Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz"

Transkript

1 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008 Y l: 18 Say : 81 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Yaz s 3. sayfada BAfiYAZI Bencilli i yenmek ve umudu yeflertmek... Bizler mühendisiz ve toplumun ayd nl k yüzüyüz diyoruz. Unutmamak gerekir ki mühendislikte sorunlar çözerken izledi imiz yol, her ayr nt n n bütünün bir parças oldu unu bilerek hareket etmektir. Yani sistemi oluflturan parçalar n her etkileflimi sistemi etkiledi i gibi sistemdeki her yanl fl da en küçük parçay etkiler. Yaz s 2. sayfada

2 BAfiYAZI Bencilli i yenmek ve umudu yeflertmek... Baz zamanlar insan umutsuzlu a düfler, yaln z kald n san r. Ve bu ruh hali s radanlaflt kça hayat kontrol edememeye ve edilgen olmaya bafllan r. De ersizlik duygusu gününü kurtarma çabas ndaki bencillik olgusuyla kar fl r. nsana ait bütün güzel de erler sadece birer ambalaj olur ak p giden hayatta. flte tam da günümüz dünyas n n tarifi. Umutsuz, edilgen ve ezilen. Sorgulamadan ve baflkald r dan uzak. K sacas insanl k onuru ayaklar alt nda. Bizler mühendisiz ve toplumun ayd nl k yüzüyüz diyoruz. Unutmamak gerekir ki mühendislikte sorunlar çözerken izledi imiz yol, her ayr nt n n bütünün bir parças oldu unu bilerek hareket etmektir. Yani sistemi oluflturan parçalar n her etkileflimi sistemi etkiledi i gibi sistemdeki her yanl flta en küçük parçay etkiler. Bundan önceki bültenimizde Türkiye nin flu anki durumunu, yak n tarihteki geliflmeleri ve günümüze yans malar n oldukça somut ve detayl bir flekilde anlatm flt k. Söylediklerimizin, halk n ve insan n gerçekten seven herkesin y llard r söyledi i fleylerden hiçbir fark yok. Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Su kaynaklar n n tükenmekte, bilimsel gerçekler ve projeler yerine dualar n tercih edildi i kurtulufl yollar aranmakta. Alt n flirketlerinin zenginli ine zenginlik katmak için dünyan n en güzel ekolojileri katledilmekte, sadece birkaç a aç kestik diyerek halk na yalan atan yetkililerle birlikte. Neredeyse her hafta bir iflçi ölmekte, maliyeti daha ucuza gelmesi için önlem al nmam fl tersanelerde, piflkince ayn zihniyet ölümlere provokasyon demekte. Her gün yaflanan cinayetler, açl ktan ölenler, her an yaflanan toplumsal cinnetler ve tecavüzler çinizi bu kadar karartmak istemezdik tabi. Belki de bu kadar sorgulamak yanl flt r. Ama unutmamak gerekir, mühendislerin ülkesini ve insan n düflünmesi, gerçekler için mücadele etmesi gerekir. Son zamanlarda yaflanan derin devlet yada siyasi islam n eski derin devlet i çökertip kendi derin devlet ini yaratma çabas asl na bakarsan z bir çok gerçe i gözler önüne seriyor. Bir tarafta demokrasiyi darbeler ve kal plar içinde s n rl, binlerce insan m z yok etmifl anlay fl ile di er tarafta özünde sadece bencil ç karlar n oldu u, amac için her yolu deneyen karanl k ve yobaz bir anlay fl.. Aralar nda geçen iktidar mücadelesinin küresel sermaye için sadece kendine en çok faydas olan desteklemek, belli dönemlerde güçlendirmekten baflka bir yöntem kalm yor. Yani kazanan hep küresel sermaye ve ç karlar. Kaybeden ise eme i ile geçinen insanlar. Futbol maçlar yla, yar flma programlar ve dizilerle, türban özgürlü ü! ve laiklik tart flmalar ile kendimize o kadar yabanc laflt r ld k ki; dünyan n en pahal akaryak t n kullanmam z ve iki kat na ç kan ekmek fiyat ile yaflam flartlar m z n her gün daha da kötüye gitmesine ald r fl etmiyoruz. Uyuflturucunun aç k aç k sat ld, futbol maçlar sonras nda savafl alan haline getirip birbirlerini b çaklad klar, kapkaç n s radanlaflt, k sacas her türlü suçun ifllenmesine göz yumuldu u Taksim Meydan nda dünyan n her yerinde emekçiler taraf ndan coflkuyla kutlan lan 1 May s günü, iktidar n emekçiye çok sert ve ac mas zca sald r s ile kutlanamam flt r. Her alanda insanl k ad na kaybedilen de erleri korumaya çal flanlar, Taksim alan nda insanl k de erlerini kaybetmifllerin sald r s na u ram flt r. Çünkü iktidar n ve sermayenin tek düflman onlard r. Her yan m z saran bu olumsuz havan n önemli ayr nt lar na k saca de inmek istedik. Hayat, bütünüyle elimizin alt ndan ak yor. Belki bunlar n hepsinin fark nday z. Ama önemli olan fark nda oldu unu hissettirmektir. herkesin, gerçe in kendisine yetecek kadar ile ilgilendi i bir dünyada gerçek ne ifle yarar ki demifl flair. Yani bencillik Bundan dolay hepimizin ilk görevi bu bencilli i yenerek gerçe i göstermek ve umudu yeflertmektir... 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

3 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Odam z n 41. Dönem Ola an Genel Kurulu Nisan 2008 tarihlerinde Ankara da gerçeklefltirildi. 491 delegasyondan 422 delegenin kat l m yla gerçeklefltirilen 41.dönem Genel Kurulun ilk günü görüflmeler geç saatlerde tamamland. Genel Kurul kinci gün Oda Lokaline kurulan sand klarda oy verilmesiyle son buldu. DS Konferans salonunda 19 Nisan 2008 tarihinde sabah saat da bafllayan Genel Kurul da Divan Kurulu, Baflkan Nam k GAZ O - LU, Baflkan Yard mc s Talip KI- RAN ve yazman olarak Özkan TA- LAY ve Pervin fiah N den oluflturuldu. Aç l fl konuflmalar s ras ile Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN, meslektafl m z Gaziantep Milletvekili Yaflar A YÜZ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki ADLI taraf ndan yap ld. Ayr ca bu bölümde Ali Fahri Özten ö renciler ad na brahim OKUT- MUfiTUR k sa bir sunum yapt. TMMOB Baflkan Mehmet SO AN- CI n n mesaj divan taraf ndan okundu. Oda çal flma raporunun sunumuna geçilmeden önce mali ifller ve bütçe uygulama ile sonuç bildirgesi komisyonu belirlendi. Çal flma Raporunu genel sekreter Ertu rul CANDAfi, Mali Raporu ise genel sayman Asiye Ülkü Kutlu sundular. Çal flma Raporunun görüflülmesi bölümünde Celal BEfi KTEPE, Erdal KÖKTÜRK, brahim ER fi R, Yusuf B LEN, Temel ÖZTÜRK, lhami OKUDAN, Nihat fiah N, Hüseyin ÜLKÜ, Taylan ÖCALAN görüfllerini dile getirdiler. Yönetim Kurulu ad na Genel baflkan Ali Fahri ÖZTEN dile getirilen sorular ve elefltirileri yan tlad. Oda Genel Kurulumuzun bilim ve insanl k ad na, mesle imiz ve ülke- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

4 miz ad na baflar l geçmesi die iyle konuflmas na bafllayan ÖZTEN devam eden konuflmas nda;...genel Merkez yönetim kurulu olarak, 40' nc dönem çal flma süreci içerisinde birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte paylaflma anlay fl çerçevesinde Odam z birimlerinde görev yapan de erli arkadafllar m za ve bizlerden destek ve katk s n hiçbir zaman esirgemeyen tüm güzel insanlara öncelikle teflekkürü borç biliyoruz. Say n ÖZTEN konuflmas nda ayr ca; Tapu ve Köy kanunu, Do rudan Yabanc Yat r mlar Kanunu, Turizmi Teflvik Kanunu, Mera Alanlar, Orman Alanlar m z, Dönüflüm Alanlar / Kentsel Dönüflüm, Belediyeler Kanunu ve ller Bankas, Tapu ve Kadastro Çal flmalar, Toplulaflt rma Tüzü ü, Toprak Koruma Ve Arazi Kullan m Kanunu, Kamu hale Yasas, Kamulaflt rma Davalar nda Bilirkiflilik, Mühendis ve Mimarlar n özlük ve ekonomik haklar, Sosyal Sigortalar Yasas, CBS konular na iliflkin geliflmeleri ve Odam z görüfl ve çal flmalar n dile getirdi. Ve konuflmas na flöyle devam etti;...anayasalar bir nevi toplumsal sözleflmelerdir. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin görüfl ve düflüncelerinin anayasa yapma sürecinde dikkate al nmas gerekir. brahim Okutmufltur, ö renci komisyonu ad na gerçeklefltirilen sunum s ras nda Farkl toplumsal katmanlar n aktif özneler konumunda olmas gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki anayasa tart flmalar basit birer hukuk tart flmas de il aksine bir sistem tart flmas d r. Halk n, söz, yetki ve karar sahibi olaca, insan haklar üzerine kurulu, insan odakl, halk kucaklayan; eflitlikçi, özgürlükçü, fleffaf, geliflime aç k, ücretsiz e itim, sa l k, ifl güvencesi, konut ve yaflam hakk, sa l kl bir çevre, dini simgelerin politikaya araç yap - lamayaca, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini düzenleyecek bir anayasa yap lmas kaç n lmaz olmal d r. Bu ülkenin bütün sorunlar na ve s k nt lar na ba ms zl ktan, özgür- brahim Eriflir... lükten, bar fltan, demokrasiden, emekten ve emekçiden yana çözümler getirmek konusunda taraf oldu umuzu bir kez daha ifade ediyoruz. ki y l boyunca çal flmalar - m za katk ve destek veren, bizleri bizlerden daha iyi anlayan sevgili güzel dostlara, yaz l ya da sözlü elefltirileri ve önerileri ile yolumuzu ayd nlatan, bizleri daima diri tutan tüm arkadafllara selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Gün yan yana, omuz omuza durma günüdür. Gün ayd nl k gelecek için birlikte çal flma ve mücadele etme günüdür. Baflka bir dünya mümkün diyerek güneflli güzel günlere yürürken herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz. HKMO Yönetim kurulu ve genel kurul divan yanyana 4 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

5 Selam olsun emperyalizme, gericili e, flovenizme, faflizme ve neo liberal politikalara karfl direnenlere, selam olsun özgürlükçü, eflitlikçi, demokratik, laik ve ba ms z Türkiye ye. fieklinde tamamlad. Genel Kurul akflam geç saatlere kadar sürdü. Sonuç bildirgesinin okunmas - n n ard ndan sona eren Genel Kuru tüm delegasyonun kat l m yla gerçekleflen akflam yeme i ile noktaland. kinci gün yap lan seçimlere Oda Yönetim Kurulu için iki liste ile girildi. Afla da belirtilen liste fleklinde seçim sonuçland. TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI YÖNET M KURULU AS L ÜYELER Ali Fahri ÖZTEN Fazl Yaflar ÇET NTAfi Ertu rul CANDAfi Ufuk Serdar NC Timur Bilinç BATUR Asiye Ülkü KUTLU Özkan TALAY YÖNET M KURULU YEDEK ÜYELER Ayhan B NGÖL Hüseyin GÜL Melik SARAÇ Hüseyin Ülkü Mustafa ERDO AN Feriha YAMAN Yusuf Ç ÇEK Cevdet ACAR ONUR KURULU AS L ÜYELER Fikret NERG Z lyas OSMANA AO LU Halil ERKAYA Halil KAYNARCA Suat ATAY ONUR KURULU YEDEK ÜYELER Talip KIRAN Mehmet KUTLU Faruk ÖZTÜRK Ayhan DEVEC Servet KARAMAN DENETLEME KURULU AS L ÜYELER Ümit D KER Mehmet Ali AKGÜL Atila KARAÇELEB Gürkan ÖZ Zafer BEYD LL Sebahattin BEKTAfi Önder Serkan ATAGÜN DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER Recep VAD Y lmaz HASANÇEB Erhan ULUGÖL Fikri HAfiAL Hüseyin MERCAN Erdem TUNA Pervin fiah N TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELER Hasan Yaflar ARKAYIN TMMOB DENETLEME KURULU ÜYELER Yusuf Ziya DEM R TMMOB YÖNET M KURULU ÜYELER Nail GÜLER Mehmet ARSLAN Cengiz DA DELEN AYDIN TEMS LC L G M Z Z YARET ETT K 31 Mart 2008 Pazartesi günü Ayd n l Temsilcili i ziyareti yap ld. Yönetim Kurulundan Baflkan Muhittin SELV TOPU, II.Baflkan Servet ALABALIK, Yazman Lütfi ÜNAL, Sayman brahim AYKOL, Selçuk SAVCI ve Ömer GÜNGÖRMÜfi ün kat ld temsilcilik ziyaretinde Ayd n linde faaliyet gösteren üyelerimiz ile bir araya gelindi ve temsilcilik çal flmalar hakk nda temsilci yard mc s Ahmet Mahir CAN dan bilgiler al nd. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

6 TMMOB KK 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü Etkinli i Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli ine (TMMOB) ba l Odalar n zmir Birimleri 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günün Tepekule Kongre Merkezi Anadolu Salonunda gerçekleflti. KADAV dan (Kad nlarla Dayan flma Vakf ) Serap Güre nin Kad n Üzerinden Siyaset; E itimde ve istihdamda kad n gerçe i konulu söyleflisinini ard ndan Ezginin Günlü ü Dinletisi gerçeklefltirdi. Dünya Emekçi Kad nlar Gününde TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulunun Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde organize etti i Ezginin Günlü ü konseri grubun hayranlar na unutulmaz bir gece yaflatt. Bini aflk n seyircinin kat ld dinletide 25. sanat y l n kutlayan grup zmir de gördü ü ilgiden son derece memnun kald. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu ad na konuflan Makina Mühendisi Selda Ünver mühendis, mimar ve flehir planc s kad n üyeler olarak tüm kad nlar n birlik, mücadele ve dayan flma günlerini kutlad klar n söyledi. Kad nlar n ülkemizde ve dünyada ciddi sorunlar yaflad n belirten Ünver, biz bu sorunlar n çözümde kad n dayan flmas n n önemli oldu una inan yoruz. Birlikte mücadele etti- imiz zaman, sorunlar m za çözüm üretmekle görevli olan siyasi irade ve yöneticiler de harekete geçmek zorunda kalacakt r. Kad nlar m z n sorunlar, ülkemizin içinde bulundu u sorunlardan ayr düflünülemez. O yüzden biz eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kurallar yla ifllemesini talep ediyoruz. Bu olmadan ne kad nlar m z n ne de toplumumuzun özgür olabilece- ine inanm yoruz. dedi. Ünver TMMOB nin kad n üyelerinin ortak bildirilerinde yer alan taleplerini okudu. 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

7 Coflku içinde geçen konserin sonunda Ezginin Günlü ü grubu çiçeklerle u urland... Dünya Emekçi Kad nlar Gününüz Kutlu Olsun Eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti istiyoruz: özgürlükçü, eflitlikçi, ça dafl, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti tüm kurum ve kurallar yla ifller ve ifllevsel hale gelmeden ne toplum ne de kad n özgür olamayacakt r Ülkemizde kad n sorunlar n n çözümünde, kad n eflit ve özgür birey konumuna getirecek yasal düzenlemeler ve uygulamalar bir an önce toplum sath nda ele al nmal d r. Biliyoruz ki ülkemizde özgürlükçü, eflitlikçi, ça dafl, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti tüm kurum ve kurallar yla ifller ve ifllevsel hale gelmeden ne toplum ne de kad n özgür olamayacakt r. O yüzden afla daki taleplerimiz AC L VE VAZGEÇ LMEZD R; Düflünce ve ifade özgürlü ünün önündeki tüm engeller kald r lmal ; 12 Eylül Anayasas parça bafl ve siyasi amaçl olarak de il, tüm yurttafllar n kat l m yla, ça dafl, eflitlikçi, demokratik, özgürlükçü bir Türkiye yaratma hedefinde topyekün de- ifltirilmedir. Din, dil, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, s n f, mezhep vb. her türlü ayr mc l k ortadan kald r lmal, devletin yasalarla ve uygulamalarla kad n haklar n ve bütün özgürlükleri güvence alt na ald bir Türkiye yarat lmal d r. Siyasi Partiler Yasas siyasi yaflama kad n kat l - m n art racak yönde de ifltirilerek, adayl klarda en az % 30 oran nda kad n kotas uygulamas yaflama geçirilmelidir. Ülkemizde güçler ayr l ilkesi yaflama geçirilerek, yasama- yürütme ve yarg ba ms zl tam olarak sa lanmal d r. Üniversiteler özerk ve demokratik olmal, YÖK kald r lmal d r. Krefl ve anaokulu dahil e itim ve sa l k hizmetleri paras z olmal, zorunlu e itim 11 y la ç kar lmal ; zorunlu din dersleri kald r lmad r. E itim bilimsel olmad r. mam Hatip Liseleri yaln zca imam ihtiyac na cevap verecek say ya indirilmeli, k z ö renci kayd yap lmamal d r. mam hatip mezunlar n n yüksek ö renimle iliflkileri tamamen kesilerek e itimde birlik yeniden sa lanmal d r. Diyanet flleri Baflkanl kald r larak bütçesi e itim ve sa l a tahsis edilmelidir. Devletin ve siyasi iktidar n tüm inanç ve dinlere eflit mesafede durmas kesinlikle sa lanmal d r. K z çocuklar n n temel e itimleri ailelerin keyfine b rak lmamal, e itimde f rsat eflitli inin sa lanmas yönünde acilen devlet politikalar oluflturulmal d r. Kad na fliddet suçlar ve nefret suçlar en a r cezalara çarpt r larak cayd r c l klar sa lanmal, töre, namus, genel ahlak vb. gerekçeler hiçbir flekilde hafifletici neden say lmamal d r. Kad n, töre, ahlak ve din gerekçeli bask ve ayr mc l ktan kurtar lmal d r. Do al kaynaklar m z ve çevre korunarak kamu yarar n esas alan ulusal planlamalarla ülkemiz yarar na de erlendirilmelidir. Talan ve ya ma noktas na ulaflan özellefltirmelere son verilmeli, kad nlar m z iki kez ezen iflsizlik ve yoksullu un önüne geçilmelidir. Bugünümüzü karartarak gelece imizi güvenliksizlefltiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas acilen geri çekilmelidir. Yerine sosyal hukuk devletini ve insan esas alan bir yasa haz rlanmal d r. Kad n istihdam politikalar gelifltirilmeli, kad nlar n annelikle ifl yaflam n birlikte sürdürebilecekleri yasal düzenlemeler yap lmal d r. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

8 Halk m z yapay tart flmalarla bölerek ülkemize zarar veren, özgürlük ve demokrasi kavramlar n türban ve baflörtüsüne indirgeyen ufuksuz siyaset anlay fl bu siyaseti güden tüm taraflarca bir an önce terk edilmelidir. Halk m z din ve milliyetçilik çizgilerinde bölmeye yönelik her türlü politikaya son verilmelidir. Toplumsal zeminde demokrasi ve bar fl kültürünü güçlendirecek politikalar ivedilikle yaflama geçirilmeli, Kürt sorununun bar flç yollarla çözümü için ad m at lmal d r. Ça r m z meslektafllar m za, köyde ve kentte yaflayan tüm kad nlarad r; Haklar m z n bilincinde olal m, haklar m za sahip ç kal m. Yaflam n her alan nda kad n politikas n gelifltirmek için mücadele edelim. Susmayal m. Kad n n insan haklar na giden yolu özgürlükçü, eflitlikçi, ça dafl, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve ba ms z Türkiye mücadelesiyle açal m. Kad nlar n birlik, mücadele ve dayan flma günü 8 Mart hepimize kutlu olsun. DÜNYA'DA VE ÜLKEM ZDE YAPILAN ARAfiTIRMALAR KADIN SORUNLARINI BEL- GEL YOR DÜNYADA; Dünyadaki tüm yoksullar n en az %70'i kad nd r. Kad nlar Dünya'daki toplam gelirin ancak %10'una, mal varl n n ise yaln zca %1'ine sahipler. Dünyada her 5 kad ndan birisi iflkence görüyor. ÜLKEM ZDE; Her üç kad ndan biri fliddete maruz kal yor. Her 10 kad ndan 9'u Hakl görülebilecek dayak yoktur diyor. Ö renim düzeyi düfltükçe fiziksel fliddet gören kad nlar n say s art yor. Kad nlar n %70 ila %85'i fliddetin aile içinde önlenemeyece ini düflünüyor ve devleti göreve ça r yor. Türkiye'de kad nlar n %40' görücü usulüyle evleniyor. %30'u dini nikahla, %20'si nikahs z yafl yor. Y lda yaklafl k kad n anne olmak isterken hayat n kaybediyor. Kad nlar n yüzde 45'i do um kontrolü uygulam yor. Yüzde 64'ü hamilelik döneminde doktor yüzü görmüyor. Yüzde 65'i eve gelen konu a görünmüyor. Bu özellikle k rsal kesimde çok yayg n. Her gün 1 kad n töre ve namus cinayetine kurban gidiyor ya da intihar etmek zorunda b rak l - yor. Kad nlar erkeklerin elindeki denetimsiz silahlar n kurban oluyor. Öldürülen her 100 kad ndan 90'n n n katili kocas. Ülkemizdeki kad nlar n 19.7 si okuma yazma bilmiyor. Bu oran k rsalda %28,6'ya; Güneydo u Anadolu'da ise % 46,3'e ulafl yor. Ülkemizde kad nlar n sadece %3.9'u üniversite mezunu. Ülkemizde kad nlar n iflgücüne kat lma oran %25.4 Ülkemizde çal flan kad nlar n %79'u sosyal sigorta güvencesinden yoksun. Ülkemizde kad nlar erkeklere oranla %25-50 daha az ücretle çal flt r lmaktad r. TBMM'de kad n milletvekili oran %9.1'dir. AB ülkelerinde ise bu oran % 23'tür. Belediye Meclislerinde kad n temsil oran m z %2.42'dir. AB ülkelerinde bu oran %25'tir. Kad nlar n sivil toplum örgütlerine üye kat l - m yüzde 24, partilere yüzde 13, sendikalara ise yüzde 6 civar ndad r. Kad nlar n %80'i ev ifllerinin efller aras nda eflit paylafl lmas gerekti ini düflünmektedir. Kad nlar n %87'si ev d fl nda istedikleri iflte çal flabilmesini istemektedir. Kad nlar n %84'ü kazand klar paray kendi tercihleri do rultusunda harcayabilmek istiyor. Kad nlar n hemen hepsi (%97'si) k z çocuklar n n en az sekiz y ll k e itim almas n istiyor. KAYNAKLAR: Uluslararas Af Örgütü Raporlar, BM Kalk nma Program Raporlar, Prof. Dr. Yeflim Arat ve Dr. Ayflegül Alt nay' n Kad na fiiddet Araflt rmas. TMMOB ZM R L KOORD NASYON KURULU ADINA MÜHEND S, M MAR, fieh R PLANCISI KADIN ÜYELER 8 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

9 TMMOB KK Kad n Üyeler Çal flma Grubu Kuruldu Eflitsizli i ortadan kald rmak için... TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu bünyesinde TMMOB Kad n Üyeler Çal flma Grubu oluflturuldu. TMMOB zmir Oda birimleri yönetim kurullar nda ve komisyonlar nda görev alan 34 mühendis, mimar ve flehir planc s kad n üyenin önerisi ile oluflturulan grup, ilk toplant s n 16 Nisan da Tepekule de gerçeklefltirerek çal flmalar na bafllad. zmir de 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Gününü ilk kez ortak bir organizasyonla kutlayan TMMOB Odalar na üye mühendis, mimar ve flehir planc s kad nlar, çal flmalar n bir komisyon kapsam nda devam ettirme iste i ile TMMOB KK bünyesinde Kad n Üyeler Çal flma Grubu kurulmas n önerdi. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu 9 Nisan 2008 tarihinde yapt toplant s nda 3 No lu karar ile TMMOB Kad n Üyeler Çal flma Grubunun kurulmas n ve sekreteryas n n Makina Mühendisleri Odas zmir fiubesi taraf ndan yürütülmesini kararlaflt rd. TMMOB Kad n Üyeler Çal flma Grubu ilk toplant s - n 16 Nisan 2008 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçeklefltirdi. Toplant da grubun çal flma yöntemi, sekreteryas ve sözcüleri belirlendi. TMMOB KK Kad n Üyeler Çal flma Grubunun döneminde sözcülü- ünü Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Selda Ünver in yürütmesine, Elektrik Mühendisleri Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Hacer fiekerci Öztura n n sözcü yard mc l n üstlenmesine, sekreterya görevini Makina Mühendisleri Odas zmir fiubesinden Ferda Yamanlar ve Sibel Atar n yürütmesine, ayr ca sekreteryada görev yapan üyelerin TMMOB KK toplant lar na kat lmalar na karar verildi. TMMMOB Kad n Çal flma Grubunun ortaklafla kaleme ald ve grubun kurulufl gerekçesi, amaç ve vizyonunu tan mlayan metinde özetle flöyle denildi; Kad nlar, çal flma ve toplumsal yaflamda, erkeklere oranla cinsiyetlerine ba l olarak farkl konular- da olumsuz anlay fl, davran fl ve tutumlarla karfl laflmaktad r. Ülkemizde özellikle son y llarda kad nlar n toplum içindeki ekonomik, kültürel ve sosyal etkinli i siyasi iktidar n bilinçli politikalar ile sürekli azalt lmaktad r. Dinin ve muhafazakar feodal kültürün bask s ile kad n örtünmeye ve evine kapanmaya zorlanmaktad r. Ülkemizde kad nlar n e itim, istihdam ve sosyal yaflama kat l m oranlar ve bu oranlarda son y llarda görülen düflüfl bunun en aç k göstergesidir. Kad n n sosyal statüsü, e itim ve istihdam aç s ndan ülkemiz ne yaz k ki 3. Dünya ülkeleri aras nda yer almaktad r. Meslek alan m za bakt m zda ise, kad nlar n özellikle teknik meslek alanlar nda yer alamad, mühendislik, mimarl k, flehir planc l gibi meslekleri seçen az say da kad n n da bu mesleklerde büyük mücadeleler vererek kendini kabul ettirebildi i, bir ço unun ifl yaflam ndan uzaklaflmak ve/ veya meslekleriyle ilgisiz alanlarda çal flmak zorunda kald klar n görmekteyiz. Biz, TMMOB ne ba l Odalar n kad n üyeleri olarak bu olumsuz tablolar karfl s nda hem meslektafl hem de ayd n sorumlulu umuzu yerine getirmek üzere çal flmalar yapabilmek için TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu bünyesinde KADIN ÜYELER KOM SYONU oluflturulmas n önerdik. Grubun kurulufl amac ise flöyle özetlendi; Mühendis, mimar, flehir planc s kad nlar n meslek alanlar nda, Oda çal flmalar nda ve Oda organlar na kat l mda say ve etkinliklerini art rmak; kad n bilincinin geliflmesine destek olacak etkinlikler düzenlemek; meslek alan m zdaki kad nlar n mesleki, sosyal, kültürel, dayan flmas n sa layacak yönde projeler oluflturmak. Gerekti inde TMMOB çal flma ilkeleri ve Kad n Üyeler Çal flma grubu amaç ve ilkeleri do rultusunda di er sivil toplum ve meslek kurulufllar ile iflbirli i içinde ortak projeler üreterek yaflama geçirmektir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

10 Oda yöneticileri Tan flma Kokteylinde Bulufltu TMMOB Odalar n n yeni yöneticileri Tepekule de düzenlenen tan flma kokteylinde bir araya geldiler. TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulunu oluflturan 18 Odan n yeni yönetim kurulu üyeleri 20 Mart 2008 tarihinde Tepekule Özel Günler Salonunda düzenlenen kokteylde bir araya geldiler. TMMOB KK Sekreteri Ferdan Çiftçi, tan flma buluflmalar - n n kurumsal birlikteli i güçlendiren bir etkisi oldu unu belirterek kat lan üyelere ve organizasyonun gerçekleflmesinde destek veren Makine Mühendisleri Odas na teflekkür etti. Ferdan Çiftçi özetle flunlar söyledi; Ülkemizin güçlü meslek örgütlerinden TMMOB, 54 y l geride b rakan kurumsall ile bugüne kadar dayan flma içinde birçok eylemi gerçeklefltirdi. Son olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasas n n geri çekilmesi için zmir de yap lan eyleme en genifl kat l ml desteklerden birini verdik. Bu önemli destek için tüm üyelerimize teflekkür ediyorum. Ayr ca TMMOB, 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Gününü zmir de ilk kez ortak bir etkinlikle kutlad. Etkinli e binden fazla üyemiz ve zmirliler kat ld lar. Bu etkinli in düzenlemesinde ve baflar yla gerçekleflmesinde görev alan kad n üyelerimize teflekkür ediyorum ve kutluyorum. TMMOB nin zmir deki Odalar, bundan sonra da meslek, meslektafl, kent ve toplum sorunlar na çözüm önerilerini, kamu yarar esas yla üretmeye ve uzmanl k alanlar ndan yaflama müdahil olmaya devam edecektir. HKMO zmir fiube Baflkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, tan flma kokteylinde... YÜKSEL ÇAKMUR'UN ODAMIZI Z YARET 4 Mart 2008 tarihinde zmir eski Milletvekili, Gençlik ve Spor Eski Bakan ve Büyükflehir Belediyesi eski baflkanlar ndan Yüksel ÇAKMUR Odam z ziyaret etti. Say n ÇAKMUR un çal flma arkadafllar ile birlikte yapt ziyarette zmir in güncel sorunlar ile ilgili görüfl al flveriflinde bulunuldu. 10 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

11 Biz karfl ç karsak yapamazlar! 20 Mart 2008 ve 1 Nisan 2008 TMMOB zmir Bileflenleri, Memur ve flçi Sendikalar üyeleri Tüm Ülkede yap lan eylemlerle efl zamanl olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas (SSGSS) Yasa Tasar s n n geri çekilmesi isteklerini birer bas n aç klamas ile duyurdu. Sosyal Güvenlik ve SSGSS Yasalar Ne Getiriyor? Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas düzenlemeleri ile, tüm yurttafllara sosyal güvenlik hakk ve herkese ücretsiz sa l k hizmeti getirdi ini iddia eden AKP Hükümeti yasalaflt rd düzenlemeler ile emekçilerin ve halk n sosyal güvenlik ve sa l k hakk n önemli ölçüde s n rlayan de ifliklikler yapt. Türkiye nin IMF ve Dünya Bankas ile yapt yap sal uyum ve kredi anlaflmalar n n temel flart sosyal güvenlik ve sa l k politikalar n n, Baflbakan n ifadesiyle pazarlanabilir, ya da rekabet edilebilir hale getirilmesiydi. Bunun bugünkü ve gelecek kuflaklar için anlam, sa l k hizmetlerinin paral hale getirilmesi, hastanelerin, sa l k ocaklar n n özellefltirilmesi ve emeklilik yafl n n art r larak sosyal güvenlik sisteminden yararlananlar n say s n n daralt lmas oldu. Hükümetin sa l k hizmetlerini tek elde toplamak ve tüm ülkeyi sa l k sigortas kapsam na almak olarak tan mlad yasal düzenlemelerin içeri ine bak ld nda amac n, devleti sa l k hizmeti sunumundan büyük ölçüde çekmek ve bu topraklarda yaflayan insanlar n sa l k ve sosyal güvenlik hakk n piyasaya, ilaç tekellerine, özel emeklilik ve sigorta flirketlerine, özel hastanelere teslim etmek oldu u k sa sürede anlafl ld. Geçti imiz günlerde kabul edilen Sosyal Güvenlik Yasas ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasalar ile Türkiye deki tüm emekçilerin gelece ini ilgilendiren ciddi hak kay plar yasalaflt r ld. Ancak Konak ta kamu çal flanlar n n SSGSS Yasas n protesto eylemi, 20 Mart herkesi ilgilendiren bu tasar lar, halk n büyük bir k sm n n hiç haberi olmadan ya da yanl ve yanl fl bilgilendirilerek, emek örgütlerinin, sendikalar n itirazlar dikkate al nmadan neredeyse birkaç milletvekilinin oyu ile yasalaflt r ld. AKP milletvekillerinin kald r parmakindir parmak usulü geçirdikleri yasa ile sosyal güvenlik sistemini ve sa l k hizmetlerini tümüyle piyasaya açma yolunda önemli ad mlar at ld. Böylece baflta IMF, Dünya Bankas olmak üzere, yap lacak düzenlemelerden rant bekleyen özel hastanelere ve ilaç tekellerine verilen sözler yerine getirilmifl oldu. Türkiye de yaflayan milyonlar n tamam n kapsayan ve sosyal ve ekonomik haklarda her yönüyle ciddi gerilemeleri beraberinde getirecek olan söz konusu yasalar n içeri i konusunda hala bir belirsizlik sürmekte ve en çok flimdi ne olacak sorusu sorulmaktad r. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlü e girecek olan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasalar n n ne getirdi ine geçmeden önce, mevcut sistemde yap lan de ifliklikleri ana bafll klar ile s ralamak gerekirse; Emeklik yafl kademeli de olsa kad n ve erkeklerde 65'e ç kacak, Prim gün say s 2007'den itibaren her y l 100'e artarak 9 bin olacak, Emeklilik maafl ba lama oranlar önce yüzde 2.5, sonra yüzde 2'ye düflecek, Emeklilik maafllar yüzde oran nda azalacak, Ayl k geliri 127 YTL olandan 64 YTL GSS primi kesilecek, Halen çal flan memurlar n ayl klar, GSS kesintileri nedeniyle bugünkünden yüzde 5 daha azalacak, Prim borcu olanlara sa l k hizmeti verilmeyecek, Sa l k hizmeti alabilmek için en az 30 günlük sigortal l k aranacak, Muayene, tetkik ve tedavinin her evresinde katk pay ad alt nda ek ödeme al nacak, Teminat Paketi'nde olmayan hastal klar kapsam d fl nda tutulacak, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

12 Teminat Paketi'ni belirleme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak, Ayakta tedavide, hekim ve difl hekimi muayenesinde 2 YTL katk pay al nacak, Ortez, protez, iyilefltirme araç ve gereçleri için yüzde oran nda katk pay istenecek, Ayakta tedavide kullan lan ilaçlar için de yüzde oran nda katk pay kesilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan ve Yard mc s n n görev süresi hükümetle uyumuna ba l olarak k salacak ya da uzayacak. Emekli ayl klar na yap lacak zamlarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz al nacak. Böylece emekli ayl klar na yap lan zamlar ülke ekonomisinin büyümesinden pay alamayacak. Sosyal Güvenlik Sistemi Neden De ifliyor? 1990 l y llar n bafl ndan itibaren, dünyan n çeflitli ülkelerinde sosyal güvenlik sistemlerinin özellefltirilmesinde, sosyal güvenlik sistemlerinden yararlanan emekçilerin haklar n n daralt lmas nda en önemli rolü Dünya Bankas oynam flt r. Dünya Bankas n n sosyal güvenlik sistemlerine iliflkin yeniden yap land rma politikalar n n özünü, sosyal güvenlik sistemlerinin varl klar n sürdürebilmeleri için temel yap sal de iflikliklerin kaç - n lmaz oldu u varsay m oluflturmaktad r. Sosyal güvenli i, bir ülkede yaflayanlar aras nda hiçbir ay r m gözetmeksizin, toplumun bütün fertlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar n karfl layacak tarzda, kiflilerin bugünlerini ve yar nlar n güven alt na almay hedefleyen bir sistemler bütünü olarak tan mlamak mümkündür. Tarihsel geliflim süreci içinde sosyal güvenlik sistemleri kamusal haklar n geliflim süreci ile birlikte geliflmifl ve yayg nlaflm flt r lere kadar bir sorun olarak görülmeyen sosyal güvenlik sistemleri, fonlar n n devlet tekelinde olmas ve bu alanda yat r m yapan flirketler aç s ndan haks z rekabet yaratt, bu nedenle de sosyal devlet uygulamas üzerindeki devlet tekelinin kald r lmas gerekti i gerekçesiyle hedefe konulmufltur. Bu iddia en belirgin flekilde, 1995 y l nda imzalanan Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas (GATS) ile gündeme getirilmifltir. GATS ile antlaflmaya imza atan hükümetlerden kamu hizmetleri üzerindeki devlet tekeline son verip, baflta e itim ve sa l k olmak üzere, halk n ve emekçilerin yararland klar tüm kamu hizmetlerini serbest rekabete açmalar istenmifltir. Bu anlay fla göre, kamu hizmetleri içinde önemli bir yeri olan sosyal güvenlik sistemleri yeniden bölüflüm için kullan lmamal, toplumsal de il bireysel sorumluluk esas na göre yap land r lmal, sosyal yard mlar tüm yoksullar hedef almal ve sosyal riskler karfl s nda toplum taraf ndan asgari bir geçim düzeyi geçici olarak sa lanmal d r. Bunun yolu sosyal yard m n devlet taraf ndan karfl lanmas ve bunun d fl nda kalan sosyal güvenli in büyük ölçüde özel sektöre devredilmesidir. Sosyal Güvenlik Kurumlar Tek Çat Alt nda Birlefltiriliyor Sosyal Güvenlik sisteminde gerçeklefltirilen en önemli de ifliklik Emekli Sand, SSK ve Ba -Kur un tek çat alt nda birlefltirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu na dönüfltürülmesi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile, iflçilerin kurumu SSK, memurlar n kurumu Emekli Sand - ve kendi nam ve hesab na çal - flanlar n kurumu Ba -Kur tarihe kar flt. Üstelik sadece birleflmekle kalmad bu kurumlar n teftifl kurullar tasfiye edilerek, yaflanacak olas yolsuzluklar n önü aç lm fl oldu. Farkl Sosyal Güvenlik Kurulufllar na ba l olarak çal flanlar n yararland haklar, en dezavantajl kuruma eflitlendi y l nda 5 binden 7 bin güne ç kar lan prim gün say s yeni sistemde kademeli olarak 9 bin güne yükseltildi. Bu durumda, 1 milyon geçici iflçinin tam maafla hak kazanmas için her y l 120 gün ifl bulursa 95 yafl n, her y l 90 gün ifl bulursa 120 yafl n bitirene kadar beklemesi gerekecek. Yine sistemde kadrolu bir ö retmenin emekli olmak için 25 y l fiilen çal flmas gerekirken; geçici sözleflmeli, ücretli vb statüde çal flan bir ö retmenin en az 50 y l fiili olarak çal flmas gerekecek. Mevcut Çal flanlar n Durumu Sosyal Güvenlik sisteminde yap lan de ifliklikler 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olaca için flu anda emekli olanlar, ya da 1 Ocak 2007 y l ndan önce emekliye ayr lacaklar, yap lacak de iflikliklerden etkilenmeyecek. Mevcut sosyal güvenlik mevzuat na göre ba lanacak ayl k miktarlar ayn olacak. 1 Ocak 2007 tarihi itibar yla emeklili ine befl y l ve daha fazla süre kalanlar n hizmet süresine göre, ileride ba lanacak emekli ayl klar ise düflecek y l nda 20 hizmet y l dolduran bir ö retmenin emekli olmas için 2007 den sonra 5 y l daha çal flmas ve bu süre sonunda emekli olmas durumunda; 2007 den önceki hizmet süresi bugünkü mevzuata göre, 2007 y l ndan itibaren geçirece i her hizmet y l yeni kanuna göre yap lacak. Ö retmenimiz emeklili e hak kazand zaman eski ve yeni sistemde geçirdi i süre hesaplanarak a rl kl ortalamas al nacak ve emeklilik ifllemleri bu hesaplamalar n ard ndan bafllat lacak. Emekli Maafllar Nas l Azalacak? Yeni yasayla memur ayl klar 1 Ocak 2007 den itibaren geçirilen süreye ba l olarak olumsuz etkilenecek. Uzman kadrosunda bulunan memurlar hariç, memurlar n geneli itibariyle, çal flma süresinin tamam n bugünkü sistemde geçiren bir memur emeklisine göre, çal flma yaflam n n tamam n yeni sistemde geçirecek memur emeklisinin ayl üçte bir oran nda (%33) azalm fl olacak. Yeni sistemde, bugünkü sisteme göre emekli ayl klar n n düflecek olmas n üç flekilde aç klamak mümkündür; Çal fl lan her y l için emekli 12 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

13 Kamu çal flanlar n n 1 Nisan 2008 günü yapt klar SSGSS Yasas n protesto eylemi. ayl ba lama oran yeni sistemde kademeli olarak afla çekilecek. Prim yat r l rken esas al nan kazançlar n güncellenme koflullar de iflecek. Emekli ayl klar en son ayl a göre de il, toplam kazançlar n ortalamas al narak hesaplanacak. Böylece ele geçen ayl k miktar düflecek. Mevcut sistemde gerek SSK'da, gerekse Ba -Kur'da emekli ayl ndaki asgari taban uygulamas kalk - yor. Böylece, kiflileri gerçek gelirleri üzerinden de il, daha düflük ücretten prim ödemeye teflvik edilece i için yeni sistemde taban ayl k güvencesi olmayacak. Emekli Sand - na ba l olarak çal flanlar n ayl - n n hesaplanmas aç s ndan bugünkü sistem ve yeni sistem aras ndaki fark flu flekilde olacak: Memur/Emekli Sand (1 Ocak 2007 ye kadar) : Yüksek maafl alanlara ödenen makam, görev ve temsil tazminatlar ndan emeklilik primi kesintisi yok. Bu nedenle ücretin tamam ndan prim kesintisi yap lm yor. Emekli ayl klar, 25 y ll k çal flma karfl l, son ayl n n yüzde 75'i (y ll k %3) oran nda belirleniyor. 25 y ldan sonra çal fl lan her y l için bu orana % 1 ekleniyor. Emeklilik kesintisine tabi tutulmad halde makam, görev ve temsil tazminatlar n emeklilikte de al n yor. Bugünkü sistemde geçmifl y llarda sa lanan kazançlar, Emekli Sand taraf ndan en son memur ayl k katsay s na göre güncelliyor. Yeni Durum (1 Ocak 2007 den Sonra) Hizmet süresinin tamam n yeni sistemde geçirenlerin ortalama ayl k kazançlar enflasyon dikkate al narak güncellenecek. Büyüme rakamlar hesaba kat lmayacak. Ayl k ba lama oran : 1 Ocak 2007'den sonraki ilk dokuz y l, çal - fl lan her y l için yüzde 2.5, sonraki her y l için yüzde 2 olacak. Ayl k ba lama oran n n düflürülmesi nedeniyle memur emeklisinin ayl mevcut duruma göre % 33 azalacak. Bugün 1000 YTL alan memur, gelecekte ancak 660 YTL alabilecek. Düzenli al nan her türlü maafl, tazminat gibi gelirlerin tamam ndan emeklilik sigorta primi ödenecek. Emekli ayl klar, en son ayl a göre de il, prim öderken elde edilen kazançlar n ortalamas dikkate al - narak hesaplanacak.? Çal flmas n n bir k sm n eski sistemde, di er k sm n yeni sistemde geçiren memurlar n, eski sistemde geçirdikleri süreyle ba lant l olarak makam tazminat yla temsil ve görev tazminat na karfl l k gelen tutarlar da emekli ayl klar na ilave edilecek. Genel Sa l k Sigortas Sa l k Hakk n Piyasaya Aç yor AKP Hükümeti, iktidara geldi i günden bu yana benimsedi i piyasac -özellefltirmeci sa l k politikalar ile, sa l k hakk n n temel insan haklar ndan birisi oldu u görüflünün tam karfl s nda oldu unu yapt - uygulamalar ile gösterdi. Bu anlamda AKP Hükümeti sa l, piyasa koflullar nda üretilmesi ve sat lmas gereken bir ticari mal olarak görmektedir. Bu anlay fl n bir ürünü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

14 olarak AKP Hükümeti taraf ndan sa l k hakk n n piyasaya aç lmas için Sa l kta Dönüflüm Program haz rlanm fl, IMF ve Dünya Bankas n n istekleri do rultusunda sa l k alan nda yaflanan finansman sorunu nun çözülmesi için Genel Sa l k Sigortas (GSS) gündeme getirilmifltir. K saca belirtmek gerekirse GSS, sa l n kamusal niteliklerinin ortadan kald r ld, sa l k hizmetlerinin sunumu ile finansman n n birbirinden ayr ld, toplumsal ihtiyaçlar n de il karl l n esas al nd ve buna uygun olarak her hizmetin parça bafl ücretlendirildi i, ek prim, katk ve paylar n devreye girdi i bir sistemdir. Bu anlam yla Genel Sa l k Sigortas n n temel hedefi; hastaneleri iflletme, hastalar müflteri haline getirerek, sa l k hizmetlerini kar-zarar hesab ile sunmak ve sa l k alan nda devletin ifllevini en aza indirmektir. Türkiye için gündemde olan GSS nin uygulanabilmesi için; iflsizli in, tar m nüfusunun toplam nüfusa oran n n düflük olmas, düzenli-süre en ifl olana n n çok olmas, kay t d fl sektörün dar olmas, kifli bafl sa l k harcamalar n n düflük olmas gerekiyor. Yani özetle GSS modelinin uygulanmas, geliflmifl kapitalist ülke profili gerektirmektedir. Genel Sa l k Sigortas Herkesi Kapsayacak m? Yeni Sosyal Güvenlik sisteminde herkesi kapsayaca iddia edilen Genel Sa l k Sigortas 'nda (GSS) ayakta tedavi dahil olmak üzere tüm hizmetlerden iflçi, memur, esnaf fark gözetmeksizin katk pay al nacak. Ayakta tedavilerde hekim ve difl hekiminin her muayenesinde hastadan 2 YTL kat l m pay al nacak. Ortez, protez, iyilefltirme araç ve gereçleriyle ayakta tedavide sa lanan ilaçlar için çeflitli kriterlere göre % 10 ile % 20 aras nda de iflen oranlarda kat l m pay al nacak. Örne in 1000 YTL lik bir protez cihaz için 100 ile 200 YTL aras nda kat - l m pay al nacak. Ödenecek katk pay miktar, asgari ücretin yüzde 75'ini (398 YTL) aflamayacak. Hangi Hastal klar Sigorta Taraf ndan Karfl lanacak? Ayakta veya yatarak verilen t bbi müdahale ve tedaviler, organ, doku ve kök hücre nakline yönelik sa l k hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan karfl lanacak. A z ve difl muayenesi, tetkik ve tahliller, difl çekimi, konservatif difl tedavisi ve kanal tedavisi, travmaya ve onkolojik tedaviye ba l protez uygulamalar ise gerekli kat l m paylar al nd ktan sonra Genel Sa l k Sigortas taraf ndan karfl lanacak. Ayr ca, 18 yafl n doldurmam fl kiflilerin ortodontik difl tedavileri ile 18 yafl n doldurmam fl veya 45 yafl ndan gün alm fl kiflilerin difl protezlerinin, kurumca belirlenecek tutar n n yüzde 50'si verilecek. Çocuklar n ortodontik difl tedavileri karfl lanmayacak. Sa l k Hizmetleri Çocuklar çin Gerçekten Paras z m? Baflbakan n GSS yasas ile ilgili iddialar aras nda en ilgi çekeni, primini ödensin veya ödenmesin tüm çocuklar n 18 yafl na kadar tüm sa l k hizmetlerinden ücretsiz yararlanaca oldu. Ancak 18 yafl n alt ndaki bütün çocuklar n GSS den yararlanmas için ailesinin GSS kapsam nda olmas gerekiyor. kincisi mevcut yasalara göre de SSK, Ba - Kur ve Emekli Sand kapsam ndaki emekçilerin çocuklar zaten ücretsiz tedavi hakk na sahip. Üçüncüsü; ebeveyni üzerinden sa l k hizmeti alan çocuk e er lise veya dengi okulda ise 20 yafl na kadar, yüksekö renim görüyorsa 25 yafl na kadar sa l k hizmetinden yararlanabilecek. Bu yafl n üzerindeki çocuklar, GSS aç s ndan bireysel olarak de erlendirilecek. Kendi çal flmalar nedeniyle gelirleri varsa ve bu gelir ayl k 127 YTL'nin üzerinde ise kazançlar n n yüzde 12'si oran nda prim ödeyecek. Eflik de erin alt ndaki gelir sahibinin primini devlet verecek. Bugünkü yasalara göre evlenmemifl, çal flmayan, ifl bulamayan k z çocu u, yafl ne olursa olsun sa l k sigortas ndan yararlan rken, yeni yasayla k z çocuklar n n sa l k sigortas hakk 18 yafl ile, e er üniversite ö rencisi ise 25 yafl na kadar geçerli olacak. Kay t D fl Çal flanlar n Durumu Ne Olacak? Herkesi kapsayaca iddia edilen Genel Sa l k Sigortas, kay t d fl çal flanlar kapsam yor. flvereni primini yat rmad, ve devlete herhangi bir gelir beyan edemedi i için kay t d fl çal flan milyonlarca kifli GSS kapsam d fl nda kalacak. flsizlerde ise ancak flsizlik Sigortas kapsam nda olan çok s n rl bir kesimin primini devlet yat racak. Di- erleri ise prim yat ramad klar için bu sigortan n kapsam d fl nda olacaklar. Yeflil kartl lar n primi ayl k gelirleri 127 YTL den az ise devlet, daha do rusu kay l iflgücü taraf ndan ödenecek. Yaln z ister kay tl, ister kay t d fl, isterse yeflil kartl olsun herkesten katk pay al nacak. Türkiye statistik Kurumu nun (TU K) rakamlar na göre Türkiye de toplam istidam edilenlerin say s 22 milyondur. Kay t d fl çal - flanlar n oran ise %60 a yaklaflm flt r. Bir fon olarak çal flmas planlanan GSS nin kay t d fl istihdam modele nas l dahil edece i flüphelidir. Bunun durum, prim yükünün önemli ölçüde kay tl iflgücü üzerine (kamu emekçileri ve kay tl çal - flan ücretliler) y k laca anlam na gelmektedir. GSS Ne Kadar Sa l k Güvencesi Getiriyor? GSS, her sigortal dan prime esas gelirinin yüzde 12.5 u oran nda sa l k primi kesilmesini öngörüyor. Bunun yüzde 7.5 u iflveren, yüzde 5 i çal flan pay olacak. Yasaya göre primini ödemeyenler, sa l k hizmetlerinden yararlanamayacaklar. Yasan n kapsam ndaki nüfus için çok bir fley de iflmiyor gibi görünüyor ama, burada en temel noktalardan birisi, sa l k hizmetlerini s n rlayan Temel Teminat Paketi uygulamas. Her ne kadar temel teminat paketi ifadesi kavram olarak yasadan ç kar lsa da bugün ald - m z sa l k hizmetlerinin 1 Ocak 2007 den itibaren s n rland r lacak. Temel Teminat Paketi d fl nda kalacak hizmetler ücretsiz al namayacak. Almak istenirse cepten ödeme yapmak gerekecek. 14 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

15 GSS Sistemini Uygulanan Ülkelerde Durum Nedir? GSS sistemi uygulayan tüm ülkelerde bir süre sonra hizmet azalm fl, ancak katk pay sürekli art r lm flt r. Dünya Sa l k Örgütü nün verilerine göre ülkeler bu sistemden dönmeye çal flmaktad rlar. Almanya n n sa l k paketini daraltma ve prim oranlar n art rma e ilimine girmesi yüzbinleri soka a dökmüfltür. Almanya emeklilere ödenen maafllar yüzde 10 azaltmay planlamaktad r. talya da 2008 y l ndan sonra, emeklilik yafl n 60 dan 65 e, minimum çal flma süresini 35 ten 40 a ç karmay planlamaktad r. sviçre de hastalar n tedavi masraflar nda, katk pay % 10 dan % 20 ye ç kar lm flt r. Dünyan n çeflitli ülkelerinde yap lan reformlar, hedeflendi i gibi kamu harcamalar n n/sa l k giderlerinin azalmas sonucunu do urmam fl, özel sermayenin sa l k piyasas na girmesi, iddia edildi i gibi fiyatlar n düflmesine ve daha nitelikli hizmet al nmas na neden olmam flt r. Aksine, özellikle 1980 sonras nda yap lanlar, sa l k hizmetlerinin kapsam n n daralt lmas ndan hastanelerin özellefltirilip kapat lmas na kadar de iflen boyutlarda sa l k sistemlerini etkilemifltir ve hala etkilemektedir. SONUÇ Kamu çal flanlar n n 1 Nisan 2008 günü yapt klar eylemden bir görüntü Türkiye'de ve dünyada sosyal güvenlik ve sa l k sistemlerinin krize girmesinin nedeni yafl s n rlar ya da prim gün say s n n azl de- ildir. Çünkü mevcut sosyal güvenlik sistemleri; iflçi ve emekçilerin asgari olarak düzenli bir iflte sigortal olarak (emeklilik ve sa l k sigortas ), y l çal flarak emekli olmalar n, bu süre içinde sa l k sisteminde de her tür sa l k hizmetini paras z olarak almalar üstüne kurulmufltur. Ve bu sistem, bu temel düzen de iflmedikçe, tüm eksikliklerine karfl n olumlu bir ifllev görmüfltür. Geliflmifl kapitalist ülkelerde sistem daha çok hizmet verirken geri ülkelerde az hizmet vermifl, ancak iflleyifl mant ve amac afla yukar ayn olmufltur. Esnek çal flma biçimlerinin, üretim ve hizmet birimlerinde mevcut çal flma iliflkileri sistemini parçalayarak; düzenli ve belirli bir ifl günü, belirli bir ifl haftas ve sigortal çal flma zorunlulu unu (yasalarda bu zorunluluk olmas na karfl n) ortadan kald rm fl olmas ; sosyal güvenlik sistemlerini çöküfle götüren yolu açm flt r. Ortaya ç kan aç klar n hazineden karfl lanmas yerine hükümetler; bunu giderek say s ve prim ödeme imkanlar azalan sigortal lar n üstüne y kan yöntemleri devreye sokmufl ancak; yap lan düzenlemelere karfl n sistemdeki çöküfl sürmüfltür. Çünkü; esnek çal flman n, kurals z ve sigortas z çal flt rman n yayg nlaflmas, yap lan iyilefltirmeleri bile önemsiz hale getirmifltir. Sosyal güvenlik ve sistemini tahrip eden temel faktör; çal flma düzeninin esneklefltirilerek, çal flma iliflkilerine kurals zl n egemen olmas d r. Bu temel etkene karfl mücadele edilmeden; 4857 Say l fl Yasas ile yasallaflt r lan esnek çal flma yöntemlerine karfl mücadele etmeden; Yeni Personel Yasas ile getirilmek istenen de iflikliklere karfl birleflik bir mücadele hatt oluflturmadan; bugün yaflanan tahribat n sonuçlar n ortadan kald racak bir sosyal güvenlik sistemi ve sa l k hakk için mücadeleye giriflmek zordur. Bütün anlat lanlardan hareketle, sa l k sistemini tek çat alt nda toplayarak hizmetlerin merkezileflmesi ve halka daha iyi hizmet anlay fl n n sunulmas koca bir yaland r. Sa l k Bakanl, bugün ülkedeki tüm sa l k hizmetlerinden sorumlu kurumdur. Ancak bu sorumlulu unu ne kadar yerine getirebildi i, sa l k sisteminin içinde bulundu u içler ac - s duruma bak nca kolayl kla görülebilir. Bütçenin üçte birini faiz harcamalar na ay r rken, halk n e itimine ve sa l na gelince para yok diyenlerin, sa l k hizmetlerini düzeltmesi ve herkese eflit sa l k hizmeti sunmas mümkün de ildir. Türkiye de t pk özellefltirmeler ve mezarda emeklilik tart flmalar nda oldu u gibi, kamu emekçilerine, iflçilere, halka yönelik olarak yap lan dezenformasyon (yanl fl bilgilenme), baflka bir ifade ile yalan propaganda en üst seviyelere ç km flt r. Kamu hizmetlerinin ifllememesi için elinden geleni yapan AKP Hükümeti, halk n gözünün içine bakarak bu hizmetleri özellefltirirsek, daha kaliteli hizmet al rs n z demektedir. Ancak bu yalan propaganda yap l rken, yoksul halk n cebinden kaç para ç kaca ndan, kamu emekçilerinin ne gibi hak kay plar na u rayaca ndan hiç bahsedilmemesi, reform olarak geçirilen söz konusu yasalar n kolay kabullenmesi için yarat lan bilinç bulan kl ndan baflka bir fley de ildir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

16 Yerel Seçimlere müdahaleyi amaçlayan bir de ifliklik... TMMOB KK ve Dört oda taraf ndan yap lan aç klamada; baz belediyelerin ilçe haline getirilmesi, yeni ilçelerin kurulmas, ilçe s n rlar n n de ifltirilerek baz mahallelerin yeni ilçelere aktar lmas n içeren kanun de iflikli inin hiçbir sosyal ve ekonomik analizi yap lmad gibi, ne yerel halk n ne de yerel yönetimlerin görüfllerinin al nmad na dikkat çekildi. Odam z sekretaryas nda fiehir Planc lar Odas, nflaat Mühendisleri Odas ve Mimarlar Odas ile birlikte 5747 Say l Büyükflehir Belediyesi S n rlar çerisinde lçe Kurulmas ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanuna iliflkin haz rlanan rapor 11 Nisan 2008 Cuma günü fiubemizde yap lan bas n aç klamas ile kamuoyuna duyuruldu. Odam z ve fiehir Planc lar Odas n n meslek uzmanl k alanlar na göre de erlendirmelerini yapt rapor ile ilgili bas n aç klamas di er ilgili Odalar n katk s ile zmir l Koordinasyon Kurulu dönem sekreteri Ferdan Ç FTÇ taraf ndan yap ld. fiehir Planc lar Odas Baflkan Tolga Ç L NG R ve Asl ÖZAYLAK ile birlikte yap lan bas n aç klamas nda kanunun ele al n fl flekli ve s n rlar n belirlenmesinde göz ard edilen ölçütler örnekleri ile birlikte harita üzerinde fiube Baflkan m z Muhittin SELV TOPU, Lütfi ÜNAL ve Zerrin ERTAN taraf ndan anlat larak gerekli bilgilendirmeler yap lm flt r. Foto rafta fiehir Planc lar Odas II. Baflkan Sabri YÜKSEL, Sayman Nehir YÜKSEL ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Asl ÖZAYAK ile birlikte fiube Sekreterimiz Lütfi ÜNAL ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Zerrin ERTAN taraf ndan haz rlanan rapor ile ilgili Yönetim Kurulumuz bilgilendirilmektedir Say l Büyükflehir Belediyesi S n rlar çerisinde lçe Kurulmas ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanuna iliflkin Bas n Aç klamas Ülkemizde idari bölünmeler her ne kadar harita üzerinde soyut çizgilerden olufluyorsa da bu idari s n rlar n alt nda kurulmufl tarihi, toplumsal ve ekonomik iliflkiler vard r. Dolay s yla bu s n rlardaki herhangi bir de iflikli- in sebebi ya mevcuttaki sosyo-kültürel, ekolojik, ekonomik ve kurumsal bir soruna ya da bir yetersizli e dayanmal d r. Di er bir deyiflle, yap lacak müdahale yukar dan belirlenen s n rlara göre de il, yerin kendi özelliklerinde kaynaklanmal d r. Bu da, s n r de iflikli inin, genifl kapsaml ve bilimsel kriterleri tafl yan bir çal flmaya temellenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda s n r de iflikli ine konu olan alan n, mekansal, co rafi, ekonomik, sosyal, tarihsel, kültürel ve kimliksel özellikleri incelenmeli; nüfus-ulafl labilirlik iliflkisi ve kurum hizmet çaplar hesaplanmal, ilgili mevcut çal flmalar ve kentsel geliflme dinamikleri göz önünde bulundurulmal d r. 16 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

17 Muhittin Selvitopu s n rlarla ilgili harita üzerinden bilgi veririken Lütfi Ünal konuyla ilgili bilgi veririken Yerel halk n ihtiyaç duydu u çeflitli hizmetlerin tümünün merkez taraf ndan sa lanmas mümkün olmad ndan idari yönetimler d fl nda yerel yönetimler bu görevi üstlenmifltir. Faaliyette bulunan 863 belde ile 283 ilk kademe belediyesi olmak üzere 1146 belediyenin kapanacak olmas yerinden yönetimi zay flatacakt r. Yerel yönetimlerin bu flekilde zay flat lmas n n, kamu hizmetlerinde ciddi sorunlar yarataca düflünülmektedir. Büyükflehir belediyeleri ve özel idarelerin mevcut belediyelerin faaliyetlerini gerçeklefltirmesi teknik ve finansal olarak mümkün görülmemektedir. Sadece merkezlerde de il, belediyelere ba l köylere yap lan hizmetler aksayacakt r. Sorun yaz aylar nda nüfusu 2-3 kat na ç kan turizm bölgelerinde daha da artacakt r. Ayr ca söz konusu kanun de iflikli i ile, 5216 say l Büyükflehir Belediyesi Kanununun 14.maddesinde yer alan Büyükflehir kapsam ndaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri taraf ndan al nan imara iliflkin kararlar, karar n geliflinden itibaren üç ay içinde büyükflehir belediye meclisi taraf ndan naz m imar plân na uygunlu u yönünden incelenerek aynen veya de ifltirilerek kabul edildikten sonra büyükflehir belediye baflkan na gönderilir. hükmüne Üç ay içinde büyükflehir belediye meclisinde görüflülmeyen kararlar onaylanm fl say l r cümlesi eklenmifltir. Yerel karar organlar etkinli ini yitirerek zay flat lmaya çal fl lmaktad r. Kanunda mülkî idare amirinin hukuka ayk r gördü ü kararlar aleyhine idarî yarg mercilerine baflvurma süresi de 10 günden 7 güne indirilmifltir. Tarihi Kentler Birli i ne üye olup ulusal zenginliklerimize karfl sorumluluklar n bilen belediyelerin kapat lmas bugüne kadar yap lan çal flmalar n aksamas durdurulmas anlam na da gelecektir. Merkezi idarenin kaynaklar n aktar p desteklemesi gereken bu yerel yönetimler, sadece nüfus kriteri göz önünde bulundurularak kapat lmaktad r. Tüm bu yerleflimlerin kültür merkezi olmas yan nda özgün kimlik de erlerimizi gelece e tafl yacak yerleflimler oldu u bir gerçektir. Baz belediyelerin ilçe haline getirilmesi, yeni ilçelerin kurulmas, ilçe s n rlar n n de ifltirilerek baz mahallelerin yeni ilçelere aktar lmas n içeren bu kanun de iflikli inin hiçbir sosyal ve ekonomik analizi yap lmad gibi, ne yerel halk n ne de yerel yönetimlerin görüflleri al nmam flt r. Bu de iflikli in yöre halk n n ihtiyaçlar ve taleplerini karfl layacak bir düzenlemeyi getirmeyece i aç kt r. Söz konusu kanun de iflikli inin kamu yarar ve hizmetler aç s ndan de il flehir rantlar n n paylafl m na yönelik yap ld düflünülmektedir. Halk demokratik kat l mdan uzaklaflt rmak, yerel örgütlenmeleri engellemek gibi nedenlere de yol açacakt r. Yeni örgütlenme biçiminin yerel halk taraf ndan benimsenmemesi yeni sorunlar da gündeme getirecektir. Yerel yönetim seçimlerinin hemen öncesinde hiçbir bilimsel çal flmaya ve gerekçeye dayand r lmadan yap lan bu düzenleme yerel seçimlere yönelik bir müdahale oldu u izlenimini de vermekte, yaln zca nüfus kriteri göz önüne al narak ülke genelinde verilen bu kapsaml karar n daha sa l kl verilere ve bilimsel araflt rmalara dayand r larak yap lmas gerekmektedir. Yönetim bilgilendirme toplant s ndan bir görüntü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

18 11. Dönem 1. Dan flma Kurulu toplant s gerçeklefltirildi 11.Dönem 1.Dan flma Kurulu Toplant s 23 fiubat 2008 tarihinde HKMO zmir fiubesinde 26 üyemizin kat l m ile gerçeklefltirildi. Baflkanl n Halil KAY- NARCA n n, yazmanl n Bar fl YILMAZER in yürüttü ü divan kurulu belirlendikten sonra afla da belirtilen gündem konular görüflüldü. GÜNDEM 1) 11. Dönem Çal flma Program n n Görüflülmesi 2) Komisyon ve Komisyon Üyelerinin Seçilmesi 3) Bölüm (Mühendislik) ad n n de ifltirilmesi 4) 7.Yaz E itim Kamp Ana Konusu 5) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ündeki geliflmeler fiube baflkan Muhittin SELV TOPU yapt konuflmas nda özetle; genel kurul sürecinde de oldu u gibi üyelerimizin kurullara gerekli önemi vermedi ini, ülkenin çok önemli sorunlar olmas na karfl n üyelerimizin Oda ile ilgili iliflkilerinin yeterli düzeyde olmamas n n nedenlerini araflt racaklar n ve bu konuda gerekli çal flmalar yapacaklar n vurgulayarak çal flma program n n flekillendirilmesi ve gerçeklefltirilmesinde aktif kat l mda bulunulmas gerekti ini söyledi. Özellikle komisyonlar n etkili bir flekilde çal flarak çal flma raporunda belirtilen hedeflere ulafl lmas gerekti ini söyledi. Daha sonra Yönetim Kurulu taraf ndan taslak olarak haz rlanan çal flma raporu yazman Lütfi ÜNAL taraf ndan okundu. Çal flma program na iliflkin görüfl ve önerileri belirtmek üzere söz alan üyelerimizden Ali Ekber GÜL, üyelerimizin Oda ile iliflkilerinin güçlendirilmesi için Meslek içi e itimin Mimarlar Odas nda oldu u gibi zorunlu hale getirilmesi gerekti ini, söz konusu Oda da 20 saati Meslek çi E itim almayan üyenin tescilinin yenilenmedi ini söyledi. Daha sonra söz alan Yunus Nadi ERGEN ise Lisansl Ölçme Bürolar ile ilgili gerekli çal flmalar n yap lmas n istedi. Program n titizlikle haz rlanmas na karfl n uygulanmas nda komisyonlara önemli görevler düfltü ünü söyleyen brahim ER fi R ise, Kat Mülkiyeti Kanununda yap lan de ifliklikle tüm binalar n 2009 y l - na kadar kat mülkiyetine geçmesi gerekti ini ve bu konuda kamuoyunun Odam z taraf ndan bilgilendirilmesi gerekti ini söyledi. Ard ndan söz alan Zafer BEYD LL sürekli komisyonlar içerisinde Gençlik Komisyonunun olmas gerekti ini vurgulad. Bültenin da t m maliyetlerin düflürülmesi aç s ndan e-posta ile üyelerimize gönderilebilece ini söyleyen Mükerrem LELO LU nun önerisine karfl l k Hüseyin ÜLKÜ, Zafer BEYD LL, S.Selçuk SAVCI bültenin sanal hale gelmesinin çok yararl olmayaca n, masa veya sehpan n üzerinde var olmas n n bile Odam z n tan nmas aç s ndan önemli oldu unu ayr ca her üyemizin internet eriflimi olmad n veya üyemizin internet eriflimi olmas - na karfl l k bülteni farkl ortamlarda (seyahat vb.) okunamayaca gerekçeleri ile da t m n bas l olarak devam etmesinin yararl olaca konusunda görüfl bildirdiler. Hüseyin ÜLKÜ nün komisyonlar n kaç kifliden oluflaca konusunda soru yöneltmesi üzerine söz alan Muhittin SELV TOPU, önemli olan n komisyonlar n üretmesi, çal flmas ve yönetime yön vermesi oldu unu vurgulad. Hiç toplanmayan komisyon oldu unu hatta Odaya hiçbir etkinli ine kat lmayan komisyon üyelerinin oldu unu söyleyen SELV TOPU komisyonlarda en az 5 kiflinin olmas gerekti ini ve 2 kiflinin de sa l kl iletiflim kurmak aç s ndan yönetim kurulundan olmas nda yarar olaca n söyledi. Söz alan brahim ER fi R de Yasa ve Yönetmelikler Komisyonunda 11 kifli olmalar na karfl n düzenli olarak sadece 5 kiflinin topland n ve bu durumun katk koyan komisyon üyelerinin motivasyonunu bozdu unu söyledi. Ard ndan söz alan M.Kubilay YILDIRIM ise toplant ya kat lan dan flma kurulu üye say s n n komisyonlar n oluflturulmas nda yeterli olmad n bu nedenle gönüllülük esas na göre bu toplant da görev alacak komisyon üyelerinin daha sonra toplant ya kat lmayan di er dan flma kurulu üyeleri ve üyelerimiz ile görüflerek komisyonu oluflturmalar n önerdi. Buna karfl l k gündemin belli olmas na karfl n mazeret bildirmeden kurul üyelerinin toplant ya kat lmad n hat rlatan Hüseyin ÜLKÜ, dan flma kurulu üyelerinin böylesine önemli toplant lara kat l m n n sa lanmas gerekti ini söyledi. Dursun ÇEL K ise say n n önemli olmad n, komisyon gerekli gördü ünde di er komisyon ve üyelerden destek alabilece ini ve bunun çal flma program nda ilke haline getirilmesini istedi. Kentsel Çal flma ve Çevre zleme Komisyonu ad n n Kentsel/K rsal Çal flma ve Çevre zleme komisyonu fleklinde de ifltirilmesini öneren Hüseyin ÖZTÜRK k rsal alandaki geliflmelerin sanki bu komisyonun d fl nda kal yormufl gibi alg land n ve ayr ca mazeret bildirmeden üst üste 3 defa toplant ya kat lmayan üyelerin komisyon üyeliklerinin sona erdirilmesini önerdi. Daha sonra söz alan Zafer BEYD LL, Ziya KO- CABIYIK ve Selçuk SAVCI n n birlerine paralel olarak komisyonlar n belirli bir flablona s k flt r lmama- 18 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

19 lar gerekti ini, gerekti inde uzman üyelerimizin davet edilerek ve di er komisyonlar ile birlikte genifl kat l ml toplant lar yap labilece i konusunda görüfl bildirdiler. Di er taraftan Hüseyin ÜLKÜ Lisansl Ölçme Bürolar ile ilgili genel bir bilgilendirme yaparak, s navlardaki puanlamalarda bir tak m adaletsizlikler oldu- unu, tapu ve kadastro genel müdürlü ündeki kurum çal flanlar n n serbest çal flanlara göre önemli bir puan avantaj na sahip olduklar n ve ayr ca lisansl ölçme bürolar say s ndaki oran n da art r lmas gerekti ini söyledi. Ziya KOCABIYIK ise HKMO birim fiyat hesaplamalar nda grafik paftalar ile say sal paftalar n efl tutuldu unu, grafik paftalar ile katsay n n belirlenmesi gerekti ini söyledi. Dan flma kurulu bu konuda mesleki denetim komisyonu taraf ndan somut öneriler oluflturmak üzere rapor haz rlamas için görev verdi. Ard ndan gündemin 2.maddesine geçilerek 11.Dönem Sürekli ve Süreli komisyon üyeleri, seçilen komisyon üyeleri ve yönetim kurulu taraf ndan geniflletilmek üzere belirlendi. Komisyon ve komisyon üyelerinin belirlenmesinin ard ndan gündemin 3. maddesi olan Mühendislik (Bölüm) ad n n de iflikli i gündemine geçildi. Bu konuda fiube Sekreteri Lütfi ÜNAL taraf ndan üniversitelerimizin isim önerileri ve gerekçeleri ile ilgili bilgilendirme yap larak konu tart flmaya aç ld. GEOMAT K M? HAR TA MI? Bunun üzerine söz alan Mehmet GÜRLER geçmiflte bu konuda birçok kez bir araya gelindi ini ve bu konunun uzun zamand r tart fl ld n belirterek, Jeodezi ve Fotogrametri isminin 80'li y llar n bafl nda TÜ taraf ndan YÖK'e kabul ettirildi ini ve Harita Mühendisli i nin halka malolmufl bir isim oldu unu ve ayr ca geliflen bilime göre 20 y lda bir isim de ifliminin do ru olmad n söyledi. Ülkemizdeki 10 üniversitenin 9 u Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölüm ad n n Harita Mühendisli i, geriye kalan tek üniversite olan TÜ üniversitesinin ise geomatik mühendisli i olarak de ifltirilmesini istedi i isim de iflikli i konusunda dan flma kurulu üyeleri a rl kl olarak Harita Mühendisli i nin bugüne kadar anlatmakta zorland m z Jeodezi ve Fotogrametri isminde oldu u gibi geomatik mühendisli ine göre daha uygun olaca görüflüne varmakla birlikte; konunun lisans bölümü aç lmas komisyonu taraf ndan de erlendirmesini ve ayr ca Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin görüfl istedi i mühendislik bölümümüzün e itim program na iliflkin çal flman n da ayn komisyon taraf ndan birlikte ele al nmas n kararlaflt rd. TÜ; geomatik isminin teknolojik geliflmelere dayal olarak geniflleyen ve ço alan uzmanl k alanlar - m z daha iyi karfl lad n ve harita mühendisli i ad - n n popülist bir yaklafl m oldu unu ve bilimde popülizm yap lamayaca n savunmakla birlikte, di er üniversiteler mesle imizde sonuç ürünün harita oldu unu ve bu isim de iflikli i ile tüm toplum ve kamu kurum/kurulufllar nda yaflanan birçok sorunun afl laca n savunuyor. Di er taraftan TÜ senatosundan geçirdi i karar de ifliklik yap lmak üzere YÖK Baflkanl na göndermifl durumda Gündemin tart fl lan 3.maddesinin ard ndan bu y l 7.sini düzenleyece imiz Yaz E itim Kamp n n ana konusu hakk nda öneri ve görüfllerin al naca 4.maddeye geçildi. 1. Deprem ve Deformasyon Ölçmeleri, 2. Dostluk ve Bar fl, Y lda HKMO 4. Jeodezik K r lmalar 5.Dönüflüm, 6.Dengeler olan yaz e itim kamp ana konusu ile ilgili Mesleki ve Toplumsal Gelece imiz, Küreselleflme, Çeliflkiler, Sapmalar, Bölüflüm, Sistemler, Duyarl l k, Vb. gibi öneriler getirildi. Söz konusu öneriler ile birlikte yönetim kurulu taraf ndan belirlenmek üzere gündemin son maddesi olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ündeki geliflmeler konufluldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünde neler oluyor? Bu konuda söz alan brahim ER fi R; 150 y ll k geçmifli olan kurumun zor günler geçirdi ini, çal - flanlar n n gözalt na al nd n, konunun Odam z taraf ndan tüm boyutlar ile ele al narak kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi. Buna karfl l k Tuncay BO- YACI sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü çal flanlar de il, tüm kamu kurum çal flanlar için özlük hakk sorunu oldu unu, Ali Ekber GÜL ise öncelikle kamu çal flanlar n n kendi hakk na sahip ç kmas gerekti ini, ancak bu aflamada Odam z n gerekli deste i vermesi gerekti ini söyledi. Zafer BEYD LL ise TKGM ye sistematik bir sald r n n oldu unu ve özellefltirme amac do rultusunda bu bask lar n yap ld n söyleyerek kamuoyuna yap lacak araflt rma ile bu sald r lar n alt nda yatan gerçeklerin aç klanmas gerekti ini belirtti. Hüseyin ÜLKÜ ise önümüzdeki Kadastro Kongresinde, özlük haklar ve insan haklar konusunda fiube olarak poster veya bildiri ile kat labilinirse konunun kitaba girece ini ve gündemde kalaca n söyledi. Dan flma kurulu üyelerinin toplam say s na göre az bir kat l m olmas na karfl n aktif kat l mda bulunan kat l mc Dan flma Kurulu üyelerimiz ile aral ks z 3,5 saat süren toplant iyi ve örgütlü bir dönem geçirmemiz dilekleri ile sona erdi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s

20 Kadastro Müdürlükleri nce HKMO denetimi yeniden zorunlu hale geldi 6235 say l TMMOB yasas n n 33. maddesi gere ince mühendislerin mesleklerini,icra edebilmeleri için oda üyeliklerinin devam etmesi gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü nün 23/2/1993 tarih ve 1993/2 say l yönergesi ve 06/04/1994 tarih ve 1994/5 say l genelgesi ile mesleki denetimlerin Kadastro müdürlüklerince kontrolü yap l p ve kadastro kontrollük ücretlerinin de bu iliflki ile al n yordu. Fakat Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü nün 03/11/200 tarih ve 2000/13 say l genelgesi ile HKMO taraf ndan yap lan mesleki denetimin Kadastro müdürlüklerince kontrolü kald r lm flt. Mesle imiz ve meslektafl m z için mesleki denetimin kontrolünün zorlaflmas ndan dolay haks z rekabet artarak hem yüksek k r mlar hem de kalitesiz üretilen ifller ile her konuda mesle imiz ve mesle ine sahip ç kan meslektafl m z n haks zl - a u ramas kaç n lmaz olmufltu. Ülkemizin her yan nda yaflan - lan bu sorun, HKMO Genel Merkezi nin y llarca yapt çal flmalar sonunda çözülmüfltür. Bundan sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü nün 24/04/2008 tarih ve 2008/8 say l genelgesi ile Kadastro Müdürlüklerince HKMO taraf ndan belirtilen Üye Sicil Durumu Uygundur onay n aranmas zorunlu hale gelmifltir. Kadastro kontrollük harc ise 09/03/2004 tarih ve 2004/7 say l genelge do rultusunda Döner Sermaye Fiyat Çizelgesine göre devam edecektir. Üyelerimizin Dikkatine! HALK MÜZ VE HALK OYUNLARI TOPLULU U HKMORYANT R NG KULÜBÜ (HAR TAYLA YÖN BULMA SPORU) KURULACAKTIR. LG LENEN ÜYELER M Z N D ER SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖNER LER YLE B RL KTE fiubem ZE BAfiVURULARINI BEKL YORUZ... HKMO ZM R fiube YÖNET M KURULU 20 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU EMO İZMİR ŞUBESİ 30. DÖNEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYON RAPORU 6 Şubat 2016 Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden II. SOSYAL GÜVENL K AÇIKLARININ ETK LER Y llardan beri izlenen sosyo-ekonomik politikalar neticesinde sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesi bozulmufl ve sosyal güvenlik sistemi kendi kendine yetemez

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME Bahar 2007 Say : 7 SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME HUKUK GÜNDEM Güzin TANYER Emrah ALTUNO LU Anlat lana göre; Condoleezza Rice, Ankara ziyareti s ras nda Abdullah Gül e Fransa n n yapamad sosyal

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı