lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro"

Transkript

1 SAYFA 01 MUSTAFA DAL: Hiç unutulmayan flöhretler de il, iyi dostlar olduk Beline sar lan rakibini bile sürükledi Manisaspor'un bir zamanlar sahada rüzgâr gibi esen, golcü ismi Mustafa Dal' n futbol yaflant s da saha içerisindeki kadar h zl yd. 25 yafl nda profesyonel olan Mustafa, 10 y l içerisinde futbolda yaflayabilece i tüm güzellikleri yaflad ve sahalara veda etti. 23 y l sonra ilk defa yeniden Manisa 19 May s Stad 'nda yeflil sahaya ç kan Mustafa, Manisaspor Gazetesine aç klamalarda bulundu. 2. SAYFADA lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro Haz rlad projeleri hayata geçirme konusunda gösterdi i baflar l performans ile övgü toplayan O uz, Manisa Ömer Faruk lkö retim Okulu Müdürlü ü görevini de baflar ile yerine getiriyor. Bas nda s k s k yer alan e itimci, kulüp baflkan, proje mimar ve onlarca s fat ile örnek insan, küçük dev kad n Ayflen O uz, Gazetemiz için anlatt. Çal flma azmi, özgüven ve baflar n n s rlar n n anlat ld röportajda sizi güldürecek ve duyguland racak birçok k sa öykü yer al yor.. 7. SAYFADA Yi it ncedemir: Taraftar m z zevkle izleyecek Hakan hoca bizi çok iyi anl yor, baflar l olaca z Baflar l futbolcumuz Yi it ncedemir Hollanda kamp nda önemli aç klamalarda bulundu.manisa ve Davraz kamplar nda tak ma yeni gelenler için iyi bir uyum süreci sa lad n kaydeden Yi it, Bu kamplar tak m için çok yararl geçti. Hollanda kamp da taktik aç s ndan, tak m n saha içindeki uyumu aç s ndan daha iyi olacak. Burada daha çok taktiksel olarak çal fl yoruz. Bu sene hücumda çok daha etkili olaca z dedi. 5. SAYFADA Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 41 Para le Sat lmaz Marmara dan sonra, Manisa CBÜ de dalg ç antrenör yetifliyor 8. SAYFADA BÜLENT HASGÖNÜLLÜ Garip ifller SAYFADA Yaral n n okulu eylülde aç l yor 3. SAYFADA Nicolae Dica: Çok iyi kadroya sahibiz 6. SAYFADA Hakan Kutlu: Futbolcular n uyumu bizi sevindiriyor 4. SAYFADA Kamp n nefle kayna Kalabane 5. SAYFADA TFF den Manisaspor a BÜYÜK DESTEK Türkiye Futbol Federasyonu sezonu öncesinde Manisaspor a büyük destek verdi. TFF Yönetim Kurulu ald karar ile Manisaspor taraf ndan haz rlanacak proje sonras nda Manisa 19 May s Stadyumu aç k ya da kale arkas tribünlerinin kapat lmas için ödenek sa layacak. 3. SAYFADA Hollanda kamp tam gaz Manisasporumuzun 26 Temmuz Pazartesi günü bafllayan Hollanda kamp bütün h z yla devam ediyor. Ekibimiz günde çift antrenman yaparak çal flmalar n yo un bir tempoda sürdürürken, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu tak m m za sahaya yans t lacak oyun felsefesini afl l yor. 4. SAYFADA MAN SASPOR UN GÜNCEL HABERLER Ç N Z YARET ED N

2 SAYFA 02 2 Rüzgâr gibi geçti Manisaspor'un bir zamanlar sahada rüzgâr gibi esen, golcü ismi Mustafa Dal' n futbol yaflant s da saha içerisindeki kadar h zl yd. 25 yafl nda profesyonel olan Mustafa, 10 y l içerisinde futbolda yaflayabilece i tüm güzellikleri yaflad ve yeflil sahalara veda etti. 23 y l sonra ilk defa yeniden Manisa 19 May s Stad 'nda yeflil sahaya ç kan Mustafa, Manisaspor Gazetesine aç klamalarda bulundu. M anisaspor'un en iyi golcüleri aras nda an lan Mustafa Dal, memur babas n n tayinleri nedeni ile çok il gezdi ve Salihli'de amatör futbol oynarken Manisaspor'dan gelen teklif ile transferini gerçeklefltirdi ve profesyonel oldu. Profesyonel futbol yaflant s 25 yafl nda bafllayan Mustafa, güçlü yap s, h z ve mücadeleci karakteri ile rakiplerin korkulu rüyas yd. 3 YILDA AMATÖRDEN GALATASARAYA G TT 15 yafl nda ilk defa Demircispor'da forma giyen Mustafa Dal, Salihlispor'un antrenörlerinin srarl teklifi sonucu sezonunda Salihlispor'a geldi. Futbol yetene i genlerinde olan Mustafa'n n gol atmas için antrenörünün "gol at" demesi yetiyordu. Rakiplerinin mücadele etmekten çekindi i Mustafa'n n güçlü yap s, topu almak için tekme atan oyuncunun Mustafa'y de il kendisini yere serecek kadar dikkat çekiyordu. Rakip defans n korkulu rüyas Mustafa bir sezon forma giydi i Salihlispor'dan, Manisaspor'a geldi. Tak m arkadafllar aras nda çok sevilen ve çok nefleli yap s ile tan nan Mustafa, Manisaspor'da oynad futbol ile Galatasaray' n dikkatini çekti. EGE DE EST RD RÜZGARINI STANBUL A DA TAfiIDI Fatih Terim ve küçük Metin, Müfit, büyük Metin ve Kemal y ld r m ile ayn tak mda sezon haz rl k kamp na kat lan Mustafa, Ege'de estirdi i rüzgar n stanbul a tafl d. Mustafa Manisa'dan stanbul a gitti i sezonu flöyle anlatt : "Futbol baflka bir sevgi. Manisaspor'da 1 y l içinde çok sevdi im arkadafllar m olmufltu. 1 sezon çok k sa olabilir ama benim bütün futbol yaflant m bafllang ç ve bitifl itibar yla zaten toplam 10 y l. Çok fley gördük ve yaflad k bu k sa zamanda. Salihli'den Manisa'ya oradanda Galatasaray'a gidiflim 3 y l içinde oldu. Her fley çok güzel giderken Antrenörümün beni çok sevmesine ra men, maçlar n bafllamas na çok k sa bir zaman kala Manisa'ya dönmek zorunda kald m" Galatasaray serüveninin stanbul da estirdi i Rüzgar Mustafa, hayat n üzücü gerçekleri ile yelkeni Manisa'ya çevirdi. Babas n kaybeden ve annesinin sa l k sorunlar nedeni ile stanbul'da huzursuz olan Mustafa hayallerini bir kenara b rak p ailesinin yan nda olmay tercih etti. Bir y l kiral k olarak futbola devam eden Mustafa, ertesi sezon Altay'a transfer oldu. TAKIMIMIZINN HEM KAHKAHA HEM DE GOL MAK NASIYDI Manisaspor'da beraber forma giydi i arkadafl Turgay Gümüfldere'nin Mustafa ile ilgili söyledikleri, iki yak n dostun, ayn zamanda sahada birbirlerini nas l takdir ettiklerini de ortaya koyuyordu. "Mustafa bizim tak m n hem kahkaha hem gol makinas yd. Öyle güçlü bir fizik yap s vard ki, topu al p kaleye yöneldi inde savunma oyuncular Mustafa y düflürmek için tekme atar kendileri düflerdi. Hatta hiç unutmuyorum, Yine Mustafa topu kap p atak bafllatm flt. Rakip herhalde her fleyi göze alm fl ki, Mustafa y durdurmak için beline sar ld. Mustafa'n n koflarken adam n yerde sürüklenmesi, sadece benim de il herkesin akl nda kald." MAN SA SEVG S H Ç B TMED Altay'da fiampiyonluk yaflad ktan sonra 1 y l Band rmaspor'da forma giyen Mustafa Dal, ticaret hayat na at ld. zmir'de kardefli ile ortak yürüttü ü inflaat malzemeleri ticareti yapan bir flirket sahibi olan Mustafa için Manisaspor'da futbol yaflam bitti, ancak Manisa sevgisi ve dostluklar hiç bitmedi. S k s k Manisa'ya tak m arkadafllar n görmeye gelen Mustafa esprili tavr ile yan ndakileri güldürmeye devam ederken sözlerini flöyle tamamlad." ÇOK Y DOST OLDUK Manisa'da çok baflka günler geçirdik. Çok para kazanmad k, unutulmaz flöhretler olmad k, ama çok iyi dost olduk. Çok mutlu olduk. Manisaspor umar m bizim hayallerini kurdu umuz baflar lar bu flehre ve bize yaflat r. Ben çok güzel fleyler olaca na inan yorum. Manisa'n n maçlar n zmir'den gelip zlemeye devam edece im Eray, Hollanda kamp na kat ld Manisasporumuzun genç futbolcusu Eray Ataseven 27 Temmuz Sal günü Hollanda kamp na dahil oldu. Eray Davraz kamp n n ard ndan Hollanda kamp n n da kendisi için büyük tecrübe olaca n belirterek, "A tak mda kal c olmak için çal fl yorum. Bana bu flans veren Hakan hocama bir kez daha teflekkür ederim." dedi. Kampta lang rt ve masa tenisi favori Manisasporumuzun Hollanda kamp nda futbolcular m z, antrenmanlar ve dinlenme zamanlar d fl nda lang rt ve masa tenisine büyük ilgi gösteriyorlar. Büyük çekiflmelerin yafland masa tenis ve lang rtta futbolcular m z adeta stres at yorlar. Yemeklerimiz R za ustadan M anisasporumuzun Hollanda kamp ndaki aflç bafl m z R za Aplak gözetiminde yap l yor. Hollanda kamp bafllad ndan bu yana tak m m z n sabah kahvalt s ndan akflam yeme ine kadar bütün ö ünleri Türk damak tad na uygun bir flekilde futbolcular m za servis ediliyor. Futbolcular m z n beslenmesinin çok önemli oldu u vurgulayan Aplak, "Beslenme futbolcular n performans nda çok önemli. Bu konuya çok dikkat ediyoruz."dedi. Ceynler Grubu baflkan Tuba ameliyat oldu Manisaspor tribünlerini güzel yüzleri ile süsleyen Ceynler Grubu baflkanlar ndan Tuba Muzoklar, ayak parma ndan ameliyat oldu. Parmak ekleminde yaflad a r lar nedeniyle doktora giden Tuba Muzoklar, geçirdi i baflar l operasyon ile sa l na kavuflmay bekliyor. Ameliyat dan sonra Manisaspor taraftarlar Tuba y yaln z b rakmazken, Bizde Manisaspor Kulübü olarak, tribünün gözbebe i olan Ceynler in kurucusu ve lideri olan Tuba Muzoklar a geçmifl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Manisaspor Kulübü Derne i ad na mtiyaz Sahibi: Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN Katk da Bulunanlar Cemile AYDIN Bülent HASGÖNÜLLÜ Yönetim Yeri 19 May s Stadyumu Halil Erdo an Caddesi 34, Manisa e-posta: Reklam Pazarlama Bas ld yer: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir- zmir Tel: Haftal k Yerel Süreli Yay n Say :41 Bask Tarihi: 28 Temmuz 2010

3 SAYFA 03 3 Türkiye Futbol Federasyonu sezonu öncesinde Manisaspor a büyük destek verdi. TFF Yönetim Kurulu ald karar ile Manisaspor taraf ndan haz rlanacak proje sonras nda Manisa 19 May s Stadyumu aç k ya da kale arkas tribünlerinin kapat lmas için ödenek sa layacak. TFF den Manisaspor a BÜYÜK DESTEK T FF nin ald bu kararla ilgili TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar, Manisaspor 2. Baflkan ve Mali fller Koordinatörü Sait Cemal Türek ve Asbaflkan Bas n Sözcüsü Selami Delan 22 Temmuz Perflembe günü Manisa 19 May s Stadyumu nda bas n toplant s düzenlediler. Toplant y Manisaspor Asbaflkan Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, yönetim kurulu üyeleri Rahim Renan Çapra, Özcan Nalbantlar, Fatih Y ld z, Çetin Çavdarl, Manisaspor Genel Müdürü Alparslan Kaya da yak ndan takip ettiler. "Türkiye de bu çapl seferberlik ilan edilmemifltir" Manisaspor 2. Baflkan ve Mali fller Koordinatörü Sait Cemal Türek toplant n n bafl nda 19 May s Stadyumu nun yenileme sürecindeki olaylar de erlendirerek, " futbol sezonu sonunda stadyumun kanayan yaras haline gelen kapal tribün problemi Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç n önderli inde, flantiye flefi gibi gece gündüz çal flmalar takip eden Vali Celalettin Güvenç ve eksiklerin tamamlanmas nda büyük özveri gösteren l Genel Meclis Baflkan Dursun Ali Y ld z n katk lar yla giderildi ve Manisa 19 May s Stadyumu yeni bir kapal tribüne kavufltu. Kendilerine bir kez daha teflekkür ediyorum." dedi. Türek, sezonunda 19 May s Stadyumu nun Manisaspor Kulübü ne devredildi ini hat rlatarak, " fl devralmakla bitmiyor, bundan sonra yap lmas gerekenler için kaynak gerekiyordu. Bizlerde bununla ilgili hem kulübün yürütülmesi hem de tesislerin ihya edilmesi ad na aray fllar m z sürdürürken TFF Baflkan Mahmut Özgener baflta olmak üzere bütün TFF Yönetim Kurulu Üyeleri tesisleflme ve altyap at l m bafllatt lar. fiehrimizin temsilcisi Arif Bey in yönetim kurulu üyesi oldu u TFF Yönetim Kurulu, kulübümüze bir sürpriz haz rlam fl. Bizlerde bu geliflmeyle Üçlü çimleme sistemi uygulan yor çok mutlu olduk. Bugüne kadar Türkiye de bu çapl bir seferberlik ilan edilmemifltir." dedi. "Özgener e teflekkür ediyorum" TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar toplant da yapt konuflmada Manisa'n n, Türk Futbolu'nun gelece ini sa lama alacak bir oluflum için toplanm fl bulunduklar n söyledi. Statla ilgili y llardan bu yana süren adeta bir maceran n oldu unu kaydeden Koflar, "De erli büyüklerimizin katk s yla stad m z bu konuma geldi. Manisapor, Manisal lar n düflledi i gibi lay k oldu u yer olan Turkcell Süper Lig de onlara da görsel flov yapmakta." dedi. Koflar, TFF de sezonundan 14 milyon lira gibi bir art r m n ard ndan Anadolu kulüplerinin statlar n nas l daha cazip hale getiririz düflüncesiyle büyük bir çal flma söz konusu oldu unu belirterek, "Bu çal flmayla birlikte Manisa m z n bu kadar at l mdan sonra aç k tribün ve kale arklar tribünlerini üstlerinin aç k olmas n n Manisa ya yak flmad ifade edildi. Manisaspor un baflkan ve yönetim kurulunun katk lar, Manisal lar n birlik ve beraberlik içinde nerelere gelebilece inin, büyük yat r mlar yap labilece inin göstergesi oldu. Bu birlik ve beraberli i sa layan Manisaspor Yönetim Kurulu na, Manisa Vali Celalettin Güvenç e teflekkür ediyorum. Stadyumdaki bu noksan gören TFF Yönetim Kurulu Baflkan Mahmut Özgener e bir Manisal olarak teflekkür ediyorum." diye konufltu. Arif Koflar: "Maddi ve manevi deste imizi verece iz" TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar, Manisaspor Yönetim Kurulu nun haz rlayaca ve TFF ye sunaca projeyle en k sa zamanda inflaat çal flmalar n n bafllayaca n ifade ederek, " ster kale arkas tribünlerin, isterlerse aç k tribünün, yani hangisi daha çok ihtiyaçsa onu karar n verecekler ve biz de çal flmalar n bir an önce yap lmas için maddi manevi deste imizi verece iz. Manisaspor un bu konuda çok ak ll davrand n gördüm. Manisal lara en çabuk neresi hizmet verebilecek ise oras n n çal flmalar n yapacaklar. Tarzanlar bu sezon slanmayacak. Manisaspor 19 May s Stadyumu nun fl kland rmas ndaki s k nt içinde TFF olarak destek vererek sezona yetiflmesini sa layaca z." dedi. "14 milyon lira kulüplerimize kazand r lacak" Türkiye nin özellikle son 5 y lda, vizyon'sahibi yönetici ile kulüpler sayesinde ve TFF'nin de deste i ile her geçen gün yeni statlar, antrenman tesisleri kazand n vurgulayan Koflar, "2009'da arka arkaya hizmete aç lan Kayseri Kadir Has, Rize Yeni fiehir ve fianl urfa GAP Arena stadyumlar ile EURO 2016 adayl kapsam nda haz rlanan ultra modern 7 stad projesi, kal c baflar lar n yolunu açacakt r. Geride b rakt m z sezonda 14 milyon lira gibi çok önemli bir miktar kulüplerimize tesis yard m olarak kazand rmaktan da gurur duyuyoruz. "3 milyon liradan 7 milyon liraya" TFF yönetimi olarak en önem verdikleri ve farkl laflt rd klar konunun futbol ekonomisi oldu u kaydeden Koflar sözlerini söyle sürdürdü, "Bu y l n ilk 3 ay nda çok önemli yay n ihalelerini ciddi art fllarla sonland rd k. Bu rakamlarla aç kças mali olarak Türk futbolunun 10 y ll k gelece i ile ilgili çok önemli bir ad m att k. Bunun bafll ca sebebi 2 y ld r görevde olan TFF Yönetimine ve vizyonuna olan güven. Mahmut Özgener'in baflkanl ndaki bu Futbol Federasyonun görevi s ras nda bir Anadolu kulübünün flampiyon olmas önemli bir futbol devrimidir. Bursaspor'un flampiyonlu u di er Anadolu kulüplerine örnek oldu. Süper Lig'de rekabetin yükselmesinde ve Bursaspor'un bu kadar önemli bir baflar elde etmesinde, Futbol Federasyonu'nun özellikle son 2 y ld r çok önemli at l mlar yapt futbol ekonomisinin geliflmesinin de pay yüksek. Süper Lig'in havuz da t m sayesinde, sahada kazanan ekonomide de kazan yor. Böylece birçok tak m m z ligde daha iddial konuma gelebilecek sezonunda yay n havuzundan kulüplere 240 milyon TL aktard k. Bu sezon ise kulüplerin alaca miktar dünya ekonomisindeki daralmaya ra men yüzde 100 art flla yaklafl k 500 milyon TL'ye ulaflt. Art fllarla, Süper Lig'de her hafta yap lan 9 maçta da t lan puan primi 3 milyon liradan 7 milyon liraya yükseltildi. Bu tablo, kuflkusuz 2 senedir yap lan do ru çal flmalar n meyvesi. Bu önemli maddi katk n n en do ru flekilde aktar lmas için mali ve yönetimsel kriterler oluflturarak tüm düzenlemeleri kurumsallaflt rmaya bafllad k sezonundan itibaren bu çal flmalar hayata da geçirmifl olaca z. Bu aç dan, yeni sezon futbol ailesi için anahtar bir y l olacak. Kulüplerimizin kurumsallaflma, mali yap, insan kaynaklar, tesisler gibi her alanda UEFA Kulüp Lisans Kriterlerime uygun duruma gelmeleri çok önemli. Bizim tüm gayemiz; Türk, Futboluna sportif alanda ve yönetimsel konularda Bat l standartlarda at l mlar gerçeklefltirmek." "Proje çal flmalar bafllad " Manisaspor Asbaflkan ve Bas n Sözcüsü Selami Delan da TFF den destek karar n n ç kmas yla birlikte çal flmalar n bafllad n belirterek, "19 May s Stadyumu nda proje için teknik ekip taraf ndan ölçüm ve proje çal flmalar devam ediyor. Çal flmalar sonras nda hangi tribünlerin kapat laca belirlenecek. mkanlar dahilinde uygun olan yap lacak." dedi. 19 May s Stad KAMPA G RD! M anisasor yeni sezon alanlar n yeniden haz rl klar n tüm h z yla tohumland r lmas ile devam devam ettiriyor. Tar k ediyor. Üçlü çimlendirme sistemi Alm fl Atrenman Tesisleri nden uygulanan Manisa 19 May s Stad 19 May s Stad na kadar tam zemininde lolium, fectuca ve poa teflekküllü bak ma ve tadilata cinsi çimlerin tohumlar giren Manisaspor, fiziki mekanlar, kar flt r larak elde edilen kar fl m bu y l tak m n kaleleri olacak. sahaya uygulan yor. Bir süre sonra Saha zemini bak m program nda, sadece sulama ve dinlenmeye gün boyu devam eden sulama b rak lacak olan saha, yeni sezon gerekli yerlere yap lan toprak gözal c yeflili ile rakiplerini takviyesi ve zarara u ram fl çim a rlayacal V ali Güvenç ve Manisaspor Baflkan Kenan Yaral, Saruhanl Kaymakam Vekili Turan Eren, Belediye Baflkan Hüseyin Yaral, Manisa l Milli E itim Müdürü Aziz Ersoy, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Sait Türek ve Saruhanl lçe Milli E itim Müdürü Cafer Tayyar Tekin ile birlikte Saruhanl 'daki okul inflaat nda incelemelerde bulundu. Yaral n n okulu eylülde aç l yor Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Baflkan m z Kenan Yaral 'n n rahmetli annesi emekli ö retmen Neval Yaral ad na Saruhanl 'da yapt rd 26 derslikli ilkö retim okulunun Eylül ay nda hizmete aç laca n aç klad. Vali Güvenç, temeli iki y l önce at lan 26 derslikli ilkö retim okulunda incelemelerde bulunurken gazetecilere yapt - aç klamada, okulun e itim-ö retim y l na yetifltirilece ini belirterek, ''Manisaspor'un de erli Baflkan Kenan Yaral 'ya teflekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir eser ortaya koymufl. Ayr ca bay nd rl k ekiplerine de teflekkür ediyorum, kontrollü ve güzel hizmetler yapm fllar. Belediye Baflkan m Hüseyin Yaral 'n n deste iyle de okulun çevre düzenine bafll yoruz. Saruhanl için hay rl olsun'' dedi. Annesinin ad n yaflatmak amac yla Manisaspor Kulübü Baflkan Kenan Yaral da, annesi Neval Yaral 'n n ad n yaflatmak amac yla okulu yapt rd klar n, bu davran fllar n n imkan bulunan herkese örnek olmas n dilediklerini söyledi. Yaral 'n n bir milyon lira ba fllad, demir ve beton masraflar Manisa Valili ince, di er baz ihtiyaçlar da Saruhanl Kaymakaml, Sar k z Sulama Birli i ve Saruhanl Belediyesince karfl lanan okulda 720 ö renci e itim alacak.

4 SAYFA 04 4 Manisasporumuzun 26 Temmuz Pazartesi günü bafllayan Hollanda kamp bütün h z yla devam ediyor. Ekibimiz günde çift antrenman yaparak çal flmalar n yo un bir tempoda sürdürürken, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu tak m m za sahaya yans t lacak oyun felsefesini afl l yor. Hollanda kamp tam gaz devam ediyor M anisaspor Hollanda n n Arnhem flehrinde bulunan Bilderberg Hotel Buunderkamp da, hem hava flartlar bak m ndan hem de mükemmel bir do a içinde 3. etap çal flmalr na devam ediyor. Siyahbeyazl lar burada günde çift antrenman yaparak çal flmalar n yo un bir tempoda sürdürürken, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu tak m m za sahaya yans t lacak oyun felsefesini afl l yor. Hollanda kamp nda futbolcular n uyumunun her geçen gün daha da artmas gelecek sezon için umut veriyor. Manisasporumuzun 28 kiflilik Hollanda kamp kadrosunda flu futbolcular yer al yor: lker Avc bay, Burak Özsaraç, Yi it ncedemir, Nicolae Dica, Joshua Simpson, Gökhan Emreciksin, Tuncay Süren, Ahmet lhan Özek, Murat Gürbüzerol, Adem Büyük, Bulut Basmaz, Yi it Göko lan, Jimmy Dixon, Gabriel De Paulo Limeira, Semavi Özgür, Bekir Y lmaz, Eren Ayd n, Ömer Aysan Bar fl, Recep Biler, Ferhat Çökmüfl, Mehmet Güven, Hüseyin Tok, Nizamettin Çal flkan, Eray Ataseven, Jacques Momha, Oumar Kalabane, Promise Isaac, Carlos De Souza Floresta (Kahe) Manisaspor 7 A ustos Cumartesi günü 3. etap çal flmalar n tamamlayarak Düsseldorf tan saat 15:50 uçuflu ile yurda dönecek. Bucaspor Teknik Direktörü Uygun dan Manisaspor a ziyaret Manisasporumuz ve Bucaspor 27 Temmuz Sal günü sabah antrenmanlar n yan yana bulunan sahalarda yapt. Bucaspor Teknik Direktörü Bülent Uygun antrenman z s ras nda tak m m z ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve Genel Menajerimiz Öner Karalar, Uygun ile bir süre sohbet ederek yeni sezon için baflar lar dilediler. Futbolcular n uyumu, bizi sevindiriyor Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, Manisa ve Davraz da gerçekleflen çal flmalar n ard ndan Hollanda kamp nda da futbolcular n her geçen gün artan çal flma azmi ve gösterdikleri uyumun kendilerini sevindirdi ini söyledi. 3. etap çal flmalar nda haz rl k maçlar na önem vereceklerini kaydeden Kutlu: " nflallah iyi bir kamp dönemi geçirip, lige haz r bir flekilde Türkiye'ye dönmek istiyoruz. fiu an için transfer ihtiyac m z oldu- unu düflünmüyorum. Ama buradaki kamptan sonra haz rl k maçlar belki bir gösterge olabilir. Haz rl k müsabakalar na göre baz bölgelere ihtiyac m z olabilir. Belki transfer yapabiliriz ama flu an için çok fazla transfer düflünmüyoruz. 27 kifliyle bafllad - m z Hollanda kamp n n ard ndan tak mdan 2 kifliyi daha eksiltip, lige en fazla 25 kifliyle bafllamay planl yoruz." dedi. Kutlu sözlerinin devam nda ligi ilk 10 tak m içerisinde bitirmek istediklerini belirterek, ''Lige deplasmanda Kardemir Karabükspor maç ile bafllayaca z. Bütün tak mlarla karfl laflaca z ama galibiyetle bafllamak çok önemli. Umar m Kardemir Karabükspor maç nda lige haz r bir flekilde galibiyetle bafllar z. Süper Lig her zaman zor, bu sene de zor olaca n düflünüyorum. Mali aç dan rahatlam fl kulüpler ve futbolcular n olaca bir sezon olacak.'' diye konufltu.

5 SAYFA 05 Taraftar zevkle izleyece i bir tak m görecek Geçen sezon gösterdi i performans ile dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncumuz Yi it ncedemir yeni sezon öncesinde tak ma hücuma yönelik önemli transferler yap ld n belirterek, "Bu da tak ma katk sa layacak. Bu sene gücümüze güç kataca z. Taraftar m z zevkle izleyecekleri bir tak m görecek." dedi. M anisaspor un baflar l futbolcusu Yi it ncedemir Hollanda kamp nda önemli aç klamalarda bulundu. Manisa ve Davraz kamplar nda tak ma yeni gelenler için çok iyi bir uyum süreci sa lad n kaydeden Yi- it, "Bu kamplar tak m için çok yararl geçti. Hollanda kamp da taktik aç s ndan, tak m n saha içindeki uyumu aç - s ndan daha iyi olacak. Burada daha çok taktiksel olarak çal fl yoruz. Daha iyi olaca z." dedi. "Hücumda daha etkili olaca z" Geçen sezon ligde az gol att klar na ve az gol yediklerine dikkat çeken Yi it, "Bu sene gelenlere bakt m zda daha çok hücuma yönelik transferler yap ld. Buda tak ma katk sa layacak. Bu sene gücümüze güç kataca z." diye konufltu. "Tecrübe kazand m" Sözlerinin devam nda geçen sezon kendisinin ilk sezonu oldu unu kaydeden flunlar söyledi: " Geçen sezondan önce süper lig tecrübem yoktu. Bu aç dan sezon iyi geçti i için çok mutluyum. Bu sezon ikinci senem olacak. Süper lig di- er liglerden çok farkl. Kendi aç mdan da konuflursam bu sene çok daha iyi olaca n düflünüyorum. Geçen sezon 30 kadar maç oynad m. Tecrübe kazand m. Bu sene benim aç mdan çok daha iyi bir sezon olacak." "Hoca bizi iyi anl yor" Yi it, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile bafllayan yeni dönem ile ilgili ise "Hakan hocay futbolculuk döneminde de çok be eniyordum. Saha içine kiflili ine yans tan bir hoca. Bizi çok iyi anl yor. Hakan hoca ile çok iyi baflar lara imza ataca m za inan yorum." dedi. "Deste i ilk haftalardan görmek istiyoruz" Yi it, fikstürü ise avantajl gördü ünü belirterek sözlerini flöyle sürdürdü: "Büyük tak mlarla aral kl oynuyoruz. Buda tak m aç s ndan iyi. Sonuçta ligde Herkesle oynuyorsunuz ama bu fikstürü avantaj olarak görüyorum. lk maç m z evimizde oynamak isterdim. Karabük e gidiyoruz. nflallah Karabük ten iyi bir sonuçla dönerek içeride Ankaragücü maç nda taraftar m zla bulufluruz. Geçen sezon taraftar m z son haftalarda çok iyi destek verdiler. Bu deste i yeni sezonun ilk haftalar nda da görmek istiyoruz. Çok iyi bir tak m olduk. Taraftar m z zevkle izleyebilecekleri bir tak m sahada görecekler." Bekir, Bucasporlu eski tak m arkadafllar ile hasret giderdi M anisasporumuzun geçen sezon çal flma yapan Bucasporlu eski tak m arkadafllar yla bir araya gelen bol bol sohbet devre aras nda Bucaspor dan renklerine ba lad genç futbolcumuz Bekir Y lmaz Hollanda da eski ta- kaydeden Bekir, "Buradaki çal flmalar m z etti. Hollanda kamp n n çok verimli geçti i k m arkadafllar yla bir araya gelme imkan ile birlikte lige haz r hale gelece iz. buldu. 27 Temmuz Sal günü gerçeklefltirilen sabah antrenman sonras nda yan saha cek bir tak m olacak." diye Manisaspor yeni sezonda ligde ses getire- konufltu. Kamp n nefle kayna Kalabane M anisasporumuzu n Gineli defans oyuncusu Oumar Kalabane, Hollanda da sempatik tav rlar yla ve arkadafllar na karfl olan s cak davran fllar yla kamp n nefle kayna oldu. Özellikle antrenmanlara gelifl ve gidifllerde yapt danslar ile bütün tak m kahkahaya bo an Oumar antrenmanlarda gösterdi i performans ile de teknik heyeti memnun ediyor. Manisaspor da yeni transferlerinde tak ma çabuk uyum sa lad n ve çok güzel bir arkadafll k ortam oldu unu ifade eden Oumar, "Tak m içindeki bu s k arkadafll k ortam çal flmalar m za da yans yor. Yeni sezona Hollanda da en iyi flekilde haz rlan yoruz. Çal flmalar m z n karfl l na ligde mutlaka alaca z. "dedi. DÜNYADAN SPOR Fransa Bisiklet Turu nda Alberto Contador birinci Profesyonel bisiklet yar fllar dünyas n n üç büyüklerinden Fransa Bisiklet Turu, 3.642km mesafenin 1 prolog ve 20 etab katedilmek üzere 3 Temmuz 2010 Cumartesi günü prolog ile Rotterdam'dan bafllad, 25 Temmuz 2010 Pazar günü sonuçland. Genel s ralamada ilk üç isim ise flöyle: 1.Alberto Contador, 2.Andy Schleck, 3. Denis Menchov. Dünya At c l k fiampiyonas Almanya'da Türkiye'nin de kat laca 50. ISSF Dünya At c l k fiampiyonas, Almanya'n n Münih kentinde 29 Temmuz-11 A ustos tarihleri aras nda yap lacak. Münih Olimpiyat At fl Poligonu'nda 103 ülkenin kat l m yla gerçeklefltirilecek flampiyonada, 55 farkl dalda yar flacak 2 bin 300 sporcu aras nda 19 Türk at c da yer alacak. Ediz ile Avrupa Gençler Yüzme de 18 y l sonra alt n Milli yüzücü Ediz Y ld r mer ile 2010 Avrupa Gençler Yüzme fiampiyonas nda 18 y l aradan sonra alt n madalya kazan ld. fiampiyonada 800 metre serbestte alt n, 1500 metrede de bronz madalya kazanan Ediz Y ld r mer, bundan sonraki hedefinin 2012 ve 2016 olimpiyatlar oldu unu ifade ederek, bu yolda emin ad mlarla ilerledi ini kaydetti. Dünya bilardo pazar na Semih ile Türk damgas Dünyan n en önemli isteka üreticilerinden talyan Longoni firmas n n, eski milli bilardocu Semih Sayg ner ad na yapt ''The Prince''(Prens) istekalar dünya genelinde 60'dan fazla ülkede sat fla sunuldu. Maradona Arjantin Milli Tak m n n bafl ndan al nd Arjantin Futbol Federasyonu efsanevi eski futbolcu Maradona'n n milli tak m teknik direktörlü ünden al nd n aç klad. Maradona'n n sözleflmesinin 4 y ll na yenilenmesinin önerildi i, ancak teknik adam n tüm ekibinin görevde kalmas n talep etti i belirtiliyor. Bunu kabul etmeyen federasyon da Maradona'n n kontrat n yenilemedi. Diego Maradona, teklifi kabul etmesi halinde, 2014'te ülkesinin ezeli rakibi Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupas 'nda Arjantin'in bafl nda olabilecekti. 5

6 SAYFA 06 6 BÜLENT HASGÖNÜLLÜ Garip ifller Gazetelerde bir haber. tak m transferlere doymuyor. Ne GAR P bir ülkedeyiz Tok olan bile AÇ! CEP DOYMUYOR. GÖZ DOYMUYOR M DE DOYMUYOR. BEY N ZATEN BOfi. Dua edin, Allah bedeninizi KARA TOPRAKLARLA DOLDURSUN! Garip Ülkemin, garip antrenörleri. Atmakta, üstlerine yok. S STEM M Z oturdu unda Önümüzde hiçbir tak m duramaz diyorlar. Nedense haftalar, aylar geçer O S STEM OTURMAZ. Çünkü YANDAfiLI IN, YALANIN, YALAKALI IN iflledi i Bir S STEMDE, hiçbir oyunsal S STEM ifllemez. Lütfen taraftarlar, filet- MEY N! Futbolcu kay ran, Futbolcu döven, Futbolcu kovalayan antrenörler, Türk futbolunda BOL KEPÇE! Pardon! ÇOK CEPÇ! Bu ülkede kendilerine JOSE MOUR NHO ya benzetmeye Kalkan antrenörler var. Üst bafl, saç trafl benzeflmeleri Tamamda bu cinsler, MOUR NHO de il salataya MARUL olamazlar. Geçen gün bir dostum, Kaptan neden bunlar yurtd fl nda Çal flm yorlar? Diye sordu. ÇEfiMEDE YATI, KARfiIYAKADA KATI RÖNESANSTA ÇATISI Olanlar bu nimetleri B rak p KARA AFR KA YA Niçin gitsin? Kald ki TÜRK FUTBOLUNU KANSER YAPMAK VARKEN! Bu ülkede KIRLI yevmiyesi En baba haliyle 50 ka t. USTA yevmiyeleri aras. 25 sene gece-gündüz Çal flan n emekli ikramiyesi 25 bintl. Bir sporcunun ve antrenörün Kazanc ise. Ortalama bin lira. Demek ki YILDA 20 memur, iflci emeklisi bir sporcu veya bir Antrenör ediyor! GER GEL, GER GEL OYNAT U UR! OYNATTIM ERMAN AB! OYNATTIM! Her flapkal y adam zannetmeyin. Her üzerinde S YAH-BEYAZ Formal y da MAN SASPORLU. Bu, ki yüzlülerin, içlerinde formay Görmek için mutlaka stadyumda Olman z gerekir. MAN SASPOR GOL att nda KÜFÜR edenleri bilirim. STADYUMLAR ruhumuzun AYNASIDIR. K M KANARYA? K M KARTAL? K M ARSLAN? K M MERKEP! Orada görürsünüz. Ne demiflti büyük flair Orhan Veli stanbul da, bo az içinde B R GAR P ORHAN VEL Y M. Veli nin o lu TAR FS Z KEDERLER içindeyim. TAR FS Z GAR PL KLERE KAYITSIZ Kalmaman z dile iyle. D CA: Manisasporumuzun talya Seri A ekibi Catania dan transfer etti i Romen futbolcu Nicolae Dica, efsane futbolcu Hagi nedeniyle yak ndan takip etti i Türk futbolunun flimdi bir parças oldu unu ve tek düflüncesinin Manisaspor un baflar s oldu unu söyledi. "Çok iyi bir kadroya sahibiz" H ollanda kamp nda çok Bireysel de il iyi bir haz rl k dönemi geçirdiklerini kaydeden oyuncumuz Dica, "Türk mans önemli Tak m perfor- futbolunu daha önce Galatasaray da forma giyen Hagi Buraya gelirken düflüncem sayesinde takip ediyordum. yak ndan takip etti im ve Bana Türkiye'den ve Manisaspor dan transfer teklifi aras nda yer alan Süper Avrupa'n n önemli ligleri geldi inde önce sevindim ve Lig'de hem kendi ad ma sonras nda da kabul ederek hem de Manisaspor ad na buraya geldim. Tak m olarak baflar l olmakt. Bunu da iyi bir oyuncu kadrosuna sahip oldu umuzu düflünüyorum. Biz bir tak m z ve bura- gerçeklefltirece ime inan yorum. Sezonun bafllamas na da bireysel den çok tak m kadar var olan süreyi en iyi halinde gösterdi imiz performans daha çok önemli ve flekilde de erlendirip ligde iyi ifller yapmak ve bize güvenenlere baflar l bir Mani- bu performans m z her ge- bizimde Hollanda kamp nda saspor izlettirmek istiyoruz. çen gün art yor." dedi. Gurbetçiler takipte Manisasporumuzun Hollanda kamp n gurbetçi vatandafllar m z da takip ediyor. Tak m m z n antrenmanlar na gelen gurbetçi vatandafllar m z antrenman sonlar nda futbolcular m z ve teknik heyetimiz ile foto raf çekilme f rsat buluyorlar. JUDOCULARA 1517 METRE SP L Z RVES NDE MANGAL M anisa n n ad n Judo sporunda Türkiye ve Dünya ya baflar yla duyuran k zl erkekli 61 Judocuya Spil zirvesinde Gençlik ve Spor l Müdürlü ünce kaynaflma kamp kamp düzenlendi. Kamp sürpriz biçimde ziyaret eden Manisa Valisi Celalattin Güvenç, Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin, l Genel Meclis Üyesi brahim Onayl judoculara moral vermenin de ötesine giderek mangal ziyafeti verdiler Metre yap lan mangal keyfinde l Genel Meclis Üyesi brahim Onayl mangal n bafl na geçerek üzerine dizeledi i köfte, tavuklar piflirdi Vali Güvenç te piflenleri ekmek aras yaparak kendi elleriyle ülkemizi yurt içinde ve yurt d fl ndaki flampiyonalarda temsil eden judoculara ikram etti. 61 Judo sporcusu Spil Da nda oksijen depolarken hem yo un bir antrenman program yap yorlar hem de dinlenme f rsat buluyorlar. Geçti- imiz günlerde Balkan fiampiyonu olarak gururumuz olan Recep K l nç ve 15 Milli Judocu da kampa kat ld - lar. Judo l Temsilcisi Abdül Aziz Çelik, Antrenörler Funda Göktafl, Vedat Y lmaz, Zeki Öcal, Fatih Akcan önderli inde bir hafta süresince kamp sürdürecekler. BAfiARI ÖDÜLLEND R LMEL Vali Celalettin Güvenç ziyaret s ras nda yapt aç klamada "Judo sporu olarak bir çok baflar lara imzalar at - yoruz. Bu sporcular m z n ödüllendirmek için Gençlik ve Spor il müdürlü- ü de böylesi bir kaynaflma kamp n tertiplemifl.bu kamp n oluflmas ndan katk sa layan Çevre l Müdürlü üne teflekkür ediyoruz. Bu sporcular m za ne yapsak azd r. Onlardan daha büyük baflar lar ve madalyalar bekliyoruz" dedi Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin kamp ziyaretiyle ilgili yapt aç klamada, " Her zaman sporcular m z n yan nda olmaya ve destek vermeye devam edece iz. Bu kamp ziyaretinde bizlere efllik eden Valimiz Celalettin Güvenç teflekkür ediyoruz. Valimiz Güvenç her zaman sporcular m z n yan nda oldu unu bir kez daha gösterdi" dedi.

7 SAYFA 07 7 Daha, gidecek çok yolumuz var M anisa n n ilk bayan kulüp baflkan Ayflen O uz, haz rlad projeleri hayata geçirme konusunda gösterdi i baflar l performans ile övgü toplarken, ayn zamanda Manisa Ömer Faruk lkö retim Okulu Müdürlü ü görevini de baflar ile yerine getiriyor. Bas nda s k s k yer alan e itimci, kulüp baflkan, proje mimar ve onlarca s fat ile örnek insan, küçük dev kad n Ayflen O uz, ManisaSpor Gazetesi için anlatt. Çal flma azmi, özgüven ve baflar n n s rlar n n anlat ld röportajda, okurken kahkahalarla gülece iniz, zaman zaman duygulanaca n z birçok k sa öykü yer al yor Akhisar do umlu Ayflen O uz un çocukluk ve gençlik döneminde tam bir kasaba hayat na tan kl k etti. Çiftçi bir ailenin k z olan Ayflen, e itimli modern bir insan olman n e itimden geçti ini çok iyi biliyordu. K zlar n ö retmen ve hemflire, erkek çocuklar n n polis veya asker olmak için yan p tutufltu u bir dönemde ö retmen olmaya karar veren Ayflen O uz, üniversite e itimini Manisa Demirci E itim Fakültesi nde tamamlad. 22 y ll k ö retmen olan Ayflen O uz a "Neden bu kadar çok çal fl yorsunuz?" sorusuna çok k sa ve net bir cevap veriyor; "Çocuklu umda imkans zl k ve f rsats zl n s k nt s n çok yaflad m. fiimdiki gençlerin bunu yaflamas n istemiyorum. Bunun için u rafl yorum. Bas nda s k s k projelerinizle yer al yorsunuz, hayata geçirdi iniz projelerinizden bahseder misiniz? Öncelikle belirtmeliyim ki projeleri sadece ben de il, idarecisi oldu um Ömer Faruk Meriç lkö retim Okul'u ö retmenlerinin çok büyük eme i var. Bu bir ekip ifli Onlar olmasa biz bu kadar baflar l olmazd k. Projelerimiz çevre bilinci, e itim ve aile içi iletiflim konular ile yabanc dil geliflimi gibi farkl bafll klar alt nda toplan yor. fiehrimizi Tan yal m, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasar m Sergisi, Kendi K yafetini Kendin Tasarla, Bisikletli Yeflil Dünya, Bir Çiçek Yetifltir, Geri Dönüflüm Projesi, Benim Ailem, S n f n Donat Ad n Yaflat, Yeflil Kutu, At k Pil, Güzel okulumuz, Dynet, Türkçe Tabela projesi bu y l uygulamaya geçen projelerden birkaç. Bu projeleri y ll k proje dergisinde toplamak da, baflla bir projeydi ve hayata geçti. Bu kadar çok projeyi nas l uygulamaya koyabiliyorsunuz? Günde kaç saat çal - fl yorsunuz? Asl nda eminim, Manisa'da benim gibi proje haz rlayan çok ö retmen ve okul vard r. Manisa'da sürekli bizim çal flmalar m z n görünmemin nedeni, bas n ile çok iyi bir iletiflimimiz olmas. Yapt m z çal flmalar onlarla düzgün flekilde paylafl yoruz. Ben günün her saati çal fl r m. Bir fleyler yapmay haz rlamay hele birde baflar l ve faydal oldu unu görünce kendimi hiç çal flmam fl gibi hissediyorum. Meriçspor nas l do du, kulüp çat s alt nda hangi spor dallar var? Okulumuzda e itim al p farkl tak mlarda spor yapan çok say da ö rencimiz vard.7 y ld r Ömer Faruk Meriç ÖO'da görev yap yorum okulumuza devam eden 6 yüz çocu un 2 yüzü sporcu. 5 y lda ö rencilerimiz farkl spor dallar nda okula 52 madalya getirince, hem onlar bir araya toplamak hem de ö rencilerimize sporun kazand rd kiflilik yap s n, küçük yaflta kazanmalar için bu kulübü kurdum. Prosedürler 1 ay sürdü. lk Önce ö retmenlerimiz üye oldu. Bayan ö retmenlerin efllerini de üye yapt k. fiu an 50 üyemiz var. 8 dalda mücadele ediyoruz. Bunlar: Futbol, hentbol, judo, yüzme, satranç, gürefl ve atletizmden olufluyor. Manisa n n ilk kad n spor kulübü baflkan s n z, neler söylemek istersiniz? Bafltan söyleyeyim çok zormufl. Bu kadar n tahmin edemiyordum. mkanlar m z çok k s tl ihtiyaç çok olunca hem baflkan, hem çal flan hem müstahdem hepsi olabiliyorsunuz. fiaka bir yana elbette gurur verici. Ben hayal ettim ve bir yere kadar geldik umar m bundan sonra da Meriçspor baflar yla büyümeye devam eder. Görevim nedeniyle okulumdan tayinim ç kabilir. Okuldan ayr l rsam Meriçspor'u da yeni müdürümüze b rakaca m ve nereye gidersem gideyim, orada yeni bir spor kulübü daha kuraca m. Sporu bu kadar sevdi inize göre sizde spor yapm fl olmal s n z? Spor güç ve disiplin isteyen bir u rafl. Benim ise spor yapabilecek güçte bir vücudum yok. Çocuklu umdan beri bu böyleydi. 40 l kilolarda spor yapmay hayal bile etmedim. Okulda ise beden e itimi dersinde pek baflar l de ildim. Hatta üniversitede beden e itim, dersi yüzünden y l tekrar yapmak zorunda kalm flt m. Yapt m tek spor ise masa tenisi oynamak. Hayat mda hiçbir zaman, kasadan atlayamad m, fiziki mücadele gerektiren sporlar yapamad m. Çünkü çok zay f bir fizik yap s na sahibim. fiimdi ise onlarca sporcum var. Hem de birbirinden baflar l. Bunda en büyük emek sahiplerinden biri de, mesai ve saat kavram olmaks z n emek veren beden e itimi ö retmenimiz Ayd n Ye in'indir. Ben sporun neler baflarabilece ine flahit oldum. Sporun gençler aras nda yayg nlaflmas için neler elimden geleni yapmaya haz r m. Bu y l Meriçspor Kulübü ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Meriçspor bir ilk oldu. Çok güzel fleyler baflard k. En büyük hayalim okulumuzun bulundu- u arazide mevcut arsalar n düzenlenerek spor dallar n n tümünün yap ld bir spor salonu kurulmas. Görebilir miyim o günleri bilmiyorum. Ama, bu benim için en büyük hayal. Kulübümüze yard m talebinde bulunmufltuk ve Valimiz Celalettin Güvenç tüm eksiklerimizi okula yollad nda malzemeleri koyyacak odam z yoktu. Çok üzülmüfl ve çok duygulanm flt m. Sorunu halletmifltik ama bir odas olmayan bir kulüptük flimdi ise çok yol kat ettik; daha da gidecek çok yolumuz var. Manisa n n ilk bayan kulüp baflkan Ayflen O uz: Saruhanl Halk E itim den FUTBOL KURSU ATA I lçede, ö rencilerin yaz aylar nda günlerini de erlendirmesi, sosyal aktivitelere kat lmas ve günlerini daha e lenceli geçirmesi amac yla Saruhanl Halk E itim Merkezi futbol kurslar açt. S aruhanl Halk E itim Merkezi nde ö rencilere bedava olarak aç lan bilgisayar kurslar yan nda futbol kurslar n n aç lmas ile ö renciler yaz aylar n daha iyi de erlendirme imkan bulmufl oluyorlar. u kurslar, Yedi Eylül lkö retim Okulu ve Halitpafla da 40 ö rencinin kat l - m yla bafllad. 17 Eylül tarihine kadar devam edecek futbol kurslar na 9-13 yafl grubunda k z ve erkek ö renciler haftada iki gün olarak devam ediyorlar. Yetkililer bu kurslar n istenildi i halde y l boyunca da devam ettirilebilece ini ifade ettiler.

8 SAYFA Avrupa Atletizm fiampiyonas bafllad Bu y l yirmincisi yap lan Avrupa Atletizm fiampiyonas spanya n n Barcelona kentinde bafllad. Dünyan n en önemli atletizm organizasyonlar ndan biri olan flampiyona 1 A ustos ta sona erecek. Marmara dan sonra Manisa CBÜ de dalg ç antrenör yetifliyor Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Beden E itimi Spor yüksek Okulu (BESYO) Antrenörlük E itimi Bölümü Sualt Branfl açt. Marmara Üniversitesi'nden sonra ilk kez Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde aç lan bölüm bu y l ö rencilerine kap lar n açacak. T ürkiye genelinde faaliyet gösteren toplam 300 dal fl merkezi bulunmas na ra men akademik ve uygulamal e itim veren bir e itim merkezinin bulunmamas Üniversiteleri harekete geçirdi. Dal fl e itim merkezlerinde görev yapmak üzere yetifltirilecek olan dal fl e itmenleri art k üniversite diplomal olacak. Marmara Üniversitesi'nin ard ndan bu y l Celal Bayar Üniversitesi'nde BESYO'da kurulan tam donan ml aletli dal fl merkezi derslerin uygulamalar nda kullan lacak.antrenörlük E itimi Bölümü'nde e itime bafllayacak olan ö renciler, temel antrenörlük e itimi dersleri d fl nda CMAS 1,2,3 Y ld z Dal c 1 ve 2 Y ld z E itmen, bronz, gümüfl ve alt n cankurtaran EFR e itimleri verilecek. Ö RENC LER ÖZEL YETENEK SINAVI LE BEL RLENECEK Sualt Branfl nda e itim görmek isteyen ö renciler 50 metre serbest yüzme,100 metre serbest dal fl ve aletli dal fl becerileri bafll klar alt nda üç aflamal bir yetenek s nav ndan geçecek.yeterlili i sa layan adaylar aras ndan belirlenen 4 ö renci güz döneminde e itimine bafllayacak. Ö renciler dört y ll k e itimin ard ndan C.M.A.S. T.S.S.F. ki Y ld z Dal fl E itmeni olarak mezun olacaklar. MAN SALI GENÇLER Ça lar bronz madalya ald Türkiye yi temsil etti "Dünya Kültürleri ve Gençleri nin Avrupa Kültür Baflkenti stanbul Buluflmas " Gençlik Hizmetleri Dairesi Baflkanl m - z n projesiyle geçti imiz hafta gerçekleflti. 32 ülkeden 1500 gencin kat ld organizasyonda Türkiye yi, Manisa 75. Y l Gençlik Merkezi Halkoyunlar ekibi temsil etti. stanbul Avrupa Kültür Baflkenti 2010 projeleri kapsam nda, gençlerin yarat c, kültürel ve sanatsal aktivitelere olan ilgilerini art rmak ve bu yöndeki çal flmalar n desteklemek için haz rlanan projeler stanbul da tan t ld. Türk ekibi hafta boyunca, Taksim Meydan nda kurulan atölyelerde ebru, keçe, cam üfleme ve seramik gibi geleneksel sanatlar uygulamalar ve tan t m nda görev ald. Kurulan ülke sokaklar nda geleneksel oyunlardan topaç çevirme, ip atlama, seksek, birdirbir, yakar top gibi geleneksel sokak oyunlar da kat l mc lara tan t ld. Misafir ekiplere yine Türk ö rencilerin mimanderli- inde stanbul u gezip, tarihi ve kültürel miraslar görme flans buldular. Kalplerdeki ortak sevgi Manisa 75. y l Gençlik Merkezi Halkoyunlar ekibi y llar nda kazand 7 Türkiye fiampiyonlu u ile Türkiye yi temsil etme hakk elde etmiflti. Program Farkl Seslerde ve Renklerde nsanlar n Kalbindeki Ortak Sevgi stanbul isimli gösteri program nda, Manisa ve Samsun Gençlik Merkezleri Türk halk danslar gösterilerini baflar yla sundular. Türkiye Kick Boks Federasyonu nun 2010 y l faaliyet program nda bulunan Türkiye Büyükler-Gençler-Y ld zlar Bay-Bayan Full Contact ve Semi Contact fiampiyonas nda Ça lar Seçilmifl, Full Contact Kick Boks Türkiye 3. sü olarak ilimize bronz madalya kazand rd. 65 ilden 1685 sporcunun kat l m yla Elaz da gerçekleflen Türkiye Büyükler-Gençler-Y ld zlar Bay-Bayan Full Contact ve Semi Contact fiampiyonas, büyük çekiflmeye sahne oldu. Manisa y 86 kiloda temsil eden Jeet Kune Do Spor Kulübü sporcusu Ça lar Seçilmifl, Full Contact Kick Boks Türkiye 3. sü olarak ilimize bronz madalya kazand rd. Birbirinden zorlu rakiplerini geçerek kürsüye ç kmay baflaran Seçilmifl, hedefinin uluslar aras düzeyde baflar lar elde etmek oldu unu söyleyerek, " lk defa böylesine fazla kat l m n oldu u bir fiampiyona ya kat ld m. Burada derece yapmak gerçekten zordu. lk 3 e girmenin mutlulu unu yafl yorum. Profesyonel olmak için çal fl yorum. Henüz yolun bafl nday m. Daha büyük baflar lara imza ataca ma inan yorum." diye konufltu. Altyap sorunu çözüldü Kick Boks l Temsilcisi Ediz Bar fl ise yapt aç klamada Manisa da Kick Boks ad na son 5 y lda çok yol kat ettiklerini belirterek, "fiuan 16 antrenörümüz, 27 hakemimiz var. Altyap sorunumuzu çözdük. Son befl y lda 2 Türkiye 3. sü, bir Dünya 2. si, bir Dünya 1. si ç kar p, çok say da Ege fiampiyonluklar na imza att k." dedi. Jeet Kune Do Spor Kulübü Baflkan ve letiflim Uzman Canten Kaya da Ça lar n gelecek vaad eden bir sporcu oldu unu ifade ederek, "Kendisini bu baflar s ndan dolay kutluyoruz. Spor kulübümüzde antrenmanlar n yan s ra kiflisel geliflim seminerleri ile sporcular m z n psikolojik olarak maçlara haz rlanmalar - na yard mc oluyoruz. Elaz n uzak olmas sebebiyle kulüp imkanlar m zla buraya ancak iki sporcu gönderebildik. Sporcular m zdan Remzi Öner, profesyonel dövüflmesi sebebiyle maça kat lmakta problem yaflad. Di er sporcumuz Ça lar Seçilmifl ise bir çok rakibini eleyerek Türkiye 3. lü ünü elde ederek ilimize bu gururu yaflatt. Bize her f rsatta yard m n esirgemeyen Sefer Yasemin G da Ltd. fiti ne, Manisa Çi Köfte Salonu na ve bize her türlü deste ini esirgemeyen Gençlik ve Spor l Müdürümüz Say n Dr. Süleyman fiahin e teflekkür ederiz." diye konufltu. Filenin sultanlar Soma dan zmir'in Dikili lçesi nde gerçeklefltirilen Bak rçay Y ld z K zlar Voleybol Turnuvas 'nda flampiyonlu u Soma Sotesspor Voleybol Tak m elde etti. D ikili Belediyesi ve Dikili Halk E itim Müdürlü ü'nün iflbirli inde düzenlenen turnuvaya Soma Sotesspor, Bergama Belediye, Bergama Gençlerbirli i ve Dikili Lodos Spor kulüpleri kat ld. Karfl laflmalarda 3 galibiyet ile flampiyon olan Sotesspor büyük baflar elde etti. Turnuvada ikincili i Dikili Lodosspor elde ederken, üçüncülü ü Bergama Gençlerbirli i, dördüncülü ü ise Bergama Belediyespor elde etti. Sotesspor, turnuva süresince kendilerine Dikili-Bademli'deki kamp merkezini tahsis eden ve ihtiyaçlar n n karfl lanmas n sa layan SEAfi Genel Müdürü Halil Ç tak ve Kulüp Baflkan fienol Eser e teflekkür ettiler.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR Yarın başarıyı hayal ediyorsan, bugün çalışmaya çoktan başlamış olmalısın. Hiç bir sporcu odaklanmadan, kendini ve hayatını yaptığı spora adamadan

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

İBB 2015 yaz spor okulları

İBB 2015 yaz spor okulları On5yirmi5.com İBB 2015 yaz spor okulları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde jimnastikten buz patenine kadar 13 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 19

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ngel Fark ndal kla Kalkar

ngel Fark ndal kla Kalkar Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an E ngel Fark ndal kla Kalkar 11 ayl k bebekken çocuk felci geçirdi, 3-4 1980 Adana do umlu Celal Kara- yafl na kadar annesi kuca nda do an, yüzde 86 bedensel engelli. ki gezdirdi.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 20.09.2012 Galibiyete hazırlık Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Maçın hakemi Yunus Yıldırım olarak belirlendi. Antrenmana

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor u ziyaret etti. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemini Yalı Çiftlik

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Antalya da doludizgin

Antalya da doludizgin SAYFA 01 Kombine bilet almak için son iki gün Manisaspor Kulübü Yönetim Kurulu taraf ndan al nan karar gere i 31 Aral k 2010 tarihinde Manisaspor Kombine Bilet sat fl sona erecek. Manisasporlu taraftar

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

2008 Y l Yaz Dönemi Futbol Köyleri

2008 Y l Yaz Dönemi Futbol Köyleri 2008 Y l Yaz Dönemi Futbol Köyleri Futbol Köyü Nedir? TFF Futbol Köyü; Türkiye'nin dört bir yan ndan farkl yörelerden gelen çocuklar sportif ve sosyal amaçlar çerçevesinde futbol çat s alt nda birlefltirerek,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Gözyafllar içinde tarih yazd, Nevin Türkiye yi a latt

Gözyafllar içinde tarih yazd, Nevin Türkiye yi a latt SAYFA 01 Hüseyin Tok: Formam z hak etmeye çal fl yoruz 2. SAYFADA Gözyafllar içinde tarih yazd, Nevin Türkiye yi a latt spanya n n Barcelona flehrinde düzenlenen 20. Avrupa Atletizm fiampiyonas na Türk

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl B N C L K BA LANGIÇ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANA I PROGRAMIN SEV

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ

TFF ULUSLARARASI ETKİNLİKLER YARATICI AJANS İHALESİ Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/22381 Konu : TFF Uluslar arası Etkinlikler Yaratıcı Ajans İhalesi Son Başvuru tarihi: 21 Ekim 2011 Cuma günü Saat 15.00 TFF Tarafından aşağıdaki konularda hizmet

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

470 SINIFI (Deniz ve Ateş Çınar)

470 SINIFI (Deniz ve Ateş Çınar) İtalya nın Pescara kentinde 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Akde niz Oyunları nda ülkemizi Yelken Sınıfı nda 4 sporcu temsil edecek. Akdeniz Oyunları na Laser sınıfında Onur Bilgen

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı