KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY"

Transkript

1 KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY TR

2

3 Sayın Mü terimiz, Bizi tercih ederek bu yeni nesil Sagemcom telefonu aldı ınız için te ekkür ederiz. Bu cihaz azami dikkat gösterilerek üretilmi tir. Cihazı kullanma konusunda ya ayaca ınız tüm sorunlarla ilgili olarak bu kullanım kılavuzundan faydalanabilirsiniz. A a ıdaki web sitesinden de çe itli bilgilere ula abilirsiniz: Cihazı güvenli ve kolay bir ekilde kullanabilmek için sayfa 6 daki "TAVS YELER VE GÜVENL K TAL MATLARI" bölümünü dikkatlice okumanız tavsiye edilir. CE i areti, ürünün Avrupa Birli i Parlamentosu'nun kablosuz sistemler ve telekomünikasyon ile ilgili 1999/5/ EC sayılı yönetmeli ine uygun oldu unu göstermektedir. Uygunluk beyanına web sitesinden ya da a a ıdaki adresten ula abilirsiniz : Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France Telif Hakkı Sagemcom Broadband SAS Tüm hakları saklıdır. Sagemcom tescilli bir ticari markadır. 3

4 çindekiler TAVS YELER VE GÜVENL K TAL MATLARI...6 PAKET N AÇILMASI...8 TELEFON B LG LER...8 Telefon kutusu... 8 Ahize... 9 Kontrol paneli TELEFONUN KURULUMU KUTUYU BA LAMA...12 AH ZE AYARLARI...12 P LLER N ARJI...12 KULLANIM ÖNCES GEREKL OLAN AYARLAR...13 MENÜDE GEZ NME...13 Menü yapısı Menülere göz gezdirme TELEFONUN KULLANIMI AH ZE YER...15 TELEFON ETME...15 Ça rı alma Arama yapma Arama sonlandırma Arama sırasında Arama tu u fonksiyonu Gizli mod Eller serbest/hoparlör modu Çevrilen son numarayı arama Arama süresi ekranı TELEFON REHBER KAYIT OLU TURMA...18 KAYIT DÜZENLEME...18 B R REHBER KAYDINA Z L TONU ATAMA...19 BA KA NUMARA...19 KAYIT S LME...19 TELEFON REHBER LE ARAMA...20 K ARAMA...20 ARAMA GÜNLÜ Ü GELEN VE YAPILAN ARAMA GÜNLÜ ÜNÜ GÖRÜNTÜLEME OLAY GÜNLÜ Ü Olay günlü ünü görüntüleme Yeni olay bilgi ekranını açma/kapama Bildirimleri temizleme B LG AKSESUARLAR ÇALAR SAAT Çalar saati açma / kapama Çalar saat zil tonunu de i tirme Çalar saat zamanını ayarlama ZAMANLAYICI Zamanlayıcıyı çalı tırma Zamanlayıcının programlanan süresini de i tirme.. 23 Zamanlayıcının programlanan süresini gösterme ve gizleme Zamanlayıcı zil tonunu de i tirme Z L TONLARI Z L TONLARINI DE T RME B P SES N ETK NLE T RME/DEVRE DI I BIRAKMA 24 SESS Z MODU AÇMA/KAPAMA AYARLAR TAR H VE SAAT AYARI KONTRAST AYARI D L AYARI SESL MESAJ NUMARASI (OPERATÖRE BA LIDIR) 25 YASAKLI ÖNEKLER TANIMLAMA - ÇA RI ENGELLEME DEMO GEL M AYARLAR Kutu ayarları Hat ayarları Kutu kodunu de i tirme

5 ÇA RI YANITLAMA MAK NES ÇA RI YANITLAMA MAK NES N AÇMA/KAPAMA...30 OGM AYARI...30 Ki isel gidecek mesaj kaydı Ki isel OGM silme Ki isel mesaj dinleme MESAJ ÇALMA...31 ÇA RI YANITLAMA MAK NES NE UZAKTAN ER M 32 TÜM ESK MESAJLARI S LME...32 TAM AYARLARI ÇA RI TARAMAYI AÇMA/KAPAMA...33 UZAKTAN ER M KODUNU DE T RME...33 Z L ÇALMA SAYISI...33 P L DE T RME SIXTY KUTUSUNDAK GAP LE UYUMLU DECT AH ZELER E LEME EK BAKIM...35 SORUN G DERME...35 TEKN K ÖZELL KLER BA LANGIÇ DURUMU...36 ÇEVRE AMBALAJ...37 P LLER VE ARJ ED LEB L R P LLER...37 ÜRÜN...37 Garanti

6 TAVS YELER VE GÜVENL K TAL MATLARI DECT telefonunuzu banyo, tuvalet ve mutfak gibi nemli bir ortama, herhangi bir su kayna ının 1.50 metre yakınındaki bir alana ya da dı arıya koymayın. Cihaz 5 C ile 45 C arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Vidaları çıkarmaya ve cihazı açmaya kesinlikle çalı mayın. Cihazda kullanıcı tarafından de i tirilebilir nitelikte hiçbir parça bulunmamaktadır. Yalnızca paketle birlikte gelen güç ünitesini kullanın ve bu üniteyi kullanım kılavuzundaki kurulum talimatlarına ve etikette gerilim, elektrik akımı ve frekansla alakalı bilgilere göre elektrik prizine ba layın. Tehlike riski bulunuyorsa, elektrik fi i 230 volt güç kayna ının devresini kesmek için çekip çıkarılabilir. Bu yüzden elektrik prizleri cihaza yakın ve kolay ula ılabilir noktalarda olmalıdır. Bu cihaz kamu telefon ebekesine ba lanarak kullanılmalıdır. Herhangi bir sorun ya andı ında en yakın bayi ile görü ebilirsiniz. Yalnızca paketle birlikte gelen telefon kablosu kullanılmalıdır. Güvenlik gere i, pil takılı olmadan ve pil bölmesinin kapa ı takılı olmadan ahizeyi kutuya yerle tirmeyin, aksi takdirde elektrik çarpması söz konusu olabilir. Telefonunuza/kutuya hasar gelmemesi için yalnızca onaylı arj edilebilir NiMH 1.2 V 450 mah pilleri kullanın ve kesinlikle arj edilemez pil kullanmayın. Pilleri kutup durumuna uygun olarak ahize/kutu pil bölmesine yerle tirin. Kullanılan piller bu kullanım kılavuzundaki geri dönü üm yönetmeliklerine uygun bir ekilde bertaraf edilmelidir. DECT telefonunuz kapalı mekanlarda yakla ık 50 metreye, dı arıda ise 300 metreye kadar çekmektedir. Televizyon ve elektrikli cihazlar gibi metal nesneler bu mesafeyi etkileyebilir. Binadaki elemanlara ba lı olarak telefonunuzun çekmedi i bazı alanlar olabilir. Hatalı iletim sebebiyle görü melerinizde kısa kesintiler ya anabilir. 6

7 Bazı tıbbi ekipmanlar ve a ırı hassas makineler veya güvenlik sistemleri telefonun iletim gücünden etkilenebilir. Bu durumlarda güvenlik bilgilerine uygun hareket etmeniz tavsiye edilir. Gök gürültülerinin yo unlukla ya andı ı bölgelerde telefon devrenizi a ırı gerilime kar ı özel bir aksesuarla korumanız önerilir. SIXTY telefonunuzda mobilyalarınızda leke bırakmayan kayma önleyici yastıklar bulunmaktadır. Fakat mobilya üreticilerinin kullandı ı farklı türdeki son katlar dü ünüldü ünde, SIXTY telefonunuzla temas halinde olan parça yüzeylerinde lekeler kalabilir. Bu durumlardan Sagemcom Broadband SAS sorumlu de ildir. 7

8 PAKET N AÇILMASI Kutuyu önünüze koyup açın ve a a ıdaki parçaları içerip içermedi ini kontrol edin: SIXTY telefonunuzun kutusu, bir ahize, bir telefon giri kablosu, bir güç adaptörü ve bu kullanım kılavuzu. TELEFON B LG LER Telefon kutusu SIXTY, SAGEMCOM'un 60'larda ve 70'lerde ço u ülkedeki telefon ileti im ebekelerinin geli iminde pay sahibi olan S63'ün ça da bir yorumudur. Bunun yanında tarayıcı tu ları, Hi-fi zil tonları, çevirme ı ı ı ve ses efektleri gibi son teknoloji özelliklerine sahiptir. Gösterge ışığı Anahtar yatağı * Sesli mesaj servisine erişim / Çağrı yanıtlama makinesindeki mesajlarınıza erişim ** Hoparlör / Açma Kutu düğmesi/çağrı - Kısa basıldığında ahize bulur (Çağrı) - Basılı tutulduğunda ahize kaydı * Anahtar yata ı: ahize kulaklı ının yerini gösterir. ** tu una basılı tutun: - Ça rı yanıtlama makinesi kapalı ise sesli mesaj servisine eri im sa lar. - Ça rı yanıtlama makinesi açık ise ça rı yanıtlama makinesindeki mesajlarınıza eri im sa lar. 8

9 Gösterge ı ı ının i leyi i: Hızlı yanıp sönme: ahize kaydı ya da ça rı. Yava yanıp sönme: ahize hatta ya da yeni olay mevcut. Ahize arj aletinin üzerinde oldu unda ikonu yanar. Ahize SIXTY'nin öne çıkan özelli i kablosuz ahizeye sahip olmasıdır. Ahizedeki tek tu kullanıcının gelen bir aramayı kapatmasını ve cevaplamasını sa lar. Ahize telefon kutusunda olmadı ında gelen bir aram oldu unda ahizede bulunan zil çalar. Hoparlör Ahize şarj kontak noktaları Pil bölmesi + - Kapama/Açma Pil kapağı Mikrofon Ahize telefon kutusuna yerle tirildi inde ahize pilleri arj olur. Ahize telefon kutusunda olmadı ında, piller 120 saat çalı ma süresi ve 10 saat konu ma süresi sunabilir. 9

10 Kontrol paneli SIXTY cihazınızda yapılandırma ve ayarlar özelliklerine eri menizi sa layan tu lar bulunmaktadır. Ekranda telefonun durumu (tarih ve saat, okunmamı mesajlar v.b.) gösterilir. Tu ları kullanma Ekranın çevresinde alt tu bulunmaktadır. Tu u kullanmak için dokunmatik alana hafifçe dokunmanız yeterlidir: Tu Fonksiyon(lar) Tu Fonksiyon(lar) Yukarı kaydır / menü listesine git. Ba lam tu u 1: Menüye gir / Seçimi onayla. Yıldız tu u. A a ı kaydır / menü listesine git. Ba lam tu u 2: Girdi sil / önceki menüye dön. # tu u. 10

11 Ekran Kullanım sırasında ya da bekleme durumunda, SIXTY cihazınızın ekranında a a ıdaki ikonlarla telefonunuzun durumu gösterilir: Hoparlör açık Mevcut arama Kayıt çağrı yanıtlama makinesi açık Alarm açık Pil göstergesi Mikrofon kapalı Düşük emisyon ikonu* Yeni sesli mesaj * Dü ük emisyon ikonu (ECO modu): Telefonunuzda otomatik güç yönetim sistemi bulunmaktadır. Ahize telefon kutusuna yakla tı ında gereken güç minimuma indirilir. Ahize kutuya yerle tirildi inde telsiz iletimi de durdurulur ve dü ük emisyon ikonu ekranda gösterilir. Telefon cihazınızla ikinci bir ahizeyi e ledi iniz takdirde dü ük emisyon ikonu gösterilmez. 11

12 TELEFONUN KURULUMU KUTUYU BA LAMA Herhangi bir ba lantı yapmadan önce bu kullanım kılavuzunun ba ında bulunan güvenlik talimatlarını okumanız tavsiye olunur. Fi leri kesinlikle zorlamayın: ba lantı hatalarını önlemek için fi ler farklı ekillerdedir. Elektrik prizi Telefon prizi Artık telefonunuzu kullanarak arama yapabilir ve yanıtlayabilirsiniz. P LLER N ARJI Ahize fabrikadan kutuya kayıtlı olarak çıkar. Kutu ahizenizi tanımıyorsa manuel olarak kayıt yapmanız gereklidir (bkz. sayfa 26 "Kutuyu kayıt moduna alma"). Ahizeyi kutuya yerle tirip pilleri tamamen arj edin. Ahizeyi kutuya do ru bir ekilde koydu unuzda bir sinyal sesi duyulur ve ı ık yanar. Pil arj ikonu hareket etti inde pilin arj edildi ini, durdu unda ise pillerin tamamen arj oldu unu gösterir. 1. Kutunun alt bölümünde telefon fi ini prizine takın ve kablonun di er ucunu duvardaki telefon prizine ba layın. 2. Güç kablosunun bir ucunu kutunun altına ba layıp adaptörü ana elektrik prizine ba layın. Daha sonra telefonun ekranı açılır. AH ZE AYARLARI Ahize pilleriyle birlikte gelmektedir. Ahizeyi kullanabilmek için tırna ı ok yönünde çekerek çıkarın. Ahizenin iki kez bip sesi çıkararak çalı tı ını, daha sonraki bir sesle ise kutuyla senkronize halde oldu unu gösterir. Bundan sonra ahizenizi kullanabilirsiniz. 12

13 Ahize şarj kontak noktaları KULLANIM ÖNCES GEREKL OLAN AYARLAR Tarih ve saat ayarlarının do ru yapılması arama ve mesajlarınızı tarih sırasına göre takip edebilmenizi sa lar. Telefon kutunuzun odada bulundu u yere ba lı olarak kontrast ayarlarını de i tirmeniz gerekebilir. Kutu şarj kontak noktaları Tarih ve saat ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için BKZ. SAYFA 25-"TAR H VE SAAT AYARI". Ekran kontrast ve parlaklık ayarı için bkz. sayfa 25- "KONTRAST AYARI". MENÜDE GEZ NME SIXTY cihazınızla kendi telefon rehberinizi olu turabilir, arama listesini açabilirsiniz. Bunun için dokunmatik tu ları kullanmanız yeterlidir. ve dokunmatik tu larıyla menü, alt menü ve hassas ayar seçimi yapabilirsiniz. Ahize pillerinin arj süresi 10 saattir. arj esnasında piller ısınabilir. Bu son derece normal bir durumdur. Tu u seçti iniz fonksiyon alt menülerine girmenizi ve de i tirmek istedi iniz seçene i seçmenizi sa lar. tu unu kullanarak önceki fonksiyona dönebilir ve seçiminizi iptal edebilirsiniz. Telesekreteri kullanırken ve tu ları kullanılır. Telefonunuzun özellikleri hakkında bilgi edinmek için menü yapısına göz gezdirmeniz önerilir. 13

14 Menü yapısı Telefon menülerinden herhangi birine girmek için veya tu una basın. Menülere göz gezdirme veya tu larına basarak istedi iniz menüyü seçin. Yaptı ınız seçimi onaylamak için TAMAM tu una basın. Menü REHBER Tercih ARA GÖRÜNTÜLE DÜZENLE ZIL TONU SIL NUMARA EKLE YENI KAYIT ve tu larına basarak istedi iniz fonksiyonu seçerek TAMAM tu una basın. - Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. - Ayarları kaydetmek için TAMAM tu una basın. ÇAGRILAR AKSESUARLAR ZIL TONU AYARLAR GELEN ÇAGRI GIDEN ÇAGRI CEVAPSIZ CAGRI ALARM ZAMANL. DIS ÇAGRI SESLER SESSIZ MOD TARIH / ZAMAN KONTRAST DIL KISITLAMA GELIS. AYAR DEMO Örnek: AYARLAR / TARIH/ZAMAN menüsüne girmek için: 1. veya tu larına basarak menü listesine girin. 2. veya tu larına basarak AYARLAR menüsüne girip TAMAM tu una basın. 3. veya tu larına basarak TARIH/ZAMAN seçene in i aretleyip TAMAM tu una basın. Bu ekilde TAR H/SAAT menüsüne girersiniz. CEVAP VER CH MESAJLAR AÇIK / KAPALI GIDEN MESAJ AYARLAR TARİH/ZAMAN 14

15 TELEFONUN KULLANIMI AH ZE YER Ahizenizi mi kaybettiniz? Lütfen kutunun arkasında tu takımının gerisinde bulunan tu una basın. Ahizenizin zili çalacaktır. TELEFON ETME Ça rı alma Ça rı aldı ınızda telefonunuzun zili çalar. Ça rı Bilgisi servisine aboneli iniz bulunuyorsa arayanın telefon numarası ekranda gösterilir. Telefon rehberinizde bulunuyorsa arayanın adı da ekranda gösterilebilir. Ahize modunda ça rı alma Telefonun ahizesini kaldırın. Ahize tu una basmanız gerek yoktur. Kulaklı ın ucunu gösteren noktaya bakarak ahizenin yönünü tespit edin. Arama süresi sayacı ekranda gösterilir. Aramayı sonlandırmak için ahizeyi kapayıp ahize tu una basın. Görsel ve sesli sinyal ahizenin do ru kondu unu gösterir. Ahize kutu üzerinde de ilse ahize tu una basarak aramayı kabul edebilirsiniz. Hoparlör modunda ça rı alma tu una basarak hoparlör modunda konu abilirsiniz (ahizeyi tutmadan). simgesi ve arama süresi sayacı ekranda gösterilir. Aramayı sonlandırmak için tekrar tu una basın. Ahize modu ile hoparlör modu arasında geçi Ahize modunda tu una basılı tutup ahizeyi kapatarak hoparlör moduna geçin. tu una tekrar basarak aramayı sonlandırın. Hoparlör modundayken: - Ahize kutuya yerle tirildiyse telefon ahizesini kaldırarak ahize moduna geçebilirsiniz. - Ahize kutu üzerinde de ilse, çevir sesi tu una basarak ahize moduna geçebilirsiniz. Aramayı sonlandırmak için ahizeyi kutuya yerle tirin ya da tu una basın. Arama yapma veya tu larına basarak kulaklık ve hoparlör sesini ayarlayabilirsiniz. Ahize kulaklık ya da hoparlör ses ayarı 1-5 arasında ayarlanabilir. ki ekilde arama yapabilirsiniz: Ahize modunda arama yapma Ahizeyi kaldırın. ikonu ekranda görünür. Tu takımıyla arayaca ınız numarayı girin. Arama süreci sayacı ekranda gösterilir. 15

16 Hoparlör modunda arama yapma tu una basarak ekranda çevir sesi bilgisi alın. Tu takımını kullanarak numarayı çevirin. ve ikonları ve arama süreci sayacı ekranda görünür. kinci bir arama yapma Arama sırasında -R- tu una basıp tu takımıyla numarayı çevirerek konu tu unuz ki iyi beklemeye alıp ikinci bir arama yapabilirsiniz. lk arama beklemeye alınarak ikinci arama ba latılır. Ahize ya da hoparlör modunda çevirme öncesi modda da numara çevirebilirsiniz: tu takımıyla numarayı çevirin ve ahizeyi Beklemeye alınan ki i ebekenin uyarı sesini duyar. kaldırın ya da tu una basın. Arama sonlandırma Aramanızı bitirdi inizde tu una basabilir ya da ahizeyi kutuya yerle tirebilirsiniz. Arama sırasında Gerekiyorsa girdi iniz numarayı tu u ile düzeltebilirsiniz. kinci bir ça rı alma GER Arama sırasında servis sa layıcınız tarafından telefonunuza gönderilen uyarı sesi beklemede ikinci bir ça rınız oldu unu gösterir. Bu yeni ça rıyı almak için KABUL ET tu una basın. Di er arayan ki i beklemeye alınır ve ikinci arayanla görü ebilirsiniz. Bir konu madan di erine geçmek için Bir aramadan di erine geçmek için önce Menü daha sonra BEKLET tu una basın. Devam eden konu ma beklemeye alınır ve ikinci konu maya geçilir. Aramalardan birini sonlandırıp di erine devam etmek için Bir aramadan di erine geçmek için önce MENÜ daha sonra KAPATIYOR tu una basın. Devam eden konu ma sonlandırılır ve böylece ikinci aramaya geçilir. 3 yönlü bir arama yapmak için (siz ve di er iki ki i) Arama sırasında MENÜ tu una ve daha sonra KONFERANS A3 tu una basın. Her iki ki iyle de aynı anda konu ursunuz ve ekranda "KONFERANS A3" yazısı çıkar. 3 yönlü aramayı sonlandırmak için ahizeyi kapatın. 16

17 Arama tu u fonksiyonu Bu tu telefonunuzun arama günlü üne kısayol görevi görür. Bo ekranda tu una basın - GELEN ARAMALAR, - GIDEN ÇAGRI, - CEVAPSIZ CAGRI. veya tu larıyla arama listesini seçin. TAMAM tu una basıp ve tu larıyla numarayı seçin. Gizli mod Arama sırasında sessiz moda geçti inizde mikrofonun sesi kapatılır. Bu durumda hattaki ki i sizi duyamaz. Gizli moda girmek için: Arama sırasında MENÜ / GIZLI, daha sonra Etkinle tir tu una basın. Ekranda "GIZLI MOD" mesajı görünür. Gizli moddan çıkmak için: Çik tu una bastı ınızda ekrandaki "G ZL MOD" mesajı kaybolur. Telefondaki ki i sesinizi yeniden duyabilir. Eller serbest/hoparlör modu Telefonu hoparlör moduna almak için ahizeyi kaldırmayın, ancak tu una basın; telefon ekranında ikonu görünür. Arayanın sesi hoparlörden duyulur ve kutunun mikrofonuna konu abilirsiniz. Aramayı sonlandırmak için tu una yeniden basın. Ahize modunda yapılan bir arama sırasında hoparlör moduna geçmek için tu una basın; ikonu ekranda görünür. Arayan ki i telefon hoparlöründen ve ahize kulaklı ından duyulur ve ahize mikrofonuna konu abilirsiniz. Bu modda kutu mikrofonu devre dı ıdır. tu una basılı tutarak ahizeyi yerine koyarak hoparlör moduna girebilirsiniz. Aramayı sonlandırmak için ahizeyi koyun ya da tu una basın. Eller serbest/hoparlör modunda arama yaptı ınızda ve tu larıyla 1-5 arasında ses ayarını yapabilirsiniz. 17

18 Çevrilen son numarayı arama SIXTY cihazınızın son aranan 20 numarayı hafızasında tutar: ÇAGRILAR / GIDEN ÇAGRI menüsüne girin. Aramak istedi iniz numarayı seçin. Tercih / ARAMA menüsüne girin. Hoparlör modunda numara otomatik olarak çevrilir. Arama süresi ekranı Ba lantı yapıldı ında arama süresi ekranda gösterilir (dakika ve saniye olarak). TELEFON REHBER Her sayfada 24 haneli numara ve 12 harf büyüklü ünde bir isim olacak ekilde telefon rehberinizde 150 kayıt bulunabilir. KAYIT OLU TURMA Metin girmek için gereken tu a üst üste basarak istedi iniz harfe ula ın. REHBER / YENI menüsüne girin. Alfanumerik tu larla ki inin adını girin. Alfanumerik tu larla ki inin numarasını girin. Numara türünü belirlemek için bir ikon seçin. sim ve numara telefon rehberinize kaydedilir. KAYIT DÜZENLEME REHBER menüsüne girin. ve tu larıyla düzenlemek istedi iniz kaydı seçin. Tercih / DÜZENLE seçeneklerini i aretleyin. sim girme ekranına girilir. 18

19 smi düzeltmek için Geri tu uyla karakter silebilirsiniz. Tu takımıyla yeni ismi girin. De i iklikleri kaydetmek için TAMAM tu una basın. Numara girme ekranına girilir. Numarayı düzeltmek için Geri tu uyla numarayı silebilirsiniz. Tu takımıyla yeni numarayı girin. De i iklikleri kaydetmek için TAMAM tu una basın. Numara için bir ikon seçin. B R REHBER KAYDINA Z L TONU ATAMA Her rehber kaydına farklı bir zil tonu atayarak kendi arama gruplarınızı olu turabilirsiniz. Ahizenizde aktif numara sunum servisine ihtiyaç duydu unuzda bu servis ko ullarını operatörünüzle görü ebilirsiniz. BA KA NUMARA Bu fonksiyon aynı ada ba ka numaralar eklemenizi sa lar. REHBER menüsüne girin. Ba ka numara ekleyece iniz kaydı seçin. Tercih / NUMARA EKLE seçeneklerini i aretleyin. Alfanumerik tu larla numarayı girin. Girilen numara türüne göre bir ikon seçin. TAMAM tu una basın. KAYIT S LME REHBER menüsüne girin. Silmek istedi iniz kaydı veya tu larıyla seçin. REHBER menüsüne girin. Zil tonu atamak istedi iniz kaydı seçin. Tercih / Z L TONU seçeneklerini i aretleyin. stedi iniz zil tonunu seçin. Tercih / S L seçeneklerini i aretleyin. Kaydı silmek isteyip istemedi iniz soran bir onay ekranı gelir. - Kaydı silmek için Evet tu una bastı ınızda telefon rehberinizden kayıt silinir. - Kaydı silmek istemiyorsanız Hayır tu una basın. 19

20 TELEFON REHBER LE ARAMA REHBER menüsüne girin. ve tu larıyla isim listesinden aramak istedi iniz ki iyi seçin. Tercih/ARAMA seçeneklerini i aretleyin. Hoparlör modunda numara otomatik olarak çevrilir. K ARAMA Telefon rehberinize girin ve aradı ınız ismin ilk harfine denk gelen tu a art arda basarak ekranın üstünde gösterin. smin ilk harfi gösterildi inde bekleyin. Telefon rehberi listede ilgili harfle ba layan ilk ismi seçer. ARAMA GÜNLÜ Ü Arayan numarayı gösterme servisinden faydalanmak için operatörünüzle önceden kayıt i lemlerini gerçekle tirmeniz gereklidir. Do rudan arama günlü üne girmek için bo ekranda Günlük tu una basın GELEN VE YAPILAN ARAMA GÜNLÜ ÜNÜ GÖRÜNTÜLEME ÇAGRILAR / GELEN ARAMALAR ya da GIDEN ÇAGRI menüsüne girin. Açaca ınız olayı seçin. Ekranda a a ıdaki bilgiler gösterilir (operatör ve aboneli e göre): - ki inin tam adı ve telefon numarası, - art arda yapılan arama sayısı, - arama saati (gün içinde yapılan aramalarda) veya tarihi (önceki aramalarda). Aramalar en yeniden en eskiye do ru gösterilir. Önceki aramaları ve tu larıyla görebilirsiniz. 20

21 Tercih tu una bastı ınızda yapılabilen i lemler listesi ekrana gelir: - ARAMA: Numarayı arar. - GÖRÜNTÜLE : Seçilen aramayı tekrar gösterir. - NUM. KAYD: sim ve numarayı telefon rehberine kaydeder. - S L: Gösterilen aramayı siler. - TÜMÜNÜ S L: Tüm aramaları siler. Arama görüntüleme ekranına dönmek için Geri tu una basın. OLAY GÜNLÜ Ü Olay günlü ünü görüntüleme Siz olmadı ınız süre içinde bir ya da daha fazla yeni oaly gerçekle tiyse YEN CEVAPSIZ CAGRI! bilgi ekranı görülür ve ı ık yanıp söner. Olay günlü ünü açmak istemiyorsanız Back tu una basın. Olay günlü ünü açmak için OK tu una basın. ve tu larıyla olayı seçin. Yeni olay bilgi ekranını açma/kapama Yeni olay bilgi ekranı kilitlenebilir. Bu durumda gerçekle en olaylar ÇAGRILAR / CEVAPSIZ CAGRI / GÖRÜNTÜLE menüsünden görülebilir. Varsayılan ayar aktiftir. ÇAGRILAR / CEVAPSIZ CAGRI menüsüne girin. Yeni olay ekranını etkinle tirmek için ETKINLESTIR, devreden çıkarmak içinse DEVRE DIS BRK tu una basın. Bildirimleri temizleme Alınan bildirimler olay günlü ünde kayıtlıdır ve bunlar görüntülendikten sonra silinebilir. ÇAGRILAR / CEVAPSIZ CAGRI menüsüne girin. B LD R M S L seçene ini i aretleyin ve TAMAM tu una basarak cihazınızın aldı ı bildirimleri silin. B LG Gelen arama ile ilgili olarak a a ıdaki mesajlar gösterilebilir: I ı ın sönmesi için tüm olayları görüntülenmesi gerekmektedir. ÖZEL: Ki i numarasının görülmesini istemiyordur. ULA ILAMIYOR: Telefon ebekesinde bir problem vardır. 21

22 AKSESUARLAR ÇALAR SAAT Bu fonksiyon sayesinde SIXTY cihazınızı çalar saat olarak kullanabilirsiniz. Alarm çalı tı ında seçilen zil tonu sesi 60 saniye boyunca ahize hoparlöründen gelir ve uyarı ekranı gösterilir. Çalar saati açma / kapama AKSESUARLAR / ALARM menüsüne girin. Bilgi ekranında çalar saat durumu gösterilir. ve tu larıyla ETKINLESTIR ya da DEV. DISI BIR seçene ini seçin. Alarm ayarları bilgi ekranı yeni durumu gösterir. Çalar saat zil tonunu de i tirme AKSESUARLAR / ALARM menüsüne girin. ve tu larıyla listeden Z L TONU seçene ini seçip TAMAM tu una basın. stedi iniz zil tonunu seçip Ses tu una basın. ve tu larıyla istedi iniz zil tonunu seçip sesi yükseltebilir ve alçaltabilirsiniz, bundan sonra TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Çalar saat zamanını ayarlama AKSESUARLAR / ALARM menüsüne girin. ve tu larıyla ZAMAN AYARLA seçene ini i aretleyin. Çalar saatin çalaca ı saati girin. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. ZAMANLAYICI Bu menü ile telefonunuzu zamanlayıcı olarak kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı fonksiyonu ayarlanabilmek için devre dı ı olmalıdır. Belirlenen süre geçti inde telefon kutusu 60 saniye boyunca çalar ve alarm ekranı devreye girer. DUR tu una bastı ınızda telefon kutusunun zili durur. Zamanlayıcıyı çalı tırma AKSESUARLAR / ZAMANL. menüsüne girin. Basla tu una basın. Zamanlayıcı süresi önceden belirlenmi se zamanlayıcı do rudan devreye girer. Aksi takdirde, a a ıdaki paragraftaki talimatları uygulayın. 22

23 Zamanlayıcının programlanan süresini de i tirme AKSESUARLAR / ZAMANL. menüsüne girin. Listeden SÜRE AYARLA seçene ini seçip TAMAM tu una basın. stedi iniz süreyi girin. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Zamanlayıcı zil tonunu de i tirme AKSESUARLAR / ZAMANL. menüsüne girin. Listeden Z L TONU seçene ini i aretleyip TAMAM tu una basın. Zil tonu listesi görünür ve ahize zil tonunu çalar. Zil tonunu seçin. Ses tu una basın. ve tu larıyla sesi yükseltin ya da alçaltın. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Zamanlayıcının programlanan süresini gösterme ve gizleme AKSESUARLAR / ZAMANL. menüsüne girin. Listeden GÖRÜNTÜLE seçene ini i aretleyip TAMAM tu una basın. Zamanlayıcı göstermek için Evet, gizlemek için Hayır tu una basın. Geri tu una basın. 23

24 Z L TONLARI Z L TONLARINI DE T RME Bu menü gelen aramalar için zil tonu atamanızı sa lar. Z L TONU / DI ÇAGRI menüsüne girin. SESS Z MODU AÇMA/KAPAMA Sessiz modda telefon zili ve tu takımı sesleri engellenir. Z L TONU / SESSIZ MOD menüsüne girin. SESS Z MOD? mesajı ekrana gelir. Evet tu u ile sessiz moda geçin. stedi iniz zil tonunu seçip. Ses tu una basın. ve tu larıyla zil sesini ayarlayın. Sessiz modu açtı ınızda ahizeniz tüm zamanlayıcı ve alarm türü fonksiyonlarında susturulur. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. B P SES N ETK NLE T RME/DEVRE DI I BIRAKMA Z L TONU / SESLER menüsüne girin. Bip durumunu de i tirmek için Düzelt tu una basın. Ekranda durum de i ir. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. 24

25 AYARLAR TAR H VE SAAT AYARI AYARLAR / TARIH/ZAMAN menüsüne girin. GG/AA/YY formatında tarihi girin. SS/DD formatında saati girin. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. KONTRAST AYARI AYARLAR / KONTRAST menüsüne girin. Be seviyeden olu an kontrast listesi ekrana gelir. ve tu larıyla istedi iniz seviyeyi seçin. Kontrast do rudan ekranda görünür. stedi iniz seviyeye ula tı ınız zaman TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. D L AYARI AYARLAR / D L menüsüne girin. Kullanılan dili gösteren bilgi ekranı gelir. - Ayarları korumak için TAMAM tu una basın. - Ayarları de i tirmek için ve tu larını kullanın. stedi iniz dili seçin. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Ça rı yanıtlama makinesinin mesaj dili telefon diline ba lıdır SESL MESAJ NUMARASI (OPERATÖRE BA LIDIR) Bu özellik siz olmadı ınızda operatörünüzün sesli mesaj servisi ile ça rıları almanızı sa lar. '1' tu unun üstündeki alım göstergesi kırmızı yanarak yeni mesaj alındı ını gösterir ve yeni olay mesajı ekranda gösterilir. Sesli mesaj numarasını de i tirmek için a a ıdaki adımları uygulayın: AYARLAR / SESL MESAJ NO menüsüne girin. Programlanan numara ekranda gösterilir. - Numara do ruysa TAMAM tu una basın. - Numarayı de i tirmek için DÜZENLE tu una basın. 25

26 YASAKLI ÖNEKLER TANIMLAMA - ÇA RI ENGELLEME Telefonunuzda bazı öneklerin kullanımını yasaklayabilirsiniz. Bir önek yasaklandı ında, bu önekle ba layan numaralar aranamaz. AYARLAR/ KISITLAMA menüsüne girin. Düzelt tu una basın. Sesli mesaj servisin kontrol etmek için tu una basılı tutun. ve tu larıyla ÖNEK PABX seçip TAMAM tu una basın. Telefon kodunu girip (varsayılan 0000), TAMAM tu una basın. Konum (tire) seçip TAMAM tu una basın. Tu takımı ile öneki girin (örnek: 06, 08 v.b.). TAMAM tu una basın, TAMAM mesajı ekrana gelir. ve tu larıyla ETKINLESTIR seçene ini i aretleyin. Telefon kodunu girip (varsayılan 0000), TAMAM tu una basın. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. DEMO Bu menü telefonunuzun tu ve zil tonlarının animasyonlarını görmenizi sa lar. AYARLAR / DEMO menüsüne girin. Her tu un animasyonuyla DEMO gösterilir. Bu animasyonda tu una bastı ınızda "DEMO MELOD " gösterilir ve dı ça rı melodisi çalınır. Demoyu durdurmak için Çik tu una basın. GEL M AYARLAR Kutu ayarları Kutuyu kayıt moduna alma Bu özelli i kullanarak GAP ile uyumlu ahizeleri telefonunuza ekleyebilirsiniz. Cihazınızla e lemek istedi iniz ahize e le me modunda olmalıdır. Yapaca ınız i lemler için ahizenizin kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz. SIXTY cihazınıza 5 GAP ile uyumlu ahize kaydedebilirsiniz. 26

27 AYARLAR / GELIS AYAR / BAZ AYARLARI / KAYIT MODU menüsüne girin. KAYIT MODU? mesajı ekranda göründü ünde Evet tu una basın. '1' tu unun üstündeki gösterge hızlıca yanıp sönmeye ba lar. Cihazınızın yakla ık 1 dakika kayıt modunda kalır. Kutudaki tu una basılı tutarak cihazınızı e le me moduna alabilirsiniz Ahize kaydını silme AYARLAR / GELIS AYAR / BAZ AYARLARI / EL SETINI SIL menüsüne girin. Kaydını silece iniz ahizeyi ve tu larıyla seçin. Kayıt silme i lemini onaylamanızı isteyen bir ekran gelir. Evet tu una basarak ahizenin kaydını silin. Ahizenin kutudaki kaydı silinir. Hat ayarları Kutuyu sıfırlama Kutunuzu sıfırladı ınızda tüm parametreler ilk de erlerine döner (fabrika ayarları). AYARLAR / GELIS AYAR / BAZ AYARLARI /BAZI SIFIRLA menüsüne girin. BAZ YEN AD? mesajı ekrana gelir. Evet tu una basın. Kutu kodunu girin. "PROSESSI YENIDEN BASLAT" ve TAMAM mesajları sırayla ekrana gelir. Telefon kutunuz böylece sıfırlanır. Telefon hattınızın ayarlarını de i tirmeden önce operatörünüzle görü erek hattınızla ilgili parametreleri ö renin. ebeke tipini de i tirme Telefonunuz kamu ebekesine ya da özel bir ebekeye (PABX oldu unda) ba lanabilir. Bu özellik telefonunuzu ebeke tipine göre yapılandırmanızı sa lar. AYARLAR / GELIS AYAR / SATIR AYAR / ÖNEK PABX menüsüne girin. Ekranda durum gösterilir. - Durumu korumak için TAMAM tu una basın. - Durumu de i tirmek için DÜZENLE tu una basın. 27

28 TAMAM tu una bastı ınızda ekranda OK yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Çevirme modunu de i tirme Genellikle kullanılan çevirme modu ses frekansıdır. Fla süresini de i tirme Telefonunuzu otomatik özel santrale ba ladı ınızda ya da yurt dı ında kullandı ınızda a a ıdaki özelliklerde telefonunuzu do ru kullanabilmek için fla süresini ayarlamanız gerekebilir: yapılan 2. arama, gelen 2. arama, 3 yönlü arama. Ba lı oldu unuz santralin çevirmeli arama kullanması mümkündür. AYARLAR / GELIS AYAR / SATIR AYAR / ÇEV R menüsüne girin. Mevcut durum ekranda gösterilir. - Durumu korumak için TAMAM tu una basın. - Durumu de i tirmek için DÜZENLE tu una basın. Durum ekranda de i tirilir. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Do ru fla süresi için servis sa layıcınızla görü tükten sonra a a ıdaki adımları uygulayarak fla süresini ayarlayın: AYARLAR / GELIS AYAR / SATIR AYAR / YANIP SÖNME menüsüne girin. Fla süresi bilgi ekranında gösterilir. - Süreyi de i tirmek istemiyorsanız TAMAM tu una basın. - Süreyi de i tirmek için Düzelt tu una basın. Yeni süreyi seçin. Varsayılan çevirme modu tonludur. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. 28

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi ĐÇĐNDEKĐLER 1. Ttec Plus TK-4050 Hakkında.3 2. Paket Đçeriği.3 3. Kullanım Kılavuzu 3 4. Paketten Çıkarma 3 5. Telefonun Kurulması.3 6. Telefonun

Detaylı

TK-4010 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TK-4010 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-4010 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi ĐÇĐNDEKĐLER 1. TTEC Plus TK-4010 Hakkında....... 3 2. Paket Đçeriği.... 3 3. Kullanım Kılavuzu.... 3 4. Paketten Çıkarma.... 3 5. Telefonun

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-3800 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 GİRİŞ Ttec kablolu telefon ürünümüzü satın aldığınız için siz değerli müşterimize teşekkür ederiz. Ürünümüzün ergonomik tasarımı ve kolay

Detaylı

SN-358 SKYPE SN-358 PLUS

SN-358 SKYPE SN-358 PLUS SN-358 SKYPE SN-358 PLUS TR * SENAO nun yüksek kaliteli ürünlerinden biri olan bu SN-358 Skype/SN-358 PLUS kablosuz telefonu satın aldı ınız için te ekkür ederiz. * En iyi performansı elde etmek için kullanımdan

Detaylı

E6900 BU CIHAZ TÜRKÇE KARAKTERLER N TAMAMINI HT VA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKN K ÖZELL KLER NE UYGUNDUR

E6900 BU CIHAZ TÜRKÇE KARAKTERLER N TAMAMINI HT VA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKN K ÖZELL KLER NE UYGUNDUR E6900 E6900 KULLANIM ve TANITIM KILAVUZU Öncelikle TR DENT markasını tercih etti iniz için te ekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen

Detaylı

çindekiler Türkçe - 1 -

çindekiler Türkçe - 1 - çindekiler Özellikler... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Paket çeri i... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Tamir Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tu ları... 6 LCD TV ve Çalı ma Tu ları... 7 Arka

Detaylı

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri...

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri... TK D22T çindekiler 1. Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 2. Balamadan önce...5 2.1. Dijital güvenlik sistemi...5 2.2. Telefonu kurma...5 2.3. Ana Ekranı...6 2.4. Dil Seçimi...6 2.5. Ahizedeki tular...7

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

TG8011-8021TR(tr-tr).book Page 1 Friday, August 22, 2008 11:04 AM. Model No. KX-TG8011TRS. Model No. KX-TG8021TRS

TG8011-8021TR(tr-tr).book Page 1 Friday, August 22, 2008 11:04 AM. Model No. KX-TG8011TRS. Model No. KX-TG8021TRS TG8011-8021TR(tr-tr).book Page 1 Friday, August 22, 2008 11:04 AM Türkçe Kullanım Kılavuzu Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8011TRS KX-TG8011TRT Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8021TRS Gösterilen

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM. Model No. KX-TG7200TR. Model No. KX-TG7220TR

TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM. Model No. KX-TG7200TR. Model No. KX-TG7220TR TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM İşletme Talimatları Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG7200TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG7220TR KX-TG7200 Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No.

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No. Kullanım Kılavuzu Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon Model No. KX-PRX110TRW Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgeyi okuyun ve gerektiğinde başvurmak için saklayın.

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

Türkçe. Kullanım Kılavuzu PNQX1112ZA DC0908DJ0. Dijital Telsiz Telefon. Model No. KX-TG1311TRW KX-TG1311TRH

Türkçe. Kullanım Kılavuzu PNQX1112ZA DC0908DJ0. Dijital Telsiz Telefon. Model No. KX-TG1311TRW KX-TG1311TRH TG1311TR(tr_tr).book Page 1 Wednesday, September 3, 2008 2:35 PM Türkçe Kullanım Kılavuzu Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG1311TRW KX-TG1311TRH Bu birim Çağrı Kimliği özelliği ile uyumludur. Servis

Detaylı

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Öncelikle TRİDENT markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara

Detaylı

F200. GSM/GPRS Dijital Cep Telefonu KULLANMA KILAVUZU

F200. GSM/GPRS Dijital Cep Telefonu KULLANMA KILAVUZU F200 GSM/GPRS Dijital Cep Telefonu KULLANMA KILAVUZU LÜTFEN CEP TELEFONUNUZU KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİ OKUYUNUZ. YANLIŞ ANLAMA VEYA YANLIŞ KULLANMADAN KAYNAKLANACAK ARIZALARDAN FİRMAMIZ

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTC MP400 FM Radyo ve 1.8 LCD Ekranlı MP4 Player Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285

Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285 Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Telesekreter simgesi (sadece AS185/AS285) 3 Ekran tuşları 4 Mesaj tuşu yanıp sönüyorsa: yeni mesaj var 5 AS180/AS185:

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. VSP355s

KULLANIM KILAVUZU. VSP355s KULLANIM KILAVUZU VSP355s Değerli Müşterimiz, Vestel telefon cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde

Detaylı

Sürücüsüz USB PC Web Kamera Kullanım Kılavuzu Ve Garanti Belgesi

Sürücüsüz USB PC Web Kamera Kullanım Kılavuzu Ve Garanti Belgesi TTC W109N TTC W131N Sürücüsüz USB PC Web Kamera Kullanım Kılavuzu Ve Garanti Belgesi 1. Ttec Plus Sürücüsüz USB PC Web Kamera Hakkında Ttec Plus sürücüsüz USB PC Web Kamera ürünümüzü satın aldığınız için

Detaylı

TTC F002 FM Transmitter. 1GB Dahili Hafıza + SD/MMC Kart Girişli. Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTC F002 FM Transmitter. 1GB Dahili Hafıza + SD/MMC Kart Girişli. Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTC F002 FM Transmitter 1GB Dahili Hafıza + SD/MMC Kart Girişli Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice

Detaylı

TTC F003 FM Transmitter. 2GB Dahili Hafıza + SD/MMC Kart Girişli. Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTC F003 FM Transmitter. 2GB Dahili Hafıza + SD/MMC Kart Girişli. Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTC F003 FM Transmitter 2GB Dahili Hafıza + SD/MMC Kart Girişli Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice

Detaylı

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12.

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12. AP180-AP185 (L1c glossy) / TR / A31008-M2003-B431-2-5A19 / Overview.fm / 16.06.2009 Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Telesekreter simgesi (sadece AP185) 3 Ekran

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Ve Garanti Belgesi

Kullanım Kılavuzu Ve Garanti Belgesi TTC W318 USB WEB KAMERA Kullanım Kılavuzu Ve Garanti Belgesi KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı ısı kaynaklarından

Detaylı

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış Gigaset AL110 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Ekran tuşları 3 Mesaj tuşu 4 Telefon rehberi tuşu 5 Kumanda tuşu (u) 6 Cevaplama tuşu 7 Bitirme ve açma/ kapatma tuşu 8 Zil sesini açma/kapatma

Detaylı

VIP-101 Kullanım Kılavuzu Ver: 06/01. Telesis VIP-101 DTMF CALLER-ID MASA TELEFONU TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

VIP-101 Kullanım Kılavuzu Ver: 06/01. Telesis VIP-101 DTMF CALLER-ID MASA TELEFONU TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU Telesis VIP-101 DTMF CALLER-ID MASA TELEFONU TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU Bu ürün SHENZHEN EMTEK Co.Ltd. (Bldg. 69 Majialong Taipingyang Industry Zone Nanshan District Shenzhen, Guangdong Çin Halk Cum.)

Detaylı

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C59 HH C59 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı