DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2010-2014"

Transkript

1 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN Genel Müdür Sunuşu 1- GİRİŞ 2- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 3- DURUM ANALİZİ a) Tarihçe b) Kuruluşun Görevleri c) Organizasyon Yapısı d) Mevzuat e) Faaliyet Alanları f) Kuruluşun Kaynakları 1- İnsan Kaynakları 2- Mali Kaynaklar 3- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Teknolojileri Kullanımı g) Kuruluş Faaliyet Alanlarında Mevcut Durum ve Gelişim - Ülkede - Dünyada h) Paydaş Analizi - Dış Paydaş Analizi - İç Paydaş ve Çevre Analizi ı) GZFT Analizi 4- KURULUŞUN GELECEĞE BAKIŞI a. Misyon b. Vizyon c. Temel İlke ve Değerlerimiz d. Stratejik Temalar e. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri f. Stratejik Hedef Birim İlişkisi g. Maliyet Tabloları h. İzleme ve Değerlendirme 1

2 GENEL MÜDÜR ÜN SUNUŞU Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 1933 yılından beri havacılık sektöründe hava seyrüsefer ve hava alanı işletmeciliği hizmetlerini çağın son teknolojilerini takip ederek başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Dünyada yaşanan gelişmeler ile Ülkemizin AB ye üyeliği yolunda Türk kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ana amaçları iyi ve kaliteli hizmet üretmek olan kamu kurumlarının hedef ve öncelliklerini belirleyecek, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasına imkân sağlayacak stratejik yönetim ve planlamanın yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlayış içerisinde, DHMİ Genel Müdürlüğü, gerek ülkemizde yaşanan turizm artışı gerekse bölgesel hava taşımacılığı politikası sonucu artan yolcu ve uçak trafiğine paralel olarak, şu anda sayısı 40 ı bulan havaalanımızda yolcu memnuniyetini ve güvenliğini sağlamak, daha emniyetli hava seyrüsefer hizmeti verebilmek amacıyla alt ve üst yapı projeleri ile gerekli donanımları temin ve tesis etmeye devam edecektir. Bu çerçevede, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlama çalışmalarını başlatmış ve bu süreçte stratejik planlama çalışmalarına yön vermek amacıyla iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak, Kuruluşumuzun GZFT ve Durum Analizleri yapılmıştır. Kuruluşumuz stratejik planlama çalışmalarına tüm birimlerimiz katılımcı bir yaklaşım göstererek her aşamasında yer almışlardır Stratejik Planlama çalışmaları ile Kuruluşumuzun yeni misyon ve vizyonu oluşturulmuş, bu doğrultudaki stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir. Bu çalışmalardan edindiğimiz deneyimlerin Kuruluşumuzun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmaları daha etkin ve verimli hale getireceğine ile iyi bir yol haritası olacağına inanmaktayız. Bu vesile ile durum analizi ve GZFT analizi çalışmaları kapsamında bize görüş ve düşüncelerini ileten paydaşlarımıza, özverili çalışmaları için Stratejik Planlama Ekibine ve katkıda bulunan tüm DHMİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim. Orhan BİRDAL Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 2

3 1.GİRİŞ tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ile performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek, bu süreci izlemek ve değerlendirmek amacıyla; katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Stratejik Planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hususunda ise Devlet Planlama Teşkilatı yetkilendirilmiştir tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile stratejik plan çalışmalarının yöntem ve kapsamı belirlenmiş olup; stratejik plan, Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Bilahare, Hazine Müsteşarlığınca yayınlanan tarih ve Sayılı 2008 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi Eki nin Stratejik Planlar başlıklı 29. maddesine göre Teşebbüsler 5 yıllık stratejik planlarını DPT tarafından hazırlanan Kılavuza uygun şekilde hazırlayarak Müsteşarlık, DPT ve ilgisine göre ÖİB ye göndereceklerdir. Söz konusu stratejik planlar hazırlanırken Avrupa Birliğine üyelik kapsamında yapılan çalışmalar, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Hükümet Programı göz önünde bulundurulacaktır. DPT stratejik planları gözden geçirecek ve Müsteşarlığın olumlu görüşü üzerine teşebbüslere geri bildirimde bulunacaktır. Teşebbüsler, stratejik planlarını DPT nin görüşleri doğrultusunda yenileyerek nihai hale getireceklerdir... hükmü gereğince Kuruluşumuza stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiş olup, öngörülen süreç içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, DHMİ Stratejik Plan hazırlanmıştır. Sivil havacılık sektörünün temel unsurlarından hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanması ve hava liman ve hava alanlarının işletilmesi hizmetleri, Ülkemizde DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kuruluşumuzca, Türk hava sahasında uçuş yapan ve havaalanlarımıza iniş-kalkış yapan uçaklar ile Ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan tüm hava araçlarına hava seyrüsefer ve hava trafik hizmetleri verilmekte; 40 havalimanı ve havaalanı işletilmektedir. Bu hizmetlerin ifası için 259 seyrüsefer yardımcı cihazı ve 24 radar sistemi, Ülke düzeyinde değişik yörelerde tesis edilmiş olup; hava trafiğinin sevk ve idaresinde kullanılmaktadır. Bu çerçevede; hava ulaşımının uluslararası standartlarda emniyetli ve etkin şekilde sağlanması yönünde faaliyette bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü, Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında, Kuruluşun sektör içerisinde üstlendiği temel fonksiyonları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yayımlanmış olan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunu da göz önünde bulundurmuştur. 3

4 Stratejik Planlama yaklaşımı ile Kuruluşumuzun, hava ulaşım sektörünün özelliği doğrultusunda, sürekli olarak geleceğe yönelik bilgi ve ileri teknoloji gelişim ve eğilimlerini izlemek ve bu gelişmelere uyum sağlamak yönünde, alması gereken ve almakta olduğu önlemlerin zamanında öngörülebilmesi için yararlı bir uygulama olacağından hareketle bu çalışmalar yapılmıştır. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi kapsamında, gerçekçi bir yaklaşımla sonuçların ve değişimin planlanması, kaliteli yönetim ve kurumsal yenilenme anlayışının benimsenmesi öngörülmüştür. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, geleceğe yönelik yatırım ve faaliyetlerin yürütülmesinde, stratejik planda yer alan ilkeler ve belirlenen amaç ve hedefler esas alınacaktır. 2. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI Kuruluşumuza 2008 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı ile 5 yıllık Stratejik Plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Diğer taraftan, 18 Ekim 2007 tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki 2008 Yılı Programının Tedbirler bölümünde, Kuruluşların yasal statüleri ve organizasyon yapıları değişen şartlara uygun olarak yenilenecektir ifadesi altında; DHMİ Genel Müdürlüğünün idari yapısının reorganizasyonu hususuna da yer verilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu çalışmaları koordine eden Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından idari yapının reorganizasyonu ve Kuruluş Stratejik Planlama çalışmalarına yön vermek amacıyla Kuruluşumuz merkez birimleri ile havalimanı başmüdürleri ve havaalanı müdürleri ile çalışanlarımızın yazılı görüşleri alınmıştır. Ayrıca, sektörde yer alan dış paydaş konumundaki ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum Kuruluşlarının da yazılı görüşleri derlenmiş olup; alınan görüşler üzerinde değerlendirme çalışmaları yapılmış ve Kuruluş üst yönetimimize sunulmuştur. Bu çalışmalarda özetle; DHMİ Genel Müdürlüğünün mevcut idari yapısı faaliyet alanları ve verdiği hizmetlerin havacılık sektöründeki yeri ve diğer hizmet kollarına etkisinin incelenmesi, mevcut durum analizi çalışmasının yapılması; Kuruluş faaliyet alanları ile bağlantılı olarak sektör hizmetlerinin gelişimine yönelik önerilerin tartışılması; Kuruluş hizmetlerinde uluslararası kurallara ve uygulamalara uyum sağlanması ile organizasyonel sorunların giderilmesi yönünden uygun idari yapılanma modellerine ilişkin önerilerin oluşturulması; tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede; Kuruluşumuzun stratejik planlama çalışmalarının APK Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülmesi kararlaştırılmış ve Genel Müdürlüğümüz merkez birimleri Genel Müdürlük Genelgesi ile talimatlandırılmıştır. 4

5 Bilahare, Kuruluşumuz yıllarını kapsayan Stratejik Planlama çalışmalarını yürütmek üzere bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ana hizmet üniteleri ağırlıklı olmak üzere, tüm birimlerin temsilcilerinden oluşan Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Çalışmalar kapsamında koordinatör birim olarak APK Daire Başkanlığı görevlendirilmiştir. Çalışma grubu tarafından yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülmüş olup, Stratejik Plan Taslağı üzerinde Stratejik Planlama Ekibi ve tüm birim yetkililerinin görüşleri ve katkıları alınmıştır. DHMİ Stratejik Planına, Kuruluşumuz üst yöneticileri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerle son şekli verilmiştir. 3.DURUM ANALİZİ a) Tarihçe Ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinin, 1912 yılında, bu günkü İstanbul Atatürk Havalimanı civarında kurulan hangarlar ve uçak iniş-kalkış havaalanı ile başladığı kabul edilmektedir. 20 Mayıs 1933 tarihinde ise, bu günkü Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün de başlangıcını oluşturan Hava Yolları Devlet İşletmesi kurulmuştur. Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak teşkilatlanan kuruluş; hava yolları ve hava alanları kurmak ve hava taşımacılığı yapmakla görevlendirilmiştir. Bu dönemde, askeri amaçlı bazı uçaklar modifiye edilerek yolcu ve yük taşımacılığı ile İstanbul-Eskişehir-Ankara gibi merkezlere hava ulaşımı sağlamıştır. Havaalanı yapımının önemi doğrultusunda 3 Haziran 1938 tarihinde 3424 sayılı Kanunla, Havayolları Devlet İşletmesi, Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Bayındırlık Bakanlığına, daha sonra da 21 Temmuz 1943 tarihinde 4467 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır yılında imzalanan Chicago Sözleşmesi, Ülkemiz ve Dünya sivil havacılığı için büyük önem arz etmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Antlaşması ile kurallara bağlanan havacılık faaliyetleri, II. Dünya Savaşı sonrasındaki teknolojik gelişmeler sonucu büyük gövdeli uçak imalatına geçilmesi ve bu doğrultuda tarifeli ticari yolcu ve yük taşımacılığının gelişmesi ile ivme kazanmıştır. Bu gelişmelerin Ülkemiz havacılık faaliyetlerini de etkilemesi sonucu, havaalanı işletme hizmetleri ile uçak işletmeciliğinin aynı kuruluş tarafından yürütülmesine son verilerek, 1955 yılında uçak işletmeciliği Türk Hava Yollarına, 28 Şubat 1956 tarih ve 6686 sayılı Kanunla, havaalanı işletmeciliği, yer hizmetleri, hava seyrüsefer ve muhabere hizmetleri de katma bütçeli Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne (DHMİ) devredilmiştir yılında, kısa bir süre Meydan İşletme Müessesesi adı altında hizmet veren kuruluş, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tarih ve 233 sayılı KHK ile yeniden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Kuruluş, 233 sayılı KHK ve tarihli Ana Statüsü çerçevesinde tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak, faaliyetlerini sürdürmektedir. 5

6 b)kuruluşun Görevleri DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana Statüsü ile belirlenmiş görevleri; sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havaalanlarının işletilmesi, havaalanı yer hizmetlerinin sağlanması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Ayrıca, sivil havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya işlettirmek ve işletiminde bulunan havaalanları ile işletme dönemlerinin sonundan itibaren yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği terminallerini ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi çerçevesinde özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak ve/veya işletme hakkını devretmek de Kuruluşun görevleri arasında yer almaktadır. Kuruluş ana faaliyet alanları havaalanı işletmeciliği ve seyrüsefer hizmetleri olup; işletme ve hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanması kapsamındaki görev ve sorumluluklar şunlardır: Kuruluş tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak havalimanı ve havaalanlarında işletme hizmetlerinin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve ICAO kurallarına göre yürütülmesi amacıyla tüm faaliyetlerin yönetimi, denetimi ve koordinasyonu yönünden sorumlu olarak görev yapmak. Genel Müdürlüğümüzce işletilen ve/veya kiralama yolu ile işletme hakları devredilen havaalanlarında verilecek hizmetlerin ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğunu belirlemek üzere araştırma ve incelemeler yapmak. Hava trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli yer hizmetleri desteğini sağlamak amacıyla tüm faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Yer hizmetleri ile ilgili programları hazırlamak, yatırım gerektiren faaliyetleri ile ilgili yıllık bütçeyi belirleyerek, verilen bütçeye göre faaliyetleri uygulama aşamasına getirmek. Hava Liman ve hava alanlarında kar, kuş, ot mücadele çalışmaları ile havaalanı çevre ve mâniaların belirlenmesine yönelik çalışmaların koşullarını belirlemek. Kaza, kırım ve kurtarma hizmetleri hizmetlerinin aksatılmadan sağlıklı olarak yürütülebilmesi için araç ve teçhizatın faaliyetlerini kontrol etmek bunlarla ilgili işbaşı eğitimleri düzenlemek ve aksaklıklarla ilgili önlemleri almak. Havalimanı ve havaalanlarında genel elektrik ve özel aydınlatma sistemlerinin işletilmesi için gerekli planlama çalışmalarını yürütmek. Genel elektrik ve özel aydınlatma sistemleri ile ilgili ihtiyaçları belirleyerek, güncel teknoloji doğrultusunda temin edilmesini sağlamak. Yeni kurulan ünitelere enerji temini ile ilgili gerekli çalışmalar yapmak; yatırım ihtiyaçlarını belirlemek. Seyrüsefer istasyonları ve radar istasyonları ile havaalanları için ihtiyaç duyulan elektrojen gruplarının temin ve tesis edilmesini sağlamak. Terminal binalarının kullanım planlarını hazırlamak. Hava tarafında uçak park planlaması, arazi tahsisi, kara tarafında ise terminal içinde yer tahsislerini planlamak; ticari hacimlerini belirleyerek gelir artırıcı faaliyetleri düzenlemek, 6

7 Kuruluşun gelir kaynaklarını sağladığı gelir türleri için tarifeleri belirlemek ve uygulamak. Uçak trafiğine göre hava alanlarının çalışma saatlerini düzenlemek. Hava alanlarındaki hizmet araçları ile özel iş makinelerinin faaliyetlerini düzenlemek ve izlemek. Havacılık yayınlarının (AIP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC, NOTAM vb.) yapılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak. (koordinat bilgilerinin belirlenmesi, havacılık haritalarının yaptırılmasını sağlamak üzere protokol yapılması; maniaların yer, koordinat ve yükseklik bilgilerinin her bir havaalanı için ayrı ayrı belirlenerek uluslararası formatta yayımlanmak üzere ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak) Havacılık teknolojisi ve mevzuatında meydana gelen değişiklik ve gelişmeleri takip etmek üzere uluslararası sivil havacılık kuruluşlarının çalışmalarını izlemek; toplantı ve seminere katılmak; ilgili dokümanları izleyerek yenilik ve gelişmelerin bünyeye uyarlanarak uygulanmasını saptamak. Havalimanları ve Havaalanlarında işletme hizmetlerinin uluslararası standartlarda sağlanmasına ilişkin kurum içi KYS ve teknik denetimlerde bulunmak, gerektiğinde Ulaştırma Bakanlığı ya da ICAO, ECAC, IATA (slot koordinasyon) gibi uluslararası kuruluşlarca yapılan denetimler öncesinde gerekli hazırlıkları yapmak; hava alanlarını denetime hazır hale getirmek ve gerekirse denetime refakat etmek. İşletme hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamak. Uluslararası kurallara uygun olarak hava alanlarının cihaz, sistem ve donanım olarak daha üst düzeylere getirilmesine yönelik gelişmekte olan teknolojileri de göz önüne alarak, gerekli değişiklik tekliflerini yapmak ve bunlar üzerinde projeler hazırlamak. Yeni yapılacak havaalanları için yer seçimi yapılması; ÇED toplantılarına ve ihtiyaç programlarının hazırlanması ile ilgili çalışmalara katılmak. Faaliyetlerin etkin bir düzeyde sürdürülmesi amacıyla işletme hizmetlerinde görev yapan personelin planlamasını yapmak; ihtiyaçları belirlemek; organizasyonu oluşturmak ve geliştirmek. Sivil amaçlı uçuşlar için silahlı kuvvetlere ait müşterek kullanımlı (sivil-asker) hava alanlarla ilgili protokollerin ilgili mercilerle istişare ederek düzenlenmesini sağlamak. İşletme faaliyetleri ile ilgili ICAO (International Civil Aviation Organization/ Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı), ACI (Airports Council International / Uluslararası Hava Alanları Konseyi), IATA (International Air Transport Associaton / Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu) ECAC (European Civil Aviation Conferance/Avrupa Sivil Havacılık Konferansı), EUROCONTROL/AOT (EUROCONTROL Airport Operations Team/EUROCONTROL Hava alan İşletme Timi) NATO, CAPC/CAWG (Civil Aviation Planning Committee/Civil Aviation Working Group/Sivil Havacılık Planlama Komitesi ve Çalışma Grubu) yayınlarını izlemek ve hizmetlerin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. Söz konusu kuruluşların yurt içi ve yurt dışı toplantılarına katılım sağlamak sayılı Sivil Havacılık Kanunu gereğince ihtiyaç duyulan hava sahası düzenlemeleri, hava yolu şebekesinin geliştirilmesi, her türlü tahditli sahaların etüt ve planlamaları yapılarak, Ulaştırma Bakanlığı na teklifte bulunmak, 7

8 . Uçuş emniyeti ile ilgili olarak gerekli haberleşme ve seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistem ihtiyacını tespit etmek, yerlerinin etüdünü yapmak, temin ve tesislerini sağlayarak sektörün hizmetine sunmak. Seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemlerin periyodik uçuş kontrolünün yapılmasını sağlamak. Havaalanları için aletli alçalma ve standart kalkış/iniş usullerini hazırlamak. Hava Trafik Yönetimi ile ilgili işlerini ve Havacılık Muhabere Hizmetlerini yürütmek. Uluslararası Hava Seyrüseferinin güven, düzen, kalite ve verimliliğini artırmak için gerekli bilgi akışını sağlamak üzere havacılık yayınlarını (AIP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC, NOTAM vb.) zamanında yayımlamak. Uçuşlara ilişkin uçuş planı ve permi bilgilerini takip etmek ve düzenlemek. Arama ve Kurtarma hizmetlerinin ulusal ve uluslararası Kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak. Hava hadiselerini incelemek, değerlendirmek, neticelendirmek ve Kaza/Kırım Komisyonlarına katılım sağlamak. Gelişmekte olan teknoloji göz önüne alınarak cihaz, sistem ve donanımlar üzerinde gerekli değişiklik tekliflerini yapmak ve bunlar üzerinde projeler hazırlamak. Hava Limanları ve Havaalanlarında hava seyrüseferinin sağlanmasına ilişkin denetimlerde bulunmak, Yurt içi ve yurt dışı havacılık kuruluşları ile daimi temas sağlamak, bilgi alış verişinde bulunmak, hizmet alanı ile ilgili seminer, toplantı, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve katılım sağlamak. Hava sahasının etkin kullanımı için sivil/asker koordinasyonunu geliştirmek. EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı) ile ilgili işlemlerin adı geçen Teşkilatın uluslararası sözleşmesi (Çok Taraflı Anlaşma ve Revizelerle birlikte) ve mevzuatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.. Yol ücretlerine esas teşkil eden trafik bilgilerinin, EUROCONTROL Teşkilatına gönderilmesi ve Ülkemize ait Milli Maliyet tespit çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.. Kalite Yönetim Sistemi konularındaki çalışmaları takip ederek sistem kurulması, geliştirilmesi ve idamesi hususlarında faaliyetlerde bulunmak. KKTC ve Ercan tavsiyeli hava sahasına ilişkin olarak hava sahası düzenleme çalışmalarını, hava trafik hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmek; tüm havacılık bilgilerini ICAO formatına göre hazırlamak, baskı ve dağıtımını sağlamak. 8

9 Organizasyon Yapısı Merkez Teşkilat Şeması Genel Müdür Hukuk Müşavirliği Teftiş Kurulu Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı APK Daire Başkanlığı Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı Elektronik Daire Başkanlığı Malzeme Daire Başkanlığı İşletme Daire Başkanlığı Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Seyrüsefer Daire Başkanlığı Özel Güvenlik Müdürlüğü Sağlık ve Meydan Acil Yardım Hizmetleri Daire Başkanlığı Mali İşler Daire Başkanlığı Hasılat Daire Başkanlığı 9

10 Taşra Teşkilatı Genel Müdür Uluslararası ve iç hat trafiğe açık Uluslar arası tarifesiz ve iç hat trafiğe açık İç hat trafiğe açık Atatürk Havalimanı Amasya- Merzifon Havaalanı Adıyaman Havaalanı Esenboğa Havalimanı Balıkesir- Körfez Havaalanı Ağrı Havaalanı Adnan Menderes Havalimanı Bursa-Yenişehir Havaalanı Amasya- Merzifon Hava Alanı Antalya Havalimanı Çanakkale Havaalanı Balıkesir Merkez Havaalanı Dalaman Havalimanı Denizli-Çardak Havaalanı Diyarbakır Havaalanı Milas-Bodrum Havalimanı Elazığ Havaalanı Erzincan Havaalanı Adana Havalimanı Ferit Melen (Van) Havaalanı Kahramanmaraş Havaalanı Trabzon Havalimanı Hatay Havaalanı Mardin Havaalanı Nevşehir- Kapadokya Havalimanı Kars Havaalanı Siirt Havaalanı Süleyman Demirel Havalimanı Kayseri Havaalanı Sinop Havaalanı Erzurum Havalimanı Konya Havaalanı Tokat Havaalanı Gaziantep Havalimanı Malatya Havaalanı Muş Havaalanı Samsun- Çarşamba Havaalanı Sivas Havaalanı Şanlıurfa GAP Havaalanı Tekirdağ-Çorlu Havaalanı Uşak Havaalanı 10

11 d) DHMİ Genel Müdürlüğünün Tabi Olduğu Mevzuat (1) Uluslararası Anlaşmalar tarihinde imzalanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi (CHICAGO SÖZLEŞMESİ ICAO Ek-17) Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasını onaylayan Tarih ve 4749 sayılı Kanun Hava Taşımalarında Bazı Suç ve Diğer Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme. (TOKYO-1963 katılım tarihi ) Belge No:8364 Uçakların Yasa dışı Olarak Ele Geçirilmesinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme (LAHEY-1970 katılım tarihi ) Belge No:8920 Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme (MONTREAL 1971 katılım tarihi ) Belge No:8966 Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havalimanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokol ( (MONTREAL Ek'i) Belge No:8966 Gayri Kanuni Eylemlere Karşı Sivil Havacılığı Koruma ve Güvenlik Talimatı (ICAO Dokümanı 8973) tarihli ve 3504 sayılı Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası Hava Seyrüseferinin Emniyeti için Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL) Sözleşmesine Dair Kanun (2) Kanunlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK. bazı maddelerin yürürlükten kaldırılmasına dair 399 sayılı KHK. DHMİ Ana Statüsü 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yap-İşlet-Devret modeli uygulama yönetmeliği) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeler Kanunu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33.maddesi (özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak ve/veya işletme hakkını devretmek) 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5594 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ruhsat vereceğine ilişkin Kanun 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 9. Maddesi (5793 sayılı Kanunun 29. Maddesi ile eklenmiştir.) DHMİ kullanımında olan veya tahsis edilen taşınmazların DHMİ ye bedelsiz devri. 11

12 (3) Yönetmelikler e) Faaliyet Alanları SHY 14A Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği SHY 22 Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Kamu Personeli ile ilgili Yönetmelikler Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)( ) Hava Trafik Yönetim Hizmetleriyle Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02) ( ) DHMİ İhale Yönetmeliği DHMİ Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği Ülkemizde hava ulaştırma sektörünün alt yapısını oluşturan hava seyrüsefer hizmetleri ve hava alanları işletme hizmetleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana Statüsü ile belirlenmiş faaliyet konuları; Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havaalanlarının işletilmesi, yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili, diğer tesislerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Türkiye Hava Sahasında, hava alanlarına iniş kalkış yapan ve transit geçen hava araçlarının uçuşlarını gerçekleştirdikleri 130 adet uçuş yolu (hava koridoru) oluşturulmuştur. Yol Kontrol Merkezlerince hava trafik akışının düzenlendiği ve ülke sathına yayılan seyrüsefer ve haberleşme cihazları ile desteklenen bu kontrollü uçuş yollarının uzunluğu km. dir. Ayrıca, uluslararası sefer yapmak veya Ülkemiz hava alanlarına iniş kalkış yapmaksızın transit geçiş yapmak amacıyla hava sahamızı kullanmak durumunda olan hava araçlarının Türk Hava Sahasına giriş çıkış yaptıkları 41 adet giriş çıkış noktası bulunmaktadır. Hava trafik kontrol hizmetlerinde, kontrollü sahalardaki sivil ve askeri trafiğe, ICAO standartlarında 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi ve uçuş emniyetinin en üst düzeyde sağlanması esastır. DHMİ bünyesinde; Hava trafiğinin düzenlenmesi ve hava araçlarının, hava liman ve hava alanlarımıza güvenle iniş kalkış yapmasını sağlamak amacıyla; transit ve üst uçuş seviyelerindeki uçuşlara kontrol hizmeti veren 2 adet Saha Kontrol Merkezi, iniş/kalkış aşamasında, havaalanına belirli bir mesafe ve uçuş seviyesinde uçuş yapmakta olan hava taşıtlarına hizmet veren 17 adet Yaklaşma Kontrol Merkezi, havaalanı civarında uçmakta olan ve havaalanına iniş, kalkış, taksi ve parklama yapan hava taşıtlarına hizmet veren 36 adet havaalanı kontrol kulesi faaliyet göstermektedir. Amasya-Merzifon, Balıkesir- Merkez, Kayseri, Konya, Diyarbakır ve Malatya Havaalanlarında hava trafik kontrol hizmeti askeri otorite tarafından verilmektedir. Zonguldak-Çaycuma Havaalanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanının da ise kule hizmetleri Kuruluşumuzca verilmektedir. 12

13 Diğer taraftan, Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM), Arama ve Kurtarma Hizmetleri ile haberleşme unsurları arasında; 2 adet Uçuş Bilgi Merkezi (Esenboğa ve Atatürk Hava Limanlarında), 1 adet Uluslararası NOTAM Ofisi (Esenboğa Havalimanı) ve 1 adet Ulusal NOTAM ofisi (Atatürk Havalimanı), 19 adet Havacılık Bilgi Yönetim Hizmet Birimi, uyduya dayalı arama ve kurtarma hizmeti veren 2 adet Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Esenboğa ve Atatürk Havalimanlarında), 28 adet Arama Kurtarma Ünitesi, 2 adet Yurt içi Haberleşme Merkezi (Atatürk ve Esenboğa Havalimanı) ve 103 adet Havacılık Haberleşme İstasyonu (AFTN/CIDIN/AMHS) bulunmaktadır. Ülkemizin hava sahasında uçuş emniyetini sağlamak amacıyla 24 saat faaliyet gösteren 38 adet ILS, 55 adet VOR, 64 adet NDB ve 90 adet DME olmak üzere toplam 259 adet hava seyrüsefer yardımcı cihazı, 24 adet radar ve 19 adet hava yer haberleşmesi ile 24 adet uydu yer (VSAT) istasyonu kurulmuş ve işletilmektedir. Kuruluşumuz tarafından işletilmekte olan; Atatürk (6 adet), Esenboğa (4 adet), Adnan Menderes (2 adet), Antalya (4 adet), Dalaman, Adana, Trabzon, Milas-Bodrum (2 adet), Tekirdağ-Çorlu, Erzurum, Bursa-Yenişehir, Denizli-Çardak, Kars, Kayseri, Muş, Nevşehir-Kapadokya, Samsun-Çarşamba, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Konya, Hatay, Şanlıurfa/GAP ve Elazığ olmak üzere toplam 25 havaalanında 38 adet ILS Sistemi mevcuttur. Ayrıca, Kuruluşumuz ve EUROCONTROL arasında 2007 yılı Haziran ayında ikili anlaşma esasına göre yapılan sözleşme ile CASCADE (Cooperative ATS Through Surveillance and Communication Applications Deployed in ECAC / ECAC Bölgesinde Gözetim ve Sesli İletişim Uygulamalarına Yönelik ATS İşbirliği) projesinin akdenize kıyısı olan ülkeleri kapsayan CRISTAL MED (Akdeniz Bölgesinde Gözetim Teknikleri ve Uygulamalarının Müşterek Onaylanması Paketi 1) projesine katılım ile dünyada yeni geliştirilen ve uydu esaslı, radar benzeri bir sistem olan ADS-B (Automatic Dependant Surveillance Broadcast / Otomatik Bağımlı Gözetim- Yayını ) teknolojisi denemelerinin Trabzon Havalimanında yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; halen radar bulunmayan Trabzon Havalimanına uydu destekli gözetim sistemi olan Otomatik Bağımlı Gözetim Yayın Sistem (ADS-B) tesis edilmiştir. Denemeler halen devam etmekte olup, 2009 yılında tamamlanması planlanmıştır. Denemeler neticesinde beklenen teknik ve operasyonel yeterlilik düzeyine ulaşılabilmesi halinde, bu sistemlerin Ülkemizde operasyonel olarak Hava Trafik Hizmetlerinde kullanılması değerlendirilecektir. Seyrüsefer yardımcılarının/kolaylıklarının, haberleşme sistemlerinin, hava alanları pist aydınlatma sistemlerinin test edilmesi, arıza ve onarım sonrası kontrollerinin yapılması amacıyla teçhiz edilmiş olan 4 adet uçuş kontrol uçağı ve 2 helikopter devamlı hizmette tutulmaktadır. Öte yandan 2 yeni helikopter satın alımı için ihale süreci de devam etmektedir. DHMİ Genel Müdürlüğünce, halen hava trafiğine açık tutulan, 40 adet havalimanı ve havaalanı işletilmektedir. Bunlardan uluslararası tarifeli ve tarifesiz seferler ile iç hat seferlerine açık hava limanlarımız şunlardır: 13

14 1. Atatürk Havalimanı 2. Esenboğa Havalimanı 3. Adnan Menderes Havalimanı 4. Antalya Havalimanı 5. Dalaman Havalimanı 6. Adana Havalimanı 7. Trabzon Havalimanı 8. Milas Bodrum Havalimanı 9. Süleyman Demirel Havalimanı 10.Nevşehir Kapadokya Havalimanı 11.Erzurum Havalimanı 12.Gaziantep Havalimanı Uluslararası tarifesiz seferler ile iç hat seferlerine açık hava alanlarımız şunlardır: 1. Amasya-Merzifon Havaalanı 2. Balıkesir Körfez Havaalanı 3. Bursa Yenişehir Havaalanı 4. Çanakkale Havaalanı 5. Denizli Çardak Havaalanı 6. Elazığ Havaalanı 7. Hatay Havaalanı 8. Kars Havaalanı 9. Kayseri Havaalanı 10. Konya Havaalanı 11. Malatya Havaalanı 12. Muş Havaalanı 13. Samsun Çarşamba Havaalanı 14. Sivas Havaalanı 15. Şanlıurfa GAP Havaalanı 16. Tekirdağ Çorlu Havaalanı 17.Uşak Havaalanı 18.Van Ferit Melen Havaalanı Sadece iç hat seferlerine açık hava alanlarımız ise şunlardır: 1. Adıyaman Havaalanı 2. Ağrı Havaalanı 3. Balıkesir Havaalanı 4. Diyarbakır Havaalanı 5. Erzincan Havaalanı 6. Kahramanmaraş Havaalanı 7. Mardin Havaalanı 8. Siirt Havaalanı 9.Sinop Havaalanı 10.Tokat Havaalanı 14

15 DHMİ Genel Müdürlüğünün işletiminde bulunan 40 havaalanının 17 adedi, sivilaskeri müşterek kullanılan havaalanı statüsündedir. Bunlar; Amasya-Merzifon, Bursa- Yenişehir, Denizli-Çardak, Çorlu, Erzurum, Kayseri-Erkilet, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Muş, Sivas, Balıkesir ve Uşak Havaalanları ile Dalaman Havalimanı dır. Bunların yanı sıra, DHMİ envanterinde olup, Kuruluşça teşkilatlanılmayan havaalanları ve tesisler ise; Aydın Çıldır Havaalanı, Antalya Gazipaşa Havaalanı (özel sektör işletiminde), Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı (sivil tesisleri), Şanlıurfa Merkez Havaalanı ile Zonguldak Çaycuma Havaalanı dır (özel sektör işletiminde). Diğer taraftan, askeri havaalanı olan Batman Havaalanında İl Özel İdaresi tarafından işletilen bir terminal bulunmaktadır. Ancak, bu havaalanında da Kuruluşumuz tarafından sivil tesisler inşaatı başlatılmış olup, tamamlandığında DHMİ tarafından işletilmeye başlanacaktır. Netice itibariyle; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, sivil havacılık faaliyetlerinin alt yapısını oluşturan, havalimanları ve havaalanları, hava trafik kontrol, havacılık bilgi yönetimi ve hava muhabere üniteleri, hava seyrüsefer yardımcı istasyonları ve diğer sistem ve tesisleri ile Türk Hava Sahası kullanıcıları ile yerli ve yabancı yolculara uluslararası düzeyde hizmet vermektedir. f) Kuruluşun Kaynakları 1- İnsan Kaynakları Kamu İktisadi Kuruluşu statüsünde olan DHMİ Genel Müdürlüğü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel istihdam etmektedir. Personel alımları ise Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak 15

16 Genel Yönetmelik gereğince, kamu personeli seçme sınavı ile yapılmaktadır. Kuruluşumuzda halen 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen 3/b bendi kapsamında 340, 3/c kapsamında 7197 ve 657 sayılı Devlet Memurları kapsamında 1 memur olmak üzere toplam 7538 personel görev yapmaktadır. Bu sayının %19 u Kuruluşumuz tarafından verilen özel güvenlik hizmetlerinin sağlanması amacıyla istihdam edilen güvenlik personelidir. Personelin eğitimi hususunda ise, Kuruluş kendi eğitim tesisleri ve imkânları ile personelini eğitime tabi tutmaktadır. Özelikle havacılık uzmanlık alanları kapsamındaki hava trafik kontrolörlüğü, havacılık bilgi yönetimi, hava haberleşme hizmetleri, havaalanı işletme hizmetleri, arama kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri vb. konularda kendi tesislerinde her yıl hazırlanarak uygulamaya konulan eğitim programları ile işe yeni başlayan veya ileri aşamalarda gerekli olan eğitimlerin verilmesi sağlanmaktadır. ÇALIŞANLARIN STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI %0 1 Kadrolu %4, Sayılı KHK 3/B %95, Sayılı KHK 3/C ÇALIŞANLARIN YAŞ DAĞILIMLARI % Yaş % Yaş %21, Yaş % Yaş %1, Yaş 16

17 ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI %0 2 Kişi Okur Yazar %7,5 549 Kişi İlköğretim % Kişi Lise %25, Kişi Yüksekokul % Kişi Üniversite PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİK DAĞILIMI %1 95 Kişi SGK % Kişi Emekli Sandığı 2- Mali Kaynaklar Kuruluşumuz KİT olması nedeniyle kendi yatırım ve işletme giderlerini, hizmet ve faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirleri ile karşılamaktadır. Kuruluşumuzun gelirlerini hava seyrüsefer, terminal ve işletme hizmet gelirleri oluşturmaktadır. Hava seyrüsefer hizmet gelirleri bu hizmetler için yapılan yatırım ve işletme giderlerinin geri dönüşüm esasına dayanan milli maliyet sisteminin oluşturulması yöntemiyle, Ülkemizin de üyesi bulunduğu EUROCONTROL Teşkilatı tarafından Kuruluş adına tahsil edilmektedir. Kuruluş faaliyetleri neticesinde, 2008 yılında Bin TL Gelir (Safi) Bin TL Gider Bin TL Kar elde etmiştir. 17

18 Bunun sonucu 2008 yılı içinde Bin TL Kurumlar vergisi, Bin TL Temettü, Bin TL Bütçe katkı payı ödenmiştir. Yatırımlarını kendi öz kaynakları ile karşılayan Kuruluşumuza, 2009 yılı yatırım programı ile 22 proje için 275 Milyon TL. ödenek tahsis edilmiştir GELİR GİDER KAR İleri Teknoloji Kullanımı ve Bilişim Teknolojileri Havacılık sektörünün özelliği nedeniyle, Kuruluş hizmetlerinin yürütülmesinde ileri teknoloji ürünü sistemler ve bilişim teknolojileri kullanılmaktadır. Hava trafik hizmetlerinde, Türk hava sahasının tamamını radar ile kaplamayı öngören projenin gerçekleştirilmesi ile uçuş yolları ve havalimanlarında ileri teknoloji ürünü radar sistemleri ile hizmet verilmektedir yılında hizmete giren radar sistemlerinin modernize edilmesinin yanı sıra, Ülkemizin de üye olduğu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) radar standardının, kesintisiz radar hizmeti sağlayan çift kaplama radar (SSR) standardı gerektirmesi nedeniyle yatırım programımıza ilave radar alımı projesi açılmış olup; bu kapsamda ilave 9 adet radar (6 adet SSR ve 3 adet PSR) temin ve tesis edilmiştir. Hava seyrüsefer hizmetlerinin uluslararası standartlarda ve en üst seviyede sağlanması amacıyla gerçekleştirilmekte olan, Türkiye deki Hava Trafik Yönetimi Kaynaklarının Sistematik Modernizasyonu (SMART) Projesi; 2002 yılı yatırım programımıza dahil edilmiş, EUROCONTROL Teşkilatı ile yılları arasında ortak yürütülen çalışmalarla bu projenin altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu projenin gerçekleştirilmesi ile mevcut saha kontrol üniteleri (Ankara ve İstanbul ACC leri) tek bir Saha Kontrol Merkezi altında birleştirilecektir. Proje kapsamında; Ankara Merkezi Saha Kontrol ve Yaklaşma Kontrol Ünitesi Binası yapımı, elektronik sistemlerin temin ve tesisi, İstanbul ve İzmir e yeni teknik blok yapımı, Dalaman a mevcuda ilave teknik blok yapımı, Bodrum Havalimanı mevcut teknik bloğun tadili, Antalya Havalimanına yapılmış olan teknik blok binasının hava trafik kontrol 18

19 sistemlerinin temin ve tesisi, DHMİ haberleşme ağının oluşturulması, mevcut Hava Trafik İdaresinin (ATM) alt yapısının geliştirilmesi işleri de yer almaktadır. SMART Projesi kapsamında; Merkezi Ankara ACC ile hava trafik kontrol komplekslerinin modernizasyonunun maliyeti, dur. Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi (ACC/APP binasının) inşaatı tamamlanmış olup, sistemlerin montajına geçilmiştir. Söz konusu projenin hizmete girmesi ile birlikte Ülkemiz, EUROCONTROL e üye olan ve çok az ülkede bulunan hava trafik emniyetine yönelik ileri teknoloji ürünü modern tesis ve sistemlere kavuşmuş olacaktır. SMART projesi kapsamında, mevcut radarların yenilenmesi ve kapsama alanının genişletilmesi için ilave radar istasyonları tesisi ile Trabzon Havalimanına APP merkezi kurulması da yer almaktadır. Avrupa Hava Trafik Yönetim Programı nın geliştirilmesine katkıda bulunacak faktörler içinde; uçuşlarda kullanılan havacılık bilgilerinin otomasyonu, entegrasyonu ve mevcut sistemlere yüksek kalitede veri sağlayacak müşterek bir Avrupa AIS veri tabanı (EAD) oluşturulması amacıyla hayata geçirilen EAD Projesi kapsamında; uluslararası standartlara dayalı havacılık verilerinin elektronik bir ortam ve formatta hazırlanması ve değerlendirilmesi işlemleri için ülkemizle EUROCONTROL Teşkilatı arasında, EAD Kullanıcı Hizmet Düzey Anlaşması yapılmıştır. İlk etapta ihtiyaç duyulan donanımlar, gerekli yazılım ve eğitim temin edilmiş, dış trafiğe açık tüm havalimanı ve hava alanlarımız EAD sisteminin lisanslı veri kullanıcısı yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda da yurt içi trafiğe açık diğer tüm sivil hava alanlarımıza veri kullanıcı statüsü kazandırılacaktır. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı uçuş emniyet mesajlarının dağıtımı, NOTAM bilgilerinin, hava durum raporlarının iletimi gibi yazılı bilgilerin Hava Trafik birimleri arasında eş zamanlı olarak değişimi işlemlerinin yürütüldüğü veri haberleşmesi bilgisayar altyapısının yenilenmesi amacıyla AFTN/CIDIN/AMHS sistemi temin ve tesisine yönelik gerekli işlemler tamamlanmıştır. Mevcut AFTN/CIDIN sistemlerinin yanı sıra, aynı standart ve protokolde çalışan veri ağları kurularak artan havacılık veri haberleşmesi gereksinimlerine yüksek performansta cevap verebilmek amacıyla EUROCONTROL geçiş programında yer alan ve kurulma çalışmaları devam eden AMHS (Aeronautical Message Handling System; Havacılık Mesaj İşleme Sistemi) ile Uçuş Planı mesajlarını güvenli olarak işleyecek, depolayacak, güncelleyecek ve değişik formatlarda yayınlayabilecek FPL (Flight Plan Database) sistemi de bu kapsamda tesis edilecektir. Söz konusu projenin hizmete girmesi ile birlikte Ülkemiz, veri haberleşmesine yönelik yüksek performanslı ve güvenilir sistemlere sahip olacaktır. Ayrıca, halen kullanılmakta olan uçuş, can ve mal emniyeti için son derece önemli olan ileri teknoloji ürünü hava seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemlerinin (VOR, NDB, DME, ILS vb.) yenilenmesi ve modernizasyonu her yıl yatırım programı kapsamında sürdürülmektedir. Hava seyrüsefer sistemlerinin yanı sıra, havaalanı sistemleri ve hava alan hizmet araçları (itfaiye, ambulans, karla mücadele vb.) daha yeni modelleri ile değiştirilmekte, en son teknik özelliklere sahip araç ve teçhizatın kullanımı sağlanmakta, ayrıca söz konusu sistemlerin bakım ve idaresi de Kuruluş teknik elemanları tarafından yapılmaktadır. 19

20 Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Günümüzde, e-devlet ve bununla ilişkili olarak e-kurum kavramları tartışılmaya başlanmıştır. Hizmetlerini olabildiği ölçüde elektronik ortamda veren ve kâğıtsız ofis ortamında çalışmayı benimseyen kurumlar, e-kurum olarak tanımlanmaktadır. Bu yolla, hizmet verimi ve vatandaş memnuniyeti artmakta ve hizmet maliyetleri oldukça düşmektedir. Bir çok ülkede, devlet kurumları hızla e-kuruma dönüşmekte ve e-devlet uygulamaları da başlamaktadır. e-devlet uygulamalarıyla Dünyada yılda 100 milyar ABD Dolarını aşkın tasarruf sağlanmakta ve bu kaynaklar istihdam ve üretime ayrılmaktadır. Türkiye de e-devlet konusu yeni yeni gündeme gelmeye başlamış ve kamu kuruluşları e-kurum oluşturma yönünde çalışmalara başlamıştır. DHMİ Genel Müdürlüğü, daha etkin hizmet vermek, hizmet alanını genişletmek ve dünyadaki benzer uygulamalara entegrasyonu sağlamak amacıyla, DHMİ Modernizasyon projesini başlatmıştır. DHMİ Modernizasyon Projesi kapsamında: Mevcut DHMİ yazılım uygulamalarının iyileştirilmesi ve yeni uygulamaların geliştirilmesi, Hizmet verilen 12 si tarifeli uluslararası uçuşa açık, 40 Havalimanı/ Havaalanında Merkez ve Depolar arasında DHMI İletişim Ağının oluşturulması, Yüksek sayıda kullanıcıya elektronik hizmet verilmesi, Oluşturulacak iletişim ağı üzerinden değişik ortam (veri, ses, görüntü) bilgilerinin aktarılması, DHMİ Genel Müdürlüğü ve Havaalanları arasında çevrim içi (on-line) iletişimin sağlanması, DHMİ nin ilişkili olduğu kuruluşlarla (Havayolu Şirketleri, EUROCONTROL vb) elektronik ortamda iletişiminin sağlanması, DHMİ nin kâğıtsız ofis ortamına geçmesi, Tüm hava alanlarında yolcu ve ticari birimlere internet erişim hizmetlerinin verilmesi amaçlanan proje 3 aşamada (DHMİ Ağı Alt Yapısının Oluşturulması, DHMİ Donanım Modernizasyonu ve Uygulama Yazılımlarının Yenilenmesi) gerçekleştirilmiştir. Daha hızlı, güvenli ve işlevsel yapı oluşturmak yolunda çalışmalar sürdürülmektedir. g) Kuruluş Faaliyet Alanlarında Mevcut Durum ve Gelişim Eğilimleri DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, 2008 yılında, Türk hava sahasında uçuş yapan ve Ülkemizdeki tüm havaalanlarına iniş-kalkış yapan uçağa ve yolcuya hizmet verilmiştir. Hava Liman ve Hava Alanlarında 2008 yılında gerçekleşen uçak trafiği , yolcu trafiği ve yük trafiği ise ton olmuştur. 20

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı - I - T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI 2012 YILI

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE ve FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ 244 Havacılık ve Uzay Teknolojileri,

Detaylı

TOBB Yayın No : 2014/229

TOBB Yayın No : 2014/229 TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SEKTÖR MECLİSİ RAPORU 2013 1 TOBB Yayın No : 2014/229 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Fakks : 0.312 218 20 64 TOBB yayınlarına

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI 2011 YILI PERFORMANS

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2002 den. 2008 e... Sivil Havacılık

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2002 den. 2008 e... Sivil Havacılık T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 den 2008 e... Sivil Havacılık ANKARA / 2009 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları No: 13 2002 den 2008 e SİVİL

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışmadan, üretmeden, yorulmadan daha rahat yaşamanın yollarını arayan milletler; önce haysiyetlerini sonra bağımsızlıklarını daha sonra istikballerini kaybetmeye

Detaylı

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Nisan 2012 TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Nisan 2012 Türkiye Sivil Havacılık Meclisi ISBN : 978-605-137-122-1 TOBB Yayın Sıra No: 2012/162 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden

Detaylı

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK

HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK HER İŞTE OLDUĞU GİBİ HAVACILIKTA DA EN YÜKSEK DÜZEYDE, GÖKTE SENİ BEKLEYEN YERİNİ AZ ZAMANDA DOLDURACAKSIN. BUNA GERÇEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK, TÜRK ULUSU MUTLU OLACAKTIR. TÜRKİYE UÇTU; TÜRK İNSANI UÇTU!

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU 2010 Yılı Faaliyet Raporu - I - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu - II - T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

TEJİK PLANI STRA 2013 2017

TEJİK PLANI STRA 2013 2017 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2013 / 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Atatürk, kardeşi Makbule

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Bir ülke ki; Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi toplayamaz, Bittabiiki O ülkeye bağımsız denemez. BAKAN SUNUŞU Hayati

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

7.4. HAVAYOLU. Genel 7.4-1. * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003

7.4. HAVAYOLU. Genel 7.4-1. * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003 7.4. HAVAYOLU Genel Ülkelerin çoğunda yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, küreselleşme, ülkeler arası ticari rekabet, insanların zaman ve konfora daha fazla önem verir olmaları ve turizm amaçlı yolculuklarda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 1961 yılında kurulmuştur. Geçen 46 yıllık dönemde yüksek öğrenim gençliğinin barınma ihtiyaçları,

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışmadan, üretmeden, yorulmadan daha rahat yaşamanın yollarını arayan milletler; önce haysiyetlerini

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILI İDARE FAALİYET RAPORU MAYIS 2008 Ekonominin gelişiminde başlıca lüzumlu olan yollar, demiryolları,limanlar,kara ve

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Feridun BİLGİN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Küresel ekonomik rekabetin sonuçlarından biri olarak, uzakların

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı