Demir çelik sektörünün büyük buluflmas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demir çelik sektörünün büyük buluflmas"

Transkript

1 Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Big congress of the steel and iron industry ürk demir çelik sektöründe T faaliyet gösteren çeflitli kurulufllar ile üniversite ve araflt rma kurumlar n bir araya getiren III. Demir Çelik Kongresi, Eylül 2005 tarihleri aras nda Erdemir Kültür Merkezi nde yap ld. Erdemir ile Türkiye Makine Mühendisleri Odas (TMMOB) Zonguldak fiubesi nin birlikte düzenledikleri kongreye Erdemir, sdemir, Kardemir, Asil Çelik ve Çolako lu nun yan s ra ikisi yurtd fl ndan olmak üzere toplam 18 kurum ve kurulufl ile 14 üniversitenin temsilcilerinin kat ld bildiriliyor. Bu y l üçüncüsü düzenlenen Kongre ile dünyadaki geliflmeler fl nda Türk Demir Çelik Sektörünün yeniden yap land - r lmas, ulusal politikalar n gözden geçirilmesi, üreticiler ile bilimsel çal flma yapan kurulufllar n bir araya getirilerek sektördeki sorunlara çözümler üretilmesi amaçlan yor. leri teknolojilerin tan t ld ve bilimsel geliflmelerin paylafl ld kongre, Meslek Odas -Üniversite-Sanayi iliflkilerinin gelifltirilmesine de olanak sa l yor. Kongrede; demir çelik sektörünün tarihsel geliflimi, yap sal sorunlar ve çözüm önerileri, e itim ve istihdam politikalar, e-ticaret, servis merkezlerinin önemi, AB sürecinde Türk Demir Çelik Sektörü nün yeri, üretim teknolojilerinde yeni yöntem ve uygulamalar, çevre ve enerji yönetimi, afl nma ve korozyon konular nda bildiriler sunuldu. Erdemir Yönetim Kurulu Baflkan Recai Berber yapt aç fl konuflmas nda Bilindi i gibi 2004 y l nda dünya demir çelik sektörü önemli bir kilometre tafl n geride b rakt ve demir çelik üretimi tarihte ilk kez 1 milyar tonun üzerine ç kt y l nda da 8 ayda görülen rakamlar itibariyle, bu s n r n üzerinde bir üretim gerçeklefltirilece i öngörülüyor. Dünya genelinde talebe ba l olarak gerçekleflen üretim art fl ; hem sektörümüzde hem de hammadde ve navlun piyasalar nda büyük fiyat de iflimlerini ve uzun vadeli iflbirliklerini beraberinde getirdi. F rsatlar ve tehditler dönemi olarak adland rabilece- imiz son 2,5 y ll k süreç boyunca, küresel rekabet koflullar da a rlaflt. dedi. he Third Steel & Iron T Congress that brings together the establishments active in the Turkish steel and iron industry and the universities and research institutions was held at Erdemir Cultural Centre between September 22 and 24, Organized jointly by Erdemir and the Zonguldak Branch of the Turkish Chamber of Mechanical Engineers (TMMOB), the congress was attended by representative os Erdemir, Isdemir, Kardemir, Asil Celik, and Colakoglu companies, as well as of total of 18 institutions and establishments, two of which were from abroad, and of 14 universities. The aim of the Congress is to restructure the Turkish Steel & Iron Industry and to review the relevant national policies in the light of the developments in the world, and to generate solutions for the problems in the industry by bringing together the manufacturers and institutions conducting scientific studies. The Congress, during which advanced technologies are introduced to and scientific developments are shared with the participants, also enables development of relations among trade associations, universities and the industry. During this year s Congress, papers on a wide range of subjects including the historical development of the steel and iron industry, structural problems and solution proposals, training and employment policies, e-commerce, importance of service centres, position of the Turkish Steel & Iron industry in the process of EU accession, new methods and applications in production technologies, environment and energy management, and abrasion and corrosion were presented. In his inaugural speech, Chairman of Erdemir Recai Berber said, As it is known, the world steel and iron industry left behind an important milestone in 2004 and the world steel and iron production exceeded 1 billion tons for the first time in the history. The figures recorded in the first 8 months of 2005 indicate that the production would even exceed that level. This increase that is a result of the increase in demand in the world in general has led to significant changes in prices and to long-term co-operations both in our industry and in the raw material and freight markets. During the last 2,5-year period, which we can call a period of opportunities and threats, global conditions of competition have also become graver. Reminding that Erdemir has achieved many significant accomplishments during the last 2,5 years, Berber stated that they continue working hard to render that success sustainable. The purpose of establishment of Erdemir was to manufacture the flat products needed by the Turkish industry. We have fulfilled that task with great success for 40 years. Seeing the development demonstrated by 068

2 Erdemir in geçti imiz 2,5 y lda çok önemli baflar lara imza att - n hat rlatan Berber, bu baflar - y sürdürülebilir k lmak için çal flmalar n h z kesmeden devam etti ini vurgulad. Berber konuflmas n flöyle sürdürdü; Erdemir in kurulufl amac Türk sanayisinin ihtiyaç duydu u yass mamulü üretmekti, 40 y ld r bu hizmeti büyük baflar yla gerçeklefltiriyoruz. flletmeye bafllad m z 1965 y l ndan bu yana sanayimizin gösterdi i geliflim çizgisini görmek ve bunda itici bir rol oynamak Erdemir ailesi olarak bize gurur veriyor. Ancak bugün geldi imiz noktada üretim kapasitemiz; ülkemizin ihtiyac n karfl lamak için yeterli olmuyor. Sektörümüzün en büyük yap sal sorunu olan yass -uzun ürün dengesizli- ini gidermek için, 2003 y l nda ortaya koydu umuz yat r m master plan m z, Türk sanayisi aç - s ndan da çok büyük bir önem tafl yor. sdemir ve Ere li de gerçeklefltirece imiz yat r mlarla Erdemir Grubu, 2010 y l nda 10 milyon ton üretim yapacak. Yaln z 2004 y l nda uzun ürün ihracat ndan ve yass ürün ithalat ndan oluflan fiyat fark nedeniyle, 394 milyon USD, bunun yan s - ra hammadde, yar mamul ve hurda ithali dahil 2 milyar 800 milyon USD d fl ticaret aç verilmifltir. Yeni yat r mlarla her y l yurtd fl na giden kaynak, ülkemize kazand r lm fl olacakt r. our industry since 1965, the year in which we started, and being one of the driving forces in that development honours us as the Erdemir family, Berber continued. However, our current production capacity is not sufficient to meet the needs of our country. The investment master plan that we began implementing in 2003 for the purpose to eliminate the imbalance between flat and long product, which is the biggest structural problem of our sector, is also very important for the Turkish industry. With the investments we will make in Isdemir and Eregli, the Erdemir Group will manufacture 10 million tons of products by Due to the price difference between long product exports and flat product imports, a foreign trade deficit of 394 million dollars occur, and that figure increases to 2 billion 800 million dollars when we add raw materials, semi-finished products and scrap metal imports only in the year These resources flowing abroad every year will stay in our country with the investments we will make. Berber concluded. kça Denizcilik e ait Liparit Aisimli geminin, 2 Eylül tarihinde Ere li Demir Çelik Fabrikaları limanında yükünü boflalttıktan sonra ayrılma manevrası yaparken, rıhtımdaki vinçlere çarpması sonucu, rıhtım vinçleri denize düfltü ve kreyn operatörü hayatını kaybetti. Kazadan sonra Erdemir'in, ham madde mamullerinin yüzde 99'unun elleçlendi i ve liman n kalbi olan 353 metre boyundaki en önemli iskelesi bir süreli- ine devre dıflı kald. Basın toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili bilgi veren Erdemir Genel Müdürü Fadıl Demirel flunlar söyledi: Erdemir büyük, güçlü bir flirket ve bir a ır sanayi. Bu tür kazalar olur, ancak can kaybı olması bizleri üzdü. dedi. Fabrikanın üretim ile di er iflleyifllerinde herhangi bir aksama olmayaca ını belirten Demirel flöyle devam etti: Kazanın meydana geldi i yer bizim ye- Erdemir Liman Gündemde Erdemir Port on agenda ni limanımız. Burada 150 bin tonluk gemilerden yük boflaltıyoruz. 2 büyük vincimiz var. Saatte 2,500 ton cevher ve 1,500 ton kömür boflaltma kapasitesinde olan her biri 800 tonluk vinçler. fiu an yolda 2 büyük gemi var, bunları skenderun limanımıza yönlendirdik. Kömür ve cevher gibi hammadde ihtiyaçlarımızı 65 bin tonluk gemilerle eski liman, yani ilk limanımızdan karflılayaca ız. 3,5 ay içerisinde dıflarıdan da destek alarak yeni vinçleri, daha modern elektronik sistemlerle kuraca- ız. Bu zamana kadar, ifller eski limandan yürüyecek. Ere li Lojistik Genel Müdürü Celalettin Döver de, Erdemir'in mamullerinin taflımasında hiç bir flekilde sorun yaflanmayaca- n, kendi bünyelerinde bulunan sdemir Limanı ndan elleçleme yap laca n, ayr ca gerekti inde Karadeniz çana ındaki komflu ülkelerin limanlarının kullan larak Erdemir'in mamullerinin taflınaca n ifade etti. n September 2, a vessel Onamed Liparit, owned by Akca Shipping, hit the cranes on the quay as she was manoeuvring to leave after discharging her cargo in the port of the Eregli Steel and Iron Factory. As a result of the accident, the cranes fell into the sea and the crane operator lost his life. After the accident, the most important quay of the port, which is the heart of the port with a length of 353 meters and on which 99 per cent of the raw materials from Erdemir are handled, was out of service for some time. Fadil Demirel, General Director of Erdemir, held a press conference to give information about the incident. Demirel said, Erdemir is a big and strong company and a heavy industry establishment. Such accidents happen, but loss of a life has deeply grieved all of us. Stating that there would be no disruption in production and other operations of the factory, Demirel continued, The place where the accident occurred is our new port. We discharge cargoes from 150 thousand dwt vessels. We have 2 big cranes. Each 800-ton crane has a capacity to unload 2,500 tons of ore and 1,500 tons of coal per hour. There are 2 large vessels on the way, but we directed them to our Iskenderun port. We will meet our raw material needs such as coal and ore with 65 thousand dwt vessels from the old port, in other words our first port. We will install new cranes with more modern electronic systems with support from abroad within 3.5 months. Until that time, cargoes will be handled in the old port. Celalettin Dover, General Director of Eregli Logistics said that there would be no problems in transportation of Erdemir s products, handling operations would be carried out at their Isdemir Port, and that if it becomes necessary, Erdemir s products would be carried through use of ports of in the neighbouring countries in the Black Sea. MARINE & COMMERCE OCTOBER

3 Marmaray stanbul trafi ini olumsuz etkiliyor Marmaray project affects Istanbul Strait traffic negatively armaray Projesi, Avrupa Myakas nda bulunan Halkal ile Asya yakas nda bulunan Gebze ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli bir banliyö demiryolu sistemiyle ba layacak olan stanbul daki banliyö demiryolu sisteminin iyilefltirilmesine dayan yor. stanbul Bo az n n her iki yakas ndaki demiryolu hatlar, stanbul Bo az n n alt ndan geçecek olan bir demiryolu tünel ba lant s ile birbirine ba lanacak. Hat, Yedikule de yeralt na girecek; yeni yeralt istasyonlar olan Yenikap ve Sirkeci boyunca ilerleyecek, stanbul Bo az n n alt ndan geçecek, yeni yer alt istasyonu olan Üsküdar a ba lanacak ve Sö ütlüçeflme de tekrar yüzeye ç kacak. Proje flu anda dünyadaki en büyük ulafl m altyap projelerinden birisi. yilefltirilmifl ve yeni demiryolu sisteminin tamam, yaklafl k 76 km uzunlu unda olacak. Ana yap lar ve sistemler, bat rma tüp tünel, delme tüneller, aç-kapa tüneller, hemzemin yap lar, üç yeni yeralt istasyonu, 37 yerüstü istasyonu (yenileme ve iyilefltirme), iflletim kontrol merkezi, sahalar, atölyeler, bak m tesisleri, yerüstüne infla edilecek olan yeni bir üçüncü hat dahil olmak üzere, mevcut hatlar n iyilefltirilmesi, tamamen yeni elektrikli ve mekanik sistemler ve temin edilecek olan modern demiryolu araçlar n kapsayacak. Marmaray Projesi kapsam nda bat rma tünel inflaat na ait zemin iyilefltirme çal flmalar na geçti imiz aylarda baflland. Yetkililerden al nan bilgiye göre; Marmaray projesi kapsam ndaki zemin iyilefltirme çal flmalar nedeniyle daralan stanbul Bo az nda gemi trafi i 15 Kas m 2005 tarihine kadar tek yönlü olarak sa lanacak. Daha flimdiden stanbul Bo az n n her iki ucunda bekleyen gemi say s n n yüzlerle ifade edildi i ve geçifl için ortalama bekleme zaman n n 24 saati geçti i belirtiliyor. he Project provides an T upgrading of the commuter rail system in Istanbul, connecting Halkal on the European side with Gebze on the Asian side with an uninterrupted, modern, highcapacity commuter rail system. Railway tracks in both sides of Istanbul Strait will be connected to each other through a railway tunnel connection under the Istanbul Strait. The line goes underground at Yedikule, continues through the Yenikap and Sirkeci new underground stations, passes under the Istanbul Strait, connects to the Üsküdar new underground station and emerges at Sögütlüçesme. This Project is one of the major transportation infrastructure projects in the world at present. The entire upgraded and new railway system will be approximately 76 km long. The main structures and systems; include the immersed tube tunnel, bored tunnels, cut-and-cover tunnels, at - grade structures, three new underground stations, 37 surface stations (renovation and upgrading), operations control centre, yards, workshops, maintenance facilities, upgrading of existing tracks including a new third track on ground, completely new electrical and mechanical systems and procurement of modern railway vehicles. Compaction grouting works started in Marmaray Project in the recent months. According to the information gathered from the authorities, due to compaction grouting works at the Istanbul Strait, it becomes narrow. Therefore Istanbul Strait traffic will be resumed as one way till The waiting time of the transit ships passing through Istanbul Strait has already exceeded 24 hours and hundreds of ships are claimed to be waiting at both ends of the strait. 070

4 Gezi tekneleri CE denetimleri h zland Recreational craft CE inspections speed up in Turkey Nisan 2002 tarihinde yayin- Gezi Tekneleri Yö- 2lanan netmeli i gere ince tam boylar metre aras nda olan ticari tekneler d fl ndaki tüm gezi teknesi ve yatlar için 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren CE uygunluk iflaretinin bulunmas zorunlu hale geldi. Gezi teknelerinin piyasaya arz veya da t m aflamas nda ya da ürünler piyasadayken gözetimi ve denetimi ile ilgili konular belirleyen Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeli i de fiubat 2005 de yürürlü e girdi. Bu yönetmelik gere ince Denizcilik Müsteflarl taraf ndan Piyasa Gözetim ve Denetçisi kimli i verilen GSK uzmanlar nca gezi teknesi üreticileri, sat fl noktalar ve depolar denetlenmeye bafllad. Denizcilik Müsteflarl taraf ndan Antalya ve zmir bölgesinde yap lan denetimlerden sonra Eylül 2005 tarihleri aras nda stanbul Bölgesinde denetimler yap ld. Denizcilik Müsteflar Yard mc s Hayrettin Kad o lu, Gemi nfla ve Tersaneler Genel Müdürü Sami Kabafl ve Gemi nfla Tersaneler Genel Müdür Yard mc s Bekir Arslan ile birlikte sektörü temsilen Dentur ve Yatef in kat ld denetlemelerde: Tuzla bölgesinde Gulet Denizcilik, Barbaros Teknecilik, Türko lu Yatç l k, Taka Yacht, Mengi-Yat, Poliset, Safter ve Egemar Mühendislik firmalar, Silivri bölgesinde de Blue Sailor s ile Süper Yacht firmalar gezildi. CE BELGEL TEKNE- N N ÖZELL KLER CE belgesine sahip gezi tekneleri üzerinde, tekneyi imal eden üreticinin kodu, imal edildi i ülke, tekne seri numaras, imalat ve model y l bilgilerinin yer ald Tekne Tan t m Plakas (HIN) ile yine tekne üzerine kal c olarak monte edilmifl, üzerinde üreticinin ad, CE uygunluk iflareti, tekne tasar m kategorisi, tavsiye edilen azami yük ve tekne taraf ndan tafl nabilecek maksimum kifli say s bilgileri yer alan bir Üretici Plakas mutlaka yer almal d r. CE uygunluk iflaretine sahip gezi teknesini imal eden üretici taraf ndan haz rlanm fl bir kullanma k lavuzu nun tekne- n accordance with the I Recreational Craft Directive, which was published on April 2, 2002, CE marking has become obligatory for all recreational crafts and yachts with a hull length of 2,5 to 24 meters, except for crafts specifically intended for commercial purposes. On the other hand, the Regulations Relating to Market Surveillance and Inspection, which regulates the matters relating to surveillance and inspection of products (i.e. the recreational crafts in this context) at the stage of placing on the market or distribution of the products concerned or when they are on the market, also entered into force in February 2005 in Turkey. The Ship Survey Committee (GSK) experts, who are issued a Market Surveillance and Inspection Expert ID by the Undersecretariat for Maritime Affairs in line with these Regulations, have started inspecting the recreational craft builders, sales points and stores. Following the inspections conducted in Antalya and Izmir regions by the Undersecretariat for Maritime Affairs, the experts also carried out inspections in the Istanbul region between September 15 and 17, Gulet Denizcilik, Barbaros Teknecilik, Turkoglu Yatcilik, Taka Yacht, Mengi- Yat, Poliset, Safter and Egemar Muhendislik in the Tuzla region, and the Blue Sailor s and Super Yacht companies in the Silivri region were inspected during the inspections, which were participated in by Vice Undersecretary for Maritime Affairs Hayrettin Kadioglu, Director General of Shipbuilding and Shipyards Sami Kabas, and Vice Director General of Shipbuilding and Shipyards Bekir Arslan, as well as by the representatives of the Association for Development of Marine Tourism and Seamanship (DENTUR) and Federation of Yacht and Boat Industries (YATEF) in representation of the industry. CE CERTIFICATE The recreational crafts with CE certificate should have a Craft Identification Plate containing the Hull Identification Number (HIN), manufacturer s code, country of manufacture, unique serial number, year of production, and model year, as well as a permanently affixed builder s plate containing the manufacturer s name, CE marking, boat design category, manufacturer s maximum recommended load, and the maximum number of persons to be carried by the craft. An Owner s Manual prepared by the builder that built the recreational craft with CE certificate should be provided to the buyer of the craft and a Technical File containing the report evidencing that the craft has been built in conformity with the Recreational Craft Directive, the certificate and the test results should be retained by the builder for a period of 10 years. 072

5 yi sat n alana verilmesi ve gezi teknesinin Gezi Tekneleri Yönetmeli ine göre üretildi ini gösterir rapor, belge ve test sonuçlar n içeren Teknik Dosya n n 10 y l süreyle üretici taraf ndan saklamas zorunlu. Tekne ve yat imalat nda bir dünya markas olma yolunda ilerleyen Türkiye deki imalatç lar, ürünlerinin Türkiye ile AB pazar nda serbest dolafl m n sa layabilmek ve sektörün standartlar - n yükseltebilmek için yönetmelik kapsam ndaki tüm teknik gerekleri yerine getirmek, ürettikleri tekneye, belgelendirmeye yetkili onayl kurulufltan CE almak ve sat fl n yapt klar teknelerin CE li olmas n sa lamakla yükümlüler. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeli i kapsam nda, tüketiciler taraf ndan yap lan flikayetler sonucunda veya denetimler s ras nda, CE Uygunluk iflareti olmadan sat fl yap lan veya CE li olmas na ra men istenilen standartlara uygun ve güvenli olmad tespit edilen gezi tekneleri veya bileflenlerini imal edenler, ithal edenler ile sat fl n yapanlar hakk nda uygulanacak, uyar, iflyeri kapatma, sat fl yasaklama, ürünü toplatma, yüksek para cezalar v.b. yapt r mlar yer al yor. Recreational craft builders in Turkey are on the way to become a worldwide brand in boat and yacht building. Therefore they are obliged to fulfil all technical requirements within the scope of the directive and to obtain CE certificate from an accredited institution for the recreational crafts they build and to ensure that the crafts they sell have the CE certificate in order to be able to make their products to be in free movement both in the Turkish and EU markets, and to raise the standards of the industry. The Regulations Relating to Market Surveillance and Inspection impose penalties such as warning, closing down, prohibition from selling, withdrawal of products, high fines, etc. on manufacturers, importers and sellers of recreational crafts or their components, which are established to be sold without CE compliance mark or to have CE certification but failing to meet the required standards or are not safe as required as a result of the inspections carried out or as a result of complaints made by consumers. Denizde Cankurtarma Örgütleri stanbul da World s maritime lifesaving organisations meet in Istanbul Denizciler Dayan flma Derne i, kendi olanaklar ile kurdu u k sa ad DAK/SAR olan Denizde Gönüllü Acil Yard m-destek-kurtarma Örgütü kanal ile Avrupa ülkelerinin denizde cankurtarma örgütlerinin baflkanlar n stanbul da a rlad. Toplant ya kat lan ülkeler aras nda; ngiltere, Almanya, Fransa, talya, Belçika, zlanda, sveç, Finlandiya, Bulgaristan, Hollanda ve Portekiz var. Ayr ca Avrupa Birli i Denizde Emniyet Bölüm Baflkanl (EMSA) yetkilisinin de kat l mc lar aras nda oldu- u bildirildi. Kat l mc ülkeler ayn zamanda dünyadaki tüm Denizde Cankurtarma Hizmeti veren kurulufllar bünyesinde toplayan bir organizasyon olan International Lifeboat Federation n (ILF) üyesi te kurulan ILF halen 60 civar ndaki ülkeden 96 kuruluflu içeren üyeye sahip. Amac dünya denizlerinde can kayb olmas na mani olmak olan ILF 1985 ten bu yana Uluslararas Denizcilik Örgütünün de (IMO) müflaviri. ILF, IMO ya denizde emniyete iliflkin kurallar haz rlamada yard mc oluyor ve üyelerine de teknik ve bilgi yard m yap yor. DAK/SAR, ILF ye üye olmaya namzet bir kurulufl. Buna ra men Ynt. Krl. Baflkan Varol Atalay, ILF Yürütme Kurulu nda görev yap yor. Atalay n verdi i bilgiye göre, toplant dan ç kar lan en büyük sonuç, do ru yolda olundu u ve hatta baz ülkelere yol gösterici dahi olabilece i fleklinde. Atalay; Düflündüklerimiz ve yapt klar m - z n ça dafl de erlerle çak flt n görmek kendimize olan güvencimizi çok artt rm flt r. dedi. eamen s Solidarity SAssociation (DDD) hosted the European Directors Meeting of the of the maritime lifesaving organisations of the European countries via its Maritime Voluntary Emergency Help- Support-Rescue Organisation, known as DAK/SAR, which was established with the own resources of the association. Among the countries that participated in the meeting were the United Kingdom, Germany, France, Italy, Belgium, Iceland, Sweden, Finland, Bulgaria, Holland, and Portugal. It is reported that the representative of the European Maritime Safety Agency (EMSA) was also among the participants. The countries that participated in the meeting are also a member of the International Lifeboat Federation (ILF), an organization bringing together the world s maritime search and rescue organizations. ILF was established in 1924 and its membership includes 96 organisations from more than 60 countries. ILF has served as the consultant of the International Maritime Organization (IMO) since DAK/SAR is a candidate to become a member of ILF. In spite of this, the Chairman of the Board of Directors Varol Atalay serves in the ILF s executive committee. MARINE & COMMERCE OCTOBER

6 52,434 grt luk kuru yük gemisi Yasa Aysen isimli Türk gemisi, Bahreyn den Birleflik Arap Emirlikleri ne do ru giderken ABD donanmas na ait USS Philadelphia nükleer denizalt s ile Basra Körfezi nde 5 Eylül de çarp flt. Bahreyn in 50 kilometre aç nda meydana gelen çarp flmay her iki gemi de hafif hasarla atlatt. Ölen ve yaralanan n olmad - kaza sonras nükleer denizalt yoluna devam ederken, Türk gemisi iskele tanklar nda meydana gelen hasar n onar m için Bahreyn in ASYG Tersanesi ne girdi. Amerikan donanmas 5. filosunun sözcüsü Binbafl Jeffrey Breslau, çarp flmay do rularken, kazan n sebebinin halen soruflturuldu u ifade edildi. Geminin sahibi, Ya-Sa Denizcilik A.fi nin Ucuz atlat ld... It s gotten of lightly... Genel Müdürü Mehmet Kayhan, kazayla ilgili flunlar söyledi: Körfez de seyir halinde iken, bizim geminin radarlar nca tespit edilemeyen bir cisimle çarp flm fllar. lk kez ABD donanmas na ait bir denizalt yla gemimiz çarp fl - yor. Londra daki avukatlar m za bilgi verdik. Kayhan, gemi mürettebat hakk nda herhangi bir yasal ifllem ya da gözalt na alma olay olmad n belirtti gross-ton dry bulk 5carrier Yasa Aysen, a Turkish ship owned by Yasa Shipping, collided with a US nuclearpowered submarine, USS Philadelphia, in the Persian Gulf en route to United Arab Emirates early on September 5. Collision took place 50 km off the coasts of Bahrain. Both vessels suffered only superficial damages and nobody was injured in the accident. While the TRACECA Stratejisi stanbul da fiekillendi TRACECA Strategy Shaped in Istanbul submarine proceeded on its way after collision, the Turkish vessel entered the ASYG Shipyard in Bahrain for repairing the damage to the portside tanks. Spokesman of the U.S. Navy 5 th Fleet Cmdr. Jeffrey Breslau confirmed the collision, saying that the investigation into how the collision occurred still continued. Mehmet Kayhan, General Director of Ya-Sa Shipping, the owner of the ship, said, Our ship collided with an object, which could not be detected by radars, as she was sailing in the Gulf. This is the first time that one of our ships collides with a US Navy submarine. We informed our lawyers in London. Kayhan stated that no legal actions were taken against any crew members or none of the crew members were taken into custody. vrupa-kafkasya-asya Ulafl- Koridoru (TRACE- At rma CA) n n 2015 y l na kadar olan stratejisini saptamak amac yla oluflturulan Çal flma Grubu Toplant s Eylül 2005 tarihinde stanbul da The Marmara Pera Oteli nde yap ld. Yeni dönem stratejisinde, kesintisiz kombine yük tafl mac l k zincirinin oluflturulmas, s n r geçifllerinin iyilefltirilmesi ve altyap flebekelerinin entegrasyonu konular a rl k kazand. Toplant ya Avrupa Komisyonu ndan yetkililer ve TRACECA üyesi 13 ülkeden uzmanlarla birlikte Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s ve TRA- CECA Ulusal Sekreteri Bar fl Tozar da kat ld. Toplant sonunda ortaya ç kan taslak Strateji Doküman üye ülkelerin Ulaflt rma Bakanl klar taraf ndan de erlendirildikten sonra Kas m 2005 te Kiev/Ukrayna da düzenlenecek TRACE- CA Ulusal Sekreterler Toplant - s nda son fleklini alacak ve IGC TRACECA n n bir sonraki Bakanlar Konferans nda Bakanlar n onay na sunulacak. Söz konusu Strateji, gerek AB ile TRACECA aras nda gerekse TRACECA ülkelerinin kendi aralar nda sürdürülebilir, verimli ve entegre bir çok-modlu ulaflt rma sistemini kurmay hedefliyor. he Working Group Meeting T on TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia (TRACECA) strategy for the period until 2015 was held at The Marmara Pera Hotel in Istanbul on September 26-27, Establishment of an uninterrupted intermodal transport chain, improvement of border crossing facilities, and integration of the infrastructure networks were given priority in the strategy of the new period. The meeting was attended by the representatives of the European Commission, experts from 13 TRACECA member states and the Vice Undersecretary of Turkish Ministry of Transport, as well as the TRACECA Turkish National Secretary Baris Tozar. After being examined by the Ministry of Transport of each member state, the draft Strategy Document will take its final form at the TRACECA National Secretaries meeting to be held in Kiev (Ukraine) in November 2005, and finally it will be submitted to the approval of the Ministers at the IGC TRACECA s next Conference of Ministers of Transport. The Strategy aims to establish a sustainable, efficient and integrated multimodal transport system both between the EU and the TRACECA, and among the TRACECA member states themselves. 074

7 T.C.D.D. ye ba l skenderun Liman 'n n 36 y ll na iflletme hakk devri yöntemiyle özellefltirilmesi ihalesinde 29 A ustos ta tekliflerin al nmas - n n ard ndan 9 Eylül de son pazarl k görüflmeleri yap ld. skenderun Liman için PSA-AK- FEN ortak giriflim grubu 80 milyon dolarla en yüksek fiyat verdi. Özellefltirme iflleminin gerçekleflmesi için Rekabet Kurulu ve Özellefltirme Yüksek Kurulu nun karar bekleniyor. skenderun Liman ihalesine PSA (Singapore Port Authority)-Akfen Ortak Giriflim Grubu (OGG) ile Mersin Liman ihalesinde de yar flan Hong Kong kökenli Hutchison Port ile Global ortakl n n yan s ra OK Denizcilik ve Ticaret (Diler Grubu) ve Limar Liman ve Gemi flletmeleri A.fi. (Arkas Grubu) teklif verdi. Önce kapal zarflarda elemesiz teklifler al nd ve en yüksek teklif 75 milyon dolar oldu. Sonra kapal zarfla yap lan elemeli ilk turda en yüksek teklif 76 milyon dolara ç karken en düflük teklifi veren Diler Grubu ve ikinci elemeli kapal zarf turunda da Global-Hutchison elendi. Sonra geçilen aç k art rmada PSA-Akfen ile Arkas yar flt. Aç k artt rma 79 milyon dolardan bafllad ve 250 bin dolar art fl aral belirlendi. PSA Akfen in teklifini 80 milyon dolara ç karmas n n ard ndan Arkas skenderun Liman ihalesi yap ld Iskenderun Port Tender Completed ihaleden çekildi. Böylece geçen ay Mersin Liman n n 36 y ll - na iflletme hakk n n devri ihalesinde 755 milyon dolar ile en yüksek teklifi veren PSA-Akfen, 80 milyon dolarla skenderun Liman ihalesinin de galibi oldu. ÖDEME fiartnameye göre; ihale bedeli olarak teklif edilen tutar flletme Hakk Devir Sözleflmesi imza tarihinde peflin veya vadeli olarak ödenebiliyor. hale bedelinin vadeli ödenmesi durumunda; ihale bedelinin en az %50 si sözleflme imza tarihinde, toplam ihale bedelinin en az %25 i sözleflmenin imzaland tarihten itibaren en geç bir y l içerisinde, kalan tutar n ise sözleflmenin imzaland tarihten itibaren en geç iki y l içerisinde ödenmesi gerekiyor. Sat fl bedelinin vadeye ba lanan tutar na, sözleflme imza tarihinden itibaren y ll k %8 oran nda basit faiz uygulan yor ve faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile ayn tarihte yap l yor. TCDD L MANLARI VE ÖZELLEfiT RME Özellefltirme daresi Baflkanl - n n yapt aç klamaya göre; 2005 y l nda TCDD ye ait büyük limanlar n özellefltirilmesi sürecinde iki önemli ad m at ld, Mersin ve skenderun Limanlar - n n özellefltirilmesi ihaleleri sonuçland. flletme hakk devir ifllemlerinin, imtiyaz sözleflmeleri üzerinde Dan fltay görüflleri al nd ktan sonra tamamlanaca bildiriliyor. zmir Liman için ihale haz rl klar h zla devam ediyor ve k sa sürede ihaleye ç k lmas hedefleniyor. Band rma, Derince ve Samsun limanlar n n da 2005 y l içerisinde ihale edilmesi planlan yor. ollowing the submission of bids Fon August 29, 2005 in the tender held for the privatization of the Iskenderun Port of Turkish State Railways (TCDD) with the method of transfer of the operating rights for a period of 36 years, the final negotiations were conducted on September 9, The PSA-AKFEN joint venture group offered the highest price with 80 million dollars for the port. Approval of the Competition Board and the Higher Board of Privatization is required for the conclusion of the privatization procedures. In addition to PSA (Singapore Port Authority)-Akfen Joint Venture Group, other bidders were the joint venture group of Hutchison Port and Global, which also competed in the Mersin Port tender, and OK Denizcilik ve Ticaret (Diler Group), as well as Limar Liman ve Gemi sletmeleri A.S. (Arkas Group). First, bids were submitted inside sealed envelopes without elimination and the highest offer was 75 million dollars. Then, in the first elimination round, in which bids were submitted inside sealed envelopes again, the highest bid increased to 76 million dollars. Diler Group that offered the lowest price in the first round was eliminated. And the Global- Hutchison joint venture group was eliminated in the second round. PSA-Akfen and Arkas competed in the next phase that consisted of an auction. After PSA-Akfen increased their bid to 80 million dollar, Arkas withdrew from the tender. Thus PSA-Akfen, which submitted the highest bid with 755 million dollars for Mersin Port, has also been the winner. PAYMENT According to the tender specifications, the amount offered will be paid either in cash on the date when the Agreement on Transfer of Operating Rights will be signed or by installments. In case of payment by installments, then minimum 50 per cent of the total amount will be paid on the date of signature of the agreement, 25 per cent within one year and the remaining amount within 2 years from that date at the latest. In this case an annual 8 percent simple interest will be charged as from the date of signature of the agreement, and the payments of the interest are made on the date of payment of the principal amount. Port Privatization According to the statement made by the Privatization Administration, two considerable steps have been taken in the process of privatization of big ports of the Turkish State Railways in 2005: tenders for the privatization of the Mersin and Iskenderun Ports have been completed. It is reported that the procedures of transfer of operating rights would be completed once the opinion of the Council of State is obtained on the concession agreements. Preparations for the tender to be held for privatization of the Izmir Port are underway and the authorities aim to hold the tender as soon as possible. It is planned to hold tenders for the Bandirma, Derince and Samsun ports in 2005 as well. 076

8 Arkas yurtd fl yat r mlar n n yeni rotas : SPANYA ürkiye deniz tafl mac l n n T önde gelen isimlerinden Arkas, Valencia ve Barcelona da açt yeni ofisleriyle ihracatç ya yerinde hizmet vermeyi hedefliyor. Denizcilik ve liman iflletmecili- inde Türkiye nin en çok yat r m yapan flirketlerinden Arkas, yurtd fl nda da büyümeye devam ediyor. Yunanistan, Cezayir ve Ukrayna da ofisleri bulunan Arkas, flimdi de spanya ekonomisinin kalbi olan Valencia ve Barcelona kentlerinde birer ofise sahip oldu. Arkas Espana ile holding bünyesindeki yurtd fl ofis say s 4 ülkede 7 ye ç km fl oldu. DÜNYA L MANLARINA TAfiIMA H ZMET Arkas Espana, Arkas Holding bünyesinde bulunan armatörlük flirketi EMES in Bat Akdeniz Bölgesi acentelik hizmetlerini yürütecek. Artan müflteri talepleri New route of Arkas investments abroad: SPAIN do rultusunda spanya ya direkt seferlerini 2000 y l nda bafllatan EMES, Arkas Espana ile bat Akdeniz deki gücüne güç katmay hedefliyor. Valencia ve Barcelona ofisleri ile daha etkin hale gelecek olan EMES tafl mac l k, faaliyetlerine iç nakliye ve depolama gibi önemli hizmetler ekledi. EMES, bat Akdeniz deki geniflleme stratejisine ba l olarak spanya dan ald ithalat ve ihracat yüklerini Türkiye limanlar d fl nda Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Tunus limanlar na da tafl yor. rkas, one of the major Ashipping companies in Turkey, aims to provide on-site services to exporters with new offices opened in Valencia and Barcelona in Spain. Being one of the companies that make significant investments in shipping and port operating fields in Turkey, Arkas continues expanding also in other countries in the world. With offices in Greece, Algeria and Ukraine, Arkas now has opened two new offices in Valencia and Barcelona, the heart of the Spanish economy. With Arkas Espana, the number of overseas offices of the company increased to 7 in 4 countries. SERVICES WORLDWIDE Arkas Espana will handle shipping agency services of EMES, a shipowning company within the structure of the Arkas Holding, in the Western Mediterranean Region. EMES launched direct services to Spain in 2000 as a result of increasing customer demands, and now it aims to add to its power in the Western Mediterranean with the Arkas Espana. EMES will become more effective with the Valencia and Barcelona offices. In line with its strategy to expand in Western Mediterranean, EMES transports import and export cargoes from Spain to ports in Turkey, as well as to ports in Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia, and Tunisia. ACACIA Mavi Sularda ACACIA At Blue Waters tlantik Denizcilik taraf n- Selah Tersanesi nde in- Adan fla ettirilen 7,100 dwt luk ACA- CIA isimli kimyasal madde tankeri 6 Eylül 2005 tarihinde denize indirildi. he chemical tanker TACACIA, 7,100 dwt, that was built at the Selah Shipyard for Atlantik Shipping, launched on September 6. M/T ACACIA Tekne no // Hull number 44 Geminin tipi // Type Kimyasal Tanker // Chemical tanker nfla Yeri // Shipyard Selah Tersanesi Denizi nifl Tarihi // Launching date DWT 7,100 Boy // Leght 119 m Klas // Class BV 078

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERİ Cilt C Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERi İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel... 1 B - Klaslama, Klaslama İşaretleri... 1 C - Onaylanacak Dokümanlar... 1 D - Tekne Yerleştirmesi

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

TURKEY AS A LOGISTICS HUB BETWEEN EAST & WEST

TURKEY AS A LOGISTICS HUB BETWEEN EAST & WEST Bridge Between Caucasus,Central Asia, Middle East and Europe: TURKEY Value US$ (000.000) TURKEY AS A LOGISTICS HUB ECONOMY Turkey s Total Exports 2001-2010 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Türkçe English PRIMA WOOD STEEL

Türkçe English PRIMA WOOD STEEL 2014 Türkçe English PRIMA WOOD STEEL TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı