "1" sinyali referans mod süresince açõk kalmalõdõr. Devreye almada bir referans kayma değeri girilebilir. Referans kayma değeri ile, limit anahtarõn değiştirilmesine gerek kalmadan, makinenin sõfõr noktasõ değiştirilebilir. Burada aşağõdaki formül geçerlidir: Makine sõfõr noktasõ = Referans noktasõ + referans kayma değeri 1 MOVIDRIVE Uçan Testere

11 Proje Planlama Fonksiyonel Tanõmlama 3 Pozisyonlama (DI1Ø = "" ve DI11 = "1") "Pozisyonlandõrma" çalõşma şeklinde, testere sürücüsünün başlama konumu ile durma konumu arasõnda kontrollü olarak hareket etmesi sağlanõr. DI13 dijital girişine "" sinyali verildiğinde, başlama konumu seçilir. DI13 dijital girişine "1" sinyali verildiğinde, durma konumu seçilir. Pozisyonlandõrmanõn başlamasõ için DI12 "Start" dijital girişine "1" sinyali verilir. DI12 deki "1" sinyali pozisyonlama işlemi süresince açõk kalmalõdõr. DI12 = "1" açõkken başka bir konum seçildiğinde, sürücü derhal bu yeni konuma hareket eder. Otomatik çalõşma modu (DI1Ø = "1" ve DI11 = "1") Kesme boyu kontrolünün malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz veya kesme işareti kontrollü olup olamayacağõ devreye almada tespit edilir. Malzeme sensörsüz kesme boyu kontrolü: Otomatik çalõşmaya DI12 "Start" dijital girişteki ""-"1" kenarõ (İşlem Çõkõş Verileri PO1:1) ile başlanõr. DI12 deki (PO1:1) "1" sinyali otomatik çalõşma süresince açõk kalmalõdõr. Malzeme uzunluğu da, DI12 "Start" girişindeki ""-"1" kenarõndan itibaren tespit edilir. Klemens ile kontrol: Kesme boyu tablosundan ( Devreye Alma) istenen kesme boyunu dijital kodlanmõş olarak, DI15... DI17 girişler üzerinden seçin. Çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) devreye almada belirlenir ve makine çalõşõrken değiştirilemez. Çalõşma şeklini değiştirmek için devreye alma işlemi yeniden yapõlmalõdõr. 1 işlem veri kelimeli (1PD) bus kontrolü: Kesme boyu tablosundan ( Devreye Alma) istenen kesme boyunu dijital kodlanmõş olarak, PO1:13... PO1:15 işlem çõkõş verileri üzerinden seçin. Çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) devreye almada belirlenir ve makine çalõşõrken değiştirilemez. Çalõşma şeklini değiştirmek için devreye alma işlemi yeniden yapõlmalõdõr. 3 işlem veri kelimeli (3 PD) bus kontrolü: Kesme boyu fieldbus üzerinden istenildiği gibi ayarlanabilir. Fieldbus üzerinden devreye almada ayarlanmõş olan çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) makine çalõşõrken de değiştirilebilir. Malzeme sensörlü kesme boyu kontrolü: Otomatik çalõşmaya DI12 "Start" dijital girişteki ""-"1" kenarõ (İşlem Çõkõş Verileri PO1:1) ile başlanõr. DI12 deki (PO1:1) "1" sinyali otomatik çalõşma süresince açõk kalmalõdõr. Malzeme uzunluğu, DIØ2 "Sensör"deki (= Malzeme sensörü) ""-"1" kenarõndan itibaren tespit edilir. Klemens ile kontrol: Kesme boyu tablosundan ( Devreye Alma) istenen kesme boyunu dijital kodlanmõş olarak, DI15... DI17 girişler üzerinden seçin. Çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) devreye almada belirlenir ve makine çalõşõrken değiştirilemez. Çalõşma şeklini değiştirmek için devreye alma işlemi yeniden yapõlmalõdõr. 1 işlem veri kelimeli (1PD) bus kontrolü: Kesme boyu tablosundan ( Devreye Alma) istenen kesme boyunu dijital kodlanmõş olarak, PO1:13... PO1:15 işlem çõkõş verileri üzerinden seçin. Çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) devreye almada belirlenir ve makine çalõşõrken değiştirilemez. Çalõşma şeklini değiştirmek için devreye alma işlemi yeniden yapõlmalõdõr. 3 işlem veri kelimeli (3 PD) bus kontrolü: Kesme boyu fieldbus üzerinden istenildiği gibi ayarlanabilir. Fieldbus üzerinden devreye almada ayarlanmõş olan çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) makine çalõşõrken de değiştirilebilir. MOVIDRIVE Uçan Testere 11

12 3 Proje Planlama Fonksiyonel Tanõmlama Kesme işareti kontrolü: Otomatik çalõşmaya DI12 "Start" dijital girişteki (İşlem Çõkõş Verileri PO1:1) "1" sinyali ile başlanõr. DI12 deki (PO1:1) "1" sinyali otomatik çalõşma süresince açõk kalmalõdõr. Kesme işlemi tamamlandõktan sonra, "Boşluk çekme" fonksiyonu ile testere bõçağõ kesme kenarõndan uzaklaştõrõlõr. "Boşluk çekme" fonksiyonu DI13 "Start" (İşlem Çõkõş Verileri PO1:11) dijital girişteki "1" sinyali ile başlar. Boşluğun büyüklüğü devreye almada ayarlanõr. Geri konumlama işlemi, sürücü dönme noktasõna ulaştõğõnda başlatõlabilir. Sürücü, DI14 "Geri pozisyonlama" dijital girişindeki (İşlem Çõkõş Verileri PO1:12) "1" sinyali ile geriye döner. Bu "1" sinyali sürekli olarak kalabilir. Testere taşõyõcõ, kesme uzunluğuna tekrar erişildiğinde veya DIØ2 "Sensör" dijital girişindeki bir sonraki sinyal kenarõnda yeniden hareket eder. Girişler Manuel mod Referans mod Pozisyonlama Otomatik çalõşma PO1:8 / DI1 "" "1" "" "1" PO1:9 / DI11 "" "" "1" "1" PO1:1 / DI12 Referans mod başlangõcõ Pozisyonlama başlangõcõ PO1:11 / DI13 Manuel + Durma konumu başlangõcõ Otomatik çalõşma başlangõcõ Boşluk çekme PO1:12 / DI14 Manuel - Geri pozisyonlama PO1:13 / DI15 Yüksek hõz Kesme boyu 2 PO1:14 / DI16 Kesme boyu 2 1 PO1:15 / DI17 Kesme boyu MOVIDRIVE Uçan Testere

13 Proje Planlama Malzeme Yolunun ve Ray Hõzõnõn Belirlenmesi Malzeme Yolunun ve Ray Hõzõnõn Belirlenmesi Kesme işlemindeki kesme uzunluğunun ayarlanabilmesi için ray hõzõ bilinmelidir. Ray hõzõ iki türlü belirlenebilir: Malzeme rayõna, "uçan testere"ye mümkün olduğu kadar yakõn bir yere, bir enkoder monte edilir (kaymasõz). Bu enkoder harici bir enkoder (= master enkoder) olarak testere taşõyõcõ sürücüsündeki X14 e bağlanõr. Hõz ve malzeme yolu, bu harici enkoderden gelen artõmlõ yol bilgileri sayesinde belirlenir. Ray hõzõnõn ve malzeme yolunun yeterli bir hassasiyetle hesaplanabilmesi için, motor enkoderi ile harici enkoder arasõndaki yol çözünürlük oranõ 2:1 olmalõdõr. Ray hõzõnõn ve malzeme yolunun belirlenmesinde, malzeme besleme sürücüsündeki motor enkoderinin artõmlõ yol bilgileri kullanõlõr. Bunun için, ray sürücüsünün frekans çeviricisi MOVIDRIVE ile testere sürücüsünün frekans çeviricisi MOVIDRIVE arasõnda bir X14-X14 bağlantõsõ gereklidir. MOVIDRIVE Uçan Testere 13

14 3 Proje Planlama İşlem verilerinin atanmasõ 3.4 İşlem verilerinin atanmasõ "Uçan testere" uygulama modülü Bus üzerinden de kontrol edilebilir. Bu durumda, tüm MOVIDRIVE fieldbus opsiyonlarõ ve standart olarak mevcut olan sistem bus (Sbus) desteklenir. Bus kontrolünde, sanal klemensler Control Word 2 içerisinde kullanõlõr ( MOVIDRIVE fieldbus cihaz profili). Uyarõ: Bus kontrolünde MOVIDRIVE opsiyonu "DIO11B tipi giriş/çõkõş kartõ" takõlõ olmamalõdõr! 3 işlem veri kelimesi ile çalõştõrmanõn özellikleri: PO2 "istenen kesme boyu değeri" ve PO3 "minimum dönüş konumu" frekans çeviriciye ",1 uygulayõcõ birimi" ölçeklendirmesi ile aktarõlõr. PO PO1 PO2 PO3 E Q PI1 PI2 PI3 PI Resim 7: İşlem verileri üzerinden veri alõşverişi 4427AEN PO = İşlem çõkõş verileri PI = İşlem giriş verileri PO1 = Control Word 2 PI1 = Control Word 2 PO2 = İstenen kesme boyu değeri (IPOS PO-DATA) PI2 = Gerçek kesme boyu değeri (IPOS PI-DATA) PO3 = minimum dönme konumu (IPOS PO-DATA) PI3 = Testere sürücüsünün gerçek konumu (IPOS PI-DATA) Minimum dönme konumu: Testere taşõyõcõsõnõn ayrõlõp başlangõç konumuna dönebilmesi için gerekli en erken konum. İşlem çõkõş verileri İşlem çõkõş veri kelimelerinin anlamlarõ: PO1: Control Word 2 sanal klemens 8 DI17 P617 sanal klemens 7 DI16 P616 sanal klemens 6 DI15 P615 sanal klemens 5 DI14 P614 sanal klemens 4 DI13 P613 sanal klemens 3 DI12 P612 sanal klemens 2 DI11 P611 sanal klemens 1 DI1Ø P61 Sanal giriş klemensleri atanan sabit değer Controller inhibit/ Enable Enable/ Hõzlõ stop Enable/Stop /Stop kontrolü Rampa değiştirme Parametre takõmõ değiştirme Hata-Reset Rezerve edildi 14 MOVIDRIVE Uçan Testere

15 Proje Planlama İşlem verilerinin atanmasõ 3 PO2: İstenen kesme boyu değeri PO2 İstenen kesme boyu değeri [,1 uygulayõcõ birimi] PO3: Minimum dönme konumu PO3 Minimum dönme konumu [,1 uygulayõcõ birimi] İşlem giriş verileri İşlem giriş veri kelimelerinin anlamlarõ: PI1: Durum kelimesi 2 sanal klemens 8 DO17 P637 sanal klemens 7 DO16 P636 sanal klemens 6 DO15 P635 sanal klemens 5 DO14 P634 sanal klemens 4 DO13 P633 sanal klemens 3 DO12 P632 sanal klemens 2 DO11 P631 sanal klemens 1 DO1Ø P63 Sanal çõkõş klemensleri sabit olarak tanõmlanan Çõkõş katõ enable Frekans çevirici Çalõşmaya hazõr PO verileri enable Aktüel entegratör takõmõ Aktüel parametre takõmõ Arõza/Uyarõ Sağa limit anahtarõ aktif Sola limit anahtar aktif PI2: Gerçek kesme boyu değeri PI2 Gerçek kesme boyu değeri [,1 uygulayõcõ birimi] PI3: Testere sürücüsünün gerçek konumu PI3 Testere sürücüsünün gerçek konumu [,1 uygulayõcõ birimi] MOVIDRIVE Uçan Testere 15

16 4 Montaj Yazõlõm 4 Montaj 4.1 Yazõlõm MOVITOOLS "Uçan testere" uygulama modülü MOVITOOLS yazõlõmõnõn (sürüm 3. ve yukarõsõ) bir parçasõdõr. MOVITOOLS yazõlõmõnõ bilgisayarõnõza kurmak için: MOVITOOLS-CD sini bilgisayarõn CD sürücüsüne yerleştirin. "Başlat" \ "Çalõştõr..." komutuna tõklatõn. "{CD sürücünüzün sürücü harfi}:setup" girin ve return tuşuna basõn. MOVITOOLS kurulma menüsü ekrana gelir. Ekranda verilen yönergeleri takip ederek kurma işlemini tamamlayõn. MOVITOOLS "Program Yöneticisi" üzerinden başlatõlabilir artõk. Bilgisayarõnõza bir MOVIDRIVE bağlõ ise, doğru arabirimi (PC-COM) seçin ve eşler arasõ (peer to peer) bağlantõ kurun. <Update> seçildiğinde frekans çevirici "Connected Inverters" penceresinde görünür. Resim 8: MOVITOOLS penceresi 651BEN Teknoloji tipi "Uçan testere" uygulama modülü teknoloji tipi (-T) MOVIDRIVE MDX61B cihazlarla birlikte kullanõlabilir. Uygulama modülleri standart tip (-) cihazlarla kullanõlamaz. 16 MOVIDRIVE Uçan Testere

17 Montaj MOVIDRIVE MDX61B MOVIDRIVE MDX61B SBus - 24 = V+ 24 V + = - X12: DGND 1 SC11 2 SC12 3 X13: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DBØØ DOØ1-C DOØ1-NO DOØ1-NC DOØ2 VO24 VI24 DGND DEH11B X1: X22: DI1Ø 1 DI11 2 DI12 3 DI13 4 DI14 5 DI15 6 DI16 7 DI17 8 DCOM 9 DGND 1 X23: DO1Ø 1 DO11 2 DO12 3 DO13 4 DO14 5 DO15 6 DO16 7 DO17 8 DGND V çýkýþ 9 1 RS RS DER11B Sistem yolu referans Sistem bus High Sistem bus Low /Control.inhibit Enable/Rapid stop Kesme iþareti sensörü Derhal kesme/reset /Saða limit anahtarý /Sola limit anahtarý ReferansX13:DIØØ...DIØ5 Dijital sinyaller için referans potansiyel TF-/TH giriþi Dijital sinyaller için referans potansiyel /Fren Röle temasý /Arýza Normalde açýk rölesi Normalde kapalý rölesi Sürücü referanslý +24V çýkýþ +24V giriþ Dijital sinyaller için referans potansiyel IPOS giriþi: Mode 2^ IPOS giriþi: Mode 2^1 IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre Referens X22: DI1Ø...DI17 Dijital sinyaller için referans potansiyel IPOS çýkýþý: Mode 2^ IPOS çýkýþý: Mode 2^1 IPOS çýkýþý: Senkron sürücü IPOS çýkýþý: Boþluk tamam IPOS çýkýþý: Kesme boyu 2^ IPOS çýkýþý: Kesme boyu 2^1 IPOS çýkýþý: Kesme boyu 2^2 IPOS çýkýþý: Konuma ulaþýldý Dijital sinyaller için referans potansiyel MOVIDRIVE X14: Harici enkoder giriþi (HIPERFACE, sin/cos veya 5 V TTL) veya X14-X14 baðlantýsý (Baðlantý Ýþletme kýlavuzu MOVIDRIVE MDX61B) MDX61B X15: Motor enkoderi: DEH11B'de: HIPERFACE, sin/cos veya 5 V TTL DER11B'de: Resolver 6-kutuplu, 3,5 V AC_eff, 4 khz Baðlantý Ýþletme kýlavuzu MOVIDRIVE MDX61B) DIO11B DER11B 5 9 X14 X DEH11B 15 1 X14 X Resim 9: MOVIDRIVE MDX61B (opsiyon DIO11B ve DEH11B veya DER11B) için bağlantõ şemasõ 651ATR MOVIDRIVE Uçan Testere 17

18 4 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Girişler Manuel mod Referans mod Pozisyonlama Otomatik çalõşma DI1Ø "" "1" "" "1" DI11 "" "" "1" "1" DI12 - Referans mod başlangõcõ Pozisyonlama başlangõcõ Otomatik çalõşma başlangõcõ DI13 Manuel + - Durma konumu başlangõcõ Boşluk çekme DI14 Manuel Geri pozisyonlama DI15 Yüksek hõz - - Kesme boyu 2 DI Kesme boyu 2 1 DI Kesme boyu 2 2 Çõkõşlar Manuel mod Referans mod Pozisyonlama Otomatik çalõşma DO1Ø "" "1" "" "1" DO11 "" "" "1" "1" DO12 Master ve slave senkron olarak çalõşõyor Master ve slave senkron olarak çalõşõyor Master ve slave senkron olarak çalõşõyor Master ve slave senkron olarak çalõşõyor DO13 Boşluk çekme tamam Boşluk çekme tamam Boşluk çekme tamam Boşluk çekme tamam DO14 Kesme boyu 2^ Kesme boyu 2^ Kesme boyu 2^ Kesme boyu 2^ DO15 Kesme boyu 2^1 Kesme boyu 2^1 Kesme boyu 2^1 Kesme boyu 2^1 DO16 Kesme boyu 2^2 Kesme boyu 2^2 Kesme boyu 2^2 Kesme boyu 2^2 DO17 Konuma ulaşõldõ Konuma ulaşõldõ Konuma ulaşõldõ Konuma ulaşõldõ 18 MOVIDRIVE Uçan Testere

19 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ Genel Bakõş Bus montajõ için, fieldbus arabirimleri ile birlikte verilen ilgili fieldbus el kitaplarõ dikkate alõnmalõdõr. Sistem bus montajõ (SBus) için işletme kõlavuzundaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr. DFP21B PROFIBUS DP DFI21B INTERBUS DFI11B INTERBUS DFO11B CANopen PD(2) PD(1) PD() NA(6) DFD11B DEVICE-NET NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() 11 S1 BUS OFF STATE GUARD Mod/ Net PIO ADRESS COMM NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) BIO BUS- OFF 1 S1 nc R S2 3 NA(1) NA() DR(1) DR() S2 X3 PROFIBUS DP X3 CANopen X3 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Device Net SBus Resim 1: Bus tipleri 654AXX Uyarõ: Bus kontrolünde MOVIDRIVE opsiyonu "DIO11B tipi giriş/çõkõş kartõ" takõlõ olmamalõdõr! MOVIDRIVE Uçan Testere 19

20 4 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ PROFIBUS (DFP21B) Ayrõntõlõ bilgiler PROFIBUS doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW-EURO- DRIVE dan sipariş edebilirsiniz. Bu dokümantasyon paketinde, projelendirme ve devreye almaya yardõmcõ olabilecek, MOVIDRIVE temel cihaz dosyalarõ (GSD) ve tip dosyalarõ bulunmaktadõr. Teknik Bilgiler DFP PROFIBUS DP RUN BUS FAULT ON nc ADDRESS! Opsiyon Fieldbus arabirimi PROFIBUS Tip DFP21B Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Protokol tipi Desteklenen baud hõzlarõ Bağlantõ Yol sonlandõrmasõ İstasyon adresi GSD dosyasõ DP-Ident Numarasõ Ağõrlõk Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS ve kullanma ünitesi DBG6B PROFIBUS-DP, EN 517 V2 / DIN E T3 e göre Otomatik baud hõzõ tanõnmasõ 9.6 kbaud MBaud 9 kutuplu Sub-D soket Bağlantõ atanmasõ EN 517 V2 / DIN T3 e göre Entegre değil, PROFIBUS konnektöründe gerçekleştirilmelidir , DIP anahtarõ üzerinden ayarlanabilir SEW_63.GSD 63 hex = des.2 kg (.44 lb) " X3 PROFIBUS DP 1. Yeşil LED: RUN 2. Kõrmõzõ LED: BUS FAULT: 3. İstasyon adresi ayarlamak için DIP anahtarõ kutuplu Sub-D soket: Bus bağlantõsõ Kullanõlan soket kontaklarõ (1) RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V) DGND (M5V) (3) (2) 656AXX Resim 11: 9 kutuplu Sub-D fişi pin atanmasõ EN 517 V2 ye göredir (1) 9-kutuplu Sub-D fiş (2) Sinyal kablolarõ birlikte bükülmelidir! (3) Fiş mahfazasõ ile ekran arasõndaki bağlantõ iletken olmalõdõr! 2 MOVIDRIVE Uçan Testere

21 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ 4 Fiber optik kablolu INTERBUS (DFI21B) Teknik Bilgiler Ayrõntõlõ bilgiler INTERBUS-FO doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW- EURODRIVE dan sipariş edebilirsiniz. DFI INTERBUS 1. Opsiyon Fieldbus arabirimi INTERBUS Tip DFI21B (FO) Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Desteklenen baud hõzlarõ Bağlantõ Ağõrlõk Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS, kullanma ünitesi DBG6B ve CMD tool 5 kbaud ve 2 MBaud, ayar DIP anahtarõ üzerinden değiştirilebilir Remote bus girişi: 2 F-SMA fiş Remote bus çõkõşõ: 2 F-SMA fiş optik kontrollü FO arabirim.2 kg (.44 lb) İşlem veri uzunluğu, PCP uzunluğu ve baud hõzõ için DIP anahtarõ 2. Diyagnoz LED leri 3. FO: Remote IN 4. FO: gelen fieldbus 5. FO: Remote OUT 6. FO: devam ettiren fieldbus Bağlantõlar Konum Sinyal Yönü FO damar rengi 3 FO Remote IN Alõnan veriler turuncu (OG) 4 gelen fieldbus Gönderilen veriler siyah (BK) 5 FO Remote OUT Alõnan veriler siyah (BK) 6 giden fieldbus Gönderilen veriler turuncu (OG) MOVIDRIVE Uçan Testere 21

22 4 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ INTERBUS (DFI11B) Ayrõntõlõ bilgiler INTERBUS doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW den sipariş edebilirsiniz. Teknik Bilgiler DFI11B INTERBUS 1. Opsiyon Fieldbus arabirimi INTERBUS Tip DFI11B Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Bağlantõ Modül ID si Ağõrlõk Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS ve kullanma ünitesi DBG6B Remote bus girişi: 9-kutuplu Sub-D fiş Remote bus çõkõşõ: 9 kutuplu Sub-D soket RS-485 aktarõm tekniği, 6 damarlõ, ekranlanmõş ve çift burgulu iki telli kablo E3 hex = 227 des.2 kg (.44 lb) İşlem veri sayõsõnõ ayarlamak için DIP anahtarõ 2. 4 Yeşil LED: Diyagnoz LED leri 3. 1 Kõrmõzõ LED: Diyagnoz LED i 4. 9-kutuplu Sub-D fiş: Remote bus girişi 5. 9 kutuplu Sub-D soket: Remote bus çõkõşõ Kullanõlan soket kontaklarõ IEC 757 ye göre damar işaretleri. (1) (4) GN YE PK GY BN (2) (3) /DO DO /DI DI COM E Q /DO DO /DI DI COM (5) (2) (3) GN YE PK GY BN 4435AXX Resim 12: Gelen ve giden remote bus kablolarõnõn 9-kutuplu Sub-D soketlerinin atanmasõ (1) Gelen remote bus kablosunun 9 kutuplu Sub-D soketi (2) Sinyal kablolarõ birlikte bükülmelidir! (3) Fiş mahfazasõ ile ekran arasõndaki bağlantõ iletken olmalõdõr! (4) Giden remote bus kablosunun 9-kutuplu-D fişi (5) Pin 5 ile Pin 9 arasõna köprü bağlanmalõdõr! 22 MOVIDRIVE Uçan Testere

23 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ 4 CANopen (DFC11B) Ayrõntõlõ bilgiler CANopen doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW-EURO- DRIVE dan sipariş edebilirsiniz. Teknik Bilgiler DFO CANopen PD(2) PD(1) PD() NA(6) NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() S1 11 BUS OFF STATE GUARD COMM Opsiyon Fieldbus arabirimi CANopen Tip DFC11B Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Desteklenen baud hõzlarõ Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS ve kullanma ünitesi DBG6B DIP anahtarõ ile seçilebilir: 125 KBaud 25 KBaud 5 KBaud 1 KBaud 9-kutuplu Sub-D fiş Bağlantõ Pin atamasõ CiA standardõna göre ISO e göre 2 damarlõ, bükülmüş kablo Yol sonlandõrmasõ DIP-anahtarõ ile devreye alõnabilir (12 Ω) Adres aralõğõ DIP anahtarõ ile seçilebilir Ağõrlõk.2 kg (.44 lb) nc R 3 3. S2 4. X3 CANopen 1. İşlem veri uzunluğu, modül ID si ve baud hõzõ için DIP anahtarõ 2. Gösterge ve diyagnoz LED leri 3. Bus sonlandõrma direncini açõp kapatmak için DIP anahtarõ 4. 9-kutuplu Sub-D fiş: Bus bağlantõsõ Kullanõlan soket kontaklarõ (1) (2) (3) DGND CAN High CAN Low DGND Resim 13: Bus kablosunun 9 kutuplu Sub-D soketinin kontaklarõ 657AXX (1) 9 kutuplu Sub-D soket (2) Sinyal kablolarõ birlikte bükülmelidir! (3) Fiş mahfazasõ ile ekran arasõndaki bağlantõ iletken olmalõdõr! MOVIDRIVE Uçan Testere 23

24 4 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ DeviceNet (DFD11B) Ayrõntõlõ bilgiler DeviceNet doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW-EURO- DRIVE dan sipariş edebilirsiniz. Teknik Bilgiler DFD DEVICE-NET NA(1) NA() NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) DR(1) DR() Mod/ Net PIO BIO BUS- OFF 1 S1 S Opsiyon Fieldbus arabirimi DeviceNet Tip DFD11B Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Desteklenen baud hõzlarõ Bağlantõ izin verilen kablo kesiti Yol sonlandõrmasõ ayarlanabilen adres alanõ (MAC-ID) Ağõrlõk Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS ve kullanma ünitesi DBG6B DIP anahtarõ ile seçilebilir: 125 KBaud 25 KBaud 5 KBaud 5-kutuplu Phoenix klemens Bağlantõ atanmasõ DeviceNet teknik özelliklerine göre (Cilt I, Ek A) DeviceNet teknik özelliklerine göre Bus bölümünün baş ve son taraflarõna bus sonlandõrma dirençleri (12 Ω) entegre edilmiş olan bus fişleri kullanõlmasõ...63, DIP anahtarõ ile seçilebilir.2 kg (.44 lb) X LED Göstergesi 2. Node adresini (MAC-ID) ve baud hõzõnõ ayarlamak için DIP anahtarõ 3. 5-kutuplu Phoenix klemens: Bus bağlantõsõ Klemens kontaklarõ Bağlantõ klemenslerinin atanmalarõ, DeviceNet teknik özelliklerinde açõklanmõştõr (Cilt I, Ek A). Klemens Anlamõ Renk X3:1 V- (V24) siyah (BK) X3:2 CAN_L mavi (BU) X3:3 DRAIN şeffaf X3:4 CAN_H beyaz (WH) X3:5 V+ (+24 V) kõrmõzõ (RD) 24 MOVIDRIVE Uçan Testere

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B "Uçan Testere" Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Uçan Testere Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDXB "Uçan Testere" Uygulaması FA2800 Baskı 08/200 72 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS Baskõ 03/2004 Kullanõm El Kitabõ 1126 3873 / TR SEW-EURODRIVE 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Giriş... 5 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ... 7 3.1 Opsiyon Kartõ DFI11B

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet FA361750 Baskõ 10/2004 11284285 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Baskı 12/2007 11702788 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur... içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek voltaj uyarõsõ...

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO. Baskı 07/2006 11419571 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO. Baskı 07/2006 11419571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO Baskı 07/2006 11419571 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC advanced kontrol ünitesi DHE41B/DHF41B/DHR41B. Baskı 04/2008 16623371 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC advanced kontrol ünitesi DHE41B/DHF41B/DHR41B. Baskı 04/2008 16623371 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVI-PLC advanced kontrol ünitesi DHEB/DHFB/DHRB Baskı 0/008 667 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Genel uyarılar...

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP Baskı 06/2006 11373571 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP. El Kitabı. Baskı 04/2008 11637587 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP. El Kitabı. Baskı 04/2008 11637587 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP Baskı 04/2008 11637587 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11B Baskı 02/2007 11503173 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B Baskı 01/2010 16837789 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Operatör Paneli DOP11B Baskı 2/27 1152789 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR Tahrik t ekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR Baskı 10/2008 16607384 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVIAXIS MX çok eksenli servo sürücü. Baskı 07/2007 11508388 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVIAXIS MX çok eksenli servo sürücü. Baskı 07/2007 11508388 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIAXIS MX çok eksenli servo sürücü Baskı 07/2007 11508388 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, 2006 12:22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü www.pioneer-eur.com

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2 Kullanım Kılavuzu Yayın 2 NOKIA CORPORATION olarak, DTE-1 adlı ürünün aşağıdaki Konsey Yönergesi hükümleriyle uyumlu olduğunu bildiririz: 1999/5/EC. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı