ARÝF DOÐAN SAVUNMA YAPIYOR 2 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARÝF DOÐAN SAVUNMA YAPIYOR 2 DE"

Transkript

1 Yeni Parti üyelerinin de aralarýnda bulunduðu, çeþitli illerden yaklaþýk 600 kiþinin duruþma salonunun bulunduðu binaya giriþi sýrasýnda izdiham yaþandý. Ýzleyiciler, duruþma salonunda kendilerine ayrýlan bölümlere oturtuldu. Basýn mensuplarý ise avukatlar için ayrýlan kýsma oturdu. Bu arada, bugün gelen kalabalýk izleyici grubunun beklemesinin kolaylaþtýrýlmasý için yerleþkenin önüne çadýr kurulduðu, seyyar tuvaletler yerleþtirildiði gözlendi. ARÝF DOÐAN SAVUNMA YAPIYOR Ýkinci ''Ergenekon'' davasýnýn 96. duruþmasý baþladý. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesi'nde oluþturulan salonda görülen davanýn bugünkü duruþmasýna, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ýn da aralarýnda bulunduðu 21 tutuklu sanýk ile tutuksuz yargýlanan Sinan Aygün, Emin Þirin, Yalçýn Küçük, Adnan Türkan, Murat Aðýrel katýldý. Tutuklu sanýklar eski Baþkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski Ýnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioðlu, emekli Tuðgeneral Levent Ersöz, Ersin Gönenci ve Ýbrahim Özcan, Hüseyin Atilla Uður ise duruþmaya katýlmadý. Duruþmada söz alan Levent Ersöz'ün avukatý Ali Rýza Dizdar, müvekkilinin saðlýk durumunun aðýrlaþtýðýný ve buna iliþkin mahkeme kalemine bir rapor geldiðini belirterek, Ersöz'ün ek ifadesinin yazýlý olarak mahkemeye sunacaklarýný söyledi. Hayati tehlikesi bulunan müvekkiline bir þey olmasý durumunda bu ek savunmanýn tarihi belge niteliði taþýdýðýný ifade eden Dizdar, müvekkilinin saðlýk durumunun da göz önünde bulundurularak derhal serbest býrakýlmasý gerektiðini kaydetti. Devamý 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE 3 DE Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün son verilerine göre, Marmara'nýn doðusu, Karadeniz kýyýlarý ile Balýkesir, Hatay, Artvin ve Ardahan çevreleri yaðýþlý, diðer yerler parçalý ve az bulutlu geçecek. Yaðýþlar genellikle yaðmur ve saðanak, Kastamonu ile Ardahan çevrelerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olacak. Yurdun iç ve doðu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayý ile birlikte yer yer sis hadisesi görülecek. Sýcaklýklar, kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak. 7 DE 8 DE Nevþehir Belediyesi Kadýn Çalýþmalarý ve Eðitim Merkezi nde açýlan 4 deðiþik eðitim kursu ile 2010 yýlý içerisinde 351 kadýnýn bir meslek sahibi yapýldýðý belirtildi. Nevþehir Belediyesi nin kadýnlarýn el becerilerinin geliþtirilmesi,yaygýn eðitimden en üst düzeyde yararlanmalarý... 3 DE Homeros, halkýmýzýn deyiþiyle gönül gözüyle gören þairlerden biriydi. Onun Ýlyada ve Odissa sýnýn anlatýmlarý baþka nasýl açýklanabilir ki? Þairliðini gözlerinin görmeyiþine baðlayan Âþýk Veysel, Kör oldum, Veysel oldum demez mi? Anadolu nun Kürtçe söyleyen/yazan halk þairlerinden en ünlülerinden biri Evdalê Zeynýke dir. Ermeni asýllý Gulê ile evli olan Evdal ýn, Temo adýnda bir de oðlu vardýr. Yaþlandýðýnda gözleri görmez olan Evdal, bulduðu kanadý kýrýk bir turna için söylediði þarkýlar/stranlar, bu turna için Yaradan ýna sitemiyse söylence özelliði kazanmýþtýr. Bir gün mucize gerçekleþir. Evdal ýn gözleri ve turnanýn kanadý iyileþir. 5 DE 6 DA

2 Baþkan Adnan Polat, Þubat 2009'da 'Galatasaray Türkiye'dir' demiþti. O halde kendi çizdiði Türkiye modeline tepki gösterip stadý terk etmek niye? Sarý-Kýrmýzýlý camianýn yeni mekâný Aslantepe ya da resmi adýyla Türk Telekom Arena nýn açýlýþý gerçekten tarihi oldu. Son derece zevkli ve maharetli ellerin hazýrladýðý belli olan gösteriler, açýlýþ seremonisine teþrif edenleri büyüledi. Lakin takýmýn futbol kalitesi yine sorunluydu, dolayýsýyla geceye damgasýný Hagi nin Aslanlarý deðil, tribünlerin bizatihi kendisi vurdu. Malum, camia uzun süredir Baþkan Adnan Polat ve yönetimine tepkili, dolayýsýyla hem Ali Sami Yen deki Beypazarý maçýyla yapýlan kapanýþta, hem de Arena daki açýlýþta Polat a gösterilen tepkiler artýk normalden sayýlýyor. Cumartesi gecesinin normalden sayýlmayaný, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a olan tepkiydi. Yaþandý ve bitti, þu aralar artýk bu tepkinin tortularýnýn ardýndan geziniyoruz. Basýnýn genel refleksi, Skandal ve Tatsýzlýk tanýmlarý etrafýnda toplanýyor. Fatih Altaylý gibi iþi Ayýptýr ayýp a götürenler de var. Benzer bir tartýþma Aðustos ta baþlayýp Eylül de sona eren Dünya Basketbol Þampiyonasý nýn finalinde de yaþanmýþtý. Hatýrlanacaðý gibi orada da ödül töreni esnasýnda Baþbakan Bir grup seyirci tarafýndan protesto edilmiþti. O dönem de bu tavýr eleþtirilmiþ ve temel argüman olarak da, Yeri ve zamaný deðil kullanýlmýþtý. Üstelik suç bütün dünyanýn gözü önünde iþlenmiþ, yani en çok korktuðumuz þeyle, Ele güne karþý rezil olduk la karþý karþýya kalmýþtýk (Çok þükür cumartesi geceki vakada bu kez, Yabancýya rezil olduk hissi yaþanmadý. Ajax ýn baþýndaki Frank De Boer bile, eski bir Galatasaraylý olarak bizdendi). Hyde Park vardý da mý gitmedik? Doðrusu Türkiye-ABD finali sonrasý düzenlenen seremonide yaþananlara iliþkin bir yorumum yok. Ama, Yapanlar kameralarla tespit edilecekler yaklaþýmýnýn, o olayýn Çok ayýp olarak nitelendirilmesinin ardýndan, Asýl gerçek ayýp olarak tarihe daha fazla geçtiði kanýsýndayým. Aslantepe vakasý na gelince, eleþtirilerde yine Yeri miydi? vurgusu öne çýkýyor. Bir diðer vurgu da stadý yapan hükümet ve TOKÝ mantýðý üzerinden üretilen Nankörlük tezi. Þimdi, bu yer ve zaman meselesi oldukça izafi. Öðrenciler Dolmabahçe de yürüyor, Yeri mi? deniyor, Tekel iþçileri sesini yükseltmek istiyor, Yeri mi? deniyor, Türk Telekom Arena da neredeyse bütün stat, Münferit damgasýndan uzakta Baþbakan ý protesto ediyor, Yeri mi? serzeniþleri yükseliyor. Sahi, Türkiye de bir Hyde Park var da ben mi bilmiyorum? Söyler misiniz, neresidir bu doðru yer ve de zaman? Adamýn þehrine git, heykeline O ucubeyi yýktýracaðým de, dizisine Yasaklayacaðým tehditinde bulun, içkisine Yok caným, karýþmýyorum derken Ýstediðiniz kadar zýkkýmlanýn imasýna soyun ve tüm bu eylemler için yeri ve zamaný sen belirle, iþ protestoya gelince, Yeri deðil de. Bana çok da mantýklý ama her þeyden öte adaletli gelmedi. Yakaladýn mý atacaksýn Diðer protestolarý bilemem ama Seyrantepe dekine iliþkin sadece futbol üzerinden þöyle bir tanýmlama yapabilirim; malum bu oyunun en bilinen gerçeklerinden biri, Yakaladýn mý atacaksýn dýr. Baþbakan ve dünya görüþüne tepki duyanlar, Tayyip Bey le bir daha nerede karþý karþýya gelecek ki? Meseleye tepkililer, cumartesi gecesi Aslantepe de uygun pozisyonu yakaladý ve deðerlendirmeye çalýþtý, olay bence bu kadar basit Gelelim protestonun sosyolojik açýlýmýna. O gece stada gelenler, Galatasaray taraftar profilinin eni konu Elit tabakasý ydý. Bir kere kombine sahipleri çoðunluktaydý, artý davetiyeliler vardý. Bilindiði gibi yönetim, biletli seyirciyi açýlýþa çaðýrmamýþtý (Bunu da olasý bir protesto gösterisi nden korktuklarý için yaptýklarýný sanýyorum ama asýl soru çalýþmadýklarý yerden geldi). Ve bir kez daha anlaþýldý ki, bu Eðitimliler tayfasý, AKP iktidarýndan hoþlanmýyor ve bulduklarý fýrsatý deðerlendirme yoluna gidiyor. Gelelim iþin Adnan Polat boyutuna. Sayýn Baþkan, 2009 un Þubat ýnda Galatasaray Türkiye dir diye bir açýklama yapmýþtý. Ayný baþkan, cumartesi gecesi protestolardan dolayý üzüntü duydu (evet, duyabilir) ama devletin ve futbolun yönetici sýnýfý, stadý terk ettikten sonra kendisi de Seyrantepe den ayrýldý. Þimdi ben de Ahmet Çakar üslubuyla soruyorum; Biirr, sen deðil miydin Galatasaray Türkiye dir diyen, o halde çizdiðin Türkiye modeli böyle bir protestoya soyunmuþ, niye kýzýyorsun? Ýkiii, sen ve yönetimin deðil miydi, futbolun endüstriyel yönüne sýk sýk vurgu yapan? Taraftar, madem ayný zamanda müþteridir, o geceki müþteri de böyle uygun görüp davranmýþ, dolayýsýyla Müþteri haklýdýr ý bilmen gerekiyordu. Üüç, o gece statta tribünleri dolduranlarý bir anlamda sen ve yönetimin belirlemiþti (kombine ve davetiye organizasyonlarýyla), o halde kendi belirlediðin topluluðun tavýrlarýna niye kýzýyorsun? Döörttt, Tayyip Erdoðan ve hükümeti, bugün var, yarýn yok (yoksa hem yarýn hem de yarýndan ötesi de mi var, bilemedim), ama o Galatasaray taraftarý hep var, dolayýsýyla stadý terk etmek, yakýþýk almadý (biliyorum bu madde fazla hamaset koktu, ama Polat ýn hamasetine ancak böyle cevap verilir diye düþünüyorum). Mekân oynatýyor dersen Yazýyý kaleme almadan hasbihal ettiðim Sýrrý Süreyya Önder de olaylarýn müsebbibi olarak Cem Yýlmaz ý gösterdi: Sen kalkýp Mekân oynatýyor dersen, olaylar bu raddeye gelir! Son olarak yaþanan protestolarýn ilk kez Üç büyükler in taraftarlarý arasýnda daha önceden görülmemiþ bir Dayanýþma ya da kapý araladýðýný söylemeliyim, baþta ekþisözlük olmak üzere kimi internet sitelerinde, bazý Fenerbahçe ve Beþiktaþ taraftarlarýnýn, Bu gece ilk kez sizle gurur duydum þeklinde, Sarý-Kýrmýzýlýlara övgüsü vardý. Anlaþýlan protestolar, Üç eðilim i birleþtirmiþ. Ortada fiili eylem bile yok... Kýsa bir zaman yolculuðuna çýkýp, Futbolsiyaset iliþkileri üzerine anýlarý da tazelemek lazým. Zamanýnda Kenan Netekim Evren, Gençlerbirliði ve Galatasaray arasýnda oynanan Cumhurbaþkanlýðý Finali ni, taraftarlarýn küfrü yüzünden terk etmiþti (küfür ona deðil, karþý tribünlere ediliyordu). Modern zamanlarýn Muhteþem Süleyman ý Demirel de Fenerbahçe-Galatasaray Türkiye Kupasý finali sonrasýnda, üzerini yaðan yabancý maddeler yüzünden (çünkü Graeme Souness Kadýköy e bayrak dikmiþ ve ortalýðý karýþtýrmýþtý), kupa töreninde zorlanmýþtý. Ve Fenerbahçe-Panathinaikos maçýnda, rahmetli Ýsmail Cem le birlikte Saracoðlu nda karþýlaþma öncesi tur atan ve dostluk manzaralarý sergileyen o zamanýn Yunanistan Dýþýþleri Bakaný Yorgo Papandreu, tam önümüzden geçmiþ, Pana taraflarlarýnýn önünde el sallamaya hazýrlanýyordu ki, Yunanlý taraftarlarýn bulunduðu topluluktan atýlan bir ayran, ceketini beyaza boyamýþtý. Özün sözü þu; bütün bu olaylarda ayný zamanda Fiili eylem vardý. Astantepe de Baþbakan Erdoðan a yapýlan ise sadece sözlü ve bunu da Demokrasinin bir cilvesi olarak görmekten yanayým. (Radikal) Tutuklu sanýklardan Mustafa Balbay da mahkeme heyetinin 9 haftada 38 kere ayný gerekçelerle tahliye taleplerini reddettiklerini dile getirerek, Hizbullah davasý sanýklarýnýn tahliye edilmesini eleþtirdi. MUSTAFA BALBAY: FÝRAR EDEN HÝZBULLAH DEÐÝL HUKUKTUR Balbay, ''Þu anda firar olan Hizbullah deðil, hukuktur. Hizbullah'a her þey mümkün bize deðil, tahliye edilen Hizbullah sanýklarýnýn biri 48, biri 35, biri de 14 cinayeti kabul etmiþler. Onlar tahliye oluyor, ama biz hakkýmýzda hiçbir delil olmadan burada tutuklu olarak yargýlanýyoruz'' þeklinde konuþtu. Hakkýnda 2 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ve 300 yýla kadar hapis istendiðine dikkati çeken Balbay, ''Bu kadar ömür garantisini veriyorsanýz tamam, ancak bu davalar arasýnda hiçbir hukuksal baðlantý kalmadý. Geldiðimiz nokta davanýn bu þekilde devam etmeyeceðini gösteriyor. Hakkýmda haberler çýkýyor. Eski Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer'in bana 'bu hükümetin hakim alýmlarý sakýncalý' dediði yazýlýyor. Bu suç mudur? 184 cinayetle yargýlananlar dýþarýda. Hukuku firardan kurtarmanýzý bekliyorum'' dedi. TUNCAY ÖZKAN: HALA SUÇUMU BÝLMÝYORUM Daha sonra söz alan diðer tutuklu sanýk Tuncay Özkan da, mahkeme heyetinin usul kanunlarýna uymadýðýný belirterek, suçunu hala bilmediðini söyledi. Delil deðerlendirilmesinin yapýlmasýný talep eden Özkan, ''Eþim ve kýz kardeþimin dinlenmesine neden bir þey demiyorsunuz? Delillerle ilgili neden deðerlendirme yapmýyorsunuz'' dedi. Özkan, þunlarý kaydetti: ''3 yýl oldu burada yargýlanýyorum. Ama hala suçumu bilmiyorum. Sizler kendi aranýzda benim suçumu konuþamazsýnýz. Suçumu bana da söylemek zorundasýnýz. Yargýlamanýn ne zaman biteceðini bilmiyorum. Býrakýn siyaset yapayým. Buraya gelen insanlar benim siyaset yapmamý istiyorlar, onun için buradalar. Buradaki yargýlama bir despotik uygulamaya dönüþtü artýk.'' Özkan, tutuksuz sanýk Arif Doðan'ýn saðlýk sorunlarý nedeniyle ifadesinin alýnmasýný da eleþtirerek, ''Sayýn Doðan'a geçmiþ olsun diyorum. Benim konuþma hakkým var. Bizim durumumuzu da biliyorsunuz. Onun durumu bizim konuþma hakkýmýzý engelleyemez'' dedi. DURUÞMA SALONUNDA ÝZLEYÝCÝ YOÐUNLUÐU Bu arada, duruþma salonunda izleyici ve basýn mensuplarýna ayrýlan bölümün tamamen izleyiciler tarafýndan doldurulduðu görülürken, basýn mensuplarý avukatlarýn olduðu bölüme alýndý. Duruþmaya aralarýnda Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Ahsen Coþar, Yönetim Kurulu üyeleri ile Ýstanbul Adana, Edirne, Uþak, Muðla Baro Baþkanlarýnýn da bulunduðu yaklaþýk 35 avukat da gözlemci olarak katýldý. Basýn Konseyi Baþkaný Oktay Ekþi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Sendikasý Baþkaný Ercan Ýpekçi, Nail Güreli, Þükran Soner'in de aralarýnda bulunduðu kalabalýk bir gazeteci grubu da duruþmayý izliyor. Duruþma salonuna giren izleyiciler, Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ýn salona alýnmasý üzerine alkýþladýlar. Gruba seslenen Özkan, ''Mustafa Kemal'in bayraðýný dalgalandýrmaya devam. Bu yürek sizde'' þeklinde seslendi. Bazý kiþilerin alkýþlamasý üzerine, arkadaþlarý tarafýndan uyarýlan bu kiþiler uyarýlarýn ardýndan Balbay ve Özkan'a sadece el salladýlar. Tutuklu sanýklarýn bulunduðu bölüme yaklaþarak Balbay ve Özkan'la sohbet eden bazý basýn mensuplarý ve izleyiciler görevli askerlerin uyarýlarý üzerine yerlerine geçtiler. Tutuklu sanýk Özkan'ýn 7 aylýk Can isimli yeðenini de ilk kez görerek kucakladýðý gözlendi. Duruþmada, salona 11.25'te tekerlekli sandalyeyle gelen tutuksuz sanýk emekli Albay Arif Doðanýn savunmasýna geçildi. Mahkeme baþkaný Köksal Þengün'ün ''Konuþabilir misin?'' sorusu üzerine ''evet'' diyen Doðan'ýn kimlik tespitinin ardýndan savunmasýna geçildi. "JÝTEM BENÝM JÝTEM BENÝMLE VARDIR" Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada savunmasýný tekerlekli sandalyeye oturarak yapan Doðan, JÝTEM'le ilgili açýklamalarda bulundu. Arif Doðan, kendisine zaman verilirse halkýna olan borcu nedeniyle JÝTEM'i açýlayacaðýný ifade ederek, ''JÝTEM benim. Veli paþama (Veli Küçük) devrettiðim Jandarma Ýstihbarat Grup Komutanlýðýdýr. JÝTEM benimle vardýr. Diyeceksiniz 'sen devlet içinde devlet misin', hayýr deðilim'' dedi. Vatan haini olmadýðýný belirten Doðan, ''JÝTEM legal deðil diyorlar. Genelkurmay, jandarma inkar ediyor. Arif Doðan manyaðý çýkmýþ... Kimseye yalan söylüyor demiyorum ama ben söyleyeceðimi de söylerim. JÝTEM kadrolu bir kuruluþ deðildir, geçici süre için kurulmuþ operatif istihbarat birliðidir. Ýstihbarat artý icraattýr'' diye konuþtu. Doðan, JÝTEM itirafçýsý Abdülkadir Aygan'la ilgili olarak da ''Biri çýkmýþ 'adamlarý öldürdük' falan diyor. Böyle bir þey olamaz. Abdülkadir Aygan'ý ben öldürttüm. Askeri, sivili, herkesi suçluyor. Bu adam ölü. Ölmüþ insaný kullanýyor PKK, gayet güzel kullanýyor. Ýsveç'te yaþýyormuþ, DNA testi yapýlsýn, verilecek cezaya razýyým'' dedi. Savunmasýný yaparken yavaþ konuþan Doðan, nefes almakta güçlük çektiðini belirterek, oksijen tüpünü kullanmasý için duruþmaya ara verilmesini istedi. Bunun üzerine duruþmaya öðlen arasý verildi. BirGün

3 Cumartesi günü Ýstanbul da milyonlarca emekçinin iliklerine varýncaya dek soyulmasý sonucu toplanan vergilerle TOKÝ ye yaptýrýlan Ali Sami Yen Kompleksi TT Arena Stadýnýn açýlýþýnda çok güzel sahneler vardý. Kükreyen aslan siluetli adam animasyonu, danslar, ses ve ýþýk effektleri stattaki binlerce kiþiyi, televizyonlarý baþýndaki milyonlarca kiþiyi coþturdu. Ancak bu güzel gösterilerin içinde çok muhteþem olan bir gösteri daha vardý ki, o da hem stattaki binlerce kiþinin, hem de evlerindeki milyonlarca kiþinin hep birlikte olaðanüstü bir gösteriye dönüþtürdükleri Baþbakan Recep Tayip Erdoðan a karþý yaptýklarý protesto alkýþlarý ve ýslýklarýydý. Ýktidara geldiði 2002 den bu yana ülkeyi muhteþem yüzyýl dizisindeki padiþahlara özenen, asla farklý kimlik ve seslere tahammül edemeyen, muhalif sesleri duymak-görmek istemeyen, çýkan her türlü sesi güvenlik güçlerini kullanarak bastýran baþbakana bir spor müsabakasý sýrasýnda stattaki binlerce kiþinin, dahasý televizyonlarý baþýndaki milyonlarýn yaptýðý bir protestoydu bu.. Ve o gösteri kelimenin tam anlamýyla muhteþemdi, olaðanüstüydü. Hem belediye baþkanlýðý, hem de merkezi iktidarý süresince kendine destur edindiði otoriter bir anlayýþla, takiyelerle, yolsuzluklarla, yandaþlara peþkeþ çektiði ihalelerle, 12 Eylül faþist darbesini aratýr anti-demokratik uygulamalarý, hak hukuk tanýmaz tavýrlarý ile, asimilasyon ve inkâr politikalarýyla; seslerini çýkaranlarý gözaltýna aldýran, dövdüren, bazen sinirlenip analara küfürler eden, kýsacasý ülkeyi zam ve zulümle yönetmeye çalýþan Baþbakan Recep Tayip Erdoðan, Arena Stadyumunda asla alýþýk olmadýðý ýslýk ve protestolara dayanamadý Öyle ya, bugüne kadar sokakta, alanlarda, meydanlarda ekonomik nedenlerle yaþam sýkýntýlarýný dile getiren iþçilere, memurlara, çiftçilere; üniversite anfilerinde öðrencilerin akademik hak ve taleplerine; miting meydanlarýnda asimilasyon politikalarýna karþý seslerini yükselten Alevilere, Kürtlere, etnik ve inançsal diðer tüm farklý kimliklere, yani hak alma mücadelesindeki herkese, en masum kýpýrdanýþa, cýlýz sese bile tahammül etmeyen, kimilerini de ekonomik baskýyla susturmaya çalýþan Baþbakan, Arena da bu dediklerini yaptýramayýnca stadý terk etmeyip de ne yapacaktý? Her ne kadar Baþbakan o ýslýklarýn ve protestolarýn nedeninin kendisi veya bakanlarýnýn baþka takýmlarý tutmasýymýþ gibi göstermeye çalýþsa da gerçekleri örtbas edemez, güneþi balçýkla sývayamazlar. Hatta ev sahipliðini abartýp kendi takýmýný terk edip giden GS Baþkanýna, ucube deyimine karþý þakþakçýlýða ve avukatlýða soyunup çok kötü durumlara düþen, peygamberle sohbet eden þakacý ve de sözde açýlýmcý, gerçekte asimilasyoncu bakanlarýna raðmen, Baþbakan ýn her zaman alýþkýn olduðumuz tehditlerine raðmen gerçekleþtirilenler muhteþem bir gösteriydi. Arena daki protesto gösterilerinin çok dikkat çekici bir yaný var ki, bundan sonra bu özellik hayatýn birçok alanýnda kendisini gösterecek gibi gözüküyor. Yani yýllarca faþizmin Avrupa da ve özellikle de geri býraktýrýlmýþ ülkelerde kitleleri uyutmak için kullandýðý futbol silahý, býçak kemiðe dayandýðýnda bumerang misali en umulmadýk bir anda iktidara yönelebiliyor ve böylesine görkemli bir protesto gösterisi gerçekleþebiliyor. O protestolar yýllardýr ülkeyi antidemokratik bir þekilde yönetmeye çalýþan iktidara karþý hak alma mücadelesinde yerlerde sürüklenip sulara atýlan iþçilerin, sendikal haklarý gasp edilmiþ memurlarýn, polis kontrolünde, bilimsellikten uzak, kýþla tipi eðitim-öðretim yaptýrýlmaya çalýþýlan öðrencilerin, kimi zaman eserlerine tükürülen, kimi zaman yýkým emirleri verilen sanatçýlarýn, zindanlara atýlan yazarlarýn, gazetecilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, ilköðretim okullarýnda dövülen, horgörülen zorla namaz kýldýrýlan Alevi çocuklarýnýn, ana dillerini konuþmalarý yasaklanan Kürt çocuklarýnýn sesleri ve ýslýklarýdýr O protestolar 4 yýldýr olmayan savcý, olmayan yargýç, olmayan adaleti arayan Hrant ýn arkadaþlarýnýn, Halklarýn Kardeþliði için mücadele eden ve toplumsal barýþtan yana milyonlarýn sesleri ve ýslýklarýdýr. Ve o protestolar bugünden sonra diðer takýmlarýn da sahalarýnda, ülkenin tüm meydanlarýnda güçlenerek büyüyecek, ülkenin dört bir yanýna dalga dalga yayýlacaktýr. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðince geleneksel olarak yapýlan ULULARASI HALK OZANLARI HACIBEKTAÞ buluþmasýnýn ikincisi bu yýl Haziran günlerinde ilçemizde yapýlacak. Geçen yýl Aþýk MAHSUNÝ anýsýna düzenlenen bu etkinlikler bu yýl da Aþýk DAÝMÝ anýsýna düzenleniyor... Anadolu insanýnýn gelenek görenek ve de kültürünü günümüze taþýyan, insanýmýzýn çektiði acýyý, gördüðü baskýyý, yaþadýðý zulmü ve de uðradýðý haksýzlýðý türkü olup söyleyen, saz olup çalan, kiþiye ait deðerleri koruyup kollayan, topluma ýþýk tutan, O na yön veren, eþit, özgür, barýþ ve de hoþgörü içinde birlikte yaþama hayali kuran bir geleneðin vefalý, çileli, özverili ve de onurlu temsilcileri olan ozanlarýmýz Haziran 2011 günlerinde bir kez daha bu kültürün merkezinde HACIBEKTAÞ TA buluþacaklar Aþýk Daimi tüm yönleri ile anýlacak bu etkinlikte. Türküleri söylenecek. Anýlarý anlatýlacak Etkinlik süresi içinde düzenlenecek panellerle halk ozanlýk geleneði tüm boyutlarý ile anlatýlacak, halk ozanlarýnýn karþý karþýya olduklarý sorunlar konuþulacak enine boyuna, çözüm yollarý aranacak Ortak görüþ bir bildiri ile kamuoyuna açýklanacak. Bu etkinliðe ülke içinde kurulu ve de günümüzde de faal olarak çalýþan tüm halk ozan dernek ve de yöneticileri davet ediliyor... Onlarý bir araya getirebilme çok önemli olmalý, böyle bir birlikteliðin, kuruluþlar arasý iliþkilerin geliþtirilmesi ile, kuruluþlar arasý birlik ve de dayanýþma kültürünün geliþmesi anlamýnda olumlu katkýlarý olur diye düþünüyoruz Yine bu etkinlikler için Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ýran ve de Makedonya dan halk ozanlarý davet ediliyor. Farklý ülkelerden, farklý inançlardan ve de farklý kültürlerden gelen çok sayýda halk ozanýný bu geleneðin merkezi konumunda olan HACIBEKTAÞ ta buluþturmanýn ilçemiz açýsýndan son derece önemli sonuçlarý olacaðý düþüncesindeyiz Yine bu etkinlik çerçevesinde þiir ve türkü dalýnda ödüllü yarýþmalar açýlacak, yarýþma ile ilgili koþullar önümüzdeki günlerde deðiþik kanallarla kamuoyuna duyurulacak Her yýl geleneksel olarak yapýlacak bu buluþmanýn her seferinde deðiþik bir ozanýmýz adýna yapýlacak olmasý da ayrý bir güzellik. Önümüzdeki yýl yapýlacak etkinliðin hangi ozan anýsýna yapýlmasý konusu bu yýl ki etkinlikte ozanlarýmýzýn da görüþü alýnarak belirlenecek. Böylesi kapsamlý bir etkinliðin baþarýlý olabilmesi için sayýn belediye baþkanýnýn da gerekli katký ve de desteði yapacaðý umudu içindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha ayrýntýlý açýklamalar derneðiz sekreterliðince yapýlacak. Hacý Bektaþ Veli Kültür Deneði yönetimi olarak bu projenin hayata geçebilmesi için herkesten ve de her kuruluþtan destek ve de katký bekliyoruz. HACI BEKTAÞ VELÝ KÜLTÜR DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi Kadýn Çalýþmalarý ve Eðitim Merkezi nde açýlan 4 deðiþik eðitim kursu ile 2010 yýlý içerisinde 351 kadýnýn bir meslek sahibi yapýldýðý belirtildi. Nevþehir Belediyesi nin kadýnlarýn el becerilerinin geliþtirilmesi,yaygýn eðitimden en üst düzeyde yararlanmalarý için gereken fiziki alt yapýnýn oluþturulmasý çerçevesinde geçen yýl hizmete kazandýrdýðý Kadýn Çalýþmalarý ve Eðitim Merkezi nde, Kapadokya Eðitim Merkezi(KAPEM) kanalýyla açýlan El Sanatlarý,Kadýn Üst giysileri,mutfak Takýmlarý Hazýrlama ve Tel Kýrma kurslarýna 351 kadýn katýlarak meslek sahibi yapýldý. Nevþehir Belediyesi Kadýn Çalýþmalarý ve Eðitim Merkezi nde kurs çalýþmalarý bu yýl da devam ettirilecek. Kursa katýlan kadýnlara yýl içerisinde Nevþehir Saðlýk Müdürlüðü ile iþbirliði halinde çeþitli temel saðlýk bilgileri de uzmanlarca veriliyor.

4 Aleviliðe itikat ile yaklaþan, ikrar üzerine düþünce üreten, tarihsel gerçekliði bilimsel yöntemle ele alanlar kurtuluþu Kudüs te, Mekke de aramazlar. Dinlerin doðmalarýndan uzak düþünme yöntemine Hakk Yolu, Doðruluk Yolu diyoruz. Müslümanlarýn arasýnda yaþýyoruz. Onlara ve onlarýn kavramlarýna þiddetli tepki duyuyoruz. Bu tavrýmýzý diðer dinlere ve onlarýn kavramlarýna tepki ile birleþtirmez, kendi doðrularýmýzý yaþamýmýza ve toplumumuza hakim kýlmazsak saðlam duramaz, yolumuzda yürüyemeyiz. Müslümanlýða karþý çýkarken eksik bir yan ortaya çýkmaktadýr. Bu, büyük bir tehlikedir. Ýsevileri ve Musevileri veya baþka dinleri göz ardý etmekten söz ediyoruz. Daha geniþ düþünebilmeli, hem kendimizi, hem de toplumumuzu her türlü dinin asimilasyon faaliyetlerinden, bilinç kaymasýndan ve diðer tehlikelerden korumalýyýz. Gençliðimiz diri, araþtýrýyor, soruþturuyor, sorguluyor. Ýslam a, Kuran a büyük tepki var. Bu durumdan yararlanmak isteyenler Tevrat ý ve Ýncil i kutsal yazma olarak sunuyor. Söz konusu Alevilik olduðunda ýsrarla tek bir tuzak soru soruluyor: Alevilik Ýslam ýn neresinde, içinde mi dýþýnda mý? Aleviliðin küçük bir yapý olduðunu sanýyor, Alevileri kolayca kandýrabileceklerini düþünüyorlar. Müslümanlýðýn Alevilikten daha büyük bir yapý olduðu yanlýþ algýlamasý bilinçlere yer ettiðinden bu algýlamayý kullanmak istiyorlar. Þu sorular hiç sorulmuyor: Ýslam Hýristiyanlýðýn neresinde, içinde mi dýþýnda mý? Hýristiyanlýk Museviliðin neresinde, içinde mi dýþýnda mý? Bu sorularý sorma gereði duyulmuyor. Kuran ile Tevrat birbirinin kopyasý olmasýna raðmen, Ýslam ýn Hýristiyanlýk tan ayrý bir yapý, ya da Hýristiyanlýðýn Musevilik ten ayrý bir yapý olduðu biliniyor, bu konuda kafalar karýþýk deðil. Alevilik, Hakk Yolu dur Aleviliðin Ýsevilikle, Musevilikle, Muhammedilikle iliþkisi yoktur demek yeterli bulunmuyor. Ayrýca bir ekleme yapmak gerekiyor: Alevilik Müslümanlýðýn dýþýndadýr! Bu düþüncenin alt yapýsýnda, Aleviliðin küçük bir yapý olduðunu ve Ýslam ýn içinde olduðunu sanmak yatmaktadýr bu kanýnýn da ilerisinde, kafasýnda soru olanlar, Aleviliði Müslümanlýk olarak kabul ediyorlar ve dýþarý çýkarmaya çalýþýyorlar. BÝLGÝ DEPOSU GÖBEKLÝTEPE Yýllardýr yalan bir propaganda sürdürülmüþtür. Bu propaganda sonucu Aleviliðin ve Alevilerin özellikle Orta Asya dan geldiði ya da Mekke ve Medine nin bir ürünü olduðu insanlarýn bilinçaltlarýna yerleþtirilmiþtir. Aleviliðin semavi dinlerle ve onlarýn coðrafyalarýyla ya da hiçbir izin tespit edilemediði yerlerle açýklanamayacak kadar büyük bir kült olduðu gözlerden uzak tutulmuþtur. Aleviliðin kökleri ve derinliði henüz ortaya çýkartýlamamýþtýr. Ancak yakýn bir gelecekte dünya bilgisini deðiþtirecek sansasyonel bilginin ilkleri görülmeye baþlanmýþtýr. Mürþit ocaklarýmýzýn üzerinde ve yakýnýnda bulunduðu Yukarý Mezopotamya daki Soðmatar ve özellikle Viranþehir deki Göbeklitepe kazýlarý büyük Ezdan kültünün kavranmasý açýsýndan eþsiz bilgiler sunmaya adaydýr. Þengal-Laleþ teki Ezidi tapýnaðýmýzýn giriþindeki, bazý mürþit ocaklarýmýzýn sancaklarýný da süsleyen karayýlan motifi Göbeklitepe de ortaya çýkmýþtýr. Bilindiði gibi dedelerimizin kerametlerinde, onlarýn karayýlan olup pýnara aktýðý ve bir daha çýkmadýðý anlatýlmaktadýr. Göbeklitepe de ortaya çýkartýlan tapýnaklarýn duvarlarýnda turna sürülerinin resmedildiði görülmektedir. Hermes ile turna arasýnda çok sýký bir iliþki vardýr. Mýsýr a atfedilen Hermes kültünün merkezi Göbeklitepe de bulunmaktadýr. Çünkü Göbeklitepe on bir bin yýl önceyi iþaret etmektedir. Büyük Ezdan kültü, sayýlarý milyonlara varan halklarca bugün de yaþatýlmaktadýr. Üstüne basa basa söylüyoruz. Kürtler, Zazalar, Türkmenler, Araplar, Abdallar bu halklardan milyonlarca Alevi var. Aþiretler, obalar, kitleler Cem yapýyorlar, sorgu-görgüden geçiyorlar, musahip tutuyorlar, 12 hizmeti uyguluyorlar. Ýran da, Irak ta, Suriye de, Türkiye de, Bulgaristan da Bu kadar geniþ yýðýnlar ayný cemi, sorgu-görgüyü, kurbaný, demi, semahý uyguluyorsa, birbirlerine tip olarak bile benziyorsa çok uzun bir zaman, binlerce yýl ayný bölgede, iç içe yaþamýþlardýr anlamýna gelmektedir. Sanýlanýn aksine Hakk Erenlerinde ilk veri Güneþ deðil Ay dýr. Yukarý Mezopotamya nýn temel kültü Ay kültüdür. Ýlahlarýn Rabbi Ay Tanrýsý Sin kültü hem Soðmatar da, hem de Göbeklitepe de ortaya çýkartýlmýþtýr. Bildiðimiz gibi Ay, Ali dir. Sekizgendir. Hem rahmandýr, hem de rahimdir. Rahman baba, rahim anadýr. Ay hem babadýr, hem anadýr. Sýrdan gelip ýþýðýný bize gönderdiðinde, hilalin adý Þit tir, Ali dir, Naci dir. Kendi kendini dölleyip dolunay olduðunda Ningal dir, Fatýma dýr, Naciye dir. Naci, Naciye de sýr olmuþtur. HAMZA AKSÜT ÜN DEÐERÝ Ýþte Hamza Aksüt ün deðeri burada ortaya çýkýyor. Diðer araþtýrmacýlarýn aksine Hamza Aksüt, Alevi topluluklarýn Yukarý Mezopotamyalý olduðunu olgularla göstermektedir. Ýþaret ettiði yer, dünyanýn çok önemli bilim adamlarýnýn bugünlerde þaþkýnlýkla izlediði Harran ve civarýdýr. Þunu söyleyebiliriz: Baþka bir toplumun, örneðin Yahudilerin elinde Hamza Aksüt gibi bir derya bulunsaydý, onu, býrakýn Türkiye yi, dünyayý dolaþtýrýr, konferanslar düzenlerlerdi. Buradan þunu anlýyoruz ki Alevi örgüt yöneticileri Aleviliðe siyasal bir gözlükle bakmaktadýr. ERENLERÝN ÝZÝNDEN Aleviliði küçücük bir alana, semavi dinlerin bulunduðu alana hapsetmek isteyenler var. Onlar, baþka dinlerin misyonerliklerini yapanlardýr. Buna göre, mutlaka, söylem olarak, özellikle Alevilikle Ýslam iliþkisinin konuþulmasý gerekiyor. Oysa Aleviliðin sadece Ýslam ile sorunu yoktur, bütün dinlerle vardýr. Aleviliðin Ýslam la ayný yerde konuþulmasýndan çok rahatsýzlýk duyuluyor. Biz de çok rahatsýz oluyoruz. Alevilerle Hýristiyanlarýn birlikte konuþulmasýndan rahatsýzlýk duyulmuyor. Biz duyuyoruz. Müslümanlýða karþý çýkarken Hýristiyanlýkla Alevilik arasýnda benzer yanlar aramaya çalýþýyorlar. Allah Muhammed Ali üçlemesi ile Baba Oðul Kutsal Ruh üçlemesini birbirine benzetenler de var. Ýslam ý Aleviliðe tehdit olarak görenler Hýristiyanlýðý, Museviliði Aleviliðe tehdit olarak görmüyorlar. Bu tutum toplumumuzu dinlerin misyonerlerine açýk hale getiriyor. Toplumumuzun direnç noktalarýný zedeliyor. ALEVÝLÝK: IÞIÐA GÝDEN YOL Alevilik kendisini Yol olarak tanýmlar. Yol bilgisi, Hayat ýn bilgisidir. Hayat, nefestir, yani ömürdür, vücut içindedir. Vücudu olanlarýn hikâyesi vardýr. Vücutsuz olan ispatsýzdýr. Hakk Erenlerinin bildiði, sürdüðü Iþýk bilgisidir. Iþýk, Hakk ýn kendisidir. Yol ise ýþýða giden Yol dur. Yol bilgisi, Hakk a, yani doðruluða giden Yol un bilgisidir. Bu yüzdendir ki Erenlerin Yol u doðruluk üzerinedir. Allah eðriyi, doðruyu birbirine katmýþ karýþtýrmýþtýr. Din süreði gözleri perdeli bir sürektir. Çýktýðý yer çamur deryasýdýr. Çamur ise zulumat üzerinedir. Devam Edecek

5 Homeros, halkýmýzýn deyiþiyle gönül gözüyle gören þairlerden biriydi. Onun Ýlyada ve Odissa sýnýn anlatýmlarý baþka nasýl açýklanabilir ki? Þairliðini gözlerinin görmeyiþine baðlayan Âþýk Veysel, Kör oldum, Veysel oldum demez mi? Anadolu nun Kürtçe söyleyen/yazan halk þairlerinden en ünlülerinden biri Evdalê Zeynýke dir. Ermeni asýllý Gulê ile evli olan Evdal ýn, Temo adýnda bir de oðlu vardýr. Yaþlandýðýnda gözleri görmez olan Evdal, bulduðu kanadý kýrýk bir turna için söylediði þarkýlar/stranlar, bu turna için Yaradan ýna sitemiyse söylence özelliði kazanmýþtýr. Bir gün mucize gerçekleþir. Evdal ýn gözleri ve turnanýn kanadý iyileþir. Eleþkirt beyi Sürmeli Memet Paþa ya dengbêjlik yapmýþ ve onunla birlikte Kozan Avþar larýný sürme görevinde yer almýþ olan Evdal kýsa bir süre yaþadýðý görmezliði yoksulluk ve yaþlýlýkla ölçer: Temo lawo lý kalbun édi korbun é [temo oðlum, körlük yaþlýlýðýn bir diðer adýdýr]/ Xwedé xýrab býke týnebun é [Allah yoksulluðun gözünü kör etsin.] Türkçe dýþýnda yazýp söyleyen, görmez halk ozanlarýndan biri de yýllarý arasýnda yaþamýþ olan halk þairi Sey Qaji dir (Seyit Gazi). Saz þairi olan Sey Qaji; kýlam, beyt ve manilerini Kýrmancki (Zazaca) dilinde söylemiþtir. Onun eserlerinin söylendiði bölge, bugünkü Türkiye coðrafyasýnda, Zazaca dilinin kuzey lehçesi olan Kýrmancki nin konuþulduðu Varto dan Zara ya kadar uzanan Alevi bölgesidir. Bu bölge Osmanlý dönemi coðrafyasýnda Dersim bölgesi diye adlandýrýlýr. Hem Dýmýlki/Kýrmancki halk müziði icracýsý, hem de derlemeci ve araþtýrmacý olarak Dersim folkloru üstüne çalýþmalarýyla tanýnan Dr. Daimi Cengiz; yaklaþýk otuz yýllýk bir alan çalýþmasý sonucu, Dersim in efsanevî þair-dengbêji, halk filozofu ve manzum tarihçisi olarak adlandýrabileceðimiz Sêy Qaji üstüne derlitoplu bir çalýþma yapmýþ, þairin 140 kadar manisini, 30 kadar kýlamýný ve de yaþam öyküsünü yayýma hazýrlamýþ: Dizeleriyle tarihe tanýk Dersim þairi Sey Qaji. Kürt halk edebiyatýnda Kýlam, kuþaktan kuþaða aktarýlan öykülerden, aþk hikayelerinden esinlenerek söylenen Kürtçe ezgilerdir. Genellikle uzun hava þeklinde icra edilir ve hüzünlü melodileri ile dikkat çekerler. Dr. Daimi Cengiz, þairin þiirlerini de hatýrlayanlardan dinleyerek yazýya geçmiþ. Sewqetê ma do are berdo Çanaqala u Geliboliye. Xot serio dame pêro seweta kýlýtê Anadolýye Nêche vosnê geri, kýlýtê kowunê Dêsim i Kerdi vindi seferberliðiye. Dame pêro, mezelê ma bêlü niyê Sayýr, þuarede namê ma cýfiye (Sevkýyatýmýzý toplayýp Çanakkale-Gelibolu ya götürdüler Yedi yýldýr savaþýyoruz Anadolu nun kilidi için Nice koç yiðitleri, Dersim daðlarýnýn kilitlerini Kaybetti seferberlik. Çarpýþýyoruz, mezar yerimiz belli deðil Þair, bari adýmýzý aðýtta an.) Maniler ise daha çok melodisiz, doðaçlama söylenen kýsa ve vurucu þiirlerdir. Melodisiz olduklarý için belleklerde fazla kalmazlar. Hatýrlananlar daha çok atasözü, deyim özelliði taþýyanlardýr: Qanun rindo, hapis piso (Kanun iyidir, hapis kötüdür); Kile ve hapýsê Mazgerdi ra niso (Mazgirt hapishanesine ateþ düþe). Bu kýsa þiir parçalarýnýn uzun kýlamlarýn akýlda kalmýþ parçalarý olmasý da mümkündür. Dini bir kimliði de olan Sey Qaji nin dini toplantýlarda okunan bir cenkleme manisi Dr. Cengiz e göre bu tür bir destan parçasýdýr. Þiirde seslenilen kiþi Alaattin Keykubat týr. Hükümdar Kureyþ adlý velinin ermiþliðini bir fýrýna sokarak sýnar. Kureyþ yalnýz kendi alýnteriyle geçindiðini vurucu bir iki dizeyle anlatýr. O sýrada bir kartal gelip fýrýný kanadýnýn esintisiyle buza çevirir. Sey Qaji, þiirinde böyle bir kartal kanadý olmak için genç ömürden bir soluk borç ister. Daimi Cengiz, yaptýðý tüm konuþmalarý yazýya geçmiþ. Bu konuþmalar bir bölge ve yaþam biçimini de saptýyor. Edebiyat tarihinin olmazsa olmaz koþullarýnda ne zaman, nerede, nasýl sorularýný da ayrýntýlarýyla yanýtlýyor. Bu çalýþma dili yaygýn olmayan bir halk þairimizi belleklerin kýsa ömründen kurtararak edebiyat tarihine armaðan etmiþ. Arada anlatýlan olay ve öyküler hem yakýn tarihimizden belirli bir dönem için yapýlmýþ bir sözlü tarih çalýþmasý, hem de Anadolu ile ilgili çalýþma yapacak toplum bilimciler için el deðmemiþ bir malzeme arþivi. SEY QAJÝ Daimi Cengiz Horasan Yayýnlarý sayfa 25 TL. Radikal Kitap Katra idim ummanlara karýþtým Kaç bulandým kaç duruldum kim bilir Devre edip alemleri dolaþtým Bir sanata kaç sarýldým kim bilir Bulut olup aðdýðýmý bilirim Boran ile yaðdýgýmý bilirim Alt'anadan doðduðumu bilirim Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir Kaç kez gani oldum kaç kere fakir Kaç kez altýn oldum kaç kere bakýr Bilmem ki kaç katip ismimi okur Kaç defterde kaç dürüldüm kim bilir Bazý nebat oldum toprakta sürdüm Bilmem kaç atanýn sulbünde durdum Kaç defa Cennet-i alaya girdim Cehenneme kaç sürüldüm kim bilir Kaç kez alet oldum elde bakýldým Semadan kaç kere indim çekildim Balçýk olup kerpiç kerpiç döküldüm Kaç bozuldum kaç kuruldum kim bilir Dünyayý dolaþtým hep kara batak Görmedim bir karar bilmedim durak Üstümü kaç örttü bu kara toprak Kaç serildim kaç dirildim kim bilir Güfrani'yim tarikatým boþ deðil Ýyi bil ki kara baðrým taþ degil Felek ile hiç hatýrým hoþ deðil Kaç barýþtým kaç darýldým kim bilir SEY QAJÝ Her ot kökü üstünde biter Her kuþ kendi dilinde öter Kim ki aslýný inkar eder Çýðýrýný kapar öyle gider Memleketini coþkun severliðin için Düþmana karþý inançlý çaban için Baþýný ver, senin olmayan sýr rý verme Çýrp kolun kanadýný tüm gücünce Dünü yarýnlara taþýmak için.. SEY QAJÝ

6 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi Elektrik, Elektronik ve Makine Ýþletme Müdürlüðü ne baðlý olarak hizmet sunan üreten Su ve Kanalizasyon Þefliði tarafýndan 2010 yýlý içerisinde Nevþehir in deðiþik merkezlerinde meydana gelen 2444 arýzaya müdahale edildi. Nevþehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Basýn ve Halkla Ýliþkiler Servisi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Nevþehir Belediyesi Elektrik, Elektronik ve Makine Ýþletme Müdürlüðü ne baðlý olarak hizmet üreten Su ve Kanalizasyon Þefliði tarafýndan 2010 yýlý içerisinde 4 su kuyusu açýlýrken,açýlan su kuyularý için de 1398 metre isale hattý çekildi Evler Mahallesi Polis Karakolu karþýsýnda ve Ýl Özel Ýdaresi Petrol Ýstasyonu arkasýnda imara açýlan yeni bölgelerin içme suyu isale hattý için de 733 metrelik bir çalýþma yapan Su ve Kanalizasyon þefliði ekipleri,ayrýca Raký Fabrikasý için 354 metre,acar Kent Bloklarý için 306 metre ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ndeki yeni TOKÝ bölgesinde de toplam 266 metre içme suyu hattýnda çalýþma yapýldý. Söz konusu bu çalýþmalar için 3442 metrelik boru kullanýmýnýn yapýldýðý 2010 yýlý içerisindeki çalýþmalarýn yaný sýra 732 metre içme suyu arýzasý giderildi. Bu arada Su ve Kanalizasyon servisi tarafýndan 1512 kanalizasyon arýzasý için 2753 metrelik de boru kullanýldý. Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Nevþehir Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünden edinilen bilgiye göre, her yýl yüz binlerce Alevi ve Bektaþi vatandaþ tarafýndan ziyaret edilen Hacýbektaþ-ý Veli Külliyesi içindeki Hacýbektaþ Veli'nin türbesinin bulunduðu odaya salon tipi klima yerleþtirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðýna baðlý Müzeler Genel Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünden klima için türbenin bulunduðu salonda inceleme yapýlmasýný istedi. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü yetkilileri, külliyede ve türbenin bulunduðu mekanda gerekli incelemeleri yaparak, Müzeler Genel Müdürlüðüne görüþ bildirdi. Özellikle yaz aylarýnda sýcaklar nedeniyle türbenin bulunduðu odaya duvar tipi klima takýlmýþtý. Hacýbektaþ Veli'nin türbesinin bulunduðu müze ve külliye, Alevi ve Bektaþi vatandaþlar tarafýndan kutsal bir mekan sayýlýyor ve özellikle aðustos ayýnda gerçekleþtirilen Hacýbektaþ-ý Veli'yi anma törenlerinde yüz binlerce Alevi ve Bektaþi vatandaþ, ilçeye akýn ediyor.

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý Türkiye nin önce Ýsrail, sonra da Kýbrýs Rum Kesimi ile yaþadýðý krizlerin ardýndan Akdeniz deki Türk donanmasýna ait unsurlarýn sayýsý artýrýlýyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde bulunan 18

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý YIL:3 SAYI:765 35 YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

CHP halkýný tanýmýyor

CHP halkýný tanýmýyor Hitit te bölüm Musa Duman, Okulda bir dizi incelemelerde bulundu. FSM Rektörü anýlarý tazeledi * HABERÝ 4 DE sayýsý 5 oldu YÖK Ýnþaat Mühendisliði Bölümü nü onayladý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 284 2 Haziran 2007 1 YTL Nükleer silah deposu Amerikan Üssü ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Ýncirlik Üssü kapatýlmalýdýr. Ýçindeki ABD ye ait

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı