Değerler Eğitimi Merkezi nden Haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerler Eğitimi Merkezi nden Haberler"

Transkript

1 DEM DEN Değerler Eğitimi Merkezi nden Haberler Düşünce Anaforu Seminerleri Değerlendirme: Ömer Ocakoğlu Doç. Dr. Mustafa Şentop Okuduklarımdan değil daha fazla dinlediklerimden öğrendim. derken Ortega Y. Gasset bilginin kişinin kendi dünyasında kurulan naif bir yapı olması yerine başkaları ile müzakere edilerek oluşturulan sağlam bir yapı olması gerektiğini de ifade ediyordu. Bu yaklaşımdan hareketle Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi olarak düzenlediğimiz Düşüce Anaforu Seminerleri alanında yetkin isimlerin katılımıyla oldukça verimli bir dönemi nihayete erdirmiş bulunmaktayız. Seminerlerimizde sosyal bilimler alanında farklı disiplin ve başlıklar altında zengin bir düşünce ikliminin kapısını aralamayı hedefledik. Sosyal bilimlere dair teorik kavrayışımızı arttıracak seminer konularının yanında günceli de ihmal etmeyen başlıklar üzerinde durmaya çalıştık. Bu amaçla ikinci dönem seminerler dizimize Doç. Dr. Mustafa Şentop Bey in Hukuk ve İktidar İlişkisi başlığı ile sunmuş olduğu seminerle başladık. Şentop Bey konuyu teorik boyutu ve tarihsel süreç içerisindeki şekillenişi çerçevesinde sunmaya başladı. De facto bir durum olarak iktidar ile bir meşruiyet zemini olarak hukuk arasındaki ilişkide öncelik-sonralık ya da sebep sonuç ilişkisi bir tarafa pratik sonuçları üzerinde duran Şentop, insan hakları konusundaki gelişmenin özellikle Avrupa bağlamında hukuk ve iktidar ilişkisi çerçevesinde şekillendiğini belirtti. Dolayısıyla Hukuk ve Siyaset felsefesinin en önemli teorik konularından biri olan bu ilişkinin çok pratik sonuçları olduğu vurgulanmıştır. Bu pratik sonuçların en önemlisi insan hakları alanındaki gelişmelerdir. Hukuk ve iktidar arasındaki ilişki de bu bağlamda Avrupa da mutlak iktidardan doğal hukuk nazariyesi ve neticesinde kuvvetler ayrılığı teorisi 88 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

2 ile bölünmüş, sınırlanmış bir iktidar teorisine geçiş şeklinde şekillenmiştir. Hukuku devlet ve iktidara önceleyen doğal hukuk nazariyesi devletin sınırlanmasının bir formülü olarak pratik bir amaca matuftur. Yani hukuku koyan devletin hukukla sınırlanabilmesi için hukukun devletin dışında ve öncesinde bir varlığı olduğu teorisi anlamına gelmektedir. Bu yönüyle Şentop a göre örneğin Fransız ihtilalini siyasi iktidarın sınırlanmasına yönelik olarak burjuva ihtilali şeklinde düşünmek daha anlamlıdır. Doğal hukuk nazariyesi ile siyasi iktidarın sınırlanmasında hukuku sağlam bir yere konumlandırmanın bir adım sonrası özellikle J. Locke un geliştirdiği siyasi iktidarın bölünmesi yani kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. İktidarın fonksiyonları açısından bölünmesi anlamına gelen bu ilke Montesqu nun da katkılarıyla bugünkü halini almıştır. Özellikle Avrupa bağlamında anlamlı olan bu gelişme farklı bir siyasi ve hukuk gelişim süreci yaşayan genelde doğu ve özelde bizim için anlamı nedir? Şentop a göre insan hakları konusunda farklı bir medeniyet havzası olması bakımından Avrupa, kendi tarihsel ve düşünsel temelleri üzerinde doğal hukuk, kuvvetler ayrılığı teorileri ile şekillenen bir çıkış yolu bulunmuş gözükmektedir. Lakin bugün hala hukuki alanda ciddi krizler yaşamanın ötesinde toplumda tek tek fertlerin hukuki olanı benimsemesi konusunda bile çok büyük sıkıntılar çekmekte olduğumuzu düşünecek olursak bu süreçlerin bizde neye tekabül ettiği üzerinde düşünülmeyi hak eden bir durumdur. Burada Şentop a göre temel bir ayrım noktası vardır. Avrupa dakinin aksine genelde doğu toplumlarında özelde de İslam toplumunda hukuk devletin yarattığı bir kurum olmadığı için ondan bazı teoriler uyarınca kurtarılacak bir varlık olarak da görülmemiştir. Buna göre iktidarı sınırlama bakımından büyük bir öneme sahip hukuk alanının zaten ilahi kaynaklara dayanması ve gelişimi itibariyle de devlet bünyesinin dışında gelişmiş olması bakımından baştan Avrupa için var olan mahzurlardan uzak bir görüntü vermiştir. Şentop bu ayrım noktasına değindikten sonra Osmanlı son dönemi hukuk alanındaki deği- Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 89

3 Yrd. Doç. Dr. Recep Alpyağıl şim ve dönüşümlere ve Cumhuriyet Türkiyesi hukuk inkılâbına geçmiştir. Şentop bu konuya konunun yakın dönemi ilgilendiren bir konu olmasına rağmen çeşitli nedenler ve ihmaller neticesinde nasıl bir süreç içerisinde şekillendiğini görebileceğimiz tam bir fotoğrafının çekilebilmesinin zor olduğunu vurgulayarak başlar. Şentop Tanzimat ile birlikte hukuk alanında içine girilen değişimin başlangıcı itibariyle İslam Hukuku nun öngördüğü çerçeve içerisinde bu hukukun devlet düzenlemesine bıraktığı alanlarda gerçekleştiğini belirtir. Bu yönüyle ona göre, özellikle Cumhuriyet Türkiyesi nde gerçekleştirilen hukuki reformların da bundan bağımsız olmadığı hatta bu süreci tamamlayan bir mahiyet arz ettiği görülmektedir. Yalnız burada Şentop, 19. yüzyıl başına kadar olan süreçteki hukuki değişimlerin bir özelliği olarak karşımıza çıkan İslam Hukuku nun imkân verdiği alanlarda ve ölçüde düzenleme yapma anlayışının 20. yüzyıl başında zaafa uğramış olduğunu vurgular. Çünkü Tanzimat la birlikte hukuki alanda yaşanan değişimle mevcut hukuk algısı terk edilmiş ama yerine yeni bir hukuk algısı da inşa edilememiştir. Şentop a göre bu, bizde hukuku arızi bir yapı haline getirmiştir. Avrupa da kendi tarihsel süreci içerisinde gelişen müstakil hukuk müessesi bizde kendi dinamiklerimizden hareketle kurulamamış bu yüzden hukuk siyasetin, ekonominin vb. kurumların arızi bir yapısı olarak kalmıştır. Bu sade vatandaşın zihninde de hukuk algısının zaafa uğradığı bir sonuç doğurmuştur. Bugün hukuk alanında yaşadığımız hukukun kendisini de baltalayan başörtüsü gibi meseleler bu hukuk algısı sakatlığından kaynaklanmaktadır. Yard. Doç. Dr. Recep Alpyağıl ın Dekonstrüksüyon ve Din başlıklı sunumu bu dönemin ikinci semineriydi. Derrida nın söz ve yazı arasındaki gerilim üzerine oturtmuş olduğu yöntemi, Alpyağıl a göre, ikili karşıtlıklar üzerine yapılan kurguların sökümü, bu kurguların genel kabulünün huzursuz hale getirilmesidir. Alpyağıl en basit bir şekilde içeri-dışarı karşıtlığı ile özetlenebilecek Derrida nın yönetimini, kadın-erkek, beyaz-siyah, beden-akıl, ben-öteki, doğu-batı karşıtlıklarında olduğu gibi hep birinin lehine diğerinin aleyhine işleyen düşünce yapısının yapı-bozuma uğratılması anlamında düşünülebileceğini söylemektedir. Bu anlamıyla dekonstrüksüyon bir tersine çevirme değil var olan kurgunun sökümünü yaparak var oluş süreçlerini gözler önüne sermektir. Burada tersine çevirme anlamında dekonstrüksüyon anlayışı en başta dekonstrüksüyonun kendisini inkar etmesi gereken bir kurgu haline getirecektir ki, Derrida nın ısrarla kaçındığı bir durumdur bu. Ses-merkezli ve yazı-merkezli bilgi edinmenin arasındaki farka dikkat çeken Derrida meselelerin özünü anlamaya yönelik ne? sorusunu değil de nasıl? sorusunu, ana/merkezde olanı değil de ayrıntı olanı ve genel yargıyı değil de özel sonuçları öne çıkarmak gerektiğini söylemektedir. Dekonstrüksüyonun ne olduğuna yönelik değerlendirmelerinden sonra Alpyağıl, dekonstrüksüyonun bizim için ne anlam ifade ettiği / edebileceği meselesine geçer. Bu noktada öncelikli olarak bu yöntemin sonunda olumlamak için bir yapı-sökümüne uğratma ameliyesi olduğunu bu yönüyle illa diyebilmek için la demek gibi bir anlam ifade ettiği üzerinde durur. Bu yönüyle mesellerimizi yeni bir bakış açısıyla ele almanın imkânlarını bulabileceğimiz bir yöntem olarak dekonstrüksüyon, Alpyağıl a göre, Mevlana nın Düzeni alt-üst olmadıkça nasıl bostanlık ekinlik olur? Yarayı neşterle deşmedikçe iyileşir mi hiç? şeklindeki sözlerinde olduğu gibi benzer yaklaşımların geleneğimizde de nüveleri bulunduğunu söylemektedir. Bu yönüyle, Alpyağıl yeni kavramsallaştırmalarla meselelerimizi ele alma imkânı vermesi dolayısıyla dekonstrüksüyon üzerinde durulmayı 90 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

4 hak edecek bir yöntem olarak dekonstrüksüyonun Mevlana, görülebilir der. Yine Alpyağıl a Şeyh Galib, İbn Arabî gibi gele- göre bizim için ne ifade ettiğine neğimizdeki önemli simaların dair ikinci husus, bize gelenek ortaya koyduğu görüşler bağ- içinde kalarak yeni şeyler söy- lamında karşılıklı gidiş-gelişler leyebilme imkânı sunmasıdır. kuran Alpyağıl ın sunumunu Üçüncü husus olarak ise Alp- tanıtmayı Mevlana nın Dünle yağıl, Derrida nın dekonstrüksüyonu çifte bir hareket olarak tanımlamasından hareketle ihmal edilmiş, gözden kaçmış anlam ve unsurların keşfine imkan vermesini ve her şeyin içerisinde var olan olumlu olumsuz dengesinin hep göz önünde tutulması gerektiğine vurgu yapmasını gösterir. Alpyağıl a göre dördüncü husus, bir yapıyı ortaya çıkaran birçok unsur olabileceğinden hareketle aslında yapılar için başlangıcı itibariyle heterojenliğine vurgu yapan dekonstrüksüyon, bizim için bir yapı olarak geleneğin ayrıntılarına inme, şifrelerini çözme imkânı vermesi bakımından da önem arz etmektedir. İbn Arabin in önemli eseri Fütühatı Mekkiyye de olduğu gibi bu aslında düşünce alanında bir fütühat, açma, açımlama, ihmal edilmiş, anlamını kaybetmiş ibare ve ifadeleri keşfetme yöntemidir aynı zamanda. Alpyağıl özellikle Tanzimat tan sonra bölünmüş bir bilinçle hep bir takım şeyleri Batı bağlamında ve onun üzerinden okumayı seven bir yaklaşım sergilediğimiz gerçeğini inkar etmemekle birlikte geleneğimizin ve düşünce dünyamızın bir şekilde bugüne aktarılması bu sahada yeni bir tartışma bağlamı açılması açısından bu okumaların katkılarını da dikkate almak gerektiğini belirtir. Bir yöntem olarak beraber gitti cancağızım / Ne kadar söz varsa düne ait / Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. sözüyle bitirelim. Üçüncü seminerimiz Prof. Dr. Mehmet İpşirli tarafından Osmanlı Medresesini Tartışmak adıyla verildi. İpşirli, kavramın yaygın bütün İslam dillerinde aynıyla kullanılmasının yanında hemen herkesin zihninde de bir anlam dünyasına sahip olmasından hareketle köklü bir geleneğe sahip olduğuna dikkat çekerek seminerine başladı. Zira İpşirli ye göre eğitimde geleneğin ve sürekliliğin önemi başarı değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak alınırsa medreseler başarılı sayılması gereken bir kurum olarak değerlendirilebilir. Başlangıcından günümüze İslam dünyasında kurulan yaklaşık 250 devletin tümünde küçük değişikliklerle bu kurumun var oluşu da bunu göstermesi bakımından önemlidir. Bugün ortaya çıkışının Nizamiye medreselerinden önceye dayandığını bildiğimiz bu kurumun İpşirli ye göre Osmanlı ya özellikle Selçuklu döneminde ulaşmış olduğu seviye korunarak intikal ettirilmiştir. Başlangıcında mütevazı bir yapı olmasına rağmen Osmanlı da medreseler derin bir geleneğin devamı olduğu için kalitesini hemen göstermiştir. Daha sonra özellikle vakıf müessesesinin iyice yaygınlaşmasıyla medreseler daha da kökleşmişlerdir. Medreseler, müfredat bakımından sadece din alanına ait olan dersler değil hendese, mantık vb. diğer birçok dersin verildiği bir içeriğe sahiplerdir. İpşirli, medrese eğitimi denildiğinde bir kurumda fiilen devam eden bir eğitim sürecinin yanında medrese müfredatının kişi tarafından çeşitli yer ve hocalardan ikmal edilmesiyle sürdürülebilen bir eğitim sürecinin anlaşılması gerektiği görüşündedir. Bu yönüyle medrese bir sembol niteliği taşımakta ve eğitim sistemi içerisinde rıhlet yani yolculuk önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğitimdeki dinamikliği sağlamsı bakımından o dönemin önemli bir yöntemidir. Lakin İpşirli, bu kurumun gelenek ve süreklilik oluşturmadaki başarısını son dönemde müfredat konusunda gerekli değişiklikleri yerinde ve zamanında yapamayarak sürdüremediği görüşündedir. Osmanlıda eğitim sisteminin canlı tutulması ve bilginin ta- Prof. Dr. Mehmet İpşirli Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 91

5 Nazife Şişman Doç. Dr. Kemal Sayar zelenmesini sağlayabilmek için İpşirli iki yöntemin öne çıktığını ifade etmektedir. Bunlardan ilki rıhlet yöntemi ikincisi ise beyin göçü diyebileceğimiz diğer İslam ülkelerinden önemli ilmi simaların Osmanlı ya gelmesini teşvik edici bir siyaset uygulanmasıdır. Osmanlı da medreselerle ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, bu kavramın ilk eğitim kurumlarından başlayarak bugünkü anlamda üniversiteye kadar bütün eğitim kurumları için kullanıldığını bilmektir. İpşirli ye göre Osmanlı eğitim sistemi farklı medrese modellerinin varlığına izin vermekle birlikte karakteristik Osmanlı medresesi olarak ifade edebileceğimiz kendine özgü yapıları Bursa, Edirne, İstanbul ve Balkan şehirlerinde vücuda getirmiştir. Müfredatta okutulan eserlerin Osmanlı öncesi dönemde kaleme alınmış eserler olması, Osmanlı ulemasının özgün eser telif etmediği, Taşköprülüzade ve Katip Çelebi nin şikayet ettiği akli ilimlere yeteri kadar yer verilmediği ve beşik uleması meselesi şeklinde Osmanlı Medrese eğitimine yöneltilen eleştiriler belli ölçüde haklılık payı taşımaktadırlar. Lakin İpşirli ye göre özellikle döneminde yapılan eleştirilerin uyarıcı ve eğitim kurumları üzerine dikkat çekici üslup taşıması, bu yönüyle bazı abartıları da içinde barındıran metinler olabileceği hususu da gözden ırak tutulmamalıdır. Eserler konusunda ise Osmanlı döneminde yazılmış özgün eserlerin de hakkını yememek gerektiği belirtilmelidir. Ama bunun yanında İpşirli ye göre eğitimin devingen bir özellik de arz etmesinin bir sonucu, Osmanlı ulemasının eser olarak özgün bir toplum oluşturmuş olmalarını da yabana atmamalıdır. Dolayısıyla Osmanlı âlimlerinin ya da eğitim sisteminin eserini böyle fiili bir alanda aramak yerinde olabilir. Düşünce Anaforu Seminer programının beşinci konuğu olarak Yazar Nazife Şişman Hanım ı ağırladık. Nazife Şişman ile geçtiğimiz günlerde yayımlanan Günün Kısa Tarihi isimli kitabını konuştuk. Yaşadığımız post-modern ya da geç modern dönemde dünün değil, yaşanan günün tarih olduğunu söyleyerek kitabın hikâyesini anlatan yazar, daha çok tarih olan gün ile nasıl bir ilişki kurduğumuz üzerine yoğunlaştı. Modern insanın sadece içinde yaşamakta olduğu anı önemsediğini ve yaşanmış olan her şeyle bir şekilde bağını kopardığını söyleyen Şişman, yaşanılanın bu bakış açısından bir tecrübe olmadığı gibi herhangi bir önemi de haiz olmadığını ifade etti. Bu nokta-i nazardan geleneğin modern bireyin anlam dünyasında bir şey ifade etmediğini ileri sürdü. Geç modern dönemde değişimin yaşanılan tüm zamanlardan çok daha hızlı olduğuna dikkati çeken Şişman, bu hızlı değişimin günü tarihe gönderen en önemli unsur olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Kemal Sayar, seminerler dizimizde Merhamet 92 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

6 Doç. Dr. Ferhat Kentel adlı sunumuyla katıldı. Sayar, modern insanın bunalımlarını merhamet kavramını merkeze alarak yaptığı çözümlemeleriyle gözler önüne sermeye çalıştı. Merhametin modern insanını anlamada anahtar role sahip bir kavram olarak kullanılabileceği vurgusu vardı. Neredeyse merhamet modern insanı anlamada bir turnusol kağıdı işlevi görmektedir. Sayar ın verdiği bir örnekle açıklayacak olursak modern zamanların en kanıksanmış psikolojisi öğrenilmiş çaresizlik olarak kendini göstermektedir. Bu da en net bir şekilde kendini merhamet alanında göstermektedir. Kendi çocuğumuza, kendimize ait olana duyulan merhamet bugün eğer dünya ölçeğinde merhamete muhtaç oluşları su götürmez diğerlerine yönelik merhamet ile sürdürülmüyorsa o hissiyatımızın merhamet oluşundan da söz etmek o kadar kolay olmayacaktır. Modern yaşama ayak uydurma önceliği, insanlığımızı keşfetme sürecinde önemli bir role sahip olan diğerlerine yönelik insani duygulanımımızın harekete geçmesi anlamında merhamet duygusunu geri plana itme yaklaşımını beraberinde getirmiş görünmektedir. Sayar ın bu alanda yeni yayımladığı aynı Merhamet adını taşıyan kitabı da sunumundaki örneklerin ayrıntılandırıldığı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve Sayar merhamet i insanlığın yeniden dirilişi için muştu, kalbe dönüş için son çağrı olarak kulaklarımıza fısıldamaktadır. Toplumun Din Algısı ve Darbeler başlıklı sunumuyla Yard. Doç. Dr. Ferhat Kentel Düşünce Anaforu Seminerleri nin konuğuydu. Batı Modernleşmesi kendi varlık alanını aşan ve etkisi dünya ölçeğinde hissedilen bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulus devlet Batı modernleşmesinin dünyaya ihraç ettiği en önemli yapılardan biri durumundadır. Kentel e göre başlangıçta kaba modernleşme ve tahakküm süreçleri zaman içerisinde daha sofistike bir hal almış durumdadırlar. Buna göre seküler ulus devlet fikrinin kaba bir anlayışla hem nevzuhur bir geçmiş telakkisi üreterek hem de din gibi toplumun kadim kodlarına müdahale ederek toplumu tahakküm altına alma stratejisi zamanını doldurmuş gözükmektedir. Lakin bu tahakküm olgusunun ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Artık bireylerin kendi dışlarında gördükleri ve hissettikleri bir tahakküm sürecinden içselleştirdikleri bir tahakküm sürecine doğru evrilmiş durumdayız. Foucault nun egemenlik çözümlemelerinden beslenen bu açıklama, modern olanın önümüze daima kadın erkek, siyah beyaz, modern geleneksel, kamusal özel, din din-dışı ayrımları koyarak bireyleri bu ayrımların mutlak otoritesi olarak kendisini kabul etmeye götürdüğünü ve böylece örtük bir egemenlik ağı kurduğunu açığa çıkarmaktadır. Kentel in bu noktada teklifi, modern paradigmanın bu ikili dikotomilerden illa da birini tercih etme zorunluluğunu üzerimizde hissetmeden kendi seçimlerimiz olabileceğinin farkına varmamızdır. Diğer türlü şizofrenik bir kişilik haliyle muzdarip bir yaşama mahkûm olmaktan kurtulamayız. Cumhuriyet Türkiyesi ne geçişle birlikte benimsenen modernleşme sürecinde de toplumu yukarıdan aşağıya modernleştirme anlayışının hâkim rol oynadığını ve bunun toplumun kadim kodlarıyla çatışmayı beraberinde getirdiğini görmekteyiz. Ulus Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 93

7 rektiğinden bahsediyor. Her ne Lakin burada kişinin bu kendini kadar bu teklif, üst bir söylem, ve kendindeki ahlak kişisini ke- akademik bir kurgu, insani bir temenni olarak hayattaki yaşanmışlıklar karşısında naif bir yapı arz etse de. şif sürecini, sağlıklı ve doğru bir mecrada götürebilmesi için iki hassas nokta vardır. Bunlardan ilki kişinin, ulaşacağı değerleri Prof. Dr. Kenan Gürsoy devlet fikrinin bu vulgarize hali, dini toplumsal yapı içerisinde geleneksel olanın, geçmişin yani geride kalması gerekenin bir temsilcisi olarak gördüğü için toplumu bundan arındırmak gerektiğini düşünürken toplumun buna yönelik gösterdiği refleksleri de güçlü kurgular ve dayatılan egemen kimlik tanımlamaları ile beslenen iktidar diliyle bastırma yoluna gitmektedir. Tam da bu noktada toplumsal yaşam içinde birey bazında kişiliğin aslında başka kişiliklerden alınan parçalarla beslendiğini ve kimliklerin içlerinde diğer kimliklerden bazı unsurlar barındırdığını yadsıyan tek tipleştirici yaklaşımın çatışma alanına çekilmiş oluyoruz. Kentel, bireylerin bu tek tipleştirici dil karşısında hem kendi kişilik ve kimliklerinin doğasındaki diğerlerini keşfederek hem de diğerlerinin kişilik ve kimliklerindeki kendi yansımalarını da hesaba katarak Bu dönemin son seminerini değerli hocamız Prof.Dr. Kenan Gürsoy Bey ile gerçekleştirdik. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini halen aktif olarak sürdüren hocamız yoğun mesaisinde bize de vakit ayırarak seminerler dizimizde düşünce iklimimize taze bir soluk getirdi. Hocamız Ahlak Kişisi ve Etik Değerler adlı sunumunda felsefe ve tasavvufun ortak ilgi alanı olan ahlak konusunda modern insanın çoğunlukla çelişki ve uzlaşmazlıklar gördüğü noktaları farklı ve eklektik bir bakış açısıyla değerlendirdi. Gürsoy un anlatımında ahlak kişisi ahlaki olgunlaşma sürecine kendi beninden başlayan ama sadece orada kalarak kendi egosunun esiri olmak hatasına düşmeyen bir yaklaşıma sahiptir. O aynı zamanda kendi beninden başlattığı bu süreci diğer benlere taşıyarak onlarda kendini bulan ve böylece sonsuzluğa uzanarak hem ahlakı edilgin olmakla eşdeğer görenlerin yanıldığını gösteren hem de kendi kısıtlı, sınırlı beninden insan olmanın erdemini keşfedeceği sonsuzluğu çıkaran bir kişidir. Kişi bu olgunlaşma sürecini kendindeki buna uygun potansiyeli harekete geçirerek ortaya kendi egosunun göreceliliğinde aramak yerine insan olmaklık paydasında sonsuzluk perspektifinde araması gerekliliği. İkincisi ise bu arayışın en önemli duraklarının diğer benler olduğu gerçeğini unutmamamızdır. Çünkü ahlakın tezahür alanı diğer benlerle aramızdaki ilişkinin ta kendisidir ve biz tam bu esnada diğerlerini keşfederken kendi ahlak kişimizi inşa ederiz. Gürsoy sunumunda bugünkü genel ahlak anlayışlarının iki noktadaki naif yaklaşımlarını göstermekte ve bunların çözümünü ahlak kişisi formülasyonunda bize sunmaktadır. İlki daha fazla bize dönük bir öz eleştiri anlamını da içinde barındıran edilgen bir yaklaşımla hayatında ahlaka yer vermeyi seçen kişi modelidir. Bu ahlaklılık, toplumsal ve kültürel baskı ile kişinin hayatında yer aldığına yönelik eleştirilere muhatap olmuştur. İkincisi ise değerleri kişinin kendi egosuyla sınırlı bir görecelilik anlayışıyla temellendirmeye çalışarak aslında onları bir anlamda değersizleştiren kişi modelidir. Gürsoy un yaklaşımıyla kişinin bizzat kendisinin var olma sürecinde ortaya çıkan ahlaklılık hali, insan olmaklık bakımından ortak bir paydayı temsil eden etik değerlere yöneldiğinde ahlak kişisi ortaya çoğul bir dili güçlendirmesi ge- çıkarmaya başlar. çıkar. 94 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

8 Öğrenci Sempozyumu (21 Haziran 2008) Değerler Eğitimi Merkezi nin eğitim-öğretim yılında yeniden yapılanma kapsamında başlatmış olduğu Atölye Çalışmaları 21 Haziran da öğrenci sempozyumu gerçekleştirdi. Dört disiplin olarak başlanmış olan atölyelerde yer alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri yıl içerisinde yapmış oldukları alan okumalarının yanında bir araştırma makalesi hazırlamışlar ve bunları yılsonu öğrenci sempozyumunda sunmuşlardır. Intercultural Bridges Training Course (20-28 Mayıs 2008) Değerler Eğitimi Merkezi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Mayıs 2008 de Intercultural Bridges-Kültürlerarası Köprüler adıyla bir eğitim kursu gerçekleştirdi. Eğitim Kursu na 11 ülkeden 30 kişi katıldı. İstanbul da gerçekleştirilen Eğitim Kursu na şu ülkeler katılımcı gönderdiler: İtalya, Portekiz, Türkiye, Malta, Romanya, Bulgaristan, Ürdün, Mısır, Fas, İsrail ve Filistin. Proje konusu bağlamında kültürlerarası eğitim ve öğrenme, dinler arası ilişkiler, Youth in Action (Gençlik Projeleri) konuları ele alındı. Ayrıca yaygın eğitim yöntemleri tartışıldı ve tematik workshoplar gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Öğrencileri Yaz Programı (Temmuz 2008) Değerler Eğitimi Merkezi nin İstanbul merkezli gerçekleştirdiği eğitim fakültesi öğrencileri programı, iki yıldır Anadolu daki eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerin katılımıyla çalışmalarını genişleterek devam ediyor Temmuz ayında ikincisi gerçekleştirilen programa farklı illerden ve branşlardan eğitim fakültesi öğrencileri katıldılar. İki hafta uygulanan bu yılki programa yaklaşık 100 öğrenci katılmış, program kapsamında eğitim seminerleri, interaktif tartışmalar, tarihi ve kültürel geziler ve spor aktiviteleri gerçekleştirilmiştir. Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 95

9 Din Kültürü Öğretmenleri Yarışmaları Değerler Eğitimi Merkezinin internet ortamındaki çalışmalarından biri olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri web sitesi 1 Temmuz 2008 tarihi itibari ile üç farklı dalda ödüllü yarışmalar düzenledi. Soru gönderme yarışması, öğretmen anıları yarışması ve örnek ders işleyiş yarışması olmak üzere üç farklı dalda yarışmalar sürmektedir. Soru gönderme yarışması aylık olarak, diğer iki yarışma ise üç aylık bir süre sonucunda değerlendirilmeye alınmaktadır. Kazanan tüm kişilere ise Prof. Dr. Vecdi Akyüz ün Bütün Yönleriyle Asrı Saadette İslam isimli dört ciltlik kitabı ve İmam Gazali nin İhyau Ulumid-din isimli dört ciltlik kitabı hediye olarak verilmektedir. Değerler Eğitimi Merkezi düzenlemiş olduğu soru gönderme yarışması ile kazanımlar bazında nitelikli bir soru bankası oluşturmak, Öğretmen Anıları ve Örnek Ders İşleyiş Yarışmaları ile de öğretmenlerin tecrübelerini ve eğitsel çalışmalarını paylaşabilecekleri bir yazılı eser yayınlamayı planlamaktadır. DKAB Öğretmenleri Platformu Yaz Programı DKAB Öğretmenleri Platformu, İstanbul dışında görev yapan DKAB öğretmenlerine yönelik Yaz Programı gerçekleştirdi. Bir hafta devam eden programda seminerler, geziler, sosyal etkinlikler ve interaktif toplantılar yapıldı. Programa dahil olan 63 DKAB öğretmeni İstanbul un tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatının yanında katıldığı beş seminerle mesleki açıdan kendisini geliştirme imkanı buldu. Akşam yapılan interektif toplantılarda DKAB öğretmenlerinin sorunları masaya yatırıldı, beyin fırtınaları ve tecrübe paylaşımlarıyla çözümler üretilmeye çalışıldı. 96 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

10 Değerler Eğitimi Merkezi Çalışmaları Değerler Eğitimi Merkezi eğitim öğretim yılında çalışmalarını yeniden yapılandırmış ve yeni çalışma alanları oluşturmuştur. Bu çerçevede bu yıl Giriş Dersleri, Atölye Çalışmaları, Araştırma Projeleri gerçekleştirilmiştir. Giriş dersleri kapsamında Dört ders uygulanmış ve yaklaşık 150 lisans öğrencisi bu dersleri takip etmiştir. Din Eğitimine Giriş, Din Psikolojisine Giriş, Din Sosyolojisine Giriş, Ahlak Felsefesi ve Eğitimi bu yıl okutulan derslerdir. Atölye Çalışmaları kapsamında dört atölye grubu oluşturulmuş ve yıl içerisinde özellikle lisansüstü öğrencileri periyodik olarak alan okumaları ve araştırmalar yapmışlardır. Atölye çalışmalarının sonunda bir öğrenci sempozyumu düzenlenmiş ve hazırlanan araştırmalar bu sempozyumda sunulmuştur. Din Eğitimi Atölye Grubu, Din Psikolojisi Atölye Grubu, Din Sosyolojisi Atölye Grubu ve Tarih Atölye Grubu olmak üzere toplam dört grupta yaklaşık 50 kişi yer almıştır. Değerler Eğitimi Merkezi nin çalışma alanına giren konularda bu yıl üç araştırma projesi önerisi kabul edilmiştir. Ekim 2008 de başlayan projelerden Osmanlı Döneminde Bir Değer Olarak Çocuk ve Eğitimi araştırma projesi tamamlanmış ve kitabı yayına hazırlanmaktadır. Din Dersi Araştırması: Yeni Eğilimler, Değerler ve Öğretmen Görüşleri ile Değerler Eğitimi Ders Programı ve Kitabı projeleri 2008 sonu itibariyle tamamlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ensar Vakfı DKAB Öğretmenleri Platformu ndan Bulgaristan Din Eğitimine Destek Bundan yaklaşık bir yıl önce, 2007 yılı Haziran ayının sonunda Bulgaristan dan gelen otuz beş öğretmene Ensar Vakfı DKAB Öğretmenleri Platformu tarafından bir hafta süren seminerler verilmiş ve ardından Bulgaristan dan ve Türkiye den katılımcılarla oluşturulan bir komisyon tarafından müfredat oluşturma çalışmaları yapılmıştı. Bir yıl önce oluşturulan bu müfredatın tanıtılması ve kitap yazımı konusunda yardımcı olabilmek amacıyla da bir ziyaret düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen seminerlerde genel olarak; Günümüz Dünyasında Din Dersinin Yeri, İslam Din Dersinin Çocuklarda Yarattığı Etkiler, İslam Din Dersi Eğitiminde Uygulanan Bazı Yöntemler ve Teknikler ve İslam Din Dersi Müfredatının Değerlendirilmesi konuları işlenmiştir. Seminerlerin açılışında bir konuşma yapan Ensar Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Şişman; din eğitiminin önemi, dünyada din eğitimi ve Ensar Vakfı nın din eğitimine verdiği desteği ana hatlarıyla ifade etti. Sayın Ahmet Şişman ın konuşmasının sonunda Vakıf olarak Bulgaristan daki din eğitimine desteklerinin devam edeceğini ifade ettiği anda salonda bulunanların yüzlerindeki rahatlama ifadeleri bu desteğe ne kadar ihtiyaç duyulduğunu çok güzel ifade etmektedir. Bu konu, seminerlerin ardından yapılan özel görüşmelerde de gündeme gelmiş ve Bulgaristan Müslüman cemaati ileri gelenleri tarafından memnuniyetle karşılandığı ve umutları arttırdığı özellikle vurgulanmıştır. Bulgaristan ziyaretinde gerçekleştirilen çalışmaların ikinci ayağını oluşturan müfredat geliştirme ve kitap yazım çalışmaları da üç günlük yoğun bir programla gerçekleştirilmiştir. DKAB platformunu temsilen Türkiye den katılan iki öğretmenin yanında, Bulgaristan Başmüftülüğü Eğitim Sorumlusu, Başmüftü Yardımcısı, Bölge Müftüsü ve dört öğretmenden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Kurulan bu komisyon, daha önce taslak olarak hazırlanan müfredatın muhteva ve sınırlarını belirlemek amacıyla müzakereler yapmıştır. Yapılan müzakereler sonucunda açıklayıcı notlarla birlikte müfredata son şekli verilmiştir. Ayrıca ders kitabı yazacak olan öğretmenlere hem müfredat hem de ders kitabı yazım konusunda gerekli destek sağlamıştır. Y IL 1 SAYI 4 DEM DERGİ 97

11 (DED) Değerler Eğitimi Dergisi nin 13. sayısı çıktı Değerler Eğitimi Dergisi nin 13. sayısı yayınlandı. Değerler Eğitimi Dergisi, değer ile eğitim alanlarının kesiştiği bir sahada farklı disiplinlerden düşünce üreten çalışmaları yayınlamaya devam ediyor. Bu sayımızda yer verdiğimiz makalelerden Darülfünun İlahiyat Fakültesi, Fakülte Meclisi nin Kurulması ve İlk Meclis Zabıtları ( ) başlıklı makalede yazar Ali Arslan, çeşitli sebeplerle üç kez açılıp kapanan Darülfünun un 1911 senesinde ikinci kez yeniden yapılandırılması sırasında kaydedilen İlahiyat Fakültesine ait ilk meclis zabıtlarını konu edinmektedir. Arşiv çalışmasına dayanan makale dönem itibariyle fakülte düzeyinde bile akademik özerkliğin ne ölçüde geliştiğini gösteren dikkate değer bir belgeyi gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Din Sosyolojisinde Dini Grup Tipolojileri başlıklı makale din sosyolojisi çerçevesinde özellikle Batı da church-sect ayrımında oluşturulan ecclesia, sect, denomination ve cult kavramlarını odağa almaktadır. Batı dünyasında pek çok dini grup tanımlanmış ve bu alanda kavramsal bir çerçeve oluşturulmuşken, din sosyolojisi bakımından üzerinde yaşadığımız topraklarda böyle bir kavramsallaştırma hali hazırda yapılmamıştır. Makalenin yazarı Ahmet Faruk Kılıç yaşadığımız toplumun kendine has özellikleri bağlamında bu tip bir kavramsallaştırmanın önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri - Dicle Üniversitesi Örneği- başlıklı makale Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde okuyan çeşitli sınıflardan öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili problemlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflerken genel olarak ilahiyat fakültelerinin sorunlarına da bir ölçüde ışık tutmaya çalışmaktadır. Durkheim Sosyolojisinde Ahlâkî Kontrol Sorunu çalışması ile Cevat Özyurt, Durkheim sosyolojisi bağlamında ahlakın işlevi, geleneksel ve modern toplumlar arasındaki ahlakî farklılıklar, geleneksel ahlak anlayışının modern toplumlarda neden ortak ahengi sağlayamadığı gibi sorunlara cevap aramaktadır. Ayrıca modern zamanlar için ahlaki bütünlüğü sağlama işlevini ikame eden meslek örgütlerinin siyasal ve bireysel hayat açısından önemine değinerek vatandaşlık ahlakı ile insanlık ahlakı kavramları arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalışmaktadır. Osmanlı nın Klasik Döneminde Felsefe ve Değeri başlıklı çalışmada yazar Hatice Toksöz tartışmalı bir konuya değinerek Gazzalî nin meşşaî felsefeyi tenkidi ile başlayan sürecin kelam, felsefe ve tasavvuf arasındaki sınırların ortadan kalkmasına neden olduğunu ifade etmektedir. Bu çerçevede yazar, dönemi değerlendirirken bu üç alana ilişkin kitapların eş zamanlı incelenmesinin önemine binaen zengin bir literatür kullanmış, dönemi temsil eden kitaplar çerçevesinde kayda değer sonuçlara varmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği) başlıklı makale sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih eğitimi kapsamında çeşitli ahlakî davranış özelliklerinin de öğretilmesine dair görüşlerini tartışmaktadır. Kadir Ulusoy çalışmasında tarih eğitiminin ahlak eğitimine verimli katkıda bulunabilmesi için derslerin içerik ve işlenişine yönelik öneriler getirmektedir. Bu sayımızda tanıtım ve değerlendirmeler bölümümüzde iki sempozyum ve bir de kitap tanıtımına yer vermekteyiz. Tanıtımı yapılan ilk sempozyum 2007 de Bişkek te yapılan Globalleşme Sürecinde Kırgızistan da Din Bilimleri ve Ahlâk Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu ikincisi ise Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 2007 de düzenlenen Müslüman Ülkelerde Din Eğitimi ve Avrupa da Okullarda İslâm Öğretimi Sempozyumu dur. DEM yayınlarından çıkan Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak kitabının da tanıtımını sizlere sunmaktayız. 98 DEM DERGİ YIL 1 SAYI 4

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul, 2013 Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri Raporu

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

BSV BÜLTEN 2014 84 1

BSV BÜLTEN 2014 84 1 BSV BÜLTEN 2014 84 1 2 BÜLTEN Ocak-Nisan 2014 Y l 26 Say 84 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz, Mustafa Demiray, Betül Özel Çiçek, Z. Tuba Kor, Metin Demir, F. Samime İnceoğlu, Serhat Arslaner Tasarım:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İGİAD YAYINLARI: 16 İslam İktisadı Kitaplığı: 1 Dizi Editörü: Taha Eğri İGİAD Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İslam İktisadını Yeniden Düşünmek Editörler:

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Mayıs-Ağustos

bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Mayıs-Ağustos bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Mayıs-Ağustos 2012 de düzenlediği faaliyetleri kapsayan 79. sayısı ile karşınızdayız. BÜLTEN Mayıs-Ağustos 2012 Y l 24 Say 79 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

ilmi etüdler derneği

ilmi etüdler derneği İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü İçindekiler 2 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı 12 5 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik Sınırları Aşan Eğitim Ödülü 14 Okul Öncesi Eğitim Komisyonu 15 16 İlkokul Komisyonu 18 Ortaokul

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

BÜLTEN DEN. 61. say da Medeniyetler ve Dünya Düzenleri sempozyumunun ayr nt lar ile karfl n zda olmay diliyoruz. Hay rda kal n!

BÜLTEN DEN. 61. say da Medeniyetler ve Dünya Düzenleri sempozyumunun ayr nt lar ile karfl n zda olmay diliyoruz. Hay rda kal n! Küresel Araflt rmalar KAM BÜLTEN DEN BÜLTEN Ocak-Nisan 2006 Y l 17 Say 60 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz, Mustafa Demiray, Salih Pulcu, F. Samime nceo lu, Nermin Tenekeci Bask Elma Bas m Bask Tarihi

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? KONFERANSI 29 Eylül 2014 E GEMENLİK K AYITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları *

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 137-160 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Eylül-Aralık

bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Eylül-Aralık bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Eylül-Aralık 2013 te düzenlediği faaliyetleri kapsayan 83. sayısı ile karşınızdayız. BÜLTEN Eylül-Aralık 2013 Y l 25 Say 83 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 SETA RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 İkisi de çaresiz... TÜRK BASININDA DIŞ HABERCİLİK MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı