"Tüccar, milletin emeği ve üretimini. eline ve. ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır " kıymetlendirmek için, zekasına emniyet edilen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Tüccar, milletin emeği ve üretimini. eline ve. ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır " kıymetlendirmek için, zekasına emniyet edilen"

Transkript

1

2 1982 YILLIÖI

3

4 "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için, eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır "

5

6 100. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan İstanbul Ticaret Odası 'nın mutluluğunu biz de bu yıllık la paylaşmak istedik. Başarabildiysek ne güzel.. Türkiye 'nin bu güçlü kuruluşuna nice nice yüzyıllar dileriz. Say'gılanmızla GUNAYDIN

7

8 CUMHURiYETTEN BUYANA BASKANLAR i

9 i~ CUMHURiYETTEN mı""" B U YANA BAS KAN LAR ODA MECLISi BAŞKANLARı Hüseyin Hüsnü Bey ( A vundukzade Üzeyir Bey (1928. Mithat Nemli (1929 ila 1942) Ahmet Kara (1943 ila 1948) Mithat Nemli ( Muhlis ErdeDer ' Hayri Gönen Emir Sencer ( ) Bedii Y 8ZlCI ( Sırrı Enver Batur ( ) Emi, Sence, ( Refik Sunol M.hmut Sucuoğlu Refik Sunol (1.ı2.197~balen başkanlığı devam etmektedir) i YÖNETiM KURULU BAŞKANLARı Hüseyin Bey (1926) Refik İsmail Bey (1927) N ecip Bey (1928) H.mdi Bey ( Habibzade Ziya Bey (1931) Hasan Necip Bey ( ) Sadettin Serim Bey ( ) Murat Furtun Bey (1938) Nuri Kozikotlu ı~ı942) Mithat Nemli ( Nuri Kozikoğlu ( ) Sait İbrahim Esi ( ) Mith.t Nemli ( Behçet Osmanağaoğlu ( ' Cel.ı Umu, ( Emir Sencer ( ) Nuh Kuşçulu halen başkanlığı devam etmektedir.) Nemlizade Mitat Beyefendi Mitat bayefendi 1888 senesinde Istanbul' da docmuş. Galatasaray Lisesi 'ni bitirdikten sonra Fransa'ya azimetle Marsilya Ticaret Mektebini ikmal eylemiş. Marsilya'dan avdetinde Samsun'a giderek Nem!izadelar Şirketi 'nde 1916'ya kadar çalışmış ve bu tarihten itibaren Istanbul'daki ticarethanesini tesis eylemiştir. Mitat beyefendi dört seneden beri Odamızın Birinci ReisUCinde bulunmaktadırlar. GENELSEKRETERLER Vehbi Bey Cel.ı Bey Cevat N.Düzenli ( ) Mahmut Pekin ( ) Muhsin Naim Seran ( Cevdet Güven (1951) Zeki Zeybekoğlu ( Hayri Celal Atamer ( Tahsin Yıldıran ( ) ısmail Hüsrev Tökin ( ) Dr.tsmail Özaslan (1.5.1fJ Halen Genel Katiptir)

10 -- '. Ahmet Bevefendi 1305 tarihinde Eğin'de doğmuştur. 1325'de Galatasaray Lisesini ikmal etmiş ve ilk defa devair; resmlyeyet müteahltliği ile işe başlamıştır. 1932'deOdamııın ikinci Reis \t ekilliğine intihap olunmuşlardır..ıl ıt ~_ ~ Ser"ifzcıdeSürevva Bevefendi 302 senesinde izmir'de doğmuş ve lise tahsili ile aıi tahsilini ik malden sonra ticaret hayatına a tılmıştır. Bilahare istanbul'a gelerek zahire t icaretine başlamıştır. On beş seneden beri şehrimi zde icrayı ticaret etmektedir. Şerifzade Süreyya Seyefendi 931 senesinde Odamız Bi rinci Aeis Vekilliğine 932 senesinde de i kinci Reisliğe intihap edilmişlerdir. Habipzade Ziya Bevefendi 1301 'de Eskişehir ' de tevellüt etmiştir. Habip Hakkı Bey'in mahdumudur senesinde Galatasaray'a girerek 1318 senesinde şahadetname almış 1324'de Mektebi Hukuka dahilolarak 1327'de ikmali tahsil ile şa hadetname ahzeylemiştir. Ziya Beyefendi, Odamızın 1931'de ikinci Reis Vekiliiği ' nde bulunmuş, 1932'de de Birinci Reis Veki iii ği 'ne intihap olunmuştur. (Muumaileyh 1923'den beri Oda azastndan bulunmakta olup riyasete intihaplarına kadar hesabat müfettişliği vazifesini yapmışlardır. Halen Genel Sekreterdir. \~ Hasan Necip Bevefendi 1297'de Yenişehir'de doğmuş ve iptidai tahsilini Selanik 'te, idadi tahsilini Edirne' de, ali tahsilini de istanbul'da ikmal etmiş ve i Ik defa Ankara Beledi ye ve Hastane Eczacılığını ifade ederek istanbul'a gelmiş ve Ekrem Necip Ecza Deposunu küşat eylemişti r. Necip Beyefendi 1931 ' de Odamız Ikinci Reisi bulunuyordu. 1932'de Heyeti idare Ri yaseti ne i nli hap olmuşlardır. fotolimf ve metinler Istanbul Ticaret Odası özel arşivinden temin edilip aynen konulmak aktarılmıştır.

11 ~ ODA MECliSi REFiKSUNOl ito Meclis Başkanı 1925 İstanbul, doğumlu olan Refik Sunal Yüksek Iktisat ve Ticaret Okulu ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa küııesi mezunu ve Almanca biliyor. Her meslek komitesinin üç yılda bir seçeceği iki asli üyeden terekküp eder. ito Meclis Başkan Veki ii Meslek Komitelesi Meclise seçtikleri iki asli üyeden başka, i ki de yedek üye seçerler. Mecli s kend i üyele~i arasında bir yıl için bi r başkan ve bi r başkanvekili seçer, istanbul Ticaret Odası Meclisi 162 üyeden müteşekki Idi r. Meclis, Oda'nın en büyük teşki lat kademesi,en yüksek karar ve denetleme organıdır. Meclis "Temel Hedefler" de yazılı prensiplerin tahakkuku içi n her türlü kararvetedbirleri alır. Yönetim Kurulunu murakabede tutar, taci rleri n bi 19i seviyelerini yükseltmek için kurslar açar. Çeşitli neşriyat yapar. ODA MECliS ÜYELERi Ahmet ABACı, Şevket ADAYlLMAZ, Niyazi ADIGÜZEL, Asım AK, Hayri AK, Kazım AK, Osman AKSIL, Naz mi AKIN, M. ŞerafeHin A KIŞ, Fi kre! ALPTEKiN, Tevfik ARAL,Erhan ARAS, Refik ARAS, Oktay ASLAN, R eş it AT A, Ertan ATA Y, H. Zafer AT AYLAN. inan AVCI, Naci AYDIN, ismail A YTEMjZ. M.AIi AYVACr, Mecit BAHÇEVAN, F.Mehmet BALER, Özçe li k BALKAN, Hızır BALKANCI, H. Doğan BALTO, Besalet BAAIM, N.Ekrem BASMAel,Orhan BA Ş DOG A N, Mevlüt BAYSAL, Sa li h BiNBAY, A. N a tık BUDA, Atalay BUlUTOOLU, Orhan BÜKEY, Doğ a nbüyükfıra T, Z i ya CAMCIOGlU, Mahir CETEA, Ya şa r CiMILLI, Mustafa C Ü RE, Uğur ÇATBAŞ, Faruk çehreli, Musa ÇETIN, Üstün çevik, K uttuhan ÇiliNGIROGlU, Mehmet DAVU-,:-oGıu, Şükrü DiNGiLOGıu, N uretti n DOGANBEY, Refi k DURSUN, Mehmet ECE, Sefer EKŞi, Adnan ELliALTı, M ustafa ERBAŞ, Muzaffer ERSiN, ilhan EREM, E. Ya l ım EREZ, Emin ERKÖSE, Tulga ERTAN, Nevzat FUNDA, Ömer.

12 GAziOCLU, Şaban GAZiOGLU, Adnan G io E L, ŞemSetlin GÖKBAYRAK, Sırrı GOLTEKiN, Kemal GÜLÜM, M.Fevzi GÜNGÖR, Veli GÜNGÖR, Oinç GÜRKAYNAK, H aldun H AZNEOAR, Z iya KALKAVAN, M.Zihni KA LSıN Recep KAMUT, Cemi l KANTU R, M ustafa KARA, Ahmet K ARA FA KıLI, Izzet KARAKULLUKCU, Aşur KAYA, Tarık KAYHA, H.Hamdi KAZANCI, i. Hak kı KEÇELi, M.Nail KEÇiLi, Güngör KEKEC, S ırrı K ESENCi, Rılkı Kip, Osman KOLAT, As ı m KOPUZ, Mustafa KOPUZ, Fahrettin KOKEN, ibrah i m KÖSEM, Can KULAKSIZOGL U, Celaletti n KURDOGLU, Se lam i KURUOCl LU, ı bra h im KUŞÇULU, Nuh KUŞÇUlU, Abdülkadir KuşIN, Selahattin K UTLU, Mehmet KÜÇÜKDEVECi, Şevki MANGÜP, H üseyin MERCAN, Akgün MloiııiLI, Ra il ÖNGER, Naci ÖKTEM, Turgut özdilek,musıafa ÖZER, Adnan ÖZGÖREN, Ömer Lütfü ÖZGÜL, Vedat ÖZGÜL, De rviş ÖZGÜNAY, Kenan öziç Şakir ÖZKALELi, Mehmet ÖZKÜÇÜK, Muhittin ÖZLER, H.Ali ÖZTAŞ, Basri ÖZT E K ı N, Cezmi ÖZT EMiR, M uharrem ÖZUSLU, H asa n PA8UÇCuoGıu, A.Nihat PA RKER, M.Şevki PE KER, Grigov PETKDV, Öney RASIH, A.Remzi SAKARYA, A li SARAL, M etin SA RA L, Hüseyi n SEZER, Aydın Siliv Ri Ll, isa SOYDAN, Nam ı k SÖN M EZ, Mahmut SUCUOGLU, Refik SUNOL, Necmi SÜREL, Kemal ŞA DO G L U, MuammerŞAH IN, Rüştü ŞAHiN, Mehmet ŞEKE R C I, Mehmet Ş i ŞMA N, Necat i TABAK, Sezai TABAK, A laattin T ACIR, A.Zafer TACiROGLU, Erdem TAÇKIN, Sabahrı. tti n TAMER, F.Elçin TAViL, Enver T Avi LOG l U, S~ba hattin TETiK, Tevfik T iryakioglu, H amdi TOMBAK, Doğa n TORUNOGLU, Dündar UÇAR, Nezih ULAGAY, Ahmet ULUÇAY, Tunç bllug, Azem ULUOG LU, Cemal ULUSOY Celal UMUR, Ceyhan URAS, Yaşar UNAL, Turgut YALç ı NKAYA, K am i l YANG ı N, Kemal YARAR, U ğurman YELKENCiOGLU, M.Uğ u rlu YI LMAZTÜRK, Sabri YUMAK. Not: Yukarıdak i isimler soyadın a göre alfabetik sırayla yazılmıştır.

13

14 ~ YÖNETiM KURULU DÜNDAR Uçar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) 2.NUH KUŞÇULU (Yönetim Kurulu Başkanı). 3-REFiK SUNOL (Meclis Başkanı). 4.CAN KULAKSIZOGLU (Meclis Başkan Vekili), 5 -YAŞAR ÜNAL (Yönetim Kurulu Başkan Veki li), 6.EN VER TAViLOGLU Üye), 7.NAZMi AKIN (Üye), 8-E.YALlM EREZ (Üye), 9-AH M ET ULUÇAY (Üye), 1o.ziHNi KALSıN (Üye), ll-celalettin KURDOGLU (Uye) 12) FIKRET ALPTEKIN (Üye) 13) HASAN PABUÇÇUOGLU (Üye)

15 ii ~ YÖNETiM KURULU Yönetim Kurulu Oda'nın en yüksek icra organıdır "Temel Hedefler"in ve çeşitli mevzuatın Odaya verdiği vazifeleri en iyi ve süratli bl r şeki lde ifa etmeye çalışır. Nuh KUŞçuıu Yönetim Kurulu Başkanı ı9:~2 Kayseri doğumlu olan Nuh Kuşçulu,lngiltere'de Yüksek İşletme iktisadı tahsil etmiş. Evli ve 3 çocuklu Kuşçulu ingilizce biliyor. Yönetim Kurulu Başkan Veki ii 1939 yılındak Zonguldak'da doğmuş olan Uçar, Gazi Ejptim Enstitüsü ve Hukuk Fakültesi mezunu olup evli 3 çocuk babuıdır. i.}. ~ Yöneti m Kurulu Başkan Veki li 1938 YillOda Konya'da doğan Ünal, İksitadi Ticari tlimler Akademisi mezunu olup, İngilizce ve Almanca bi.lmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. ismail ÖZASlAN Genel Sekreter 1926 Rize doğumlu olan Özaslan Yüksek Ticaret Okulu mezunu Londra'da bu yıl da staj yapmış. Evli ve iki çocuk sahibi Ingilizce biliyor. Renan BAYKAN Genel Sekreter Yara yılında (Akşehir) KonYH', da doğan Baykan İktisat Fakültesi mezunu olup, Fransızca bilmektedir. Evli 2 çocuk babastdlr.

16 i ~. Celalettin KURDOGLU 1930 Arhavi doanmln olan Kurdollu, Yüksek Ticaret Okulu'ou bitirmiştir. Bekar olan Kurdollu Almanca bilmektedir. Nazmi AKIN 1933 yılında Çemişgezek'de dopıwl olup, Iktisat Fakültesi mezunudur. Evli ve 2 çocuk babası olan Akın Ingilizce bil mektedir yılında Muş'da doğan Kalsın. İktisat Fakültesi mezunu olup, İngilizce bilmektedir. Evli 3 çocuk babasıdır. Bartın'da 1920 yılında doa:an Papuççuot1u, Yüksek Ticaret mezunu olup, Fransızca bil mektedir. Evli ve 2 çocuk baba- 8uiır İstanbul doiıumlu olan Aı~tekin. Galatasaray Lisesi ve İktisat Fakültesi mezunu 0- lup, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 192& İstanbul doğumlu olan Tavilo~Ju, İktisat Fakültesi mezunu olup. Fransızca bilmektedir. Evli 2 çocuk babas ı dır Van doğumlu olan Erez, lise mezunu olup evli 2 çocuk babasıdır ı8tanbul dotıum1u olsn Uluçay. Yüksek Ticaret mezunu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

17 Prof.Dr.ISMAiı ÖZASlAN Genel Sekreter GENEL SEKRETERliK REN AN BAYKAN Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreterli k idare Teşki latın en üst kademesidi r.genel Sekreterlik Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup Müdürlerinden oluşur.genel Sekreterlik görevleri n i n ifasında M üşavi rler de kullanabi ii r. Müşavi rler, teşki lata ilmi ve teknik bakımdan yard ım c ı olmak üzere vazife gören elemanlardır. TURANLI Ba şkanl ık ve Sekreterli k Genel Şubesi Müdürü SALMAYENli Büro Şefi t, i, if CENGIZ ERSUN Grup Müdürü - i MEHMET ASLANTAŞ Grup Müdürü

18 MÜŞAViRlER _ Prof. Dr. HALUK CiLLOV - Prof. Dr. REHAPOROY -Dr.DAiM DEMIRCAN -SÜREYYA AVcıoGLU AHMET ŞENKAL Sanayi Şu besi Müdürü SANAYi SUBESi Oda üyesi imalatçıların iç ya da dış kaynaklı üreti m gi rdi leri ni n sağlanmasında karşılaştıkları sorunların çözümüne, küçüksanayici leri n ithalat işlemleri ne gerekli bi 19i ve beleleri vererek yardımcı olmakla görevli.ayrıca fi rmaların kapasi te tespitleri ni yapmak, i 19i ii kurum ve kuru l uş l ara verilmek üzere "Sanayici" belgesi düzenlemek de bu şubenin görevleri. TUGHAN Kapasite Servisi Şefi Candan DEMiRCi Sanayi Araştırma Servisi Şefi ic. TiCARET SUBESi. Bilirkişi veekspertiz müracaatları,ticari mücbir sebep belgesi, montaj için muvakkat ithal talepleri, teknik yeterlilik belgesi, firevezayial nisbetleri. M uhammen bedel ıespi li, mücbir sebep belgesi, yed-i vahit be lgesi, mahkeme soruları, mümessi Ilik soruları, lenzi latlı salış l ar, lasfi ye satışları, tek imalatçı l ık. uvu"." ARARAD Iç Ticaret Şubesi Müdürü \ Nurlen SABIRCAN Muamelal Servisi Şefi Alpay HEPŞEN Fiyat Servisi Şefi

19 TESCiL ŞUBESi makineleri ithal etmek iş isteyen oda üyelerinin ihtiyaçlarını tesbit etmek, banka kredisinden istifade etmek isteyen üyelere gayrimenkul ve makine rayiç bedellerini saptama konusunda yardımcı olmak, üyeleri n tplebi üzeri ne fi re oranları tesbiti ve TIR nakliyatı i le uğraşan üyelere aci i yedek parça i hti yaçları içi n belge sağlamak görevleri ni yeri ne getiriyor. AKiFŞAHIN Sicil Servisi Şefi SICIl ve M UHAFAZA SERViSI M üseccel gerçek ve tüzel kişilerin Oda'ya kayıtlarını sağlamak sici Ilerinde meydana gelecek değişiklikleri izlemek ve mevzuat hükümlerine göre yapılacak belge istekleri ni sici i kayıtlarına göre karşılamak Sicil dosyalarını korumak. BAGKUR SERViSi Üyelerin Bağ-Kur ' a giriş ve emeklilik işlemlerini yürütmek, Primler ve diğer işlemler hakkında bi 19i vermek. Şube Müdürü DIS. MÜNASEBETLER SUBESi. Bu birim, oda üyesi tüccarlara yurt dışından gelen heyetlerle görüşme olanağı sağlar. Yurt dışında kurulan ve ticari açıdan önem taşıyan uluslararası fuarlarla i 19i i i bi 19i leri derleyerek isteyenlere bu konuda bilgi verir. TURiZM VE FUARLAR SERVISi T-urizm Fuar ve Sergi çalışmaları protokol faaliyetleri, Enformasyon ça lı şmaları tanıtma faaliyetleri. Turizm ve Fuarlar Servisi Şefi }~ Müıeyyen Dış Münasebetler Taib.ikat.Servisi Şefi

20 KÜTÜPHANE ve DÖKÜMANTASYON SUBESi, Istanbul Ticaret Odasının kurulduğu günden beri i 19i gören ve gün geçtikçe gelişen bir kütüphanesi var. Bugün burada bi nlerce ci lt kitap ve sayısız broşür i 19i lenenleri n yararlanması için hazır bekli yor. Bu şube üyeleri n ve özelli kle yüksek okul öğrencilerinin istifadesi için her gün çalışma saatlerinde açık bulunduruluyor. LütfiyeER:SE:S Kütüphane ve Dökümantasyon Servisi Şefi ismaiı TOPRAKSEVEN Şube Müdürü EVRAK ve DOSYA ŞUBESi Odaya yap ı lacak her nevi yazı lı müracaat,n kabulü ve bunların mevzuuna göre i 19i1i oda üniteleri ne havalesinin yapılması. Odadan çıkacak her nevi yazının ikmalinden sonra postaya veri Imesi ni sağlamak.teleks muhaberesini temin etmek. Ali Evrak ve Dosya Servisi Şefi IDARi HiZMETLER ŞUBESi Yıllık ihtiyaç ve mübayaa programını hazırlayıp Genel Sekreter liğe takdim etmek,oda için lüzumlu eşya ve kırtasiyeyi satın almak ve bunları usulüne göre dağıtmak, Oda demirbaşlarının tescilin i yapmak, kayıtlarını tutmak. miadını dolduran demirbaşların usulüne göre kayd ını silmek, Oda 'da can ve mal emniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri araştırıp Genel Sekreterliğe teklif etmek ve bu hususta a lınmı ş tedbi rleri n aksamadan yürütülmesini sağlamak, Mükerrem YALGIN GÜMRÜK HAKEM HEYETi BÜROSU Oda bünyesi nde sürekli görev yapan uzman lar oda üyeleri i le Bakanlık arasında başgösteren anlaşmazlıkları i nceleyi p çözüm yollarını araştırıyorlar.

21 Kadriye ÜSTÜNDAG Meslek Komitelerı Servisi Şefi MESLEK KOMiTELERi ŞUBESi Şube ça lı şma ıarında komiteler,meslekleri ne ai t problemleri tespit etmek, meslek ahlak ve tesanüdünün korunması ve gelişmesine yönelik tetkikleri yapmak, meslekleriyle ilgili ticari teamülleri tespit etmek,mensuplarının arzu istek ve temennilerini öğrenmek maksadı y le anket ve zümre toplantıları yapılması husu s larında Yönetim Kuruluna teklifte bu lunabi Imek gi bi faali yetleri yanında ayrıca Yönetim Kurulu veya Genel Katiplikçe havale edi len meslekleriyle i 19i li mevzuları i nceleyi p görüş bildirmek de görevleri arasındadır. ALLA BAGRIAÇIK Şube Müdürü ETÜD ve ARAŞTIRMA ŞUBESi AtıfTEZERTEN Ticari Araştırmalar Servisi Şefi Bu şube dış ticaret yurt içi üreti m ve tüketi m konularındaki istatistik bi 19i leri toplamak, fi yat i ndeksleri hazırlamak ve bunları ilgili oda üyeleri ile kuruluşların yararlanması için yardımcı olmakla görevli bulunuyor.odanın düzenli olarak açıkladığı ücretliler, geçi nme ve toptan eşya i ndeksleri ni de bu şube ha zır lıyor. NESRiYAT SUBESi Neşriyat şubesini n t~mel görevi her hafta "istanbul Ticaret" ad ı ile yayın lanan ve odanın yayın organı niteliğinde olan gazeteyi hazırlamak. Söz konusu., haftalık gazete, yurt dışından odaya gelen iş tekliflerini ve ticaret hayatını ilgilendiren çeşi tli konulardaki mevzuat değiş; kli kleri ni okuyucularına duyurur. Servi s Şefi

22 Şube Müdürü DIŞ TiCARET ŞUBESi istanbul Ticaret Odası'nın bu şubesi oda üyelerinin ihracatla ilgil tüm işlem ve Bu ş ubeye sorunlarına cevap vermeye çalışır. ithalat ve gümrük mevzuatı ile ilgili sorunlar için başvurulabileceği gibi, ihracatayeni başlarken ya da yeni pazarlar ararken i 19i li ülkelerin mevzuatlarını ve pazar eğilimlerini öğrenmek için de buradan bi lgi sağlamak imkanı var. KAYACIKLI Dış Ticaret Araştırma Servisi Şefi TIRSERViSi Karayolu vasıtaları i le Mi Iletlerarasl eşya nakl i yatı yapan nakliyeci fi rmalara Tl R karnesi vermek ve Tl R mevzuatı i le ilgili ça lı şmalar yapmak. AliyeAKYAY Tır Servi si Şefi SADıK YOLALAN Şube Müdürü istihbarat SUBESi, Piyasadan (Yurt içi-dışı), Resmı Dairelerden (B.Elçi lik, Ataşel i k, Mahkemeler vs.), Odamız'ın diğer şubeleri nden ve Oda azası firmalardan sorulan işlerle ilgili piyasa tahkikat ı, revizyon, Oda üyelerinin derecelerini tesbit ve Re 'sen Kay ıt ile ilgili işlem lerd ir. SemihKÖNÜ Tasnif muhaberat Servisi Şefi Yüksel OR isti hbarat Servisi Şefi

23 HASAN KAYA Şube Müdürü, HESAP işleri ŞUBES i istanbul Ticaret Odası diğer tüm kuruluşlar gibi geli r ve gi der dengesi ne özen göstermek zorunda. Odanın mali işleri ile Hesap işleri Şubesi ilgileniyor.odanın üye aidatıarının tahakkuk ve tahsili ile tüm diğer gelirlerin toplanması bu şubeni n görevi.hesap i şleri aynı zamanda odanın tüm masraflarını da ödüyor. n TOPRAKSEVEN Muhasebe Servisi Şefi BiLGi işlem ŞUBESi Bir uygulamanın a nalizi n i yaparak doğru çabuk ve en güvenli tasarımı ha zırlamak, programları yazarak bilgisa yara bu işi öğretmek ve veri len donelere göre arzu edilen neticeyi almaktır. T AHAKKU K SERViSi 5590 Sayılı Yasanın maddeleri uyarınca, Yıllık ve Munzam aidatlar ile zamanında ödemeyenıerin Para Zammı tahavkkuklarını yapar. Üyelerin, munzam aidata esas teşki i eden Ticari Ka z ançlarını tespit eder. EMIN KESMEN Şube Müdürü Tuncay ÖKTEM Tahsilat ve icra Servisi Şefi TAHSiLAT VE icra SERViSi P",,(sonel Servisi Şefi Tahakkuk Servisince,yiilık aioat, munzam aidat ve para zammı tahakkuk etti rilen üyeleri nden tahsi latını yapar. Borçlarını ödemeyen üyeleri nden oda ala caklarını icra kanalı i le tahsi i yoluyla neticelendirir. PERSONEL SERViSi Oda personeli ile her türlü muameleyi yürütmek.

24 ... - ODA PERSONEli TOPLU HALDE...

25

26 100 YılıN ÖYKÜSÜ

27 100 YılıN ÖYKÜSÜ Galata Mehmet Alipaşa Hanından bugüne", Praf.Or. EROL ZEYTiNOG LU istanbul TIcARET 0- DASI'nda, Düyunu Umumiye Idaresi 'ni n kurulmuş olduğu 1882 yılında " Cemiyeti Ticariye" adlı örgütün " Dersaadet Ticaret Odası" haline dönüştürülmesiyle resmen faaliyete başlamıştır. Ancak, istanbul Ticaret Odası'nın kuruluşu, Düyunu Umumi ye Idaresi gibi devlet içinde devlet olmak ve devletin egemenlik haklarını zedelemek deği i tersi ne batmakta olan Osmanlı Imparatorluğu ekonomisi içi n bi r kurtuluş umudu, giderek zor duruma düşen Türk üreticisi ve Türk tüccarı için mutlu bir geleceği aydınlatan bir ışık olmuştur. istanbul Ticaret Odası ' nın kurulmasında "Meclisi Ticaret ve Ziraat " adlı bir Meclisin kurulmasını öngören 13 Haziran 1292 (1876) tari hli kararnamenin büyük ve önemli bir rolü olmuştur. Zira, bu kararnamenin üçüncü bölümünde, diğer ülkelerde olduğu gibi Istanbul ile diğer il ve ilçelerde en seçki n tüccarlar arasından seçi lecek ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanacak kişiler tarafından "Cemiyeti Ticariye" adlı bir örgütün kurulması öngörülüyordu. Kurulması istenilen bu örgütlerin amaçları ise ticari konularda hükümete danışmanlık yapmak hükümeti n bu alandaki başvurularını cevaplandırmak ve hükümet i le tüccar arasındaki i lişki lerde yardımcı olmaktı. Bu amaçla kurulan ilk " Ziraat ve Ticaret Cemiyeti " adını taşıyan örgüt oldukça iddialı bi r tüzüğe sahi p olmasına karşı n amaçları doğrultusunda olumlu bir çalışma gösterememiş ve faaliyetine son vermek zoru nda kalmıştır. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, ti ca ret i le ıi raati n bi rbi rı eri n den çok farklı bi rer ekonomi k faaliyet türü olduklarını düşünerek bunları ayrı ayrı ele almaya karar vermiş ve 11 maddeli k bi r tüzük hazırlayara k Avrupa'daki ve özellikle Fransa 'daki gibi bir Tıcaret Odası' nın kurulabilmesi için bir yazı ile hükümete başvurmuştur. Hükümete gönderi len 11 maddelik tüzük ile istanbul 'da bir Ticaret Odası ' nın kurulmasını isteyen Ticaret Bakanlığı başvurusu ise Bakanlar Kurulunda görüşülerek olumlu karşılanmış ve alınan karar bu konuya ilişkin emirleri öğrenilmek üzere Padişah ii. Abdül Yöntem hamid'e s unulmu şt ur. gereğince Padişah kararlarını Mehmet Ali Paşa Hanının zemin katı tebliğ eden Danıştay Başkanlı ğı 20 Ocak 1880 (6 Sefer 1297) tarihinde Ticaret Bakanlığı ' na bi 19i vererek, Hükümet yazısı ile 11 maddelik tüzüğün Padişaha sunulduğunu ve istanbul ' dabir TicaretOdası ' nın kurulabilmesi için gerekli iznin alın- _ dığını ve bu konu ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için Içi şle ri i le Dışi şleri Bakanlığı' na bilgi ver ildiğini bildirmişti r. istanbul 'da bir Ticaret 0- dası ' nın kurulabilmesi ı çın Padişah ii. Abdülhamid 'den gerekli iznin alınmış olmasına

28 karşın önce bir hazır lık döneminin geçirilmesine gereksinme duyulmuş ve bu konuda hazırlık yapmak amacıyla " Cemiyeti Ticariye" adı altında bir örgüt oluşturulmuştur. 21 Nisan 1880 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00'da yapılan bir törenle resmen faali yete geçen Cemiyeti Ticariye 14 Ocak 1882 tarihinde yapılan ikinci bir törenle "istanbul Ticaret Odası" (Dersaadet Ticaret O das ı) haline dönüşünceye kadar ticari konuıarda bir Oda gibi hizmet görmüş ve Hükümet i le tüccar arasında mesleki ilişk:lerde aracılık yapmıştır. Bakanlık onayının alınmasından sonra 29 Aralık 1881 tari hi nde bi r toplantı daha yapan Ticaret Cemiyeti üyeleri "istanbul Ticaret Odası " nın 14 Mehmet Ali Paşa Hanının Ocak 1882 tarihinde yapılacak bir törenle resmen faaliyete geçmesine karar vermişlerdir. Alınan bu karar, toplant ı tutanağında aynen şu biçimde yer almıştır. "Oda nın içtima atisinin bi n sekiz yüz seksen i ki senesi Kanunusanıı rumisinin ikisine tesadüf eden Cumartesi günü icra olunmasına ve yevmi mezkurun Oda ' nın vezaifi ifaya meb'de itlihaz olunmasına karar veri Imi şti r." istanbul Ticaret Odası'nın 14 Ocak 1882 tarihinde resmen faal i yete geçmesi nden sonra tüccarların Oda'ya kayıt olmaları tüccar sınıflarının saptanması ve tüccarlara yapılacak hizmetlerden alınacak geli r miktarlarının belirlenmesi gibi konulara öncelik verilmiş ve bu iş le mler i gereği biçimde Karaköy Köprüsünden görünüşü yapabilmek için Oda'nın iç örgütlenmesine önem gösterilmiştir. ilk kuruluş döneminde Oda faaliyetleri Oda Başkanı "Azaryan " Oda ikinci Başkanı, " Süleyman ", 2 müşavir "S. Manokyan" ile "Kazanova" Genel Sekreter," ispiyaki" Sekreter "Gabri yel Kırazeryan" ve Odacı "Angeli "den oluşan 8 kişilik bir kadro tarafından yürütülmüş, Ticaret M üdüri yeti Genel Sekreteri Şevki Bey ise geçici olarak istihdam edilmiş ve kendisine 15 lira aylık ödenmiştir. Ancak, çalışmaları beğeni Imeyen Odacı Angel i 'ni n iş i ne bi r süre son verilmiştir. Ticaret Odası ' nın resmen kurulmasından sonra hazırladığı ilk yönetmelik " Tellallar Yönetmeli ği " olmuştur. Söz konusu yönetmelik Oda Ikinci Başkanı " Süleyman " bey i le üyelerden "Zaharya Hacopulo" "Serupe Gülbenkyan" ve "Vasi laki Sıvacı" tarafından oluşan bi r komisyonda hazırlanmış ve 1882 yılının Eylül ayı içinde onaylanmak üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderilmiştir. Istanbul Ticaret Odası' nın tellallarla ilgili bir yönetmeli k hazırlamasının başlıca amacı, hem tellal ve si msarların faaliyetlerini daha iyi bir hukuki düzen içinde yürütebilmelerini sağlamak hem de Ticaret ve Zahire Borsası kurabilmek için ilk adımı atabil-

29 ~ 100YILlN ÖYKÜSÜ mekti. Nitekim, istanbul TIcaret Odası ' nın tellallarla ilgili yönetmelikten bekledigi amaçlar yönetmeliğin birçok maddesi nde açıkca görülmektedir. Meşrutiyetin iliinından 1914 ikinci Dünya Savaşı ' na kadar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abut'un Başkanlığın da faaliyetini sürdüren istanbul Ticaret Odası, bu yıllarda, daha çok Odaya kayıt zorunluluğunun sağlanması Oda görev ve yetkilerinin saptanması ve Odaya tüzel kişilik kazandırılması gibi konularla ilgilenmiştl r. "Balkan Savaşı " (1912) ile onu izleyen " Birinci Dünya Savaşı " ( ) istanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın faali yelleri ni büyük ölçüde etkilemiş ve Oda ' nın, adeta bir durgunluk dönemine girmesi.. ne neden olmuştur. Esasında bu dönem " Kurtuluş Sava Şı" yıllarında da sürmüş ve Ankara'da "Büyük Mi IIet Meclisi 'lnin ülke yönetimini tam ve kesin bir biçimde ele al ı ncaya kadar uzamıştır. Bu yıllarda istanbul Tıcaret ve Sanayi Odası, ana görevleri ni büyük ölçüde i hmal etmiş ve ancak bazı önemsiz faaliyetlerle varlığını koruma çabasını göstermiştir. Nitekim, bu yıllarda Ticaret Bakanlığı da Ticaret Odası ile olan ilişkilerini ve dolayısıyla Oda'ya yapmakta olduğu yardımlarını a zaltmıştır. Bu nedenle de Oda adeta kaçınılmaz bir zorunluluk olarak kendisi nden beklenilen birçok görevi yerine geti remez olmuştur. Kurtuluş Savaşı y ı llarında Türkiye Büyük Millet Meclisi bi r karar alarak istanbul Hükümeti tarafından 26 Mart 1336 (1920) tarihinden çıkartılacak tüm Kanun ve benzeri mevzuatın hükümsüz olduğu ilan edilmiştir. Bu karar üzeri ne aurumu görüşmek üzere toplanan Istanbul Ticaret Odası yeni bir seçime gitmemeyi ve mevcut yöneti mi n görevi ni 25 Mart 1339 (1923) tari hi ne kadar sürdürmesi ni kararlaştırmıştır. Bu tarihte yapılan 1925 yı lında Oda, uzun süre de Dördüncü Vakıf Han'm 3.ka tında çahştı. top l ant ı da ise yeni seçime gidılmemesi ve istifa eden üye lerin yerlerine önceki seçi mde en fazla oyaimış olanlardan ekrem Neci p, Nazmi DÜdani, Edvar Karagözyan ve Ahmet ıhsan adlı üyelerin katılmaları karar altına alınmıştır. 30 Haziran 1341 (1925) tari hı nde Oda Meclisi 'nı n aldığı kararla Oda ' nın adresi bir kez daha değişmiş ve Oda, iv. Vakıf Hanının üçüncü katına ta ş ınmıştır. Oda,bu kattaki 24 Odayı yıllığı 10 bin liradan klralamış ve kira sözleşmesi 0- da'nın 8 Temmuz 1341 (1925) tari hli toplantısında onaylanmıştır. 25 Nisan 1949 tarihinde esnaflarla ilgili olarak 5373 sayılı "Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu " nun yürürlüğe girmesi ve esnafların 4355 sayılı Kanun kapsamının ve onunla i 19i li tüzüğü n d ı şıda kalması üzeri ne Ticaret ve Sanayi Odaları Ile ilgili yeni bir kanuna daha gereksinme duyulmuş ve bu a maçla çalışmalara yen iden başlanıimıştır. Kısa bir hazırlık döneminden sonra Türki ye Büyük Mi 1- let Meclisi 'ne sunulan yeni bir tasarı 8 Mart 1950 tari h i nde kabul edilmiş ve bugünkü 5590 sayılı "Ti caret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kanunu " yürürlüğe girmişt i r.

30 istanbul Ticaret Odası 1970 May~s'ında Unkapanı'ndaki bina İstanbul'un sayılı. modern yapılannın başında geliyor. Halen yürürlükte olan bu kanunun getirdiği en önemli iki özellik Odaların özerklik kazanması Ile Oda Genel Sekreterleri n Yöneti m Kurulların ın öneri si üzeri ne Oda Meci i sleri tarafından tayi n edi Imeleridir. Söz konusu kanunun uygulanmasında Istanbul Ticaret Odası yönünden karşılaşılan Ilk değişiklik 30 Mayıs 1952 tarihinde olmuştur. Zira bu tari hte Oda bünyesi ndeki büyük sanayici ler istanbul 'da Istanbul Sanayı Odası" adı altında bi r başka oda oluşturarak istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından ayrılmışlar ve Oda'nın adı Istanbul Ticaret Odası" hali ne dönüşmüştür sayılı Kanunun uygulanma döneminde istanbul Ticaret Odası'nın karşılaştığı bır başka değişiklik de 14 Hazi ran 1960 tari hi nde çıkartılan 2 sayılı Kanunla bütün oda ve borsalar gibi istanbul Ticaret Odası'nın da yönetimle ilgili organlarının feshedilmesidir.

31

32 Bahattın BURSALI Osmanlı Bankası Genel MOdür Yardımcısı 1882'de kurulan Oda'mızda, 1925 yılından çıkarılan 655 sayııı kanunla düzenli kayıt dönemine geçilmesinden sonra, ilk sicil numarası Osmanlı Bankası'na verilmişti. "O smanlı Devleti Maliye Nezareti, bir grup ingiliz ve Fransız bankacıdan 1863 yılında "Bank of england" ve "Banque de France" gibi banknot ihracına yetki i i ve devleti n hazi nedarlığını yapmak üzere bi r banka kurmalarını istemiş ve onlar da Istanbul'a gelerek Osmanlı Bankası adı i le bi r banka kurmuşlardır. Bu bankaya devri n Padişahının fermanı i le gereken yetki ler veri Imiş ve adı da "Bank -ı Osman i 'i şahane" olarak değiştirilmiştir. 27 Eylül 1925 tarihinde çıkartılan 655 sayılı " Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu'ndan sonra başla tı lan düzenli ve sicil numaraları kayıt dönemi ile beraber, Istanbul Ticaret Odası'nın "I" sicil numaralı üyesi ünvanına sahip olan Osmanlı Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Bahatıin Bursalı "1 numara"nın doğuşunu şöyle anlatıyor. Padişah fermanından sonra yarım asrı aşkın bir süre devlet bankası olarak faali yetleri ni sürdüren ve i mparatorluğun başlıca vi layetleri nde teşki latlanan müessesenin, Osmanlı Devletinin tarihe karışmasıyla 1924 ve 1925 yıllarındaki TBM M hükümetleri kararıyla görevi ne "Osmanl ı Bankası" adı altında aynı yetkilerle devam ettiğini söyleyen Bahattin Bursalı bankanın banknot basma yetkisinin T.C. Merkez Bankası'nın kurulmasına kadar sürdüğünü belirtmiştir. Ülkemizde ilk banknotu çıkaran ve Mart 1952 tarihinden sonra sadece ticari bir banka hüviyetinde çalışan Osmanlı Bankası'nın aradan geçen 100 yıl içerisinde sürdürdüğü dış ticarete ağırlık verme hüviyetinin bugün de gelenekselolarak sürdürüldüğünü ifade eden Bursalı "Türkiye'nin en büyük mesleki teşekkülü o lan istanbul Ticaret Odası'nın "1 numaralı üyesi, Oda'yla beraber gelişip büyüyerek bugün kendine saygın bir yer edi nmişti r" diye konuşmuştur.

33

34 ANILAR VE YAŞlYANLAR...

35 ~~ \~ femrrm ANILAR ve YAŞAYANLAR... istanbul Ticaret Odası'nın hayattaki en eski Meclis Başkanı Bed;; Yazıcı "Oda Türk e konomisine yol göstermelidir" dedi. Ticaret Odası'nın 100'üncü kuruluş yılında Bed;; Yazıcı Oda 'yı şöyle anlattı: "Istanbul Ticaret Odası ' nın ülkemizdeki tüm Odalar gibi tuhaf bir kuruluş tarzı var. Oda üyeleri ı meslek komitelerini, meslek komiteleri içlerinden Oda Meclisi üyelerini, Meclis de Yönetim Kurulunu seçiyor. Bu kuruluş tarzı 1930'lardaki italyan korporasyon sistemini andırıyor. Ancak bu sistemin en büyük sakıncası, meslek gruplarına gerekli ağırlığı verememesinde yatıyor. Eş i t seçim ve temsil hakkının sonucu olarak, ortaya dengeli bir meclis çıkm ıyor. Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle. Ekonomi içinde ağırlığı farklı olan meslek gruplarının eşit olarak temsili Oda'nın faaliyetlerini olumsuz olarak etkiliyor. istanbul Ticaret Odası'nın ülke ekonomisinin yol göstericisi olması gereki r. Oysa bugünkü çalışma tarzı i le bu sağlanamıyar. Seçim sistemi son derece olumlu olmasına karşın her zaman tek ve ideal çözüm yolu değil. Özellikle mesleki kuruluşlarda bu durum çok açık olarak ortaya çıkıyor. Örneğin bir Vehbi Koç, bir Neiat Eczacıba Şı bi r Sakıp Sabancı Oda Mec- "istanbul Ticaret Odası'nm ülke ekonomisine yol göstermesigerekir" lisi 'nde yer almıyor.bu da seçi m sistem i nden kaynaklan ıyor Oysa bu gibi yılların birikimine sahip kişilerden daima faydalanmak gerekir. Bugünkü sistemde bu maalesef sağlanamıyor. BEDii YAZıCı Oda Meclisi 'nin başkanlığını yaptığım yılları, oldukça hareketli idi. O dönemde başlayan plan çalışmalarında Oda ' nın görgşü alınmadı. Ekonomik yapımız içinde nisbi önemi çok büyük olan bir kesimi temsil eden istanbul Ticaret Odası ' nın görüşünün a lınmış olması gerektiğine MI" inanıyorum. Ülkemizde büyük önemi olan tarım ve hayvancılığa i Ik planlar yer vermedi. Oysa, tarım ülkesi olduğumuz bir gerçek. Bu yanlışın acısını Mla çeki yoruz. Oda Mecli si 'ne ilk seçi i diğim dönemde, toplam 110 ü yeden tam 103 kişi yönetim kuru/unaadayoldu. Bu anıma seçim sistemi konusundaki görüşleri mi n oluşmasına neden olduğu içi n özel önem veririm. Bedii Yazıcı, yaşamın ı şöy le özetliyor: " 1917'de istanbul ' da doğdum. Robert Kolej'de işletmecilik okudum. Aynı dalda New York 'taki Columbia Ü niversitesi 'nde master yaptım. iş yaşa mımın büyük bölümü sigorta şi rketleri nde geçti. Son olarak Sabancı Grubu 'na dahil şi rketlerde Yöneti m Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azaiık yapt ı m. 1980'de 45 yıllık iş hayatımı emekli olarak noktaladım.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. de Yönetim Kurulu

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül Çimento A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Başkanlardan Birlik Mesajı. 2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU 02.08.2017 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO), Antalya Ticaret Borsası(ATB), Alanya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU KADRO ADI HİZMET SINIFI : İÇTİHAT YAYIM AMİRİ : YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ SINIFI (ÜST KADEME YÖNETİCİSİ SAYILMAYAN DİĞER YÖNETİCİLER) DERECE : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar;

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar; ANALİST/PROGRAMCI KADROSU 24/1992 11B. Kadro Adı : Analist/Programcı 9/1995 Hizmet Sınıfı : Askeri Mühendislik Hizmetleri Sınıfı Derece : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 13-14-15 (1) Amirlerinin

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Aydın ERDİM 16.03.1978 30.04.1978 (Vekil) 30.04.1978 31.12.1979 2 Mustafa Ateş AMİKLİOĞLU 31.12.1979 02.06.1980 3 Yaşar BASKIN

Detaylı

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1923 1 AYDIN TİCARET BORSASI Tablo 1 2

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cemal EYÜBOĞLU 19.08.1942 12.07.1944 19.07.1944 12.11.1945 (Vekil) 2 Mahmut Celalettin ERÇOKLU 12.11.1945 08.11.1951

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 201-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Uzunköprü - 201 2/1 KURUMUN ADI : Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi ADRESİ : Mescit Mahallesi / Keşan

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ Genel Sekreter Şemsettin ARGUN Emin KAYA Vekaleten (GSY) Vekaleten (GSY) Genel Sekreterler ve Görev Süreleri 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE Önceki Görevi Başlangıç Ayrılış

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar)

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik,belediye kanunu ile tüm yasa,yönetmelik,talimatlar ve

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA MECLİSİ Tarih : 07.02.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 KONU : İptal-İhdas. üzere Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/01/2012 tarih ve 116 sayılı teklifi üzerinde

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 605 MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1600 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20.5.1946, No : 4895 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

adet) T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

adet) T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Sayı : 89376558-903.02-2.0 tl

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI TANITIM SUNUSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI TANITIM SUNUSU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI TANITIM SUNUSU BÜRO YÖNETİMİ ALANIMIZ Büro Yönetimi Alanı okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında hizmete açılmıştır.

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Eğitim-Sicil-Arşiv Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİ ŞUBE MÜDÜRÜ SINIFI

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERDAL ERDEM Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1971 yılında Çankırı`da doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı.

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. CHP Milletvekili Adaylarını Tanıttı CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. Kahvaltıya yerel basının yanı sıra CHP'den milletvekili adayları M. Akif

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik, Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ile bağlı birim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı