T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1977 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Kasım 1977 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C c. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neştriyat Neşriyat ve Müdevvenat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Kasım 1977 PAZARTESİ Sayı : MÜKERRER YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14289 Bakanlar Kurulu Kararları Yüksek Planlama Kurulunun 16/11/1977 tarihli toplantısında önerilen ve Bakanlar Kurulunca düzeltilen ilişik «Uzun Dönemli Kalkınmanın ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri ve Stratejisi» nin kabulü; 30/9/1960 tarih ve 91 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 16/11/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN A. TÜRKEŞ Devlet Bakam S. ÖZTÜRK Adalet S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU E. CEYHUN N. CEVHERİ Millî Savunma İçişleri Dışişleri V. Maliye T. KAPANLI Prof. K. ÖZAL S. ÖZTÜRK C. BİLGEHAN Millî Eğitim N. MENTEŞE Bayındırlık S KILIÇ Ticaret Dr. A O. GÜNER Sağ. ve Sos Yar. C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Gıda-Tar ve Hay. Bak. V. Ulaştırma Çalışma G. SAZAK M R. KUTAN DOÇ. Dr. Y. ERCENEKON Dr. I F CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. En. ve Tabiî Kay. Turizm ve Tan. İmar ve İskân O. ASİLTÜRK K. İNAN I C. EGE M. R. KUTAN Köyişileri ve Koop. Orman Gençlik ve Spor T. YÜCEL S. SAVCI A. Ş. EREK Kültür Sosyal Güvenlik A. AK YOL I. ERTEM Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 399

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 1977 Sayı: UZUN DÖNEMLİ KALKINMANIN VE DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNININ TEMEL HEDEFLERİ VE STRATEJİSİ BİRİNCİ BÖLÜM Giriş I. Planlı kalkınmanın genel amaçları: 1.1 Türk Milleti iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmeyi gaye edinmiştir. 1.2 Bu gayeye ulaşmada, Türk Milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafında toplayan, aziz ve büyük milletimizin Dünya Milletler camiasının şerefli bir üyesi olarak, milli birlik ruhu içinde daima yüceltilmesini amaç bilen Türk Milliyetçiliğini ilham kaynağı almak; Milletimizi tarih boyunca ayakta tutan milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı olarak ve bunlardan kuvvet alarak Türk Milletini çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak esastır. 1.3 Bu esası sağlamak bakımından, Milletin arzuları ve ana tercihleri istikametinde Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanacaktır. 1.4 Bu plan hürriyetçi parlamenter rejimimizin özüne uygun tarzda Demokratik Planlama kaidelerine uygun olarak hazırlanacaktır. 1.5 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması sırasında, toplum yararına uygun olarak : Adaletli, herkes için tam çalışma imkânı veren ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşama seviyesine ulaştıran bir İktisadi ve sosyal hayatı sağlamak, Ferdi teşebbüsün milli iktisadımızın gereklerine uygun olarak güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayıcı ortamı hazırlamak, Hürriyetçi demokratik rejimin gereklerine uygun olarak, toplum yararına yönelmiş ve kalkınma hamlesini hızlandırıcı şekilde düzenlenmiş yatırım hamlesini gerçekleştirmek, Ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi teminat altına almak, ana hedeflerdir. TEMEL İLKELER : 1.6 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında elde edilen tecrübelerin ışığı altında. Milletimizin sür'atle kalkınmış tikeler seviyesine erişmesi arzusunu gerçekleştirmek üzere, sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel dinamizmin gereklerine uygun şekilde hazırlanacaktır. 1.7 Kalkınmanın, hürriyetçi, demokratik, parlamenter rejimin gereklerine uygun olarak; yurttaşların insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşama seviyesine kavuşturulması, sosyal adalet ve sosyal güvenliğin bütün yurttaşlar için tam ve güvenli şekilde sağlanması, ferdi teşebbüsün güven içinde çalışması, Türk Milletinin milli, manevi, sosyal ve kültürel değerlerine bağlı kalınarak Anayasamızda teminat altına alınmış bulunan hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmadan gerçekleştirilmesi ana esastır. 1.8 Bu esasın ışığı altında Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, bir yandan fert başına düşen milli geliri hızlı ve devamlı olarak arttırma, diğer yandan çeşitli gelir grupları ve bölgeler arasında dengeli gelişmeyi sağlama hedef alınmıştır. 1.9 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, ikibin yılma kadar ulaşan 22 yıllık yeni bir perspektif gözetilerek hazırlanacaktır Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında verilmesine çalışılan ve kısmen başarı sağlanan hizmetlerin nüfus artışına ayak uydurması, işsiz- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 400

3 28 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 lik, dış ticaret açığı, fert başına düşen milli gelir düşüklüğü, yetersiz altyapı, eğitim ve sağlık, dağınık yerleşme, coğrafi ve çeşitli gelir grupları arasındaki dengesizlik, tasarruf açığı, sanayide yapısal bozukluk, yetersiz teknoloji, dışa bağlılık, kalkınmayı güçleştiren mevzuat ve vergi sisteminin ıslahı, kültürel ve manevi kalkınma ihtiyacının karşılanması hususlarına, değişen yurtiçi ve dünya şartları gözönünde tutularak dinamik bir şekilde çözüm getirilecektir Dördüncü Planda istihdam imkânlarının hızla arttırılması, kalkınma nimetlerinin sosyal adalet ilkelerine göre paylaştırılması, iktisadi ve kültürel kalkınmanın siyasî sahada istikrar içinde gerçekleştirilmesi amaç olarak kabul edilmiştir Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, dünya ekonomik konjonktürünün fevkalâde değişiklikler gösterdiği bir dönemde hazırlanmaktadır. İçinde yaşadığımız bu dönemde beklenmedik olayların, Planı anlamsız hale getirmesini ve hedeflerin den saptırmasını önleyici tedbirler geliştirilecektir Dünya şartları ve Türkiyenin jeopolitik durumu gözönünde tutularak, ülke ekonomisi ile savunma gayretleri arasında bir denge sağlancaktır. Ülkemizin bu alanda kendi kendine yeterli Milli Savunma Sanayimin kurulması ve savunma gücümüzün modernleştirilmesi Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmiştir. Milli sanayileşme çabalan ile Milli Savunma hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerinin yeterli ölçüde sağlanması hususu arasında bir bağ kurulması esastır Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ferdin manevî varlığının geliştirilmesi için gerekli şartların hazırlanmasında, kültürel ve manevî kalkınmaya özel bir önem verilecektir Türk Milletinin sahip olduğu tarih şuuru, milli ve manevî değerleri ve milli kültür hazinesi, kalkınma hamlesini hür ve demokratik bir düzen içinde ger çekleştireceğinin teminatıdır. Dördüncü Beş Yıllık Planın hazırlanmasında bu ruh hakim olacak ve esas alınacaktır Kalkınma Planı ve Yıllık Programların eksiksiz ve zamanında uygulanabilmesi, kamu idaresinin öngörülen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik ahenkli ve etkili görev ifa etmesine bağlıdır. Bu maksatla kamu idaresi kalkınmanın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenecektir Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde, plan disiplinini sağlayıcı kanuni tedbirler alınacak ve kalkınma hamlesini güçleştiren veya engelleyen mevzuat kaldırılacak, dinamik bir kalkınmayı karşılayacak biçimde yeniden tedvin edilecektir 1.18 Dördüncü Beş Yıllık Planın hızlı, dengeli, yaygın, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlaması için : i. Türk milletinin gelişme dinamizminden azami ölçüde istifade edilmesi, görev ve sorumlulukların paylaşılması şuuru geliştirilecektir. ii. Sanayi toplumunun getirdiği bazı problemlerin, büyük bir tarih şuuruna sahip bulunan Türk Milletinin azim, irade ve sağduyusundan yararlanılarak hafifletilmesine gayret sarfedilecek, yeni düzenlemeler yapılacaktır. iii. Kalkınmada her ferdin kendisine düşen ölçüde gayret sarfetmesi ile çalışma azminin, şevk ve şuurunun geliştirilmesi sağlanacaktır. iv. Kalkınmada kaynak birikimini sağlamak için, her fert ve ailenin gelirini ihtiyaçlarına en uygun biçimde harcaması, aşırı tüketimden kaçınması ve kalkınmaya, tasarrufları ile katkıda bulunması şuuru geliştirilecektir. Bu esasların ışığı altında hazırlanan Dördüncü Beş yıllık Plan Stratejisi dört ana bölümden müteşekkildir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 401

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 1977 Sayı: Birinci bölüm planlı kalkınmanın genel amaçları ve temel ilkelerinden meyda na gelmektedir. İkinci bölümde, temel meseleler ve politika ilkeleri yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminin ekonomik, sosyal kültürel ve manevi hedefleri verilmektedir. Dördüncü Bolüm Plan uygulamasının ilke ve hedefini kapsamaktadır. İKİNCİ BÖLÜM II. Temel meseleler ve politikailkeleri:sdsss TÜRK MİLLETİNİN SAHİP OLDUĞU DEĞERLER VE VARLIKLAR 2.1 Hürriyetçi demokratik rejim içerisinde Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken, Milletimizin ve memleketimizin, kalkınmanın itici gücü olan beşerj, coğrafi, tabiî ve stratejik müstesna imkânları gözönünde tutulacaktır. 2.2 Türk Milletinin, bütün dünya milletlerinin hayran olduğu Büyük tarihi vs millî hasletlere, fedakârlık ve feragata, eşsiz bir sağduyu ve vatan sevgisine sahip olduğu hatırdan çıkarılmayacaktır. 2.3 Ülkemiz kıtalararası geçişte bütün tarih boyunca köprü rolü oynamıştır. Günümüzün gelişen hava, deniz ve kara ulaşımının sağlanmasında bu fonksiyonu daha büyük bir önemle ifa etmekte olduğu ve edeceği dikkate alınacaktır. 2.4 Türkiye'nin nüfus ve yetişmiş insangücü potansiyeli kalkınmayı başaracak yüksek seviyededir. 2.5 Türkiye su rezervleri bakımından Avrupanın birinci ülkesidir. Halen yılda tüketilebilir 104 milyar metreküp su potansiyeline sahiptir. Mevcut barajlarımıza ilâ veten daha 500 civarında yeni büyük barajın inşaası mümkün görülmektedir. 2.6 Türkiye orman alanları bakımından Avrupa'da 3'üncü sırayı işgal etmektedir". Bu orman varlığının, büyük kâğıt fabrikalarının ihtiyacının yanısıra çok çeşitli sa nayi kollarının da hammadde ve yardımcı madde ihtiyacını karşılayabileceği ve ayrıca yurda bugün yılda 1 milyar dolar döviz getirebileceği bilinmektedir. 2.7 Türkiye Ortak Pazar ülkeleri içinde hayvan varlığı en yüksek olan ülkedir. Türkiye'nin bugünkü mevcut hayvan potansiyelinin değerinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. 2.8 Türkiye yeraltı zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. 156 dünya ülkesi arasında bor tuzlan bakımından 2 nci, krom da 11 ıncı, asfaltit rezervleri bakımından 5 inci, antimuan bakımından 6 ıncı, civada 10 uncu, manyezitde 11 inci, linyitte 16 ncı sırada bulunmaktayız. Bunların yanısıra Türkiye stratejik madenler yönünden de kendi kendisine yeterli bir rezerve sahiptir. 2.9 Türkiye bütün dünyada besin maddesi ithal etmeyen, yani kendi kendisine yeterli olan 7 ülkeden birisidir. Türkiye buğday, sanayi bitkileri, meyve, sebze ve baklagillerde büyük artışlar kaydedecek ve bu alandaki ihracattan, bugünün fiyatla rıyla 1 milyar dolar kazanan bir memleket haline gelecektir Türkçemiz dünyanın büyük bir kesiminde konuşulmakta ve konuşan nüfus miktarı itibariyle üst sıraları işgal etmektedir Türkiye son beş yılda kişi başına millî gelirini Avrupa'da en hızla artırabilen ülkedir Türk Milleti zekidir, çalışkandır, daha iyi bir hayat seviyesine lâyıktır, Güçlüklerle mücadeleyi sever, bütün tarihi boyunca büyük işleri başarıya ulaştırmış ve butun dünya milletlerinin hayranlığını kazanmıştır. Halihazırda mevcut arızî güçlükler, bu müstesna imkân ve milletamizin meziyetleri ile muhakkak çözülecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :11402

5 28 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Türkiye'nin DBYKP devresinde disiplinli bir çalışma ile dünyanın en ileri onbeş ülkesi arasında yer alması mümkündür. Bunun için siyasî istikrarın temini, milletimizin millî birlik ve beraberlik ruhuyla bu Planı benimsemesi ve millî bir hedef olarak gönül ve inanç birliği ile gerçekleştirmeğe çalışması lâzımdır. Türk Milletinin bugüne kadar elde ettiği başarılar bu Planı da başarıya ulaştıracağının teminatıdır Milletimizin bu Plan devresinde çözeceği meseleler aşağıda ele alınmıştır. Bu meselelerin temelinde milletimizin, demokratik planlama yöntemleri içinde, hürriyetçi demokratik yollarla milletlerarası yarışta en yüksek kalkınma hızım gerçekleştirme, daha çok refah, daha çok saadet ve mutluluk arzusu yatmaktadır. DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE DARBOĞAZ MUTLAKA ÇIKARILACAK FAALİYETLER OLMAKTAN 2.15 Kalkınmanın tamamı üzerinde harekete getirici bir etkisi olan ve, diğer faaliyetler için vazgeçilmez araç teşkil eden temel faaliyetlerin gelişmesinde görülen aksaklıklar, kalkınma için önemli darboğazlar teşkil etmekten çıkarılacaktır Herbiri birer «Ana Plan»a bağlanacak olan bu dallardaki gelişmeler, kalkınma hızını sekteye uğratmama amacı gözönünde bulundurularak sağlanacak, öncelikle alınacak tedbirlerin sözü edilen faaliyetlerde istikrar sağlanması (üretim, dağı tim, fiyat istikrarı) esas alınacaktır Milletimizin sahip olduğu bütün bu manevî, millî hasletler ve maddî kaynaklar Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ve onu takip edeceklerin hazırlanma sında ve hedefine ulaştırılmasında en büyük itici gücü teşkil etmektedir Bu Ana Planlar, altyapı, enerji, kömür, demir - çelik, çimento, ulaştırma haberleşme, tarım, orman, maden sahalarında hazırlanacaktır Ana Planlar hazırlanırken, aşağıdaki ilkeler gözönünde tutulacaktır: ı. Bu faaliyetler istihdam sağlayıcı nitelikte olacaktır. ii. Bu faaliyetlerde kaynak kullanımında rasyonalizasyona önem verilecek, israftan kaçınılacaktır. iii. Bu faaliyetler iç tasarrufu değerlendirici ve teşvik edici yönde sürdürülecektir. iv. Bu faaliyetlerde ithal ikamesi sağlama yanında, ihracata dönük olma niteliği aranacaktır. v. Bu faaliyetlerin sürdürülmesinde çevre sorunlarının çözümü, Planın kalkın ma hedefleri istikametinde ele alınacaktır. ÖDEMELER DENGESİ : 2.20 Türkiye ekonomisinin en önemli meselesi ödemeler dengesi meselesidir. Türkiye bu meseleyi çözmeye ve kendi ihtiyacı olan dış parayı sağlamaya mecburdur. Türk ekonomisi kendi kendisini taşıyacak güce eriştirilinceye kadar, ödemeler denge sini sağlama bakımından gerekli hertürlü tedbir alınacaktır Plan döneminde dinamik bir ihracat politikası uygulanarak, mal ihracatının artması, çeşitlendirilmesi ve toplam içinde sanayi malları ihracatının ağırlık kazanması özellikle desteklenecek, mal bazında ihracat programları hazırlanacaktır İhracata konu olacak malların üretimi arttırılacak, maliyet, standart ve kalite yönünden dış talebe uygunluğu sağlanacak, rekabette avantajı devamlı hale getirmenin ortamı hazırlanacaktır Döviz kaynaklarımızın en rasyonel biçimde kullanılması esastır. Bu sebeple ithalâtın sanayi kollarına tahsisinde, ileriki dönemlerde daha büyük ithal talep- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa II - 403

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 1977 Sayı: leri meydana getirecek bir sanayi yapısından kaçınılarak, ekonomiye toplam etkisi gözönüne alındığında, net ithalât ikamesinin daha büyük olduğu bir ithal ikamesi politikası uygulanacaktır. Zorunlu olan temel girdiler dışındaki ithalât, kapsamlı bir programlama ile denetim altına alınacaktır İhracatın artması, çeşitlendirilmesi ve toplam ihracat içinde sanayi malı İhracatının ağırlık kazanmasına imkan verecek üretim yapısının gerçekleştirilmesine öncelik verilecektlr İthalâr, ve ihracatta, yukarıda belirtilen ilkelere islerlik kazandıracak bir üretim, vergilendirme ve teşvik politikası uygulanacaktır İthalât ve ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkân sağlamak için etkili, dünya pazarlarında iş yapmanın gerektirdiği esnekliğe sahip ve ülke yararını teinin edecek gerekli idarî ve hukukî tedbirler alınacaktır Yurt dışı taşımacılık, transit taşıma, turizm, hizmet ihracı gibi döviz kazandırıcı faaliyet kollarından ülkenin coğrafi, tabiî, tarihi ve tecrübe birikiminin imkânlarını en üst düzeyde değerlendirerek ödemeler dengesine azamî ölçüde katkı sağlanacaktır Yabancı sermayeden yararlanmada, kalkınma hedefleriyle ve özellikle sanayileşme hedefleriyle uyumluluk, ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı, teknolojik eksikliklerin tamamlanmasına, yardımcı olunması, yurt içi tasarruf açıklarının kapatılması ilkelerine uyulacaktır. TASARRUF VE KREDİ DÜZENİ : 2.29 Dördüncü Beş Yıllık Plan dedeminde dış tasarruf sağlama imkânı sınırlı olduğundan, yatırım hedeflerine ulaşabilmesi için yurt içi tasarrufların ve öncelikle kamu tasarruflarının arttırılması, yurt dışındaki işçi tasarruflarının, bankacılık ve sigorta düzeninin, sermaye piyasasının bir bütün halinde ele alınması gereklidir Mali aracı kurumların, gönüllü tasarrufları arttırıcı ve verimli yatırımlara yöneltici biçimde geliştirilmesi gerçekleştirilecektir Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kamu vergi gelirleri arttırılacak, çeşitli gelir gruplarının özeliklerine göre düzenlenen kurallara bağlanacaktır. Kamu vergi gelirlerine, tasarruf hedeflerine, ulaşmayı sağlayacak yapı ve esneklik kazandırılacaktır Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde kalkınmaya mani olan, pahalılık getiren, ihracatı frenleyen, istihdamı azaltan, enflasyonist baskılar doğuran sıhhatsiz kredi yüklerinin ortadan kaldırılması ana hedef olacaktır Tasarruflarının ihtiyaç maddelerine tevcihinde eşitlik, adalet ve verimlilik esas alınacaktır Üretim faktörlerinin; insan, toprak, sermaye, zaman, organizasyon, iptidai maddelerin israfları kurtarılarak verime kavuşturulması ayrıca ele alınacaktır. Plan devresinde israfın önlenmesi ihtimamle ele alınacaktır. Yatırımların kısa sürede tamamlanması esas alınacak, mevzuat ve organizasyonda bu maksatla yani tedbirlere başvurulacaktır Yurt dışındaki Türk isçilerinin ve serbest meslek erbabının tasarruflarının Kalkınma Planının dış finansmanında azami ölçüde kullanılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır Kamunun vergi gelirleri dışında, faktör gelirlerini arttırmak amacıyla; kamu iktisadi teşebbüslerinin ve döner sermayeli kuruluşların yönetim ve fiyat politikaları bu amaca uygun şekilde milli seviyede yeniden düzenlenecektir. KİT'lerin yatırılabilir fon sağlama kabiliyeti arttırılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 404

7 28 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Kredilerin yönlendirilmesinde yatırımların ve ihracatın Plan hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayıcı tutarlı bir düzenleme getirilecektir. VERGİ DÜZENİ : 2.38 Vergi mevzuatı köklü bir ıslahata tabi tutulacak, basit ve âdil hale getirilecektir Gelir dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi için vergi ve kredi politikasının bu amaca uygun olarak düzenlenmesi ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması öncelik taşıyacaktır Dar ve orta gelirli vatandaşların vasıtalı ve vasıtasız vergi yükü hafifletilecektir. Mal ve hizmetlerin vergilendirilmesinde lüks tüketimin önlenmesi tedbirleri alınacaktır Bu plan döneminde Devletin madenlerden, ormanlardan, KİT yatırımlarından, ulaştırma, telekominikasyon ve turizmden daha büyük gelirler temini hususunda yeni tedbirlere başvurulacaktır. İSTIHDAM : 2.42 İstihdam sorununun bu Plan devresi içerisinde kontrol altına alınması ve işsizliğin asgariye indirilmesi ana hedeftir İstihdam sorununun hızlı ve özellikle ağır sanayiye yönelen bir sanayileşmeyle çözümü esastır İstihdam sorununun kısa vadede çözümünde, İstihdam imkânları yüksek olan Gemi İnşa, Gıda, Tütün İşleme, Orman, Dokuma - Giyim, İhracata Yönelmiş Konfeksiyon, Deri İşleme, Elektronik gibi sanayilerle büyük ve orta boy işletmelerin ara mallarının küçük işletmelerce ve evlerde, Parça Başına Üretim Programının yanı sıra, vasıfsız işgücünün istihdamına imkân veren büyük bayındırlık hamlesi, Milli Konut Planı, Tarım ürünlerinin Ambalajlama ve Pazarlaması, Orman ve Toprak Amenajmanlarının yapılması ve benzeri faaliyetleri içine alan bir «MİLLİ İSTİHDAM PROJESİ» yapılacaktır Eğitim hedeflerinde, istihdam sorunu gözönünde tutularak, hızlandırılmış yaygın eğitim ve iş başında eğitim programlan ile ara kademelerin istihdam boşlukları doldurulacak ve sanayileşmenin gerektirdiği insangücü yapısı ile istihdam hedeflerine erişilecektir. GELİR DAĞILIMI VE BÖLGELERARASI DENGESİZLİK : 2.46 Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik tedbirler, sanayileşme ve gelir dağılımında iyileşme amaçlan ile tutarlı olarak ele alınacak, bu amaçla sanayiin gerice yörelere götürülmesinde teşvik tedbirleri daha etkin hale getirilecektir. Bu ükenin uygulanmasında milli ölçekte önemli olan sanayiin rekabet gücünü etkileyecek nitelikteki temel sanayilerin kuruluşunda objektif ekonomik kriterlerin geçerliği esas tutulacaktır Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu Bölgelerimizin ve bütün gelişmeye muhtaç bölgeler rin kalkınmasının hızlandırılmasını hedef alan özel planlar konusunda başlatılmış çalışmalar hızlandırılacak, yemlerinin yapılmasına başlanacak ve uygulanmasına ağırlık verilecektir Dicle - Fırat ırmakları arasındaki toprakların sulanması projesi öncelikle gerçekleştirilecek, bölgenin tarım ve iskân yapısını yeniden tesbit edecek yeraltı ve yerüstü sularından azâmi istifade sağlayacak ve yeni iskân sahaları meydana getirilecek, özel bir organizasyon tesis edilecek, daha sonra bu organizasyon halka intikal etti Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 405

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 1977 Sayı : rilecektir. Bölgede üretim geliştirilecek, hayvani ve tarım ürünleriyle madenler bölgede kurulacak özel İhracat organizasyonu kanalı ile ihraç edilecektir. bu 2.49 «Hayvancılığı Geliştirme Özel Projesi» uygulaması hızlandırılarak devam ettirilecek, hayvan nesli ıslahı, kooperatif ve şahıs besiciliği, entansif süt işletmeciliği özellikle ele alıracaktır Ayrıca ihracat organizasyonları ile gerekli diğer yeni teşkilâtlanmalar hızla hizmete sokulacak, gerçekçi hır fiyat politikası ile Doğu'dan hayvan ihracının normal kanallara kaydırılması faaliyetlerine devam olunacaktır. Mer'a ıslah çalışmaları arttırılacak, Veteriner hizmetleri geliştirilerek köylere kadar götürülmesi, hayvan sağlığı ile ilgili yeni merkezler açılması hazırlandırılacaktır Belirli bir program dahilinde, köylüye yeter ölçüde toprak ve bunun işlenmişim sağlayacak teknik vasıtalar, gübre, tohumluk, kredi ve mesken verilecektir 2.51 Tarımda reform, toprak dağılımı, alt yapı, ucuz girdi sağlama, kiracılığın düzenlenmesi, ürünlerin değerlendirilmesi, kooperatifleşme gibi temel hizmetleri kapsayan bir anlayış içinde ve bütün olarak uygulanacaktır Çeşitli mahsul yetiştirilmesi imkânları arasında sulamaya öncelik verilecektir Akarsularla sulama projeleri yanında, yeraltı sularının geliştirilmesine özel dikkat sarfedilecektir 2.53 Yetiştirilen mahsulleri işleyecek sanayi dalları peyderpey geliştirilecek pazarlama için özel organizasyonlar kurulacaktır Bölgelerde maden işletmeciliği, bu madenleri işleyecek sanayiler ve yan sanayiler hızla geliştirilecektir Başlamış olan alt yapı yatırımları yeterli şekilde ikmal edilecek, özellikle koy yolu, kov suyu ve köy elektriği hizmetleri artan tempolarda götürülecektir İlkokul çağındaki çocukların tamamına yakın bir kısmı okula kavuşturulmuştur. Sosyal şartların elverişli olmadığı mahallerde yatılı bölge okullarına, bir programa uygun olarak ortaokul kısımları ilâve edilecektir Bölgelerde yeni mesleki ve teknik okullar açılacak, lisesi olmayan ilçe kalmayacaktır Öğretmenlere yeni imkânlar getirilecek, öğretmen kadrosu takviye edilecektir 2.59 Çiftçilere hayvancılık ve ziraat kursları yanında, bölgedeki ölü zamanı değerlendirmek üzere, çeşitli meslek edindirme kursları açılacak ve yaygın eğitime ağırlık verilecektir Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte Türkiye'de «Pilot İller Kalkınma Projeleri» uygulaması başlayacaktır. Bu projeler yapılırken: 2.61 DPT tarafından tespit edilen Sosyo - Ekonomik gelişmişlik endekslerine göre iller tasnif edilerek en az gelişmiş il'den başlamak suretiyle iller ele alınacaktır İllerin koy ve ilçe seviyesinde tespit edilen noksanları ve bu illerin Türkiye Sosyo - Ekonomik endeks ortalaması üzerine çıkartılması için yapılması gereken hizmetler tespit edilecek, programlara bağlanacak ve bu programların bir Plan dönemi içinde gerçekleştirilmesi için gerekli kaynak ayırım ve organizasyonu yerine getirilecektir. ÜRETİMİN YAPISI VE TEKNOLOJİ : 2.63 Kalkınmanın belirli bir safhasına gelmiş olması itibariyle Türkiye'nin üretim bakımından mutlaka bazı hedefleri tutmuş ve ekonomisinin hayatiyetini sağlamış olması bir zarurettir. Plan dönemi içinde aşağıdaki hedeflere ulaşılması, kalkınmayı nisbi bir istikrara kavuşturacaktır: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 406

9 28 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: Bunun yanında, ekonominin istihdam ve yatırım hedeflerini de gözetmesi büyük önem taşımaktadır. Yatırımların ve özellikle yatırım finansmanının iç ve dış ödeneklerinin hangi kaynaklardan karşılanacağı, yarım kalmış yatırımların sür'atle tamamlanması için hangi tedbirlerin alınacağı, yürümekte olan yatırımların ne zaman biteceği, hareketlendirilen yatırım hamlesinin hammadde, ara malı yokluğu çekmemesi için neler yapılacağı hususları ve öncelik verilen yatırım dallarında programların, gelişmelerin ve darboğazların periyodik olarak gözden geçirilmesi, kalkınma hamlesinin bütünlüğü dikkate alınarak öncelikle takip edilmesi gereken hususlar olacaktır. a. Tarım ve ormancılık : 2.65 Tarımdaki gelişmeyi ekonominin ihtiyacı bulunan yeterli düzeye eriştirmek esas alınacaktır. Bunun için, tarım üretiminde verimliliğin arttırılması, kalitenin yükseltilmesi, tekniğin yaygınlaştırılması, tarımın hava şartlarına bağlılığını en aza indirecek ürün türlerinin yetiştirilmesi esastır Ancak dengeli beslenme açısından iç talebin gerekli kıldığı ürünler ile ihracat potansiyeli olan ürünlere öncelik verilecektir. Gıda maddeleri arzının, ekonomide bu mallara bağlı olarak enflasyonist baskıların doğmasını önleyecek düzeyde tutulması gözetilecektir Verimliliğin arttırılması için sulama ve toprak koruma yatırımlarına ağırlık verilecek, başta gübre olmak üzere modern girdi kullanımı yaygınlaştırılacaktır Gönüllü Kooperatifçilik teşvik edilecektir Hayvancılıkta, yerli soylar ıslah edilerek verimli soylar çoğaltılacak, hay van sağlığının korunması, yem üretiminin, besiciliğin yaygınlaştırılması, hayvan ürünleri sanayiinin kurulması ile modern bir hayvancılık endüstrisi geliştirilecek ve sıhhatli bir tarım yapısının oluşturulması hedef alınacaktır. Hayvancılığın ihracat potansiyeli azami ölçüde değerlendirilecektir Ormanlar, orman varlığının korunması ve geliştirilmesi yanında, sanayileşmenin gerektirdiği talepleri yurt içinden darboğazlara yol açmadan karşılama ve ihracat yapma anlayışı içinde işletilecektir Su ürünlerinde, iç talebin karşılanması, ihracatının arttırılması, sanayiinin geliştirilmesi amacıyla su ürünleri üretimine hız verilecektir. b. Madencilik ve tabiî kaynaklar: 2.72 Temel maden sanayileri ve enerjinin ham madde ihtiyacını karşılamak ve ithalatı ikame etmek, döviz kazancını yükseltmek imkânları gözönünde bulundurularak, aramalar artırılacak ve bilinen maden rezervlerinin geliştirilmesi,, işletmecisağlamak amacı ile kamunun madencilik alanında denetim ve etkinliği artırılacaktır. Özellikle stratejik madenlerin kamu kesimince işletilmesi temel olacak, radyoaktif Özellikle mineraller stratejik kamu tekelinde madenlerin bulundurulacaktır. kamu kesimince işletilmesi temel olacak, radyoaktif mineraller kamu tekelinde bulundurulacaktır. işletm 2.73 Denizaltı tabu kaynaklarının ülke yararına işletilmesi önemle gözetilecektir Tabiî kaynakların yurtiçi ihtiyaçlara ve milli yararlara uyumlu kullanılması temel olacaktır Madenlerin cevher olarak ihracı yerine, işlenmiş sanayi ürünü halinde ihracına ağırlık verilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 407

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 1977 Sayı: c. İmalât sanayii : 2.76 Dördüncü Plan dönemi için hedef alınan ihracat ve ithal ikamesinin gerçekleştirilmesi sağlanacak, ekonomik ve teknik yönden dışa bağımlılığın azaltılması öncelik alacaktır Uzun dönemli, stratejide öngörülen sınai yapısına ulaşılması amacıyla kalkınma amaçlarıyla tutarlı, teknolojik ilerlemeyi hızlandırıcı, ödemeler dengesi darboğazım giderici ve dış kaynaklara bağımlılığı azaltıcı, tarımdaki gelişmeyi hızlandırıcı ve işsizlik problemine çözüm getirici Türk Sanayii Ana Planı gerçekleştirilecektir İstenilen sanayi payının gerçekleştirilmesinde şimdiye kadar daha çok yatırımların seviyesini arttırmak amacıyla kullanılmış teşvik tedbirlerine Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde daha selektif olarak, yatırımcının kârlılığını etkileyici olmaktan çok, kararını etkileyici özellik kazandırılacak ve atıl kapasite yaratmaktan kaçınılarak sektör ve yer bazında uygulamaya gidilecektir Ayrıca imalat sanayimde üretim birimleri yanında kurulacak kalite ve üretim teknolojisini geliştirmeye yönelik yatırımlar ile sanayiye hizmet sağlamak amacıyla sanayi ile işbirliği halinde üretime dönük, bağımsız teknolojik araştırma ve geliştirme teşkilatlan teşvik edilecektir Sanayiin dengeli, düzenli ve yan ilişkileri teknolojik ve ekonomik gereklere göre kurulmuş olarak yurt düzeyinde yayılmasında organize sanayi bölgelerinden yararlanılacaktır. rarlanılacaktır Ülkemizin gemi İhtiyacının karşılanması bir ana plana bağlanacaktır. Bu maksatla, askeri hizmetleri aksatmamak kaydıyle, askeri tersane kapasitelerinden de yararlanılacaktır İhtiyaç duyulan gemileri inşa edebilecek tersanelerin kurulmasına öncelik verilecektir ÜBYKP'm sanayileşmede ana hedefleri olarak alman ve kurulmasına başlanmış bulunan Demir - Çelik, ağır makina ve teçhizat fabrikaları, motor ve aktarma organları imalat sanayileri, takım tezgâhları sanayii, elektronik ve elektromekanik ekipman sanayii, telekomünikasyon sanayii, tarım ve iş makinaları sanayii, otomotiv sanayii, her türlü makina imalâtı sanayii, uçak ve gemi inşa sanayimin sür'atle ikmali ve geliştirilmesi çalışmalarına yoğunluk kazandırılacaktır ve bu sanayilerin bu Plan devresinde gerçekleştirilmelerine özel bir ihtimam gösterilecektir Bu Plan devresinde, organize sanayii bölgeleri, sanayi siteleri kurulması ve özel sektör yatırım ve üretiminin arttırılması da milli sanayileşme hedeflerinden biri olacaktır Dış etkenlere duyarlılığın azaltılması, hedef alınan sanayi yapısına ulaşılması amacıyle ara ve yatırım malları üreten imalat sanayiine ağırlık verilecektir Yeniden yapılacak ağır sanayi tesisleri, gemi inşa sanayii, milli istihdam projesinin öncelikleri ile bağdaştırılmış «Milli Harp Sanayii» programı hazırlanacak ve Plan dönemi içinde uygulayıcı tedbirler safhasına geçilmesi sağlanacaktır Millî uçak sanayiimizin kurulup üretime geçmesi en kısa zamanda sağlanacaktır. ç. Enerji Sanayileşmenin ve yükselen yaşama düzeyinin gerektirdiği enerjinin zamanında, kararlı, yeterli ve güvenilir bir şekilde sağlanması esastır Dış Kaynaklardan enerji alınmasında, tek dış kaynağa bağlanılmaması gözönünde bulundurulacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 408

İ Ç İ NDEKİ LER. Sayfa Uzun Dönemli Kalkınma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve Stratejisi... ;...

İ Ç İ NDEKİ LER. Sayfa Uzun Dönemli Kalkınma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve Stratejisi... ;... İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Uzun Dönemli Kalkınma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve Stratejisi... ;... 3 Yiğit ÂDİLOĞLU Türkiye Büyük Millet Meclisi 81 Nolu Toprak ve Tarım Reformu Geçici

Detaylı

Dönem : 17 Yasama Yık : 1

Dönem : 17 Yasama Yık : 1 Dönem : 17 Yasama Yık : 1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 100 Beşinci Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık

Detaylı

MHP SEÇİM BEYANNAMESİ

MHP SEÇİM BEYANNAMESİ MHP SEÇİM BEYANNAMESİ MHP Büyük Hedeflerin Partisidir MHP Türkiye'yi Harekete Geçirecek Parti'dir Biz Milliyetçiyiz Sözümüzün Eriyiz Biz Türkiye Sevdalısıyız 24 Aralık 1995 İçindekiler I. MHP Genel Başkanı

Detaylı

60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI

60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI / T C j -- / 60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET PROGRAMI EYLEM PLANI 10 OCAK 2008 SUNUŞ Bildiğiniz gibi, 60'ıncı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 5 Eylül 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden

Detaylı

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 1. Toplanma Tarihi: 18-22 Haziran 1988 2. Şûra Gündemi 1- Türk Eğitim Sistemi. a) İlköğretim (Temel Eğitim) b) Genel ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim c) Yükseköğretime Geçiş d)

Detaylı

MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi

MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi 3 MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi AKIL TUTULMASINDAN AKILLI DEVLETE Türkiye, on iki yılı aşkın bir süredir tek başına iktidar olan bir siyasi partinin kurduğu hükümetler tarafından

Detaylı

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK BAŞLICA TAAHHÜTLER Hedef Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye yi küresel güç ve lider ülke yapma yolunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

60. HÜKÜMET PROGRAMI

60. HÜKÜMET PROGRAMI 60. HÜKÜMET PROGRAMI Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 60 ıncı, Adalet ve Kalkınma Partisinin 3 üncü Hükûmeti adına aziz milletimizi ve siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyor,

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Yeni siyasetin ilk partisi SEÇİM BEYANNAMESİ

Yeni siyasetin ilk partisi SEÇİM BEYANNAMESİ Yeni siyasetin ilk partisi 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ Merkez Parti 2015 - Ankara 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ HER ŞEY İNSAN İÇİN www.merkezparti.org.tr Merkez Parti Seçim Beyannamesi 1 Merkez Parti bir ideoloji

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ 0 SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ MİLLİ İTTİFAK SEÇİM BEYANNAMESİ 26 Nisan 2015 1 Barış için Kardeşlik için... İnsanca yaşamak için... Şimdi Saadet te Birlik zamanı Şimdi Milli ittifak zamanı

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın!

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D... Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın! TBMM Kütüphanesi Yer Yıl cm Ksm Kop Dmbş 2002-2429 2002 4»200304063* m. AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ hersey Türkiye ıcın! SUNUŞ I. İLKELİ SİYASET II. III. IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER DEMOKRASİ

Detaylı

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr 2 0 1 1 İDARE PERFORMANS PROGRAMI www.ubak.gov.tr Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. Ulaştırma altyapısı, enerji

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10399 Ekli Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü;

Detaylı

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2012 2011

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Mart 1997 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Mart 1997 Sayı: 22937 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 97/9063

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı