Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE A5.J56. Baskõ 04/ / TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE A5.J56. Baskõ 04/2004 11227885 / TR"

Transkript

1 Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE Uçan Testere Uygulamasõ A5.J56 Baskõ 4/ / TR El Kitabõ

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Önemli uyarõlar Sistem Tanõmõ Kullanõm Alanlarõ Uygulama Örneği Program Tanõmõ Proje Planlama Şartlar Fonksiyonel Tanõmlama Malzeme Yolunun ve Ray Hõzõnõn Belirlenmesi İşlem verilerinin atanmasõ Montaj Yazõlõm MOVIDRIVE MDX61B MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ MOVIDRIVE compact MCH4_A I 5 Devreye alma Genel Bilgiler Ön Çalõşmalar "Uçan Testere" Programõnõn Başlatõlmasõ Parametreler ve IPOS değişkenleri Tahrik ünitesinin çalõştõrõlmasõ Manuel Çalõşma modu Referans modu Pozisyonlama modu Otomatik Çalõşma modu İşletme ve Bakõm Zaman diyagramlarõ Arõza Bilgileri Hata mesajlarõ İndeks MOVIDRIVE Uçan Testere 3

4 1 Önemli uyarõlar MOVIDRIVE 1 Önemli uyarõlar Bu el kitabõ ayrõntõlõ işletme kõlavuzunun yerine kullanõlamaz! Sadece uzman elektrik teknisyenleri tarafõndan, geçerli kaza koruma yönetmeliklerine ve MOVIDRIVE işletme kõlavuzuna göre monte edilmeli ve devreye alõnmalõdõr! Dokümantasyon MOVIDRIVE inverterlerini bu uygulama ile birlikte monte edip devreye almadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyunuz. Bu el kitabõnda, MOVIDRIVE dokümantasyonunun, özellikle MOVIDRIVE sistem el kitabõnõn mevcut olduğu ve okunduğu varsayõlmaktadõr. Bu el kitabõndaki göndermeler " " ile işaretlenmiştir. Örneğin, ( Bölüm X.X) bu el kitabõnõn X.X bölümünde ek bilgiler verilmektedir, anlamõnda kullanõlmaktadõr. Bu dokümantasyona uyulmasõ, arõzasõz bir işletme ve garanti koşullarõnõn yerine getirilebilmesi için şarttõr. Emniyet ve Uyarõlar Burada açõklanan emniyet ve uyarõlar mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şoku tehlikesi. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Muhtemel sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur. Kullanõcõ için tavsiyeler ve faydalõ bilgiler. 4 MOVIDRIVE Uçan Testere

5 Sistem Tanõmõ Kullanõm Alanlarõ 2 2 Sistem Tanõmõ 2.1 Kullanõm Alanlarõ "Uçan testere" uygulama modülü, istenen boya kesilmesi gereken hareket halindeki sonsuz malzemeler için tasarlanmõştõr. Ayrõca senkron malzeme taşõma, dolum terminalleri, "uçan zõmbalama" veya "uçan bõçak" uygulamalarõnda da kullanõlabilir. "Uçan testere" uygulama modülü aşağõdaki endüstri alanlarõ için özellikle uygundur: Ağaç işleri sanayi Kağõt, karton Plastik Taş Kil Prensip olarak iki farklõ uygulama şekli mümkündür: Paralel hareket eden testere; burada bir sürücü testere taşõyõcõ için (malzeme ile birlikte hareket eden) ve bir de testere beslemesi için sürücü gereklidir. Diyagonal olarak hareket eden testere; burada testere taşõyõcõ malzeme yönüne diyagonal olarak hareket ettiğinden, sadece bir sürücü gereklidir. Bu uygulamalarda "uçan testere" kullanõlmasõnõn avantajlarõ: Kullanõmõ kolay kullanõcõ arabirimi. Sadece "uçan testere" için gerekli parametreler (kesme uzunluğu, kavrama yolu) girilmelidir. Kapsamlõ programlama yerine kullanõcõ yönlendirmeli parametre belirleme. Denetleme çalõşmasõnda optimum diyagnostik olanağõ. Uygulayõcõnõn programlama deneyimi olmasõ gerekmez. Sisteme kolayca alõşabilme olanağõ. MOVIDRIVE Uçan Testere 5

6 2 Sistem Tanõmõ Uygulama Örneği 2.2 Uygulama Örneği Uçan testere "Uçan testere" ağaç işleri sanayinde oldukça yaygõn olarak kullanõlmaktadõr. Uzun suntalarõn belirli bir boyda kesilmesi gerekmektedir Resim 1: Ağaç işleri sanayinde kullanõlan "uçan testere" 5839BXX 1. Testere taşõyõcõsõnõn uzunlamasõna hareket sürücüsü (malzeme yönünde) 2. Testere için sürücü 6 MOVIDRIVE Uçan Testere

7 Sistem Tanõmõ Program Tanõmõ Program Tanõmõ MOVITOOLS yazõlõm paketi ile MOVIDRIVE cihaza en son yüklenmiş olan uygulama programõ tanõnabilir. Bunun için: Bilgisayarõ seri arabirim üzerinden MOVIDRIVE sürücüye bağlayõn. MOVITOOLS programõnõ başlatõn. "Shell" programõnõ başlatõn. "Display/IPOS-Information..."õ seçin. Resim 2: Shell deki IPOS bilgileri 671AEN "IPOS Status" durum penceresi açõlõr. Burada görünen kayõtlardan, MOVIDRIVE da hangi uygulama yazõlõmõnõn yüklenmiş olduğu görülür. Resim 3: Güncel IPOS program sürümünün gösterilmesi 6711AEN MOVIDRIVE Uçan Testere 7

8 3 Proje Planlama Şartlar 3 Proje Planlama 3.1 Şartlar Bilgisayar ve Yazõlõm "Uçan testere" uygulama modülü bir IPOS plus programõ olarak tasarlanmõş ve SEW yazõlõmõ MOVITOOLS a entegre edilmiştir. MOVITOOLS yazõlõmõnõ kullanabilmek için, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4., Windows Me veya Windows 2 işletim programõ yüklenmiş bir bilgisayar gereklidir. Frekans çeviriciler, motorlar ve enkoderler Frekans çevirici "Uçan testere" sadece teknoloji tipi (...-T) MOVIDRIVE cihazlarla birlikte kullanõlabilir. MOVIDRIVE MDX61B cihazlarda frekans çevirici isteğe bağlõ olarak klemens veya bus üzerinden kontrol edilebilir. MOVIDRIVE compact MCH4_A cihazlarda klemens üzerinden kontrol mümkün değildir. Burada standart olarak bulunan sistem bus, PROFIBUS-DP arabirimi (MCH41A), INTERBUS-FO arabirimi (MCH42A) veya bir field bus gateway kullanõlabilir. "Uçan testere" için bir enkoder geribildirimi gerektiğinden MOVIDRIVE MDX6B ile kullanõlmasõ mümkün değildir. Kullanõlabilen MOVIDRIVE Kontrol tipi MDX61B compact MCH41A compact MCH42A Klemensler Evet, DIO11B opsiyonu ile Hayõr Hayõr Sistem yolu/s-bus Evet, opsiyonsuz Evet, opsiyonsuz Evet, opsiyonsuz PROFIBUS-DP Evet, DFP21B opsiyonu ile Evet, opsiyonsuz Hayõr INTERBUS-FO Evet, DFI21B opsiyonu ile Hayõr Evet, opsiyonsuz INTERBUS Evet, DFI11B opsiyonu ile Evet, UFI11A opsiyonu ile Evet, UFI11A opsiyonu ile CANopen Evet, DFC11B opsiyonu ile Hayõr Hayõr DeviceNet Evet, DFD11B opsiyonu ile Evet, UFD11A opsiyonu ile Evet, UFD11A opsiyonu ile Bus kontrollü MOVIDRIVE MDX61B de: Bus kontrollü çalõştõrmada "DIO11B tipi giriş/çõkõş kartõ" takõlõ olmamalõdõr. DIO11B opsiyonu takõlõ ise, sanal klemensler bus üzerinden adreslenemezler. Motorlar ve enkoderler MOVIDRIVE MDX61B (DEH11B opsiyonlu) veya MOVIDRIVE compact MCH4_A ile çalõştõrmak için: CT/CV asenkron servo motorlar (standart olarak enkoder mevcuttur) veya enkoderli (Hiperface, sin/cos veya TTL) DR/DT/DV trifaze motorlar MOVIDRIVE MDX61B (DER11B opsiyonu) ile çalõştõrmak için: Resolverli CM/DS senkron servo motorlar. İzin verilen çalõşma şekilleri (P7) Asenkron motorlar (CT/CV/DR/DT/DV): CFC çalõşma şekilleri, "uçan testere" VFC-n-CONTROL çalõşma şeklinde çalõştõrõlamaz Senkron servo motor (CM/DS): SERVO çalõşma şekilleri Mutlaka dikkate alõnõz: Slave sürücüde kayma olmamalõdõr. 8 MOVIDRIVE Uçan Testere

9 Proje Planlama Fonksiyonel Tanõmlama Fonksiyonel Tanõmlama Fonksiyon özellikleri "Uçan testere" aşağõdaki özelliklere sahiptir: Klemens, sistem bus veya fieldbus üzerinden kontrol: MOVIDRIVE MDX61B de "uçan testere" isteğe göre sayõsal giriş klemensleri, sistem bus veya fieldbus üzerinden kontrol edilebilir. MOVIDRIVE compact MCH4_A sadece sistem bus veya fieldbus üzerinden kontrol edilebilir. Malzeme sensörlü/sensörsüz kesme boyu kontrolü veya kesme işareti kontrolü: İsteğe göre kesme boyu kontrolü veya kesme işareti kontrolü arasõnda bir seçim yapabilirsiniz. Kesme boyu kontrolünde ayrõca, uzunluk kontrolünü başlatan bir sensör de kullanõlabilir. Malzeme sensörü kullanõlmadan yapõlan kesme boyu kontrolünde, kesilecek malzeme boyu bir master enkoder tarafõndan tespit edilir. Bu bilgi frekans çeviricide işlenir ve testere taşõyõcõsõnõn başlamasõ için kullanõlõr. Malzeme üzerinde kesme işareti bulunmasõna gerek yoktur. Resim 4: Malzeme sensörsüz kesme boyu kontrolü 573AXX Malzeme sensörü kullanõlan kesme boyu kontrolünde de, kesilecek malzeme boyu bir master enkoder tarafõndan tespit edilir. Burada ayrõca bir de malzeme sensörü mevcuttur. Kesilecek malzeme bu sensöre eriştiğinde, uzunluk kontrolü başlar. Malzeme üzerinde kesme işareti bulunmasõna gerek yoktur. Fakat burada, malzeme sensörünün ön kenarda bulunan bir işareti tespit etmesi gerekebilir. Resim 5: Malzeme sensörlü kesme boyu kontrolü 571AXX MOVIDRIVE Uçan Testere 9

10 3 Proje Planlama Fonksiyonel Tanõmlama Kesme işareti kontrolünde malzeme üzerindeki kesme işaretleri bir sensör tarafõndan tespit edilir. Bu sensör sinyali frekans çeviricide bir "interrupt" olarak algõlanõr ve testere taşõyõcõsõnõn harekete geçmesi için kullanõlõr. Resim 6: Kesme işareti kontrolü 57AXX Kesme kenarõ korumasõ ve "boşluk çekme": "Boşluk çekme" fonksiyonunda testere taşõyõcõ, testere bõçağõ dõşarõya çõkmadan önce, kõsa bir süre için malzemeden önce hareket eder. Böylece kesme kenarõ ile testere bõçağõ arasõnda bir boşluk oluşur ve testerenin kesme kenarõnda iz bõrakmasõ önlenir. Bu fonksiyon, hassas malzemelerde kesme kenarõ korunmasõ için kullanõlõr. Bu fonksiyon ayrõca kesilen malzemenin ayrõlmasõ için de kullanõlabilir. Manüel interrupt ile anõnda kesme fonksiyonu: Testere taşõyõcõ dijital girişteki bir "" -"1" kenarõ ile derhal başlatõlõr. Kapsamlõ arõza teşhisi: Çalõşma esnasõnda aktüel kesme uzunluğu, malzeme hõzõ ve testere sürücü hõzõ gibi önemli tüm veriler ekranda izlenebilir. Kolayca bir üst seviyedeki kontrol ünitesine (PLC) bağlanabilir. Çalõşma şekilleri İşlevlerin yerine getirilmesinde üç farklõ çalõşma şekli kullanõlõr: Manuel mod (DI1Ø = "" ve DI11 = "") DI13 "Adõm adõm +" dijital girişindeki "1" sinyali ile motor "Sağa" döner. DI14 "Manuel -" dijital girişindeki "1" sinyali ile motor "Sola" döner. Burada kullanõlan redüktörün 2 veya 3 kademeli olmasõ dikkate alõnmalõdõr. DI15 "Yüksek hõz" dijital girişindeki "" sinyali ile düşük hõzda manuel çalõşõr. DI15 "Yüksek hõz" dijital girişindeki "1" sinyali ile yüksek hõzda manuel çalõşõr. Referans mod (DI1Ø = "1" ve DI11 = "") Referans mod ile, limit anahtarlardan biri referans noktasõ olarak belirlenir. Referans modun başlamasõ için DI12 "Start" dijital girişine "1" sinyali verilir. DI12 deki "1" sinyali referans mod süresince açõk kalmalõdõr. Devreye almada bir referans kayma değeri girilebilir. Referans kayma değeri ile, limit anahtarõn değiştirilmesine gerek kalmadan, makinenin sõfõr noktasõ değiştirilebilir. Burada aşağõdaki formül geçerlidir: Makine sõfõr noktasõ = Referans noktasõ + referans kayma değeri 1 MOVIDRIVE Uçan Testere

11 Proje Planlama Fonksiyonel Tanõmlama 3 Pozisyonlama (DI1Ø = "" ve DI11 = "1") "Pozisyonlandõrma" çalõşma şeklinde, testere sürücüsünün başlama konumu ile durma konumu arasõnda kontrollü olarak hareket etmesi sağlanõr. DI13 dijital girişine "" sinyali verildiğinde, başlama konumu seçilir. DI13 dijital girişine "1" sinyali verildiğinde, durma konumu seçilir. Pozisyonlandõrmanõn başlamasõ için DI12 "Start" dijital girişine "1" sinyali verilir. DI12 deki "1" sinyali pozisyonlama işlemi süresince açõk kalmalõdõr. DI12 = "1" açõkken başka bir konum seçildiğinde, sürücü derhal bu yeni konuma hareket eder. Otomatik çalõşma modu (DI1Ø = "1" ve DI11 = "1") Kesme boyu kontrolünün malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz veya kesme işareti kontrollü olup olamayacağõ devreye almada tespit edilir. Malzeme sensörsüz kesme boyu kontrolü: Otomatik çalõşmaya DI12 "Start" dijital girişteki ""-"1" kenarõ (İşlem Çõkõş Verileri PO1:1) ile başlanõr. DI12 deki (PO1:1) "1" sinyali otomatik çalõşma süresince açõk kalmalõdõr. Malzeme uzunluğu da, DI12 "Start" girişindeki ""-"1" kenarõndan itibaren tespit edilir. Klemens ile kontrol: Kesme boyu tablosundan ( Devreye Alma) istenen kesme boyunu dijital kodlanmõş olarak, DI15... DI17 girişler üzerinden seçin. Çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) devreye almada belirlenir ve makine çalõşõrken değiştirilemez. Çalõşma şeklini değiştirmek için devreye alma işlemi yeniden yapõlmalõdõr. 1 işlem veri kelimeli (1PD) bus kontrolü: Kesme boyu tablosundan ( Devreye Alma) istenen kesme boyunu dijital kodlanmõş olarak, PO1:13... PO1:15 işlem çõkõş verileri üzerinden seçin. Çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) devreye almada belirlenir ve makine çalõşõrken değiştirilemez. Çalõşma şeklini değiştirmek için devreye alma işlemi yeniden yapõlmalõdõr. 3 işlem veri kelimeli (3 PD) bus kontrolü: Kesme boyu fieldbus üzerinden istenildiği gibi ayarlanabilir. Fieldbus üzerinden devreye almada ayarlanmõş olan çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) makine çalõşõrken de değiştirilebilir. Malzeme sensörlü kesme boyu kontrolü: Otomatik çalõşmaya DI12 "Start" dijital girişteki ""-"1" kenarõ (İşlem Çõkõş Verileri PO1:1) ile başlanõr. DI12 deki (PO1:1) "1" sinyali otomatik çalõşma süresince açõk kalmalõdõr. Malzeme uzunluğu, DIØ2 "Sensör"deki (= Malzeme sensörü) ""-"1" kenarõndan itibaren tespit edilir. Klemens ile kontrol: Kesme boyu tablosundan ( Devreye Alma) istenen kesme boyunu dijital kodlanmõş olarak, DI15... DI17 girişler üzerinden seçin. Çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) devreye almada belirlenir ve makine çalõşõrken değiştirilemez. Çalõşma şeklini değiştirmek için devreye alma işlemi yeniden yapõlmalõdõr. 1 işlem veri kelimeli (1PD) bus kontrolü: Kesme boyu tablosundan ( Devreye Alma) istenen kesme boyunu dijital kodlanmõş olarak, PO1:13... PO1:15 işlem çõkõş verileri üzerinden seçin. Çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) devreye almada belirlenir ve makine çalõşõrken değiştirilemez. Çalõşma şeklini değiştirmek için devreye alma işlemi yeniden yapõlmalõdõr. 3 işlem veri kelimeli (3 PD) bus kontrolü: Kesme boyu fieldbus üzerinden istenildiği gibi ayarlanabilir. Fieldbus üzerinden devreye almada ayarlanmõş olan çalõşma şekli (malzeme sensörlü/malzeme sensörsüz kontrollü veya kesme işareti kontrollü) makine çalõşõrken de değiştirilebilir. MOVIDRIVE Uçan Testere 11

12 3 Proje Planlama Fonksiyonel Tanõmlama Kesme işareti kontrolü: Otomatik çalõşmaya DI12 "Start" dijital girişteki (İşlem Çõkõş Verileri PO1:1) "1" sinyali ile başlanõr. DI12 deki (PO1:1) "1" sinyali otomatik çalõşma süresince açõk kalmalõdõr. Kesme işlemi tamamlandõktan sonra, "Boşluk çekme" fonksiyonu ile testere bõçağõ kesme kenarõndan uzaklaştõrõlõr. "Boşluk çekme" fonksiyonu DI13 "Start" (İşlem Çõkõş Verileri PO1:11) dijital girişteki "1" sinyali ile başlar. Boşluğun büyüklüğü devreye almada ayarlanõr. Geri konumlama işlemi, sürücü dönme noktasõna ulaştõğõnda başlatõlabilir. Sürücü, DI14 "Geri pozisyonlama" dijital girişindeki (İşlem Çõkõş Verileri PO1:12) "1" sinyali ile geriye döner. Bu "1" sinyali sürekli olarak kalabilir. Testere taşõyõcõ, kesme uzunluğuna tekrar erişildiğinde veya DIØ2 "Sensör" dijital girişindeki bir sonraki sinyal kenarõnda yeniden hareket eder. Girişler Manuel mod Referans mod Pozisyonlama Otomatik çalõşma PO1:8 / DI1 "" "1" "" "1" PO1:9 / DI11 "" "" "1" "1" PO1:1 / DI12 Referans mod başlangõcõ Pozisyonlama başlangõcõ PO1:11 / DI13 Manuel + Durma konumu başlangõcõ Otomatik çalõşma başlangõcõ Boşluk çekme PO1:12 / DI14 Manuel - Geri pozisyonlama PO1:13 / DI15 Yüksek hõz Kesme boyu 2 PO1:14 / DI16 Kesme boyu 2 1 PO1:15 / DI17 Kesme boyu MOVIDRIVE Uçan Testere

13 Proje Planlama Malzeme Yolunun ve Ray Hõzõnõn Belirlenmesi Malzeme Yolunun ve Ray Hõzõnõn Belirlenmesi Kesme işlemindeki kesme uzunluğunun ayarlanabilmesi için ray hõzõ bilinmelidir. Ray hõzõ iki türlü belirlenebilir: Malzeme rayõna, "uçan testere"ye mümkün olduğu kadar yakõn bir yere, bir enkoder monte edilir (kaymasõz). Bu enkoder harici bir enkoder (= master enkoder) olarak testere taşõyõcõ sürücüsündeki X14 e bağlanõr. Hõz ve malzeme yolu, bu harici enkoderden gelen artõmlõ yol bilgileri sayesinde belirlenir. Ray hõzõnõn ve malzeme yolunun yeterli bir hassasiyetle hesaplanabilmesi için, motor enkoderi ile harici enkoder arasõndaki yol çözünürlük oranõ 2:1 olmalõdõr. Ray hõzõnõn ve malzeme yolunun belirlenmesinde, malzeme besleme sürücüsündeki motor enkoderinin artõmlõ yol bilgileri kullanõlõr. Bunun için, ray sürücüsünün frekans çeviricisi MOVIDRIVE ile testere sürücüsünün frekans çeviricisi MOVIDRIVE arasõnda bir X14-X14 bağlantõsõ gereklidir. MOVIDRIVE Uçan Testere 13

14 3 Proje Planlama İşlem verilerinin atanmasõ 3.4 İşlem verilerinin atanmasõ "Uçan testere" uygulama modülü Bus üzerinden de kontrol edilebilir. Bu durumda, tüm MOVIDRIVE fieldbus opsiyonlarõ ve standart olarak mevcut olan sistem bus (Sbus) desteklenir. Bus kontrolünde, sanal klemensler Control Word 2 içerisinde kullanõlõr ( MOVIDRIVE fieldbus cihaz profili). Uyarõ: Bus kontrolünde MOVIDRIVE opsiyonu "DIO11B tipi giriş/çõkõş kartõ" takõlõ olmamalõdõr! 3 işlem veri kelimesi ile çalõştõrmanõn özellikleri: PO2 "istenen kesme boyu değeri" ve PO3 "minimum dönüş konumu" frekans çeviriciye ",1 uygulayõcõ birimi" ölçeklendirmesi ile aktarõlõr. PO PO1 PO2 PO3 E Q PI1 PI2 PI3 PI Resim 7: İşlem verileri üzerinden veri alõşverişi 4427AEN PO = İşlem çõkõş verileri PI = İşlem giriş verileri PO1 = Control Word 2 PI1 = Control Word 2 PO2 = İstenen kesme boyu değeri (IPOS PO-DATA) PI2 = Gerçek kesme boyu değeri (IPOS PI-DATA) PO3 = minimum dönme konumu (IPOS PO-DATA) PI3 = Testere sürücüsünün gerçek konumu (IPOS PI-DATA) Minimum dönme konumu: Testere taşõyõcõsõnõn ayrõlõp başlangõç konumuna dönebilmesi için gerekli en erken konum. İşlem çõkõş verileri İşlem çõkõş veri kelimelerinin anlamlarõ: PO1: Control Word 2 sanal klemens 8 DI17 P617 sanal klemens 7 DI16 P616 sanal klemens 6 DI15 P615 sanal klemens 5 DI14 P614 sanal klemens 4 DI13 P613 sanal klemens 3 DI12 P612 sanal klemens 2 DI11 P611 sanal klemens 1 DI1Ø P61 Sanal giriş klemensleri atanan sabit değer Controller inhibit/ Enable Enable/ Hõzlõ stop Enable/Stop /Stop kontrolü Rampa değiştirme Parametre takõmõ değiştirme Hata-Reset Rezerve edildi 14 MOVIDRIVE Uçan Testere

15 Proje Planlama İşlem verilerinin atanmasõ 3 PO2: İstenen kesme boyu değeri PO2 İstenen kesme boyu değeri [,1 uygulayõcõ birimi] PO3: Minimum dönme konumu PO3 Minimum dönme konumu [,1 uygulayõcõ birimi] İşlem giriş verileri İşlem giriş veri kelimelerinin anlamlarõ: PI1: Durum kelimesi 2 sanal klemens 8 DO17 P637 sanal klemens 7 DO16 P636 sanal klemens 6 DO15 P635 sanal klemens 5 DO14 P634 sanal klemens 4 DO13 P633 sanal klemens 3 DO12 P632 sanal klemens 2 DO11 P631 sanal klemens 1 DO1Ø P63 Sanal çõkõş klemensleri sabit olarak tanõmlanan Çõkõş katõ enable Frekans çevirici Çalõşmaya hazõr PO verileri enable Aktüel entegratör takõmõ Aktüel parametre takõmõ Arõza/Uyarõ Sağa limit anahtarõ aktif Sola limit anahtar aktif PI2: Gerçek kesme boyu değeri PI2 Gerçek kesme boyu değeri [,1 uygulayõcõ birimi] PI3: Testere sürücüsünün gerçek konumu PI3 Testere sürücüsünün gerçek konumu [,1 uygulayõcõ birimi] MOVIDRIVE Uçan Testere 15

16 4 Montaj Yazõlõm 4 Montaj 4.1 Yazõlõm MOVITOOLS "Uçan testere" uygulama modülü MOVITOOLS yazõlõmõnõn (sürüm 3. ve yukarõsõ) bir parçasõdõr. MOVITOOLS yazõlõmõnõ bilgisayarõnõza kurmak için: MOVITOOLS-CD sini bilgisayarõn CD sürücüsüne yerleştirin. "Başlat" \ "Çalõştõr..." komutuna tõklatõn. "{CD sürücünüzün sürücü harfi}:setup" girin ve return tuşuna basõn. MOVITOOLS kurulma menüsü ekrana gelir. Ekranda verilen yönergeleri takip ederek kurma işlemini tamamlayõn. MOVITOOLS "Program Yöneticisi" üzerinden başlatõlabilir artõk. Bilgisayarõnõza bir MOVIDRIVE bağlõ ise, doğru arabirimi (PC-COM) seçin ve eşler arasõ (peer to peer) bağlantõ kurun. <Update> seçildiğinde frekans çevirici "Connected Inverters" penceresinde görünür. Resim 8: MOVITOOLS penceresi 651BEN Teknoloji tipi "Uçan testere" uygulama modülü teknoloji tipi (-T) MOVIDRIVE MDX61B cihazlarla birlikte kullanõlabilir. Uygulama modülleri standart tip (-) cihazlarla kullanõlamaz. 16 MOVIDRIVE Uçan Testere

17 Montaj MOVIDRIVE MDX61B MOVIDRIVE MDX61B SBus - 24 = V+ 24 V + = - X12: DGND 1 SC11 2 SC12 3 X13: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DBØØ DOØ1-C DOØ1-NO DOØ1-NC DOØ2 VO24 VI24 DGND DEH11B X1: X22: DI1Ø 1 DI11 2 DI12 3 DI13 4 DI14 5 DI15 6 DI16 7 DI17 8 DCOM 9 DGND 1 X23: DO1Ø 1 DO11 2 DO12 3 DO13 4 DO14 5 DO15 6 DO16 7 DO17 8 DGND V çýkýþ 9 1 RS RS DER11B Sistem yolu referans Sistem bus High Sistem bus Low /Control.inhibit Enable/Rapid stop Kesme iþareti sensörü Derhal kesme/reset /Saða limit anahtarý /Sola limit anahtarý ReferansX13:DIØØ...DIØ5 Dijital sinyaller için referans potansiyel TF-/TH giriþi Dijital sinyaller için referans potansiyel /Fren Röle temasý /Arýza Normalde açýk rölesi Normalde kapalý rölesi Sürücü referanslý +24V çýkýþ +24V giriþ Dijital sinyaller için referans potansiyel IPOS giriþi: Mode 2^ IPOS giriþi: Mode 2^1 IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre IPOS giriþi: Tabloya göre Referens X22: DI1Ø...DI17 Dijital sinyaller için referans potansiyel IPOS çýkýþý: Mode 2^ IPOS çýkýþý: Mode 2^1 IPOS çýkýþý: Senkron sürücü IPOS çýkýþý: Boþluk tamam IPOS çýkýþý: Kesme boyu 2^ IPOS çýkýþý: Kesme boyu 2^1 IPOS çýkýþý: Kesme boyu 2^2 IPOS çýkýþý: Konuma ulaþýldý Dijital sinyaller için referans potansiyel MOVIDRIVE X14: Harici enkoder giriþi (HIPERFACE, sin/cos veya 5 V TTL) veya X14-X14 baðlantýsý (Baðlantý Ýþletme kýlavuzu MOVIDRIVE MDX61B) MDX61B X15: Motor enkoderi: DEH11B'de: HIPERFACE, sin/cos veya 5 V TTL DER11B'de: Resolver 6-kutuplu, 3,5 V AC_eff, 4 khz Baðlantý Ýþletme kýlavuzu MOVIDRIVE MDX61B) DIO11B DER11B 5 9 X14 X DEH11B 15 1 X14 X Resim 9: MOVIDRIVE MDX61B (opsiyon DIO11B ve DEH11B veya DER11B) için bağlantõ şemasõ 651ATR MOVIDRIVE Uçan Testere 17

18 4 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Girişler Manuel mod Referans mod Pozisyonlama Otomatik çalõşma DI1Ø "" "1" "" "1" DI11 "" "" "1" "1" DI12 - Referans mod başlangõcõ Pozisyonlama başlangõcõ Otomatik çalõşma başlangõcõ DI13 Manuel + - Durma konumu başlangõcõ Boşluk çekme DI14 Manuel Geri pozisyonlama DI15 Yüksek hõz - - Kesme boyu 2 DI Kesme boyu 2 1 DI Kesme boyu 2 2 Çõkõşlar Manuel mod Referans mod Pozisyonlama Otomatik çalõşma DO1Ø "" "1" "" "1" DO11 "" "" "1" "1" DO12 Master ve slave senkron olarak çalõşõyor Master ve slave senkron olarak çalõşõyor Master ve slave senkron olarak çalõşõyor Master ve slave senkron olarak çalõşõyor DO13 Boşluk çekme tamam Boşluk çekme tamam Boşluk çekme tamam Boşluk çekme tamam DO14 Kesme boyu 2^ Kesme boyu 2^ Kesme boyu 2^ Kesme boyu 2^ DO15 Kesme boyu 2^1 Kesme boyu 2^1 Kesme boyu 2^1 Kesme boyu 2^1 DO16 Kesme boyu 2^2 Kesme boyu 2^2 Kesme boyu 2^2 Kesme boyu 2^2 DO17 Konuma ulaşõldõ Konuma ulaşõldõ Konuma ulaşõldõ Konuma ulaşõldõ 18 MOVIDRIVE Uçan Testere

19 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ Genel Bakõş Bus montajõ için, fieldbus arabirimleri ile birlikte verilen ilgili fieldbus el kitaplarõ dikkate alõnmalõdõr. Sistem bus montajõ (SBus) için işletme kõlavuzundaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr. DFP21B PROFIBUS DP DFI21B INTERBUS DFI11B INTERBUS DFO11B CANopen PD(2) PD(1) PD() NA(6) DFD11B DEVICE-NET NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() 11 S1 BUS OFF STATE GUARD Mod/ Net PIO ADRESS COMM NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) BIO BUS- OFF 1 S1 nc R S2 3 NA(1) NA() DR(1) DR() S2 X3 PROFIBUS DP X3 CANopen X3 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Device Net SBus Resim 1: Bus tipleri 654AXX Uyarõ: Bus kontrolünde MOVIDRIVE opsiyonu "DIO11B tipi giriş/çõkõş kartõ" takõlõ olmamalõdõr! MOVIDRIVE Uçan Testere 19

20 4 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ PROFIBUS (DFP21B) Ayrõntõlõ bilgiler PROFIBUS doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW-EURO- DRIVE dan sipariş edebilirsiniz. Bu dokümantasyon paketinde, projelendirme ve devreye almaya yardõmcõ olabilecek, MOVIDRIVE temel cihaz dosyalarõ (GSD) ve tip dosyalarõ bulunmaktadõr. Teknik Bilgiler DFP PROFIBUS DP RUN BUS FAULT ON nc ADDRESS! Opsiyon Fieldbus arabirimi PROFIBUS Tip DFP21B Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Protokol tipi Desteklenen baud hõzlarõ Bağlantõ Yol sonlandõrmasõ İstasyon adresi GSD dosyasõ DP-Ident Numarasõ Ağõrlõk Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS ve kullanma ünitesi DBG6B PROFIBUS-DP, EN 517 V2 / DIN E T3 e göre Otomatik baud hõzõ tanõnmasõ 9.6 kbaud MBaud 9 kutuplu Sub-D soket Bağlantõ atanmasõ EN 517 V2 / DIN T3 e göre Entegre değil, PROFIBUS konnektöründe gerçekleştirilmelidir , DIP anahtarõ üzerinden ayarlanabilir SEW_63.GSD 63 hex = des.2 kg (.44 lb) " X3 PROFIBUS DP 1. Yeşil LED: RUN 2. Kõrmõzõ LED: BUS FAULT: 3. İstasyon adresi ayarlamak için DIP anahtarõ kutuplu Sub-D soket: Bus bağlantõsõ Kullanõlan soket kontaklarõ (1) RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V) DGND (M5V) (3) (2) 656AXX Resim 11: 9 kutuplu Sub-D fişi pin atanmasõ EN 517 V2 ye göredir (1) 9-kutuplu Sub-D fiş (2) Sinyal kablolarõ birlikte bükülmelidir! (3) Fiş mahfazasõ ile ekran arasõndaki bağlantõ iletken olmalõdõr! 2 MOVIDRIVE Uçan Testere

21 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ 4 Fiber optik kablolu INTERBUS (DFI21B) Teknik Bilgiler Ayrõntõlõ bilgiler INTERBUS-FO doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW- EURODRIVE dan sipariş edebilirsiniz. DFI INTERBUS 1. Opsiyon Fieldbus arabirimi INTERBUS Tip DFI21B (FO) Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Desteklenen baud hõzlarõ Bağlantõ Ağõrlõk Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS, kullanma ünitesi DBG6B ve CMD tool 5 kbaud ve 2 MBaud, ayar DIP anahtarõ üzerinden değiştirilebilir Remote bus girişi: 2 F-SMA fiş Remote bus çõkõşõ: 2 F-SMA fiş optik kontrollü FO arabirim.2 kg (.44 lb) İşlem veri uzunluğu, PCP uzunluğu ve baud hõzõ için DIP anahtarõ 2. Diyagnoz LED leri 3. FO: Remote IN 4. FO: gelen fieldbus 5. FO: Remote OUT 6. FO: devam ettiren fieldbus Bağlantõlar Konum Sinyal Yönü FO damar rengi 3 FO Remote IN Alõnan veriler turuncu (OG) 4 gelen fieldbus Gönderilen veriler siyah (BK) 5 FO Remote OUT Alõnan veriler siyah (BK) 6 giden fieldbus Gönderilen veriler turuncu (OG) MOVIDRIVE Uçan Testere 21

22 4 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ INTERBUS (DFI11B) Ayrõntõlõ bilgiler INTERBUS doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW den sipariş edebilirsiniz. Teknik Bilgiler DFI11B INTERBUS 1. Opsiyon Fieldbus arabirimi INTERBUS Tip DFI11B Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Bağlantõ Modül ID si Ağõrlõk Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS ve kullanma ünitesi DBG6B Remote bus girişi: 9-kutuplu Sub-D fiş Remote bus çõkõşõ: 9 kutuplu Sub-D soket RS-485 aktarõm tekniği, 6 damarlõ, ekranlanmõş ve çift burgulu iki telli kablo E3 hex = 227 des.2 kg (.44 lb) İşlem veri sayõsõnõ ayarlamak için DIP anahtarõ 2. 4 Yeşil LED: Diyagnoz LED leri 3. 1 Kõrmõzõ LED: Diyagnoz LED i 4. 9-kutuplu Sub-D fiş: Remote bus girişi 5. 9 kutuplu Sub-D soket: Remote bus çõkõşõ Kullanõlan soket kontaklarõ IEC 757 ye göre damar işaretleri. (1) (4) GN YE PK GY BN (2) (3) /DO DO /DI DI COM E Q /DO DO /DI DI COM (5) (2) (3) GN YE PK GY BN 4435AXX Resim 12: Gelen ve giden remote bus kablolarõnõn 9-kutuplu Sub-D soketlerinin atanmasõ (1) Gelen remote bus kablosunun 9 kutuplu Sub-D soketi (2) Sinyal kablolarõ birlikte bükülmelidir! (3) Fiş mahfazasõ ile ekran arasõndaki bağlantõ iletken olmalõdõr! (4) Giden remote bus kablosunun 9-kutuplu-D fişi (5) Pin 5 ile Pin 9 arasõna köprü bağlanmalõdõr! 22 MOVIDRIVE Uçan Testere

23 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ 4 CANopen (DFC11B) Ayrõntõlõ bilgiler CANopen doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW-EURO- DRIVE dan sipariş edebilirsiniz. Teknik Bilgiler DFO CANopen PD(2) PD(1) PD() NA(6) NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) NA(1) NA() DR(1) DR() S1 11 BUS OFF STATE GUARD COMM Opsiyon Fieldbus arabirimi CANopen Tip DFC11B Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Desteklenen baud hõzlarõ Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS ve kullanma ünitesi DBG6B DIP anahtarõ ile seçilebilir: 125 KBaud 25 KBaud 5 KBaud 1 KBaud 9-kutuplu Sub-D fiş Bağlantõ Pin atamasõ CiA standardõna göre ISO e göre 2 damarlõ, bükülmüş kablo Yol sonlandõrmasõ DIP-anahtarõ ile devreye alõnabilir (12 Ω) Adres aralõğõ DIP anahtarõ ile seçilebilir Ağõrlõk.2 kg (.44 lb) nc R 3 3. S2 4. X3 CANopen 1. İşlem veri uzunluğu, modül ID si ve baud hõzõ için DIP anahtarõ 2. Gösterge ve diyagnoz LED leri 3. Bus sonlandõrma direncini açõp kapatmak için DIP anahtarõ 4. 9-kutuplu Sub-D fiş: Bus bağlantõsõ Kullanõlan soket kontaklarõ (1) (2) (3) DGND CAN High CAN Low DGND Resim 13: Bus kablosunun 9 kutuplu Sub-D soketinin kontaklarõ 657AXX (1) 9 kutuplu Sub-D soket (2) Sinyal kablolarõ birlikte bükülmelidir! (3) Fiş mahfazasõ ile ekran arasõndaki bağlantõ iletken olmalõdõr! MOVIDRIVE Uçan Testere 23

24 4 Montaj MOVIDRIVE MDX61B Bus Montajõ DeviceNet (DFD11B) Ayrõntõlõ bilgiler DeviceNet doküman paketinde verilmektedir. Bu paketi SEW-EURO- DRIVE dan sipariş edebilirsiniz. Teknik Bilgiler DFD DEVICE-NET NA(1) NA() NA(5) NA(4) NA(3) NA(2) DR(1) DR() Mod/ Net PIO BIO BUS- OFF 1 S1 S Opsiyon Fieldbus arabirimi DeviceNet Tip DFD11B Parça numarasõ Devreye alma ve diyagnoz için yardõmcõ malzeme Desteklenen baud hõzlarõ Bağlantõ izin verilen kablo kesiti Yol sonlandõrmasõ ayarlanabilen adres alanõ (MAC-ID) Ağõrlõk Kullanõcõ yazõlõmõ MOVITOOLS ve kullanma ünitesi DBG6B DIP anahtarõ ile seçilebilir: 125 KBaud 25 KBaud 5 KBaud 5-kutuplu Phoenix klemens Bağlantõ atanmasõ DeviceNet teknik özelliklerine göre (Cilt I, Ek A) DeviceNet teknik özelliklerine göre Bus bölümünün baş ve son taraflarõna bus sonlandõrma dirençleri (12 Ω) entegre edilmiş olan bus fişleri kullanõlmasõ...63, DIP anahtarõ ile seçilebilir.2 kg (.44 lb) X LED Göstergesi 2. Node adresini (MAC-ID) ve baud hõzõnõ ayarlamak için DIP anahtarõ 3. 5-kutuplu Phoenix klemens: Bus bağlantõsõ Klemens kontaklarõ Bağlantõ klemenslerinin atanmalarõ, DeviceNet teknik özelliklerinde açõklanmõştõr (Cilt I, Ek A). Klemens Anlamõ Renk X3:1 V- (V24) siyah (BK) X3:2 CAN_L mavi (BU) X3:3 DRAIN şeffaf X3:4 CAN_H beyaz (WH) X3:5 V+ (+24 V) kõrmõzõ (RD) 24 MOVIDRIVE Uçan Testere

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B "Uçan Testere" Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Uçan Testere Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDXB "Uçan Testere" Uygulaması FA2800 Baskı 08/200 72 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B "Bus Üzerinden Sensör Bazında Pozisyonlandırma" Uygulaması. Baskı 01/2005 FA / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Bus Üzerinden Sensör Bazında Pozisyonlandırma Uygulaması. Baskı 01/2005 FA / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B "Bus Üzerinden Sensör Bazında Pozisyonlandırma" Uygulaması Baskı 1/25 11313684 / TR FA362 El Kitabı SEW-EURODRIVE

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B "Genişletilmiş Bus Pozisyonlandırma" Uygulaması. Baskı 04/2005 FA362820 11335289 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Genişletilmiş Bus Pozisyonlandırma Uygulaması. Baskı 04/2005 FA362820 11335289 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDXB "Genişletilmiş Bus Pozisyonlandırma" Uygulaması FA32820 Baskı 04/200 33289 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Fieldbus Arabirimi PROFIBUS DP-V1 UFP11A 02/2004 11254572 / TR

Fieldbus Arabirimi PROFIBUS DP-V1 UFP11A 02/2004 11254572 / TR Fieldbus Arabirimi PROFIBUS DP-V1 UFP11A Baskõ 02/2004 Kullanõm El Kitabõ 11254572 / TR İçindekiler İçindekiler 1 Sisteme Genel Bakõş...4 2 Cihazõn Dizaynõ...5 2.1 Önden Görünüş...5 3 Bilgisayarsõz Montaj

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS Baskõ 03/2004 Kullanõm El Kitabõ 1126 3873 / TR SEW-EURODRIVE 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Giriş... 5 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ... 7 3.1 Opsiyon Kartõ DFI11B

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet FA361750 Baskõ 10/2004 11284285 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağõtõcõlarõ MOVI-SWITCH Kontrolü İçin C5.D0 Baskõ 05/004 86687 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/2005 11448784 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/2005 11448784 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 6B Baskı 0/2005 448784 / TR Düzeltme Kurulum Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2004 1125 6982 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2004 1125 6982 / TR MOVDRVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFBUS DP (12 MBaud) Baskõ 3/24 Kullanõm El Kitabõ 1125 6982 / TR SEW-EURODRVE 1 Önemli uyarõlar... 1 2 Giriş... 2 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ... 4 3.1 Opsiyon

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11A A6.J75 Baskõ 03/2004 1122 7273 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Önemli uyarõlar...

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak Değer Enkoder Kartõ DIP11B. Baskõ 08/2004 FA361771 11267488 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak Değer Enkoder Kartõ DIP11B. Baskõ 08/2004 FA361771 11267488 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Mutlak Değer Enkoder Kartõ DIP11B FA361771 Baskõ 8/24 11267488 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/ / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/ / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 6B Baskı 0/2005 4354 / TR Düzeltme Kurulum Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi

Detaylı

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri Baskõ 0/00 Sistem El Kitabõ 8 / TR S E W-E URODRIV E İçindekiler Önemli uyarõlar... Sistem Açõklamasõ... Teknik Bilgiler ve Boyut Çizimleri... 9. ECOFAST uyumlu AC motorlar

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Baskı 11/2006 11535571 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Baskı 11/2006 11535571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE compact MCH4_A Baskı 11/2006 11535571 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Emniyet

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/6B Güvenli Ayırma Uygulamalar FA6000 Baskı 0/005 675 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Baskı 01/2005 GA360000 11300485 / TR

İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Baskı 01/2005 GA360000 11300485 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B GA360000 Baskı 01/2005 11300485 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Önemli

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MD. İşletme Kılavuzu. Baskı 05/2006 11471182 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MD. İşletme Kılavuzu. Baskı 05/2006 11471182 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIMOT MD Baskı 05/2006 11471182 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar... 4 1.1

Detaylı

MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/2003 11211075 / TR

MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/2003 11211075 / TR MOVI-SWITCH Baskõ 08/2003 İşletme Kõlavuzu 11211075 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli uyarõlar... 4 2 MOVI-SWITCH için Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Cihazõn Dizaynõ... 6 3.1 MOVI-SWITCH -1E... 6 3.2 MOVI-SWITCH

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Baskı 02/2007 11535172 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Baskı 02/2007 11535172 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Baskı 02/2007 11535172 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Emniyet

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Senkron çalışma kartı DRS11B. Baskı 10/2007 11671971 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Senkron çalışma kartı DRS11B. Baskı 10/2007 11671971 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDXB Senkron çalışma kartı DRSB Baskı 0/2007 77 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Genel uyarılar...

Detaylı

Baskı. MOVIDRIVE Seri İletişim 11/2001. El Kitabı 1053 1777 / TR

Baskı. MOVIDRIVE Seri İletişim 11/2001. El Kitabı 1053 1777 / TR MOVIDRIVE Seri İletişim Baskı /2 El Kitabı 53 777 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarılar... 4 2 Giriş... 5 2. Seri Arabirimlere Genel Bakış... 5 2.2 Teknik Bilgiler... 8 2.3 MOVILINK ve Sistem

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Senkron Çalışma Kartı DRS11B. Baskı 09/2005 FA361530 11371587 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Senkron Çalışma Kartı DRS11B. Baskı 09/2005 FA361530 11371587 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX6B Senkron Çalışma Kartı DRSB FA36530 Baskı 09/2005 37587 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

El Kitabı. Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP-V1. Baskı 07/2006 11479175 / TR

El Kitabı. Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFIBUS DP-V1. Baskı 07/2006 11479175 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimi DFP21B PROFBUS DP-V1 Baskı 7/26 11479175 / TR El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli Senkronizasyon Opsiyon Modülü SV-IS7 Serisi Kullanıcı Manueli Ürün Standartları Madde Nasıl Montaj Yapılır Master Enkoder Girişi Slave Enkoder Girişi Master Enkoder Geridönüş Çıkışı Terminal Bloğu Çıkışı

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX60B / 61B. İşletme Kılavuzu. Baskı 03/2008 11696788 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX60B / 61B. İşletme Kılavuzu. Baskı 03/2008 11696788 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX60B / 61B Baskı 03/2008 11696788 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *23059486_0916* Düzeltme SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Baskı 09/2016 23059486/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Baskı 09/2006 11483571 / TR

İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Baskı 09/2006 11483571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B Baskı 09/2006 11483571 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Emniyet

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 03/2007 11586788 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 03/2007 11586788 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B Baskı 03/2007 11586788 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ ÖĞRENCİ TAKİP 1.0 ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Öğrencilerin Giriş Çõkõşlarõnõ Kontrol Altõna Almak İçin Tasarlanmõştõr. Öğreniciler Giriş Ve Çõkõşlarõnda Yapmalarõ Gereken ( Parmak

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B Kontrol Kartı. Baskı 09/2005 11350873 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B Kontrol Kartı. Baskı 09/2005 11350873 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B Kontrol Kartı Baskı 9/25 1135873 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 -

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 - ACS150- ACS355 LV AC drives RoadShow 2008 ABB Oy - 1 - Makina Otomatik kapı Otomatik geçiş Mikser Pompa Basit fan konveyör Depo otomasyonu Santrifüj boyama Kablo makinası Yatay kesim Fırça makinası sarıcı

Detaylı

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 Cn002.2 H0*00 Cn002.3 H*000 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Düzeltme. Patlama Korumalı AC Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV. Baskı 07/2004 11446382 / TR

Düzeltme. Patlama Korumalı AC Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV. Baskı 07/2004 11446382 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalı AC Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskı 07/2004 11446382 / TR Düzeltme 1 Motorlar ve

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Kontrol modu. Fabrika Ayarı

Kontrol modu. Fabrika Ayarı PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 Cn002.2 H0*00 Cn002.3 H*000 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC advanced kontrol ünitesi DHE41B/DHF41B/DHR41B. Baskı 04/2008 16623371 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC advanced kontrol ünitesi DHE41B/DHF41B/DHR41B. Baskı 04/2008 16623371 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVI-PLC advanced kontrol ünitesi DHEB/DHFB/DHRB Baskı 0/008 667 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Genel uyarılar...

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. Düzeltme. Baskı 07/2008 16658175 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. Düzeltme. Baskı 07/2008 16658175 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B Baskı 07/2008 16658175 / TR Düzeltme 1 Uyarılar 1 Uyarılar UYARILAR Bu ek bilgiler ayrıntılı işletme kılavuzu yerine kullanılamaz!

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B Baskı 01/2010 16837789 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

El Kitabı. Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için. Baskı 12/2006 11543175 / TR

El Kitabı. Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için. Baskı 12/2006 11543175 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağıtıcıları MOVI-SWITCH Kumandası için Baskı 1/006 11543175 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

El kitabı. PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları P R O F I B U S. Çıkış 11/2008 16668987 / TR

El kitabı. PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları P R O F I B U S. Çıkış 11/2008 16668987 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları Çıkış 11/2008 16668987 / TR El kitabı SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

İşletme Kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/-2S. Baskı 09/2005 GC120000 11358386 / TR

İşletme Kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/-2S. Baskı 09/2005 GC120000 11358386 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Baskı 09/2005 11358386 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli

Detaylı

Sistem El Kitabı. ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Baskı 10/2006 11480386 / TR

Sistem El Kitabı. ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Baskı 10/2006 11480386 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri Baskı 0/006 8086 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Mutlak Değer Enkoder Kartı DIP11B. Baskı 01/2006 11413182 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Mutlak Değer Enkoder Kartı DIP11B. Baskı 01/2006 11413182 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Mutlak Değer Enkoder Kartı DIP11B Baskı 01/2006 11413182 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları. Baskı 07/2006 P R O F I B U S 11401575 / TR

El Kitabı. Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları. Baskı 07/2006 P R O F I B U S 11401575 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağıtıcıları Baskı

Detaylı

MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ

MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ KENDİNDEN YATAKLANMIŞ KAPALI ÖLÇÜM SİSTEMİ Manyetik Temassız Lineer Encoder Sistem 5 µm 'den 62,5 µm ' ye kadar Çözünürlük Değerleri 0,001-0,005-0,010-0,025-0,050

Detaylı

Accurax lineer motor ekseni

Accurax lineer motor ekseni ADR RL-EA-AF-@ Accurax lineer motor ekseni Gelişmiş lineer motor ekseni Yüksek etkili demir çekirdekli lineer motorlar ve mıknatıs kanalları standart lineer motor ekseninde 00'ün üzerinde çeşitliliğe sahiptir.

Detaylı

SmartSlice. Sistem Konfigürasyonu

SmartSlice. Sistem Konfigürasyonu SmartSlice En akıllı modüler /Ç sistemi OMRON'un SmartSlice /Ç sistemi, kompakt, akıllı ve kullanımı kolay bir sistemdir. OMRON'un CS/CJ DeviceNet veya CompoNet master üniteleri ile kullanıldığında, yapılandırma

Detaylı

DVP-01PU POZĐSYONLAMA MODÜLÜ

DVP-01PU POZĐSYONLAMA MODÜLÜ DVP-01PU POZĐSYONLAMA MODÜLÜ DVP-01PU DVP-01PU pozisyonlama modülüdür. Bu modül ile bir servonun pozisyonlaması gerçekleştirilebilir. Kabiliyetleri ise 200 KHz line dirver çıkışı ile 3 farklı tipte A/B

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Ürün no.: 50134100 DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVITRAC 07 GA320000. İşletme Kılavuzu. Baskı 07/2004 11299282 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVITRAC 07 GA320000. İşletme Kılavuzu. Baskı 07/2004 11299282 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVITRAC 07 GA320000 Baskı 07/2004 11299282 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur... içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek voltaj uyarõsõ...

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

CAD verilerini indirmek için www.festo.com Pnömatik bağlantı Gx G¼ G½

CAD verilerini indirmek için www.festo.com Pnömatik bağlantı Gx G¼ G½ Oransal basınçregülatörleri MPPE Teknik özellikler MPPE -M- Standart nominal debi miktarı 350 5,500 l/dk Malzemeler Gövde: Dövme alüminyum alașım Diyafram: Nitril kauçuk -P- Çalıșma gerilimi 24 V DC -L-

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959 Ek kılavuz VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu Document ID: 33959 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

El Kitabı Fieldbus Arabirimi DFE24B EtherCAT

El Kitabı Fieldbus Arabirimi DFE24B EtherCAT Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler El Kitabı Fieldbus Arabirimi DFE24B EtherCAT Baskı 04/2013 20075928 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar. Baskı 01/2005 FA363000 11320885 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar. Baskı 01/2005 FA363000 11320885 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Koşullar FA363000 Baskı 01/2005 11320885 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Paket İçeriği; Adı Miktar Notlar Geçiş kontrol cihazı 1 Kullanım kılavuzu 1

Detaylı

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 İÇİNDEKİLER 1.0. Orion ECH 0201 Ultrasonic Seviye Transmitteri 3 1.1. Ech_0201 Dc Hata Kontrolü Özellikleri 3 1.2. Uygulamalar 3 1.3. Teknik Özellikler

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı