T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi : Meclis Karar No : 04/01-24

2 A-VİZYON MİSYON VE İLKELER Zamanı hizmete dönüştüren belediye olmaktır. MİSYONUMUZ; Evrensel değerlere ve Halkın değerlerine saygılı, adil, gelişime açık bir yönetim anlayışı ile Çardak halkının yasam kalitesini artırmak için yerel hizmet sunmaktır. İLKELERİMİZ; İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, basarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Çardak Belediyesi, Çardak halkına hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Çağdaş: Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, çağın teknolojisinden, bilgisinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke olarak benimsemektedir. Katılımcı : Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barısın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediye çalışanlarının da Çardak ve Çardaklılara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Adil : Adalet mülkün temelidir ifadesinde yer alan mülk kelimesi iktidar anlamına gelmektedir. Adalete dayanmayan iktidarlar temelsiz yapılardır. Belediyelerimiz karar ve uygulamalarının adalete dayanması, hizmette adil olunması temel ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi gerektirir. Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. Şeffaf: Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır.belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir. Sosyal Belediyecilik : Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir. 2

3 Tarihi ve Doğal mirasa sahip çıkmak : Tarihi ve doğal miras, bir toplumun hafızasını ve değerlerini oluşturmaktadır. Bu mirasa sahip çıkmak, onu koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatmak belediyemizin temel ilkelerindendir. Halkın değerlerine saygılı : Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Vatandaş odaklı : Çardak Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü kamu kurumları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı : Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Çardağa nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir. Hizmette kalite ve süreklilik : Belediyemiz için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumunda da vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir. Yenilikçi : Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak, uygulamak zorundadır. Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyecilik anlayışı yerine, yeni kamu yönetimi anlayışını gerçekleştirmek için gereken değişimi sağlamayı, yenilikçi yaklaşımları geliştirmeyi ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir. İlkeli ve kararlı : Belediyemiz kent ve kent halkına hizmet ederken ilkelerine bağlı kalmayı ve kent ve kent halkı için yararlı gördüğü çalışmalarda da kararlı davranış sergilemeyi ilke olarak kabul etmektedir. Teknolojiden optimum yararlanmak: Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra basta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artısı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir. Hizmette güler yüz : Belediyemiz hizmet sunumunda Çardak ta yasayan vatandaşları aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Çardak lı, belediyemizle ilişkisinde, aynı güler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir. Kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon : Kent ve kent halkına hizmet eden kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin tesisi, geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması belediyemiz ilkelerindendir. Çevreci : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. 3

4 Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemiz ilkelerindendir. Hukuka uygunluk : Belediyemiz bir kamu kurumu olarak faaliyetlerinde hukuka uygunluğu sağlamayı temel ilkeleri arasında kabul eder. Hesap verebilirlik : Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır sayılı Bilgi Edinme Kanunu nda şu İfadeler yer almaktadır: Gerçek ve tüzel kişiler, kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirtilen istisnalar dışında vermekle yükümlüdür. Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. Vatandaş, yetki veren dir. Kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 OCAK ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER OLARAK MİSYONUMUZ; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak Belediye nin Bütçe ve Kesin Hesabını hazırlayarak, Belediyemiz gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı ve Sayıştay a yönetim dönemi hesabının verildiği servisimiz bağlı birimleri, çalışmalarını en kaliteli şekilde yürütmeyi amaçlamıştır. MALİ HİZMETLER OLARAK VİZYONUMUZ; Hizmet müdürlüğümüz ve bağlı birimleri olarak görevimizde başarıyı hedeflemek, en iyiye ulaşmak ve bizlere duyulan güven, itimat ve iş bilirliğe her zaman devam ettirmek. İNSAN KAYNAKLARI: 1. Müdür : Şükrü ESENKUT SUNULAN HİZMETLER VE İCRAATLAR Bütçenin birleştirilmesi ve hazırlanması Genel yönetim muhasebe standartlarının oluşturulması Muhasebe işlemi İşlemlerin belgeye dayanması ve belge düzeni Muhasebeleştirme Belgesi Çift taraflı kayıt sistemi Kayıt düzeni ve kayıt düzeltmesi İç imkanlarla üretilen maddi duran varlıklar Yatırım amaçlı varlık edinimleri Mali varlıklar ve sınıflandırılması 4

5 Mali olmayan varlıklar ve sınıflandırılması Maddi duran varlıklar için yapılan değer artırıcı harcamalar Maddi olmayan duran varlıklar ve kayıt değerleri Amortisman ve tükenme payı uygulaması Yeniden değerleme uygulaması Amortismana tabi varlıkların kullanım sürelerinin değişmesi Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları Mübadele işlemlerinden sağlanan gelirler Borçlanma ve borçlanma maliyetleri Faiz giderleri ve faiz gelirleri Sübvansiyonlar ve transferler Sosyal yardımlar Gayri safilik ilkesi Taahhütler ile garantilerin kaydı ve değerlemesi Şartlı bağış ve yardımlar Diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar Bütçe ödenek işlemleri Kesin hesap Değer ve miktar değişimleri Yeniden değerleme uygulaması 1-GELİR HESABI 2010 yılından ,59 TL takipteki gelir tahakkuku devredilmiştir, 2011 yılında ,94 TL. gelir tahakkuku ile birlikte toplam ,53 TL. olmuştur. Bu tahakkukun ,49 TL. tahsil edilmiş olup; Tahsili sağlanamayan ,04 TL. ise gelir alacağı olarak 2012 yılına devredilmiştir. 2-GİDER HESABI 2011 yılı Bütçesi olan toplam gider bütçemiz ,00 TL dır yılı içerisinde toplam ödeneklerin ,04 TL. si harcanılmış, ,96 TL. ödenek imha edilirken 2012 yılına ödenek devrettirilmemiştir mali yılı sonu itibariyle hesap kayıtlarımız ve devir bakiyelerimiz tabloda gösterildiği gibidir MİZAN BORÇ ALACAK B/KALAN A/KALAN 102.Banka Hesabı , , , Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hes , , Gelirlerden Alacaklar Hesabı , , Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı , , , İş Avans ve Kredileri Hesabı 1.200, , Personel Avansları Hesabı , , Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı , , , Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı , , ,

6 191.İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı , , Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler H , , Arazi ve Arsalar Hesabı , , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı , , Binalar Hesabı , , , Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı , , Taşıtlar Hesabı , , Demirbaşlar Hesabı , , Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) , , Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı , , Bütçe Emanetleri Hesabı , , , Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı , , , Emanetler Hesabı , , , Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı , , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri He , , Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına , , , Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı , , Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı , , Banka Kredileri Hesabı 5.318, , , Net Değer/Sermaye Hesabı , , , Yeniden Değerleme Farkları Hesabı , , Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları , , , Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar , , Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı , , Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) , , Gelirler Hesabı , , , Giderler Hesabı , , Bütçe Gelirleri Hesabı , , Gelir Yansıtma Hesabı , , Bütçe Giderleri Hesabı , ,

7 835.Gider Yansıtma Hesabı , , Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı , , Bütçe Ödenekleri Hesabı , , , Ödenekli Giderler Hesabı , , Teminat Mektupları Hesabı , , , Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 3.510, , , Gider Taahhütleri Hesabı , , Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı , , TOPLAM , ,14 NOT: 01/01/ /12/2011 tarihleri arası mizanıdır. Muhasebe kayıtları ve tabloları A- Mali Bilgiler bölümünde bilgilendirilecektir. Bağlı Birimlerimize ait Faaliyet raporları ; MİSYONU; TAHAKKUK,TAHSİLAT SERVİSİ ; Belediyemiz gelirlerinin tahsilini, takibini sağlamak, muhasebe kayıtları için bilgi vermek. Tahsilât servisinde kullanılan malzemeler 2 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet telefon, 1 (Bir) adet hesap makinesi. Tahsilât Servisinde 1 adet Tahsildar, 1 adet V.H.K.İ (mutemetle) ve 1 Adet Sürekli İşçi ile görev yapılmaktadır ve 2464 Sayılı Kanunlar çerçevesinde Tahsilâtı Tahakkuka bağlı olan gelirler ile Tahsilâtı Tahakkukuna bağlı olmayan her türlü gelir kaleminin tahsilatı yapılmaktadır. Tahsilâtı yapılan gelirlerin Tahsilât Genel Tebliği ne uygun şekilde kayıtlarının tutulması, bankaya yatan paraların teslimatlarının kesilmesi, tahsildar irsaliyelerinin işlenmesi, aylık tahsilât müzekkerelerinin çıkarılması işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca tahsilâtı yapılamayan alacakların takibi için gerekli işlemlerde bu servis tarafından yürütülmektedir. Encümence düzenlenmiş para cezaları, ilan ve reklam vergisi, kira gelirlerini zamanında ödemeyenler için tahsildar tarafından yerinde gidilerek tahsilât yapılmaktadır tarihleri arasında yapılan Belediye Gelirleri toplam tahsilatı aşağıda gösterilmiştir. 01 Vergi Gelirleri ,20 Bina Vergisi ,66 Arsa Vergisi ,52 Arazi Vergisi 1.879,34 7

8 Çevre Temizlik Vergisi ,63 Haberleşme Vergisi 2.709,17 Elektrik Havagazı Tüketim Vergisi ,43 Yangın Sigorta Vergisi 800,79 İlan Reklam Vergisi ,00 Bina İnşaat Harcı 9.201,73 İşgal Harcı ,00 İşyeri Açma İzin Harcı 375,00 Tellallık Harcı 1.544,55 Yapı Kullanma İzin Harcı 72,17 Diğer Harçlar 1.583,21 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,53 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 8.297,43 Diğer Değerli Kayıt Bedelleri 12,60 Diğer Mal Satış Gelirleri 132,00 İlan Reklam Gelirleri 568,17 Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 125,00 Sergi ve Fuar Gelirleri 4.500,00 Çevre ve Esenlik Hiz.İlişkin Gelir ,24 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,13 Diğer Hizmet Gelirleri ,83 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,13 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,92 Hazine Yardımı ,92 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 1.450,00 05 DİĞER GELİRLER ,34 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 448,18 Merkezi İdare Vergi Gelir. Alınan Paylar ,05 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı ,52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 1.708,22 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 436,00 Diğer İdari Para Cezaları 3.405,00 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı ,83 8

9 Vergi Barışı TEFE Tutarı ,39 Diğer Vergi Cezaları 9.492,92 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir.Alınacak Gec ,19 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 143,00 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 510,00 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,04 06 SERMAYE GELİRLERİ ,50 Diğer Bina Satış Gelirleri ,00 Arsa Satışı ,50 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 413,00 Genel Tahsilat T O P L A M : ,49 TL I- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2011 Mali Yılı Bütçe Uygulamamız : 2011 mali yılı Belediyemiz Bütçesi geçen yılın 06 / 10 / 2010 tarih ve 2010 / sayılı kararı ile ,00 TL Gelir ve Gider ödeneği Belediyemiz kullanımına verilmiştir ,04 TL gider yapılmış olup; TL gelir olarak gerçekleşmiştir. Meclisimizce verilmiş olan ,00 TL lik ödeneğin ,96 TL si iptal edilmiş olup, bu durumda 2011 yılı Gider bütçemiz ,04 TL olarak gerçekleşmiştir YILI GİDER BÜTÇESİ (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ ,00 02 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 04 FAİZ GİDERLERİ 1.000,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 YEDEK ÖDENEKLER ,00 9

10 GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI : 4.962,200,00 TL 2011 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ ,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER ,00 06 SERMAYE GELİRLERİ ,00 RED VE İADE (-) 0 GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI: ,00 TL TL Ödenek Tahsis Edilmiştir MALİ YILI YIL SONU GELİR- GİDER KESİN HESABI A-GELİRLERİMİZ 01 Vergi Gelirleri ,20 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,53 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ,92 05 Diğer Gelirler ,34 06 Sermaye Gelirleri ,50 TOPLAM ,49.-TL B-GİDERLERİMİZ Ekonomik Sınıflandırmaya göre; 01 Personel Giderleri ,09.-TL 02 Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet prim Gideri ,11.-TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,47.-TL 04 Faiz Giderleri 1.864,55.-TL 05 Cari Transferler ,75.-TL 06 Sermaye Giderleri ,07.-TL 10

11 TOPLAM ,04.-TL Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre ; YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ ,47.-TL FİNANSAL VE MALİ İŞLER HİZMETİ ,17.-TL DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ ,68.-TL KARAYOLU İNŞAAT İŞLERİ VE HİZMETLERİ ,72.-TL TOPLAM ,04.-TL TL gider gerçekleştirilmiştir. 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; tarihinden itibaren tarih ve sayılı Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine geçilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği / sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya başlanmıştır. Yönetmeliğin amacı Uluslar arası standartlara uygun gelir ve gider bütçesinin yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak karar kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde ilke ve standartların belirlenmesidir. Bu yeni yapılanma ile geçişi sağlanan Analitik Bütçe sisteminde yeni süreç olduğundan dolayı 2011 Mali Yılı Bütçemizin Yıl içerisinde yapılan tahsil, ödeme ve iadelerle gerçekleşme oranları ; A-GELİRLERİMİZİN BÜTÇEYE ORANLARI; GELİRLERİMİZ VERİLEN GERÇEKLEŞEN % 01 Vergi Gelirleri ,00.-TL ,20.-TL 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00.-TL ,53.-TL 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ,00.-TL ,92.-TL 05 Diğer Gelirler ,00.-TL ,34.-TL 06 Sermaye Gelirleri ,00.-TL ,50.-TL Bütçe Gelirlerinden Red ve İade TOPLAM ,00.-TL ,49.-TL 47,73 11

12 B-GİDERLERİMİZİN BÜTÇEYE ORANLARI; GİDERLERİMİZ VERİLEN HARCANAN % 01 Personel Giderleri ,00.-TL ,09.-TL 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Gid ,00.-TL ,11.-TL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00.-TL ,47.-TL 04 Faiz Giderleri 1.000,00.-TL 1.864,55.-TL 05 Cari Transferler ,00.-TL ,75.-TL 06 Sermaye Giderleri ,00.-TL ,07.-TL 09 Yedek Ödenekler ,00.-TL 0 TOPLAM ,00.-TL ,04.-TL 56,83 Şeklinde oluşmuş; Gelir bütçemiz % 47,73 oranında gerçekleşme göstermiş, Gider bütçemiz ise % 56,83 oranında gerçekleşme göstermiştir. Bütçemizin başarılı olduğu kanısındayız. 3- Diğer Hususlar: 2006/2007/2008/2009/2010/2011 Mali Yılı Tüm Kamu Kurumları için bir yenilik olmakla beraber biz ve bizim gibi Belediyeler için bu yeni yapılanma ile birlikte Belediyemiz faaliyetleri, gelirleri, yetki ve sorumlulukları da değişmiştir. Faaliyet alanlarının artması ile gelirlerin artması da aynı oranlarda olmasa bile yeni yapılanmada bunlarında değişeceği kanaatindeyiz. Mali Tablolarla ilgili Bilgisayar çıktıları EK ler bölümünde ; Ek -1 ) Bilanço Ek- 2 ) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Gelir Ek- 3 ) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Gider. Ek- 4 ) Ödenek Teklifleri Özeti (Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 1.Düzey) Ek- 5 ) Ödenek Teklifleri Özeti (Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2.Düzey) Ek- 6 ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Olarak sıralanmıştır. 12

13 MİSYONU; EMLAK SERVİSİ 5272 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunları çerçevesinde bulunan her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını yapmak sayılı Emlak Vergisi kanunu çerçevesinde Belediye ve mücavir sahada bulunan bina,arsa ve arazi sahiplerinin vermiş olduğu beyanları esas olarak Emlak Vergisi tahakkuklarını yapmak, vergi kaçaklarını tespit etmek ve beyana çağrı düzenlemek. Alım satım ve vefat gibi nedenlerle mülkiyet değiştiren emlak larla ilgili yeni beyanların hazırlanması, hazır gelen Emlak Beyannamelerinin kabulü, günlük olarak yeşil kart ve yaşlılık maaşı formlarının emlak kaydının incelenmesi, tapu satışlarında (Tapu harç miktarının belirlenmesi için gerekli olan) emlak beyan değerinin çıkartılarak bildirilmesi, servise gelen (Emlak Kaydı, Emlak Vergi Borcu vb.) gelen resmi yazılara cevap yazılması, yeni emlak vergisi beyannamelerinin bölge bazında arşivlenmesi, aylık bina, arsa ve arazi vergisi tahakkuk listeleri ve eksilten tahakkukların listelerinin çıkarılması ve ilgili birime verilmesi vergilerini süresi içersinde ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi işlemleri Emlak Servisi tarafından yürütülmektedir. MİSYONU; SU İŞLERİ Halkımızın kullandığı suyun tahakkuk ve tahsilini yapmak, yeni aboneler tahsis etmek, borç ödemelerini yapmayanların işlemlerini iletmek, şehir şebekesinde meydana gelen arıza ve patlaklılara müdahale etmek, halkımıza güvenli sağlıklı şekilde kullanma ve içme suyu temin etmektir. Tahakkuka Ait Ekipmanlar:1 adet el terminali, 1 adet şarj makinesi; Tahakkuk ve Tahsilât Servisine Ait Ekipmanlar: 2 adet PC bilgisayar, 2 adet monitör, 2 adet PC yazıcı mevcuttur. Su Tahakkuk Servisi: 2 tahsildar ve 1 adet okuma görevlisi el bilgisayarlarıyla okuma yapmakta ve okumalar günü birlik kayda girmektedir. Okumadan bir gün sonra tahsilâtı yapılmaktadır. Günlük yapılan yeni kayıtlar anında ekrana yüklenmektedir. Çardak geneli ve mücavir alan içerisinde bulunan kayıtlı aboneler ayın 1 ile 15 i arası 2 şer aylık dönemler halinde 6 kez okuma yapılmaktadır. 7 adet mahalleyi kapsayan aboneler 7 adet dosyaya bölünerek aylık okuma yaptırılmaktadır. Su Tahsilât Servisi: Tahakkuk ve Tahsilât aynı serviste çalışmaktadır. Tahakkuk ve tahsilâtta 2 personel görev yapmaktadır. Günlük okunan aboneler 1 gün sonrası tahsilâtı yapılmaktadır. Günlük toplanan tahsilat aynı gün saat da tahsildarlar tarafından bankaya yatırılmaktadır. Günlük yapılan abone kayıtları Bilgisayara işlenip tahakkuka hazır hale getirilmektedir. Abone ücretleri Muhasebe veznesine yatırılır. Kapalı abonelere ihtar bırakılarak mükellefin kendisinin okuyup gelmesi sağlanır ve gelen bilgiler günü birlik kayıt yapılıp tahsilâtı yapılır. Tahsilât ay içinde gecikme faizi uygulanmamaktadır. Son ödeme tarihinden itibaren aylık gecikme zammı uygulanır. Belediyemiz elemanlarınca su borcu bulunan abonelere gidilerek ihbarname ve ikaz işlemi yapılmıştır. Su Kesme Servisi: Su kesme servisi su tahsilât servisine bağlı olup 4 personelden mevcuttur. Su borcu olan aboneler 2 ay üst üste ödemediklerinde önce ihtarname gönderilip 7 gün süre verilmektedir. Bu zaman içinde ödenmez ise su saatinin yanından suyu kesilip ödeme yapıldıktan sonra suları açılmaktadır. 13

14 2011 MALİ YILI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK MİSYONUMUZ - Belediyenin karar organı olan MECLİS-ENCÜMEN ve Başkanlığı çalışmalarının yürütülebilmesi ve faaliyet şemasında gösterilen diğer iş ve işlemlerin yürütümünün idare edilmesi. - İdarenin ve personelin bilgilendirilmesi aşamasında en iyi hizmeti vermeye çalışmak ve mevzuat, yönetmelik, Kanun ve kararnamelerden birimleri bilgilendirmek, Belediyecilik anlayışını benimsetmek, uygulamaya yöneltmek. - Belediyemiz birimlerinde çalışmakta olan 14 Memur ile 23 Kadrolu İşçi ve 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olmak üzere toplam 38 personelin, İşe başlama, işten ayrılış, emeklilik, atama, intibak, vizite, sevk, rapor, izin, tutanak, Disiplin Kurul Kararları, talep ve ihtiyaç halinde personelin kimlik, özlük ve sicil durumlarını gösterir her türlü belgelerin hazırlanması, kadro ihdas, İptal ve değişiklikleri, askerlik hizmet borçlanması, hizmet birleştirmesi, geçici işçi çalıştırılmasına dair vize talep işlemleri, boş durumda olan Memur ve işçi kadrolarına açıktan atama talep istemleri, kurumumuza atanma talebinde bulunan ve kurumumuzdan başka kurumlara atanma talebinde bulunan memurların atama işlemlerinin takibi işlemleri, Personel iş ve işlemleri ile ilgili günlük Resmi Gazete, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Bakanlar Kurulu Kararları, yetkili organlarca yazılmış dergi ve makaleleri takip etmektir. İNSAN KAYNAKLARI: 1.Müdür: İbrahim ŞENOCAK SUNULAN HİZMETLER VE İCRAATLAR - Meclis faaliyetleri, - Encümen faaliyetleri, - Evrak kaydı, - Resmi Gazete ve Dergilerin Dağıtımı ve arşivlenmesi, - Memur emeklilik işlemleri, - Memur ve İşçilerin görev yeri belirlenme- değişiklik, sevk, izin, rapor, sosyal haklarının takibi işlemleri, - Naklen tayin işlemleri, - Memur Kadro ihdas, iptal ve derece değişiklikleri işlemleri, - Memur personelin açıktan atama işlemleri, Geçici işçi çalıştırılmasına dair vize işlemleri, - Geçici işçilerin işe alınmalarına dair işlemler, - Memurların terfi ve intibak işlemleri, - Memurların askerlik borçlanması işlemleri, - Memurların hizmet birleştirmesi işlemleri, - Memurların Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre taleplerinin değerlendirilmesi işlemleri, - İş Kurumu ile ilgili aylık personel durum çizelgesi ve istihdam verileri hazırlanması işlemleri, 14

15 - Memur ve işçi personele talep ve ihtiyaç halinde personel kimlik belgeleri, özlük ve sicil durumlarını gösterir her türlü belgelerin hazırlanması, - Emekliye sevk olan Memurlar için Hizmet Belgesi hazırlanması, - İl Valilik Makamı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı na personel sayıları,memur- Sürekli İşçi dolu-boş durumlarını gösterir cetveller hazırlanması, - Özürlü ve Eski Hükümlü olanların işe alınması ile ilgili işlemleri, - Ticaret Meslek Lisesi ve Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin staj işlemleri, - İşçilerin statülerine göre (Kadrolu-Geçici işçi) izin rapor kayıtlarının hazırlanması İCRAATLARI Belediyenin en yüksek organı olan Meclis çalışmalarının yürütülmesine esas; Gündemin hazırlanması, üyelere tebliği, toplantılara katılması, toplantı esnasında alınan notların doküman edilerek kararların yazımı, imzaların alınması, Kaymakamlık Makamına gönderilmesi, alınan kararların konularına göre ilgili birimlere gönderilmesi, konularını içeren Meclis dosyasının tanzimi, ayrıca Meclis faaliyet ve yazışmalarını içeren dosyalarda arşivlenmesi, Belediye Meclisi ile tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince her ayın ilk haftası ve ilgili Kanunun 61.maddesi ile Analitik Bütçe sistemine göre Ekim ayı toplantısında 2011 yılına ait Bütçenin kabulünün yapılması ile oturum yapılarak, yılı içinde toplam; nolu Meclis Toplantısında 10 gündem, nolu 3 gündem, nolu 6 gündem, nolu 6 gündem, nolu 5 gündem, nolu 1 gündem, nolu 1 gündem, nolu 5 gündem nolu 2 gündem nolu 7 gündem, nolu 7 gündem, nolu 4 gündem, nolu 6 gündem, 13 kez toplanmış ve yukarıda bahsedildiği üzere bahse konu 63 adet kararların yürütümü müdürlüğümüzce sağlanmıştır. 15

16 ENCÜMEN FAALİYETLERİ Belediyenin bir diğer yürütme organı olan Encümenin karar alma çalışmalarına yardımcı olmakta, Çarşamba günü yapılmakta olan Encümen toplantıları ile ilgili, Encümen hazırlık dosyasının tekâmülü, Encümen kararlarının yazımı, üyelerin imzalarının alınması, ilgili birimlere tebliği, Encümen karar defterinin tutulması ve imzalarının alınması ve ilgili kararların asılları ve eklerinin arşivlenmesi yapılmaktadır. Söz konusu tarihler arasında meclis üyelerinden 5393 sayılı kanunların ilgili maddeleri gereği tarihinden tarihine kadar Mehmet TÜRKER ile Ali AKSÖĞÜT, tarihi ile tarihleri arasında ise Özgür ÜRET ile Abidin GÜNGÜNER encümen üyeliği görevini yürütmüşlerdir. Encümenimiz ve tarihleri arasında; oturum yaparak 138 adet karar alınmıştır Yılı içerisinde Encümene başkanlık yapan meclis üyesi veya encümen üyesi bulunmamaktadır. 16

17 GELEN EVRAK Belediyemize posta ve zimmetle gelen Resmi ve özel evraklar teslim alındıktan sonra, incelenip ilgili birimlere havaleleri yapılıp, kayda alınarak, yine ilgili birimlerine zimmetle teslim edilmiştir. Yazı İşlerine ait olan evraklar ve ilgili cevabi yazıları Müdürlüğümüze ait arşivimize konulmaktadır yılında 1607 adet gelen evrak,548 adet dilekçe kaydı yapılmış ve ilgili servislere zimmetli olarak gönderilmiştir. GİDEN EVRAK Belediye Başkanlığı adı altında yazı işleri ve diğer birimlere ait yazılar özel veya resmi kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere Giden Evrak ve zimmet defterine ilgili birimleri de belirterek işlenerek, numara verildikten sonra, posta ile veya elden dağıtıcılarla ilgilisine ulaştırılmaktadır. Ayrıca Başkanlık Makamı tarafından ilgili birimlere gönderilen yazılar, Kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişi ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar ile Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2011 yılı içerisinde 874 adet giden evrak kaydı yapılmış, gönderilen evrak suretleri ilgili dosyalarına konularak arşivlenmektedir. PERSONEL İŞLERİ İCRAATLARI tarihleri arasındaki bir senelik icraat süresi içerisinde; Belediyemizde 657 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta olan personellerden emeklilik hizmet süresi tamamlayan personel olmadığından emeklilik iş ve işlemler yapılmamıştır sayılı Belediye Kanunu nun 49.maddesi hükümleri gereğince 1 adet Avukat ın Sözleşmeli personel statüsünde belediyemizde işe başlama talepleri Başkanlık Makamı tarafından uygun görülerek, Belediye Meclisinden geçirilerek tarihlerini kapsayan Hizmet Sözleşmesi yapılarak evrakları İçişleri Bakanlığına gönderilmiş ve işe başlatılmıştır sayılı Belediye Kanunu nun 49.maddesi hükümleri gereğince 1 adet İnşaat Mühendisi Sözleşmeli personel statüsünde belediyemizde işe başlama talepleri Başkanlık Makamı tarafından uygun görülerek, Belediye Meclisinden geçirilerek tarihlerini kapsayan Hizmet Sözleşmesi yapılarak evrakları İçişleri Bakanlığına gönderilmiş ve işe başlatılmıştır. Yıl içerisinde, Daha önce Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı SSK Hizmeti, Bağ-Kur Hizmeti, Askerlikte geçen hizmetleri olan memurların hizmet birleştirme işlemleri yapılmıştır yılı öğrenim döneminde Başkanlığımız birimlerinde staj yapma talebinde bulunan Çardak Çok Programlı Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin talepleri Başkanlık Makamı ndan onay alınarak, muhtelif birimlerin ihtiyaçlarına göre dağıtılarak, staj yapmaları sağlanmış, bu öğrencilerin çalışma performanslarına göre aldıkları dönem sonlarında notları okul müdürlüklerine bildirilmiştir yılı içerisinde çeşitli kurumlarca istatistiksi bilgileri içeren, personel durum çizelgeleri, istihdam verileri, memur-sürekli işçi kadrolarının dolu-boş durumunu gösterir çizelgeler ile ilgili kurumlara gönderilmiştir. 17

18 EVLENDİRME MEMURLUĞU Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından evlenme müracaatları kabul olunup, değerlendirilerek ilgili dosyanın tanzimi ile nikâh akitlerinin icrası ile Uluslar arası Aile cüzdanı verilmesi, 10 gün içinde Nüfus müdürlüğüne bildirilmesi ayrıca Uluslararası cüzdan formlarının aylık olarak İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderimi, kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesi. Evlenme akdini başka bir şehirde gerçekleştirmek isteyen, ancak işlemlerini belediyemiz kanalıyla yürüten şahıslara Evlenme İzin Belgesi verilmesi, kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesi. Evlenme İş ve İşlemlerine ait tüm yazışma dosyalama ve ilgili genelgelerine ait arşivinin tutulması. Ocak / 2011 de 4 çift, Şubat / 2011 de - Mart / 2011 de 2 çift, Nisan / 2011 de 6 çift Mayıs / 2011 de 3 çift, Haziran / 2011 de 4 çift, Temmuz / 2011 de 9 çift, Ağustos / 2011 de 2 çift, Eylül / 2011 de 8 çift, Ekim / 2011 de 5 çift Kasım / 2011 de 1 çift Aralık / 2011 de - olmak üzere; 2011 yılında toplam 44 adet nikâh akdi gerçekleştirilmiş ve ayrıca, , , , , , ve tarihlerinde olmak üzere yılı içerisinde 7 adet Evlenme İzin Belgesi verilmiştir. 18

19 FEN İŞLERİ VE DESTEK HİZMETLER BİRİMİNE AİT 01 OCAK ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR Çardak Belediyesi nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktan, hizmet binasının temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemekten ve amirinin onayına sunmaktan, birimler arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli organizasyonunu gerçekleştirmekten ve devamını sağlamaktan, kurumun onarım işlerinin planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmaktan, Fen İşleri Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmekten, Belediye merkez binası içerisinde Belediye'ye mevcut imalat ve üretimlerini sağlamaktan, onaylanan iş planı uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmekten, Çardak Belediyesi'nin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalardaki ekonomikliğin yönetilmesinden, satın almalardaki fiili denetimi sağlamaktan, Çardak Belediyesine bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin satın alma yolu ile karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmekten, gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en müsait şartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaştırmadan, satın almalarda fiili denetimi sağlamaktan, müdürlüğüne intikal eden malzeme taleplerini karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamaktan, uygulayıp kontrol ve koordine etmekten, etkin, verimli ve kaliteli hizmet verme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmekten, satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan sorumludur. Yetki, Görev ve Sorumlulukları : Müdürlüğümüzün, yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İnşaat İşleri Altyapı yatırımları, Üstyapı yatırımları, Her türlü yatırım için, proje, keşif, ihale işlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ihale ile ilgili ödemelerin yapılması, Resmi kurum yazılarının talebi sonuçlandırılması, Vatandaş dilekçelerinin takibi ve sonuçlandırılması, b) Ulaşım Hizmetleri Yol bakım onarım işleri, Altyapı tesis ve onarımları, 19

20 Yol üstü yapı tesis ve onarımları, Asfaltlama çalışmaları, Kış şartları ile mücadele, Su Sel baskınları ile mücadele, Yol açma Yol yapma, Ulaşım Hizmetleri emrindeki her türlü araç ve iş makinelerinin bakım, onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi, Sunulan Hizmetler Müdürlüğümüz, Çardak Belediye Başkanlığının her türlü Bayındırlık faaliyetlerinin planlama ve uygulama birimidir sayılı imar yasası gereği hazırlanarak tasdik görmüş olan şehir imar planı donatı alanlarında kamuya tahsisli yerlerde, ilçe belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihaleler hazırlayarak, diğer yatırımcı kuruluşlarla koordinasyon kurmak ve ilçenin ihtiyaçları ile önceliklerini dikkate alarak hazırlanan yatırım programı çerçevesinde her türlü alt ve üst yapı tesisi ve denetimi, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması,kentsel gelişmesinin sağlanması, sağlık ve selamete dair tedbirlerin alınması, yollarının çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, diğer müdürlüklere ihtiyaç duyulan destek ve tamamlama hizmetlerinin verilmesi. Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri İlçemizin mevcut yapısı ve gereksinimleri doğrultusunda, halkın yaşam kalitesini sürekli artırma yönündeki çalışmalarını, çevre duyarlılığını gözeterek, her türlü alt yapı, üst yapı hizmetleri ile olumsuz doğal koşulların etkilerine karşı tedbirler alarak, kararlı ve istikrarlı bir şekilde, halkımızın beklentileri ön planda tutularak gerçekleştirmek. Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapılması. İlçe Halkının sosyo kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yeni cazibe merkezleri oluşturmak. (Park, Meydan, Sergi yeri, Açık gösteri alanları v.b) Çocuk ve gençlerimize yönelik kapsamlı spor kompleksleri, ilçe halkının geneline cevap verecek kültür merkezleri, Semt pazarları yerine, düzenli, fonksiyonel daimi halk Pazaryerlerinin yapılması hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Temel Politikalar ve Öncelikler Başkanlık Makamınca ve Belediye Meclisince Müdürlüğümüze verilen görev ve yetkilerin mevzuatlar çerçevesin uygulanması temel politikamız olup, İlçemizin mevcut yapısı ve gereksinimleri doğrultusunda halkımızın beklentileri ön planda tutularak gerçekleştirmek. Bu çerçevede; altyapı tesis etmek (yağmursuyu +kanalizasyon + ızgara + baca), üstyapı sorunlarını gidermek (asfalt ve kaldırım), kültür ve hizmet binaları tesis etmek, spor kompleksleri yapmak, daimi sabit pazarları v.b çalışmalar yapmak. 20

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU 2012 Biz Dünya Medeniyeti Ailesi İçinde Bulunuyoruz. Medeniyetlerin Bütün İcaplarını Tatbik Edeceğiz. ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN HÜSEYİN

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAĞITHANE BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAĞITHANE BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Silahtarağa Cad. KAĞITHANE / İSTANBUL Telefon :

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI İDARİ FAALİYET RAPORU KAĞITHANE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI İDARİ FAALİYET RAPORU KAĞITHANE BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Eyüpsultan Cad. KAĞITHANE / İSTANBUL

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Silahtarağa Cad. KAĞITHANE / İSTANBUL Telefon

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İlçemiz M.Ö. 150-138 yılları arasında kurulmuş ve "Kardeşseverlik" anlamındaki PHILADELPHIA ismi verilmiştir.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Destek Hizmetleri

Detaylı

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAĞITHANE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Silahtarağa Cad. KAĞITHANE / İSTANBUL Telefon

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim;

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; İlçemize hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Amacımız İlçemize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaktır. Bu güne kadar

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Değerli Meclis Üyeleri Zaman hızla akıp gidiyor Zamanı durdurabilmek ise mümkün değil. Bitmekte olan bir gün hem yitirilen zamanı, hem de yaşanması muhtemel

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı