Eğitim Bilimine Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Bilimine Giriş"

Transkript

1 Eğitim Bilimine Giriş Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

2 Eğitim ve Tarih Amaç: Eğitimle ilgili uygulamaların tarihsel gelişimini açıklamak. Türk eğitim düşüncesinin gelişim evrelerini ayırt etmek. Türk eğitim sisteminin dayandığı tarihsel temelleri açıklayabilmek İslâm ın kabulüyle eğitimde meydana gelen değişimleri açıklamak. Eğitimde yenileşme ve batılılaşma ihtiyacını kavrar, nedenlerini kavramak. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri eğitim anlayışlarını kıyaslayabilmek. Geçmiş uygulamalar ışığında günümüz eğitim sorunlarını analiz edebilmek Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 2

3 Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Antik dönemden günümüze, eğitim anlayış ve uygulamaları nasıldı? Yetiştirilmek istenen insan tipi dönemlere göre değişmiş midir? Batı ve doğu medeniyetlerinde eğitimin tarihsel gelişimi ana evreleriyle nasıldır? Bu bölümde bu ve benzer sorulara cevap aranacaktır. Her dönemde eğitimin temel amacı; yaşadığı doğal ortama uyum sağlayacak, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek insanı yetiştirmek. Yerleşik hayata geçişle beraber örgün eğitim kurumları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin, eğitimin doğuşunu, sorunların çözüm çabalarının başarılı ve başarısız yönlerini bilmeleri gerekir. Bu amaçla geçmişten günümüze yaşanmış tecrübe ve deneyimler, laboratuvar değerindedir. Eğitimin tarihsel gelişimi bilgisi öğretmenlerin; genç kuşakları geleceğe hazırlamalarına mesleki bilincin gelişmesine yardım eder Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 3

4 Eğitimin Tarihsel Gelişimi Antik Çağda Avrupa da Türklerde Doğuda Batılı Toplumlarda İslam Öncesi Dönem Mısırlılarda Hintlilerde Çinlilerde Batıda Yunanlılarda Romalılarda Ortaçağda Rön.-Reform Aydınlanma Endüstri Hun-Göktürk-Uygur İslam Etkisi Dönemi Karahanlı-Selçuklu-Osmanlı Batı Etkisi Dönemi İlk Yenileşme Tanzimat Mutlakıyet Meşrutiyet Cumhuriyet Dönemi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 4

5 1-Antik Çağda Eğitim Antik dönemden itibaren eğitim, toplumların yaşam biçiminin etkisinde, başlıca barınma, beslenme, savunma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak gelişmiştir. Zamanla daha güçlü toplumsal yapılar oluşmuştur. Değişen insani ihtiyaçları karşılayabilecek donanıma sahip insanı yetiştirmek amacıyla dönemlere göre farklı eğitim sistemi ve kurumları ortaya çıkmıştır. Ana hatları itibariyle benzerlikler gösteren eski dönemlerin eğitim anlayışını; geleneksel doğu toplumlarında ve batıda olmak üzere iki boyutta ele almak uygundur Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 5

6 Antik Çağda Eğitim Doğu Dünyasında Batı Dünyasında Mısırlılarda Yunanlılarda Hintlilerde Romalılarda Çinlilerde Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 6

7 a. Doğu Toplumlarında Eğitim Mısırlılar: Mısırlılar (M.Ö ) Nil nehri civarında tarıma dayalı olarak büyük bir medeniyet kurmuşlardır. Nil nehrinin hareketlerini esas alarak takvim oluşturmuş, topografya, astronomi, mühendislik ve hukuk gibi bilimlerin doğuşunda öncü olmuşlardır. Din, eğitimin temel vasıtalarından biri olmuş, özellikle tapınak okullarında günümüz burs sistemini andıran uygulamayla bilimsel çalışmalara destek sağlanmıştır. İlk, orta ve yüksek öğretim düzeylerinde eğitim teşkilatının kurulmuş olduğu, firavun mumyalarından anlaşılacağı üzere tıp, matematik gibi bilimlerin de önemli ölçüde geliştiği anlaşılmaktadır. Yetiştirilmek istenen model insan, mevcut coğrafi ve doğal koşullarla mücadele edebilecek donanımda, bilgili insandır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 7

8 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 8

9 Çinliler: Bilinen tarihleri MÖ.3000 lere kadar uzanır Çinlilerde eğitim dini inançların, örf ve adetlerin etkisinde gelişmişti. Özellikle Konfüçyüs e ait olduğu düşünülen kutsal metinlere dayalı bir eğitimöğretim söz konusuydu. Eğitimin amacı, erdemli insan yetiştirmekti. Okullar paralı ve sadece erkeklere yönelikti. Okulun amacı, devlet kademelerinde çalışacak memurlar yetiştirmekti. Ülke çapında kullanımı zorunlu olan 1000 harfli alfabelerinin olduğu bilinmektedir. Yetiştirilmek istenen insan tipi, devlet otoritesine boyun eğen itaatkar ve ahlaklı insandır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 9

10 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 10

11 Hintliler: Tarihleri MÖ li yıllara dayanır. Hintlilerin toplumsal hayatlarında ve eğitimlerinde Vedalar adlı kutsal metinlerin etkisi büyüktü. Toplumsal yapıda egemen olan kast sistemi, Hint eğitim sistemini de etkilemişti. Ari ırkın üstünlüğü esasına dayalı kast sisteminde her çocuk, babasının bulunduğu sosyal tabakada baba mesleğini sürdürmek zorundaydı. Brahman adı verilen din adamlarının yürüttüğü eğitimin temel amacı; doğa sevgisi kazandırmak ve kast sistemini korumaktı. MÖ. 600 yıllarında etkin olan Budizm, yerleşik kast sistemine karşı çıkmış, eşitliği ve ahlaki eğitimi öne çıkarmıştır. Budizme göre bütün acıların kaynağında tutku ve ihtiraslar vardır. Bunların eğitim yoluyla kontrol altına alınmasıyla gerçeğe ve mutluluğa ulaşmak mümkün olacaktır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 11

12 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 12

13 b. Batı Toplumlarında Eğitim Yunanlılar: MÖ.1100 lerde Mora yarımadası çevresinde site denilen şehir devletleri şeklinde organize olmuşlardır. İki önemli site devleti Isparta ve Atina ön plana çıkmıştı. Krallık döneminde toplumsal yapı, asiller ve köleler şeklinde iki tabakaya ayrılmıştı. Asillerin eğitimi, jimnastik ve müzik olmak üzere iki boyutta gelişmiş, kahramanlık, savaşçılık, ahlak yüceliği idealinde şekillenmişti. Eğitimin görevi de bu değerleri geliştirmek olmuştur. Köle kesimin eğitimi, daha işlevsel kölelik becerileri kazandırmaya dönüktü. Gücü temsil eden Isparta da, asaleti korumaya dönük olarak, savaşçılık ve beden eğitimi önemsedi. Atina da eğitim daha ziyade güzel sanatlar ve siyaset üzerinde yoğunlaşmıştı. Eğitim erkek çocuklar için söz konusu olup, kızlar ev hayatı için gerekli bilgilerle yetinmekteydi. MÖ.5.yüzyıldan itibaren sofistler, geleneksel eğitimi, dil ve retorik yönünden geliştirdi. Sokrates le başlayan süreç Platon ve Aristo ile sürdürüldü. Eğitimin amacı iyi yurttaş yetiştirmekti Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 13

14 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 14

15 Romalılar: Roma da eğitim ailenin görevi kabul edilmiş, devlet, halkın eğitiminde görev üstlenmemişti. Kız çocukları annelerinin yanında ev işlerini öğrenirdi. Erkek çocuklar babalarının yanında çalışır, okuma-yazmayı, Yunan kökenli, pedagog denilen eğitimli kölelerden öğrenirlerdi. Daha sonra bir ustanın yanına verilir ve mesleki yönden bu usta tarafından yetiştirilirdi. MÖ. 425 ten itibaren 7-11 yaş grubu çocuklar için açılan ilkokullarda, okuma-yazma, hesap ve hukuk öğretilmişti. Hürlerin çocukları için söz konusu olan eğitim; itaat, cesaret, tevazu ve güçlü bir irade kazandırmaya yönelikti. MÖ. 146 dan itibaren gramer ve retorik okulları açılmaya başladı. Güzel konuşma, Roma da bütün sanatların en yükseği kabul edildiğinden bu okullar önemsenmekteydi. Toplumsal hayatta Cicero, Seneca, Quıntilianus ve Plutarch gibi filozoflar etkiliydi. Eğitimin amacı, iyi vatandaş yetiştirmek şeklinde gerçekleşmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 15

16 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 16

17 Avrupa da Eğitim Antik Hıristiyanlıkta Ortaçağ da Rönesans ve Reform Çağında Aydınlanma Çağı nda Endüstri Çağı nda Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 17

18 2-Avrupa da Eğitim Antik Hıristiyanlık: Konstantin döneminde(325) Hıristiyanlığa serbestlik verilmesiyle kilise, hızla bağımsızlığını kazanarak önemli bir güç haline gelmişti. Esas erdemin dindarlık olduğunu kabul eden Hıristiyanlık, tanrı merkezli bir eğitimi benimsiyor, kiliseyi de tanrının dünyadaki temsilcisi görüyordu. Din adamları kendi otoritelerini etkileyecek bilimsel gelişmeleri dine aykırılıkla suçlamış ve bilimler dinin kontrolü altına girmiştir. Geleneksel çok yönlü eğitim yerini zamanla dine dayalı tek yönlü eğitime bırakmıştır. Geleneksel eğitim kurumlarında önemli bir değişikliğe gidilmemiş, yüksek öğrenim görmek isteyenler Hıristiyanlık esaslarına göre yeniden şekillenen Gramer ve Retorik okullarına devam etmişlerdir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 18

19 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 19

20 Ortaçağ: Ortaçağ (5-15.yy) Avrupa sında, dinsel düşüncenin ve geleneksel doğruların, araştırma ve eleştiriye yer vermeden kabul edilmesi esasına dayanan skolastik zihniyet hakimdi. Gözde eğitim kurumları olan manastır ve piskopos okullarında öğrencilere okuma yazma, latince dualar ve kilise dogmaları öğretilmişti. Kilise okullarının yetersizliği, zengin çocuklarının memuriyet görevlerine hazırlanması ihtiyacı, seküler kent okulları nın kurulmasını sağlamıştı. Soylu zümreye hizmet amacıyla seçkin askerler yetiştiren şövalyelik eğitimi bu dönemde, haçlı seferleri ile kilisenin hizmetinde kutsal bir amaca bürünmüştü. Üniversiteler, yüzyılda kilise okullarının, belirli bilim dallarına ağırlık veren fakülteler şeklinde düzenlenmesiyle oluşmuştu. İlk üniversitelerden bazıları; Bologna(1119), Paris(1200) Cambridge, Oxford(1249), Viyana(1365)dır. Üniversitelerde dindar vatandaş yetiştirmek amaçlanıyordu. Dönemin eğitimini etkileyen önemli düşünürleri; R. Bacon, Aquina lı Thomas, P.Abelardus vb.dir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 20

21 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 21

22 Rönesans ve Reform Çağı: Ortaçağ skolastik anlayışına tepki olarak yüzyılda Batıda ortaya çıkan Rönesans, sanat, bilim, felsefe ve mimaride antik kültüre dönerek yeniden doğuşu ifade eder. Temel amaç, antik kültürden yeni bir hayat ideali bulmaktı. Rönesans ta, özgür ortamda bilim, sanat vb. çalışmalarla estetik şahsiyetler yetiştirmek amaçlanmıştı. Skolastik anlayışın yıkılması, Reform hareketlerini hazırlamıştır. İnsanın düşünce yönünden yeniden şekillendirilmesini merkeze alan hümanizm, eğitimin merkezine kilise dogmaları yerine insanı yerleştirmiştir. Böylece öğretimde skolastik metot yerine bilimsel metot, geleneksel otoriter eğitim yerine bireyi önemseyen insan merkezli bir eğitim hedeflenmişti. Yetki sınırlarını aşan kiliseye karşı Martin Luther in başlattığı hareket antik Hıristiyanlığı ön plana çıkararak dini terk edilmekten kurtarmıştı. Devrin önemli aydınları; Machiavel, Da Vinci, Michelangelo, Montaigne dir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 22

23 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 23

24 Aydınlanma Çağı: yy. Avrupa için, kilise dogmalarından kurtularak, aklın ışığında yeni bir hayat tarzı arayışını sembolize eder. Bireyin düşüncesi özgürleştirilerek din, ahlak, hukuk ve devletin ilkelerinin akıl yoluyla kavranabileceği bir sistemin yerleştirilmesi hedeflenmişti. İngiltere de ortaya çıkan ve daha sonra tüm Avrupa yı saran aklın egemen olduğu bu çağa Aydınlanma Çağı denilmektedir. Kant ın kendi aklını kullanmak cesaretine sahip ol sözü, bu çağın parolasıdır. Aydınlanma hareketi özellikle kilisenin önyargılarına savaş açmış, devletten dine, eğitime ve ahlaka kadar bütün otoriteleri aklın ışığında yeniden değerlendirilmesini sağlamıştı. Gözlem ve deneyin önem kazandığı bu dönemde pek çok bilim dalı gelişmiş, sanayi inkılabının temelleri atılmıştı. Aklını özgürce kullanabilen önyargılardan arınmış, model insanı yetiştirmek eğitimin temel amacı olmuştu. Newton, Kopernik, Galileo, Locke, Descartes, Rousseau, Montesquieu, dönemin önemli bilim adamı ve düşünürleridir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 24

25 Endüstri Çağı: 19. yüzyıl, Avrupa ülkelerinin tarıma dayalı üretimden endüstriye dayalı üretim tarzına geçtikleri bir dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde ve yoksul halkın yeteneklerinin geliştirilmesinde eğitimden faydalanılmıştır. Eğitimin temel amacı; sosyal tabakalar arasındaki dengesizliklerin giderilmesi, ekonomik kalkınma ve ahlak yüceliğinin sağlanmasıydı. O nedenle eğitim kurumlarından, beceri sahibi, sağlam karakterli bireyler yetiştirmesi beklenmekteydi. Dönemin önemli eğitimcileri; Pastelozzi, Montessori, Kerscheinstainer, Frobel, Decroly gibi düşünür ve eğitimcilerdir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 25

26 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 26

27 Türk Toplumlarında Eğitim İslamiyet Öncesi İslamiyet Etkisinde Batı Etkisinde Cumhuriyet Döneminde Hunlarda Karahanlılarda İlk Yenileşme Atatürk Dönemi Göktürklerde Selçuklularda Tanzimat Tek Parti Dönemi Uygurlarda Osmanlılarda Mutlakıyet Çok Partili Dönem Meşrutiyet 1980 Sonrası Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 27

28 3- Türk Toplumlarında Eğitim Türklerin bilinen üç bin yıllık eğitimi, tarihsel süreçte kırılmalara, kulvar değişimlerine uğrayarak, önemli değişiklikler gösterir. Bunlardan ilki Müslümanlığın kabulü ile yaşanmıştır. Osmanlı döneminde Batı ile münasebetlerin gelişmesiyle ikinci önemli değişim meydana gelmiştir. Nihayet Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte eğitim sistemi çağdaş batılı tarzda yeni bir kulvara yerleşmiştir. Bu münasebetle Türk eğitim sistemi, birbiriyle ilintili dört evrede incelenebilir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 28

29 Türkiye de Eğitimin Tarihi Gelişimi Türk Eğitim Sistemi İslam öncesi Orta Asya-Uzakdoğu uygarlıkları: Hunlar, Göktürkler, Uygurlar vb. Ortadoğu İslam dönemi Türklerin Müslüman olmasından Osmanlı döneminde Tanzimat a kadar Batı Uygarlığı dönemi Tanzimat dönemi sonrası Türk eğitimi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 29

30 İslamiyet Öncesi Dönemde Eğitim Hunlarda Göktürklerde Uygurlarda Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 30

31 a. İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim Müslüman olmadan önce Türkler tarafından kurulduğu bilinen en önemli devletler; Hunlar Göktürkler Uygurlar Bunlara Eski Türkler de denilmektedir. Bu devletlerde, yaşam biçimleri, yetiştirilmek istenen insan tipi, eğitim anlayış ve uygulamalarında benzerlikler bulunsa da önemli farklılıkları barındırdıkları görülmektedir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 31

32 Hunlar: Varlığı MÖ.1000 yıllarına kadar uzanan Hunlar, göçebe ve savaşçı bir topluluk olarak bilinirler. Hunlarda eğitim anlayışını yaşam biçimleri şekillendirmişti. Göçebe ve savaşçı olmaları meslek eğitimi ve savaşçılık eğitimini önemli hale getirmişti. Eğitimde, inanç ve geleneklerden doğan Töre önemliydi. Usta-çırak ilişkisi içerisinde erkek çocukların eğitimini baba, kız çocukların eğitimini anne üstlenmişti. Çocuklara ok atma, binicilik, avcılık gibi beslenme ve savunmaya yönelik eğitim verilirdi. Deri, kürk vb gibi hayvan ürünleri ve demiri işlemede uzman olan Hunlarda, gençlere bu türden mesleki eğitimin verdiği düşünülmektedir. Yetiştirilmek istenen insan, kahraman, cesur, bilge anlamında alp insan tipiydi. Şamanlar dini görevlerinin yanında yaygın birer eğitimci olarak görülebilir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 32

33 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 33

34 Göktürkler( ): Yarı göçebe olarak yaşayan Göktürklerde de alp insan tipi önemli görülmüş, çocukların ve gençlerin eğitiminde töre etkili olmuştu. Çocukların eğitiminde mesleki eğitim ve savaş eğitimine önem verilmişti. Göktürklerde okur-yazarlığın yaygın olduğu düşünülmektedir. Bu dönemin en önemli kalıntıları, Türklerin tarihi bilinen en eski yazılı belgeleri olan Orhun Anıtları dır. 38 harften oluşan Göktürk alfabesiyle yazılmış olan anıtlar, Kültigin(732), Bilge Kağan(735) ve Tonyukuk(735) adına dikilmiştir. Anıtlardaki öğütlerde, Türk halkı için eğitimsel amaçlar güdülmüştür. Yazının yaygın olarak kullanılması, örgün eğitim kurumlarının varlığının da kanıtıdır. Ancak örgün eğitim kurumları hakkında henüz kesin bilgiler bulunmamaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 34

35 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 35

36 Uygurlar( ): Uygurlar Hunlar ve Göktürklerden farklı olarak, şehirler kurup yerleşik hayata geçmiş ve daha gelişmiş bir medeniyet kurmuşlardı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 36

37 Türklerin Göktürk alfabesinden sonra kullandıkları en önemli alfabe 14 harfli Uygur Soğd alfabesidir. Bu alfabe ile okur yazarlık yaygınlaşmış, kâtiplik, bürokratlık, danışmanlık gibi meslekler ortaya çıkmıştır. Göktürk alfabesi yerine 14 harfli bir alfabenin geliştirilmesi, o günün koşullarında matbaa ve basım tekniği açısından bilinçli bir tercihtir. Matbaanın, binlerce sembolden oluşan Çin alfabesi için uygun olmadığı, o nedenle Uygurlar tarafından bulunduğu ileri sürülmüştür. Kağıt yapımını da bilen Uygurlar basım tekniği ile, günümüze kadar ulaşmış eserler vermişlerdi. Bunlar Uygurlarda sistemli bir örgün eğitimin varlığını gösterir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 37

38 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 38

39 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 39

40 İslamiyet Etkisinde Karahanlılarda Selçuklularda Osmanlılarda Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 40

41 b. İslamiyet Etkisinde Türklerde Eğitim Türkler, İslamiyet'ten önce olduğu gibi İslamiyet'i kabullerinden sonra da farklı bölgelerde çeşitli devletler kurmuşlardı. Bunlar içinde en önemlileri, birbirinin devamı mahiyetinde Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı devletleridir. Talas Savaşı(751) sonrası Araplarla ilişkilerin artmasıyla Türkler İslam a ilgi duymaya başlamıştır. Karahanlıların İslam ı kabulü (930) ile Müslümanlık Türkler arasında hızla yayılmıştır. Müslümanlıkla birlikte Türklerin değer anlayışları önemli ölçüde değişmiştir. Eğitim anlayışları da bu değişimden etkilenmişti. Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı da eğitim, İslami gelenekler etkisinde süregelmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 41

42 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 42

43 Karahanlılar: İlk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılarda (840) örgün eğitim kurumları; sıbyan mektepleri medreseler, devletin korumasında, vakıfların desteğiyle yüzyıllar boyu etkili olmuştur. Semerkant, Buhara, Taşkent, Balasagun, Kaşgar gibi kentler, çeşitli bilim dallarında öğretimin yapıldığı medreseler sayesinde önemli bilim ve kültür merkezleri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrenciler, vakıflar aracılığıyla maaşa bağlanmış, eğitim kurumları vakıflarca yönetilmişti. Hükümdarların medreselere önem verme amaçlarından başlıcaları; Müslüman olan Türk boylarının inançlarını pekiştirmek, İslam'la çelişen eski inanışları eğitim yardımıyla ayıklamak Şiiliğe karşı Sünni inançlarını korumada medreseden yararlanmaktı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 43

44 Bu dönemde önemli bilim adamı ve eğitimciler yetişmiştir. Farabi felsefi ve eğitimsel görüşleriyle, Aristo dan sonra felsefenin ikinci öğretmeni olarak tanınmıştır. Türk eğitim tarihinde eğitim bilimine ilişkin doğrudan görüşler ortaya koyan ilk eğitimci olduğu bilinmektedir. İbni Sina da bu dönemde tıp, felsefe ve eğitim alanlarında ünlenmiş, Farabi den sonra felsefenin üçüncü öğretmeni olarak tanınmıştır. Eğitim alanındaki görüşleriyle, okul öncesinden başlayarak her kademede eğitimle ilgili önemli pedagojik ilkeler ortaya koymuştur. Ayrıca psikolojik sorunların telkin yöntemiyle çözülmesine ilişkin ilk uygulamalar ona aittir. Bunların dışında Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig ile, Kaşgarlı Mahmut ise dil öğretiminin esaslarını da içeren Divan-ı Lügati t Türk adlı eserleriyle tanınmışlardır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 44

45 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 45

46 Selçuklular: Tuğrul Bey tarafından 1040 ta kurulmuştur. Örgün eğitim kurumları; sıbyan mektepleri ve medreselerdir. Atabeylik adında şehzade yetiştirme kurumu, Ahilik gibi meslek eğitimi ve ayrıca pek çok yaygın eğitim kurumları vardı. Sıbyan mektepleri, ilkokul düzeyinde örgün eğitim kurumlarıydı. Genellikle camilere bitişik bu kurumlara Mektep veya Küttap da denirdi. Burada görev yapan hocalar aynı zamanda caminin de görevlisiydi. Programları, okuma yazma, Kur an, dini bilgiler ve aritmetik gibi derslerdi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 46

47 İlk medrese 1040 ta Nişabur da Tuğrul Bey zamanında kurulmuştu. Medreselerin mali giderleri vakıflarca karşılanmış, devlet desteği de olmuştu. En önemli medreseler Bağdat Nizamiye medreseleriydi. Bunları Alpaslan ın veziri Nizamulmülk, 1067 de devlet parasıyla yaptırmıştı. Bilimin devlet kontrolüne alınmasına neden olduğu için eleştirilen bu medreseler, Batıda kurulan üniversitelerin ilham kaynağı kabul edilirler. Öğretim dili Arapça medreseler parasız yatılı ve burslu olup ders geçme asasına dayanırdı. Din, hukuk, dil, edebiyat, müspet bilimler ve felsefe okutulmaktaydı. Her yaşta öğrenci kabul edilmekte ve ihtiyaçlar devletçe karşılanmaktaydı. Selçuklularda medreseler; İslam ı yeni kuşaklara öğretme, Şiiliğe karşı Sünniliği koruma, Din adamı ve memur yetiştirme, Yoksul ve yetenekli çocukları topluma kazandırma gibi gerekçeler ve İlim adamlarını maaş sayesinde devlete bağlama arzusu gibi nedenlerle yaygınlaştırılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 47

48 Atabeylik, şehzadelerin savaş ve siyaseti öğrendikleri kurumdu. Genellikle devlet tecrübesi olan vezir ve komutanlardan seçilirdi. Şehzadelerin en iyi şekilde yetiştirilmesi görevliydiler Taht kavgalarının körükleyicileri olarak da görülmüşlerdir. Ahilik de Selçuklular döneminde ortaya çıkmış, Osmanlı devletinde de etkili olmuş yaygın bir eğitim kurumudur. Ahi Evran tarafından 13. yüzyılda kurulmuştu. Küçük esnaf ve sanatkarın eğitimlerini, dayanışmasını ve meslek ahlakını önemseyen bir lonca teşkilatıdır. İş dışında ve iş başında olmak üzere iki türlü eğitim verilmekteydi. Törenle örgüte alınan üyelere dinin esasları, okuma-yazma, örgütün geleneği ve meslek ahlakı öğretilmekteydi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 48

49 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 49

50 Osmanlılar: Osmanlı eğitim sisteminin, yapı ve içerik olarak Selçuklu sisteminin devamı olduğu söylenebilir. Eğitimde etkin olan kurumları; okul öncesini de kapsayacak şekilde basit düzeyde ilköğretimi de içeren sıbyan mektepleri, sadece erkeklerin devam edebildiği orta ve yüksek düzeyde medrese eğitimi, saray erkanının ve devşirmelerden seçilen çocukların üst düzey yönetici olarak yetiştirildikleri saray okulları, askeri eğitime dönük okullar, azınlık ve yabancı okulları şeklinde özetlenebilir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 50

51 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 51

52 Sıbyan mektepleri, mahalle mektepleri olarak da bilinirler. Günümüz okulöncesi ve ilköğretim düzeyindeki kurumlardır. Hemen her caminin yanında, en ücra köye kadar yayılmışlardı. Programları görevli hocanın kapasitesine göre değişirdi. Genellikle; Kur an okuma, temel dini bilgiler, basit düzeyde okuma ve yazma öğretilirdi. II. Mahmut dönemine kadar devam zorunluluğu yoktu. 5-6 yaşlarında kız ve erkek çocuklar 3-4 yıl süreyle bu okullara devam ederdi. Çocuklar mektebe istedikleri zaman başlayabilirdi. Çeşitli yaş ve seviyede kız-erkek öğrenciler bir arada ders görmekteydi. Dayak bir disiplin ve eğitim aracı kabul edilir, bu amaçla değnek ve falaka kullanılırdı. Kız çocukları falakaya yatırılmaz, onların değnekle ellerine vurulurdu. Hocalar; biraz medresede okumuş veya dini bilgisi, okuma yazması olan ağır başlı kişilerden seçilen, genellikle mektebe bitişik caminin imamı idiler Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 52

53 Karahanlı-Selçuklu geleneğinin devamı olan medreseler, genellikle varlıklı kişilerce veya vakıflarca kurulurdu. Devlet bu sistem üzerinde koruyucu ve denetleyici işlev görürdü. İlk Osmanlı medresesi 1330 da İznik'te Orhan Bey tarafından kurulmuştu. Parasız yatılı ve burslu olan medreseler orta ve yüksek düzeyde eğitim verir, programları düzeylerine göre değişirdi. Genellikle akli, dini-hukuki bilimlerin okutulurdu, Fatih ve Kanuni devirlerinde zirve yapmıştı. Fatih zamanında Fatih Külliyesi içinde Tetimme denen orta ve Sahn denen yüksek düzeyde medreselerde dini ilimler yanında felsefe, matematik gibi akli ilimler okutulmuştu Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 53

54 Kanuni zamanında da Süleymaniye Külliyesi nde orta ve yüksek düzeyde medreselerle tıp öğretimine mahsus yüksek düzeyde bir medrese vardı. Medreselere sıbyan mekteplerini bitiren veya eşdeğer özel öğrenim gören erkek öğrenciler alınır, giderleri vakıflarca karşılanırdı. Öğrenci sayısı binanın büyüklüğüne bağlı olarak değişirdi. Belirli bir öğretim süresinin bulunmadığı ve ders geçme sisteminin uygulandığı bu kurumlarda amaç belli kitapları öğrenmekti Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 54

55 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 55

56 Medrese hocalarına müderris denirdi. Müderrislik en saygın mesleklerden biriydi. Müderrisler en üst düzey (Sahn) medrese mezunları arasından seçilirdi. Başvuranlar arasında sıra bekleme yoluyla veya sınavla atama yapılırdı. Öğretim, özellikle bozulma döneminde nakilci ve ezberciydi. 16. yüzyılda bozulmaya başlayan medreselerin bozulma nedenleri arasında; siyasetin bilim üzerindeki baskısı, müderris atamalarında adam kayırma, rüşvet, nakilci ve ezberci öğretime yönelim gösterilebilir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 56

57 Topkapı Sarayı içinde Şehzadegan ve Enderun mektepleri vardı. Şehzadegan mektebi, şehzadelere mahsus olup sıbyan mektebi seviyesinde idi. Enderun mektebi ise; Hıristiyan Osmanlı vatandaşlarından devşirme yoluyla seçilen yetenekli çocukları devlet hizmetlerine kazandırmak amacıyla kurulmuştu. En üst düzeyde eğitim veren bir kurumdu. Kurucusu Fatih olup dünyada yeteneğin eğitildiği ilk ve tek eğitim kurumudur Saray içinde, doğrudan padişaha bağlı olarak; hizmet yoluyla eğitim, kuramsal eğitim, beden ve sanat eğitimi şeklinde bir eğitim düzenine sahipti. Enderun da başta sadrazamlar olmak üzere devletin üst düzey bürokratları ve en önemli devlet adamları yetişmişti. Enderun a seçilemeyen devşirmeler asker olarak yetiştirilmek üzere Acemi Oğlanlar Mektebine gönderilir, buradan yeniçeri ocağına alınırlardı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 57

58 Ayrıca Tophane, Tüfekhane, Kılıçhane gibi askeri amaçlı kurumlar ile savaşlarda marşlarla orduya moral destek sağlayan bandonun yetiştirildiği Mehterhane gibi askeri amaçlı kurumlar vardı. İstanbul un fethinden sonra Fatih tarafından Rumlara tanınan inanç ve ibadet serbestisinden Ermeni ve Yahudiler de yararlanmıştı. Bu azınlıklar ibadethaneleri yanında dini eğitim yapmak amacıyla azınlık okulları oluşturmuşlardı. Bu kurumlar zamanla güçlenmiş ve zararlı faaliyetlerle devlet için tehlike oluşturur hale gelmişlerdi. Ayrıca kapitülasyonlarla başlayan ekonomik ve hukuki ayrıcalıkların zamanla eğitim alanına taşınması sonucu yabancı okullar doğmuştu. Bilinen en eski yabancı okul, Fransız rahiplerin 1583 te açtığı Saint Benoit okuludur. Kapitülasyonlardan yararlanan başka devletlerce de pek çok okul açılmıştı. İlgili devletler, en önemli özelliği; din adı altında ekonomik, kültürel, siyasi amaçları içeren misyonerlik faaliyetleri yürütmek olan bu okullar yoluyla Osmanlı üzerinde etkili olmaya çalışmışlardı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 58

59 Batı Etkisinde Türk Eğitimi İlk Yenileşme Dönemi Tanzimat Dönemi Mutlakıyet Dönemi II. Meşrutiyet Dönemi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 59

60 c. Batı Etkisinde Türk Eğitimi Osmanlı da batılılaşma çabalarının eğitimde ilk uygulamalarına 18. yüzyılda tanık olunur. Duraklamaya neden olan sorunların çözümünde medrese yetersiz görülüyordu. Doğrudan medreseyi hedef alacak bir yenilenmenin başarı şansı yoktu. O nedenle, askeri okullarda yenilenme adına başlatılan batılılaşma çabaları, Tanzimat la getirilen yapısal yenilikler ve sivil eğitimin Batılılaştırılması ile sürdürüldü. Mutlakıyet ve Meşrutiyet te eğitimde batılılaşma çabaları sürdürüldü. Böylece geleneksel eğitim kurumu olan medrese kendi haline bırakılarak Osmanlı toplumunu sosyo-kültürel bakımdan batıya yaklaştıracak yeni kurumlar oluşturuldu. Çok amaçlı ve çok başlı eğitim sisteminin yürürlükte olduğu bu dönemde genelde üç tür okul sisteminden söz edilebilir. Bunlar; geleneksel okullar olan medreseler ve sıbyan mektepleri, Batılı tarzda ve devlete bağlı olarak açılan iptidailer, rüşdiyeler, idadiler ve askeri okullar, çeşitli azınlık cemaatlerine ve yabancı misyonlara bağlı azınlık ve yabancı okullarıdır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 60

61 İlk Yenileşme Dönemi( ): Osmanlı da, bir dizi yenilgiler üzerine öncelikli olarak askeri eğitim alanında bazı yeniliklere gidilmişti. Eğitimde yenileşmenin askeri alanda başlamasının başlıca nedenleri arasında; savaşlardaki yenilginin iyi yetişmemiş subaylara bağlanması ve medresenin yenileşmeye karşı çıkma ihtimali gösterilebilir. Batılı tarzda açılan ilk askeri eğitim kurumları mühendishanelerdi. Bunlardan ilki; Mühendishane-i Bahr-i Hümayun(1776) adında askeri deniz okulu, ikincisi Mühendishane-i Berr-i Hümayun(1795) adıyla kurulan askeri kara okuluydu. Buralarda gemi, inşaat öğretimi, topçuluk, istihkam, haritacılık eğitimi verilmekteydi. Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure (1827) askeri tabip yetiştiren, Mekteb-i Harbiye (1834) ise harp okulu anlamındaki diğer askeri okullardı. Mızıka-i Hümayun Mektebi(1834) 1826 da kapatılan Mehterhane nin yerine kurulmuştu Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 61

62 Askeri öğrenciler, temel eğitimden sonra tahsilin ikmali için Avrupa ya gönderilmekteydi. II. Mahmut un emriyle, 1829 dan itibaren gittikçe artan sayıda askeri öğrenci ve genç subay Avrupa ya gönderilmişti. İngiltere ye giden subaylar, Kraliyet Harp Akademisi nde topçuluk, deniz subayı, deniz inşaat mühendisliği öğrenimi görmüşler, yurda dönerek subay, sivil okullarda yönetici, müspet bilim öğretmenleri olarak görev almışlardı. Böylece askeri okullar aynı zamanda uzun yıllar sivil öğretim kurumları için bir öğretmen kaynağı olmuştu. Tanzimat sonrası askerlik dışında çeşitli alanlarda Avrupa ya öğrenciler, nitelikli işçi ve usta yetişmesi amacıyla çeşitli mesleklerde çıraklar gönderilmişti. Osmanlı da ilköğretimin zorunluluğuna ilişkin ilk yasal belge II. Mahmut un 1824 tarihli fermanıdır. Bu fermanda ailelerin ve esnafın çocuk işgücünden yararlanmaya dönük tamahkarlığı eleştirilmekteydi. Fermanla, temel eğitimini tamamladığını belgelemeyen çocukların çalıştırılması yasaklanmış, buna uymayanların cezalandırılacağı belirtilmişti. Sivil memur yetiştiren Rüşdiye Mektepleri de bu dönemin sonunda (1839) açılmıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 62

63 Tanzimat Dönemi( ): Bu dönemde Osmanlı da batılı anlamda siyasal ve sosyal bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bunların; ihtiyaç, batıya şirin görünme ve batılı devletlerin zorlamaları gibi boyutları vardı. Usul-i Cedit adıyla ders araç ve yöntemleri konusunda yenileşmeye gidilmiş, rüştiyeler için öğretmen yetiştirmek amacıyla 16 Mart 1848 de Darülmuallimin açılmıştı. Maarifi Umumiye Nezareti(1857) kurularak; günümüz eğitim bakanlığının temeli atılmış, eğitim sistemi de ilk, orta ve yüksek öğretim şeklinde düzenlenmişti tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesiyle ; her mahalle ve köyde en az bir mektep bulunması, okul çağındaki kız-erkek tüm çocukların okula devamının zorunlu tutulması gibi temel eğitimde yenilikler sağlanmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 63

64 Zorunlu ilköğretim 1876 tarihli Anayasa da (Kanun-i Esasi) da yer almıştır. Eğitimle Osmanlılık idealine bağlı, vatansever bireyler yetiştirilmesi hedeflenmişti. İlk olarak 1839 da askeri okullara kaynak olmak üzere kurulan ortaokul düzeyindeki okullara Rüştiye denilmişti. Bu okulların mezunları askeri okullara gitmeyip, memur olmayı tercih etmişlerdi. Darülmuallimin mezun vermeye başlayınca taşrada da rüştiyeler açılmaya başladı(1853). Cevri Kalfa (Sultanahmet) Kız Rüştiyesi (1859) kızlar için açılan ilk rüştiyedir. Kızlar için öğretmen yetiştiren kurum olan Darülmuallimat1 870 te açılabilmiştir. Öğretmen yetersizliği nedeniyle taşrada kız rüşdiyeleri bu tarihten itibaren yaygınlaşmaya başlamıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 64

65 Lise düzeyindeki okullar, idadiler ve sultanilerdir. İdadiler, harp okulu ve askeri tıbbiyeye hazırlık amacıyla 1845 ten itibaren açılmış lise düzeyinde askeri okullardı Maarifi Umumiye Nizamnamesiyle sivil idadiler de açılmış ve bu okullar rüştiye sonrası 3 yıl eğitimle çocukları yüksek öğrenime hazırlamayı amaçlamıştı. Lise düzeyinde açılan bir diğer okul Sultaniler di. Fransa nın Osmanlıya, büyük merkezlerde Hıristiyan çocukları için okul bulunmayışı gerekçesiyle 1867 de verdiği nota sonrası, öğretim dili Fransızca olan Galatasaray Sultanisi kurulmuştu(1868). Okulun müdürü Türk, ikinci müdür ve öğretmenlerinin çoğu Fransız dı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 65

66 Yüksek öğretim alanında ilk girişim 1863 te Darülfünun un kurulmasıyla gerçekleşmiş, bu kurum, 1865 te binasının yanmasıyla ortadan kalkmıştı. Maarifi Umumiye Nizamnamesi gereği 1870 te yeniden kurulmuştu. Bazı bahanelerle 1873 tarihinde kapatılan Darülfünun, 1874 te Galatasaray Sultanisi içinde üç şube olarak yeniden açılmıştı Islahat fermanıyla azınlıkların okulları yasal bir dayanak kazanmıştı. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile özel okulların kurulmasına izin verilmesi bu dayanağı güçlendirmişti. Bu dönemde Yahudi, Rum ve Ermeniler çok sayıda okul açmıştı. Türklerin özel okul çabası olmamıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 66

67 Mutlakıyet Dönemi( ): Bu dönemde mesleki eğitime önem verilmiş, çeşitli alanlarda pek çok eğitim kurumu açılmıştı. Dönemin eğitim adına önemli gelişmelerinden biri, 1894 ten itibaren ülke çapında eğitim istatistiklerinin ve 1898 den itibaren de Salname denilen eğitim-öğretim yıllıklarının yayınlanmış olmasıdır. Yetiştirilmek istenen insan tipi Osmanlılık ve İslamcılık idealine bağlı, padişaha itaat gösteren, dindar insan tipiydi. Dönemin sonuna doğru Türkçülük akımı etkin olmuştu. Maarif Nezaretine bağlı Mekatib-i İptidaiye denilen yeni okulların açılmasına önem verilmiş, yılları arasında rüştiyeyi de içine alan idadiler yaygın olarak taşrada açılmıştı. Böylece yaygınlaşan öğretim kurumları, serbest mesleğe, yüksek öğretime ve mahalli devlet hizmetlerine eleman hazırlamışlardı de il merkezlerindeki yatılı idadiler ziraat, ticaret ve sanayi şubeleri kurularak, çok amaçlı liselere dönüştürülmüşlerdi. Yüksek öğretimde de gelişmeler olmuş, 1881 de kapanan Darülfünun, 1900 de Mekteb-i Mülkiye binasında yeniden açılmıştı. Daha önce kurulan Tıbbiye ve Hukuk mektepleri de Darülfünun a bağlandı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 67

68 Azınlık okulları, Rum, Ermeni ve Yahudi okulları olarak önemli gelişmeler göstermişti. Yabancı okullarda da gelişmeler olmuş, Tanzimat dönemi okullarına ilave olarak bu dönemde İstanbul da; Rus, Avusturya, Macaristan ve İran okulları açılmıştı. Azınlık ve yabancı okullar zararlı eylemlerini sürdürmüş, devletin etkin denetimi olmadığından halkı batı hayranlığına, azınlıkları devlete başkaldırıya teşvik etmişlerdi. Bu dönemde azınlıkların yanında Türkler de özel okullar konusunda önemli gelişme göstermiş, Mekteb-i Hamidi, Şemsü l Maarif, Nümune-i Terakki gibi okullar açılmıştı te hem idadiye hem de rüşdiye sınıfları olan 28 adet özel Türk okulu vardı. Özel eğitimde ilk ciddi girişimler bu dönemde olmuş, 1889 da dilsiz ve sağırlar için ilk özel eğitim kurumu, 1890 da Körler Okulu açılmıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 68

69 II.Meşrutiyet Dönemi( ): Bu dönemde parlamenter sisteme yeniden geçişle birlikte siyasal hayat ve fikir hareketleri canlanmış, Balkan yenilgilerinden alınan dersler sonucu ülkenin kurtuluşu için eğitime ve öğretmene ayrı bir önem verilmişti. Batı da gelişen eğitim akımları Türk eğitimciler tarafından dikkatle izlenip tartışılmış, yoğun fikri tartışmalara rağmen düşünceler uygulanma imkanı bulamamıştı. Ancak bu tartışmalar, Cumhuriyet dönemi için önemli tecrübe birikimi ve ilham kaynağı olmuştur. Eğitim tarihimizde ilk öğretmen örgütünün de bu dönemde kurulduğu bilinmektedir. Balkan Savaşları ndan sonra Türkçülük idealine bağlı insan tipinin yetiştirilmesi önem kazanmıştı. Okulöncesi eğitimde ilk gelişmeler bu dönemde yaşanmış, ilk resmi anaokulu açılmıştı. Anaokulları için yetişmiş muallime bulunmadığı için ihtiyaç, Ermeni ve Yahudi muallimelerle karşılanmıştı. İlköğretim zorunluluğuna, 1913 te çıkarılan Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkati ile devlet okullarında parasız olduğu hükmü eklenmişti Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 69

70 İptidai ve rüştiyeler, Mekatib-i İptidaiy-i Umumiye adıyla birleştirilerek ilköğretim 6 yıl olarak düzenlenmiş, ortaöğretim kurumu olan idadiler, sultaniye olarak değiştirilmişti de açılan ilk kız idadisi de İstanbul İnas Sultanisi adını almıştı. Sultanilere 1922 de lise adı verilmiştir. Mesleki ve teknik eğitimde, çok farklı alanlarda okullar açılmış, özel öğretim kurumları da, önceki dönemlere göre daha fazla gelişme göstermişti te Hususi Mektepler Talimatnamesi çıkarılmış, Türk özel öğretimini geliştirmek ve yabancı okullardan Türk çocuklarını kurtarmak için Osmanlı İttihat Mektepleri Cemiyeti gibi cemiyetler eliyle özel okullar açılmıştı. Azınlık ve yabancı okulları da bu dönemde sağlanan özgürlüklerden yararlanmış, yıkıcı faaliyetlerini artırarak sürdürmüşlerdir. Meşrutiyetin başında Maarif Nazarı Emrullah Efendi Darülfünun da köklü reformlara girişti. Darülfünunları mükemmel olan memleketlerin tali ve iptidai mektepleri de o nispette mükemmel olur diyerek ilk ve orta öğretimin kalitesini üniversitenin kalitesine bağlamıştı Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 70

71 Cumhuriyet Döneminde Eğitim Atatürk Dönemi Tek Parti Dönemi Çok Partili Dönem Sonrası Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 71

72 d. Cumhuriyet Döneminde Eğitim Cumhuriyetin kuruluşu, Türk eğitim tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Atatürk, Cumhuriyet idealine göre yeni bir insan tipinin yetiştirilmesi amacıyla eğitim hareketlerini ve inkılapları başlatmıştı. Kurtuluş Savaşı nın yoğun olduğu 1921 de Maarif Kongresi nin toplanması, alınan önemli kararların yanında, istiklalin tekrar kazanılacağına olan inancın ifadesi olarak Türk toplumuna moral kazandırmıştı. 3 Mart 1924 te 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile çok başlı bir yapıya sahip eğitimin: Maarif Vekaleti çatısı altında birleştirilmesi, azınlık ve yabancı okullarının da kontrol altına alınmasını sağlamıştı Bu dönemde; Eğitim milli, bilime dayalı, laik bir yapıya kavuşturulmuş, 1928 de Latin harfleri esas alınarak oluşturulan yeni Türk alfabesi oluşturulmuştu. Halkın hızla okuma-yazma öğrenmesi ve yeni Cumhuriyetin ilkelerine göre insan yetiştirilmesi için Millet Mektepleri, Halk Evleri, Gece Okulları gibi kurumlar oluşturulmuştu. Ülkede genel eğitimin, mesleki ve teknik eğitimin ve yüksek öğretimin ıslahına yönelik olarak yılları arası, Dewey, Kühne, Buyse, Malche gibi batılı eğitimcilere raporlar hazırlattırılmış Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 72

73 1933 yılında üniversite reformu yapılmıştı. Eğitimin milli esaslara ve batı medeniyetine uygun olması ana ilke olarak benimsenmişti. Okulöncesi: II. Meşrutiyetle başlayan okulöncesi eğitimi, imkan ve kaynakları ilköğretime aktarıldığından Cumhuriyet döneminde 1950 li yıllara kadar gelişme gösterememişti sonrası okulöncesi eğitim kurumları, yeni programlarla canlandırılmış, esas gelişme 1739 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunuyla sağlanmıştı. Günümüzde okulöncesi eğitim zorunlu hale getirilerek ilköğretimle birleştirilmiştir. İlköğretim: Tüm çabalara rağmen ilköğretimde, şehirler için sağlanan kısmi gelişme köyler için sağlanamamıştı. Bunun ekonomik sıkıntıların yanında en önemli nedenlerinden biri de öğretmen yokluğuydu da başlayan eğitmenlik uygulaması da sorunu giderememişti. Köylerin eğitim sorununu çözmek için 1940 ta kurulan Köy Enstitüleri, Türk okul sistemi içerisinde oldukça farklı bir deneyim olmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 73

74 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 74

75 İlköğretime ilişkin önemli düzenlemelerden birisi 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunudur. Bu kanunla zorunlu ilköğretim 8 yıla çıkarılmış ve öğretim yılında deneme uygulamasına başlanmıştı. Yasaya göre ilköğretim; 5 yıllık ilkokul ve 3 yıllık ortaokulu kapsamaktaydı. 18 Ağustos 1997 tarihinde 4306 sayılı yasa ile zorunlu ilköğretim tüm ülkede kesintisiz ve 8 yıl olarak uygulanmaya başlamıştı. Ortaöğretim: Bu dönemde orta öğretimde de önemli gelişmeler sağlanmış, 1940 ta bazı lise programlarına Latince dersi konulmuş, 1951 yılında İmam-Hatip Okulları açılmıştı ten itibaren, kolej denilen, birçok dersin yabancı dille okutulduğu liseler kurulmuş, bu okullar 1975 ten sonra Anadolu Lisesi adını almıştır öğretim yılında liseler 4 yıla çıkarılmıştır yılında ilk ve orta öğretim sistemi yeniden düzenlenmiş, zorunlu eğitim şeklinde, lise düzeyini kapsayacak şekilde 12 yıla çıkarılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 75

76 Yükseköğretim: Osmanlı dan gelen Darülfünun bu dönemde de devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde Darülfünun'un geliştirilmesi çabaları beklenen başarıyı sağlayamadı de A.Malche ye hazırlatılan rapor esas alınarak Nazi zulmünden kaçan öğretim üyelerinin katkılarıyla 1933 yılında üniversite reformu yapıldı. Bu yılda Darülfünun, İstanbul Üniversitesi ne dönüştürülmüştür. Mevcut öğretim üyelerinin çoğunun görevine son verilmiştir yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile tüm yüksek öğretim kurumları üniversite çatısı altında toplanmıştır Anayasası ile vakıfların da üniversite kurabilmesinin yolu açılmıştır. Günümüzde Türkiye de 105 i devlet, 73 ü vakıf olmak üzere toplam 178 üniversite bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 76

77 4-Osmanlı dan Cumhuriyete Öğretmen Yetiştirme Türkiye de çağdaş anlamda öğretmen yetiştirme konusunda ilk önemli girişim Fatih döneminde olmuştu. Ayasofya ve Eyüp medreselerinde sıbyan mektebi öğretmeni olacaklar için genel medreselerden farklı bir program öngörülmüştü. Öğretmen yetiştirmede ikinci adım Tanzimat döneminde atılmıştı. Yeni kurulan rüştiyelerde görevlendirmek üzere, batılı anlamda öğretmen yetiştirecek ilk öğretmen okulu olan Darülmuallimin, 16 Mart 1848 tarihinde İstanbul da açılmıştı. Bu okulun, Ahmet Cevdet Efendi tarafından 1851 yılında hazırlanan ilk nizamnamesi, öğretmenliğin saygınlığı açısından önemli bir belgedir. Nizamname, öğretmenlerin yetiştirilmesinden istihdamına kadar, günümüz açısından örnek alınacak ilkeler içerir. Bu nizamnamede vurgu yapılan hususlardan; öğretmenliğin Darülmuallimin mezunu olma şartına bağlanmsı, niteliğe önem verilmesi, ihtiyaç kadar öğretmen yetiştirilmesi, öğrencilerin dolgun burslarla desteklenmesi, mezunların atama öncesi geçici olarak okullarda görevlendirilmesi gibi hükümler dikkat çekicidir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 77

78 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile Darülmuallimin; Rüştiyelerin yanında idadi ve sultanilere de öğretmen yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenmiş, Öğretmenlikte hakk-ı rüçhan denilen öncelik hakkı kavramıyla, 1851 tarihli ilk nizamname esnetilmişti. Kız okullarına kadın öğretmen yetiştirmek için 1870 tarihinde Darülmuallimat açıldı tarihinde Darülmuallimin, iptidaiye, rüştiye, aliye şubeleri şeklinde yeniden düzenlenmiştir. İlkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1875 ten itibaren okullar açılmıştı. Buna rağmen ihtiyacı karşılamada yetersiz kalındığından köy ve kazalardan toplanan imam ve öğretmenlere usul-i cedid üzere formasyon eğitimi verilmişti. Öğretmenlik için bir başka kaynak Mülkiye mektebi olmuş, çok sayıda mülkiye mezunu maarif müdürlüğü, idadilerde müdürlük, öğretmenlik ve diğer eğitim hizmetlerini üstlenmişlerdi. Cumhuriyet döneminde artan okul ve öğrenci sayısına bağlı olarak ciddi bir öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Orta öğretimdeki öğretmen ihtiyacını karşılamaya dönük ciddi çalışmalar sürdürülürken ilkokulların ihtiyacını karşılamada sürekliliği bulunmayan çeşitli uygulamalara başvurulmuştu Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 78

79 İstanbul daki Darülmuallimin-i Ali, Cumhuriyet döneminde Yüksek Muallim Mektebi adıyla yeniden düzenlenmiş, burada ilk ve orta öğretime öğretmen yetiştirilmişti da kurulan Gazi Orta Muallim Mektebi ile de orta öğretimin öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştı dan itibaren Eğitim Enstitüsü adıyla yeni bir okul açılmış, bu kurum kısa sürede yaygınlaşarak ortaöğretim için en önemli öğretmen kaynağı olmuştu. Cumhuriyet döneminde ilkokul öğretmeni yetiştirmeye dönük ilk girişim 1926 da kurulan ve başarılı olamadıkları gerekçesiyle 1932 de kapatılan Köy Öğretmen Okullar ıdır. Küçük köyler için öğretmen yerine eğitmen yetiştirilmesi amacıyla yılları arası Köy Eğitmen Kursları düzenlenmişti. Büyük köyler için 1937 den itibaren Köy Eğitim Yurtları açılmıştı ta çıkarılan bir yasayla bu kurumlar Köy Enstitüsü adını almıştı te yeniden düzenlen bu kurumlar İlköğretmen Okulları na dönüştürülmüşlerdir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 79

80 1960 tan sonra, yedek subay adayları arasından seçilenler öğretmen olarak görevlendirilmişti. Ayrıca; Mektupla Öğretmen Yetiştirme(1974), Hızlandırılmış Programla Öğretmen Yetiştirme(1977) gibi kısa süreli, sorunlu denemeler yapılmıştır sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda tüm öğretmenlerin yüksek öğretimde yetiştirilmesi hükme bağlanmıştır. İlköğretmen okulları, 1974 yılında Öğretmen Lisesi ne dönüştürülmüş; ilkokul öğretmenliği için iki yıllık, ortaokul ve lise öğretmenliği için üç yıllık Eğitim Enstitüleri kurulmuştu. Bu kurumlar 13 Temmuz 1992 de çıkan 3837 sayılı kanunla Eğitim Fakültesine dönüştürülmüşlerdir. Bu fakültelerde, ilköğretim ve orta öğretime öğretmenler yetiştirilmektedir. Günümüzde YÖK oluruyla bazı Fen-Edebiyat Fakültelerinde, Pedagojik Formasyon Programı adı altında ortaöğretime öğretmen yetiştirme uygulaması da devam etmektedir Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 80

81 Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!.. Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 81

82 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 82

83 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 83

84 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 84

85 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 85

86 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 86

87 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 87

88 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 88

89 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 89

90 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 90

91 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 91

92 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 92

93 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 93

94 Öğretmen de ağaç gibidir, verdiği ürünlere göre değerlendirilir. Anne-babanın fazileti, çocuklarının en temel servetidir! Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi 94

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Osmanlı Devleti, bir dizi yenilgiler üzerine öncelikli olarak askeri alanda bazı yeniliklere gidilmesi gerekli görülmüştür. Hendese hane adıyla

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri.

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : 0310440238 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29,

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Giriş Cumhuriyetten önce din eğitimi camiler, medreseler, tekkeler, enderun, sıbyan mektepleri, rüştiye, idadi ve sultaniler gibi çeşitli

Detaylı

II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918

II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 İkinci Meşrutiyet dönemi Türk tarihinde eğitim üzerine en çok yazının yazıldığı, eğitim sorunlarıyla en çok ilgilenilen ve deneyimler kazanılan

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Klasik Dönemde Osmanlı Eğitimi

Klasik Dönemde Osmanlı Eğitimi Klasik Dönemde Osmanlı Eğitimi Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Sıbyan Mektepleri Medrese Esnaf Kuruluşları Askeri Eğitim (Ocak, Kışla) Camiler Enderun Harem Şehzade Osmanlı da Bilim ve Bilim Adamları Tekke

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

İç Asya Müslüman Türkleri. Karahanlılar

İç Asya Müslüman Türkleri. Karahanlılar İç Asya Müslüman Türkleri Karahanlılar İç Asya Müslüman Türkleri Karahanlılar Uygur devletinin 840 ta yıkılmasıyla Uygur ve başka topluluklar tarafından kuruldu. Abdülkerim Saltuk Buğra Han döneminde 930

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com

Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com Tanzimat Dönemi 1839-1876 www.agurbetoglu.com Tanzimat Dönemi 1839-1876 Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Hatt-ı Hümayun denen siyasal bir ferman yayınlanmıştır. Ferman, Adülmecid tarafından hazırlatıldı

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ DERSİ EĞİTİMİN TARİHİ TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR EĞİTİM BİLİMİ VE EĞİTİM TARİHİ

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

Eğitim Referanslarımız

Eğitim Referanslarımız Proje Adı Şehri Anadolu Üniversitesi Eskişehir STANDALONE/EY3600 3 100 Anadolu Üniversitesi Eskişehir KONVANSİYONEL 30 300 Anadolu Üniversitesi AKM Eskişehir SWMP/EY3600 8 250 Anadolu Üniversitesi Eczacılık

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN YETİŞTİRİLMESİ

EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN YETİŞTİRİLMESİ EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN YETİŞTİRİLMESİ Arş.Gör. Vehbi ÇELİK* Çağımız bir değişme çağıdır. Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler değişim sürecini hızlandırmakta, örgütleri yenileşmeye zorlamaktadır. Bu olgu

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Batı Etkisinde Türk Eğitimi. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi

EĞİTİM TARİHİ. Batı Etkisinde Türk Eğitimi. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi EĞİTİM TARİHİ Batı Etkisinde Türk Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Batı Etkisinde Türk Eğitimi a- Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi (1776-1839) b- Tanzimat Dönemi (1839-1876)

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI Zorunlu Ders EBE5001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR 1 Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda okur yazar oranı çok azdı. Bir ülkenin her alanda kalkınabilmesi ancak eğitimle olabilirdi. 2 Kültür Alanındaki Gelişmeler 3 Mart 1924 :Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1926

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 200 20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Yüksek Lisans Programı 200-20

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 SAYI: 2652-2663 2012 YILI 75. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

11. Sınıf Tarih Türklerde Eğitim Ders Notları

11. Sınıf Tarih Türklerde Eğitim Ders Notları 11. Sınıf Tarih Türklerde Eğitim Ders Notları türklerde eğitim 11.sınıf 11.sınıf tarih türklerde eğitim, 11.sınıf türklerde eğitim, 11. sınıf tarih türklerde eğitim, 11. sınıf türklerde eğitim, 11 sınıf

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Humayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulmuştur. Gemi inşaatı ve haritacılık öğretimi yapan bu kurumdan sonra kara ordusunun

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014 1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 27 Temmuz 2014 Pazar saat13:00 de başlar, 30 Ramazan Bayramı Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer. Mesleki

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir.

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. 1 Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. Aynı zamanda Murad Hüdavendigar ın dünyaya örnek

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Sıra No FAALİYET TARİH 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 6. Tanzimat Dönemi ( ) Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

Türk Eğitim Tarihi. 6. Tanzimat Dönemi ( )  Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Türk Eğitim Tarihi 6. Tanzimat Dönemi (1839-1876) Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 29.4.2016 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu 1 Tanzimat Dönemi 1839-1876 Dönemin Eğitiminin

Detaylı