DEPOCULUK MKKINDfl ETÜD ve İSTAN6ULDIKİ DEPOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPOCULUK MKKINDfl ETÜD ve İSTAN6ULDIKİ DEPOLAR"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASı Yayınlan DEPOCULUK MKKINDfl ETÜD ve İSTAN6ULDIKİ DEPOLAR 1966 İstanbul

3

4 İÇİNDEKİLER Sahife I DEPOCULUK FONKSİYONUNUN ÖNEMİ 7 II DEPO ÇEŞİTLERİ 8 A. Yetki ve sorumluluk bakımından depolar ; 8 1 Ticarî depolar,2 Özel yetki ve sorumluluğu olan depolar a. Kefaleti haiz depolar : aa. Gümrük transit antrepoları bb. Vergiden muaf depolar b< Yedd-i emin depoculuğn c. Umumî Mağazalar B. Yapı ve teçhizat bakımından depolar 1^ 1 Açık depolar 2 Teçhizatı haiz depolar a. Taşıma istif teçhizatı olan depolar b. Temizleme, ayıklama, tasnif vesaire teçhizatı, olan depolar c. Soğutma ve klima tesisleri olan depolar m TÜRKİYE'DE UMUMÎ MAĞAZACILIK 12 IV İSTANBUL VE CİVARINDA DEPOCULUK, 15 A. Depoların tasnifi, 16 a. Teçhizata göre tasnif b. Şehir içinde dağılışa göre tasnif B. Depoların ücret tarifelerinden örnekler 18 Örnek 1. Genel Smtea listesi Örnek 2. Çeşitli sanayi malları Örnek 3. Balık, Et, pastırma v.s. Örnek 4. Peynir, Yoğurt, Yumurta Örnek 5. Kimyevî maddeler V DEPOCULUK FONKSİYONUNUN EKSİKLİKLERİ VE ETKİLERİ 23 VI ~ DEPOCULUK KONUSUNDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER VE GÖRÜŞLER. 23 Ek : İstanburdaki depoların listesi (elde edilebilenler) Bibliografya, 30

5

6 G i r i ş : Ziraatın, sanayiin ve bilhassa ticaretin gelişmesi, sosyal düzen üzerinde son derecede tesirli olmakta ve bu ekonimik faaliyetlerin geniş halk kitlelerinin ihtiyaçlarını yeterli bir şekilde karşılaması için üretim ile birlikte pazarlama faaliyetlerinin de ayni ölçüde gelişmesinin temini gerekmektedir. Maların üretimi ile pazarlanması ve tüketimi arasında, gerek malların mahiyeti icabı, gerekse sevk ve tüketim devreleri arasmda geçen zaman dolayisiîe, yapılması zarurî buîmian bir fonksiyon vardır. Bu fonksiyon, iktisadî faaliyetlerin içinde depolama fonksiyonu adını almaktadır. Modern anlamda depolama fonksiyonu, maların sadece muhafazası demek değildir. Bu faaliyet iktisadî bir önem taşımaktadır. İstihsali muayyen mevsimlere veja devrelere bağlı olan maddelerin bütün bir yıi boyunca muntazaman piyasaya arzı imkânlarını sağlayarak arz ile talep arasmda bir dengenin kurulması ve, dolayısîle fiyat istikrarını temin etmesi; kurutması, ayıklama, temizleme sınıflandırma, ambalaj gibi yan faliyetierin gelişmesüe malların değerlendirilmesi ve finansman imkânlarına yol açması bakımlarmdan depoculuk fonksiyonu, içinde yaşadığımız iktisadî faaliyetler dünyasmda her zaman ve her yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple depoculuk hizmetleri hakkında bir fikir verebilmek, bu konuda serinlemesine incelemeler yapilmasirja zemin hazırlamak maksadile bu küçük eser hazırlanmıştır. Bu etüdde malların pazarlanması ile ilgili faaliyetlerin içinde depolama fonksiyonundan, memleketimizde ve özellikle istanbul'daki depolardan bahsedilmiştir. Müteşebbis, öğrenci ve ilgilenecek herkese faydalı olacağı ftmidue takdim oîımur. İSTANBUL TİCARET ODASI

7

8 DEPOCULUK HAKKINDA ETÜD VE İSTANBULDAKİ DEPOLAR 1 Depoculuk Fonksiyonunun Önemî : Ekonomik faaliyetler genelikle iki büyük grup içerisinde mütalâa edilirler: Üretim ve Pazarlama. Üretim faaliyetleri için gerekli mallar, üretime tahsis edilecek miktara ulaşmcaya veya üretim işlemlerine tabi tutuluncaya kadar bir yerde muhafaza edilirler. Bu mallar zirai yapıda ise bir kısmı tüketilmek üzere toplanır, temizlenir, sınıflandırılır, ambalajlanır ve tüketim mahallerine sevek edilmek üzere bir yerde saklanırlar. Tüketim mahallerinde de fiilî tüketime kadar bir yerde muhafaza edilmeleri gerekir. Bu muhafaza işleri için malların bazen nakle^ dilmeleri zarureti vardır, ve zaruret sebebile, nakilden evvel konomik sevkiyata elverişli miktarda malın bir 3/erde toplanması mecburiyeti ortaya çıkabilir. Bu durum tekrar depolama fonksiyonuna ihtiyaç olduğunu gösterir. Yukarıda sayılan hallerin hepsi, depolama işlerinin ekonomik hayatta ne kadar sık rastlanılan bir olay olduğunu açıkça belirtmektedir. Ayrıca mallar üretimden tüketim veya kulamima yerlerine ulaşıncaya kadar ithalâtçı, toptancı, perakendeci, ihracatçı gibi tevzi kanallarından geçmek zorunda kalırlar. Burada da malların müsthsilmüstehlik zincirinden geçişlerinde depoculuğun önemi ortaya çıkmaktadır. Malların cinsine ve pazarlama safhalarına göre farklı ehemmiyetler arzetmesine rağmen, ciddî ve rasyonel bir anlayışla ifa edilen depoculuğun, hangi safhada olursa olsun pazarlama faliyetlerine çok şe3der kazandırdığı muhakkaktır. Bilhassa modern anlamı ile ideal bir pazarlama sistemi içinde hedef, mal ve hizmetlerin muntazam akışının sağlanması olduğuna göre depolamanın önemli bir fonksiyon olduğunu kabul etmek gerekir. Depoculuğun gayelerden biri, bilhassa ziraî mahsullerde görülen mevsimlik üretimin yıllık tüketime uyduruimasıdır. Hububat, tütün, pamuk, yün, yumurta, sebze ve meyveler ancak muayyen aylarda üretilmekte buna mukabil tüketimleri bütün yıl boyunca sürmektedir. Üretim ve tüketim devreleri arasındaki dengesizliğin giderilmesi

9 önemli bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Dengenin sağlanması da depoculuk sayesinde mümkün olabilmektedir. Sana3âde ise ziraatin aksine olarak istikrarlı bir arz fonksiyond mevcuttur ve bu durum çeşitli sebeplerle yıl zarfında değişiklik gösteren talebe uyma problemini ortaya çıkarmaktadır. Meselâ yaz aylarında otomobil lâstiği, ince giyim eşyası mubayaası artmakta, palto vesaire gibi giyim eşyalarına talep ise çok azalmaktadır. Kış aylarında ise durum tersine olmaktadır. Bu misalleri, battaniye, hasır şapka, şemsiye gibi örneklerle çoğaltabiliriz. Depoculuk fonksiyonunun rasyonel olarak ifa edilmediği memleketlerde bu sanayi kolları adeta mevsimlik faaliyette bulunmaya zorlanmaktadır. Bundan başka depoculuğun gelişmesi, emtea üzerine kredi muamelelerin, üretim pazarlama faaliyetlerinin finansman ihtiyacını karşılama imkânlarını sağlamaktadır. Bu imkân, paranın devrini hızlandıran, ekonomik faaliyetlerde finansman problemlerinin yarattığı durguluk veya kesiklikleri azaltan tesirlerile, memleket ekonomisine canlılık sağlayan faktörlerden birisi olarak kabul edilebilir. îî Depo Çeşitleri A. Yetki ve sorumluluk bakımından depolar : Depolar çeşitli bakımlardan tasnife tabi tutulabilirler. Burada depolar önce, normal ticarî depolar ve bazı özel yetki ve sorumlulukları olan depolar diye iki grupta mütalâa edilmiş, ayrıca depolar teknik yapılarına göre sınıflandırılmış bulunmaktadır. 1 ~ Ticarî depolar Ziraî ürünlerin ve sınaî mamul ve yarı mamullerin mıüstahsilden müstehlike kadar şevkinde kulandan depolara, ticarî mahiyette depolar denilebilir. Bu depolar ya doğrudan doğruya depolama hizmetini karşılamak üzere tamamen depoculuk fonksiyonunu ticarî maksatlarla başarırlar, veyahut bir sanayi veya ticaret işletmesinin kendi depo ihtiyacım kısmen veya tamamen karşılarlar. Bu tip depoların aşağıda izah edilecek olan depolardan farkı, depolama fonksiyonunu başarırken, ayrıca bazı özel yetki ve sorumlulukları olmamasıdır. 2 Özel yetki ve sorumluluğu olan depolar Bu stuba giren depolar kendilerine bazı özel kanun veya sair

10 mevzuat ile verilmiş yetkileri haiz olup tabiatile bazı da yüklenirler. Bu sınıfa giren depolar şöyle sıralanabilir : a. Kefaleti haiz depolar b. Yedd-i emin depoculuğu c. Umumî Mağazalar sorumlulukları a. Kefaleti haiz depolar : Özellikle iktisaden ileri memleketlerde rastlanılan bu depolar iki tiptir : a) Gümrük Transit Antrepoları : Bazı hallerde malların sipariş verilen evsafa uymaması sebebiyle ihtilâf çıkmakta ve mal çekilememektedir. İşte bu maksatla işletilmesi şahıs mülkiyetinde olmakla beraber, bir hükümet adamının da kontrolü altında olan bu depolara mal konmakta ve mal depodan çekilene kadar da gümrük ödenmemektedir. bb) Vergiden muaf Antrepolar : Bu depolar da bilhassa tütün ve içki için kullanılmaktadır. Bu gibi maddelerden alınmakta olan istihlâk resimleri mal depolandığı zaman değil de depoyu terkedişinde tahsil edilmektedir. Meselâ içki ve tütün fermantasyon maksadı ile depoya konulduğunda hiç bir resim tahsil edilmemekte, ve bu malar çok defa senelerce bu depolarda kalmaktadır. Bu tip depolarda yıllarca kalan şaraplar veya viskiler fıçılardan şişelere gene bir devlet memuru nezaretinde ve depo binası içinde doldurulmaktadır. Şişelere çok zaman bu hususu belirten etiket konulmakta ve ticarî bakımdan bir reklâm vasıtası telâkki edilmektedir. b. Yedd-î emin depoculuğu : Bu çeşit depoculuk, Amerika'da kanunlarla da teşvik edildiği halde ancak 1929 dünya iktisadî buhranı neticesinde gelişmiştir. Bu senelerde, bankaların malî durumlarmn bozuk olması sebebiyle firmaların kredi temin etmekte müşkülâta uğramaları, yedd-i emin depoculuğunun gelişmesinde başhca âmil olmuştur. Yedd-i emin depoculuğunun muhtelif faydaları mevcuttur. aa) Her şeyden evvel bankalar sağlam bir karşılığı olmayan emtealara tatbik ettikleri faiz haddinden daha aşağı bir faiz tatbik etmektedirler. bb) Umumî Mazaîarm makbuzu gibi makbuzlar piyasada çok kolay satılmaktadır.

11 cc) Aynı zamanda bu usul emteanm ambara nakledilmesi gibi bir mecburiyeti de vazetmediğinden çok iktisadî olmaktadır. c. Umumî Mağazalar : Umumî Mağazalar ifa ettikleri hizmet bakımından çok yönlü kuruluşlardır. Umumî Mağazalar arzettikleri hizmetlerin çeşitleri dolayısiyle bugünkü iktisadî nizamda önemli bir rol oynayan müesseselerdir. Umumî Mağaza depoculuk ve distribütörlükte bir ihtisaslaşmadır. Mal teslim alındığında mal sahibine makbuz verilir, depoya alınan eşyalar hakkında kayıt tutulur. Aynı zamanda kredi imkânları, sigorta, satış acentaları ve navlun tarifeleri v.s. hususlar hakkında müşteriye bilgi verilebilir. Satış mevzuunda da umumî mağazaların sağladıkları imkânlardan faydalanılmaktadır. Nakliye şirketleri birleşerek emtealarım bir umumî ambara koymakta ve bu suretle nakliyatta komple tarife avantajlarından faydalanılmaktadır. Umumî mağazaların ifa ettikleri hizmetlerden biri de satıcının bir mümessili sıfatiyle, siparişlerin yerine getirilmesi, sipariş alınması, mağazanın bir kısmının mümessil fonksiyonunu ifa etmek üzere ayrılması ve temsil edilenin şubesinin haiz olacağı selâliiyet ve sorumluluklarla hareket etmektir. Önemli bir fonksiyon da deponun, malın teslim edilmesi karşılığı verdiği makbuzlardır. Bu makbuzlar bankalardan kredi temininde faydalı olmakta, bankalar kredi mevzuunda, umumî mağazalarda muhafaza edilen emteaya kredi talep edenin deposunda bulunan emteaya nisbetle daha fazla iltifat etmektedir. Umumî mağazaların ithalât işlerindeki fonksiyonu inkâr edilemez. İthalât yapıldıktan sonra mallar vakit geçirilmeden istihlâk sahiplerine intikal etmelidir. Gümrük formaliteleri gümrük masrafları, kredi temini, alıcı ile satıcı arasındaki ihtilâf ve buna benzer sebeplerle; veya malzemenin toplanması, montaj ameliyesi, sevk talimatı veya konsinyasyon talimatı beklenilmesi gibi normal sebeplerle de depolama ihtiyacı ortaya çıkabihr. Bu muameleleri yerine getiren bir umumî mağaza, depoculuk fonksiyonu ile birlikte ithalât işlemlerini de ahenkli bir şekilde yürütebilir. Yukarıdaki misallerle rolü belirtilmeye çalışılan Umumî Mağazaların depoculuk hizmetlerine ilâve olarak serbest liman işletilmesi imtiyazı da verildiği görülmektedir. Umumî mağazaların memleket ekonomisindeki önemini nazara alan Kanun yapıcı sıkı bir kontrol sistemi kurmaya genellikle dikkat etmektedir.

12 B. Yapı ve teçhizat bakımından depolar : Depolar, hukukî ve malî yetki ve sorumlulukları ne olursa olsun, yapısı ve teçhizatı bakımından sınıflandırılmaya tabi tutulabilir. 1 Açık depolar : Yapı ve teçhizat bakımından en basit olan depo şekli budur. Etrafı bazen duvar veya çit ile çevrili olabileceği gibi hiç bir duvar olmadığı durumlar da olabilir. Açık hava şartlarından kola3dıkla müteessir olmayan, çalınma, yanma gibi tehlikelere karşı yapısı icabı pek müsait olmayan maddeler buralara depolanır. Bekçi dikmek suretile emniyet temin edilebilen bu tip depolara, kömür, maden cevheri, kum, çakıl, demir gibi maddeler konulmaktadır. 2 Teçhizatı haiz depolar : Depoculukta kullanılan depo teçhizattı tabirinden şunlar anlaşılır : a) Emteanm depo içinde bozulmadan nakil edilmesini ve muntazam istifini sağlayan teçhizat, (vinç, forklift vesaire) b) Hububat veya bakliyat cinsinden olan dökme malları temizlemek, tasnif etmek ve ilaçlamak için kullanılan teçhizat. Bilhassa gıda maddelerinin muhafazasında kullanılan ve emteayı uygun hava şartları yaratacak bozulmasını önleyen teçhizat ile (klima ve soğuk hava tesisatı) yukarıda belirtilen teçhizatın hepsine ayni depoda rastlamak mümkün olduğu gibi, yalnız bir çeşidine sahip olan depolar da mevcuttur. Bu çeşit depolar genellikle müstehlik merkezleri ile ihracat binası ve bölgelerinde temerküz eder. Teçhizatı haiz depoların tercih edilmesine tesir eden sebepler ikidir : aa) Piyasada temizlenmiş, ayıklanmış, tasnif edilmiş emteanm değerinin daha yüksek olması. bb) Bu nevi işlemleri yaptırmak için ilâve nakliye ücretine katlanmak mecburiyetinin ortadan kalkması. C. Soğutma, klima tesisleri olan depolar : Zamanımızda yalnız iç pazarların değil Okyanuslar aşırı pazarların dahi beslenmesi soğuk zincirinin temini yoluyla mümkün olabiî-

13 mekte, meyveler, sebzeler, et, kümes havanları, süt ve sütten yapılan gıda maddeleri bu soğuk zinciri sayesinde uzak pazarlara ulaşabilmektedir. Soğuk tekniği imkânları, soğuk muhafazanın, bakteri ve küflerin gelişmeleri için müsait olmayan bir zemin hazırlayarak maddelerin bozulmalarını önlemesi yanında yiyecek maddelerinin olgunlaşmasını tanzim eden (enzym) hareketinin daha yavaş işlemesini de sağlamaktadır. Ancak dayanıksız ve az dayanıklı maddelerin muhafazasında rol oynayan soğuk tekniğinden, dayanıklı maddelerin de muhafazasında faydalanılmaktadır. Kuru incirler,ceviz ve fındık ve emsali maddeler de aşırı buharlaşma ve kurtlanmaya karşı bir tedbir olarak soğukta muhafaza edilmektedirler. Yünlü eşyaların kürklerin haşaratın zararlı tesirlerinden korunması için de soğuk muhafazaya bırakılma temayülü gittikçe yayılmaktadır. Çiçek soğanları, fidanlar ve ser bitkilerinin de satışa arzedilene kadar gelişmelerini durdurmak maksadı ile soğuk tekniğinden istifade edilmektedir. III Türkiye'de Umumi Mağazacılık : Umumî Mağazalar Türk Anonim Şirketi memleketimizde umumî mağazacılığı geliştirmek maksadiyle kurulmuş bir teşekküldür. Gerek kuruluşu memleket bünyesine oturtacak ve iktisadî nizama faydalı kılacak selâhiyetlerden mahrum kılınmış olması itibariyle gelişememiş ve fonksiyonunu ifa edememiştir. Esas mukavelede Umumî Mağazaların kurucuları olarak şu isimler geçmektedir. 1) Ticaret odalarını temsilen Ticaret Bakanlığı 2) Ziraat Bankası 3) îş Bankası 4) Sümerbank 5) Osmanlı Bankası 6) Emlâk Kredi Bankası 7) Türk Ticaret Bankası Gene ayni mukavelenamenin iştigâl konularım tanzim eden dördüncü maddesinde de Umxumî Mağazaların iştigâl etiği konular olarak şu sahalar belirtilmektedir. 1) Alelumum antrepo muamelâtı, 2) Eşyanın tamamı veya kısımları için emre muharrer makbuz ve rehin varant senetleri verilmesi,

14 3) Tevdi olunan eşyanın müşterek veya müteferrik sigortadan, 4) Eşyanın işlenmesi ve manipülasyonu (fümügasyon, kalibraj, triyaj ve temizleme dahil) 5) Zarfların değiştirilmesi, tamiri ve yenilenmesi, 6) Eşya mamullerinin alınması ve tasdikli nümuna şahadetnamesi verilmesi, 7) Eşyanın ekspertizi, 8) Eşyanın tahmil - tahliye, depolama, sevk, nakliye ve gümrükleme işleri, 9) Tevdi olunan eşyanın arzu ile veya cebren satışı gibi, umumî mağazaların faaliyeti sahasına giren bütün işleri, 10) Şirket, kuruluş maksadının ve işlerinin düzenlenmesine ve çevrilmesine lüzumlu gayrı menkulleri alabilir. 11) İthalât, ihracat ve dahili ticaret, alışa ve satışa tavassut işleri, yerli ve yabancı nakil vasıtaları acenteliği ve işletmeciliği ile lüzumlu görülecek yerlerde acentelikler mutemetlikler ve irtibat büroları ihdası ve dış memleketlerdeki ticarî firmaların reprezantanlıkları, 12) Yukarıda yazılı maddelerdeki muamelelere münhasır finansman durumu» gibi hususlar sıralanarak Şirket yukarıda açıklanan maksadiyle doğrudan doğruya münasebettar bulunan bilumum malî, ticarî sınaî muamelâtı icia ve bu muamelât ile iştigâl eden diğer şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini satın alabilir ve bu nevi şirketler kurabilir. «Şirketin merkezi Ankara olup gerek Türkiye'de ve gerek yabancı memleketlerde lüzum görüldükçe İdare Meclisi tarafından Umumî Heyete arzedilmek şartiyle şubeler ve mümessillikler açılabilecek ve keyfiyet Ticaret Bakanlığına ihbar ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve gerekli sair yerlerde gazetelerle ilân edilecektir. Şirketin müddeti kanun hükümlerine ve işbu esas mukavelenamede yazılı hallerde veya umumî heyet tarafından kısaltma veya uzatma hakkında bir karar verilmedikçe, kat'î kuruluşundan itibaren elli seneden ibarettir.» UMUMÎ MAĞAZA MAKBUZLARI Depoların muhafaza için kendilerine tevdi edilen mallara karşılık mal sahibine verdikleri makbuzlar ticarî hayatta her zaman, bil-

15 hassa finansman muamelelerinde emniyetle kullanılabilmektedir. Bu makbuzlar sayesinde, mallar el değiştirmeden makbuzların el değişmesi mülkiyetin intikali için kâfi olmaktadır. MAKBUZ SENEDİ Umumî Mağazalara tevdi edilen emtea ve zahire karşılığı verilen makbuz senedinin aşağıda belirtilen hususları muhtevi olması icap etmektedir. ' 1) Tevdi edenin ad ve soyadı ile senet ve ikametgâhı, 2) Tevdiatın yapıldığı umumî mağazanın ticaret unvanı ile bulunduğu yer. 3) Tevdi olunan şeylerin tabi olması lâzım gelen bütün resim, harç ve vergilerin ödenip ödenmediği ve sigorta edilip edilemediği, 4) Tevdi olunan şeylerin cins ve miktarı ile mahiyet ve kıymetinin bilinmesi için açıklanması lâzım gelen hususlar. 5) Ödenmiş olan veya ödenecek ücret ve masraflar. 6) Senedin kimin namına veya emrine tanzim edildiğini gösteren bir ibare. 7) Umumî mağaza sahibinin imzası VARANT Bishassa gümrük resmi ödenmemiş malları muhafaza etmek maksadiyle olan umumî mağazaların bu mallar mukabili verdikleri rehin senedine varant denir. Varantm da makbuz senedinin haiz olması gereken hususları ihtiva etmesi ve makbuz senedine bağlanması lâzımdır. Makbuz senedi ve varanttan müteşekkil vesikanın dip koçanlı bir defterden koparılmış olması ve defterin umumî ır^ağazaya ait vesikalar arasında saklanması lâzımdır. Makbuz senedi ve varant ayrı ayrı veya birlikte teslim ve ciro şeklinde devredilebileceği gibi beyaz ciro ile de devredilebilir. İki senet de teslim edilirse cirantanın haklarını hamiline devreder. Bu takdirde şu üç durum ortaj^a çıkmaktadır. 1) Makbuz senedi varantla beraber ciro edilirse umumî mağazaya tevdi edilmiş şeylerin mülkiyeti intikal eder. 2) Yalnız makbuz senedi devredilirse varant hamilinin hakkı

16 nak mahfuz kalmak şartiyle umumî mağazadaki emteanm mülkiyeti ledilmiş olur. 3) Yalnız varant devredilirse emtea üzerinde rehin hakkı doğmuş olur. Ancak varant hangi borç için ciro edilmişse o borç için hakkı doğar borç ödenmediği takdirde emtea satılarak borç edilir. rehin tasfiye Makbuz senedi ile varantm ziyaı veya miras ve iflâs sebebiyle çıkan ihtilâflar hariç umumî mağazalara tevdi olunan emtea üzerinde haciz, elkoyma veya rehin yapılamaz yalnız makbuz senedinin hamili varant ile temin edilmiş borcun ana parası ve faizlerini umumî mağazaya yatırarak vade gününden önce dahi eşyayı çekebilir. Afet vukuunda varantm hamili, sigorta bedelinden alacağım tahsil eder. Bütün gelişmiş memleketlerde müessir bir kuruluş olarak fonksiyonunu ifa eden Umumî Mağazaların inkişafının sağlanması için alınması gereken tedbirleri raporunda izah eden Hamburg Limanı ve Umumî Mağazalar İdare Meclisi Reisi mütehassıs Ernst Plate Umumî Mağazaların inkişafı için şu tedbirleri öngörmektedir. Bunlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir : a) Liman işleri ile Umumî Mağaza hizmetleri birbirinden ayrılmaz bir kül teşkil etmektedir. Ancak depoculuk hizmetlerinin ifası Denizcilik Bankasına verilmiş olduğundan faaliyet sahası büsbütün daralan umumî mağazalar inkişaf edememektedir. Halbuki Batı Avrupa memleketlerinde Liman İşleri ile Umumî Mağaza hizmetleri beraber yürütülmekte ve dolayisile Umumî Mağazalara geniş inkişaf imkânları açılmaktadır. b) Umumî Mağazaların gelişmesini engelleyen hususlardan biri olarak memleketimizdeki banka depoculuğu üzerinde durulmalıdır. Bankaların emtea üzerinde kredi muameleleri için malın kendi depolarına konması mecburiyetini vazetmesinin Umumî Mağazaların faaliyet sahasını daraltmaktadır. c) Umumî mağazaların gelişmesini engeleyen başka bir faktör Devlet müesseselerinin de depoculuk faaliyetinde bulunmalarıdır. d) Yazar raporunda liman ve depoculuk hizmetlerinin karma ekonomik bir teşebbüs tarafından yürütülmesini teklif etmektedir. IV İstanbul ve civarındaki depolar : Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi merkezi olan, iç ticaret,

17 ihracat ve bilhassa ithalât bakımından iş hacmi önem arzeden İstanbul şehrinde ve civarında bulunsn depoların adet, evsaf, mevki ve mükellefiyete göre durumlarının tespitine çalışılmıştır. Hiç bir yerde doğru dürüst kaydı bulunmayan, zaman zaman nakliyecilerin ve tacirlerin kendi işleri için tesis ettikleri, ve arızî veya tâli olarak ticarî maksatlarla kullanılan depoların tespit edilmesi katiyetle mümkün olamamıştır. Bu sebeple haklarında bilgi derlenmesine çalışılan İstanbul ve civarındaki depoların, ancak bir kısmı hakkında bilgi toplanmış olup, bunlar çeşitli tablolar halinde aşağıda gösterilmiştir. A. Haklarında bilgi derlenen depoların tasnifi : İstanbul ve civarındaki depolar, özel sektör, nakliye ambarlan, bankalar ve resmî sektör depoları olarak gruplandırılmış olup; a Depoların teçhizata göre tasnifi. Tablo Tde, b Depoların şehir içinde dağıhşları itibarile tasnifi, Tablo 2'de gösterilmiştir. A Resmî TABLO DEPOLARIN TEÇHİZAT DURUMLARINA GÖRE TASNİFİ Depolar I Kapasite D. po Cinsi Depo Sayısı M^ M- Ton Teçhizatsız Teçhizath Soğuk B Özel Depolar Teçhizatsız Teçhizath Soğuk C Nakaiye Ambarları Teçhizatsız D Bankalar Teçhizatsız Teçhizath (x) Derlenen bilgilerde değişik birim ölçüleri kullanıldığından ismen gösterilmiştir. (x) Depoların İstanbul içinde dağıhşları itibarile tasnifi : A Resmî Depolar : Teçhizatsız Depolar Adet Bölge M' M'- Ton ~2 Hahç " 1.100

18 Teçhizatlı Depolar Adet Bölge M' Ton 1 Haydarpaşa Maltepe Silivri Yenikapı Hasköy Kuruçeşme Soğuk Depolar 1 Zeytinburnu Haydarpaşa 2 Beşiktaş Karaağaç B Ticarî Depolar : Teçhizatsız Depolar 3 Haliç Galata Eminönü - Unkapanı arası Yenikapı Şişli Maltepe Silivri Teçhizatsız Depolar 2 Eminönü - Unkapanı arası Haliç ,500 1 Galata Beşiktaş Soğuk depolar 3 Haliç Kadıköy 50 1 Rami Büyükdere (Eminönü - (Unkapanı (arası c Bankalar : Teçhizatsız depolar 3 Haliç (Eminönü - (Unkapanı (arası Beyoğlu Sirkeci Cerrahpaşa Pendik 5.761

19 Teçhizatlı Adet Bölge M» M- Ton 2 Sirkeci Kuruçeşme Galata Sa-lıpazarı Haliç (Unkapanı Diğer taraftan, depolarm teçhizat durumlarma göre şehir içinde yapılışları, şu şekilde bir manzara vermektedir. A. Teçhîzatsız Depolar (TABLO III) Bölge Adet Ton İstanbul ciheti Beyoğlu ciheti Kadıköy ciheti B. Teçhizatlı Depolar İstanbul ciheti Beyoğl ucihet i Kadıköy ciheti C. Soğuk Depolar İstanbul ciheti Beyoğlu ciheti Kadıköy ciheti sıra Tablo II de gösterilen duruma göre, bu etüdün yapılması sında hakkında bilgi derlenebilen 128 deponun, % 71 inin Haliç ve İstanbul yakasında % 16,4 ünün Beyoğlu yakasında 1 (Eminönü- % 12,6 sının Kadıköy cihetinde bulunmakta olduğu anlaşılmaktadır. (Nakliye ambarlarının depoları sayılmamıştır) B Depoların ücret tarifelerinden örnekler Depoculuk konusundaki tatbikat ile ilgili olarak İstanbul'da carî depo ücretleri hakkında bazı bilgilerin bu rapora ilâvesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Meslek olarak depoculuk işiyle meşgul olan firmaların bazı mad- Not: Paporun sonunda İstanbul'da tespit edilebilen Özel Sektör, ve Nakliye Şirketleri Banka ve Resmî Sektör depolarının dökümlü bir listesi bulunmaktadır. Tablo IV.

20 deler için taayyün etmiş ücret listeleri mevcuttur. Bu listelerden bazı örnekler müteakip sahifelerde dercolunmuştur. Bununla beraber, bu listelerde bulunmayan emtea için teamül, mal sahibi ile depocu arar smda yapılacak anlaşmaya göre ücretin tahakkuk ettirilmesi şeklinde görülmektedir. (ÖRNEK 1) GENEL EMTEA LİSTESİ Muhafaza Ücreti Sıra M a l ı n Genel Özel No. Cinsi ve muhafaza müddeti Ambalajı Miktarı TL. TL. 1 Çuval ambalajlı Çuval 50 kg » Fıçı ambalajlı Fıçı kg » Harar ambalajlı Harar 80 kg Sandık ambalajlı Sandık kg. 1.00» » 200 den 12.50/m^ 5 Asit ve benzerleri Damacana 60 kg kg. 1,25 6 Kauçuk maddeleri Balya 100 kg, 8,00 7 Saç Balya 8 Oto lâstik ufak 1,00 büyük 1.60 Balya İzmit Kâğıt îthâl Bunların dışında çok büyük parçalar pazarlık üzerine fiatlar dizilir. (ÖRNEK 2) ÇEŞİTLİ SANAYİ MALLARI Muhafaza Ücreti Sıra M a l ı n Genel Özel No. Cinsi ve muhafaza müddeti Ambalaj Miktarı TL. TL kg. kadar Çuvallı Adedi kg.»» »»»» » yukarı»» kg. kadar Haralar» »»»» » yukarı».70 3 Yapak, kendir, tiftik. 100 kg. kadar Balya» » »» 1.10

21 Muhafaza Sıra Malın Genel No : Cinsi ve muhafa müddeti Ambalajı Miktarı TL. ücreti ÖZÜ: TL. 4 Pamuk, 120 kg. kadar Balya» »» »»» »»» 2. 5 Radyolar»».60 6 Buzdolapları, Ambalajlı 120 kg. kadar» »»» »»» »»» Çamaşır makineleri, 75 kg. kadar»» »»» »»» Gaz sobaları»».75 9 Cam parmak tek Sandık» » çift»» » tek»» » çift» hk»» mm.»» mm.»» mm.»» mm.»» Telli cam Sandıklı Adedi 4.80 Arnova cam»» 2. Strie cam»» 2. Marbrit cam»» 3.20 Kristal cam»» Tenekeli ve damacanalı 20 kg. kadar» kg. kadar» kg. kadar» »»» Demirler 13 Pik Yuvarlak, kare, T. Köşebent silme ve profil 14 Kâğıt balyaları ve gazete Tonu 6.50 Tonu 6.50 bobinleri 120 kg. kadar Adedi Yeraltı kabloları »»» »»» »» kg. kadar Makara» »»»» »»»» » yukarı» 12.

22 Sıra Malın N. Cinsi ve muhafaza müddeti Ambalajı Miktarı Muhafaza Genel TL. ücreti Özel TL. 16 Çuval ve kanaviçe 300 kg. kadar kg. kadar »» 17 Bidon, fıçı, varil 60 kg. kadar kg. kadar kg. kadar »» »» 300 kg. yukarı 18 Sandıklı ve kafssîi mallar 20 - kg. kadar 21-40» Balya»»»»»»»»»» Adedi»» Antrepo}'a alman eşya giriş gününden itibaren 15 günden az bir süre dahilinde çekildiği takdirde bunlardan 15 günlük, 15 günden fazla ve bir aydan az bir süre dahilinde çekildiği takdirde ise bir aylık antrepo ücreti almır. (örnek 3) Bahk, Et Pastırma Vesaire 1 Bank dondurma 3 aylık Dökme Tonu 400. ' TL. 2 )> 3» Sandıklı» 400.» 3» 3» Çuvallı» 400.» Et dondurma 3» Dökme» 400.» 5 Süt dondurma 3» Tenekeli» Donmuş malara beher ay için» 100.-» 7 Balık buzlu muhafaza Sandıklı» 200.» 8 Kuru çiroz senelik muhafaza»» 400.» 9 Pastırma»»»» 310.» IG Tarama»» Tenekeli 600.» li Balık yumurtası» Sandıklı» 600.» 12 Tuzlu balık» Sandıklı» 400.» 13 Tuzlu balık» Fıçılı» 400.» (Örnek 4) Peynir, Yoğurt, Yumurta 1 Beyaz peynir, kırıntı peynir, lor, krcma, yoğurt Teneke Tenekesi 5. Aylık 2.50 o Kaşar (sıra) Çuval Çuvalı 15. Senelik 3 Gravyer Kilosu 0,30 Senelik 4 Beyaz peynir, yoğurt, reçel Senelik Kutu Meyve i "Sandık Kilosu Senelik

23 (örnek 5) Kimyevî Maddeler Sıra Malın N. Cinsi ve muhafaza müddeti Ambalajı Miktarı Muhafaza Genel TL. ücreıi Özel TL 1 Bikarbonat Çuval 50 Kg. 50 Kı 2» Kara boya Nitrat de sud» Perborat» Limon tuzu» Solvey» Solvey» Sülfat» Şap tozu» »»» Titan» Tripolifosfat» Üstübeç» Üre» Talk» Parafin» Aseton Fıçı Bikromat» Esans Dodeçyl» Hydrosülfit» »» Asit fosforik» Kireç kaynağı» Kostik de sud» Silikat» Kostik pul» Posta kostik» Trikloretilen» Şap parça Çivit» Bikarbonat anonium» Kâğıt Balya » Avrupa» » Bobin Sirke ruhu Damacana 80 80

24 V Depoculuk fonksiyonunun eksiklikleri ve etkileri Depoların ihtiyaca kâfi gelmemesi ve genel olarak depoculuk tekniğinin iyi bilinmemesi sebebiyle uğranılan zararlar ve aksaklıklar şu şekilde özetlenebilir : 1 Malların istiflenmesinde bilgisizlik neticesi ambalaj bozulmakta ve mal ziyana uğramaktadır. 2 Piyasaya sürülmek maksadiyle getirilen mallar depoların uzun muhafaza şartlarını haiz olmaması sebebiyle fazla bekletilemeden satılmakta böylece iyi bir fiat bulamadan elden çıkarılmaktadır. 3 Çok zaman mekanik vasıtalar olmadığı için istifleme el emeği ile yapılmakta ve neticede çeşitli ziyanlar husule gelmektedir. 4 Hamal vasıtasiyle yapılan tahmil ve tahliye işleri zaman bakımından da ziyana sebep olmaktadır. 5 Depolar, muhafaza ettikleri yiyecek madelerini haşerelerden korumak için gerekli mücadeleyi de yapamamaktadırlar. 6 Depoların iyi teçhiz edilmiş olmamaları, çabuk bozulur veya az dayanıklı maddeler piyasasının daralmasına sebep olmakta, bu da aşağıdaki mahzurları meydana getirmektedir. a) Fiatlar yüksek olmaktadır. Zira istihlâk piyasasına getirilen malların muhafaza şartlarının iyi olmaması sebebiyle gerektiği şekilde değerlendirilemediğini gören müstahsil, istihsalini kolay kolay arttırmamakta ve bu durum fiatlarm yükselmesine yol açmaktadır. b) Yukardaki şartlar muvacehesinde istihsalin daima günü gününe ayarlanması da talebin arzın peşinde koşmasına sebep olmakta, dolayisiyle malını satmak gibi bir problemi olmayan müstahsil kalite meselesine önem vermeyi lüzumsuz telâkki etmektedir. Vr Memleketimizde depoculuk fonksiyonunun gelişmesi konusunda alınması gerekli tedbirler ve görüşler 1 Piyasaya yakın yerlerde buzhane tesisi gerekmektedir. Bu suretle çabuk bozulan malların evsafı bozulmadan tüketime arzı kolaylaşmış olacaktır. 2 Hususî sektöre depoculuğu teşvik eden mahiyette kolaylık gösterilmesi depoculuğun gelişm^esi bakımından önemlidir. Bu koauda devlet tarafından kredi yardımları ve temel yatırımlarının deruhte edilmesi yerinde olur. 3 Umumî olarak depoculuk fonksiyonunun iyi bir şekilde ifa edilmesinde müessir olan husus makine ve teçhizattır. Bu sebeple bu

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Metin MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Kısa isim 1. Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) "Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) Tüzüğü olarak isimlendirilir. RG 41 27.04.1984 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (31/1983 sayılı Yasa) Madde 11(8) altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜNYE LİMANI RAPORU

ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜNYE LİMANI RAPORU ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜNYE LİMANI RAPORU KASIM, 2015 20 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında Ünye Limanından hizmet alan firmalar arasında yapılan görüşmeler neticesinde Ünye Limanı raporu hazırlanmıştır.

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- MAYIS DÖNEMİ ) TL U.S.$. MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2014 311.105.285 1.461.678.716 148.511.999 673.028.905

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ ) TL U.S.$. HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2014 304.424.385 1.766.103.101 143.741.314 816.770.219

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3 İ Ç İ N D E K İ L E R - Sahife GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP S A. YÜZDE HESAPLARI 3 I. Adi yüzde hesabı 3 1.f Yüzde tutarının hesaplanması 4 2.) Yüzde nisbetinin hesaplanması 6 3.) Esas tutarın

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI Müdürlüğün Tarihçesi: Karayolları Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı bir ikmal merkezi olan Müdürlüğümüz, 1950 li yıllarda Teşkilatımız

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- (Değişik: 05/04/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) Ofisin faaliyet konusuna

Detaylı

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ 2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ SORU 1: Aşağıdaki kavram veya konulan, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak 259 MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ K. ERDEM (3 üncü sayıdan devam) b.) LİNYİT İSTİHSALİ: 1.) Devlet Teşekkülleri: Mahalli idareler ve devlet teşekküllerince çalıştırılan işletmelerdir.

Detaylı

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-43/REV.02 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ 1- SEBZE VE MEYVE KONSERVE FABRİKALARI Sebze ve meyve işleyen fabrikalara, Marmara mıntıkasında 140 gün ve diğer mıntıkalarda 120 gün kampanya süresi kabul edilir.

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU

GİDER VERGİLERİ KANUNU GİDER VERGİLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM İstihsal Vergisi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-42/REV.05 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Giriş 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.03.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri : Murahhas Üye dahil 26 Mart 2009 tarihli Genel Kurul

Detaylı

14.5.1964 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI GÖSTERİR YENİ YÖNETMELİK

14.5.1964 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI GÖSTERİR YENİ YÖNETMELİK 581 14.5.1964 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI GÖSTERİR YENİ YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.4.1970, No : 7/449 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR? SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR? 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Ertan ÖRS Müfettiş Müfettiş Müfettiş 1 Aralık 2012, Ankara Ticari işlem, ticari

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

Lübnan'na lojistik taş ı malarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş

Lübnan'na lojistik taş ı malarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş Lübnan'na lojistik taş ı malarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1.

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1. DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYÜM OKSİT 489 Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. % SİO2 AlıOj CaO MgO Mıı P S Fe Sabit C Si Cevher A 6.00 1.00 0.68 0.44 0.54 0.073 Cevher B 6.64

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-45/REV.04 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2014 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

TADİL LAYİHASI. Şirketin maksat ve mevzuu: Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konularını teşkil eden işler aşağıda belirtilmiştir.

TADİL LAYİHASI. Şirketin maksat ve mevzuu: Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konularını teşkil eden işler aşağıda belirtilmiştir. TADİL LAYİHASI HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 4,9,27 NCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TADİL LAYİHASIDIR TADİL EDİLEN MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Şirketin

Detaylı

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle]

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle] İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan İsrail e ihracat yapan 426 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle

Detaylı

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk.

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Sayı: Tarih: 14/09/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14001-28/-726

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

2015 GÜMRÜK VE İSTİHSAL (HARÇLAR VE ÜCRETLER) (ORAN VE MİKTARLARI) TÜZÜĞÜ

2015 GÜMRÜK VE İSTİHSAL (HARÇLAR VE ÜCRETLER) (ORAN VE MİKTARLARI) TÜZÜĞÜ 2015 GÜMRÜK VE İSTİHSAL (HARÇLAR VE ÜCRETLER) (ORAN VE MİKTARLARI) TÜZÜĞÜ (29.12.2014 R.G.257 EK III A.E.777 Sayılı Tüzük) GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASI (37/1983, 38/1988, 16/1991, 48/1991, 16/1992, 29/1995,

Detaylı

TMO Genel Müdürlüğü nün Umumi Mağazacılık Faaliyetleri ve Makbuz Senedi Karşılığı Kredi 1993-2011

TMO Genel Müdürlüğü nün Umumi Mağazacılık Faaliyetleri ve Makbuz Senedi Karşılığı Kredi 1993-2011 TMO Genel Müdürlüğü nün Umumi Mağazacılık Faaliyetleri ve Makbuz Senedi Karşılığı Kredi 1993-2011 1. Umumi Mağazacılık Umumi Mağaza EMİN bir depodur. Güven Umumi Mağazası Ürünleri bir senet temsil eder.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 475978/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ KADIKÖY ŞUBESİ Eski Ünvan İş Adresi SARIKANARYA SOK.K2 PLAZA

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

Ek-1 KONTROLE TABİ KATI YAKITLAR

Ek-1 KONTROLE TABİ KATI YAKITLAR Ek-1 KONTROLE TABİ KATI YAKITLAR GTİP MADDE İSMİ 2701.11.00.00.00 Antrasit 2701.12.10.00.00 Kokluk bitümenli taşkömürü 2701.12.90.00.00 Diğer bitümenli taşkömürleri 2701.19.00.00.00 Diğer taşkömürleri

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 2 0,75 0,75 0,75 35.980,00Kg 26.985,00 HŞ ARPA 35.980,00 Kg 26.985,00 Buğday Yemlik Buğday Aşurelik 20 0,86 0,92 0,88 4.989.520,00Kg 4.414.020,86 HŞ 7 1,30 1,50 1,40 57.150,00Kg

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda beyan olanan,

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 )

2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 ) 2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 ) Eski: DİR Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyecek Eşyalar Yeni: Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler (Değ.:

Detaylı

(FORM NO. M.Ş. 32) ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince.

(FORM NO. M.Ş. 32) ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince. HARÇ: (FORM NO. M.Ş. 32) Şirket No: ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 118 ve 387 nci maddeler gereğince.. LİMİTED in.. 20.. tarihi itibarıyle YILLIK RAPORU

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 17.12.2014 YÖNETİCİ ÖZETİ BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü nün kayıtlarına göre, Bursa dan Çin e ihracat yapan 86 firma bulunmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle

Detaylı

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi,

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPASİTE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı TMO nin her türlü maddi duran varlığı ve iş gücüne ait kapasitesinin değerlendirilmesi

Detaylı