ADASO-EBSO buluflmas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADASO-EBSO buluflmas"

Transkript

1 YAYINI YIL: 16 SAYI: MART 2015 novasyon Yönetimi Akademisi e itimi Mart ta ADASO da Türkiye nin alan nda ilk vaka bazl e itim olma özelli i tafl yan " novasyon Yönetimi Akademisi e itiminin ikincisi ve Mart tarihlerinde Adana Sanayi Odas nda düzenlenecek. Türkiye hracatç lar Meclisi himayesinde Ege hracatç Birlikleri Koordinatörlü ü nde yürütülen novasyon Yönetimi Akademisi e itimi ile, 2023 y l 500 milyar dolar ihracat hedefi do rultusunda iflletmelerin inovasyon süreçlerini içsellefltirip firma kültürlerinin parças haline getirmeleri amaçlan yor. 3 TE EGE BÖLGES SANAY C LER, LI SANAY C LER N KONU U OLDU ADASO-EBSO buluflmas zmir ile Adana aras nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas için yola ç k ld Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) ve Adana Sanayi Odas (ADASO) taraf ndan zmir ve Adana aras nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas ve gelifltirilmesi için ilk buluflma gerçeklefltirildi. Ortak meclis toplant s n Adana da yapan EBSO ve ADASO aras nda iflbirli i protokolü Meclis Baflkanlar Salih Esen ve Hüseyin Nuri Çomu nun tan kl nda EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar ve ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç taraf ndan imzaland. 6/7 DE Sektöre nitelikli eleman kazand r lmas için çal flmalar bafllat ld Enerji Verimlili i Derne i nin yeni flubesi ADASO da aç ld Enerjinin en verimli flekilde kullan labilmesi konusunda Türkiye genelinde etkin çal flmalar yapan; Enerji Han m, Enerji Çocuk, Enerji Verimli Ulafl m ve Enerji Verimli Sanayi den oluflan Enerji Tak m ile Türkiye nin dört bir yan nda baflar l projeler gerçeklefltiren Enerji Verimlili i Derne i nin Adana fiubesi aç ld. 12 DE hedefledik Otomotiv e umut veren proje KOB lerin ihracat yapmas n Y ll k flletme Adana Sanayi Odas 23. Grup Otomotiv ve Motor Yenileme Sanayi Meslek Grubu taraf ndan sektöre nitelikli eleman kazand r lmas amaçlanan proje kapsam nda çal flmalara baflland. PROJEN N AMACI Proje ile, sektörün ihtiyaç duydu u gerekli mesleki beceri ve yeteneklere sahip, tak m çal flmas na uyumlu, iletiflim becerileri yüksek, teknolojiyi takip eden ve kullanan kalifiye teknik ara eleman yetifltirmek ve istih 2 DE dam n sa lamak amaçlan yor. Adana Sanayi Odas Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, ülke ve kent ihracat n n art r lmas kapsam nda KOB lerin ihracata yönlendirilmesini ve devlet desteklerinden yararlan lmas n hedefledikerdo an fiire lerini söyledi. 5 TE Cetveli uyar s Sanayi sicil belgesi alan iflletmelerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar bildirimde bulunmas gerekiyor. 3 TE

2 2 2 MART 2015 HABER Sektöre nitelikli eleman kazand r lmas için çal flmalar bafllat ld Otomotiv sektörüne umut veren proje Adana Sanayi Odas 23.Grup Otomotiv ve Motor Yenileme Sanayi Meslek Grubu taraf ndan sektöre nitelikli eleman kazand r lmas amaçlanan proje kapsam nda çal flmalara baflland. Otomotiv ve Motor Yenileme Sanayi Meslek Grubu Nitelikli Eleman Temini Projesi, Komite Baflkan Olcay De irmenci ve Adana Sanayi Odas Genel Sekreteri Bora Kocaman, ADASO ve ATO Komite üyeleri, meslek liseleri ve meslek e itim merkezleri müdürleri ve ö retmenlerin kat l m yla yap lan Meslek Komitesi Toplant s nda ele al nd. Toplant da; otomotiv sektörünün ara elaman ihtiyac n n karfl lanmas amac yla ADASO taraf ndan haz rlanan Otomotiv ve Motor Yenileme Sanayi Nitelikli Eleman Temini Projesi hakk nda bilgi verildi ve iflyeri ve okullar aras ndaki iflbirli inin artt rtmas konular nda fikir al flveriflinde bulunuldu. Projenin sürdürülebilirli i aç s ndan sektördeki mevcut durumun tespitine yönelik olarak ö retmen, ö renci, okul, staj sistemi, müfredat sektör istihdam, iflletmelerin kurumsal yap s, e itim sistemi gibi konularda anket sorular n n haz rlanmas na karar verildi. PROJEN N AMACI Adana ilinde Otomotiv ve motor yenileme sektörünün ihtiyaç duydu u gerekli mesleki beceri ve yeteneklere sahip, tak m çal flmas na uyumlu, iletiflim becerileri yüksek, teknolojiyi takip eden ve kullanan kalifiye teknik ara eleman yetifltirmek, yetiflecek olan elemanlar n sektörde istihdam n sa lamak. SEKTÖRDE BÜYÜK SIKINTI fikur taraf ndan Adana da yap lan 2014 fl Gücü Piyasas Araflt rmas nda, en fazla iflgücüne ihtiyaç olan sektörlerin bafl nda otomotiv sektörünün geldi i belirlenirken, sektörün otomotiv kaporta iflçisi, otomotiv boya iflçisi, kaynak iflçisi, oto elektrik ve elektronik konular nda yeterlili e sahip nitelikli eleman bulma konusunda s k nt yaflad vurguland. ADASO ya Vergi Haftas ziyareti Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu: Vergi tahsilat adaletli olmal Vergi Haftas kutlama etkinlikleri kapsam nda Gelir daresi Baflkan Yard mc s R za Çelen, Adana Vergi Dairesi Baflkan Ahmet Tunal, vergi dairesi müdürleriyle Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Vergi Teflkilat n n ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Vergi Haftas n sanayiciler olarak bizler de hep beraber kutluyor, sahip ç k yoruz diyen Çomu, vergi teflkilat ile ifl dünyas n n verimli ve olumlu iflbirli inin sürdürülmesi dile inde bulundu. Türkiye nin üretmekten baflka çaresi Gelir daresi Baflkan Yard mc s R za Çelen: Mükelleflere sunulan vergi hizmetlerinin kalitesi art yor olmad n, üretmeyen ülkelerin durumunun yak n geçmiflte görüldü ünü belirten Çomu, devletin sanayicilik ve tüccarl k yapmamas, bunu özel sektöre b rakmas gerekti ini vurgulad. Çomu, Kay t d fl ekonominin ve haks z rekabetin önüne geçilmesi için vergi tahsilat n n adaletli yap lmas, tahsilat n da do ru flekilde kullan lmas gerekmektedir dedi. ÇELEN: TÜRK YE N N REFAHININ ARTMASI Ç N, B RL KTE GAYRET GÖSTERMEL Y Z Gelir daresi Baflkan Yard mc s R za Çelen de, son y llarda yap lan de iflikliklerle vergi hizmetlerinde olumlu ve önemli geliflmeler yafland n belirterek, mevzuat n basitlefltirilerek anlafl l r hale getirilmesi ve denetimlerin standartlaflt r lmas ile mükelleflere sunulan vergi hizmetlerinin kalitesini art rmay amaçlad klar n söyledi. Çelen, Orta z ama biraz kâr orta gibi bir yaklafl m var. Bunu da de ifltirme kararl l nday z. Son dönemde zarara da ortak olma noktas nda önemli çal flmalar yap lmaktad r. Türkiye nin refah n n artmas, daha iyi gelece e sahip olmas için hep birlikte gayret göstermeliyiz diye konufltu. Ziyarette, Vergi Dairesi Müdürlerinin yan s ra, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Faruk Aytek, Salih Sütcü, sa Tuzcu ve Süleyman Bafl haz r bulundu.

3 HABER 2 MART Sanayi sicil belgesi alan iflletmelerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar bildirimde bulunmas gerekiyor Y ll k flletme Cetveli uyar s Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdürlü ü taraf ndan sanayi kurumlar na, "y ll k iflletme cetvelleri" konusunda uyar da bulunuldu say l Sanayi Sicil Kanunu gere i, sanayi sicil belgesi alm fl sanayi iflletmelerinin, 2014 y l na ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yer ald y ll k iflletme cetvellerinin, 30 Nisan günü mesai bitimine kadar, kanun gere i iflletme sahibi ya da müdürleri taraf ndan verilmesi gerekti i vurguland. Sanayi sicil belgesinin, iki y lda vize edildi i belirtilen aç klamada, "Sanayi iflletmeleri, kamu kurum ve kurulufllar ile olan iliflkilerinde sorun yaflamamalar için sanayi sicil belgesinin süresi içinde vize yap lmas konusunda, gerekli dikkati göstermelidir denildi say l kanun gere i, verilen beyannamelerde meydana gelen de ifliklikleri, kapanma ve faaliyete geçme durumlar n, bir ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlü ü ne bildirmeyenler ve y ll k iflletme cetvelini süresi içinde vermeyenler hakk nda 835 lira idari para cezas uygulanaca ifade edildi. Sanayi iflletmelerine kolayl k aç s ndan, her y l Nisan ay sonuna kadar verilmesi zorunlu olan Y ll k flletme Cetvelinin, adresinden kullan c kayd yap ld ktan sonra girilebilece i kaydedildi. l Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlü ü aç klamas nda, Sanayi iflletmelerinin 2014 y l faaliyetlerinin yer ald Y ll k flletme Cetvellerini zaman nda vermeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ma duriyetleri önleyecektir görüflüne yer verildi. Detayl Bilgi çin; L B L M, SANAY VE TEKNOLOJ MÜDÜRLÜ Ü Yeni Valilik 4.kat D Blok Seyhan/ Tlf: Fax: novasyon Yönetimi Akademisi e itimi Mart ta ADASO da E itim, Adana Sanayi Odas, Akdeniz hracatç Birlikleri ve Çukurova Kalk nma Ajans iflbirli inde düzenlenecek. Türkiye nin alan nda ilk vaka bazl e itim olma özelli i tafl yan " novasyon Yönetimi Akademisi e itiminin ikincisi ve Mart tarihlerinde Adana Sanayi Odas nda düzenlenecek. Türkiye hracatç lar Meclisi himayesinde Ege hracatç Birlikleri Koordinatörlü ü nde yürütülen novasyon Yönetimi Akademisi e itimi ile, 2023 y l 500 milyar dolar ihracat hedefi do rultusunda iflletmelerin inovasyon süreçlerini içsellefltirip firma kültürlerinin parças haline getirmeleri amaçlan yor. Proje kapsam nda gelifltirilen vaka bazl e itim program ile iflletmelerin daha rekabetçi olmalar na yönelik inovasyon sürecinin yönetimine ve finansman olanaklar na iliflkin bilgi sahibi olmalar hedefleniyor. Adana Sanayi Odas, Akdeniz hracatç Birlikleri ve Çukurova Kalk nma Ajans iflbirli inde düzenlenen novasyon Yönetimi e itiminin ikinci Mart ve Mart 2015 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. KATILIM 20 K fi, SON BAfiVURU 6 MART Adana Sanayi Odas Salonu nda düzenlenecek e itime kat l m 20 kifli ile s n rl olurken, e itimlere kat l m için son baflvuru tarihi ise 6 Mart 2015 olarak belirlendi. Baflvurular AK B ve ÇKA web sitelerinin herhangi birinden yap labiliyor. E itime kat lmak isteyen üyelerimizin novasyon Yönetimi Akademisi Baflvuru Formunu doldurarak ya da adreslerine göndermeleri gerekiyor. E itime kat lmaya hak kazananlara 12 Mart 2015 tarihinde e-posta yoluyla bilgilendirme duyurusu yap lacak. E T M 5 BÖLÜMDE PROGRAMLANDI novasyon Akademi E itim Program, A'dan Z'ye inovasyon kavram n 5 ana Modül'de vaka, grup çal flmalar ve uzman videolar n içeren sunum platformu ile aktar lacak flekilde kurgulanm flt r. E itim program n n ana modüllerini, novasyon Ekonomisi? novasyon Nedir?, novasyon htiyaçlar n Ölçmek ve Raporlamak, novasyon için Finansman Kaynaklar, novasyon Projesi Haz rlama ve novasyon Projesi Yönetmek oluflturuyor. Kat l mc firmalar n inovasyon sürecini içsellefltirmesini sa layacak yap da kurgulanan e itim program n n, pratik uygulama temelli oldu u ve birinci bölüm 2,5 gün, ikinci bölüm 2,5 gün olmak üzere toplam 5 gün devam etti i vurguland. nflaat sektörü Adana daki fuarda bulufltu Bölgedeki inflaat sektörünü buluflturan Adana nflaat, IHS, Kent, Yap da Yenilikler Fuar n n aç l fl yap ld. TÜYAP Adana Fuarc l k A.fi. nin ev sahipli inde Büyükflehir Belediyesi, Çukurova Belediyeler Birli i (ÇBB), nflaat Müteahhitleri Konfederasyonu ( MKON) ile Adana daki odalar n destekleriyle 15 bin metre karelik alanda düzenlenen fuara 192 firma kat ld. TÜYAP Adana Fuar ve Kongre nde gerçeklefltirilen aç l fl töreninde konuflan Vali Mustafa Büyük, inflaat fuar n n birçok aç dan ekonomiye katk sa layaca n söyledi. Kalk nmada en önemli sektörlerin bafl nda inflaat n geldi ini hat rlatan Büyük, fiehirlerin büyümesinde önemli bir konumda olan belediyelerimiz sektörün de iflimini izleyerek, gelece e yönelik planlar yapma flans - n elde ediyor. dedi. Mersin Büyükflehir Belediye ve Çukurova Belediyeler Birli i Baflkan Burhanettin Kocamaz, Türkiye de ekonominin, ticaretin ve hareketin lokomotifinin inflaat sektörü oldu unu vurgulad. Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü de fuar n geliflen ve de iflen inflaat teknolojileri ve estetik anlay fla yeni ufuklar kazand rmas n temenni etti. Tüyap Adana Fuarc l k A.fi. Genel Müdürü lhan Ersözlü de ran, Irak, Suriye, Makedonya, H rvatistan, S rbistan ve Bosna-Hersek ten konu ile ilgili ifladamlar n fuar ziyaret edeceklerini bildirdi. Geçti imiz y l 27 bin 352 ziyaretçinin gezdi i fuara bu y l Adana baflta olmak üzere 40 ilden yaklafl k 30 bin civar nda ziyaretçi geldi. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 2 MART 2015 HABER Personele Harc rah Ödemesi ve Harc rah Ödemesinin Vergi Mevzuat Karfl s ndaki Durumu (1) Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir Gelir Vergisi Kanununun 24/2 maddesinde, harc rah kanunu kapsam d fl nda kalan müesseselerce, idare meclisi baflkan ve üyeleri ile denetçilere, tasfiye memurlar ile hizmet erbablar na verilen gerçek yol giderlerinin tamam ile, yeme ve yatma giderlerine karfl l k verilen gündelikler, ayn ayl k seviyesindeki devlet memuruna verilen gündelikten fazla ise, fazla olan k s m ücret olarak vergiye tabi tutulur denilmektedir. Ayn kanunun 40/4 maddesindede iflle ilgili ve yap lan iflin ehemmiyeti ve geniflli i ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri, seyahat maksad n n gerektirdi i süreye ba l olmak kayd ile gider yaz - l r denilmektedir. Yine ayn kanunun 23/8 maddesindede, hizmet erbab na iflverenlerce iflyerinde veya müfltemilat nda yemek verilmeyen durumlarda, çal fl lan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 13,-TL s n aflmamas ve yemek bedelinin, yemek verme hizmeti yapanlara iflverenlerce ödenmesi halinde, 13,-TL s yemek ücretinin, ücret olarak vergiden istisna oldu u, bu miktar aflan k sm n vergiye tabi oldu u belirtilmifltir. Konuya iliflkin gelir vergisi kanunundaki maddelerin izah ndan sonra, bu maddeler dikkate al narak, harc rah ödemelerinin vergilendirilmesi, çeflitli ihtimallere göre, afla da maddeler halinde izah edilmeye çal fl lm flt r. 1- Yeme, yatma ve yol giderlerinin iflverence karfl lanmas ve personele nakit veya ayni ödeme yap lmamas. fl seyahatine ait giderlerin tümü iflverence karfl lan yor ve personele ibraz etti i belgelerdeki giderlerden baflka hiçbir ödeme yap lm - yor ise, bu giderler harc rah uygulamas ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu 24/2 madde kapsam na girmeyip, ayn kanunun 40/4 maddesi kapsam nda de erlendirilerek, hiçbir k s tlamaya ve k yaslamaya tabi tutulmaks z n kay tlara gider olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir. Ancak gider kayd nda, personelce iflverene ibraz edilen belgenin özelli i, gider kayd n n kanunen kabul edilebilir veya edilemez gider olmas yönünden önem arzetmektedir. a- Yeme, yatma ve yol giderlerine ait belgelerin tümü, fatura, yolcu tafl ma fifli veya gider makbuzu ile tevsik ediliyor ise, bu belgelerin tümü devlet memurlar na verilen harc rah miktarlar ile mukayese yap lmaks z n ve hiçbir kay t ve flarta tabi tutulmaks z n, belgelerdeki (faturada) katma de er vergisi hariç, tüm giderler genel gider olarak kay tlara intikal ettirilecektir. Faturalardaki katma de er vergisi ise indirim konusu yap lacakt r. b- Yeme, yatma ve yol giderlerine ait belgelerin bir k sm fatural (yolcu biletleri dahil) ve gider makbuzlu, bir k s m da parakende sat fl fifli ve yazar kasa fifli ile tevsik ediliyor ise, fatura ve gider makbuzlar ndaki tutarlar hizmet erbab n n ücreti ile iliflkilendirilmeksizin gider yaz lacak, faturalardaki katma de er vergileride inidirim konusu yap lacakt r. Perakende sat fl fifli ve yazar kasa fifli ile tevsik edilen giderler ise, bu belgelerdeki katma de- er vergileri dahil olmak kayd ile, kanunen kabul edilemeyen gider olarak veyahutta hizmet erbab n n ücreti ile birlefltirilerek vergileme yap ld ktan sonra kay tlara gider olarak intikal ettirilmesi gerekecektir. 2- Personele sadece nakit harc rah ödenip, yol masraf n n karfl lan p, yeme ve yatma masraflar n n karfl lanmamas. (Devam gelecek say da) Transatlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl müzakareleri seminerde masaya yat r ld ktisadi Kalk nma Vakf ( KV) STA Bilgi ve Kapasite taraf ndan düzenlenen Trans Atlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl (TTIP) Görüflmelerinde Son Durum konulu seminer da gerçeklefltirildi. Seminerde, Avrupa Birli i nin Washinton D.C. deki Delegasyonu nda Ticaret ve Tar m Bölümü Baflkanl n yürüten Damien Levie ve TEPAV Ticaret Çal flmalar Direktörü Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran TTIP le ilgili önemli bilgiler verdi. Seminerde, TTIP müzakerelerinde gelinen son nokta ve müzakere sürecinde karfl lafl lan sorunlar n yan s ra bu anlaflman n özellikle Türkiye gibi üçüncü ülkeler üzerindeki etkileri ele al nd. Müzakarelerde gelinen son durumla ilgili bilgi veren AB nin ABD Delegasyonu Ticaret ve Tar m Bölümü Baflkan Damien Levie, TTIP nin öncelikli olarak ABD ve AB taraf ndan büyümeyi ve istihdam artt rmay, tüm ürünler için global anlamda tek bir standart belirlemeyi öngördü ünü belirterek, zaman içinde özellikle son dönemde Rusya da yaflanan geliflmeler sonras nda anlaflman n jeo-politik öneminin de artt n söyledi. TTIP de taraflar n öncelikli olarak tarifelerin kald r lmas, hizmetlerin ve yat r mlar n serbestlefltirilmesi, kamu al mlar ÜYELER M Z N D KKAT NE Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi pazar n n aç lmas ve piyasa düzenleyici yeni kurallar n belirlenmesini amaçlad klar n ifade eden Levie, müzakerelerde taraflar n sektörel bazda ve makro anlamda belirli hassasiyetlerini dile getirdi ini belirtti. Levie, her iki taraf n müzakerelere yaklafl m nda, özellikle menfle, veri güvenli i, finansal hizmetler ve yat r mlar n korunmas na iliflkin hükümlerde belirgin fikir ayr - l klar bulundu unu kaydetti. Avrupa ve Amerika aras nda pazar serbestisi anlam nda farkl yaklafl mlar, kamu al mlar konular nda görüfl ayr l klar bulundu unu bildiren Levie, yasal düzenlemelere iliflkin uyum çal flmalar kapsam nda, kilit sektörle olan kimya, tekstil ve otomobil sektöründe, Avrupa ve Amerika aç s ndan önemli farkl klar oldu unu vurgulad. Ticaret ve Tar m Bölümü Baflkan Damien Levie, hizmetler alan nda yürütülen müzakerelerin DTÖ çat s alt nda gerçeklefltirilen Trade in Services Agreement (TISA) görüflmeleri nedeniyle sürüncemede kald n bildirdi. Anlaflman n üçüncü ülkelere yönelik etkilerinin fark nda olduklar n, bu anlamda Türkiye nin de çekincelerini anlad klar n vurgulayan Levie, Türkiye nin anlaflmaya taraf olabilmesi için kendi üzerine düflen önemli görevler oldu unu, özellikle sanayi ürünleriyle s n rl Sanayi ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki olan Gümrük Birli i anlaflmas - n n hizmetler ve tar m sektörünü de kapsayacak flekilde gelifltirilmesinin önemli oldu unu ifade etti. AB olarak Gümrük Birli i orta Türkiye ye müzakerelerle ilgili her türlü bilgiyi paylaflt klar n, bu aflamada çok daha fazla yap lacak ifl bulunmad n ifade eden Levie, TTIP nin yürürlü e girmesi için birçok aflamadan daha geçmesi gerekti ini, Türkiye konusundan önce taraflar n kendi aras nda uzlaflmas gereken noktalar oldu unu, bu aflamalar sonras nda Türkiye nin ve di er üçüncü ülkelerin ne olaca na de inilece i ama bu noktada acele etmediklerini vurgulad. Levie, Türkiye ile Gümrük Birli i noktas nda ortakken TTIP de ayr kal nmas n n yarataca sorunlar n fark nda olduklar n sözlerine ekledi. Seminerin kapan fl konuflmas nda, TEPAV Ticaret Çal flmalar Baflkan Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran, TTIP kapsam nda müzakere edilen menfle kurallar n n yan s ra ticarete iliflkin kurallar n (çevre, ifl gücü standartlar, enerji, rekabet gibi) önemine de indi. Aran, AB ve ABD aras nda önemli tart flma konusu olan yat r mlar n korunmas n n da taraflar n daha önce üçüncü ülkeler ile imzalad klar yat r m anlaflmalar ndan çok daha önemli oldu unu söyledi. ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam - za baflvurmas gerekmektedir.

5 HABER ADASO da D fl Ticaret Bilgilendirme Semineri 2 MART fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiANLARIN E T M (2) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri KOB lerin ihracat yapmas n hedefledik Adana Sanayi Odas (ADASO) Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, ülke ve kent ihracat n n art r lmas kapsam nda KOB lerin ihracata yönlendirilmesini ve devlet desteklerinden yararlan lmas n hedeflediklerini söyledi. Ekonomi Bakanl, Akdeniz hracatç Birlikleri (AK B) ve Adana Sanayi Odas iflbirli iyle düzenlenen D fl Ticaret Bilgilendirme Semineri nin aç l fl nda konuflan ADASO Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Adana n n 2 milyar dolarl k ihracat yapmas n n yeterli olmad n, k sa ve orta vadede 5 milyar dolara ç kar lmas gerekti ini vurgulad. Ekonominin temel tafl olan KO- B lerin, küresel rekabet ortam nda finansman, likidite ve haks z rekabet gibi önemli zorluklarla karfl karfl ya kald na dikkat çeken fiire, birçok firman n bürokratik ifllemler, bilgi eksikli i nedeniyle devlet teflviklerinden yeterince yararlanamad - n bildirdi. Ekonomi Bakanl - n n ihracatç lara destek olma anlam nda D fl Ticaret Uzman Mehmet Soylu önemli çal flmalar yapt n, d fl ticaret teflvik programlar n n ekonomik büyümeyi ve ihracat destekleyecek önemli bir araç olarak tasarland n ifade eden fiire, flöyle konufltu: D fl ticarette teflvik programlar ekonomik büyümeyi ve ihracat destekleyecek önemli bir araç olarak tasarlanm flt r hedeflerimiz kapsam nda, finansal enstrümanlar n ve ticaret destek araçlar - n n art r lmas ve verimli kullan lmas n n sa lanmas na hizmet eden bu bilgilendirme seminerini çok önemsiyoruz. Özellikle bu programlardan bugüne kadar yeterince faydalanamayan KOB düzeyindeki firmalar m z n önemli fayda sa layaca na inan yorum. hracatta firmalara sa lanan devlet yard mlar n anlatan Ekonomi Bakanl hracat Genel Müdürlü ü D fl Ticaret Uzman Mehmet Soylu Güldal da, Adana n n 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaflmas için her türlü deste i vermeye haz r olduklar n belirtti. Güldal, Pazar, fuar, marka ve tasar m gibi D fl Ticaret Uzman Yard. Sedat Erdo du Adana Sanayi Odas Baflkan Yard mc s Erdo an fiire desteklerle ihracata destek veriyoruz. flbirli i içinde birlikte çal flarak 500 milyar dolarl k 2023 y l ihracat hedefine ulaflaca m za inan yorum dedi. Serbest Bölgeler, Yurtd fl Yat r m ve Hizmetler Genel Müdürlü ü nden D fl Ticaret Uzman Yard mc s Sedat Erdo du ise, döviz kazand r c hizmetler konusunda kat l mc - lara bilgi verdi. Tu general fiahin den ADASO ya iade-i ziyaret Adana Jandarma Bölge Komutan Tu general Aytekin fiahin, Adana Sanayi Odas na iade-i ziyarette bulundu. Tu general fiahin, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz Tezcan, Ahmet Özkök, Salih Sütcü, sa Tuzcu, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl ile görüfltü. Çal flanlar n e itimi ile ilgili ilk yaz - m zda genel konular üzerinde durulmufltu. Bu yaz m zda ise e itim konusunda kanunda yer alan di er düzenlemeler ele al nacakt r. - Tehlikeli ve çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde; yap lacak ifllerde karfl lafl lacak sa l k ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar içeren e itimin al nd na dair belge olmaks z n, baflka iflyerlerinden çal flmak üzere gelen çal flanlar ifle bafllat lamaz. - Geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren, ifl sa l ve güvenli i risklerine karfl çal flana gerekli e itimin verilmesini sa lar. fl Kanunu nda geçici ifl iliflkisi flveren, devir s ras nda yaz l r zas n almak suretiyle bir iflçiyi; holding bünyesi içinde veya ayn flirketler toplulu- una ba l baflka bir iflyerinde veya yapmakta oldu u ifle benzer ifllerde çal flt r lmas kofluluyla baflka bir iflverene ifl görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretti inde geçici ifl iliflkisi gerçekleflmifl olur. fleklinde tan mlanan iliflkidir. - Bu kapsam nda verilecek e itimin maliyeti çal flanlara yans t lamaz. E itimlerde geçen süre çal flma süresinden say l r. E itim sürelerinin haftal k çal flma süresinin üzerinde olmas hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çal flma veya fazla çal flma olarak de erlendirilir. Çal flanlar n ifl sa l ve güvenli i e itimlerinin usul ve esaslar daha genifl bir flekilde tarihli Resmi Gazete de yay nlanan Yönetmelikte aç klanm flt r. E itim süresi iflyeri tehlike s n f na göre farkl oldu undan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli s - n fta yer alan iflyerlerinin ayr ayr tan mlamalar yap lm fl, Çal flanlar n ifl sa l ve güvenli i e itimleri ile ilgili iflverenin yükümlülükleri; - Programlar n haz rlanmas ve uygulanmas n, - E itimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, - Çal flanlar n bu programlara kat lmas n, - Program sonunda kat lanlar için kat l m belgesi düzenlenmesini. Geçici ifl iliflkisi kurulan di er iflverene çal flanlar n bilgilendirilmesi ile ilgili bilgi verir ve geçici ifl iliflkisi kurulan iflveren bu konular hakk nda çal - flanlar na gerekli e itimin verilmesini sa lar. Tehlikeli ve çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde; yap lacak ifllerde karfl lafl lacak sa l k ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar içeren e itimin al nd na dair belge olmaks z n, baflka iflyerlerinden çal flmak üzere gelen çal flanlar da ifle bafllatamaz. Olarak belirtilmifltir. Kazas z çal flmalar dile i ile.

6 EGE BÖLGES SANAY C LER, LI SANAY C LER N KONU U OLDU ADASO-EBSO buluflmas EBSO Temsil Heyeti ziyaretleri Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar, Baflkan Yard mc s brahim Gökçüo lu, Meclis Baflkan Yard mc lar Ifl n Y lmaz ve Hakk Attaro lu ve Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu dan oluflan Ege Bölgesi Sanayi Odas Heyeti, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ile birlikte Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Ticaret Odas ve Adana Ticaret Borsas n ziyaret etti. zmir ile Adana aras nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas için yola ç k ld Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) ve Adana Sanayi Odas (ADASO) taraf ndan zmir ve Adana aras nda dostluk ve ticaret köprüsü kurulmas ve gelifltirilmesi için ilk buluflma gerçeklefltirildi. Ortak meclis toplant s n Adana da yapan EBSO ve ADASO aras nda iflbirli i protokolü törenle imzaland ve iki kentin teflvik adaletsizli inden, iflsizlik oranlar na kadar benzerlikleri bulundu una dikkat çekilerek, birlikte hareket etme, güç ve kader birli i yap lmas karar al nd. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri taraf ndan karfl lanan Meclis Baflkan Salih Esen ve Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar baflkanl nda 130 kiflilik Ege Bölgesi Sanayi Odas Meclisi üyeleri, flehir turunda tarihi ve turistik yerleri gezerek bilgi ald.gün boyu devam eden ziyaret ve temaslar n ard ndan EBSO ve ADASO Meclis üyeleri Adana Sanayi Odas nda düzenlenen ortak meclis toplant s nda bir araya geldi. Black Cyan Magenta Yellow ÇOMU: TAR H GÜN, M LAT OLACAK Ortak Meclis Toplant s nda konuflan Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Türkiye nin iki güçlü sanayi odas n n bir araya gelmesiyle çok önemli ve tarihi bir gün yafland n belirterek, Adana ve zmir in güzellikte ve zorlukta ayn kaderi paylaflan iki flehir oldu unu, ancak ticari ve yat r m iliflkilerini arzulanan seviye- de gerçeklefltiremedi ini söyledi. Çomu, Bugün milat olacak. Ziyareti, tarihi bir beraberlik olarak bu toplant yla perçinlemifl olaca z. ADASO ve EBSO, çok daha fazla müflterek faydalarda bir araya gelerek, ortak ç karlar n beraber takip ederek neticelenmesini beraber sa layacak dedi. ESEN: fib RL YAPMALIYIZ Adana daki yat r mlar ndan dolay ADASO üyesi de olan Ege Bölgesi Sanayi Odas Meclis Baflkan Salih Esen de, zmir in Ege nin, Adana n n ise Akdeniz ve Güneydo u Anadolu nun merkezi konumunda ve pek çok benzerli i bulundu unu belirtti. Esen, ki ilde teflvik adaletsizli inden yak n yor. flsizlik oranlar m z at bafl gidiyor. Gerçekten iflbirli i yapmam zda büyük yarar var. Aksi takdirde hak etmedi imiz büyüme oranlar yla sürekli karfl laflaca z" diye konufltu. KIVANÇ: BÜYÜK GÖREV DÜfiÜYOR Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Ege Bölgesi sanayicilerini Adana da a rlamaktan büyük mutluluk duyduklar n ifade etti. Sanayiciler olarak zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren K vanç, 2014'de yaflanan iki seçimin etkisiyle ekonominin ikinci planda kald n, önümüzdeki genel seçimlerden sonraki dört y ll k sürecin makro sorunlar n çözümü aç s ndan büyük önem tafl d n belirtti. Seçimsiz geçecek bu sürede, burada sanayiyi temsil eden 12 odadan ikisi olan EBSO ve ADASO ya büyük gö- revler düflmekte. Bu anlamda sorunlar m z çözüm önerileriyle birlikte ortaya koyup takipçisi olmam z gereken bir dönem geçirece iz diyen K vanç, sözlerini flöyle sürdürdü: "Türkiye'nin önemli bir yat r m hamlesine ve yap sal dönüflüme ihtiyac vard r. Bu anlamda teflvik sistemi ilçe ve sektörel bazda yeni bir anlay flla ele al nmal, yat r mc ya daha önceki teflviklerde oldu u gibi maddi destekler verilmeli. Sanayicinin girdi maliyetleri azalt lmal, finansman ihtiyac daha uygun flartlarda sa lanmal, istihdam üzerindeki yüklerin azalt lmas na yönelik önemli düzenlemeler yap larak k sa sürede uygulamaya konulmal d r." YORGANCILAR: DESTEK ST YORUZ TOBB Baflkan Yard mc s ve Ege Bölgesi Sanayi Odas Yönetim Kurulu Ender Yorganc lar, sözlerine " zmir'in efelerinden, Akdeniz'in mert delikanl s Adana'ya sevgi ve selamlar getirdik" diyerek bafllad. Anadolu sermayesinin sa lam ad mlarla ilerleyiflinden mutluluk duydu unu, sanayiye doyan 'a alternatif bölgeler yarat lmas gerekti ini belirten Yorganc lar, bu hassas dönemde tüm sanayicilerin birlikte hareket etmesi gerekti inin alt n çizdi. Yorganc lar, "Bugün sanayiciler olarak, girdi maliyetlerimizden yükümlülüklerimize, kanun maddelerinden birtak m cezalara ka- dar çeflitli konularla mücadele etmek zorunda kal yoruz" dedi. zmir ile Adana'n n toplam net sat fllar n n yüzde 1'i bile bulmad n hat rlatan Yorganc lar, özellikle tekstil ve plastik sektörlerinde iflbirli i yap labilece ine iflaret etti. Yorganc lar, "Biz geri kalmad k ki. Vergi rakamlar na bak ld nda görülecektir. zmir büyür, geliflir, bunun faydas ülkemize olur. Adana büyür, geliflir, faydas ülkemize olur. Biz istiyoruz ülkemizin her yeri geliflsin büyüsün. Bu aç dan destek istiyoruz" diye konufltu. ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu'nun konuflmas s ras nda " zmirli sanayicilerimize, özellikle han mefendilere aç k transfer teklif ettim. Bu divanda görev alabilmeleri için. Ege Bölgesi'ne g pta ettik. Güçlü bir han mefendi kadrosuyla teflrif ettiler. Bunu da örnek ald k. Bir dahaki döneme hem yönetimlerimizde, hem meclisimizde kad n sanayici ve tüccarlar aram zda görmek istiyoruz. Olmad zmir'den transfer edece iz" sözleri salonda kahkahalar ve esprilerle karfl land. Meclis Baflkanlar Salih Esen ve Hüseyin Nuri Çomu nun tan kl nda EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar ve ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç taraf ndan iki oda aras nda iflbirli i protokolü imzaland. Ziyaret ve ortak toplant an s na karfl l kl plaket ve hediyeler sunuldu. ÖZGECAN IN A LES NE Z YARET Hunharca katledilmesiyle tüm Türkiye'yi yasa bo an Özgecan Aslan' n Mersin'deki ailesine de taziye ziyaretinde bulunuldu. EBSO Meclis Baflkan Salih Esen ve Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar, ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç ile yönetim kurulu üyeleri, Baba Mehmet Aslan ve anne Songül Aslan a baflsa l diledi. VAL S MUSTAFA BÜYÜK Adana Valisi Mustafa Büyük EBSO nun ziyaretinde, kentler ve kurumlar aras ndaki iflbirli inin önemine vurgu yapt. Vali Büyük, zmir ve Adana aras nda flbirli i geliflti i takdirde bundan iki taraf n da kazançl ç kaca muhakkakt r. Kentlere yat r m yap lmas nda motivasyon ve moral ortam yüksek oldu unda önemli rol oynuyor. ki kentimiz de yat r mc aç s ndan avantajl flehirlerdir. flbirli inin artmas n gönülden arzu ediyorum dedi. T CARET ODASI EBSO Temsil Heyeti ni Adana da görmekten mutluluk duyduklar n belirten ATO Meclis Baflkan Tarkan Kulak ve Yönetim Kurulu Baflkan Atila Menevfle, zmir ve Adana n n ayn karaktere sahip kentler oldu unu ve bu anlamda sorunlar n n da birbirine benzedi ini vurgulad.. Kulak ve Menevfle, EBSO Temsil Heyeti ne kentin ve bölgenin ekonomik yap s n ve avantajlar n anlatt. EBSO Meclis Üyeleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi nde Ege Bölgesi Sanayi Odas Meclis üyeleri, Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi ni de ziyaret etti. OSB tan t m sunumunun ard ndan AOSB Yönetim Kurulu Baflkan Bekir Sütcü, kentin köklü bir sanayi kültürüne sahip oldu una dikkat çekerek, bölgenin istikrarl bir büyüme gösterdi ini ve son 5 y lda yüzde 100 büyüdü ünü bildirdi. Sütcü, yat r m yapmak isteyen sanayiciler için bölgenin tam bir cazibe merkezi konumunda bulundu unu ifade etti. EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar da her iki kentte sanayinin geliflmesine ra men iflsizli in yüksek seviyelerde bulunmas na dikkat çekerek, bu çeliflkinin giderilmesi gerekti ini söyledi. Ege Bölgesinde bugüne kadar 16 organize sanayi bölgesi kuruldu unu hat rlatan Yorganc lar, "Amac m z, tüm OSB'lerimizde doluluk oran n n artmas ve kendi yönetimlerini kendilerinin kurmas. Çünkü, en iyisini içinde yaflayanlar bilir" diye konufltu. T CARET BORSASI TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Meclis Baflkan fiahin Bilgiç inde kat ld EBSO ziyaretinde konuflan ATB Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Çal flkan TOBB a ba l oda ve borsa yönetici ve üyelerinin tan flma ve dayan flmas n n fayda sa layaca n belirtti. Çal flkan, Kentimize ve borsam za hofl geldiniz. Tar mda ifller durmuyor. Eskiden Adana pamuk flehriydi. fiimdi m s r flehri oldu. Beyaz Alt n d flimdi Sar nci oldu diye konufltu.

7 8 2 MART 2015 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 05/03/ /03/2015 Avrasya Demiryolu, Hafif Rayl Sistemler, Altyap ve Lojistik Fuar 05/03/ /03/ G da, Tar m ve Hayvanc l k Fuar Mersin Agrodays - Mersin 10.Tar m G da ve Hayvanc l k 05/03/ /03/2015 Fuar FOTEG G da flleme Teknolojileri 05/03/ /03/2015 IBATECH 8. Ekmek, Pasta Makineleri, 05/03/ /03/2015 Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuar 2.Hotel Restoran Cafe-Bar Ekipmanlar, Yiyecek Ürünleri 05/03/ /03/2015 ve Teknolojileri Fuar, 3T ' Metal flleme, Kal p, 05/03/ /03/2015 Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuar 06/03/ /03/2015 Akare Yurtd fl E itim Fuarlar 07/03/ /03/2015 Akare Yurtd fl E itim Fuarlar 10/03/ /03/2015 Akare Yurtd fl E itim Fuarlar 11/03/ /03/2015 Marex Turistik flletmeler Donan m, Tekstil, Servis Ekipmanlar ve G da 11/03/ /03/2015 Pencere Pencere Fuar FUAR MART 2015 YURT Ç FUAR TAKV M Demiryolu ve Hafif Rayl Sistemeler Altyap s Araç Gereçleri, Demiryolu Lojisti i ve nsan Tafl mac l Araç Gereçleri, Finansal Kurulufllar Fuar /Yeflilköy 1.Türkel Fuarc l k A.fi. 2.E Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi. Tar m Teknolojileri, Tar msal Mekanizasyon, Hayvanc l k Teknolojileri, Hayvan Sa l, Expolink Fuarc l k Org. Milas Tarifl Fuar Alan Mu la Yem, Tohum, Fidanc l k, Sulama, G da ve G da Endüstrisi, Ambalaj Tan. Ltd. fiti Tar m, Tar m Makineleri, Gübre, Tohum, G da Makineleri, Serac l k, Hayvanc l k, Forum Fuarc l k ve Yeniflehir Fuar Mersin Sulama Gelifltirme A.fi. G da flleme Teknolojileri Ve Ekipmanlar, Katk Maddeleri, Ambalajlama ve Lojistik, Fuar HKF Fuarc l k A.fi. Teknolojileri, Unlu Mamul Teknolojileri, G da Güvenli i ve Hijyen /Yeflilköy Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata Teknolojileri Hotel Restoran Cafe-Bar Ekipmanlar, Yiyecek, Ürünleri ve Teknolojileri Metal flleme Makineleri, Kal p, Otomasyon, Birlefltirme Kaynak ve Kesme Teknolojileri, Yan Sanayi, fl Güvenli i Ekipmanlar Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabanc Dil, Yaz Okulu, Lise E itimi Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabanc Dil, Yaz Okulu, Lise E itimi Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabanc Dil, Yaz Okulu, Lise E itimi Mobilya, Güvenlik Sistemleri, Elektrik, Elektronik, Mutfak, Banyo, Sanayi Tipi Çamafl r Makines, Çevre, Bahçe Ekipmanlar, Jeneratör, Çay ve Kahve Mak. Pencere, Profil, Cephe Sistemleri, Aç l m Mekanizmalar, Profil Üretim ve flleme Makineleri, Panjur, Gölgelendirme, Sineklik, Güvenlik Sistemleri, Yal t m ATO Kongre ve Sergi Saray ATO Kongre ve Sergi Saray zmir Fuar Alan Ankara Ankara zmir Messe Stuttgart Ares Fuarc l k Ltd. fiti Messe Stuttgart Ares Fuarc l k Ltd. fiti Ya mur Fuarc l k Yay. Tant. Hizmet. Ltd. fiti. Hilton Oteli Kozyata Akare Fuarc l k A.fi Hilton Kongre ve Sergi Akare Fuarc l k A.fi Sheraton Hotel ve Kongre Merk. Ankara Akare Fuarc l k A.fi Marmaris-Beldibi Kapal Marmaris Fuarc l k Org. Mu la Fuar ve Sergi Alan Halkla liflkiler Ltd. fiti. Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. 11/03/ /03/2015 Kap Kap, Kepenk, Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarlar Fuar Yap -Endüstriyel Kap, Bariyer Kilit, Alarm, Güvenlik, Geçifl Kontrol Sistem, Kepenk, Panel, Bölme, Motor, Mekanizma, Tamamlay c Ürün ve Aksesuarlar Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. 11/03/ /03/2015 Cam Cam Ürünleri ve Uygulamalar, Üretim - flleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlay c Ürün ve Kimyasallar Fuar 11/03/ /03/2015 fianl urfa G da Tar m ve Hayvanc l k Fuar 11/03/ /03/ /03/ /03/2015 Design Ankara 11/03/ /03/2015 Art Ankara Exposhipping Europort Uluslarars Denizcilik Fuar 11/03/ /03/2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tar m Sera ve Hayvanc l k Fuar 12/03/ /03/2015 Akare Yurtd fl E itim Fuarlar 12/03/ /03/ G da ve Yaflam Fuar Yap, Otomotiv, Endüstriyel Özellikli Camlar, flleme, Kesme, Kumlama, Y kama, Temperleme, Is cam Makineleri, Kimyasallar, Cam Filmleri, zolasyon, Montaj Ürünleri, Kimyasallar Tohum ve Teknolojileri, Fide, Fidan, Süs Bitkileri, Paketleme- Ambalaj Tar msal Yaz l mlar, Tar msal Bankac l k, Bitki slah, Yem, G da ve Teknolojileri Tersaneler (Gemi Yat nfla), Limanlar, Lojistik, Marin Ekipmanlar, Gemi Makinalar ve Yedek Parça Sat m, Gemi Elektrik ve Elektroni i Endüstriyel Tasar mlar, Mobilya, Ayd nlatma, Mutfak, Banyo Tasar m Ürünleri, Objeler, Projeler, Yay nlar Yerli ve Yabanc Sanat Galerileri, Müzeler, Sanat Kurum ve Kurulufllar, Sanatsal Ürünler Tar m, Tar m Teknolojileri, Serac l k, Hayvanc l k, Tohum, Fidan, Gübre, Sulama Teknolojileri, Süt Endüstrisi Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabanc Dil, Yaz Okulu, Lise E itimi Her türlü kontrollü ve sertifikal g da ürünleri, Sa l kl yaflam Merkezleri, fiifal Bitkiler, Organik Ürünler, Medikal Firmalar, Diyetisyen, Spor ve sa l k turizmi, G da takviyeleri Ziraat Odas Fuar ve Sergi Alan Fuar /Yeflilköy Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. fianl urfa Start Fuarc l k ve Organizasyon Ltd. fiti. UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.fi. ATO Kongre ve Sergi Saray Ankara Atis Fuarc l k A.fi. ATO Kongre ve Sergi Saray Ankara Atis Fuarc l k A.fi. EGS Fuar ve Kongre Orion Fuarc l k ve Tan t m Denizli Hizm. Ltd. fiti. zmir Hilton Oteli zmir Akare Fuarc l k A.fi Cam Piramit Sabanc Kongre ve Fuar Antalya MSK Fuarc l k Ltd. fiti. 12/03/ /03/ Aksaray Tar m Hayvanc l k ve Tar m Teknolojileri Fuar Kayseri Tar m Fuar Kayseri Tar m ve Hayvanc l k 12/03/ /03/2015 Fuar Güzellik&Bak m Saç, Kozmetik ve Parfümeri 12/03/ /03/2015 Fuar STI " zmir K rtasiye, Ofis Araçlar ve E itim Teknolojileri 12/03/ /03/2015 Fuar " Jewelry Show Mart /03/ /03/2015 Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuar Tar m, Hayvanc l k, Tar m Mak, Süt Endüstrisi, Ambalaj,Tohum,Peyzaj, Yumurta, Serac l k, Sulama Sistemleri, Labaratuar ve Analiz Teknolojileri, Veterinerlik Tar m, Tar m Teknolojileri, Serac l k, Hayvanc l k, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidanc l k Profesyonel Cilt Bak m ve Kozmetik Cihazlar ve Ürünleri, Profesyonel Manikür Pedikür Cihazlar, Profesyonel Saç Ürünleri, Kuaför Ekipmanlar... K rtasiye, Ofis Araçlar ve E itim Teknolojileri Her Türlü De erli ve Yar De erli Metalden Mamül Tak lar, De erli Yar De erli Sentetik Tafllar, nciler, Saatler, De erli Hediyelik Eflyalar, Dekorasyon, Aksesuar Çok Amaçl Teflhir Alan Aksaray ART Fuar Org.Tic Ltd.fiti. Kayseri Dünya Ticaret Lütfi K rdar U.Aras Kongre ve Sergi Saray zmir Fuar Alan Fuar /Yeflilköy 14/03/ /03/2015 Bursa 13. Kitap Fuar Kitap ve Süreli Yay nlar Bursa U.Aras Fuar 17/03/ /03/2015 Bursa E itim Fuar - 11.Yurt çi ve Yurt D fl E itim Fuar Bursa U.Aras Fuar E itim, E itim Ekipmanlar (Üniversiteler özel böl.) 18/03/ /03/2015 FETEX 2015 Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Fethiye Fuar ve Sergi Turizm Sektöründeki Ekipman, Servis Malzemeleri ve Yiyecek çecek Yiyecek çecek Alan 19/03/ /03/2015 Edufairs Yurtd fl E itim Fuarlar Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil Hilton Oteli E itimleri Kozyata 19/03/ /03/2015 CNR ENERGY Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji Da t m, letim ve Kontrol Sistemleri, Bak m Onar m Fuar ve Servis Hizmetleri, Verimlilik Sistemleri, Çevre Teknolojileri, Geri Dönüflüm, Proje, /Yeflilköy nfl. ZOW 2015 Mobilya Endüstrisi, ç Tasar m, Kimyasal Ürünler, Mobilya Sistemleri, Kumafl ve Deriler, Ba lant Elemanlar, ç Fuar 19/03/ /03/2015 Aksesuar ve Ekipmanlar Fuar Dekorasyon, Yüzeyler, Malzemeler, Yar Mamul Ür. /Yeflilköy 19/03/ /03/2015 WIN Otomasyon '15 22.Endüstriyel Otomasyon Fuar Montaj ve Tafl ma, Do rusal Konumlama, Robot Teknolojisi, Endüstriyel Görüntü flleme, Kontrol, PLC, Scada, Sensör, A lar ve F eld Bus, Ölçme ve Test, Endüstriyel Bilgi Sistemleri, IT ve Yaz l m, Otomasyon WIN Electrotech '15 16.Enerji, Elektrik ve Elektronik Elektrik Üretim Sistemleri, Motorlar, Yenilenebilir Enerji, Frekans Inverterleri, Diflliler ve 19/03/ /03/2015 Teknolojileri Fuar Mekanik Sürüfl, Kablolar, Elektrik ve Elektronik Test ve Ölçü Malz. Win Materials Handling '15 14.Tafl ma, Depolama, Vinçler Ve Nakliye, Ambarlama Ve Depolama, Paketleme, Hizmete Sokma Ve Tartma, 19/03/ /03/2015 stifleme ve Lojistik Fuar Intralojistik Ve Yaz l m, Tafl ma Ve Lojistik 19/03/ /03/2015 WIN Hydraulic & Pneumatic'15 12.Ak flkan Gücü Teknolojileri Fuar 21/03/ /03/2015 INARTS Yurtd fl ve Yurtiçi Sanat Okullar Fuar 21/03/ /03/2015 Edufairs Yurtd fl E itim Fuarlar 24/03/ /03/2015 Edufairs Yurtd fl E itim Fuarlar 24/03/ /03/2015 Konya Tar m Tar m, Tar msal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar 25/03/ /03/2015 Avrasya Shop Dizayn Fuar /03/ /03/2015 EDT EXPO Ev D fl Tüketim Ürünleri Fuar 2015 Ya l Hidrolik, Su Hidrolik, Pnömatik, Ya lama Sistemleri ve Elemanlar. Makine Ve Hidrolik Sistemler çin Ya lar, Hidrolik Ve Pnömatik Hizmetleri Ulusal ve Yabanc Üniversiteler, lkö retim, Lise ve Kolejler, Dil Okullar, Dershane ve Kurslar, Mesleki E itim Kurumlar Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Tar m, Tar msal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar Raflar, Depolama ve Fikstür ve So utma Sistemleri, Al flverifl Arabalar,Yazarkasa-Pos ve Ödeme Sistemleri, Etiketleme ve Barkod, Yaz l m Teknolojileri. Yiyecek - çecek G da Ürünleri, Temizlik-Hijyen Ürünleri, Ahç l k ve Mutfak Ekipmanlar, Masaüstü Objeleri, Endüstriyel Temizlik Ekip, So uk Hava Depolar ve Lojistik, fl K yafetleri 25/03/ /03/2015 MARBLE "21. Do al Tafl ve Teknolojileri Fuar " Mermer, Traverten, Granit, Dekoratif Do al Tafllar, Makine, Yan Sanayi 25/03/ /03/2015 fianl urfa Yap nflaat Dekorasyon Fuar 26/03/ /03/2015 Edufairs Yurtd fl E itim Fuarlar 26/03/ /03/ Boru ve Ek Parçalar Fuar 26/03/ /03/2015 Rulo Fuar /03/ /03/2015 Tel Fuar /03/ /03/ Yap decoor Ankara /03/ /03/2015 Pro-Show 2015 nflaat, Yap, Nalburiye, Is tma, So utma, Kap, Pencere, Mutfak, Banyo, Seramik, zolasyon, H rdavat, nfl. Mak. Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Plastik, Demir, Çelik, Paslanmaz, Bak r, Beton, Metal, Dökme, Alüminyum, Termal Borular ve Hammaddeleri, Makine ve Ekipmn. Rulo ve Levha Saç, Rulo Kesme ve Elleçleme Teknolojisi ve Levha Saç flleme Teknolojisi, Biçimleme Makinalar ve Ekipmanlar, Kesme - Ba lama Makinalar ve Ekipmanlar Demirli ve Al fl ml Teller, Çelik Teller, Paslanmaz Çelik Teller, C vata, Perçin Üretimi çin Teller, Kaynak Malzemelri Üretimi çin Teller Do al Tafl, Ar tma Sis., Mutfak-Banyo, Boya, zolasyon, Cephe Kaplama, Peyzaj, Kap Pencere, Havuz, fiömine, Günefl Enerjisi, Ayd nlatma, Zemin Kaplama Profesyonel Show Teknolojileri, E lence Endüstrisi için Özel Efektler, Konserler, Sahneleme ve Prezantasyon Teknolojileri, Sinema Salonlar 26/03/ /03/2015 Asansör 2015 Asansör Aksam Üreticileri, Tedarikçileri ve Taahhüt Firmalar EKSPOMED EURASIA Görüntüleme, Ameliyathane, Yo un Bak m, Fizk Tedavi, Rehabilitasyon, Ambulans 22. T bbi Analiz, Teflhis, Tedavi, 26/03/ /03/2015 Sistem ve Donan mlar, Ortepedik Ürünler, Protezler, Hasta Yataklar, Hastane Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donan mlar, Sarf Malzemeleri. Donan m ve Hastaneler Fuar 26/03/ /03/2015 LABTEKMED EURASIA 18. Medikal Laboratuar Teknoloji, Sistem ve Donan mlar Fuar 26/03/ /03/ Bursa Karacabey Tar m ve Hayvanc l k Fuar 31/03/ /03/2015 IEFT Yurtd fl E itim Fuar Laboratuar Analiz, Kalite Kontrol, Test Ölçüm Cihazlar, Mikroskoplar, Sarf Malzemeleri, Kimyasallar, Is tma-so utma Sistemleri, Labaratuar Tezgah ve Mobilyalar Tar m, Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac l k Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlar, Depolama Sistemleri,So utma, Havaland rma Yurtd fl E itim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okullar, Kolejler, E itim Kurumlar, Konsolosluklar, Vak flar Kayseri Atlas Fuarc. Reklam Org. Ltd. fiti Fiera Milano nterteks Fuarc l k A.fi. zmir ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Tic.A.fi Bursa Bursa Mu la UBM Rotaforte Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Marmaris Fuarc l k Org. Halkla liflkiler Ltd. fiti. Edufairs Fuarc l k Ltd. fiti Fuarc l k A.fi. Clarion Events TR Fuarc l k Dan fl. Ltd.fiti. Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi. Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi. Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi. Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi. ntercontinental Otel Inarts Fuarc l k Org. Dan flmanl k Tic.Ltd.fiti. The Marmara Otel Edufairs Fuarc l k Ltd. fiti. Ankara Hilton Oteli Ankara Edufairs Fuarc l k Ltd. fiti. KTO Tüyap Konya U.Aras Fuar Merk. Fuar /Yeflilköy Fuar /Yeflilköy Yeni Fuar Alan -Gaziemir Ziraat Odas Fuar ve Sergi Alan Konya Tüyap Konya Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. ZFAfi zmir Fuarc l k zmir Hizmet. KültürTic.A.fi Start Fuarc l k ve fianl urfa Organizasyon Ltd. fiti. zmir Hilton Oteli zmir Edufairs Fuarc l k Ltd. fiti. Fuar /Yeflilköy Fuar /Yeflilköy Fuar /Yeflilköy ATO Kongre ve Sergi Saray Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Karacabey Kapal Pazar ve Fuar Alan Sheraton Hotel ve Kongre Mer. Ankara Bursa Ankara Voli Fuar Hizmetleri A.fi. Voli Fuar Hizmetleri A.fi. Voli Fuar Hizmetleri A.fi. CYF Fuarc l k A.fi. Fiera Milano nterteks Fuarc l k A.fi. FO Fuar Hizmetleri A.fi. Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti.

8 HABER 2 MART Adana Sanayi Odas ndaki bilgilendirme toplant s nda 3 destek program anlat ld BÖLGEN N REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI SA LANACAK 2015 y l destek program içerisinde ilk olarak Rekabet Gücünün Artt r lmas ve Yenilikçilik Mali Destek Program yer al yor. KOB lere yönelik program kapsam nda yüksek katma de erli ve yenilikçi üretim yap s n n gelifltirilerek bölge- MART 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Alt nsu ÇKA dan bölge ekonomisine 25 milyon TL Çukurova Kalk nma Ajans taraf ndan nin rekabet gücünün art r lmas sa lanacak. G da içecek, tekstil - haz r giyim ve de Kurumsallaflma ve Rekabetçili in kinci program olan Mikro flletmeler y l nda 25 milyon lira bütçeli 3 mali destek program ile bölge ekonomisine destek sa lanacak. lifltirme veya çeflitlendirme yoluyla yük- bölgedeki mikro iflletmelerin kurumsal- mobilya imalat sektörlerinde ürün ge- Gelifltirilmesi Mali Destek Program, Adana Sanayi Odas Salonu nda düzenlenen bilgilendirme toplant s n n flin sa lanmas, Kimya - plastik ve maletmelerin ürün gelifltirme ve çeflitlendirsek katma de erli üretim yap s na geçilaflma düzeyinin artt r lmas ve mikro ifl- aç l fl nda konuflan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Alt nsu, mali destek proglerin ürün, süreç ve pazarlama yenili i 5 milyon TL. destek sa lanacak program kine - metal iflleri sektörlerinde iflletmeme olanaklar n artt r lmas n amaçl yor. ramlar için son baflvuru tarihinin 30 uygulama kapasitelerinin gelifltirilmesi kapsam nda uygun baflvuru sahipleri Nisan oldu unu bildirdi. Alt nsu, bölge öncelik alanlar nda haz rlanan projelere mikro iflletmelerdir ve desteklenecek ekonomisinin rekabet gücünün art r lmas ve yenilikçilik, mikro iflletmelerde Program n asgari destek tutar 75 bin tekstil - haz r giyim, makine - metal iflle- 15 milyon TL kaynak kulland r lacakt r. sektörler g da - içecek, kimya - plastik, kurumsallaflma ve rekabetçili in gelifltirilmesi ile üretim ve çevre altyap s n n azami tutar ise 500 bin TL olacak. ri, metalik olmayan mineral ürünler, mo- iyilefltirilmesi alanlar nda mali destek programlar n n düzenlendi ini kaydetti. Toplant da, ÇKA Proje Uygulama Birim Baflkan Türker Döleko lu taraf ndan Mali Destek Programlar ile ilgili bilgi verdi. bilya imalat ile lojistik, turizm ve biliflimdir. Program n asgari destek tutar 50 bin azami destek tutar 200 bin TL dir. Üçüncü program olan Üretim ve Çevre Altyap s n n yilefltirilmesi Mali Destek Program nda ise, bölgenin rekabet gücü, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin art r lmas ve çevresel sürdürülebilirli in sa lanmas na yönelik küçük ölçekli alt yap n n güçlendirilmesi amaçlan yor. Program kapsam nda bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin art - r lmas, çevresel sürdürülebilirli e yönelik altyap n n gelifltirilmesi, turizm altyap s n n gelifltirilmesi öncelik alanlar nda haz rlanan projelere 5 milyon TL kaynak kulland r lacak. Program n baflvuru sahipleri, mahalli idareler, kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar, üniversiteler, teknoloji gelifltirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kamu kurum ve kurulufllar ve kar amac gütmeyen birliklerdir. Program n asgari destek tutar 100 bin azami tutar ise 750 bin TL dir. FUAR ADI TÜR BAfiLANGIÇ B T fi TAR H TAR H KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR MIDDLE EAST ELECTRICITY M 2 Mart Mart 2015 ELEKTR K, ELEKTRON K, AYDINLATMA DUBA BAE TG EKSPO EQUIPAUTO ALGERIA M 2 Mart Mart 2015 OTOMOT V, OTOMOT V YAN SANAY CEZAY R CEZAY R SENEXPO FOODEX JAPAN 2015 M 3 Mart Mart 2015 GIDA VE ÇECEK CHIBA JAPONYA E B HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2015 M 4 Mart Mart 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT HONG KONG Ç N MM B FAS - 1. TÜRK HRAÇ ÜRÜNLER FUARI T 5 Mart Mart 2015 TÜRK HRAÇ ÜRÜNLER KAZABLANKA FAS TO 55. CAIRO FASHION & TEX M 5 Mart Mart 2015 MODA, HAZIR G Y M, TEKST L VE AKSESUAR KAH RE MISIR PYRAMIDS XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR M 6 Mart Mart 2015 DO AL TAfi VE fileme TEKNOLOJ LER, MAK NA VE EK PMAN XIAMEN Ç N E B INTERNATIONAL HOME AND HOUSEWARES MUTFAK VE EV EfiYALARI, HED YEL K ÜRÜNLER VE M 7 Mart Mart 2015 SHOW 2015 KÜÇÜK EV ALETLER fi KAGO ABD MM B DUPHAT M 8 Mart Mart 2015 LAÇ VE YAN SANAY DUBA BAE AK B THE BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA M 9 Mart Mart 2015 YAPI VE YAPI MALZEMELER C DDE S.ARAB STAN EXPOT M FEICON BATIMAT M 10 Mart Mart 2015 YAPI VE YAPI TEKNOLOJ LER SAO PAOLO BREZ LYA TÜYAP JEC EUROPE M 10 Mart Mart 2015 KOMPOZ T MALZEMELER PAR S FRANSA TO BUDMA, BUMASZ, GLASS AND CBS, KOMINKA 2015 M 10 Mart Mart 2015 NfiAAT, SPOR TES SLER VE SPOR EK PMANLARI POZNAN POLONYA SENEXPO MOSSHOES 2015 M 10 Mart Mart 2015 AYAKKABI. ÇANTA VE AKSESUARLARI MOSKOVA RUSYA FEDERASYONU TK B MOROCCO STYLE M 10 Mart Mart 2015 TEKST L, HAZIR G Y M, AYAKKABI, KOZMET K, BUJ TER KAZABLANKA FAS PYRAMIDS MTKT INNOVATION 2015 & KIEV INTERNATIONAL MOB LYA, MOB LYA YAN SANAY, EV TEKST L, A AÇ M 11 Mart Mart 2015 FURNITURE FORUM - KIFF 2015 fileme K EV UKRAYNA MER DYEN MOTORTEC AUTOMECHANICA MADRID M 11 Mart Mart 2015 OTOMOT V MADR D SPANYA U B PROWEIN 2015-ULUSLARARASI fiarap VE ALKOLLÜ ÇECEKLER FUARI M 15 Mart Mart 2015 fiarap VE ALKOLLÜ ÇECEKLER DÜSSELDORF ALMANYA B CAT EXPO FASHION CENTRAL ASIA M 16 Mart 2015 BAY VE BAYAN HAZIR G Y M, ÇOCUK G Y M, Ç G Y M, 18 Mart 2015 DER KONFEKS YON, AKSESUAR, AYAKKABI ALMATI KAZAK STAN TK B MADE EXPO M 18 Mart Mart 2015 YAPI VE NfiAAT MALZEMELER M LANO TALYA LAD N CHIC - CHINA INTERNATIONAL CLOTHING AND ACCESSORIES FAIR M 18 Mart Mart 2015 MODA, HAZIR G Y M fiangay Ç N TK B CIFF 2015 CHINA INTERNATIONAL FURNITURE FAIR M 18 Mart Mart 2015 MOB LYA VE MOB LYA YAN SANAY GUANGZHOU Ç N B COSMOPROF M 20 Mart Mart 2015 KOZMET K BOLOGNA TALYA MM B IFE LONDON 2015 M 22 Mart Mart 2015 GIDA LONDRA NG LTERE SELTEN EUROPE JEWELLERY & GEM FAIR M 22 Mart Mart 2015 KUYUMCULUK FREIBURG ALMANYA UBM ROTAFORTE NPE-THE INTRNATIONAL PLASTICS SHOWCASE M 23 Mart 2015 PLAST K HAMMADDE, PLAST K ÜRÜNLER, PLAST K 27 Mart 2015 fileme MAK NALARI, TEÇH ZATLARI VE TEKNOLOJ LER ORLANDO ABD MM B ANUGA FOODTEC 2015 M 24 Mart Mart 2015 GIDA TEKNOLOJ LER VE AMBALAJ ENDÜSTR S KÖLN ALMANYA SENEXPO INTERBUILD EXPO 2015 M 25 Mart Mart 2015 NfiAAT K EV UKRAYNA SENEXPO AMBERIF 2015 M 25 Mart Mart 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT GDANSK POLONYA MM B AMBIENTEXPO 2015-CONSTRUCT EXPO- ROMTHERM 2015 M 26 Mart Mart 2015 Ç VE DIfi DEKORASYON MALZEMELER BÜKREfi ROMANYA SENEXPO INTERZUM GUANGZHOU 2015 M 28 Mart Nisan 2015 MOB LYA GUANGZHOU Ç N SENEXPO 9.HOMEDECO Y 29 Mart Mart 2015 EV TEKST L VE ZÜCCAC YE ALMAT KAZAK STAN TÜRKEL APLF HONG KONG ASYA PAS F K DER FUARI M 30 Mart 2015 DER VE HAMMADDELER, DER MAK NALARI VE 1 Nisan 2015 K MYASALLARI,DER AYAKKABI HONG KONG Ç N TK B

9 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

10 DIfi Ana metaller ve ilgili ürünler KENYA F RMA ADI: KISIMA MINERALS Macalder Lane Migori City - KENYA TEL: +254 (717) e-posta: Kongo da baz yerel maden firmalar n temsilcili ini yapan Kenya l firma, elmas ve alt n tozu satmak istediklerini bildiriyor. Firma bu alanda faaliyet gösteren ve ürünlerini Türkiye de satabilecek sat fl temsilcileri, acente, broker ve kurulufllarla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. RUSYA F RMA ADI: LASAR Atatürk Bulvar, No.106, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: Hafif çelik yap (LSTC) tasar mc s ve üreticisi olan firma, kap profili, metal has r (PVL) çelik flerit gibi ürünler üretti ini ve haddelenmifl metal sat fl yapt klar n bildiriyor. Firma ürünlerini satmak üzere Hafif çelik yap (LSTC) teknolojilerini uygulayan yap firmalar yla ve metal ürün sat fl yapan firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e baflvurmalar gerekmektedir. F RMA ADI: SOSIETE MK DISTRIBUTION 22 AVENU DE LA MECQUE A F H NABEUL TEL: +216 (53 ) e-posta: Yetkili Kifli: Ali KSIBI Firma, alüminyum rulo sat n almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, Metalik olmayan di er ürünler F RMA ADI: BOURGO TRADE & DEVELOPPMENT B3, Centre Iceberg, Rue de La Feuille d'erable, Lac II, 1053 Tunis, Tunisie TEL: +216 (71) / FAKS:+216 (71) e-posta: Yetkili Kifli: Lassaad BEN ABID taraf ndan ad geçen firman n cam flifle almak istedi i bildirilmifltir. Mamul ürün ve malzemeler ALMANYA F RMA ADI: PolyStone Green Technologie TEL: +49 (152) e-posta: Yetkili Kifli: Yakup Yenisu Çok çeflitli alanlarda kullan labilen plastik ürünler üretim tesisleri kuran firma, söz konusu tesisleri Türkiye de kurdurmak isteyen firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildirmifltir. Firma, kuraca komple üretim tesisindeki üretim sürecinden geçirilen plastik hammaddeleri (PE/PP) ile kumun kar flt r lmas ndan çok çeflitli inflaat malzemesi üretilebildi ini bildirmifltir. Firma, ürünün a rl k tasarrufundan dolay, yüksek derecede dengeli olup, çok afl r hava koflullar na dayan kl l k özelli ine sahip oldu unu ve betonla da karfl laflt r ld nda daha çok özelliklere sahip oldu unu belirtmifltir. T CARET BÜLTEN 2 MART F RMA ADI: STE FAM RTE DE TENIOUR KM 4.5 IMM VENISE 1 MAGASIN M1 *3041* SFAX TUNISIE TEL: +216 (74) FAKS:+216 (74 ) e-posta: Yetkili Kifli: Lotfi LAJMI Firma mobilya ve kap aksesuarlar almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i F RMA ADI: EL KANAOUET ZONE INDUSTRUELLE ENFIDHA TEL: +216 (73) FAKS:+216 (73) e-posta: Yetkili Kifli: MEHREZ JALEL Firma prefabrik (beton) almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i F RMA ADI: SOCIETE POTERIE GHOZZI Rue marais 5050 Moknine TUNISIE TEL: +216 (55) FAKS:+216 (73) e-posta: Yetkili Kifli: LOTFI GHOZZI Firma bahçe dekorasyonu saks almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, nflaat iflleri F RMA ADI: COGEPRO B. P. 82 A, El Bousten - Sfax 3099 Tunisie TEL: +216 (74) FAKS:+216 (74) e-posta: Yetkili Kifli: Khaled AFFES Firma Sfaks flehrinde lüks butik otel yap m için eski evlerin restorasyonunda deneyimli partnerle iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, Geri kazan lm fl ikincil hammaddeler F RMA ADI: EL MADINA GROUP Cyberparc KAIROUAN 3131 TEL: +216 (77) / FAKS:+216 (77) e-posta: Yetkili Kifli: Nader LOBBIRI taraf ndan ad geçen firman n kumafl geri dönüflüm projesi konusunda iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Elektriksel makineler, düzenekler, donan mlar ve tüketim malzemeleri F RMA ADI: SOTECA ELECTRIC SARL Rocade Km 4 entre Teniour et Kaied Mohamed 3041 Sfax - Tunisie TEL: +216 (74) FAKS:+216 (74) e-posta: Yetkili Kifli: Mr Khaled HAKIM Firma elektrik ve kablo tesisat, trafo ekipmanlar, almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i F RMA ADI: TUS-Tunisian United Solutions 176 rue de chypre Sahloul I Sousse TEL: +216 (94) FAKS:+216 (73 ) e-posta: Yetkili Kifli: Hammouda MEMMI Firma PVC döfleme kanal -A kablosu Koaksiyel kablo-vrla batarya alarm sistemleri ve aksesuarlar almak istedi- ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i Motorlu tafl t, römork ve araç parçalar ROMANYA F RMA ADI: NATURA CONSTRUCT SRL TEL: +40 (72) e-posta: Yetkili Kifli: MURAT SEVIGEN Romanya n n Bükrefl iline ba l Afumat ilçesinde bulunan firma, bu bölgede kiral k iflyerlerinin oldu undan bahisle, Türkiye den tekstil imalatç lar, ayakkab imalatç lar ve otomotiv sektöründe bulunan ifl adamlar ile görüflüp küçük bir sanayi bölgesi yapmak istediklerini bildiriyor. Makineler, ekipmanlar, aletler ve ilgili ürünler RUSYA F RMA ADI: S GNAL , Russian Federation, Saratov region, Engels City, Dalnaya street,5. TEL: +7 (845) e-posta: Ev tipi ve endüstriyel tip do algaz ve endüstriyel gaz cihazlar üreticisi olan firma Türkiye de ortakl k yapabilece i firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: Forteza Atatürk Bulvar, No.106, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, çevre güvenlik sistemleri teçhizat üreten Forteza firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: UNITED IMPORT EXPORT COMPANY Av. Hédi Ouali 8050 Hammamet BP 219 TEL: +216 (72) FAKS:+216 (72) e-posta: Yetkili Kifli: Iram CHOMMAKH Firma, alüminyum, A4 ka t kesme makinalar sat n almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i F RMA ADI: LA COLOMBE 16 Rue Ohod Cité Aboukacem Chabbi La Mornaguia Manouba TEL: +216 (70) e-posta: Yetkili Kifli: Hasna REK K Firma hal (dü ümlü dokuma) üretim tesisi ve hal y kama ünitesi almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, F RMA ADI: Huilerie Raouf Ellouze BP 80- merkez Walli Sfax - Tunisie TEL: +216 (53) FAKS:+216 (74) e-posta: Yetkili Kifli: Raouf Ellouze Firma zeytin ve zeytinya imalat için makine ve ekipman almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i F RMA ADI: ALEXANDRE EXPORT COMPANY 17, Rue Hedi Saidi Denden Manouba Tunisia TEL: +216 (71 ) FAKS:+216 (98) e-posta: Yetkili Kifli: Skander CHAKROUN Firma ham yün pres makinas ve y kama ünitesi almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i TÜRKMEN STAN F RMA ADI: SALKYN TEL: +993 (558) FAKS:+993 (65) e-posta: Yetkili Kifli: Osman Seyidov/ Import Manager Süt ve et iflleme departmanlar bulunan firma ayn zamanda Avrupa ve Asya ülkelerinden g da ithal ettiklerini ve bu ürünleri Türkmenistan da sat fl a na sunduklar n bildiriyor. Türk firmalar yla da iflbirli i yapmaya bafllayan firma, ifl hacimlerini art rmak üzere Türkmenistan da da t m n yapabilecekleri g da ürünleri ve ev tipi cihaz üreticileriyle ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. Hassas ölçüm ayg tlar ve t bbi tüketim malzemeleri RUSYA F RMA ADI: FORMA PO Box 36, Severnaya St., Uglich, Yaroslavl region, Russia TEL: +7 (485) e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, difl hekimli i alan nda kullan lan malzemeleri üreten Forma firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: NEVZ KERAM KS TEL: +7 (383 ) e-posta: Yetkili Kifli: Anna Startseva/ Deputy Head of Marketing and Development department Is iletimi substrat, kesme valfleri, dirim seramikleri (biyoseramik) gibi seramik bloktan ürün üreticisi olan NEVZ KERAM KS adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac - l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: MONITOR , Russia, Rostov-on-Don, str. Krasnokursantskaya, 104A. TEL: +7 (863) e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, Teflhis koymada kullan lan medikal cihazlar üreten MONITOR firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: TOUT PRODUIT PHARMACEUTIQUE ROUTE LAFRANE KM SFAX TEL: +216 (74) FAKS:+216 (74) e-posta: Yetkili Kifli: WAFIK DERBEL Firma tek kullan ml k medikal tekstil ürünleri (ziyaretçi elbisesi, hasta önlü- ü, galofl, bone gibi) ve at k kutular (2, 3 ve 5 lt), almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir.

11 ADASO dan Gümrük Müdürü Baflaran a ziyaret Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Sütcü, sa Tuzcu, Süleyman Bafl ve Genel Sekreter Bora Kocaman ile Adana Gümrük Müdürü Ersin Baflaran a hay rl olsun ziyaretinde bulundu. Kurumlararas iflbirli inin önemine dikkat çekilen ziyarette, Adana Gümrük Müdürü Ersin Baflaran, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi, gümrük hizmetlerinin en iyi biçimde sunulmas için ellerinden gelen tüm çabay göstermeyi sürdüreceklerini söyledi. ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Baflaran a yeni görevinde baflar lar diledi, Adana Gümrü ü nden yana bir s k nt lar bulunmad n belirterek, teflekkür etti. ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç da, her zaman iflbirli ine haz r olduklar n belirtti. Ziyarette, Gümrük Müdür Yard mc s Burhan Ayhano lu da haz r bulundu. Enerji Verimlili i Derne i nin yeni flubesi Adana da aç ld Toplum üzerinde enerji verimlili i konusunda k sa zamanda fark ndal k oluflturmay baflaran Enerji Verimli i Derne i nin yeni flubesi Adana Sanayi Odas nda faaliyet gösterecek. Enerjinin en verimli flekilde kullan labilmesi konusunda Türkiye genelinde etkin çal flmalar yapan; Enerji Han m, Enerji Çocuk, Enerji Verimli Ulafl m ve Enerji Verimli Sanayi den oluflan Enerji Tak m ile Türkiye nin dört bir yan nda baflar l projeler gerçeklefltiren Enerji Verimlili i Derne i nin Adana fiubesi aç ld. Adana Sanayi Odas nda faaliyet gösterecek olan flubenin aç l fl nda mesaj Genel Sekreter Yeflim Beyla taraf ndan okunan Enerji Verimlili i Derne i Baflkan Vekili Adnan Ersoy Ulubafl, Türkiye nin ithalat kaynaklar n n en önemli kalemini oluflturan enerjinin daha az tüketilebilmesi için enerji verimlili inin alternatif bir enerji kayna oldu u gerçe inin herkesin gündeminde olmas gerekti ini söyledi. GEL fim fi ÜLKELERDEN 3 KAT DAHA FAZLA ENERJ HARCIYORUZ Verimlili in çok önemli unsur oldu una dikkati çeken Adnan Ersoy Ulubafl, verimlilik sa land takdirde elde edilen tasarrufun de erinin, enerji kaynaklar ndan üretilecek enerjiden daha fazla oldu unu, bir birim mal üretebilmek için Türkiye nin geliflmifl ülkelere göre 3 kat daha fazla enerji harcad n vurgulad. Enerji Verimlili i Derne i nin 14. flubesinin Adana da olmas ndan büyük mutluluk duydu unu belirten Ulubafl, Baflta Adana fiube Baflkan m z Say n Zeki K vanç olmak üzere tüm flube yönetim kurulumuza enerji verimlili i fiubes YÖNET M ADASO Baflkan Zeki K vanç n baflkanl ndaki Enerji Verimlili i Derne i Adana fiubesi nde, Adana Ticaret Odas Baflkan Atila Menevfle Baflkan Yard mc s, Adana Ticaret Borsas Baflkan Muammer Çal flkan Sayman, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ö retim Üyesi Yard.Doç.Dr. Mustafa Günefl Genel Sekreter, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Adana Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Bekir Sütcü ve Çukurova Üniversitesi Ö retim Üyesi Yard. Doç.Dr. Ahmet Teke ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yap yor. konusunda yapacaklar çal flmalarda flimdiden baflar lar diliyorum dedi. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan ve Enerji Verimlili i Derne i Adana fiube Baflkan Zeki K vanç yapt konuflmada, kalk nma hedefleri, yükselen refah seviyesi ve artan nüfusun beraberinde getirdi i talep art fl n n enerjiyi önemli k ld n vurgulad. Enerji üretiminde geleneksel kaynaklar n s n rl olmas, bunlar n çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, ülkemizin petrol ve do algaz gibi geleneksel kaynaklarda d fla ba ml olmas nedeniyle ekonomi üzerinde bask olufltu una dikkat çeken K vanç, enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklar n n de erlendirilmesi gerekti ini, bunun yan s ra var olan enerjinin verimli kullan lmas n n da önem kazand n ifade etti. GÜNEfi ENERJ S BÜYÜK ÖNEME SAH P Adana da yenilenebilir enerji kaynaklar aras nda günefl enerjisinin ön plana ç kt n vurgulayan K vanç, günefl potansiyeli dikkate al nd nda, günefl enerjisi kullan m n n ülkemizin enerji gelece i aç s ndan büyük bir öneme sahip bulundu unu vurgulad. Yenilenebilir Enerji Kanunu nda yap lan son düzenlemelerin, sektörde destek politikalar n n uygulanmaya bafllamas na ve yat r mlar n h zlanmas na imkan sa lad n ifade eden K vanç, Çukurova Bölgesi günefl potansiyeli olarak en elveriflli bölgelerden birisidir ve bu potansiyelin de erlendi-rilmesi hem bölge hem de ülke ekonomisi için büyük öneme sahiptir. lgili sektörde kullan lan ekipmanlar n bölgede üretilmesinin yarataca ekonomik katk oldukça önemlidir diye konufltu. TOPLUM B L NC NE KATKI SA LAYACAK Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, üretimde d fla ba ml l k nedeniyle ülkemizde kullan lan enerjinin çok pahal oldu unu, bu nedenle enerjinin verimli kullan m n n öneminin ortaya ç kt n ifade etti. Enerjiyi evimizde, iflyerimizde verimli flekilde kullanarak Türkiye ye çok say da elektrik santrali kazand rma imkan bulaca z diyen Sözlü, toplumun enerji verimlili i konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirilmesine katk sa layacak olan derne in çal flmalar n destekleyeceklerini kaydetti. Enerji Verimlili i Derne i nin Adana fiubesi nin aç l fl, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan ve Enerji Verimlili i Derne i Adana fiubesi Baflkan Zeki K vanç, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Adana Ticaret Odas Baflkan Atila Menevfle, Adana Ticaret Borsas Baflkan Muammer Çal flkan taraf ndan gerçeklefltirildi.

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim, Abiye ve Fuar -

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Otel Ekipmanları, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanları. Otel Ekipmanları 2015. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Servis Ekipmanları ve Gıda

Otel Ekipmanları, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanları. Otel Ekipmanları 2015. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Servis Ekipmanları ve Gıda SON GÜNCELLEME 23.10.2014 BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU 21 Ocak 2015 24 Ocak 2015 22 Ocak 2015 25 Ocak 2015 Anfaş Hotel Equipment - 26.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı EMITT 2015

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

2016 YILI YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ 13 Ocak 16 15 Ocak 16 28 Ocak 16 31 Ocak 16 4 Şubat 16 7 Şubat 16 4 Şubat 16 7 Şubat 16 10 Şubat 16 13 Şubat 16 11 Şubat 16 14 Şubat 16 25 Şubat 16 28 Şubat 16 9 Mart 16 13 Mart 16 2. Ağrı-VIP Tarım ve

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ ADI

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ Tarih Fuar Link IFEXPO 4 6 Şubat 4 6 Şubat 13. Uluslararası İstanbul İç Giyim, Çorap İSTANBUL İPLİK http://www.tuyap.com.tr/fuarlar/ifexpo-13- uluslararasi-istanbul-ic-giyim-corap-fuari#fuar-profili

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl BEDELS Z HRACAT Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 say l hracat Rejimi Karar n n 3 üncü maddesinin (e) bendinde D fl Ticaret Müsteflarl n n ba l oldu u bakanl n bedelsiz

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

DEVAM EDEN UR-GE PROJELERİ (ARALIK 2015)

DEVAM EDEN UR-GE PROJELERİ (ARALIK 2015) DEVAM EDEN UR-GE PROJELERİ (ARALIK 2015) No Merkez Proje Kodu Proje Adı İşbirliği Kuruluşu Türü Sektör Sektör Grubu Firma Yıl 1 Adana 15UR-GE009 Adana Makina İmalat Sektörü İhracat Pazarı Oluşturma ve

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SİRKÜLER. 1. 1. Yemeğin İşverenin İşyerinde Veya Müştemilatında Verilmesi: 1.2. Yemeğin İşyeri Veya Müştemilatı Dışında Verilmesi:

SİRKÜLER. 1. 1. Yemeğin İşverenin İşyerinde Veya Müştemilatında Verilmesi: 1.2. Yemeğin İşyeri Veya Müştemilatı Dışında Verilmesi: MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/17 KONU: 2013 Yılında Vergiden İstisna Tutulacak Yemek Bedeli ve Gündelik (Harcırah Tutarları) Ankara,11/01/2013 SİRKÜLER 1. Vergiden

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 01.02.2017 03.02.2017 Alleather IDF Deri Fuarı Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri İşleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar Fuar Merkezi Yeşilköy 02.02.2017

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş n Adı n Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici Mobilya, Gıda, Hazır Giyim, Tekstil, Tüyap Fuar ve Kongre 1 7 Ocak 2015 10

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı