Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!"

Transkript

1 Y l 1 Say May s 2007 ISSN w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu u aç l fl konuflmas nda, 22 y l aradan sonra dünyan n say l bir fuar nda Partner Ülke olarak yer almaktan son derece gurur duyduklar n ifade ederek; Türk ekonomisinde son y llarda yaflanan olumlu geliflmeler ve elde edilen yüksek büyüme h z tüm dünyan n gözünü Türkiye'nin üzerine çevirmifltir. Bu fuarda partner ülke olmam zda bunun bir göstergesidir dedi. HANNOVER MESSE 2007 Fuar 'n n aç l fl n Almanya Federal Cumhuriyeti Baflbakan Say n Angela Merkel ve Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an birlikte yapt lar. KOB ler Tek Hedef Biliflim le Dünya Ligine Ç kacak sayfa 3 Küçük ve orta boy iflletmelerin baflkenti say lan stanbul KOB 'ler için önemli bir toplant ya ev sahipli i yapt. KOSGEB ve Türk Telekom öncülü ünde bafllat lan KOB 'ler için 'Tek Hedef Biliflim' Projesi'ni tan tmak amac yla stanbul Ticaret Odas 'nda düzenlenen toplant ya... sayfa 6 KOB F stanbul 6-7 Nisan'da Gerçeklefltirildi TOBB'un öncülü ünde 2007 y l boyunca Türkiye'nin 20 ilinde düzenlenecek KOB F KOB Bilgi ve E itim Fuarlar n n alt nc s, Ankara, Antalya, Adana, zmir... sayfa 3 KOB DER Genel Baflkan Nurettin Özgenç: KOB 'lere AB deste i önemli f rsatt r Türkiye'de biliflim alan nda çal flan KOB 'lerin yeni teknolojiler gelifltirebilmesi ve bilgi birikimi sa layabilmesi için 50 milyar Euro'luk Avrupa Birli i 7. Çerçeve Program... sayfa 4 MOTTA Butiklerde Birfleyler Oluyor! Türk pastac l k sektörünün önde gelen markalar ndan 'MOTTA Butik', flubelerinde yeni bir konseptle karfl m za ç k yor. sayfa 5 KOB A.fi., kinci Ortakl a mza Att KOB A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Keçeci: ''Vizyonu olan, at l m yapabilecek, sermaye s k nt s çeken flirketlere kap m z sonuna kadar aç k.'' sayfa 8 Biliflim Sektörü Güvenlik Grubu'ndan nternet ve Güvenli i Paneli Son dönemde dikkatleri çeken internet güvenli i konusunda kamuoyunu ve firmalar bilinçlendirmek üzere TÜB SAD, TÜB DER ve TBD taraf ndan kurulan... sayfa 9 Halkbank'tan stanbul Ticaret Odas 'na Destek Halk Bankas, Türkiye çap nda bafllad Ticaret ve Sanayi Odalar na yönelik destek program kapsam nda stanbul Ticaret Odas ile imzalad protokol çerçevesinde... sayfa 14

2 Bizden Künye Merhaba, Ekonominin can damar olan KOB 'ler ile ilgili geliflmeleri sizlere aktarmak amac yla yola ç kard m z KOB MAGAZ N Gazetemizin 4. say s n sizlerin be enisine sunuyoruz. Yaklaflan seçimler nedeniyle durgun, belirsiz günler yaflayan KOB 'ler, fuarlara kat larak piyasan n biraz da olsa hareketlenmesi için çabal yor. KOB 'leri bire bir ilgilendiren KOB Bilgi Fuarlar KOBIF'in Ankara, Antalya, Adana, zmir, Bursa aya ndan sonra stanbul'da da yo un kat l m ve ziyaretçi sa land. KOB F stanbul'un aç l fl nda konuflan stanbul Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Tan l Küçük, sanayinin rekabet gücü eli ilgili sorunlar yaflad n, sorunlar n büyüme potansiyelini etkiledi ini vurgulad. Asl nda KOB 'ler için birçok destek ve hizmet oluflmufl durumda görünüyor ancak içinde bulundu umuz ortamdan dolay firmalar bu olanaklardan haberdar de iller. Ülkemizi yak ndan ilgilendiren bir di er fuar ise bu y l partner ülke olarak kat ld m z Hannover Messe Fuar yd. Tüm dünyadan sanayicileri bir araya getiren fuar, bu y l partner ülke olmas nedeniyle Türkiye'nin tan t m için de çok önemli bir f rsat sundu. Fuarda KOB 'lerimiz ad na yaflanan en önemli geliflme, Sanayi ve Ticaret Bakanl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl n n (KOSGEB), Türk ve Alman KOB 'leri aras ndaki ticareti gelifltirmek amac yla Almanya Mühendislik Federasyonu (VDMA) ile Hannover Sanayi Fuar 'nda özel bir protokol imzalamalar yd. Bu protokolle KOB 'ler aras ndaki ticaretin çok daha ilerlemesini umuyoruz. Ajans Mik Yay nc l k olarak, ekibimiz ile birlikte fuarda kendi stand m zla yer ald k. Ayr ca gazetemizin bu say s nda farkl sektörlerden haberler bulacaks n z. Keyifli okumalar diliyoruz... P nar ÖZER mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Editör Selver Pelit Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet Pelit Yurt D fl Koordinatörü Mine Koç Yaz flleri P nar Özer Reklam Grubu Emel fienyüz Sema Destanl fiükran Üner Abone Sorumlusu Ahmet Kalayc Haz rl k&tasar m AjansMik Ltd. fiti. Grafik Uygulama Arzu Ceylan Muhasebe Asistan Semra Derya D fl liflkiler Nurettin Çiçek Bask fian Ofset Cendere Yolu No:23 Ayaza a/ stanbul Yay n Türü Yerel-Süreli Yay n Da t m P.T.T. Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan - fiiflli stanbul - Turkey Tel: Hat Fax: +90 (212) Kobi Magazin Gazetesi May s 2007 Say :4 15 Günde Bir Yay nlan r. Fiyat : 300 YKRfi (KDV Dahil) ISSN Kobi Magazin Gazetesi Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 8 May s 2007 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, ilanlardaki sorumluluk ilan verene aittir. Kobi Magazin Gazetesindeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. web:

3 Haber 3 KOB F stanbul 6-7 Nisan da Gerçeklefltirildi Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Hisarc kl o lu: Kaynak Var, Alan Yok TOBB'un öncülü ünde 2007 y l boyunca Türkiye'nin 20 ilinde düzenlenecek KOB F KOB Bilgi ve E itim Fuarlar n n alt nc s, Ankara, Antalya, Adana, zmir ve Bursa'dan sonra stanbul'da aç ld. Harbiye Askeri Müzedeki fuar alan nda düzenlenen fuar 6-7 Nisan 2007 tarihleri aras nda ziyaret edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc klo lu fuar n aç l fl nda yapt konuflmada, KOB 'leri ilgilendiren çok say da kurum oldu unu, ancak bu kurumlar n belli bir koordinasyon içinde hareket etmemeleri nedeniyle KOB 'lerin desteklerden yeterince yararlanamad klar n belirtti. KO- B 'lerin verilen desteklerin ancak yüzde 40' na ulaflabildiklerini aktaran Hisarc kl - o lu, fuar KOB 'leri destek ve teflvikler konusunda bilgilendirmek amac yla organize ettiklerini vurgulad. KOB 'ler için verilen destek ve teflviklerin tutar n n 1 milyar YTL oldu unu söyleyen Hisarc kl o lu, fuarlar sayesinde kaynaklar n kullan lmaya baflland - n belirtti. Hisarc kl o lu flunlar kaydetti:''kob 'lerden yak n gelece in büyüklerini ç karmak amaç olmal d r. Teknolojik de iflimle art k bu mümkün hale gelmifltir. Bunun için mikro ekonomik reform paketi oluflturmak gerekmektedir. KOB 'lerin büyümesi için mutlaka kay t d fl l kla mücadele gerekmektedir. Kay t d fl l k büyümenin önündeki en büyük engeldir. Katma de erin art r lmas için kümelenme stratejileri hayata geçirilmelidir. Cari aç kla mücadele etmenin yolu da budur. Rekabet gücünü art rmak üzere OSB Kanunu'nun Meclis'te mutlaka ele al nmas, teknoloji gelifltirme bölgeleri düzenlemesine ifllerlik kazand r lmas, TÜB - TAK desteklerinin sektörel ve bölgesel önceliklere göre yönlendirilmesi sa lanmal d r. KOB 'ler kendilerine sunulan imkanlardan haberdar de iller stanbul Sanayi Odas ( SO) Yönetim Kurulu Baflkan Tan l Küçük de, aç l flta yapt de erlendirmede sanayinin rekabet gücü ile ilgili sorunlar yaflad n, sorunlar n büyüme potansiyelini etkiledi ini vurgulad. SO üyelerinin yüzde 97'isinin KOB niteli inde oldu unu, KOB 'lerin yeni pazarlara aç lmada s k nt lar yaflad n belirten Küçük flunlar söyledi: ''KOB 'lerin sorunlar n n çözümü için yo un bir çaba var. KOB 'lerin için pek çok destek, hizmet oluflmufl durumda. Ama firmalar mevcut olanaklardan haberdar de iller. stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl yapt konuflmada KOB 'lerin sorunlar n n bafl nda sermaye yetersizli i geldi ini, devlete bu konuda görevler düfltü ünü vurgulad. KOB 'lerin rekabette ayakta kalabilmeleri için ihtiyaç duyulan enstrümanlar n devreye sokulmas gerekti ini aktard. Türk Patent Enstitüsü (TPE) Baflkan Doç. Dr. Yusuf Balc, Türkiye'nin s nai mülkiyet alan nda önemli at l m yapt n, patent maliyetlerinin de san ld gibi yüksek olmad n kaydetti. KOSGEB Baflkan Vekili Bayram Mecit, KO- B 'lere sa lanan desteklerin KOB 'ler taraf ndan nas l al naca n n bilinmedi ini kaydetti. KOS- GEB olarak 38 farkl alanda destek sa lad klar n vurgulayan Mecit, önümüzdeki günlerde s f r faizli 4 yeni destek paketinin aç klanaca n söyledi. Almanya'n n Hannover flehrinde Nisan 2007 tarihleri aras nda düzenlenen HANNOVER MESSE 2007 Fuar 'n n aç l fl n Almanya Federal Cumhuriyeti Baflbakan Say n Angela Merkel ve Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an birlikte yapt lar. Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu u aç l fl konuflmas nda, 22 y l aradan sonra dünyan n say l bir fuar nda Partner Ülke olarak yer almaktan son derece gurur duyduklar n ifade ederek; Türk ekonomisinde son y llarda yaflanan olumlu geliflmeler ve elde edilen yüksek büyüme h z tüm dünyan n gözünü Türkiye'nin üzerine çevirmifltir. Bu fuarda partner ülke olmam zda bunun bir göstergesidir dedi. Say n Merkel ise yapt konuflmada, Türkiye ve Almanya aras nda uzun y llard r ekonomik alanda devam eden olumlu iliflkilerin bir göstergesinin de Partner Ülke olarak Türkiye'nin dünyan n say l ve en büyük sanayi fuarlar ndan biri olan Messe'ye kat lmas oldu unu ifade etti. Türkiye'nin dünyan n en h zl büyüyen ekonomilerinden biri oldu unu ifade eden Merkel, ticari ve sanayi partnerimiz Türkiye ile uzun süredir süregelen iliflkilerin bundan sonraki dönemde de devam edece ini ifade etti. Aç l fla Baflbakan Erdo an' n efli Emine Erdo an, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, AK Parti MKYK Üyesi Cüneyd Zapsu, TO Baflkan Murat Yalç ntafl ve di er yetkililer kat ld. KOSGEB, KOB 'LER aras ndaki ticaretin gelifltirilmesi amac yla Almanya Mühendislik Federasyonu ile özel bir protokol imzalad Sanayi ve Ticaret Bakanl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl - (KOSGEB), Türk ve Alman KO- B "leri aras ndaki ticareti gelifltirmek amac yla Almanya Mühendislik Federasyonu (VDMA) ile bugün Hannover Sanayi Fuar 'nda özel bir protokol imzalad. mza törenine kat lan Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, VDMA ile bu protokolü imzalayarak, iflbirli ini güçlendirmek ve çok say da efllefltirme merkezleri kurmak istediklerini söyledi. Coflkun, Türk flirketlerin yan s ra söz konusu Alman flirketlerin de protokolden faydalanacaklar n belirterek, ''Bu protokolden iyi sonuçlar alaca m za inan yorum'' dedi. Protokolü Alman taraf ad na imzalayan VDMA yöneticilerinden Ulrich Ackermann da hedeflerinin Türkiye'de üretilen çeflitli makina parçalar n almak oldu unu ifade ederek, orta ölçekli Türk flirketlerine de üretim araçlar satmak istediklerini kaydetti. Protokole Türk taraf ad na imza koyan KOSGEB Baflkan Vekili Bayram Mecit de protokolün Türkiye'deki birçok flirkete fayda sa layaca n dile getirdi.

4 4 Haber KOB DER Genel Baflkan Nurettin Özgenç: KOB 'lere AB deste i önemli f rsatt r Nurettin ÖZGENÇ / KOB DER Genel Baflkan KOB DER Genel Baflkan Nurettin ÖZ- GENÇ, yapt aç klamada "Kamu, özel sektör, üniversiteler, araflt rma merkezleri, STK'lar ve KOB 'lerin iflbirli ine girerek 'ortak ak l' yaratacaklar n " söyledi. Avrupa Birli i'nin (AB) çerçeve programlar n n amac, refah düzeyi yüksek bir bilgi toplumu olmak için ekonomik ve toplumsal yarar sa layacak yeniliklerin gelifltirilmesi ve bunun için iflbirliklerinin sa lanmas. 7.Çerçeve Program Neler Kazand - racak? y llar aras n kapsayacak ve 50 milyar aflan fona sahip 7. Çerçeve Program, Türkiye'deki biliflim KOB 'lerine gelifltirdikleri yenilikler için hem maddi destek sa layacak hem de yurtd fl ndaki KOB 'lerin projeleriyle ortakl k yap labilmesine f rsat verecek. Ar-ge kapasitesi olmayan KOB 'ler ortak problemlerini çözmek üzere bir araya gelerek bir üniversite ya da araflt rma kurumuna, araflt rma projesi yapt rabilecek, bilgi birikimi, ürün ve patente sahip olabilecek. KOB 'ler ayr ca pilot uygulay c gibi rollerle Avrupal kurulufllar n projesine katk sa layacak. Projelerin kabulü halinde program n bütçesinden yüzde 10'a yak n bir pay al nabilecek. Bilginin en önemli kazanç haline geldi- ini ve imalatta bile süreç bazl yap dan bilgi bazl yap ya geçifl oldu unu vurguluyor. Özgenç KOB 'lerin çerçeve program y- "Türkiye'de biliflim alan nda çal flan KOB 'lerin yeni teknolojiler gelifltirebilmesi ve bilgi birikimi sa layabilmesi için 50 milyar Euro'luk Avrupa Birli i 7. Çerçeve Program büyük bir f rsat" diyen KOB DER Genel Baflkan Nurettin ÖZGENÇ, bu f rsat de erlendirmenin yolunun "ortak ak l" üretmekten geçti ini söylüyor. la kazanabileceklerini flu örnekle aç kl - yor: "Bir Türk imalatç KOB, yar n sat n almak, ithal etmek zorunda kalaca teknolojili ürüne, bir Alman araflt rma kurumu, bir baflka talyan imalatç KOB, Yunanl bir üniversite, Belçikal bir uzman kuruluflla bir araya gelerek ortak sahip olabilir. Patent sahibi de olabilir, patent sahip olma hakk olmad durumda bile bilgi birikimine ve kullanma hakk na sahip olabilir. Öncelikle, kurum Avrupal kurumlarla iflbirli i yapaca için, Avrupa'da bir a a kat lm fl olacak ve yeni iflbirlikleri, ifl olanaklar do acak." Özgenç, 7. Çerçeve Program 'nda a rl kl olarak gündeme gelecek projelerin sa l k ve hasta takip sistemleri, internet, e-ifl, say sal kütüphaneler ve anlam tabanl sistemler, ulafl m, çevre ve enerji konusundaki sorunlara çözüm sa layacak yenilikçi teknolojiler, nanofotonik teknolojiler, güvenlik sistemleri, yeni yaz l m teknolojileri, olaca n söylüyor. Türkiye'den Daha Fazla Proje Kat lmal Küçük iflletmelerin AB. Fonlar ndan daha fazla yararlanmalar n sa lamak için proje üretebilmelerini bu konuda yeterli e itimi, bilgiyi birikimi KOB 'lerimize verebilmemiz için gerekli çal flmalar geç olmadan yapmal y z tekrar diyorum 7.çerçeve program büyük f rsatt r kaç rmayal m. Duygular n z Ceylan Çiçekçilik ile fade Edin Nisan Cumartesi günü fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül'ün kat l m yla aç lan Ceylan Çiçekçilik, Mecidiyeköy Ortaklar Caddesinde hizmet vermeye bafllad. Görkemli bir törenle aç lan Ceylan Çiçekçilik, rengarenk, farkl çeflit ürünleriyle her zevke ve keseye hitap eden bir anlay fl yarat yor. fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül, Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç ve birçok davetlinin yer ald aç l fl, renkli görüntülere sahne oldu. Mustafa Ceylan ve Do an Ceylan' n ortakl yla kurulan Ceylan Çiçekçilik, farkl çeflitleriyle dikkat çekiyor. Müflterilerine huzurlu bir ortam yaratmak istediklerini belirten Mustafa Ceylan, Çiçeklerin güzelli ini müflterilerimizin yüzünde mutluluk olarak yans tmak istedik. Müflterilerimiz hem özel günlerinde hem de istedikleri an duygular n ifade etmek için bizde birçok seçenek bulabilecek dedi. Ceylan Çiçekçilik, Fleurop a arac l ile sadece yurtiçine de il yurtd fl na da ürünlerini ulaflt rarak duygular n z s n rlara s d rm yor. IBM ve Netron E itimde flbirli i Yapt IBM Türk, çözüm ortaklar n n donan m ürünleriyle ilgili teknik yeterlilik e itimlerine yönelik olarak Netron Bilgi letiflim Teknolojileri'yle (NB T) iflbirli i gerçeklefltirdi. Bu anlaflmayla NB T, IBM Sistem x ve Veri Depolama ürünlerinin Türkiye genelindeki tek yetkili e itim kuruluflu olarak belirlendi. IBM çözüm ortaklar, Netron Bilgi letiflim Teknolojileri'nden alacaklar e itimlerden sonra s ras yla Certified Specialist (CS), Certified System Expert (CSE) ve Certified Advanced Technical Expert (CATE) sertifikalar na hak kazanacak. Ald klar sertifikayla IBM'in daha büyük ölçekli sistemlerini satabilme yetkinli ine kavuflacak çözüm ortaklar, böylece IBM ekosistemi içerisinde daha fazla kazanç elde edebilecek, bir di er çözüm orta n n deneyimlerinden yararlanabilecekler. stanbul'da bafllayan e itimlerle ilgili bilgi veren IBM Türk Çözüm Ortaklar Bölüm Müdürü Nedim Nazl, Çözüm ortaklar m z n beceri ve yetkinliklerinin art r lmas bir numaral önceli imiz. Bu alanda kendini ispat etmifl Netron Bilgi letiflim Teknolojileri'yle iflbirli i yapt m z için çok mutluyuz. Anlaflmayla yurt çap nda çal flt m z 500'den fazla firman n daha iyi flartlarda hizmet vermesini sa lamay amaçl yoruz, dedi. Netron Teknoloji Genel Müdürü Bülent Tekmen ise flunlar söyledi: Netron Teknoloji olarak her zaman 'ifle yarayan biliflim' anlay fl ndan yola ç karak hareket ediyoruz. IBM gibi ülkemizin ve dünyan n en önemli firmalar ndan birinin e itim programlar n üstlenmifl bulunmak bizim için heyecan verici. nan yorum ki, IBM çözüm ortaklar na sunaca m z e itimlerle hem IBM ailesi hem de ülkemiz biliflim sektörü için de er yarataca z.

5 Haber 5 Mustafa Su, stenen Teminatlar n Riske Uygun Fiyat ve fiartlarla Sunulmas Gerekti ini Söyledi: KOB 'lerin ihtiyaçlar do ru tespit edilip, ona göre poliçe üretilmeli Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su sigorta sektörüne önümüzdeki y llara damgas n vuracak konunun sorumluluk sigortalar olaca n dile getirdi. Su, "Son y llardaki art fl oranlar na bak ld - nda, sorumluluk sigortalar n n sektör art fl oran n n üzerinde gerçekleflti i gözlenmektedir. Bu rakamlar n da aç kça gösterdi i gibi, önümüzdeki y llarda özellikle AB'ye girifl sürecinde, sorumluluk sigortalan gerek prim üretimi gerekse çeflitlilik olarak oldukça önem kazanacakt r. AB süreci ile birlikte ve ülkemizdeki hak arama bilincinde görülen art fl n da etkisiyle, sat c ve üretici firmalar ürün sorumluluk sigortalar na ihtiyaç duyaca ndan, söz konusu branflta çok ciddi rakamlara ulafl - laca öngörülmektedir" diye konufltu. Ayr ca mesleki sorumluluk sigortalar - n n da ön plana ç kaca m vurgulayan Su, flirketinin 'Sa l k Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas ' ad yla doktorlar n hizmetine sundu u sorumluluk poliçesinin mesleki sorumluluk sigortalar n n son dönemdeki örneklerinden biri oldu unu belirtti. Küçük ve orta boy iflletmelerin sigorta sektörü için çok önemli oldu unu vurgulayan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, dinamik yap lar, giriflimci ve de iflikliklere aç k karakterleri itibariyle KOB 'lerin gerek GSMH'den ald klar pay, gerekse yaratt klar katma de er ve istihdamla ülke ekonomisinin önemli yap tafllar ndan oldu unu söyledi. Befl y l üst üste birincilik Prim üretiminde son befl y ld r üst üste sektör lideri olan Anadolu Sigorta'y daha da ileri götürmeyi amaçlad klar n belirten Su, "Bunun yan s ra sigorta sektörüne de katk sa lamak ana hedefimizdir" dedi. Su, bu hedef dahilinde, sigortal lar n memnuniyetinin dün ve bugün oldu u gibi, önümüzdeki dönemde de her zaman ilk s rada yer alaca n ifade etti. Anadolu Sigorta'n n 2007 y l planlan aras nda, bankasürans konusundaki çal flmalar n yo unlaflt r lmas ve yeni yaklafl mlarla farkl pazarlama yöntemlerinin uygulanmas n n da say labilece ini aktaran Mustafa Su, "Profesyonel acenteler kanad ndaysa, hedeflerimiz do rultusunda gelifltirdi imiz motive edici sistemleri devam ettirirken, acente say lar m z n yetersiz oldu u illerde ve belli bir ölçe in üzerindeki tüm ilçelerde en az bir adet olmak üzere yeni acentelikler kurmak 2007 planlar m z aras nda yer al yor" diye konufltu. KOB 'ler en önemli yap tafl Küçük ve orta boy iflletmelerin sigorta sektörü için önemine de iflaret eden Mustafa Su, dinamik yap lan, giriflimci ve de- iflikliklere aç k karakterleri itibariyle KOB 'lerin gerek GSMH'den ald klan pay, gerekse yaratüklan katma de er ve istihdamla ülke ekonomisinin önemli yap tafllar ndan oldu unu söyledi. Trafik, DASK ve Yeflil Kart ödemelerine taksit Öte yandan, taksitlendirme uygulamas na ilk olarak 2006 y l Aral k ay nda Trafik ve DASK poliçeleri ile bafllayan Anadolu Sigorta art k Yeflil Kart poliçelerini de taksitlendiriyor. Türkiye fl Bankas ve Oyak Bank ile yapt anlaflmalar çerçevesinde Anadolu Sigorta, Trafik, DASK ve Yeflil Kart poliçelerinin prim ödemelerinde söz konusu bankalar n kredi kartlar kullan lmas halinde ödemenin sanal pos arac l yla 3 taksitte yap lmas - na olanak sa l yor. "Bu denli bir öneme sahip KOB 'ler için sigorta flirketlerine düflen ödev, gerçek ihtiyaçlar n n do ru bir flekilde tespit edilmesi ve istenen teminatlar n riske uygun fiyat ve flartlarla sunulmas d r. Sigorta flirketleri olarak bir poliçe üretiyor ve ürünümüzü müflteriye sunuyoruz. Ancak as l önemli k s m bu noktadan sonra bafll yor. Söz konusu süreçte yaflanan hasarlar ve bu hasarlara uygulanan prosedürde sigortal - n n yaflad klar, sigorta flirketinin müflteri nezdinde imaj n belirlemektedir" dedi. Kaynak: Dünya Gazetesi Meteksan Sistem'e Cisco'dan Silver Partner Statüsü MOTTA Butiklerde Birfleyler Oluyor! Meteksan Sistem, gerekli tüm kriterleri karfl layarak ve uluslararas ba ms z denetleme süreçlerini baflar yla tamamlayarak, Cisco Systems Silver Partner unvan n almaya hak kazand. Böylece, Cisco ürün ve çözümlerini Türkiye'ye do rudan ithal etme, satma, kurma ve destekleme yetkisine sahip oldu. Meteksan Sistem, Cisco Systems ile sürdürdü ü ifl ortakl nda yeni bir baflar ya imza att. Mühendis, sat fl ekibi profili, destek, uzmanlaflma, sertifikasyon ve müflteri memnuniyeti gibi kriterleri baflar yla karfl layan Meteksan, Cisco Systems Silver Certification ald. Böylece, Cisco ürün ve çözümlerini do rudan ithal etmenin yan s ra Türkiye'de satma, kurma ve destekleme yetkisine sahip oldu. Meteksan Sistem, Silver Partner statüsü alarak Türkiye'de Cisco'nun birkaç kritik ifl orta ndan biri haline geldi. Ayr ca, Cisco'nun dünya çap ndaki web sitesinde bulunan Partner Locator'da Silver Certified Partner s fat yla yer almaya bafllad. Cisco fl Orta Sertifikasyon Program, Meteksan Sistem'e, Cisco iletiflim a çözümlerini satma, uygulama ve desteklemede uzmanlaflmak için gerekli kaynaklar sa l yor. Meteksan Sistem, Silver Certification ile çok iyi iletiflim a bilgisine ve destek yeteneklerine sahip oldu u konusunda müflterilerine güvence veriyor. Meteksan Sistem Genel Müdürü Bülent Tellio lu, sertifikasyon program n n amac n n, kanal ifl orta uzmanl oluflturmak oldu unu; Silver Certification alan bir orta n, iletiflim a bilgisi ve müflteri hizmetleri bak m ndan farkl bir konumda tutuldu unu söyledi. Cisco Kanal Müdürü Kaan Peker ise Meteksan Sistem'in, Cisco'nun tamamen yetkinlik ve yat r m üzerine kurulu ifl orta dünyas na çok iddial bir düzeyden girifl yapt n belirtiyor ve flöyle devam ediyor: Bizim için 2007'deki en güzel ifl orta geliflmelerinden biri. Bununla beraber, flunu da belirtmek isterim ki, bu süreç, 1 y ldan uzun süren ve Meteksan Sistem içinde tam bir tak m çal flmas yla baflar lm fl ve yönetilmifl bir süreç. Cisco'nun özellikle Silver ve Gold gibi sertifikasyon programlar, ifl ortaklar m z n yat r m yapmaya bafllamalar ndan sonra en erken 6 ay içinde cevap vermeye bafllayan çok etrafl ve genifl içerikli sertifikasyon programlar d r. Meteksan Sistem'i yat r m kararl l ve sürece olan inanc için kutluyorum. Cisco fl Orta Sertifikasyon Program kapsam nda, dünya standartlar nda teknik e itim ve sat fl e itimi veriliyor. Ayr ca, iletiflim a uzmanl ve destek kabiliyetlerine yönelik belli standartlar korunarak, sektördeki en iyi destek hizmetinin tutarl bir biçimde sunulmas sa lan yor. Cisco sertifikal ifl ortaklar, program sayesinde baflka avantajlardan da yararlanabiliyorlar. Örne in, potansiyel müflterilerin onlar bulmalar n kolaylaflt ran Cisco Partner Locator'da yer al yorlar; e itim bilgilerinin, pazarlama ve sat fl araçlar n n, olay ve seminer bilgilerinin bulundu u Cisco Web sitelerine flifreyle ulaflabiliyorlar; Cisco teknik destek ekiplerine ve ürün bilgilerine daha fazla eriflim imkan na sahip oluyorlar. Türk pastac l k sektörünün önde gelen markalar ndan 'MOTTA Butik', flubelerinde yeni bir konseptle Bir süredir devam eden yo un çal flmalar sonucunda 'MOTTA Butik'ler herfleyi ile görsel flölene dönüfltüler. Dekorasyonlar farkl, ürünleri de farkl Pasta süsleme sanat n n en seçkin ve benzersiz örneklerini sunan 'MOTTA Butik'ler de birbirinden görkemli ve ola anüstü lezzetli Ganaj pasta, Haspahçe pasta ve parfe vitrinlerde yerlerini yeni tat ve görüntüleriyle ald lar. Afiyet Olsun! karfl m za ç k yor.

6 6 Haber KOB ler Tek Hedef Biliflim le Dünya Ligine Ç kacak Küçük ve orta boy iflletmelerin baflkenti say lan stanbul KOB 'ler için önemli bir toplant ya ev sahipli i yapt. KOS- GEB ve Türk Telekom öncülü- ünde bafllat lan KOB 'ler için 'Tek Hedef Biliflim' Projesi'ni tan tmak amac yla stanbul Ticaret Odas 'nda düzenlenen toplant ya KOSGEB Baflkan Bayram Mecit, stanbul Ticaret Odas Baflkan Murat Yalç ntafl ve proje paydafllar firmalar n üst düzey temsilcileri kat ld. KOB 'lerin teknolojik yönden kalk nmas n ve dünya ligine ç kmas n amaçlayan Tek Hedef Biliflim toplant s nda gerçeklefltirilen ayr bir protokolle 'e-imza' uygulamas da resmen hayata geçirildi. ki ay boyunca Anadolu'da yap lan bir dizi etkinlikle yaklafl k 2000 KOB temsilcisine yüz yüze anlat lan 'Tek Hedef Biliflim' projesi, ilk aflamada KOSGEB'e üye 57 binden fazla küçük ve orta boy iflletmenin teknolojik yönden kalk nmalar - n hedefliyor. Intel, Microsoft ve Yurtiçi Kargo'nun ana sponsorlu unu, Ar tech, Casper, Datateknik ve Infronic'in tedarikçili ini üstlendi i projenin stanbul'daki KOB temsilcilerine anlat lmas için düzenlenen toplant ya, hem kamu hem özel sektörden en üst düzey yetkililer kat ld. KOSGEB Baflkan Bayram Mecit, stanbul Ticaret Odas Baflkan Murat Yalç ntafl, KOSGEB Proje Koordinatörü Görkem Gürbüz, Türk Telekom D fl liflkiler Direktörü Ersin Ero lu, Intel Genel Müdürü Ege Ertem, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard mc s Münir Kundakç, Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Özer Akcan, Ar tech Genel Müdürü Töre Duman, Casper Genel Müdürü Altan Aras Fak l, Datateknik Genel Müdürü Mehmet Yolcu ve Infronic Genel Müdürü Faik Burhano lu toplant da haz r bulundu. Toplant ya kat lan KOSGEB Baflkan Bayram Mecit de, KOSGEB'in küçük ve orta iflletmelere en üst düzeyde yarar sa lamak için oluflturulmufl bir kurum oldu unu ve kuruluflundan bu yana bu iflletmeler yarar na birçok proje gelifltirip uygulamaya koydu unu belirterek, de- iflimin yenilikçilik ve ilerleme vizyonuyla gerçeklefltirilebilece ini kaydetti. Bayram Mecit, Türkiye'de KOB 'lerin halen %70'inin bir web sitesi olmad n, yaklafl k %94'ünün bu sebeple e-ticaret imkanlar ndan yoksun oldu unu, %71'inin yeni yat r ma istekli oldu u halde bunu gerçeklefltiremedi ini ve %66's n n da dünyayla ba lant kuramad için ihracata yönelemedi ini belirterek, en az ndan temel teknolojik altyap lar n tamamlanmas ile bu s k nt lar n çok büyük ölçüde afl labilece ini vurgulad. Projeden yararlanmak için bugüne kadar 500'e yak n iflletmenin baflvuruda bulundu unu belirten Mecit, Bizim 2007 sonu hedefimiz KOB 'ye ulaflarak bunlar n hepsini ülke ekonomisine çok daha yararl birer e-kob 'ye dönüfltürmek. Biliflimle geliflimi yakalamak ve KOB 'lere gerçek rekabet gücü katmak için projeyi farkl aflamalarla sürdürmeyi de planl yoruz dedi. Bayram Mecit, Tek Hedef Biliflim in ortak sosyal bir katma de er yaratmak amac yla dünyan n ve Türkiye'nin en büyük firmalar n bir araya getirebilen nadir projelerden biri oldu unu da söyleyerek, hem sponsorlar n hem de tedarikçi firmalar n Kayseri, Gaziantep, Konya, zmir-manisa, Bursa, stanbul, Kocaeli, Adana ve Ankara'y tek tek gezerek projeyi iflletme temsilcilerine birebir anlatt n belirtti. Bayram Mecit, projenin daha fazla KO- B temsilcisine ulaflmas ve h zla büyümesi için tüm KOB 'lere, proje tedarikçilerinin bayilerine ya da Vak fbank flubelerine baflvurmalar için aç k ça r da bulundu. Proje Neleri Amaçl yor? Tek Hedef Biliflim projesi, KOB 'lerin dünya ortalamalar na göre düflük olan biliflim ve iletiflim altyap lar n n dünya standartlar n yakalamas, verimlilik, rekabet gücü, ekonomik güç, e-ticaret, ihracat konular nda ölçülebilir geliflme kaydetmeleri ve rekabetçi e-kob 'ler haline dönüflmeleri amac yla gelifltirildi. KOSGEB ve Türk Telekom iflbirli iyle bafllat lan projenin ana sponsorluklar n Microsoft, Intel ve Yurtiçi Kargo üstlenirken Ar tech, Casper, Datateknik ve Infronic de tedarikçi olarak projede yer al yor. 'Tek Hedef Biliflim' projesi, KOB 'lere 4 aflamal bir teknolojik kalk nma hamlesi yapma imkan veriyor. Projeden, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve KOSGEB saha taramas ndan geçmifl bütün KOB 'ler yararlanabiliyor. Proje kapsam nda 0 faizli biliflim kredisi ise Vak fbank taraf ndan veriliyor. KOB 'ler için 4 aflamada 'Teknolojik Kalk nma' Tek Hedef Biliflim, projeden yararlanacak iflletmelerin tamam n n mutlaka bilgisayarl sisteme, internet ba lant s na ve bir web sitesine sahip, internet üzerinden ifl ba lant lar tesis eden, elektronik ticaret yapan, tüm müflteri iliflkilerini ve ifl süreçlerini bilgisayar ortam nda yöneten, hareket ve ifl gelifltirme kabiliyeti yüksek e-kob 'lere dönüfltürülmesi do rultusunda flekillendi. Proje kapsam nda al nan tüm teknik donan mlar n kurulumlar ücretsiz yap l yor, ayr ca Türk Telekom taraf ndan 2 ay boyunca ücretsiz s n rs z internet eriflimi hediye ediliyor. Proje kapsam nda krediden yararlanan tüm KOB temsilcilerine yine ücretsiz biliflim e itimi de veriliyor. Böylece bilgisayar, internet ve di er teknik donan mlar n sa lanm fl olmas n n yan s ra, devaml e itim programlar ve güncelle-

7 Haber 7 melerle projenin süreklili i hedefleniyor. Projede Son Durum Tek Hedef Biliflim projesinden yararlanmak için bugüne kadar 500'e yak n fazla KOB baflvuruda bulundu. En çok 15 bin YTL limitli kredi kullan m sa land. Verilen teklifler sonucu 1500 adet bilgisayar teslim edildi. KOB 'lerin en çok masaüstü bilgisayar talep etti i gözlendi. En yo un sat fl yap lan iller öncelikle tan t m Amaç Süreklilik ve Güncelleme YED NC ÇERÇEVE F rsat n De erlendirin! TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, bilgiye yap lan yat r m n, gelece- e yap lan yat r m oldu unu vurgulayarak, "Türkiye'nin küresel piyasalardaki yar flta öne ç kmas, rekabet gücünü art rmas, bilgi, bilgi teknolojileri ve yenilikçili e yap lacak yat r mlarla mümkün olacakt r. Günümüz dünyas nda rekabet gücünün ana unsurunu 'bilgi ve bilgiye dayal ekonomi' oluflturuyor" dedi. TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu'nun konuflmas flöyle: "Çerçeve programlar KOB 'lerimize büyük f rsatlar sunmaktad r. Bunlardan yararlanmak veya sadece seyretmek de bizim elimizdedir. 6'nc çerçeve program na yap lan baflvurular n sadece yüzde 17'si KOB 'lerimize aitti. Demek ki, KOB 'lerin çok daha aktif bir flekilde haz rlanmas gerekiyor. Bu konudaki en büyük s k nt m z, çerçeve programlar na yönelik çabalar n, da n k ve belli bir stratejiden yoksun bulunmas yd. Bu yüzden Türk ifl camias olarak, TÜB TAK' n, bu konuda liderli i üstlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. TÜB - TAK', sanayiden, özel sektörden kopuk, bürokrasiye bo ulmufl eski yap s ndan kurtararak, bilimi ve inovasyonu destekleyen, ça dafl bir yap ya kavuflturulmas nda büyük eme i olan, Say n Baflkan Nüket Yetifl'e de ayr ca teflekkürlerimizi sunuyoruz. toplant lar n n yap ld Kayseri, Konya, Kocaeli, Gaziantep, zmir, Adana, Ankara, Bursa illeri oldu. Bu illeri Eskiflehir, stanbul ve Van takip etti. ç Anadolu Bölgesi'ndeki illerin projeye en yo un ilgiyi gösteren iller oldu u gözlendi. Sistem Nas l flliyor? Projeden yararlanmak isteyen KOB, öncelikle KOS- GEB'i arayarak, do rudan baflvurarak ya da internet adresine girerek, KOSGEB veri taban na kay tl olup olmad n ö reniyor. Kayd olmayan iflletme kay t baflvurusunu web üzerinden yapt ktan sonra kendisine en yak n bayilerin listesine de ayn adres üzerinden eriflebiliyor. Bayilerden, ihtiyaç duyulan ürünler hakk nda bilgi alarak seçilen ürünler için fiyat teklifi istenmesinin ard ndan, teklifi uygun bulunan bayi ya da sat fl kanal, yine ayn portal üzerinden Vak fbank'la iletiflime geçerek kredi onay sürecini bafllat yor. Süreç kapsam ndaki tüm ifllemler ve kredi baflvurusu, projenin amac na uygun olarak adresli web sitesi üzerinden gerçeklefltirilebiliyor. KOB 'nin büyüklü üne göre 4 ayr kredi seçene i Proje kapsam nda KOB 'lerin büyüklüklerini ve ihtiyaçlar n belirlemek için adresinde bir anket formu yay nlan yor. flletmenin teknolojiyi ne ölçüde kulland n belirleyen bu anket sonucunda, iflletme belirlenen 4 ayr kredi düzeyinden hangisine baflvurabiliyorsa yine bu web sitesi üzerinden baflvurusunu yapabiliyor. Bu 4 kredi düzeyine göre 25 bin, 15 bin, 7 bin 500 ve 2 bin YTL için 24 ayda geri ödemeli ve 0 faizli kredi sa lanabiliyor. Krediye baflvuran KOB ait oldu u kategorinin üst limitinden yararlanabilirken kullan lacak banka kredisinin faizi KOSGEB taraf ndan karfl lan yor. Ana para ise 24 ay boyunca 3 ayl k dönemlerle geri ödeniyor. Kampanyadaki tüm ürünler 2 y l garantili sunulurken Türk Telekom da 2 ay ücretsiz modem ve kablosuz internet ba lant s hizmeti sa l yor. Türk Telekom bunlara ek olarak projeden yararlanan KOB 'ye, 1 y l süre ile 20 MB kapasiteli web alan ve 20 MB kapasiteli 3 adet e-posta adresi temin ediyor. Konuyla ilgili bir aç klama yapan KOSGEB Baflkan Bayram Mecit, projenin, KOB 'lerin ihtiyaç duyduklar teknoloji hamlesine imkan vermek için planland n, bu iflletmelerin bilgisayar ve internet sahibi olmas n n d fl nda sürekli e itimlerle ve iletiflim faaliyetleriyle devaml l da sa layacaklar n ifade etti. Mecit, adet imalat sanayi sektöründe iflletme bulundu- unu Bizim 2007 sonu hedefimiz KO- B 'ye ulaflarak bunlar n hepsini ülke ekonomisine çok daha yararl birer e-kob 'ye dönüfltürmek. Biliflimle geliflimi yakalamak ve KOB 'lere gerçek rekabet gücü katmak için projeyi farkl aflamalarla sürdürmeyi de planl yoruz dedi. Türkiye'de KOB gerçe i: Kurulduklar ilin d fl na ç kam yorlar 21. yüzy l Türkiye'sinde KOB 'lerin oldukça büyük bir k sm kurulduklar ilin d - fl nda faaliyet gösteremiyorlar. Hem ülke içinde hem de yurtd fl kaynakl rekabetten olumsuz etkilenen bu iflletmelerin, mevcut durumda; % 70'i yeni teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Yine % 70'inin bir web sitesi bulunmuyor. Yaklafl k % 94'ü bu sebeple e-ticaret imkan ndan yoksun bulunuyor. % 71'i yeni yat r ma istekli oldu u halde bunu gerçeklefltirmekte s k nt yafl yor. % 66's ihracata dönük faaliyetlere bafllayam yor. Bu çerçevede Türk KO- B 'lerinin hem ülke çap nda hem de yurtd fl rekabete karfl daha iyi bir konuma gelebilmesi için 'verimlilik art fl ', 'dünya ile ba lant ', 'rekabet gücü', 'ihracat teflvi i' ve 'AR-GE bilinci'ne ihtiyaç duydu u ortaya ç k yor. 1 Ocak'ta bafllayan Avrupa Birli i Yedinci Çerçeve Program, TÜB TAK, TOBB ETÜ ve TURBO-ppp iflbirli iyle düzenlenen toplant yla tan t ld. flletmeler, gerçek kifliler ve üniversitelere araflt rma gelifltirme alan nda kaynak sa layacak olan 7. Çerçeve Program, ilk kez yedi y l süreli olarak ve bütçesi yükseltilerek uygulanacak. Çerçeve programlar Avrupa ülkelerinde 25 y ll k süreci ifade ediyor. Türkiye ise ilk defa 6'nc Çerçeve Program na kat lm flt. Bu bir ö renme süreciydi. Elimizdeki bilgilere göre, 6'nc programa baflvuran 1,217 projeden 847'sinin, yani %70'nin geri çevrildi i görüyoruz. Demek ki proje haz rlaman n teknik altyap s nda, çözmemiz gereken sorunlar var. Toplam 370 proje için sa lanan yaklafl k 50 milyon Euro'nun, Türkiye'nin programa sa lad maddi katk n n ancak beflte biri düzeyinde kalmas, üzüntü vericidir. Yani biz kendi cebimizden, Avrupa Birli i ülkelerinin araflt rma gelifltirme projelerini finanse etmifliz. Rekabet gücü yüksek ülkelerin bu güçlerinin arkas ndaki itici gücü, tesadüf veya mucize de ildir. Mucize, ülkelerin araflt rmaya, araflt rmac ya ve yenilikçili e yapt klar yat r mla mümkün olmaktad r. Türkiye'nin toplam ihracat içindeki yüksek teknoloji ürünlerinin pay yüzde 7 seviyesindedir. Buna karfl n orta teknolojinin pay yüzde 31, düflük teknolojinin pay yüzde 44'tür. Türkiye, y llar aras nda araflt rmac say s n 40 bine, araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerine milli gelir içinde ay raca pay da yüzde 2'ye ç karmay hedeflemektedir. Bu aç dan, Avrupa Birli i'nin 7'nci çerçeve program na ifl dünyas olarak çok önem veriyoruz. Yedi y ll k dönemde, Türk araflt rma kurulufllar n n, KOB 'ler baflta olmak üzere, ülkemiz giriflimcilerine yönelik, ciddi bir kapasite oluflturabileceklerine inan yorum." Kaynak: Ostim Org. San. Gazetesi

8 8 Haber KOB Giriflim Sermayesi Yat - r m Ortakl A.fi. (KOB A.fi) Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci, vizyonu olan, at l m yapabilecek, sermaye s k nt s çeken flirketlere kap lar n n sonuna kadar aç k oldu unu bildirdi. KOB A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Toplant Salonu'nda düzenlenen ortakl k imza töreninde yapt konuflmada, KOB A.fi'nin, yenilikçi ve vizyon sahibi KOB 'lerin finansman ihtiyac n gidermek amac yla TOBB önderli inde Halk Bankas, KOSGEB ve 16 de iflik sanayi ve ticaret odas n n iflbirli- iyle kuruldu unu söyledi. Keçeci, KOB A.fi'nin BUTEK Makina'dan sonra bugün Makim KOB A.fi., kinci Ortakl a mza Att KOB A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Keçeci: ''Vizyonu olan, at l m yapabilecek, sermaye s k nt s çeken flirketlere kap m z sonuna kadar aç k.'' Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.fi. ile ikinci ortakl a imza att n belirtti. lk ortakl ktan bu yana yeni ortakl klara girebilmek için yo un bir çaba içinde olduklar n belirten Keçeci, bugüne kadar 300 baflvuru ald klar n, bunun daha da artaca na inand klar n ifade etti. Projeler incelendikten sonra ortakl k noktas na gelindi ine iflaret eden Keçeci, ''Vizyonu olan, gelece e at l m yapabilen, sermaye s - k nt s çeken flirketlere kap m z sonuna kadar aç k'' dedi. Makim A.fi. ile ortakl a ad m atarken ''ortak olarak gelece i planlamay '' da taahhüt ettiklerini dile getiren Keçeci, bundan sonra Makim A.fi.'yi daha büyük flirketler aras na sokmay amaçlad klar n söyledi. Keçeci, kendi teknolojisini gelifltiren talafll imalattan, sac ifllenmesine, elektronik imalata ve son montaja kadar üretimin bütün kademelerinde var olan Makim A.fi.'nin yüzde 38'inin 2 milyon dolara sat n al nd n bildirdi y l nda kurulan Makim A.fi.'nin bugün 7 milyon YTL ciroya ulaflt na iflaret eden Keçeci, ''Bundan sonra Makim A.fi. bizimle birlikte büyümeyi kararlaflt rd. Makim A.fi, bizim sa layaca m z finansmanla yeni bir yere tafl n p, iflletme sermayesini de güçlendirecek'' diye konufltu. Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.fi. ortaklar ndan Ahmet Gönüllü de, flirketin tarihiyle ilgili bilgi verdi. Gönüllü, bugün gelinen noktada, KOB A.fi. taraf ndan uzat lan eli ''dost eli'' olarak kabul ettiklerini kaydetti. Daha sonra ortakl kla ilgili imzalar, törenle at ld. Finansman kaynaklar na ulaflmada zorluk çeken iflletmelerin, Türkiye ekonomisine katk sa layabilecek yeni ve rekabet avantaj - na sahip ürün veya hizmet projelerini, sermaye yönetim deste i ile gerçeklefltirmelerini sa lamak amac yla kurulan KOB A.fi, yaklafl k 2 y ld r aktif olarak faaliyet gösteriyor. KOB A.fi. yat r m yapt projeleri 5 y l içinde, yat r m n süreklili ini ve karl l n da gözeterek, tamamlamay hedefliyor. KOB A.fi, ortak olaca flirketlerde az nl k hissesine sahip olmay tercih ederek, proje bafl na en az 500 bin dolar ile en fazla 5 milyon dolar yat r m yapabiliyor. Logo Yaz l m KOB 'lere Yönelik Haz rlad "GO" Tan tt Logo Yaz l m cra Kurulu Baflkan Ali Güven ve Genel Müdürü Birol Cadabak ile KOB 'lere yönelik haz rlad, içinde web sitesi de bulunan "GO" bas n toplant s nda tan - t ld. Logo Yaz l m cra Kurulu Baflkan Ali Güven, Logo'nun müflterilerinin KOB 'lerden olufltu unu belirterek, "GO, KOB ' ler den gelen istekler üzerine oluflturulmufl bir paket. GO, KOB 'lerin tüm ihtiyaçlar n karfl layan bir ERP paketi. Paketin içinde bar nd rd, KOB 'ler için en önemli özellik ise webmaster özelli inin bulunmas " dedi. GO içerisinden firmalar n kendilerine ait kurumsal web sitelerini sadece 5 dakika içerisinde haz rlayabileceklerini dile getiren Güven, bu sayede iflletmelerin ürünlerini, kampanyalar n kendi haz rlad klar siteden sunarak yeni bir ifl modeline geçilece ini vurgulad. fiirketlerin GO ile tam entegre olmas halinde web' deki ürün bilgilerinin sürekli güncel tutulaca n kaydeden Güven, "GO kullan c lar web' den siparifl al p, cari hesap bilgilerine ulaflarak, internet olan her yerden GO raporlar na eriflebiliyor dedi. Logo Yaz l m, KOB 'lere 5 dakikada web sitesi haz rlayacaklar bir paket gelifltirdi. KOB 'ler den gelen istekler göz önünde bulundurularak gelifltirilen ürünle flirketler art k Webmaster'a gerek kalmadan kendi sitelerini kendileri oluflturabilecek. Türkiye'deki büyük flirketlerin yaz l m konusunda genellikle yabanc flirketleri tercih etti ini belirten Logo Yaz l m cra Kurulu Baflkan Ali Güven, "Ayn hizmeti biz de veriyoruz. Ancak büyük flirketler yabanc markalar n kendilerine daha uygun olaca düflüncesiyle bizi tercih etmiyor. Yabanc flirketleri tercih etmeleri onlara daha pahal ya mal oluyor, üstelik daha fazla zaman harc yorlar. Böyle giderse birkaç y l sonra, Türkiye'de Türk yaz l m flirketi, birkaç büyük firman n d fl nda, kalmayacak" dedi. GO kullan c lar n ayr ca web tabanl CRM ile müflterilerini yalandan takip edebilme özelli ine de sahip olduklar n söyleyen Güven, "GO ile tüm kullan c lar m za eriflmek istiyoruz. fiu anda pazar n yüzde 66's na hakimiz. Bu oran daha da art rmak istiyoruz" dedi. Logo Genel Müdürü Birol Cabadak farkl paketlerinin, her ölçekteki KOB 'nin ihtiyac n karfl layacak flekilde kullan ma sunuldu unu belirterek, "Amac m z GO'yu öncelikle 45 bin kullan c m za yaymak. Türkiye'nin her yerinde ifl orta m z var. Geçen y l ciromuzun yüzde 83'ünü ifl ortaklar m zla gerçeklefltirdik. Geçen y lki ciromuzu bu y l 2.2 kat art rmay planl yoruz" diye konufltu.

9 Haber 9 Biliflim Sektörü Güvenlik Grubu'ndan nternet ve Güvenli i Paneli Son dönemde dikkatleri çeken internet güvenli i konusunda kamuoyunu ve firmalar bilinçlendirmek üzere TÜB SAD, TÜB DER ve TBD taraf ndan kurulan Biliflim Sektörü Güvenlik Grubu, 12 Nisan Perflembe günü Bilgi Aç l fl konuflmalar n n ard ndan, Bo aziçi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kemal C l z moderatörlü ünde bir panel gerçeklefltirildi. Türkiye Bankalar Birli i Bilgi fllem, statistik ve Teknoloji Grubu Baflkan Cahit Sab r, Oytek Genel Müdürü Altay Elbek, Bilgi Güvenli i Dan flman Murat Lostar, Avukat Erhan Horasan ve Garanti Bankas fiubesiz Bankac l k Birim Müdürü Barbaros Uygun'un kat ld panelde, nternet'te güvenlik, nternet bankac l ifllemlerinde dikkat edilmesi gereken konular, tüketici haklar ve hukuksal süreçler gibi konular ele al nd. Panel kat l mc lar ndan Murat Lostar, teknolojinin tüm avantajlar ve riskleri ile birlikte hayat m za girdi ini, getirdi i kolayl klardan yararlan rken risklerinin fark nda olman n ve gereken önlemleri alman n tüm kullan c lar n görevi oldu unu belirtti. nternet'e ba lanan, ADSL kullanan, nternet bankac l yapan herkesin almas gereken basit önlemler oldu unu belirten Lostar, özellikle güncel antivirüs yaz l m kullanman n, son yamalar yüklemenin, kiflisel güvenlik duvar ve casus yaz l mlara karfl önlemler alman n önemini vurgulad. H rs zl k, doland r c l k, sahtekarl k gibi eski suçlar n nternet üzerinde de ifllendi ine dikkat çeken Lostar, Evimizi, ailemizi, çocuklar m z gerçek dünyada korudu umuz gibi, sanal dünyada da korumam z gerekiyor dedi. Ayr nt l bilgiye ve güvenlik için al nmas gereken önlemlerin detayl bir listesine adresinden ücretsiz olarak ulafl labiliyor. Toplumu Olma Yolunda nternet ve Güvenli i panelini düzenledi. Garanti Bankas sponsorlu unda gerçeklefltirilen panele biliflim sektörünün önde gelen isimleri kat ld. nternet'te güvenli iletiflimi sa lamak için, bilgisayar ve nternet kullan c s bireylerin biliflim güvenli i konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda da biliflim, finans, hukuk gibi konularda uzmanlaflm fl kifli ve kurulufllar n baflrolü üstlenmesi büyük önem tafl yor. TÜB SAD - Biliflim Sanayicileri Derne i, TÜB DER - Biliflim Sektörü Derne i ve TBD - Türkiye Biliflim Derne i taraf ndan bu hedefle kurulan Biliflim Sektörü Güvenlik Grubu da (BSGG) konuyla ilgili faaliyetlerine bir panelle bafllang ç yapt. BSGG'nin ilk çal flmas, 12 Nisan Perflembe günü Garanti Bankas sponsorlu unda gerçeklefltirilen Bilgi Toplumu Olma Yolunda nternet ve Güvenli i paneli oldu. Panelde, genel anlamda kamuoyunun nternet konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çal flmalar n yan s ra, nternet bankac l ndaki güvenlik riskleri ve nternet üzerinden ifllenen suçlar da ele al nd. Panelde aç l fl konuflmalar n yapan TÜB SAD Baflkan Tu rul Tekbulut ve TBD Genel Koordinatörü Önder Özdemir, nternet güvenli inin önemini vurgulad. TÜB SAD Baflkan Tekbulut, ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda h zla ilerledi i ve bu dönüflümün kaç n lmaz oldu u bir dönemde, kamuoyunun ve ifl dünyas n n güvenlik konusunda bilgilendirilmesinin önemini vurgulad. Tekbulut, bireysel nternet kullan m n n, e-ticaretin, e-devlet uygulamalar n n artmas n n sektörün geliflimine ve büyümesine olan katk lar n ele alarak, güvenlik konusunda standartlar n belirlenmesi ve bu standartlar n uygulanmas yönünde çal flmalar n yap lmas gereklili ine de indi. Tekbulut, bu sebeple TÜB SAD' n, sektörün bir araya gelerek bu konuda beraber çal flmalar yapmas na öncülük etti ini belirtti. TBD Genel Koordinatörü Önder Özdemir de biliflim teknolojilerinin süratle günlük yaflama girdi ini, e-devlet uygulamalar n n vatandafllar n hizmetine sunuldu unu, bu konunun bireysel kullan c lardan kurumsal kullan c lara kadar her kesimi ilgilendirdi ini vurgulayarak, kullan - lan sistem ve hizmetlere yönelik tehditler hakk nda ciddi ve topyekûn bir fark ndal k çal flmas n n bafllat lmas ; özellikle tüm kesimleri zaman nda uyaracak, bilgilendirecek ve çözüm yöntemleri önerecek ulusal bir acil müdahale ekibinin kurulmas ve bu ekibin etkin çal flmas gereklili ine dikkat çekti.

10 10 Haber Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Emin Koramaz, KOB 'lerle lgili Aç klama Yapt malat sanayindeki 268 bin iflletmenin %99'u KOB 'lerden olufluyor. Makina imalat yapan 19 bin iflletme ise KOB 'lerin %7,1'ini kaps yor. 1-9 iflçi çal flt ran mikro iflletme say s ise 15 bin. Makina imalat sanayii istihdam a rl kl de il, iflçi bafl na katma de er düflük. malat sanayisinde sigortal iflçi say s - n n %78'i KOB 'lerde istihdam ediliyor. KOB 'lerin toplam imalat sanayi içinde GSMH'dan ald klar pay %28'i aflm yor. Makina imalat nda ise bu oran %2,1. Bu durum sanayileflme sürecinde umut verici bir tablo ortaya koymuyor. Son befl y lda istihdam hacmi küçüldü, KOB çal flanlar n n %25'i iflsizleflti 'da ihracatta geliflme var ancak artan oranda hammadde ve ara mal ithal girdisine ba ml l k, büyüyen d fl ticaret aç nda önemli bir etken oldu. KOB 'lerin öz kaynak ve kredi sorunlar kurumsallaflmay etkiliyor. Kredi destekleri ve yat r mlar zay f. Fason ifl yapan iflletmeler ucuz iflgücü avantaj ile ayakta kal yorlar. KOB 'lerin fason siparifle ba l üretimleri, rekabet edebilirli i ve kârlar n düflürüyor, yabanc ülkelerin KOB 'leri tehdit edici bir unsur olarak yedekte bekliyorlar. KOB 'lerin gerçek anlamda üretici olmalar ve sanayi yat r mlar na yönelik rasyonel kaynaklar kullanmalar, ulusal ç karlara yönelik bir sanayileflme politikas ile mümkündür. malat sektörü ile makina imalat alt sektöründe KOB 'lerin yeri ve önemi 2002 istatistiklerinin 2005'e uzat lm fl iflyeri say m sonuçlar na göre imalat sanayi sektöründe toplam 270 bin 356 iflyeri bulunmaktad r. Bunun %99,12'sini oluflturan 267 bin 977 iflyeri KOB niteli i tafl maktad r. Makina imalat yapan KOB say s ise 18 bin 925'tir ve toplam KO- B 'lerin %7,1'ini oluflturmaktad r. Buradan flu sonuçlar ç karmak mümkündür. Türkiye imalat sanayinin çok büyük bir k sm küçük ve orta iflletmelerden oluflmufltur. Ayn genelleme makina imalat sektörü için de yap labilir. Mikro iflletme (1-9 iflçi çal flt ran) niteli indekiler ise toplamdan % 79,86 pay almakta ve makina imalat sanayinde say lar 15 bin 195'i bulmaktad r. Bu iflletmelerde kifli çal flmakta ve bu da toplam imalat sanayi KOB istihdam n n %4,5'una ulaflmaktad r. Türkiye genelinde görülmektedir ki makina imalat sanayi istihdam a rl kl bir nitelikte de- ildir. flçi bafl na katma de eri düflüktür. Ekonomik krizlerden etkilenen, yat r m yapmakta zorlanan ve yan sanayi olarak çal flan iflletmelerden oluflmaktad r. Büyük iflletmelere fason imalat yapan bu iflletmeler, sanayi içinde vazgeçilmez bir iflleve de sahiptirler. Girdileri ve finansman kaynaklar yönünden büyük iflletme veya ana flirketlere ba ml olan bu firmalar, daha sonra ayr nt l olarak belirtilece i gibi, pek çok sorun ve açmazla birlikte imalatlar n sürdürmektedirler. malat sanayiinde sigortal iflçi say s - n n %78'i KOB 'lerde istihdam edilmektedir. KOB 'lerin toplam imalat sanayi içinde GSMH'dan ald klar pay ise %28'i aflmamaktad r. Makina imalat nda ise bu oran %2,1 olmaktad r. Bu durum sanayileflme sürecinde umut verici bir tablo ortaya koymamaktad r. Son befl y lda KOB 'lerin imalat sanayii içinde geçirdikleri de iflim, ihracat, ithalat ve katma de erden ald klar pay 2001 ekonomik krizi tüm iflletmeler gibi KOB 'leri de derinden sarst. Üretimlerinde düflüfl oldu, finansman kaynaklar darald, istihdam hacimleri azald, kredilerinde ödeme güçlü ü ortaya ç kt. thal girdi fiyatlar ndaki art fllar tedarik yapmalar nda büyük zorluklarla karfl karfl ya gelmelerini, sat fllar n daraltmay ve sonuçta küçülmeyi getirdi. Bir çok iflletme üretimi b rakt veya devredildi. Bir k s m KOB 'ler iflletme sermayesi s k nt s ile günübirlik çal fl r oldular. Bu dönemde KOB iflgücünün %25'i iflsiz kald y l sonlar nda toparlanan KO- B 'ler yeniden yap lanma sürecine girmek veya yok olmak seçeneklerini gündeme getirdiler. Yeniden yap lanma süreci, tepeden t rna a de iflim ve küresel rekabetle etkileflim aflamalar ndan geçmekle özdeflleflmifltir döneminde ihracat önemli bir motivasyon getirdi, ancak bir baflka bedeli de sanayi sektörüne ve KOB 'lere dayatt : hracat için giderek artan oranda girdi (hammadde ve ara mal) ithalat yapmak. Böylece büyüyen d fl ticaret aç ortaya ç kt. Bu dönemde KOB 'ler için afla- daki de iflimler söz konusu oldu. hracatlar artt, büyüme oranlar artt ve ithalata dayal girdi ihtiyaçlar büyüdü. Verimlilik bir ölçüde artt ama istihdam hacmi 2001 bafllar ndaki düzeye gelmedi inden istihdam hacmi küçüldü. KO- B 'ler iflgücünü etkin kullanan kurulufllar olmaktan ç kt. KOB 'lerde tüm destek ve özendirici araçlara karfl n, teknolojik düzey yükselmedi, AR-GE alt yap s geliflmedi. Kalifiye eleman ve mühendis istihdam geriledi. Finansman s k nt s kronikleflti y l nda KOB 'lerin ihracattaki pay %7 iken 2004 y l nda %9'a ve 2006'da %11'e ç km flt r. Bu görece art fla ra men KOB 'ler hala ihracattan yeteri kadar pay alamamaktad r. (Hindistan'da ayn de erler %40, Japonya'da 38, talya'da %29'dur.) KOB ithalat n n toplamdaki pay ise 2001 y l nda %9 iken 2006 y l nda %16'ya ç km flt r. Ancak iç pazardan dolayl olarak sa lanan ham madde ve girdiler ile bu oran %20'ye yükselebilmektedir. KOB 'lerin katma de erlerden ald klar pay ise y llara göre art fl göstermektedir y l nda istihdama olan katk s %60,2 olan bu tip iflletmeler, ayn y l katma de erin %26,5'unu oluflturmufllard r y l geçici sonuçlar na göre KOB 'lerdeki istihdam toplam içinde %59,4 olurken katma de er paylar %27,9'a yükselmifltir. Bu durum, yüksek katma de erli ürünlerin bir ölçüde artt n ortaya koymaktad r. Ancak bu art flta iflçili in pay daha fazlad r. Kârl l k oranlar nda bir art fl yoktur. Dolay s yla ço unlukla fason ifl yapan iflletmeler ucuz iflgücü avantaj n kullanarak ayakta kalmaktad rlar. Bu durum rekabet gücünün kal c olmad n göstermektedir. KOB 'lerin özkaynak ve kredi sorunlar n n kurumsallaflmay etkilemesi KOB 'lerin yat r m durumu ile finansman gücüne iliflkin veriler ele al nd nda öncelikle baz noktalar üzerinde durmakta yarar vard r: Son befl y l n ortalamas ele al nd nda, KOB 'ler sabit yat r m maliyetinin, cari fiyatlarla, toplam imalat sanayiine göre %25,9'unu gerçeklefltirmifllerdir. Gerisi sektördeki büyük firmalar taraf ndan yap lm flt r. Yine son befl y lda, bu yat r mlar n finansman yönünden araflt rma yap ld nda, yat r m harcamalar n n %40' n öz kaynaklardan, %35'ini k sa vadeli ve geri kalan %25'ini orta/uzun vadeli kredilerden sa lam fllard r. Bu durum, yat r mlarda orta-küçük iflletmelerin, önemli darbo- azlar oldu unu göstermektedir. KOB 'lerde iflletme bafl na düflen yat - r m miktar bin USD'yi aflmamaktad r. Bu yat r mlar n önemli bir k sm da iflçi çal flt ran orta ölçekli firmalar taraf ndan yap lm flt r. Mikro ölçekli iflletmeler ise tamamen özkaynak veya k sa vadeli kredilerle, yenileme yat r m veya darbo az giderme yat r m yapmaktad r. Bu durum KOB 'lerin teknolojik de iflimini önleyen bir tablo sergilemektedir. KOB 'ler kredi temin etmekte büyük bir zorlanma içindedirler. Özellikle teminat göstermekte s k nt çekmektedirler. Son y llarda yaln zca KOB kredisi tahsis eden bankalar n varl na ra men KO- B 'lerin önemli yat r mlara giremedikleri gözlenmektedir. KOB 'ler toplam kredilerden 2001 y - l nda %6,5 pay al rken, 2006 y l nda bu oran n %10'a ç kt görülmektedir. Ancak di er ülkelerle bir karfl laflt rma yap ld nda, KOB 'lerin toplam kredilerden ald klar pay ABD'de %43, Japonya'da %51, G. Kore'de %48, Fransa'da %49,7, talya'da %39,6 ve Yunanistan'da %26 olmaktad r. Türkiye bu tabloda en alt s ralarda yer almaktad r. Banka kaynaklar n n KOB 'lere düflük oranda kredi vermeleri afla daki nedenlere dayanmaktad r. Kay t d fl çal flan KOB say s nda art fl KOB 'lerin bilançolar n n tutars zl ve muhasebe kay tlar n n yetersiz olmas. Krediler için istenilen garanti ve teminatlar verememesi. Çok say da ve da n k olan KOB 'lere yönelik kredilerde istihbarat maliyetinin yüksek olmas. Geleneksel yap lardaki KOB ifllerlerinin bankalara güven vermemesi. KOB 'lerin tedarikçilere ve müflterilerine borçlanmas n n daha kolay olmas. Bu durumda finansman kaynaklar s - n rl, k s tl ve oynak olan, güvenilir bilanço de erleri vermeyen KOB 'lerin kurumsallaflmas da mümkün olamamaktad r. Küresel rekabetin, KOB 'lerin ana flirketlerle iliflkilerini ve katma de erin artmamas na etkileri KOB 'ler genellikle ürettikleri mal n iç pazardaki talebini, rakiplerini, bu ürünlerin pazar pay n ve gelecekteki trendini bilmeden imalat yapmaktad rlar. Keza ürünlerinin ithalat ve ihracat, dünya pazar ndaki durumu da yeterli ölçüde aç k de ildir. Bir yerde el yordam yla hareket etmekte ve karar alma süreçlerini sa lam zemine oturtmamaktad rlar. Teknik bilgileri yetersiz, teknolojik düzeyleri düflüktür. Ucuz iflgücüne dayanan bir yap ya sahiptirler. Kalite-maliyet optimizasyonu genel olarak uygulanmamaktad r. Ayr ca yönetim ve organizasyon zaaflar da vard r. Küresel rekabet güçleri bu nedenlerden dolay düflüktür. KOB 'lerin iç ve d fl büyük flirketlerden fason üretim siparifli almalar halinde, daha az rekabet zincirine girdikleri gözlenmektedir. Siparifl ana flirketin belirledi i norm ve fiyat direktiflerine göre yap l p teslim edilmektedir. Ancak burada da bir

11 Haber 11 baflka tehlike söz konusudur. Ana firmalar giderek kârlar düflürmekte ve KO- B 'leri düflük kâr marjlar ile çal flmaya zorlamaktad r. Küçük firmalar n pazarl k flans düflüktür. Zira yedekte baflka ülkelerin KOB 'leri, alternatif olarak beklemektedir. Bu fason iflletme mant n n geleneksel tablosudur. Ayr ca ülkedeki politik ve ekonomik kriz ve dalgalanmalar da ana flirketin siparifli iptal etme riskini gündeme getirmektedir. Bu durum KOB 'lerin en önemli sorunlar ndan biridir. Katma de er zincirinde KOB 'ler, en düflük pay alacak flekilde pazar mekanizmas n n içinde yer almaktad r. Tek avantajlar düflük iflgücü maliyetidir. KOB 'lerin gelecekte nas l bir iflleve sahip olacaklar ve yap lmas gerekenler KOB 'ler sanayide her zaman var olacaklar ve üretimde özellikle istihdam yönünden olumlu bir rol üstleneceklerdir. Ancak küresel rekabet onlar giderek ulusal ve/veya uluslararas tekellere ba ml k lmaktad r. fiirket birleflmeleri, sat n almalar ve üretimin dünya yüzeyinde da - l m göstermesi, sermaye entegrasyonuna ve yo unlaflmalara h z vermektedir. KO- B 'ler bu dev s cak para ak fl ve rekabet karfl s nda zorlanmaktad r. Bu noktada gelecek için baz önerileri s ralamakta yarar var: KOB Bilgi ve E itim Fuarlar 'n n yedincisi, Gaziantep Valisi Süleyman Kamç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) cra Kurulu Baflkan Rona Y rcal, Gaziantep Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Aslan ve ziyaretçilerin kat l m yla törenle aç ld. Fuar, Nisan tarihlerinde ziyaret edildi. KOB 'ler merkezi ve optimal bir tedarik sistemi ile üretim girdileri ve ham maddelerini daha ucuza alabilirler ve bu avantaj kâr marjlar n art rmada kullanabilirler. KOB 'ler mühendislik hizmetini bünyelerine daha fazla sindirip en az bir mühendis istihdam edebilirler ve kalifiye iflgücü kullan p verimliliklerini artt r rlar. Ortak AR-GE ve inovasyon alt yap s kurduklar taktirde tasar m ve özgün ürün yapmak ve daha fazla rekabet gücüne sahip olmak ayr cal n kazanabilirler. KO- B desteklerinden rasyonel bir biçimde yararlanarak katma de eri yüksek ürünler üretebilirler. Yönetim ve organizasyon yap lar n de ifltirmek üzere ortak dan flmanl k havuzlar ndan yararlanabilirler. Böylece geleneksel yap dan ça dafl bir yap ya geçmeleri mümkün görünmektedir. Kredi olanaklar n n art r lmas nda makro düzeyde giriflimde bulunmalar, ba l olduklar örgütler kanal yla mümkün olabilecektir. Böylece bankalar ve finansman kurulufllar n zorlayabilirler. KOB 'lerin gerçek anlamda üretici olmalar ve sanayi yat r mlar na yönelik rasyonel kaynaklar kullanmalar, ulusal ç karlara yönelik bir sanayileflme politikas ile mümkün görünmektedir. KOB F'in 7. Dura Gaziantep'ti! Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Yönetim Kurulu Baflkan Rifat Hisarc kl o lu yapt konuflmada, KOB 'lerin devletin sundu u kredi imkan ndan yararlanmad n belirterek flunlar söyledi: 'Devlet para veriyor, alm yorsunuz. Bir ifladam için bundan garip bir durum olmaz. Fuar gezersen, 1 milyar YTL'yi al rs n. Fuar gezip bilgiyi almazsan, (nas l destek olursun baflkan) diye beni ziyaret etme. Oda ve borsa baflkanlar m arama. Burada; para istiyorsan var, bilgi istiyorsan var, sorunun çözümüyle ilgili cevap burada. Küresel ekonomide s n r kalmad. Art k (KOB küçüktür, güzeldir) düflüncesinden kurtulmam z gerekiyor. KOB 'ler yar n n büyük flirketlerinin ilk ad m d r'' TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Gaziantep'in 2 milyar dolar civar ndaki ihracat ile ve Orta Do u Havzas n n üretim merkezi olmas dolay s yla Türkiye için vazgeçilmez öneme sahip oldu unu vurgulad. 100 milyar dolar ihracat hedefinde KO- B 'ler önemli Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu NETS S Tüm Türkiye'de Kobi Bilgi ve E itim Fuarlar (KO- B F), yeni giriflimcilere yard mc olmak, mevcut iflletmelerin vizyonunu geniflletmek, üretim, d fl ticaret, markalaflma, belgelendirme, finansman, pazarlama, fuarlar, iç ve d fl yat r m olanaklar gibi konularda bilgi gereksinimlerini karfl lamak amac yla KO- B 'leri ve ilgili tüm taraflar bir araya getiriyor. KOB 'lerin arad klar tüm sorular na yan t bulabildikleri bir zemin yaratan fuarlarda, NETS S Yaz l m da KOB 'lere yönelik biliflim çözümleriyle yer al yor. Türkiye'deki 13 ilde KOB 'lerle buluflan NETS S Yaz l m Uzmanlar, kurulan KOB 'lerle Bulufluyor stantlarda KOB 'lerin, biliflim yat r mlar ve Kurumsal Kaynak Planlamas (ERP) hakk ndaki tüm sorular n yan tl yor. D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) cra Kurulu Baflkan Rona Y rcal konuflmas nda, Türkiye'nin 2007 y l nda 100 milyar dolar ihracat hedefini gerçeklefltirilmesinde KOB 'lere önemli görevler düfltü ünü söyledi. Rona Y rcal, Türk ifl aleminin dünyaya entegre olmas misyonunu üstlenen DE K'te Gaziantepli firmalar daha da fazla görmek istediklerini vurgulayarak flunlar kaydetti: ''Özelikle Türk-Irak, Türk-Suriye ifl konseylerimizde Gaziantepli kurulufllar yeterince görememek bizi üzüyor. Bunu teflvik etmek için DE K tarihinde ilk kez bir kolayl k sa l yoruz. Önümüzdeki bir ayl k süre içinde Gaziantepli firmalar için üyelik aidat m z yar yar ya azalt yoruz. DE K'in KOB 'lerin sorunlar n n çözümünde önemli katk lar olaca n dile getiren Y rcal, firmalar n rekabet güçlerini art rmalar için katma de eri yüksek ürün üretmelerini, markaya yönelmelerini istedi. KOB 'ler yükselen de er olmal Gaziantep Sanayi Odas Yönetim Kurulu NETS S, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i'nin, 2007 y l boyunca KOB 'leri Türkiye'nin çeflitli illerinde, bilgi ve hizmet üreten çözüm ortaklar yla buluflturmak amac yla düzenledi i KOB Bilgi ve E itim Fuarlar 'nda KOBi'lerle bulufluyor y l nda öncelikli hedeflerinin e-ifl kapsam nda düflünülebilecek her çeflit uygulaman n KOB ler taraf ndan kolayl kla kullan labilmesini sa lamak oldu unu kaydeden NETS S Genel Müdür Yard mc s Tarkan Çak r, KO- B F fuarlar, özellikle Anadolu'da, bölgeye yapm fl oldu umuz yat r mlar ziyaretçilere ve ifl ortaklar m za aktarma f rsat sunuyor dedi. Çak r flöyle devam etti: Bugün Netsis'in 10 kullan c dan bafllay p, binlerce kullan c ya ulaflan ölçeklerde farkl projeleri var. Netsis ürün ailesi içerisindeki Fusion çözümümüz, tamamen KOB 'lerin kullan m n göz önünde bulundurarak gelifltirildi. ERP düzeyindeki bu kapsaml ve ekonomik ürün ile KOB 'lere finans ve muhasebe uygulamalar na ek olarak ayr nt l üretim planlamas, siparifl, faturalama ve yükleme da t m ifllemleri h zl ve hatas z olmas, GPRS, el terminali uygulamalar n n avantaj ve deste- inin uygulanmas gibi birçok konuda yard mc oluyoruz. NETS S olarak KOB lerin, ifl süreçlerini elektronik ortama aktarma ile ilgili gereksinimlerine en uygun çözümleri sunmak için çal fl yoruz. KOB lerin bilinçlendirilmesine önem veriyoruz. Sistemlerimizin ne gibi yararlar getirece ini anlat yoruz. KOB - leri bilinçlendirerek, yap lacak ifllerimizden iflletmeleri haberdar ederek daha güvenli ve rahat ifl ortamlar n n oluflmas n sa layabiliyoruz. Bu noktada fuarlar bizim için çok önemli y l boyunca düzenlenen KOB F fuarlar nda KOB ler ile biraraya gelerek mevcut ve potansiyel müflterilerimize, ifl ortaklar m za birinci a zdan Netsis'in yeni ürün ve çözümlerini tan tma imkan bulaca z. Geride b rakt m z Adana ve Ankara fuarlar n n bu kapsamda bizler için son derece yaral oldu unu söyleyebilirim. KOB F Fuarlar Ankara ve Adana ayaklar ndan sonra; 9-10 Mart zmir, Mart Bursa, 6-7 Nisan stanbul, Nisan Gaziantep, Nisan Kayseri, 8-9 Haziran Malatya, Haziran Konya, 6-7 Eylül Çorum, Eylül Eskiflehir, Ekim Denizli ve Kas m Adapazar ile sürecek. Baflkan Nejat Koçer de KOB 'lerin Türkiye'de yükselen de er olmas n istediklerini bu nedenle KOB F fuarlar n düzenlediklerini, fuarlar sayesinde bilgi eksikli inin giderilece ini vurgulad. KOB 'lerden proje üretmelerini isteyen Koçer flunlar kaydetti: TÜB TAK' n KOB 'lere proje baz nda verece i çok büyük destekler var. KOB 'ler desteklerden AR- GE'de, ürün gelifltirmede, inovasyonda, markalaflmada daha fazla pay alabilmeli. KOB 'lerimizi gelifltirecek bu unsurlar flehrimize tafl - yabilmeliyiz. Fuar bunun için çok önemli.'' Gaziantep Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Aslan da, KOB 'lerin sorunlar n n bafl nda finansman eksikli i oldu unu vurgulayarak, finansmana eriflimde büyük zorluklar yafland n, KO- B 'lerin finans kaynaklar na erifliminin kolaylaflt r lmas gerekti ini ifade etti.

12 12 Haber Dünya Denizcilik Sektörüne Türkler Yön Veriyor Türk gemi infla sanayi h zl bir büyüme içine girdi. 45 flirketin faaliyet gösterdi i sektör yeni tersane alanlar ile hareketlilik kazanmaya bafllad. 2002'de 32 olan tersane say s, 2007 y l nda 62'ye ç kt. 2009'da Türkiye'deki tersane say s n n 123'e ç kmas hedefleniyor. Türk Denizcilik sektörü alt n ça n yafl yor. Yeni gemi infla faaliyetleri ile 1,5 milyar dolar, bak m onar m faaliyetleri ile 1 milyar dolar, toplamda 2,5 milyar dolar döviz girdisi sa lan yor. Do rudan 25 bin kifliye istihdam sa layan sektör, dolayl olarak 100 bin kifliye de ifl imkan yarat yor. Türkiye, gemi inflaat nda 2003 y l nda dünya 22.'siyken, flu anda 14. s rada. Y lda ton çelik ifllerken bu rakam günümüzde 500 bin tona yükselmifl durumda. Karadeniz'de Hopa'dan bafllay p, 8 bin 400 kilometrelik sahil fleridi boyunca faaliyete geçen, haz rl klar devam eden tersaneler tamamen devreye girdi- inde Türkiye gemi inflaat nda 6 milyon dwt üretim kapasitesine ulaflacak. Bu kapasiteyle de dünyada üçüncü büyük gemi infla ülkesi haline gelecek. Tersanelerimizin üç y l boyunca sipariflleri dolu. Clarkson Research Services'in 2005'te yapt araflt rmaya göre yurtd fl ndan en çok siparifl alan ülkeler aras nda ilk 4 s rada Asya ülkeleri yer al yor. Buna göre, Japonya 52 milyar dolar, Kore milyar dolar, Tayvan 3.2 milyar dolar, di er Asya ülkeleri ise 10.5 milyar dolarl k yurtd fl gemi siparifli al rken, sadece Asya ülkelerinin toplam sipariflleri milyar dolara ulaflt. Türkiye'nin yurtd fl ndan ald - toplam siparifllerin rakamsal boyutu ise 3.1 milyar dolara ulaflt. Türk gemi infla sanayi 2003 y l nda h zl bir büyüme içine girdi. 45 flirketin faaliyet gösterdi i sektör yeni tersane alanlar ile hareketlilik kazanmaya bafllad. 2002'de 32 olan tersane say - s, 2007 y l nda 62'ye ç kt. Tuzla'da 48, Ere li'de 6, skenderun'da 1, Trabzon'da 5, Ordu ve Gelibolu'da birer tersane bulunuyor. 2002'den bu yana tersane say s nda yüzde 62'lik art fl yaflan rken, infla halindeki tersaneler bitince bu rakam n yüzde 227'ye ulaflmas bekleniyor. 2009'da Türkiye'deki tersane say s n n 123'e ç kmas hedefleniyor. Fuara 30 ülkeden 467 uluslararas firma kat l yor Türk ticaret filosunun, tersanelerin, yerli üreticiler ile tedarikçi ve temsilci firmalar n pazardaki gücünü, uluslararas bir platformda dünya denizcileri ile buluflturacak olan Exposhipping Europort Eurasia, Nisan tarihleri aras nda stanbul Fuar Merkezi'nin salonlar nda düzenlenecek. Deniz Ticaret Odas ad na NTSR Fuarc l k ve AHOY Rotterdam ortakl ile düzenlenecek olan 9. Exposhipping Europort Eurasia Uluslararas Denizcilik Fuar ; tarihinde ilk kez 7 bin m_ alanda, 30 ülkeden 467 uluslararas firman n kat l - m yla kap lar n aç yor. Türkiye'de geçmiflte düzenlenen denizcilik fuarlar na oranla 5 kat büyüyen fuara Hollanda'dan 15 firma, Kore'den 6 firma milli kat l m düzenlerken, Hollanda'dan 41, Norveç'ten 30, Almanya'dan 25, Birleflik Kraliyet'ten 17, Danimarka'dan 15, sveç'ten 15, Kore'den 12, talya'dan 11, Finlandiya'dan 7, Fransa'dan 6, spanya'dan 6, ABD'den 5 di er ülkelerden toplam 43 sektör lideri firma yer kat l - yor. KOB Bilgi ve E itim Fuarlar 'n n Sekizincisi Kayseri'de Gerçeklefltirildi KOB Bilgi ve E itim Fuarlar 'n n sekizincisi Kayseri Valisi Osman Günefl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Kayseri Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan H. Ali Kilci, Türkiye Halk Bankas A.fi. Denetim Kurulu Üyesi Yusuf Da can, Türk Patent Enstitüsü Baflkan Doç. Dr. Yusuf Balc ve ziyaretçilerin kat l m yla törenle aç ld. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçeklefltirilen fuar, Nisan tarihlerinde ziyaret edildi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Türkiye'nin 83 y l önce çivi dahi üretemeyen bir ülke konumundan 100 milyar dolarl k ihracat yapan bir ülke haline geldi ini, bunun da demokrasi ve cumhuriyet sayesinde gerçekleflti ini ifade ederek KO- B 'lerin KOB 'likten ç k p büyük flirketler haline gelmesi gerekti ini vurgulad. Hisarc kl o lu, 2001 krizinin ard ndan devletin KOB 'lere verdi i deste in ancak yüzde 40' n kullanabildi ini, devletin KOB 'lere 2007 y l içinde 1 milyar YTL destek verdi ini verilen desteklerin yeniden Hazine'ye dönmemesi için fuar düzenleme karar ald klar n belirtti. Hisarc kl o lu flunlar söyledi: Fuara ilgi çekmek için bir slogan arad k. Bakt k, 2007 bütçesinde devletin KOB 'lere ay rd rakam 1 milyar YTL. Bu paran n yüzde 60' n n yeniden hazineye dönmesini önlemek için fuar n slogan n, '1 Milyar YTL Seni Bekliyor' diye belirledik. Paray görünce millet geldi. 7 fuar açt k, 30 binin üzerinde ziyaretçi oldu. Bugün 8. fuar açt k, bunu 20'ye tamamlayaca z.'' Hisarc kl o lu, Kredi Garanti Fonu, KOB Giriflim Sermayesi Yat r m Ortakl gibi kurumlarla büyümek geliflmek isteyen iflletmelere TOBB olarak destek verdiklerini, Anadolu Yaklafl m 'n n yasallaflmas ile birlikte KOB 'lere yeni olanaklar sa land n vurgulad. Kayseri Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, devletin son dönemlerde KOB 'lere 50'ye yak n destek verdi ini, Türkiye'nin ekonomik s çramay KOB 'lerle gerçeklefltirece ini kaydetti. Kayseri Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan H. Ali Kilci, fuarlar n KOB 'lere cansuyu olaca n, KOB 'lere yönelik en Kayseri Valisi Osman Günefl aç l flta yapt de erlendirmede KOB F fuar n n önemli oldu unu belirterek flunlar söyledi. KOB 'lerin karfl karfl ya oldu u sorunlar belli. Bunlar n bafl nda da bilgi eksikli i geliyor. Fuar taraflar bir araya getirmek suretiyle bu eksikli i giderecektir. KOB 'ler bu fuardan mutlaka yararlanmal lar mükemmel çal flma oldu unu vurgulad. Fuarlar n de erini KOB 'lerin bilmesi gerekti ini belirterek fuarlar sayesinde KO- B 'lerin önünün aç laca n kaydetti. Türkiye Halk Bankas A.fi. Denetim Kurulu Üyesi Yusuf Da can, Türkiye Halk Bankas 'n n 69 y ld r KOB 'lere ve Türkiye ekonomisine hizmet verdi ini, KOB fuarlar sayesinde hizmeti KOB 'lerin aya na getirdiklerini kaydetti. Üretim, proje, d fl ticaret, marka konusunda KO- B 'leri ayd nlatacaklar n vurgulayan Da can, Halk Bankas 'n n Türkiye'nin ilk ve tek KOB bankas oldu unu söyledi. Türk Patent Enstitüsü Baflkan Doç. Dr. Yusuf Balc, marka ve patentin önemine iflaret etti i konuflmas nda Kayseri'nin büyük bir potansiyeli oldu unu vurgulad.

13 Haber 13 Otomotiv ve Kal p Sektör Günü: Yeni Teknolojiler, Yeni Perspektifler Avrupa Birli i 1995 y l nda üye ve aday ülkeler aras ndaki teknolojik iflbirli ini art rmak, teknoloji üretimini ve kullan m n teflvik etmek, üretilen teknolojiyi ihtiyac olan ama üretemeyen di er üye ülkelere tan tmak ve o ülkenin kullan m na sunmak amac ile Yenilik Aktar m Merkezi'ni (Innovation Relay Centre- IRC) oluflturmufltur. Bugün itibari ile 33 ülkede 71 merkezi olan bu a dünyan n en büyük teknoloji Transfer A 'd r. IRC Merkezlerinin amac, bulundu u ülkedeki sanayicilerin ihtiyaç duydu u yeni teknolojileri IRC A yard m ile bularak yerli firmalar n teknolojiye ulafl m - n sa lamak ve ülke içerisinde üretilen yeni teknoloji ve teknolojik içerikli ürünleri di er ülke iflletmelerine tan tarak firmalar ve ülkeler aras nda teknolojik birlikteli i sa lamakt r. Dolay s ile yerli firmalar yeni teknolojileri kullanmaya teflvik ederek gerek firma gerekse ülke sanayisinin rekabet gücünü art rmak bu merkezlerin uzun vadeli hedefleri aras nda say lmaktad r. Bu amaçla Ege Bölgesi'nde, EGE Üniversitesi EB LTEM'de hizmet veren IRC EGE ofisi 2004 y l itibariyle faaliyete geçmifltir. IRC-EGE; zmir, Manisa, Mu la, Bal kesir, Denizli, Antalya, Mersin, Burdur, Isparta, Ayd n, Uflak, Afyon, Kütahya ve Çanakkale illerini kapsayan Bat Anadolu bölgesine hizmet vermekle beraber sanayicilerin ihtiyaç duymas halinde tüm ülke kapsam nda faaliyetler sürdürülmektedir. IRC EGE, geçti imiz süre zarf nda firmalar n teknolojik altyap s n güçlendirerek mikro anlamda firmalar n teknik olarak büyümesi, makro anlamda ise ulusal rekabet gücünün artt r lmas amac ile çeflitli faaliyetler düzenlemektedir. Ülke sath nda KOB 'lerimiz için etkin hizmetler vermeyi hedefleyen IRC EGE, ilk olarak bir uzman eflli inde firmalar ziyaret ederek firmalar n teknolojik düzeyini belirlemekte ve ortaya ç kan mevcut teknolojik düzeye göre firmaya yeni teknolojiler önermektedir. Önerilen teknoloji yurt içinde mevcut de il ise IRC-A yard m ile aranmakta ve belirlenen yeni teknolojiler firmaya sunulmaktad r. Buna paralel olarak teknolojik de erlendirme sonucunda firman n yeni bir teknoloji üretti i sonucu ç karsa bu teknoloji, IRC A arac ile 33 ülkede tan t lmaktad r. IRC EGE, yerli firmalar yabanc firmalar ile tan flt rarak teknolojik birlikteli in yan nda ticari birlikteli in yap lmas n da bir yan amaç olarak hedeflemektedir. IRC'ler bunun yan s ra düzenledi i sempozyum, seminer gibi etkinlikler ile Ar-Ge'nin önemini anlatmakta ve teknolojinin nas l güncellenece i konular nda firmalar m za yol göstermektedir. IRC EGE bünyesinde geçti imiz günlerde bu amaçlara yönelik sanayicilerimizi biliçlendirmek ve bölgemizin rekabet gücünü artt rmak amaçl Otomotiv ve Kal p Sektör Günü: Yeni Teknolojiler, Yeni Perspektifler konulu toplant düzenlemifltir. 15 Ocak 2007 tarihinde, Ege Üniversitesi, EB LTEM, toplant salonunda, düzenlenen bu toplant da öncelikli amaç, ülkemiz için önemli ve aktif alanlardan biri olan Otomotiv&Yan Sanayileri ve Kal pç l k sektöründe yeni aç l mlar sa lamak ve Üniversite-Sanayi iflbirli- ine uygun zemin haz rlamakt r. Genifl kat l m sa lanan toplant n n aç l fl konuflmas n gerçeklefltiren EB LTEM müdürü ve IRC EGE koordinatörü Sn. Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, bir sunum eflli inde sanayicilere IRC A ve IRC EGE hakk nda genel bilgiler vermifltir. Toplant n n devam nda EB LTEM Müdür yard mc s Prof. Dr. Cengiz Akdeniz ARGE Destekler hakk nda genel bilgi vermifl ve Teydeb, TTGV ve SANTEZ programlar yla ilgili sanayicilerimizi bilgilendirmifltir. ESBAfi'tan Serap Sönmez Gündem, yapt sunumda kümelenme'nin ne oldu unu ve kümeleme faaliyetlerinin otomotiv yan sanayi sektörüne getirebilece i faydalar anlatm flt r. Sektörün Ar-Ge kapasitesinin artt r lmas na yönelik Prof. Dr. Ahmet Öztarhan' n gerçeklefltirmifl oldu u Nanoteknolojiler: Otomotiv ve Kal pç l k Sektöründe Uygulamalar konulu sunumun ard ndan sanayicilerimizin sorular al nm fl ve toplant verilen kokteylle sonlanm flt r. Destek Patent'e Bursa'l fl Adamlar ndan Anlaml Ödül Kemal Yamankaradeniz "BUS AD Meslek Ödülü'nün Sahibi Oldu Destek Patent Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Yamankaradeniz, "Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i (BU- S AD) Meslek Ödülü'ne lay k görüldü. Ödülünü 6 Nisan Cuma akflam Almira Otel'de düzenlenen törende alan Yamankaradeniz'in, mesleki çal flmalar ve baflar lar, mütevaz kiflili i, meslek ahlak ilkelerine ba l l, bölgemiz ve ülkemizin ayd nlanmas na olan katk lar sebebi ile ödüle lay k görüldü ü belirtildi. 20 y l aflk n süredir Türkiye'de s - nai haklar bilincinin yayg nlaflmas na yönelik çal flmalar yürüten Karadeniz'in yönetim kurulu baflkanl ve genel müdürlü ünü yürüttü ü Destek Patent, Türkiye'de sektör lideri konumunda bulunuyor. Bursa Sanayiciler ve fladamlar Derne i (BUS AD)' n verdi i "BUS AD Do an Ersöz Ödülleri' 6 Nisan Cuma günü Almira Otel'de düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Bölge ve ülke ekonomisine yapt klar katk lardan ötürü gecede ödül alan isimler aras nda BUS AD Meslek Ödülü'ne lay k görülen Destek Patent Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Yamankaradeniz de yer ald. BUS AD'dan yap lan aç klamada, "Mesleki çal flmalar ve baflar lar, mütevaz kiflili i, meslek ahlak ilkelerine ba l l, bölgemiz ve ülkemizin ayd nlanmas na olan katk lar sebebi ile say n Kemal Yamankaradeniz, yönetim kurulumuz taraf ndan 2006 y l BUS AD Meslek Ödülü'ne lay k bulunmufltur,' denildi. Kemal Yamankaradeniz Türkiye'de s nai haklar bilincinin yayg nlaflmas için 20 y l aflk n bir süredir çal flmalar yürütüyor y l nda Samsun'da dünyaya gelen Yamankaradeniz, 1978 y l nda Uluda Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1983 y l nda, Türkiye genelinde 6 bürosu ve 200'ü aflk n personeli ile alan nda Türkiye'nin lider kuruluflu Destek Patent'i kurdu. Ayn zamanda Türkiye'de sektörün ilk ISO 9000 belgeli patent vekillik flirketi olan Destek Patent, ülkemizdeki liderli ini önümüzdeki y llarda da sürdürürken baflta Türk cumhuriyetleri, Ortado u, Avrupa ve Amerika Birleflik Devletleri'nde de açaca ofislerle küresel bir flirket olmay hedefliyor. Halen Destek Patent A.fi.'nin Yönetim Kurulu Baflkanl - ve Genel Müdürlü ü görevlerini yürüten Yamankaradeniz, ifl dünyas n n ve toplumun genifl kesimlerinin s nai haklar alan nda bilgilendirilmesi amac yla her y l çok say da seminer ve toplant düzenliyor. Kemal Yamankaradeniz, Avrupa Patent Vekilleri Birli i (EPI), ABD Marka Vekilleri Birli i (INTA) ve Avrupa Fikri Mülkiyet Birli i'nin (AIPPI) aktif üyeleri aras nda yer al - yor. Kurucusu oldu u Uluslararas Patent Birli i'nin (UPB) Konsey Baflkanl 'na getirilen ve ülkemizdeki Patent Marka Vekilleri Derne i'nin de üyesi olan Yamankaradeniz, UPB taraf ndan bafllat lan Patent Seferberli i projesini de yürütüyor.

14 14 Haber stanbul Ticaret Odas 'n n Schengen Vizesi'yle ilgili çal flmalar ilk sonucunu verdi: TO Üyeleri 'uzun süreli' ve 'çok giriflli' Schengen Vizesi Alabilecek TO Baflkan Murat Yalç ntafl, 28 fiubat'ta AB Dönem Baflkan olan Almanya'n n baflkanl nda Schengen üyesi ülkelerin konsoloslar ve vize bölümü yetkililerinin kat l m ile stanbul Ticaret Odas 'nda bir görüflme yapt. fladamlar n n yurtd fl na ç k flta büyük zorluk yaflad klar vize sorunlar n n çözümüne yönelik stanbul Ticaret Odas ( TO) taraf ndan yürütülen çal flmalarda önemli bir geliflme kaydedildi. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, 28 fiubat'ta AB Dönem Baflkan olan Almanya'n n baflkanl nda Schengen üyesi ülkelerin konsoloslar ve vize bölümü yetkililerinin kat l m ile stanbul Ticaret Odas 'nda yapt görüflmede, vize konusunda yeni bir noktaya ulafl ld n aç klad. Yalç ntafl, Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bundan böyle belli kriterleri sa layan flirket sahibi ve orta konumundaki üyelerimiz uzun süreli ve çok giriflli Schengen Vizesi'ni, çok daha az formaliteyle ve daha k sa sürede stanbul Ticaret Odas arac l ile alabilmeleri konusunda prensip anlaflmas na var ld dedi. TO heyetinin görüflmesine Almanya Baflkonsolosu Matthias von Kummer ve Belçika Baflkonsolosu Hans Timbremont da kat ld. Konuyla ilgili genifl aç klaman n detaylar belirlendikten daha sonra yap laca n kaydeden Yalç ntafl, Üyelerimizin en çok s k nt çektikleri konulardan biri olan vize konusunda bu sonuca ulafl lmas çok önemli bir geliflmedir. Biz TO olarak ciddi bir çal flma sonucunda bu aflamaya gelebilmifl olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz diye konufltu. TO'nun ifladamlar na ilk etapta vize prosedürlerinin kolaylaflt r lmas ve uzun süreli vize verilmesini savundu unu hat rlatan Yalç ntafl, Elbette as l arzu etti imiz ve olmas gereken bu sorunun hukuki çerçevede çözülmesi ve vizenin kald r lmas d r. Ancak bunun k sa sürede halledebilecek bir konu oldu unu düflünmek çok gerçekçi olmayacakt r dedi. stanbul Ticaret Odas, üyelerinin vize s k nt lar n en az ndan bir ölçüde azaltabilmek amac yla, Avrupa Birli i ülkelerinde uzun bir süredir lobi faaliyeti yürütüyor. Murat Yalç ntafl baflkanl nda Brüksel'de Avrupa Parlamenterleri ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüflmeler yapan TO heyetinin çabalar etkili olmufl ve Schengen ülkeleri, konuyu görüflmek üzere kendi aralar nda AB Dönem Baflkan Almanya'n n Baflkonsolosu Matthias von Kummer'i temsilci olarak seçmifllerdi. Halkbank'tan stanbul Ticaret Odas 'na Destek Halk Bankas, Türkiye çap nda bafllad Ticaret ve Sanayi Odalar na yönelik destek program kapsam nda stanbul Ticaret Odas ile imzalad protokol çerçevesinde, Ticaret Odas üyelerine uygun koflullarda kredi deste- i veriyor. Halk Bankas, Türkiye çap nda bafllatt Sanayi ve Ticaret Odalar na yönelik kredi deste ine stanbul Ticaret Odas ile imzalad protokolle devam ediyor. stanbul Ticaret Odas 'nda yap lan imza törenine Halk Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n ve stanbul Ticaret Odas Baflkan Murat Yalç ntafl ve oda üyeleri kat ld. mza töreninde konuflan Halk Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n, Halkbank ve stanbul Ticaret Odas aras nda imzalanan protokolün ifl alan n büyütmek isteyen KOB 'lere yeni bir f rsat sundu unu belirterek, Bu projemizi di er illerde de hayata geçirmeye devam edece- iz. Giriflimci KOB 'lerimize Sanayi ve Ticaret Odalar ile iflbirli i yaparak her türlü kolayl sa layaca z. Halk Bankas 68 y ld r oldu u gibi Türkiye'nin KOB Bankas olma misyonunu bugün de ayn güçle sürdürüyor dedi. Hüseyin Ayd n, Türkiye çap nda bugüne kadar toplam 216 protokole imza att klar n ve bu protokol çerçevesinde, ülkenin dört bir yan ndaki Sanayi ve Ticaret Odalar üyelerine toplam YTL'ye yak n kredi kulland rd klar n sözlerine ekledi. Protokol çerçevesinde stanbul Ticaret Odas üyeleri, 250 bin YTL'lik Nakit ya da Gayrinakit Kredi ; özel sektörde KOB tan m nda yer alan sanayi ve tar ma dayal sanayi iflletmeleri ile KO- B tan m d fl ndaki sanayi, tar ma dayal sanayi, turizm, e itim, sa l k ve bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalara, özel faiz oranlar uygulanarak Finansal Destek Kredisi kulland r lacak. Finansal Destek Kredisinin alt limiti tüm firmalar için YTL üst limiti YTL, KOB tan m d - fl nda kalan firmalar için de YTL olarak belirlendi. Kredilerden yararlanacak olan Oda üyesi firmalar vergi, SSK, Ba -Kur, telefon ve di er ödemelerini Halk Bankas arac l yla gerçeklefltirebilecek. Halkbank, kredi kullanan her yeni müflteriye çek karnesi ve kredi kart verecek. Sanayicilere Parsel Tahsisi Süresi 3 Y l Uzat ld Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, 54 ilde bulunan organize sanayi bölgelerindeki parsellerin, yat r m ve bedelsiz istihdam koflullar n n yerine getirilmesi durumunda sanayicilere verilmesine yönelik süreyi 3 y l uzatt klar n aç klad. Sanayicilere bedelsiz parsel tahsisi 2010 y l na kadar uzat ld. Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, teflvik yasas n n uzat lmas yla ilgili yapt aç klamada, bakanl k olarak sanayicilere olan deste in sürece ini bildirdi. Coflkun, Yat r mlar n ve stihdam n Teflviki ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun kapsam nda yer alan 54 ilde bulunan organize sanayi bölgelerindeki parsellerin, yasada öngörülen yat r m ve istihdam flartlar n n yerine getirilmesi halinde bedelsiz olarak kat l mc lara verilmesine yönelik sürenin üç y l uzat ld n aç klad. Bakan Coflkun, flunlar söyledi: "2010 y l na kadar uzat lmas n sa lad m z ve 54 ilimizde yer alan organize sanayi bölgelerindeki parsellerin sanayicilerimize tahsis edilmesi ile sanayicimizin önündeki engeller kald r lm flt r. Yat r m yapm fl veya yapmay düflünen sanayicilerimize olan destek devam edecek. Yat r m, üretim, istihdam ve ihracat seferberli imiz 2007'de bütün h z yla devam ediyor."

15 GAYR SAF M LL HASILA (Sabit Fiyatlarla-Bin YTL.) GEL fime HIZI (%) SEKTÖR Üç Ay 3.Üç Ay 4.Üç Ay 1.Üç Ay 2.Üç Ay 3.Üç Ay TOP. (9 AY) YILLIK TOP. (9 AY) TARIM 2.581, , , , , , ,2 5,6-1,2 SANAY , , , , , , ,4 6,5 7,3 NfiAAT 1.482, , , , , , ,6 21,5 20,1 T CARET 8.546, , , , , , ,2 7,4 5,9 ULAfiTIRMA 4.646, , , , , , ,1 8,8 3,0 MAL MÜESSESELER 561,3 602,3 581,7 599,7 558,4 611, ,6-0,2 0,7 THALAT VERG S 2.513, , , , , , ,3 12,2 10,4 GSMH , , , , , , ,0 7,6 5,7 DIfi T CARET (M LYON $) DE fim ORANI % DE fim ORANI % / / / /2006 Yıllık Yıllık Ocak Yılık Ocak Yıllık Yıllık Ocak Yıllık Ocak HRACAT HALAT Genel , , ,4 16,1 26,5 Genel , , ,7 17,6 18,3 Tarım ve Orman 3.328, ,9 315,4 3,8 34,9 Tarım ve Orman 2.801, ,2 286,9 2,7 41,3 Balıkçılık 139,5 130,2 27,2-6,6 254,1 Balıkçılık 24,2 32,5 2,0 34,0 84,7 Madencilik 810, ,8 99,8 41,4 84,0 Madencilik , , ,1 34,6 32,0 malat , , ,9 16,3 24,7 malat , , ,6 14,9 11,1 Di er 384,4 535,2 50,0 39,2 99,6 Di er 3.419, , ,5 128,1 DIfi T CARET AÇI I , , ,3 20,2 4,3 HRACATIN THALATI KARfiILAMA ORANI (%) 62,9 62,1 67,4 ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DIfi T CARET HRACAT THALAT Y ll k Ocak Y ll k Ocak GENEL TOPLAM , , , ,7 A-AVRUPA B RL ÜLKELER , , , ,8 B-TÜRK YE SERBEST BÖLGELER 2.966,9 197,7 937,0 73,7 C-D ER ÜLKELER , , , ,3 SEÇ LM fi ÜLKE GRUPLARI 1- OECD Ülkeleri , , , ,7 2- EFTA Ülkeleri 1.169,1 350, ,1 58,9 3- Karadeniz Ekonomik flbirli i ,2 963, , ,8 4- Ekonomik fl Birli i Teflkilatı 3.334,0 248, ,9 754,0 5- Ba ımsız Devletler Toplulu u 6.990,8 537, , ,9 6- Türk Cumhuriyetleri 1.980, ,2 138,9 7- slam Konferansı Teflkilatı , , , ,0 TAM KAPAS TE LE ÇALIfiAMAMA NEDENLER % ÜRET M DE ER A IRLIKLI OLARAK fiubat fiubat TALEP YETERS ZL 62,6 67,6 ç Pazar 42,0 49,3 Dıfl Pazar 20,6 18,3 MAL SORUNLAR 3,2 3,8 HAMMADDE YETERS ZL 6,7 7,3 Yerli Mallar 4,4 4,8 thal Mallar 2,3 2,5 fiç SORUNLARI 1,7 1,9 ENERJ 0,9 1,0 D ER 24,9 18,5 MALAT SANAY E L K ANKET (D E) ORTALAMA KAPAS TE KULLANIMI (%) fiubat fiubat fiyeyer SAYISI A IRLIKLI Toplam 67,8 69,4 Devlet 62,9 64,9 Özel 68,0 69,4 ÜRET M DE ER A IRLIKLI Toplam 77,2 80,3 Devlet 83,0 88,9 Özel 76,3 78,9 PARASAL GÖSTERGELER DE fi M (%) TEDAVÜLDEK BANKNOT (Bin YTL) / /2006 Önceki Y la G. Y l Sonuna G. - Cari ,2-16,6 - Reel ,9-16,6 DE fi M (%) BRÜT REZERV (Milyon $) / /2006 CAR Toplam ,6 4,0 - Altın Mevcudu ,373 23,9 0,0 - Döviz Varlıkları ,4 4,2 REAL Toplam , ,3 3,7 - Altın Mevcudu ,3-0,3 - Döviz Varlıkları , ,1 3,8 DE fi M (%) KRED STOKU (Bin YTL ) / /2006 Yıl Sonuna G. Yıllık - CAR ,6 39,5 - REEL ,2 26,6 BÜTÇE DENGES (Milyon YTL) / /2006 Yıllık Yıllık Ocak-fiubat Yıllık Yıllık - Denge -9, , ,3 - Gelir ,8-3,1 - Gider ,1 24,3 KAMU KES M VERG GEL RLER (Gelirden Alınan-Milyon YTL ) /2006 (Tahsilat) Y ll k Ocak-fiubat Ocak-fiubat CARI Gelir Vergisi ,0 Kurumlar Vergisi ,2 REEL Gelir Vergisi ,0 Kurumlar Vergisi ,7 DIfi BORÇ STOKU (Milyon $) / /2005 Aralık Aralık Aralık Eylül Yıllık Yıl Sonuna G. - De er ,1 16,3 Ç BORÇ STOKU (Milyon YTL) / /2006 Aralık Aralık Aralık Ocak Yıllık Yıl Sonuna G. - De er ,7 2,3 TO ENFLASYON ORANLARI STANBUL ÜCRETL LER GEÇ NME NDEKS TOPTAN EfiYA F YAT NDEKS 1995 = = MART fiubat MART MART fiubat MART B R ÖNCEK AYA GÖRE DEG fi M % 0,14 0,19 1,52 0,17-0,11 1,40 B R ÖNCEK YIL SONUNA GÖRE DEG fi M % 0,31-0,63 0,88 0,70 0,35 1,75 B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE DEG fi M % 10,70 9,16 10,67 4,98 10,15 11,50 12 AYLIK ORTALAMA % 9,70 10,55 10,55 5,23 8,71 9,25

16

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı