"Tüccar, milletin emeği ve üretimini. eline ve. ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır " kıymetlendirmek için, zekasına emniyet edilen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Tüccar, milletin emeği ve üretimini. eline ve. ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır " kıymetlendirmek için, zekasına emniyet edilen"

Transkript

1

2 1982 YILLIÖI

3

4 "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için, eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır "

5

6 100. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan İstanbul Ticaret Odası 'nın mutluluğunu biz de bu yıllık la paylaşmak istedik. Başarabildiysek ne güzel.. Türkiye 'nin bu güçlü kuruluşuna nice nice yüzyıllar dileriz. Say'gılanmızla GUNAYDIN

7

8 CUMHURiYETTEN BUYANA BASKANLAR i

9 i~ CUMHURiYETTEN mı""" B U YANA BAS KAN LAR ODA MECLISi BAŞKANLARı Hüseyin Hüsnü Bey ( A vundukzade Üzeyir Bey (1928. Mithat Nemli (1929 ila 1942) Ahmet Kara (1943 ila 1948) Mithat Nemli ( Muhlis ErdeDer ' Hayri Gönen Emir Sencer ( ) Bedii Y 8ZlCI ( Sırrı Enver Batur ( ) Emi, Sence, ( Refik Sunol M.hmut Sucuoğlu Refik Sunol (1.ı2.197~balen başkanlığı devam etmektedir) i YÖNETiM KURULU BAŞKANLARı Hüseyin Bey (1926) Refik İsmail Bey (1927) N ecip Bey (1928) H.mdi Bey ( Habibzade Ziya Bey (1931) Hasan Necip Bey ( ) Sadettin Serim Bey ( ) Murat Furtun Bey (1938) Nuri Kozikotlu ı~ı942) Mithat Nemli ( Nuri Kozikoğlu ( ) Sait İbrahim Esi ( ) Mith.t Nemli ( Behçet Osmanağaoğlu ( ' Cel.ı Umu, ( Emir Sencer ( ) Nuh Kuşçulu halen başkanlığı devam etmektedir.) Nemlizade Mitat Beyefendi Mitat bayefendi 1888 senesinde Istanbul' da docmuş. Galatasaray Lisesi 'ni bitirdikten sonra Fransa'ya azimetle Marsilya Ticaret Mektebini ikmal eylemiş. Marsilya'dan avdetinde Samsun'a giderek Nem!izadelar Şirketi 'nde 1916'ya kadar çalışmış ve bu tarihten itibaren Istanbul'daki ticarethanesini tesis eylemiştir. Mitat beyefendi dört seneden beri Odamızın Birinci ReisUCinde bulunmaktadırlar. GENELSEKRETERLER Vehbi Bey Cel.ı Bey Cevat N.Düzenli ( ) Mahmut Pekin ( ) Muhsin Naim Seran ( Cevdet Güven (1951) Zeki Zeybekoğlu ( Hayri Celal Atamer ( Tahsin Yıldıran ( ) ısmail Hüsrev Tökin ( ) Dr.tsmail Özaslan (1.5.1fJ Halen Genel Katiptir)

10 -- '. Ahmet Bevefendi 1305 tarihinde Eğin'de doğmuştur. 1325'de Galatasaray Lisesini ikmal etmiş ve ilk defa devair; resmlyeyet müteahltliği ile işe başlamıştır. 1932'deOdamııın ikinci Reis \t ekilliğine intihap olunmuşlardır..ıl ıt ~_ ~ Ser"ifzcıdeSürevva Bevefendi 302 senesinde izmir'de doğmuş ve lise tahsili ile aıi tahsilini ik malden sonra ticaret hayatına a tılmıştır. Bilahare istanbul'a gelerek zahire t icaretine başlamıştır. On beş seneden beri şehrimi zde icrayı ticaret etmektedir. Şerifzade Süreyya Seyefendi 931 senesinde Odamız Bi rinci Aeis Vekilliğine 932 senesinde de i kinci Reisliğe intihap edilmişlerdir. Habipzade Ziya Bevefendi 1301 'de Eskişehir ' de tevellüt etmiştir. Habip Hakkı Bey'in mahdumudur senesinde Galatasaray'a girerek 1318 senesinde şahadetname almış 1324'de Mektebi Hukuka dahilolarak 1327'de ikmali tahsil ile şa hadetname ahzeylemiştir. Ziya Beyefendi, Odamızın 1931'de ikinci Reis Vekiliiği ' nde bulunmuş, 1932'de de Birinci Reis Veki iii ği 'ne intihap olunmuştur. (Muumaileyh 1923'den beri Oda azastndan bulunmakta olup riyasete intihaplarına kadar hesabat müfettişliği vazifesini yapmışlardır. Halen Genel Sekreterdir. \~ Hasan Necip Bevefendi 1297'de Yenişehir'de doğmuş ve iptidai tahsilini Selanik 'te, idadi tahsilini Edirne' de, ali tahsilini de istanbul'da ikmal etmiş ve i Ik defa Ankara Beledi ye ve Hastane Eczacılığını ifade ederek istanbul'a gelmiş ve Ekrem Necip Ecza Deposunu küşat eylemişti r. Necip Beyefendi 1931 ' de Odamız Ikinci Reisi bulunuyordu. 1932'de Heyeti idare Ri yaseti ne i nli hap olmuşlardır. fotolimf ve metinler Istanbul Ticaret Odası özel arşivinden temin edilip aynen konulmak aktarılmıştır.

11 ~ ODA MECliSi REFiKSUNOl ito Meclis Başkanı 1925 İstanbul, doğumlu olan Refik Sunal Yüksek Iktisat ve Ticaret Okulu ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa küııesi mezunu ve Almanca biliyor. Her meslek komitesinin üç yılda bir seçeceği iki asli üyeden terekküp eder. ito Meclis Başkan Veki ii Meslek Komitelesi Meclise seçtikleri iki asli üyeden başka, i ki de yedek üye seçerler. Mecli s kend i üyele~i arasında bir yıl için bi r başkan ve bi r başkanvekili seçer, istanbul Ticaret Odası Meclisi 162 üyeden müteşekki Idi r. Meclis, Oda'nın en büyük teşki lat kademesi,en yüksek karar ve denetleme organıdır. Meclis "Temel Hedefler" de yazılı prensiplerin tahakkuku içi n her türlü kararvetedbirleri alır. Yönetim Kurulunu murakabede tutar, taci rleri n bi 19i seviyelerini yükseltmek için kurslar açar. Çeşitli neşriyat yapar. ODA MECliS ÜYELERi Ahmet ABACı, Şevket ADAYlLMAZ, Niyazi ADIGÜZEL, Asım AK, Hayri AK, Kazım AK, Osman AKSIL, Naz mi AKIN, M. ŞerafeHin A KIŞ, Fi kre! ALPTEKiN, Tevfik ARAL,Erhan ARAS, Refik ARAS, Oktay ASLAN, R eş it AT A, Ertan ATA Y, H. Zafer AT AYLAN. inan AVCI, Naci AYDIN, ismail A YTEMjZ. M.AIi AYVACr, Mecit BAHÇEVAN, F.Mehmet BALER, Özçe li k BALKAN, Hızır BALKANCI, H. Doğan BALTO, Besalet BAAIM, N.Ekrem BASMAel,Orhan BA Ş DOG A N, Mevlüt BAYSAL, Sa li h BiNBAY, A. N a tık BUDA, Atalay BUlUTOOLU, Orhan BÜKEY, Doğ a nbüyükfıra T, Z i ya CAMCIOGlU, Mahir CETEA, Ya şa r CiMILLI, Mustafa C Ü RE, Uğur ÇATBAŞ, Faruk çehreli, Musa ÇETIN, Üstün çevik, K uttuhan ÇiliNGIROGlU, Mehmet DAVU-,:-oGıu, Şükrü DiNGiLOGıu, N uretti n DOGANBEY, Refi k DURSUN, Mehmet ECE, Sefer EKŞi, Adnan ELliALTı, M ustafa ERBAŞ, Muzaffer ERSiN, ilhan EREM, E. Ya l ım EREZ, Emin ERKÖSE, Tulga ERTAN, Nevzat FUNDA, Ömer.

12 GAziOCLU, Şaban GAZiOGLU, Adnan G io E L, ŞemSetlin GÖKBAYRAK, Sırrı GOLTEKiN, Kemal GÜLÜM, M.Fevzi GÜNGÖR, Veli GÜNGÖR, Oinç GÜRKAYNAK, H aldun H AZNEOAR, Z iya KALKAVAN, M.Zihni KA LSıN Recep KAMUT, Cemi l KANTU R, M ustafa KARA, Ahmet K ARA FA KıLI, Izzet KARAKULLUKCU, Aşur KAYA, Tarık KAYHA, H.Hamdi KAZANCI, i. Hak kı KEÇELi, M.Nail KEÇiLi, Güngör KEKEC, S ırrı K ESENCi, Rılkı Kip, Osman KOLAT, As ı m KOPUZ, Mustafa KOPUZ, Fahrettin KOKEN, ibrah i m KÖSEM, Can KULAKSIZOGL U, Celaletti n KURDOGLU, Se lam i KURUOCl LU, ı bra h im KUŞÇULU, Nuh KUŞÇUlU, Abdülkadir KuşIN, Selahattin K UTLU, Mehmet KÜÇÜKDEVECi, Şevki MANGÜP, H üseyin MERCAN, Akgün MloiııiLI, Ra il ÖNGER, Naci ÖKTEM, Turgut özdilek,musıafa ÖZER, Adnan ÖZGÖREN, Ömer Lütfü ÖZGÜL, Vedat ÖZGÜL, De rviş ÖZGÜNAY, Kenan öziç Şakir ÖZKALELi, Mehmet ÖZKÜÇÜK, Muhittin ÖZLER, H.Ali ÖZTAŞ, Basri ÖZT E K ı N, Cezmi ÖZT EMiR, M uharrem ÖZUSLU, H asa n PA8UÇCuoGıu, A.Nihat PA RKER, M.Şevki PE KER, Grigov PETKDV, Öney RASIH, A.Remzi SAKARYA, A li SARAL, M etin SA RA L, Hüseyi n SEZER, Aydın Siliv Ri Ll, isa SOYDAN, Nam ı k SÖN M EZ, Mahmut SUCUOGLU, Refik SUNOL, Necmi SÜREL, Kemal ŞA DO G L U, MuammerŞAH IN, Rüştü ŞAHiN, Mehmet ŞEKE R C I, Mehmet Ş i ŞMA N, Necat i TABAK, Sezai TABAK, A laattin T ACIR, A.Zafer TACiROGLU, Erdem TAÇKIN, Sabahrı. tti n TAMER, F.Elçin TAViL, Enver T Avi LOG l U, S~ba hattin TETiK, Tevfik T iryakioglu, H amdi TOMBAK, Doğa n TORUNOGLU, Dündar UÇAR, Nezih ULAGAY, Ahmet ULUÇAY, Tunç bllug, Azem ULUOG LU, Cemal ULUSOY Celal UMUR, Ceyhan URAS, Yaşar UNAL, Turgut YALç ı NKAYA, K am i l YANG ı N, Kemal YARAR, U ğurman YELKENCiOGLU, M.Uğ u rlu YI LMAZTÜRK, Sabri YUMAK. Not: Yukarıdak i isimler soyadın a göre alfabetik sırayla yazılmıştır.

13

14 ~ YÖNETiM KURULU DÜNDAR Uçar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) 2.NUH KUŞÇULU (Yönetim Kurulu Başkanı). 3-REFiK SUNOL (Meclis Başkanı). 4.CAN KULAKSIZOGLU (Meclis Başkan Vekili), 5 -YAŞAR ÜNAL (Yönetim Kurulu Başkan Veki li), 6.EN VER TAViLOGLU Üye), 7.NAZMi AKIN (Üye), 8-E.YALlM EREZ (Üye), 9-AH M ET ULUÇAY (Üye), 1o.ziHNi KALSıN (Üye), ll-celalettin KURDOGLU (Uye) 12) FIKRET ALPTEKIN (Üye) 13) HASAN PABUÇÇUOGLU (Üye)

15 ii ~ YÖNETiM KURULU Yönetim Kurulu Oda'nın en yüksek icra organıdır "Temel Hedefler"in ve çeşitli mevzuatın Odaya verdiği vazifeleri en iyi ve süratli bl r şeki lde ifa etmeye çalışır. Nuh KUŞçuıu Yönetim Kurulu Başkanı ı9:~2 Kayseri doğumlu olan Nuh Kuşçulu,lngiltere'de Yüksek İşletme iktisadı tahsil etmiş. Evli ve 3 çocuklu Kuşçulu ingilizce biliyor. Yönetim Kurulu Başkan Veki ii 1939 yılındak Zonguldak'da doğmuş olan Uçar, Gazi Ejptim Enstitüsü ve Hukuk Fakültesi mezunu olup evli 3 çocuk babuıdır. i.}. ~ Yöneti m Kurulu Başkan Veki li 1938 YillOda Konya'da doğan Ünal, İksitadi Ticari tlimler Akademisi mezunu olup, İngilizce ve Almanca bi.lmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. ismail ÖZASlAN Genel Sekreter 1926 Rize doğumlu olan Özaslan Yüksek Ticaret Okulu mezunu Londra'da bu yıl da staj yapmış. Evli ve iki çocuk sahibi Ingilizce biliyor. Renan BAYKAN Genel Sekreter Yara yılında (Akşehir) KonYH', da doğan Baykan İktisat Fakültesi mezunu olup, Fransızca bilmektedir. Evli 2 çocuk babastdlr.

16 i ~. Celalettin KURDOGLU 1930 Arhavi doanmln olan Kurdollu, Yüksek Ticaret Okulu'ou bitirmiştir. Bekar olan Kurdollu Almanca bilmektedir. Nazmi AKIN 1933 yılında Çemişgezek'de dopıwl olup, Iktisat Fakültesi mezunudur. Evli ve 2 çocuk babası olan Akın Ingilizce bil mektedir yılında Muş'da doğan Kalsın. İktisat Fakültesi mezunu olup, İngilizce bilmektedir. Evli 3 çocuk babasıdır. Bartın'da 1920 yılında doa:an Papuççuot1u, Yüksek Ticaret mezunu olup, Fransızca bil mektedir. Evli ve 2 çocuk baba- 8uiır İstanbul doiıumlu olan Aı~tekin. Galatasaray Lisesi ve İktisat Fakültesi mezunu 0- lup, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 192& İstanbul doğumlu olan Tavilo~Ju, İktisat Fakültesi mezunu olup. Fransızca bilmektedir. Evli 2 çocuk babas ı dır Van doğumlu olan Erez, lise mezunu olup evli 2 çocuk babasıdır ı8tanbul dotıum1u olsn Uluçay. Yüksek Ticaret mezunu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

17 Prof.Dr.ISMAiı ÖZASlAN Genel Sekreter GENEL SEKRETERliK REN AN BAYKAN Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreterli k idare Teşki latın en üst kademesidi r.genel Sekreterlik Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup Müdürlerinden oluşur.genel Sekreterlik görevleri n i n ifasında M üşavi rler de kullanabi ii r. Müşavi rler, teşki lata ilmi ve teknik bakımdan yard ım c ı olmak üzere vazife gören elemanlardır. TURANLI Ba şkanl ık ve Sekreterli k Genel Şubesi Müdürü SALMAYENli Büro Şefi t, i, if CENGIZ ERSUN Grup Müdürü - i MEHMET ASLANTAŞ Grup Müdürü

18 MÜŞAViRlER _ Prof. Dr. HALUK CiLLOV - Prof. Dr. REHAPOROY -Dr.DAiM DEMIRCAN -SÜREYYA AVcıoGLU AHMET ŞENKAL Sanayi Şu besi Müdürü SANAYi SUBESi Oda üyesi imalatçıların iç ya da dış kaynaklı üreti m gi rdi leri ni n sağlanmasında karşılaştıkları sorunların çözümüne, küçüksanayici leri n ithalat işlemleri ne gerekli bi 19i ve beleleri vererek yardımcı olmakla görevli.ayrıca fi rmaların kapasi te tespitleri ni yapmak, i 19i ii kurum ve kuru l uş l ara verilmek üzere "Sanayici" belgesi düzenlemek de bu şubenin görevleri. TUGHAN Kapasite Servisi Şefi Candan DEMiRCi Sanayi Araştırma Servisi Şefi ic. TiCARET SUBESi. Bilirkişi veekspertiz müracaatları,ticari mücbir sebep belgesi, montaj için muvakkat ithal talepleri, teknik yeterlilik belgesi, firevezayial nisbetleri. M uhammen bedel ıespi li, mücbir sebep belgesi, yed-i vahit be lgesi, mahkeme soruları, mümessi Ilik soruları, lenzi latlı salış l ar, lasfi ye satışları, tek imalatçı l ık. uvu"." ARARAD Iç Ticaret Şubesi Müdürü \ Nurlen SABIRCAN Muamelal Servisi Şefi Alpay HEPŞEN Fiyat Servisi Şefi

19 TESCiL ŞUBESi makineleri ithal etmek iş isteyen oda üyelerinin ihtiyaçlarını tesbit etmek, banka kredisinden istifade etmek isteyen üyelere gayrimenkul ve makine rayiç bedellerini saptama konusunda yardımcı olmak, üyeleri n tplebi üzeri ne fi re oranları tesbiti ve TIR nakliyatı i le uğraşan üyelere aci i yedek parça i hti yaçları içi n belge sağlamak görevleri ni yeri ne getiriyor. AKiFŞAHIN Sicil Servisi Şefi SICIl ve M UHAFAZA SERViSI M üseccel gerçek ve tüzel kişilerin Oda'ya kayıtlarını sağlamak sici Ilerinde meydana gelecek değişiklikleri izlemek ve mevzuat hükümlerine göre yapılacak belge istekleri ni sici i kayıtlarına göre karşılamak Sicil dosyalarını korumak. BAGKUR SERViSi Üyelerin Bağ-Kur ' a giriş ve emeklilik işlemlerini yürütmek, Primler ve diğer işlemler hakkında bi 19i vermek. Şube Müdürü DIS. MÜNASEBETLER SUBESi. Bu birim, oda üyesi tüccarlara yurt dışından gelen heyetlerle görüşme olanağı sağlar. Yurt dışında kurulan ve ticari açıdan önem taşıyan uluslararası fuarlarla i 19i i i bi 19i leri derleyerek isteyenlere bu konuda bilgi verir. TURiZM VE FUARLAR SERVISi T-urizm Fuar ve Sergi çalışmaları protokol faaliyetleri, Enformasyon ça lı şmaları tanıtma faaliyetleri. Turizm ve Fuarlar Servisi Şefi }~ Müıeyyen Dış Münasebetler Taib.ikat.Servisi Şefi

20 KÜTÜPHANE ve DÖKÜMANTASYON SUBESi, Istanbul Ticaret Odasının kurulduğu günden beri i 19i gören ve gün geçtikçe gelişen bir kütüphanesi var. Bugün burada bi nlerce ci lt kitap ve sayısız broşür i 19i lenenleri n yararlanması için hazır bekli yor. Bu şube üyeleri n ve özelli kle yüksek okul öğrencilerinin istifadesi için her gün çalışma saatlerinde açık bulunduruluyor. LütfiyeER:SE:S Kütüphane ve Dökümantasyon Servisi Şefi ismaiı TOPRAKSEVEN Şube Müdürü EVRAK ve DOSYA ŞUBESi Odaya yap ı lacak her nevi yazı lı müracaat,n kabulü ve bunların mevzuuna göre i 19i1i oda üniteleri ne havalesinin yapılması. Odadan çıkacak her nevi yazının ikmalinden sonra postaya veri Imesi ni sağlamak.teleks muhaberesini temin etmek. Ali Evrak ve Dosya Servisi Şefi IDARi HiZMETLER ŞUBESi Yıllık ihtiyaç ve mübayaa programını hazırlayıp Genel Sekreter liğe takdim etmek,oda için lüzumlu eşya ve kırtasiyeyi satın almak ve bunları usulüne göre dağıtmak, Oda demirbaşlarının tescilin i yapmak, kayıtlarını tutmak. miadını dolduran demirbaşların usulüne göre kayd ını silmek, Oda 'da can ve mal emniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri araştırıp Genel Sekreterliğe teklif etmek ve bu hususta a lınmı ş tedbi rleri n aksamadan yürütülmesini sağlamak, Mükerrem YALGIN GÜMRÜK HAKEM HEYETi BÜROSU Oda bünyesi nde sürekli görev yapan uzman lar oda üyeleri i le Bakanlık arasında başgösteren anlaşmazlıkları i nceleyi p çözüm yollarını araştırıyorlar.

21 Kadriye ÜSTÜNDAG Meslek Komitelerı Servisi Şefi MESLEK KOMiTELERi ŞUBESi Şube ça lı şma ıarında komiteler,meslekleri ne ai t problemleri tespit etmek, meslek ahlak ve tesanüdünün korunması ve gelişmesine yönelik tetkikleri yapmak, meslekleriyle ilgili ticari teamülleri tespit etmek,mensuplarının arzu istek ve temennilerini öğrenmek maksadı y le anket ve zümre toplantıları yapılması husu s larında Yönetim Kuruluna teklifte bu lunabi Imek gi bi faali yetleri yanında ayrıca Yönetim Kurulu veya Genel Katiplikçe havale edi len meslekleriyle i 19i li mevzuları i nceleyi p görüş bildirmek de görevleri arasındadır. ALLA BAGRIAÇIK Şube Müdürü ETÜD ve ARAŞTIRMA ŞUBESi AtıfTEZERTEN Ticari Araştırmalar Servisi Şefi Bu şube dış ticaret yurt içi üreti m ve tüketi m konularındaki istatistik bi 19i leri toplamak, fi yat i ndeksleri hazırlamak ve bunları ilgili oda üyeleri ile kuruluşların yararlanması için yardımcı olmakla görevli bulunuyor.odanın düzenli olarak açıkladığı ücretliler, geçi nme ve toptan eşya i ndeksleri ni de bu şube ha zır lıyor. NESRiYAT SUBESi Neşriyat şubesini n t~mel görevi her hafta "istanbul Ticaret" ad ı ile yayın lanan ve odanın yayın organı niteliğinde olan gazeteyi hazırlamak. Söz konusu., haftalık gazete, yurt dışından odaya gelen iş tekliflerini ve ticaret hayatını ilgilendiren çeşi tli konulardaki mevzuat değiş; kli kleri ni okuyucularına duyurur. Servi s Şefi

22 Şube Müdürü DIŞ TiCARET ŞUBESi istanbul Ticaret Odası'nın bu şubesi oda üyelerinin ihracatla ilgil tüm işlem ve Bu ş ubeye sorunlarına cevap vermeye çalışır. ithalat ve gümrük mevzuatı ile ilgili sorunlar için başvurulabileceği gibi, ihracatayeni başlarken ya da yeni pazarlar ararken i 19i li ülkelerin mevzuatlarını ve pazar eğilimlerini öğrenmek için de buradan bi lgi sağlamak imkanı var. KAYACIKLI Dış Ticaret Araştırma Servisi Şefi TIRSERViSi Karayolu vasıtaları i le Mi Iletlerarasl eşya nakl i yatı yapan nakliyeci fi rmalara Tl R karnesi vermek ve Tl R mevzuatı i le ilgili ça lı şmalar yapmak. AliyeAKYAY Tır Servi si Şefi SADıK YOLALAN Şube Müdürü istihbarat SUBESi, Piyasadan (Yurt içi-dışı), Resmı Dairelerden (B.Elçi lik, Ataşel i k, Mahkemeler vs.), Odamız'ın diğer şubeleri nden ve Oda azası firmalardan sorulan işlerle ilgili piyasa tahkikat ı, revizyon, Oda üyelerinin derecelerini tesbit ve Re 'sen Kay ıt ile ilgili işlem lerd ir. SemihKÖNÜ Tasnif muhaberat Servisi Şefi Yüksel OR isti hbarat Servisi Şefi

23 HASAN KAYA Şube Müdürü, HESAP işleri ŞUBES i istanbul Ticaret Odası diğer tüm kuruluşlar gibi geli r ve gi der dengesi ne özen göstermek zorunda. Odanın mali işleri ile Hesap işleri Şubesi ilgileniyor.odanın üye aidatıarının tahakkuk ve tahsili ile tüm diğer gelirlerin toplanması bu şubeni n görevi.hesap i şleri aynı zamanda odanın tüm masraflarını da ödüyor. n TOPRAKSEVEN Muhasebe Servisi Şefi BiLGi işlem ŞUBESi Bir uygulamanın a nalizi n i yaparak doğru çabuk ve en güvenli tasarımı ha zırlamak, programları yazarak bilgisa yara bu işi öğretmek ve veri len donelere göre arzu edilen neticeyi almaktır. T AHAKKU K SERViSi 5590 Sayılı Yasanın maddeleri uyarınca, Yıllık ve Munzam aidatlar ile zamanında ödemeyenıerin Para Zammı tahavkkuklarını yapar. Üyelerin, munzam aidata esas teşki i eden Ticari Ka z ançlarını tespit eder. EMIN KESMEN Şube Müdürü Tuncay ÖKTEM Tahsilat ve icra Servisi Şefi TAHSiLAT VE icra SERViSi P",,(sonel Servisi Şefi Tahakkuk Servisince,yiilık aioat, munzam aidat ve para zammı tahakkuk etti rilen üyeleri nden tahsi latını yapar. Borçlarını ödemeyen üyeleri nden oda ala caklarını icra kanalı i le tahsi i yoluyla neticelendirir. PERSONEL SERViSi Oda personeli ile her türlü muameleyi yürütmek.

24 ... - ODA PERSONEli TOPLU HALDE...

25

26 100 YılıN ÖYKÜSÜ

27 100 YılıN ÖYKÜSÜ Galata Mehmet Alipaşa Hanından bugüne", Praf.Or. EROL ZEYTiNOG LU istanbul TIcARET 0- DASI'nda, Düyunu Umumiye Idaresi 'ni n kurulmuş olduğu 1882 yılında " Cemiyeti Ticariye" adlı örgütün " Dersaadet Ticaret Odası" haline dönüştürülmesiyle resmen faaliyete başlamıştır. Ancak, istanbul Ticaret Odası'nın kuruluşu, Düyunu Umumi ye Idaresi gibi devlet içinde devlet olmak ve devletin egemenlik haklarını zedelemek deği i tersi ne batmakta olan Osmanlı Imparatorluğu ekonomisi içi n bi r kurtuluş umudu, giderek zor duruma düşen Türk üreticisi ve Türk tüccarı için mutlu bir geleceği aydınlatan bir ışık olmuştur. istanbul Ticaret Odası ' nın kurulmasında "Meclisi Ticaret ve Ziraat " adlı bir Meclisin kurulmasını öngören 13 Haziran 1292 (1876) tari hli kararnamenin büyük ve önemli bir rolü olmuştur. Zira, bu kararnamenin üçüncü bölümünde, diğer ülkelerde olduğu gibi Istanbul ile diğer il ve ilçelerde en seçki n tüccarlar arasından seçi lecek ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanacak kişiler tarafından "Cemiyeti Ticariye" adlı bir örgütün kurulması öngörülüyordu. Kurulması istenilen bu örgütlerin amaçları ise ticari konularda hükümete danışmanlık yapmak hükümeti n bu alandaki başvurularını cevaplandırmak ve hükümet i le tüccar arasındaki i lişki lerde yardımcı olmaktı. Bu amaçla kurulan ilk " Ziraat ve Ticaret Cemiyeti " adını taşıyan örgüt oldukça iddialı bi r tüzüğe sahi p olmasına karşı n amaçları doğrultusunda olumlu bir çalışma gösterememiş ve faaliyetine son vermek zoru nda kalmıştır. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, ti ca ret i le ıi raati n bi rbi rı eri n den çok farklı bi rer ekonomi k faaliyet türü olduklarını düşünerek bunları ayrı ayrı ele almaya karar vermiş ve 11 maddeli k bi r tüzük hazırlayara k Avrupa'daki ve özellikle Fransa 'daki gibi bir Tıcaret Odası' nın kurulabilmesi için bir yazı ile hükümete başvurmuştur. Hükümete gönderi len 11 maddelik tüzük ile istanbul 'da bir Ticaret Odası ' nın kurulmasını isteyen Ticaret Bakanlığı başvurusu ise Bakanlar Kurulunda görüşülerek olumlu karşılanmış ve alınan karar bu konuya ilişkin emirleri öğrenilmek üzere Padişah ii. Abdül Yöntem hamid'e s unulmu şt ur. gereğince Padişah kararlarını Mehmet Ali Paşa Hanının zemin katı tebliğ eden Danıştay Başkanlı ğı 20 Ocak 1880 (6 Sefer 1297) tarihinde Ticaret Bakanlığı ' na bi 19i vererek, Hükümet yazısı ile 11 maddelik tüzüğün Padişaha sunulduğunu ve istanbul ' dabir TicaretOdası ' nın kurulabilmesi için gerekli iznin alın- _ dığını ve bu konu ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için Içi şle ri i le Dışi şleri Bakanlığı' na bilgi ver ildiğini bildirmişti r. istanbul 'da bir Ticaret 0- dası ' nın kurulabilmesi ı çın Padişah ii. Abdülhamid 'den gerekli iznin alınmış olmasına

28 karşın önce bir hazır lık döneminin geçirilmesine gereksinme duyulmuş ve bu konuda hazırlık yapmak amacıyla " Cemiyeti Ticariye" adı altında bir örgüt oluşturulmuştur. 21 Nisan 1880 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00'da yapılan bir törenle resmen faali yete geçen Cemiyeti Ticariye 14 Ocak 1882 tarihinde yapılan ikinci bir törenle "istanbul Ticaret Odası" (Dersaadet Ticaret O das ı) haline dönüşünceye kadar ticari konuıarda bir Oda gibi hizmet görmüş ve Hükümet i le tüccar arasında mesleki ilişk:lerde aracılık yapmıştır. Bakanlık onayının alınmasından sonra 29 Aralık 1881 tari hi nde bi r toplantı daha yapan Ticaret Cemiyeti üyeleri "istanbul Ticaret Odası " nın 14 Mehmet Ali Paşa Hanının Ocak 1882 tarihinde yapılacak bir törenle resmen faaliyete geçmesine karar vermişlerdir. Alınan bu karar, toplant ı tutanağında aynen şu biçimde yer almıştır. "Oda nın içtima atisinin bi n sekiz yüz seksen i ki senesi Kanunusanıı rumisinin ikisine tesadüf eden Cumartesi günü icra olunmasına ve yevmi mezkurun Oda ' nın vezaifi ifaya meb'de itlihaz olunmasına karar veri Imi şti r." istanbul Ticaret Odası'nın 14 Ocak 1882 tarihinde resmen faal i yete geçmesi nden sonra tüccarların Oda'ya kayıt olmaları tüccar sınıflarının saptanması ve tüccarlara yapılacak hizmetlerden alınacak geli r miktarlarının belirlenmesi gibi konulara öncelik verilmiş ve bu iş le mler i gereği biçimde Karaköy Köprüsünden görünüşü yapabilmek için Oda'nın iç örgütlenmesine önem gösterilmiştir. ilk kuruluş döneminde Oda faaliyetleri Oda Başkanı "Azaryan " Oda ikinci Başkanı, " Süleyman ", 2 müşavir "S. Manokyan" ile "Kazanova" Genel Sekreter," ispiyaki" Sekreter "Gabri yel Kırazeryan" ve Odacı "Angeli "den oluşan 8 kişilik bir kadro tarafından yürütülmüş, Ticaret M üdüri yeti Genel Sekreteri Şevki Bey ise geçici olarak istihdam edilmiş ve kendisine 15 lira aylık ödenmiştir. Ancak, çalışmaları beğeni Imeyen Odacı Angel i 'ni n iş i ne bi r süre son verilmiştir. Ticaret Odası ' nın resmen kurulmasından sonra hazırladığı ilk yönetmelik " Tellallar Yönetmeli ği " olmuştur. Söz konusu yönetmelik Oda Ikinci Başkanı " Süleyman " bey i le üyelerden "Zaharya Hacopulo" "Serupe Gülbenkyan" ve "Vasi laki Sıvacı" tarafından oluşan bi r komisyonda hazırlanmış ve 1882 yılının Eylül ayı içinde onaylanmak üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderilmiştir. Istanbul Ticaret Odası' nın tellallarla ilgili bir yönetmeli k hazırlamasının başlıca amacı, hem tellal ve si msarların faaliyetlerini daha iyi bir hukuki düzen içinde yürütebilmelerini sağlamak hem de Ticaret ve Zahire Borsası kurabilmek için ilk adımı atabil-

29 ~ 100YILlN ÖYKÜSÜ mekti. Nitekim, istanbul TIcaret Odası ' nın tellallarla ilgili yönetmelikten bekledigi amaçlar yönetmeliğin birçok maddesi nde açıkca görülmektedir. Meşrutiyetin iliinından 1914 ikinci Dünya Savaşı ' na kadar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abut'un Başkanlığın da faaliyetini sürdüren istanbul Ticaret Odası, bu yıllarda, daha çok Odaya kayıt zorunluluğunun sağlanması Oda görev ve yetkilerinin saptanması ve Odaya tüzel kişilik kazandırılması gibi konularla ilgilenmiştl r. "Balkan Savaşı " (1912) ile onu izleyen " Birinci Dünya Savaşı " ( ) istanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın faali yelleri ni büyük ölçüde etkilemiş ve Oda ' nın, adeta bir durgunluk dönemine girmesi.. ne neden olmuştur. Esasında bu dönem " Kurtuluş Sava Şı" yıllarında da sürmüş ve Ankara'da "Büyük Mi IIet Meclisi 'lnin ülke yönetimini tam ve kesin bir biçimde ele al ı ncaya kadar uzamıştır. Bu yıllarda istanbul Tıcaret ve Sanayi Odası, ana görevleri ni büyük ölçüde i hmal etmiş ve ancak bazı önemsiz faaliyetlerle varlığını koruma çabasını göstermiştir. Nitekim, bu yıllarda Ticaret Bakanlığı da Ticaret Odası ile olan ilişkilerini ve dolayısıyla Oda'ya yapmakta olduğu yardımlarını a zaltmıştır. Bu nedenle de Oda adeta kaçınılmaz bir zorunluluk olarak kendisi nden beklenilen birçok görevi yerine geti remez olmuştur. Kurtuluş Savaşı y ı llarında Türkiye Büyük Millet Meclisi bi r karar alarak istanbul Hükümeti tarafından 26 Mart 1336 (1920) tarihinden çıkartılacak tüm Kanun ve benzeri mevzuatın hükümsüz olduğu ilan edilmiştir. Bu karar üzeri ne aurumu görüşmek üzere toplanan Istanbul Ticaret Odası yeni bir seçime gitmemeyi ve mevcut yöneti mi n görevi ni 25 Mart 1339 (1923) tari hi ne kadar sürdürmesi ni kararlaştırmıştır. Bu tarihte yapılan 1925 yı lında Oda, uzun süre de Dördüncü Vakıf Han'm 3.ka tında çahştı. top l ant ı da ise yeni seçime gidılmemesi ve istifa eden üye lerin yerlerine önceki seçi mde en fazla oyaimış olanlardan ekrem Neci p, Nazmi DÜdani, Edvar Karagözyan ve Ahmet ıhsan adlı üyelerin katılmaları karar altına alınmıştır. 30 Haziran 1341 (1925) tari hı nde Oda Meclisi 'nı n aldığı kararla Oda ' nın adresi bir kez daha değişmiş ve Oda, iv. Vakıf Hanının üçüncü katına ta ş ınmıştır. Oda,bu kattaki 24 Odayı yıllığı 10 bin liradan klralamış ve kira sözleşmesi 0- da'nın 8 Temmuz 1341 (1925) tari hli toplantısında onaylanmıştır. 25 Nisan 1949 tarihinde esnaflarla ilgili olarak 5373 sayılı "Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu " nun yürürlüğe girmesi ve esnafların 4355 sayılı Kanun kapsamının ve onunla i 19i li tüzüğü n d ı şıda kalması üzeri ne Ticaret ve Sanayi Odaları Ile ilgili yeni bir kanuna daha gereksinme duyulmuş ve bu a maçla çalışmalara yen iden başlanıimıştır. Kısa bir hazırlık döneminden sonra Türki ye Büyük Mi 1- let Meclisi 'ne sunulan yeni bir tasarı 8 Mart 1950 tari h i nde kabul edilmiş ve bugünkü 5590 sayılı "Ti caret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kanunu " yürürlüğe girmişt i r.

30 istanbul Ticaret Odası 1970 May~s'ında Unkapanı'ndaki bina İstanbul'un sayılı. modern yapılannın başında geliyor. Halen yürürlükte olan bu kanunun getirdiği en önemli iki özellik Odaların özerklik kazanması Ile Oda Genel Sekreterleri n Yöneti m Kurulların ın öneri si üzeri ne Oda Meci i sleri tarafından tayi n edi Imeleridir. Söz konusu kanunun uygulanmasında Istanbul Ticaret Odası yönünden karşılaşılan Ilk değişiklik 30 Mayıs 1952 tarihinde olmuştur. Zira bu tari hte Oda bünyesi ndeki büyük sanayici ler istanbul 'da Istanbul Sanayı Odası" adı altında bi r başka oda oluşturarak istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından ayrılmışlar ve Oda'nın adı Istanbul Ticaret Odası" hali ne dönüşmüştür sayılı Kanunun uygulanma döneminde istanbul Ticaret Odası'nın karşılaştığı bır başka değişiklik de 14 Hazi ran 1960 tari hi nde çıkartılan 2 sayılı Kanunla bütün oda ve borsalar gibi istanbul Ticaret Odası'nın da yönetimle ilgili organlarının feshedilmesidir.

31

32 Bahattın BURSALI Osmanlı Bankası Genel MOdür Yardımcısı 1882'de kurulan Oda'mızda, 1925 yılından çıkarılan 655 sayııı kanunla düzenli kayıt dönemine geçilmesinden sonra, ilk sicil numarası Osmanlı Bankası'na verilmişti. "O smanlı Devleti Maliye Nezareti, bir grup ingiliz ve Fransız bankacıdan 1863 yılında "Bank of england" ve "Banque de France" gibi banknot ihracına yetki i i ve devleti n hazi nedarlığını yapmak üzere bi r banka kurmalarını istemiş ve onlar da Istanbul'a gelerek Osmanlı Bankası adı i le bi r banka kurmuşlardır. Bu bankaya devri n Padişahının fermanı i le gereken yetki ler veri Imiş ve adı da "Bank -ı Osman i 'i şahane" olarak değiştirilmiştir. 27 Eylül 1925 tarihinde çıkartılan 655 sayılı " Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu'ndan sonra başla tı lan düzenli ve sicil numaraları kayıt dönemi ile beraber, Istanbul Ticaret Odası'nın "I" sicil numaralı üyesi ünvanına sahip olan Osmanlı Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Bahatıin Bursalı "1 numara"nın doğuşunu şöyle anlatıyor. Padişah fermanından sonra yarım asrı aşkın bir süre devlet bankası olarak faali yetleri ni sürdüren ve i mparatorluğun başlıca vi layetleri nde teşki latlanan müessesenin, Osmanlı Devletinin tarihe karışmasıyla 1924 ve 1925 yıllarındaki TBM M hükümetleri kararıyla görevi ne "Osmanl ı Bankası" adı altında aynı yetkilerle devam ettiğini söyleyen Bahattin Bursalı bankanın banknot basma yetkisinin T.C. Merkez Bankası'nın kurulmasına kadar sürdüğünü belirtmiştir. Ülkemizde ilk banknotu çıkaran ve Mart 1952 tarihinden sonra sadece ticari bir banka hüviyetinde çalışan Osmanlı Bankası'nın aradan geçen 100 yıl içerisinde sürdürdüğü dış ticarete ağırlık verme hüviyetinin bugün de gelenekselolarak sürdürüldüğünü ifade eden Bursalı "Türkiye'nin en büyük mesleki teşekkülü o lan istanbul Ticaret Odası'nın "1 numaralı üyesi, Oda'yla beraber gelişip büyüyerek bugün kendine saygın bir yer edi nmişti r" diye konuşmuştur.

33

34 ANILAR VE YAŞlYANLAR...

35 ~~ \~ femrrm ANILAR ve YAŞAYANLAR... istanbul Ticaret Odası'nın hayattaki en eski Meclis Başkanı Bed;; Yazıcı "Oda Türk e konomisine yol göstermelidir" dedi. Ticaret Odası'nın 100'üncü kuruluş yılında Bed;; Yazıcı Oda 'yı şöyle anlattı: "Istanbul Ticaret Odası ' nın ülkemizdeki tüm Odalar gibi tuhaf bir kuruluş tarzı var. Oda üyeleri ı meslek komitelerini, meslek komiteleri içlerinden Oda Meclisi üyelerini, Meclis de Yönetim Kurulunu seçiyor. Bu kuruluş tarzı 1930'lardaki italyan korporasyon sistemini andırıyor. Ancak bu sistemin en büyük sakıncası, meslek gruplarına gerekli ağırlığı verememesinde yatıyor. Eş i t seçim ve temsil hakkının sonucu olarak, ortaya dengeli bir meclis çıkm ıyor. Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle. Ekonomi içinde ağırlığı farklı olan meslek gruplarının eşit olarak temsili Oda'nın faaliyetlerini olumsuz olarak etkiliyor. istanbul Ticaret Odası'nın ülke ekonomisinin yol göstericisi olması gereki r. Oysa bugünkü çalışma tarzı i le bu sağlanamıyar. Seçim sistemi son derece olumlu olmasına karşın her zaman tek ve ideal çözüm yolu değil. Özellikle mesleki kuruluşlarda bu durum çok açık olarak ortaya çıkıyor. Örneğin bir Vehbi Koç, bir Neiat Eczacıba Şı bi r Sakıp Sabancı Oda Mec- "istanbul Ticaret Odası'nm ülke ekonomisine yol göstermesigerekir" lisi 'nde yer almıyor.bu da seçi m sistem i nden kaynaklan ıyor Oysa bu gibi yılların birikimine sahip kişilerden daima faydalanmak gerekir. Bugünkü sistemde bu maalesef sağlanamıyor. BEDii YAZıCı Oda Meclisi 'nin başkanlığını yaptığım yılları, oldukça hareketli idi. O dönemde başlayan plan çalışmalarında Oda ' nın görgşü alınmadı. Ekonomik yapımız içinde nisbi önemi çok büyük olan bir kesimi temsil eden istanbul Ticaret Odası ' nın görüşünün a lınmış olması gerektiğine MI" inanıyorum. Ülkemizde büyük önemi olan tarım ve hayvancılığa i Ik planlar yer vermedi. Oysa, tarım ülkesi olduğumuz bir gerçek. Bu yanlışın acısını Mla çeki yoruz. Oda Mecli si 'ne ilk seçi i diğim dönemde, toplam 110 ü yeden tam 103 kişi yönetim kuru/unaadayoldu. Bu anıma seçim sistemi konusundaki görüşleri mi n oluşmasına neden olduğu içi n özel önem veririm. Bedii Yazıcı, yaşamın ı şöy le özetliyor: " 1917'de istanbul ' da doğdum. Robert Kolej'de işletmecilik okudum. Aynı dalda New York 'taki Columbia Ü niversitesi 'nde master yaptım. iş yaşa mımın büyük bölümü sigorta şi rketleri nde geçti. Son olarak Sabancı Grubu 'na dahil şi rketlerde Yöneti m Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azaiık yapt ı m. 1980'de 45 yıllık iş hayatımı emekli olarak noktaladım.

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı 1 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

antalyabilgisistemi Antalya nın Nabzı Bu Adreste... www.antalyabilgisistemi.org.tr

antalyabilgisistemi Antalya nın Nabzı Bu Adreste... www.antalyabilgisistemi.org.tr antalyabilgisistemi www. org.tr Antalya nın Nabzı Bu Adreste... Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tüm üyelerini Antalya Bilgi Sistemi Projesi ne katılmaya davet ediyor www.antalyabilgisistemi.org.tr Daha

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013 2016,,,,,,,,,,, DENİZLİ TİCARET ODASI 1 2 PL.08/Rev.01 SUNUŞ 21.Yüzyıl Ekonomilerinde kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurumların üzerinde durduğu temel mesele

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. ÖNSÖZ Günümüzde Türkiye de ve Dünya da iş hayatında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sanayiciler

Detaylı

Sayı: 9 Ocak - Mart 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 9 Ocak - Mart 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 9 Ocak - Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı İçindekiler 1 Sayı: 9 Ocak - Mart 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İslam KARAOĞLU Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-21 DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR HAZlRLAYANLAR Birgül SUBAŞI Aysun DiNLER Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının

Detaylı

KAMU-SES KAMU-DER. www.kamuder.org.tr. Mart 2012 Sayı : 24. Kamu-Der Yayın Organıdır. Ücretsizdir.

KAMU-SES KAMU-DER. www.kamuder.org.tr. Mart 2012 Sayı : 24. Kamu-Der Yayın Organıdır. Ücretsizdir. KAMU-SES Kamu-Der Yayın Organıdır. Ücretsizdir. Mart 2012 Sayı : 24 Kamu-Der den TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK i ziyaret 18 Kamu- Der den MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeliyi ziyaret 7 KAMU-DER Kamu-

Detaylı

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I-

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- 1 İşimiz özellikle Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği

Detaylı

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TARİHİ 3 4 5 Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur Vehbi KOÇ V E D İ

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Temmuz 13/sayı 10 Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Tic. Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı BÜLENT UĞUR SEZAİ UÇARMAK ECEVİT Ankara Gümrük Müdürü M.TUNCAY BAYRAKTAR

Detaylı

SMMM. o d a s ı ORDU. bülten ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SMMM. o d a s ı ORDU. bülten ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ORDU ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Sayı :38 / Yıl: 14 / Temmuz 2014 ORDU CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS bülten Geleceğin Türkiyesinde Vergi ve Muhasebe Öngörüsü YMM Ünal AYDIN

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2012-2015

GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 GAZİANTEP TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN - 1 SUNUŞ Her geçen gün ekonomik ve ticari hayat gelişmekte, ülke içinde ve ülkeler arasında global düzeyde bir seyir izlemektedir. Değişen ve ilerleyen dünyada

Detaylı

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Yıl: 7 Sayı: 42 Ağustos 2012 DOSABSİAD adına sahibi Selim Yedikardeş Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Öztürk DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Ferudun Kahraman Başkan Yardımcısı İlhan Sarı Üyeler

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI (adına) Sahibi Göksel BAŞAR Yönetim Kurulu Başkanı. Mesul Müdür Coşkun ATASOY Yönetim Kurulu Üyesi

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI (adına) Sahibi Göksel BAŞAR Yönetim Kurulu Başkanı. Mesul Müdür Coşkun ATASOY Yönetim Kurulu Üyesi Bu eserin tüm telif hakları Bafra Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Bafra TSO nun ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür.ancak Bafra TSO nun yazılı izni olmaksızın yayının tamamı

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

IZMIR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

IZMIR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ IZMIR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2QÜ1-2ÜÜ7 f. SUNV-İEU Uluslararası Ortak Lisans Programlar.,..97 f,1, El^onomi ( UOLP-SUNY Cortland Program] 97 f.2. İşletme [UOLP-SUNY New Palcz Program] 98 E) İletişim Fakültesi

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1 Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! 2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 1 TÜRKİYE Yİ BAŞTAN YAZDIK 22 NİSAN 1970 TE DEG İŞMEYECEK İLKELERLE KURDUK TÜRKİYE GAZETESİ Nİ; DÜRÜSTLÜK, OBJEKTİF HABERCİLİK

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMELERİNE BİR ÖRNEK: EGE BÖLGESİ KÖY ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMELERİNE BİR ÖRNEK: EGE BÖLGESİ KÖY ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/28 (2014-Bahar/Spring), ss.307-328. TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMELERİNE BİR ÖRNEK: EGE BÖLGESİ KÖY ÖĞRETMENLERİ

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Türk mobilya sektörü, 2013 yılında gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık ihracatla dünyada 17 inci sıraya yükseldi. 2023 yılın hedefi ise 10 milyar dolarlık ihracat. Bu

Detaylı