VE FORM A BELGESi SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - III İSTANBUL TİCARET ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VE FORM A BELGESi SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - III İSTANBUL TİCARET ODASI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - III SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ VE FORM A BELGESi Gülfem Halilbeyoğlu Erkan Tezer Palacıoğlu 1 1 \ :\ '\ 1 7 YAYlN NO: İstanbul, 2010

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılaınaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Döküman Yönetimi Şubesi Dökümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel :(212) Faks :(212) E-posta : İnternet : Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ VE FORM A BELGESi

5

6 İÇİNDEKİLER 1) Menşe Şahadetnamesi ) Menşe Şahadetnamesi Temini ) Menşe Şahadetnamesinin Düzenlenmesi ) Eşyanın Menş einin Tespiti ) Menşe Şahadetnamesinin Onayı ) Menşe Onayında istenen Tevsik Edici Belgeler ) Menşe Şahadetname sinin Reddi ) Form A Özel Menşe Şahadetnamesi ) Form A Belgesi Hangi Ülkelere Düzenlenir? ) Form A Düzenlerken Dikkkat Edilmesi Gereken Hususlar Ve Belgen in Reddi. 23 Il) Form A Belgesinin Onayı ) Form A Belgesi Onayında Beyan Edilecek Tevsik Edici Evrak ) Form A Belgesinin Sonradan Verilmesi ) Form A Belgesinin İkinci Nüshad ı r Onay ı Liste I Ek 5 Tekstil Ürünleri Menş e Statüsü Liste Il Ek 4 Yorumlama Kuralla rı Liste lll Ek 6 Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler Menşe Statüsü Liste IV İhracatta Gümrük indiriminden Faydalanan Ülkeler Listesi... 55

7

8 SUNU Ş Küresel krizin erkilerini ve so nuçl a rın ı azalmakla birlikte halen his sett i ğimiz bir dönemdeyiz. Dünyan ın uzak bir n o ktas ınd a meydana gelen herhangi bir değişimin çok kısa bir süre içinde tüm dünyaya nas ıl yay ıldı ğ ı görülmüştür. Bu dönem bize ihr acatın önemini bir kez daha göster mi ştir. Dış ticaret, sadece ülkemiz açısından deği l gel i şmekte olan tüm ülkeler için çok büyük önem arz etmektedir. Ekonomimizin lokomotifi haline gelen ihracat, ülkemize döviz kazandıran bir faaliyet olmakla birlikte, işgücü, katma değer yaratan ve üretimi artt ır an bir faaliyettir. Ü lkemizin ihracata dayalı büyüme modelini ben im sed i ği 1980 yılı sonrasında bugün gel di ğ imiz noktada 50 bine dayanan ihr aca t ç ı sı ile ülkemiz dünyanın 32. Büyük ihracatç ı s ı konumuna ulaşmı ştır. Bunun da ötesinde Cumhuriyetimizin 100. Kur ulu ş yılında hedef 500 milyar dolar olarak b e lirlenmiştir. Bu rakam son 2 yı l ihracatım ızın neredeyse 5 katıdır. Bu rakamlara Türkiye rastgele ge lm e miştir. G iri ş imcil eri ile, fiziki, hukuki, kurumsal b eşer i vb alt ve üst yap ı s ını geliştirerek ge lmi ştir. Çok sayıda bilinen, bilinmeyen kahramanlar bu başanya katk ı da bulunmu şt ur. Hedefleri bu kadar büyük Türkiye'de ihracata yeni bir ivme kazandırı lm as ı gereği o r ta dadı r. Bu noktada İ s tanbul Ticaret Od as ı olarak bazı faaliyetlerimizi belirtmek ihtiyacı duyuyorum. Türkiye'de iş l em gören dış ticaret belgelerinin ya rıdan fazlası Odamızca gerçekleştirilmekte olup toplamda iş lem gören belge sayıs ı y ılda 1,5 milyon dolayındadır. Günlük olarak bakıl d ığında dolaşım belgelerinde 5000, TIR karnelerinde 2000'in üzerinde i ş lem hacmine ulaşmaktadır ki, bu da ciddi bir hizmet su numudur. Tabi çalışma la r bununla s ınırlı d eği l dir. Dış ticaretin geliştirilmesi doğru l tusunda üyelerimizi bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. İşte elinizde tuttuğunuz bu yay ın da bu a nlay ı ş ın ürünü olarak hazırlanmıştır. Hergün binlerce ihracata arac ılık eden Odaınız belgelerde yaşa nılan so runl arı en aza indirerek zaman ve para kayıpl arını o labil diğince ortadan ka l dırmak, üyelerine yol göstermek amacıyla bu yeni çalışmayı ortaya koy muştur. Kısaca "Dı ş Ticaret Bilgilendirme Dizisi" adı verilen ve teoriden ziyade doğru ve yan lış örneklerden hareketle, basit sorulara cevaplar şeklinde pratik yay ınlar olarak tanımlan abilecek bu ça lı ş manın ilk eserleri olarak birbiri ard ına 3 yayında Dolaşım Belgeleri mercek a ltına a lın mıştır. İlk kitap ATR'yi ele a lı rke n ikinci kitap EUR.l ve EURMED belgelerini ve nihayetinde üçüncü kitap Menşe Şahadetn amesi' ni incelemektedir. Ça lı ş mamı zın önemli bir ihtiyaca cevap ver eceğ i umudu ile ihra catiarınııda başarılar d ilerim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

9

10 1) MENŞE ŞAHADETNAMESi İhracatlarda Menşe Şahadetnamesi düzenlememiz ne işimize yarar? Eşyanın menşeinin belirlenip, belgelendirilmesinde kullanılan Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi zorunlu belgelerden olmayıp, ithalatçı firmanın isteği doğrultusunda hazırlanır. Gümrük vergilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Menşe Şahadetnamesi eşyanın tercihsiz menşeini belirtir. Bu esaslar tarih seri no. lu Resmi Gazetede yayım lan an Gümrük Yönetmeliği' nin no. lu maddeleriyle belirlenmiştir. Menşe Şahadetnamesinin formatı var mı? Yoksa kendimiz mi hazırlayacağız? Menşe şahadetnamesi, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde basılır. Basıldığı matbaanın adı, adresi ve basım yeri veya matbaanın teşhis edilmesini mümkün kılan işareti taşır. Menşe şahadetnamesi biri meneviş desenli baskılı zeminli, ikisi beyaz olan üç nüshalık takım halindedir. Bu nüshalar A-B-C olarak adlandırılır. 2) MENŞE ŞAHADETNAMESi TEMiNi Menşe Şahadetnamesini nereden temin edip, onaylattırabilirim? Bu belge, bağlı bulunulan ticaret, sanayi ve/veya ticaret ve sanayi odalarınd an temin edilmekte, firmalar tarafından tanzim edilmekte ve yine ilgili odalar tarafından onaylanmaktadır. 3) MENŞE ŞAHADETNAMESiNiN DÜZENLENMESi Menşe Şahadetnamesini kim, hangi kriterlere Ffjre doldurur? Menşe şahadetnamesi alıcı firmanın talebi üzerine, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğundaki yetkili temsilcisinin yazılı başvurusuna binaen, düzenlenir. Daktilo veya bilgisayar kullanılarak ya da elle büyük harflerle doldunılan menşe şahadetnamesinin her nüshası birbiriyle aynı olmalı, nüshal arı ile birlikte aynı seri numarasını taşımalıdır.

11 İSTANB U L TİCARETODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİS İ III Menşe Şahadetnamesi Nasıl Doldurulur? 1. Formlar daktilo veya büyük harflerle el yazısı ile doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır. 2. Sertifikanın üzerinde silintiler ve birbiri üzerine yazılmı ş düzeltmeler bulunmamalıdır. Yapılacak değişiklikler yanlış bilgilerin üstleri çizilerek yerlerine istenilen kayıtlar eklenerek yapılır. Bu şekildeki işlemlerin hepsi, değişiklikleri yapan kişi tarafından imza ve yetkili mercii tarafından da tasdik edilmelidir. 3. Sertifika ve başvuru formundaki her bir maddenin önüne bir sıra numarası konulmalıdır. En son kayttm hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir ekienmeyi imkansız kılmak üzere aynı şek ilde iptal edilmelidir. 4. Alıcı ülkenin talebi gereği icap ediyorsa, ası ld an başka, bir veya birkaç suret çıkartılabilir. Bu suretler yine Oda'dan satın alınan orijinal Menşe Şahadetnamesi o lm a lı, fotokopi vs. olmamalıdır. 5. Belgenin üzerinde tereddüte hasıl olmayacak şekilde istenilen ; Gönderici, Alıcı, Malın cinsi, özelliği, Ambalaj şekli, Koli adedi, Kolilerin marka ve numarası, Malın net ve brüt ağırlığı, Malın nakliyesinin ne ile yapılacağı, bilgilerinin bulunması gerekmektedir. ljlll>ı o

12 SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAM ESi VE FORM A BELGESi Menşe Şahadetnamesi Örneği 1. Exparter (name, address, country) Exportareur (nam, adresse, pays) Ihracatçı (ismi, adresi, memleketi) No A Ihracatçı Firmanın ünvanı Açık Adresi TURKEY 3. Consignee (name, address, country) Destir)ataire (nam. adresse, pays) Alıcı (ismi, adresi, memleketi) ithalatçı Firmanın ünvanı Açrk Adresi 4. Particulars of transport (where required) Renseignements relatifs au transport (le cas eche!ant) Nakliye ile ilgili malumat (lüzumu halinde) 2. CERTIFJCATE OF ORJGJN CERTIFICA T D'ORIGJNE MENŞE ŞAHADETNAM ESi BOŞ BIRAKlNIZ A BY S. Marks & Numbers, Number and kind of packages; Description of the goods Marques et numeros; Nambre et nature des eclis; oesıgnation des marchandıses Markal ve numara, Koli sayısı ve cinsi, Malların tarifi 6. Gross weight Poids brut Brüt ağırlık LADY CARDIGANS 2 Paııets MEN SHIRT 10 Pallets TOTAL 1i: Pallets 4.3oo Kgs Belgede bulunması istenebllecek akreditif bilgileri vb. açıklamalan da bu kutuya ya zdı ktan sonra yatay bir çizgi çekip. ahtta kalan boşlu~u da çapraz bir çizgi ile kapatınız. 8. Other information - Autres renseignements Oi!}er malumat ODA TASOIC':;IIÇIN KULLANlLMAKTADlR. LÜTFEN BOŞ BlRAKlNlZ. Slamp o - Timbre - Mühür lt is hereby certified that the above mentioned goods originate in; ıı est certifie par la presente que tes. marchandıses mentionnees ci- dessus sont originaires de: Yukarıda tadat edilen malların menşefi olduğu tasdik edilir. TURKEY CERTIFYING BODY ORGANISME AY ANT DELIVRE LE CERTIFICAT IŞBU VESIKAYI TANZiM EDEN TEŞEKKÜL ISTANBUL CHAMBER of COMMERCE Place and date of issue - Lieu et da te de delivrance Tanzim yeri ve tarihi ISTANBUL Authorised signature - signature autorısee Yetkili İmza FiRMA KAŞESi, YETKiLi imza ll...

13 İSTANBUL TİCARETODASI DI Ş TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ III Cezayir'de bir firma ile ihracat yapmak üzere sözleşme i mzaladı k, ancak alıcı, eşyanın Ürdün'de gümrüklenmesini istiyor. Menşe belgesinin 1 no. lu ihracatçı hanesinde Cezayir kendi isminin de geçmesini istiyor. Bu mümkün mü? İhracatın yapıldığı ülke ile eşyanın gönderi ldi ği varış ülkesinin fark lı olması durumunda, bazı alıcı ülkeler anılan belgenin ihracatçı hanesinde kendi ünvanlannın yazılmas ını talep etmektedirler. Bu durumda Türkiye' deki ihracatçı firma bilgileri adı, adres, vb. 1 no. lu haneye yazıldıktan sonra " in the name of... " ibaresinin yazılmas ı koşuluyla, Cezayir'deki firmanın ünvanı da belirtilebilir. Aynı şekilde ithalatçı ülkenin S. no.lu hanede hem Cezayir hem de Ürdün'deki firmanın aynı anda yazılma sını istemesi durumunda da aynı işlem yapılmaktadır. 4) EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ İhraç edeceğim eşyanın üretiminde ithal girdi kullandım. Eşyam hangi ülke menşeli sayılır? tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği Madde 33 gereğince; " Eşyanın başka bir ülkede değişiklik ve işlem görmesi veya üretimin birden fazla ülkede gerçek le ştirilmesi halinde bir ülke menşeli sayılabi lm esi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir." Ürününüz bu kriterleri sağlıyor ise Türk men ş e li olarak işlem görebilir. (Örnekler için izleyen sorulara bakınız) fasıl no.sunda "Bayan ceket" imalatı yapan bir atölyem var. Bu ürünü ihraç etmek istiyorum, ancak Çin menşeli fasıl no.sundaki arınalardan kullandım, eşya Türk menşelidir diyebilir miyim? Tekstil Ürünlerinde Menşe Belirlenmesi, Gümrük Yönetmeliği Madde 34' de belirtildiği üzere birden fazla ülkede menşeli olmayan girdiler kullanılarak gördüğü işçilik ve işlem sonucunda elde edilen ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Xl.bölümünde yer alan tekstil ürünlerinin o ~ 1 2

14 SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAM ESi VE FORM A BELGESi ülke menşeli sayılabilmesi için, nihai ürünün üretiminde kullanılan ve menşeli olmayan girdilerin sınıfiandınidığı pozisyondan başka bir pozisyonda sınıflandırılması gerekir. Ancak, Gümrük Yönetmeliği'nin 5 no. lu ekinde (Bkz. Liste I Syf ) yer alan listedeki tekstil ürünlerinde ise bundan farklı olarak, pozisyon değişikliği olup olmadığına bakılmaksızın listenin üçüncü sütununda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmiş olması şartı aranır. Listede yer alan ürünler için, üçüncü sütuncia belirtilen işlem gerçekleşmediği sürece pozisyon değişikliği olsa dahi elde edilen ürün menşe kazanmaz. Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Yabancı Menşeli Gird ilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İş çilik veya İşlemler (1) (2) (3) Fasıl 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarlan -Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya im alatın tamamlanma daha fazla örme mensucatın İplikten imalat dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar -Diğerleri sı (4l Fasıl 61 de sınıflandırılan ceket eşyasının üretiminde kullanılan 3. ülke menşeli eşyanın, menşe statüsü kazanabilmesi için "imalatın tamamlanması" (7 no.lu not 7.2.) Ek S'te yer alan listedeki "imalatın tamamlanması" terimi mensucatın kesimini takip eden tüm işlemler veya mensucata doğrudan şekil veren örme ve kroşe örmeyi kapsamaktadır. Tamamlanmış işlem/i malat bir veya daha fazla bitirme işleminin yapılmaması nedeniyle tamamlanmam ış olarak addedilmemelidir. 13

15 İSTANBUL TİCARET ODASI DiŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ ın Aşağıda, bitirme işlemlerine ilişkin örnekler listelenmiştir: Düğmelerin ve/veya diğer kapama tertibatlarının dikilmesi, ilik açılması, Pantolon paçalarının, kol ağızlarının veya elbise ve eteklerin bastırılması (overlok) Biye geçirilmesi ve cep, arına, rozet gibi aksesu arların takılması,. Ütüleme ve giysileri satışa hazır hale getiren diğer işlemler 1. İplikten imalat kriterinin s ağlanmış olması ko şuluyla, Söz konusu eşyanın üretiminde, Fasıl no.sunda Çin' den ithal edilen "Arına" kull a nılmı ş olsa da kriterlerin sağlanmış olması ve eşya yeni bir tarifede sınıflandırılıyor olması dolayısı ile "Türk Menşeli " olarak i ş lem görür fasıl no.sunda imal ettiğimiz bayan kol saati kayışının fabrika çıkış fiyatı 100 Euro'dur. Dizaynı için Tayland menşeli fasıl no.sunda, 20 Euro değerinde parlak taşlar kullandık. Eşyanın menşe tespitinde kriterler nelerdir? Tekstil ürünleri dışında, Gümrük Tarife Cetvelinin XL bölümünde yer alan ürünlerde menşe belirlenmesi için ise, birden fazla ülkede menş eli olmayan girdiler kullanılmak suretiyle gördüğü işçilik ve işlem sonucunda elde edilen ve yönetmeliğin 6 no.lu ekinde (Bkz. Liste III Syf ) yer alan listedeki ürünlerin o ülke menşeli sayılabilme s i için listenin üçüncü sütununda belirtilen işl em ve işçiliği görmesi gerekir. Listede yer almayan ürünler için yorum kurallarının 5 no.lu notunda belirtildiği şekilde işlem yapılır fasıl no.sundaki eşyanın imal at ında kullanılan girdinin görmesi gereken işç ilik aşağıdaki tabloda verilmiştir.

16 ... " SO_RU_L_A_R_LA_M_E_N_ŞE_Ş_A_H_ADETNAMESİ VE FORM A BELGESi ı Tacif< Pozisyonu L (1) y9113 Ürün Tanımı fiil Saat kayışları, saat bantları ve bilezik saatler ve bunların parçaları, tekstilden. Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik --~ı-v_e_ya İşlemler (3) --~ Kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmediği imalat Buna göre, Tayland menşeli girdinin fiyatı 20 Euro olması dolayısıyla, 100 Euro değerindeki ihraç eşyasının %20'sine takabül edip %40'ını geçmediğiiçin "Türk Menşeli" olarak addedilmektedir. Malez:ya'dan ithal ettiğim, ambalajladım. Eşya Türk Menşelidir diyebilir miyiz? çakmakların üzerine Türkiye'de etiket bastırıp Hayır, çünkü yapılan işlemler menşe kazanmak için yeterli görülmemektedir. Gümrük Yönetmeliği Madde 34'de belirtilen eşyaya menşe kazandırmayan, yetersiz işçilik veya işlemler aşağıda sıralanmıştır; a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik; havalandırma, yayma, kurutma, hasar gören parçaların atılması ve benzeri koruyucu işlemler, b) Tozun giderilmesi, eleme ya da kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, maddelerden setler oluşturma dahil eşleştirme, yıkama ve kesmeden oluşan basit işlemler, c) Ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi, basit torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit ambalajlama işlemleri, ç) Ürün veya ambalaj ı üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırt edici işaretierin konulması, ıs

17 İSTANB U L Tİ CARET ODASI DIŞ TİCARET BiLG ilendirme DiZİ S İ III d) Tamam lanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montaj ı, e) Bu maddenin (a) ila (d) alt benderinde belirtilen işlemlerin iki veya daha fazlasının bir arada gerçekleştirilmesi. Cezayir' e ihraç edeceğim takım elbisenin pantolon ve eteği İsrail 'den gelmekte ve 180 euro değerinde. Tunus'tan 100 euro değerinde ceket getirdik, ambalajları da 0.50 euro vererek Ukrayna'dan ithal ettik. Türkiye'de de ambalajlama işlemi yapıldı. Nihai ürünün fabrika çıkış fiyatı 330 Euro' dur. Eşyam hangi ülke menşelidir? Türkiye (Takım) Montaj FÇF: 330 [ ı 1 ı İsrail Ukrayna Pantolon ve Etek 180 Plastik paket 0,5 Bu durumda nihai ürün (takım) İsrail menşelidir. Nedeni; ı Tunus Ceket 100 J Türkiye'de gerçekleştirilen paketleme i ş lemi yetersiz işçilik veya işlem olduğundan, menşein tespiti için Türkiye'de yaratılan katma değer ile diğer maddelerin gümrük kıymetleri karşılaştırılmalıdır. Türkiye birim başı katma değer = 330 Euro (fabrika çıkış fiyatı) - 280,5 Euro (Ülke dışı maliyet) = 330 Euro- (180 İsrail+ 100 Tunus +0,5 Ukrayna) Euro= 49,5 Euro İsrail maddelerinin kıymeti 180 Euro, Tunus 100 Euro, Türkiye 49,5 Euro ve Ukrayna 0,5 Euro olmak üzere kullanılan diğer menşeli maddelerin kıymetinden daha yüksek olduğundan, mal, İsrail menşelidir. 5) MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN ONAYI Menşe belgesinin, Oda tasdik aşaması nereden başlamaktadır? I-Belge onayına gelen kişi, ilk olarak Oda bankosunda bulunan onay memuruna üç nüsha olan (A-B-C) Menşe Şahadetnamesini (İhracat söz-

18 SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAM ESi VE FORM A BELGESi leşmesinde daha fazla nüsha istenilebilir) ve ekinde tevsik edici belgeleri teslim eder. Oda memuru, meneviş renkli ilk nüshası da dahil olmak üzere üç nüshaya da mühür tatbik edip, firmayı onay için inuaya yetkili memura yönlendirir. 2- İmza yetkilisi memur, belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup, doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın, ilgili yönetmelikler hükümleri uyarınc a tevsik edici tüm bilgi ve belgelere dayanarak, beyan edilen menşeli o ldu ğu an l aşı ldığında mühürlü nüshaları imzalayıp, son C nüshası ve ekindeki belgeleri (ihracat faturası v.s.) alıkoyarak, A ve B nüshasını ihracatçı firmaya teslim eder. Odalardan sonra Menşe belgesi başka bir kurumdan onaylattınlır mı? Oda onayından sonra ticaret yapılan ülke, (Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen, Um man, Bahreyn, Kuveyt) menşe şahadetnamelerinin, kendi prosedürlerine göre kendi mahalli konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir. alıcı Libya 'ya ihracatımızda Menşe belgesi düzenlemek istedik, ancak Libya'daki Menşe belgesinin arkasına boykot onayı talep etti. Bu nedir? Bazı Arap ülkeleri; Ülkelerine ihracat yapmak isteyen firmaların, İsrail ile ilişkileri olmadığına, Arap Boykot Listesi'nde yer almad ığın a dair ibareler içeren matbu kaşenin, Odalar' ca menşe belgesinin arka yüzüne basımını ya da ihracatçı fi rmanın boykot listesinde olmadığına dair Odalar'dan, ihracatçının talebine binaen düzenlenen bir yazıyı talep etmektedir. Menşe Şahadetnamesini Gümrük İdaresinden de onayiatmalı mıyım? Hayır. Menşe şahadetnamelerine gümrük onayı gerekınernekte sadece Odaların onayı yeterli olmaktadır. Menşe Şahadetnamesi ihracattan sonrada düzenlenebilir mi? Ya da onayiatılan menşeinin kopyası çıkanlabilir mi? 17

19 İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ III İhracatçının talebi üzerine ihracattan sonra da ilgili Odalar tarafından menşe şahadetnamesi düzenlenebilmekte ve onay işlemi yapılabilmektedir. Ya da onaylanıp alıcıya gönderilen menşe şahadetnamesinin bir nüshası ile orijinal düzenlenmiş Menşe Belgesine " COPY " tasdiki yapılarak daha önce alıcıya gönderilen belge haricinde birden fazla takım elde edilebilir. 6) MENŞE ONAYıNDA istenen TEVSİK EDİCİ BELGELER_ Oda 'ya onaya getirdiğim Menşe belgesinin ekinde hangi tevsik edici belgeleri ibraz etmeliyim? İhracat faturası Faturanın üzerinde yer alan bilgiler ile Menşe üzerindeki bilgilerin tutarlı olması ve menşekonusu mal Türkiye'de geçirdiği değişiklik, işlem vb dolayısı ile Türk menşeli sayılıyorsa bu özelliklerin belirtilmesi gerekmektedir. Gümrük Giriş Beyannamesi ve Diğer Menşe Belirten Belgeler İhraca konu eşyanın ithal yoluyla gelmiş olması ve başka ülke menşeli bir eşya olması durumunda eşyanın beyan edilen menşeinin tespiti, Gümrük Giriş Beyannamesi, ya da geldiği ülkede düzenlenmiş Menşe belgeleri kontrol edilmek suretiyle yapılmaktadır. Yeminli Mali Müşavirce Onaylı Envanter Kaydı İhracata konu eşyanın eski bir eşya olması, menşe ispat belgelerine ulaşılamıyar ya da temin edilemiyar olması durumunda firmalar menşe ispatı için Yeminli Mali Müşavirce onaylatılmış envanter defterinin ilgili kısmını onay merciierine beyan edebilmektedirler. Faaliyet Belgesi İhracatçı firmanın oda üyesi olmaması durumunda, kayıtlı odaya ait faaliyet belgesinin temini istenir. olduğu

20 SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAM ESi VE FORM A BELGESi 7) MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN REDDİ Menşe Şahadetnamesinin alıcı ülke makamlarınca red edilmemesi için beı geyi düzenlerken nelere dikkat etmeliyim? Menşe Şahadetnamesi eşyanın tercihsiz menşeini; EUR.l ve EUR-MED Belgesi ise tercilıli Menşeini tespit için düzenlenmektedir. Bu belgelerin, bir ihracat için aynı anda düzenlenmesi karmaşaya yol açmakta, ticaret yapılan ülke gümrüğünde tereddüt hasıl olmaktadır. A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın menşeini göstermediğinden, karşı tarafın talebi halinde A.TR Dolaşım Belgesi ile birlikte, Menşe Şahadetnamesi de onaylanabilir. Mısır ve Suriye ile yapılan ihracatlarda düzenlenen EUR.l veya EUR-MED Belgelerinin arkasma Menşe Şahadetnamelerinde uygulanan konsolosluk tasdiki yapılması mümkün bulunmamaktadır.(bkz.liste IV Syf.55) 19 <111111

21 İSTANBU L Tİ CARET ODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ lll 5.no.lu satırda eşyanın menşeinin Gana, 8.no.lu hanenin ilk satırında Türkiye olarak belirtilmesi sonucu çelişki üzerine eşyanın menşeinde tereddüt oluşmasıyla iptal edilen belge 1. Exportcr (name, address, country) Expo r tııt e u r {nom, adresse, pays) İhra catçı(is mi,ııdresi,rnemlek cti) " D(Qııtı.ıoı,Tic.$AN.A.$. f.sr.ıı.ı.jsom..hanmai<.to0:4w KAII TALibtJIHBUI. 2. No G CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICAT D'ORIGINE MEN ŞE ŞAHAD E T NA M ES i A ; 3. Consignce (name, address, country) Des tinatııire (nam, adresse, pays) Alıcı (ismi, adresi, mcmlckcti) ITAAAI~OIMC A.TR COW'lUNIJWPI.AZA RIJSSIA"OIAATII)!I 4. Particu!ars of transport (where required) Renseignemenı~ r ela ı i fs au transport (Ic cas i!ch~a nt ) Nakliye ilc ilgili ınalumaı (lüzumu halinde) KAUNINGRAD RUSSIA 5. Marks & Nwnbcrs, Number and ki nd of packages; Destription of the goods Marques et numeros; Nambre et naıu re des colis; Designatica des marchandiscs Marka ve nunı:ıra, Koli say ı sı ve cinsi, Ma lların tarifi 6.Gross wcight 7. Poids brut Brütağırlık GHANA COCOA CAKE 800 BAGS.ı:: :.. KGS thcr infannation- Autrcs renscignements DiğerMainmat ~ 20

22 SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ VE FORM A BELGESi Mal tanımı olarak "yedek parça "ibaresinin yetersiz olması, bu parçaların muhteviyatının açıkça belge üzerine beyan edilmemesi sonucu iptal edilen belge 1. Exporter (name, address, couııtıy) ~xportateur (~om, adresse, pay~) Ihracatçı (ismı, adresi, meml eketı) DEMI RLI DI Ş TiC SAN A.Ş. ESERLi SK HAN MAH N KARTAUiSTANBUL 2. Nu G CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICAT D'ORIGINE MENŞE ŞAHADETNAMESİ A ı 3. Consignec (name, address, country) Destinatairc(nom,adresse,pays) A lı c ı (ismi,adresi,memleketi) i SARL HAYAT OHC ALGERI E 4. Parricu\ars of transport (where required) Renseignements relatifs au transport (le cas tchi:ant) Nakliye ile ilgili malumat (lüzumu halinde) BY AIR 6.Gross wcight 7. Poids brut Bıilt agırlık SPART PARTS 24 KG. REFEREHCE LC 102/ /10 THE GOllOS ARE OF TURKISH ORIGIH ı 8. Other information - Aulres renscigncmcnts DigerMalumat lt is hereby certified that the abovc ınentioned goods originate in; esı certifie par la prcscntc quc lcs marchandises mentionııees ci~ dessus sont originaircs de: Yukarıda tadal edilen malların mcnşeli olduğu tasdik edilir !iibxhe.... CERTIFYING BODY ORGANISME AYA NT DELIVRE LE CERTIF!CAT işbu VllSt~ IIIIIIIIISN!El:U!I!EI!OI:ŞEKKÜL Place and datc of issue- Lieu et date de delivrance Tmüm Y!firlRB!~hi - Teslim Y"!A,'I!\~0 Authorised signature ~ signature autorist!e Yetkiliİmza

23 istanbul TİCARET ODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZiSi III 8) FORM A ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESi Form A Belgesi Ne Amaçla Düzenlenir? 1964 yılında Cenevre'de toplanan UN CT AD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) Konferansı sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarını arttırabilmek amacıyla, gelişmiş ülkelerin bu ülkelerden yaptıkları ithalatta gümrük vergisi indirimi tanımalarını öngören bir sistem olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GTS) yürürlüğe sokulması kararı alınmıştır. Böylece, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları üzerindeki vergilerini "karşılıklılık" esası dışında tek taraflı olarak sıfırlayacak veya indireceklerdir. Form A Belgesi işte bu amaçla, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. 9) FORM A BELGESi HANGi ÜLKELERE DÜZENLENiR? Rusya 'ya ihracatımızda, Form A belgesi düzenleyebilir miyim? Form A Özel Menşe Şahadetnameleri, aşağıda belirtilen ülkelere yapılacak ihracatlarda, bu ülkelerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde gümrük vergisi indirimi uyguladıklar ı mallar için düzenlenir. Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya için düzenlenebilir. ABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte, FORM A belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. (Bkz. Liste, Syf.Sl) Avustralya'ya ihracatta Form A Belgesi düzenleyebilir miyim? Avustralya'ya ihracatta FORM A belgesi düzenlenmesi zorunlu olmamasına rağmen alıcının talebine binaen düzenlenebilmektedir. Form A Belgesine resmi tasdik isteyen ülkeler hangileridir? Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna, "resmi tasdik" istemektedir. Bu çerçevede Form A menşe şahadetnamelerinin ihracatçı firma tarafından daldurulmasından sonra, Odamızın da dahil olduğu, yetki verilen Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarınca onaylanması gerekmektedir.

24 SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ VE FORM A BELGESi Kanada ve Y. Zelanda'ya ihracatta Form A düzenlenebilir mi? Oda Tasdiki gerekli mi? Kanada ve Yeni Zelanda sistemden yararlanabilmesi için FormAtalep etmekle birlikte, resmi tasdik istememektedir. Form A belgesinin ihracatçı firma tarafından doldurulup kaşe ve imza edilmesi yeterlidir. 10) FORM A DÜZENLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE BELGENİN REDDİ Ukrayna Gümrüklerinde Forma A belgesinin yanlış veya eksik doldurulmasıyla ilgili çok sorunlar yaşamaktayız. Bu belgeyi düzenlerken nelere dikkat etmeliyiz? Form A belgeleri üzerinde onay esnasında ve sonrasında herhangi bir düzeltme, silinti, kazıntı, ekleme yapılmamalıdır. İhracatçı ve i thalatçı bilgileri açık ve net olmalı, eksik bilgi içermemelidir. 4 no.lu resmi kullanım alanına gereksiz bilgiler yazılma malı, bu sütun "İkinci Nüsha" ya da "Sonradan Verilmiştir" hallerinde Odalarca kullanılmak üzere boş bırakılmalıdır. 7 no.lu haneye malın tanımı eksiksiz olarak yazılmalı, malin menşei de burada ayrıca belirtilmelidir. 8 no.lu ha nede ihracat yapılacak ülkenin kriterlerine göre menşe ibaresi belirtilmelidir. Malın tamamıyla Türk Menşeli olması durumunda Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya hariç tüm ülkeler için "P" harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda yani malın bünyesinde ithal girdi kullanılmış olması tüm ülkeler için; "Y" harfi ile Türk menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki yüzde payı birlikte yazılacaktır. (Örnek "Y" %20) Tamamıya Türk menşeli eşyaların ihracında Japonya için "W" harfi ile malın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun ilk dört rakamı birlikte yazılacaktır. (Örnek "W" 96.18). 23

25 İ STAN BUL TİCARETODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZiSi lll değildir. Yeni Zelanda ve Avustralya için 8. kutunun daldurulması zorunlu Bu harflerin belge üzerinde eşyanın menşe kriterlerine göre doğru belirtilmesine, Türk ürünlerine önemli indirimler sağladığı için özen gösterilmelidir. 10 no.lu hanede ihracat faturasının tarih ve say ısı belirtilmelidir. ı2 no.lu hanenin ilk satırına eşyanın üretildiği ülke, 2. satırına ise Türkiye'yi tercih eden ülkenin (varış ülkesi) ismi yazılmalıdır. ı2 no.lu haneye, her sayfaya ihracatçı firmanın kaşesi basılmalı ve yetkili tarafından imzalanmalıdır. ı2 no.lu han ed e onay tarihi firma tarafından yazılmalı, ı ı no.lu haneye Oda onayı yapılırken ayrıca, Oda tarafından onay yeri ve tarihini gösteren kaşe de basılmaktadır.

26 SORULARLA MENŞ E ŞAHADETNA ME S i VE FORM A BELGESi Form A Belgesi Örneği 1. Goods con s ig o ed from (Exporter's busin ess name. address, country) Ihraca tçı Firma n ı n ünva nı Aç ık Adresi TURKEY 2. ~oods con s l g n Eı d to (Conslgne e's name, a ddres s, cou ntry)!tha l atç ı F i rm a nın Ü nvan ı Açı kadres i R U SSIAN F E DERATIO N R efer e nce No G ENERALISED S Y STEM OF PREFERENC E S CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined d e claratlon a nd c ertlflcate) FORMA l s sue d in TURKEY (co untry) See notcs ove rteaf 3. Means of transport and rou te (as f a r a s k nown) 4. F o r o fficial u se BY V E SSEL BOŞ B lrak l N l Z. 5. lte m Num 6. Mar1o:s a nd n umbers o f 7. Numbe r a nd k lnd of packa g es: d esetiptio n o f goods 8. Origin cfiteıion ber packages (see N otes o verteaf) 9. G ross 10. Numb er weighl o nd dale or other of fn volc:es q u nntlty 1. BAGS p 2 TOTA L: aso BAGS BAGS Certlflc:atio n ll is hcrob y c e Miflad, on th e b a.sts o f control c.orrie d out, that th e d edaratlln b y the exporter is correcı. 12. D eclaratlon by the exporte r T h e unde rsigned h e reby d eclares th at the a bove detaiis end s tatements are c o rrect; tha t all the g o o ds were produced in TUR K EY.. (Country) OOA T A SOIG i IÇ IN K ULLANlLMAKT A DlR. LÜT F EN BO Ş B lrakl N l Z. a n d Illet the y com p ly with the orlgin requirem ents spec ifie d for those goods In the G e ncralis e d Syst e m of P ra fı.ırences ror good s exported to russ!an FEDERA TION (lm porting eo unı ry) ISTANBUL. FIR MA K AŞ ESi ve V ETKiL11MZA P laco a nd d a te. slgnature a n d stamp o f certifying a ut h ority. and aate, s ı g n ature o f a utho ri sed slgnatory. Türkiye'de ürettiğimiz, "deri ceket"'i, Form A Belgesi düzenleyerek Rusya'ya ihraç ettik. Ancak belge B.no.lu menşe kriteri hanesinde herhangi bir bilginin olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu ne deme k? Biraz önce belirtildiğ i üzere m e n şe belirleyen ibarelere özen gösterilmelidir. Form A belgesiyle Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatlarda, ma l ın tama mıyla Türk Me nşe li o lm ası durumunda "P" harfi aksi halde 25

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

M VE KORUNMA ÖNLEMLER

M VE KORUNMA ÖNLEMLER 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

EK 7(31/3/2010 tarih ve 27538 sayılı R.G. de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir.)

EK 7(31/3/2010 tarih ve 27538 sayılı R.G. de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir.) EK 7(31/3/2010 tarih ve 27538 sayılı R.G. de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir. ORJİNAL 4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı EK 7.1 KOPYA 4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı EK 7.2

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA BEYANINA

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9640 (Deri, kösele, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı, çoraplar, eldivenler, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, şapkalar,

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 05.03.2006 Pazar Sayı: 26099 (Asıl) Son Güncelleme: 07.03.2006 10:30 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında. : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında. : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul

Detaylı

Aşağıdaki listelerde yer verilen ülkeler ile de Serbest Ticaret Anlaşmalarının yürürlüğe girmesi için çalışmalar sürdürülmektedir:

Aşağıdaki listelerde yer verilen ülkeler ile de Serbest Ticaret Anlaşmalarının yürürlüğe girmesi için çalışmalar sürdürülmektedir: 1. EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde ve Avrupa Birliği ne paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları nın yürürlüğe girdiği A bendinde listesi

Detaylı

Kanun :18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nu,

Kanun :18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nu, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar (01/11/2012) Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul

Detaylı

- Almanya. - Bulgaristan - Romanya

- Almanya. - Bulgaristan - Romanya 1. A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI Avrupa Topluluğu na dahil, A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan eşya (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli

Detaylı

Müzakere Aşamasında Olan Anlaşmalar. Hazırlık Aşamasında Olan Anlaşmalar

Müzakere Aşamasında Olan Anlaşmalar. Hazırlık Aşamasında Olan Anlaşmalar 2. EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde ve Avrupa Birliği ne paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları nın yürürlüğe girdiği A bendinde listesi

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

1. A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI

1. A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI 1. A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI Avrupa Topluluğu na dahil, A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan eşya (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

(Tebliğ No: 2007/12) Kapsam

(Tebliğ No: 2007/12) Kapsam Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/12) Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/4)

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/4) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/4) İthalatçı Beyanı, Üretici-İhracatçı Beyanı ve Menşe Şahadetnamesi MADDE 1 (1) EK-1 deki tabloda yer alan

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstili sektörü 2014 yılı ilk aylarında oldukça yüksek ihracat değerleri ile başlangıç yapmıştır. Bu

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.)

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (26.09.2014 T. 29131 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA ADI 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 55.01 Sentetik filament demetleri: 5501.10.00.00.00 - Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar - 25 5501.20.00.00.00 - Poliesterlerden olanlar - 25 5501.30.00.00.00 - Akrilik veya modakrilik olanlar -

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı Menşe = bir eşyanın ekonomik milliyeti Türkiye de hasat edilen tarım ürünleri Türkiye de doğmuş ve yetiştirilmiş

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131 Konu: KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE ÖN KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 4- SGK Sigortalı Hizmet Listesi (son

Detaylı

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir. ATA KARNESİ NEDİR? ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9422 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9422 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9422 ile; Kırtasiye ve büro malzemeleri (Defterler, kalemler, resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri

Detaylı

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 14/11/2015 Tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER n EK- 1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) 2- Dahilde İşleme İzni Talep Formu (2 nüsha)

Detaylı

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi 2009/21 sayılı Tekstil Ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ kaps amında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

Detaylı

Tekstil eşyalarına uygulanan Korunma ve Gözetim Önlemleri Tebliğleri Listeleri

Tekstil eşyalarına uygulanan Korunma ve Gözetim Önlemleri Tebliğleri Listeleri TG: Tek Gözetim Menşe Ülke : Tek Kota Menşe Ülke ( kota ÇG: Çift Gözetim istenir) : Çift kota İlgili Tebliğ Gözetim : Kayıt Belgesi Birim Kota Seviyesi Kota Seviyesi 2 4 5(1) 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207 M) Özel Fatura 61 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/7 Ref : 6/7 Konu: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/4 Ref : 6/4 Konu: ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: EK I 28 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ : 2007/6)

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2011/2)

ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2011/2) ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ Kapsam (TEBLĠĞ NO: 2011/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından:13.01.2011 tarih ve 27814 sayılı R.G. MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, EK-1 de gümrük tarife istatistik pozisyonu

Detaylı

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 Amaç MADDE 1- İşbu Genelge, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 Konu: TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlı İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/10) Kapsam MADDE 1 G.T.İ.P. 1 / 16 Eşya Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) 8528.12.81.00.00, 8528.12.89.00.00

Detaylı

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1) İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 31.12.2009 tarihli ve 27449 2.Mükerrer sayılı R.G. Kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ; EK I de fasıl numarası

Detaylı

1 2 3 4 I. DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA

1 2 3 4 I. DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA I. DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA 63.01 Battaniyeler ve diz battaniyeleri: 6301.10.00.00.00 - Elektrikli battaniyeler Adet 100 6301.20 - Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Sektörümüz, 2013 yılını %13,5 luk artış kaydederek 3,3 Milyar Dolar ihracat ile kapatmıştır. 2008 yılından bu yana,

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

''ALÜMİNYUM FOLYO GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZEETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2007/35

''ALÜMİNYUM FOLYO GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZEETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2007/35 28 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/35) Kapsam MADDE 1 -(1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

Ayakkabı ve hazır giyimde kullanılan teknik parçalar İnşaat mühendisliği ve çevre düzenlemesinde kullanılan jeotekstiller.

Ayakkabı ve hazır giyimde kullanılan teknik parçalar İnşaat mühendisliği ve çevre düzenlemesinde kullanılan jeotekstiller. TEKNİK TEKSTİLLER ÜRÜNÜN TANIMI Teknik tekstillerin tanımı konusunda en fazla kabul gören tanımlama The Textile Institute tarafından yapılan tanımlamadır. The Textile Institute tarafından yayınlanan Textile

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU MAYIS 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstil sektörü, 2013 senesini oldukça başarılı bir şekilde kapatmıştır. %13,5 büyüme ile 3,296 Milyar

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

2014 YILI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ. 26.01.2015 Adana Sanayi Odası

2014 YILI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ. 26.01.2015 Adana Sanayi Odası 2014 YILI DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 26.01.2015 Adana Sanayi Odası 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14,2 16,1 31,0 33,7 16,3 16,4 25,4 23,1-22,6 11,5 18,5 13,0-0,5

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Türkjye 'nin. istanbul TiCARET ODASI. Çefeceğine }ldanmış (}3ir 1(urum

Türkjye 'nin. istanbul TiCARET ODASI. Çefeceğine }ldanmış (}3ir 1(urum istanbul TiCARET ODASI Türkjye 'nin Çefeceğine }ldanmış (}3ir 1(urum...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011 Konu: A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak işlemler GENELGE (2011/

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 16934678-722.01.01 KOR Konu : G.Kore STA 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı