Mehmet Emin Resülzade

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Emin Resülzade"

Transkript

1 Azerbaycan n Yi it Evlad Mehmet Emin Resülzade Yazan: SUAT AYTIN kinci vatan m diyerek 1947 y l nda s nmak zorunda kald Türkiye de sekiz y l sessiz yaflayan Türk dünyas n n bir yi it evlad, 1955 y l nda yaflam n yitirdi i Ankara da sonsuzluk uykusunu, 60 y ldan buyana ayn sessizlik içinde sürdürmektedir. Bu yi it evlad m z, büyük düflünür, politikac ve Azerbaycan Devleti nin ilk Meclis Baflkan Mehmet Emin Resülzade dir. Sa l nda oldu u denli, ölümünden sonra da Türk kamuoyu taraf ndan pek bilinmeyen Resülzade, yaflam n n önemli bir bölümünü hiçbir ödün vermeksizin cezaevleri ve sürgünlerle geçirmesine ve u runda büyük ac lara katlanmas na karfl n, sevgili Azerbaycan n n 1991 y l nda tam ba ms zl na kavuflmas n görememifltir. Mehmet Emin Resülzade, 69

2 1 884 tarihinde Bakü nün bir köyünde dünyaya gelmifl, ö renimini teknik okulda tamamlamas na karfl n, siyasal ve toplumsal konulara ilgisi nedeniyle çal flma yaflam na gazetecilik ve yazarl kla, siyasal yaflam na ise örgütçülük le bafllam flt r. Resülzade 1902 y l nda henüz onsekiz yafl nda iken Müslüman Gençlik Teflkilatı n kurmufltur. Dönemin yönetimine karfl kurulan ilk siyasal kurum olan bu örgüt, ilk eylemini 1 May s 1903 tarihinde Tag yev Tiyatrosu nun önünde büyük bir gösteri yaparak Rus Çar n protesto ederek gerçeklefltirmiflti. Bu gösteride Mehmet Emin Resülzade ilk kez ba ms zl k ve özgürlük kavramlar n n önemini vurgulam flt. Örgütün Ba ms zl k ve özgürlük amaçl eylemleri sürerken Rus-Japon savafl Rusya aleyhine sonuçlanm fl, Çar II. Nicola Rusya da hürriyet havas n n do mas na yol açan 30 Ekim 1905 tarihli manifestoyu ilan etmek zorunda kalm flt. Bu manifesto ile Kifli dokunulmazl ile temel hak ve özgürlüklerin halka ba fllanmas, daha önce seçme seçilme hakk na sahip olmayan s n flara bu hakk n verilmesi, yasama organ n n yetkilerine tecavüz edilmemesi, Çar II. Nicola taraf ndan kabul edilmifl oluyordu. Resülzade, bu özgürlük ortam ndan yararlanmakta gecikmemifl ve Himmet, Tekamül, Yoldafl dergilerinde yaz lar yazmaya bafllam flt. Fakat Rusya da özgürlük iklimi fazla uzun sürmemifl, Resülzade nin yaz iflleri müdürü olarak görev tapt Tekamül dergisi 1907 de kapat lm fl ve kendisi, yüzlerce ayd nla birlikte ran a sürgüne gönderilmiflti. Resülzade nin ran daki Çal flmalar ran da da rahat durmayan Resülzade, y llar nda ran da devrim hareketine kat lm fl, meflrutiyetin ilan edilmesi üzerine Tahran a giderek, ran- Nev (Yeni ran) gazetesinin yönetmenli ini yapmaya bafllam fl. Bu kez ran n Rus bask - s ndan kurtulmas için sert yaz lar yazmaya bafllayan, yaz yazmakla da yetinmemifl, bir grup ran l ayd nla birlikte ran Demokrat Partisi ni kurmufltu. Resülzade nin bu çal flmalar Rus yetkilileri rahats z etmifl, onlar n Bu gazetecilik de ildir bask lar üzerine Resülzade ran dan s n rd fl edilmiflti. Resülzade bu kez stanbul a s nm fl, y llar nda Rusya n n bask lar na karfl direniflini burada, Rusya dan kaçan Türk topluluklar n n temsilcilerini örgütleyerek, onlarla birlikte sürdürmeye bafllam flt. Resülzade nin bu direniflinden ayr olarak, stanbul d fl nda da Rusya ya karfl benzeri çal flmalar n ay rd na varan Rus Çar, Romanov Hanedan n n tahta ç k fl n n 300 üncü y ldönümünü bahane ederek genel af ilan etmifl ve Rusya d fl ndaki vatandafllar na can güvenli i vaat ederek onlara, ülkelerine dönmeleri yollar n açm flt. Bu olanaktan yararlanan Resülzade Bakü ye dönmüfltü ama, yine de polisin dikkatini çekmek istememifl, sessiz bir biçimde ve uslu 70

3 bir kifli olarak, bir y l kadar bir ticarethanede çal flm flt. Resülzade uslu kifli kimli ini daha fazla sürdürememifl, önce kbal gazetesinin bafl yazarl n yapm fl, daha sonra fielale dergisinde ve Aç k Söz gazetesinde yazmaya bafllam fl, daha daha sonra ise beklenen sonla buluflmufl, gazetede ç kan bir yaz s nedeni ile birkaç ay cezaevinde kalm flt. Resülzade nin Azerbaycan da ç kard ilk gazete olan Aç k Söz gazetesinin belirgin özelliklerinden biri de milli bir ruh tafl mas d r. Bu milli ruh, Türkçülük ilham yaz lar nda halka, Türkçülü ün ön plana ç kar ld ulusal ruh afl layan Resülzade nin, bu amaçla ç kard Aç k Söz adl gazetesi, Ulusal Azeri Demokrat taraftarlar n n sözcüsü olarak yay n n, 1918 y l Mart ay na de in sürdürmüfltü. Rus Çarl n n 1917 fiubat ay nda devrilmesinden sonra, Nisan 1917 de Kafkasya Müslümanlar Kurultay düzenlenmifl ve burada Resülzade Türk topluluklar n n Milli Devletlerini kurmalar tezini hararetle savunmufltu. Burada daha da ileri giderek, Kafkasya n n co rafi bak mdan Rusya dan ayr lmas n, Azerbaycan n bir ba ms z ülke olarak kendi kendini yönetmesi gerekti i görüflünü ileri sürmüfltü. Azerbaycan Cumhuriyeti nin ilan Bolfleviklerin Rusya da idareyi ele geçirmeleri üzerine Kafkasya da, Azerbaycanl, Ermenistanl ve Gürcistanl lar n içinde Resülzade nin Azerbaycan da ç kard ilk gazete olan Aç k Söz gazetesinin belirgin özelliklerinden biri de milli bir ruh tafl mas d r. bulundu u Mavera-y Kafkasya ad yla federatif bir hükümet kurulmufltu. Yaklafl k bir y l faaliyette bulunan Mavera-y Kafkasya Hükümeti Gürcistan n ayr lmas yla sona ermifl, bu geliflme üzerine, 28 May s 1918 tarihinde Azerbaycan Misak- Milli si (Azerbaycan Ulusal Meclisi) ilan edilmifl ve Mehmet Emin Resülzade baflkanl a seçilmiflti. 7 Aral k 1918 tarihinde parlamentonun aç l fl nda Resülzade nin aç l fl konuflmas nda söyledi i Bir kere yükselen bayrak, 71

4 Resülzade Kafkasya n n Rusya dan ayr lmas n, Azerbaycan n bir ba ms z ülke olarak kendi kendini yönetmesi gerekti i görüflünü ileri sürmüfltü. bir daha inmez sözü, tarihe geçmifltir. Ama ne yaz k ki, ba ms zl k 23 ay kadar devam etmifl ve 27 Nisan 1920 tarihinde Rusya ani bir sald r ile Azerbaycan iflgal etmiflti. Bir süre kaçak olarak saklanan Resülzade daha sonra yakalanarak hapse at lm flt r. Stalin in Resülzade yi Ziyareti Mehmet Emin Resülzade, Çarl k Rusyas n n y k lmas için Stalin le de çal flmalarda bulunmufltu. Stalin in, Çarl k karfl t faaliyetlerinden ötürü tutuklanarak Bakü yak nlar ndaki Bay l hapishanesine at lmas üzerine Resülzade arkadafllar ile Stalin i kurtarmak istemifl ancak baflar l olamam flt r. Stalin ile Resülzade nin aras devam eden, daha sonra da Ekim 1917 devrimine de in süren dostlu u 27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti nin K z l Ordu taraf ndan iflgali üzerine sona ermiflti. Resülzade Moskova da Resülzade tutuklu iken, daha önce 72 yard m na kofltu u Stalin taraf ndan hapishanede ziyaret edilmiflti. Bir saatten fazla süren görüflme sonunda Stalin netice almak için, Resülzade ye Bakü de mi kalmay yoksa Moskova ya m gitmeyi tercih etti ini bildirmesini ister. Bunun üzerine Resülzade flu karfl l verir: Madem ki bize hürriyet mutasavverdir, o halde dört duvar n aras nda mahpus olarak düflünüp karar almaktansa bütün meseleleri hürriyet havas içinde salim bir kafa ile düflünüp halletmeyi tercih ederim der. Birkaç gün sonra cezaevi yetkilisi Pankratov tekrar Resülzade yi yan na ça rarak Yoldafl Stalin size dar lm fl der. Daha sonra iste i uygun görülerek Moskova ya gitmesine izin verilir. Orada kald iki y l içinde sürekli kontrol alt nda tutulan Resülzade sonunda Finlandiya ya kaçm fl, oradan 16 Eylül 1922 tarihinde Berlin e gitmifl, sonra da Paris üzerinden büyük güçlüklerle stanbul a ulaflm fl, Azerbaycan n ba ms zl ve özgürlü ü için çal flmalar n burada sürdürmeye bafllam flt. Türkiye deki Yaflam ve Faaliyetleri lk olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Keyfiyet-i Teflekkülü ve fiimdiki Vaziyeti ( stanbul 1922) adl eseri yay mlanm flt r. Bu eser, Azerbaycan d fl nda yay nlanan ve Azerbaycan özgürlük ve ba ms zl k savafl m n n bir bak ma Misak- Millisi olmufltur. Resülzade, Türkiye de bulundu u süre içinde çok say da eser yay mlanm flt r. Bunlar n bafll calar : Asr m z n

5 Siyavufl u -Yeni Kafkasya Mecmuas - stiklal Mefkuresi ve Gençlik- Rusya da Siyasi Vaziyet - Azeri Türk Mecmuas - Odlu Yurt Mecmuas Resülzade ve arkadafllar n n Türkiye deki çal flmalar Sovyetleri rahats z etmifl, Türk- Sovyet iliflkilerinin geliflmesi u runa ve Sovyetlerin iste i üzerine 1930 y l nda Avrupa ya gönderilmifltir. kinci Dünya Savafl süresince Avrupa da bulunan Resülzade savafl n bitmesinden sonra 1947 y l Eylül ay nda Türkiye ye dönmüfltür. Çal flmalar na Ankara da devam eden Resülzade nin, o günlerde ekonomik s k nt lar na bir çözüm olabilmesi için çal flt Milli E itim Bakanl n n ad ve armas bugün, Ankara n n büyük liselerinden birinin aln nda, Mehmet Emin Resülzade ad yla bir bütün oluflturarak yer almaktad r. Mehmet Emin Resülzade Anadolu Lisesi / Ankara Resülzade nin Ölümü Hayat yokluk ve sürgünlerle geçen Resülzade 6 Mart 1955 tarihinde Ankara Üniversitesi Hastanesi nde yaflama gözlerini kapam flt r. Cenazesi 8 Mart 1955 tarihinde Ankara Hac Bayram Camii nde k l nan cenaze namaz ndan sonra Ankara Cebeci Asri Mezarl nda topra a verilmifltir. Çok sevdi i ve u runda çok ac çekti i Azerbaycan n, 1991 y l nda tam ba ms zl a kavufltu unu göremeden hayata veda eden büyük devrimci ve devlet adam Mehmet Emin Resülzade, flimdi Cebeci Asri Mezarl ndaki 156 ada ve 12 parsel numaral an t mezar nda, Birinci Vatan ndan uzakta, fakat kinci Vatan ndaki öz kardefllerinin öz topra nda, Türk ve Azerbaycan bayraklar n n gölgesinde, öz kardeflleriyle yanyana yatmaktad r. Ruhu flad olsun... Resülzade nin Ankara Cebeci Asri Mezarl ndaki an t mezar 73

ran n nükler program hakk nda bar flç l olmad yönünde uluslararas kamuoyunda 1990 l y llar n ortas nda bafllayan tart flmalar günümüzde, ran a askeri

ran n nükler program hakk nda bar flç l olmad yönünde uluslararas kamuoyunda 1990 l y llar n ortas nda bafllayan tart flmalar günümüzde, ran a askeri Nükleer Program Ekseninde Dünden Bugüne Rusya- ran liflkileri 151 REALPOL T K, PRAGMAT ZM, ULUSAL ÇIKARLAR VE NÜKLEER PROGRAM EKSEN NDE DÜNDEN BUGÜNE RUSYA- RAN L fik LER Fatih Özbay ran n nükler program

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir TES- fi Baflkanlar Kurulu 3 Martta Topland. Genel Baflkan Mustafa Kumlu: Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir AKP Hükûmetinin t pk kendisinden öncekiler gibi toplumsal

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE...

K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE... Emperyalist ve gerici teröristlerin teröre karfl savafl ve K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE... ABD emperyalizminin bafl n çekti i emperyalistlerden ve gericilerden oluflan genifl bir savafl koalisyonu terörizme

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N 5 Temmuz'dan bugüne kadar geçen 105 günde verilemeyen karar! Kürt Sorunu www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 195 25 Ekim 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DAMINA KARAR VER LM fit R! KARAR

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur.

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur. .. Bulten den Türkiye Tanzimat tan bu yana bir yol aray fl nda. Savafllar, d fl sald r lar, iç buhranlar m z bu yol aray fllar n n, iyi veya kötü, bir mecra bulmas na izin vermedi. flte, 93 Harbi, Balkan

Detaylı

PORTRELER. Emek ve Mücadele Dolu Bir Akademik T rman fl n Özeti

PORTRELER. Emek ve Mücadele Dolu Bir Akademik T rman fl n Özeti PORTRELER Emek ve Mücadele Dolu Bir Akademik T rman fl n Özeti Doç. Dr. Ar n Namal, Prof. Dr. Öztan Öncel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Deontoloji ve T p Tarihi AD, stanbul ÖZET 1904 y l

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı