A Bektashi Practicing Certificate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Bektashi Practicing Certificate"

Transkript

1 B R BEKTAfiÎ CAZETNAMES A Bektashi Practicing Certificate G yasettin AYTAfi 1 -Furkan ASYA 2 ÖZET Alevî-Bektâflî yaz l belgeleri içinde önemli bir yere sahip olan icazetnamelerin elimizde özellikle 1800 lü y llardan sonra yaz lanlar bulunmaktad r. Bunlar aras nda Hac Bektafl Dergâh ndan verilenlerin hemen hepsi ortak metin ve ortak bir biçim arz etmektedir. Bunlar n sadece verildi i kifli ve tarihî farkl l k gösteriyor denilebilir Elimizdeki cazetname de Hac Bektafl Dergâh ndan verilmifl bir belgedir. Belgenin sonunda yaz m tarihi olarak 1287/1870 tarihini görmekteyiz. Klasik bir Bektaflî icazetnamesi tarz nda yaz lm flt r. Dergâh n o günkü Postniflîni Hac Hasan Dede taraf ndan dergâh Aflevi Postniflîni Mehmet Baba ya verilmifltir. Anahtar Kelimeler: câzetname, Mehmed Baba, Hac Bektafl, Hilâfetnâme, Aflevi. ABSTRACT We have the practicing certificates which have an important role in written documents of Alevism-Bektashism that were especially written after 1800s. Almost all the practicing certificates given by Haci Bektash Associations have the same text and style. It can be said that only the dates and people they were given are different. The practicing certificate we have is one of the documents given by Haci Bektash Association. There is a date at the end of the document: 1287/1870. It was written in a classic Bektashi practicing certificate style. It was given by Hac Hasan Dede, the leader of the association of that period to Mehmet Baba, the soup kitchen. leader. Key Words: Practicing certificate, Mehmet Baba, Haci Bektash, Soup kitchen. 1 Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî Araflt rma Merkezi Müdürü. 2 Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesi, Arapça Ö retmenli i Bölümü, Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

2 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA Sunufl: cazetnameler, bir tarikata girerek orada zikrullâha devam etmek suretiyle, manevî basamaklar ç kan ve baflkalar n do ru yola ça rma a hak kazananlara, kendi tarikatlar n n fleyhi taraf ndan verilen belgelerdir. fieyh taraf ndan mühürlenerek verilen bu belgelere Hilâfetnâme ismi de verilir. 3 Hemen hemen bütün tarikatlarda görülen bu uygulamay Bektaflî tarikat nda da görmekteyiz. Özellikle Hac Bektafl Veli Dergâh ndan verilen icazetlerde konu ve biçim olarak bir birlik ve benzerlik görülmektedir. Bu da dergâh n bir gelene inin oldu unu ve bu konuda en önemli otorite kabul edildi ini göstermektedir. Bilindi i gibi Anadolu nun birçok yerinde kurulmufl olan Alevi-Bektafli dergâhlar n n yetkilileri Hac Bektafl a gelerek buradaki Postniflîn den icazet alarak göreve bafllamakta veya e er önceden bu görevde iseler, bu yeni yetki ile görevlerine daha etkili bir flekilde devam etmekte idiler. Elimizdeki icazetname, peygamber efendimizden bafllayarak Ehl-i Beyt e, Oniki mam a selam ve dua ile bafllamaktad r. Daha sonra Ehl-i Beyt ve sahabeyi öven âyet ve hadisler zikredilmektedir. Bunun ard ndan bir tarikat yetkilisinin sahip olmas gereken özellikler ile yapmas gereken görevler s ralanmaktad r. Bu bölümden soma, icazetin verildi i kiflinin soy fleceresi say l r ve peygamberimize kadar bu silsile ulaflt r lmaktad r. Bazen bu bölümde ek olarak tarikat silsilesi de say lmaktad r. Son bölümde ise, o flahsa icazetin verildi i ve talip ve müritlerin buna uymas gerekti i, aksi hâlde bu kiflinin tarikata ayk r davrananlar hakk nda tek yetkili oldu u belirtilmektedir. Sonunda da yaz m tarihi yer almaktad r. En altta, icazet verilirken orada bulunan flahitlerin isimleri ve mühürleri yer almaktad r. Bunlardan sonra Postniflin in yani dergâh n en yetkili kiflisinin ad ve mührü yer al yor. Dergâhtan verilen icazetlerin hepsi çok küçük farklarla ayn biçim özelli i göstermektedir. Arapça olarak yaz lan icazetnamede sadece icazetin verilifl sebebinin bulundu u son k sm n Türkçe yaz ld n görmekteyiz. Di er baz Bektafli icazetlerinde Türkçe k s mlar n daha fazla oldu unu söyleyebiliriz. 3 Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü C II. s Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

3 Bir Bektaflî cazetnamesi Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

4 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA ASIL MET N Zâlike takdîrü l-azîzü l-alîm Nasrun mina lahi ve fethun karîb ve beflfliri l-mü minîn yâ Muhammed yâ Alî yâ hayrel-befler Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i Muhammedi l-mustafa, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i Aliyyi l-murtazâ, Allahümme salli alâ Hadîceti l Kübra, Allahümme salli alâ Fatimâti z-zehrâ, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Hasan Hulk- R zâ, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Hüseyin fiehîd-i deflt-i Kerbelâ, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Zeynel-Abidîn Allahümme salli alâ Seyyidinâ nûr-i mâm Muhammed Bak r, Allahümme salli alâ nûr-i mâm Câ fer-i Sâd k, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Mûsâ Kâz m, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Hefltem k ble-i Heftem Sultânül-Horasanî Burhânü l-horasânî fiehîd-i hâk- Horasanî imâm Ali ibn-i Mûsâ R zâ Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Muhammed Takî, Allahümme salli alâ Seyyidinâ nûr-i mâm Aliyyü n-nakî, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Hasani l-askerî, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Muhammed Mehdî Sâhibü z-zamân, Kutbu d-deverân, Huccetu l-burhân, salavatullahi aleyhim ecmaîn, evvelin, âhirin, tayyibîn, tâhirîn, zahirîn, bâtinîn, lâ fetâ illa Alî lâ seyfe illâ Zülfikâr. Bismi l-lahi r-rahmâni r-rahim Ve bihî nestaînu Elhamdulillahillezî ceale gulûbe l-ârifîn hazîneten bi-zîneti l-ulûmi l-mahzûneti ve kâne alâ zâlike kadîran ev kasseme l-marifete bi-mertebetihî ve kîle kalîlen ve kesiran ve kuhhile l-uyûne bi-kemalî kehli r-rutbeti atûfen ve nasîran lehtim ev feteha s-semâ li lmüfltakîn sagîran ve kebîran el-istimâu ismü l-ma flûkati hâlen ve kalen ve halakaküm alâ suretin ve leyse fî hâli halk hî ehaden befleran hüva l-lâhü l-lezî lâ ilahe illâ hû âlimu l- aybi ve fl-flehâdeti hüve r-rahmâni r-rahîm ahadun ve lehu bi-mûcibi s-serâir gulûbi s-sidretil-hâdireti fi sundusin z lle l-leyli ilâ taraf n küllü bihârin ve hiye an tahte aradan s ratü lemvâci l-mütalât meti f l-bihâri eflhedü en lâ ilâhe illa l-lâhu vahdehû lâ fleriyke leh ve eflhedü enne Muhammeden Abduhû ve Resuluh erselehû nebiyyen ve ceale beyne 1-enbiyâi ve l-kudreti ve hazînetin sallallâhu ve alâ âlihî ve evlâdihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve sellim teslimen ebeden dâimen kesîran. Kale aleyhisselâm Ashâbî ke n-nucûmi bi-eyyihim ihdeytüm ve kale azze ve celle min kale 4 nasrun mina l-lahi ve fethun garib ve kale aley- 4 Söyleyenin vas tas yla -ki burada söyleyenden peygamber efendimiz kastedilmifl olmal - flöyle dedi demektir. Kale fleklinde yaz lan bu kelime asl nda kâilin dir. Burada bir imla hatas yap lm flt r. 14 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

5 Bir Bektaflî cazetnamesi hisselâm lâ yezâ l-lü l-lâhü teâla fî haceti abdihî mâdâme l-abdü fî haceti enini 1-müslim ve kale Alî ibn-i ebî Tâlib kerrema l-lâhu veçhe Efl-fiuyûhu selâsetün et-tevâzuu inde t-devieti ve 1-avfu inde l-kudreti vel-atiyyeti ve kale sultânü l-muhakkikîn ve kutbu 1-aktâb f l-âlemîn el-hâc Bektâfl Velî el-horasânî kaddesa -llâhu s rrahu l-aziz flemmeten ma rifeten hayrun min kesîri l-amel fleyhu l-âlem bi l-mâl ve fleyhu l-havâss bi la mâlve fleyhu lhavass bi l-ahval ve fleyhu l-evliyâ bi l-esrari ve fleyhu l-avâm bi l-ikmâl ve fleyhu l-havâss bil-ahvâl ve fleyhu l-hâssül-havâss bi l-esrâr ve musallin fleyhun en yekune abden fî gayrihî ve sohbetihî zâlike 1-ink yâd bi-emri l-lâhi taâlâ ve l-ictinâb an nevâhî. Kemâ kale l-lahu teâlâ Vemâ etâkumu r-resûle fe-huzûhû vemâ nehyikum anhu fentehû evvelu mâ cerâ bi l-kalemi bi-kudreti bismi l-lahi r-rahmâni r-rahîm men lem yerzâ bikazâihî ve lem yesbir alâ belâihî fe l-yahruc beyne l-arzi fe l-yetlub rabben gayrî ve en tümîte nefse 1-levvâmete bi l-mücahedât ve yühyi n-nefse l-mutmainneti bi r-riyâzeti sümme tertek bi d-derecâti l-âliyeti ve l-merâtibi l-ulviyyâti ve k yle h fzu l-hukuki bi-bezli rruhi ve l-kanâati bi-kalîli d-dünya an-kesîriha fe irme k yle l-mu nî gayrun min kesîri lmu nî yekûlu lahi teâlâ celle celâluhû ve amme nevâluhu men amile sâlihan min zekerin ev ünsâ fe-hüve mü minün fe-li-nuhyiyhi hayâten tayyibeten f l-hayâtid-dünyâ hiyel-kanâatü ve hubbu l-cûi ve ba du l-iflbâi ve terki 1-uluvveti ve r-ref i ve hüsni l-mütâbâti ile lhayrâti ve l-ictihâdi fi l-intisâbi ile t-tâati sümme yendericu fi sufûf l-büdelâi ve t-tafdîli min azizi l-mennân ve l-avfu ve l- ufrânu limâ flâe min hakikati 1-fakri ve lfenâ f llah ve l-bekâ bi llah hâdimü l-fukarâi ve l-mesâkîni kutbu l-ârifîn zuhru l-vâsilîn Sultan Hac Bektafl Veli kaddessa l-lâhu s rrahu l-azîz efendimizin aflhanesinde Aflevinde postniflîn Mehmed Baba Halîfe edâmâ l-lâhu umrahû ve berekâtu esrâruhû takvîhî ke ssabahi ve r-revah cemii ef âlihî hâlen ve kalen eceznâhu icâzeten mutlakaten en yeclise ale s-seccâdeti yesillu s-salâte l-mefrûdate ve yu tiz-zekate l vacibâte aleyhi ve yuhicce lbeyte men istedaa ileyhi sebîlen ve yesûme flehre ramadâni ve yuhtimme s-sâdirîn ve lvâridîn ve yücidde l-ahde ve t-tevbete ba de t-telkîni z-zikri ve resmi 1-hidmeti ve l-fukâra vel-mesâkîn ve idaf 1-halây k ve l-müslimîn bi-icrâi l-mikrâsi min fluûri t-tayyibîn ve libâsi l-h rkati ve nesebi 1-muttasili ilâ eflrefi l-enâmi eslahu s-sülahâ ve iftiharu l-küberâ halîfe-i zaman Hac Bektafl Veli kaddesa l-lahu s rrahû l-celî hazretlerinin âsitânesinde postniflîn halîfe el-hâc Hasan Dede Baba edâme l-lâhu umrahû ve berekâtehû ve ba de zâlik en tevârese e n-nesebu l-muttas l ilâ eflref l-enâm eslahu s-sulehâ ve iftihâru l-kuberâ el-hasebu n-neseb fleyhu z-zamân sâhibü s-seccâdeti kutbu l-pîrân mâliki ilmil-yakîn ve mürfliduhu hakka l-yakîn ve ayne l-yakîn e s-seyyid efl-fleyh Feyzullah efendi halîfe edama l-lahu umrahu ve berakatehu esrârehû ve ba de zâlik en tevârese li l-mutâbaati esseyyid efl-fleyh Ali Celâleddîn efendi rahmetu l-lahi aleyhi rahmeten vâsiaten navvera l-lâhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese li l-mutâbaati es-seyyid efl-fleyh Veliyyü d-dîn Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

6 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA efendi rahmetu l-lahi aleyhi rahmeten vâsiaten navvera l-lâhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fleyh Muhammed Hamdullah Efendi rahmetu l-lahi aleyhi rahmeten vâsiaten navvera l-lâhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fleyh Feyzullah Efendi rahmetu l-lahi aleyhi rahmeten vâsiaten navvera l-lâhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Abdüllatîf Efendi cennetmekân rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese fieyh Seyit Bektafl Efendi rahmetu llahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Feyzullah Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlike en tevârese es-seyyid efl-fieyh Ali Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere llalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl -fieyh Elvan Efendi rahmetu llahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese fl es-seyyid efl-fiüheda fieyh Abdülkâdir Efendi rahmetullahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlike en tevârese fieyh Hüseyin Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese fieyh Hac Zülfikâr Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Yûsuf Efendi zehrinûfl(a uiçen) es-seyyid efl-rahmeten vâsiaten nevvere!l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid eflfieyh Kas m efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Hasan Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Bektafl Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Mürselbâlî Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Resul Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Bektafl Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Mürselbâlî Efendi rahmetu llahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es- Seyyid efl-fieyh Resul Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Bektafl Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû Yusufbâlî Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Mahmûd Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh skender Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Gençkalender Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Resulbâlî Sultan nevvare l-lahu merkadehu ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Sultânül-Budelâ sâhibu z-zamân s rr- yezdân Bal m 16 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

7 Bir Bektaflî cazetnamesi Sultân kaddese l-lahu s rrahu l azîz ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl -fieyh Mürsel Bali Sultan rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl- fieyh H z rlâle Sultan nevvera l-lahu merkadehû ve âlihi min veledihi s-sâlik ve n-nâsiki l-muhtaç ilâ rahmeti l-lahi teala min sultani l-kâmil mükemmel fieyhu s-semedânî kutbu 1-âlem sâhibu ilmü l-ledünnî el-hac Bektafl Veli el-horasanî kaddese l-lahu s rrahu l-hafi ve l-celî ibn-i Sultan brahim Sânî ibn-i Sultan Mûsâ es-sânî ibn-i Sultan brahim Mükerremü l-mücabul ibn-i mâm Mûsâ Kaz m ibn-i mâm Cafer Sad k bn-i mâm Muhammed Bak r ibn-i mâm Zeynel Âbidîn bn-i mâm Hüseyin bn-i mâm Alî Kerrema l-lahu veçhe feteha ebvâben fethan gariben fi tarikati sâlik Hac Bektafl Veli ve mürflidihu Hoca Ahmet Yesevî rahmetu l-lahi aleyh ibn-i Muhammed Hanefî ibn-i mâm Ali f -tarîkati s-sâlik Hoca Ahmet Yesevî ve mürfliduhu mâm Ali ibn-i Mûsâ R zâ ve mürfliduhu imâm Mûsâ Kaz m ve mürfliduhu imâm Ca fer Sâd k ve mürfliduhu imâm Muhammed Bak r ve mürfliduhu imâm Zeyne l-abidin ve mürfliduhu imâm Hüseyin ve mürfliduhu imâm Alî Keremallahu veçhe ve mürfliduhu Hazret-i Sultân Fahr-i kâinat ve mefhar-i mevcudâd Muhammedu l-mustafa salavatu l-lahi aleyhim ecmaîn ve mürfliduhu cebrâî l-i emin ve mürfliduhu peyk-i Hüdâ-y rabbu l- âlemin celle celâluhû ve amme nevâluhû temmet bi-avnillahi taâlâ. Sebeb-i tahrîr-i kitâb ve mûcib-i tasdîr-i hitâb oldur ki, Cedd-i azizim Sultânü l-ârifân- ezelî ve bürhânü l- âflikân- lem yezelî Hazret-i Hünkar Hac Bektafl Veli kaddesa s rrahu l-hafî ve l-celî Hazretlerinin âsitânesinde Aflc evinde postniflîn halîfe Mehmed Baba tarîk-i evliyâ-y kabul idip yedine sofra ve çera ve izn-i icazet ve inâbet virildi ve halifelik virildi safa ve dua nazar olundu ve dahî havâlet virildi mürîd tutuna ve muhib edine ve tarîk-i evliyaya tutunup tarikattan taflra bulundu unu hakk ndan gele ve sen ki mûmâ ileyh halîfe Mehmed Baba hizmetinizde mukîm olup fleriat-i arrâdan bir mû hareket itmeyüp fler i-flerîfe kemâliyle ink yâd gösterüp tarîkat-i aliyyede mestur olup âyende ve revendeye hürmet ve riâyet ile hüsn-i muamele k lup z l l-ullâhi âlem olan pâdiflâh m z efendimiz hazretlerine da vât- hayriyyenin isticlâb na fevka l-âde ikdam ve ayretde ve duada kusur olunmayarak ve ber vefk- mazmûn- icazetname amel ve hareket iyleyesin tarîkat- aliyye taraf ndan ve taraf- ahardan buna mâni ve dâfi olmayalar flöyle bileler mâ ale r-resûl illâ l-belâ alâ meni t-teba a l-hudâ bi-avni llahi teâlâ rabbi l-âlemîn tahrîran min flehri receb sene seb a ve semânîn ve mieteyn ve elf. Alî Çelebi evlâd- Hac Bektafl Veli smâîl Çelebi evlâd- Hac Bektafl Veli Alî Çelebi evlâd- Hac Bektafl Veli Halîl Çelebi evlâd- Hac Bektafl Veli Mihmândâr- Dergâh- Hac Bektafl Veli Mehmed Baba Atac -y Dergâh- Hac Bektafl Veli Hasan Baba îtmekci-yi Dergâh- Hac Bektafl el-hâc Mehmed Baba Aflc -y Dergâh- Hac Bektafl Veli Halîfe Mehmed Baba Türbedâr- Dergâh- Hac Bektafl Veli Halîfe Sar Baba Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

8 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA Hâdimu l-fukarâ el-hâc Hasan Dede Halîfe Postniflîn Dergâh- Hac Bektafl Veli (Silik bir isim daha vard r) GÜNÜMÜZ TÜRKÇES NE ÇEV R S Bu, her fleyi bilen yüce Allah n takdiridir. 5 Allah m, Muhammed Mustafa n n nuruna salât ü selam olsun. Allah m, mâm Aliyyü l-murtazâ n n nuruna selâm olsun. Allah m, Haticetü l-kübrâ ya selam olsun. Allah m, Fât matü z-zehrâ ya selam olsun. Allah m, imâm Hasan hulk-i r zâ efendimizin nuruna selam olsun. Allah m, flehîd-i Kerbelâ imâm Hüseyin efendimizin nuruna selam olsun. Allah m, imâm Zeyne l-abidîn efendimizin on dört mâsum-u pak n nuruna selam olsun. Allah m, mâm Bak r efendimizin nuruna selam olsun. Allah m, mâm Ca fer-i Sâd k efendimizin nuruna selam olsun. Allah m, mâm Mûsâ Kâz m Efendimiz in nuruna selam olsun. Allah m, mâm- hefltem k ble-i heftem sultânü l-horasân burhânü l-horasân flehîdi hâk-i Horasan mâm Alî ibn-i Mûsâ R zâ Efendimiz in nuruna selam olsun. Allah m, imâm Muhammed Takî Efendimiz in nuruna selâm olsun. Allah m, mâm Ali Nakî Efendimiz in nuruna selâm olsun. Allah m, mâm Hasanü l-askerî Efendimiz in nuruna selâm olsun, sâhibü z-zamân kutbu d-deverân huccetü l-bürhân mâm Muhammed Mehdî Efendimiz in nuruna selâm olsun. Allah n salât önce sonra görünen görünmeyen hepsinin üzerine olsun. Ali den baflka genç Zülfikâr dan baflka k l ç yoktur. Esirgeyen ba fllayan Allah n ad yla. O ndan yard m dileriz. Hamdolsun o Allah a ki, kudretinin bir niflanesi olarak ariflerin kalplerini gizli ilimler ziynetiyle dolu bir hazine eyledi. Marifeti kendince derecelere ay rd. (Bu taksimat n bir neticesi olarak baz lar için, marifeti) az, (baz lar içinse, marifeti) çok, dendi. fiefkat ve inayetinin bir göstergesi olarak, alimlerin gözlerine rü yet sürmesi çekti (Onlara görebilme yetene i bahfletti). Veya küçük-büyük cümle âfl klar n duyargalar n açarak kulaklar - n, maflukalar n n ismini iflitmeye elveriflli k ld. Sizi, yaratt klar ndan hiçbirinin benzemedi i bir surette yaratt. (Kendisinin birli ini ve kullar na olan engin merhametini flu ayeti kerimeyle) mufltulad : O Allah ki kendisinden baflka tanr yoktur, görünen-görünmeyen her fleyi bilir. Çok flefkatli ve merhametlidir o 6. Gecenin zifiri karanl nda dört bir tarafa akan deniz ve deryalara hayran kalpler, bu hayranl klar n o yüceli ine ba lamaktad rlar. Denizlerdeki t ls m dalgalar n n güzergâh alt ndad r, mevkice onlar. fiahitlik ederim ki; bir olan, efli ve orta bulunmayan Allah tan baflka ilah yoktur. Yine flehâdet 5 En am, 6/96; Yâsîn, 36/38. 6 Haflr, 59/ Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

9 Bir Bektaflî cazetnamesi ederim ki; Muhammed O nun kulu ve elçisidir. Yüce Allah, kendisini elçi olarak göndermifl ve di er peygamberler aras nda en üst mertebeye yerlefltirmifltir. Salât ve selâm kendisi, Ehl-i Beyt i, evlatlar, ashab ve efllerinin üzerinde ebedî ve dâim olsun. Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki: Ashab m y ld zlar gibidir, hangisine tâbi olursan z do ru yolu bulursunuz 7. Yüce Allah da Zafer Allah tan ve fetih yak nd r 8 buyurdular. Yine Hz. Peygamber buyurdular ki: Kul, Müslüman kardeflinin ihtiyac n gidermek için çaba sarf etti i sürece, Allah da onun ihtiyac na koflar 9. Hz. Ali b. Ebî Talib (k.v.) ise fiayet (Allah ile aramdaki) s r perdesi aç lsayd, (gördüklerim, Allah n varl, birli i ve yüceli ine dair mevcut bilgi ve inanc ma) fazla bir fley eklemeyecekti. Muhakkiklerin Sultân, Kutbu l-aktâb fi l-âlemîn Hac Bektafl Velî el-horasânî (k.s.), mükemmel yaflant s yla (kemâli hâl) avam n, s rlara vukufiyetiyle de havas n fleyhidir. Kendisi namaz n k lan, kula kullu a bafl kald ran ulu bir fleyhtir. Afla daki âyet mucibince Allah n emirlerine uyma ve yasaklar ndan kaç nma konusundaki titizli i, onunla ilgili yukar da anlat lan özelliklerin do rulu unu teyit ediyor: Peygamber, size neyi verirse al n, neden de men ederse ondan el çekin 10. Kalemle yaz lan ilk fley, Allah n kudretidir. Onun kudretiyse bismi l-lahi r-rahmani r-rahim sözüdür. Kim Allah n takdirine raz olmaz ve belalar na sabretmezse, insanlar n aras ndan ayr ls n ve benden baflka bir Rab aras n. Nefs-i levvâme bir tak m mücâhedelerle gelifltirilirse, somas nda nefs-i mutmainne bir tak m riyazetlerle daha da olgunlaflt r l ra, kifli yüksek derecelere ve yüce mertebelere erer. Denir ki: Karfl l kl haklara riâyet, ruhu terbiye edip inceltmekle ve dünya mal na çok tamah etmeyip az - na kanaat etmekle olur. Farkl anlamlara da yorumlanabilece i söylenmekle birlikte, bizce Cenab- Allah afla daki ayet-i kerimede flöyle buyuruyor: Kad n veya erkek mümin hüviyetiyle kim, sâlih bir amel ifllerse, Allah ona güzel bir hayat bahfledecektir. 11 Kanaat, açl k, az yeme, (doymadan sofradan kalkma), ilme sayg ve onu yüceltme, daima hay r peflinde koflma, itaatta sebat gösterme (gibi davran fllar kendisine) âdet edinmekle gerçekleflir. Bütün bunlardan sonra halifeler saf na kat lm fl; yüce, lütûfkâr, affedici ve ba fllayan Allah n seçtikleri aras na girmifltir. Bütün bunlar, kendisinin s ras yla gerçek fakr, fena f llah ve bekâ billah makamlar n arzulamas nedeniyledir. ( flte bu özellikteki mübarek eflhastan biri de) fakir ve miskinlerin hizmetkâr, ariflerin kutbu, vuslata eren- 7 Bkz. Müslim, Fedâilü s-sahâbe Saff, 61/13. 9 Bu metnin bir benzeri (Kifli kardeflinin ihtiyac n giderirse Allah da onun ihtiyac n giderir), hadîs olarak kaynaklarda yer almaktad r. Bkz. Buhârî, Mezâlim 3; krah 7; Müslim, Birr 58; Dâvud, Edeb 38; Tirmizî, Hudûd 3; Ahmed bin Hanbel, Müsned Haflr, 59/7. 11 Nahl, 16/97. Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

10 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA lerin efendisi Sultan Hac Bektafl Velî âsitânesine es seyyid efl fleyh Hâvend -Allah n rahmeti onun üzerine olsun- zâviyedarlar evladlar ndan, Aflevinde Postniflîn olan Mehmet Baba ya -Allah onun (hay r) iflini, bereketini ve s rlar n dâim k ls n, flimdi oldu u gibi bundan soma da bütün ifllerini (geceyi) sabaha ulaflt rd gibi bundan soma ki bütün ifllerinde de muvaffakiyetini art rs n- halife olarak seccadeye oturmas, farz olan namazlar k lmas, mükellef oldu u zekât vermesi, gücü yetenleri Hacc a göndermesi, Ramazan orucunu tutmas, gelip geçenlere hizmet etmesi, zikir telkininden soma ahid ve tevbe kabul etmesi, fakirlere, miskinlere, bütün yarat lm fllara ve müslümanlara fiilen hizmet etmesi mubahlara yönelmekten ilgisini kesmesi için icazet verdik. Kendisinin flerefli soy fleceresi kendisinden itibaren geriye do ru flöyledir: Hac Bektafl Veli kaddesallahu s rrahû -celî hazretlerinin dergâh nda postniflîn halife Hac Hasan Dede Baba -Allah ömrünü uzun etsin- o da zaman n en büyük âlimi, temiz soy sahibi seyyid Feyzullah efendi halîfe-allah ömrünü uzun etsin-, seyyid Ali Celâle d-dîn efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, Veliyyü ddîn efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun- seyyid Muhammed Hamdullah Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun, seyyid efl-fleyh Feyzullah Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Abdüllatîf Efendi cennetmekân -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Seyit Bektafl Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Feyzullah Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Ali Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Elvan Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Abdülkâdir Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Hüseyin Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Hac Zülf kâr Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fiehy Yûsuf Efendi zehrinûfl(a uiçen) -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Kas m efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Hasan Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Bektafl Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Mürselbâlî Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Resul Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Bektafl Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Yusufbâlî Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Mahmûd Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh skender Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Gençkalender Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Resulbâlî Sultan -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun, fieyh Sultânü l-budelâ sâhibu z-zamân s rr- yezdân Bal m Sultân -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Mürsel Baba Sultan -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh H z rlâle Sultan -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nur- 20 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

11 Bir Bektaflî cazetnamesi la doldursun-, fieyhu s- semedânî kutbu 1-ârifîn sâhibu ilmü l- ledünnî el-hac Bektafl Veli el-horasanî -Allah s rr n kutsas n-, onun babas ibn-i Sultan brahim Sânî onun babas Sultan Mûsâ es-sânî onun babas Sultan brahim Mükerrenrifl-Mücabul onun babas mâm Mûsâ Kaz m onun babas mâm Cafer Sad k onun babas mâm Muhammed Bak r onun babas mâm Zeynel Abidîn onun babas mâm Hüseyin onun babas mâm Alî -Allah flerefini art rs n- O ki Hac Bektafl yolcular na güzel kap lar açm flt r. Hac Bektafl Veli Hazretlerinin hocas sultân Hoca Ahmet Yesevî, onun babas Muhammed Hanefî onun babas mâm Ali, Ahmet Yesevî nin hocas Mûsâ R zâ o lu imam Ali ve onun hocas imâm Mûsâ Kaz m ve onun hocas imâm Ca fer Sâd k ve onun hocas imâm Muhammed Bak r ve onun hocas imâm Zeyne l-abidin ve onun hocas imâm Hüseyin ve onun hocas imâm Alî Kerema l-lahu veçhe ve onun hocas Hazret-i Sultân Fahr-i kâinat ve mefhar-i mevcudâd Muhammed Mustafa salavatu l-lahi aleyhim ecmaîn ve onun hocas cebrâîl-i emin ve onun hocas Hüdâ-y rabbu l-âlemîn celle celâluhûdu. Bu belgenin yaz l fl sebebi fludur: Aziz dedem Hac Bektafl Veli Hazretlerinin dergâh - n n Aflevinde postniflîn olan Halife Mehmet Baba evliyan n yolunu kabul etmifltir. Kendisine sofra, çera ve icazet verilmifltir. Bundan sonra müritler kendisine tutunup ondan istifade etsinler. Kendisi de tarikat kurallar na ayk r hareket edenler hakk nda verilecek hüküm konusunda tam yetki sahibidir. Ve sen ki Mehmet Baba, fleriattan k l kadar ayr lmayarak tarikat gereklerini yerine getiresin ve dergâha gelip gidene hizmette kusur etmeyip padiflah m z efendimize hay r dualar n eksik etmeyesin. Bu icazetnamenin gere ince hareket edesin. Bu icazetin uygulanmas nda hiç kimse Mehmet Baba ya mâni olmas n ve ona bu konuda muhalefet etmesin. Selam hidayete tabii olanlara olsun. Bu belge 1287/1870 tarihinin Receb ay nda yaz lm flt r. fiahitler: Hac Bektafl Veli evlad Alî Çelebi Hac Bektafl Veli evlad smâîl Çelebi Hac Bektafl Veli evlad Alî Çelebi Hac Bektafl Veli evlad Halîl Çelebi Mihmândâr- Dergâh- Hac Bektafl Veli, Mehmed Baba Atac -y Dergâh- Hac Bektafl Veli, Hasan Baba tmekci-yi Dergâh- Hac Bektafl, Hac Mehmed Baba Aflc -y Dergâh- Hac Bektafl Veli, Halîfe Mehmed Baba Türbedâr- Dergâh- Hac Bektafl Veli, Halîfe Sar Baba Hâdimu l-fukarâ,el-hâc Hasan Dede Halîfe Postniflîn Dergâh- Hac Bektafl Velî Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

12 Mustafa UYANIK P R HACI BEKTAfi Anadolu m güldü senin nurunla Gerçekleri gördük senin yolunda Önüne geçtiler flahin donunda Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Lavanta m sürdün nazik tenine? Bir nur do du flu Niflabur kentine Pirlerin piri dedirttin kendine Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Nice zorluklar güzel ettin sen Yabanc dillerden dahi b kt n sen Dilimizi bile slah ettin sen Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Erenler bakt lar bir Pir geliyor Onlar n dedi in dahi biliyor O mübarek, bu sözlere gülüyor Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Sad k Do an gönül verdi o Pir e Hak nasip eyleye ona yürüye Onun dergâh na yüzler sürmeye Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Sad k DO AN 22 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

Artus Basım. Baskı. Abdüsselam Ferşatoğlu. Fotoğraf & Renk Ayrım. Fotografika. Tasarım. Ekrem Şahin. Editör ALBARAKA TÜRK

Artus Basım. Baskı. Abdüsselam Ferşatoğlu. Fotoğraf & Renk Ayrım. Fotografika. Tasarım. Ekrem Şahin. Editör ALBARAKA TÜRK Her yıl sabırsızlıkla beklenen Albaraka Türk Takvimi, bu yıl da Geleneksel Albaraka Türk Hat Yarışması nda dereceye giren ve teşvik ödülü kazananlar arasından seçilen eserden oluşuyor. Yarışmamızın ikincisini

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK Ezeli ezelden öteden beri Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Çekerim

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

ALBARAKA TÜRK

ALBARAKA TÜRK Rabbi yessir ve lâ tuassir, Rabbi temmim bi l-hayr. Rabbim, kolaylaflt r, güçlefltirme. Rabbim, hay rla tamam na erdir. (Dua) Hat: Ç rç rl Ali Efendi, Ebru: Alparslan Babao lu (Albaraka Türk koleksiyonu)

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ SON GÜN için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ Ezan Mucizesi 1 Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek Ezanda saklı olan 19 kodlu, en muazzam Simetrik

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

MSAK GÜNEfi Ö LE K ND AKfiAM YATSI KIBLE S.

MSAK GÜNEfi Ö LE K ND AKfiAM YATSI KIBLE S. 1 PZR 11. y 30 Gün Y l n 305. Günü Kalan Gün 60 Hicrî: 14 Zilkade 1430 Rumî: 19 Teflrîn-i Evvel 1425 H z r: 180 y Do ufl : 15 38 y Bat fl : 4 43 Türk Harf Devrimi Haftas (01-07 Kas m) 04 44 06 10 11 39

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Behçet Gündüz Uşak

Behçet Gündüz Uşak www.behcetoloji.com Behçet Gündüz Uşak Peygamberimiz (sav) çocukların eğitilmeleri ve güzel ahlak ile terbiye edilmeleri üzerinde durmuş ve bu konuda birçok tavsiyede bulunarak yol göstermiştir. Peygamberimiz

Detaylı

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? İlköğretim DKAB Dersi 4. Sınıf 1. Ünite Sunusu Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Anlatım Yoluyla Ders Veren: Ömer AKKAŞ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dkab Alanı Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Enes RA'den Hulvânî rivâyet etmiş ki, Peygamber SAS şöyle buyuruyor: RE. 503/2 (Ye'tî alen-nâsi zemânün yed'fîhil-mü'minü lil-{mmeti feyeklull{h: Üd'u lih{ssati nefsike estecib

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü-

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü- YAŞAYAN ŞAİRLERİMİZ SADIK DOĞAN Dede Aramızda yaşayan, güncel deyimiyle medyanın objektifine girmeyen, girmek içinde özel çaba harcamayan ozanlarını araştırmak, bulmak ve tanıtmak bizim için çok önemli

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ŞEYHİNİZE TABİ OLUN. Şeyh Mehmet Efendi Hz. nin 20 Temmuz 2012 Tarihli Sohbeti, Türk Cemaate yaptığı Sohbet:

ŞEYHİNİZE TABİ OLUN. Şeyh Mehmet Efendi Hz. nin 20 Temmuz 2012 Tarihli Sohbeti, Türk Cemaate yaptığı Sohbet: ŞEYHİNİZE TABİ OLUN Şeyh Mehmet Efendi Hz. nin 20 Temmuz 2012 Tarihli Sohbeti, Türk Cemaate yaptığı Sohbet: Ramazan mübarek olsun İnşa'Allah. Şeyihimizi Allah nice senelere yetiştirsin. Ramazan mübarek,

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı