Geçmiflten gelece e kal c dostluk ve iflbirli i II. Irak Uluslararas Fuar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçmiflten gelece e kal c dostluk ve iflbirli i II. Irak Uluslararas Fuar"

Transkript

1 KAPAK < II. IRAK ULUSLARARASI FUARI Geçmiflten gelece e kal c dostluk ve iflbirli i II. Irak Uluslararas Fuar Expo Gateway to Iraq II. Irak Uluslararas Fuar, Gaziantep Ortado u Fuar Merkezi'nde May s'ta Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanl Fuarlar daresi Genel Müdürlü ü ve Forum Fuarc l k ve Gelifltirme A.fi. taraf ndan ortaklafla gerçeklefltiriliyor TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Devlet Bakan Kürflat Tüzmen ile Irak Fuar n gezerken Uluslararas ekonomi ve siyaset gündeminin ilk s ralar nda yer alan Irak, gelece e yönelik ekonomik dengelerin oluflumundaki belirleyici niteli iyle, tüm dünyan n dikkatini biran olsun üzerinden ay rmad bir ülke Savafl n ard ndan topyekûn bir yeniden yap lanma sürecine giren Irak'ta yaflanan süreç dünya ölçe indeki ekonomik ve siyasi dengeler aç s ndan ciddiyetle de erlendiriliyor. Bu süreçte birçok uluslararas firma için önemli bir pazar potansiyeli bar nd ran Irak, Türkiye için, stratejik ve ekonomik potansiyelinin yan s ra geçmifle dayal s cak komfluluk iliflkileri ile daha büyük bir anlam ifade ediyor. YEN DEN YAPILANMADA TÜRK YE'N N ROLÜ ÖNEML Birinci Körfez Krizi'nden önce Türkiye'nin Almanya'dan sonra en büyük ticari partneri olan Irak ile ticaret hacmi, krizden sonra 100 milyon ABD Dolar 'na kadar düfltü. D fl Ticaret Müsteflarl 'n n Komflu Ülkelere Yönelik hracat Stratejisi çerçevesinde yürütülen iliflkilerin sonucu olarak iki ülke aras n- l GÖRÜfiLER GÖRÜfiLER Kürflat TÜZMEN Devlet Bakan Uzun süren çat flmalar sonucu ekonomik altyap s bozulan Irak'a eski görkemli zamanlar na dönmesi için, bölgedeki di er ülkelerle birlikte yard mc olaca z. Türkiye ile Irak aras ndaki ticari faaliyetler 2005 y l nda üç milyar dolara ulaflt ve Irak' n yeniden yap lanma sürecinde en büyük pay gözle görülür bir farkla Türk firmalar ald. Bir kez daha söylemek istiyorum ki; Irak Uluslararas Fuar 'n n bölgemizde bar fl, güven ve kararl l a ve kat l mc ülkeler ile Irak aras ndaki ticari ve ekonomik iliflkilere çok büyük katk lar oldu. fiubat 2007 l EKONOM K FORUM 57

2 > KAPAK daki ticaret hacmi 2005 y l nda yeniden 3,2 milyar dolar seviyesine ulaflt y - l itibariyle, dört milyar dolar bulan d fl ticaret hacmi ve savafl sonras nda Irak'ta Türk firmalar n n farkl sektörlerde imza att 1 milyar 252 milyon dolar de erindeki önemli projeler ile Irak bugün Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden biri olarak de erlendiriliyor. Tarihi ve kültürel ba lar, geçmiflten gelen iyi komfluluk iliflkileri, birbirini tamamlayan ekonomileri, savafl öncesi bine yak n Türk firmas n n Irak'ta yerleflik olarak ifl yapmas, sadece ticari boyutuyla de- il, nakliye, müteahhitlik, re-export konular nda da gelifltirilen ekonomik iliflkiler, iki ülke aras nda gelece e yönelik kal c iflbirli inin sa lanmas nda önemli bir altyap sa l yor. IRAK HÜKÜMET fib RL YLE K NC FUAR Forum Fuarc l k A.fi. ise 1994 y l ndan kinci Körfez Krizi'ne kadar aral ks z olarak bu ülkede 30'ya yak n fuar ve 50'yi aflk n ticaret heyeti organizasyonu gerçeklefltirdi. Irak'ta temsilcilik açarak ve en önemlisi geçti imiz y l Irak Uluslararas Fuar 'n Türkiye'de düzenleyerek bu sürecin sa l kl ifllemesi konusunda özveriyle çal flmalar n sürdürüyor. II. Irak Uluslararas Fuar, Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanl Fuarlar daresi Genel Müdürlü ü ve Forum Fuarc l k ve Gelifltirme A.fi. taraf ndan ortaklafla gerçeklefltiriliyor. Fuar, baflta DTM, TOBB, Gaziantep Valili i, Gaziantep Sanayi Odas, Gaziantep Ticaret Odas, Gaziantep Büyükflehir Belediyesi, Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ve Gaziantep Ticaret Borsas olmak üzere onlarca sektörel birlik, dernek, vak f ve benzeri sivil toplum örgütleri taraf ndan destekleniyor. MARKA fieh R GAZ ANTEP'TE K NC FUAR Fuar, sanayisi ve dünyaca ünlü markalar yla kendisi de bir marka olan Gaziantep'te May s 2007 tarihleri aras nda düzenlenecek metre kare kapal, metre kare aç k alanda gerçeklefltirilecek fuara, Gaziantep'te yeni kurulan Ortado- u Fuar Merkezi ev sahipli i yapacak. Irak Ticaret Bakanl ile Forum Fuarc l k ve Gelifltirme A.fi.'nin, dünya ölçe inde duyuru ve tan t m çal flmalar yla, ilgili firmalar davet edece i fuara, Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere, 30'u aflk n ülkeden 1500'e yak n firman n kat l m bekleniyor. Fuara, Irak Ticaret Bakanl 'n n organizasyonuyla, bakanl k ve üst düzey KOB F Bilgi ve E itim Fuarlar takvimi 1 Ankara Ocak Malatya 8-9 Haziran Antalya 9-10 fiubat Konya Haziran Adana fiubat Çorum 6-7 Eylül zmir 9-10 Mart Eskiflehir Eylül Bursa Mart Denizli Ekim stanbul 6-7 Nisan Samsun Ekim Gaziantep Nisan Diyarbak r 8-9 Kas m Kayseri Nisan Adapazar Kas m Trabzon May s Manisa 30 Kas m-1 Aral k Ankara May s Mersin Aral k Erzurum 1-2 Haziran 2007 Mr. Abdulfalah AL-SUDANY Irak Ticaret Bakan Birinci Irak Uluslararas Fuar hem Türkiye ve Irak aras ndaki iliflkilerin geliflmesine hem de Irak' n ekonomisine büyük fayda sa lad. Irak'ta yapmam z gereken en önemli ifl ekonomik sistemi kurmakt r. Ard ndan, uygulama sürecine geçece iz. Ekonomik politikan n oluflumu ve yeniden yap lanma aflamas nda, komflular m z ve çevre ülkelerle iliflkilerimizi gelifltirece iz ve bu süreçte yabanc yat r mc lar için önemli ifl olanaklar söz konusu olacakt r. M. Rifat H SARCIKLIO LU TOBB Baflkan Fuarda sergilenen ürünlerin Irak halk n n ihtiyaçlar na karfl l k vermesi fuar n ortak baflar s yd. Fuar Türk ve Irakl ifladamlar n yak nlaflt - racak ve ortak yat r mlar için iflbirli i sa lanmas ad na sa l kl bir zemin oluflturacak. Nejat KOÇER Gaziantep Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan 2006 y - l nda Gaziantep olarak, 1.Uluslararas Irak Fuar 'n baflar yla düzenleyerek Gaziantep tarihine geçen bir ilke imza att k. fiimdi ikinci kez ayn fuar yine Gaziantep'te düzenleyecek olman n hakl gururunu yafl yoruz. Hedefimiz, Uluslararas Irak Fuar 'n n ve nice fuarlar n Gaziantep'te yap lmas n sa lamakt r. Biz, Gaziantep Sanayi Odas olarak Gaziantep'i fuarlar kenti yapma yolunda çal flmalar m z sürdürüyor, düzenledi imiz fuarlar ile kent ve ülke ekonomisine katk sa lamaya devam ediyoruz. 58 EKONOM K FORUM k fiubat 2007

3 al m heyetleriyle birlikte üç bini aflk n Irakl ifladam, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak'tan on bine yak n ziyaretçi gelece i tahmin ediliyor. Fuar için, Basra, Ba dat, Musul, Erbil ve Süleymaniye'den uçakla ziyaretçi organizasyonu yap lacak, Halep ve Dohuk'a otobüs seferleri düzenlenecek. Öte yandan, çevre ülkelerden de al m heyetleri getirilecek. BUSINESS PARTNER IRAQ-BPI VE WORK SHOP'LAR Fuar süresince, enerji, sa l k, tar m, sanayi ve alt yap sektörlerine yönelik olarak Business Partner Iraq-BPI konulu bir ifl forumu düzenlenecek. DTM, TOBB ve Irak Ticaret Bakanl organizasyonlar ile getirilen heyetlerle, belli bafll sektörlerde ikili ifl görüflmeleri organizasyonu yap lacak. Türk ve Irakl resmi yetkililerin de haz r bulunaca bu görüflmelerden, fuara kat lan firmalar ücretsiz yararlanabilecekler. Görüflmeler kapsam nda isteyen firmalar, sektörleri uygun olmas ve önceden izin almas kayd yla work-shop'lar gerçeklefltirebilecekler. FUARDA YER ALACAK SEKTÖRLER VE SERG LENECEK ÜRÜNLER Irak Hükümeti 2007 bütçesini yaklafl k 41 milyar dolar olarak aç klad. Bu rakam n dörtte biri (on milyar dolar) ülkenin geliflimi ve yeniden yap lanmas için kullan lacak. Irak Hükümeti bölgesel geliflim program için 2,4 milyar dolarl k bir bütçe ay rd. Irak'ta inflaat ve yap teknolojileri sektörü; çimento, yap malzemeleri, cam ve seramik ürünleri baflta olmak üzere, üç ana üretim sahas ndan olufluyor. Irak Sanayi Bakanl, mevcut üretim kapasitesini 2007 y l itibar yla iki kat na ç karmay hedefliyor. nflaat Teknolojileri, Yap Malzemeleri, Enerji Malzeme ve Ekipmanlar : nflaat makineleri, müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri, yap malzemeleri, inflaat malzemeleri, telekomünikasyon teçhizat, elektrik direkleri, iletim hatlar, ayd nlatma elemanlar, kablolar, jeneratör, güç iletim sistemleri, duy-ak m anahtarlar, sigorta, fifl, priz, petrol-do algaz Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi Bu y l flehrimizde ikincisi düzenlenecek olan Uluslararas Irak Fuar 'n n; Irak'la var olan ihracat kapasitemizin art r larak, ilimiz ve bölgemiz sanayi ve ticaretine çok önemli katk lar sa layaca n ; gelecekte bu katk n n daha da geliflerek, sosyal ve kültürel bir boyuta ulaflaca n ; bu yolla bölgesel iflbirli i ve dayan flmay art raca n düflünüyorum. Bu Fuar Avrupa Birli i ve Ortado u ülkeleri baflta olmak üzere, Irak' n yeniden yap lanmas yla ilgilenen tüm ülkeler için bir buluflma zemini haz rlamaktad r. Dr. As m GÜZELBEY Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan ki ülke ifladamlar aras nda kaynaflman n sa lanmas, dolay s yla mal al mlar nda sa lanacak hareketlilik her iki ülke ekonomisine art de erler katacakt r. Komflu ülke Irak' n yeniden fiubat 2007 l EKONOM K FORUM 59

4 > KAPAK sanayi ekipmanlar, tafl ve tafl teknolojileri, demiryolu malzemeleri, çevre, çevre teknolojileri ve ekipmanlar ile park, bahçe mobilyalar. Tekstil ve Konfeksiyon: Kad n, erkek, çocuk ve bebek giyim eflyalar, çorap, iç giyim, pijama, gecelik, sabahl k, üniformalar, gelinlik-damatl k, ayakkab, terlik, sandalet, kemer, eflarp, deri ürünler, çanta. Tekstil, Irak toplumunda uzun süre faaliyet gösteren sanayilerden biri. Irak tekstil sanayi, özel sektör yat r mlar ve leasing stratejileri arac l yla gelifltirilebilecek potansiyele sahip. Makineler ve Ekipmanlar : Tekstil-deri makineleri ve ekipmanlar, matbaa makineleri, metal iflleme teknolojisi, PVC ve alüminyum iflleme makineleri, kaynak makineleri, pompa, kompresör, vana, redaktör, kal p elemanlar, her türlü makine ve makine yedek parçalar, ahflap iflleme makineleri. Ülkede; çelik, motor, s dönüflümü, havaland rma gibi farkl alanlarda üretim yap ld için, sektörde çeflitlilik gözleniyor. Sektör yeniden organize edilerek, yat r mlar ve yeni teknolojilerin yard m yla kazançta art fl sa lanabilir. Sahip olunan sa lam petrol sanayinin avantajlar, yeniden yap - lanma ve direkt yat r mlarla desteklenerek sektörün çok iyi ifllemesi sa lanabilir. Tar m, G da, G da Teknolojileri ve Yan Sanayi: Bakliyat, hububat, un, salça, çay, fleker, flekerleme, dondurulmufl g da, bisküvi, çikolata, s v ya, margarin, maya, baharat, kuru ve kurutulmufl meyve, kabuklu meyve, kuruyemifl, alkollü ve alkolsüz içecekler, ambalajlama makineleri, g da makineleri, tar m makine ve ekipmanlar, de irmen makineleri, so utma makineleri, dondurma makineleri, sulama makineleri ve ekipmanlar, serac l k ekipmanlar, hayvansal üretim makineleri, hayvanc l k ekipmanlar. Irak'ta potansiyel aç s ndan önem tafl - yan sanayilerden biri de g da sektörü. Sektörde son dönemde yönetim deste i yetersizli i, modernizasyon ve hammadde eksikli i gibi sorunlar yaflan yor. Irak g da sektöründe geliflim sa lanmas için direkt yat r mlara ihtiyaç duyuluyor. Dayan kl Tüketim Mallar : Ev tekstil ürünleri, ev ve büro mobilyalar ile aksesuarlar, hal, kilim, küçük elektrikli ev eflyalar, beyaz eflya, otel ekipmanlar, derin dondurucular, banyo ve mutfak aksesuarlar. Irak Hükümeti 2007 program nda ev eflya ve gereçleri için 3,1 milyar dolarl k bir bütçe ay rd. Bu y l kifliye özgü ürünler, dayan kl tüketim mallar ve perakende ürünlerin sat fl nda art fl bekleniyor. Sa l k, Temizlik ve Kozmetik Ürünleri: T bbi cihazlar, ortopedik cihaz ve protezler, medikal malzemeler, hastane ekipmanlar, ambulans, ameliyat cihazlar, alet ve ameliyathane donan mlar, acil bak m ve yo un bak m ekipmanlar, diyaliz makineleri, fizik tedavi, rehabilitasyon alet ve gereç sistemleri, sabun, deterjan, hijyenik ürünler, muhtelif kozmetik malzemeleri. Irak Hükümeti, sa l k sektörünün iyiyap land r lmas nda Türk ifladamlar sa lanan iflbirli i sayesinde yeni f rsatlar elde etmifl olmaktad rlar. Gaziantep Büyükflehir Belediyesi olarak flehrimiz için büyük önem tafl yan bu fuar n flehrimiz, bölgemiz, ülkemiz ve kardefl ülke Irak için hay rl olmas n diliyorum. Abdülkadir KONUKO LU Gaziantep Sanayi Odas Meclis Baflkan Sürekli geliflen ve yenilenen flehrimiz, ikinci kez düzenlenecek olan Irak Uluslararas Fuar sayesinde geçen sene gerçekleflen fuar n olumlu katk lar da göz önüne al nd nda, komflu ülkelerle daha fazla yak nlaflma f rsat n elde etmifl olacak. Irak, yaflam fl oldu u yeniden yap lanma sürecinde ekonomik aç dan büyük bir de er olarak karfl m za ç k yor. Bu süreçte tedarik edilecek olan mal ve hizmetlerin temininde fuar organizasyonlar n n önemi katlanarak artt için Gaziantep, söz konusu fuar arac l yla büyük bir avantaj elde etmifl durumda. Mehmet ASLAN Gaziantep Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan ki ülke aras ndaki ticari potansiyelin art r lmas ve mevcut iflbirli- inin daha h zl gelifltirilmesi gerekmektedir. Bu y l ikinci kez Gaziantep'te düzenlenen 'Irak Uluslararas Fuar 'n bu büyük potansiyelin istenilen noktaya getirilmesi için büyük ve önemli bir 'f rsat' olarak görmekteyiz. Irak' n yeniden yap land r lmas sürecinde önemli projelerde yer almak isteyen firmalar buluflturmay hedefleyen bu organizasyon, yeniden yap lanan Irak pazar na ihracat yapmay düflünen yerli ve yabanc firmalar için oldukça yararl ve bilgilendirici olacakt r. Abdulkadir ÇIKMAZ GA B Baflkanlar Kurulu Baflkan nan yorum ki bu fuar sadece bölgemiz ve ülkemizde de il; dünyada da ses getirerek, Ortado u'nun önemli ve geleneksel bir fuar haline gelecektir. 60 EKONOM K FORUM k fiubat 2007

5 KAPAK < Birinci Irak Uluslararas Fuar n n ard ndan... lefltirilmesi için 1,8 milyar dolarl k bir bütçe ay rd. Ülkede sa l k sistemi savafl öncesinden daha kötü durumda. Sa l k ekipmanlar ve ilgili ürünlere duyulan ihtiyaç giderek artt için, sektörün iyilefltirilmesi gerekiyor. Otomotiv, Yan Sanayi ve Transport: Otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, her türlü oto yan sanayi ve yedek parça ürünü, oto aksesuarlar, araç teçhizatlar, römork ve çekerleri, iç-d fl lastikler, lojistik ve nakliye. Irak hükümeti petrol sektörü için 3,3 milyar dolarl k bir bütçe ay rd. Ülkede otomobil sanayi özellikle montaj otobüs, kamyon ve çekici üretimine yo unlaflm fl durumda. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, IT, Otomasyon, Telekomünikasyon, Güvenlik: Elektronik malzemeler (TV, video, müzik seti), bilgisayar ve ekipmanlar, telefon ve telefon santrali, cep telefonu ve aksesuarlar, güvenlik sistemleri, yaz l m, biliflim ve dan flmanl k. Irak'ta ki en önemli sektörlerden biri olan Mühendislik Sanayileri Sektörü, Irak' n mekanik ve elektrik ihtiyaçlar n karfl lamak için gelifltirildi. Irak Hükümeti elektrik sisteminin iyilefltirilmesi için 2,3 milyar dolar, güvenlik sistemi için ise 7,3 milyar dolarl k bir bütçe ay rd. Sektörlerin h zl ve etkili bir iyilefltirme program na ihtiyac var. Forum Fuarc l k ve Gelifltirme A.fi. Irak Ticaret Bakanl ve Gaziantep Sanayi Odas 'n n iflbirli i ve DTM, TOBB ve Gaziantep Ticaret Odas 'n n deste i ile 7-11 Haziran 2006 tarihleri aras nda Gaziantep'te düzenlenen Irak Uluslararas Fuar, baflar l bir flekilde sonuçland. I.Irak Uluslararas Fuar 'n Türkiye'den Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Nafiz Özak ve Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun ile Irak Ticaret Bakan Abdulfalah Al-Sudanny, Suriye Bay nd rl k ve skan Bakan Hamud Al Huseyn ve Gürcistan Ekonomi ve Kalk nma Bakan Irakli Chogovadze beraberlerinde çok say da ticari atefle, konsolos ve ekonomi müflaviri ziyaret etti. 35 ülkeden 1023 firman n yer ald fuar, Irakl - lar a rl kl olmak üzere yedi bini yabanc toplam 65 bin ziyaretçi gezdi. Ba dat, Basra, Süleymaniye, Erbil, Kerkük, Dohuk, Halep, fiam Ticaret Odalar ile ifl görüflmelerinin gerçeklefltirildi i fuarda kurulan iliflkilerin fuar sonras nda da devam etti i gözlendi. Rakamlarla Birinci Irak Uluslararas Fuar Fuar s ras nda Türk Hava Yollar ve özel hava yolu flirketleri ile toplam 17 bin kifli tafl n rken, Türk Hava Yollar taraf ndan fuar süresince 27 ek sefer uyguland. Fuara 732 yerli ve 291 yabanc olmak üzere toplam 1023 firma kat ld. Fuar için 150 kamyon stant malzemesi ve 600 kamyon sergi ürünü getirildi. Forum Fuarc l k A.fi.'nin yan kuruluflu olan 3F Turizm Seyahat fiirketi'nin organizasyonu ile Musul Kerkük, Erbil, Ba dat, Basra, Süleymaniye, Dohuk ve Zaho'dan toplam 80 otobüs ifladam fuara getirildi. Fuar için ilk kez Irak'tan Gaziantep Havaalan 'na direk uçufl gerçeklefltirildi. Fuarda Türkiye'nin yan s ra sviçre, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Kore, Bahreyn, Çin, Suriye, Avusturya, Fransa, Brezilya, Rusya, KKTC, ran, M s r, Irak, talya, Ürdün, Almanya, Macaristan, ABD, H rvatistan ve Tayland' n da aralar nda bulundu u 35 ülke yer ald. Fuar boyunca Gaziantep içinde toplam 15 bin konaklama gerçeklefltirildi. Fuarda 400 stant hostesinin yan nda, 4000 fuar çal flan ve firma yetkilisi yer ald. Fuarda 100 tercüman, yerli ve yabanc kat l mc lar ve ziyaretçiler aras nda iletiflim sa lad. Fuara Bahreyn, Dubai, Kuveyt, Ürdün, Irak ve Suriye a rl kl olmak üzere birçok ülkeden on befl yabanc bas n mensubu kat ld. Fuar Türkiye'den üç, Irak ve daha birçok yabanc ülkeden olmak üzere toplam alt bakan ve çok say da ticari atefle, konsolos ve ekonomi müflaviri ziyaret etti. fiubat 2007 l EKONOM K FORUM 61

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç,

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var

BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var Batman Ticaret Borsas 'n n yeni binas n n temel atma törenine kat lmak üzere Batman'a

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan

Detaylı