lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro"

Transkript

1 SAYFA 01 MUSTAFA DAL: Hiç unutulmayan flöhretler de il, iyi dostlar olduk Beline sar lan rakibini bile sürükledi Manisaspor'un bir zamanlar sahada rüzgâr gibi esen, golcü ismi Mustafa Dal' n futbol yaflant s da saha içerisindeki kadar h zl yd. 25 yafl nda profesyonel olan Mustafa, 10 y l içerisinde futbolda yaflayabilece i tüm güzellikleri yaflad ve sahalara veda etti. 23 y l sonra ilk defa yeniden Manisa 19 May s Stad 'nda yeflil sahaya ç kan Mustafa, Manisaspor Gazetesine aç klamalarda bulundu. 2. SAYFADA lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro Haz rlad projeleri hayata geçirme konusunda gösterdi i baflar l performans ile övgü toplayan O uz, Manisa Ömer Faruk lkö retim Okulu Müdürlü ü görevini de baflar ile yerine getiriyor. Bas nda s k s k yer alan e itimci, kulüp baflkan, proje mimar ve onlarca s fat ile örnek insan, küçük dev kad n Ayflen O uz, Gazetemiz için anlatt. Çal flma azmi, özgüven ve baflar n n s rlar n n anlat ld röportajda sizi güldürecek ve duyguland racak birçok k sa öykü yer al yor.. 7. SAYFADA Yi it ncedemir: Taraftar m z zevkle izleyecek Hakan hoca bizi çok iyi anl yor, baflar l olaca z Baflar l futbolcumuz Yi it ncedemir Hollanda kamp nda önemli aç klamalarda bulundu.manisa ve Davraz kamplar nda tak ma yeni gelenler için iyi bir uyum süreci sa lad n kaydeden Yi it, Bu kamplar tak m için çok yararl geçti. Hollanda kamp da taktik aç s ndan, tak m n saha içindeki uyumu aç s ndan daha iyi olacak. Burada daha çok taktiksel olarak çal fl yoruz. Bu sene hücumda çok daha etkili olaca z dedi. 5. SAYFADA Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 41 Para le Sat lmaz Marmara dan sonra, Manisa CBÜ de dalg ç antrenör yetifliyor 8. SAYFADA BÜLENT HASGÖNÜLLÜ Garip ifller SAYFADA Yaral n n okulu eylülde aç l yor 3. SAYFADA Nicolae Dica: Çok iyi kadroya sahibiz 6. SAYFADA Hakan Kutlu: Futbolcular n uyumu bizi sevindiriyor 4. SAYFADA Kamp n nefle kayna Kalabane 5. SAYFADA TFF den Manisaspor a BÜYÜK DESTEK Türkiye Futbol Federasyonu sezonu öncesinde Manisaspor a büyük destek verdi. TFF Yönetim Kurulu ald karar ile Manisaspor taraf ndan haz rlanacak proje sonras nda Manisa 19 May s Stadyumu aç k ya da kale arkas tribünlerinin kapat lmas için ödenek sa layacak. 3. SAYFADA Hollanda kamp tam gaz Manisasporumuzun 26 Temmuz Pazartesi günü bafllayan Hollanda kamp bütün h z yla devam ediyor. Ekibimiz günde çift antrenman yaparak çal flmalar n yo un bir tempoda sürdürürken, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu tak m m za sahaya yans t lacak oyun felsefesini afl l yor. 4. SAYFADA MAN SASPOR UN GÜNCEL HABERLER Ç N Z YARET ED N

2 SAYFA 02 2 Rüzgâr gibi geçti Manisaspor'un bir zamanlar sahada rüzgâr gibi esen, golcü ismi Mustafa Dal' n futbol yaflant s da saha içerisindeki kadar h zl yd. 25 yafl nda profesyonel olan Mustafa, 10 y l içerisinde futbolda yaflayabilece i tüm güzellikleri yaflad ve yeflil sahalara veda etti. 23 y l sonra ilk defa yeniden Manisa 19 May s Stad 'nda yeflil sahaya ç kan Mustafa, Manisaspor Gazetesine aç klamalarda bulundu. M anisaspor'un en iyi golcüleri aras nda an lan Mustafa Dal, memur babas n n tayinleri nedeni ile çok il gezdi ve Salihli'de amatör futbol oynarken Manisaspor'dan gelen teklif ile transferini gerçeklefltirdi ve profesyonel oldu. Profesyonel futbol yaflant s 25 yafl nda bafllayan Mustafa, güçlü yap s, h z ve mücadeleci karakteri ile rakiplerin korkulu rüyas yd. 3 YILDA AMATÖRDEN GALATASARAYA G TT 15 yafl nda ilk defa Demircispor'da forma giyen Mustafa Dal, Salihlispor'un antrenörlerinin srarl teklifi sonucu sezonunda Salihlispor'a geldi. Futbol yetene i genlerinde olan Mustafa'n n gol atmas için antrenörünün "gol at" demesi yetiyordu. Rakiplerinin mücadele etmekten çekindi i Mustafa'n n güçlü yap s, topu almak için tekme atan oyuncunun Mustafa'y de il kendisini yere serecek kadar dikkat çekiyordu. Rakip defans n korkulu rüyas Mustafa bir sezon forma giydi i Salihlispor'dan, Manisaspor'a geldi. Tak m arkadafllar aras nda çok sevilen ve çok nefleli yap s ile tan nan Mustafa, Manisaspor'da oynad futbol ile Galatasaray' n dikkatini çekti. EGE DE EST RD RÜZGARINI STANBUL A DA TAfiIDI Fatih Terim ve küçük Metin, Müfit, büyük Metin ve Kemal y ld r m ile ayn tak mda sezon haz rl k kamp na kat lan Mustafa, Ege'de estirdi i rüzgar n stanbul a tafl d. Mustafa Manisa'dan stanbul a gitti i sezonu flöyle anlatt : "Futbol baflka bir sevgi. Manisaspor'da 1 y l içinde çok sevdi im arkadafllar m olmufltu. 1 sezon çok k sa olabilir ama benim bütün futbol yaflant m bafllang ç ve bitifl itibar yla zaten toplam 10 y l. Çok fley gördük ve yaflad k bu k sa zamanda. Salihli'den Manisa'ya oradanda Galatasaray'a gidiflim 3 y l içinde oldu. Her fley çok güzel giderken Antrenörümün beni çok sevmesine ra men, maçlar n bafllamas na çok k sa bir zaman kala Manisa'ya dönmek zorunda kald m" Galatasaray serüveninin stanbul da estirdi i Rüzgar Mustafa, hayat n üzücü gerçekleri ile yelkeni Manisa'ya çevirdi. Babas n kaybeden ve annesinin sa l k sorunlar nedeni ile stanbul'da huzursuz olan Mustafa hayallerini bir kenara b rak p ailesinin yan nda olmay tercih etti. Bir y l kiral k olarak futbola devam eden Mustafa, ertesi sezon Altay'a transfer oldu. TAKIMIMIZINN HEM KAHKAHA HEM DE GOL MAK NASIYDI Manisaspor'da beraber forma giydi i arkadafl Turgay Gümüfldere'nin Mustafa ile ilgili söyledikleri, iki yak n dostun, ayn zamanda sahada birbirlerini nas l takdir ettiklerini de ortaya koyuyordu. "Mustafa bizim tak m n hem kahkaha hem gol makinas yd. Öyle güçlü bir fizik yap s vard ki, topu al p kaleye yöneldi inde savunma oyuncular Mustafa y düflürmek için tekme atar kendileri düflerdi. Hatta hiç unutmuyorum, Yine Mustafa topu kap p atak bafllatm flt. Rakip herhalde her fleyi göze alm fl ki, Mustafa y durdurmak için beline sar ld. Mustafa'n n koflarken adam n yerde sürüklenmesi, sadece benim de il herkesin akl nda kald." MAN SA SEVG S H Ç B TMED Altay'da fiampiyonluk yaflad ktan sonra 1 y l Band rmaspor'da forma giyen Mustafa Dal, ticaret hayat na at ld. zmir'de kardefli ile ortak yürüttü ü inflaat malzemeleri ticareti yapan bir flirket sahibi olan Mustafa için Manisaspor'da futbol yaflam bitti, ancak Manisa sevgisi ve dostluklar hiç bitmedi. S k s k Manisa'ya tak m arkadafllar n görmeye gelen Mustafa esprili tavr ile yan ndakileri güldürmeye devam ederken sözlerini flöyle tamamlad." ÇOK Y DOST OLDUK Manisa'da çok baflka günler geçirdik. Çok para kazanmad k, unutulmaz flöhretler olmad k, ama çok iyi dost olduk. Çok mutlu olduk. Manisaspor umar m bizim hayallerini kurdu umuz baflar lar bu flehre ve bize yaflat r. Ben çok güzel fleyler olaca na inan yorum. Manisa'n n maçlar n zmir'den gelip zlemeye devam edece im Eray, Hollanda kamp na kat ld Manisasporumuzun genç futbolcusu Eray Ataseven 27 Temmuz Sal günü Hollanda kamp na dahil oldu. Eray Davraz kamp n n ard ndan Hollanda kamp n n da kendisi için büyük tecrübe olaca n belirterek, "A tak mda kal c olmak için çal fl yorum. Bana bu flans veren Hakan hocama bir kez daha teflekkür ederim." dedi. Kampta lang rt ve masa tenisi favori Manisasporumuzun Hollanda kamp nda futbolcular m z, antrenmanlar ve dinlenme zamanlar d fl nda lang rt ve masa tenisine büyük ilgi gösteriyorlar. Büyük çekiflmelerin yafland masa tenis ve lang rtta futbolcular m z adeta stres at yorlar. Yemeklerimiz R za ustadan M anisasporumuzun Hollanda kamp ndaki aflç bafl m z R za Aplak gözetiminde yap l yor. Hollanda kamp bafllad ndan bu yana tak m m z n sabah kahvalt s ndan akflam yeme ine kadar bütün ö ünleri Türk damak tad na uygun bir flekilde futbolcular m za servis ediliyor. Futbolcular m z n beslenmesinin çok önemli oldu u vurgulayan Aplak, "Beslenme futbolcular n performans nda çok önemli. Bu konuya çok dikkat ediyoruz."dedi. Ceynler Grubu baflkan Tuba ameliyat oldu Manisaspor tribünlerini güzel yüzleri ile süsleyen Ceynler Grubu baflkanlar ndan Tuba Muzoklar, ayak parma ndan ameliyat oldu. Parmak ekleminde yaflad a r lar nedeniyle doktora giden Tuba Muzoklar, geçirdi i baflar l operasyon ile sa l na kavuflmay bekliyor. Ameliyat dan sonra Manisaspor taraftarlar Tuba y yaln z b rakmazken, Bizde Manisaspor Kulübü olarak, tribünün gözbebe i olan Ceynler in kurucusu ve lideri olan Tuba Muzoklar a geçmifl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Manisaspor Kulübü Derne i ad na mtiyaz Sahibi: Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN Katk da Bulunanlar Cemile AYDIN Bülent HASGÖNÜLLÜ Yönetim Yeri 19 May s Stadyumu Halil Erdo an Caddesi 34, Manisa e-posta: Reklam Pazarlama Bas ld yer: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir- zmir Tel: Haftal k Yerel Süreli Yay n Say :41 Bask Tarihi: 28 Temmuz 2010

3 SAYFA 03 3 Türkiye Futbol Federasyonu sezonu öncesinde Manisaspor a büyük destek verdi. TFF Yönetim Kurulu ald karar ile Manisaspor taraf ndan haz rlanacak proje sonras nda Manisa 19 May s Stadyumu aç k ya da kale arkas tribünlerinin kapat lmas için ödenek sa layacak. TFF den Manisaspor a BÜYÜK DESTEK T FF nin ald bu kararla ilgili TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar, Manisaspor 2. Baflkan ve Mali fller Koordinatörü Sait Cemal Türek ve Asbaflkan Bas n Sözcüsü Selami Delan 22 Temmuz Perflembe günü Manisa 19 May s Stadyumu nda bas n toplant s düzenlediler. Toplant y Manisaspor Asbaflkan Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, yönetim kurulu üyeleri Rahim Renan Çapra, Özcan Nalbantlar, Fatih Y ld z, Çetin Çavdarl, Manisaspor Genel Müdürü Alparslan Kaya da yak ndan takip ettiler. "Türkiye de bu çapl seferberlik ilan edilmemifltir" Manisaspor 2. Baflkan ve Mali fller Koordinatörü Sait Cemal Türek toplant n n bafl nda 19 May s Stadyumu nun yenileme sürecindeki olaylar de erlendirerek, " futbol sezonu sonunda stadyumun kanayan yaras haline gelen kapal tribün problemi Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç n önderli inde, flantiye flefi gibi gece gündüz çal flmalar takip eden Vali Celalettin Güvenç ve eksiklerin tamamlanmas nda büyük özveri gösteren l Genel Meclis Baflkan Dursun Ali Y ld z n katk lar yla giderildi ve Manisa 19 May s Stadyumu yeni bir kapal tribüne kavufltu. Kendilerine bir kez daha teflekkür ediyorum." dedi. Türek, sezonunda 19 May s Stadyumu nun Manisaspor Kulübü ne devredildi ini hat rlatarak, " fl devralmakla bitmiyor, bundan sonra yap lmas gerekenler için kaynak gerekiyordu. Bizlerde bununla ilgili hem kulübün yürütülmesi hem de tesislerin ihya edilmesi ad na aray fllar m z sürdürürken TFF Baflkan Mahmut Özgener baflta olmak üzere bütün TFF Yönetim Kurulu Üyeleri tesisleflme ve altyap at l m bafllatt lar. fiehrimizin temsilcisi Arif Bey in yönetim kurulu üyesi oldu u TFF Yönetim Kurulu, kulübümüze bir sürpriz haz rlam fl. Bizlerde bu geliflmeyle Üçlü çimleme sistemi uygulan yor çok mutlu olduk. Bugüne kadar Türkiye de bu çapl bir seferberlik ilan edilmemifltir." dedi. "Özgener e teflekkür ediyorum" TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar toplant da yapt konuflmada Manisa'n n, Türk Futbolu'nun gelece ini sa lama alacak bir oluflum için toplanm fl bulunduklar n söyledi. Statla ilgili y llardan bu yana süren adeta bir maceran n oldu unu kaydeden Koflar, "De erli büyüklerimizin katk s yla stad m z bu konuma geldi. Manisapor, Manisal lar n düflledi i gibi lay k oldu u yer olan Turkcell Süper Lig de onlara da görsel flov yapmakta." dedi. Koflar, TFF de sezonundan 14 milyon lira gibi bir art r m n ard ndan Anadolu kulüplerinin statlar n nas l daha cazip hale getiririz düflüncesiyle büyük bir çal flma söz konusu oldu unu belirterek, "Bu çal flmayla birlikte Manisa m z n bu kadar at l mdan sonra aç k tribün ve kale arklar tribünlerini üstlerinin aç k olmas n n Manisa ya yak flmad ifade edildi. Manisaspor un baflkan ve yönetim kurulunun katk lar, Manisal lar n birlik ve beraberlik içinde nerelere gelebilece inin, büyük yat r mlar yap labilece inin göstergesi oldu. Bu birlik ve beraberli i sa layan Manisaspor Yönetim Kurulu na, Manisa Vali Celalettin Güvenç e teflekkür ediyorum. Stadyumdaki bu noksan gören TFF Yönetim Kurulu Baflkan Mahmut Özgener e bir Manisal olarak teflekkür ediyorum." diye konufltu. Arif Koflar: "Maddi ve manevi deste imizi verece iz" TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar, Manisaspor Yönetim Kurulu nun haz rlayaca ve TFF ye sunaca projeyle en k sa zamanda inflaat çal flmalar n n bafllayaca n ifade ederek, " ster kale arkas tribünlerin, isterlerse aç k tribünün, yani hangisi daha çok ihtiyaçsa onu karar n verecekler ve biz de çal flmalar n bir an önce yap lmas için maddi manevi deste imizi verece iz. Manisaspor un bu konuda çok ak ll davrand n gördüm. Manisal lara en çabuk neresi hizmet verebilecek ise oras n n çal flmalar n yapacaklar. Tarzanlar bu sezon slanmayacak. Manisaspor 19 May s Stadyumu nun fl kland rmas ndaki s k nt içinde TFF olarak destek vererek sezona yetiflmesini sa layaca z." dedi. "14 milyon lira kulüplerimize kazand r lacak" Türkiye nin özellikle son 5 y lda, vizyon'sahibi yönetici ile kulüpler sayesinde ve TFF'nin de deste i ile her geçen gün yeni statlar, antrenman tesisleri kazand n vurgulayan Koflar, "2009'da arka arkaya hizmete aç lan Kayseri Kadir Has, Rize Yeni fiehir ve fianl urfa GAP Arena stadyumlar ile EURO 2016 adayl kapsam nda haz rlanan ultra modern 7 stad projesi, kal c baflar lar n yolunu açacakt r. Geride b rakt m z sezonda 14 milyon lira gibi çok önemli bir miktar kulüplerimize tesis yard m olarak kazand rmaktan da gurur duyuyoruz. "3 milyon liradan 7 milyon liraya" TFF yönetimi olarak en önem verdikleri ve farkl laflt rd klar konunun futbol ekonomisi oldu u kaydeden Koflar sözlerini söyle sürdürdü, "Bu y l n ilk 3 ay nda çok önemli yay n ihalelerini ciddi art fllarla sonland rd k. Bu rakamlarla aç kças mali olarak Türk futbolunun 10 y ll k gelece i ile ilgili çok önemli bir ad m att k. Bunun bafll ca sebebi 2 y ld r görevde olan TFF Yönetimine ve vizyonuna olan güven. Mahmut Özgener'in baflkanl ndaki bu Futbol Federasyonun görevi s ras nda bir Anadolu kulübünün flampiyon olmas önemli bir futbol devrimidir. Bursaspor'un flampiyonlu u di er Anadolu kulüplerine örnek oldu. Süper Lig'de rekabetin yükselmesinde ve Bursaspor'un bu kadar önemli bir baflar elde etmesinde, Futbol Federasyonu'nun özellikle son 2 y ld r çok önemli at l mlar yapt futbol ekonomisinin geliflmesinin de pay yüksek. Süper Lig'in havuz da t m sayesinde, sahada kazanan ekonomide de kazan yor. Böylece birçok tak m m z ligde daha iddial konuma gelebilecek sezonunda yay n havuzundan kulüplere 240 milyon TL aktard k. Bu sezon ise kulüplerin alaca miktar dünya ekonomisindeki daralmaya ra men yüzde 100 art flla yaklafl k 500 milyon TL'ye ulaflt. Art fllarla, Süper Lig'de her hafta yap lan 9 maçta da t lan puan primi 3 milyon liradan 7 milyon liraya yükseltildi. Bu tablo, kuflkusuz 2 senedir yap lan do ru çal flmalar n meyvesi. Bu önemli maddi katk n n en do ru flekilde aktar lmas için mali ve yönetimsel kriterler oluflturarak tüm düzenlemeleri kurumsallaflt rmaya bafllad k sezonundan itibaren bu çal flmalar hayata da geçirmifl olaca z. Bu aç dan, yeni sezon futbol ailesi için anahtar bir y l olacak. Kulüplerimizin kurumsallaflma, mali yap, insan kaynaklar, tesisler gibi her alanda UEFA Kulüp Lisans Kriterlerime uygun duruma gelmeleri çok önemli. Bizim tüm gayemiz; Türk, Futboluna sportif alanda ve yönetimsel konularda Bat l standartlarda at l mlar gerçeklefltirmek." "Proje çal flmalar bafllad " Manisaspor Asbaflkan ve Bas n Sözcüsü Selami Delan da TFF den destek karar n n ç kmas yla birlikte çal flmalar n bafllad n belirterek, "19 May s Stadyumu nda proje için teknik ekip taraf ndan ölçüm ve proje çal flmalar devam ediyor. Çal flmalar sonras nda hangi tribünlerin kapat laca belirlenecek. mkanlar dahilinde uygun olan yap lacak." dedi. 19 May s Stad KAMPA G RD! M anisasor yeni sezon alanlar n yeniden haz rl klar n tüm h z yla tohumland r lmas ile devam devam ettiriyor. Tar k ediyor. Üçlü çimlendirme sistemi Alm fl Atrenman Tesisleri nden uygulanan Manisa 19 May s Stad 19 May s Stad na kadar tam zemininde lolium, fectuca ve poa teflekküllü bak ma ve tadilata cinsi çimlerin tohumlar giren Manisaspor, fiziki mekanlar, kar flt r larak elde edilen kar fl m bu y l tak m n kaleleri olacak. sahaya uygulan yor. Bir süre sonra Saha zemini bak m program nda, sadece sulama ve dinlenmeye gün boyu devam eden sulama b rak lacak olan saha, yeni sezon gerekli yerlere yap lan toprak gözal c yeflili ile rakiplerini takviyesi ve zarara u ram fl çim a rlayacal V ali Güvenç ve Manisaspor Baflkan Kenan Yaral, Saruhanl Kaymakam Vekili Turan Eren, Belediye Baflkan Hüseyin Yaral, Manisa l Milli E itim Müdürü Aziz Ersoy, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Sait Türek ve Saruhanl lçe Milli E itim Müdürü Cafer Tayyar Tekin ile birlikte Saruhanl 'daki okul inflaat nda incelemelerde bulundu. Yaral n n okulu eylülde aç l yor Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Baflkan m z Kenan Yaral 'n n rahmetli annesi emekli ö retmen Neval Yaral ad na Saruhanl 'da yapt rd 26 derslikli ilkö retim okulunun Eylül ay nda hizmete aç laca n aç klad. Vali Güvenç, temeli iki y l önce at lan 26 derslikli ilkö retim okulunda incelemelerde bulunurken gazetecilere yapt - aç klamada, okulun e itim-ö retim y l na yetifltirilece ini belirterek, ''Manisaspor'un de erli Baflkan Kenan Yaral 'ya teflekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir eser ortaya koymufl. Ayr ca bay nd rl k ekiplerine de teflekkür ediyorum, kontrollü ve güzel hizmetler yapm fllar. Belediye Baflkan m Hüseyin Yaral 'n n deste iyle de okulun çevre düzenine bafll yoruz. Saruhanl için hay rl olsun'' dedi. Annesinin ad n yaflatmak amac yla Manisaspor Kulübü Baflkan Kenan Yaral da, annesi Neval Yaral 'n n ad n yaflatmak amac yla okulu yapt rd klar n, bu davran fllar n n imkan bulunan herkese örnek olmas n dilediklerini söyledi. Yaral 'n n bir milyon lira ba fllad, demir ve beton masraflar Manisa Valili ince, di er baz ihtiyaçlar da Saruhanl Kaymakaml, Sar k z Sulama Birli i ve Saruhanl Belediyesince karfl lanan okulda 720 ö renci e itim alacak.

4 SAYFA 04 4 Manisasporumuzun 26 Temmuz Pazartesi günü bafllayan Hollanda kamp bütün h z yla devam ediyor. Ekibimiz günde çift antrenman yaparak çal flmalar n yo un bir tempoda sürdürürken, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu tak m m za sahaya yans t lacak oyun felsefesini afl l yor. Hollanda kamp tam gaz devam ediyor M anisaspor Hollanda n n Arnhem flehrinde bulunan Bilderberg Hotel Buunderkamp da, hem hava flartlar bak m ndan hem de mükemmel bir do a içinde 3. etap çal flmalr na devam ediyor. Siyahbeyazl lar burada günde çift antrenman yaparak çal flmalar n yo un bir tempoda sürdürürken, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu tak m m za sahaya yans t lacak oyun felsefesini afl l yor. Hollanda kamp nda futbolcular n uyumunun her geçen gün daha da artmas gelecek sezon için umut veriyor. Manisasporumuzun 28 kiflilik Hollanda kamp kadrosunda flu futbolcular yer al yor: lker Avc bay, Burak Özsaraç, Yi it ncedemir, Nicolae Dica, Joshua Simpson, Gökhan Emreciksin, Tuncay Süren, Ahmet lhan Özek, Murat Gürbüzerol, Adem Büyük, Bulut Basmaz, Yi it Göko lan, Jimmy Dixon, Gabriel De Paulo Limeira, Semavi Özgür, Bekir Y lmaz, Eren Ayd n, Ömer Aysan Bar fl, Recep Biler, Ferhat Çökmüfl, Mehmet Güven, Hüseyin Tok, Nizamettin Çal flkan, Eray Ataseven, Jacques Momha, Oumar Kalabane, Promise Isaac, Carlos De Souza Floresta (Kahe) Manisaspor 7 A ustos Cumartesi günü 3. etap çal flmalar n tamamlayarak Düsseldorf tan saat 15:50 uçuflu ile yurda dönecek. Bucaspor Teknik Direktörü Uygun dan Manisaspor a ziyaret Manisasporumuz ve Bucaspor 27 Temmuz Sal günü sabah antrenmanlar n yan yana bulunan sahalarda yapt. Bucaspor Teknik Direktörü Bülent Uygun antrenman z s ras nda tak m m z ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve Genel Menajerimiz Öner Karalar, Uygun ile bir süre sohbet ederek yeni sezon için baflar lar dilediler. Futbolcular n uyumu, bizi sevindiriyor Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, Manisa ve Davraz da gerçekleflen çal flmalar n ard ndan Hollanda kamp nda da futbolcular n her geçen gün artan çal flma azmi ve gösterdikleri uyumun kendilerini sevindirdi ini söyledi. 3. etap çal flmalar nda haz rl k maçlar na önem vereceklerini kaydeden Kutlu: " nflallah iyi bir kamp dönemi geçirip, lige haz r bir flekilde Türkiye'ye dönmek istiyoruz. fiu an için transfer ihtiyac m z oldu- unu düflünmüyorum. Ama buradaki kamptan sonra haz rl k maçlar belki bir gösterge olabilir. Haz rl k müsabakalar na göre baz bölgelere ihtiyac m z olabilir. Belki transfer yapabiliriz ama flu an için çok fazla transfer düflünmüyoruz. 27 kifliyle bafllad - m z Hollanda kamp n n ard ndan tak mdan 2 kifliyi daha eksiltip, lige en fazla 25 kifliyle bafllamay planl yoruz." dedi. Kutlu sözlerinin devam nda ligi ilk 10 tak m içerisinde bitirmek istediklerini belirterek, ''Lige deplasmanda Kardemir Karabükspor maç ile bafllayaca z. Bütün tak mlarla karfl laflaca z ama galibiyetle bafllamak çok önemli. Umar m Kardemir Karabükspor maç nda lige haz r bir flekilde galibiyetle bafllar z. Süper Lig her zaman zor, bu sene de zor olaca n düflünüyorum. Mali aç dan rahatlam fl kulüpler ve futbolcular n olaca bir sezon olacak.'' diye konufltu.

5 SAYFA 05 Taraftar zevkle izleyece i bir tak m görecek Geçen sezon gösterdi i performans ile dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncumuz Yi it ncedemir yeni sezon öncesinde tak ma hücuma yönelik önemli transferler yap ld n belirterek, "Bu da tak ma katk sa layacak. Bu sene gücümüze güç kataca z. Taraftar m z zevkle izleyecekleri bir tak m görecek." dedi. M anisaspor un baflar l futbolcusu Yi it ncedemir Hollanda kamp nda önemli aç klamalarda bulundu. Manisa ve Davraz kamplar nda tak ma yeni gelenler için çok iyi bir uyum süreci sa lad n kaydeden Yi- it, "Bu kamplar tak m için çok yararl geçti. Hollanda kamp da taktik aç s ndan, tak m n saha içindeki uyumu aç - s ndan daha iyi olacak. Burada daha çok taktiksel olarak çal fl yoruz. Daha iyi olaca z." dedi. "Hücumda daha etkili olaca z" Geçen sezon ligde az gol att klar na ve az gol yediklerine dikkat çeken Yi it, "Bu sene gelenlere bakt m zda daha çok hücuma yönelik transferler yap ld. Buda tak ma katk sa layacak. Bu sene gücümüze güç kataca z." diye konufltu. "Tecrübe kazand m" Sözlerinin devam nda geçen sezon kendisinin ilk sezonu oldu unu kaydeden flunlar söyledi: " Geçen sezondan önce süper lig tecrübem yoktu. Bu aç dan sezon iyi geçti i için çok mutluyum. Bu sezon ikinci senem olacak. Süper lig di- er liglerden çok farkl. Kendi aç mdan da konuflursam bu sene çok daha iyi olaca n düflünüyorum. Geçen sezon 30 kadar maç oynad m. Tecrübe kazand m. Bu sene benim aç mdan çok daha iyi bir sezon olacak." "Hoca bizi iyi anl yor" Yi it, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile bafllayan yeni dönem ile ilgili ise "Hakan hocay futbolculuk döneminde de çok be eniyordum. Saha içine kiflili ine yans tan bir hoca. Bizi çok iyi anl yor. Hakan hoca ile çok iyi baflar lara imza ataca m za inan yorum." dedi. "Deste i ilk haftalardan görmek istiyoruz" Yi it, fikstürü ise avantajl gördü ünü belirterek sözlerini flöyle sürdürdü: "Büyük tak mlarla aral kl oynuyoruz. Buda tak m aç s ndan iyi. Sonuçta ligde Herkesle oynuyorsunuz ama bu fikstürü avantaj olarak görüyorum. lk maç m z evimizde oynamak isterdim. Karabük e gidiyoruz. nflallah Karabük ten iyi bir sonuçla dönerek içeride Ankaragücü maç nda taraftar m zla bulufluruz. Geçen sezon taraftar m z son haftalarda çok iyi destek verdiler. Bu deste i yeni sezonun ilk haftalar nda da görmek istiyoruz. Çok iyi bir tak m olduk. Taraftar m z zevkle izleyebilecekleri bir tak m sahada görecekler." Bekir, Bucasporlu eski tak m arkadafllar ile hasret giderdi M anisasporumuzun geçen sezon çal flma yapan Bucasporlu eski tak m arkadafllar yla bir araya gelen bol bol sohbet devre aras nda Bucaspor dan renklerine ba lad genç futbolcumuz Bekir Y lmaz Hollanda da eski ta- kaydeden Bekir, "Buradaki çal flmalar m z etti. Hollanda kamp n n çok verimli geçti i k m arkadafllar yla bir araya gelme imkan ile birlikte lige haz r hale gelece iz. buldu. 27 Temmuz Sal günü gerçeklefltirilen sabah antrenman sonras nda yan saha cek bir tak m olacak." diye Manisaspor yeni sezonda ligde ses getire- konufltu. Kamp n nefle kayna Kalabane M anisasporumuzu n Gineli defans oyuncusu Oumar Kalabane, Hollanda da sempatik tav rlar yla ve arkadafllar na karfl olan s cak davran fllar yla kamp n nefle kayna oldu. Özellikle antrenmanlara gelifl ve gidifllerde yapt danslar ile bütün tak m kahkahaya bo an Oumar antrenmanlarda gösterdi i performans ile de teknik heyeti memnun ediyor. Manisaspor da yeni transferlerinde tak ma çabuk uyum sa lad n ve çok güzel bir arkadafll k ortam oldu unu ifade eden Oumar, "Tak m içindeki bu s k arkadafll k ortam çal flmalar m za da yans yor. Yeni sezona Hollanda da en iyi flekilde haz rlan yoruz. Çal flmalar m z n karfl l na ligde mutlaka alaca z. "dedi. DÜNYADAN SPOR Fransa Bisiklet Turu nda Alberto Contador birinci Profesyonel bisiklet yar fllar dünyas n n üç büyüklerinden Fransa Bisiklet Turu, 3.642km mesafenin 1 prolog ve 20 etab katedilmek üzere 3 Temmuz 2010 Cumartesi günü prolog ile Rotterdam'dan bafllad, 25 Temmuz 2010 Pazar günü sonuçland. Genel s ralamada ilk üç isim ise flöyle: 1.Alberto Contador, 2.Andy Schleck, 3. Denis Menchov. Dünya At c l k fiampiyonas Almanya'da Türkiye'nin de kat laca 50. ISSF Dünya At c l k fiampiyonas, Almanya'n n Münih kentinde 29 Temmuz-11 A ustos tarihleri aras nda yap lacak. Münih Olimpiyat At fl Poligonu'nda 103 ülkenin kat l m yla gerçeklefltirilecek flampiyonada, 55 farkl dalda yar flacak 2 bin 300 sporcu aras nda 19 Türk at c da yer alacak. Ediz ile Avrupa Gençler Yüzme de 18 y l sonra alt n Milli yüzücü Ediz Y ld r mer ile 2010 Avrupa Gençler Yüzme fiampiyonas nda 18 y l aradan sonra alt n madalya kazan ld. fiampiyonada 800 metre serbestte alt n, 1500 metrede de bronz madalya kazanan Ediz Y ld r mer, bundan sonraki hedefinin 2012 ve 2016 olimpiyatlar oldu unu ifade ederek, bu yolda emin ad mlarla ilerledi ini kaydetti. Dünya bilardo pazar na Semih ile Türk damgas Dünyan n en önemli isteka üreticilerinden talyan Longoni firmas n n, eski milli bilardocu Semih Sayg ner ad na yapt ''The Prince''(Prens) istekalar dünya genelinde 60'dan fazla ülkede sat fla sunuldu. Maradona Arjantin Milli Tak m n n bafl ndan al nd Arjantin Futbol Federasyonu efsanevi eski futbolcu Maradona'n n milli tak m teknik direktörlü ünden al nd n aç klad. Maradona'n n sözleflmesinin 4 y ll na yenilenmesinin önerildi i, ancak teknik adam n tüm ekibinin görevde kalmas n talep etti i belirtiliyor. Bunu kabul etmeyen federasyon da Maradona'n n kontrat n yenilemedi. Diego Maradona, teklifi kabul etmesi halinde, 2014'te ülkesinin ezeli rakibi Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupas 'nda Arjantin'in bafl nda olabilecekti. 5

6 SAYFA 06 6 BÜLENT HASGÖNÜLLÜ Garip ifller Gazetelerde bir haber. tak m transferlere doymuyor. Ne GAR P bir ülkedeyiz Tok olan bile AÇ! CEP DOYMUYOR. GÖZ DOYMUYOR M DE DOYMUYOR. BEY N ZATEN BOfi. Dua edin, Allah bedeninizi KARA TOPRAKLARLA DOLDURSUN! Garip Ülkemin, garip antrenörleri. Atmakta, üstlerine yok. S STEM M Z oturdu unda Önümüzde hiçbir tak m duramaz diyorlar. Nedense haftalar, aylar geçer O S STEM OTURMAZ. Çünkü YANDAfiLI IN, YALANIN, YALAKALI IN iflledi i Bir S STEMDE, hiçbir oyunsal S STEM ifllemez. Lütfen taraftarlar, filet- MEY N! Futbolcu kay ran, Futbolcu döven, Futbolcu kovalayan antrenörler, Türk futbolunda BOL KEPÇE! Pardon! ÇOK CEPÇ! Bu ülkede kendilerine JOSE MOUR NHO ya benzetmeye Kalkan antrenörler var. Üst bafl, saç trafl benzeflmeleri Tamamda bu cinsler, MOUR NHO de il salataya MARUL olamazlar. Geçen gün bir dostum, Kaptan neden bunlar yurtd fl nda Çal flm yorlar? Diye sordu. ÇEfiMEDE YATI, KARfiIYAKADA KATI RÖNESANSTA ÇATISI Olanlar bu nimetleri B rak p KARA AFR KA YA Niçin gitsin? Kald ki TÜRK FUTBOLUNU KANSER YAPMAK VARKEN! Bu ülkede KIRLI yevmiyesi En baba haliyle 50 ka t. USTA yevmiyeleri aras. 25 sene gece-gündüz Çal flan n emekli ikramiyesi 25 bintl. Bir sporcunun ve antrenörün Kazanc ise. Ortalama bin lira. Demek ki YILDA 20 memur, iflci emeklisi bir sporcu veya bir Antrenör ediyor! GER GEL, GER GEL OYNAT U UR! OYNATTIM ERMAN AB! OYNATTIM! Her flapkal y adam zannetmeyin. Her üzerinde S YAH-BEYAZ Formal y da MAN SASPORLU. Bu, ki yüzlülerin, içlerinde formay Görmek için mutlaka stadyumda Olman z gerekir. MAN SASPOR GOL att nda KÜFÜR edenleri bilirim. STADYUMLAR ruhumuzun AYNASIDIR. K M KANARYA? K M KARTAL? K M ARSLAN? K M MERKEP! Orada görürsünüz. Ne demiflti büyük flair Orhan Veli stanbul da, bo az içinde B R GAR P ORHAN VEL Y M. Veli nin o lu TAR FS Z KEDERLER içindeyim. TAR FS Z GAR PL KLERE KAYITSIZ Kalmaman z dile iyle. D CA: Manisasporumuzun talya Seri A ekibi Catania dan transfer etti i Romen futbolcu Nicolae Dica, efsane futbolcu Hagi nedeniyle yak ndan takip etti i Türk futbolunun flimdi bir parças oldu unu ve tek düflüncesinin Manisaspor un baflar s oldu unu söyledi. "Çok iyi bir kadroya sahibiz" H ollanda kamp nda çok Bireysel de il iyi bir haz rl k dönemi geçirdiklerini kaydeden oyuncumuz Dica, "Türk mans önemli Tak m perfor- futbolunu daha önce Galatasaray da forma giyen Hagi Buraya gelirken düflüncem sayesinde takip ediyordum. yak ndan takip etti im ve Bana Türkiye'den ve Manisaspor dan transfer teklifi aras nda yer alan Süper Avrupa'n n önemli ligleri geldi inde önce sevindim ve Lig'de hem kendi ad ma sonras nda da kabul ederek hem de Manisaspor ad na buraya geldim. Tak m olarak baflar l olmakt. Bunu da iyi bir oyuncu kadrosuna sahip oldu umuzu düflünüyorum. Biz bir tak m z ve bura- gerçeklefltirece ime inan yorum. Sezonun bafllamas na da bireysel den çok tak m kadar var olan süreyi en iyi halinde gösterdi imiz performans daha çok önemli ve flekilde de erlendirip ligde iyi ifller yapmak ve bize güvenenlere baflar l bir Mani- bu performans m z her ge- bizimde Hollanda kamp nda saspor izlettirmek istiyoruz. çen gün art yor." dedi. Gurbetçiler takipte Manisasporumuzun Hollanda kamp n gurbetçi vatandafllar m z da takip ediyor. Tak m m z n antrenmanlar na gelen gurbetçi vatandafllar m z antrenman sonlar nda futbolcular m z ve teknik heyetimiz ile foto raf çekilme f rsat buluyorlar. JUDOCULARA 1517 METRE SP L Z RVES NDE MANGAL M anisa n n ad n Judo sporunda Türkiye ve Dünya ya baflar yla duyuran k zl erkekli 61 Judocuya Spil zirvesinde Gençlik ve Spor l Müdürlü ünce kaynaflma kamp kamp düzenlendi. Kamp sürpriz biçimde ziyaret eden Manisa Valisi Celalattin Güvenç, Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin, l Genel Meclis Üyesi brahim Onayl judoculara moral vermenin de ötesine giderek mangal ziyafeti verdiler Metre yap lan mangal keyfinde l Genel Meclis Üyesi brahim Onayl mangal n bafl na geçerek üzerine dizeledi i köfte, tavuklar piflirdi Vali Güvenç te piflenleri ekmek aras yaparak kendi elleriyle ülkemizi yurt içinde ve yurt d fl ndaki flampiyonalarda temsil eden judoculara ikram etti. 61 Judo sporcusu Spil Da nda oksijen depolarken hem yo un bir antrenman program yap yorlar hem de dinlenme f rsat buluyorlar. Geçti- imiz günlerde Balkan fiampiyonu olarak gururumuz olan Recep K l nç ve 15 Milli Judocu da kampa kat ld - lar. Judo l Temsilcisi Abdül Aziz Çelik, Antrenörler Funda Göktafl, Vedat Y lmaz, Zeki Öcal, Fatih Akcan önderli inde bir hafta süresince kamp sürdürecekler. BAfiARI ÖDÜLLEND R LMEL Vali Celalettin Güvenç ziyaret s ras nda yapt aç klamada "Judo sporu olarak bir çok baflar lara imzalar at - yoruz. Bu sporcular m z n ödüllendirmek için Gençlik ve Spor il müdürlü- ü de böylesi bir kaynaflma kamp n tertiplemifl.bu kamp n oluflmas ndan katk sa layan Çevre l Müdürlü üne teflekkür ediyoruz. Bu sporcular m za ne yapsak azd r. Onlardan daha büyük baflar lar ve madalyalar bekliyoruz" dedi Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin kamp ziyaretiyle ilgili yapt aç klamada, " Her zaman sporcular m z n yan nda olmaya ve destek vermeye devam edece iz. Bu kamp ziyaretinde bizlere efllik eden Valimiz Celalettin Güvenç teflekkür ediyoruz. Valimiz Güvenç her zaman sporcular m z n yan nda oldu unu bir kez daha gösterdi" dedi.

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr SAYFA 01 Herkes onun peflinde Milli tak m ve süper ligin y ld z isimlerine yuva olan Manisasporumzuda genç futbolcular yerli transferlerin gözdesi oldu. Bir dönem Manisaspor altyap s ve a tak m nda forma

Detaylı

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n start verdi- i amatör kulüplere spor malzemesi

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74 amsaha Reformun ayak sesleri Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri:

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z TamSaha T TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73 Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri

Detaylı

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri: Bağış Erten

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Ekim 2010 Say : 72. Zafer coflkusu Zirve koflusu

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Ekim 2010 Say : 72. Zafer coflkusu Zirve koflusu TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Ekim 2010 Say : 72 TamSaha Zafer coflkusu Zirve koflusu Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82 lk maç, son prova Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mehmet Ali Aydınlar Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı