Değerler Eğitimi Merkezi nden Haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerler Eğitimi Merkezi nden Haberler"

Transkript

1 DEM DEN Değerler Eğitimi Merkezi nden Haberler Düşünce Anaforu Seminerleri Değerlendirme: Ömer Ocakoğlu Doç. Dr. Mustafa Şentop Okuduklarımdan değil daha fazla dinlediklerimden öğrendim. derken Ortega Y. Gasset bilginin kişinin kendi dünyasında kurulan naif bir yapı olması yerine başkaları ile müzakere edilerek oluşturulan sağlam bir yapı olması gerektiğini de ifade ediyordu. Bu yaklaşımdan hareketle Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi olarak düzenlediğimiz Düşüce Anaforu Seminerleri alanında yetkin isimlerin katılımıyla oldukça verimli bir dönemi nihayete erdirmiş bulunmaktayız. Seminerlerimizde sosyal bilimler alanında farklı disiplin ve başlıklar altında zengin bir düşünce ikliminin kapısını aralamayı hedefledik. Sosyal bilimlere dair teorik kavrayışımızı arttıracak seminer konularının yanında günceli de ihmal etmeyen başlıklar üzerinde durmaya çalıştık. Bu amaçla ikinci dönem seminerler dizimize Doç. Dr. Mustafa Şentop Bey in Hukuk ve İktidar İlişkisi başlığı ile sunmuş olduğu seminerle başladık. Şentop Bey konuyu teorik boyutu ve tarihsel süreç içerisindeki şekillenişi çerçevesinde sunmaya başladı. De facto bir durum olarak iktidar ile bir meşruiyet zemini olarak hukuk arasındaki ilişkide öncelik-sonralık ya da sebep sonuç ilişkisi bir tarafa pratik sonuçları üzerinde duran Şentop, insan hakları konusundaki gelişmenin özellikle Avrupa bağlamında hukuk ve iktidar ilişkisi çerçevesinde şekillendiğini belirtti. Dolayısıyla Hukuk ve Siyaset felsefesinin en önemli teorik konularından biri olan bu ilişkinin çok pratik sonuçları olduğu vurgulanmıştır. Bu pratik sonuçların en önemlisi insan hakları alanındaki gelişmelerdir. Hukuk ve iktidar arasındaki ilişki de bu bağlamda Avrupa da mutlak iktidardan doğal hukuk nazariyesi ve neticesinde kuvvetler ayrılığı teorisi 88 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

2 ile bölünmüş, sınırlanmış bir iktidar teorisine geçiş şeklinde şekillenmiştir. Hukuku devlet ve iktidara önceleyen doğal hukuk nazariyesi devletin sınırlanmasının bir formülü olarak pratik bir amaca matuftur. Yani hukuku koyan devletin hukukla sınırlanabilmesi için hukukun devletin dışında ve öncesinde bir varlığı olduğu teorisi anlamına gelmektedir. Bu yönüyle Şentop a göre örneğin Fransız ihtilalini siyasi iktidarın sınırlanmasına yönelik olarak burjuva ihtilali şeklinde düşünmek daha anlamlıdır. Doğal hukuk nazariyesi ile siyasi iktidarın sınırlanmasında hukuku sağlam bir yere konumlandırmanın bir adım sonrası özellikle J. Locke un geliştirdiği siyasi iktidarın bölünmesi yani kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. İktidarın fonksiyonları açısından bölünmesi anlamına gelen bu ilke Montesqu nun da katkılarıyla bugünkü halini almıştır. Özellikle Avrupa bağlamında anlamlı olan bu gelişme farklı bir siyasi ve hukuk gelişim süreci yaşayan genelde doğu ve özelde bizim için anlamı nedir? Şentop a göre insan hakları konusunda farklı bir medeniyet havzası olması bakımından Avrupa, kendi tarihsel ve düşünsel temelleri üzerinde doğal hukuk, kuvvetler ayrılığı teorileri ile şekillenen bir çıkış yolu bulunmuş gözükmektedir. Lakin bugün hala hukuki alanda ciddi krizler yaşamanın ötesinde toplumda tek tek fertlerin hukuki olanı benimsemesi konusunda bile çok büyük sıkıntılar çekmekte olduğumuzu düşünecek olursak bu süreçlerin bizde neye tekabül ettiği üzerinde düşünülmeyi hak eden bir durumdur. Burada Şentop a göre temel bir ayrım noktası vardır. Avrupa dakinin aksine genelde doğu toplumlarında özelde de İslam toplumunda hukuk devletin yarattığı bir kurum olmadığı için ondan bazı teoriler uyarınca kurtarılacak bir varlık olarak da görülmemiştir. Buna göre iktidarı sınırlama bakımından büyük bir öneme sahip hukuk alanının zaten ilahi kaynaklara dayanması ve gelişimi itibariyle de devlet bünyesinin dışında gelişmiş olması bakımından baştan Avrupa için var olan mahzurlardan uzak bir görüntü vermiştir. Şentop bu ayrım noktasına değindikten sonra Osmanlı son dönemi hukuk alanındaki deği- Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 89

3 Yrd. Doç. Dr. Recep Alpyağıl şim ve dönüşümlere ve Cumhuriyet Türkiyesi hukuk inkılâbına geçmiştir. Şentop bu konuya konunun yakın dönemi ilgilendiren bir konu olmasına rağmen çeşitli nedenler ve ihmaller neticesinde nasıl bir süreç içerisinde şekillendiğini görebileceğimiz tam bir fotoğrafının çekilebilmesinin zor olduğunu vurgulayarak başlar. Şentop Tanzimat ile birlikte hukuk alanında içine girilen değişimin başlangıcı itibariyle İslam Hukuku nun öngördüğü çerçeve içerisinde bu hukukun devlet düzenlemesine bıraktığı alanlarda gerçekleştiğini belirtir. Bu yönüyle ona göre, özellikle Cumhuriyet Türkiyesi nde gerçekleştirilen hukuki reformların da bundan bağımsız olmadığı hatta bu süreci tamamlayan bir mahiyet arz ettiği görülmektedir. Yalnız burada Şentop, 19. yüzyıl başına kadar olan süreçteki hukuki değişimlerin bir özelliği olarak karşımıza çıkan İslam Hukuku nun imkân verdiği alanlarda ve ölçüde düzenleme yapma anlayışının 20. yüzyıl başında zaafa uğramış olduğunu vurgular. Çünkü Tanzimat la birlikte hukuki alanda yaşanan değişimle mevcut hukuk algısı terk edilmiş ama yerine yeni bir hukuk algısı da inşa edilememiştir. Şentop a göre bu, bizde hukuku arızi bir yapı haline getirmiştir. Avrupa da kendi tarihsel süreci içerisinde gelişen müstakil hukuk müessesi bizde kendi dinamiklerimizden hareketle kurulamamış bu yüzden hukuk siyasetin, ekonominin vb. kurumların arızi bir yapısı olarak kalmıştır. Bu sade vatandaşın zihninde de hukuk algısının zaafa uğradığı bir sonuç doğurmuştur. Bugün hukuk alanında yaşadığımız hukukun kendisini de baltalayan başörtüsü gibi meseleler bu hukuk algısı sakatlığından kaynaklanmaktadır. Yard. Doç. Dr. Recep Alpyağıl ın Dekonstrüksüyon ve Din başlıklı sunumu bu dönemin ikinci semineriydi. Derrida nın söz ve yazı arasındaki gerilim üzerine oturtmuş olduğu yöntemi, Alpyağıl a göre, ikili karşıtlıklar üzerine yapılan kurguların sökümü, bu kurguların genel kabulünün huzursuz hale getirilmesidir. Alpyağıl en basit bir şekilde içeri-dışarı karşıtlığı ile özetlenebilecek Derrida nın yönetimini, kadın-erkek, beyaz-siyah, beden-akıl, ben-öteki, doğu-batı karşıtlıklarında olduğu gibi hep birinin lehine diğerinin aleyhine işleyen düşünce yapısının yapı-bozuma uğratılması anlamında düşünülebileceğini söylemektedir. Bu anlamıyla dekonstrüksüyon bir tersine çevirme değil var olan kurgunun sökümünü yaparak var oluş süreçlerini gözler önüne sermektir. Burada tersine çevirme anlamında dekonstrüksüyon anlayışı en başta dekonstrüksüyonun kendisini inkar etmesi gereken bir kurgu haline getirecektir ki, Derrida nın ısrarla kaçındığı bir durumdur bu. Ses-merkezli ve yazı-merkezli bilgi edinmenin arasındaki farka dikkat çeken Derrida meselelerin özünü anlamaya yönelik ne? sorusunu değil de nasıl? sorusunu, ana/merkezde olanı değil de ayrıntı olanı ve genel yargıyı değil de özel sonuçları öne çıkarmak gerektiğini söylemektedir. Dekonstrüksüyonun ne olduğuna yönelik değerlendirmelerinden sonra Alpyağıl, dekonstrüksüyonun bizim için ne anlam ifade ettiği / edebileceği meselesine geçer. Bu noktada öncelikli olarak bu yöntemin sonunda olumlamak için bir yapı-sökümüne uğratma ameliyesi olduğunu bu yönüyle illa diyebilmek için la demek gibi bir anlam ifade ettiği üzerinde durur. Bu yönüyle mesellerimizi yeni bir bakış açısıyla ele almanın imkânlarını bulabileceğimiz bir yöntem olarak dekonstrüksüyon, Alpyağıl a göre, Mevlana nın Düzeni alt-üst olmadıkça nasıl bostanlık ekinlik olur? Yarayı neşterle deşmedikçe iyileşir mi hiç? şeklindeki sözlerinde olduğu gibi benzer yaklaşımların geleneğimizde de nüveleri bulunduğunu söylemektedir. Bu yönüyle, Alpyağıl yeni kavramsallaştırmalarla meselelerimizi ele alma imkânı vermesi dolayısıyla dekonstrüksüyon üzerinde durulmayı 90 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

4 hak edecek bir yöntem olarak dekonstrüksüyonun Mevlana, görülebilir der. Yine Alpyağıl a Şeyh Galib, İbn Arabî gibi gele- göre bizim için ne ifade ettiğine neğimizdeki önemli simaların dair ikinci husus, bize gelenek ortaya koyduğu görüşler bağ- içinde kalarak yeni şeyler söy- lamında karşılıklı gidiş-gelişler leyebilme imkânı sunmasıdır. kuran Alpyağıl ın sunumunu Üçüncü husus olarak ise Alp- tanıtmayı Mevlana nın Dünle yağıl, Derrida nın dekonstrüksüyonu çifte bir hareket olarak tanımlamasından hareketle ihmal edilmiş, gözden kaçmış anlam ve unsurların keşfine imkan vermesini ve her şeyin içerisinde var olan olumlu olumsuz dengesinin hep göz önünde tutulması gerektiğine vurgu yapmasını gösterir. Alpyağıl a göre dördüncü husus, bir yapıyı ortaya çıkaran birçok unsur olabileceğinden hareketle aslında yapılar için başlangıcı itibariyle heterojenliğine vurgu yapan dekonstrüksüyon, bizim için bir yapı olarak geleneğin ayrıntılarına inme, şifrelerini çözme imkânı vermesi bakımından da önem arz etmektedir. İbn Arabin in önemli eseri Fütühatı Mekkiyye de olduğu gibi bu aslında düşünce alanında bir fütühat, açma, açımlama, ihmal edilmiş, anlamını kaybetmiş ibare ve ifadeleri keşfetme yöntemidir aynı zamanda. Alpyağıl özellikle Tanzimat tan sonra bölünmüş bir bilinçle hep bir takım şeyleri Batı bağlamında ve onun üzerinden okumayı seven bir yaklaşım sergilediğimiz gerçeğini inkar etmemekle birlikte geleneğimizin ve düşünce dünyamızın bir şekilde bugüne aktarılması bu sahada yeni bir tartışma bağlamı açılması açısından bu okumaların katkılarını da dikkate almak gerektiğini belirtir. Bir yöntem olarak beraber gitti cancağızım / Ne kadar söz varsa düne ait / Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. sözüyle bitirelim. Üçüncü seminerimiz Prof. Dr. Mehmet İpşirli tarafından Osmanlı Medresesini Tartışmak adıyla verildi. İpşirli, kavramın yaygın bütün İslam dillerinde aynıyla kullanılmasının yanında hemen herkesin zihninde de bir anlam dünyasına sahip olmasından hareketle köklü bir geleneğe sahip olduğuna dikkat çekerek seminerine başladı. Zira İpşirli ye göre eğitimde geleneğin ve sürekliliğin önemi başarı değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak alınırsa medreseler başarılı sayılması gereken bir kurum olarak değerlendirilebilir. Başlangıcından günümüze İslam dünyasında kurulan yaklaşık 250 devletin tümünde küçük değişikliklerle bu kurumun var oluşu da bunu göstermesi bakımından önemlidir. Bugün ortaya çıkışının Nizamiye medreselerinden önceye dayandığını bildiğimiz bu kurumun İpşirli ye göre Osmanlı ya özellikle Selçuklu döneminde ulaşmış olduğu seviye korunarak intikal ettirilmiştir. Başlangıcında mütevazı bir yapı olmasına rağmen Osmanlı da medreseler derin bir geleneğin devamı olduğu için kalitesini hemen göstermiştir. Daha sonra özellikle vakıf müessesesinin iyice yaygınlaşmasıyla medreseler daha da kökleşmişlerdir. Medreseler, müfredat bakımından sadece din alanına ait olan dersler değil hendese, mantık vb. diğer birçok dersin verildiği bir içeriğe sahiplerdir. İpşirli, medrese eğitimi denildiğinde bir kurumda fiilen devam eden bir eğitim sürecinin yanında medrese müfredatının kişi tarafından çeşitli yer ve hocalardan ikmal edilmesiyle sürdürülebilen bir eğitim sürecinin anlaşılması gerektiği görüşündedir. Bu yönüyle medrese bir sembol niteliği taşımakta ve eğitim sistemi içerisinde rıhlet yani yolculuk önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğitimdeki dinamikliği sağlamsı bakımından o dönemin önemli bir yöntemidir. Lakin İpşirli, bu kurumun gelenek ve süreklilik oluşturmadaki başarısını son dönemde müfredat konusunda gerekli değişiklikleri yerinde ve zamanında yapamayarak sürdüremediği görüşündedir. Osmanlıda eğitim sisteminin canlı tutulması ve bilginin ta- Prof. Dr. Mehmet İpşirli Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 91

5 Nazife Şişman Doç. Dr. Kemal Sayar zelenmesini sağlayabilmek için İpşirli iki yöntemin öne çıktığını ifade etmektedir. Bunlardan ilki rıhlet yöntemi ikincisi ise beyin göçü diyebileceğimiz diğer İslam ülkelerinden önemli ilmi simaların Osmanlı ya gelmesini teşvik edici bir siyaset uygulanmasıdır. Osmanlı da medreselerle ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, bu kavramın ilk eğitim kurumlarından başlayarak bugünkü anlamda üniversiteye kadar bütün eğitim kurumları için kullanıldığını bilmektir. İpşirli ye göre Osmanlı eğitim sistemi farklı medrese modellerinin varlığına izin vermekle birlikte karakteristik Osmanlı medresesi olarak ifade edebileceğimiz kendine özgü yapıları Bursa, Edirne, İstanbul ve Balkan şehirlerinde vücuda getirmiştir. Müfredatta okutulan eserlerin Osmanlı öncesi dönemde kaleme alınmış eserler olması, Osmanlı ulemasının özgün eser telif etmediği, Taşköprülüzade ve Katip Çelebi nin şikayet ettiği akli ilimlere yeteri kadar yer verilmediği ve beşik uleması meselesi şeklinde Osmanlı Medrese eğitimine yöneltilen eleştiriler belli ölçüde haklılık payı taşımaktadırlar. Lakin İpşirli ye göre özellikle döneminde yapılan eleştirilerin uyarıcı ve eğitim kurumları üzerine dikkat çekici üslup taşıması, bu yönüyle bazı abartıları da içinde barındıran metinler olabileceği hususu da gözden ırak tutulmamalıdır. Eserler konusunda ise Osmanlı döneminde yazılmış özgün eserlerin de hakkını yememek gerektiği belirtilmelidir. Ama bunun yanında İpşirli ye göre eğitimin devingen bir özellik de arz etmesinin bir sonucu, Osmanlı ulemasının eser olarak özgün bir toplum oluşturmuş olmalarını da yabana atmamalıdır. Dolayısıyla Osmanlı âlimlerinin ya da eğitim sisteminin eserini böyle fiili bir alanda aramak yerinde olabilir. Düşünce Anaforu Seminer programının beşinci konuğu olarak Yazar Nazife Şişman Hanım ı ağırladık. Nazife Şişman ile geçtiğimiz günlerde yayımlanan Günün Kısa Tarihi isimli kitabını konuştuk. Yaşadığımız post-modern ya da geç modern dönemde dünün değil, yaşanan günün tarih olduğunu söyleyerek kitabın hikâyesini anlatan yazar, daha çok tarih olan gün ile nasıl bir ilişki kurduğumuz üzerine yoğunlaştı. Modern insanın sadece içinde yaşamakta olduğu anı önemsediğini ve yaşanmış olan her şeyle bir şekilde bağını kopardığını söyleyen Şişman, yaşanılanın bu bakış açısından bir tecrübe olmadığı gibi herhangi bir önemi de haiz olmadığını ifade etti. Bu nokta-i nazardan geleneğin modern bireyin anlam dünyasında bir şey ifade etmediğini ileri sürdü. Geç modern dönemde değişimin yaşanılan tüm zamanlardan çok daha hızlı olduğuna dikkati çeken Şişman, bu hızlı değişimin günü tarihe gönderen en önemli unsur olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Kemal Sayar, seminerler dizimizde Merhamet 92 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

6 Doç. Dr. Ferhat Kentel adlı sunumuyla katıldı. Sayar, modern insanın bunalımlarını merhamet kavramını merkeze alarak yaptığı çözümlemeleriyle gözler önüne sermeye çalıştı. Merhametin modern insanını anlamada anahtar role sahip bir kavram olarak kullanılabileceği vurgusu vardı. Neredeyse merhamet modern insanı anlamada bir turnusol kağıdı işlevi görmektedir. Sayar ın verdiği bir örnekle açıklayacak olursak modern zamanların en kanıksanmış psikolojisi öğrenilmiş çaresizlik olarak kendini göstermektedir. Bu da en net bir şekilde kendini merhamet alanında göstermektedir. Kendi çocuğumuza, kendimize ait olana duyulan merhamet bugün eğer dünya ölçeğinde merhamete muhtaç oluşları su götürmez diğerlerine yönelik merhamet ile sürdürülmüyorsa o hissiyatımızın merhamet oluşundan da söz etmek o kadar kolay olmayacaktır. Modern yaşama ayak uydurma önceliği, insanlığımızı keşfetme sürecinde önemli bir role sahip olan diğerlerine yönelik insani duygulanımımızın harekete geçmesi anlamında merhamet duygusunu geri plana itme yaklaşımını beraberinde getirmiş görünmektedir. Sayar ın bu alanda yeni yayımladığı aynı Merhamet adını taşıyan kitabı da sunumundaki örneklerin ayrıntılandırıldığı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve Sayar merhamet i insanlığın yeniden dirilişi için muştu, kalbe dönüş için son çağrı olarak kulaklarımıza fısıldamaktadır. Toplumun Din Algısı ve Darbeler başlıklı sunumuyla Yard. Doç. Dr. Ferhat Kentel Düşünce Anaforu Seminerleri nin konuğuydu. Batı Modernleşmesi kendi varlık alanını aşan ve etkisi dünya ölçeğinde hissedilen bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulus devlet Batı modernleşmesinin dünyaya ihraç ettiği en önemli yapılardan biri durumundadır. Kentel e göre başlangıçta kaba modernleşme ve tahakküm süreçleri zaman içerisinde daha sofistike bir hal almış durumdadırlar. Buna göre seküler ulus devlet fikrinin kaba bir anlayışla hem nevzuhur bir geçmiş telakkisi üreterek hem de din gibi toplumun kadim kodlarına müdahale ederek toplumu tahakküm altına alma stratejisi zamanını doldurmuş gözükmektedir. Lakin bu tahakküm olgusunun ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Artık bireylerin kendi dışlarında gördükleri ve hissettikleri bir tahakküm sürecinden içselleştirdikleri bir tahakküm sürecine doğru evrilmiş durumdayız. Foucault nun egemenlik çözümlemelerinden beslenen bu açıklama, modern olanın önümüze daima kadın erkek, siyah beyaz, modern geleneksel, kamusal özel, din din-dışı ayrımları koyarak bireyleri bu ayrımların mutlak otoritesi olarak kendisini kabul etmeye götürdüğünü ve böylece örtük bir egemenlik ağı kurduğunu açığa çıkarmaktadır. Kentel in bu noktada teklifi, modern paradigmanın bu ikili dikotomilerden illa da birini tercih etme zorunluluğunu üzerimizde hissetmeden kendi seçimlerimiz olabileceğinin farkına varmamızdır. Diğer türlü şizofrenik bir kişilik haliyle muzdarip bir yaşama mahkûm olmaktan kurtulamayız. Cumhuriyet Türkiyesi ne geçişle birlikte benimsenen modernleşme sürecinde de toplumu yukarıdan aşağıya modernleştirme anlayışının hâkim rol oynadığını ve bunun toplumun kadim kodlarıyla çatışmayı beraberinde getirdiğini görmekteyiz. Ulus Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 93

7 rektiğinden bahsediyor. Her ne Lakin burada kişinin bu kendini kadar bu teklif, üst bir söylem, ve kendindeki ahlak kişisini ke- akademik bir kurgu, insani bir temenni olarak hayattaki yaşanmışlıklar karşısında naif bir yapı arz etse de. şif sürecini, sağlıklı ve doğru bir mecrada götürebilmesi için iki hassas nokta vardır. Bunlardan ilki kişinin, ulaşacağı değerleri Prof. Dr. Kenan Gürsoy devlet fikrinin bu vulgarize hali, dini toplumsal yapı içerisinde geleneksel olanın, geçmişin yani geride kalması gerekenin bir temsilcisi olarak gördüğü için toplumu bundan arındırmak gerektiğini düşünürken toplumun buna yönelik gösterdiği refleksleri de güçlü kurgular ve dayatılan egemen kimlik tanımlamaları ile beslenen iktidar diliyle bastırma yoluna gitmektedir. Tam da bu noktada toplumsal yaşam içinde birey bazında kişiliğin aslında başka kişiliklerden alınan parçalarla beslendiğini ve kimliklerin içlerinde diğer kimliklerden bazı unsurlar barındırdığını yadsıyan tek tipleştirici yaklaşımın çatışma alanına çekilmiş oluyoruz. Kentel, bireylerin bu tek tipleştirici dil karşısında hem kendi kişilik ve kimliklerinin doğasındaki diğerlerini keşfederek hem de diğerlerinin kişilik ve kimliklerindeki kendi yansımalarını da hesaba katarak Bu dönemin son seminerini değerli hocamız Prof.Dr. Kenan Gürsoy Bey ile gerçekleştirdik. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini halen aktif olarak sürdüren hocamız yoğun mesaisinde bize de vakit ayırarak seminerler dizimizde düşünce iklimimize taze bir soluk getirdi. Hocamız Ahlak Kişisi ve Etik Değerler adlı sunumunda felsefe ve tasavvufun ortak ilgi alanı olan ahlak konusunda modern insanın çoğunlukla çelişki ve uzlaşmazlıklar gördüğü noktaları farklı ve eklektik bir bakış açısıyla değerlendirdi. Gürsoy un anlatımında ahlak kişisi ahlaki olgunlaşma sürecine kendi beninden başlayan ama sadece orada kalarak kendi egosunun esiri olmak hatasına düşmeyen bir yaklaşıma sahiptir. O aynı zamanda kendi beninden başlattığı bu süreci diğer benlere taşıyarak onlarda kendini bulan ve böylece sonsuzluğa uzanarak hem ahlakı edilgin olmakla eşdeğer görenlerin yanıldığını gösteren hem de kendi kısıtlı, sınırlı beninden insan olmanın erdemini keşfedeceği sonsuzluğu çıkaran bir kişidir. Kişi bu olgunlaşma sürecini kendindeki buna uygun potansiyeli harekete geçirerek ortaya kendi egosunun göreceliliğinde aramak yerine insan olmaklık paydasında sonsuzluk perspektifinde araması gerekliliği. İkincisi ise bu arayışın en önemli duraklarının diğer benler olduğu gerçeğini unutmamamızdır. Çünkü ahlakın tezahür alanı diğer benlerle aramızdaki ilişkinin ta kendisidir ve biz tam bu esnada diğerlerini keşfederken kendi ahlak kişimizi inşa ederiz. Gürsoy sunumunda bugünkü genel ahlak anlayışlarının iki noktadaki naif yaklaşımlarını göstermekte ve bunların çözümünü ahlak kişisi formülasyonunda bize sunmaktadır. İlki daha fazla bize dönük bir öz eleştiri anlamını da içinde barındıran edilgen bir yaklaşımla hayatında ahlaka yer vermeyi seçen kişi modelidir. Bu ahlaklılık, toplumsal ve kültürel baskı ile kişinin hayatında yer aldığına yönelik eleştirilere muhatap olmuştur. İkincisi ise değerleri kişinin kendi egosuyla sınırlı bir görecelilik anlayışıyla temellendirmeye çalışarak aslında onları bir anlamda değersizleştiren kişi modelidir. Gürsoy un yaklaşımıyla kişinin bizzat kendisinin var olma sürecinde ortaya çıkan ahlaklılık hali, insan olmaklık bakımından ortak bir paydayı temsil eden etik değerlere yöneldiğinde ahlak kişisi ortaya çoğul bir dili güçlendirmesi ge- çıkarmaya başlar. çıkar. 94 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

8 Öğrenci Sempozyumu (21 Haziran 2008) Değerler Eğitimi Merkezi nin eğitim-öğretim yılında yeniden yapılanma kapsamında başlatmış olduğu Atölye Çalışmaları 21 Haziran da öğrenci sempozyumu gerçekleştirdi. Dört disiplin olarak başlanmış olan atölyelerde yer alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri yıl içerisinde yapmış oldukları alan okumalarının yanında bir araştırma makalesi hazırlamışlar ve bunları yılsonu öğrenci sempozyumunda sunmuşlardır. Intercultural Bridges Training Course (20-28 Mayıs 2008) Değerler Eğitimi Merkezi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Mayıs 2008 de Intercultural Bridges-Kültürlerarası Köprüler adıyla bir eğitim kursu gerçekleştirdi. Eğitim Kursu na 11 ülkeden 30 kişi katıldı. İstanbul da gerçekleştirilen Eğitim Kursu na şu ülkeler katılımcı gönderdiler: İtalya, Portekiz, Türkiye, Malta, Romanya, Bulgaristan, Ürdün, Mısır, Fas, İsrail ve Filistin. Proje konusu bağlamında kültürlerarası eğitim ve öğrenme, dinler arası ilişkiler, Youth in Action (Gençlik Projeleri) konuları ele alındı. Ayrıca yaygın eğitim yöntemleri tartışıldı ve tematik workshoplar gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Öğrencileri Yaz Programı (Temmuz 2008) Değerler Eğitimi Merkezi nin İstanbul merkezli gerçekleştirdiği eğitim fakültesi öğrencileri programı, iki yıldır Anadolu daki eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerin katılımıyla çalışmalarını genişleterek devam ediyor Temmuz ayında ikincisi gerçekleştirilen programa farklı illerden ve branşlardan eğitim fakültesi öğrencileri katıldılar. İki hafta uygulanan bu yılki programa yaklaşık 100 öğrenci katılmış, program kapsamında eğitim seminerleri, interaktif tartışmalar, tarihi ve kültürel geziler ve spor aktiviteleri gerçekleştirilmiştir. Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 95

9 Din Kültürü Öğretmenleri Yarışmaları Değerler Eğitimi Merkezinin internet ortamındaki çalışmalarından biri olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri web sitesi 1 Temmuz 2008 tarihi itibari ile üç farklı dalda ödüllü yarışmalar düzenledi. Soru gönderme yarışması, öğretmen anıları yarışması ve örnek ders işleyiş yarışması olmak üzere üç farklı dalda yarışmalar sürmektedir. Soru gönderme yarışması aylık olarak, diğer iki yarışma ise üç aylık bir süre sonucunda değerlendirilmeye alınmaktadır. Kazanan tüm kişilere ise Prof. Dr. Vecdi Akyüz ün Bütün Yönleriyle Asrı Saadette İslam isimli dört ciltlik kitabı ve İmam Gazali nin İhyau Ulumid-din isimli dört ciltlik kitabı hediye olarak verilmektedir. Değerler Eğitimi Merkezi düzenlemiş olduğu soru gönderme yarışması ile kazanımlar bazında nitelikli bir soru bankası oluşturmak, Öğretmen Anıları ve Örnek Ders İşleyiş Yarışmaları ile de öğretmenlerin tecrübelerini ve eğitsel çalışmalarını paylaşabilecekleri bir yazılı eser yayınlamayı planlamaktadır. DKAB Öğretmenleri Platformu Yaz Programı DKAB Öğretmenleri Platformu, İstanbul dışında görev yapan DKAB öğretmenlerine yönelik Yaz Programı gerçekleştirdi. Bir hafta devam eden programda seminerler, geziler, sosyal etkinlikler ve interaktif toplantılar yapıldı. Programa dahil olan 63 DKAB öğretmeni İstanbul un tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatının yanında katıldığı beş seminerle mesleki açıdan kendisini geliştirme imkanı buldu. Akşam yapılan interektif toplantılarda DKAB öğretmenlerinin sorunları masaya yatırıldı, beyin fırtınaları ve tecrübe paylaşımlarıyla çözümler üretilmeye çalışıldı. 96 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

10 Değerler Eğitimi Merkezi Çalışmaları Değerler Eğitimi Merkezi eğitim öğretim yılında çalışmalarını yeniden yapılandırmış ve yeni çalışma alanları oluşturmuştur. Bu çerçevede bu yıl Giriş Dersleri, Atölye Çalışmaları, Araştırma Projeleri gerçekleştirilmiştir. Giriş dersleri kapsamında Dört ders uygulanmış ve yaklaşık 150 lisans öğrencisi bu dersleri takip etmiştir. Din Eğitimine Giriş, Din Psikolojisine Giriş, Din Sosyolojisine Giriş, Ahlak Felsefesi ve Eğitimi bu yıl okutulan derslerdir. Atölye Çalışmaları kapsamında dört atölye grubu oluşturulmuş ve yıl içerisinde özellikle lisansüstü öğrencileri periyodik olarak alan okumaları ve araştırmalar yapmışlardır. Atölye çalışmalarının sonunda bir öğrenci sempozyumu düzenlenmiş ve hazırlanan araştırmalar bu sempozyumda sunulmuştur. Din Eğitimi Atölye Grubu, Din Psikolojisi Atölye Grubu, Din Sosyolojisi Atölye Grubu ve Tarih Atölye Grubu olmak üzere toplam dört grupta yaklaşık 50 kişi yer almıştır. Değerler Eğitimi Merkezi nin çalışma alanına giren konularda bu yıl üç araştırma projesi önerisi kabul edilmiştir. Ekim 2008 de başlayan projelerden Osmanlı Döneminde Bir Değer Olarak Çocuk ve Eğitimi araştırma projesi tamamlanmış ve kitabı yayına hazırlanmaktadır. Din Dersi Araştırması: Yeni Eğilimler, Değerler ve Öğretmen Görüşleri ile Değerler Eğitimi Ders Programı ve Kitabı projeleri 2008 sonu itibariyle tamamlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ensar Vakfı DKAB Öğretmenleri Platformu ndan Bulgaristan Din Eğitimine Destek Bundan yaklaşık bir yıl önce, 2007 yılı Haziran ayının sonunda Bulgaristan dan gelen otuz beş öğretmene Ensar Vakfı DKAB Öğretmenleri Platformu tarafından bir hafta süren seminerler verilmiş ve ardından Bulgaristan dan ve Türkiye den katılımcılarla oluşturulan bir komisyon tarafından müfredat oluşturma çalışmaları yapılmıştı. Bir yıl önce oluşturulan bu müfredatın tanıtılması ve kitap yazımı konusunda yardımcı olabilmek amacıyla da bir ziyaret düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen seminerlerde genel olarak; Günümüz Dünyasında Din Dersinin Yeri, İslam Din Dersinin Çocuklarda Yarattığı Etkiler, İslam Din Dersi Eğitiminde Uygulanan Bazı Yöntemler ve Teknikler ve İslam Din Dersi Müfredatının Değerlendirilmesi konuları işlenmiştir. Seminerlerin açılışında bir konuşma yapan Ensar Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Şişman; din eğitiminin önemi, dünyada din eğitimi ve Ensar Vakfı nın din eğitimine verdiği desteği ana hatlarıyla ifade etti. Sayın Ahmet Şişman ın konuşmasının sonunda Vakıf olarak Bulgaristan daki din eğitimine desteklerinin devam edeceğini ifade ettiği anda salonda bulunanların yüzlerindeki rahatlama ifadeleri bu desteğe ne kadar ihtiyaç duyulduğunu çok güzel ifade etmektedir. Bu konu, seminerlerin ardından yapılan özel görüşmelerde de gündeme gelmiş ve Bulgaristan Müslüman cemaati ileri gelenleri tarafından memnuniyetle karşılandığı ve umutları arttırdığı özellikle vurgulanmıştır. Bulgaristan ziyaretinde gerçekleştirilen çalışmaların ikinci ayağını oluşturan müfredat geliştirme ve kitap yazım çalışmaları da üç günlük yoğun bir programla gerçekleştirilmiştir. DKAB platformunu temsilen Türkiye den katılan iki öğretmenin yanında, Bulgaristan Başmüftülüğü Eğitim Sorumlusu, Başmüftü Yardımcısı, Bölge Müftüsü ve dört öğretmenden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Kurulan bu komisyon, daha önce taslak olarak hazırlanan müfredatın muhteva ve sınırlarını belirlemek amacıyla müzakereler yapmıştır. Yapılan müzakereler sonucunda açıklayıcı notlarla birlikte müfredata son şekli verilmiştir. Ayrıca ders kitabı yazacak olan öğretmenlere hem müfredat hem de ders kitabı yazım konusunda gerekli destek sağlamıştır. Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 97

11 (DED) Değerler Eğitimi Dergisi nin 13. sayısı çıktı Değerler Eğitimi Dergisi nin 13. sayısı yayınlandı. Değerler Eğitimi Dergisi, değer ile eğitim alanlarının kesiştiği bir sahada farklı disiplinlerden düşünce üreten çalışmaları yayınlamaya devam ediyor. Bu sayımızda yer verdiğimiz makalelerden Darülfünun İlahiyat Fakültesi, Fakülte Meclisi nin Kurulması ve İlk Meclis Zabıtları ( ) başlıklı makalede yazar Ali Arslan, çeşitli sebeplerle üç kez açılıp kapanan Darülfünun un 1911 senesinde ikinci kez yeniden yapılandırılması sırasında kaydedilen İlahiyat Fakültesine ait ilk meclis zabıtlarını konu edinmektedir. Arşiv çalışmasına dayanan makale dönem itibariyle fakülte düzeyinde bile akademik özerkliğin ne ölçüde geliştiğini gösteren dikkate değer bir belgeyi gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Din Sosyolojisinde Dini Grup Tipolojileri başlıklı makale din sosyolojisi çerçevesinde özellikle Batı da church-sect ayrımında oluşturulan ecclesia, sect, denomination ve cult kavramlarını odağa almaktadır. Batı dünyasında pek çok dini grup tanımlanmış ve bu alanda kavramsal bir çerçeve oluşturulmuşken, din sosyolojisi bakımından üzerinde yaşadığımız topraklarda böyle bir kavramsallaştırma hali hazırda yapılmamıştır. Makalenin yazarı Ahmet Faruk Kılıç yaşadığımız toplumun kendine has özellikleri bağlamında bu tip bir kavramsallaştırmanın önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri - Dicle Üniversitesi Örneği- başlıklı makale Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde okuyan çeşitli sınıflardan öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili problemlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflerken genel olarak ilahiyat fakültelerinin sorunlarına da bir ölçüde ışık tutmaya çalışmaktadır. Durkheim Sosyolojisinde Ahlâkî Kontrol Sorunu çalışması ile Cevat Özyurt, Durkheim sosyolojisi bağlamında ahlakın işlevi, geleneksel ve modern toplumlar arasındaki ahlakî farklılıklar, geleneksel ahlak anlayışının modern toplumlarda neden ortak ahengi sağlayamadığı gibi sorunlara cevap aramaktadır. Ayrıca modern zamanlar için ahlaki bütünlüğü sağlama işlevini ikame eden meslek örgütlerinin siyasal ve bireysel hayat açısından önemine değinerek vatandaşlık ahlakı ile insanlık ahlakı kavramları arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalışmaktadır. Osmanlı nın Klasik Döneminde Felsefe ve Değeri başlıklı çalışmada yazar Hatice Toksöz tartışmalı bir konuya değinerek Gazzalî nin meşşaî felsefeyi tenkidi ile başlayan sürecin kelam, felsefe ve tasavvuf arasındaki sınırların ortadan kalkmasına neden olduğunu ifade etmektedir. Bu çerçevede yazar, dönemi değerlendirirken bu üç alana ilişkin kitapların eş zamanlı incelenmesinin önemine binaen zengin bir literatür kullanmış, dönemi temsil eden kitaplar çerçevesinde kayda değer sonuçlara varmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği) başlıklı makale sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih eğitimi kapsamında çeşitli ahlakî davranış özelliklerinin de öğretilmesine dair görüşlerini tartışmaktadır. Kadir Ulusoy çalışmasında tarih eğitiminin ahlak eğitimine verimli katkıda bulunabilmesi için derslerin içerik ve işlenişine yönelik öneriler getirmektedir. Bu sayımızda tanıtım ve değerlendirmeler bölümümüzde iki sempozyum ve bir de kitap tanıtımına yer vermekteyiz. Tanıtımı yapılan ilk sempozyum 2007 de Bişkek te yapılan Globalleşme Sürecinde Kırgızistan da Din Bilimleri ve Ahlâk Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu ikincisi ise Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 2007 de düzenlenen Müslüman Ülkelerde Din Eğitimi ve Avrupa da Okullarda İslâm Öğretimi Sempozyumu dur. DEM yayınlarından çıkan Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak kitabının da tanıtımını sizlere sunmaktayız. 98 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

12 Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 99

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İkinci Basımın Ön Sözü

İkinci Basımın Ön Sözü İkinci Basımın Ön Sözü Bu basım kısmen eleştirilerin sonucunda, kısmen öncekindeki belli boşluklardan dolayı ve içinde yer aldığım etkinliğin doğasına -eğitime ve özellikle eğitimde araştırmaya felsefenin

Detaylı

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri.

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : 0310440238 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları

Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi KAM 305 Güz 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TOPLANTI & GEZİ. İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal of Divinity Studies Sayı / No. 5, Haziran / June 2016 Gezi / Travel: TUĞBA ASLAN *

TOPLANTI & GEZİ. İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal of Divinity Studies Sayı / No. 5, Haziran / June 2016 Gezi / Travel: TUĞBA ASLAN * İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal of Divinity Studies Sayı / No. 5, Haziran / June 2016 Gezi / Travel: 121-127 TOPLANTI & GEZİ İLAMER VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu: İslâm Medeniyetinin Yapı

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLER

2014 YILI FAALİYETLER 2014 YILI FAALİYETLER 11 Ocak tarihinde Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Harun SAVUT İstanbul Şehzade Camii nde Mevlid Kandili Programına 11 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr Zeki

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

BETİM ULUSLARARASI SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSİ 2016

BETİM ULUSLARARASI SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSİ 2016 BETİM ULUSLARARASI SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSİ 2016 Hasekisultan Mh Topçu Emin Bey Çıkmazı 4 Fatih İstanbul 0212 632 0369 0212 632 0328 betim.org.tr usap@hayatvakfi.org.tr HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014 Eğitim öğretim yılından

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları

Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş II KAM 102 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları

Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Demokrasi Teorisi KAM 311 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi / SYZD 10002 Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss.197-201. Adnan Demircan Türkiye nin İlahiyat Sorunu İstanbul: Beyan Yayınları,1.Baskı, 2015, 160 s. Yüksek Din Öğretimi ve bu öğretimin

Detaylı

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/100/5986779 31.05.2016 Konu: Mesleki lar ( Haziran -2016). DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

03.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

03.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 03.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ İKÇÜSEM de Hukuk ve Sağlık Profesyonelleri Bir Arada Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve yoğunlaşması bu hizmetlerden kaynaklanan hukuki konuları da beraberinde getirmektedir.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN OCAK 2016 YIL 1 SAYI 10 03.02.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:10 5 MAYIS 2015 Trakya Kalkınma Ajansı ndan Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Siyasal Yaşamı SPRI 221 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2014 Güz Programı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2014 Güz Programı 20 14 BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ 2014 Güz Programı Bilgi Kültür Merkezi 22 seminer dönemini içeren 11 yılı geride bırakarak yeni bir seminer dönemine başlamak üzeredir. Geçen 11 yıllık sürede Sanattan Felsefeye,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0010090001 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı