T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü Sayı : / Konu : Karayolu taģıma ihalesi ġubemiz Malkara Ajans Amirliği ve ġarköy Tesisli Ekip Stoklarından ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren Depo Tesisleri ve Hayrabolu Ajans Amirliği taģıma iģi TMO ihale Yönetmeliğimizin 22/4 Maddesi kapsamında Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemiyle tarihi Pazartesi günü saat 14:00 da ġube Müdürlüğümüz binasında ihalesi yapılacak olup, ihalenin sonuçlanmaması halinde aynı ihale tarihinde aynı saat de tekrar yapılacaktır. Ġhale ilanı TMO web sitesinde de yayınlanacaktır. Konunun ġubeniz ve bağlı iģyerlerinde bu iģle ilgili kiģi ve kuruluģlara duyurulması hususunda; Dağıtım Bilgilerinizi arz/rica ederim. Bilgi: Ticaret Daire BaĢkanlığı na ANKARA Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı na-ankara Bilgi ĠĢlem Servisi- DAHĠLĠ Muhasebe Servisi-DAHĠLĠ Alım Muhafaza Servisi-DAHĠLĠ Personel Servisi-DAHĠLĠ Teknik ĠĢler Servisi-DAHĠLĠ Destek Hizmetler Servisi-DAHĠLĠ YaĢar FĠDANCI ġube Müdürü Gereği :30 ġube Müdürlüğü ne Çorlu-Hayrabolu -Malkara - Muratlı-Silivri-Ajans Amirliklerine S.S. Tekirdağ 1 Nolu Lojistik Mot.TaĢıyıcılar Koop.( ) S.S.Hayrabolu TaĢ.Koop.( ) S.S.159 No.lu Hayrabolu Özgüven Damperli Mot.TaĢ.Koop. ( ) S.S.Malkara TaĢ.Koop.( ) S.S.Çorlu Damperli Mot.TaĢ.Koop.( ) S.S.Silivri TaĢ.Koop ( ) S.S.Muratlı TaĢ.Koop.( ) S.S.Trakya Motorlu TaĢ.Koop.Birliği.( ) S.S 44 Nolu Marmara Ereğlisi TaĢ Koop.( ) S.S ġarköy Motorlu TaĢ.Koop. ( ) S.S Çatalca Motorlu Ta.Koop. ( ) Ek: : 1 Ġhale Ġlanı (4 Sayfa) 1 Fiyat Teklif Örneği ATATÜRK Bulvarı No TEKĠRDAĞ Ayrıntılı Bilgi Ġçin: Tel : Faks: Merkezi : Ankara E-posta: Ġnternet Sitesi: Mersis No:

2 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R ġubemiz Malkara Ajans Amirliği ve ġarköy Tesisli Ekip Stoklarından ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren Depo Tesisleri ve Hayrabolu Ajans Amirliğine taģıma iģi TMO ihale Yönetmeliğimizin 22/4 Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemiyle tarihi Pazartesi günü saat 14:00 Tekirdağ ġube Müdürlüğümüz binasında yapılacaktır. Ġhale sonuçlanmadığı takdirde tarihinde aynı saatte ikinci kez ihaleye çıkılacaktır. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aģağıda belirtilen belgeleri ihale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir. 1- Ġdarenin a) Adresi : TMO Tekirdağ ġube Müdürlüğü Turgut Mahallesi Atatürk Bulvarı No:10 TEKĠRDAĞ b) Telefon No : c) Faks No : Ġhale Konusu a) Niteliği türü ve miktarı : Toplam Ton Dökme Buğday taģıması iģi b) TaĢımanın yapılacağı yeri: Malkara Ajans Amirliği stoklarından ton, ġarköy Tesisli Ekip stoklarından 1378 ton olmak üzere toplam ton dökme hububatın Tekirdağ merkez kiralık Evren Depo Tesisleri ve Hayrabolu Ajans Amirliğine taģıma iģi c ) ĠĢin Süresi : ĠĢe baģlama tarihi itibariyle ĠĢ bitimine kadardır. 3-) Ġhaleye iliģkin bilgiler a) Ġhale yöntemi : TMO Ġhale yönetmeliğinin 22/4 maddesi gereğince Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi ile ihale edilecektir. b) Ġhalenin yapılacağı Adres : TMO Tekirdağ ġube Müdürlüğü binasında c) Ġhale tarihi : tarih Pazartesi günü d) Ġhale saati : saat da 4- Ġhale dökümanının görülmesi ve temini 4-1) Ġhale dökümanı aģağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olanların mühürlü ve imzalı ihale dökümanını satın alması zorunludur.

3 a) Ġhale dökümanının görüleceği yer : Ticaret Servis ġefliği b) Ġhale dökümanının satıģ bedeli : KDV Dahil 100,00 TL 4-2) Ġstekliler Ģartname ve eki sözleģme tasarısını satın almakla ve ihaleye katılmakla Ģartname ve sözleģme hükümlerini tamamen kabul etmiģ sayılırlar. 5- Tekliflerin sunulacağı yer ve son teklif verme tarih ve saati; a) Tekliflerin sunulacağı yer : TMO Tekirdağ ġube Bilgi ĠĢlem Servisi b) Son teklif verme tarihi (Ġhale tarihi) : Pazartesi günü c) Son teklif verme saati : saat Ġhale Dokümanının Kapsamı a) ġartname ve sözleģme tasarısı b) Geçici teminat mektubu c) Taahhütname (S.G.K.kapsamında iģçi çalıģtırılmaması) d) Taahhütname(S.G.K. ve Vergi borcu olmadığına dair) e) Taahhütname (Yasaklı Olmadığına dair) 7-Ġhaleye katılabilmek için Gereken Belgeler: a) T.C. VatandaĢı olduklarına dair kimlik belgesi b) Tebligat için Adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası; c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi veya ilgili Meslek odası belgesi. c.1) Gerçek kiģi olması halinde iģe iliģkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmıģ Ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. c.2) Tüzel kiģi olması halinde iģe iliģkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıģ, tüzel kiģiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya Ofis merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya yetkili bir makamdan alınmıģ tüzel kiģiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu ve tarih sayılı Karayolu TaĢıma Yönetmeliği ile tarih sayılı Yönetmeliğin Yetki Belgeleri türleri baģlıklı 11.maddesi gereğince; d-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza beyannamesi veya imza sirküleri. d.1) Gerçek kiģi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi. d.2) Tüzel kiģi olması halinde baģvuruda bulunma tarihi itibarıyla en son durumunu gösteren Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kiģiliğin noter tasdikli imza beyannamesi e) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kiģinin noterden tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi f) Ġhale dokümanının ( Ģartname ve ekleri) satın alındığına dair belge, g) Geçici teminat ( toplam tutarın en az %3 ü kadar)

4 h) KesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik pirim borcu olmadığına dair taahhütname ( Ġhale üzerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarı ile pirim borcu olmadığına dair sözleģme imzalanmadan önce verilecektir.) ı) KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname( Ġhale üzerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarı ile vergi borcu olmadığına dair belge sözleģme imzalanmadan önce verilecektir.) i) Ġmzalı ve KaĢeli ġartname ve ekleri. j) Teklif mektubu ve eki teklif cetveli k) Yasaklı Olmadığına dair taahhütname. l) Karayolu TaĢıma Kanunu ve Yönetmeliği Kapsamında TaĢımacı Yetki Belgesi C,K,L,R türü yetki belgesi. l-1) Ticari amaçla yurt içi eģya taģımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kiģiler Ģartnamede belirtilen günlük taģıma tonajının asgari 2 katı kadar K Belgesi ( K1 veya K2 belgesi) kendi adına veya iģ ortaklığı sözleģmesi ile birlikte ihaleye iģtirak edebileceklerdir. Ancak K belge sahipleri ihaleyi kazandıkları takdirde K Yetki belgesi ekinde bulunan taģıt listesindeki araçlar dıģında araç çalıģtıramayacaklardır. l-2) Ticari amaç ile yurt içi ve uluslararası taģıma iģleri organizatörlüğü yapacak tüzel kiģilerin de R Belgesi (R1 veya R2 Belgelerinden birisini) Yukarıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ihale makamına sunulacaktır. Belgelerin aslı ihaleden sonra fotokopisi alınarak katılımcıya iade edilebilir. Birden fazla kiģinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa müģtereken ihaleye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kiģi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kiģinin, üçüncü kiģilerle olan ortaklık iliģkileri ve anlaģmaları Ofisi bağlamaz. m) Ġstekliler; yukarıda ki belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak; ĠĢyerince aslı görülen belgenin fotokopisine ASLI ĠDARECE GÖRÜLDÜ Ģerhi düģülerek belgenin aslı istekliye iade edilir. n) Ġhale kısmı teklife açık olup, istekliler yalnızca taģımanın birine veya tamamına teklif verecektir. ĠĢyeri taģımasında tonaj bölünmesi yapılmayacaktır. 8-TEKLĠF MEKTUBU: a) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması b) Teklif mektubunun üzerinde silinti- kazıntı ve düzeltme bulunmaması, c) Teklif mektubunun üzerinde Ad Soyadı ile Ticaret unvanı Tarih adres ve iletiģim bilgileri yazılmak sureti ile yetkili kiģilerce imzalanmıģ olması; d) Teklif fiyatları KDV. hariç olarak verilecektir. (BelirtilmemiĢ ise KDV. hariç olarak kabul edilir.

5 e) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; Ġhale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır. f) Teminat mektupları; Ġdarece ġartname ekinde örneği verilen Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilebilir, Ancak; bu sürenin teklifin geçerlilik süresinden (ġartnamenin 13.2 maddesinde belirtilen süre) en az 30 (otuz) gün daha fazla olması gerekir. g) Teklif mektupları; yukarıda ki örneğe uygun olarak son teklif verme tarih ve saatine kadar ġube Müdürlüğümüz Bilgi ĠĢlem Servisine elden verilecektir. Son baģvuru saatine kadar idareye ulaģmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. h) Ġhale Yöntemi gereği istekli ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır. i) Teklif mektuplarında zarfın üzerine taģıma ihalesi teklif mektubudur ibaresi yazılacak ve isteklinin adı ünvanı adresi iģin adı ve açık adresi ve ihale saati belirtilecektir. TMO 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanundaki istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 9- Ġhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kiģilerin Kamu Ġhale Kurumu EKAP a ( Eletronik Kamu Alımları Platformu) kayıtlı olması zorunludur. Evrak Asılları ihale sırasında mutlaka Komisyona ibraz edilecek olup ihale bitiminde iģtirakçilere iade edileceğinden ihale zarf içerisine EVRAK FOTOKOPĠ lerinden 1 er suret koymak zorundadır. (Ġhaleler kısmi teklife açıktır.) SEVK ĠġYERĠ TESELLÜM ġubesġ TERTĠP MĠKTARI (Ton) Mesafeler KGM Sitesinden alınmıģtır. GÜNLÜK TAġIMA TONAJI MESAFE (KM.) MALKARA HAYRABOLU ġarköy TEKĠRDAĞ MERKEZ KĠRALIK EVREN DEPOLARI ġarköy HAYRABOLU TEKLĠF VERME SON (Gün ve Saati) : : :00 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Teminatın Yatırılabileceği Banka IBAN NolarıTekirdağ Halkbank Sahil ġubesi : TR GEÇĠCĠ TEMĠNAT Teklif Fiyatının %3 Oranı kadar Teklif Fiyatının %3 Oranı kadar Teklif Fiyatının %3 Oranı kadar

6 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞI NA SEVK ĠġYERĠ TESELLÜM ĠġYERĠ MESAFE (Km.) TAġINACAK MĠKTAR(Ton) TEKLĠF FĠYATIMIZ (TL/Ton) (Rakam ve Yazı ile) MALKARA HAYRABOLU ġarköy TEKĠRDAĞ MERKEZ KĠRALIK EVREN DEPOLARI ġarköy HAYRABOLU NOT: -Teklif fiyatları ekli örneğe uygun olarak verilecektir.

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALİ YILI PAZARLIK USUSLÜ İLE 103 KALEM TIBBİ CİHAZ (SARF) MALZEMESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AġÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ ĠġÇĠ HĠZMET ALIMI HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2)

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) SR EK 2: Ġhaleye Davet Mektubu (KonmamıĢtır) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı

EVE T. Ġhale Dosyası Taslak SözleĢme. Ġhale Dosyası Bölüm B, Ek-3

EVE T. Ġhale Dosyası Taslak SözleĢme. Ġhale Dosyası Bölüm B, Ek-3 ĠHALE DOSYASI ĠSTEKLĠ BELGE KONTROL LĠSTESĠ ve TEKLĠF ZARF ġematġk GÖRÜNÜMÜ Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin belgelerini kontrol etmesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 4x2 Kombi van araç mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 -

Açık ihale usulü ile ihale edilen 4x2 Kombi van araç mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Açık ihale usulü ile ihale edilen 4x2 Kombi van araç mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: DEMĠRCĠ

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası 1. Ekler listesi SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen TRT Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra Birimleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı idari

Açık ihale usulü ile ihale edilen TRT Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra Birimleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı idari Açık ihale usulü ile ihale edilen TRT Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra Birimleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı ĠĢi Ġçin Ġhale Ġlanı Özgül Tarım Makineleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited ġirketi,

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN : Ġzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan muhtelif park,bahçe ve sevgi yollarındaki yeģil alanların bakım

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN : Ġzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan muhtelif park,bahçe ve sevgi yollarındaki yeģil alanların bakım AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN : Ġzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan muhtelif park,bahçe ve sevgi yollarındaki yeģil alanların bakım ve temizlik hizmet alımı iģi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Emin Müteahhitlik ĠnĢ. Nak.Taah.Madencilik Gıda Teks.Tur.San.Ve Tic.Ltd. ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali Destek Programı

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Ve Hizmet Alımı için ihale ilanı Ata-Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.ġ., Ġzmir Kalkınma Ajansı Tarım ve Kırsal Kalkınma

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ KIRġEHĠR ġübe MÜDÜRLÜĞÜ. ARAÇ SATIġ ġartnamesġ

TOPRAK MAHSULLERĠ KIRġEHĠR ġübe MÜDÜRLÜĞÜ. ARAÇ SATIġ ġartnamesġ TOPRAK MAHSULLERĠ KIRġEHĠR ġübe MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ SATIġ ġartnamesġ 1-TANIMLAR: Bu Ģartnamede satıcı TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ KırĢehir ġube Müdürlüğü (kısaca TMO), ihaleye iģtirak edecek kiģi ve kuruluģlar

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı