DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2010-2014"

Transkript

1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN Genel Müdür Sunuşu 1- GİRİŞ 2- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 3- DURUM ANALİZİ a) Tarihçe b) Kuruluşun Görevleri c) Organizasyon Yapısı d) Mevzuat e) Faaliyet Alanları f) Kuruluşun Kaynakları 1- İnsan Kaynakları 2- Mali Kaynaklar 3- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Teknolojileri Kullanımı g) Kuruluş Faaliyet Alanlarında Mevcut Durum ve Gelişim - Ülkede - Dünyada h) Paydaş Analizi - Dış Paydaş Analizi - İç Paydaş ve Çevre Analizi ı) GZFT Analizi 4- KURULUŞUN GELECEĞE BAKIŞI a. Misyon b. Vizyon c. Temel İlke ve Değerlerimiz d. Stratejik Temalar e. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri f. Stratejik Hedef Birim İlişkisi g. Maliyet Tabloları h. İzleme ve Değerlendirme 1

2 GENEL MÜDÜR ÜN SUNUŞU Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 1933 yılından beri havacılık sektöründe hava seyrüsefer ve hava alanı işletmeciliği hizmetlerini çağın son teknolojilerini takip ederek başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Dünyada yaşanan gelişmeler ile Ülkemizin AB ye üyeliği yolunda Türk kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ana amaçları iyi ve kaliteli hizmet üretmek olan kamu kurumlarının hedef ve öncelliklerini belirleyecek, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasına imkân sağlayacak stratejik yönetim ve planlamanın yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlayış içerisinde, DHMİ Genel Müdürlüğü, gerek ülkemizde yaşanan turizm artışı gerekse bölgesel hava taşımacılığı politikası sonucu artan yolcu ve uçak trafiğine paralel olarak, şu anda sayısı 40 ı bulan havaalanımızda yolcu memnuniyetini ve güvenliğini sağlamak, daha emniyetli hava seyrüsefer hizmeti verebilmek amacıyla alt ve üst yapı projeleri ile gerekli donanımları temin ve tesis etmeye devam edecektir. Bu çerçevede, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlama çalışmalarını başlatmış ve bu süreçte stratejik planlama çalışmalarına yön vermek amacıyla iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak, Kuruluşumuzun GZFT ve Durum Analizleri yapılmıştır. Kuruluşumuz stratejik planlama çalışmalarına tüm birimlerimiz katılımcı bir yaklaşım göstererek her aşamasında yer almışlardır Stratejik Planlama çalışmaları ile Kuruluşumuzun yeni misyon ve vizyonu oluşturulmuş, bu doğrultudaki stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir. Bu çalışmalardan edindiğimiz deneyimlerin Kuruluşumuzun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmaları daha etkin ve verimli hale getireceğine ile iyi bir yol haritası olacağına inanmaktayız. Bu vesile ile durum analizi ve GZFT analizi çalışmaları kapsamında bize görüş ve düşüncelerini ileten paydaşlarımıza, özverili çalışmaları için Stratejik Planlama Ekibine ve katkıda bulunan tüm DHMİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim. Orhan BİRDAL Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 2

3 1.GİRİŞ tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ile performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek, bu süreci izlemek ve değerlendirmek amacıyla; katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Stratejik Planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hususunda ise Devlet Planlama Teşkilatı yetkilendirilmiştir tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile stratejik plan çalışmalarının yöntem ve kapsamı belirlenmiş olup; stratejik plan, Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Bilahare, Hazine Müsteşarlığınca yayınlanan tarih ve Sayılı 2008 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi Eki nin Stratejik Planlar başlıklı 29. maddesine göre Teşebbüsler 5 yıllık stratejik planlarını DPT tarafından hazırlanan Kılavuza uygun şekilde hazırlayarak Müsteşarlık, DPT ve ilgisine göre ÖİB ye göndereceklerdir. Söz konusu stratejik planlar hazırlanırken Avrupa Birliğine üyelik kapsamında yapılan çalışmalar, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Hükümet Programı göz önünde bulundurulacaktır. DPT stratejik planları gözden geçirecek ve Müsteşarlığın olumlu görüşü üzerine teşebbüslere geri bildirimde bulunacaktır. Teşebbüsler, stratejik planlarını DPT nin görüşleri doğrultusunda yenileyerek nihai hale getireceklerdir... hükmü gereğince Kuruluşumuza stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiş olup, öngörülen süreç içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, DHMİ Stratejik Plan hazırlanmıştır. Sivil havacılık sektörünün temel unsurlarından hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanması ve hava liman ve hava alanlarının işletilmesi hizmetleri, Ülkemizde DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kuruluşumuzca, Türk hava sahasında uçuş yapan ve havaalanlarımıza iniş-kalkış yapan uçaklar ile Ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan tüm hava araçlarına hava seyrüsefer ve hava trafik hizmetleri verilmekte; 40 havalimanı ve havaalanı işletilmektedir. Bu hizmetlerin ifası için 259 seyrüsefer yardımcı cihazı ve 24 radar sistemi, Ülke düzeyinde değişik yörelerde tesis edilmiş olup; hava trafiğinin sevk ve idaresinde kullanılmaktadır. Bu çerçevede; hava ulaşımının uluslararası standartlarda emniyetli ve etkin şekilde sağlanması yönünde faaliyette bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü, Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında, Kuruluşun sektör içerisinde üstlendiği temel fonksiyonları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yayımlanmış olan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunu da göz önünde bulundurmuştur. 3

4 Stratejik Planlama yaklaşımı ile Kuruluşumuzun, hava ulaşım sektörünün özelliği doğrultusunda, sürekli olarak geleceğe yönelik bilgi ve ileri teknoloji gelişim ve eğilimlerini izlemek ve bu gelişmelere uyum sağlamak yönünde, alması gereken ve almakta olduğu önlemlerin zamanında öngörülebilmesi için yararlı bir uygulama olacağından hareketle bu çalışmalar yapılmıştır. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi kapsamında, gerçekçi bir yaklaşımla sonuçların ve değişimin planlanması, kaliteli yönetim ve kurumsal yenilenme anlayışının benimsenmesi öngörülmüştür. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, geleceğe yönelik yatırım ve faaliyetlerin yürütülmesinde, stratejik planda yer alan ilkeler ve belirlenen amaç ve hedefler esas alınacaktır. 2. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI Kuruluşumuza 2008 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı ile 5 yıllık Stratejik Plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Diğer taraftan, 18 Ekim 2007 tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki 2008 Yılı Programının Tedbirler bölümünde, Kuruluşların yasal statüleri ve organizasyon yapıları değişen şartlara uygun olarak yenilenecektir ifadesi altında; DHMİ Genel Müdürlüğünün idari yapısının reorganizasyonu hususuna da yer verilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu çalışmaları koordine eden Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından idari yapının reorganizasyonu ve Kuruluş Stratejik Planlama çalışmalarına yön vermek amacıyla Kuruluşumuz merkez birimleri ile havalimanı başmüdürleri ve havaalanı müdürleri ile çalışanlarımızın yazılı görüşleri alınmıştır. Ayrıca, sektörde yer alan dış paydaş konumundaki ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum Kuruluşlarının da yazılı görüşleri derlenmiş olup; alınan görüşler üzerinde değerlendirme çalışmaları yapılmış ve Kuruluş üst yönetimimize sunulmuştur. Bu çalışmalarda özetle; DHMİ Genel Müdürlüğünün mevcut idari yapısı faaliyet alanları ve verdiği hizmetlerin havacılık sektöründeki yeri ve diğer hizmet kollarına etkisinin incelenmesi, mevcut durum analizi çalışmasının yapılması; Kuruluş faaliyet alanları ile bağlantılı olarak sektör hizmetlerinin gelişimine yönelik önerilerin tartışılması; Kuruluş hizmetlerinde uluslararası kurallara ve uygulamalara uyum sağlanması ile organizasyonel sorunların giderilmesi yönünden uygun idari yapılanma modellerine ilişkin önerilerin oluşturulması; tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede; Kuruluşumuzun stratejik planlama çalışmalarının APK Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülmesi kararlaştırılmış ve Genel Müdürlüğümüz merkez birimleri Genel Müdürlük Genelgesi ile talimatlandırılmıştır. 4

5 Bilahare, Kuruluşumuz yıllarını kapsayan Stratejik Planlama çalışmalarını yürütmek üzere bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ana hizmet üniteleri ağırlıklı olmak üzere, tüm birimlerin temsilcilerinden oluşan Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Çalışmalar kapsamında koordinatör birim olarak APK Daire Başkanlığı görevlendirilmiştir. Çalışma grubu tarafından yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülmüş olup, Stratejik Plan Taslağı üzerinde Stratejik Planlama Ekibi ve tüm birim yetkililerinin görüşleri ve katkıları alınmıştır. DHMİ Stratejik Planına, Kuruluşumuz üst yöneticileri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerle son şekli verilmiştir. 3.DURUM ANALİZİ a) Tarihçe Ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinin, 1912 yılında, bu günkü İstanbul Atatürk Havalimanı civarında kurulan hangarlar ve uçak iniş-kalkış havaalanı ile başladığı kabul edilmektedir. 20 Mayıs 1933 tarihinde ise, bu günkü Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün de başlangıcını oluşturan Hava Yolları Devlet İşletmesi kurulmuştur. Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak teşkilatlanan kuruluş; hava yolları ve hava alanları kurmak ve hava taşımacılığı yapmakla görevlendirilmiştir. Bu dönemde, askeri amaçlı bazı uçaklar modifiye edilerek yolcu ve yük taşımacılığı ile İstanbul-Eskişehir-Ankara gibi merkezlere hava ulaşımı sağlamıştır. Havaalanı yapımının önemi doğrultusunda 3 Haziran 1938 tarihinde 3424 sayılı Kanunla, Havayolları Devlet İşletmesi, Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Bayındırlık Bakanlığına, daha sonra da 21 Temmuz 1943 tarihinde 4467 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır yılında imzalanan Chicago Sözleşmesi, Ülkemiz ve Dünya sivil havacılığı için büyük önem arz etmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Antlaşması ile kurallara bağlanan havacılık faaliyetleri, II. Dünya Savaşı sonrasındaki teknolojik gelişmeler sonucu büyük gövdeli uçak imalatına geçilmesi ve bu doğrultuda tarifeli ticari yolcu ve yük taşımacılığının gelişmesi ile ivme kazanmıştır. Bu gelişmelerin Ülkemiz havacılık faaliyetlerini de etkilemesi sonucu, havaalanı işletme hizmetleri ile uçak işletmeciliğinin aynı kuruluş tarafından yürütülmesine son verilerek, 1955 yılında uçak işletmeciliği Türk Hava Yollarına, 28 Şubat 1956 tarih ve 6686 sayılı Kanunla, havaalanı işletmeciliği, yer hizmetleri, hava seyrüsefer ve muhabere hizmetleri de katma bütçeli Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne (DHMİ) devredilmiştir yılında, kısa bir süre Meydan İşletme Müessesesi adı altında hizmet veren kuruluş, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tarih ve 233 sayılı KHK ile yeniden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Kuruluş, 233 sayılı KHK ve tarihli Ana Statüsü çerçevesinde tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak, faaliyetlerini sürdürmektedir. 5

6 b)kuruluşun Görevleri DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana Statüsü ile belirlenmiş görevleri; sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havaalanlarının işletilmesi, havaalanı yer hizmetlerinin sağlanması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Ayrıca, sivil havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya işlettirmek ve işletiminde bulunan havaalanları ile işletme dönemlerinin sonundan itibaren yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği terminallerini ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi çerçevesinde özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak ve/veya işletme hakkını devretmek de Kuruluşun görevleri arasında yer almaktadır. Kuruluş ana faaliyet alanları havaalanı işletmeciliği ve seyrüsefer hizmetleri olup; işletme ve hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanması kapsamındaki görev ve sorumluluklar şunlardır: Kuruluş tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak havalimanı ve havaalanlarında işletme hizmetlerinin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve ICAO kurallarına göre yürütülmesi amacıyla tüm faaliyetlerin yönetimi, denetimi ve koordinasyonu yönünden sorumlu olarak görev yapmak. Genel Müdürlüğümüzce işletilen ve/veya kiralama yolu ile işletme hakları devredilen havaalanlarında verilecek hizmetlerin ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğunu belirlemek üzere araştırma ve incelemeler yapmak. Hava trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli yer hizmetleri desteğini sağlamak amacıyla tüm faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Yer hizmetleri ile ilgili programları hazırlamak, yatırım gerektiren faaliyetleri ile ilgili yıllık bütçeyi belirleyerek, verilen bütçeye göre faaliyetleri uygulama aşamasına getirmek. Hava Liman ve hava alanlarında kar, kuş, ot mücadele çalışmaları ile havaalanı çevre ve mâniaların belirlenmesine yönelik çalışmaların koşullarını belirlemek. Kaza, kırım ve kurtarma hizmetleri hizmetlerinin aksatılmadan sağlıklı olarak yürütülebilmesi için araç ve teçhizatın faaliyetlerini kontrol etmek bunlarla ilgili işbaşı eğitimleri düzenlemek ve aksaklıklarla ilgili önlemleri almak. Havalimanı ve havaalanlarında genel elektrik ve özel aydınlatma sistemlerinin işletilmesi için gerekli planlama çalışmalarını yürütmek. Genel elektrik ve özel aydınlatma sistemleri ile ilgili ihtiyaçları belirleyerek, güncel teknoloji doğrultusunda temin edilmesini sağlamak. Yeni kurulan ünitelere enerji temini ile ilgili gerekli çalışmalar yapmak; yatırım ihtiyaçlarını belirlemek. Seyrüsefer istasyonları ve radar istasyonları ile havaalanları için ihtiyaç duyulan elektrojen gruplarının temin ve tesis edilmesini sağlamak. Terminal binalarının kullanım planlarını hazırlamak. Hava tarafında uçak park planlaması, arazi tahsisi, kara tarafında ise terminal içinde yer tahsislerini planlamak; ticari hacimlerini belirleyerek gelir artırıcı faaliyetleri düzenlemek, 6

7 Kuruluşun gelir kaynaklarını sağladığı gelir türleri için tarifeleri belirlemek ve uygulamak. Uçak trafiğine göre hava alanlarının çalışma saatlerini düzenlemek. Hava alanlarındaki hizmet araçları ile özel iş makinelerinin faaliyetlerini düzenlemek ve izlemek. Havacılık yayınlarının (AIP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC, NOTAM vb.) yapılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak. (koordinat bilgilerinin belirlenmesi, havacılık haritalarının yaptırılmasını sağlamak üzere protokol yapılması; maniaların yer, koordinat ve yükseklik bilgilerinin her bir havaalanı için ayrı ayrı belirlenerek uluslararası formatta yayımlanmak üzere ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak) Havacılık teknolojisi ve mevzuatında meydana gelen değişiklik ve gelişmeleri takip etmek üzere uluslararası sivil havacılık kuruluşlarının çalışmalarını izlemek; toplantı ve seminere katılmak; ilgili dokümanları izleyerek yenilik ve gelişmelerin bünyeye uyarlanarak uygulanmasını saptamak. Havalimanları ve Havaalanlarında işletme hizmetlerinin uluslararası standartlarda sağlanmasına ilişkin kurum içi KYS ve teknik denetimlerde bulunmak, gerektiğinde Ulaştırma Bakanlığı ya da ICAO, ECAC, IATA (slot koordinasyon) gibi uluslararası kuruluşlarca yapılan denetimler öncesinde gerekli hazırlıkları yapmak; hava alanlarını denetime hazır hale getirmek ve gerekirse denetime refakat etmek. İşletme hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamak. Uluslararası kurallara uygun olarak hava alanlarının cihaz, sistem ve donanım olarak daha üst düzeylere getirilmesine yönelik gelişmekte olan teknolojileri de göz önüne alarak, gerekli değişiklik tekliflerini yapmak ve bunlar üzerinde projeler hazırlamak. Yeni yapılacak havaalanları için yer seçimi yapılması; ÇED toplantılarına ve ihtiyaç programlarının hazırlanması ile ilgili çalışmalara katılmak. Faaliyetlerin etkin bir düzeyde sürdürülmesi amacıyla işletme hizmetlerinde görev yapan personelin planlamasını yapmak; ihtiyaçları belirlemek; organizasyonu oluşturmak ve geliştirmek. Sivil amaçlı uçuşlar için silahlı kuvvetlere ait müşterek kullanımlı (sivil-asker) hava alanlarla ilgili protokollerin ilgili mercilerle istişare ederek düzenlenmesini sağlamak. İşletme faaliyetleri ile ilgili ICAO (International Civil Aviation Organization/ Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı), ACI (Airports Council International / Uluslararası Hava Alanları Konseyi), IATA (International Air Transport Associaton / Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu) ECAC (European Civil Aviation Conferance/Avrupa Sivil Havacılık Konferansı), EUROCONTROL/AOT (EUROCONTROL Airport Operations Team/EUROCONTROL Hava alan İşletme Timi) NATO, CAPC/CAWG (Civil Aviation Planning Committee/Civil Aviation Working Group/Sivil Havacılık Planlama Komitesi ve Çalışma Grubu) yayınlarını izlemek ve hizmetlerin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. Söz konusu kuruluşların yurt içi ve yurt dışı toplantılarına katılım sağlamak sayılı Sivil Havacılık Kanunu gereğince ihtiyaç duyulan hava sahası düzenlemeleri, hava yolu şebekesinin geliştirilmesi, her türlü tahditli sahaların etüt ve planlamaları yapılarak, Ulaştırma Bakanlığı na teklifte bulunmak, 7

8 . Uçuş emniyeti ile ilgili olarak gerekli haberleşme ve seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistem ihtiyacını tespit etmek, yerlerinin etüdünü yapmak, temin ve tesislerini sağlayarak sektörün hizmetine sunmak. Seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemlerin periyodik uçuş kontrolünün yapılmasını sağlamak. Havaalanları için aletli alçalma ve standart kalkış/iniş usullerini hazırlamak. Hava Trafik Yönetimi ile ilgili işlerini ve Havacılık Muhabere Hizmetlerini yürütmek. Uluslararası Hava Seyrüseferinin güven, düzen, kalite ve verimliliğini artırmak için gerekli bilgi akışını sağlamak üzere havacılık yayınlarını (AIP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC, NOTAM vb.) zamanında yayımlamak. Uçuşlara ilişkin uçuş planı ve permi bilgilerini takip etmek ve düzenlemek. Arama ve Kurtarma hizmetlerinin ulusal ve uluslararası Kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak. Hava hadiselerini incelemek, değerlendirmek, neticelendirmek ve Kaza/Kırım Komisyonlarına katılım sağlamak. Gelişmekte olan teknoloji göz önüne alınarak cihaz, sistem ve donanımlar üzerinde gerekli değişiklik tekliflerini yapmak ve bunlar üzerinde projeler hazırlamak. Hava Limanları ve Havaalanlarında hava seyrüseferinin sağlanmasına ilişkin denetimlerde bulunmak, Yurt içi ve yurt dışı havacılık kuruluşları ile daimi temas sağlamak, bilgi alış verişinde bulunmak, hizmet alanı ile ilgili seminer, toplantı, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve katılım sağlamak. Hava sahasının etkin kullanımı için sivil/asker koordinasyonunu geliştirmek. EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı) ile ilgili işlemlerin adı geçen Teşkilatın uluslararası sözleşmesi (Çok Taraflı Anlaşma ve Revizelerle birlikte) ve mevzuatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.. Yol ücretlerine esas teşkil eden trafik bilgilerinin, EUROCONTROL Teşkilatına gönderilmesi ve Ülkemize ait Milli Maliyet tespit çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.. Kalite Yönetim Sistemi konularındaki çalışmaları takip ederek sistem kurulması, geliştirilmesi ve idamesi hususlarında faaliyetlerde bulunmak. KKTC ve Ercan tavsiyeli hava sahasına ilişkin olarak hava sahası düzenleme çalışmalarını, hava trafik hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmek; tüm havacılık bilgilerini ICAO formatına göre hazırlamak, baskı ve dağıtımını sağlamak. 8

9 Organizasyon Yapısı Merkez Teşkilat Şeması Genel Müdür Hukuk Müşavirliği Teftiş Kurulu Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı APK Daire Başkanlığı Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı Elektronik Daire Başkanlığı Malzeme Daire Başkanlığı İşletme Daire Başkanlığı Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Seyrüsefer Daire Başkanlığı Özel Güvenlik Müdürlüğü Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizmetleri Daire Başkanlığı Mali İşler Daire Başkanlığı Hasılat Daire Başkanlığı 9

10 Taşra Teşkilatı Genel Müdür Uluslararası ve iç hat trafiğe açık Uluslar arası tarifesiz ve iç hat trafiğe açık İç hat trafiğe açık Atatürk Havalimanı Amasya- Merzifon Havaalanı Adıyaman Havaalanı Esenboğa Havalimanı Balıkesir- Körfez Havaalanı Ağrı Havaalanı Adnan Menderes Havalimanı Bursa-Yenişehir Havaalanı Amasya- Merzifon Hava Alanı Antalya Havalimanı Çanakkale Havaalanı Balıkesir Merkez Havaalanı Dalaman Havalimanı Denizli-Çardak Havaalanı Diyarbakır Havaalanı Milas-Bodrum Havalimanı Elazığ Havaalanı Erzincan Havaalanı Adana Havalimanı Ferit Melen (Van) Havaalanı Kahramanmaraş Havaalanı Trabzon Havalimanı Hatay Havaalanı Mardin Havaalanı Nevşehir- Kapadokya Havalimanı Kars Havaalanı Siirt Havaalanı Süleyman Demirel Havalimanı Kayseri Havaalanı Sinop Havaalanı Erzurum Havalimanı Konya Havaalanı Tokat Havaalanı Gaziantep Havalimanı Malatya Havaalanı Muş Havaalanı Samsun- Çarşamba Havaalanı Sivas Havaalanı Şanlıurfa GAP Havaalanı Tekirdağ-Çorlu Havaalanı Uşak Havaalanı 10

11 d) DHMİ Genel Müdürlüğünün Tabi Olduğu Mevzuat (1) Uluslararası Anlaşmalar tarihinde imzalanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi (CHICAGO SÖZLEŞMESİ ICAO Ek-17) Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasını onaylayan Tarih ve 4749 sayılı Kanun Hava Taşımalarında Bazı Suç ve Diğer Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme. (TOKYO-1963 katılım tarihi ) Belge No:8364 Uçakların Yasa dışı Olarak Ele Geçirilmesinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme (LAHEY-1970 katılım tarihi ) Belge No:8920 Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme (MONTREAL 1971 katılım tarihi ) Belge No:8966 Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havalimanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokol ( (MONTREAL Ek'i) Belge No:8966 Gayri Kanuni Eylemlere Karşı Sivil Havacılığı Koruma ve Güvenlik Talimatı (ICAO Dokümanı 8973) tarihli ve 3504 sayılı Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası Hava Seyrüseferinin Emniyeti için Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL) Sözleşmesine Dair Kanun (2) Kanunlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK. bazı maddelerin yürürlükten kaldırılmasına dair 399 sayılı KHK. DHMİ Ana Statüsü 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yap-İşlet-Devret modeli uygulama yönetmeliği) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeler Kanunu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33.maddesi (özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak ve/veya işletme hakkını devretmek) 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5594 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ruhsat vereceğine ilişkin Kanun 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 9. Maddesi (5793 sayılı Kanunun 29. Maddesi ile eklenmiştir.) DHMİ kullanımında olan veya tahsis edilen taşınmazların DHMİ ye bedelsiz devri. 11

12 (3) Yönetmelikler e) Faaliyet Alanları SHY 14A Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği SHY 22 Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Kamu Personeli ile ilgili Yönetmelikler Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)( ) Hava Trafik Yönetim Hizmetleriyle Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02) ( ) DHMİ İhale Yönetmeliği DHMİ Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği Ülkemizde hava ulaştırma sektörünün alt yapısını oluşturan hava seyrüsefer hizmetleri ve hava alanları işletme hizmetleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana Statüsü ile belirlenmiş faaliyet konuları; Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havaalanlarının işletilmesi, yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili, diğer tesislerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Türkiye Hava Sahasında, hava alanlarına iniş kalkış yapan ve transit geçen hava araçlarının uçuşlarını gerçekleştirdikleri 130 adet uçuş yolu (hava koridoru) oluşturulmuştur. Yol Kontrol Merkezlerince hava trafik akışının düzenlendiği ve ülke sathına yayılan seyrüsefer ve haberleşme cihazları ile desteklenen bu kontrollü uçuş yollarının uzunluğu km. dir. Ayrıca, uluslararası sefer yapmak veya Ülkemiz hava alanlarına iniş kalkış yapmaksızın transit geçiş yapmak amacıyla hava sahamızı kullanmak durumunda olan hava araçlarının Türk Hava Sahasına giriş çıkış yaptıkları 41 adet giriş çıkış noktası bulunmaktadır. Hava trafik kontrol hizmetlerinde, kontrollü sahalardaki sivil ve askeri trafiğe, ICAO standartlarında 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi ve uçuş emniyetinin en üst düzeyde sağlanması esastır. DHMİ bünyesinde; Hava trafiğinin düzenlenmesi ve hava araçlarının, hava liman ve hava alanlarımıza güvenle iniş kalkış yapmasını sağlamak amacıyla; transit ve üst uçuş seviyelerindeki uçuşlara kontrol hizmeti veren 2 adet Saha Kontrol Merkezi, iniş/kalkış aşamasında, havaalanına belirli bir mesafe ve uçuş seviyesinde uçuş yapmakta olan hava taşıtlarına hizmet veren 17 adet Yaklaşma Kontrol Merkezi, havaalanı civarında uçmakta olan ve havaalanına iniş, kalkış, taksi ve parklama yapan hava taşıtlarına hizmet veren 36 adet havaalanı kontrol kulesi faaliyet göstermektedir. Amasya-Merzifon, Balıkesir- Merkez, Kayseri, Konya, Diyarbakır ve Malatya Havaalanlarında hava trafik kontrol hizmeti askeri otorite tarafından verilmektedir. Zonguldak-Çaycuma Havaalanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanının da ise kule hizmetleri Kuruluşumuzca verilmektedir. 12

13 Diğer taraftan, Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM), Arama ve Kurtarma Hizmetleri ile haberleşme unsurları arasında; 2 adet Uçuş Bilgi Merkezi (Esenboğa ve Atatürk Hava Limanlarında), 1 adet Uluslararası NOTAM Ofisi (Esenboğa Havalimanı) ve 1 adet Ulusal NOTAM ofisi (Atatürk Havalimanı), 19 adet Havacılık Bilgi Yönetim Hizmet Birimi, uyduya dayalı arama ve kurtarma hizmeti veren 2 adet Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Esenboğa ve Atatürk Havalimanlarında), 28 adet Arama Kurtarma Ünitesi, 2 adet Yurt içi Haberleşme Merkezi (Atatürk ve Esenboğa Havalimanı) ve 103 adet Havacılık Haberleşme İstasyonu (AFTN/CIDIN/AMHS) bulunmaktadır. Ülkemizin hava sahasında uçuş emniyetini sağlamak amacıyla 24 saat faaliyet gösteren 38 adet ILS, 55 adet VOR, 64 adet NDB ve 90 adet DME olmak üzere toplam 259 adet hava seyrüsefer yardımcı cihazı, 24 adet radar ve 19 adet hava yer haberleşmesi ile 24 adet uydu yer (VSAT) istasyonu kurulmuş ve işletilmektedir. Kuruluşumuz tarafından işletilmekte olan; Atatürk (6 adet), Esenboğa (4 adet), Adnan Menderes (2 adet), Antalya (4 adet), Dalaman, Adana, Trabzon, Milas-Bodrum (2 adet), Tekirdağ-Çorlu, Erzurum, Bursa-Yenişehir, Denizli-Çardak, Kars, Kayseri, Muş, Nevşehir-Kapadokya, Samsun-Çarşamba, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Konya, Hatay, Şanlıurfa/GAP ve Elazığ olmak üzere toplam 25 havaalanında 38 adet ILS Sistemi mevcuttur. Ayrıca, Kuruluşumuz ve EUROCONTROL arasında 2007 yılı Haziran ayında ikili anlaşma esasına göre yapılan sözleşme ile CASCADE (Cooperative ATS Through Surveillance and Communication Applications Deployed in ECAC / ECAC Bölgesinde Gözetim ve Sesli İletişim Uygulamalarına Yönelik ATS İşbirliği) projesinin akdenize kıyısı olan ülkeleri kapsayan CRISTAL MED (Akdeniz Bölgesinde Gözetim Teknikleri ve Uygulamalarının Müşterek Onaylanması Paketi 1) projesine katılım ile dünyada yeni geliştirilen ve uydu esaslı, radar benzeri bir sistem olan ADS-B (Automatic Dependant Surveillance Broadcast / Otomatik Bağımlı Gözetim- Yayını ) teknolojisi denemelerinin Trabzon Havalimanında yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; halen radar bulunmayan Trabzon Havalimanına uydu destekli gözetim sistemi olan Otomatik Bağımlı Gözetim Yayın Sistem (ADS-B) tesis edilmiştir. Denemeler halen devam etmekte olup, 2009 yılında tamamlanması planlanmıştır. Denemeler neticesinde beklenen teknik ve operasyonel yeterlilik düzeyine ulaşılabilmesi halinde, bu sistemlerin Ülkemizde operasyonel olarak Hava Trafik Hizmetlerinde kullanılması değerlendirilecektir. Seyrüsefer yardımcılarının/kolaylıklarının, haberleşme sistemlerinin, hava alanları pist aydınlatma sistemlerinin test edilmesi, arıza ve onarım sonrası kontrollerinin yapılması amacıyla teçhiz edilmiş olan 4 adet uçuş kontrol uçağı ve 2 helikopter devamlı hizmette tutulmaktadır. Öte yandan 2 yeni helikopter satın alımı için ihale süreci de devam etmektedir. DHMİ Genel Müdürlüğünce, halen hava trafiğine açık tutulan, 40 adet havalimanı ve havaalanı işletilmektedir. Bunlardan uluslararası tarifeli ve tarifesiz seferler ile iç hat seferlerine açık hava limanlarımız şunlardır: 13

14 1. Atatürk Havalimanı 2. Esenboğa Havalimanı 3. Adnan Menderes Havalimanı 4. Antalya Havalimanı 5. Dalaman Havalimanı 6. Adana Havalimanı 7. Trabzon Havalimanı 8. Milas Bodrum Havalimanı 9. Süleyman Demirel Havalimanı 10.Nevşehir Kapadokya Havalimanı 11.Erzurum Havalimanı 12.Gaziantep Havalimanı Uluslararası tarifesiz seferler ile iç hat seferlerine açık hava alanlarımız şunlardır: 1. Amasya-Merzifon Havaalanı 2. Balıkesir Körfez Havaalanı 3. Bursa Yenişehir Havaalanı 4. Çanakkale Havaalanı 5. Denizli Çardak Havaalanı 6. Elazığ Havaalanı 7. Hatay Havaalanı 8. Kars Havaalanı 9. Kayseri Havaalanı 10. Konya Havaalanı 11. Malatya Havaalanı 12. Muş Havaalanı 13. Samsun Çarşamba Havaalanı 14. Sivas Havaalanı 15. Şanlıurfa GAP Havaalanı 16. Tekirdağ Çorlu Havaalanı 17.Uşak Havaalanı 18.Van Ferit Melen Havaalanı Sadece iç hat seferlerine açık hava alanlarımız ise şunlardır: 1. Adıyaman Havaalanı 2. Ağrı Havaalanı 3. Balıkesir Havaalanı 4. Diyarbakır Havaalanı 5. Erzincan Havaalanı 6. Kahramanmaraş Havaalanı 7. Mardin Havaalanı 8. Siirt Havaalanı 9.Sinop Havaalanı 10.Tokat Havaalanı 14

15 DHMİ Genel Müdürlüğünün işletiminde bulunan 40 havaalanının 17 adedi, sivilaskeri müşterek kullanılan havaalanı statüsündedir. Bunlar; Amasya-Merzifon, Bursa- Yenişehir, Denizli-Çardak, Çorlu, Erzurum, Kayseri-Erkilet, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Muş, Sivas, Balıkesir ve Uşak Havaalanları ile Dalaman Havalimanı dır. Bunların yanı sıra, DHMİ envanterinde olup, Kuruluşça teşkilatlanılmayan havaalanları ve tesisler ise; Aydın Çıldır Havaalanı, Antalya Gazipaşa Havaalanı (özel sektör işletiminde), Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı (sivil tesisleri), Şanlıurfa Merkez Havaalanı ile Zonguldak Çaycuma Havaalanı dır (özel sektör işletiminde). Diğer taraftan, askeri havaalanı olan Batman Havaalanında İl Özel İdaresi tarafından işletilen bir terminal bulunmaktadır. Ancak, bu havaalanında da Kuruluşumuz tarafından sivil tesisler inşaatı başlatılmış olup, tamamlandığında DHMİ tarafından işletilmeye başlanacaktır. Netice itibariyle; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, sivil havacılık faaliyetlerinin alt yapısını oluşturan, havalimanları ve havaalanları, hava trafik kontrol, havacılık bilgi yönetimi ve hava muhabere üniteleri, hava seyrüsefer yardımcı istasyonları ve diğer sistem ve tesisleri ile Türk Hava Sahası kullanıcıları ile yerli ve yabancı yolculara uluslararası düzeyde hizmet vermektedir. f) Kuruluşun Kaynakları 1- İnsan Kaynakları Kamu İktisadi Kuruluşu statüsünde olan DHMİ Genel Müdürlüğü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel istihdam etmektedir. Personel alımları ise Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak 15

16 Genel Yönetmelik gereğince, kamu personeli seçme sınavı ile yapılmaktadır. Kuruluşumuzda halen 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen 3/b bendi kapsamında 340, 3/c kapsamında 7197 ve 657 sayılı Devlet Memurları kapsamında 1 memur olmak üzere toplam 7538 personel görev yapmaktadır. Bu sayının %19 u Kuruluşumuz tarafından verilen özel güvenlik hizmetlerinin sağlanması amacıyla istihdam edilen güvenlik personelidir. Personelin eğitimi hususunda ise, Kuruluş kendi eğitim tesisleri ve imkânları ile personelini eğitime tabi tutmaktadır. Özelikle havacılık uzmanlık alanları kapsamındaki hava trafik kontrolörlüğü, havacılık bilgi yönetimi, hava haberleşme hizmetleri, havaalanı işletme hizmetleri, arama kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri vb. konularda kendi tesislerinde her yıl hazırlanarak uygulamaya konulan eğitim programları ile işe yeni başlayan veya ileri aşamalarda gerekli olan eğitimlerin verilmesi sağlanmaktadır. ÇALIŞANLARIN STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI %0 1 Kadrolu %4, Sayılı KHK 3/B %95, Sayılı KHK 3/C ÇALIŞANLARIN YAŞ DAĞILIMLARI % Yaş % Yaş %21, Yaş % Yaş %1, Yaş 16

17 ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI %0 2 Kişi Okur Yazar %7,5 549 Kişi İlköğretim % Kişi Lise %25, Kişi Yüksekokul % Kişi Üniversite PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİK DAĞILIMI %1 95 Kişi SGK % Kişi Emekli Sandığı 2- Mali Kaynaklar Kuruluşumuz KİT olması nedeniyle kendi yatırım ve işletme giderlerini, hizmet ve faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirleri ile karşılamaktadır. Kuruluşumuzun gelirlerini hava seyrüsefer, terminal ve işletme hizmet gelirleri oluşturmaktadır. Hava seyrüsefer hizmet gelirleri bu hizmetler için yapılan yatırım ve işletme giderlerinin geri dönüşüm esasına dayanan milli maliyet sisteminin oluşturulması yöntemiyle, Ülkemizin de üyesi bulunduğu EUROCONTROL Teşkilatı tarafından Kuruluş adına tahsil edilmektedir. Kuruluş faaliyetleri neticesinde, 2008 yılında Bin TL Gelir (Safi) Bin TL Gider Bin TL Kar elde etmiştir. 17

18 Bunun sonucu 2008 yılı içinde Bin TL Kurumlar vergisi, Bin TL Temettü, Bin TL Bütçe katkı payı ödenmiştir. Yatırımlarını kendi öz kaynakları ile karşılayan Kuruluşumuza, 2009 yılı yatırım programı ile 22 proje için 275 Milyon TL. ödenek tahsis edilmiştir GELİR GİDER KAR İleri Teknoloji Kullanımı ve Bilişim Teknolojileri Havacılık sektörünün özelliği nedeniyle, Kuruluş hizmetlerinin yürütülmesinde ileri teknoloji ürünü sistemler ve bilişim teknolojileri kullanılmaktadır. Hava trafik hizmetlerinde, Türk hava sahasının tamamını radar ile kaplamayı öngören projenin gerçekleştirilmesi ile uçuş yolları ve havalimanlarında ileri teknoloji ürünü radar sistemleri ile hizmet verilmektedir yılında hizmete giren radar sistemlerinin modernize edilmesinin yanı sıra, Ülkemizin de üye olduğu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) radar standardının, kesintisiz radar hizmeti sağlayan çift kaplama radar (SSR) standardı gerektirmesi nedeniyle yatırım programımıza ilave radar alımı projesi açılmış olup; bu kapsamda ilave 9 adet radar (6 adet SSR ve 3 adet PSR) temin ve tesis edilmiştir. Hava seyrüsefer hizmetlerinin uluslararası standartlarda ve en üst seviyede sağlanması amacıyla gerçekleştirilmekte olan, Türkiye deki Hava Trafik Yönetimi Kaynaklarının Sistematik Modernizasyonu (SMART) Projesi; 2002 yılı yatırım programımıza dahil edilmiş, EUROCONTROL Teşkilatı ile yılları arasında ortak yürütülen çalışmalarla bu projenin altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu projenin gerçekleştirilmesi ile mevcut saha kontrol üniteleri (Ankara ve İstanbul ACC leri) tek bir Saha Kontrol Merkezi altında birleştirilecektir. Proje kapsamında; Ankara Merkezi Saha Kontrol ve Yaklaşma Kontrol Ünitesi Binası yapımı, elektronik sistemlerin temin ve tesisi, İstanbul ve İzmir e yeni teknik blok yapımı, Dalaman a mevcuda ilave teknik blok yapımı, Bodrum Havalimanı mevcut teknik bloğun tadili, Antalya Havalimanına yapılmış olan teknik blok binasının hava trafik kontrol 18

19 sistemlerinin temin ve tesisi, DHMİ haberleşme ağının oluşturulması, mevcut Hava Trafik İdaresinin (ATM) alt yapısının geliştirilmesi işleri de yer almaktadır. SMART Projesi kapsamında; Merkezi Ankara ACC ile hava trafik kontrol komplekslerinin modernizasyonunun maliyeti, dur. Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi (ACC/APP binasının) inşaatı tamamlanmış olup, sistemlerin montajına geçilmiştir. Söz konusu projenin hizmete girmesi ile birlikte Ülkemiz, EUROCONTROL e üye olan ve çok az ülkede bulunan hava trafik emniyetine yönelik ileri teknoloji ürünü modern tesis ve sistemlere kavuşmuş olacaktır. SMART projesi kapsamında, mevcut radarların yenilenmesi ve kapsama alanının genişletilmesi için ilave radar istasyonları tesisi ile Trabzon Havalimanına APP merkezi kurulması da yer almaktadır. Avrupa Hava Trafik Yönetim Programı nın geliştirilmesine katkıda bulunacak faktörler içinde; uçuşlarda kullanılan havacılık bilgilerinin otomasyonu, entegrasyonu ve mevcut sistemlere yüksek kalitede veri sağlayacak müşterek bir Avrupa AIS veri tabanı (EAD) oluşturulması amacıyla hayata geçirilen EAD Projesi kapsamında; uluslararası standartlara dayalı havacılık verilerinin elektronik bir ortam ve formatta hazırlanması ve değerlendirilmesi işlemleri için ülkemizle EUROCONTROL Teşkilatı arasında, EAD Kullanıcı Hizmet Düzey Anlaşması yapılmıştır. İlk etapta ihtiyaç duyulan donanımlar, gerekli yazılım ve eğitim temin edilmiş, dış trafiğe açık tüm havalimanı ve hava alanlarımız EAD sisteminin lisanslı veri kullanıcısı yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda da yurt içi trafiğe açık diğer tüm sivil hava alanlarımıza veri kullanıcı statüsü kazandırılacaktır. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı uçuş emniyet mesajlarının dağıtımı, NOTAM bilgilerinin, hava durum raporlarının iletimi gibi yazılı bilgilerin Hava Trafik birimleri arasında eş zamanlı olarak değişimi işlemlerinin yürütüldüğü veri haberleşmesi bilgisayar altyapısının yenilenmesi amacıyla AFTN/CIDIN/AMHS sistemi temin ve tesisine yönelik gerekli işlemler tamamlanmıştır. Mevcut AFTN/CIDIN sistemlerinin yanı sıra, aynı standart ve protokolde çalışan veri ağları kurularak artan havacılık veri haberleşmesi gereksinimlerine yüksek performansta cevap verebilmek amacıyla EUROCONTROL geçiş programında yer alan ve kurulma çalışmaları devam eden AMHS (Aeronautical Message Handling System; Havacılık Mesaj İşleme Sistemi) ile Uçuş Planı mesajlarını güvenli olarak işleyecek, depolayacak, güncelleyecek ve değişik formatlarda yayınlayabilecek FPL (Flight Plan Database) sistemi de bu kapsamda tesis edilecektir. Söz konusu projenin hizmete girmesi ile birlikte Ülkemiz, veri haberleşmesine yönelik yüksek performanslı ve güvenilir sistemlere sahip olacaktır. Ayrıca, halen kullanılmakta olan uçuş, can ve mal emniyeti için son derece önemli olan ileri teknoloji ürünü hava seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemlerinin (VOR, NDB, DME, ILS vb.) yenilenmesi ve modernizasyonu her yıl yatırım programı kapsamında sürdürülmektedir. Hava seyrüsefer sistemlerinin yanı sıra, havaalanı sistemleri ve hava alan hizmet araçları (itfaiye, ambulans, karla mücadele vb.) daha yeni modelleri ile değiştirilmekte, en son teknik özelliklere sahip araç ve teçhizatın kullanımı sağlanmakta, ayrıca söz konusu sistemlerin bakım ve idaresi de Kuruluş teknik elemanları tarafından yapılmaktadır. 19

20 Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Günümüzde, e-devlet ve bununla ilişkili olarak e-kurum kavramları tartışılmaya başlanmıştır. Hizmetlerini olabildiği ölçüde elektronik ortamda veren ve kâğıtsız ofis ortamında çalışmayı benimseyen kurumlar, e-kurum olarak tanımlanmaktadır. Bu yolla, hizmet verimi ve vatandaş memnuniyeti artmakta ve hizmet maliyetleri oldukça düşmektedir. Bir çok ülkede, devlet kurumları hızla e-kuruma dönüşmekte ve e-devlet uygulamaları da başlamaktadır. e-devlet uygulamalarıyla Dünyada yılda 100 milyar ABD Dolarını aşkın tasarruf sağlanmakta ve bu kaynaklar istihdam ve üretime ayrılmaktadır. Türkiye de e-devlet konusu yeni yeni gündeme gelmeye başlamış ve kamu kuruluşları e-kurum oluşturma yönünde çalışmalara başlamıştır. DHMİ Genel Müdürlüğü, daha etkin hizmet vermek, hizmet alanını genişletmek ve dünyadaki benzer uygulamalara entegrasyonu sağlamak amacıyla, DHMİ Modernizasyon projesini başlatmıştır. DHMİ Modernizasyon Projesi kapsamında: Mevcut DHMİ yazılım uygulamalarının iyileştirilmesi ve yeni uygulamaların geliştirilmesi, Hizmet verilen 12 si tarifeli uluslararası uçuşa açık, 40 Havalimanı/ Havaalanında Merkez ve Depolar arasında DHMI İletişim Ağının oluşturulması, Yüksek sayıda kullanıcıya elektronik hizmet verilmesi, Oluşturulacak iletişim ağı üzerinden değişik ortam (veri, ses, görüntü) bilgilerinin aktarılması, DHMİ Genel Müdürlüğü ve Havaalanları arasında çevrim içi (on-line) iletişimin sağlanması, DHMİ nin ilişkili olduğu kuruluşlarla (Havayolu Şirketleri, EUROCONTROL vb) elektronik ortamda iletişiminin sağlanması, DHMİ nin kâğıtsız ofis ortamına geçmesi, Tüm hava alanlarında yolcu ve ticari birimlere internet erişim hizmetlerinin verilmesi amaçlanan proje 3 aşamada (DHMİ Ağı Alt Yapısının Oluşturulması, DHMİ Donanım Modernizasyonu ve Uygulama Yazılımlarının Yenilenmesi) gerçekleştirilmiştir. Daha hızlı, güvenli ve işlevsel yapı oluşturmak yolunda çalışmalar sürdürülmektedir. g) Kuruluş Faaliyet Alanlarında Mevcut Durum ve Gelişim Eğilimleri DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, 2008 yılında, Türk hava sahasında uçuş yapan ve Ülkemizdeki tüm havaalanlarına iniş-kalkış yapan uçağa ve yolcuya hizmet verilmiştir. Hava Liman ve Hava Alanlarında 2008 yılında gerçekleşen uçak trafiği , yolcu trafiği ve yük trafiği ise ton olmuştur. 20

ENGELSİZ HAVAALANI KURULUŞU LİSTESİ

ENGELSİZ HAVAALANI KURULUŞU LİSTESİ ENGELSİZ HAVAALANI KURULUŞU LİSTESİ Havaalanlarında engelli ve/veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların mağdur edilmemesi ve verilen hizmetlere ilişkin olarak yolculara gerekli tüm kolaylığın sağlanarak,

Detaylı

ENGELSİZ HAVAALANI KURULUŞU LİSTESİ

ENGELSİZ HAVAALANI KURULUŞU LİSTESİ ENGELSİZ HAVAALANI KURULUŞU LİSTESİ Havaalanlarında engelli ve/veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların mağdur edilmemesi ve verilen hizmetlere ilişkin olarak yolculara gerekli tüm kolaylığın sağlanarak,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01 Sayfa:1/9 DÜZELTMELER No Tarih Tarafından Yapılmıştır. No Tarih Tarafından Yapılmıştır. Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜR ÜN SUNUŞU... 7 1.GİRİŞ...12 2. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI...16 3.DURUM ANALİZİ...19 A) TARİHÇE...20

Detaylı

DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 133. HANKOKTOPLANTISI 10 Kasım 2006 Sunu kapsamı YID Projeleri Kiralama Projeleri Devam eden Projelerden Bazıları Ekim ayı sonu itibariyle istatistiki bilgiler Devlet Hava Meydanları

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı. Sayı : /12/2013

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı. Sayı : /12/2013 Sayı :82460010-200-95765 24/12/2013 Konu :Şırnak Şerafettin Elçi ve Çanakkale Gökçeada Havalimanı AIM Hizmetleri Bilindiği üzere Hava sahamızı ve havalimanlarımızı kullanarak uçuş düzenleyen hava araçlarına

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1- Ulusal Gözetim Otoritesi nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...3 2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Detaylı

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan;

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan; Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve DHMİ ana statüsü gereği Kuruluşumuza verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan Hava

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

SEKTÖRÜ : HAVA ULAŞTIRMA 31.12.2012 PROJE SAHİBİ : DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TUTARI İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ DIŞ. ELEKTR. SĠS. ĠNġ. MEK.

SEKTÖRÜ : HAVA ULAŞTIRMA 31.12.2012 PROJE SAHİBİ : DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TUTARI İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ DIŞ. ELEKTR. SĠS. ĠNġ. MEK. 31.12.2012 (BİN TL) DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 602.826 2.254.723 369.176 613.606 43.554 425.000 PROJE TUTARI 2011 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA 2012 YATIRIMI A) ETÜD PROJE İŞLERİ VE MÜŞAVİRLİK I 49.697 22.756

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

NEREDEN AKTARMA NEREYE

NEREDEN AKTARMA NEREYE NEREDEN AKTARMA NEREYE Adana Adana Ankara Erzurum Adana Ankara İzmir Adana Ankara Kars Adana Ankara Moskova** Adana Ankara Samsun Adana Ankara Trabzon Adana Ankara Van Adana İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam**

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Eskişehir- 14 Haziran 2013 1 Kasım 2011 Öncesi Demiryolu Yapılanması Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2011 Sonrası Demiryolu Yapılanması

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI mayıs 2015 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevlana Bulvarı No: 32

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Kalkış Noktası Bağlantı Noktası Varış Noktası

Kalkış Noktası Bağlantı Noktası Varış Noktası Kalkış Noktası Bağlantı Noktası Varış Noktası Adana ADANA ANKARA SAMSUN ADANA ANKARA ERZURUM ADANA ANKARA TRABZON ADANA ANKARA BODRUM ADANA ANKARA VAN ADANA ANKARA İZMİR ADANA ANKARA KARS ADANA ANKARA

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal DURSUN

Yrd.Doç.Dr. Erdal DURSUN Yrd.Doç.Dr. Erdal DURSUN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa, 05 Ekim 1984 Eğitim Bilgileri Doktora: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yıl: 2014 Konu: Türk Sivil Havacılık

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD.

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD. ULAŞTIRMA DENİZYOLU ULAŞTIRMASI HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DHMİ GN.MD. 2008E020110 Çandarlı Limanı İzmir İnşaat 20082013 300.000 206.000 94.000 2012E020060 AB Projeleri

Detaylı

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ. Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA)

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ. Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) İçindekiler 1- Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli.2 2- AIM Personeli ve Temel Ücret Skalası..4 3- AIM Personeli

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü HABERLEġME SEYRÜSEFER GÖZETĠM (CNS) DENETĠMĠ DENETLEME KONTROL FORMU Görev onayı tarih ve sayısı: Denetlenen İşletmenin Unvanı: xxx Havaalanı CNS Hizmet Birimi Tarih: Yer: Denetleme Heyeti: 1- Heyet Başkanı:

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

SEKTÖRÜ : HAVA ULAŞTIRMA 26.12.2011 PROJE SAHİBİ : DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TUTARI İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİK

SEKTÖRÜ : HAVA ULAŞTIRMA 26.12.2011 PROJE SAHİBİ : DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TUTARI İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİK 26.12.2011 DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 377.797 1.536.129 237.368 543.828 120.129 403.900 A) ETÜD PROJE İŞLERİ VE MÜŞAVİRLİK I 38.771 13.150 6.746 a) 2011' de Bitenler 100 0 2011E030010 Kastamonu Havaalanı Etüdü

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MEVCUT GÜRÜLTÜ DURUMU SAFİYE BİLGİLİ

TÜRKİYE DEKİ MEVCUT GÜRÜLTÜ DURUMU SAFİYE BİLGİLİ Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive TÜRKİYE DEKİ MEVCUT GÜRÜLTÜ DURUMU SAFİYE

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA

TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA Tel : +90 312 2042285 Fax : +90 312 2220976 AFS : LTAAYEYX e-mail:azim.bul@dhmi.gov.tr TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA AIC B Serisi 01/15

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

www.ubs.com.tr TAAHHÜT VE REFERANSLAR

www.ubs.com.tr TAAHHÜT VE REFERANSLAR www.ubs.com.tr TAAHHÜT VE REFERANSLAR 2 HAVAALANI SİSTEMLERİ 3 İÇERİK Taahhütler 6 Kalite Politikası 7 Pist Aydınlatma Sistemleri 12 Hava Trafik Kontrol Sistemi 13 Uçuş Bilgi Sistemi 14 Kırılabilir Pist

Detaylı

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ 2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI Kimya Müh. MERYEM YILMAZ İÇERİK 2010/17 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFINA DAİR GENELGE GENELGE EK:1 GENELGE EK:2 2010 TIBBİ ATIK İL DURUM RAPORU 2010/17 GENELGESİ UYGULAMALARI

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI Hava ulaşım ve taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için uçuş yolları boyunca belirli yerlerde ve havaalanlarında bulunan Seyrüsefer Yardımcı Cihazlarının uçaklara

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

DSİ İSG UYGULAMALARI

DSİ İSG UYGULAMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ İSG UYGULAMALARI Şahin KUMBAROĞLU Personel ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı Devlet Su İşleri Genel

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı