Eğitim Bilimine Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Bilimine Giriş"

Transkript

1 Eğitim Bilimine Giriş Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

2 Eğitim ve Tarih Amaç: Eğitimle ilgili uygulamaların tarihsel gelişimini açıklamak. Türk eğitim düşüncesinin gelişim evrelerini ayırt etmek. Türk eğitim sisteminin dayandığı tarihsel temelleri açıklayabilmek İslâm ın kabulüyle eğitimde meydana gelen değişimleri açıklamak. Eğitimde yenileşme ve batılılaşma ihtiyacını kavrar, nedenlerini kavramak. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri eğitim anlayışlarını kıyaslayabilmek. Geçmiş uygulamalar ışığında günümüz eğitim sorunlarını analiz edebilmek Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 2

3 Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Antik dönemden günümüze, eğitim anlayış ve uygulamaları nasıldı? Yetiştirilmek istenen insan tipi dönemlere göre değişmiş midir? Batı ve doğu medeniyetlerinde eğitimin tarihsel gelişimi ana evreleriyle nasıldır? Bu bölümde bu ve benzer sorulara cevap aranacaktır. Her dönemde eğitimin temel amacı; yaşadığı doğal ortama uyum sağlayacak, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek insanı yetiştirmek. Yerleşik hayata geçişle beraber örgün eğitim kurumları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin, eğitimin doğuşunu, sorunların çözüm çabalarının başarılı ve başarısız yönlerini bilmeleri gerekir. Bu amaçla geçmişten günümüze yaşanmış tecrübe ve deneyimler, laboratuvar değerindedir. Eğitimin tarihsel gelişimi bilgisi öğretmenlerin; genç kuşakları geleceğe hazırlamalarına mesleki bilincin gelişmesine yardım eder Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 3

4 Eğitimin Tarihsel Gelişimi Antik Çağda Avrupa da Türklerde Doğuda Batılı Toplumlarda İslam Öncesi Dönem Mısırlılarda Hintlilerde Çinlilerde Batıda Yunanlılarda Romalılarda Ortaçağda Rön.-Reform Aydınlanma Endüstri Hun-Göktürk-Uygur İslam Etkisi Dönemi Karahanlı-Selçuklu-Osmanlı Batı Etkisi Dönemi İlk Yenileşme Tanzimat Mutlakıyet Meşrutiyet Cumhuriyet Dönemi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 4

5 1-Antik Çağda Eğitim Antik dönemden itibaren eğitim, toplumların yaşam biçiminin etkisinde, başlıca barınma, beslenme, savunma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak gelişmiştir. Zamanla daha güçlü toplumsal yapılar oluşmuştur. Değişen insani ihtiyaçları karşılayabilecek donanıma sahip insanı yetiştirmek amacıyla dönemlere göre farklı eğitim sistemi ve kurumları ortaya çıkmıştır. Ana hatları itibariyle benzerlikler gösteren eski dönemlerin eğitim anlayışını; geleneksel doğu toplumlarında ve batıda olmak üzere iki boyutta ele almak uygundur Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 5

6 Antik Çağda Eğitim Doğu Dünyasında Batı Dünyasında Mısırlılarda Yunanlılarda Hintlilerde Romalılarda Çinlilerde Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 6

7 a. Doğu Toplumlarında Eğitim Mısırlılar: Mısırlılar (M.Ö ) Nil nehri civarında tarıma dayalı olarak büyük bir medeniyet kurmuşlardır. Nil nehrinin hareketlerini esas alarak takvim oluşturmuş, topografya, astronomi, mühendislik ve hukuk gibi bilimlerin doğuşunda öncü olmuşlardır. Din, eğitimin temel vasıtalarından biri olmuş, özellikle tapınak okullarında günümüz burs sistemini andıran uygulamayla bilimsel çalışmalara destek sağlanmıştır. İlk, orta ve yüksek öğretim düzeylerinde eğitim teşkilatının kurulmuş olduğu, firavun mumyalarından anlaşılacağı üzere tıp, matematik gibi bilimlerin de önemli ölçüde geliştiği anlaşılmaktadır. Yetiştirilmek istenen model insan, mevcut coğrafi ve doğal koşullarla mücadele edebilecek donanımda, bilgili insandır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 7

8 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 8

9 Çinliler: Bilinen tarihleri MÖ.3000 lere kadar uzanır Çinlilerde eğitim dini inançların, örf ve adetlerin etkisinde gelişmişti. Özellikle Konfüçyüs e ait olduğu düşünülen kutsal metinlere dayalı bir eğitimöğretim söz konusuydu. Eğitimin amacı, erdemli insan yetiştirmekti. Okullar paralı ve sadece erkeklere yönelikti. Okulun amacı, devlet kademelerinde çalışacak memurlar yetiştirmekti. Ülke çapında kullanımı zorunlu olan 1000 harfli alfabelerinin olduğu bilinmektedir. Yetiştirilmek istenen insan tipi, devlet otoritesine boyun eğen itaatkar ve ahlaklı insandır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 9

10 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 10

11 Hintliler: Tarihleri MÖ li yıllara dayanır. Hintlilerin toplumsal hayatlarında ve eğitimlerinde Vedalar adlı kutsal metinlerin etkisi büyüktü. Toplumsal yapıda egemen olan kast sistemi, Hint eğitim sistemini de etkilemişti. Ari ırkın üstünlüğü esasına dayalı kast sisteminde her çocuk, babasının bulunduğu sosyal tabakada baba mesleğini sürdürmek zorundaydı. Brahman adı verilen din adamlarının yürüttüğü eğitimin temel amacı; doğa sevgisi kazandırmak ve kast sistemini korumaktı. MÖ. 600 yıllarında etkin olan Budizm, yerleşik kast sistemine karşı çıkmış, eşitliği ve ahlaki eğitimi öne çıkarmıştır. Budizme göre bütün acıların kaynağında tutku ve ihtiraslar vardır. Bunların eğitim yoluyla kontrol altına alınmasıyla gerçeğe ve mutluluğa ulaşmak mümkün olacaktır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 11

12 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 12

13 b. Batı Toplumlarında Eğitim Yunanlılar: MÖ.1100 lerde Mora yarımadası çevresinde site denilen şehir devletleri şeklinde organize olmuşlardır. İki önemli site devleti Isparta ve Atina ön plana çıkmıştı. Krallık döneminde toplumsal yapı, asiller ve köleler şeklinde iki tabakaya ayrılmıştı. Asillerin eğitimi, jimnastik ve müzik olmak üzere iki boyutta gelişmiş, kahramanlık, savaşçılık, ahlak yüceliği idealinde şekillenmişti. Eğitimin görevi de bu değerleri geliştirmek olmuştur. Köle kesimin eğitimi, daha işlevsel kölelik becerileri kazandırmaya dönüktü. Gücü temsil eden Isparta da, asaleti korumaya dönük olarak, savaşçılık ve beden eğitimi önemsedi. Atina da eğitim daha ziyade güzel sanatlar ve siyaset üzerinde yoğunlaşmıştı. Eğitim erkek çocuklar için söz konusu olup, kızlar ev hayatı için gerekli bilgilerle yetinmekteydi. MÖ.5.yüzyıldan itibaren sofistler, geleneksel eğitimi, dil ve retorik yönünden geliştirdi. Sokrates le başlayan süreç Platon ve Aristo ile sürdürüldü. Eğitimin amacı iyi yurttaş yetiştirmekti Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 13

14 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 14

15 Romalılar: Roma da eğitim ailenin görevi kabul edilmiş, devlet, halkın eğitiminde görev üstlenmemişti. Kız çocukları annelerinin yanında ev işlerini öğrenirdi. Erkek çocuklar babalarının yanında çalışır, okuma-yazmayı, Yunan kökenli, pedagog denilen eğitimli kölelerden öğrenirlerdi. Daha sonra bir ustanın yanına verilir ve mesleki yönden bu usta tarafından yetiştirilirdi. MÖ. 425 ten itibaren 7-11 yaş grubu çocuklar için açılan ilkokullarda, okuma-yazma, hesap ve hukuk öğretilmişti. Hürlerin çocukları için söz konusu olan eğitim; itaat, cesaret, tevazu ve güçlü bir irade kazandırmaya yönelikti. MÖ. 146 dan itibaren gramer ve retorik okulları açılmaya başladı. Güzel konuşma, Roma da bütün sanatların en yükseği kabul edildiğinden bu okullar önemsenmekteydi. Toplumsal hayatta Cicero, Seneca, Quıntilianus ve Plutarch gibi filozoflar etkiliydi. Eğitimin amacı, iyi vatandaş yetiştirmek şeklinde gerçekleşmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 15

16 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 16

17 Avrupa da Eğitim Antik Hıristiyanlıkta Ortaçağ da Rönesans ve Reform Çağında Aydınlanma Çağı nda Endüstri Çağı nda Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 17

18 2-Avrupa da Eğitim Antik Hıristiyanlık: Konstantin döneminde(325) Hıristiyanlığa serbestlik verilmesiyle kilise, hızla bağımsızlığını kazanarak önemli bir güç haline gelmişti. Esas erdemin dindarlık olduğunu kabul eden Hıristiyanlık, tanrı merkezli bir eğitimi benimsiyor, kiliseyi de tanrının dünyadaki temsilcisi görüyordu. Din adamları kendi otoritelerini etkileyecek bilimsel gelişmeleri dine aykırılıkla suçlamış ve bilimler dinin kontrolü altına girmiştir. Geleneksel çok yönlü eğitim yerini zamanla dine dayalı tek yönlü eğitime bırakmıştır. Geleneksel eğitim kurumlarında önemli bir değişikliğe gidilmemiş, yüksek öğrenim görmek isteyenler Hıristiyanlık esaslarına göre yeniden şekillenen Gramer ve Retorik okullarına devam etmişlerdir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 18

19 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 19

20 Ortaçağ: Ortaçağ (5-15.yy) Avrupa sında, dinsel düşüncenin ve geleneksel doğruların, araştırma ve eleştiriye yer vermeden kabul edilmesi esasına dayanan skolastik zihniyet hakimdi. Gözde eğitim kurumları olan manastır ve piskopos okullarında öğrencilere okuma yazma, latince dualar ve kilise dogmaları öğretilmişti. Kilise okullarının yetersizliği, zengin çocuklarının memuriyet görevlerine hazırlanması ihtiyacı, seküler kent okulları nın kurulmasını sağlamıştı. Soylu zümreye hizmet amacıyla seçkin askerler yetiştiren şövalyelik eğitimi bu dönemde, haçlı seferleri ile kilisenin hizmetinde kutsal bir amaca bürünmüştü. Üniversiteler, yüzyılda kilise okullarının, belirli bilim dallarına ağırlık veren fakülteler şeklinde düzenlenmesiyle oluşmuştu. İlk üniversitelerden bazıları; Bologna(1119), Paris(1200) Cambridge, Oxford(1249), Viyana(1365)dır. Üniversitelerde dindar vatandaş yetiştirmek amaçlanıyordu. Dönemin eğitimini etkileyen önemli düşünürleri; R. Bacon, Aquina lı Thomas, P.Abelardus vb.dir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 20

21 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 21

22 Rönesans ve Reform Çağı: Ortaçağ skolastik anlayışına tepki olarak yüzyılda Batıda ortaya çıkan Rönesans, sanat, bilim, felsefe ve mimaride antik kültüre dönerek yeniden doğuşu ifade eder. Temel amaç, antik kültürden yeni bir hayat ideali bulmaktı. Rönesans ta, özgür ortamda bilim, sanat vb. çalışmalarla estetik şahsiyetler yetiştirmek amaçlanmıştı. Skolastik anlayışın yıkılması, Reform hareketlerini hazırlamıştır. İnsanın düşünce yönünden yeniden şekillendirilmesini merkeze alan hümanizm, eğitimin merkezine kilise dogmaları yerine insanı yerleştirmiştir. Böylece öğretimde skolastik metot yerine bilimsel metot, geleneksel otoriter eğitim yerine bireyi önemseyen insan merkezli bir eğitim hedeflenmişti. Yetki sınırlarını aşan kiliseye karşı Martin Luther in başlattığı hareket antik Hıristiyanlığı ön plana çıkararak dini terk edilmekten kurtarmıştı. Devrin önemli aydınları; Machiavel, Da Vinci, Michelangelo, Montaigne dir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 22

23 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 23

24 Aydınlanma Çağı: yy. Avrupa için, kilise dogmalarından kurtularak, aklın ışığında yeni bir hayat tarzı arayışını sembolize eder. Bireyin düşüncesi özgürleştirilerek din, ahlak, hukuk ve devletin ilkelerinin akıl yoluyla kavranabileceği bir sistemin yerleştirilmesi hedeflenmişti. İngiltere de ortaya çıkan ve daha sonra tüm Avrupa yı saran aklın egemen olduğu bu çağa Aydınlanma Çağı denilmektedir. Kant ın kendi aklını kullanmak cesaretine sahip ol sözü, bu çağın parolasıdır. Aydınlanma hareketi özellikle kilisenin önyargılarına savaş açmış, devletten dine, eğitime ve ahlaka kadar bütün otoriteleri aklın ışığında yeniden değerlendirilmesini sağlamıştı. Gözlem ve deneyin önem kazandığı bu dönemde pek çok bilim dalı gelişmiş, sanayi inkılabının temelleri atılmıştı. Aklını özgürce kullanabilen önyargılardan arınmış, model insanı yetiştirmek eğitimin temel amacı olmuştu. Newton, Kopernik, Galileo, Locke, Descartes, Rousseau, Montesquieu, dönemin önemli bilim adamı ve düşünürleridir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 24

25 Endüstri Çağı: 19. yüzyıl, Avrupa ülkelerinin tarıma dayalı üretimden endüstriye dayalı üretim tarzına geçtikleri bir dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde ve yoksul halkın yeteneklerinin geliştirilmesinde eğitimden faydalanılmıştır. Eğitimin temel amacı; sosyal tabakalar arasındaki dengesizliklerin giderilmesi, ekonomik kalkınma ve ahlak yüceliğinin sağlanmasıydı. O nedenle eğitim kurumlarından, beceri sahibi, sağlam karakterli bireyler yetiştirmesi beklenmekteydi. Dönemin önemli eğitimcileri; Pastelozzi, Montessori, Kerscheinstainer, Frobel, Decroly gibi düşünür ve eğitimcilerdir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 25

26 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 26

27 Türk Toplumlarında Eğitim İslamiyet Öncesi İslamiyet Etkisinde Batı Etkisinde Cumhuriyet Döneminde Hunlarda Karahanlılarda İlk Yenileşme Atatürk Dönemi Göktürklerde Selçuklularda Tanzimat Tek Parti Dönemi Uygurlarda Osmanlılarda Mutlakıyet Çok Partili Dönem Meşrutiyet 1980 Sonrası Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 27

28 3- Türk Toplumlarında Eğitim Türklerin bilinen üç bin yıllık eğitimi, tarihsel süreçte kırılmalara, kulvar değişimlerine uğrayarak, önemli değişiklikler gösterir. Bunlardan ilki Müslümanlığın kabulü ile yaşanmıştır. Osmanlı döneminde Batı ile münasebetlerin gelişmesiyle ikinci önemli değişim meydana gelmiştir. Nihayet Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte eğitim sistemi çağdaş batılı tarzda yeni bir kulvara yerleşmiştir. Bu münasebetle Türk eğitim sistemi, birbiriyle ilintili dört evrede incelenebilir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 28

29 Türkiye de Eğitimin Tarihi Gelişimi Türk Eğitim Sistemi İslam öncesi Orta Asya-Uzakdoğu uygarlıkları: Hunlar, Göktürkler, Uygurlar vb. Ortadoğu İslam dönemi Türklerin Müslüman olmasından Osmanlı döneminde Tanzimat a kadar Batı Uygarlığı dönemi Tanzimat dönemi sonrası Türk eğitimi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 29

30 İslamiyet Öncesi Dönemde Eğitim Hunlarda Göktürklerde Uygurlarda Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 30

31 a. İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim Müslüman olmadan önce Türkler tarafından kurulduğu bilinen en önemli devletler; Hunlar Göktürkler Uygurlar Bunlara Eski Türkler de denilmektedir. Bu devletlerde, yaşam biçimleri, yetiştirilmek istenen insan tipi, eğitim anlayış ve uygulamalarında benzerlikler bulunsa da önemli farklılıkları barındırdıkları görülmektedir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 31

32 Hunlar: Varlığı MÖ.1000 yıllarına kadar uzanan Hunlar, göçebe ve savaşçı bir topluluk olarak bilinirler. Hunlarda eğitim anlayışını yaşam biçimleri şekillendirmişti. Göçebe ve savaşçı olmaları meslek eğitimi ve savaşçılık eğitimini önemli hale getirmişti. Eğitimde, inanç ve geleneklerden doğan Töre önemliydi. Usta-çırak ilişkisi içerisinde erkek çocukların eğitimini baba, kız çocukların eğitimini anne üstlenmişti. Çocuklara ok atma, binicilik, avcılık gibi beslenme ve savunmaya yönelik eğitim verilirdi. Deri, kürk vb gibi hayvan ürünleri ve demiri işlemede uzman olan Hunlarda, gençlere bu türden mesleki eğitimin verdiği düşünülmektedir. Yetiştirilmek istenen insan, kahraman, cesur, bilge anlamında alp insan tipiydi. Şamanlar dini görevlerinin yanında yaygın birer eğitimci olarak görülebilir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 32

33 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 33

34 Göktürkler( ): Yarı göçebe olarak yaşayan Göktürklerde de alp insan tipi önemli görülmüş, çocukların ve gençlerin eğitiminde töre etkili olmuştu. Çocukların eğitiminde mesleki eğitim ve savaş eğitimine önem verilmişti. Göktürklerde okur-yazarlığın yaygın olduğu düşünülmektedir. Bu dönemin en önemli kalıntıları, Türklerin tarihi bilinen en eski yazılı belgeleri olan Orhun Anıtları dır. 38 harften oluşan Göktürk alfabesiyle yazılmış olan anıtlar, Kültigin(732), Bilge Kağan(735) ve Tonyukuk(735) adına dikilmiştir. Anıtlardaki öğütlerde, Türk halkı için eğitimsel amaçlar güdülmüştür. Yazının yaygın olarak kullanılması, örgün eğitim kurumlarının varlığının da kanıtıdır. Ancak örgün eğitim kurumları hakkında henüz kesin bilgiler bulunmamaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 34

35 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 35

36 Uygurlar( ): Uygurlar Hunlar ve Göktürklerden farklı olarak, şehirler kurup yerleşik hayata geçmiş ve daha gelişmiş bir medeniyet kurmuşlardı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 36

37 Türklerin Göktürk alfabesinden sonra kullandıkları en önemli alfabe 14 harfli Uygur Soğd alfabesidir. Bu alfabe ile okur yazarlık yaygınlaşmış, kâtiplik, bürokratlık, danışmanlık gibi meslekler ortaya çıkmıştır. Göktürk alfabesi yerine 14 harfli bir alfabenin geliştirilmesi, o günün koşullarında matbaa ve basım tekniği açısından bilinçli bir tercihtir. Matbaanın, binlerce sembolden oluşan Çin alfabesi için uygun olmadığı, o nedenle Uygurlar tarafından bulunduğu ileri sürülmüştür. Kağıt yapımını da bilen Uygurlar basım tekniği ile, günümüze kadar ulaşmış eserler vermişlerdi. Bunlar Uygurlarda sistemli bir örgün eğitimin varlığını gösterir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 37

38 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 38

39 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 39

40 İslamiyet Etkisinde Karahanlılarda Selçuklularda Osmanlılarda Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 40

41 b. İslamiyet Etkisinde Türklerde Eğitim Türkler, İslamiyet'ten önce olduğu gibi İslamiyet'i kabullerinden sonra da farklı bölgelerde çeşitli devletler kurmuşlardı. Bunlar içinde en önemlileri, birbirinin devamı mahiyetinde Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı devletleridir. Talas Savaşı(751) sonrası Araplarla ilişkilerin artmasıyla Türkler İslam a ilgi duymaya başlamıştır. Karahanlıların İslam ı kabulü (930) ile Müslümanlık Türkler arasında hızla yayılmıştır. Müslümanlıkla birlikte Türklerin değer anlayışları önemli ölçüde değişmiştir. Eğitim anlayışları da bu değişimden etkilenmişti. Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı da eğitim, İslami gelenekler etkisinde süregelmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 41

42 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 42

43 Karahanlılar: İlk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılarda (840) örgün eğitim kurumları; sıbyan mektepleri medreseler, devletin korumasında, vakıfların desteğiyle yüzyıllar boyu etkili olmuştur. Semerkant, Buhara, Taşkent, Balasagun, Kaşgar gibi kentler, çeşitli bilim dallarında öğretimin yapıldığı medreseler sayesinde önemli bilim ve kültür merkezleri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrenciler, vakıflar aracılığıyla maaşa bağlanmış, eğitim kurumları vakıflarca yönetilmişti. Hükümdarların medreselere önem verme amaçlarından başlıcaları; Müslüman olan Türk boylarının inançlarını pekiştirmek, İslam'la çelişen eski inanışları eğitim yardımıyla ayıklamak Şiiliğe karşı Sünni inançlarını korumada medreseden yararlanmaktı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 43

44 Bu dönemde önemli bilim adamı ve eğitimciler yetişmiştir. Farabi felsefi ve eğitimsel görüşleriyle, Aristo dan sonra felsefenin ikinci öğretmeni olarak tanınmıştır. Türk eğitim tarihinde eğitim bilimine ilişkin doğrudan görüşler ortaya koyan ilk eğitimci olduğu bilinmektedir. İbni Sina da bu dönemde tıp, felsefe ve eğitim alanlarında ünlenmiş, Farabi den sonra felsefenin üçüncü öğretmeni olarak tanınmıştır. Eğitim alanındaki görüşleriyle, okul öncesinden başlayarak her kademede eğitimle ilgili önemli pedagojik ilkeler ortaya koymuştur. Ayrıca psikolojik sorunların telkin yöntemiyle çözülmesine ilişkin ilk uygulamalar ona aittir. Bunların dışında Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig ile, Kaşgarlı Mahmut ise dil öğretiminin esaslarını da içeren Divan-ı Lügati t Türk adlı eserleriyle tanınmışlardır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 44

45 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 45

46 Selçuklular: Tuğrul Bey tarafından 1040 ta kurulmuştur. Örgün eğitim kurumları; sıbyan mektepleri ve medreselerdir. Atabeylik adında şehzade yetiştirme kurumu, Ahilik gibi meslek eğitimi ve ayrıca pek çok yaygın eğitim kurumları vardı. Sıbyan mektepleri, ilkokul düzeyinde örgün eğitim kurumlarıydı. Genellikle camilere bitişik bu kurumlara Mektep veya Küttap da denirdi. Burada görev yapan hocalar aynı zamanda caminin de görevlisiydi. Programları, okuma yazma, Kur an, dini bilgiler ve aritmetik gibi derslerdi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 46

47 İlk medrese 1040 ta Nişabur da Tuğrul Bey zamanında kurulmuştu. Medreselerin mali giderleri vakıflarca karşılanmış, devlet desteği de olmuştu. En önemli medreseler Bağdat Nizamiye medreseleriydi. Bunları Alpaslan ın veziri Nizamulmülk, 1067 de devlet parasıyla yaptırmıştı. Bilimin devlet kontrolüne alınmasına neden olduğu için eleştirilen bu medreseler, Batıda kurulan üniversitelerin ilham kaynağı kabul edilirler. Öğretim dili Arapça medreseler parasız yatılı ve burslu olup ders geçme asasına dayanırdı. Din, hukuk, dil, edebiyat, müspet bilimler ve felsefe okutulmaktaydı. Her yaşta öğrenci kabul edilmekte ve ihtiyaçlar devletçe karşılanmaktaydı. Selçuklularda medreseler; İslam ı yeni kuşaklara öğretme, Şiiliğe karşı Sünniliği koruma, Din adamı ve memur yetiştirme, Yoksul ve yetenekli çocukları topluma kazandırma gibi gerekçeler ve İlim adamlarını maaş sayesinde devlete bağlama arzusu gibi nedenlerle yaygınlaştırılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 47

48 Atabeylik, şehzadelerin savaş ve siyaseti öğrendikleri kurumdu. Genellikle devlet tecrübesi olan vezir ve komutanlardan seçilirdi. Şehzadelerin en iyi şekilde yetiştirilmesi görevliydiler Taht kavgalarının körükleyicileri olarak da görülmüşlerdir. Ahilik de Selçuklular döneminde ortaya çıkmış, Osmanlı devletinde de etkili olmuş yaygın bir eğitim kurumudur. Ahi Evran tarafından 13. yüzyılda kurulmuştu. Küçük esnaf ve sanatkarın eğitimlerini, dayanışmasını ve meslek ahlakını önemseyen bir lonca teşkilatıdır. İş dışında ve iş başında olmak üzere iki türlü eğitim verilmekteydi. Törenle örgüte alınan üyelere dinin esasları, okuma-yazma, örgütün geleneği ve meslek ahlakı öğretilmekteydi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 48

49 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 49

50 Osmanlılar: Osmanlı eğitim sisteminin, yapı ve içerik olarak Selçuklu sisteminin devamı olduğu söylenebilir. Eğitimde etkin olan kurumları; okul öncesini de kapsayacak şekilde basit düzeyde ilköğretimi de içeren sıbyan mektepleri, sadece erkeklerin devam edebildiği orta ve yüksek düzeyde medrese eğitimi, saray erkanının ve devşirmelerden seçilen çocukların üst düzey yönetici olarak yetiştirildikleri saray okulları, askeri eğitime dönük okullar, azınlık ve yabancı okulları şeklinde özetlenebilir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 50

51 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 51

52 Sıbyan mektepleri, mahalle mektepleri olarak da bilinirler. Günümüz okulöncesi ve ilköğretim düzeyindeki kurumlardır. Hemen her caminin yanında, en ücra köye kadar yayılmışlardı. Programları görevli hocanın kapasitesine göre değişirdi. Genellikle; Kur an okuma, temel dini bilgiler, basit düzeyde okuma ve yazma öğretilirdi. II. Mahmut dönemine kadar devam zorunluluğu yoktu. 5-6 yaşlarında kız ve erkek çocuklar 3-4 yıl süreyle bu okullara devam ederdi. Çocuklar mektebe istedikleri zaman başlayabilirdi. Çeşitli yaş ve seviyede kız-erkek öğrenciler bir arada ders görmekteydi. Dayak bir disiplin ve eğitim aracı kabul edilir, bu amaçla değnek ve falaka kullanılırdı. Kız çocukları falakaya yatırılmaz, onların değnekle ellerine vurulurdu. Hocalar; biraz medresede okumuş veya dini bilgisi, okuma yazması olan ağır başlı kişilerden seçilen, genellikle mektebe bitişik caminin imamı idiler Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 52

53 Karahanlı-Selçuklu geleneğinin devamı olan medreseler, genellikle varlıklı kişilerce veya vakıflarca kurulurdu. Devlet bu sistem üzerinde koruyucu ve denetleyici işlev görürdü. İlk Osmanlı medresesi 1330 da İznik'te Orhan Bey tarafından kurulmuştu. Parasız yatılı ve burslu olan medreseler orta ve yüksek düzeyde eğitim verir, programları düzeylerine göre değişirdi. Genellikle akli, dini-hukuki bilimlerin okutulurdu, Fatih ve Kanuni devirlerinde zirve yapmıştı. Fatih zamanında Fatih Külliyesi içinde Tetimme denen orta ve Sahn denen yüksek düzeyde medreselerde dini ilimler yanında felsefe, matematik gibi akli ilimler okutulmuştu Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 53

54 Kanuni zamanında da Süleymaniye Külliyesi nde orta ve yüksek düzeyde medreselerle tıp öğretimine mahsus yüksek düzeyde bir medrese vardı. Medreselere sıbyan mekteplerini bitiren veya eşdeğer özel öğrenim gören erkek öğrenciler alınır, giderleri vakıflarca karşılanırdı. Öğrenci sayısı binanın büyüklüğüne bağlı olarak değişirdi. Belirli bir öğretim süresinin bulunmadığı ve ders geçme sisteminin uygulandığı bu kurumlarda amaç belli kitapları öğrenmekti Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 54

55 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 55

56 Medrese hocalarına müderris denirdi. Müderrislik en saygın mesleklerden biriydi. Müderrisler en üst düzey (Sahn) medrese mezunları arasından seçilirdi. Başvuranlar arasında sıra bekleme yoluyla veya sınavla atama yapılırdı. Öğretim, özellikle bozulma döneminde nakilci ve ezberciydi. 16. yüzyılda bozulmaya başlayan medreselerin bozulma nedenleri arasında; siyasetin bilim üzerindeki baskısı, müderris atamalarında adam kayırma, rüşvet, nakilci ve ezberci öğretime yönelim gösterilebilir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 56

57 Topkapı Sarayı içinde Şehzadegan ve Enderun mektepleri vardı. Şehzadegan mektebi, şehzadelere mahsus olup sıbyan mektebi seviyesinde idi. Enderun mektebi ise; Hıristiyan Osmanlı vatandaşlarından devşirme yoluyla seçilen yetenekli çocukları devlet hizmetlerine kazandırmak amacıyla kurulmuştu. En üst düzeyde eğitim veren bir kurumdu. Kurucusu Fatih olup dünyada yeteneğin eğitildiği ilk ve tek eğitim kurumudur Saray içinde, doğrudan padişaha bağlı olarak; hizmet yoluyla eğitim, kuramsal eğitim, beden ve sanat eğitimi şeklinde bir eğitim düzenine sahipti. Enderun da başta sadrazamlar olmak üzere devletin üst düzey bürokratları ve en önemli devlet adamları yetişmişti. Enderun a seçilemeyen devşirmeler asker olarak yetiştirilmek üzere Acemi Oğlanlar Mektebine gönderilir, buradan yeniçeri ocağına alınırlardı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 57

58 Ayrıca Tophane, Tüfekhane, Kılıçhane gibi askeri amaçlı kurumlar ile savaşlarda marşlarla orduya moral destek sağlayan bandonun yetiştirildiği Mehterhane gibi askeri amaçlı kurumlar vardı. İstanbul un fethinden sonra Fatih tarafından Rumlara tanınan inanç ve ibadet serbestisinden Ermeni ve Yahudiler de yararlanmıştı. Bu azınlıklar ibadethaneleri yanında dini eğitim yapmak amacıyla azınlık okulları oluşturmuşlardı. Bu kurumlar zamanla güçlenmiş ve zararlı faaliyetlerle devlet için tehlike oluşturur hale gelmişlerdi. Ayrıca kapitülasyonlarla başlayan ekonomik ve hukuki ayrıcalıkların zamanla eğitim alanına taşınması sonucu yabancı okullar doğmuştu. Bilinen en eski yabancı okul, Fransız rahiplerin 1583 te açtığı Saint Benoit okuludur. Kapitülasyonlardan yararlanan başka devletlerce de pek çok okul açılmıştı. İlgili devletler, en önemli özelliği; din adı altında ekonomik, kültürel, siyasi amaçları içeren misyonerlik faaliyetleri yürütmek olan bu okullar yoluyla Osmanlı üzerinde etkili olmaya çalışmışlardı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 58

59 Batı Etkisinde Türk Eğitimi İlk Yenileşme Dönemi Tanzimat Dönemi Mutlakıyet Dönemi II. Meşrutiyet Dönemi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 59

60 c. Batı Etkisinde Türk Eğitimi Osmanlı da batılılaşma çabalarının eğitimde ilk uygulamalarına 18. yüzyılda tanık olunur. Duraklamaya neden olan sorunların çözümünde medrese yetersiz görülüyordu. Doğrudan medreseyi hedef alacak bir yenilenmenin başarı şansı yoktu. O nedenle, askeri okullarda yenilenme adına başlatılan batılılaşma çabaları, Tanzimat la getirilen yapısal yenilikler ve sivil eğitimin Batılılaştırılması ile sürdürüldü. Mutlakıyet ve Meşrutiyet te eğitimde batılılaşma çabaları sürdürüldü. Böylece geleneksel eğitim kurumu olan medrese kendi haline bırakılarak Osmanlı toplumunu sosyo-kültürel bakımdan batıya yaklaştıracak yeni kurumlar oluşturuldu. Çok amaçlı ve çok başlı eğitim sisteminin yürürlükte olduğu bu dönemde genelde üç tür okul sisteminden söz edilebilir. Bunlar; geleneksel okullar olan medreseler ve sıbyan mektepleri, Batılı tarzda ve devlete bağlı olarak açılan iptidailer, rüşdiyeler, idadiler ve askeri okullar, çeşitli azınlık cemaatlerine ve yabancı misyonlara bağlı azınlık ve yabancı okullarıdır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 60

61 İlk Yenileşme Dönemi( ): Osmanlı da, bir dizi yenilgiler üzerine öncelikli olarak askeri eğitim alanında bazı yeniliklere gidilmişti. Eğitimde yenileşmenin askeri alanda başlamasının başlıca nedenleri arasında; savaşlardaki yenilginin iyi yetişmemiş subaylara bağlanması ve medresenin yenileşmeye karşı çıkma ihtimali gösterilebilir. Batılı tarzda açılan ilk askeri eğitim kurumları mühendishanelerdi. Bunlardan ilki; Mühendishane-i Bahr-i Hümayun(1776) adında askeri deniz okulu, ikincisi Mühendishane-i Berr-i Hümayun(1795) adıyla kurulan askeri kara okuluydu. Buralarda gemi, inşaat öğretimi, topçuluk, istihkam, haritacılık eğitimi verilmekteydi. Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure (1827) askeri tabip yetiştiren, Mekteb-i Harbiye (1834) ise harp okulu anlamındaki diğer askeri okullardı. Mızıka-i Hümayun Mektebi(1834) 1826 da kapatılan Mehterhane nin yerine kurulmuştu Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 61

62 Askeri öğrenciler, temel eğitimden sonra tahsilin ikmali için Avrupa ya gönderilmekteydi. II. Mahmut un emriyle, 1829 dan itibaren gittikçe artan sayıda askeri öğrenci ve genç subay Avrupa ya gönderilmişti. İngiltere ye giden subaylar, Kraliyet Harp Akademisi nde topçuluk, deniz subayı, deniz inşaat mühendisliği öğrenimi görmüşler, yurda dönerek subay, sivil okullarda yönetici, müspet bilim öğretmenleri olarak görev almışlardı. Böylece askeri okullar aynı zamanda uzun yıllar sivil öğretim kurumları için bir öğretmen kaynağı olmuştu. Tanzimat sonrası askerlik dışında çeşitli alanlarda Avrupa ya öğrenciler, nitelikli işçi ve usta yetişmesi amacıyla çeşitli mesleklerde çıraklar gönderilmişti. Osmanlı da ilköğretimin zorunluluğuna ilişkin ilk yasal belge II. Mahmut un 1824 tarihli fermanıdır. Bu fermanda ailelerin ve esnafın çocuk işgücünden yararlanmaya dönük tamahkarlığı eleştirilmekteydi. Fermanla, temel eğitimini tamamladığını belgelemeyen çocukların çalıştırılması yasaklanmış, buna uymayanların cezalandırılacağı belirtilmişti. Sivil memur yetiştiren Rüşdiye Mektepleri de bu dönemin sonunda (1839) açılmıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 62

63 Tanzimat Dönemi( ): Bu dönemde Osmanlı da batılı anlamda siyasal ve sosyal bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bunların; ihtiyaç, batıya şirin görünme ve batılı devletlerin zorlamaları gibi boyutları vardı. Usul-i Cedit adıyla ders araç ve yöntemleri konusunda yenileşmeye gidilmiş, rüştiyeler için öğretmen yetiştirmek amacıyla 16 Mart 1848 de Darülmuallimin açılmıştı. Maarifi Umumiye Nezareti(1857) kurularak; günümüz eğitim bakanlığının temeli atılmış, eğitim sistemi de ilk, orta ve yüksek öğretim şeklinde düzenlenmişti tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesiyle ; her mahalle ve köyde en az bir mektep bulunması, okul çağındaki kız-erkek tüm çocukların okula devamının zorunlu tutulması gibi temel eğitimde yenilikler sağlanmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 63

64 Zorunlu ilköğretim 1876 tarihli Anayasa da (Kanun-i Esasi) da yer almıştır. Eğitimle Osmanlılık idealine bağlı, vatansever bireyler yetiştirilmesi hedeflenmişti. İlk olarak 1839 da askeri okullara kaynak olmak üzere kurulan ortaokul düzeyindeki okullara Rüştiye denilmişti. Bu okulların mezunları askeri okullara gitmeyip, memur olmayı tercih etmişlerdi. Darülmuallimin mezun vermeye başlayınca taşrada da rüştiyeler açılmaya başladı(1853). Cevri Kalfa (Sultanahmet) Kız Rüştiyesi (1859) kızlar için açılan ilk rüştiyedir. Kızlar için öğretmen yetiştiren kurum olan Darülmuallimat1 870 te açılabilmiştir. Öğretmen yetersizliği nedeniyle taşrada kız rüşdiyeleri bu tarihten itibaren yaygınlaşmaya başlamıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 64

65 Lise düzeyindeki okullar, idadiler ve sultanilerdir. İdadiler, harp okulu ve askeri tıbbiyeye hazırlık amacıyla 1845 ten itibaren açılmış lise düzeyinde askeri okullardı Maarifi Umumiye Nizamnamesiyle sivil idadiler de açılmış ve bu okullar rüştiye sonrası 3 yıl eğitimle çocukları yüksek öğrenime hazırlamayı amaçlamıştı. Lise düzeyinde açılan bir diğer okul Sultaniler di. Fransa nın Osmanlıya, büyük merkezlerde Hıristiyan çocukları için okul bulunmayışı gerekçesiyle 1867 de verdiği nota sonrası, öğretim dili Fransızca olan Galatasaray Sultanisi kurulmuştu(1868). Okulun müdürü Türk, ikinci müdür ve öğretmenlerinin çoğu Fransız dı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 65

66 Yüksek öğretim alanında ilk girişim 1863 te Darülfünun un kurulmasıyla gerçekleşmiş, bu kurum, 1865 te binasının yanmasıyla ortadan kalkmıştı. Maarifi Umumiye Nizamnamesi gereği 1870 te yeniden kurulmuştu. Bazı bahanelerle 1873 tarihinde kapatılan Darülfünun, 1874 te Galatasaray Sultanisi içinde üç şube olarak yeniden açılmıştı Islahat fermanıyla azınlıkların okulları yasal bir dayanak kazanmıştı. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile özel okulların kurulmasına izin verilmesi bu dayanağı güçlendirmişti. Bu dönemde Yahudi, Rum ve Ermeniler çok sayıda okul açmıştı. Türklerin özel okul çabası olmamıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 66

67 Mutlakıyet Dönemi( ): Bu dönemde mesleki eğitime önem verilmiş, çeşitli alanlarda pek çok eğitim kurumu açılmıştı. Dönemin eğitim adına önemli gelişmelerinden biri, 1894 ten itibaren ülke çapında eğitim istatistiklerinin ve 1898 den itibaren de Salname denilen eğitim-öğretim yıllıklarının yayınlanmış olmasıdır. Yetiştirilmek istenen insan tipi Osmanlılık ve İslamcılık idealine bağlı, padişaha itaat gösteren, dindar insan tipiydi. Dönemin sonuna doğru Türkçülük akımı etkin olmuştu. Maarif Nezaretine bağlı Mekatib-i İptidaiye denilen yeni okulların açılmasına önem verilmiş, yılları arasında rüştiyeyi de içine alan idadiler yaygın olarak taşrada açılmıştı. Böylece yaygınlaşan öğretim kurumları, serbest mesleğe, yüksek öğretime ve mahalli devlet hizmetlerine eleman hazırlamışlardı de il merkezlerindeki yatılı idadiler ziraat, ticaret ve sanayi şubeleri kurularak, çok amaçlı liselere dönüştürülmüşlerdi. Yüksek öğretimde de gelişmeler olmuş, 1881 de kapanan Darülfünun, 1900 de Mekteb-i Mülkiye binasında yeniden açılmıştı. Daha önce kurulan Tıbbiye ve Hukuk mektepleri de Darülfünun a bağlandı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 67

68 Azınlık okulları, Rum, Ermeni ve Yahudi okulları olarak önemli gelişmeler göstermişti. Yabancı okullarda da gelişmeler olmuş, Tanzimat dönemi okullarına ilave olarak bu dönemde İstanbul da; Rus, Avusturya, Macaristan ve İran okulları açılmıştı. Azınlık ve yabancı okullar zararlı eylemlerini sürdürmüş, devletin etkin denetimi olmadığından halkı batı hayranlığına, azınlıkları devlete başkaldırıya teşvik etmişlerdi. Bu dönemde azınlıkların yanında Türkler de özel okullar konusunda önemli gelişme göstermiş, Mekteb-i Hamidi, Şemsü l Maarif, Nümune-i Terakki gibi okullar açılmıştı te hem idadiye hem de rüşdiye sınıfları olan 28 adet özel Türk okulu vardı. Özel eğitimde ilk ciddi girişimler bu dönemde olmuş, 1889 da dilsiz ve sağırlar için ilk özel eğitim kurumu, 1890 da Körler Okulu açılmıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 68

69 II.Meşrutiyet Dönemi( ): Bu dönemde parlamenter sisteme yeniden geçişle birlikte siyasal hayat ve fikir hareketleri canlanmış, Balkan yenilgilerinden alınan dersler sonucu ülkenin kurtuluşu için eğitime ve öğretmene ayrı bir önem verilmişti. Batı da gelişen eğitim akımları Türk eğitimciler tarafından dikkatle izlenip tartışılmış, yoğun fikri tartışmalara rağmen düşünceler uygulanma imkanı bulamamıştı. Ancak bu tartışmalar, Cumhuriyet dönemi için önemli tecrübe birikimi ve ilham kaynağı olmuştur. Eğitim tarihimizde ilk öğretmen örgütünün de bu dönemde kurulduğu bilinmektedir. Balkan Savaşları ndan sonra Türkçülük idealine bağlı insan tipinin yetiştirilmesi önem kazanmıştı. Okulöncesi eğitimde ilk gelişmeler bu dönemde yaşanmış, ilk resmi anaokulu açılmıştı. Anaokulları için yetişmiş muallime bulunmadığı için ihtiyaç, Ermeni ve Yahudi muallimelerle karşılanmıştı. İlköğretim zorunluluğuna, 1913 te çıkarılan Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkati ile devlet okullarında parasız olduğu hükmü eklenmişti Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 69

70 İptidai ve rüştiyeler, Mekatib-i İptidaiy-i Umumiye adıyla birleştirilerek ilköğretim 6 yıl olarak düzenlenmiş, ortaöğretim kurumu olan idadiler, sultaniye olarak değiştirilmişti de açılan ilk kız idadisi de İstanbul İnas Sultanisi adını almıştı. Sultanilere 1922 de lise adı verilmiştir. Mesleki ve teknik eğitimde, çok farklı alanlarda okullar açılmış, özel öğretim kurumları da, önceki dönemlere göre daha fazla gelişme göstermişti te Hususi Mektepler Talimatnamesi çıkarılmış, Türk özel öğretimini geliştirmek ve yabancı okullardan Türk çocuklarını kurtarmak için Osmanlı İttihat Mektepleri Cemiyeti gibi cemiyetler eliyle özel okullar açılmıştı. Azınlık ve yabancı okulları da bu dönemde sağlanan özgürlüklerden yararlanmış, yıkıcı faaliyetlerini artırarak sürdürmüşlerdir. Meşrutiyetin başında Maarif Nazarı Emrullah Efendi Darülfünun da köklü reformlara girişti. Darülfünunları mükemmel olan memleketlerin tali ve iptidai mektepleri de o nispette mükemmel olur diyerek ilk ve orta öğretimin kalitesini üniversitenin kalitesine bağlamıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 70

71 Cumhuriyet Döneminde Eğitim Atatürk Dönemi Tek Parti Dönemi Çok Partili Dönem Sonrası Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 71

72 d. Cumhuriyet Döneminde Eğitim Cumhuriyetin kuruluşu, Türk eğitim tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Atatürk, Cumhuriyet idealine göre yeni bir insan tipinin yetiştirilmesi amacıyla eğitim hareketlerini ve inkılapları başlatmıştı. Kurtuluş Savaşı nın yoğun olduğu 1921 de Maarif Kongresi nin toplanması, alınan önemli kararların yanında, istiklalin tekrar kazanılacağına olan inancın ifadesi olarak Türk toplumuna moral kazandırmıştı. 3 Mart 1924 te 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile çok başlı bir yapıya sahip eğitimin: Maarif Vekaleti çatısı altında birleştirilmesi, azınlık ve yabancı okullarının da kontrol altına alınmasını sağlamıştı Bu dönemde; Eğitim milli, bilime dayalı, laik bir yapıya kavuşturulmuş, 1928 de Latin harfleri esas alınarak oluşturulan yeni Türk alfabesi oluşturulmuştu. Halkın hızla okuma-yazma öğrenmesi ve yeni Cumhuriyetin ilkelerine göre insan yetiştirilmesi için Millet Mektepleri, Halk Evleri, Gece Okulları gibi kurumlar oluşturulmuştu. Ülkede genel eğitimin, mesleki ve teknik eğitimin ve yüksek öğretimin ıslahına yönelik olarak yılları arası, Dewey, Kühne, Buyse, Malche gibi batılı eğitimcilere raporlar hazırlattırılmış Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 72

73 1933 yılında üniversite reformu yapılmıştı. Eğitimin milli esaslara ve batı medeniyetine uygun olması ana ilke olarak benimsenmişti. Okulöncesi: II. Meşrutiyetle başlayan okulöncesi eğitimi, imkan ve kaynakları ilköğretime aktarıldığından Cumhuriyet döneminde 1950 li yıllara kadar gelişme gösterememişti sonrası okulöncesi eğitim kurumları, yeni programlarla canlandırılmış, esas gelişme 1739 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunuyla sağlanmıştı. Günümüzde okulöncesi eğitim zorunlu hale getirilerek ilköğretimle birleştirilmiştir. İlköğretim: Tüm çabalara rağmen ilköğretimde, şehirler için sağlanan kısmi gelişme köyler için sağlanamamıştı. Bunun ekonomik sıkıntıların yanında en önemli nedenlerinden biri de öğretmen yokluğuydu da başlayan eğitmenlik uygulaması da sorunu giderememişti. Köylerin eğitim sorununu çözmek için 1940 ta kurulan Köy Enstitüleri, Türk okul sistemi içerisinde oldukça farklı bir deneyim olmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 73

74 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 74

75 İlköğretime ilişkin önemli düzenlemelerden birisi 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunudur. Bu kanunla zorunlu ilköğretim 8 yıla çıkarılmış ve öğretim yılında deneme uygulamasına başlanmıştı. Yasaya göre ilköğretim; 5 yıllık ilkokul ve 3 yıllık ortaokulu kapsamaktaydı. 18 Ağustos 1997 tarihinde 4306 sayılı yasa ile zorunlu ilköğretim tüm ülkede kesintisiz ve 8 yıl olarak uygulanmaya başlamıştı. Ortaöğretim: Bu dönemde orta öğretimde de önemli gelişmeler sağlanmış, 1940 ta bazı lise programlarına Latince dersi konulmuş, 1951 yılında İmam-Hatip Okulları açılmıştı ten itibaren, kolej denilen, birçok dersin yabancı dille okutulduğu liseler kurulmuş, bu okullar 1975 ten sonra Anadolu Lisesi adını almıştır öğretim yılında liseler 4 yıla çıkarılmıştır yılında ilk ve orta öğretim sistemi yeniden düzenlenmiş, zorunlu eğitim şeklinde, lise düzeyini kapsayacak şekilde 12 yıla çıkarılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 75

76 Yükseköğretim: Osmanlı dan gelen Darülfünun bu dönemde de devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde Darülfünun'un geliştirilmesi çabaları beklenen başarıyı sağlayamadı de A.Malche ye hazırlatılan rapor esas alınarak Nazi zulmünden kaçan öğretim üyelerinin katkılarıyla 1933 yılında üniversite reformu yapıldı. Bu yılda Darülfünun, İstanbul Üniversitesi ne dönüştürülmüştür. Mevcut öğretim üyelerinin çoğunun görevine son verilmiştir yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile tüm yüksek öğretim kurumları üniversite çatısı altında toplanmıştır Anayasası ile vakıfların da üniversite kurabilmesinin yolu açılmıştır. Günümüzde Türkiye de 105 i devlet, 73 ü vakıf olmak üzere toplam 178 üniversite bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 76

77 4-Osmanlı dan Cumhuriyete Öğretmen Yetiştirme Türkiye de çağdaş anlamda öğretmen yetiştirme konusunda ilk önemli girişim Fatih döneminde olmuştu. Ayasofya ve Eyüp medreselerinde sıbyan mektebi öğretmeni olacaklar için genel medreselerden farklı bir program öngörülmüştü. Öğretmen yetiştirmede ikinci adım Tanzimat döneminde atılmıştı. Yeni kurulan rüştiyelerde görevlendirmek üzere, batılı anlamda öğretmen yetiştirecek ilk öğretmen okulu olan Darülmuallimin, 16 Mart 1848 tarihinde İstanbul da açılmıştı. Bu okulun, Ahmet Cevdet Efendi tarafından 1851 yılında hazırlanan ilk nizamnamesi, öğretmenliğin saygınlığı açısından önemli bir belgedir. Nizamname, öğretmenlerin yetiştirilmesinden istihdamına kadar, günümüz açısından örnek alınacak ilkeler içerir. Bu nizamnamede vurgu yapılan hususlardan; öğretmenliğin Darülmuallimin mezunu olma şartına bağlanmsı, niteliğe önem verilmesi, ihtiyaç kadar öğretmen yetiştirilmesi, öğrencilerin dolgun burslarla desteklenmesi, mezunların atama öncesi geçici olarak okullarda görevlendirilmesi gibi hükümler dikkat çekicidir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 77

78 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile Darülmuallimin; Rüştiyelerin yanında idadi ve sultanilere de öğretmen yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenmiş, Öğretmenlikte hakk-ı rüçhan denilen öncelik hakkı kavramıyla, 1851 tarihli ilk nizamname esnetilmişti. Kız okullarına kadın öğretmen yetiştirmek için 1870 tarihinde Darülmuallimat açıldı tarihinde Darülmuallimin, iptidaiye, rüştiye, aliye şubeleri şeklinde yeniden düzenlenmiştir. İlkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1875 ten itibaren okullar açılmıştı. Buna rağmen ihtiyacı karşılamada yetersiz kalındığından köy ve kazalardan toplanan imam ve öğretmenlere usul-i cedid üzere formasyon eğitimi verilmişti. Öğretmenlik için bir başka kaynak Mülkiye mektebi olmuş, çok sayıda mülkiye mezunu maarif müdürlüğü, idadilerde müdürlük, öğretmenlik ve diğer eğitim hizmetlerini üstlenmişlerdi. Cumhuriyet döneminde artan okul ve öğrenci sayısına bağlı olarak ciddi bir öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Orta öğretimdeki öğretmen ihtiyacını karşılamaya dönük ciddi çalışmalar sürdürülürken ilkokulların ihtiyacını karşılamada sürekliliği bulunmayan çeşitli uygulamalara başvurulmuştu Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 78

79 İstanbul daki Darülmuallimin-i Ali, Cumhuriyet döneminde Yüksek Muallim Mektebi adıyla yeniden düzenlenmiş, burada ilk ve orta öğretime öğretmen yetiştirilmişti da kurulan Gazi Orta Muallim Mektebi ile de orta öğretimin öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştı dan itibaren Eğitim Enstitüsü adıyla yeni bir okul açılmış, bu kurum kısa sürede yaygınlaşarak ortaöğretim için en önemli öğretmen kaynağı olmuştu. Cumhuriyet döneminde ilkokul öğretmeni yetiştirmeye dönük ilk girişim 1926 da kurulan ve başarılı olamadıkları gerekçesiyle 1932 de kapatılan Köy Öğretmen Okullar ıdır. Küçük köyler için öğretmen yerine eğitmen yetiştirilmesi amacıyla yılları arası Köy Eğitmen Kursları düzenlenmişti. Büyük köyler için 1937 den itibaren Köy Eğitim Yurtları açılmıştı ta çıkarılan bir yasayla bu kurumlar Köy Enstitüsü adını almıştı te yeniden düzenlen bu kurumlar İlköğretmen Okulları na dönüştürülmüşlerdir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 79

80 1960 tan sonra, yedek subay adayları arasından seçilenler öğretmen olarak görevlendirilmişti. Ayrıca; Mektupla Öğretmen Yetiştirme(1974), Hızlandırılmış Programla Öğretmen Yetiştirme(1977) gibi kısa süreli, sorunlu denemeler yapılmıştır sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda tüm öğretmenlerin yüksek öğretimde yetiştirilmesi hükme bağlanmıştır. İlköğretmen okulları, 1974 yılında Öğretmen Lisesi ne dönüştürülmüş; ilkokul öğretmenliği için iki yıllık, ortaokul ve lise öğretmenliği için üç yıllık Eğitim Enstitüleri kurulmuştu. Bu kurumlar 13 Temmuz 1992 de çıkan 3837 sayılı kanunla Eğitim Fakültesine dönüştürülmüşlerdir. Bu fakültelerde, ilköğretim ve orta öğretime öğretmenler yetiştirilmektedir. Günümüzde YÖK oluruyla bazı Fen-Edebiyat Fakültelerinde, Pedagojik Formasyon Programı adı altında ortaöğretime öğretmen yetiştirme uygulaması da devam etmektedir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 80

81 Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!.. Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 81

82 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 82

83 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 83

84 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 84

85 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 85

86 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 86

87 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 87

88 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 88

89 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 89

90 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 90

91 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 91

92 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 92

93 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 93

94 Öğretmen de ağaç gibidir, verdiği ürünlere göre değerlendirilir. Anne-babanın fazileti, çocuklarının en temel servetidir! Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 94

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi 1923

Cumhuriyet Dönemi 1923 Cumhuriyet Dönemi 1923 Cumhuriyet Dönemi Eğitimin önemi daha iyi kavranmış, eğitim seferberliği başlatılmıştır Atatürk Başöğretmen sıfatıyla bizzat öğretmenlik yapmıştır Tevhidi Tedrisat kanunuyla tüm

Detaylı

Ön Bilgi Raporu: 14. yüzyıldan 21. yüzyıla. Türkiye de. Eğitim. Necdet Sakaoğlu

Ön Bilgi Raporu: 14. yüzyıldan 21. yüzyıla. Türkiye de. Eğitim. Necdet Sakaoğlu Ön Bilgi Raporu: 14. yüzyıldan 21. yüzyıla Türkiye de Eğitim Necdet Sakaoğlu Osmanlı Eğitiminin Temel Kurumu: Medrese 1332'de, Orhan Bey'in Đznik'te açtırdığı ilk Osmanlı medresesi tipik bir Selçuklu medresesiydi.

Detaylı

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

TARİHİ TÜRK EĞİTİM. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ M.Ö. 1000 - M.S. 2008. Gözden Geçirilmiş 12. Baskı

TARİHİ TÜRK EĞİTİM. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ M.Ö. 1000 - M.S. 2008. Gözden Geçirilmiş 12. Baskı TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö. 1000 - M.S. 2008 Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Gözden Geçirilmiş 12. Baskı i Prof. Dr. Yahya AKYÜZ TÜRK EÐÝTÝM TARÝHÝ M.Ö. 1000-M.S.

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Osmanlı Devleti, bir dizi yenilgiler üzerine öncelikli olarak askeri alanda bazı yeniliklere gidilmesi gerekli görülmüştür. Hendese hane adıyla

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi?

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Hayatın engellerle dolu olduğunu veciz sözlerle ifade etmek konusunda yarışan insanlık, insanın engelli

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Dumlupınar Üniversitesi Sayı: 3 Sosyal Bilimler Dergisi Kasım 1999 TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan KILIÇ* ÖZET Bu çalışmada, öncelikle yükseköğretim kavramı

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine EĞİTİM ve KÜLTÜRDE KİRLİLİK Prof. Dr. İsmail Halûk Gökçora Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine Bu hasret bizim N. Hikmet Ran Durum değerlendirmesi

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 2. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler İSLAMİYET İN KABULÜ VE TÜRKLER... 3 İslamiyet in Kabulünden Sonra

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE EĞİTİM POLİTİKALARI 27 28 ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI ÖZET Filiz MEŞECĐ Giorgetti * - Betül BATIR ** Đnönü Dönemi eğitim politikalarını

Detaylı

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Düriye GİLİK GÜLEÇ Yüksek

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER Osman KAFADAR Ahmet ESENKAYA GİRİŞ Tarih araştırmalarında tarihsel olayların siyasal tarihi yanında, sosyo-kültürel

Detaylı