Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz"

Transkript

1 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008 Y l: 18 Say : 81 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Yaz s 3. sayfada BAfiYAZI Bencilli i yenmek ve umudu yeflertmek... Bizler mühendisiz ve toplumun ayd nl k yüzüyüz diyoruz. Unutmamak gerekir ki mühendislikte sorunlar çözerken izledi imiz yol, her ayr nt n n bütünün bir parças oldu unu bilerek hareket etmektir. Yani sistemi oluflturan parçalar n her etkileflimi sistemi etkiledi i gibi sistemdeki her yanl fl da en küçük parçay etkiler. Yaz s 2. sayfada

2 BAfiYAZI Bencilli i yenmek ve umudu yeflertmek... Baz zamanlar insan umutsuzlu a düfler, yaln z kald n san r. Ve bu ruh hali s radanlaflt kça hayat kontrol edememeye ve edilgen olmaya bafllan r. De ersizlik duygusu gününü kurtarma çabas ndaki bencillik olgusuyla kar fl r. nsana ait bütün güzel de erler sadece birer ambalaj olur ak p giden hayatta. flte tam da günümüz dünyas n n tarifi. Umutsuz, edilgen ve ezilen. Sorgulamadan ve baflkald r dan uzak. K sacas insanl k onuru ayaklar alt nda. Bizler mühendisiz ve toplumun ayd nl k yüzüyüz diyoruz. Unutmamak gerekir ki mühendislikte sorunlar çözerken izledi imiz yol, her ayr nt n n bütünün bir parças oldu unu bilerek hareket etmektir. Yani sistemi oluflturan parçalar n her etkileflimi sistemi etkiledi i gibi sistemdeki her yanl flta en küçük parçay etkiler. Bundan önceki bültenimizde Türkiye nin flu anki durumunu, yak n tarihteki geliflmeleri ve günümüze yans malar n oldukça somut ve detayl bir flekilde anlatm flt k. Söylediklerimizin, halk n ve insan n gerçekten seven herkesin y llard r söyledi i fleylerden hiçbir fark yok. Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Su kaynaklar n n tükenmekte, bilimsel gerçekler ve projeler yerine dualar n tercih edildi i kurtulufl yollar aranmakta. Alt n flirketlerinin zenginli ine zenginlik katmak için dünyan n en güzel ekolojileri katledilmekte, sadece birkaç a aç kestik diyerek halk na yalan atan yetkililerle birlikte. Neredeyse her hafta bir iflçi ölmekte, maliyeti daha ucuza gelmesi için önlem al nmam fl tersanelerde, piflkince ayn zihniyet ölümlere provokasyon demekte. Her gün yaflanan cinayetler, açl ktan ölenler, her an yaflanan toplumsal cinnetler ve tecavüzler çinizi bu kadar karartmak istemezdik tabi. Belki de bu kadar sorgulamak yanl flt r. Ama unutmamak gerekir, mühendislerin ülkesini ve insan n düflünmesi, gerçekler için mücadele etmesi gerekir. Son zamanlarda yaflanan derin devlet yada siyasi islam n eski derin devlet i çökertip kendi derin devlet ini yaratma çabas asl na bakarsan z bir çok gerçe i gözler önüne seriyor. Bir tarafta demokrasiyi darbeler ve kal plar içinde s n rl, binlerce insan m z yok etmifl anlay fl ile di er tarafta özünde sadece bencil ç karlar n oldu u, amac için her yolu deneyen karanl k ve yobaz bir anlay fl.. Aralar nda geçen iktidar mücadelesinin küresel sermaye için sadece kendine en çok faydas olan desteklemek, belli dönemlerde güçlendirmekten baflka bir yöntem kalm yor. Yani kazanan hep küresel sermaye ve ç karlar. Kaybeden ise eme i ile geçinen insanlar. Futbol maçlar yla, yar flma programlar ve dizilerle, türban özgürlü ü! ve laiklik tart flmalar ile kendimize o kadar yabanc laflt r ld k ki; dünyan n en pahal akaryak t n kullanmam z ve iki kat na ç kan ekmek fiyat ile yaflam flartlar m z n her gün daha da kötüye gitmesine ald r fl etmiyoruz. Uyuflturucunun aç k aç k sat ld, futbol maçlar sonras nda savafl alan haline getirip birbirlerini b çaklad klar, kapkaç n s radanlaflt, k sacas her türlü suçun ifllenmesine göz yumuldu u Taksim Meydan nda dünyan n her yerinde emekçiler taraf ndan coflkuyla kutlan lan 1 May s günü, iktidar n emekçiye çok sert ve ac mas zca sald r s ile kutlanamam flt r. Her alanda insanl k ad na kaybedilen de erleri korumaya çal flanlar, Taksim alan nda insanl k de erlerini kaybetmifllerin sald r s na u ram flt r. Çünkü iktidar n ve sermayenin tek düflman onlard r. Her yan m z saran bu olumsuz havan n önemli ayr nt lar na k saca de inmek istedik. Hayat, bütünüyle elimizin alt ndan ak yor. Belki bunlar n hepsinin fark nday z. Ama önemli olan fark nda oldu unu hissettirmektir. herkesin, gerçe in kendisine yetecek kadar ile ilgilendi i bir dünyada gerçek ne ifle yarar ki demifl flair. Yani bencillik Bundan dolay hepimizin ilk görevi bu bencilli i yenerek gerçe i göstermek ve umudu yeflertmektir... 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

3 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Odam z n 41. Dönem Ola an Genel Kurulu Nisan 2008 tarihlerinde Ankara da gerçeklefltirildi. 491 delegasyondan 422 delegenin kat l m yla gerçeklefltirilen 41.dönem Genel Kurulun ilk günü görüflmeler geç saatlerde tamamland. Genel Kurul kinci gün Oda Lokaline kurulan sand klarda oy verilmesiyle son buldu. DS Konferans salonunda 19 Nisan 2008 tarihinde sabah saat da bafllayan Genel Kurul da Divan Kurulu, Baflkan Nam k GAZ O - LU, Baflkan Yard mc s Talip KI- RAN ve yazman olarak Özkan TA- LAY ve Pervin fiah N den oluflturuldu. Aç l fl konuflmalar s ras ile Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, meslektafl m z Gaziantep Milletvekili Yaflar A YÜZ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki ADLI taraf ndan yap ld. Ayr ca bu bölümde Ali Fahri Özten ö renciler ad na brahim OKUT- MUfiTUR k sa bir sunum yapt. TMMOB Baflkan Mehmet SO AN- CI n n mesaj divan taraf ndan okundu. Oda çal flma raporunun sunumuna geçilmeden önce mali ifller ve bütçe uygulama ile sonuç bildirgesi komisyonu belirlendi. Çal flma Raporunu genel sekreter Ertu rul CANDAfi, Mali Raporu ise genel sayman Asiye Ülkü Kutlu sundular. Çal flma Raporunun görüflülmesi bölümünde Celal BEfi KTEPE, Erdal KÖKTÜRK, brahim ER fi R, Yusuf B LEN, Temel ÖZTÜRK, lhami OKUDAN, Nihat fiah N, Hüseyin ÜLKÜ, Taylan ÖCALAN görüfllerini dile getirdiler. Yönetim Kurulu ad na Genel baflkan Ali Fahri ÖZTEN dile getirilen sorular ve elefltirileri yan tlad. Oda Genel Kurulumuzun bilim ve insanl k ad na, mesle imiz ve ülke- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

4 miz ad na baflar l geçmesi die iyle konuflmas na bafllayan ÖZTEN devam eden konuflmas nda;...genel Merkez yönetim kurulu olarak, 40' nc dönem çal flma süreci içerisinde birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte paylaflma anlay fl çerçevesinde Odam z birimlerinde görev yapan de erli arkadafllar m za ve bizlerden destek ve katk s n hiçbir zaman esirgemeyen tüm güzel insanlara öncelikle teflekkürü borç biliyoruz. Say n ÖZTEN konuflmas nda ayr ca; Tapu ve Köy kanunu, Do rudan Yabanc Yat r mlar Kanunu, Turizmi Teflvik Kanunu, Mera Alanlar, Orman Alanlar m z, Dönüflüm Alanlar / Kentsel Dönüflüm, Belediyeler Kanunu ve ller Bankas, Tapu ve Kadastro Çal flmalar, Toplulaflt rma Tüzü ü, Toprak Koruma Ve Arazi Kullan m Kanunu, Kamu hale Yasas, Kamulaflt rma Davalar nda Bilirkiflilik, Mühendis ve Mimarlar n özlük ve ekonomik haklar, Sosyal Sigortalar Yasas, CBS konular na iliflkin geliflmeleri ve Odam z görüfl ve çal flmalar n dile getirdi. Ve konuflmas na flöyle devam etti;...anayasalar bir nevi toplumsal sözleflmelerdir. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin görüfl ve düflüncelerinin anayasa yapma sürecinde dikkate al nmas gerekir. brahim Okutmufltur, ö renci komisyonu ad na gerçeklefltirilen sunum s ras nda Farkl toplumsal katmanlar n aktif özneler konumunda olmas gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki anayasa tart flmalar basit birer hukuk tart flmas de il aksine bir sistem tart flmas d r. Halk n, söz, yetki ve karar sahibi olaca, insan haklar üzerine kurulu, insan odakl, halk kucaklayan; eflitlikçi, özgürlükçü, fleffaf, geliflime aç k, ücretsiz e itim, sa l k, ifl güvencesi, konut ve yaflam hakk, sa l kl bir çevre, dini simgelerin politikaya araç yap - lamayaca, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini düzenleyecek bir anayasa yap lmas kaç n lmaz olmal d r. Bu ülkenin bütün sorunlar na ve s k nt lar na ba ms zl ktan, özgür- brahim Eriflir... lükten, bar fltan, demokrasiden, emekten ve emekçiden yana çözümler getirmek konusunda taraf oldu umuzu bir kez daha ifade ediyoruz. ki y l boyunca çal flmalar - m za katk ve destek veren, bizleri bizlerden daha iyi anlayan sevgili güzel dostlara, yaz l ya da sözlü elefltirileri ve önerileri ile yolumuzu ayd nlatan, bizleri daima diri tutan tüm arkadafllara selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Gün yan yana, omuz omuza durma günüdür. Gün ayd nl k gelecek için birlikte çal flma ve mücadele etme günüdür. Baflka bir dünya mümkün diyerek güneflli güzel günlere yürürken herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz. HKMO Yönetim kurulu ve genel kurul divan yanyana 4 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

5 Selam olsun emperyalizme, gericili e, flovenizme, faflizme ve neo liberal politikalara karfl direnenlere, selam olsun özgürlükçü, eflitlikçi, demokratik, laik ve ba ms z Türkiye ye. fieklinde tamamlad. Genel Kurul akflam geç saatlere kadar sürdü. Sonuç bildirgesinin okunmas - n n ard ndan sona eren Genel Kuru tüm delegasyonun kat l m yla gerçekleflen akflam yeme i ile noktaland. kinci gün yap lan seçimlere Oda Yönetim Kurulu için iki liste ile girildi. Afla da belirtilen liste fleklinde seçim sonuçland. TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI YÖNET M KURULU AS L ÜYELER Ali Fahri ÖZTEN Fazl Yaflar ÇET NTAfi Ertu rul CANDAfi Ufuk Serdar NC Timur Bilinç BATUR Asiye Ülkü KUTLU Özkan TALAY YÖNET M KURULU YEDEK ÜYELER Ayhan B NGÖL Hüseyin GÜL Melik SARAÇ Hüseyin Ülkü Mustafa ERDO AN Feriha YAMAN Yusuf Ç ÇEK Cevdet ACAR ONUR KURULU AS L ÜYELER Fikret NERG Z lyas OSMANA AO LU Halil ERKAYA Halil KAYNARCA Suat ATAY ONUR KURULU YEDEK ÜYELER Talip KIRAN Mehmet KUTLU Faruk ÖZTÜRK Ayhan DEVEC Servet KARAMAN DENETLEME KURULU AS L ÜYELER Ümit D KER Mehmet Ali AKGÜL Atila KARAÇELEB Gürkan ÖZ Zafer BEYD LL Sebahattin BEKTAfi Önder Serkan ATAGÜN DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER Recep VAD Y lmaz HASANÇEB Erhan ULUGÖL Fikri HAfiAL Hüseyin MERCAN Erdem TUNA Pervin fiah N TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELER Hasan Yaflar ARKAYIN TMMOB DENETLEME KURULU ÜYELER Yusuf Ziya DEM R TMMOB YÖNET M KURULU ÜYELER Nail GÜLER Mehmet ARSLAN Cengiz DA DELEN AYDIN TEMS LC L G M Z Z YARET ETT K 31 Mart 2008 Pazartesi günü Ayd n l Temsilcili i ziyareti yap ld. Yönetim Kurulundan Baflkan Muhittin SELV TOPU, II.Baflkan Servet ALABALIK, Yazman Lütfi ÜNAL, Sayman brahim AYKOL, Selçuk SAVCI ve Ömer GÜNGÖRMÜfi ün kat ld temsilcilik ziyaretinde Ayd n linde faaliyet gösteren üyelerimiz ile bir araya gelindi ve temsilcilik çal flmalar hakk nda temsilci yard mc s Ahmet Mahir CAN dan bilgiler al nd. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

6 TMMOB KK 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü Etkinli i Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli ine (TMMOB) ba l Odalar n zmir Birimleri 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günün Tepekule Kongre Merkezi Anadolu Salonunda gerçekleflti. KADAV dan (Kad nlarla Dayan flma Vakf ) Serap Güre nin Kad n Üzerinden Siyaset; E itimde ve istihdamda kad n gerçe i konulu söyleflisinini ard ndan Ezginin Günlü ü Dinletisi gerçeklefltirdi. Dünya Emekçi Kad nlar Gününde TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulunun Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde organize etti i Ezginin Günlü ü konseri grubun hayranlar na unutulmaz bir gece yaflatt. Bini aflk n seyircinin kat ld dinletide 25. sanat y l n kutlayan grup zmir de gördü ü ilgiden son derece memnun kald. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu ad na konuflan Makina Mühendisi Selda Ünver mühendis, mimar ve flehir planc s kad n üyeler olarak tüm kad nlar n birlik, mücadele ve dayan flma günlerini kutlad klar n söyledi. Kad nlar n ülkemizde ve dünyada ciddi sorunlar yaflad n belirten Ünver, biz bu sorunlar n çözümde kad n dayan flmas n n önemli oldu una inan yoruz. Birlikte mücadele etti- imiz zaman, sorunlar m za çözüm üretmekle görevli olan siyasi irade ve yöneticiler de harekete geçmek zorunda kalacakt r. Kad nlar m z n sorunlar, ülkemizin içinde bulundu u sorunlardan ayr düflünülemez. O yüzden biz eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kurallar yla ifllemesini talep ediyoruz. Bu olmadan ne kad nlar m z n ne de toplumumuzun özgür olabilece- ine inanm yoruz. dedi. Ünver TMMOB nin kad n üyelerinin ortak bildirilerinde yer alan taleplerini okudu. 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

7 Coflku içinde geçen konserin sonunda Ezginin Günlü ü grubu çiçeklerle u urland... Dünya Emekçi Kad nlar Gününüz Kutlu Olsun Eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti istiyoruz: özgürlükçü, eflitlikçi, ça dafl, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti tüm kurum ve kurallar yla ifller ve ifllevsel hale gelmeden ne toplum ne de kad n özgür olamayacakt r Ülkemizde kad n sorunlar n n çözümünde, kad n eflit ve özgür birey konumuna getirecek yasal düzenlemeler ve uygulamalar bir an önce toplum sath nda ele al nmal d r. Biliyoruz ki ülkemizde özgürlükçü, eflitlikçi, ça dafl, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti tüm kurum ve kurallar yla ifller ve ifllevsel hale gelmeden ne toplum ne de kad n özgür olamayacakt r. O yüzden afla daki taleplerimiz AC L VE VAZGEÇ LMEZD R; Düflünce ve ifade özgürlü ünün önündeki tüm engeller kald r lmal ; 12 Eylül Anayasas parça bafl ve siyasi amaçl olarak de il, tüm yurttafllar n kat l m yla, ça dafl, eflitlikçi, demokratik, özgürlükçü bir Türkiye yaratma hedefinde topyekün de- ifltirilmedir. Din, dil, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, s n f, mezhep vb. her türlü ayr mc l k ortadan kald r lmal, devletin yasalarla ve uygulamalarla kad n haklar n ve bütün özgürlükleri güvence alt na ald bir Türkiye yarat lmal d r. Siyasi Partiler Yasas siyasi yaflama kad n kat l - m n art racak yönde de ifltirilerek, adayl klarda en az % 30 oran nda kad n kotas uygulamas yaflama geçirilmelidir. Ülkemizde güçler ayr l ilkesi yaflama geçirilerek, yasama- yürütme ve yarg ba ms zl tam olarak sa lanmal d r. Üniversiteler özerk ve demokratik olmal, YÖK kald r lmal d r. Krefl ve anaokulu dahil e itim ve sa l k hizmetleri paras z olmal, zorunlu e itim 11 y la ç kar lmal ; zorunlu din dersleri kald r lmad r. E itim bilimsel olmad r. mam Hatip Liseleri yaln zca imam ihtiyac na cevap verecek say ya indirilmeli, k z ö renci kayd yap lmamal d r. mam hatip mezunlar n n yüksek ö renimle iliflkileri tamamen kesilerek e itimde birlik yeniden sa lanmal d r. Diyanet flleri Baflkanl kald r larak bütçesi e itim ve sa l a tahsis edilmelidir. Devletin ve siyasi iktidar n tüm inanç ve dinlere eflit mesafede durmas kesinlikle sa lanmal d r. K z çocuklar n n temel e itimleri ailelerin keyfine b rak lmamal, e itimde f rsat eflitli inin sa lanmas yönünde acilen devlet politikalar oluflturulmal d r. Kad na fliddet suçlar ve nefret suçlar en a r cezalara çarpt r larak cayd r c l klar sa lanmal, töre, namus, genel ahlak vb. gerekçeler hiçbir flekilde hafifletici neden say lmamal d r. Kad n, töre, ahlak ve din gerekçeli bask ve ayr mc l ktan kurtar lmal d r. Do al kaynaklar m z ve çevre korunarak kamu yarar n esas alan ulusal planlamalarla ülkemiz yarar na de erlendirilmelidir. Talan ve ya ma noktas na ulaflan özellefltirmelere son verilmeli, kad nlar m z iki kez ezen iflsizlik ve yoksullu un önüne geçilmelidir. Bugünümüzü karartarak gelece imizi güvenliksizlefltiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas acilen geri çekilmelidir. Yerine sosyal hukuk devletini ve insan esas alan bir yasa haz rlanmal d r. Kad n istihdam politikalar gelifltirilmeli, kad nlar n annelikle ifl yaflam n birlikte sürdürebilecekleri yasal düzenlemeler yap lmal d r. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

8 Halk m z yapay tart flmalarla bölerek ülkemize zarar veren, özgürlük ve demokrasi kavramlar n türban ve baflörtüsüne indirgeyen ufuksuz siyaset anlay fl bu siyaseti güden tüm taraflarca bir an önce terk edilmelidir. Halk m z din ve milliyetçilik çizgilerinde bölmeye yönelik her türlü politikaya son verilmelidir. Toplumsal zeminde demokrasi ve bar fl kültürünü güçlendirecek politikalar ivedilikle yaflama geçirilmeli, Kürt sorununun bar flç yollarla çözümü için ad m at lmal d r. Ça r m z meslektafllar m za, köyde ve kentte yaflayan tüm kad nlarad r; Haklar m z n bilincinde olal m, haklar m za sahip ç kal m. Yaflam n her alan nda kad n politikas n gelifltirmek için mücadele edelim. Susmayal m. Kad n n insan haklar na giden yolu özgürlükçü, eflitlikçi, ça dafl, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve ba ms z Türkiye mücadelesiyle açal m. Kad nlar n birlik, mücadele ve dayan flma günü 8 Mart hepimize kutlu olsun. DÜNYA'DA VE ÜLKEM ZDE YAPILAN ARAfiTIRMALAR KADIN SORUNLARINI BEL- GEL YOR DÜNYADA; Dünyadaki tüm yoksullar n en az %70'i kad nd r. Kad nlar Dünya'daki toplam gelirin ancak %10'una, mal varl n n ise yaln zca %1'ine sahipler. Dünyada her 5 kad ndan birisi iflkence görüyor. ÜLKEM ZDE; Her üç kad ndan biri fliddete maruz kal yor. Her 10 kad ndan 9'u Hakl görülebilecek dayak yoktur diyor. Ö renim düzeyi düfltükçe fiziksel fliddet gören kad nlar n say s art yor. Kad nlar n %70 ila %85'i fliddetin aile içinde önlenemeyece ini düflünüyor ve devleti göreve ça r yor. Türkiye'de kad nlar n %40' görücü usulüyle evleniyor. %30'u dini nikahla, %20'si nikahs z yafl yor. Y lda yaklafl k kad n anne olmak isterken hayat n kaybediyor. Kad nlar n yüzde 45'i do um kontrolü uygulam yor. Yüzde 64'ü hamilelik döneminde doktor yüzü görmüyor. Yüzde 65'i eve gelen konu a görünmüyor. Bu özellikle k rsal kesimde çok yayg n. Her gün 1 kad n töre ve namus cinayetine kurban gidiyor ya da intihar etmek zorunda b rak l - yor. Kad nlar erkeklerin elindeki denetimsiz silahlar n kurban oluyor. Öldürülen her 100 kad ndan 90'n n n katili kocas. Ülkemizdeki kad nlar n 19.7 si okuma yazma bilmiyor. Bu oran k rsalda %28,6'ya; Güneydo u Anadolu'da ise % 46,3'e ulafl yor. Ülkemizde kad nlar n sadece %3.9'u üniversite mezunu. Ülkemizde kad nlar n iflgücüne kat lma oran %25.4 Ülkemizde çal flan kad nlar n %79'u sosyal sigorta güvencesinden yoksun. Ülkemizde kad nlar erkeklere oranla %25-50 daha az ücretle çal flt r lmaktad r. TBMM'de kad n milletvekili oran %9.1'dir. AB ülkelerinde ise bu oran % 23'tür. Belediye Meclislerinde kad n temsil oran m z %2.42'dir. AB ülkelerinde bu oran %25'tir. Kad nlar n sivil toplum örgütlerine üye kat l - m yüzde 24, partilere yüzde 13, sendikalara ise yüzde 6 civar ndad r. Kad nlar n %80'i ev ifllerinin efller aras nda eflit paylafl lmas gerekti ini düflünmektedir. Kad nlar n %87'si ev d fl nda istedikleri iflte çal flabilmesini istemektedir. Kad nlar n %84'ü kazand klar paray kendi tercihleri do rultusunda harcayabilmek istiyor. Kad nlar n hemen hepsi (%97'si) k z çocuklar n n en az sekiz y ll k e itim almas n istiyor. KAYNAKLAR: Uluslararas Af Örgütü Raporlar, BM Kalk nma Program Raporlar, Prof. Dr. Yeflim Arat ve Dr. Ayflegül Alt nay' n Kad na fiiddet Araflt rmas. TMMOB ZM R L KOORD NASYON KURULU ADINA MÜHEND S, M MAR, fieh R PLANCISI KADIN ÜYELER 8 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

9 TMMOB KK Kad n Üyeler Çal flma Grubu Kuruldu Eflitsizli i ortadan kald rmak için... TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu bünyesinde TMMOB Kad n Üyeler Çal flma Grubu oluflturuldu. TMMOB zmir Oda birimleri yönetim kurullar nda ve komisyonlar nda görev alan 34 mühendis, mimar ve flehir planc s kad n üyenin önerisi ile oluflturulan grup, ilk toplant s n 16 Nisan da Tepekule de gerçeklefltirerek çal flmalar na bafllad. zmir de 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Gününü ilk kez ortak bir organizasyonla kutlayan TMMOB Odalar na üye mühendis, mimar ve flehir planc s kad nlar, çal flmalar n bir komisyon kapsam nda devam ettirme iste i ile TMMOB KK bünyesinde Kad n Üyeler Çal flma Grubu kurulmas n önerdi. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu 9 Nisan 2008 tarihinde yapt toplant s nda 3 No lu karar ile TMMOB Kad n Üyeler Çal flma Grubunun kurulmas n ve sekreteryas n n Makina Mühendisleri Odas zmir fiubesi taraf ndan yürütülmesini kararlaflt rd. TMMOB Kad n Üyeler Çal flma Grubu ilk toplant s - n 16 Nisan 2008 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçeklefltirdi. Toplant da grubun çal flma yöntemi, sekreteryas ve sözcüleri belirlendi. TMMOB KK Kad n Üyeler Çal flma Grubunun döneminde sözcülü- ünü Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Selda Ünver in yürütmesine, Elektrik Mühendisleri Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Hacer fiekerci Öztura n n sözcü yard mc l n üstlenmesine, sekreterya görevini Makina Mühendisleri Odas zmir fiubesinden Ferda Yamanlar ve Sibel Atar n yürütmesine, ayr ca sekreteryada görev yapan üyelerin TMMOB KK toplant lar na kat lmalar na karar verildi. TMMMOB Kad n Çal flma Grubunun ortaklafla kaleme ald ve grubun kurulufl gerekçesi, amaç ve vizyonunu tan mlayan metinde özetle flöyle denildi; Kad nlar, çal flma ve toplumsal yaflamda, erkeklere oranla cinsiyetlerine ba l olarak farkl konular- da olumsuz anlay fl, davran fl ve tutumlarla karfl laflmaktad r. Ülkemizde özellikle son y llarda kad nlar n toplum içindeki ekonomik, kültürel ve sosyal etkinli i siyasi iktidar n bilinçli politikalar ile sürekli azalt lmaktad r. Dinin ve muhafazakar feodal kültürün bask s ile kad n örtünmeye ve evine kapanmaya zorlanmaktad r. Ülkemizde kad nlar n e itim, istihdam ve sosyal yaflama kat l m oranlar ve bu oranlarda son y llarda görülen düflüfl bunun en aç k göstergesidir. Kad n n sosyal statüsü, e itim ve istihdam aç s ndan ülkemiz ne yaz k ki 3. Dünya ülkeleri aras nda yer almaktad r. Meslek alan m za bakt m zda ise, kad nlar n özellikle teknik meslek alanlar nda yer alamad, mühendislik, mimarl k, flehir planc l gibi meslekleri seçen az say da kad n n da bu mesleklerde büyük mücadeleler vererek kendini kabul ettirebildi i, bir ço unun ifl yaflam ndan uzaklaflmak ve/ veya meslekleriyle ilgisiz alanlarda çal flmak zorunda kald klar n görmekteyiz. Biz, TMMOB ne ba l Odalar n kad n üyeleri olarak bu olumsuz tablolar karfl s nda hem meslektafl hem de ayd n sorumlulu umuzu yerine getirmek üzere çal flmalar yapabilmek için TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu bünyesinde KADIN ÜYELER KOM SYONU oluflturulmas n önerdik. Grubun kurulufl amac ise flöyle özetlendi; Mühendis, mimar, flehir planc s kad nlar n meslek alanlar nda, Oda çal flmalar nda ve Oda organlar na kat l mda say ve etkinliklerini art rmak; kad n bilincinin geliflmesine destek olacak etkinlikler düzenlemek; meslek alan m zdaki kad nlar n mesleki, sosyal, kültürel, dayan flmas n sa layacak yönde projeler oluflturmak. Gerekti inde TMMOB çal flma ilkeleri ve Kad n Üyeler Çal flma grubu amaç ve ilkeleri do rultusunda di er sivil toplum ve meslek kurulufllar ile iflbirli i içinde ortak projeler üreterek yaflama geçirmektir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

10 Oda yöneticileri Tan flma Kokteylinde Bulufltu TMMOB Odalar n n yeni yöneticileri Tepekule de düzenlenen tan flma kokteylinde bir araya geldiler. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulunu oluflturan 18 Odan n yeni yönetim kurulu üyeleri 20 Mart 2008 tarihinde Tepekule Özel Günler Salonunda düzenlenen kokteylde bir araya geldiler. TMMOB KK Sekreteri Ferdan Çiftçi, tan flma buluflmalar - n n kurumsal birlikteli i güçlendiren bir etkisi oldu unu belirterek kat lan üyelere ve organizasyonun gerçekleflmesinde destek veren Makine Mühendisleri Odas na teflekkür etti. Ferdan Çiftçi özetle flunlar söyledi; Ülkemizin güçlü meslek örgütlerinden TMMOB, 54 y l geride b rakan kurumsall ile bugüne kadar dayan flma içinde birçok eylemi gerçeklefltirdi. Son olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas n n geri çekilmesi için zmir de yap lan eyleme en genifl kat l ml desteklerden birini verdik. Bu önemli destek için tüm üyelerimize teflekkür ediyorum. Ayr ca TMMOB, 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Gününü zmir de ilk kez ortak bir etkinlikle kutlad. Etkinli e binden fazla üyemiz ve zmirliler kat ld lar. Bu etkinli in düzenlemesinde ve baflar yla gerçekleflmesinde görev alan kad n üyelerimize teflekkür ediyorum ve kutluyorum. TMMOB nin zmir deki Odalar, bundan sonra da meslek, meslektafl, kent ve toplum sorunlar na çözüm önerilerini, kamu yarar esas yla üretmeye ve uzmanl k alanlar ndan yaflama müdahil olmaya devam edecektir. HKMO zmir fiube Baflkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, tan flma kokteylinde... YÜKSEL ÇAKMUR'UN ODAMIZI Z YARET 4 Mart 2008 tarihinde zmir eski Milletvekili, Gençlik ve Spor Eski Bakan ve Büyükflehir Belediyesi eski baflkanlar ndan Yüksel ÇAKMUR Odam z ziyaret etti. Say n ÇAKMUR un çal flma arkadafllar ile birlikte yapt ziyarette zmir in güncel sorunlar ile ilgili görüfl al flveriflinde bulunuldu. 10 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

11 Biz karfl ç karsak yapamazlar! 20 Mart 2008 ve 1 Nisan 2008 TMMOB zmir Bileflenleri, Memur ve flçi Sendikalar üyeleri Tüm Ülkede yap lan eylemlerle efl zamanl olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas (SSGSS) Yasa Tasar s n n geri çekilmesi isteklerini birer bas n aç klamas ile duyurdu. Sosyal Güvenlik ve SSGSS Yasalar Ne Getiriyor? Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas düzenlemeleri ile, tüm yurttafllara sosyal güvenlik hakk ve herkese ücretsiz sa l k hizmeti getirdi ini iddia eden AKP Hükümeti yasalaflt rd düzenlemeler ile emekçilerin ve halk n sosyal güvenlik ve sa l k hakk n önemli ölçüde s n rlayan de ifliklikler yapt. Türkiye nin IMF ve Dünya Bankas ile yapt yap sal uyum ve kredi anlaflmalar n n temel flart sosyal güvenlik ve sa l k politikalar n n, Baflbakan n ifadesiyle pazarlanabilir, ya da rekabet edilebilir hale getirilmesiydi. Bunun bugünkü ve gelecek kuflaklar için anlam, sa l k hizmetlerinin paral hale getirilmesi, hastanelerin, sa l k ocaklar n n özellefltirilmesi ve emeklilik yafl n n art r larak sosyal güvenlik sisteminden yararlananlar n say s n n daralt lmas oldu. Hükümetin sa l k hizmetlerini tek elde toplamak ve tüm ülkeyi sa l k sigortas kapsam na almak olarak tan mlad yasal düzenlemelerin içeri ine bak ld nda amac n, devleti sa l k hizmeti sunumundan büyük ölçüde çekmek ve bu topraklarda yaflayan insanlar n sa l k ve sosyal güvenlik hakk n piyasaya, ilaç tekellerine, özel emeklilik ve sigorta flirketlerine, özel hastanelere teslim etmek oldu u k sa sürede anlafl ld. Geçti imiz günlerde kabul edilen Sosyal Güvenlik Yasas ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasalar ile Türkiye deki tüm emekçilerin gelece ini ilgilendiren ciddi hak kay plar yasalaflt r ld. Ancak Konak ta kamu çal flanlar n n SSGSS Yasas n protesto eylemi, 20 Mart herkesi ilgilendiren bu tasar lar, halk n büyük bir k sm n n hiç haberi olmadan ya da yanl ve yanl fl bilgilendirilerek, emek örgütlerinin, sendikalar n itirazlar dikkate al nmadan neredeyse birkaç milletvekilinin oyu ile yasalaflt r ld. AKP milletvekillerinin kald r parmakindir parmak usulü geçirdikleri yasa ile sosyal güvenlik sistemini ve sa l k hizmetlerini tümüyle piyasaya açma yolunda önemli ad mlar at ld. Böylece baflta IMF, Dünya Bankas olmak üzere, yap lacak düzenlemelerden rant bekleyen özel hastanelere ve ilaç tekellerine verilen sözler yerine getirilmifl oldu. Türkiye de yaflayan milyonlar n tamam n kapsayan ve sosyal ve ekonomik haklarda her yönüyle ciddi gerilemeleri beraberinde getirecek olan söz konusu yasalar n içeri i konusunda hala bir belirsizlik sürmekte ve en çok flimdi ne olacak sorusu sorulmaktad r. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlü e girecek olan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasalar n n ne getirdi ine geçmeden önce, mevcut sistemde yap lan de ifliklikleri ana bafll klar ile s ralamak gerekirse; Emeklik yafl kademeli de olsa kad n ve erkeklerde 65'e ç kacak, Prim gün say s 2007'den itibaren her y l 100'e artarak 9 bin olacak, Emeklilik maafl ba lama oranlar önce yüzde 2.5, sonra yüzde 2'ye düflecek, Emeklilik maafllar yüzde oran nda azalacak, Ayl k geliri 127 YTL olandan 64 YTL GSS primi kesilecek, Halen çal flan memurlar n ayl klar, GSS kesintileri nedeniyle bugünkünden yüzde 5 daha azalacak, Prim borcu olanlara sa l k hizmeti verilmeyecek, Sa l k hizmeti alabilmek için en az 30 günlük sigortal l k aranacak, Muayene, tetkik ve tedavinin her evresinde katk pay ad alt nda ek ödeme al nacak, Teminat Paketi'nde olmayan hastal klar kapsam d fl nda tutulacak, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

12 Teminat Paketi'ni belirleme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak, Ayakta tedavide, hekim ve difl hekimi muayenesinde 2 YTL katk pay al nacak, Ortez, protez, iyilefltirme araç ve gereçleri için yüzde oran nda katk pay istenecek, Ayakta tedavide kullan lan ilaçlar için de yüzde oran nda katk pay kesilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan ve Yard mc s n n görev süresi hükümetle uyumuna ba l olarak k salacak ya da uzayacak. Emekli ayl klar na yap lacak zamlarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz al nacak. Böylece emekli ayl klar na yap lan zamlar ülke ekonomisinin büyümesinden pay alamayacak. Sosyal Güvenlik Sistemi Neden De ifliyor? 1990 l y llar n bafl ndan itibaren, dünyan n çeflitli ülkelerinde sosyal güvenlik sistemlerinin özellefltirilmesinde, sosyal güvenlik sistemlerinden yararlanan emekçilerin haklar n n daralt lmas nda en önemli rolü Dünya Bankas oynam flt r. Dünya Bankas n n sosyal güvenlik sistemlerine iliflkin yeniden yap land rma politikalar n n özünü, sosyal güvenlik sistemlerinin varl klar n sürdürebilmeleri için temel yap sal de iflikliklerin kaç - n lmaz oldu u varsay m oluflturmaktad r. Sosyal güvenli i, bir ülkede yaflayanlar aras nda hiçbir ay r m gözetmeksizin, toplumun bütün fertlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar n karfl layacak tarzda, kiflilerin bugünlerini ve yar nlar n güven alt na almay hedefleyen bir sistemler bütünü olarak tan mlamak mümkündür. Tarihsel geliflim süreci içinde sosyal güvenlik sistemleri kamusal haklar n geliflim süreci ile birlikte geliflmifl ve yayg nlaflm flt r lere kadar bir sorun olarak görülmeyen sosyal güvenlik sistemleri, fonlar n n devlet tekelinde olmas ve bu alanda yat r m yapan flirketler aç s ndan haks z rekabet yaratt, bu nedenle de sosyal devlet uygulamas üzerindeki devlet tekelinin kald r lmas gerekti i gerekçesiyle hedefe konulmufltur. Bu iddia en belirgin flekilde, 1995 y l nda imzalanan Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas (GATS) ile gündeme getirilmifltir. GATS ile antlaflmaya imza atan hükümetlerden kamu hizmetleri üzerindeki devlet tekeline son verip, baflta e itim ve sa l k olmak üzere, halk n ve emekçilerin yararland klar tüm kamu hizmetlerini serbest rekabete açmalar istenmifltir. Bu anlay fla göre, kamu hizmetleri içinde önemli bir yeri olan sosyal güvenlik sistemleri yeniden bölüflüm için kullan lmamal, toplumsal de il bireysel sorumluluk esas na göre yap land r lmal, sosyal yard mlar tüm yoksullar hedef almal ve sosyal riskler karfl s nda toplum taraf ndan asgari bir geçim düzeyi geçici olarak sa lanmal d r. Bunun yolu sosyal yard m n devlet taraf ndan karfl lanmas ve bunun d fl nda kalan sosyal güvenli in büyük ölçüde özel sektöre devredilmesidir. Sosyal Güvenlik Kurumlar Tek Çat Alt nda Birlefltiriliyor Sosyal Güvenlik sisteminde gerçeklefltirilen en önemli de ifliklik Emekli Sand, SSK ve Ba -Kur un tek çat alt nda birlefltirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu na dönüfltürülmesi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile, iflçilerin kurumu SSK, memurlar n kurumu Emekli Sand - ve kendi nam ve hesab na çal - flanlar n kurumu Ba -Kur tarihe kar flt. Üstelik sadece birleflmekle kalmad bu kurumlar n teftifl kurullar tasfiye edilerek, yaflanacak olas yolsuzluklar n önü aç lm fl oldu. Farkl Sosyal Güvenlik Kurulufllar na ba l olarak çal flanlar n yararland haklar, en dezavantajl kuruma eflitlendi y l nda 5 binden 7 bin güne ç kar lan prim gün say s yeni sistemde kademeli olarak 9 bin güne yükseltildi. Bu durumda, 1 milyon geçici iflçinin tam maafla hak kazanmas için her y l 120 gün ifl bulursa 95 yafl n, her y l 90 gün ifl bulursa 120 yafl n bitirene kadar beklemesi gerekecek. Yine sistemde kadrolu bir ö retmenin emekli olmak için 25 y l fiilen çal flmas gerekirken; geçici sözleflmeli, ücretli vb statüde çal flan bir ö retmenin en az 50 y l fiili olarak çal flmas gerekecek. Mevcut Çal flanlar n Durumu Sosyal Güvenlik sisteminde yap lan de ifliklikler 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olaca için flu anda emekli olanlar, ya da 1 Ocak 2007 y l ndan önce emekliye ayr lacaklar, yap lacak de iflikliklerden etkilenmeyecek. Mevcut sosyal güvenlik mevzuat na göre ba lanacak ayl k miktarlar ayn olacak. 1 Ocak 2007 tarihi itibar yla emeklili ine befl y l ve daha fazla süre kalanlar n hizmet süresine göre, ileride ba lanacak emekli ayl klar ise düflecek y l nda 20 hizmet y l dolduran bir ö retmenin emekli olmas için 2007 den sonra 5 y l daha çal flmas ve bu süre sonunda emekli olmas durumunda; 2007 den önceki hizmet süresi bugünkü mevzuata göre, 2007 y l ndan itibaren geçirece i her hizmet y l yeni kanuna göre yap lacak. Ö retmenimiz emeklili e hak kazand zaman eski ve yeni sistemde geçirdi i süre hesaplanarak a rl kl ortalamas al nacak ve emeklilik ifllemleri bu hesaplamalar n ard ndan bafllat lacak. Emekli Maafllar Nas l Azalacak? Yeni yasayla memur ayl klar 1 Ocak 2007 den itibaren geçirilen süreye ba l olarak olumsuz etkilenecek. Uzman kadrosunda bulunan memurlar hariç, memurlar n geneli itibariyle, çal flma süresinin tamam n bugünkü sistemde geçiren bir memur emeklisine göre, çal flma yaflam n n tamam n yeni sistemde geçirecek memur emeklisinin ayl üçte bir oran nda (%33) azalm fl olacak. Yeni sistemde, bugünkü sisteme göre emekli ayl klar n n düflecek olmas n üç flekilde aç klamak mümkündür; Çal fl lan her y l için emekli 12 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

Hedef, yetkili sendika olmakt r

Hedef, yetkili sendika olmakt r E itimciler Birli i Sendikas Haber Bülteni Say : 30 Y l: 5 Eylül 2005 Hedef, yetkili sendika olmakt r Sendikam z n zmir deki Baflkanlar Kurulu toplant - s ndan Yetkili Sendika olma hedefi ç kt. zmir Yenifoça

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES ED TÖR Editörden... Merhaba 187. say ile yine birlikteyiz. Bu say gündem konular m z; Tam Gün Yasas sonras Anayasa Mahkemesi

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l 22-30 A ustos tarihlerinde Foça/

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

TDB GÜNDEM. SA LIK BAKANLI I NA Z YARET Türk Diflhekimleri Birli i Merkez Yönetim Kurulu

TDB GÜNDEM. SA LIK BAKANLI I NA Z YARET Türk Diflhekimleri Birli i Merkez Yönetim Kurulu ISSN: 1303-9784 TDBD94 içindekiler BAfiYAZI 11 TDB GÜNDEM SA LIK BAKANLI I NA Z YARET Türk Diflhekimleri Birli i Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile 28 Oda Baflkan ve di er Oda yöneticileri, 31 May s 2006

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU 21 fiubat 2009 fiubemizin TÜ Sosyal Tesisleri nde gerçeklefltirdi i 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU konulu panele

Detaylı