SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Kemal Paralik Metal ĠĢleri Ltd, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ BAġBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMĠ TURĠZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cad., No:13, LefkoĢa da Boyler Ġmalatında Ġhracat Ġmkanının Yaratılması Projesi için bir Hidrolik Pres ve Kalıp malı ve hizmet alımı iģi ni sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal tedarik iģini üstlenmek isteyen isteklilerin aģağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aģağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda SözleĢme Makamı olarak adlandırılacaktır. SözleĢme Makamı, aģağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım iģinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım iģinin Ģaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. SözleĢme Makamının; a) Adı/Ünvanı : Kemal Paralik Metal ĠĢleri Ltd. b) Adresi: Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cad., No:13, PK:808, LefkoĢa. c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: f) Ġlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Sibel Paralik. Operasyon Müdürü ve DıĢ Ticaret Sorumlusu. Ġstekliler, alıma iliģkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, SözleĢme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. Ġlan konusu iģin; a) Projenin Adı: Boyler Ġmalatında Ġhracat Ġmkanının Yaratılması b) Alımı yapılacak iģin niteliği, fiziki miktarı ve türü: 1 adet hidrolik pres ve kalıp yapımı, kurulumu, montajı, iģletmeye alma, çalıģır devri ve iģletme personelinin eğitimi (mal alımı ve hizmet alımı) d) ĠĢin/Teslimin GerçekleĢtirileceği yer: Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cad., No:13, PK:808, LefkoĢa. e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Ġlan Numarası: Ġhale 1: Lot 1. f) Son teklif verme tarihi ve saati : <01/04/2015> <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar SözleĢme Makamına

2 ulaģmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaģanan gecikmelerden SözleĢme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iģ gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. Ġsteklilerin aģağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kiģi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıģ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kiģi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiģiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıģ, tüzel kiģiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kiģi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kiģi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiģiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiģiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya ġirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiģiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)ġsteklinin alım konusu iģ veya benzer iģlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım iģleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleģtirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri iģlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, ĠĢ Bitirme belgesi, fatura gibi) AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya baģkaları adına hiçbir Ģekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleģtirilen alımlara baģvuramazlar; iģbu belgeyi imzalayan istekliler aģağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiģ sayılırlar. Ġsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmıģ olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya baģka bir yasadıģı faaliyetten dolayı kesinleģmiģ yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) SözleĢme Makamının ihale yetkilisi kiģileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiģiler. d) SözleĢme Makamının ihale konusu iģle ilgili her türlü ihale iģlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģahısların eģleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiģilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim Ģirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuģ olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluģlar ile bu kuruluģların ortak oldukları Ģirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. Ġlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satıģ kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. SözleĢme Makamı tarafından gerçekleģtirilecek iģlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamıģ ise, iģin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../201...

3 Ġmza Teklif Veren Teknik Şartname Standart Formu (SözleĢme makamı tarafından doldurulacaktır) [SözleĢme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik ġartnamede detaylı olarak izah edecektir. AĢağıdaki bölümlerden iģin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım iģlerinde kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvelleri, çalıģacak personelin yeterlilikleri gibi ilave maddeler eklenebilecektir.] ĠLAN NUMARASI: Ġhale 1 Lot 1 1. Genel Tanım Bu teknik Ģartname aģağıda teknik detayları verilen hidrolik pres ve kalıp yapımı, tedariği, kurulumu, iģletmeye alma, çalıģır vaziyette teslimi ve makinenin kullanımına yönelik eğitimi içerir. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C

4 A B C TON HİDROLİK SIVAMA PRES -Basma kapasitesi: 650 Ton -Basınç Piston Strok u: 1350 mm -Basınç Silindir Ġç Çap ı: Ø 540 mm (1Adet) -Basınç Silindir Mil Çap ı: Ø 330 mm (1Adet) -Yan Hızlandırma Silindir Ġç Çap ı Ø: 120 mm (2Adet) -Yan Hızlandırma Silindir Mil Çap ı Ø: 70 mm (2Adet) -BoĢta ĠniĢ hızı: 100 mm/sn -Presleme hızı: 9 mm/sn -Geri dönüģ hızı: 160 mm/sn -Tabla kullanım alanı: 1400*1200 mm -Tablalar Arası Mesafe(Max): 1750 mm -Tablalar Arası Mesafe(Min): 400 mm -Yastık Silindir Tonajı: 220 Ton -Yastık Silindir Çapı: Ø 340 mm (1 Adet) -Yastık Silindir Stroku: 450 mm -ÇalıĢma Basıncı: 255 Bar -Ön Doldurma Valfi: Ø 160 mm (1 Adet) -Pompa (DeğiĢken Debili, Güç Regülasyonlu): 145 Lt/dk (1 Adet) -Motor: 30 Kw 40 Hp 1500 d/dk (1 Adet) ÖZELLĠKLER: -Koç tabla 1 adet ana, 2 adet yardımcı silindir ile hareket ettirilmelidir. Kesinlikle serbest düģme yaptırılmayacaktır. -Hidrolik Pres Tasarımı, bu iģ için özel olarak tasarlanmıģ program ile Gerilim ve Deformasyon Analizine tabi tutulup belgelendirilmelidir. -Koç tabla kaynak konstrüksiyon olup kutu Ģeklinde ve esnemeyi minimum seviyeye indirecek derinlikte -ġase ve Koç Tabla, kaynak sonrası gerilim giderme iģlemine tabi tutulmalıdır ve bu belgelendirilmelidir. -Prese küçük kalıp bağlandığında öne kaçık bağlanacağından kızak sistemi ve koç yüksekliği buna uygun -Koç tabla kızaklaması 8 noktadan temas eden kızak sistemi ile sağlanmalıdır. Kızak boyları yeterince uzun olup kızak yüzeyleri sürtünmeye dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. AĢınma durumunda kızak ayar sistemi ile boģluk ayarı yapılabilmelidir. -Tabla DüĢmesini Önlemek Ġçin emniyet sistemi olarak tabla güvenlik freni konulmalıdır. -Tabla güvenlik freni seçilirken manuel açılabilen tip seçilmelidir. -Tablanın sağ ve sol yanında pnömatik tahrikli mekanik kilitler Bu sistem ile koç ve alt tabla arasında mekanik bir düģme emniyeti alınmalıdır. 1ADET

5 A B C -Tablalar Arası Paralellik hassasiyeti 0,05mm/m olup, belgelendirilecektir. -Koç tabla ve alt tabla T kanallı -T kanallar tabla merkezlerinden baģlayarak 250mm aralıkla -T kanallarının deforme olmaması için sertleģtirilmeli yada koç daha sert, CK45 veya dengi bir malzemeden yapılmalıdır. -Koç tabla üzeri kapalı olacak ve iç kısma yağ girmeyecek Ģekilde izole edilmelidir. -Merdiven, fens, korkuluk gibi kısımlar fırın boya ile boyanmalıdır. -Besleme: 380V 3 faz 50Hz -Pano içinde kumanda için izolasyon trafosu kullanılmalıdır. -Kumanda voltajı: 24V DC (valfler ve siviçler için) -Pano içerisinde ve sistemde kullanılan Ģalt malzemeler, hidrolik presin sağlıklı ve uzun ömürlü çalıģması için yeterli kapasiteye ve kaliteye sahip ürünlerden seçilmelidir. - Eethernet portlu PLC kullanılmalıdır. -Ana Motor hidrolik presin sağlıklı ve uzun ömürlü çalıģması için yeterli kapasiteye ve kaliteye sahip sürücü ile çalıģtırılmalıdır. -Tabla ön ve arkasında 1200mm yüksekliğinde, el koruma ıģık bariyerleri -Pres aģağı yada yukarı hareketi algılamak ve güvenlik kontağı olarak kullanabilmek için DIN EN ISO güvenlik sertifikası olan encoder kullanılmalıdır. -Preste kalıp yükseklik ayarları için lineer cetvel kullanılmalıdır. -Kalıplar için reçete sistemi uygulanmalıdır. -Sistemde renkli touch/dokunmatik panel kullanılmalıdır. -Pano içerisindeki tüm kablolar numaralandırılmalıdır. -Pano üzerindeki ve sahadaki tüm buton ve sinyal lambaları etiketlenmelidir. -Pano içerisindeki ve sistemdeki tüm bağlantılar etiketlenmeli ve numaralandırılmalıdır. -24V DC ve 220V AC kabloları için ayrı renk kullanılmalıdır. -Sahada görünen tüm kablolar spiral içine alınmalıdır. Diğer kablolar kanal içine alınmalıdır. -Pano içinde proje için A3 formatında cep -Pano üzerinde soğutma için fan ve filtre -Pano üzerine üretici firma, pano kurulu gücü, pano ismi vs. içeren plaka -Pano elektrik Ģeması, PLC ve Operatör Panel programlarının son halleri CD olarak tarafımıza verilmelidir. Herhangi bir Ģifreleme yapılmamalıdır. -Pano içerisinde kullanılan diğer ekipmanların kullanma klavuzları yada manuelleri ile birlikte sisteme ait hidrolik ve elektrik Ģemaları bir dosya olarak makina tesliminde tarafımıza verilmelidir. -PLCye ait tüm çıkıģlar röleli -Valfleri besleyen güç kaynağı ile PLC yi besleyen 24V DC güç kaynağı ayrı -Hidrolik valflere ait çıkıģlara ark söndürmeli, diyodlu özel röleler kullanılmalıdır. -Sistemdeki ıģık bariyerleri ve acil stop sistemi için güvenlik röleleri kullanılmalıdır.

6 A B C -Pano içinde minimum %30 boģ yer bırakılmalıdır. -Pano içinde monofaze priz -Sahadaki tüm klemens kutuları ve buton kutuları içinde yedek kablo bırakılmalıdır. -Sinyal lambaları ledli tip seçilmelidir. -Elektrik tüketimini ölçmek hidrolik presin sağlıklı ve uzun ömürlü çalıģması için yeterli kapasiteye ve kaliteye sahip Ģebeke analizörü ve ethernet dönüģtürücüsü kullanılmalıdır. ġebeke Analizörleri, sistemin tüm elektriksel parametrelerini ölçmek için tasarlanmalıdır. -Otomasyon panosu üzerinde rezerv I/O bırakılmalıdır. -Pano ile saha kabloları arasında soketli bağlantı -Sistemde 1 adet ana piston kullanılmalıdır. -Yukarı son noktada hidrolik-mekanik kilit sistemi -Emniyet sistemi ön dolum gibi pilot hatlar için bağımsız bir pompa kullanılmalıdır. -Ön dolumlar disk tipi seçilmelidir. -Makine Hidrolik Yağı ile birlikte çalıģır Ģekilde teslim edilmelidir. ( kapasite en az 1.5 TON olacaktır ) -Sistem basıncı operatör tarafından görülecek Ģekilde ön kısımda manometre -Basınçlar, hızlar ekrandan ayarlı olacak dolayısı ile sistemde değiģken debili pompa, oransal basınç ve oransal debi valfleri kullanılmalıdır. -Sahadaki ve hidrolik ünite üzerindeki tüm hidrolik valf soketleri ledli -Sisteme ait hidrolik Ģema makine ile birlikte teslim edilmelidir. -Hidrolik Ģema üzerindeki kodlamalar elektrik Ģeması ile aynı olacak ve hidrolik ekipmanlar üzerine çıkmayacak Ģekilde markalanmalıdır. -Hidrolik ünite üzerinde gözetleme ve temizleme kapakları -Hidrolik ünite üzerinde yağ seviye göstergesi -Hidrolik ünite üzerinde yağ sıcaklık göstergesi -Hidrolik ünite üzerinde emiģ hava filtresi -Hidrolik ünite üzerinde soğutma için yeterli kapasitede havalı radyatör -DönüĢ hattında filtre -Filtre kolay değiģtirilebilir ve kirlilik göstergeli -Sistemde basınç ayar valfi ile basınç maksimum değeri ayarlanmalıdır. -Pompa emiģ hattı vanaları ve kompanzatör contaları mutlaka hidroliğe dayanacak NBR tip olmalıdır ve bu belgelenecektir. -Hidrolik tank zeminden yüksekte -Hidrolik pompa ve elektrik motoru arasındaki kaplinler hidrolik presin sağlıklı ve uzun ömürlü çalıģması için yeterli kapasiteye ve kaliteye sahip ürünlerden seçilmelidir.

7 A B C -Pres Gövde Rengi: Beyaz (RAL 7035)-Füme (RAL 7024) -Emniyet Parçaları - Çit vs: Sarı (RAL 1007) -Hareketli kısımlar (zincir, kremiyer, merdane, dönen bıçak, diģli vs) el giremiyecek Ģekilde koruma ile kapatılmalıdır. -Kremiyer, zincir, yatak vs sistemler otomatik yağlanmalıdır. -Pres zemine basan noktalar ayarlı ve Ģok alma özelliğinde -Silindir sökülmesi gerektiğinde yukarıdan çıkartılabilecek Ģekilde dizayn edilmelidir. -Hidrolik ünite üzerinde tüm bloklar için minimes rekor konulmalıdır. -Emniyet sistemi ve ön dolum blokları ayrı -Hidrolik motor ve pompa kolay ayrılabilir Ģekilde yerleģtirilmelidir. -Hidrolik tank en alt seviye boģaltma vanası 2 adet -Hidrolik sistem yakınlarında valf sıralamasını gösteren ledler -Hidrolik pistonların resimlerinin son halleri tarafımıza gönderilecek ve onay alınıp üretime baģlanmalıdır. -Koç tabla üzerine yağ sızıntı hattı yapılarak kaçak yağ bir bölgeye toplanmalıdır. -Pres ön kısmında pres basıncının yanı sıra pilot devre basıncı için manometre -Panodan sahaya ve hidrolik üniteye giden tüm kablolar soketli olacak ve kablolarda %30 yedek bırakılmalıdır. -Pano içi aydınlatma -Tüm I/O ve analog değerleri ekranda görmek için ekranda sayfa yapılmalıdır. -Valf çıkıģlarını ekrandan çektirebilmek için sayfa yapılmalıdır KALIP Çap 508mm, derinlik 500mm sıvama yapmaya uygun olacaktır. -Ġstenildiği takdirde, sıvama sonunda merkezde 45 mm çapında delik açabilmek için kalıba zımba yerleģtirilebilecek Ģekilde 1ADET Özel KoĢullar: a) Ġsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araģtırma - geliģtirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik bilgi ve belgeler, (Sanayi odasından kapasite raporu, iģletme belgesi, taģıma belgesi vb.) b) Ġsteklinin organizasyon yapısına ve iģi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıģtırdığına veya çalıģtıracağına iliģkin bilgi ve/veya belgeler, (iģ sözleģmeleri, personel yeterlilik belgeleri, sigorta aidat belgeleri, özgeçmiģler, taahhütnameler gibi) c) Hizmet veya yapım iģlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile iģi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren bilgi ve belgeler, d) ĠĢin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana iliģkin belgeler, (makine ve teçhizat parkı, demirbaģ defteri dökümü gibi) e) Ġstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluģlara iliģkin bilgi ve belgeler, f) ĠĢin satın alma belgelerinde belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, ulusal veya uluslararası kurallara uygun Ģekilde akredite edilmiģ kalite kontrol kuruluģları tarafından verilen (1) Türk Standartları Enstitüsü Kritere Uygunluk Belgesi (2) ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi ve muadili (3) EC Type Examination Certificate = CE Certificate: Conformity with machinery directive 2006/42/EC ve muadili (4) EC Attestation Certificate of LVD: Conformity with low voltage directive 2006/95/EC.

8 g) Evvelce tamamlanan benzer iģlerin numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları h) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili bilgi ve belgeler, (referans mektubu, teminat mektubu, mevduat hesap dökümü gibi), i) Ġsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci/Mali MüĢavir onaylı son 3 döneme ait), j) Ġsteklinin iģ hacmini gösteren toplam cirosu veya iģ ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iģ miktarını ve iģin türünü gösteren bilgi ve belgeler (iģ bitirme belgeleri, hakediģ belgeleri, vb.). k) Kayıtlı olduğu ülkedeki devlet kuruluģlarında, kayıtlı borcunun olmadığını ispatlayıcı belgeler - Devlet borcu yoktur belgeleri (Sosyal Sigorta, Ġhtiyat Sandığı, Vergi Dairesi ve bunlar gibi diğer.) 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Hidrolik presin bakımı ve çalıģtırılması için gerekli olan alet ve aksesuarlar makine ile birlikte bu ihale kapsamında verilmelidir. 4. Garanti KoĢulları: Garanti süresi geçici kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Montaj tedarikçi firmanın sorumluluğundadır. Makine ve ekipmanlar, tedarikçi firma tarafından, sözleģme makamı firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalıģır vaziyette teslim edilecektir. 4. Gerekli Yedek Parçalar: Tedarikçi 10 yıl boyunca yedek parça tedarik etmekle yükümlüdür. 5. Kullanım Kılavuzu: Teslim edilen ekipmanların kullanım kılavuzları, bakım kitapçıkları, hidrolik ve elektrik Ģeması, kolay arıza tespit kitapçığı, kullanılan ana ekipmanların katalogları, ekipmanlarla birlikte proje yöneticisine teslim edilmelidir. 6. Teslim süresi: Bu teknik Ģartnamesindeki imalatların ve malzemelerin teslim, kurulum ve montaj süresi maksimum 90 gündür. 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)

9 Teknik ve Mali Teklif Formu (Ġstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İsteklinin adı : A C D E F Sıra No Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil) <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. Rekabet Gücünün Artırılması programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi Gazimağusa Tersanesi P.K. 6 Mağusa / K.K.T.C.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ceran Ticaret Ltd Ceran Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD. İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD.Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Pizza Pizza AHMET EREN VE KAMİL GÖKYAY RESTAURANT & CAFE, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile DEĞİRMENDERE/PINARBAŞI

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI DAREM TRADING LTD. Darem Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde Kıbrıs

Detaylı

STANDART İLAN FORMU KKTC TURĠZĠM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAĠS GARDENS)

STANDART İLAN FORMU KKTC TURĠZĠM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAĠS GARDENS) STANDART İLAN FORMU KKTC TURĠZĠM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAS TOURS LTD. (BELLAPAĠS GARDENS) Yas Tours Ltd., Bellapais Gardens Otel in hizmet sunum kalitesinin yükseltilmesi ve hizmet çeģitliliğinin artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ TURĐZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI RESBĐR KIBRIS TÜRK RESTORANCILAR BĐRLĐĞĐ için TURĐZM POTANSĐYELĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Başel Software Şti. Ltd, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile GİRNE de Başel Software Kurumsal Ödeme Sistemleri

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Shipyard Famagusta Ltd. e Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi, Gazi Magosa Tersanesine ait Yüzer

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ.

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ. TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj

Detaylı

EVE T. Ġhale Dosyası Taslak SözleĢme. Ġhale Dosyası Bölüm B, Ek-3

EVE T. Ġhale Dosyası Taslak SözleĢme. Ġhale Dosyası Bölüm B, Ek-3 ĠHALE DOSYASI ĠSTEKLĠ BELGE KONTROL LĠSTESĠ ve TEKLĠF ZARF ġematġk GÖRÜNÜMÜ Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin belgelerini kontrol etmesi

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı ĠĢi Ġçin Ġhale Ġlanı Özgül Tarım Makineleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited ġirketi,

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı