Bu metin Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir."

Transkript

1 Bu metin Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on April 28.29, 2011.

2 1. Giriş Eski Türk Basınında Balkanlarda Çıkan Türkçe Vilayet Gazeteleri Nebahat Akgün Çomak * Đlk Türkçe gazete, II.Mahmut un desteğiyle, 1 Kasım 1831 de Takvimii Vakayi adıyla çıkmıştır. Takvim i Vekayi Gazetesi nin çıkması için, Takvim Nezareti ve Takvimhane-i Amire Matbaası görevlendirilmiş ve bu gazete de II.Mahmut un bir fermanı yayınlanmıştır.(basın 1979:49) Gazetede yayınlanan fermanda, gazete dilinin daha sade ve anlaşılır olması talep edilmiştir. Dolayısıyla da, gazetenin belirli bir okuyucu kitlesine hitap etmemesi, bütün okuyuculara yönelik olması istenmiştir. Takvim-i Vekayi yi takibeden ve Đstanbul, Đzmir, Ankara, Kastamonu, Diyarbakır, Konya, Bolu, Bursa, Trabzon, Çanakkale, gibi illerde çıkan diğer gazetelerden Afitâb-ı Maârif, Aile, Ankara, Arkadaş, Armağan, Asar, Asır, Ayine,Ayine-i Vatan, Basiret, Bedir, Ceride-i Havadis, Cihân, Cüzdan, Çaylak, Çıngıraklı Tatar, Dağarcık, Devir, Diyarbekir, Diyojen, Dolap, Düstur, Efkâr, Etfâl, Geveze, Hadika, Hanımlara Mahsus Gazete, Hayâl, Hüdavendigâr, Hürriyet, Đbret, Đkdam, Đnsaniyet, Đstikbal, Đttihâd, Kahkaha, Kırkambar, Letâif-i Asâr, Mecmûa-i Fünûn, Mecmûa-i Maârif, Mirkat, Mizan, Muharrir, Muhbir, Muhib, Musavver Medeniyet, Muvakkaten, Musavat, Mümeyyiz, Müteferrika, Mürüvvet Mecmuası, Osmanlı, Revnak, Sabah, Saadet, Sadâkat, Selâmet, Sirâc, Şafak, Şark, Şems, Tasvir-i Efkâr, Terakki, Terakki Muhâderât, Tiyatro, Ulûm, Utarit, Vakit, Vatan, Zaman, bazılarıdır. Bu bağlamda Balkan Vilayetleri nde de çıkan gazeteler arasında: 1.Selânik te çıkan yayınlar Âyine Bağçe Balkanlar Çocuk Bahçesi Eşref Füyûzat Genç Kalemler Gonce-i Edeb Hak Hakikat Đttihâd ve Terakki Journal de Selanique Kadın Mecmua-i Kavanin-i Yunaniyye Mektebli Mezra-i Maârif Muhit-i Mesai Mütalâa Nefir Rumeli Salâh Selânik * Yard. Doç. Dr.; Galatasaray Üniversitesi, 198

3 Silâh Tanin Tenvir-i Efkâr Tuhfet ül Edebiye li-evlâd il- Vataniye Turan Türk Türk Đli Vatandaş Yeni Asır Yeni Felsefe Mecmuası Zaman Zıpır Ziraat Gazetesi 2.Üsküp te çıkan yayınlar Arş Envâr-ı Hürriyet Hak Işık Mücâhede-i Milliye Sadâ-i Millet Şar Top Yeni Mektep 3.Manastır da çıkan yayınlar Đleri Neyyir-i Hakikat Kurşun Manastır Musavver Hüsn ve Şiir Süngü Yeni Fikir 4.Filibe Âfâk-ı Şarkıyyeden Tulu Eden Malûmat Altın Kalem Balkan Bedreka-i Selâmet Emniyet Gayret Hâkimiyet Hilâl Muvazene Rumeli Şahid ül-hakik 5.Rusçuk ta çıkan yayınlar 199

4 Balkan Tuna Uhuvvet 6.Saraybosna da çıkan yayınlar Bosna Gülşen-i Saray Rehber 7.Sofya da çıkan yayınlar Ahâli Bulgaristan Çiftçi Bilgisi Dikkat Rehber Sofya Muhbiri 8.Atina da çıkan yayınlar Cihâd Faruk 9.Hanya da çıkan yayınlar Mir at-ı Girid Ümid Vakayi-i Giridiyye 10.Köstence de çıkan yayınlar Dodruca Sadası Sadakat Şark 11.Pazarcık da çıkan yayınlar Romanya 12.Bosna ve Hersek te çıkan yayınlar Muallim 13.Midilli de çıkan yayınlar Midilli 14.Eskicuma da çıkan yayınlar Rumeli 15.Sakız da çıkan yayınlar 200

5 Tatbikat 16.Bulgaristan da çıkan yayınlar Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası Terbiye Ocağı 17.Dobruca da çıkan yayınlar Teşvik 18.Yunanistan da çıkan yayınlar Varlık 19.Kosova da çıkan yayınlar Yıldız yer almaktadır. Balkan Vilayet Gazeteleri halkın sesi olmuşlardır. Dolayısıyla da, halkın yazılı ve sözlü düşüncelerini serbestçe söyleyebileceği bir yeni mecrayı yaratmıştır. Gazeteler kamuoyu fikrinin oluşmasına da katkıda bulunmuştur. Her uygar ülke için gazeteler önemlidir ve gereklidir. Gelişmiş toplumlarda yaşayan insanlar, gazeteler aracılığıyla bilgilenme ve kendi yararına olan konularda düşüncelerini yazılı olarak belirtebilirler. Ali Suavi, Muhbir Gazetesi nde, gazetenin önemini en çarpıcı şekilde vurgulamakta ve gazete güzel bir okuldur. Demektedir ve Bir devletin ve ulusun gelişmesi gazete aracılığıyla olmaktadır. Gazeteler herkesin düşüncelerine ve önerilerine olanak sağlayacaktır. Gazete güzel bir okuldur. Bu okulda okuyanlar, güzel ilimler öğrenmekte (Muhbir 1866:28)ve gelişmektedirler. 2. Balkanlarda Çıkan Türkçe Vilayet Gazeteleri 1.Âfâk-ı Şarkiyyeden Tulû eden Malûmat (Filibe) Tarih: 1314, Çıkaran: Mehmet Tâhir Bey. 2.Ahâli (Sofya) Tarih: , Başyazarı: Mehmet Behçet 3.Altın Kalem (Filibe) Tarih: 1924, Müdürü:Mustafa Sungur 4.Arş (Üsküp) Tarih: , Çıkaran: Mehmet Sâmi 5.Âyine (Selânik) Tarih: , Çıkaran: Mahmud Hamdi 6.Bağçe (Selânik) 201

6 Tarih: , Çıkaran: Necib Necati 7.Balkan (Rusçuk) Tarih:1898, Başyazarı Ahmet Zeki 8.Balkan (Filibe ) Tarih: , Çıkaran ve Başyazarı:Ethem Ruhi 9.Balkanlar (Selanik) Tarih: , Çıkaran:Ali Kemâleddin 10.Bedreka-i Selâmet (Filibe) Tarih: , Çıkaran ve Başyazarı: Hilmi Bey 11.Bosna (Saraybosna) Tarih: 1283, Çıkaran:Ebuzziya Tevfik 12.Bulgaristan (Sofya) Tarih: 1926, Çıkaran: Mustafa Sungur 13.Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası Tarih: , Çıkaran: Bulgaristan Muallimin-i Đslâmiye Cemiyet-i Đttihadiyesi 14.Cihâd (Atina) Tarih:1911, Çıkaran ve Başyazarı: Mevlanâzade Rıfat 15.Çiftçi Bilgisi (Sofya) Tarih:1921, Çıkaran: Çiftçi Đttihad Fırkası 16.Çocuk Bahçesi (Selânik) Tarih:1320, Çıkaran: N.Necâri 17.Dikkat (Sofya) Tarih: 1299/1883, Çıkaran ve Başyazarı: Yusuf Ali Elbâni 18.Dodruca Sadası (Köstence) Tarih: 1326, Başyazarı: Mehmed Niyâzi 19.Emniyet (Filibe) Tarih: , Çıkaran ve Başyazar:Selânikli Hilmi 202

7 20.Envâr-ı Hürriyet (Üsküp) Tarih:1909/1324, Çıkaran ve Başyazari: Ali Đffet 21.Eşref (Selânik) Tarih: , Başyazarı:Şehber-i Eşref 22.Faruk (Atina) Tarih:1327, Çıkaran: Đvanaklı Pasfidi 23.Füyûzat (Selânik) Tarih:1324/1908, Çıkaran ve Başyazarı: Hakkı Baha 24.Gayret (Filibe) Tarih:1310, Çıkaran ve yazarı: Filibeli Rıza 25.Genç Kalemler (Selânik) Tarih: , Çıkaran: Nesimi Sarım 26. Gonce-i Edeb (Selânik) Tarih:1299, Çıkaran: Sûdi 27.Gülşen-i Saray (Saraybosna) Tarih:1286/1870, Çıkaran:Mehmet Şakır 28.Hak (Selânik) Tarih:1325, Çıkaran: H.Halid 29.Hak (Üsküp) Tarih:1922, Çıkaran: H. Sabri 30.Hakikat (Selânik) Tarih:1339, Çıkaran ve Başyazarı: Neyyir Mustafa 31.Hâkimiyyet (Filibe) Tarih: , Yazarı: Ebu l Mukbil Kemâl 32.Hilâl (Filibe) Tarih:1325, Çıkaran: Mustafa Âsım 33.Işık (Üsküp) 203

8 Tarih: 1928, Çıkaran: Mes ul Meclis-i Umûmi Vilayet Mebusu Dimitri 34.Đleri (Manastır) Tarih:1327, Çıkaran:M. Ziya 35.Đttihâd ve Terakki (Selânik) Tarih:1908, Çıkaran: Mehmet Tal at 36. Journal de Selanique (Selânik) Tarih: , Çıkaran: Abdurrahman Nâfız 37. Kadın (Selânik) Tarih: , Çıkaran: Mustafa Đbrahim 38.Kurşun (Manastır) Tarih:1327, Çıkaran: Es ad 39.Manastır (Manastır) Tarih: 1301, 40. Mecmua-i Kavanin-i Yunaniyye (Selânik) Tarih: 1337, Çıkaran: Hırıstaki Karagöz 41.Mektebli (Selânik) Tarihi belli değil, Çıkaran: Necm üz-zâhir 42.Mezra-ı Maârif (Selânik) Tarih: 1300, Çıkaran: Erbilli Mehmet Lâtif Efendi 43.Midilli (Midilli) Tarih: 1922, Çıkaran:Halim Niyâzi 44.Mir at-ı Girid (Hanya) Tarih:1303, Çıkaran: Abdülhalim Şükrü 45.Muallim (Bosna ve Hersek) Tarih:1328, Çıkaran: Serdareviç Mehmet Said 46.Muhit-i Mesai (Selânik) Tarih: , Çıkaran: Abdullah Feyzi 204

9 47.Musavver Hüsn ve Şiir (Manastır) Tarih: 1326, Çıkaran: Abdullah Feyzi 48.Muvazene (Filibe) Tarih: , Çıkaran: M.Ali Fehmi 49.Müc3ahede-i Milliye (Üsküp) Tarih: 1327, Çıkaran: Sâlih Zeki 50.Mütalâa (Selânik) Tarih: 1312, Çıkaran: Osman Tevfik 51.Nefir (Selânik) Tarih: 1922, Çıkaran: N.Sâlih 52. Neyyir-i Hakikat (Manastır) Tarih:1324/1908, Çıkaran: Mustafa Asım 53. Rehber (Sofya) Tarih: 1928, Çıkaran ve Başyazarı:Mehmet Celil 54.Rehber (Saraybosna) Tarih: , Çıkaran ve Yazarı: Mehmet Hulûsi 55.Romanya (Pazarcık) Tarih:1921, Çıkaran: Đsmail Kemâl 56. Rumeli (Eskicuma) Tarih: Rumeli (Filibe) Tarih: 1321, Çıkaran:Edhem Ruhi 58.Rumeli (Selânik) Tarih: 1288, Çıkaran: Mustafa 59.Sadâ-i Millet (Üsküp) Tarih:1927, Çıkaran: Aleksandr Bukoviç 60.Sadakat (Köstence) 205

10 Tarih: 1313, Çıkaran: Ali Rızâ 61.Salâh (Selânik) Tarih:1325, Çıkaran: Mülâzım Tahsin 62.Selânik (Selânik) Tarih:1869i Çıkaran: Selânik Vilâyeti 63. Silâh (Selânik) Tarih: 1325, Başyazarı: Mülâzım Tahsin 64.Sofya Muhbiri (Sofya) Tarih: 1326/1910, Yazarı: Ahmet Zeki 65. Süngü (Manastır) Tarih: , Çıkaran: Hamdi 66. Şahid ül-hakik (Filibe) Tarih: Şar (Üsküp) Tarih: 1327, Çıkaran:Rüstem 68.Şark (Köstence) Tarih: 1313, Çıkaran: Ebü l- Mukbil 69.Tanin (Selânik) Tarih: , Yazarı:Hüseyin Câhid Yalçın 70.Tatbikat (Sakız) Tarih:1326, Yazarı: M.Fâik Şemseddin 71. Tenvir-i Efkâr (Selânik) Tarihi belli değil, Çıkaran: A. Đsmet 72. Terbiye Ocağı (Bulgaristan) Tarih:1921, Çıkaran: Bulgaristan Muallimin Cemiyyet-i Đttihadiyyesi 73. Teşvik (Dobruca) Tarih:1909, Başyazarı: Mehmet Niyazi 206

11 74.Top (Üsküp) Tarih: 1327/1911, Çıkaran: Rüstem 75.Tuhfet ül Edebiye li-evlâd il-vataniye (Selânik) Tarih:1299/1301, Çıkaran: Süleyman 76. Tuna (Ruscuk) Tarih: 1321/1905, Çıkaran: Mehmet Teftiş 77.Tuna (Rusçuk) Tarih:1281, Çıkaran: Tuna Vilâyeti 78.Turan (Selânik) Tarih:1327/1911, Çıkaran:Nebizâde Ahmet Hamdi 79.Türk (Selânik) Tarih: , Çıkaran ve Başyazarı: Mülâzım Tahsin 80. Türk Đli (Selânik) Tarih: 1328/1912, Çıkaran: Nebizâde Hamdi 81.Uhuvvet (Rusçuk) Tarih: Ümit (Hanya) Tarih: , Çıkaran ve Başyazarı: Kalyoncuzâde Hüseyin Aziz 83.Vakayi-i Giridiyye (Hanya) Tarih:1248/ Varlık (Yunanistan) Tarih:1338, Çıkaran: Nâtık Cemâleddin 85.Vatandaş (Selânik) Tarih:1328, Çıkaran:A. Đsmet 86.Vicdan (Hanya) Tarih: , Çıkaran:Ahmet Ârif 87.Yeni Asır (Selânik) 207

12 Tarih:1324, Çıkaran ve Başyazarı: Fazlı Necip 88. Yeni Felsefe Mecmuası (Selânik) Tarih: 1329/1911, Çıkaran: Nebizâde Ahmet Hamdi 89.Yeni Fikir (Manastır) Tarih:1329/ Yeni Mektep (Üsküp) Tarih:1327, Başyazarı: Sabri Cemil 91.Yıldız (Kosava) Tarih:1324, Çıkaran: Sûdi 92.Zaman (Selânik) Tarih: , Çıkaran:Ali Nihâd 93. Zıpır (Selânik) Tarih: 1324, Başyazarı:Zıpır 94.Ziraat Gazetesi (Selânik) Tarih:1325, Başyazarı: A.Ferid Sonuç Bu dönemde çıkan gazeteler aracılığıyla, bireyler yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini söyleme ve yazma imkanını bulmuşlardır. Dolayısıyla da, memleket ve dünya haberleri, sanat ve edebiyat bilgileri, bilimsel yazılar, okuyucu mektupları, sosyal sorunlar, vapur tarifeleri, resmi bildiriler, bilim teknik tarih ve bilgileri, tefrikalar, yabancı basında çıkmış olan makaleler, Đstanbul borsalarındaki döviz kuru, ulaşım, ticaret, sanayi, bankacılık, ilânlar gibi konular gazetelerde yer almıştır. Şinasi, Tercüman-ı Ahval in Mukaddeme sinde Gazete, her uygar ülke için gereklidir. Uygar koşullar içinde yaşayan halk, ancak gazete aracılığıyla kendi yararına olan konularda düşüncelerini belirtebilir. (Tercüman-ı Ahvâl, Mukaddeme 1860:9) demektedir ve böylece gazetelerin toplum ve bireyler için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda da, gazete bireyin düşüncelerini söyleyebileceği bir alan ya da yeni bir mecra olduğunu vurgulamakta ve bunun da bireylerin, kazanılmış hakkı olduğunu belirtmektedir. Şinasi gazeteleri, bireyin politik düşüncelerini serbestçe söyleyebileceği bir (1869:9) yer olarak da görmektedir. Kaynakça ATATÜRK KĐTAPLIĞI, Đstanbul Belediyesi, Taksim, Đstanbul,2010. BASĐRET, 10 Kanun II (Neşreden:Ali Bey), Đstanbul,

13 BASIN YAYIN Genel Müdürlüğü, Matbaacılığın 250.Kuruluş Yıldönümüne Armağan (A.D. Jeltyakov dan Çeviri) Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş., Đstanbul, BEYAZIT DEVLET Kütüphanesi, Beyazıt, Đstanbul, CERĐDE-Đ HAVADĐS, 15 Şaban 1259, Đstanbul, DĐYOJEN, 12 Teşrin II Kanun I 1288 (Neşreden:Teodor Kasap) Đstanbul, ÇOMAK, A.Nebahat, Osmanlı Basınında Gazete, Dil, ve Terimler in Yeniden Okunması Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi No:5, Beta Basım Yayıncılık, Đstanbul, , HÜRRĐYET, Haziran 1285/ /1870 (Neşreden: Yeni Osmanlılar Cemiyeti),1285. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ Merkez Kütüphanesi, Beyazıt, Đstanbul, MUHBĐR, 27 Şevval1283/ 3 Mart1867 (Neşreden:Ali Suavi), Đstanbul, MUKADDEME, Tercüman-ı Ahval, (Mukaddeme Yazarı: Şinasi), Đstanbul, TAKVĐM-Đ VAKAYĐ, 1 Kasım 1831, Đstanbul, TASVĐR-Đ EFKÂR, 6 Rebiülâhir 1283/ 29 Ağustos 1886, Đstanbul, TERCÜMAN-I AHVÂL, Sahibi Agâh Efendi, 6 Rebi II, 23 Şevval 1282, Đstanbul, TERAKKĐ, 7 Şaban1285/ 9 Teşrin II (Neşreden:Ali Râşid), Đstanbul,

ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS)

ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS) ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS) 21 inci Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar ın Güvenliği (Security Approaches of International Organizations

Detaylı

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 5, Nisan / April 2014: 57-88 Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler KENAN DEMİR Dr. İletişim Bilimleri, Gazetecilik Öz: Yunan isyanının uluslararası

Detaylı

CUMHURİYETE KADAR SİVAS BASINI ve İRADE-İ MİLLİYE'NİN YERİ

CUMHURİYETE KADAR SİVAS BASINI ve İRADE-İ MİLLİYE'NİN YERİ CUMHURİYETE KADAR SİVAS BASINI ve İRADE-İ MİLLİYE'NİN YERİ Yard. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU * Toplumlar üzerinde büyük bir öneme haiz olan basın, toplumların bir haber alma aracı olması yanında onları

Detaylı

TÜRK KADINLIĞI ĠÇĠN ÇAĞDAġ BĠR ADIM: KADIN GAZETESĠ (1947-1951)

TÜRK KADINLIĞI ĠÇĠN ÇAĞDAġ BĠR ADIM: KADIN GAZETESĠ (1947-1951) T.C SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ BĠLĠM DALI TÜRK KADINLIĞI ĠÇĠN ÇAĞDAġ BĠR ADIM: KADIN GAZETESĠ (1947-1951) YÜKSEK LĠSANS TEZĠ DanıĢman

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA HÜKÜMET-BASIN İLİŞKİLERİ (1950-1957) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Naim

Detaylı

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ KADIN DERGİLERİ Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr Elektronik bültenimizde öykü dergileri ve mizah dergilerinden sonra bu sayımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geçmişten günümüze kadın

Detaylı

OSMANLI TÜKETİM KÜLTÜRÜ, EĞLENCE VE YAZILI MEDYA İLİŞKİSİ

OSMANLI TÜKETİM KÜLTÜRÜ, EĞLENCE VE YAZILI MEDYA İLİŞKİSİ OSMANLI TÜKETİM KÜLTÜRÜ, EĞLENCE VE YAZILI MEDYA İLİŞKİSİ The Relation among Consumer Culture, Entertainment and the Print Media in Ottoman Period Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR* ÖZET Bu makalede, Osmanlı tüketim

Detaylı

BALKANLARDA TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

BALKANLARDA TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi BALKANLARDA TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI Cevdet ŞANLI 1 Ergin JABLE 2 ÖZET Bu çalışmada, Balkanlarda Türk Dili nin ve dolayısı ile de Türk Edebiyatı nın tarihi

Detaylı

Tarihçesi ve 1933 Yılı li Yıllan (istanbul I 986) adlı kitaptır.

Tarihçesi ve 1933 Yılı li Yıllan (istanbul I 986) adlı kitaptır. EBÜZZiYA, Ziyad ile birçok önemli olayı gördüğünden yakın tarih hakkında değerli bilgilere ve ayrıca zengin bir arşive sahipti. Tedavi maksadıyla yurt dışında bulunduğu sırada, ll. Dünya Savaşı'ndan sonra

Detaylı

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Discussions on Alphabet in the Ottoman and Nationwide Tours That Mustafa Kemal

Detaylı

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA

Detaylı

- 32 - Bu manada muhtelif tanımları bulunan gazeteye verilen anlamlar arasında en yaygını

- 32 - Bu manada muhtelif tanımları bulunan gazeteye verilen anlamlar arasında en yaygını Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TANZÎMAT SONRASI

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak Sürgünde BIr Hakan Aydın Çakmak Aydın Çakmak; 1981 yılında Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamasının ardından 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 Birinci Basım 1971 İkinci Basım Mart 1973 BİLGİ YAYINEVİ Gökdelen 8. kat 804. Teli.: 17 8019 Kızılay Ankara Tüneli Hilmi Cad. 9 4 /B Teli.: 1 2 81 31 Kavaklıdere

Detaylı

İSMAİL SAFA ÖZLER (1885-1940) Adanalı Bir Fikir ve Siyaset Adamı YRD. DOÇ. DR. İBRAHIM İSLAM

İSMAİL SAFA ÖZLER (1885-1940) Adanalı Bir Fikir ve Siyaset Adamı YRD. DOÇ. DR. İBRAHIM İSLAM İSMAİL SAFA ÖZLER (1885-1940) Adanalı Bir Fikir ve Siyaset Adamı YRD. DOÇ. DR. İBRAHIM İSLAM İsmail Safa Özlerin Vefat Ettiğine Dair Başvekâlet Tezkeresi Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Seyhan

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

1876 KANUN-I ESASİ NİN 18. MADDESİ ÜZERİNE

1876 KANUN-I ESASİ NİN 18. MADDESİ ÜZERİNE 1876 KANUN-I ESASİ NİN 18. MADDESİ ÜZERİNE Doç. Dr. Rukiye AKKAYA KİA Dil, yazma ve konuşma aracı olarak bir toplumda iletişim kurmaktan çok daha ötesini ifade eder. Dil, ulusal kültürün çok büyük ve çok

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.109-131 TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet IŞIK 1 Şakir

Detaylı

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 7, Sayı: 10, 2006/1 BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER Alev SINAR ÇILGIN * ÖZET Nilüfer, Bursa da yayınlanan ilk edebiyat ve sanat

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI Hazırlayanlar: Nilay ATAÇ, Buket MUTLU, Ayşe Nur ÖZDEMİR, Pınar LİMANLIK Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda

Detaylı

GRAFİK İLLÜSTRATÖRÜ ÖMER DURMAZ. Bu kitap İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı nın katkılarıyla hazırlanmış ve basılmıştır.

GRAFİK İLLÜSTRATÖRÜ ÖMER DURMAZ. Bu kitap İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı nın katkılarıyla hazırlanmış ve basılmıştır. GRAFİK TASAR IMCISI ve İLLÜSTRATÖRÜ ÖMER DURMAZ Bu kitap İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı nın katkılarıyla hazırlanmış ve basılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları İSTANBUL

Detaylı

MAJINI DÜZELTME ÇABALARI VE TÜRK SEYYAH

MAJINI DÜZELTME ÇABALARI VE TÜRK SEYYAH ATATÜRK DÖNEMİNDE BATI DAKİ OLUMSUZ TÜRK VE TÜRKİYE İMAJINI DÜZELTME ÇABALARI VE TÜRK SEYYAHİN CEMİYETİ NİN BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARI The Struggles of Redressing the Negative Turkish and Turkey Image in

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI. Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA

OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI. Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ BİLİM DALI OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA İstanbul,

Detaylı

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, SİYASET ve PROPAGANDA

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, SİYASET ve PROPAGANDA U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 3, Sayı: 3, 2002 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, SİYASET ve PROPAGANDA Bengül GÜNGÖRMEZ * ÖZET Bu makalede kitle iletişim araçlarının siyaset, ideoloji

Detaylı

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP YUSUF AKÇURA VE ZİYA CÖKALP *** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP Sayİm TÜRKMAN* ı. BÖLÜM: YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI VE FİKİRLERİ A. YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan

Detaylı

anısına; kızı, yeğenim Bedra ya sevgilerim ve en iyi dileklerimle. İÇİNDEKİLER

anısına; kızı, yeğenim Bedra ya sevgilerim ve en iyi dileklerimle. İÇİNDEKİLER 17 Ağustos 1999 Depremi nde, Gölcük-Donanma da yitirdiğim kardeşim Bülent Girgin in anısına; kızı, yeğenim Bedra ya sevgilerim ve en iyi dileklerimle. Prof. Dr. Atilla Girgin Göztepe, Ocak 2009 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı