De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav"

Transkript

1 ST 2416 EKMEK KIZARTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR PT

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearingimpaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried by children should be under supervision. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. Bu cihaz, denetim sa lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya aki yetenekleri azalmıfl veya tecrübe ve bilgi eksikli i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır

3 ÖNEML UYARILAR Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: * Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. * Çocuklar n cihazla oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r. * Elektrikli aletleri kullan rken, temel güvenlik önlemlerine sürekli uyulmal d r Bu önlemler afla da verilmifltir: * TÜM TAL MATLARI OKUYUN * Bu ekmek k zartma makinesinin herhangi bir k sm n su veya herhangi bir s v ya koymay n. * Elektrik çarpmas na karfl korunmak için kablo, fifl, veya (duruma özgü, parça veya parçalar ) su veya herhangi bir s v ya koymay n * Ekmek k zartma makinesini ilk kez kullanmadan önce içine ekmek koymadan birkaç dakika boyunca çal flt r n z. lk kullan mda cihazdan bir miktar duman ç kacakt r, bu tamamen normal bir durumdur. * S cak yüzeylere dokunmay n. Tutamak veya dü meleri kullan n. * Kullan mda de ilken ve temizleme öncesinde cihaz prizden çekin. Parçalar söküp takmadan önce so umas için bir süre bekleyin. * Güç kablosu hasar görmüflse üretici ya da yetkili teknik servis merkezi taraf ndan de ifltirilmelidir. * Aç k alanlarda kullanmay n z. * Ekmek k zartma makinesini çocuklar n eriflemeyece i flekilde saklay n z. * Yaln zca önceden dilimlenmifl ekmek kullan n z. * Ekmek k zartma makinesine büyük yiyecek parçalar, metal folyolu paketler ya da metal mutfak gereçleri sokmay n z. Bu durum elektrik çarpmas na neden olabilir. * Ekmek k zartma makinesini kolay alev alabilecek ve güvenli in tehlikeye girmesine neden olabilecek perde, döfleme ya da di er dekoratif kumafllar n yak n nda kullanmay n z. * Kol afla daki konumdayken yiyece i tost makinesinden ç karmaya çal flmay n z. * Ekmek k zartma makinesi fifle tak l durumdayken k r nt tepsisini ç karmaya çal flmay n z. Cihaz prizden ç kar p so umas n bekleyiniz ve daha sonra k r nt tepsisini ç kar n z. * Ekmek yanabilir. Bu nedenle ekmek k zartma makineleri perdeler ve di er yan c maddelerin yak n nda ya da alt nda kullan lmamal d r. Cihaz çal fl yorken bafl ndan ayr lmay n z. * Cihaz çal fl rken eriflilebilir yüzeylerin s cakl yüksek olabilir. a) Uzun bir kablonun kar flmas n n veya uzun bir mesafeyi dolaflmas n n yarataca riskleri en aza indirmek amac yla k sa bir güç kablosu (veya ayr labilir bir güç kablosu)kullan lmal d r. b) Uzun ayr labilir güç kablolar veya uzatma kablolar mevcuttur ve kullan mda dikkat etmek koflufllu ile kullan labilir

4 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI c) Uzun ayr labilir güç kablosu veya uzatma kablosu kullan lmas halinde, 1) Kablo tak m için veya uzatma kablosu için belirlenmifl elektrik ölçekleri, cihaz n elektrik ölçekleri ile ayn olmal d r ve 2) Kablo, tezgâh n üstü veya masa üstünde as l kalmayacak ve çocuklar taraf ndan istemeden cihaz n devrilmesine neden olmayacak flekilde ba lanmal d r. * Bu cihaz, elektrik çarpmas riskini azaltmak için toprakl bir fiflle donat lm flt r (uçlardan biri di erinden daha kal nd r) ve bu fifl, toprakl bir prizle kullan lmak üzere tasarlanm flt r. E er fifl prize tam olarak uyum sa lamazsa, fifli çevirin. Yine uymuyorsa, bir elektrikçi ile temas kurun. Herhangi bir flekilde fifli de ifltirmeye çal flmay n. * Herhangi bir elektrikli cihaz hasar görmüfl kablo veya fiflle kullanmay n, cihaz ar za yapt nda veya herhangi bir flekilde hasar gördü ünde de kullanmay n. Bu durumda, cihaz incelenme, onar m veya ayar için en yak n yetkili servise götürün. * Aksesuar niteli indeki ek donan mlar n kullan lmas, yaralanmalara neden olabilece i gerekçesi ile, üretici taraf ndan önerilmemektedir. * Kablonun tezgah veya masa kenar ndan sarmamas veya s cak yüzeylere de memesine özen gösterin. * Cihaz s cak gaz veya elektrik oca veya yanan f r nlara yak n koymay n. * Cihaz amac d fl nda kullanmay n z. * Hareketli parçalara dokunmaktan kaç n n LÜTFEN BU TAL MATLARA UYUNUZ Not: Bu cihaz sadece ev içi kullan ma uygundur. TEKN K ÖZELL K AC230V, 50Hz, 700W, GS/CE D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIMI ANA PARÇALAR A. Çal flt rma kontrolu B. ptal / Durdurma C. Zaman ayar kontrolu D. K r nt Tepsisi D C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz. * Ekmek k zartma makinesini düz, kuru, dengeli bir yüzey üzerine yerlefltiriniz. * Ekmek k zartma makinesinin fiflini prize tak n z ve Zaman kontrolünü (C) kullanarak istedi iniz k zartma süresine getiriniz B A C

5 C HAZIN KULLANIMI * Ekme i ya da makinede k zartmaya uygun bir yiyece i a zdan içeri sokunuz ve bafllatma kontrolünü/kolunu (A) afla bast r n z. Bu kol ekmek k zarana kadar afla da kalacakt r. Ekmek üzerinde logo görünecektir. * K zartma ifllemini durdurmak için lütfen ptal dü mesine (B) bas n z. Bu ifllem k zarm fl ekme in otomatik olarak d flar ç kmas n ve s t c elemanlar n kapat lmas n sa lar. * Ekmek, k zartma makinesinin içine yap flt ysa cihaz fiflten çekiniz ve so umas n bekleyiniz, daha sonra ekme i makineden ç kar n z. EKME ÇIKARMAK Ç N KES NL KLE METAL MUTFAK ALETLER KULLANMAYINIZ. * Cihaz kulland ktan sonra k r nt lar kuru bir bez yard m yla temizleyiniz. * Ekmek k zartma makinesi tek seferde birden fazla kez kullan lacaksa her k zartma ifllemi aras nda cihaz n en az 1 dakika boyunca so umas n bekleyiniz * Ekmek k zartma makinesini güç kayna na ba layan kablonun hasar görmesi durumunda kablo yetkili bir servis teknisyeni ya da ekmek k zartma makinesinin üreticisi taraf ndan de ifltirilmelidir. * Cihaz bofl olarak kullanmay n z, daima içinde ekmek varken çal flt r n z. * Bu cihaz ev tipi kullan ma uygun tasarlanm flt r. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Bu iflaret, ürünün AB genelinde di er ev at klar yla birlikte elden ç kar lmamas gerekti ini göstermektedir. Çevre ve insan sa l n n kontrolsüz flekilde elden ç kar lm fl olan at klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac yla, malzeme kaynaklar n n sürdürülebilir yeniden kullan m n sa lamak için cihaz n geri dönüflümünü sa lay n z. Kullan lm fl cihazlar n z lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt r n z ya da ürünün sat n al nd ma azayla ba lant ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al p çevreye duyarl bir flekilde geri dönüflümlerini sa layabilirler

6 TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler TEM ZL K VE BAKIM TAL MATI TEM ZL K filem NE BAfiLAMADAN ÖNCE EKMEK KIZARTMA MAK NES N N TAMAMEN SO UMASINI BEKLEY N Z. * Cihaz suya sokmay n z * Cihaz prizden çekiniz. * Tost makinesini temizlemek için afl nd r c süngerler/bezler ya da ovma telleri kullanmay n z. * Temizlik malzemelerini do rudan ekmek k zartma makinesine püskürtmeyiniz ya da tatbik etmeyiniz - temizlik malzemeleri yumuflak bir beze dökülerek kullan lmal d r. * Ekmek k zartma makinesinin d fl k sm kuru, nemli bir bez yard m yla silinmeli ve yumuflak, kuru bir bez yard m yla parlat lmal d r. * Ekmek k zartma makinesini temizledikten sonra tekrar çal flt rmadan önce birkaç dakika boyunca kurumas n bekleyiniz. * Di er servis ifllemleri yetkili servis eleman nca yap lmal d r. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler * Cihaz kendiniz demonte etmeye ya da kablosunu de ifltirmeye kalk flmay n z. Cihaz n zla ilgili herhangi bir sorununuzda ayarlama ve onar m için servis merkezimize baflvurunuz. * Kullan m s ras nda herhangi bir ar zadan flüphelendi iniz takdirde cihaz derhal yetkili servis merkezine götürünüz. Servis merkezi cihaz kullanman n güvenli olup olmad n sizin için kontrol edecektir. AVRUPA B RL NDE N HA KULLANICI YÖNÜNDE ELEKTR KL VE ELEKTRON K C HAZLAR ATIK ÜRÜNLER N MHASI Ürün veya ambalaj üzerinde bulunan bu iflaret, bu ürünün di er çöpler gibi elden ç kar lamayaca anlam na gelmektedir. Kullan c, bu tür çöpleri, özellikle elektrikli ve elektronik at klar için olan geri dönüflüm noktalar na b rakmak yükümlülü ündedir. Ay r c toplama ve elektrikli cihazlar n geri dönüflümü do al kaynaklar korumaya katk da bulunmakta ve at k geri dönüflümünü sa layarak çevre ve sa l korumaktad r. Elektrikli ve elektronik at klar n toplanmas na ve geri dönüflüme iliflkin daha fazla bilgiye ulaflmak için Yerel Yönetim Konseyleriyle, evsel at k hizmetleriyle veya ürünün al nd kuruluflla temas kurunuz. Uyar : Cihazlar, harici bir zamanlay c veya ayr bir uzaktan kumanda sistemi ile çal flmak üzere tasarlanmam flt r. Bu cihaz bu kiflilerden sorumlu birinin denetimi olmaks z n veya cihaz n kullan m na iliflkin yönlendirme verilmeksizin (çocuklar da dahil) fiziksel, alg sal ya da zihinsel kapasitesi yetersiz veya deneyimsiz ve bilgisiz kiflilerin kullan m na uygun de ildir; Çocuklar cihazla oynamad klar ndan emin olunacak flekilde denetim alt nda tutulmal d r

7 SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). Bakanl kça belirlenen ve ilan edilen kullan m ömrü 7 y ld r

8 SINBO ST SLICE TOASTER INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SPECIFICATION AC230V, 50Hz, 700W, GS/CE IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. These include the following: * READ ALL INSTRUCTIONS * Do not place any part of this toaster in water or any other liquid. * To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or (state specific * part or parts in question) in water or other liquid. * Prior to first use, the toaster should be used for a few minutes without bread in it. There will be some smoke at first ; this is entirely normal. * Do not touch the hot surface. Use handles or knobs. * Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before * Putting on or taking off parts. * If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by an authorized technical service. * Do not use outdoors. * Keep the toaster out of reach of children. * Use only pre-sliced bread. * Do not insert oversized foods, metal foil packages, or metal utensils into the toaster. This may result in electric shock. * Do not use the toaster near curtains, upholstery or other decorative fabrics, as they can easily catch fire and cause a safety hazard. * Do not remove food from the toaster while the plunger is down. * Do not remove the crumb tray while the toaster is plugged in. Disconnect from power supply, wait for it to cool, then remove the crumb tray. * Bread may burn. Therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials. They must be watched. * The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. c) If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used, 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and 2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally

9 IMPORTANT SAFEGUARDS * This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. * Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment * The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. * Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. * Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. * Do not use appliance for other than intended use. * Avoid contacting moving parts. PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS Note: This appliance is intended for household use only. SAVE THESE INSTRUCTIONS MAIN COMPONENTS A. Start control B. Cancel/Stop C. Timing control D. Crumb tray OPERATION * Place your toaster on a flat, dry, stable surface. * Plug the toaster in, and adjust it to your required toasting time, using the Timing control (C) * Place bread or other food suitable for toasting into the slot, then press down the start control /plunger (A); * It will remain down until the bread is toasted. The logo will be displayed on the bread. * If you wish to stop the toasting process, press the Cancel/Stop button (B). this will automatically eject the toast, and cancel the heating elements. * If the bread sticks in the toaster, unplug it, wait for it to cool, then remove the bread. NEVER USE METAL UTENSILS TO REMOVE THE BREAD. * After use, wipe away crumbs using a dry cloth. * Always allow at least 1 minute s cooling time between cycles if toaster is being used more than once at a time. * If the lead connecting the toaster to the power supply is damaged, it should only be replaced by a qualified service engineer or the toaster manufacturer. * Always allow at least 1 minute s cooling time between cycles if toaster is being used more than once at a time. D B A C

10 OPERATION * Must put in the bread when using, the toaster can not be used without bread. * This toaster is only for home use. CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS NOTE THE TOASTER SHOULD BE ALLOWED TO COOL COMPLETELY BEFORE CLEANING. * Do not immerse in water. * Unplug from the power outlet (mains). * DO NOT use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the toaster. * Never spray or apply cleaner directly onto or into the toaster cleaner should be applied to a soft cloth. * The outside of the toaster should be wiped with a soft, damp cloth, and polished with a soft, dry cloth. * After cleaning, wait a few minutes for the toaster to dry completely before use. * An authorized service representative should perform any other servicing. THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a recycling point specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired. Remark: The appliances are not intended to operated by means of an external timer or separate remote-control system.this appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety; Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

11 FRANÇAIS SINBO ST 2416 GRILLE-PAIN À 2 COMPARTIMENTS MODE D EMPLOI SPECIFICATIONS TECHNIQUES AC230V, 50Hz, 700W, GS/CE CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ Vous devez toujours respecter les précautions principales de sécurité lorsque vous utilisez des appareils électriques. Ces précautions sont citées ci-dessous : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS N'immergez aucune partie de ce grille-pain dans l eau ou dans tout autre liquide. Pour éviter tout choc électrique, ne plongez pas le cordon, la fiche électrique (ou la/les pièces propres à la situation) dans l eau ou dans tout autre liquide. Avant de mettre le grille-pain en marche pour la première fois, faites-le marcher pendant quelques minutes sans mettre de pain à l intérieur. Une fumée peut se dégager lors de la première utilisation, cela est totalement normal. Ne contactez pas les surfaces chaudes. Servez-vous des poignées et des boutons. Débranchez la fiche électrique de l appareil lorsque l appareil n est pas en usage et avant le nettoyage. Attendez pendant un moment pour que l appareil refroidisse avant de démonter ou de monter les pièces. Dans le cas où le cordon d alimentation est détérioré, il doit être remplacé par le fabricant ou le centre de service technique autorisé. N utilisez pas dans des espaces libres. Tenez le grille-pain hors de la portée des enfants. Utilisez uniquement du pain mis en tranche à l avance. N introduisez pas de grands morceaux d'aliment, de paquets en aluminium ou d outils de cuisine en métal dans le grille-pain. Cela peut causer un choc électrique. N utilisez pas le grille-pain à proximité des rideaux, des mobiliers ou d autres textiles décoratifs pouvant s enflammer facilement et pouvant mettre la sécurité en danger. N essayez pas de sortir l aliment de l intérieur du grille-pain lorsque le bras est en position descendue. N essayez pas de retirer le plateau de miettes pendant que le grille-pain est en état branché. Débranchez l appareil de la prise de courant, attendez qu il refroidisse et retirez ensuite le plateau de miettes. Le pain peut brûler. De ce fait, les grille-pains ne doivent pas être utilisés à proximité ou au-dessous des rideaux ou d autres matériaux combustibles. Ne vous absentez pas lorsque l appareil est en marche. Les surfaces accessibles de l appareil peuvent être chaudes lors du fonctionnement de l appareil. a) Pour minimiser les risques que peut causer l emmêlement d un cordon long ou un cordon qui s étend pendant une longue distance, il convient d utiliser un cordon d alimentation court (ou un cordon d alimentation séparable). b) Il existe des cordons d alimentation longs séparables ou des cordons d extension et ils peuvent être utilisés à condition d être prudent lors de l usage. c) En cas d usage de cordon d alimentation long et séparable ou de cordon d extension, 1) Les galvanomètres déterminés pour le set de câble ou pour le cordon d extension, doivent être identiques aux galvanomètres de l appareil et 2) Le cordon doit être branché de façon à ne pas rester suspendu sur l établi ou sur la table et de façon à ne pas faire renverser l appareil accidentellement par les enfants

12 CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ Cet appareil est doté d une fiche de terre en vue de minimiser le risque des chocs électriques (L'une des bornes est plus épaisse que l'autre) et cette fiche est conçue afin d'être utilisée sur une prise de terre. Dans le cas où la fiche ne s adapte pas complètement à la prise, retournez la fiche. Si elle ne s adapte toujours pas, mettez-vous en contact avec un électricien. N essayez pas de remplacer la fiche d une manière ou d une autre. N utilisez aucun appareil électrique avec un cordon ou une fiche endommagée, n utilisez pas non plus l appareil lorsqu il a fait panne ou lorsqu'il est endommagé d'une façon ou d'une autre. Dans un cas pareil, remettez l appareil chez le service agréé le plus près pour examen, réparation ou ajustement. L usage des équipements supplémentaires en qualité d'accessoires n est pas conseillé par le fabricant étant donné que cela peut causer des blessures. Veillez à ce que le cordon ne pende pas du bord de l établi ou de la table ou qu il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes. N apposez pas l appareil à proximité des gaz chauds ou des plaques électriques ou des fours en marche. N utilisez pas l appareil à des fins pour les quelles il n est pas prévu. Évitez de toucher les pièces mobiles. VEUILLEZ RESPECTER CES INSTRUCTIONS Remarque : Cet appareil est convenable uniquement pour l usage domestique. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS PIÈCES PRINCIPALES A. Contrôle de Mise en Marche A B. Annulation/Arrêt C. Contrôle de réglage de temps C D. Plateau de miettes D B MISE EN MARCHE Placez le grille-pain sur une surface plate, sèche et stable. Branchez la fiche électrique du grille-pain à la prise de courant et réglez la durée de grillage que vous désirez en vous servant du Contrôle de Temps (C). Introduisez par l ouverture le pain ou un aliment qui est convenable à griller dans l appareil et pressez le Contrôle de Mise en Marche/le bras (A) vers le bas. Ce bras restera en bas jusqu'à ce que le pain grille. Le logo apparaitra sur le pain. Pour arrêter l opération de grillage, veuillez appuyer sur le bouton d Annulation (B). Cette opération fera automatiquement sortir le pain à l extérieur et arrêtera les éléments chauffants. Dans le cas où le pain est collé dans le grille-pain, débranchez la fiche électrique de l appareil et attendez que l appareil refroidisse, retirez ensuite le pain de l intérieur de l appareil. N UTILISEZ JAMAIS D OUTILS DE CUISINE EN MÉTAL POUR RETIRER LE PAIN Après avoir utilisé l appareil, nettoyez les miettes à l aide d un chiffon sec. Dans le cas où le grille-pain va être utilisé plus d une fois à la fois, attendez que l appareil refroidisse pendant 1 minute au minimum entre chaque opération de grillage. En cas d endommagement du cordon qui se raccorde à la source d alimentation du grille-pain, le cordon doit être remplacé par un technicien de service agréé ou le grille-pain doit être remplacé par le fabricant. N utilisez pas l appareil lorsqu il est vide, faites-le toujours marcher avec du pain à l intérieur. Cet appareil est conçu de façon convenable pour l'usage domestique

13 NETTOYAGE ET ENTRETIEN INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN ATTENDEZ QUE LE GRILLE-PAIN REFROIDISSE COMPLÈTEMENT AVANT DE DÉMARRER L OPÉRATION DE NETTOYAGE. N immergez pas l appareil dans l eau. Débranchez l appareil de la prise. N utilisez pas d éponges/de chiffons abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer le grille-pain. Ne pulvérisez pas ou n exercez pas les matériels de nettoyage directement vers le grille-pain les produits de nettoyage doivent être utilisé en étant mis sur un chiffon doux. La partie extérieure du grille-pain doit être nettoyée à l aide d un chiffon sec, humide et elle doit être lustrée à l aide d un chiffon sec. Après avoir nettoyé le grille-pain, attendez pendant quelques minutes pour qu il refroidisse avant de le refaire marcher. Les autres opérations de services doivent être réalisées par le personnel du service. "L ÉLIMINATION DES PRODUITS DE DÉCHETS D APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQES RELATIVE À L USAGER FINAL DANS L'UNION EUROPÉENNE" Ce symbole indiqué sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit ne doit pas être éliminé comme les autres ordures. L utilisateur est chargé de déposer ce genre d'ordure aux "centres de recyclage" qui sont spécifiquement prévus pour les déchets d'appareils électriques et électroniques. La collection particulière et le recyclage des appareils électriques aident à la protection des sources naturelles et protègent l environnement et la santé en assurant le recyclage des déchets. Pour joindre plus d information relative à la collection des déchets électriques et électroniques et relative au recyclage, passez en contact avec Les Conseils d'autorités Locales, avec les services d'ordures ménagères ou avec l établissement d où le produit a été acheté. Avertissement : Les appareils ne sont pas conçus pour fonctionner avec un chronomètre externe ou avec un système de télécommande séparée. Cet appareil n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l intermédiaire d une personne responsable de leur sécurité, d une surveillance ou d instructions préalables concernant l utilisation de l appareil. Il convient de bien surveiller les enfants pour s assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil

14 NEDERLANDS SINBO ST 2416 BROODROOSTER MET 2 SLEUVEN GEBRUIKSAANWIJZING TECHNISCHE SPECIFICATIES AC230V, 50Hz, 700W, GS/CE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten volgende essentiële veiligheidsvoorschriften beslist in acht worden genomen: * LEES AANDACHTIG ALLE INSTRUCTIES * Dompel geen enkel onderdeel van deze broodrooster in water of in een andere vloeistof. * Dompel het snoer, de stekker of andere elektrische componenten nooit in water of in een andere vloeistof om elektrische schok te vermijden. * Laat het apparaat enkele minuten functioneren zonder brood voordat u het de eerste keer gebruikt om brood te roosteren. Bij de eerste opwarming kan er een weinig geurof rookvorming ontstaan, dit is een normaal verschijnsel. * Raak de hete delen van het apparaat niet aan. Maak gebruik van handgreep en knoppen om het apparaat te bedienen. * Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voor elke reiniging. Wacht tot het apparaat afgekoeld is voordat u onderdelen monteert of demonteert.. * Ingeval het snoer beschadigd is moet het door de fabrikant of een bevoegde Service worden vervangen. * Gebruik het apparaat niet buitenhuis. * Bewaar de broodrooster buiten het bereik van kinderen. * Gebruik alleen voorgesneden brood. * Stop geen grote hompen brood, in aluminiumfolie verpakte sneden of metalen keukengerei in de broodrooster. Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben. * Gebruik het apparaat op veilige afstand van gordijnen, bekledingen, sierkleedjes of andere materialen die gemakkelijk vuur vatten om brandgevaar te vermijden. * Tracht het brood niet uit het apparaat te nemen terwijl de bedieningshendel omlaag staat. * Neem de kruimellade niet uit het apparaat terwijl het op de stroombron is aangesloten. Neem altijd eerst de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld. * Brood kan verbranden en vuur vatten. Gebruik de broodrooster niet onder of nabij gordijnen en andere brandbare zaken. Laat het apparaat nooit zonder toezicht functioneren. * Het buitenoppervlak wordt heet tijdens het gebruik. a) Gebruik waar mogelijk een kort (of uitneembaar) snoer om verwarring en diverse gevaren van een lang snoer te vermijden. b) Lange uitneembare snoeren of verlengsnoeren zijn beschikbaar en zo nodig kunt u ze gebruiken mits de nodige voorzorgen te nemen

15 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN c) Ingeval een lang elektrisch snoer of verlengsnoer wordt gebruikt, 1) moet dit dezelfde elektrische waarden bezitten als het apparaat en 2) moet het zodanig aangelegd worden dat het niet over de rand van tafel of aanrecht blijft hangen en geen gevaar oplevert voor kinderen die er kunnen aan trekken en ongewild het apparaat doen kantelen. * Teneinde het gevaar van elektrische schok tot een minimum te beperken is dit apparaat voorzien van een geaarde stekker en het moet aangesloten worden op een geaard stopcontact. Een van de pennen van de stekker is breder dan de andere. Als de stekker niet in het stopcontact gaat, draai hem om en probeer opnieuw. Als dit niet helpt contacteer een elektricien. Tracht nooit zelf de stekker te vervangen. * Gebruik nooit een elektrisch apparaat ingeval de kabel, de stekker of het apparaat zelf beschadigd of defect is. Breng het naar de dichtst bijgelegen bevoegde Service voor nazicht, bijregeling of herstel. * Gebruik van hulpstukken en accessoires die niet bij dit apparaat behoren wordt door de fabrikant afgeraden wegens het gevaar van verwonding dat zou kunnen ontstaan. * Laat het snoer niet over de randen van tafel of werkblad hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken. * Plaats het apparaat niet nabij een brandend gas- of elektrisch vuur of een hete oven. * Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel. * Raak de bewegende delen van elektrische apparaten niet aan. VOLG NAUWGEZET ALLE INSTRUCTIES Opmerking: Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. BEWAAR DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG ONDERDELEN A. Bedieningshendel A B. Annuleer / Stop C. Timer C D. Kruimellade D B GEBRUIK * Plaats de broodrooster op een vlakke, droge en stabiele bodem. * Steek de stekker in het stopcontact en regel de toasttijd door middel van de Timer (C). * Steek de broodsneden of dergelijke eetwaren die geschikt zijn om in dit apparaat te worden geroosterd in de toastopeningen en schakel het apparaat in door de bedieningshendel (A) naar beneden te drukken. Deze hendel zal in de loop van het toastproces in onderste stand vergrendeld blijven. Ekmek üzerinde logo görünecektir?? * Om het toastproces voortijdig te onderbreken drukt u op de annuleerknop (B). Hierdoor worden de verwarmingselementen uitgeschakeld en de broodsneden worden omhoog geduwd. * Mocht het gebeuren dat de broodsneden vastkleven of in de toastgleuven geblokkeerd zitten, neem dan dadelijk de stekker uit het stopcontact en wacht tot de broodrooster afgekoeld is vooraleer ze uit het apparaat te halen

16 GEBRUIK GEBRUIK IN GEEN GEVAL METALEN KEUKENGEREI OM HET BROOD UIT DE TOASTOPENINGEN TE VERWIJDEREN. * Verwijder na gebruik aanklevende broodkruimels met een droge doek. * Als u de broodrooster verschillende keren achtereen gebruikt, wacht dan tussenin minstens 1 minuut om het apparaat te laten afkoelen. * Ingeval het snoer van de broodrooster beschadigd raakt, laat het dan vervangen door de fabrikant of een bevoegde Service. * Zet het apparaat niet aan zonder brood. * Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. REINIGING EN ONDERHOUD WACHT ALTIJD TOT HET APPARAAT VOLLEDIG IS AFGEKOELD VOORDAT U HET GAAT REINIGEN. * Dompel het apparaat niet in water. * Neem de stekker uit het stopcontact. * Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes om het apparaat schoon te maken. * Giet of spuit het reinigingsmiddel niet rechtstreeks op de broodrooster; maak schoon met een zachte doek, lichtjes bevochtigd met een reinigingsmiddel. * Maak de buitenzijde van de broodrooster schoon met een vochtige doek en gebruik vervolgens een zachte droge doek om het apparaat op te poetsen. * Wacht na reiniging enkele minuten tot de broodrooster volledig is opgedroogd voordat u hem opnieuw gebruikt. * Alle andere onderhoudsbeurten moeten door een bevoegde Service worden uitgevoerd. AFVOER VAN AFVAL VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN DOOR DE EINDGEBRUIKER IN DE EUROPESE UNIE Dit symbool dat u vindt op het product of de verpakking betekent dat het niet bij het gewone huisvuil mag worden gedeponeerd. De gebruiker moet deze producten op het einde van hun nuttige levensduur inleveren op een speciaal inzamelpunt voor hergebruik en recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Op die manier kunt u bijgedragen tot bescherming van natuurlijke rijkdommen en beschadiging van het milieu en gezondheid voorkomen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten om informatie in te winnen omtrent het dichtst bijgelegen verzamelpunt of lever het product in bij uw leverancier. Waarschuwing: Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik met een afzonderlijke timer of afstandsbediening. Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap of met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht en leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor een veilig gebruik. Er moet voldoende toezicht worden gehouden om te beletten dat kinderen met het apparaat gaan spelen

17 SINBO ST SCHEIBEN TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG TECHNISCHE DATEN AC 230 V, 50 Hz, 700 W, GS/CE DEUTSCH WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Diese Massnahmen sind unten angegeben: * LESEN SIE ALLE VORSCHRIFTEN AUFMERKSAM DURCH! * Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. * Um das Risiko von elektrischem Schlag zu reduzieren, dürfen Netzkabel, Stecker oder andere Geräteteile nicht mit Wasser in Berührung kommen. * Eine kurzzeitige leichte Geruchsentwicklung während des ersten Aufheizens ist normal. * Heisse Geräteteile nicht berühren. Fassen Sie das Gerät während des Betriebs nur an den dafür vorgesehenen Tasten und Griffen an. * Ziehen Sie vor jeder Reinigung sowie bei nicht vorhandener Aufsicht den Stecker des Gerätes aus der Steckdose und lassen Sie den Wasserkocher auskühlen. * Wenn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden. * Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. * Halten Sie Kinder vom Toaster fern. * Führen Sie keine zu grossen Brotscheiben ein. * Führen Sie keine andere Lebensmittel, Metall- oder Kunststofffolie oder sonstige Gegenstände in die Röstschlitze ein. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags. * Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren Materialien,wie z.b. Gardinen auf. * Entnehmen Sie die Brotscheiben nicht während des Gerätebetriebs. Warten Sie mit der Entnahme bis der Senkschieber nach oben springt. * Versuchen Sie nicht während des Gerätebetriebs die Krümelschublade zu leeren. Lassen Sie das Gerät erst auskühlen und den Stecker ausziehen, bevor Sie die Krümelschublade herausziehen. * Das geröstete Brot kann brennen. Betreiben Sie daher den Toaster niemals in der Nähe oder unterhalb von leicht brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Vorhangen etc. Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. * Das Gehäuse wird während des Betriebes heiss. a) Um Verwicklungen zu vermeiden, verwenden Sie nur kurzes Netzkabel. b) Verlängerungskabel können verwendet werden. c) Falls Verlängerungskabel verwendet wird; 1. Die technischen Eigenschaften des Gerätes sollen mit dem Verlängerungskabel übereinstimmen

18 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 2. Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann. * Um das Risiko von elektrischem Schlag zu reduzieren, ist dieses Gerät mit einem Schutzkontaktstecker ausgerüstet. Es ist für die Schutzkontaktsteckdose geeignet. Falls der Netzstecker und die Steckdose nicht übereinstimmen, bitte wenden Sie sich an einem Fachpersonal. * Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn das Gerät nicht erwartungsgemäss arbeitet oder das Netzkabel beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur dem Hersteller oder an das Service Center zurück. * Die Verwendung von Zubehören wird vom Hersteller nicht empfohlen. * Lassen Sie die Netzleitung nicht vom Tisch herunterhängen oder mit heissen Flächen in Berührung kommen. * Das Gerät nie auf oder neben einen Gas- oder Elektroherd oder einen heissen Backofen stellen. * Benutzen Sie den Sockel nur für den vorgesehenen Zweck. * Vermeiden Sie jegliche Berührungen mit sich bewegenden Teilen. BITTE BEACHTEN SIE DIESE VORSCHRIFTEN Hinweis: Das Gerät ist ausschliesslich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. BEDIENELEMENTE A. Brotheber B. Stop-Taste C. Bräunungsregler D. Krümelschublade INBETRIEBNAHME * Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Standfläche. * Schliessen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an und stellen Sie den Bräunungsregler (C) auf die gewünschte Stufe ein. * Legen Sie die Brotscheiben ein und drücken Sie den Senkschieber (A) herunter. Der Senkschieber bleibt unten, bis die Brotscheiben geröstet sind. * Um den Röstvorgang vorzeitig abzubrechen, drücken Sie bitte die STOP-Taste (B). Der Senkschieber springt nach oben und das Gerät beendet den Röstvorgang. * Sollte eine Brot-/Toastscheibe im Toasterschacht stecken bleiben, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt ist. LÖSEN SIE DAS EINGEKLEMMTE BROT NICHT MIT METALLISCHEN GEGENSTÄNDE. * Reinigen Sie die Krümel mit einem trockenen Tuch. * Nach zwei Aufback-Vorgängen lassen Sie das Gerät für etwa 1 Minute abkühlen. * Wenn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden. * Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn Sie Brotscheiben eingelegt haben. * Das Gerät ist ausschliesslich für den Haushaltsgebrauch bestimmt D B A C

19 INBETRIEBNAHME REINIGUNG UND PFLEGE ZIEHEN SIE VOR DER REINIGUNG IMMER DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE UND LASSEN SIE DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN. * Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. * Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. * Verwenden Sie zur Reinigung keine harten oder scharfen Gegenstände oder aggressiven Reinigungsmittel. * Sprühen Sie die Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät. * Die Aussenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und nachfolgend sorgfältig abtrocknen. * Nach Reinigung warten Sie ein Paar Minuten ab, bis das Gerät vollständig abgetrocknet ist. * Für die Service-Leistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Center. ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR DIE STAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Leisten Sie einen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte beachten Sie die örtlichen Ordnungen. Am Ende der Lebensdauer, das Gerät an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Für nähere Informationen wenden Sie sich an Ihren Hersteller. Warnung: Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem seperaten Fernwirksystem, wie z.b. einer Funksteckdose, betrieben werden. Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist

20 SINBO ST 2416 TOSTADORA INSTRUCCIONES DE USO Por favor guarde estas instrucciones ESPANOL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AC230V, 50Hz, 700W, GS/CE IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD Cuando utilice aparatos eléctricos tiene que tener en cuenta ciertas normas básicas de seguridad. Por favor siga las siguientes instrucciones: * LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. * No introduzca ninguna pieza de este aparato en agua u otro líquido. * Para evitar descargas eléctricas, nunca sumerja el cable o enchufe en agua ni en cualquier otro líquido. * Antes de utilizar la tostadora por primera vez, hágalo sin poner pan dentro durante unos minutos. Saldrá un poco de humo pero es normal. * No toque la superficie caliente. Utilice los botones o mangos. * Desenchufe de la toma eléctrica cuando no utilice la tostadora y antes de limpiarla. Antes de montar o desmontar cualquier pieza espere a que se haya enfriado totalmente. * Si el cable de energía está dañado debe de cambiarlo a través del fabricante o por un centro técnico autorizado. * No la utilice en el exterior. * Mantenga la tostadora fuera del alcance de los niños. * Utilice solo rebanadas de pan. * No introduzca piezas grandes de alimentos, paquetes hechos de papel de aluminio u objetos metálicos en la tostadora. Podría tener una descarga eléctrica. * No utilice la tostadora cerca de cortinas, tapizados u otros materiales de decoración ya que pueden encenderse fácilmente y causar una situación de peligro. * No intente sacar la comida de la tostadora mientras la palanca (A) esté bajada. * No intente desmontar la bandeja de migas cuando la máquina esté enchufada a la toma de corriente. Desconecte la tostadora de la toma eléctrica, espere a que se enfríe y entonces podrá quitar la bandeja de migas. * El pan se puede quemar. Por eso la tostadora no se debe de utilizar cerca o debajo de cortinas ni de materiales inflamables. Vigile la tostadora cuando esté en marcha. * Cuando la tostadora esté funcionando las superficies adyacentes pueden calentarse. a) Para evitar tropiezos y enredos en el cable, esta tostadora viene con un cable corto. b) Se puede utilizar un cable más largo o un alargador siempre y cuando tenga mucho cuidado a la hora de usarlo. c) Si se utiliza un cable de energía más largo o un alargador: 1) Los valores de electricidad indicados en el cable o en el alargador deben ser los mismos valores que el de la tostadora. 2) El cable se debe de disponer de forma que no cuelgue del banco de la cocina o mesa para no tropezar o enredarse con él y al mismo tiempo dejarlo fuera del alcance de los niños

21 * Este producto tiene un enchufe polarizado. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe ha de enchufarse a una toma polarizada de una sola forma. Si el enchufe no entra bien en la toma de corriente, inténtelo en el otro sentido. Si continúa sin entrar todavía, consulte a un técnico de electricidad cualificado, no intente modificar este elemento de seguridad de ninguna forma. * Nunca utilice un aparato eléctrico cuyo cable o enchufe esté dañado, si el aparato no funciona bien o si está dañado de una forma u otra. Consulte con un técnico autorizado para examinarlo, repararlo o ajustarlo. * El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar daños. * No deje que el cable cuelgue de las esquinas de la mesa o banco de la cocina ni que entre en contacto con superficies calientes. * No colocar el aparato sobre o cerca de la cocina convencional ya sea de gas o eléctrica, ni del horno caliente. * Utilice el aparato solo para aquello para lo que ha sido diseñado. * Evite tocar las piezas móviles. POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Nota: Este aparato es solo para uso doméstico. LAS PIEZAS PRINCIPALES A. Palanca de Funcionamiento A B. Cancelar/Detener C. Control de Ajuste del Tiempo C D. Bandeja de migas D B HACER FUNCIONAR * Coloque la tostadora encima de una superficie lisa, seca y estable. * Enchufe la tostadora en la toma eléctrica y ajuste el tiempo que desee utilizando el botón de control de ajuste del tiempo (C). * Coloque el pan u otro alimento adecuado para tostar en el hueco y empuje la palanca de funcionamiento (A) hacia abajo. La palanca quedará en esta posición hasta que el pan se haya tostado. * Para parar el proceso de tostado pulse el botón de cancelar/detener (B). El pan saldrá automáticamente y el proceso de calentamiento se detendrá. * Si el pan se pega en el interior de la tostadora, desenchúfela de la toma eléctrica espere a que se enfríe, entonces podrá sacar el pan. NO UTILICE NUNCA OBJETOS METÁLICOS PARA SACAR EL PAN. * Después de utilizar la tostadora limpie las migas con un paño seco. * Si va a utilizar la tostadora más de una vez de forma seguida, deje que se enfríe durante 1 minuto entre cada proceso de tostado. * Si el cable de la tostadora se avería, solo se debe cambiar por un técnico autorizado o por el fabricante

22 * No utilice la tostadora cuando esté vacía, utilícela siempre cuando haya pan dentro. * Esta tostadora es solo para uso doméstico. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ANTES DE LIMPIARLA, ESPERE A QUE LA TOSTADORA SE ENFRÍE. * No sumerja la tostadora en agua. * Desenchufe la tostadora de la toma eléctrica cuando vaya a limpiarla. * No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos ni estropajos metálicos para limpiar la tostadora. * Nunca pulverice directamente ni utilice productos de limpieza sobre la tostadora. Aplíquelo sobre un paño y limpie la tostadora con él. * La parte exterior de la tostadora se debe de limpiar con un paño húmedo y luego secarla bien con un paño seco. * Cualquier otro cuidado/servicio ha de ser llevado a cabo por un agente de servicio técnico autorizado. ELIMINACIÓN DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS Y PRODUCTOS RESIDUOS DEL USUARIO FINAL EN LA UNIÓN EUROPEA Esta marca que está sobre el producto o embalaje significa que este producto no se puede eliminar junto con los residuos domésticos. El usuario es responsable de llevar estos residuos a los puntos de reciclaje especialmente si son aparatos eléctricos y electrónicos. El reciclaje de los aparatos eléctricos ayuda a la protección de los recursos naturales y protege el medioambiente y la salud pública. Para más información sobre la acumulación de los residuos eléctricos y electrónicos y su reciclaje, contacte con la Administración Local, servicios de residuos domésticos o el fabricante. Aviso: Este producto no se ha diseñado para utilizarse a través de un temporizador externo o sistema de control remoto. Esta máquina no es adecuada para las personas (incluyendo niños) con minusvalía física, sensorial o mental, ni para personas que no tengan experiencia o información sobre su uso, a menos que sean instruidos y supervisados por una persona responsable de su seguridad; se debe de vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con este producto

23 - 22 -

24 A D B C

25 - 24 -

26 No:

27 - 26 -

28 - 27 -

29 A D B C

30 - 29 -

31 :

32 - 31 -

33 - 32-

34 A D B C

35 - 34-

36 HRVATSKI SINBO ST 2416 TOSTER-PRŽILO KRUHA SA 2 PRETINCA UPUTSTVO ZA UPORABU TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AC230V, 50Hz, 700W, GS/CE BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA Kod uporabe električnih ured aja potrebno se pridržavati temeljnih sigurnosnih upozorenja Mjere zaštite su sljedeće: * PROČITAJTE SVE UPUTE * Toster-prižilo kruha ne uranjajte u vodu ili neke druge tekućine. * Za izbjegavanje rizika od strujnog udara, kabel, utikač ili neki drugi poseban dio ne uranjajte u vodu ili neke druge tekućine. * Prije prve uporabe, toster uključite da radi nekoliko minuta na prazno bez umetanja kruha. Kod prve uporabe iz tostera će izaći malo dima što je sasvim normalno stanje. * Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke ili gumbove. * Kada ured aj ne rabite izvucite utikač iz utičnice. Prije postavljanja ili odvajanja dijelova sačekajte da se ured aj upotpunosti ohladi. * Oštećeni kabel treba da zamjeni proizvod ač ili ovlašteni servisni centar. * Ne koristite na otvorenim površinama. * Toster čuvajte na mjestima koja nisu dostupna za djecu. * Kotristite samo kruh u šnitama. * U pretince tostera ne umećite veliku parčad hrane, pakete u metalnoj foliji ili metalni kuihinjski pribor. To može uzrokovati pojavu strujnog udara. * Toster ne treba koristiti u blizini lako zapaljivih materijala kao što su zavjese, namještaj ili druga dekorativna platna. * Kada se ručka nalazi u poziciji dole ne pokušavajte izvlačiti kruh iz tostera. * Kada je utikač tostera umetnut u utičnicu ne pokušavajte izvlačiti pladanj za mrvice. Izvucite utikač iz utičnice i sačekajte da se ured aj ohladi, nakon toga izvucite pladanj za mrvice. * Kruh može izgorjeti. Zbog toga toster ne stavljajte u blizini ili ispod lako zapaljivih materijala kao što su zavjese i slično. Ne odvajajte se od uključenog ured aja. * U vrijeme rada ured aj može jako da se zagrije. a) Za izbjegavanje rizika izazvanih dugim kabelom za napajanje (zapinjanje, mršenje i sl.) koristite kratki kabel za napajanje (ili podesiv kabel za napajanje). b) Postoje dugi, podesivi kabeli za napajanje ili produžni kabeli koji se koriste pod uvjetom pozorne uporabe. c) U slučaju uporabe dugog podesivog kabela za napajanje ili produžnog kabela, 1) Elektronske vrijednosti kabela moraju odgovarati elektronskim vrijednostima ured ajai 2) Kabel treba postaviti tako da ne visi preko rubova radne površine ili stola i priključen tako da ne bude dostipan djeci koja ga nesvjeno mogu povući i tako prevrnuti ured aj

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) DE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI DE SINBO SSM 2521G, SSM 2521T TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH Wichtig * Vor der Benuzung des Gerätes lesen Sie diese Anleitung sehr vorsichtig und bewahren Sie sie für

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

ST 2415 EKMEK KIZARTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

with triangle plate with grill plate with waffle plate

with triangle plate with grill plate with waffle plate SSM 2520 (T,G,W) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU with triangle plate with grill plate with waffle plate TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SHB 3036 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SCM 2929 KAHVE Ö ÜTÜCÜSÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lütfen bu kullan m talim

G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lütfen bu kullan m talim SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFH 3313 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SK 2391B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE DE Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SCO 5030, SCO 5031 ELEKTR KL OCAK KULLANMA KILAVUZU TR EN FR DE ES Kaymaz ayaklar Beyaz emaye gövde Termostatl güç kontrolü SCO 5030 RU UA AR HR RO SCO 5031 S NBO SCO 5030, SCO 5031 ELEKTR KL OCAK KULLANIM

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker GRACE TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instruction Manual Grill & Sandwich Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav ST 2415 EKMEK KIZARTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SHD 7013 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, K v rma f rças n kullanmaya bafllamadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyunuz,

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3102 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 5 3 4-1 - TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR

SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Bu cihaz tam anlam yla ve güvenli bir flekilde kullanabilmek için bu kullan

Detaylı

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner KVC 4103 kullanım kılavuzu instruction manual EN FR AR TR aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

SK 2384, SK 2384B KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lütfen bu kullan m talim

G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce lütfen bu kullan m talim SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR www.sinbo.com.tr G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav ST 2412 EKMEK KIZARTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 7318 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

D Doppelschlitz-Toaster. G Toaster. T Ekmek kızartma makinesi. Bedienungsanleitung. Operating Instructions. Kullanım kılavuzu P8-RM-SBT

D Doppelschlitz-Toaster. G Toaster. T Ekmek kızartma makinesi. Bedienungsanleitung. Operating Instructions. Kullanım kılavuzu P8-RM-SBT D Doppelschlitz-Toaster Bedienungsanleitung G Toaster Operating Instructions T Ekmek kızartma makinesi Kullanım kılavuzu P8-RM-SBT D Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Produktabbildungen aus.

Detaylı

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual GRACE Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir Grace Izgara ve Tost Makinesi ni satın aldığınız

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

SHD 7037 SAÇ KURUTMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 7338 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y P İ PANİMİNİ AR 297 MİDİ TOST MAKİNESİ AR 297 MIDI SANDWICH MAKER AR 297 MIDI SANDWICH MAKER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W 2 ADET TOST 2 ESİ TYAPABİLME KAPASİ İ Ş YAPIŞMAZ

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya bafllamadan

Detaylı

SSM 2516, SSM 2517 TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU

SSM 2516, SSM 2517 TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU SSM 2516, SSM 2517 TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR DE ES RU UA HR AR RO www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir

Detaylı

SJ 3133 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu K 5119 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR UA G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

kullanım kılavuzu instruction manual mode d'emploi su ısıtıcı kettle bouilloire KK 3304

kullanım kılavuzu instruction manual mode d'emploi su ısıtıcı kettle bouilloire KK 3304 kullanım kılavuzu instruction manual mode d'emploi TR EN FR AR su ısıtıcı kettle bouilloire KK 3304 SAFETY EN By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.

Detaylı

SSI 2854 BUHARLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR SHC 450 SHC 450, SHC 451 SAÇ KESME MAK NES KULLANMA KILAVUZU SHC 451 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SCO 5023 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

SHB 3042 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR UA DE G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) ES De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm)

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 (6.35 cm) USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm) Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SFH 3362 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı