KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY"

Transkript

1 KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY TR

2

3 Sayın Mü terimiz, Bizi tercih ederek bu yeni nesil Sagemcom telefonu aldı ınız için te ekkür ederiz. Bu cihaz azami dikkat gösterilerek üretilmi tir. Cihazı kullanma konusunda ya ayaca ınız tüm sorunlarla ilgili olarak bu kullanım kılavuzundan faydalanabilirsiniz. A a ıdaki web sitesinden de çe itli bilgilere ula abilirsiniz: Cihazı güvenli ve kolay bir ekilde kullanabilmek için sayfa 6 daki "TAVS YELER VE GÜVENL K TAL MATLARI" bölümünü dikkatlice okumanız tavsiye edilir. CE i areti, ürünün Avrupa Birli i Parlamentosu'nun kablosuz sistemler ve telekomünikasyon ile ilgili 1999/5/ EC sayılı yönetmeli ine uygun oldu unu göstermektedir. Uygunluk beyanına web sitesinden ya da a a ıdaki adresten ula abilirsiniz : Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France Telif Hakkı Sagemcom Broadband SAS Tüm hakları saklıdır. Sagemcom tescilli bir ticari markadır. 3

4 çindekiler TAVS YELER VE GÜVENL K TAL MATLARI...6 PAKET N AÇILMASI...8 TELEFON B LG LER...8 Telefon kutusu... 8 Ahize... 9 Kontrol paneli TELEFONUN KURULUMU KUTUYU BA LAMA...12 AH ZE AYARLARI...12 P LLER N ARJI...12 KULLANIM ÖNCES GEREKL OLAN AYARLAR...13 MENÜDE GEZ NME...13 Menü yapısı Menülere göz gezdirme TELEFONUN KULLANIMI AH ZE YER...15 TELEFON ETME...15 Ça rı alma Arama yapma Arama sonlandırma Arama sırasında Arama tu u fonksiyonu Gizli mod Eller serbest/hoparlör modu Çevrilen son numarayı arama Arama süresi ekranı TELEFON REHBER KAYIT OLU TURMA...18 KAYIT DÜZENLEME...18 B R REHBER KAYDINA Z L TONU ATAMA...19 BA KA NUMARA...19 KAYIT S LME...19 TELEFON REHBER LE ARAMA...20 K ARAMA...20 ARAMA GÜNLÜ Ü GELEN VE YAPILAN ARAMA GÜNLÜ ÜNÜ GÖRÜNTÜLEME OLAY GÜNLÜ Ü Olay günlü ünü görüntüleme Yeni olay bilgi ekranını açma/kapama Bildirimleri temizleme B LG AKSESUARLAR ÇALAR SAAT Çalar saati açma / kapama Çalar saat zil tonunu de i tirme Çalar saat zamanını ayarlama ZAMANLAYICI Zamanlayıcıyı çalı tırma Zamanlayıcının programlanan süresini de i tirme.. 23 Zamanlayıcının programlanan süresini gösterme ve gizleme Zamanlayıcı zil tonunu de i tirme Z L TONLARI Z L TONLARINI DE T RME B P SES N ETK NLE T RME/DEVRE DI I BIRAKMA 24 SESS Z MODU AÇMA/KAPAMA AYARLAR TAR H VE SAAT AYARI KONTRAST AYARI D L AYARI SESL MESAJ NUMARASI (OPERATÖRE BA LIDIR) 25 YASAKLI ÖNEKLER TANIMLAMA - ÇA RI ENGELLEME DEMO GEL M AYARLAR Kutu ayarları Hat ayarları Kutu kodunu de i tirme

5 ÇA RI YANITLAMA MAK NES ÇA RI YANITLAMA MAK NES N AÇMA/KAPAMA...30 OGM AYARI...30 Ki isel gidecek mesaj kaydı Ki isel OGM silme Ki isel mesaj dinleme MESAJ ÇALMA...31 ÇA RI YANITLAMA MAK NES NE UZAKTAN ER M 32 TÜM ESK MESAJLARI S LME...32 TAM AYARLARI ÇA RI TARAMAYI AÇMA/KAPAMA...33 UZAKTAN ER M KODUNU DE T RME...33 Z L ÇALMA SAYISI...33 P L DE T RME SIXTY KUTUSUNDAK GAP LE UYUMLU DECT AH ZELER E LEME EK BAKIM...35 SORUN G DERME...35 TEKN K ÖZELL KLER BA LANGIÇ DURUMU...36 ÇEVRE AMBALAJ...37 P LLER VE ARJ ED LEB L R P LLER...37 ÜRÜN...37 Garanti

6 TAVS YELER VE GÜVENL K TAL MATLARI DECT telefonunuzu banyo, tuvalet ve mutfak gibi nemli bir ortama, herhangi bir su kayna ının 1.50 metre yakınındaki bir alana ya da dı arıya koymayın. Cihaz 5 C ile 45 C arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır. Vidaları çıkarmaya ve cihazı açmaya kesinlikle çalı mayın. Cihazda kullanıcı tarafından de i tirilebilir nitelikte hiçbir parça bulunmamaktadır. Yalnızca paketle birlikte gelen güç ünitesini kullanın ve bu üniteyi kullanım kılavuzundaki kurulum talimatlarına ve etikette gerilim, elektrik akımı ve frekansla alakalı bilgilere göre elektrik prizine ba layın. Tehlike riski bulunuyorsa, elektrik fi i 230 volt güç kayna ının devresini kesmek için çekip çıkarılabilir. Bu yüzden elektrik prizleri cihaza yakın ve kolay ula ılabilir noktalarda olmalıdır. Bu cihaz kamu telefon ebekesine ba lanarak kullanılmalıdır. Herhangi bir sorun ya andı ında en yakın bayi ile görü ebilirsiniz. Yalnızca paketle birlikte gelen telefon kablosu kullanılmalıdır. Güvenlik gere i, pil takılı olmadan ve pil bölmesinin kapa ı takılı olmadan ahizeyi kutuya yerle tirmeyin, aksi takdirde elektrik çarpması söz konusu olabilir. Telefonunuza/kutuya hasar gelmemesi için yalnızca onaylı arj edilebilir NiMH 1.2 V 450 mah pilleri kullanın ve kesinlikle arj edilemez pil kullanmayın. Pilleri kutup durumuna uygun olarak ahize/kutu pil bölmesine yerle tirin. Kullanılan piller bu kullanım kılavuzundaki geri dönü üm yönetmeliklerine uygun bir ekilde bertaraf edilmelidir. DECT telefonunuz kapalı mekanlarda yakla ık 50 metreye, dı arıda ise 300 metreye kadar çekmektedir. Televizyon ve elektrikli cihazlar gibi metal nesneler bu mesafeyi etkileyebilir. Binadaki elemanlara ba lı olarak telefonunuzun çekmedi i bazı alanlar olabilir. Hatalı iletim sebebiyle görü melerinizde kısa kesintiler ya anabilir. 6

7 Bazı tıbbi ekipmanlar ve a ırı hassas makineler veya güvenlik sistemleri telefonun iletim gücünden etkilenebilir. Bu durumlarda güvenlik bilgilerine uygun hareket etmeniz tavsiye edilir. Gök gürültülerinin yo unlukla ya andı ı bölgelerde telefon devrenizi a ırı gerilime kar ı özel bir aksesuarla korumanız önerilir. SIXTY telefonunuzda mobilyalarınızda leke bırakmayan kayma önleyici yastıklar bulunmaktadır. Fakat mobilya üreticilerinin kullandı ı farklı türdeki son katlar dü ünüldü ünde, SIXTY telefonunuzla temas halinde olan parça yüzeylerinde lekeler kalabilir. Bu durumlardan Sagemcom Broadband SAS sorumlu de ildir. 7

8 PAKET N AÇILMASI Kutuyu önünüze koyup açın ve a a ıdaki parçaları içerip içermedi ini kontrol edin: SIXTY telefonunuzun kutusu, bir ahize, bir telefon giri kablosu, bir güç adaptörü ve bu kullanım kılavuzu. TELEFON B LG LER Telefon kutusu SIXTY, SAGEMCOM'un 60'larda ve 70'lerde ço u ülkedeki telefon ileti im ebekelerinin geli iminde pay sahibi olan S63'ün ça da bir yorumudur. Bunun yanında tarayıcı tu ları, Hi-fi zil tonları, çevirme ı ı ı ve ses efektleri gibi son teknoloji özelliklerine sahiptir. Gösterge ışığı Anahtar yatağı * Sesli mesaj servisine erişim / Çağrı yanıtlama makinesindeki mesajlarınıza erişim ** Hoparlör / Açma Kutu düğmesi/çağrı - Kısa basıldığında ahize bulur (Çağrı) - Basılı tutulduğunda ahize kaydı * Anahtar yata ı: ahize kulaklı ının yerini gösterir. ** tu una basılı tutun: - Ça rı yanıtlama makinesi kapalı ise sesli mesaj servisine eri im sa lar. - Ça rı yanıtlama makinesi açık ise ça rı yanıtlama makinesindeki mesajlarınıza eri im sa lar. 8

9 Gösterge ı ı ının i leyi i: Hızlı yanıp sönme: ahize kaydı ya da ça rı. Yava yanıp sönme: ahize hatta ya da yeni olay mevcut. Ahize arj aletinin üzerinde oldu unda ikonu yanar. Ahize SIXTY'nin öne çıkan özelli i kablosuz ahizeye sahip olmasıdır. Ahizedeki tek tu kullanıcının gelen bir aramayı kapatmasını ve cevaplamasını sa lar. Ahize telefon kutusunda olmadı ında gelen bir aram oldu unda ahizede bulunan zil çalar. Hoparlör Ahize şarj kontak noktaları Pil bölmesi + - Kapama/Açma Pil kapağı Mikrofon Ahize telefon kutusuna yerle tirildi inde ahize pilleri arj olur. Ahize telefon kutusunda olmadı ında, piller 120 saat çalı ma süresi ve 10 saat konu ma süresi sunabilir. 9

10 Kontrol paneli SIXTY cihazınızda yapılandırma ve ayarlar özelliklerine eri menizi sa layan tu lar bulunmaktadır. Ekranda telefonun durumu (tarih ve saat, okunmamı mesajlar v.b.) gösterilir. Tu ları kullanma Ekranın çevresinde alt tu bulunmaktadır. Tu u kullanmak için dokunmatik alana hafifçe dokunmanız yeterlidir: Tu Fonksiyon(lar) Tu Fonksiyon(lar) Yukarı kaydır / menü listesine git. Ba lam tu u 1: Menüye gir / Seçimi onayla. Yıldız tu u. A a ı kaydır / menü listesine git. Ba lam tu u 2: Girdi sil / önceki menüye dön. # tu u. 10

11 Ekran Kullanım sırasında ya da bekleme durumunda, SIXTY cihazınızın ekranında a a ıdaki ikonlarla telefonunuzun durumu gösterilir: Hoparlör açık Mevcut arama Kayıt çağrı yanıtlama makinesi açık Alarm açık Pil göstergesi Mikrofon kapalı Düşük emisyon ikonu* Yeni sesli mesaj * Dü ük emisyon ikonu (ECO modu): Telefonunuzda otomatik güç yönetim sistemi bulunmaktadır. Ahize telefon kutusuna yakla tı ında gereken güç minimuma indirilir. Ahize kutuya yerle tirildi inde telsiz iletimi de durdurulur ve dü ük emisyon ikonu ekranda gösterilir. Telefon cihazınızla ikinci bir ahizeyi e ledi iniz takdirde dü ük emisyon ikonu gösterilmez. 11

12 TELEFONUN KURULUMU KUTUYU BA LAMA Herhangi bir ba lantı yapmadan önce bu kullanım kılavuzunun ba ında bulunan güvenlik talimatlarını okumanız tavsiye olunur. Fi leri kesinlikle zorlamayın: ba lantı hatalarını önlemek için fi ler farklı ekillerdedir. Elektrik prizi Telefon prizi Artık telefonunuzu kullanarak arama yapabilir ve yanıtlayabilirsiniz. P LLER N ARJI Ahize fabrikadan kutuya kayıtlı olarak çıkar. Kutu ahizenizi tanımıyorsa manuel olarak kayıt yapmanız gereklidir (bkz. sayfa 26 "Kutuyu kayıt moduna alma"). Ahizeyi kutuya yerle tirip pilleri tamamen arj edin. Ahizeyi kutuya do ru bir ekilde koydu unuzda bir sinyal sesi duyulur ve ı ık yanar. Pil arj ikonu hareket etti inde pilin arj edildi ini, durdu unda ise pillerin tamamen arj oldu unu gösterir. 1. Kutunun alt bölümünde telefon fi ini prizine takın ve kablonun di er ucunu duvardaki telefon prizine ba layın. 2. Güç kablosunun bir ucunu kutunun altına ba layıp adaptörü ana elektrik prizine ba layın. Daha sonra telefonun ekranı açılır. AH ZE AYARLARI Ahize pilleriyle birlikte gelmektedir. Ahizeyi kullanabilmek için tırna ı ok yönünde çekerek çıkarın. Ahizenin iki kez bip sesi çıkararak çalı tı ını, daha sonraki bir sesle ise kutuyla senkronize halde oldu unu gösterir. Bundan sonra ahizenizi kullanabilirsiniz. 12

13 Ahize şarj kontak noktaları KULLANIM ÖNCES GEREKL OLAN AYARLAR Tarih ve saat ayarlarının do ru yapılması arama ve mesajlarınızı tarih sırasına göre takip edebilmenizi sa lar. Telefon kutunuzun odada bulundu u yere ba lı olarak kontrast ayarlarını de i tirmeniz gerekebilir. Kutu şarj kontak noktaları Tarih ve saat ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için BKZ. SAYFA 25-"TAR H VE SAAT AYARI". Ekran kontrast ve parlaklık ayarı için bkz. sayfa 25- "KONTRAST AYARI". MENÜDE GEZ NME SIXTY cihazınızla kendi telefon rehberinizi olu turabilir, arama listesini açabilirsiniz. Bunun için dokunmatik tu ları kullanmanız yeterlidir. ve dokunmatik tu larıyla menü, alt menü ve hassas ayar seçimi yapabilirsiniz. Ahize pillerinin arj süresi 10 saattir. arj esnasında piller ısınabilir. Bu son derece normal bir durumdur. Tu u seçti iniz fonksiyon alt menülerine girmenizi ve de i tirmek istedi iniz seçene i seçmenizi sa lar. tu unu kullanarak önceki fonksiyona dönebilir ve seçiminizi iptal edebilirsiniz. Telesekreteri kullanırken ve tu ları kullanılır. Telefonunuzun özellikleri hakkında bilgi edinmek için menü yapısına göz gezdirmeniz önerilir. 13

14 Menü yapısı Telefon menülerinden herhangi birine girmek için veya tu una basın. Menülere göz gezdirme veya tu larına basarak istedi iniz menüyü seçin. Yaptı ınız seçimi onaylamak için TAMAM tu una basın. Menü REHBER Tercih ARA GÖRÜNTÜLE DÜZENLE ZIL TONU SIL NUMARA EKLE YENI KAYIT ve tu larına basarak istedi iniz fonksiyonu seçerek TAMAM tu una basın. - Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. - Ayarları kaydetmek için TAMAM tu una basın. ÇAGRILAR AKSESUARLAR ZIL TONU AYARLAR GELEN ÇAGRI GIDEN ÇAGRI CEVAPSIZ CAGRI ALARM ZAMANL. DIS ÇAGRI SESLER SESSIZ MOD TARIH / ZAMAN KONTRAST DIL KISITLAMA GELIS. AYAR DEMO Örnek: AYARLAR / TARIH/ZAMAN menüsüne girmek için: 1. veya tu larına basarak menü listesine girin. 2. veya tu larına basarak AYARLAR menüsüne girip TAMAM tu una basın. 3. veya tu larına basarak TARIH/ZAMAN seçene in i aretleyip TAMAM tu una basın. Bu ekilde TAR H/SAAT menüsüne girersiniz. CEVAP VER CH MESAJLAR AÇIK / KAPALI GIDEN MESAJ AYARLAR TARİH/ZAMAN 14

15 TELEFONUN KULLANIMI AH ZE YER Ahizenizi mi kaybettiniz? Lütfen kutunun arkasında tu takımının gerisinde bulunan tu una basın. Ahizenizin zili çalacaktır. TELEFON ETME Ça rı alma Ça rı aldı ınızda telefonunuzun zili çalar. Ça rı Bilgisi servisine aboneli iniz bulunuyorsa arayanın telefon numarası ekranda gösterilir. Telefon rehberinizde bulunuyorsa arayanın adı da ekranda gösterilebilir. Ahize modunda ça rı alma Telefonun ahizesini kaldırın. Ahize tu una basmanız gerek yoktur. Kulaklı ın ucunu gösteren noktaya bakarak ahizenin yönünü tespit edin. Arama süresi sayacı ekranda gösterilir. Aramayı sonlandırmak için ahizeyi kapayıp ahize tu una basın. Görsel ve sesli sinyal ahizenin do ru kondu unu gösterir. Ahize kutu üzerinde de ilse ahize tu una basarak aramayı kabul edebilirsiniz. Hoparlör modunda ça rı alma tu una basarak hoparlör modunda konu abilirsiniz (ahizeyi tutmadan). simgesi ve arama süresi sayacı ekranda gösterilir. Aramayı sonlandırmak için tekrar tu una basın. Ahize modu ile hoparlör modu arasında geçi Ahize modunda tu una basılı tutup ahizeyi kapatarak hoparlör moduna geçin. tu una tekrar basarak aramayı sonlandırın. Hoparlör modundayken: - Ahize kutuya yerle tirildiyse telefon ahizesini kaldırarak ahize moduna geçebilirsiniz. - Ahize kutu üzerinde de ilse, çevir sesi tu una basarak ahize moduna geçebilirsiniz. Aramayı sonlandırmak için ahizeyi kutuya yerle tirin ya da tu una basın. Arama yapma veya tu larına basarak kulaklık ve hoparlör sesini ayarlayabilirsiniz. Ahize kulaklık ya da hoparlör ses ayarı 1-5 arasında ayarlanabilir. ki ekilde arama yapabilirsiniz: Ahize modunda arama yapma Ahizeyi kaldırın. ikonu ekranda görünür. Tu takımıyla arayaca ınız numarayı girin. Arama süreci sayacı ekranda gösterilir. 15

16 Hoparlör modunda arama yapma tu una basarak ekranda çevir sesi bilgisi alın. Tu takımını kullanarak numarayı çevirin. ve ikonları ve arama süreci sayacı ekranda görünür. kinci bir arama yapma Arama sırasında -R- tu una basıp tu takımıyla numarayı çevirerek konu tu unuz ki iyi beklemeye alıp ikinci bir arama yapabilirsiniz. lk arama beklemeye alınarak ikinci arama ba latılır. Ahize ya da hoparlör modunda çevirme öncesi modda da numara çevirebilirsiniz: tu takımıyla numarayı çevirin ve ahizeyi Beklemeye alınan ki i ebekenin uyarı sesini duyar. kaldırın ya da tu una basın. Arama sonlandırma Aramanızı bitirdi inizde tu una basabilir ya da ahizeyi kutuya yerle tirebilirsiniz. Arama sırasında Gerekiyorsa girdi iniz numarayı tu u ile düzeltebilirsiniz. kinci bir ça rı alma GER Arama sırasında servis sa layıcınız tarafından telefonunuza gönderilen uyarı sesi beklemede ikinci bir ça rınız oldu unu gösterir. Bu yeni ça rıyı almak için KABUL ET tu una basın. Di er arayan ki i beklemeye alınır ve ikinci arayanla görü ebilirsiniz. Bir konu madan di erine geçmek için Bir aramadan di erine geçmek için önce Menü daha sonra BEKLET tu una basın. Devam eden konu ma beklemeye alınır ve ikinci konu maya geçilir. Aramalardan birini sonlandırıp di erine devam etmek için Bir aramadan di erine geçmek için önce MENÜ daha sonra KAPATIYOR tu una basın. Devam eden konu ma sonlandırılır ve böylece ikinci aramaya geçilir. 3 yönlü bir arama yapmak için (siz ve di er iki ki i) Arama sırasında MENÜ tu una ve daha sonra KONFERANS A3 tu una basın. Her iki ki iyle de aynı anda konu ursunuz ve ekranda "KONFERANS A3" yazısı çıkar. 3 yönlü aramayı sonlandırmak için ahizeyi kapatın. 16

17 Arama tu u fonksiyonu Bu tu telefonunuzun arama günlü üne kısayol görevi görür. Bo ekranda tu una basın - GELEN ARAMALAR, - GIDEN ÇAGRI, - CEVAPSIZ CAGRI. veya tu larıyla arama listesini seçin. TAMAM tu una basıp ve tu larıyla numarayı seçin. Gizli mod Arama sırasında sessiz moda geçti inizde mikrofonun sesi kapatılır. Bu durumda hattaki ki i sizi duyamaz. Gizli moda girmek için: Arama sırasında MENÜ / GIZLI, daha sonra Etkinle tir tu una basın. Ekranda "GIZLI MOD" mesajı görünür. Gizli moddan çıkmak için: Çik tu una bastı ınızda ekrandaki "G ZL MOD" mesajı kaybolur. Telefondaki ki i sesinizi yeniden duyabilir. Eller serbest/hoparlör modu Telefonu hoparlör moduna almak için ahizeyi kaldırmayın, ancak tu una basın; telefon ekranında ikonu görünür. Arayanın sesi hoparlörden duyulur ve kutunun mikrofonuna konu abilirsiniz. Aramayı sonlandırmak için tu una yeniden basın. Ahize modunda yapılan bir arama sırasında hoparlör moduna geçmek için tu una basın; ikonu ekranda görünür. Arayan ki i telefon hoparlöründen ve ahize kulaklı ından duyulur ve ahize mikrofonuna konu abilirsiniz. Bu modda kutu mikrofonu devre dı ıdır. tu una basılı tutarak ahizeyi yerine koyarak hoparlör moduna girebilirsiniz. Aramayı sonlandırmak için ahizeyi koyun ya da tu una basın. Eller serbest/hoparlör modunda arama yaptı ınızda ve tu larıyla 1-5 arasında ses ayarını yapabilirsiniz. 17

18 Çevrilen son numarayı arama SIXTY cihazınızın son aranan 20 numarayı hafızasında tutar: ÇAGRILAR / GIDEN ÇAGRI menüsüne girin. Aramak istedi iniz numarayı seçin. Tercih / ARAMA menüsüne girin. Hoparlör modunda numara otomatik olarak çevrilir. Arama süresi ekranı Ba lantı yapıldı ında arama süresi ekranda gösterilir (dakika ve saniye olarak). TELEFON REHBER Her sayfada 24 haneli numara ve 12 harf büyüklü ünde bir isim olacak ekilde telefon rehberinizde 150 kayıt bulunabilir. KAYIT OLU TURMA Metin girmek için gereken tu a üst üste basarak istedi iniz harfe ula ın. REHBER / YENI menüsüne girin. Alfanumerik tu larla ki inin adını girin. Alfanumerik tu larla ki inin numarasını girin. Numara türünü belirlemek için bir ikon seçin. sim ve numara telefon rehberinize kaydedilir. KAYIT DÜZENLEME REHBER menüsüne girin. ve tu larıyla düzenlemek istedi iniz kaydı seçin. Tercih / DÜZENLE seçeneklerini i aretleyin. sim girme ekranına girilir. 18

19 smi düzeltmek için Geri tu uyla karakter silebilirsiniz. Tu takımıyla yeni ismi girin. De i iklikleri kaydetmek için TAMAM tu una basın. Numara girme ekranına girilir. Numarayı düzeltmek için Geri tu uyla numarayı silebilirsiniz. Tu takımıyla yeni numarayı girin. De i iklikleri kaydetmek için TAMAM tu una basın. Numara için bir ikon seçin. B R REHBER KAYDINA Z L TONU ATAMA Her rehber kaydına farklı bir zil tonu atayarak kendi arama gruplarınızı olu turabilirsiniz. Ahizenizde aktif numara sunum servisine ihtiyaç duydu unuzda bu servis ko ullarını operatörünüzle görü ebilirsiniz. BA KA NUMARA Bu fonksiyon aynı ada ba ka numaralar eklemenizi sa lar. REHBER menüsüne girin. Ba ka numara ekleyece iniz kaydı seçin. Tercih / NUMARA EKLE seçeneklerini i aretleyin. Alfanumerik tu larla numarayı girin. Girilen numara türüne göre bir ikon seçin. TAMAM tu una basın. KAYIT S LME REHBER menüsüne girin. Silmek istedi iniz kaydı veya tu larıyla seçin. REHBER menüsüne girin. Zil tonu atamak istedi iniz kaydı seçin. Tercih / Z L TONU seçeneklerini i aretleyin. stedi iniz zil tonunu seçin. Tercih / S L seçeneklerini i aretleyin. Kaydı silmek isteyip istemedi iniz soran bir onay ekranı gelir. - Kaydı silmek için Evet tu una bastı ınızda telefon rehberinizden kayıt silinir. - Kaydı silmek istemiyorsanız Hayır tu una basın. 19

20 TELEFON REHBER LE ARAMA REHBER menüsüne girin. ve tu larıyla isim listesinden aramak istedi iniz ki iyi seçin. Tercih/ARAMA seçeneklerini i aretleyin. Hoparlör modunda numara otomatik olarak çevrilir. K ARAMA Telefon rehberinize girin ve aradı ınız ismin ilk harfine denk gelen tu a art arda basarak ekranın üstünde gösterin. smin ilk harfi gösterildi inde bekleyin. Telefon rehberi listede ilgili harfle ba layan ilk ismi seçer. ARAMA GÜNLÜ Ü Arayan numarayı gösterme servisinden faydalanmak için operatörünüzle önceden kayıt i lemlerini gerçekle tirmeniz gereklidir. Do rudan arama günlü üne girmek için bo ekranda Günlük tu una basın GELEN VE YAPILAN ARAMA GÜNLÜ ÜNÜ GÖRÜNTÜLEME ÇAGRILAR / GELEN ARAMALAR ya da GIDEN ÇAGRI menüsüne girin. Açaca ınız olayı seçin. Ekranda a a ıdaki bilgiler gösterilir (operatör ve aboneli e göre): - ki inin tam adı ve telefon numarası, - art arda yapılan arama sayısı, - arama saati (gün içinde yapılan aramalarda) veya tarihi (önceki aramalarda). Aramalar en yeniden en eskiye do ru gösterilir. Önceki aramaları ve tu larıyla görebilirsiniz. 20

21 Tercih tu una bastı ınızda yapılabilen i lemler listesi ekrana gelir: - ARAMA: Numarayı arar. - GÖRÜNTÜLE : Seçilen aramayı tekrar gösterir. - NUM. KAYD: sim ve numarayı telefon rehberine kaydeder. - S L: Gösterilen aramayı siler. - TÜMÜNÜ S L: Tüm aramaları siler. Arama görüntüleme ekranına dönmek için Geri tu una basın. OLAY GÜNLÜ Ü Olay günlü ünü görüntüleme Siz olmadı ınız süre içinde bir ya da daha fazla yeni oaly gerçekle tiyse YEN CEVAPSIZ CAGRI! bilgi ekranı görülür ve ı ık yanıp söner. Olay günlü ünü açmak istemiyorsanız Back tu una basın. Olay günlü ünü açmak için OK tu una basın. ve tu larıyla olayı seçin. Yeni olay bilgi ekranını açma/kapama Yeni olay bilgi ekranı kilitlenebilir. Bu durumda gerçekle en olaylar ÇAGRILAR / CEVAPSIZ CAGRI / GÖRÜNTÜLE menüsünden görülebilir. Varsayılan ayar aktiftir. ÇAGRILAR / CEVAPSIZ CAGRI menüsüne girin. Yeni olay ekranını etkinle tirmek için ETKINLESTIR, devreden çıkarmak içinse DEVRE DIS BRK tu una basın. Bildirimleri temizleme Alınan bildirimler olay günlü ünde kayıtlıdır ve bunlar görüntülendikten sonra silinebilir. ÇAGRILAR / CEVAPSIZ CAGRI menüsüne girin. B LD R M S L seçene ini i aretleyin ve TAMAM tu una basarak cihazınızın aldı ı bildirimleri silin. B LG Gelen arama ile ilgili olarak a a ıdaki mesajlar gösterilebilir: I ı ın sönmesi için tüm olayları görüntülenmesi gerekmektedir. ÖZEL: Ki i numarasının görülmesini istemiyordur. ULA ILAMIYOR: Telefon ebekesinde bir problem vardır. 21

22 AKSESUARLAR ÇALAR SAAT Bu fonksiyon sayesinde SIXTY cihazınızı çalar saat olarak kullanabilirsiniz. Alarm çalı tı ında seçilen zil tonu sesi 60 saniye boyunca ahize hoparlöründen gelir ve uyarı ekranı gösterilir. Çalar saati açma / kapama AKSESUARLAR / ALARM menüsüne girin. Bilgi ekranında çalar saat durumu gösterilir. ve tu larıyla ETKINLESTIR ya da DEV. DISI BIR seçene ini seçin. Alarm ayarları bilgi ekranı yeni durumu gösterir. Çalar saat zil tonunu de i tirme AKSESUARLAR / ALARM menüsüne girin. ve tu larıyla listeden Z L TONU seçene ini seçip TAMAM tu una basın. stedi iniz zil tonunu seçip Ses tu una basın. ve tu larıyla istedi iniz zil tonunu seçip sesi yükseltebilir ve alçaltabilirsiniz, bundan sonra TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Çalar saat zamanını ayarlama AKSESUARLAR / ALARM menüsüne girin. ve tu larıyla ZAMAN AYARLA seçene ini i aretleyin. Çalar saatin çalaca ı saati girin. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. ZAMANLAYICI Bu menü ile telefonunuzu zamanlayıcı olarak kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı fonksiyonu ayarlanabilmek için devre dı ı olmalıdır. Belirlenen süre geçti inde telefon kutusu 60 saniye boyunca çalar ve alarm ekranı devreye girer. DUR tu una bastı ınızda telefon kutusunun zili durur. Zamanlayıcıyı çalı tırma AKSESUARLAR / ZAMANL. menüsüne girin. Basla tu una basın. Zamanlayıcı süresi önceden belirlenmi se zamanlayıcı do rudan devreye girer. Aksi takdirde, a a ıdaki paragraftaki talimatları uygulayın. 22

23 Zamanlayıcının programlanan süresini de i tirme AKSESUARLAR / ZAMANL. menüsüne girin. Listeden SÜRE AYARLA seçene ini seçip TAMAM tu una basın. stedi iniz süreyi girin. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Zamanlayıcı zil tonunu de i tirme AKSESUARLAR / ZAMANL. menüsüne girin. Listeden Z L TONU seçene ini i aretleyip TAMAM tu una basın. Zil tonu listesi görünür ve ahize zil tonunu çalar. Zil tonunu seçin. Ses tu una basın. ve tu larıyla sesi yükseltin ya da alçaltın. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Zamanlayıcının programlanan süresini gösterme ve gizleme AKSESUARLAR / ZAMANL. menüsüne girin. Listeden GÖRÜNTÜLE seçene ini i aretleyip TAMAM tu una basın. Zamanlayıcı göstermek için Evet, gizlemek için Hayır tu una basın. Geri tu una basın. 23

24 Z L TONLARI Z L TONLARINI DE T RME Bu menü gelen aramalar için zil tonu atamanızı sa lar. Z L TONU / DI ÇAGRI menüsüne girin. SESS Z MODU AÇMA/KAPAMA Sessiz modda telefon zili ve tu takımı sesleri engellenir. Z L TONU / SESSIZ MOD menüsüne girin. SESS Z MOD? mesajı ekrana gelir. Evet tu u ile sessiz moda geçin. stedi iniz zil tonunu seçip. Ses tu una basın. ve tu larıyla zil sesini ayarlayın. Sessiz modu açtı ınızda ahizeniz tüm zamanlayıcı ve alarm türü fonksiyonlarında susturulur. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. B P SES N ETK NLE T RME/DEVRE DI I BIRAKMA Z L TONU / SESLER menüsüne girin. Bip durumunu de i tirmek için Düzelt tu una basın. Ekranda durum de i ir. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. 24

25 AYARLAR TAR H VE SAAT AYARI AYARLAR / TARIH/ZAMAN menüsüne girin. GG/AA/YY formatında tarihi girin. SS/DD formatında saati girin. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. KONTRAST AYARI AYARLAR / KONTRAST menüsüne girin. Be seviyeden olu an kontrast listesi ekrana gelir. ve tu larıyla istedi iniz seviyeyi seçin. Kontrast do rudan ekranda görünür. stedi iniz seviyeye ula tı ınız zaman TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. D L AYARI AYARLAR / D L menüsüne girin. Kullanılan dili gösteren bilgi ekranı gelir. - Ayarları korumak için TAMAM tu una basın. - Ayarları de i tirmek için ve tu larını kullanın. stedi iniz dili seçin. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Ça rı yanıtlama makinesinin mesaj dili telefon diline ba lıdır SESL MESAJ NUMARASI (OPERATÖRE BA LIDIR) Bu özellik siz olmadı ınızda operatörünüzün sesli mesaj servisi ile ça rıları almanızı sa lar. '1' tu unun üstündeki alım göstergesi kırmızı yanarak yeni mesaj alındı ını gösterir ve yeni olay mesajı ekranda gösterilir. Sesli mesaj numarasını de i tirmek için a a ıdaki adımları uygulayın: AYARLAR / SESL MESAJ NO menüsüne girin. Programlanan numara ekranda gösterilir. - Numara do ruysa TAMAM tu una basın. - Numarayı de i tirmek için DÜZENLE tu una basın. 25

26 YASAKLI ÖNEKLER TANIMLAMA - ÇA RI ENGELLEME Telefonunuzda bazı öneklerin kullanımını yasaklayabilirsiniz. Bir önek yasaklandı ında, bu önekle ba layan numaralar aranamaz. AYARLAR/ KISITLAMA menüsüne girin. Düzelt tu una basın. Sesli mesaj servisin kontrol etmek için tu una basılı tutun. ve tu larıyla ÖNEK PABX seçip TAMAM tu una basın. Telefon kodunu girip (varsayılan 0000), TAMAM tu una basın. Konum (tire) seçip TAMAM tu una basın. Tu takımı ile öneki girin (örnek: 06, 08 v.b.). TAMAM tu una basın, TAMAM mesajı ekrana gelir. ve tu larıyla ETKINLESTIR seçene ini i aretleyin. Telefon kodunu girip (varsayılan 0000), TAMAM tu una basın. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. DEMO Bu menü telefonunuzun tu ve zil tonlarının animasyonlarını görmenizi sa lar. AYARLAR / DEMO menüsüne girin. Her tu un animasyonuyla DEMO gösterilir. Bu animasyonda tu una bastı ınızda "DEMO MELOD " gösterilir ve dı ça rı melodisi çalınır. Demoyu durdurmak için Çik tu una basın. GEL M AYARLAR Kutu ayarları Kutuyu kayıt moduna alma Bu özelli i kullanarak GAP ile uyumlu ahizeleri telefonunuza ekleyebilirsiniz. Cihazınızla e lemek istedi iniz ahize e le me modunda olmalıdır. Yapaca ınız i lemler için ahizenizin kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz. SIXTY cihazınıza 5 GAP ile uyumlu ahize kaydedebilirsiniz. 26

27 AYARLAR / GELIS AYAR / BAZ AYARLARI / KAYIT MODU menüsüne girin. KAYIT MODU? mesajı ekranda göründü ünde Evet tu una basın. '1' tu unun üstündeki gösterge hızlıca yanıp sönmeye ba lar. Cihazınızın yakla ık 1 dakika kayıt modunda kalır. Kutudaki tu una basılı tutarak cihazınızı e le me moduna alabilirsiniz Ahize kaydını silme AYARLAR / GELIS AYAR / BAZ AYARLARI / EL SETINI SIL menüsüne girin. Kaydını silece iniz ahizeyi ve tu larıyla seçin. Kayıt silme i lemini onaylamanızı isteyen bir ekran gelir. Evet tu una basarak ahizenin kaydını silin. Ahizenin kutudaki kaydı silinir. Hat ayarları Kutuyu sıfırlama Kutunuzu sıfırladı ınızda tüm parametreler ilk de erlerine döner (fabrika ayarları). AYARLAR / GELIS AYAR / BAZ AYARLARI /BAZI SIFIRLA menüsüne girin. BAZ YEN AD? mesajı ekrana gelir. Evet tu una basın. Kutu kodunu girin. "PROSESSI YENIDEN BASLAT" ve TAMAM mesajları sırayla ekrana gelir. Telefon kutunuz böylece sıfırlanır. Telefon hattınızın ayarlarını de i tirmeden önce operatörünüzle görü erek hattınızla ilgili parametreleri ö renin. ebeke tipini de i tirme Telefonunuz kamu ebekesine ya da özel bir ebekeye (PABX oldu unda) ba lanabilir. Bu özellik telefonunuzu ebeke tipine göre yapılandırmanızı sa lar. AYARLAR / GELIS AYAR / SATIR AYAR / ÖNEK PABX menüsüne girin. Ekranda durum gösterilir. - Durumu korumak için TAMAM tu una basın. - Durumu de i tirmek için DÜZENLE tu una basın. 27

28 TAMAM tu una bastı ınızda ekranda OK yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Çevirme modunu de i tirme Genellikle kullanılan çevirme modu ses frekansıdır. Fla süresini de i tirme Telefonunuzu otomatik özel santrale ba ladı ınızda ya da yurt dı ında kullandı ınızda a a ıdaki özelliklerde telefonunuzu do ru kullanabilmek için fla süresini ayarlamanız gerekebilir: yapılan 2. arama, gelen 2. arama, 3 yönlü arama. Ba lı oldu unuz santralin çevirmeli arama kullanması mümkündür. AYARLAR / GELIS AYAR / SATIR AYAR / ÇEV R menüsüne girin. Mevcut durum ekranda gösterilir. - Durumu korumak için TAMAM tu una basın. - Durumu de i tirmek için DÜZENLE tu una basın. Durum ekranda de i tirilir. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. Do ru fla süresi için servis sa layıcınızla görü tükten sonra a a ıdaki adımları uygulayarak fla süresini ayarlayın: AYARLAR / GELIS AYAR / SATIR AYAR / YANIP SÖNME menüsüne girin. Fla süresi bilgi ekranında gösterilir. - Süreyi de i tirmek istemiyorsanız TAMAM tu una basın. - Süreyi de i tirmek için Düzelt tu una basın. Yeni süreyi seçin. Varsayılan çevirme modu tonludur. TAMAM tu una bastı ınızda ekranda TAMAM yazısı görünür. Önceki menüye dönmek için Geri tu una basın. 28

IR SPOT LAMBA CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU

IR SPOT LAMBA CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU CAS323-100 IR SPOT LAMBA KULLANIM KILAVUZU 1 2 IR IP Kamera CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387

EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387 EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387 Özellikler: 1/3 Sony EX-view HADⅡ CCD, 700TVL 30 Adet,IR Mesafe:50m 4-9mm Değişken odaklı Lens Kablo Kesilmesini önlemek için 3-eksenli

Detaylı

Bu klavuz beş modeli (SFR-322 SFR-331 SFR-332 SFR-605 SFR-705) kapsar. EVEREST 420 tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-322

Bu klavuz beş modeli (SFR-322 SFR-331 SFR-332 SFR-605 SFR-705) kapsar. EVEREST 420 tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-322 : SFR-322 1/3 Renkli Sharp CCD, 420TVL CDS Işık Kontrol Tasarımı. IR Parça Değiştirme ve Parlaklığın Kontrolü için Otomatik Işık Test. 30 adet Φ5,IR Mesafesi:30M. Video İşlevsel Görüntü Sensörü Tarama

Detaylı

Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU

Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU 1 2 Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.355.48.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr ANKARA

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi TTC306 KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU)

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ MODEL: Ttec Plus TTC 106 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA210 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA210 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

CKB423-A55 KULLANIM KILAVUZU

CKB423-A55 KULLANIM KILAVUZU CKB423-A55 IR Kamera KULLANIM KILAVUZU 1 2 CKB423-A55 IR Kamera KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr ANKARA

Detaylı

MBA-42 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU

MBA-42 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU MBA-42 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU MBA-42 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek MBA-42 multibus interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

TK-120 Duvartipi Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TK-120 Duvartipi Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-120 Duvartipi Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi ĐÇĐNDEKĐLER 1. Ttec Plus TK-120 Hakkında....... 3 2. Paket Đçeriği.... 3 3. Kullanım Kılavuzu.... 3 4. Paketten Çıkarma.... 3 5. Telefonun

Detaylı

PlayVision HDA-51A TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

PlayVision HDA-51A TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU PlayVision HDA-51A TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU Değerli müşterilerimiz, ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. HD51-A isimli ürünümüz, optik ve koaksiyel girişi olmayan amplifikatörler

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

TK-4010 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TK-4010 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-4010 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi ĐÇĐNDEKĐLER 1. TTEC Plus TK-4010 Hakkında....... 3 2. Paket Đçeriği.... 3 3. Kullanım Kılavuzu.... 3 4. Paketten Çıkarma.... 3 5. Telefonun

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

TTC M001 USB OPTİK MOUSE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ

TTC M001 USB OPTİK MOUSE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ TTC M001 USB OPTİK MOUSE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı ısı kaynaklarından

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI 1) Cihazın uzun yıllar sorunsuz çalışması için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 2) Cihazın kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır. 3) Yangın ve elektrik çarpmalarını

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ KABLOSUZ MANYETİK KONTAK MARKA: MODEL: AMC CM 400 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK TİC LTD. ŞTİ. PERPA TİCARET MERKEZİ, A BLOK, KAT: 5 NO:112-114,

Detaylı

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU Eylül 201 1. Giriş Kullandığınız ürün yüksek teknolojiyi kullanarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür. Bu gelişmiş teknolojili sistem size, karışık kodları ezberlemek

Detaylı

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR Altyapı kablolamasında CAT5 kablo alt yapısı kullanılır. Dış cephe ölçüsü 390 x 140 mm dir. Arka kasa ölçüsü 350 x 120 x 48 mm dir Daire numaraları, 2 haneli,

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387

EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387 EVEREST 700tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-387 Özellikler: 1/3 Sony EX-view HADⅡ CCD, 700TVL 30 Adet,IR Mesafe:50m 4-9mm Değişken odaklı Lens Kablo Kesilmesini önlemek için 3-eksenli

Detaylı

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği Görüntülü Kapı Zili Kayıt ve izleme özelliği SD kart kullanabilme özelliği Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu AYP223BE Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz!! Genel Özellikler Görüntülü kapı

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

TTC K002 PS2 BİLGİSAYAR MULTİMEDYA KLAVYE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ

TTC K002 PS2 BİLGİSAYAR MULTİMEDYA KLAVYE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ TTC K002 PS2 BİLGİSAYAR MULTİMEDYA KLAVYE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

BT220 HEADSET. Ürün bilgileri 1 Şarj bağlantısı 2 + düğmesi 3 - düğmesi 4 İşlev göstergesi (mavi) 5 Pil göstergesi (kırmızı)

BT220 HEADSET. Ürün bilgileri 1 Şarj bağlantısı 2 + düğmesi 3 - düğmesi 4 İşlev göstergesi (mavi) 5 Pil göstergesi (kırmızı) Ürün bilgileri 1 Şarj bağlantısı 2 + düğmesi 3 - düğmesi 4 İşlev göstergesi (mavi) 5 Pil göstergesi (kırmızı) 6 Kulaklık fişi 7 Mikrofon 8 Kulaklık klipsi 9 Şarj göstergesi (kırmızı) 10 Güç göstergesi

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

EVEREST 700 tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-380

EVEREST 700 tvl Su geçirmez CCD Kamera Kullanım Klavuzu Model No: SFR-380 Model No: SFR-380 1/3 Sony Süper HAD II CCD, 700TVL Sony Effio-E Chipset, OSD li CDS Işık Kontrol Tasarımı. IR Parçaların Aktarılması ve Parlaklığının kontrolü için Otomatik Işık Testi Alüminyum Plakalı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Kısa Kullanım Kılavuzu

Kısa Kullanım Kılavuzu D140 D145 Kısa Kullanım Kılavuzu Kablosuz Telefon Telesekreterli kablosuz telefon Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Önemli güvenlik talimatları Uyarı

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

CUBE EFES KULLANIM KILAVUZU

CUBE EFES KULLANIM KILAVUZU Lütfen öncelikle bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, MAS İnterkom ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürünü

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 Oluşturma Tarihi: 24/01/2017 Versiyon 1.1 2 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1 Teslimat İçeriği... 3 2 Güvenlik Notları... 3 3 Teknik Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 5 Talimatlar...

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D120. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D120. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D120 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları Ürn.No. 91-19000 D D 1! 1) B H c G F J 2x AA E I G e i Genel Uyarı Boğulma tehlikesi: Bu ürün çocukların yutabileceği küçük parçaları içerir. Bu durum bir boğulma

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TTC S204 2.0 MULTIMEDYA HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Ürününüzü kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Ürününüzü ısı kaynaklarından

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D6050. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D6050. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D6050 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

FIRST SAFİR KULLANMA KILAVUZU

FIRST SAFİR KULLANMA KILAVUZU FIRST SAFİR KULLANMA KILAVUZU Aralık 0 FIRST SAFİR KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER. Giriş.... Önemli Uyarılar.... Servis Gerektiren Arıza Durumları.... Sistem Özellikleri.... Cihaza Genel Bakış.... Cihazı

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D150. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D150. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D150 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ... 2 JABRA SPEAK 510'A GENEL BAKIŞ... 3 BAĞLANMA... 5 JABRA SPEAK 510'UN KULLANIMI... 8 DESTEK.... 11 TEKNİK ÖZELLİKLER... 12 1 HOŞ GELDİNİZ Jabra

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Akıllı Zarafet D4501B/38

Akıllı Zarafet D4501B/38 Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Kablosuz telefon 4,6 cm ekran/beyaz arka ışıklı Ahize hoparlörü D4501B/38 Akıllı Zarafet Modern tasarıma ve birinci sınıf kaplamaya sahip bu zarif ve şık

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız SRP3011. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız SRP3011. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın SRP3011 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Evrensel uzaktan

Detaylı

JABRA PRO 935. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Kullanım Kılavuzu jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/ S'nin tescilli markasıdır. Buraya dahil edilmiş olan tüm diğer tescilli markalar ilgili sahiplerinin

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı