A Bektashi Practicing Certificate

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Bektashi Practicing Certificate"

Transkript

1 B R BEKTAfiÎ CAZETNAMES A Bektashi Practicing Certificate G yasettin AYTAfi 1 -Furkan ASYA 2 ÖZET Alevî-Bektâflî yaz l belgeleri içinde önemli bir yere sahip olan icazetnamelerin elimizde özellikle 1800 lü y llardan sonra yaz lanlar bulunmaktad r. Bunlar aras nda Hac Bektafl Dergâh ndan verilenlerin hemen hepsi ortak metin ve ortak bir biçim arz etmektedir. Bunlar n sadece verildi i kifli ve tarihî farkl l k gösteriyor denilebilir Elimizdeki cazetname de Hac Bektafl Dergâh ndan verilmifl bir belgedir. Belgenin sonunda yaz m tarihi olarak 1287/1870 tarihini görmekteyiz. Klasik bir Bektaflî icazetnamesi tarz nda yaz lm flt r. Dergâh n o günkü Postniflîni Hac Hasan Dede taraf ndan dergâh Aflevi Postniflîni Mehmet Baba ya verilmifltir. Anahtar Kelimeler: câzetname, Mehmed Baba, Hac Bektafl, Hilâfetnâme, Aflevi. ABSTRACT We have the practicing certificates which have an important role in written documents of Alevism-Bektashism that were especially written after 1800s. Almost all the practicing certificates given by Haci Bektash Associations have the same text and style. It can be said that only the dates and people they were given are different. The practicing certificate we have is one of the documents given by Haci Bektash Association. There is a date at the end of the document: 1287/1870. It was written in a classic Bektashi practicing certificate style. It was given by Hac Hasan Dede, the leader of the association of that period to Mehmet Baba, the soup kitchen. leader. Key Words: Practicing certificate, Mehmet Baba, Haci Bektash, Soup kitchen. 1 Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî Araflt rma Merkezi Müdürü. 2 Gazi Üniversitesi, Gazi E itim Fakültesi, Arapça Ö retmenli i Bölümü, Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

2 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA Sunufl: cazetnameler, bir tarikata girerek orada zikrullâha devam etmek suretiyle, manevî basamaklar ç kan ve baflkalar n do ru yola ça rma a hak kazananlara, kendi tarikatlar n n fleyhi taraf ndan verilen belgelerdir. fieyh taraf ndan mühürlenerek verilen bu belgelere Hilâfetnâme ismi de verilir. 3 Hemen hemen bütün tarikatlarda görülen bu uygulamay Bektaflî tarikat nda da görmekteyiz. Özellikle Hac Bektafl Veli Dergâh ndan verilen icazetlerde konu ve biçim olarak bir birlik ve benzerlik görülmektedir. Bu da dergâh n bir gelene inin oldu unu ve bu konuda en önemli otorite kabul edildi ini göstermektedir. Bilindi i gibi Anadolu nun birçok yerinde kurulmufl olan Alevi-Bektafli dergâhlar n n yetkilileri Hac Bektafl a gelerek buradaki Postniflîn den icazet alarak göreve bafllamakta veya e er önceden bu görevde iseler, bu yeni yetki ile görevlerine daha etkili bir flekilde devam etmekte idiler. Elimizdeki icazetname, peygamber efendimizden bafllayarak Ehl-i Beyt e, Oniki mam a selam ve dua ile bafllamaktad r. Daha sonra Ehl-i Beyt ve sahabeyi öven âyet ve hadisler zikredilmektedir. Bunun ard ndan bir tarikat yetkilisinin sahip olmas gereken özellikler ile yapmas gereken görevler s ralanmaktad r. Bu bölümden soma, icazetin verildi i kiflinin soy fleceresi say l r ve peygamberimize kadar bu silsile ulaflt r lmaktad r. Bazen bu bölümde ek olarak tarikat silsilesi de say lmaktad r. Son bölümde ise, o flahsa icazetin verildi i ve talip ve müritlerin buna uymas gerekti i, aksi hâlde bu kiflinin tarikata ayk r davrananlar hakk nda tek yetkili oldu u belirtilmektedir. Sonunda da yaz m tarihi yer almaktad r. En altta, icazet verilirken orada bulunan flahitlerin isimleri ve mühürleri yer almaktad r. Bunlardan sonra Postniflin in yani dergâh n en yetkili kiflisinin ad ve mührü yer al yor. Dergâhtan verilen icazetlerin hepsi çok küçük farklarla ayn biçim özelli i göstermektedir. Arapça olarak yaz lan icazetnamede sadece icazetin verilifl sebebinin bulundu u son k sm n Türkçe yaz ld n görmekteyiz. Di er baz Bektafli icazetlerinde Türkçe k s mlar n daha fazla oldu unu söyleyebiliriz. 3 Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü C II. s Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

3 Bir Bektaflî cazetnamesi Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

4 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA ASIL MET N Zâlike takdîrü l-azîzü l-alîm Nasrun mina lahi ve fethun karîb ve beflfliri l-mü minîn yâ Muhammed yâ Alî yâ hayrel-befler Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i Muhammedi l-mustafa, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i Aliyyi l-murtazâ, Allahümme salli alâ Hadîceti l Kübra, Allahümme salli alâ Fatimâti z-zehrâ, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Hasan Hulk- R zâ, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Hüseyin fiehîd-i deflt-i Kerbelâ, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Zeynel-Abidîn Allahümme salli alâ Seyyidinâ nûr-i mâm Muhammed Bak r, Allahümme salli alâ nûr-i mâm Câ fer-i Sâd k, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Mûsâ Kâz m, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Hefltem k ble-i Heftem Sultânül-Horasanî Burhânü l-horasânî fiehîd-i hâk- Horasanî imâm Ali ibn-i Mûsâ R zâ Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Muhammed Takî, Allahümme salli alâ Seyyidinâ nûr-i mâm Aliyyü n-nakî, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Hasani l-askerî, Allahümme salli alâ seyyidinâ nûr-i mâm Muhammed Mehdî Sâhibü z-zamân, Kutbu d-deverân, Huccetu l-burhân, salavatullahi aleyhim ecmaîn, evvelin, âhirin, tayyibîn, tâhirîn, zahirîn, bâtinîn, lâ fetâ illa Alî lâ seyfe illâ Zülfikâr. Bismi l-lahi r-rahmâni r-rahim Ve bihî nestaînu Elhamdulillahillezî ceale gulûbe l-ârifîn hazîneten bi-zîneti l-ulûmi l-mahzûneti ve kâne alâ zâlike kadîran ev kasseme l-marifete bi-mertebetihî ve kîle kalîlen ve kesiran ve kuhhile l-uyûne bi-kemalî kehli r-rutbeti atûfen ve nasîran lehtim ev feteha s-semâ li lmüfltakîn sagîran ve kebîran el-istimâu ismü l-ma flûkati hâlen ve kalen ve halakaküm alâ suretin ve leyse fî hâli halk hî ehaden befleran hüva l-lâhü l-lezî lâ ilahe illâ hû âlimu l- aybi ve fl-flehâdeti hüve r-rahmâni r-rahîm ahadun ve lehu bi-mûcibi s-serâir gulûbi s-sidretil-hâdireti fi sundusin z lle l-leyli ilâ taraf n küllü bihârin ve hiye an tahte aradan s ratü lemvâci l-mütalât meti f l-bihâri eflhedü en lâ ilâhe illa l-lâhu vahdehû lâ fleriyke leh ve eflhedü enne Muhammeden Abduhû ve Resuluh erselehû nebiyyen ve ceale beyne 1-enbiyâi ve l-kudreti ve hazînetin sallallâhu ve alâ âlihî ve evlâdihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve sellim teslimen ebeden dâimen kesîran. Kale aleyhisselâm Ashâbî ke n-nucûmi bi-eyyihim ihdeytüm ve kale azze ve celle min kale 4 nasrun mina l-lahi ve fethun garib ve kale aley- 4 Söyleyenin vas tas yla -ki burada söyleyenden peygamber efendimiz kastedilmifl olmal - flöyle dedi demektir. Kale fleklinde yaz lan bu kelime asl nda kâilin dir. Burada bir imla hatas yap lm flt r. 14 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

5 Bir Bektaflî cazetnamesi hisselâm lâ yezâ l-lü l-lâhü teâla fî haceti abdihî mâdâme l-abdü fî haceti enini 1-müslim ve kale Alî ibn-i ebî Tâlib kerrema l-lâhu veçhe Efl-fiuyûhu selâsetün et-tevâzuu inde t-devieti ve 1-avfu inde l-kudreti vel-atiyyeti ve kale sultânü l-muhakkikîn ve kutbu 1-aktâb f l-âlemîn el-hâc Bektâfl Velî el-horasânî kaddesa -llâhu s rrahu l-aziz flemmeten ma rifeten hayrun min kesîri l-amel fleyhu l-âlem bi l-mâl ve fleyhu l-havâss bi la mâlve fleyhu lhavass bi l-ahval ve fleyhu l-evliyâ bi l-esrari ve fleyhu l-avâm bi l-ikmâl ve fleyhu l-havâss bil-ahvâl ve fleyhu l-hâssül-havâss bi l-esrâr ve musallin fleyhun en yekune abden fî gayrihî ve sohbetihî zâlike 1-ink yâd bi-emri l-lâhi taâlâ ve l-ictinâb an nevâhî. Kemâ kale l-lahu teâlâ Vemâ etâkumu r-resûle fe-huzûhû vemâ nehyikum anhu fentehû evvelu mâ cerâ bi l-kalemi bi-kudreti bismi l-lahi r-rahmâni r-rahîm men lem yerzâ bikazâihî ve lem yesbir alâ belâihî fe l-yahruc beyne l-arzi fe l-yetlub rabben gayrî ve en tümîte nefse 1-levvâmete bi l-mücahedât ve yühyi n-nefse l-mutmainneti bi r-riyâzeti sümme tertek bi d-derecâti l-âliyeti ve l-merâtibi l-ulviyyâti ve k yle h fzu l-hukuki bi-bezli rruhi ve l-kanâati bi-kalîli d-dünya an-kesîriha fe irme k yle l-mu nî gayrun min kesîri lmu nî yekûlu lahi teâlâ celle celâluhû ve amme nevâluhu men amile sâlihan min zekerin ev ünsâ fe-hüve mü minün fe-li-nuhyiyhi hayâten tayyibeten f l-hayâtid-dünyâ hiyel-kanâatü ve hubbu l-cûi ve ba du l-iflbâi ve terki 1-uluvveti ve r-ref i ve hüsni l-mütâbâti ile lhayrâti ve l-ictihâdi fi l-intisâbi ile t-tâati sümme yendericu fi sufûf l-büdelâi ve t-tafdîli min azizi l-mennân ve l-avfu ve l- ufrânu limâ flâe min hakikati 1-fakri ve lfenâ f llah ve l-bekâ bi llah hâdimü l-fukarâi ve l-mesâkîni kutbu l-ârifîn zuhru l-vâsilîn Sultan Hac Bektafl Veli kaddessa l-lâhu s rrahu l-azîz efendimizin aflhanesinde Aflevinde postniflîn Mehmed Baba Halîfe edâmâ l-lâhu umrahû ve berekâtu esrâruhû takvîhî ke ssabahi ve r-revah cemii ef âlihî hâlen ve kalen eceznâhu icâzeten mutlakaten en yeclise ale s-seccâdeti yesillu s-salâte l-mefrûdate ve yu tiz-zekate l vacibâte aleyhi ve yuhicce lbeyte men istedaa ileyhi sebîlen ve yesûme flehre ramadâni ve yuhtimme s-sâdirîn ve lvâridîn ve yücidde l-ahde ve t-tevbete ba de t-telkîni z-zikri ve resmi 1-hidmeti ve l-fukâra vel-mesâkîn ve idaf 1-halây k ve l-müslimîn bi-icrâi l-mikrâsi min fluûri t-tayyibîn ve libâsi l-h rkati ve nesebi 1-muttasili ilâ eflrefi l-enâmi eslahu s-sülahâ ve iftiharu l-küberâ halîfe-i zaman Hac Bektafl Veli kaddesa l-lahu s rrahû l-celî hazretlerinin âsitânesinde postniflîn halîfe el-hâc Hasan Dede Baba edâme l-lâhu umrahû ve berekâtehû ve ba de zâlik en tevârese e n-nesebu l-muttas l ilâ eflref l-enâm eslahu s-sulehâ ve iftihâru l-kuberâ el-hasebu n-neseb fleyhu z-zamân sâhibü s-seccâdeti kutbu l-pîrân mâliki ilmil-yakîn ve mürfliduhu hakka l-yakîn ve ayne l-yakîn e s-seyyid efl-fleyh Feyzullah efendi halîfe edama l-lahu umrahu ve berakatehu esrârehû ve ba de zâlik en tevârese li l-mutâbaati esseyyid efl-fleyh Ali Celâleddîn efendi rahmetu l-lahi aleyhi rahmeten vâsiaten navvera l-lâhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese li l-mutâbaati es-seyyid efl-fleyh Veliyyü d-dîn Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

6 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA efendi rahmetu l-lahi aleyhi rahmeten vâsiaten navvera l-lâhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fleyh Muhammed Hamdullah Efendi rahmetu l-lahi aleyhi rahmeten vâsiaten navvera l-lâhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fleyh Feyzullah Efendi rahmetu l-lahi aleyhi rahmeten vâsiaten navvera l-lâhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Abdüllatîf Efendi cennetmekân rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese fieyh Seyit Bektafl Efendi rahmetu llahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Feyzullah Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlike en tevârese es-seyyid efl-fieyh Ali Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere llalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl -fieyh Elvan Efendi rahmetu llahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese fl es-seyyid efl-fiüheda fieyh Abdülkâdir Efendi rahmetullahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlike en tevârese fieyh Hüseyin Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese fieyh Hac Zülfikâr Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Yûsuf Efendi zehrinûfl(a uiçen) es-seyyid efl-rahmeten vâsiaten nevvere!l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid eflfieyh Kas m efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Hasan Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Bektafl Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Mürselbâlî Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Resul Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Bektafl Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Mürselbâlî Efendi rahmetu llahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es- Seyyid efl-fieyh Resul Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Bektafl Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû Yusufbâlî Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Mahmûd Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh skender Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Gençkalender Efendi rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Resulbâlî Sultan nevvare l-lahu merkadehu ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl-fieyh Sultânül-Budelâ sâhibu z-zamân s rr- yezdân Bal m 16 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

7 Bir Bektaflî cazetnamesi Sultân kaddese l-lahu s rrahu l azîz ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl -fieyh Mürsel Bali Sultan rahmetu l-lahi aleyh rahmeten vâsiaten nevvere l-lalhu merkadehû ve ba de zâlik en tevârese es-seyyid efl- fieyh H z rlâle Sultan nevvera l-lahu merkadehû ve âlihi min veledihi s-sâlik ve n-nâsiki l-muhtaç ilâ rahmeti l-lahi teala min sultani l-kâmil mükemmel fieyhu s-semedânî kutbu 1-âlem sâhibu ilmü l-ledünnî el-hac Bektafl Veli el-horasanî kaddese l-lahu s rrahu l-hafi ve l-celî ibn-i Sultan brahim Sânî ibn-i Sultan Mûsâ es-sânî ibn-i Sultan brahim Mükerremü l-mücabul ibn-i mâm Mûsâ Kaz m ibn-i mâm Cafer Sad k bn-i mâm Muhammed Bak r ibn-i mâm Zeynel Âbidîn bn-i mâm Hüseyin bn-i mâm Alî Kerrema l-lahu veçhe feteha ebvâben fethan gariben fi tarikati sâlik Hac Bektafl Veli ve mürflidihu Hoca Ahmet Yesevî rahmetu l-lahi aleyh ibn-i Muhammed Hanefî ibn-i mâm Ali f -tarîkati s-sâlik Hoca Ahmet Yesevî ve mürfliduhu mâm Ali ibn-i Mûsâ R zâ ve mürfliduhu imâm Mûsâ Kaz m ve mürfliduhu imâm Ca fer Sâd k ve mürfliduhu imâm Muhammed Bak r ve mürfliduhu imâm Zeyne l-abidin ve mürfliduhu imâm Hüseyin ve mürfliduhu imâm Alî Keremallahu veçhe ve mürfliduhu Hazret-i Sultân Fahr-i kâinat ve mefhar-i mevcudâd Muhammedu l-mustafa salavatu l-lahi aleyhim ecmaîn ve mürfliduhu cebrâî l-i emin ve mürfliduhu peyk-i Hüdâ-y rabbu l- âlemin celle celâluhû ve amme nevâluhû temmet bi-avnillahi taâlâ. Sebeb-i tahrîr-i kitâb ve mûcib-i tasdîr-i hitâb oldur ki, Cedd-i azizim Sultânü l-ârifân- ezelî ve bürhânü l- âflikân- lem yezelî Hazret-i Hünkar Hac Bektafl Veli kaddesa s rrahu l-hafî ve l-celî Hazretlerinin âsitânesinde Aflc evinde postniflîn halîfe Mehmed Baba tarîk-i evliyâ-y kabul idip yedine sofra ve çera ve izn-i icazet ve inâbet virildi ve halifelik virildi safa ve dua nazar olundu ve dahî havâlet virildi mürîd tutuna ve muhib edine ve tarîk-i evliyaya tutunup tarikattan taflra bulundu unu hakk ndan gele ve sen ki mûmâ ileyh halîfe Mehmed Baba hizmetinizde mukîm olup fleriat-i arrâdan bir mû hareket itmeyüp fler i-flerîfe kemâliyle ink yâd gösterüp tarîkat-i aliyyede mestur olup âyende ve revendeye hürmet ve riâyet ile hüsn-i muamele k lup z l l-ullâhi âlem olan pâdiflâh m z efendimiz hazretlerine da vât- hayriyyenin isticlâb na fevka l-âde ikdam ve ayretde ve duada kusur olunmayarak ve ber vefk- mazmûn- icazetname amel ve hareket iyleyesin tarîkat- aliyye taraf ndan ve taraf- ahardan buna mâni ve dâfi olmayalar flöyle bileler mâ ale r-resûl illâ l-belâ alâ meni t-teba a l-hudâ bi-avni llahi teâlâ rabbi l-âlemîn tahrîran min flehri receb sene seb a ve semânîn ve mieteyn ve elf. Alî Çelebi evlâd- Hac Bektafl Veli smâîl Çelebi evlâd- Hac Bektafl Veli Alî Çelebi evlâd- Hac Bektafl Veli Halîl Çelebi evlâd- Hac Bektafl Veli Mihmândâr- Dergâh- Hac Bektafl Veli Mehmed Baba Atac -y Dergâh- Hac Bektafl Veli Hasan Baba îtmekci-yi Dergâh- Hac Bektafl el-hâc Mehmed Baba Aflc -y Dergâh- Hac Bektafl Veli Halîfe Mehmed Baba Türbedâr- Dergâh- Hac Bektafl Veli Halîfe Sar Baba Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

8 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA Hâdimu l-fukarâ el-hâc Hasan Dede Halîfe Postniflîn Dergâh- Hac Bektafl Veli (Silik bir isim daha vard r) GÜNÜMÜZ TÜRKÇES NE ÇEV R S Bu, her fleyi bilen yüce Allah n takdiridir. 5 Allah m, Muhammed Mustafa n n nuruna salât ü selam olsun. Allah m, mâm Aliyyü l-murtazâ n n nuruna selâm olsun. Allah m, Haticetü l-kübrâ ya selam olsun. Allah m, Fât matü z-zehrâ ya selam olsun. Allah m, imâm Hasan hulk-i r zâ efendimizin nuruna selam olsun. Allah m, flehîd-i Kerbelâ imâm Hüseyin efendimizin nuruna selam olsun. Allah m, imâm Zeyne l-abidîn efendimizin on dört mâsum-u pak n nuruna selam olsun. Allah m, mâm Bak r efendimizin nuruna selam olsun. Allah m, mâm Ca fer-i Sâd k efendimizin nuruna selam olsun. Allah m, mâm Mûsâ Kâz m Efendimiz in nuruna selam olsun. Allah m, mâm- hefltem k ble-i heftem sultânü l-horasân burhânü l-horasân flehîdi hâk-i Horasan mâm Alî ibn-i Mûsâ R zâ Efendimiz in nuruna selam olsun. Allah m, imâm Muhammed Takî Efendimiz in nuruna selâm olsun. Allah m, mâm Ali Nakî Efendimiz in nuruna selâm olsun. Allah m, mâm Hasanü l-askerî Efendimiz in nuruna selâm olsun, sâhibü z-zamân kutbu d-deverân huccetü l-bürhân mâm Muhammed Mehdî Efendimiz in nuruna selâm olsun. Allah n salât önce sonra görünen görünmeyen hepsinin üzerine olsun. Ali den baflka genç Zülfikâr dan baflka k l ç yoktur. Esirgeyen ba fllayan Allah n ad yla. O ndan yard m dileriz. Hamdolsun o Allah a ki, kudretinin bir niflanesi olarak ariflerin kalplerini gizli ilimler ziynetiyle dolu bir hazine eyledi. Marifeti kendince derecelere ay rd. (Bu taksimat n bir neticesi olarak baz lar için, marifeti) az, (baz lar içinse, marifeti) çok, dendi. fiefkat ve inayetinin bir göstergesi olarak, alimlerin gözlerine rü yet sürmesi çekti (Onlara görebilme yetene i bahfletti). Veya küçük-büyük cümle âfl klar n duyargalar n açarak kulaklar - n, maflukalar n n ismini iflitmeye elveriflli k ld. Sizi, yaratt klar ndan hiçbirinin benzemedi i bir surette yaratt. (Kendisinin birli ini ve kullar na olan engin merhametini flu ayeti kerimeyle) mufltulad : O Allah ki kendisinden baflka tanr yoktur, görünen-görünmeyen her fleyi bilir. Çok flefkatli ve merhametlidir o 6. Gecenin zifiri karanl nda dört bir tarafa akan deniz ve deryalara hayran kalpler, bu hayranl klar n o yüceli ine ba lamaktad rlar. Denizlerdeki t ls m dalgalar n n güzergâh alt ndad r, mevkice onlar. fiahitlik ederim ki; bir olan, efli ve orta bulunmayan Allah tan baflka ilah yoktur. Yine flehâdet 5 En am, 6/96; Yâsîn, 36/38. 6 Haflr, 59/ Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

9 Bir Bektaflî cazetnamesi ederim ki; Muhammed O nun kulu ve elçisidir. Yüce Allah, kendisini elçi olarak göndermifl ve di er peygamberler aras nda en üst mertebeye yerlefltirmifltir. Salât ve selâm kendisi, Ehl-i Beyt i, evlatlar, ashab ve efllerinin üzerinde ebedî ve dâim olsun. Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki: Ashab m y ld zlar gibidir, hangisine tâbi olursan z do ru yolu bulursunuz 7. Yüce Allah da Zafer Allah tan ve fetih yak nd r 8 buyurdular. Yine Hz. Peygamber buyurdular ki: Kul, Müslüman kardeflinin ihtiyac n gidermek için çaba sarf etti i sürece, Allah da onun ihtiyac na koflar 9. Hz. Ali b. Ebî Talib (k.v.) ise fiayet (Allah ile aramdaki) s r perdesi aç lsayd, (gördüklerim, Allah n varl, birli i ve yüceli ine dair mevcut bilgi ve inanc ma) fazla bir fley eklemeyecekti. Muhakkiklerin Sultân, Kutbu l-aktâb fi l-âlemîn Hac Bektafl Velî el-horasânî (k.s.), mükemmel yaflant s yla (kemâli hâl) avam n, s rlara vukufiyetiyle de havas n fleyhidir. Kendisi namaz n k lan, kula kullu a bafl kald ran ulu bir fleyhtir. Afla daki âyet mucibince Allah n emirlerine uyma ve yasaklar ndan kaç nma konusundaki titizli i, onunla ilgili yukar da anlat lan özelliklerin do rulu unu teyit ediyor: Peygamber, size neyi verirse al n, neden de men ederse ondan el çekin 10. Kalemle yaz lan ilk fley, Allah n kudretidir. Onun kudretiyse bismi l-lahi r-rahmani r-rahim sözüdür. Kim Allah n takdirine raz olmaz ve belalar na sabretmezse, insanlar n aras ndan ayr ls n ve benden baflka bir Rab aras n. Nefs-i levvâme bir tak m mücâhedelerle gelifltirilirse, somas nda nefs-i mutmainne bir tak m riyazetlerle daha da olgunlaflt r l ra, kifli yüksek derecelere ve yüce mertebelere erer. Denir ki: Karfl l kl haklara riâyet, ruhu terbiye edip inceltmekle ve dünya mal na çok tamah etmeyip az - na kanaat etmekle olur. Farkl anlamlara da yorumlanabilece i söylenmekle birlikte, bizce Cenab- Allah afla daki ayet-i kerimede flöyle buyuruyor: Kad n veya erkek mümin hüviyetiyle kim, sâlih bir amel ifllerse, Allah ona güzel bir hayat bahfledecektir. 11 Kanaat, açl k, az yeme, (doymadan sofradan kalkma), ilme sayg ve onu yüceltme, daima hay r peflinde koflma, itaatta sebat gösterme (gibi davran fllar kendisine) âdet edinmekle gerçekleflir. Bütün bunlardan sonra halifeler saf na kat lm fl; yüce, lütûfkâr, affedici ve ba fllayan Allah n seçtikleri aras na girmifltir. Bütün bunlar, kendisinin s ras yla gerçek fakr, fena f llah ve bekâ billah makamlar n arzulamas nedeniyledir. ( flte bu özellikteki mübarek eflhastan biri de) fakir ve miskinlerin hizmetkâr, ariflerin kutbu, vuslata eren- 7 Bkz. Müslim, Fedâilü s-sahâbe Saff, 61/13. 9 Bu metnin bir benzeri (Kifli kardeflinin ihtiyac n giderirse Allah da onun ihtiyac n giderir), hadîs olarak kaynaklarda yer almaktad r. Bkz. Buhârî, Mezâlim 3; krah 7; Müslim, Birr 58; Dâvud, Edeb 38; Tirmizî, Hudûd 3; Ahmed bin Hanbel, Müsned Haflr, 59/7. 11 Nahl, 16/97. Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

10 G yasettin AYTAfi - Furkan ASYA lerin efendisi Sultan Hac Bektafl Velî âsitânesine es seyyid efl fleyh Hâvend -Allah n rahmeti onun üzerine olsun- zâviyedarlar evladlar ndan, Aflevinde Postniflîn olan Mehmet Baba ya -Allah onun (hay r) iflini, bereketini ve s rlar n dâim k ls n, flimdi oldu u gibi bundan soma da bütün ifllerini (geceyi) sabaha ulaflt rd gibi bundan soma ki bütün ifllerinde de muvaffakiyetini art rs n- halife olarak seccadeye oturmas, farz olan namazlar k lmas, mükellef oldu u zekât vermesi, gücü yetenleri Hacc a göndermesi, Ramazan orucunu tutmas, gelip geçenlere hizmet etmesi, zikir telkininden soma ahid ve tevbe kabul etmesi, fakirlere, miskinlere, bütün yarat lm fllara ve müslümanlara fiilen hizmet etmesi mubahlara yönelmekten ilgisini kesmesi için icazet verdik. Kendisinin flerefli soy fleceresi kendisinden itibaren geriye do ru flöyledir: Hac Bektafl Veli kaddesallahu s rrahû -celî hazretlerinin dergâh nda postniflîn halife Hac Hasan Dede Baba -Allah ömrünü uzun etsin- o da zaman n en büyük âlimi, temiz soy sahibi seyyid Feyzullah efendi halîfe-allah ömrünü uzun etsin-, seyyid Ali Celâle d-dîn efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, Veliyyü ddîn efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun- seyyid Muhammed Hamdullah Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun, seyyid efl-fleyh Feyzullah Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Abdüllatîf Efendi cennetmekân -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Seyit Bektafl Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Feyzullah Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Ali Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Elvan Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Abdülkâdir Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Hüseyin Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Hac Zülf kâr Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fiehy Yûsuf Efendi zehrinûfl(a uiçen) -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Kas m efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Hasan Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Bektafl Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Mürselbâlî Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Resul Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Bektafl Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Yusufbâlî Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Mahmûd Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh skender Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Gençkalender Efendi -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Resulbâlî Sultan -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun, fieyh Sultânü l-budelâ sâhibu z-zamân s rr- yezdân Bal m Sultân -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh Mürsel Baba Sultan -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nurla doldursun-, fieyh H z rlâle Sultan -Allah ömrünü uzun etsin ve kabrini nur- 20 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

11 Bir Bektaflî cazetnamesi la doldursun-, fieyhu s- semedânî kutbu 1-ârifîn sâhibu ilmü l- ledünnî el-hac Bektafl Veli el-horasanî -Allah s rr n kutsas n-, onun babas ibn-i Sultan brahim Sânî onun babas Sultan Mûsâ es-sânî onun babas Sultan brahim Mükerrenrifl-Mücabul onun babas mâm Mûsâ Kaz m onun babas mâm Cafer Sad k onun babas mâm Muhammed Bak r onun babas mâm Zeynel Abidîn onun babas mâm Hüseyin onun babas mâm Alî -Allah flerefini art rs n- O ki Hac Bektafl yolcular na güzel kap lar açm flt r. Hac Bektafl Veli Hazretlerinin hocas sultân Hoca Ahmet Yesevî, onun babas Muhammed Hanefî onun babas mâm Ali, Ahmet Yesevî nin hocas Mûsâ R zâ o lu imam Ali ve onun hocas imâm Mûsâ Kaz m ve onun hocas imâm Ca fer Sâd k ve onun hocas imâm Muhammed Bak r ve onun hocas imâm Zeyne l-abidin ve onun hocas imâm Hüseyin ve onun hocas imâm Alî Kerema l-lahu veçhe ve onun hocas Hazret-i Sultân Fahr-i kâinat ve mefhar-i mevcudâd Muhammed Mustafa salavatu l-lahi aleyhim ecmaîn ve onun hocas cebrâîl-i emin ve onun hocas Hüdâ-y rabbu l-âlemîn celle celâluhûdu. Bu belgenin yaz l fl sebebi fludur: Aziz dedem Hac Bektafl Veli Hazretlerinin dergâh - n n Aflevinde postniflîn olan Halife Mehmet Baba evliyan n yolunu kabul etmifltir. Kendisine sofra, çera ve icazet verilmifltir. Bundan sonra müritler kendisine tutunup ondan istifade etsinler. Kendisi de tarikat kurallar na ayk r hareket edenler hakk nda verilecek hüküm konusunda tam yetki sahibidir. Ve sen ki Mehmet Baba, fleriattan k l kadar ayr lmayarak tarikat gereklerini yerine getiresin ve dergâha gelip gidene hizmette kusur etmeyip padiflah m z efendimize hay r dualar n eksik etmeyesin. Bu icazetnamenin gere ince hareket edesin. Bu icazetin uygulanmas nda hiç kimse Mehmet Baba ya mâni olmas n ve ona bu konuda muhalefet etmesin. Selam hidayete tabii olanlara olsun. Bu belge 1287/1870 tarihinin Receb ay nda yaz lm flt r. fiahitler: Hac Bektafl Veli evlad Alî Çelebi Hac Bektafl Veli evlad smâîl Çelebi Hac Bektafl Veli evlad Alî Çelebi Hac Bektafl Veli evlad Halîl Çelebi Mihmândâr- Dergâh- Hac Bektafl Veli, Mehmed Baba Atac -y Dergâh- Hac Bektafl Veli, Hasan Baba tmekci-yi Dergâh- Hac Bektafl, Hac Mehmed Baba Aflc -y Dergâh- Hac Bektafl Veli, Halîfe Mehmed Baba Türbedâr- Dergâh- Hac Bektafl Veli, Halîfe Sar Baba Hâdimu l-fukarâ,el-hâc Hasan Dede Halîfe Postniflîn Dergâh- Hac Bektafl Velî Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

12 Mustafa UYANIK P R HACI BEKTAfi Anadolu m güldü senin nurunla Gerçekleri gördük senin yolunda Önüne geçtiler flahin donunda Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Lavanta m sürdün nazik tenine? Bir nur do du flu Niflabur kentine Pirlerin piri dedirttin kendine Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Nice zorluklar güzel ettin sen Yabanc dillerden dahi b kt n sen Dilimizi bile slah ettin sen Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Erenler bakt lar bir Pir geliyor Onlar n dedi in dahi biliyor O mübarek, bu sözlere gülüyor Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Sad k Do an gönül verdi o Pir e Hak nasip eyleye ona yürüye Onun dergâh na yüzler sürmeye Keramet sahibi Pir Hac Bektafl Sad k DO AN 22 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI

18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI 18-19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI 18 19. YÜZYILLARDA KIZILDELİ BEKTAŞİ OCAĞI KIZILDELI BEKTASHI ASSOCIATION IN 18-19 CENTURY A.Yılmaz Soyyer 1 ÖZET Kızıldeli Bektaşi Ocağı geleneksel Bektaşi tasavvuf

Detaylı

smâil Hakk Bursevî nin Hüdâyî ye Bak fl Ve Hüdâyî nin Bursevî ye Tesirleri

smâil Hakk Bursevî nin Hüdâyî ye Bak fl Ve Hüdâyî nin Bursevî ye Tesirleri smâil Hakk Bursevî nin Hüdâyî ye Bak fl Ve Hüdâyî nin Bursevî ye Tesirleri D R A L N A M L I Araflt rmac - Yazar Girifl Azîz Mahmud Hüdâyî den sonraki dönemde Celvetiyye tarîkat n n en önemli temsilcilerinden

Detaylı

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun)

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) ABDALÂN-I RÛM DAN G RESUNLU YAKUP HAL FE (ZAV YES VE DERBEND ) (From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) Mehmet FATSA* ÖZET Biz bu çal flmam zda Karadeniz bölgesinin

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Y R D D O Ç D R N A C fi A H N Ayfon Kocatepe Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nsanl

Detaylı

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Edirnekap surlar ndan bafllay p Karadeniz e kadar uzanan genifl bir co rafya üzerine kurulu olan Eyüp ilçesi stanbul un en büyük ilçelerinden

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas - d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim mans z vatan, vatans z iman muhafaza edilmez... Ad na Sahibi Ömer ÖNGÜT Sorumlu Yaz flleri Müdürü smail YAVUZ Yay n Yönetim: Nuri ÖLÇER Yay n Kurulu: Nuri ÖLÇER smail YAVUZ U ur KARA Yusuf DO ANGÜN fiinasi

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL DÜRR-ÜL ME ÂR F Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL 2 ÖNSÖZ Allahü teâlâya hamd olsun. Resûlüne sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem salât ve selâm olsun. O yüce Peygamberin temiz ehl-i beytine ve âdil ve sâd

Detaylı

Ali Koç Babal lar. Anahtar Kelimeler: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba Dergâh, Molla Cemal, Molla Hasan.

Ali Koç Babal lar. Anahtar Kelimeler: Ali Koç Baba, Ali Koç Baba Dergâh, Molla Cemal, Molla Hasan. Ali Koç Babal lar AL KOÇ BABALILAR 1 Kaz m MARANGOZ ÖZET Bu çal flmada kendisi de bir Ali Koç torunu olan Kaz m Marangoz un Ali Koç Baba Oca ve dergâh faaliyetlerine de inilmifltir. Ayr ca bu çal flmada,

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk.

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2009 H. Hüseyin HELVACI B R DEY M Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2010 H. Hüseyin HELVACI ÖNSÖZ Sevgili okurlar m, fliirlerimi

Detaylı

EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME

EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME Z Dr. Mehmet EFEND O LU 7.4.1957 tarihinde Bat Trakya n n Gümülcine flehrinde do du. lkokuldan sonra

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 DERS K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa yı lı ka ra

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar

Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar D R. F A T H Ö Z K A F A Selçuk Üniversitesi 1. Girifl Üsküdar, stanbul un en çok selâtin camii bulunan ilçelerindendir. Padiflahlar, han m sultanlar veya

Detaylı

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL MEBDE VE ME ÂD mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL Gayb perdesi ard nda olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular.

Detaylı

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI Üçüncü Bölüm Akaid Akaid, akd kökünden türetilmi olan akîde kelimesinin ço uludur. Akîde, sözlükte "gönülden ba lan lan, dü üm atm ças na sa lam inan lan ey" demektir. Dinî literatürde akîde, "inan lmas

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile...

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile... Resmî ay r mc l k... Selamlar n en güzeli ile... 11 Eylül olaylar n n arkas ndan bafllayan tart flmalar istisna edilirse, geçti imiz Ocak ve fiubat ay kadar hiç bir ayda, yo un bir flekilde slâm tart fl

Detaylı

fieyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve Eserlerindeki Baz lâhileri

fieyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve Eserlerindeki Baz lâhileri fieyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve Eserlerindeki Baz lâhileri D R H M A H M U T Y Ü C E R Araflt rmac - Yazar Girifl Celvetîlik Türk tasavvuf mûs kîsinde önemli bir yer tutar Bu önem, tarîkat kurucusu olan

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

DR S KÖfiKÜNDE ÇOLAK HASAN TEKKES VE BÂL BABA SORUNU (P YER LOT -EYÜP)

DR S KÖfiKÜNDE ÇOLAK HASAN TEKKES VE BÂL BABA SORUNU (P YER LOT -EYÜP) T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DR S KÖfiKÜNDE ÇOLAK HASAN TEKKES VE BÂL BABA SORUNU (P YER LOT -EYÜP) Ahmet Bilgin TURNALI stanbul-eyüb de, annesinin babas Zekâi Dede Efendi-zâde Hâf z Ahmed

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m Türk Milletine Aç k Mektup 15 1. Bölüm TÜRK M LLET NE AÇIK MEKTUP lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m 16 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir LK SÖZ Aziz ve Yüce Türk Milleti; Uzunca bir süre, bu tür

Detaylı