ADASO-EBSO buluflmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADASO-EBSO buluflmas"

Transkript

1 YAYINI YIL: 16 SAYI: MART 2015 novasyon Yönetimi Akademisi e itimi Mart ta ADASO da Türkiye nin alan nda ilk vaka bazl e itim olma özelli i tafl yan " novasyon Yönetimi Akademisi e itiminin ikincisi ve Mart tarihlerinde Adana Sanayi Odas nda düzenlenecek. Türkiye hracatç lar Meclisi himayesinde Ege hracatç Birlikleri Koordinatörlü ü nde yürütülen novasyon Yönetimi Akademisi e itimi ile, 2023 y l 500 milyar dolar ihracat hedefi do rultusunda iflletmelerin inovasyon süreçlerini içsellefltirip firma kültürlerinin parças haline getirmeleri amaçlan yor. 3 TE EGE BÖLGES SANAY C LER, LI SANAY C LER N KONU U OLDU ADASO-EBSO buluflmas zmir ile Adana aras nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas için yola ç k ld Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) ve Adana Sanayi Odas (ADASO) taraf ndan zmir ve Adana aras nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas ve gelifltirilmesi için ilk buluflma gerçeklefltirildi. Ortak meclis toplant s n Adana da yapan EBSO ve ADASO aras nda iflbirli i protokolü Meclis Baflkanlar Salih Esen ve Hüseyin Nuri Çomu nun tan kl nda EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar ve ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç taraf ndan imzaland. 6/7 DE Sektöre nitelikli eleman kazand r lmas için çal flmalar bafllat ld Enerji Verimlili i Derne i nin yeni flubesi ADASO da aç ld Enerjinin en verimli flekilde kullan labilmesi konusunda Türkiye genelinde etkin çal flmalar yapan; Enerji Han m, Enerji Çocuk, Enerji Verimli Ulafl m ve Enerji Verimli Sanayi den oluflan Enerji Tak m ile Türkiye nin dört bir yan nda baflar l projeler gerçeklefltiren Enerji Verimlili i Derne i nin Adana fiubesi aç ld. 12 DE hedefledik Otomotiv e umut veren proje KOB lerin ihracat yapmas n Y ll k flletme Adana Sanayi Odas 23. Grup Otomotiv ve Motor Yenileme Sanayi Meslek Grubu taraf ndan sektöre nitelikli eleman kazand r lmas amaçlanan proje kapsam nda çal flmalara baflland. PROJEN N AMACI Proje ile, sektörün ihtiyaç duydu u gerekli mesleki beceri ve yeteneklere sahip, tak m çal flmas na uyumlu, iletiflim becerileri yüksek, teknolojiyi takip eden ve kullanan kalifiye teknik ara eleman yetifltirmek ve istih 2 DE dam n sa lamak amaçlan yor. Adana Sanayi Odas Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, ülke ve kent ihracat n n art r lmas kapsam nda KOB lerin ihracata yönlendirilmesini ve devlet desteklerinden yararlan lmas n hedefledikerdo an fiire lerini söyledi. 5 TE Cetveli uyar s Sanayi sicil belgesi alan iflletmelerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar bildirimde bulunmas gerekiyor. 3 TE

2 2 2 MART 2015 HABER Sektöre nitelikli eleman kazand r lmas için çal flmalar bafllat ld Otomotiv sektörüne umut veren proje Adana Sanayi Odas 23.Grup Otomotiv ve Motor Yenileme Sanayi Meslek Grubu taraf ndan sektöre nitelikli eleman kazand r lmas amaçlanan proje kapsam nda çal flmalara baflland. Otomotiv ve Motor Yenileme Sanayi Meslek Grubu Nitelikli Eleman Temini Projesi, Komite Baflkan Olcay De irmenci ve Adana Sanayi Odas Genel Sekreteri Bora Kocaman, ADASO ve ATO Komite üyeleri, meslek liseleri ve meslek e itim merkezleri müdürleri ve ö retmenlerin kat l m yla yap lan Meslek Komitesi Toplant s nda ele al nd. Toplant da; otomotiv sektörünün ara elaman ihtiyac n n karfl lanmas amac yla ADASO taraf ndan haz rlanan Otomotiv ve Motor Yenileme Sanayi Nitelikli Eleman Temini Projesi hakk nda bilgi verildi ve iflyeri ve okullar aras ndaki iflbirli inin artt rtmas konular nda fikir al flveriflinde bulunuldu. Projenin sürdürülebilirli i aç s ndan sektördeki mevcut durumun tespitine yönelik olarak ö retmen, ö renci, okul, staj sistemi, müfredat sektör istihdam, iflletmelerin kurumsal yap s, e itim sistemi gibi konularda anket sorular n n haz rlanmas na karar verildi. PROJEN N AMACI Adana ilinde Otomotiv ve motor yenileme sektörünün ihtiyaç duydu u gerekli mesleki beceri ve yeteneklere sahip, tak m çal flmas na uyumlu, iletiflim becerileri yüksek, teknolojiyi takip eden ve kullanan kalifiye teknik ara eleman yetifltirmek, yetiflecek olan elemanlar n sektörde istihdam n sa lamak. SEKTÖRDE BÜYÜK SIKINTI fikur taraf ndan Adana da yap lan 2014 fl Gücü Piyasas Araflt rmas nda, en fazla iflgücüne ihtiyaç olan sektörlerin bafl nda otomotiv sektörünün geldi i belirlenirken, sektörün otomotiv kaporta iflçisi, otomotiv boya iflçisi, kaynak iflçisi, oto elektrik ve elektronik konular nda yeterlili e sahip nitelikli eleman bulma konusunda s k nt yaflad vurguland. ADASO ya Vergi Haftas ziyareti Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu: Vergi tahsilat adaletli olmal Vergi Haftas kutlama etkinlikleri kapsam nda Gelir daresi Baflkan Yard mc s R za Çelen, Adana Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal, vergi dairesi müdürleriyle Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Vergi Teflkilat n n ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Vergi Haftas n sanayiciler olarak bizler de hep beraber kutluyor, sahip ç k yoruz diyen Çomu, vergi teflkilat ile ifl dünyas n n verimli ve olumlu iflbirli inin sürdürülmesi dile inde bulundu. Türkiye nin üretmekten baflka çaresi Gelir daresi Baflkan Yard mc s R za Çelen: Mükelleflere sunulan vergi hizmetlerinin kalitesi art yor olmad n, üretmeyen ülkelerin durumunun yak n geçmiflte görüldü ünü belirten Çomu, devletin sanayicilik ve tüccarl k yapmamas, bunu özel sektöre b rakmas gerekti ini vurgulad. Çomu, Kay t d fl ekonominin ve haks z rekabetin önüne geçilmesi için vergi tahsilat n n adaletli yap lmas, tahsilat n da do ru flekilde kullan lmas gerekmektedir dedi. ÇELEN: TÜRK YE N N REFAHININ ARTMASI Ç N, B RL KTE GAYRET GÖSTERMEL Y Z Gelir daresi Baflkan Yard mc s R za Çelen de, son y llarda yap lan de iflikliklerle vergi hizmetlerinde olumlu ve önemli geliflmeler yafland n belirterek, mevzuat n basitlefltirilerek anlafl l r hale getirilmesi ve denetimlerin standartlaflt r lmas ile mükelleflere sunulan vergi hizmetlerinin kalitesini art rmay amaçlad klar n söyledi. Çelen, Orta z ama biraz kâr orta gibi bir yaklafl m var. Bunu da de ifltirme kararl l nday z. Son dönemde zarara da ortak olma noktas nda önemli çal flmalar yap lmaktad r. Türkiye nin refah n n artmas, daha iyi gelece e sahip olmas için hep birlikte gayret göstermeliyiz diye konufltu. Ziyarette, Vergi Dairesi Müdürlerinin yan s ra, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Faruk Aytek, Salih Sütcü, sa Tuzcu ve Süleyman Bafl haz r bulundu.

3 HABER 2 MART Sanayi sicil belgesi alan iflletmelerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar bildirimde bulunmas gerekiyor Y ll k flletme Cetveli uyar s Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdürlü ü taraf ndan sanayi kurumlar na, "y ll k iflletme cetvelleri" konusunda uyar da bulunuldu say l Sanayi Sicil Kanunu gere i, sanayi sicil belgesi alm fl sanayi iflletmelerinin, 2014 y l na ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yer ald y ll k iflletme cetvellerinin, 30 Nisan günü mesai bitimine kadar, kanun gere i iflletme sahibi ya da müdürleri taraf ndan verilmesi gerekti i vurguland. Sanayi sicil belgesinin, iki y lda vize edildi i belirtilen aç klamada, "Sanayi iflletmeleri, kamu kurum ve kurulufllar ile olan iliflkilerinde sorun yaflamamalar için sanayi sicil belgesinin süresi içinde vize yap lmas konusunda, gerekli dikkati göstermelidir denildi say l kanun gere i, verilen beyannamelerde meydana gelen de ifliklikleri, kapanma ve faaliyete geçme durumlar n, bir ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlü ü ne bildirmeyenler ve y ll k iflletme cetvelini süresi içinde vermeyenler hakk nda 835 lira idari para cezas uygulanaca ifade edildi. Sanayi iflletmelerine kolayl k aç s ndan, her y l Nisan ay sonuna kadar verilmesi zorunlu olan Y ll k flletme Cetvelinin, adresinden kullan c kayd yap ld ktan sonra girilebilece i kaydedildi. l Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlü ü aç klamas nda, Sanayi iflletmelerinin 2014 y l faaliyetlerinin yer ald Y ll k flletme Cetvellerini zaman nda vermeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ma duriyetleri önleyecektir görüflüne yer verildi. Detayl Bilgi çin; L B L M, SANAY VE TEKNOLOJ MÜDÜRLÜ Ü Yeni Valilik 4.kat D Blok Seyhan/ Tlf: Fax: novasyon Yönetimi Akademisi e itimi Mart ta ADASO da E itim, Adana Sanayi Odas, Akdeniz hracatç Birlikleri ve Çukurova Kalk nma Ajans iflbirli inde düzenlenecek. Türkiye nin alan nda ilk vaka bazl e itim olma özelli i tafl yan " novasyon Yönetimi Akademisi e itiminin ikincisi ve Mart tarihlerinde Adana Sanayi Odas nda düzenlenecek. Türkiye hracatç lar Meclisi himayesinde Ege hracatç Birlikleri Koordinatörlü ü nde yürütülen novasyon Yönetimi Akademisi e itimi ile, 2023 y l 500 milyar dolar ihracat hedefi do rultusunda iflletmelerin inovasyon süreçlerini içsellefltirip firma kültürlerinin parças haline getirmeleri amaçlan yor. Proje kapsam nda gelifltirilen vaka bazl e itim program ile iflletmelerin daha rekabetçi olmalar na yönelik inovasyon sürecinin yönetimine ve finansman olanaklar na iliflkin bilgi sahibi olmalar hedefleniyor. Adana Sanayi Odas, Akdeniz hracatç Birlikleri ve Çukurova Kalk nma Ajans iflbirli inde düzenlenen novasyon Yönetimi e itiminin ikinci Mart ve Mart 2015 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. KATILIM 20 K fi, SON BAfiVURU 6 MART Adana Sanayi Odas Salonu nda düzenlenecek e itime kat l m 20 kifli ile s n rl olurken, e itimlere kat l m için son baflvuru tarihi ise 6 Mart 2015 olarak belirlendi. Baflvurular AK B ve ÇKA web sitelerinin herhangi birinden yap labiliyor. E itime kat lmak isteyen üyelerimizin novasyon Yönetimi Akademisi Baflvuru Formunu doldurarak ya da adreslerine göndermeleri gerekiyor. E itime kat lmaya hak kazananlara 12 Mart 2015 tarihinde e-posta yoluyla bilgilendirme duyurusu yap lacak. E T M 5 BÖLÜMDE PROGRAMLANDI novasyon Akademi E itim Program, A'dan Z'ye inovasyon kavram n 5 ana Modül'de vaka, grup çal flmalar ve uzman videolar n içeren sunum platformu ile aktar lacak flekilde kurgulanm flt r. E itim program n n ana modüllerini, novasyon Ekonomisi? novasyon Nedir?, novasyon htiyaçlar n Ölçmek ve Raporlamak, novasyon için Finansman Kaynaklar, novasyon Projesi Haz rlama ve novasyon Projesi Yönetmek oluflturuyor. Kat l mc firmalar n inovasyon sürecini içsellefltirmesini sa layacak yap da kurgulanan e itim program n n, pratik uygulama temelli oldu u ve birinci bölüm 2,5 gün, ikinci bölüm 2,5 gün olmak üzere toplam 5 gün devam etti i vurguland. nflaat sektörü Adana daki fuarda bulufltu Bölgedeki inflaat sektörünü buluflturan Adana nflaat, IHS, Kent, Yap da Yenilikler Fuar n n aç l fl yap ld. TÜYAP Adana Fuarc l k A.fi. nin ev sahipli inde Büyükflehir Belediyesi, Çukurova Belediyeler Birli i (ÇBB), nflaat Müteahhitleri Konfederasyonu ( MKON) ile Adana daki odalar n destekleriyle 15 bin metre karelik alanda düzenlenen fuara 192 firma kat ld. TÜYAP Adana Fuar ve Kongre nde gerçeklefltirilen aç l fl töreninde konuflan Vali Mustafa Büyük, inflaat fuar n n birçok aç dan ekonomiye katk sa layaca n söyledi. Kalk nmada en önemli sektörlerin bafl nda inflaat n geldi ini hat rlatan Büyük, fiehirlerin büyümesinde önemli bir konumda olan belediyelerimiz sektörün de iflimini izleyerek, gelece e yönelik planlar yapma flans - n elde ediyor. dedi. Mersin Büyükflehir Belediye ve Çukurova Belediyeler Birli i Baflkan Burhanettin Kocamaz, Türkiye de ekonominin, ticaretin ve hareketin lokomotifinin inflaat sektörü oldu unu vurgulad. Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü de fuar n geliflen ve de iflen inflaat teknolojileri ve estetik anlay fla yeni ufuklar kazand rmas n temenni etti. Tüyap Adana Fuarc l k A.fi. Genel Müdürü lhan Ersözlü de ran, Irak, Suriye, Makedonya, H rvatistan, S rbistan ve Bosna-Hersek ten konu ile ilgili ifladamlar n fuar ziyaret edeceklerini bildirdi. Geçti imiz y l 27 bin 352 ziyaretçinin gezdi i fuara bu y l Adana baflta olmak üzere 40 ilden yaklafl k 30 bin civar nda ziyaretçi geldi. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 2 MART 2015 HABER Personele Harc rah Ödemesi ve Harc rah Ödemesinin Vergi Mevzuat Karfl s ndaki Durumu (1) Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir Gelir Vergisi Kanununun 24/2 maddesinde, harc rah kanunu kapsam d fl nda kalan müesseselerce, idare meclisi baflkan ve üyeleri ile denetçilere, tasfiye memurlar ile hizmet erbablar na verilen gerçek yol giderlerinin tamam ile, yeme ve yatma giderlerine karfl l k verilen gündelikler, ayn ayl k seviyesindeki devlet memuruna verilen gündelikten fazla ise, fazla olan k s m ücret olarak vergiye tabi tutulur denilmektedir. Ayn kanunun 40/4 maddesindede iflle ilgili ve yap lan iflin ehemmiyeti ve geniflli i ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri, seyahat maksad n n gerektirdi i süreye ba l olmak kayd ile gider yaz - l r denilmektedir. Yine ayn kanunun 23/8 maddesindede, hizmet erbab na iflverenlerce iflyerinde veya müfltemilat nda yemek verilmeyen durumlarda, çal fl lan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 13,-TL s n aflmamas ve yemek bedelinin, yemek verme hizmeti yapanlara iflverenlerce ödenmesi halinde, 13,-TL s yemek ücretinin, ücret olarak vergiden istisna oldu u, bu miktar aflan k sm n vergiye tabi oldu u belirtilmifltir. Konuya iliflkin gelir vergisi kanunundaki maddelerin izah ndan sonra, bu maddeler dikkate al narak, harc rah ödemelerinin vergilendirilmesi, çeflitli ihtimallere göre, afla da maddeler halinde izah edilmeye çal fl lm flt r. 1- Yeme, yatma ve yol giderlerinin iflverence karfl lanmas ve personele nakit veya ayni ödeme yap lmamas. fl seyahatine ait giderlerin tümü iflverence karfl lan yor ve personele ibraz etti i belgelerdeki giderlerden baflka hiçbir ödeme yap lm - yor ise, bu giderler harc rah uygulamas ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu 24/2 madde kapsam na girmeyip, ayn kanunun 40/4 maddesi kapsam nda de erlendirilerek, hiçbir k s tlamaya ve k yaslamaya tabi tutulmaks z n kay tlara gider olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir. Ancak gider kayd nda, personelce iflverene ibraz edilen belgenin özelli i, gider kayd n n kanunen kabul edilebilir veya edilemez gider olmas yönünden önem arzetmektedir. a- Yeme, yatma ve yol giderlerine ait belgelerin tümü, fatura, yolcu tafl ma fifli veya gider makbuzu ile tevsik ediliyor ise, bu belgelerin tümü devlet memurlar na verilen harc rah miktarlar ile mukayese yap lmaks z n ve hiçbir kay t ve flarta tabi tutulmaks z n, belgelerdeki (faturada) katma de er vergisi hariç, tüm giderler genel gider olarak kay tlara intikal ettirilecektir. Faturalardaki katma de er vergisi ise indirim konusu yap lacakt r. b- Yeme, yatma ve yol giderlerine ait belgelerin bir k sm fatural (yolcu biletleri dahil) ve gider makbuzlu, bir k s m da parakende sat fl fifli ve yazar kasa fifli ile tevsik ediliyor ise, fatura ve gider makbuzlar ndaki tutarlar hizmet erbab n n ücreti ile iliflkilendirilmeksizin gider yaz lacak, faturalardaki katma de er vergileride inidirim konusu yap lacakt r. Perakende sat fl fifli ve yazar kasa fifli ile tevsik edilen giderler ise, bu belgelerdeki katma de- er vergileri dahil olmak kayd ile, kanunen kabul edilemeyen gider olarak veyahutta hizmet erbab n n ücreti ile birlefltirilerek vergileme yap ld ktan sonra kay tlara gider olarak intikal ettirilmesi gerekecektir. 2- Personele sadece nakit harc rah ödenip, yol masraf n n karfl lan p, yeme ve yatma masraflar n n karfl lanmamas. (Devam gelecek say da) Transatlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl müzakareleri seminerde masaya yat r ld ktisadi Kalk nma Vakf ( KV) STA Bilgi ve Kapasite taraf ndan düzenlenen Trans Atlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl (TTIP) Görüflmelerinde Son Durum konulu seminer da gerçeklefltirildi. Seminerde, Avrupa Birli i nin Washinton D.C. deki Delegasyonu nda Ticaret ve Tar m Bölümü Baflkanl n yürüten Damien Levie ve TEPAV Ticaret Çal flmalar Direktörü Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran TTIP le ilgili önemli bilgiler verdi. Seminerde, TTIP müzakerelerinde gelinen son nokta ve müzakere sürecinde karfl lafl lan sorunlar n yan s ra bu anlaflman n özellikle Türkiye gibi üçüncü ülkeler üzerindeki etkileri ele al nd. Müzakarelerde gelinen son durumla ilgili bilgi veren AB nin ABD Delegasyonu Ticaret ve Tar m Bölümü Baflkan Damien Levie, TTIP nin öncelikli olarak ABD ve AB taraf ndan büyümeyi ve istihdam artt rmay, tüm ürünler için global anlamda tek bir standart belirlemeyi öngördü ünü belirterek, zaman içinde özellikle son dönemde Rusya da yaflanan geliflmeler sonras nda anlaflman n jeo-politik öneminin de artt n söyledi. TTIP de taraflar n öncelikli olarak tarifelerin kald r lmas, hizmetlerin ve yat r mlar n serbestlefltirilmesi, kamu al mlar ÜYELER M Z N D KKAT NE Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi pazar n n aç lmas ve piyasa düzenleyici yeni kurallar n belirlenmesini amaçlad klar n ifade eden Levie, müzakerelerde taraflar n sektörel bazda ve makro anlamda belirli hassasiyetlerini dile getirdi ini belirtti. Levie, her iki taraf n müzakerelere yaklafl m nda, özellikle menfle, veri güvenli i, finansal hizmetler ve yat r mlar n korunmas na iliflkin hükümlerde belirgin fikir ayr - l klar bulundu unu kaydetti. Avrupa ve Amerika aras nda pazar serbestisi anlam nda farkl yaklafl mlar, kamu al mlar konular nda görüfl ayr l klar bulundu unu bildiren Levie, yasal düzenlemelere iliflkin uyum çal flmalar kapsam nda, kilit sektörle olan kimya, tekstil ve otomobil sektöründe, Avrupa ve Amerika aç s ndan önemli farkl klar oldu unu vurgulad. Ticaret ve Tar m Bölümü Baflkan Damien Levie, hizmetler alan nda yürütülen müzakerelerin DTÖ çat s alt nda gerçeklefltirilen Trade in Services Agreement (TISA) görüflmeleri nedeniyle sürüncemede kald n bildirdi. Anlaflman n üçüncü ülkelere yönelik etkilerinin fark nda olduklar n, bu anlamda Türkiye nin de çekincelerini anlad klar n vurgulayan Levie, Türkiye nin anlaflmaya taraf olabilmesi için kendi üzerine düflen önemli görevler oldu unu, özellikle sanayi ürünleriyle s n rl Sanayi ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki olan Gümrük Birli i anlaflmas - n n hizmetler ve tar m sektörünü de kapsayacak flekilde gelifltirilmesinin önemli oldu unu ifade etti. AB olarak Gümrük Birli i orta Türkiye ye müzakerelerle ilgili her türlü bilgiyi paylaflt klar n, bu aflamada çok daha fazla yap lacak ifl bulunmad n ifade eden Levie, TTIP nin yürürlü e girmesi için birçok aflamadan daha geçmesi gerekti ini, Türkiye konusundan önce taraflar n kendi aras nda uzlaflmas gereken noktalar oldu unu, bu aflamalar sonras nda Türkiye nin ve di er üçüncü ülkelerin ne olaca na de inilece i ama bu noktada acele etmediklerini vurgulad. Levie, Türkiye ile Gümrük Birli i noktas nda ortakken TTIP de ayr kal nmas n n yarataca sorunlar n fark nda olduklar n sözlerine ekledi. Seminerin kapan fl konuflmas nda, TEPAV Ticaret Çal flmalar Baflkan Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran, TTIP kapsam nda müzakere edilen menfle kurallar n n yan s ra ticarete iliflkin kurallar n (çevre, ifl gücü standartlar, enerji, rekabet gibi) önemine de indi. Aran, AB ve ABD aras nda önemli tart flma konusu olan yat r mlar n korunmas n n da taraflar n daha önce üçüncü ülkeler ile imzalad klar yat r m anlaflmalar ndan çok daha önemli oldu unu söyledi. ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam - za baflvurmas gerekmektedir.

5 HABER ADASO da D fl Ticaret Bilgilendirme Semineri 2 MART fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiANLARIN E T M (2) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri KOB lerin ihracat yapmas n hedefledik Adana Sanayi Odas (ADASO) Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, ülke ve kent ihracat n n art r lmas kapsam nda KOB lerin ihracata yönlendirilmesini ve devlet desteklerinden yararlan lmas n hedeflediklerini söyledi. Ekonomi Bakanl, Akdeniz hracatç Birlikleri (AK B) ve Adana Sanayi Odas iflbirli iyle düzenlenen D fl Ticaret Bilgilendirme Semineri nin aç l fl nda konuflan ADASO Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Adana n n 2 milyar dolarl k ihracat yapmas n n yeterli olmad n, k sa ve orta vadede 5 milyar dolara ç kar lmas gerekti ini vurgulad. Ekonominin temel tafl olan KO- B lerin, küresel rekabet ortam nda finansman, likidite ve haks z rekabet gibi önemli zorluklarla karfl karfl ya kald na dikkat çeken fiire, birçok firman n bürokratik ifllemler, bilgi eksikli i nedeniyle devlet teflviklerinden yeterince yararlanamad - n bildirdi. Ekonomi Bakanl - n n ihracatç lara destek olma anlam nda D fl Ticaret Uzman Mehmet Soylu önemli çal flmalar yapt n, d fl ticaret teflvik programlar n n ekonomik büyümeyi ve ihracat destekleyecek önemli bir araç olarak tasarland n ifade eden fiire, flöyle konufltu: D fl ticarette teflvik programlar ekonomik büyümeyi ve ihracat destekleyecek önemli bir araç olarak tasarlanm flt r hedeflerimiz kapsam nda, finansal enstrümanlar n ve ticaret destek araçlar - n n art r lmas ve verimli kullan lmas n n sa lanmas na hizmet eden bu bilgilendirme seminerini çok önemsiyoruz. Özellikle bu programlardan bugüne kadar yeterince faydalanamayan KOB düzeyindeki firmalar m z n önemli fayda sa layaca na inan yorum. hracatta firmalara sa lanan devlet yard mlar n anlatan Ekonomi Bakanl hracat Genel Müdürlü ü D fl Ticaret Uzman Mehmet Soylu Güldal da, Adana n n 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaflmas için her türlü deste i vermeye haz r olduklar n belirtti. Güldal, Pazar, fuar, marka ve tasar m gibi D fl Ticaret Uzman Yard. Sedat Erdo du Adana Sanayi Odas Baflkan Yard mc s Erdo an fiire desteklerle ihracata destek veriyoruz. flbirli i içinde birlikte çal flarak 500 milyar dolarl k 2023 y l ihracat hedefine ulaflaca m za inan yorum dedi. Serbest Bölgeler, Yurtd fl Yat r m ve Hizmetler Genel Müdürlü ü nden D fl Ticaret Uzman Yard mc s Sedat Erdo du ise, döviz kazand r c hizmetler konusunda kat l mc - lara bilgi verdi. Tu general fiahin den ADASO ya iade-i ziyaret Adana Jandarma Bölge Komutan Tu general Aytekin fiahin, Adana Sanayi Odas na iade-i ziyarette bulundu. Tu general fiahin, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz Tezcan, Ahmet Özkök, Salih Sütcü, sa Tuzcu, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl ile görüfltü. Çal flanlar n e itimi ile ilgili ilk yaz - m zda genel konular üzerinde durulmufltu. Bu yaz m zda ise e itim konusunda kanunda yer alan di er düzenlemeler ele al nacakt r. - Tehlikeli ve çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde; yap lacak ifllerde karfl lafl lacak sa l k ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar içeren e itimin al nd na dair belge olmaks z n, baflka iflyerlerinden çal flmak üzere gelen çal flanlar ifle bafllat lamaz. - Geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, ifl sa l ve güvenli i risklerine karfl çal flana gerekli e itimin verilmesini sa lar. fl Kanunu nda geçici ifl iliflkisi flveren, devir s ras nda yaz l r zas n almak suretiyle bir iflçiyi; holding bünyesi içinde veya ayn flirketler toplulu- una ba l baflka bir iflyerinde veya yapmakta oldu u ifle benzer ifllerde çal flt r lmas kofluluyla baflka bir iflverene ifl görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretti inde geçici ifl iliflkisi gerçekleflmifl olur. fleklinde tan mlanan iliflkidir. - Bu kapsam nda verilecek e itimin maliyeti çal flanlara yans t lamaz. E itimlerde geçen süre çal flma süresinden say l r. E itim sürelerinin haftal k çal flma süresinin üzerinde olmas hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çal flma veya fazla çal flma olarak de erlendirilir. Çal flanlar n ifl sa l ve güvenli i e itimlerinin usul ve esaslar daha genifl bir flekilde tarihli Resmi Gazete de yay nlanan Yönetmelikte aç klanm flt r. E itim süresi iflyeri tehlike s n f na göre farkl oldu undan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli s - n fta yer alan iflyerlerinin ayr ayr tan mlamalar yap lm fl, Çal flanlar n ifl sa l ve güvenli i e itimleri ile ilgili iflverenin yükümlülükleri; - Programlar n haz rlanmas ve uygulanmas n, - E itimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, - Çal flanlar n bu programlara kat lmas n, - Program sonunda kat lanlar için kat l m belgesi düzenlenmesini. Geçici ifl iliflkisi kurulan di er iflverene çal flanlar n bilgilendirilmesi ile ilgili bilgi verir ve geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren bu konular hakk nda çal - flanlar na gerekli e itimin verilmesini sa lar. Tehlikeli ve çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde; yap lacak ifllerde karfl lafl lacak sa l k ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar içeren e itimin al nd na dair belge olmaks z n, baflka iflyerlerinden çal flmak üzere gelen çal flanlar da ifle bafllatamaz. Olarak belirtilmifltir. Kazas z çal flmalar dile i ile.

6 EGE BÖLGES SANAY C LER, LI SANAY C LER N KONU U OLDU ADASO-EBSO buluflmas EBSO Temsil Heyeti ziyaretleri Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar, Baflkan Yard mc s brahim Gökçüo lu, Meclis Baflkan Yard mc lar Ifl n Y lmaz ve Hakk Attaro lu ve Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu dan oluflan Ege Bölgesi Sanayi Odas Heyeti, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ile birlikte Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Ticaret Odas ve Adana Ticaret Borsas n ziyaret etti. zmir ile Adana aras nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas için yola ç k ld Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) ve Adana Sanayi Odas (ADASO) taraf ndan zmir ve Adana aras nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas ve gelifltirilmesi için ilk buluflma gerçeklefltirildi. Ortak meclis toplant s n Adana da yapan EBSO ve ADASO aras nda iflbirli i protokolü törenle imzaland ve iki kentin teflvik adaletsizli inden, iflsizlik oranlar na kadar benzerlikleri bulundu una dikkat çekilerek, birlikte hareket etme, güç ve kader birli i yap lmas karar al nd. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri taraf ndan karfl lanan Meclis Baflkan Salih Esen ve Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar baflkanl nda 130 kiflilik Ege Bölgesi Sanayi Odas Meclisi üyeleri, flehir turunda tarihi ve turistik yerleri gezerek bilgi ald.gün boyu devam eden ziyaret ve temaslar n ard ndan EBSO ve ADASO Meclis üyeleri Adana Sanayi Odas nda düzenlenen ortak meclis toplant s nda bir araya geldi. Black Cyan Magenta Yellow ÇOMU: TAR H GÜN, M LAT OLACAK Ortak Meclis Toplant s nda konuflan Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Türkiye nin iki güçlü sanayi odas n n bir araya gelmesiyle çok önemli ve tarihi bir gün yafland n belirterek, Adana ve zmir in güzellikte ve zorlukta ayn kaderi paylaflan iki flehir oldu unu, ancak ticari ve yat r m iliflkilerini arzulanan seviye- de gerçeklefltiremedi ini söyledi. Çomu, Bugün milat olacak. Ziyareti, tarihi bir beraberlik olarak bu toplant yla perçinlemifl olaca z. ADASO ve EBSO, çok daha fazla müflterek faydalarda bir araya gelerek, ortak ç karlar n beraber takip ederek neticelenmesini beraber sa layacak dedi. ESEN: fib RL YAPMALIYIZ Adana daki yat r mlar ndan dolay ADASO üyesi de olan Ege Bölgesi Sanayi Odas Meclis Baflkan Salih Esen de, zmir in Ege nin, Adana n n ise Akdeniz ve Güneydo u Anadolu nun merkezi konumunda ve pek çok benzerli i bulundu unu belirtti. Esen, ki ilde teflvik adaletsizli inden yak n yor. flsizlik oranlar m z at bafl gidiyor. Gerçekten iflbirli i yapmam zda büyük yarar var. Aksi takdirde hak etmedi imiz büyüme oranlar yla sürekli karfl laflaca z" diye konufltu. KIVANÇ: BÜYÜK GÖREV DÜfiÜYOR Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Ege Bölgesi sanayicilerini Adana da a rlamaktan büyük mutluluk duyduklar n ifade etti. Sanayiciler olarak zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren K vanç, 2014'de yaflanan iki seçimin etkisiyle ekonominin ikinci planda kald n, önümüzdeki genel seçimlerden sonraki dört y ll k sürecin makro sorunlar n çözümü aç s ndan büyük önem tafl d n belirtti. Seçimsiz geçecek bu sürede, burada sanayiyi temsil eden 12 odadan ikisi olan EBSO ve ADASO ya büyük gö- revler düflmekte. Bu anlamda sorunlar m z çözüm önerileriyle birlikte ortaya koyup takipçisi olmam z gereken bir dönem geçirece iz diyen K vanç, sözlerini flöyle sürdürdü: "Türkiye'nin önemli bir yat r m hamlesine ve yap sal dönüflüme ihtiyac vard r. Bu anlamda teflvik sistemi ilçe ve sektörel bazda yeni bir anlay flla ele al nmal, yat r mc ya daha önceki teflviklerde oldu u gibi maddi destekler verilmeli. Sanayicinin girdi maliyetleri azalt lmal, finansman ihtiyac daha uygun flartlarda sa lanmal, istihdam üzerindeki yüklerin azalt lmas na yönelik önemli düzenlemeler yap larak k sa sürede uygulamaya konulmal d r." YORGANCILAR: DESTEK ST YORUZ TOBB Baflkan Yard mc s ve Ege Bölgesi Sanayi Odas Yönetim Kurulu Ender Yorganc lar, sözlerine " zmir'in efelerinden, Akdeniz'in mert delikanl s Adana'ya sevgi ve selamlar getirdik" diyerek bafllad. Anadolu sermayesinin sa lam ad mlarla ilerleyiflinden mutluluk duydu unu, sanayiye doyan 'a alternatif bölgeler yarat lmas gerekti ini belirten Yorganc lar, bu hassas dönemde tüm sanayicilerin birlikte hareket etmesi gerekti inin alt n çizdi. Yorganc lar, "Bugün sanayiciler olarak, girdi maliyetlerimizden yükümlülüklerimize, kanun maddelerinden birtak m cezalara ka- dar çeflitli konularla mücadele etmek zorunda kal yoruz" dedi. zmir ile Adana'n n toplam net sat fllar n n yüzde 1'i bile bulmad n hat rlatan Yorganc lar, özellikle tekstil ve plastik sektörlerinde iflbirli i yap labilece ine iflaret etti. Yorganc lar, "Biz geri kalmad k ki. Vergi rakamlar na bak ld nda görülecektir. zmir büyür, geliflir, bunun faydas ülkemize olur. Adana büyür, geliflir, faydas ülkemize olur. Biz istiyoruz ülkemizin her yeri geliflsin büyüsün. Bu aç dan destek istiyoruz" diye konufltu. ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu'nun konuflmas s ras nda " zmirli sanayicilerimize, özellikle han mefendilere aç k transfer teklif ettim. Bu divanda görev alabilmeleri için. Ege Bölgesi'ne g pta ettik. Güçlü bir han mefendi kadrosuyla teflrif ettiler. Bunu da örnek ald k. Bir dahaki döneme hem yönetimlerimizde, hem meclisimizde kad n sanayici ve tüccarlar aram zda görmek istiyoruz. Olmad zmir'den transfer edece iz" sözleri salonda kahkahalar ve esprilerle karfl land. Meclis Baflkanlar Salih Esen ve Hüseyin Nuri Çomu nun tan kl nda EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar ve ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç taraf ndan iki oda aras nda iflbirli i protokolü imzaland. Ziyaret ve ortak toplant an s na karfl l kl plaket ve hediyeler sunuldu. ÖZGECAN IN A LES NE Z YARET Hunharca katledilmesiyle tüm Türkiye'yi yasa bo an Özgecan Aslan' n Mersin'deki ailesine de taziye ziyaretinde bulunuldu. EBSO Meclis Baflkan Salih Esen ve Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar, ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ile yönetim kurulu üyeleri, Baba Mehmet Aslan ve anne Songül Aslan a baflsa l diledi. VAL S MUSTAFA BÜYÜK Adana Valisi Mustafa Büyük EBSO nun ziyaretinde, kentler ve kurumlar aras ndaki iflbirli inin önemine vurgu yapt. Vali Büyük, zmir ve Adana aras nda flbirli i geliflti i takdirde bundan iki taraf n da kazançl ç kaca muhakkakt r. Kentlere yat r m yap lmas nda motivasyon ve moral ortam yüksek oldu unda önemli rol oynuyor. ki kentimiz de yat r mc aç s ndan avantajl flehirlerdir. flbirli inin artmas n gönülden arzu ediyorum dedi. T CARET ODASI EBSO Temsil Heyeti ni Adana da görmekten mutluluk duyduklar n belirten ATO Meclis Baflkan Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Baflkan Atila Menevfle, zmir ve Adana n n ayn karaktere sahip kentler oldu unu ve bu anlamda sorunlar n n da birbirine benzedi ini vurgulad.. Kulak ve Menevfle, EBSO Temsil Heyeti ne kentin ve bölgenin ekonomik yap s n ve avantajlar n anlatt. EBSO Meclis Üyeleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi nde Ege Bölgesi Sanayi Odas Meclis üyeleri, Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi ni de ziyaret etti. OSB tan t m sunumunun ard ndan AOSB Yönetim Kurulu Baflkan Bekir Sütcü, kentin köklü bir sanayi kültürüne sahip oldu una dikkat çekerek, bölgenin istikrarl bir büyüme gösterdi ini ve son 5 y lda yüzde 100 büyüdü ünü bildirdi. Sütcü, yat r m yapmak isteyen sanayiciler için bölgenin tam bir cazibe merkezi konumunda bulundu unu ifade etti. EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar da her iki kentte sanayinin geliflmesine ra men iflsizli in yüksek seviyelerde bulunmas na dikkat çekerek, bu çeliflkinin giderilmesi gerekti ini söyledi. Ege Bölgesinde bugüne kadar 16 organize sanayi bölgesi kuruldu unu hat rlatan Yorganc lar, "Amac m z, tüm OSB'lerimizde doluluk oran n n artmas ve kendi yönetimlerini kendilerinin kurmas. Çünkü, en iyisini içinde yaflayanlar bilir" diye konufltu. T CARET BORSASI TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Meclis Baflkan fiahin Bilgiç inde kat ld EBSO ziyaretinde konuflan ATB Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Çal flkan TOBB a ba l oda ve borsa yönetici ve üyelerinin tan flma ve dayan flmas n n fayda sa layaca n belirtti. Çal flkan, Kentimize ve borsam za hofl geldiniz. Tar mda ifller durmuyor. Eskiden Adana pamuk flehriydi. fiimdi m s r flehri oldu. Beyaz Alt n d flimdi Sar nci oldu diye konufltu.

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç,

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI KOB LER N SES EK M 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES ekonomide AB rüzgar Avrupa Birliği ile müzakerelerin resmen başlaması ekonomide olumlu rüzgarların esmesine neden oldu. Borsa rekor kırarken, reel sektör

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı