DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU"

Transkript

1 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014

2

3 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU... 3 DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI... 3 DENETİM GÖRÜŞÜ... 4 DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER... 5 EKLER... 6

4

5 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ Denizli Belediyesi nin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu nda düzenlenmektedir. Denizli Belediyesi nin bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Mahalli Ġdareler Bütçesi sınıfında yer almaktadır. Denizli Belediyesinin, birimler itibariyle kurumsal yapısı Belediye Meclisi (Karar Organı), Belediye BaĢkanı (Karar ve Yürütme Organı), Belediye Encümeni (Karar ve Yürütme Organı), 3 seçilmiģ 4 atanmıģ olmak üzere toplam 7 BaĢkan Yardımcısı (Yürütme Organı), 20 Birim Müdürü nden (Yürütme Organı) ve Sivil Savunma Uzmanlığından oluģmaktadır. Belediye Meclisi 37 üyeden, Belediye Encümeni ise 1 baģkan, 3 seçilmiģ ve 3 atanmıģ olmak üzere toplam 7 üyeden oluģmaktadır. Denizli Belediyesinin sermayesinde ortağı olduğu 1 adet iģtiraki bulunmaktadır. Mali iģlemlerin muhasebe kayıtları Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yapılmakta, tahakkuk esaslı devlet muhasebe sistemi uygulanmaktadır. Denizli Belediyesi nin 2013 yılı gider bütçesi ,00 TL olarak tahmin edilmiģtir. Denizli Belediyesi 2013 mali yılı bütçesinde ,00 TL yatırımlar için öngörülmüģtür. Bu miktar ise bütçenin yaklaģık %57,63 ünü oluģturmaktadır Mali Yılı Bütçe Kararnamesine göre Denizli Belediyesinin bütçesi özetle aģağıdaki gibidir: 2013 yılı gelir bütçesi ,00-TL olarak tahmin edilmekte olup ,00-TL olarak öngörülen gider bütçesi ile denkliğin ,00-TL borçlanma yapılmak suretiyle sağlanması planlanmıģtır yılında net gelirleri ,56 -TL olarak gerçekleģmiģ olup bu gelirlerin % 44,90 una tekabül eden ,97-TL si Merkezi hükümetten gelen Maliye ve Ġller Bankası paylarından oluģmaktadır. Belediye tarafından tahakkuk ettirilen Vergi Gelirlerinin oranı toplam net gelirleri içerindeki payın % 13,65 ini, alınan bağıģ ve yardımlar % 0,88' ini, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %31,45' ini, Diğer Gelirleri (KiĢi ve Kurumlardan Alınan paylar, diğer çeģitli gelirler) % 50,16' sını, Sermaye Gelirleri % 3,87 'sini teģkil etmektedir. Toplamda net geliri % 87,10 oranında gerçekleģmiģtir yılında bütçe gideri toplamı ,23 TL olarak gerçekleģmiģtir. Gider bütçesinin içinde personel giderleri toplam giderin % 8,25'ini, Sosyal Güvenlik prim giderleri % 1,46' sını, mal ve hizmet alım giderleri % 28,81 ini, yatırım giderleri % 56,32 sini, faiz Denizli BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 1

6 giderleri %2,79'unu, sermaye transferleri %0,28'ini, cari transferler ise % 2,10 'ini teģkil etmektedir. Bütçe Gideri gerçekleģme oranı % 85 olmuģtur. Denizli Belediyesi Toplam borç stoku ,66-TL dir. Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aģağıda yer alanlar denetime sunulmuģ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıģtır. Geçici ve kesin mizan, Bilanço, Kasa sayım tutanağı, Banka mevcudu tespit tutanağı, Alınan çekler sayım tutanağı, Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, Teminat mektupları sayım tutanağı, Değerli kağıtlar sayım tutanağı, TaĢınır kesin hesap cetveli ile taģınır hesabı icmal cetveli Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Faaliyet sonuçları tablosu, Denetim görüģü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosuna verilmiģtir. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıģ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıģ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluģturulmasından, etkin olarak iģletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluģturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından Denizli BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 2

7 sorumludur. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliģkin görüģ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüģ uluslararası denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliģkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüģtür. Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluģturan hesap ve iģlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna iliģkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleģtirilmiģtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiģtir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliģkin tüm mali faaliyet, karar ve iģlemleri ve bunlara iliģkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluģturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüģü oluģturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiģtir. Denizli BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 3

8 DENETİM GÖRÜŞÜ Denizli Belediyesinin 2013 yılına iliģkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıģtır. Denizli BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 4

9 DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER BULGU 1: Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesaplarının kullanılmaması Yapılan incelemelerde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları için karģılık ayrılmadığı görülmüģtür "372 Kıdem Tazminatı KarĢılığı Hesabı"nın niteliği ve iģleyiģi, Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 248 ve 249 uncu maddelerinde anlatılmıģtır. Bu hüküm uyarınca; "bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır." Aynı yönetmeliğin 290 ve 291 inci maddelerinde de "472 Kıdem Tazminatı KarĢılığı Hesabı"nın niteliği ve iģleyiģi anlatılmıģtır. Temel muhasebe kavramlarından olan dönemsellik ilkesi gereği, kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 50 ve 51 inci maddelerine tahakkuk esası yasal bir zorunluluk halini almıģtır. Mali tabloların gerçeği yansıtması için, dönemsellik ilkesine uygun olarak kısa ve uzun vadeli kıdem tazminatları karģılıklarının Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde bir çalıģma baģlatılarak hesaplanması, 372 ve 472 Kıdem Tazminatı KarĢılığı Hesaplarına kaydının yapılması gerekir. Denizli BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 5

10 EKLER EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 2013 MALİ YILI BİLANÇOSU A K T İ F L E R P A S İ F L E R 2013(Cari Yıl) 2013(Cari Yıl) I- DÖNEN VARLIKLAR ,07 III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , BANKA HESABI , BANKA KREDĠLERĠ HESABI BANKA KREDĠ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI , , , BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI , GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI , ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI , GELĠRLERDEN TECĠLLĠ VE TEHĠRLĠ ALACAKLAR HESABI , EMANETLER HESABI , VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI , , , ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI , KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI , FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN TAHSĠLAT HESABI , ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI , KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI 5.956, , , BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI , KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI , MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN AVANS VE KREDĠLER HESABI , DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI HESABI , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI , SAYIM FAZLALARI HESABI SAYIM NOKSANLARI HESABI 0,5 IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,37 II- DURAN VARLIKLAR , , BANKA KREDĠLERĠ HESABI , GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI ,92 Denizli BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 6

11 222 GELĠRLERDEN TECĠLLĠ VE TEHĠRLĠ ALACAKLAR HESABI DIġ MALĠ BORÇLAR HESABI , MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , , ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI , MAL VE HĠZMET ÜRETEN KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , ARAZĠ VE ARSALAR HESABI , , KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI , DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI HESABI , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI , , BĠNALAR HESABI , TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI , GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER HESABI , TAġITLAR HESABI ,95 V- ÖZ KAYNAKLAR , DEMĠRBAġLAR HESABI , , DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI , NET DEĞER HESABI , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI HESABI , YATIRIM AVANSLARI HESABI , DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI , HAKLAR HESABI , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) ,81 ============== == ============== == Aktif Toplam ,89 Pasif Toplam ,89 Denizli BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 7

12 2013 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU KOD Yrd. Hesap GĠDERĠN TÜRÜ 2013 CARĠ YIL KOD Yrd. Hesap GELĠRĠN TÜRÜ 2013 CARĠ YIL 630 GĠDERLER HESABI , GELĠRLER HESABI , PERSONEL GĠDERLERĠ , VERGĠ GELĠRLERĠ , SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GEL , MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR , FAĠZ GĠDERLERĠ , DĠĞER GELĠRLER , CARĠ TRANSFERLER , DEĞER VE MĠKTAR DEĞĠġĠMLERĠ GELĠRLERĠ , DEĞER VE MĠKTAR DEĞĠġĠMLERĠ GĠDERLERĠ ,48 GELĠRLERĠN RET VE ĠADESĠNDEN KAYNAKLANAN ,13 GĠDERLER AMORTĠSMAN GĠDERLERĠ , ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ , SĠLĠNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN ,80 GĠDERLER GĠDER TOPLAMI: ,85 GELĠRLER TOPLAMI: ,08 FAALĠYET SONUCU (+): ,23 Denizli BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 8

13 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Denizli BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 9

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 10 T.C.

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSELÇUKLU BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 SAYIġTAYIN

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU.(1-16 ) II) ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK I) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU 1 II) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI PERFORMANS DENETĠMĠ

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII RADYO VE TELEVİİZYON ÜST KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 54 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DIIŞİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AHİİ EVRAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 20 09 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 2 0 0 9 Karamursel Belediyesi 01.04.2010 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GÜMRÜK VE TİİCARET BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU Cumhuriyet Demokrasinin Temelleri Üzerinde Yükselecektir - 2 - ABDULLAH GÜL CUMHURBAġKANI - 3 - RECEP TAYYĠP ERDOĞAN BAġBAKAN - 4 - M. CAHĠT KIRAÇ ĠZMĠR VALĠSĠ -

Detaylı