İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ..."

Transkript

1 İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk da bulunmak ve meslektafllar na en iyi hizmeti verebilmek için gereken gayreti göstererek, özellikle meslek bilgisini ve deneyimini art rmak için bir çok kurs, seminer, panel, sempozyum ve kongreler düzenlemifl, kitap ve bültenlerle önemli mesleki olaylar ve geliflmeleri, üyelerine aktarmaya çal flm flt r. Afla da 40. Dönem Yönetim Kurulumuzun iki y ll k dönem içinde yapm fl oldu u çal flmalar k saca özetlenmifltir. ÜLKEM Z, KENT M Z, GELECE M Z: Kent ve toplum sorunlar üzerine çözümler üretebilmek, inflaat mühendisli indeki geliflmeleri aktarmak, yaflanan sorunlar tart flmak ve çözüm getirmek amac yla çeflitli etkinlikler (Konferans, panel, kongre, sempozyum) düzenlenmifl, meslektafllar m za ve kamuya iletilmesi için u rafl verilmifltir. SEM NERLER Yetkin Mühendislik Toplant s - 6 May s 2006: fiubemizin TÜ Mustafa Kemal Amfisi nde düzenlemifl oldu u Yetkin Mühendislik konulu toplant 6 May s 2006 tarihinde gerçekleflti. Toplant da Prof. Dr. Tu rul TANKUT (Yetkin Mühendislik Kurulu Baflkan ), Yetkin Mühendislik Yönetmeli inin genel ilkelerini anlatt. Çerçevelerde Kolon Burkulma Boyu - 12 May s 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçeklefltirmifl oldu u seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Günay ÖZMEN ( TÜ nfl. Fak. Emekli Ö r. Üyesi) Yüksek Binalar n Evrimi ve Yeni Geliflmeler - 26 May s 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçeklefltirmifl oldu u seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Oral BÜYÜKÖZTÜRK (Massachusetts Institute of Technology Department of Civil and Environmental Engineering) kiz Kulelerin Göçüflü: Sebep ve Etkileri - 2 Haziran 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçeklefltirmifl oldu u seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Oral BÜYÜKÖZTÜRK (Massachusetts Institute of Technology Department of Civil and Environmental Engineering) Türkiye de Elektrik Üretimi ve Do- al Gaz Kombine Çevrim Santralleri - 9 Haziran 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçeklefltirmifl oldu u seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Fikret KES- K NEL ( TÜ nfl. Fak. Emekli Ö r. Üyesi) Yap sal Düzensizlikler Sonucu Binalarda Oluflan Deprem Hasarlar - 16 Haziran 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak Doç. Dr. O uz Cem ÇEL K ( TÜ Mimarl k Fak. Ö r.üyesi) Tarihi Yap lar n Onar m ve Güçlendirilmesi - 23 Haziran 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Feridun ÇILI ( TÜ Mimarl k Fak. Ö r. Üyesi) Yap sal Güçlendirmede FRP Uygulamalar - 30 Haziran 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçeklefltirdi imiz seminere konuflmac olarak Doç. Dr. Alper LK ( TÜ nfl. Fak. Ö r. Üyesi) Türk-Yunan Ortak Mühendislik Seminerleri II, Türkiye de ve Yunanistan da Yap Üretimi Eylül 2006 stanbul / Eylül 2006 Atina: fiubemizin Yunanistan Teknik Odas ile birlikte 2001 y l nda ilkini gerçeklefltirdi i teknik ve mühendislik toplant lar n n devam olarak düzenlenen seminerlerin ilk bölümü Eylül 2006 da stanbul da; ikinci ise Eylül 2006 da Atina da yap ld. stanbul da TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde yap lan seminerin aç l fl konuflmalar bölümünde fiube Baflkan m z Cemal GÖKÇE, Serdar HARP ( MO II. Baflkan ), TMMOB II. Baflkan Hüseyin YEfi L ve Prof. Dr. Theodossios TASS OS (Yunanistan Teknik Odas ) yer ald. Yetkin Mühendislik Uygulamalar ile lgili Seminer - 17 Ocak 2007: fiubemizce; MO Ola anüstü Genel Kurulu'nda tart fl larak onaylanan 9

2 ve TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Yetkin nflaat Mühendisli i Yönetmeli i ve Uygulamalar ile ilgili 17 Ocak 2007 tarihinde TÜ Maçka Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda bir seminer yap ld. Seminere Prof. Dr. Günay ÖZMEN, Cemal AKÇA, Prof. Dr. Fikret Keskinel, brahim HELVACI ve Taylan KARABEY Gazbeton Binalar n Yap Deprem Yükleri Alt nda Davran fl ve Performans - 22 Mart 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere Doç. Dr. O uz Cem ÇEL K ( TÜ Mimarl k Fak.) konuflmac olarak Betonarmede Malzeme Kesit ve Eleman Davran fl - 29 Mart 2007 (Harbiye), 1 May s 2007 (Bak rköy), 2 May s 2007 (Kad köy): fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere Prof. Dr. U ur ERSOY konuflmac olarak Deprem çin tme Analizi - 5 Nisan 2007 (Harbiye), 8 May s 2007 (Bak rköy), 9 May s 2007 (Kad - köy): fiubemizin TÜ Maçka Sosyal Tesisleri Konferans Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere Dr. Kutay ORAKÇAL konuflmac olarak Tarihi Yap lar n Güçlendirilmesi - 12 Nisan 2007(Harbiye), 22 May s 2007 (Bak rköy), 23 May s 2007 (Kad köy): fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu- u seminere Ö retim Görevlisi Haluk SES GÜR ( TÜ Mimarl k Fak.) konuflmac olarak Türkiye de klim De iflikli i ve Su Kaynaklar n n Gelece i - 19 Nisan 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere Prof. Dr. Zekai fien ( TÜ nfl. Fak.) konuflmac olarak K sa Bilgisayar Tarihi - 26 Nisan 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere Prof. Dr. Günay ÖZMEN ( TÜ nfl. Fak. Emekli Ö r. Üyesi) konuflmac olarak Betonun ç Yap Özellikleri - 3 May s 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak Doç. Dr. Y lmaz AKKAYA ( TÜ nfl. Fak.) Çelik Yap lar n Tasar m lkeleri - 10 May s 2007 (Harbiye), 15 May s 2007 (Bak rköy), 16 May s 2007 (Kad köy): fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu- u seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI ( TÜ nfl. Fak.) Düfleyde Düzensiz Binalar n Performans Yaklafl m ile ncelenmesi - 17 May s 2007 (Harbiye), 5 Haziran 2007 (Bak rköy), 6 Haziran 2007 (Kad köy): fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Kadir GÜLER ( TÜ nfl. Fak.) Trafik Yönetimi - 24 May s 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU ( TÜ nfl. Fak.) Yap Tasar m nda Performans Yaklafl m - 31 May s 2007 (Harbiye), 12 Haziran 2007 (Bak rköy), 13 Haziran 2007 (Kad köy): fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak Y. Doç. Dr. Murat Serdar KIRÇIL (YTÜ nfl. Fak.) ve Baykal Hanc o lu (YTÜ nfl. Fak.) Kompozit Döflemelerin Tasar m - 7 Haziran 2007 (Harbiye), 29 May s 2007 (Bak rköy), 30 May s 2007 (Kad köy): fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl 10

3 oldu u seminere konuflmac olarak Doç. Dr. Cavidan YORGUN ( TÜ nfl. Fak.) Türkiye deki Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Belirleme Yöntemleri - 14 Haziran 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak Yrd. Doç. Ali UYUMAZ ( TÜ nfl. Fak.) SÖYLEfi LER Beyin Farkl l klar - 29 Nisan 2006: Kad köy temsilcili imizde gerçekleflen söylefliye nfl. Müh. Haflim AFAKO LU Kentsel Dönüflüm Yasa Tasla ve stanbul Projeleri - 4 May s 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçeklefltirmifl oldu u söylefliye konuflmac olarak Doç. Dr. Betül fiengezer (YTÜ fiehir ve Bölge Planlama Ö r. Üyesi) Felsefeye Girifl, Ak l Var, Mant k Var - 2 Aral k 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçeklefltirdi imiz Felsefeye Girifl, Ak l Var, Mant k Var bafll kl söylefliye konuflmac olarak Doç. Levent SAFALI Kent Üzerine Sosyolojik Düflünceler, Türkiye de Son 30 Y lda Kentsel De iflim Süreci - 13 Ocak 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçekleflen söylefliye konuflmac olarak fiükrü ASLAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) nsan ve Toplum Bilimleri Aç s ndan Mühendislik - 3 fiubat 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçekleflen söylefliye konuflmac olarak Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Bflk.) Bireysel Baflar da Pozitif Düflünce, Profeslonellik Nedir? Profesyonel Kimdir? Kim De ildir? - 10 fiubat 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçekleflen söylefliye konuflmac olarak Ulafl BIÇAKÇI (Yöntek Müflavirlik) Gayrimenkul De erleme Uzmanl Nedir? - 17 fiubat 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçekleflen söylefliye konuflmac olarak nfl. Y.Müh. Selim AKÇAHARMAN Kiflilik Yap lar ve Ruh Halleri - 24 fiubat 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçekleflen söylefliye konuflmac olarak Doç. Dr. Do an fiah N ( Ü stanbul T p Fakültesi Psikiyatri ABD Ö r. Üyesi) Küreselleflme ve Türk Dili - 17 Mart 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere Prof. Dr. Yusuf ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö r. Üyesi) konuflmac olarak 16. YY dan Bir Güçlendirme Örne- i: Bayaz t Camii ve Mimar Sinan - 7 Nisan 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u etkinli e Y. Müh. hsan Engin BAL (Rose School, Italya) konuflmac olarak Mühendislik Dünyas nda letiflimin Önemi - 12 May s 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak Yrd. Doç. Dr. fiule KAYA (Berkarda E itim & Dan flmanl k) flçi Sa l ve fl Güvenli i - 2 Haziran 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak nfl. Müh. Ergün KORKMAZ 11

4 D ER ETK NL KLER Beyni Etkin ve Verimli Kullanmak - 30 Mart 2006 (Harbiye), 6 Nisan 2006 (Bak rköy): fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçekleflen etkinli imize konuflmac olarak nfl. Müh. Haflim AFAKO LU Küreselleflme ve Kurals zlaflt rma - 13 Nisan 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçekleflen konferansa konuflmac olarak Prof. Dr. zzettin ÖNDER ( Ü ktisat Fak. Ö r. Üyesi) Konut ve Mortgage - 16 Mart 2007: TMMOB stanbul Kent Sempozyumu kapsam nda fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda bir atölye çal flmas gerçekleflti. Çal flmaya fiube baflkan m z Cemal GÖKÇE, MSGSÜ fiehir ve Planlama Bölümü nden Dr. Besime fien, YTÜ Jeodozi ve Fotogometri Bölümü nden Doç. Dr. Hülya DEM R, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi nden Ayhan YILDIZ kat ld lar. stanbul ve Kentiçi Ulafl m - 20 Nisan 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçekleflen ve oturum yöneticili ini fiube baflkan m z Cemal GÖKÇE nin yapm fl oldu u panelde Prof. Dr. Haluk GERÇEK ( TÜ nflaat Fak. Ulaflt rma Anabilim Dal ), Prof. Dr. Güngör EVREN ( TÜ nflaat Fak.) ve Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ nflaat Fak. Ulaflt rma Anabilim Dal ) konuflmac olarak Marmaray Projesi TBM Tüneller ve Aç&Kapa Yap larda Geoteknik Aletlerin Yerlefltirilmesi (Enstrümantasyon) ve zlenmesi -28 Nisan 2007: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere Y.Müh. Ömer OLGUNÖZ (Taisei-Gama-Nurol Tasar m Grubu) konuflmac olarak 17 A ustos 1999 Kocaeli Depremi nden Bugüne (TMMOB stanbul Kent Sempozyumu na Do ru) - 15 A ustos 2007: fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu u etkinlik TMMOB stanbul Kent Sempozyumu kapsam nda gerçekleflti. YTÜ Oditoryumu nda gerçekleflen ve fiube baflkan m z Cemal GÖKÇE nin aç l fl konuflmas yla bafllayan etkinlikte, Prof. Dr. Gülay ALTAY (BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Mustafa ERD K (BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Deprem Mühendisli i Bölümü), Prof. Dr. Atilla ANSAL (BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Deprem Mühendisli i Bölümü), Prof. Dr. Naci GÖRÜR ( TÜ Maden Fak. Ö retim Üyesi), Prof. Dr. Murat BALAM R (ODTÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö retim Üyesi), Prof. Dr. Betül fien- GEZER (YTÜ Mimarl k Fak. fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö r. Üyesi), Av. Ayflegül fienol (Düzce Depremzedeler Derne i Baflkan ) yer ald. Betonun Dayan m, Dürabilitesi, Çelik Tel Donat l Betonlar n Üretimi ve Mekanik Davran fl ile Çelik Tel Donat l Beton Uygulamalar - 10 Eylül 2007: fiubemizin Akçansa ve Beksa yla ortak düzenlemifl oldu u Beton Sempozyumu TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Sempozyum fiube Sekreter üyemiz Rezan BULUT ve Hakan GÜLDAL (AKÇANSA Genel Müdür Yard mc s ) n konuflmalar yla bafllad. 12

5 SEMPOZYUM VE KONGRELER M Z 7. Ulaflt rma Kongresi Eylül 2007: fiubemizin düzenlemifl oldu u 7. Ulaflt rma Kongresi Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda gerçekleflti. Üç gün süren Kongrede 11 oturumda 44 bildiri sunuldu. [Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. Güngör EVREN ( TÜ nfl. Fak.) Baflkan, Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU ( TÜ nfl. Fak.), Yrd. Doç. Dr. smail fiah N (YTÜ nfl.fak.), Rezan BULUT ( MO), Sevil KARINCALI ( MO)] nflaat Yönetimi Kongresi Ekim 2007: fiubemizin Odam z ad - na TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde düzenledi i ve 2 gün süren kongrede toplam 34 bildiri sunuldu. [Düzenleme Kurulu: Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN ( TÜ) (Baflkan), Dr. Murat KURUO LU ( TÜ), Dr. G. Emre GÜRCANLI ( TÜ), Volkan EZCAN ( TÜ), Rezan BULUT ( MO st. fib.), Nusret SUNA ( MO st. fib.), Sevil KARINCALI ( MO st. fib.), Funda KILINÇ SUVAKÇI ( MO st.fib.)] 6. Ulusal Deprem Mühendisli i Konferans Ekim 2007: fiubemizin Deprem Mühendisli i Türk Milli Komitesi, Türkiye Deprem Vakf ve TÜ ile Prof. Dr. R fat Yarar An s na düzenledi i konferans TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Befl gün süren konferansta, 16 teknik oturumda 116 bildiri sunuldu. [Düzenleme Kurulu: Atilla ANSAL (BÜ) Baflkan, Rezan BULUT ( MO), Nusret SUNA ( MO), Zeynal AKSOY ( MO), Ayfer ERKEN ( TÜ),. Mete GERÇEK, Kadir GÜLER ( TÜ), Murat Serdar KIRÇIL (YTÜ), Haluk SUCUO LU (ODTÜ), Erdal fiafak (BÜ), Esat YARAR (A GM)] 7. Ulusal Beton Kongresi, Beton Teknolojisinde Geliflmeler ve Uygulamalar (Prof. Dr. Mehmet UYAN An s na) Kas m 2007: fiubemiz, TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Prof. Dr. Mehmet UYAN An s na düzenledi i kongrede 13 oturumda 42 bildiri sunuldu. [Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. M. Hulusi ÖZKUL (Baflkan), Prof. Dr. Turan ÖZTURAN, Prof. Dr. Fevziye AKÖZ, Rezan BULUT, Nusret SUNA, Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Özkan fiengül, Sevil KARINCALI] Zemin Mekani i ve Temel Mühendisli i 1. Özel Konulu Sempozyumu, Teori ve Uygulamada Zemin-Yap Etkileflimi Kas m 2007: fiubemizin, Zemin Mekani i ve Temel Mühendisli i Türk Milli Komitesi ve stanbul Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü ile ortak düzenledi i sempozyum, Ü flletme Fakültesi Oditoryumu nda yap ld. Sempozyumda 33 bildiri sunuldu. [Düzenleme Kurulu: S. Feyza Ç N C O LU ( Ü) (Baflkan), lknur BOZBEY ( Ü) (Sekreter), Rezan BULUT ( MO, st. fib.), Mehmet BER LGEN (YTÜ), Aykut fienol ( TÜ), Özer Ç N C O LU (BÜ), Nusret SUNA ( MO, st. fib.), Nergiz VASFIO LU ( MO, st. fib.), M. Kubilay KELEfiO LU ( Ü), Cemil ÖZYAZGAN ( Ü), Cihan ÖSER ( Ü), brahim B. ADIYAMAN ( Ü), Özlem ÜSTÜNDA ( Ü), Rasim TEMUR ( Ü), nflaat Mühendisli i nfl. Kulübü ( Ü)] NfiAAT MÜHEND SL HAFTA ETK NL KLER 16 Aral k - 23 Aral k Aral k Aral k 2007 Toplumsal ve meslektafllar aras ndaki dayan flma her zaman önemsenmifl, çeflitli etkinlikler ve nflaat Mühendisli i Haftas kapsam nda bir çok faaliyet gerçeklefltirilerek, üyelerin kat l m ve katk s ile bir çok organizasyona imza at lm flt r. Deprem Bölgelerinde Yap lacak Bineler Hakk nda Yönetmelik çin Meslekiçi E itim Program Aral k 2006: fiubemizin, TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde düzenledi i seminer iki gün 13

6 sürdü. E itim seminerine Prof. Dr. Erkan ÖZER ( TÜ), Prof. Dr. Nuray AYDINO LU (BÜKRADAE) ve Prof. Dr. Haluk SUCUO LU (ODTÜ) Küreselleflme ve nsan - 18 Aral k 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda gerçeklefltirilen etkinli e konuflmac olarak Do an fiah N Yemin Töreni - 19 Aral k 2006/11 Aral k 2007: Her y l nflaat Mühendisli i Haftas kapsam nda fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda; yeni mezun ve odaya yeni kay t yapt rm fl olan meslektafllar m z için düzenledi imiz Yemin Töreni nde yeni mezun meslektafllar m za 2006 y l nda Prof. Dr. U ur ERSOY (BÜ) taraf ndan yemin ettirildi; ve ayn gün Mühendislik Üzerine Sohbet gerçeklefltirildi y l nda ise Yemin Töreni nde yeni mezun meslektafllar m za MO Eski Baflkan Mete AKALIN taraf ndan yemin ettirildi. Çeliktel Donat l Betonlar - 21 Aral k 2006: fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere konuflmac olarak Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R ( TÜ) nfl. Müh. Mehmet YERL KAYA Meslekte 40 Y l Yeme i - 23 Aral k 2006 / 14 Aral k 2007: nflaat Mühendisli i Haftas kapsam nda her y l düzenlemifl oldu umuz Meslekte 40 Y l Yeme i 2006 da The Marmara Oteli Balo Salonu nda yap ld. 14 Aral k 2007 deki Meslekte 40 Y l Yeme i stanbul Sheraton Otel de gerçekleflti. MESLEK Ç E T M SEM NERLER (KURSLAR) VE TEKN K GEZ LER Kaliteli üretim, meslek bilgisi ve deneyimini gelifltirmek ön planda tutulmufl, meslekiçi e itim seminerleri düzenlenmifl ve bir çok kurs programlar haz rlanarak üyelere faydal olacak giriflimlere imza at lm flt r YILI LKBAHAR-YAZ DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARI Temel ve Teknik ngilizce Kursu (20 Nisan 2006-Harbiye, 20 Mart 2006-Kad köy) Çelik Yap lar Kursu (10 Nisan - 19 Haziran 2006) nflaat Yönetimi Kursu (21 Nisan - 16 Haziran 2006) AUTOCAD Kursu V.2006 (28 fiubat - 6 Nisan 2006, 4 May s - 13 Haziran 2006) SAP2000 Kursu (22 fiubat - 12 Nisan 2006, 24 fiubat - 14 Nisan 2006, 17 May s - 14 Haziran 2006) SAP2000 ile Yap Sistemlerinin Analizi (20 fiubat - 27 Mart 2006, 15 May s - 19 Haziran 2006) Kamu hale Kanununa Göre Yap m flleri halelerinde hale fllemleri ve Sözyeflme Yönetimi (15 Mart - 5 Nisan 2006, 12 Nisan - 15 May s 2006) 2006 YILI SONBAHAR-KIfi DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARI Çelik Yap lar Kursu (1 Aral k Ocak 2007) Kamu hale Kanununa Göre 14

7 Yap m flleri halelerinde hale fllemleri ve Sözleflme Yönetimi (20 Kas m - Aral k 2006) nflaat Yönetimi Kursu (17 Kas m Ocak 2007) Yap Tasar m Kursu (18 Kas m fiubat 2007) SAP2000 ile Yap Sistemlerinin Analizi: 20 Kas m - 25 Aral k 2006 SAP2000 Kursu (22 Kas m Ocak 2007) AUTOCAD Kursu (21 Kas m Aral k 2006) 2007 YILI LKBAHAR-YAZ DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARI nflaat Yönetimi Kursu (23 fiubat- 27 Nisan 2007) SAP2000 Kursu (21 fiubat - 11 Nisan 2007, 25 Nisan - 13 Haziran 2007) SAP2000 ile Yap Sistemlerinin Analizi (19 fiubat - 26 Mart 2007, 16 Nisan - 28 May s 2007) nflaat Mühendisleri çin fl Hukuku ve fl Güvenli i Kursu (22 Mart -19 Nisan 2007, 29 May s - 10 Temmuz 2007) AUTOCAD Kursu (23 Ocak - 1 Mart 2007, 10 Nisan - 17 May s 2007) Teklif Haz rlama, hale fllemleri ve Sözleflme Yönetimi Kursu (29 Ocak - 19 fiubat 2007-Harbiye, 30 Ocak - 13 Mart 2007-Kad köy, 1 fiubat - 15 Mart 2007-Bak rköy) Bölgesel Meslekiçi E itim Kursu (20-22 Nisan 2007-Tekirda ) Yap Tasar m Kursu (23 Ocak - 10 Nisan 2007-Bak rköy, 24 Ocak - 11 Nisan 2007-Kad köy) Çelik Yap lar Kursu (4 May s - 1 Haziran 2007) Pratikte Geoteknik Mühendisli i Kursu (5 May s - 30 Haziran 2007) Yap Denetim fiirketlerinde Çal flan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi E itim Kursu (8-10 May s 2007) ve S nav (23 Haziran 2007) Beton Teknolojisi - Yap Malzemesi Kursu (10 Mart-14 Nisan 2007) 2007 YILI SONBAHAR-KIfi DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARI AUTOCAD Kursu V.2006 (23 Ekim - 30 Kas m 2007) nflaat Yönetimi Kursu (26 Ekim -28 Aral k 2007) nflaat Mühendisleri çin fl Hukuku ve fl Güvenli i Kursu (25 Ekim - 6 Aral k 2007) SAP2000 Kursu - fib (22 Ekim - 17 Aral k 2007) SAP2000 ile Yap Sistemlerinin Analizi (24 Ekim - 28 Kas m 2007) Teklif Haz rlama, hale fllemleri ve Sözleflme Yönetimi Kursu ( fi01) (22 Ekim - 26 Kas m 2007) Kamulaflt rma Bilirkiflili i Kursu (5-7 Ekim 2007) Yap Denetim fiirketlerinde Çal flan Yap Denetçilerine Yönelik Meslekiçi E itim Kursu (16-18 Kas m 2007, 7-9 Aral k 2007, Ocak 2008) Çelik Yap lar Kursu (10 Aral k fiubat 2008) Kursiyerlere Yönelik Kokteyl (23 May s 2006) Proje Denetçileri ve Kamulaflt rma Bilirkiflilik Kursuna Kat lan Kursiyerlere Yönelik Kokteyl (10 Aral k 2007) 15

8 TEKN K GEZ LER: Mühendislik alan ndaki yeni geliflmeleri ve önemli mühendislik yap lar n meslektafllar m za tan tmak amac yla teknik geziler organize edilmifltir. Tevfik Seno Arda Lisesi (25 Mart 2006): fiubemizin Ö renci Komisyonu taraf ndan düzenlenen teknik gezi 25 Mart 2006 tarihinde gerçekleflti. Tevfik Seno Arda Lisesi ne yap lan gezide lisenin yap l fl öyküsü ve projesine iliflkin bilgiler al nd. 4.Levent-Maslak Metro fiantiyesi (8 Nisan 2006): Teknik gezi 65 kiflinin kat l m yla gerçekleflti. Gezide, Tekfen Tower yan nda yer alan merkez ofiste proje hakk nda bilgiler al nd ve 4.Levent te yer alan tünel kaz çal flmas n n devam etti i flantiye gezildi. stanbul Park Formula 1 Tesisleri (22 Nisan 2006): fiubemizin 22 Nisan 2006 tarihinde stanbul Park Formula 1 Tesisleri ne yönelik düzenledi i teknik gezi 60 kiflinin kat - l m yla gerçekleflti. Teknik gezide pistin tamam ve mevcut tesisler gezildi. Marmaray Tuzla ve Üskdar fiantiyeleri (13 May s 2007): fiubemizce, Demiryollar, Limanlar ve Havameydanlar nflaat Genel Müdürlü ü nün (DLH) Tuzla ve Üsküdar daki flantiyelerine düzenlenen gezide bat rma tüp tüneller ve yap m hakk nda konsorsiyum ve müflavir firma yetkilileri taraf ndan geziye kat lan üyelerimize bilgiler aktar ld. 7. Ulaflt rma Kongresi Kapsam nda Marmaray a Teknik Gezi (22 Eylül 2007): 7 Ulaflt rma Kongresi kapsam nda, kongrenin bitiminde Marmaray Projesi ne düzenlenen gezide Tuzla Tüp Tünel Elemanlar malat Sahas, Ayr l kçeflme TBM Tünelleri, Üsküdar Geçici iskele, Üsküdar istasyon sahas gezildi. fiubem Z ÖRGÜTÜMÜZ: ANAKENT TEMS LC L KLER M Z BAKIRKÖY TEMS LC L : 4 Ocak 2007 tarihinde temsilcili imiz eski mekan ndan yeni mekan na tafl nm flt r. fiubemizin düzenledi i 2006 Sonbahar-K fl Meslek çi E itim Çal flmalar kapsam nda temsilcili imizde tarihleri aras nda Yap Tasar m Kursu gerçeklefltirilmifltir tarihinde Yunus Emre Kültür Merkezi nde Yeni Y l Kokteyli verilmifltir. fiubemizde düzenlenen 2007 lkbahar-yaz Meslek çi E itim Seminerleri temsilcili imizde de gerçekleflmifltir. KADIKÖY TEMS LC L : fiube yönetim kurulumuzca temsilcili imizde 1 Kas m 2006 da yap denetim flirketlerinde proje, yap denetçileri ve yap denetim flirketlerinin kurucular ile bir toplant düzenlendi. Kad köy Evlendirme Dairesi nin kokteyl salonunda 24 Kas m 2006 tarihinde düzenledi imiz geleneksel kokteylimizde genifl bir kat l mla gerçekleflmifltir. Kad köy Belediyesi nce organize edilen MO Kad köy Temsilcili i, Mimarlar Odas Anadolu Yakas 1. Bölge Temsilcili i ve Haz r Beton Birli i aras nda ortaklafla düzenlenen Kalfa-Usta e itim çal flmas, Ocak 2007 tarihleri aras nda 85 kat l mc ile gerçeklefltirilmifltir. fiubemizde düzenlenen 2007 lkbahar-yaz Meslek çi E itim Seminerleri temsilcili imizde de gerçekleflmifltir. LABORATUVARIMIZ: Yaflam ve yap kalitesi her zaman ön planda tutulmufl, 1992 y l nda kurulmufl olan Beton Araflt rma ve Gelifltirme Laboratuvar arac l ile beton kalitesinin art r lmas nda önemli geliflmelere imza at lm flt r. Uzun vadede beton ve çelik malzemelerinin daha iyi tan nmas, kalite- 16

9 nin ve teknolojinin gelifltirilmesi, üretimde verimlili in iyilefltirilmesi, bilincin ve bilginin yay lmas gerekli deneysel altyap oluflturmas n ilke edinen laboratuvar m zda, taze ve sertleflmifl beton deneyleri, çelik çekme deneyi ve demir say m iflleri ile ilgili çal flmalar devam etmektedir. Laboratuvar m z 1 Ocak 2006 tarihinden 31 Aral k 2007 tarihine kadar deneysel çal flmalar n sürdürmüfltür. DIfi TEMS LC L KLER M Z ED RNE TEMS LC L : 14 Ekim 2006 tarihinde Ankara da yap lan TMMOB mitingine Edirne deki KK ile ortak koordinasyon yap larak üyelerin kat l m sa lanm flt r. 23 Aral k 2006 tarihinde bir kokteyl düzenlenmifltir. Edirne Belediye Baflkanl taraf ndan bafllat lan Selimiye Camii nin UNESCO dünya miras listesine al nmas ile ilgili çal flmalara kat larak, caminin inflaat mühendisli i aç s ndan yap sal olarak durumunu anlatan bir rapor düzenlenerek komisyona sunulmufltur. Edirne Özel daresi taraf ndan düzenlenen Trakya Planlama çal flmalar na kat larak, çözüm önerileri sunulmufltur. 19 Ekim 2007 tarihinde Betonarme Binalar n Tasar m ve Deprem Perdeleri konulu Prof. Dr. Adnan KUYUCULAR n konuflmac olarak kat ld bir seminer düzenlenmifltir. S L VR TEMS LC L : Silivri temsilcili inde S M ve TB belgelerinin düzenlenmesine iliflkin bölge üyelerinin kat ld bir toplant gerçeklefltirilmifltir Sonbahar-K fl Dönemi için stanbul fiubemizin gerçeklefltirdi i seminerlerden baz lar n n Silivri temsilcili inde tekrarlanmas için Temsilcilik kurulu olarak karar al nm fl ve seminerler Silivri Belediyesi Meclis Salonu nda gerçeklefltirilmifltir. KIRKLAREL TEMS LC L : 2006 y l nda yürürlü e giren TB ve S M yönetmelikleri ile ilgili olarak üyelerimizi TMMOB lokalinde toplant ya davet ederek konu ile ilgili bilgilendirme ve görüflmeler yapt k. Üyelerimizin yeni yönetmelikte belirtilen belgelerini bir an önce alabilmeleri için istenen ek belgelerin haz rlanmas ile ilgili ön çal flmalar bafllat lm flt r. Meslekiçi e itim kapsam nda 19 Ocak 2007, 17 fiubat 2007 ve 24 fiubat 2007 tarihlerinde Silivri temsilcili imizce düzenlenen seminerlere kat l m sa lanm flt r. LÜLEBURGAZ TEMS LC L : Lüleburgaz Belediyesi yle yap lacak protokolda usta ve kalfalar n meslek e itimlerine yönelik çal flmalar bafllat lm flt r. Lüleburgaz demokrasi platformu çal flmalar na kat l m sa lanm flt r. Trakya Kalk nma Birli i (TRAKAB) Muratl -Lüleburgaz 1/ ölçekli alt bölgesi çevre düzeni plan toplant lar na ve stanbul Metropolitan Proje Grubunun Trakya bölgesi için haz rlad çevre düzeni plan toplant lar na kat l m sa lanm flt r. GENEL MERKEZLE L fik LER nflaat Mühendisleri Odas 40. Ola an Genel Kurulu (10-12 Mart 2006): nflaat Mühendisleri Odas 40. Ola an Genel Kurulu, 39. Dönem Genel Kurulu nda al nan karar uyar nca Ayd n Kufladas nda yap ld. Genel Kurul da a rl kla Yetkin Mühendislik ve Serbest nflaat Mühendisli i Yönetmelikleri, Deprem ve Yap Denetim Yasas, kamu ve özel kesimde çal flan mühendislerin ekonomik ve sosyal sorunlar ele al nd. 39. Dönem 5. Dan flma Kurulu Toplant s (25 fiubat 2006): 39. Dönem 5. Dan flma Kurulu toplant s Ankara da yap ld. Dan flma Kurulu gündemi, Mart 2006 tarihlerinde yap lacak olan MO 40. Dönem Genel Kurulu haz rl k çal flmalar n n de erlendirilmesi bafll kl maddesi ile Genel Kurul da görüflü- 17

10 lerek karara ba lanacak Bütçe Uygulama Esaslar ve lkeleri, Örgütlenme Komisyon Raporu ve Yönetmelik Komisyon Raporu idi. MO 40. Dönem 1. Dan flma Kurulu Toplant s (3-4 Haziran 2006): 1. Dan flma Kurulu toplant s fiubemizin ev sahipli inde stanbul da Taksim Point Otel de gerçeklefltirilmifltir. 40. Dönem Çal flma Program n n ve Yetkin Mühendislik Yönetmeli i Tasla n n görüflüldü ü iki gün süren Dan flma Kurulu nda ayr ca son dönemde yaflanan ekonomik, politik ve mesleki konular da ele al nm flt r. 40. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant s (4 Kas m 2006): Ev sahipli ini Hatay fiubesi nin yapt toplant, kurulun sürekli üyeleri, ça r l üyeleri ve konuklar n kat l m yla toplam 124 kifli ile gerçeklefltirildi. MO 40. Dönem 3. Dan flma Kurulu Toplant s (1 Haziran 2007): MO Dan flma Kurulu nun 3. Toplant s, MO Van fiubesi nin ev sahipli inde Van Ticaret ve Sanayi Odas nda düzenlendi. Dan flma Kurulu nun gündemi; Aç l fl (Yönetmelik taslaklar üzerine görüflme, Genel Sekreterlik Yönetmeli i Tasla, Yap t Haz rlama, Bas m, Da t m ve Yay n Yönetmeli i Tasla, S M Yönetmeli i de iflikli i talebi), ülke gündemi ve oda faaliyetleri üzerine görüflme ve dilek ve temenniler maddesinden olufltu. MO Ola anüstü Genel Kurulu (24 Haziran 2006): 40. Ola an Genel Kurul da al nan karar uyar nca, Yetkin nflaat Mühendisli i Yönetmeli- i nin görüflülece i Ola anüstü Genel Kurul Ankara da DS Toplant Salonu nda yap ld. 232 delegenin kat ld genel kurulda, Dan flma Kurulu nda son flekli verilen Yetkin nflaat Mühendisli i Yönetmeli i tart fl ld. Oda Yönetim Kurulu ile fiube Sekreter Üyeler Toplant s (27 Ocak 2007): Toplant Ankara da gerçekleflti. Toplant n n gündemi; Odam z n Meslekiçi E itim Kurulu nun çal flmalar ve Oda uygulamalar ile ilgili konular idi. MO fiubeleraras Ortak Toplant (5 May s 2007): nflaat Mühendisleri Odas flubeleraras ortak toplant Ankara da Teoman Öztürk Toplant Salonu nda gerçekleflti. Oda merkezinin binas n n aç l fl ndan bir gün sonra yap lan ortak toplant da; gündem maddeleri görüflüldü. YAYINLAR Kitap, dergi ve faks bülten gibi üretimlere gereken özen gösterilmifl, dünyada ve Türkiye deki önemli mesleki olaylar ve geliflmeler, meslektafllara aktar lm fl, meslektafllar n bu geliflmelere motivasyonu sa lanmaya çal fl lm flt r. stanbul Bülten, fiube çal flmalar - m z n periyodik olarak duyurulmas nda, meslektafllar aras nda iletiflim kurulmas nda önemli bir rol üstlenen, yay n organ m zd r. Sektörden haberler ve mühendislik mesle ine yönelik araflt rmalar n yer ald stanbul Bülten, meslektafllar n görüfllerine yer vermekte ve meslektafllar aras nda önemli bir köprü kurarak, tart flma atmosferi oluflturmaktad r. ki ayda bir yay nlanan stanbul Bülten, y l içinde 12 say (say 82-93) yay nlanm flt r. Geliflmeleri takip ederek önemli bilgileri aktaran bültenimiz, bu dönemde adet bas lm fl ve üyelerimize, di er meslek odalar na, inflaat sektöründe faaliyet gösteren firmalara, bas na ve sektördeki dergilere ulaflmas sa lanm flt r. Yay n Kurulu üyelerinin (Cemal GÖKÇE, Mete AKALIN, Nusret SUNA, Rezan BULUT, M. Cem KAFADAR, Tevfik ESK MUMCU, Muhammed PALA, 18

11 Müzeher ERC YASTEPE ve Funda KILINÇ SUVAKÇI) ve bülten çal flanlar n n özverili çal flmalar yla titizlikle haz rlanan stanbul Bülten için genel çizgisini koruyarak kalitesini en yüksek düzeye ulaflt rmak için gayret gösterilmifltir. stanbul Bülten, Say 82 (Ocakfiubat/2006): 40. Genel Kurul dan, fiubemizin 40. Dönem Ola an Genel Kurulu, MO stanbul fiube Yönetim Kurulu Üyeleri, Dünya nflaat Pazar ve Uluslararas Müteahhitlik bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. stanbul Bülten, Say 83 (Mart- Nisan/2006): Sorunlar Aflmak Çok mu Zor?, TMMOB MO 40. Dönem Ola an Genel Kurulu, stanbul Projeleri ve 7 Tepe 7 Tünel, HB ler, 50. Y lda 50 Eser, Köy Enstitülerini Araflt rma ve E itimi Gelifltirme Derne i Bas n Metnini mzaya Aç yor bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. stanbul Bülten, Say 84 (May s- Haziran/2006): Deprem Tehlikesine Karfl Neler Yap lmal?, nflaat Mühendisleri Odas Yetkin Mühendislik Ola anüstü Genel Kurulu, MO 40. Dönem 1. Dan flma Kurulu Yap ld, TMMOB 39. Dönem Genel Kurulu Yap ld, Zemin Etütleri Raporlar Hakk nda, Bir Y ld z Daha Kayd bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. stanbul Bülten, Say 85 (Temmuz- A ustos/2006): 17 A ustos un 7. Y l nda Bas na ve Kamuoyuna Önemli Duyuru, stanbul da Deprem Riski, 17 A ustos un 7. Y l nda Neler Söylendi?, Türkiye de Y llar Aras nda Can Kayb ve Hasara Neden Olmufl Önemli Depremler bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. stanbul Bülten, Say 86 (Eylül- Ekim/2006): Yap Denetimi Nedir, Ne De ildir?, Türk-Yunan Ortak Müh. Seminerleri II, Türkiye de ve Yunanistan da Yap, Üretimi, Yap Denetimi T kand m?, TMMOB MO Yetkin nflaat Mühendisli i Yönetmeli i bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. stanbul Bülten, Say 87 (Kas m- Aral k/2006): 4708 Say l Yap Denetim Yasas Mutlaka De iflmelidir, Çevre Çerçeve Kirifli Süreksizli- inin Yap Deprem Davran fl Üzerindeki Etkileri, Türkiye de Elektrik Üretimi ve Do algaz Kombine Çevrim Santralleri bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. 19

12 stanbul Bülten, Say 88 (Ocakfiubat/2007): Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olabilecek miyiz? (Mortgage), Köprü Kolonlar n n Deprem Etkilerine Göre Tasar m çin Say sal Bir Örnek, TMMOB MO Serbest nflaat Mühendisli i Hizmetleri Uygulama, Tescil Denetim ve Bilgilendirme Yönetmeli i (Mesleki Faaliyet Puanlar ), Yap Denetim fiirketleri bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. stanbul Bülten, Say 89 (Mart- Nisan/2007): Cumhuriyet De erleri, Ba ms zl k ve Demokrasi, Tarihi Yap larda Tafl y c Bileflenler, Hasar Biçimleri, Onar m ve Güçlendirme, nflaat Proje Yönetimi Temel lkeleri- 5 bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. stanbul Bülten, Say 90 (May s- Haziran/2007): klim De ifliklikleri ve Sürdürülebilir Geliflme, Türkiye - de Bulunan Beton Çelik Çubuklar - n n De erlendirilmesi, Kolonlar Üstten Mafsall Binalarda Deprem Hesab, Yüksek Mukavemetli Bulon Emniyet Gerilmeleri ve Yap Çeli i Burkulma Katsay lar bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. stanbul Bülten, Say 91 (Temmuz- A ustos/2007): 17 A ustos Kocaeli Depremi nden Bugüne, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), stanbul çin Deprem Hasar Senaryolar, Marmara Denizi nde Deprem Araflt rmalar bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. stanbul Bülten, Say 92 (Eylül- Ekim/2007): 7.Ulaflt rma Kongresi, Kentiçi Ulafl mda Karar Süreçleri ve Karar Ölçütleri, Köy Kimli inden Kent Kimli ine; Suyu Olmayan/Suya Doymayan Bir Megakent: stanbul, 6. Ulusal Deprem Mühendisli i Konferans, 4. nflaat Yönetimi Kongresi, bafll kl konular ve makaleler yer alm flt r. AJANDA çinde mesleki bilgilere yer verilen ve meslektafllar m z n el kitab olarak benimsedi i fiube ajandam z, y l içinde yeni flekli ve dizayn ile adet bas lm fl, üyelerimize temini sa lanm flt r. K TAPLAR Süresiz yay nlar m z içinde afla da isimleri verilen kitaplar haz rlanm flt r. fiubemiz bünyesinde yap lan panel, konferans, söylefli ve seminerler; sunulan konular ve verdikleri mesajlar n belgelenmesi amac yla derlenerek kitap haline getirilmifltir. Bu dönemde yay mlanan kitaplar; 7. Ulaflt rma Kongresi Bildiriler Kitab 4. nflaat Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitab 7. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler Kitab 6. Ulaflt rma Kongresi Tart flmalar Kitab 6. Ulusal Deprem Mühendisli i Konferans Bildiriler Kitab (Cilt 1, Cilt 2, Cilt 3) 6. Ulusal Beton Kongresi, Aç l fl Konuflmalar, Prof. Dr. Yaflar ATAN Anma Oturumu, Kapan fl ve De erlendirme Oturumu Teori ve Uygulamada Zemin Yap Etkileflimi Sempozyumu Bildiriler Kitab nsan Mühendis Etik ve Felsefe, nflaat (Proje) Yönetiminin Hizmet ve Uygulama Standard (3. bask ) stanbul Ulafl m ve Marmaray Projesi Felsefeye Girifl Ak l Var Mant k Var Yap larda Is - Su Yal t m Kent Üzerine Sosyolojik Düflünceler, Türkiye de Son 30 Y lda Kentsel De iflim Süreci Küreselleflme ve Kurals zlaflt rma nsan ve Toplum Bilimleri Aç s ndan Mühendislik Mühendislik Üzerine Söylefli 3. stanbul ve Deprem Sempozyumu 20

13 STFA n n Kurucular ndan Duayen nfl. Yük. Müh. Feyzi AKKAYA y Anma Deprem Bölgelerinde Yap lacak Binalar Hakk nda Yönetmelik 2007 (2. bask ) Endüstriyel Zemin Betonlar Ayr ca Kentsel Dönüflüm Yasa Tasar s ve stanbul Projeleri, Bireysel Baflar da Pozitif Düflünce Profesyonellik Nedir? Profesyonel Kimdir? Kim De ildir?, Marmaray Projesi, TBM Tüneller ve Aç & Kapa Yap larda Geoteknik Aletlerin Yerlefltirilmesi (Enstrümantasyon) ve zlenmesi konulu etkinliklerimize iliflkin kitaplar m z n bask öncesi haz rl klar sürmektedir. KÜTÜPHANE Üyelerimize daha faydal olabilmesi için kütüphanemizdeki kitaplar bilgisayar ortam nda bulunmaktad r. Kütüphanede bulunan kitaplar (4850 adet doküman ve kitap vs.), web sayfam zdan da görülebilmektedir. LET fi M: fiubemizde teknoloji geliflimi daima desteklenmifl ve iletiflimde teknolojinin önemli kolayl klar ndan biri olan internet arac l ile üyeflube iliflkilerinde etkili yöntemlere baflvurulmufl ve hayata geçirilmesine çal fl lm flt r ve 2007 y l içinde yenilenen tasar m ile üyelerimizin be enisine sunulan web sayfam z s k s k güncellenerek, üyelerimizin hizmetine sunulmufltur. Bütün etkinlik duyurular m z an nda sitemize konularak üyelerimize iletilmifltir. Web sayfam zda fiubemizde yap lan meslekiçi e itim seminerleri, kurs notlar na yer verilirken, stanbul Bülten in yeni ve eski say lar, ayr ca yeni ç kan kitaplar da yer almaktad r. Faks-Bülten: Etkinliklerimizi duyurmak amac yla y l içinde 60 adet faks bülten haz rlanm fl ve faks numaras kayd olan 4700 adet üyemize kesintisiz gönderilmifl ve bas na, kurum ve kurulufllara ulaflt r lm flt r. E-Posta: Etkinliklerimizi duyurmak amac yla y l içinde 150 adet e-posta haz rlanm fl, e-posta adresi bizde kay tl olan üyelerimize (6890 üyemize) ve (62 ö renci üyemize) kesintisiz gönderilmifl, bas na, kurum ve kurulufllara ulaflt r lm flt r. Cep-Mesaj: Anma, kutlama ve etkinliklerimizi duyurmak, y l yaklafl k 100 adet cep mesaj, cep telefonu kayd olan tüm üyelerimize (11700 üyemize ve 62 ö renci üyemize) ulaflt r lm flt r. Komisyon ve Çal flma Gruplar m z: Bu dönemde oluflturulan Komisyon ve çal flma gruplar m z; Çelik Yap lar Komisyonu, Mesleki Denetim Komisyonu, Yap Denetim Komisyonu, Kent Sorunlar n zleme ve De erlendirme Komisyonu, stanbul Kentiçi Ulafl m ve Bo az Geçiflleri Komisyonu, Ö renci Çal flma Komisyonu ndan ibarettir. BASIN AÇIKLAMALARI: Evrensel ve insani de erler daima önemsenmifl, toplumsal sorunlar n irdelenmesinde dayatmadan uzak, somut çözümler üretilmeye çal fl lm fl, bas n aç klamalar yap larak gerekli yerlere ulaflmas sa lanm flt r. Bu dönemde fiubemizce yap lan bas n aç klamalar : 17 A ustos un 7. Y l Nedeniyle Yap lan Bas n Aç klamas (17 A ustos 2006) stanbul a Vize Uygulans n m? Otomobil Plakas S n rland r ls n m? (17 Ocak 2007) olmufltur. 21

14 MESLEK ODALARI VE D ER ÖRGÜTLERLE ORTAK ÇALIfiMALAR: Kurum, kurulufl ve sivil toplum örgütlerinin düzenledi i etkinliklere kat l m önemsenmifl, birlikteli in gelifltirilmesinde gereken özen gösterilmifltir. KK ETK NL KLER Bu dönemde KK sekreteryas Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi taraf ndan yap lmaktad r. KK toplant lar na Yönetim kurulu üyemiz smail UZUNO LU kat lmaktad r. Herkese Sa l k, Güvenli Gelecek - 1 fiubat 2006: Sosyal Güvenlik ve Genel Sa l k Sigortas Tasar lar - na karfl 1 fiubat 2006 da Cerrahpafla T p Fakültesi nin bahçesinde bas n aç klamas yap larak hastalara bildiri da t ld. 4 fiubat 2006 da Kad köy skele Meydan nda kitlesel bas n aç klamas yap ld. Irak ta flgale Son, Amerika Evine Dön - 18 Mart 2006: TMMOB, ABD nin Irak iflgalinin 3. y l nda tüm dünyadaki savafl karfl tlar n n sesine ortak olmak için baflta Ankara, stanbul, zmir ve Adana olmak üzere yurdun birçok yerinde gerçeklefltirilen savafl ve iflgal karfl t miting ve yürüyüfllerde kitlesel olarak yer ald. Dan fltaya Yap lan Sald r y fiiddetle K n yoruz - 18 May s 2006: Dan fltaya yap lan sald r y k namak amac yla TMMOB stanbul l Koordinasyon Kurulu, stanbul Tabip Odas, stanbul Difl Hekimleri Odas, stanbul Eczac Odas, stanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müflavirler Odas, stanbul Veteriner Hekimler Odas n n kat l m yla bir bas n aç klamas yap ld. stanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasar m Merkezi Ne Yapar? - 6 Haziran 2006: TMMOB stanbul KK olarak, 2700 y ll k stanbul kentinde hukuk d fl, toplumsal uzlaflmaya dayanmayan, bilime ve akla ayk r olan, kentleflme ve planlama ilkeleri ile ba daflmayan karar ve uygulamalar ile stanbul Büyükflehir Belediyesi stanbul Metropoliten Planlama Bürosu taraf ndan yap ld belirtilen 1/ ölçekli stanbul Çevre Plan çal flmalar ile ilgili görüfllerimizi paylaflmak amac yla TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi Y ld z Saray D fl Karakol binas nda bas n toplant s gerçeklefltirildi. srail Hükümetini ABD Emperyalizmini ve flbirlikçi Hükümetleri Durdural m! Ortado u ya Ölüm ve Gözyafl De il, Bar fl ve Adalet Egemen Olsun! - 14 A ustos 2006: stanbul l Koordinasyon Kurulu, emek ve meslek örgütleri ile birlikte, yap lan bas n aç klamas nda herkesi 20 A ustos Pazar günü Kad köy'de buluflmaya ça rd. stanbul l Koordinasyon Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamas nda; srail hükümetinin, Gazze yi ve ard ndan Lübnan iflgal etmesinin gerekçesi olarak srail ordusunun iki askerinin kaç r lmas n gerekçe göstermesini, sözde bir gerekçe oldu u belirtildi. Irak, Filistin, Lübnan flgal Alt nda; S ra Kimde? ABD ve srail i Durdural m! - 17 A ustos 2006: 20 A ustos 2006 da stanbul, Kad köy de gerçeklefltirilecek olan miting öncesi sendikalar, meslek odalar ve siyasi yap lar ile birlikte Taksim Meydan ndan Galatasaray a kadar yürüyüfl gerçeklefltirildi. stanbul Kad köy de Kahrolsun Emperyalizm, Yaflas n Halklar n Kardeflli i - 20 A ustos 2006: Baflta KESK ve TMMOB olmak üzere sendikalar n ve meslek odalar n n ça r s yla, siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin de kat l m yla stanbul Kad köy de gerçeklefltirilen mitingde binlerce kifli srail in Lüb- 22

15 nan ve Filistin i iflgalini, ABD nin Irak iflgalini, AKP hükümetinin s n r ötesi politikalar n ve bölgeye asker gönderme planlar n protesto etmek üzere bir araya geldi. Yabanc lar n Çal flma zinleri Yasa Tasar s - 27 Eylül 2006: stanbul Birimlerimizden yönetici ve üyelerimizin kat ld bas n toplant s öncesi Bay nd rl k l Müdürlü ü nde üyelerimizle toplant yap ld. Son yasa tasar lar ile ilgili bilgilendirme yap - larak üyelerimiz 14 Ekim TMMOB mitingine davet edildi. stanbul Kent Sorunlar Sempozyumu Haz rl k Toplant lar - 3 A ustos, 19 Eylül, 20 Kas m 2006: lki 3 A ustos 2006, ikincisi 19 Eylül 2006 tarihinde yap lan Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi nde yap lan stanbul Kent Sorunlar Sempozyumu Haz rl k Toplant lar - n n, 20 Kas m 2006 tarihinde yap - lan üçüncü toplant s nda Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi nde yap ld. Burada sempozyumun amac ve kapsam tart fl ld. TMMOB stanbul l Koordinasyon Kurulu Toplant s - 5 fiubat 2007: fiube Yönetim Kurulumuzun l Koordinasyon Kurulu na yapm fl oldu u teklif sonucu l Koordinasyon Kurulu toplant s flubemizde yap ld. Toplant gündemi stanbul Metropoliten Bölge Planlama toplant ça r s, stanbul Kent Sempozyumu, Ölçü Dergisi ve flubelerin yapm fl oldu u çal flmalarla ilgili bilgilendirmelerden olufltu. stanbullular Konufluyor - 20 May s 2007: Etkinlikte, sempozyumun amac ndan ve kapsam ndan bahsedildi ve stanbul ve stanbullular n sorunlar n kamuoyuna duyurmak ve uygulanan yanl fl ve eksik politikalara karfl ortak mücadeleyi yükseltmek için önemli bir araç oldu u vurguland. stanbul çin Davac y z - 16 Haziran 2007: YTÜ Oditoryumu nda gerçeklefltirilen etkinlikte, Sempozyum bafll klar kapsam nda stanbul daki sorunlar ortaya koyan ve yaflanan olaylara iliflkin görsel sunum yap ld. Ayr ca, Odalar n temsilcileri taraf ndan, stanbul iline yönelik davalar ve çal flmalar sunuldu. TMMOB stanbul Kent Sempozyumu Eylül 2007: stanbul da yaflanan sorunlar genifl kapsamda de erlendirerek kentin gereksinimlerini uzun vadede karfl layacak ve stanbul u yaflanabilir k lacak etkin çözümleri, tart flmay amaçlayan sempozyum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu nda düzenlendi. Sempozyum kapsam nda Eylül 2007 tarihleri aras nda sergiler ve görsel sunufllar yer ald. Mühendislik Mimarl k Haftas Kas m 2006/23 Ekim-2 Kas m 2007: TMMOB ye ba l meslek odalar n n stanbul fiubeleri taraf ndan düzenlenen Geleneksel Mimarl k Mühendislik Haftas etkinlikleri, 7-17 Kas m 2006 tarihleri aras nda yap ld. 23 Ekim-2 Kas m 2007 tarihleri aras nda yap lan hafta etkinlikleri kapsam nda ise 27 Ekim 2007 te Galatasaray Lisesi yan nda stanbul Meslek Odalar, bir gün boyunca stand açarak, mesleklerini ve yay nlar n tan tt. TMMOB ETK NL KLER TMMOB stanbul Bölge Toplant s - 19 Nisan 2006: TMMOB stanbul Bölge Toplant s TMMOB Makina Mühendisleri Odas stanbul fiubesi nde yap ld. stanbul Birimlerinin Yönetim Kurullar n n kat ld toplant n n gündemi stanbul un kentsel sorunlar idi. TMMOB 39. Ola an Genel Kurulu May s 2006: TMMOB 39. Genel Kurulu Ankara Devlet Su flleri 26

16 Konferans Salonu nda topland. Genel kurul sonunda yay nlanan sonuç bildirgesinde; DB, IMF ve AB direktifleri do rultusunda yasalar de ifltirilmesi, anayasan n de ifltirilerek devletçilik yerine özellefltirme-serbestlefltirme getirilmesi, Dan fltay a bask uygulanarak hukuk devletinin içinin boflalt lmas ve iktidar n bask - s n n hukuka yönelik fliddeti tetikledi i belirtildi. TMMOB stanbul Birimleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile Toplant - 19 Haziran 2006: TMMOB stanbul l Koordinasyon Kurulu nca, stanbul flube yönetim kurulu üyeleri ile Makine Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Konferans Salonu nda toplant yap ld dönemindeki çal flmalara iliflkin fiube yöneticileri taraf ndan görüfller sunuldu. TMMOB 39. Dönem 1. Dan flma Kurulu Toplant s - 16 Eylül 2006: Toplant, Ankara da yap ld. Toplant ya 267 kifli Kat l mc lar n TMMOB nin 39. Dönem çal flmalar yla ilgili önerilerini dile getirdikleri toplant da, 14 Ekim mitingine iliflkin haz rl klar da ele al nd. TMMOB Üyeleri TBMM ye Yürüdü - 19 Eylül 2006: TMMOB üyeleri ola- anüstü toplanan TBMM ye yürüyerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yasa Tasar s ile Yabanc lar n Çal flma zinleri Hakk ndaki Yasada De ifliklik Yapacak Yasa Tasar s n n TBMM gündeminden ç kar lmas n istedi. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun Tasar s Yasalaflt : TBMM Genel Kurulu nda Mesleki Yeterlilik Kurumu Kurulmas na liflkin Tasar yasalaflt. Kurum, mesleki alanlarda ulusal yeterlilik esaslar n belirlemek, denetim, ölçme ve sertifikaland rma faaliyetlerini yürütecek. Tasar n n Genel Kurul da görüflülmesi s ras nda, AKP ve CHP nin ayn yönde verdi i önergelerle mühendislik, mimarl k, tabiplik, difl hekimli i, ebelik, eczac l k, veterinerlik meslekleri ile en az lisans düzeyinde e itim gerektiren ve sektöre girifli yasayla düzenlenmifl olan meslekler kapsam d - fl nda tutuldu. TMMOB Yönetim Kurulu ve stanbul Birimlerinin Yöneticileri ile Toplant - 30 Eylül 2006: 14 Ekim Eme e, nsan m za, Üyemize, Yaflama, Mesle imize, Ülkemize Sahip Ç k yoruz konulu TMMOB Mitingi öncesi TMMOB Baflkan ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birimlerin Yönetim Kurulu Üyeleri nin davetli oldu u yemekli toplant Makina Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Lokali nde yap ld. Eme e, nsan m za, Üyemize, Yaflama, Mesle imize, Ülkemize Sahip Ç k yoruz Mitingi - 14 Ekim 2006: Ankara da Tren Gar nda bir araya gelen binlerce mühendis, mimar, flehir planc s ve adaylar S hhiye Meydan na do ru yürüdü. Mesleki sorunlar n n dünya ve ülke sorunlar ndan ba ms z olmad n bilen, siyasal iktidar n kamusal alanlara yapt her müdahalenin kendilerine yap ld n gören mimar, mühendis ve flehir planc lar siyasal iktidara dur dedi. Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi Bir Türkiye Mitingi - 3 Kas m 2007: TMMOB, KESK ve TTB nin 3 Kas m da ortaklafla düzenledi i birçok siyasi parti ve Sivil Toplum Örgütünün destek verdi i Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye mitingi büyük bir kat l m ve coflkuyla gerçeklefltirildi. Eflitlikçi, özgürlükçü Anayasa talebi ve s n r ötesi operasyona hay r taleplerinin yükseldi i mitingde, MO Yönetim Kurulu, MO flube yöneticileri ve üyelerinin yan s ra Genç- MO ya kay tl çok say da inflaat mühendisli i ö rencisi mitinge destek verdi. 27

17 D ER ÖRGÜT VE KURUMLARLA YAPILAN ORTAK ÇALIfiMALAR Jeofizik Mühendisleri Odas ve Jeoloji Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Yönetim Kurullar ile Ortak Toplant - 25 Nisan 2006: fiube Yönetim kurulumuz, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisleri Odas fiube Yönetim Kurullar ile fiubemizde ortak bir toplant yap ld. Toplant da yeni göreve gelen fiube yöneticileri ile bir tan flmadan sonra, zemin etüdü raporlar na iliflkin ilgili fiube yöneticileri sorunlar tespit edip, görüfllerini bildirdiler. 4. Ulusal K rmatafl Sempozyumu 1-2 Aral k 2006: fiubemiz ve TMMOB Maden Mühendisleri Odas, stanbul fiubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas stanbul fiubesi, Agrega Üreticileri Birli i, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i, Türkiye Haz r Beton Birli i, Yap Ürünleri Üreticileri Federasyonu nun ortaklafla düzenlemifl oldu u sempozyum Dedeman Oteli nde gerçekleflti. Betonda Kalite Denetimi ve Deprem Sempozyumu - 20 Aral k 2006: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i, Türkiye Haz r Beton Birli i, Türkiye Prefabrik Birli i, Agrega Üreticileri Birli i, Kireç Sanayicileri Derne i ve Katk Üreticileri Derne i nden oluflan Yap Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) taraf ndan düzenlenen Sempozyum, The Marmara Otel de gerçeklefltirildi. Deprem Davalar ile lgili Toplant lar - 28 fiubat 2007: 17 A ustos Kocaeli ve 12 Kas m 1999 Düzce Depremleri sonras meslektafllar m zla ilgili olarak aç lan deprem davalar na yönelik fiubemiz ve Marmara Bölgesi fiubeleri ile Bursa da (25 Ocak 2007) ve fiubemizde ortak bir toplant yap ld. Mimarlar ve fiehir Planc lar Odas stanbul Birimleri Yöneticileri ile Toplant - 27 fiubat 2007: stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kentimizde yap lan ulafl m ve imar planlar na yönelik yanl fl ve hatal yat r mlarla ilgili fiubemizin ve TMMOB a ba l stanbul daki meslek odalar ile ortak açt m z davalar ve bundan sonra açaca m z yeni davalarla ilgili konular görüflmek ve de erlendirmek üzere fiubemizde, di er meslek odalar birimlerinin yöneticileri ile ortak bir toplant yap ld. HUKUK ÇALIfiMALAR VE DAVALARIMIZ Kent, kentli ve mesle imiz için bir çok konuda hukuki yollara baflvurularak bu yönde olumlu ad mlar at lm flt r. Bölgede yap laflmay artt ran 1/5000 ölçekli Üsküdar-Çaml ca naz m imar plan n n koruma yüksek kurulunca tasdiki iflleminin iptali için Kültür ve Turizm Bakanl na karfl dava aç lm flt r. Ankara mahkemelerinin yetkili oldu u gerekçesiyle yetkisizlik karar verilmifl olup, karar temyiz edilmifltir. Temyiz incelemesi Dan fltayda devam ediyor. stanbul Büyükflehir Belediyesi nce kamuoyuna 116 çözüm ad yla duyurulan kavflak ve yol inflaatlar ihalelerinin, stanbul un sahip oldu- u kaynaklar tüketmek suretiyle ulafl m konusunda köklü bir çözüme ulafl lmas n engeller nitelikte ve Kamu hale Kanununa ayk r oldu u gerekçeleriyle toplam 44 adet dava aç lm fl olup, aç lan davalar menfaat yoklu u nedeniyle reddedilmifltir. Mahkeme kararlar temyiz edilmifltir. Dan fltay temyiz talebimizi hakl bulmufl ve mahkeme kararlar n bozulmufltur. Yarg lama devam etmektedir. Dolmabahçe-Dolapdere, Dolapdere-Piyalepafla ve Piyalepafla- Ka thane Tünel Yol inflaat ihalesi yap lmas hakk ndaki AYKOME karar n n iptali için Büyükflehir Belediyesi ne karfl dava aç lm flt r. Dava- 28

18 m z menfaat yoklu u nedeniyle reddedilmifl olup, yerel mahkeme karar temyiz edilmifltir. Temyiz incelemesi Dan fltayda devam etmektedir. SK taraf ndan mahkemenin iptal karar na ayk r olarak yeniden haz rlanan çme Suyu Havzalar Yönetmeli inin iptali için dava aç lm flt r. Telif hakk odam za ait olan eserin, üçüncü bir kifliye ait internet sitesinde, odam z n r zas olmaks - z n yay nlanm fl olmas nedeniyle, Fikri ve S nai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava aç lm flt r. Dava lehimize sonuçlanm fl, telif hakk ihlali tespit edilerek flubemize tazminat ödenmesine karar verilmifltir. stanbul un tarihi ve co rafi yap - s n dikkate almaks z n stanbul Bo az na Karayolu tüp geçiti yap lmas iliflkin ifllemin iptali için dava aç lm flt r. Mesleki kurallar ve flehircilik ilkeleri göz ard edilerek haz rlanan 1/ ölçekli stanbul l Çevre Düzeni Plan n n iptali için dava aç lm flt r. Açt m z bu davaya stanbul 2. dare Mahkemesi yürütmeyi durdurma karar verdi. Valideba Gönüllüleri taraf ndan 225 say l 1/5000 ölçekli stanbul Kad köy lçesi, Kofluyolu Mah. 55 pafta, 3185 ada, 60 parselde Naz m mar Plan iptali için aç lan davaya davac yan nda müdahale talebinde bulunulmufl olup talebimiz kabul edilmifltir. Yap ruhsat aflamas nda aranmas zorunlu olan sicil durum belgesini kanunlara ayk r olarak aramayan Belediyelerle yaz flmalar yap lm fl, kanuna ayk r l kta srar eden Belediyeler hakk nda suç duyurusunda bulunulmufltur. Bölgenin tarihi ve kültürel yap s na ayk r olarak yap lan Harbiye Kongre Vadisi imar plan de iflikli inin iptali için dava aç lm flt r. Bölgenin flartlar na göre afl r yap laflma oran getiren fiiflli, 304 pafta, 1947 ada, parseller, Ka thane, 8744 ada, 14 parsele ait 1/5000 (Dubai Towers) ölçekli naz m imar plan n n iptali için dava aç lm flt r. Bo aziçi Kanunu na göre, Bo aziçi do al ve tarihi sit alan n n etkilenme bölgesinde olan karayollar arazisinde yap laflma oran n artt ran Befliktafl- Ortaköy 30 ada 157 parsel 1/5000 ölçekli koruma amaçl naz m imar plan de iflikli inin iptali için Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl aleyhine dava aç lm flt r. Eski ETT 4. Levent Garaj n n sat - fl na iliflkin ihalenin iptali istemiyle dava aç lm flt r. Dava menfaat yoklu- u nedeniyle reddedilmifl olup, mahkeme karar temyiz edilmifltir. Temyiz incelemesi devam etmektedir. Mevcut imar plan na ayk r olan fiiflli, Esentepe Mah., 303 pafta, 1946 ada, 136 parsele ait inflaat ruhsat n n iptali (Kanyon) için dava aç lm fl olup, dava süre yönünden reddedilmifltir. Mahkeme karar temyiz edilmifl olup, temyiz incelemesi devam etmektedir. stanbul, Befliktafl, Viflnezade Mah., Pafta, 642 Ada, 4 Parsel ile 1289 Ada, 1 Parsele iliflkin 1/5000 ölçekli maz m imar plan n n iptali (SSK arazisi) için fiehir Planlamac lar Odas taraf ndan aç lan davaya davac yan nda müdahale talebinde bulunulmufltur. Tophane Sal Pazar Kruvaziyer Yat Liman plan tadilat n n iptali için Mimarlar odas taraf ndan aç lan davaya davac yan nda müdahale talebinde bulunulmufltur. Müdahale talebimiz kabul edildi. Yürütmenin durdurulmas isteminin idarenin savunmas ndan sonra görüflülmesine karar verildi. Yarg lama devam ediyor. Eski planlarda olimpiyat alan olarak yer alan bölgenin yap laflmaya aç lmas sonucunu do uran ve flehircilik ilkeleri ile ba daflmayan, kamu yarar na ayk r olan Tahtakale, Tatarc k, Ispartakule mevkileri, 1/50000, 1/5000, 1/1000 imar planlar n n iptali için fiehir Planc lar Odas nca aç lm fl olan davaya, davac yan nda müdahil olunmufltur. 29

19 Hukuki Dan flmanl k: Her hafta sal günleri Hukuk Müflavirimiz Kadir DAYLIK, Y ld z DAYLIK ve Taner SAVAfi fiubemizde bulunarak Oda üyelerinin hukuksal sorunlar nda dan flmanl k hizmeti vermektedir. Bülten: Periyodik olarak yay mlanan stanbul Bülten in hukuk köflesinde inflaat mühendisli ini ilgilendiren konularda hukuk ve ceza konulu yaz lar yay mlanm flt r. FUARLAR Bu dönemde gerçeklefltirilen Yap - da Yeni Ürünler Fuar (16-20 Mart 2006/15-18 Mart 2007), 3. Çat ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar (23-26 Mart 2006/23-25 Mart 2007), Uluslararas Yap stanbul Fuar (3-7 May s 2006 / 2-6 May s 2007), Boya 2006 VI. Uluslararas Boya, Vernik, Mürekkep ve Yard mc Maddeler Sanayi Kongresi ve Fuar (17-19 May s 2006), Securist 2006 Uluslararas fl Güvenli i Fuar ve Konferans (1-4 Haziran 2006 / 9-12 May s 2007) ve Tadilat stanbul 07 - Yap Yenileme Fuar (7-10 Haziran 2007) nda fiubemiz de stand açarak etkinlik duyurusu ve kitap tan t m yapt. fiubem ZCE DESTEKLENEN, PANEL ST VE KATILIMCI GÖNDER LEN ETK NL KLER Türkiye ve toplumunun sorunlar na kay ts z kalmayarak, birçok kurum ve kuruluflla ve di er flubelerle çeflitli etkinlikler düzenlenerek ve desteklenerek, kamuoyunun bilgilendirilmesine gayret gösterilmifltir. fiubemizce bir çok etkinli e destek verilmifl ve panelist ve kat l mc gönderilerek katk konmufltur. Bu etkinlikler: Bilim nsan Aykut Barka y Sayg yla An yoruz - 3 fiubat 2006, Yap Malzemeleri Direktifi Uygulamalar Konferans - 2 Mart 2006, Do a Olaylar ve Deprem -20 Mart 2006, Parkorman 23 Nisan fienli i - 23 Nisan 2006, Ortak Ak l Toplant s Nisan 2006, K rklareli ve Çevresinde Deprem Tehlikesi ve Al nmas Gereken Önlemler - 8 Haziran 2006, YTÜ nflaat Mühendisli i Bölümü, Paydafllar Komisyon Toplant s - 29 Haziran 2006, TÜ nflaat Fakültesi Mezuniyet Töreni - 29 Haziran 2006, Türkiye Deprem Vakf Mütevelli Heyeti Ola an Toplant s - 29 Haziran 2006, nflaat Sektöründeki Geliflmeler Paneli-3 Temmuz 2006, Ü Mühendislik Fakültesi E itim Ö retim Y l Mezuniyet Töreni-19 Temmuz 2006, YTÜ Mezuniyet Töreni - 6 Ekim 2006, Deprem Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik Konusunda Pilot E itim Kas m 2006, Eurocity 2006; Acil Durum ve Afet Yönetimi Planlanmas - 30 Kas m -2 Aral k 2006, stanbul Metropoli-ten Planlama ve Kentsel Tasar m Merkezi nde Toplant -5 fiubat 2007, Hayalimdeki stanbul Projesi - 20 fiubat 2007, Kentsel Deprem Senaryolar Çal fltay stanbul-27 Nisan 2007, 7 Y l Sonra Afete (Marmara Depremine), Haz rm y z? - 30 Nisan 2007, ski Genel Müdürlü ü Stratejik Plan ve Performans Program Paydafl Analizi ve Trend - Senaryo Analizi Çal fltay - 10 May s 2007, YTÜ nflaat Fakültesi Mezuniyet Töreni - 13 Haziran 2007, TÜ nflaat Fakültesi Mezuniyet Töreni - 26 Haziran 2007, Kemal Türkler Ulusal ve Tek Aflamal An t Mezar Tasar m, Yar flmas Kollokyumu, Ödül Töreni ve Sergisi - 27 Haziran 2007, Beton ve Haz r Beton - 19 Temmuz 2007, YTÜ nflaat Fakültesi Mezuniyet Töreni-18 Ekim 2007, nflaat Mühendisli i E itimi Çal fltay Ekim 2007, TÜ nflaat Fakültesi nin 1. S n flara Yönelik Tan flma Yeme i - 14 Kas m 2007, TÜ-Elsa Mevcut Az Katl Yap lar n Toptan Göçmesinin Önlenmesi Çal fltay Kas m 2007 dir. 30

20 fiubem Z N KENT, ÜLKE VE MESLEKLE LG L HAZIRLANAN YAZILI GÖRÜfi VE ÖNER LER fiubemiz üyelerine verdi i hizmetlerinin daha da etkinlefltirmek amac yla bu dönem içinde birçok önemli çal flmaya imza atm fl ve kent, ülke ve mesle imizle ilgili haz rlanan yaz l görüfl ve önerilerimiz rapor haline getirilerek ilgili yerlere iletilmifltir. Befliktafl Belediye Baflkanl na; Befliktafl 37 Pafta, 30 Ada, 8,9, 12,13, 57,58,59,66,69,70,121 ve 128 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama mar Plan De iflikli ine itiraz edilmesine iliflkin fiubemiz TMMOB fiehir Planc lar Odas stanbul fiubesi ve TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi ile birlikte itiraz edilerek ortak bir metin haz rlanm flt r. çmesuyu Havzalar Koruma ve Kontrol Yönetmeli i, smini Tafl - yan Bu Yeni Yönetmeli in Tehdidi Alt nda: Yönetmeli in iptali ve yürürlülü ünün durdurulmas için, Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi, nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi ve fiehir Planc lar Odas olarak stanbul dare Mahkemesi nde ortak bir dava aç lm flt r. stanbul l Çevre Düzeni Plan na tiraz Edildi: Bimtafl Afi. Bünyesinde oluflturulmufl olan MP ( stanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasar m Merkezi) taraf ndan haz rlanan ve stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi nin tarihli toplant s nda oy birli i ile kabul edilmesinin ard ndan tarihinde ask ya ç kar lm fl olan 1/ ölçekli stanbul l Çevre Düzeni Plan na itiraz edilmifltir. stanbul li, Kad köy lçesi, Ataflehir Naz m mar Plan Tadilat : TOK taraf ndan haz rlanan ve stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi nce onaylanarak ask ya ç kar lm fl olan stanbul li, Kad köy lçesi, Ataflehir Toplu Konut Alan 1/ 5000 Ölçekli Naz m mar Plan na itiraz edildi. stanbul mar Yönetmeli i ne liflkin Görüfllerimiz: stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi nce 15 Haziran 2007 tarihinde kabul edilerek onaylanan 23 Haziran 2007 tarihinde Bizim Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren stanbul mar Yönetmeli i ile ilgili TMMOB nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak yönetmelikte belirtilen zemin inceleme raporlar na iliflkin elefltiri ve görüfllerimizi bildirdik. Harbiye Kongre Vadisi Alan na liflkin Görüfllerimiz: stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl nca yap lmas düflünülen Harbiye Kongre Vadisi alan na iliflkin projenin ulafl m yo unlu unca incelenmesi talebi, fiube yönetim kurulumuz taraf ndan görüflülüp, de erlendirilmifl ve konunun fiubemizin Ulaflt rma Çal flma Grubu taraf ndan incelenmesini kararlaflt rm fl ve fiubemizin Ulaflt rma Çal flma Grubu üyeleri taraf ndan bir rapor haz rlanm flt r. Atatürk Kültür Merkezi-24 A ustos 2007: Atatürk Kültür Merkezi, 1999 y l nda Kültür Bakanl stanbul 1 No lu Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu taraf ndan kültür varl olarak tescil edilmesine ra men; statik, elektrik ve tesisat aç s ndan sorunlar oldu u ve güvenli ve ihtiyac karfl lamad gerekçeleri ile y k l p, yerine yenisi yap lmas fikri ile tescilin kald r lmas na yönelik Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan tap lan giriflimlere müdahale etmek amac yla fiube Yönetim Kurulumuz bu konuyu gündemine al p, Sekreter Üye Rezan BULUT, Sayman Üye Nusret SUNA, yönetim kurulu üyemiz Nergiz VASFIO LU, Oda Sicil No lu üyemiz Gülsun PAR- LAR dan oluflan bir komisyon kurmufltur. Bu komisyon mevcut yap - n n statik durumu ile ilgili bir rapor haz rlama giriflimlerine bafllam fl olup, konuya yönelik Atatürk Kültür Merkezi nin statik proje müelliflerinden üyemiz TÜ nflaat Fakültesi emekli ö retim üyelerinden Prof. Dr. smet AKA y komisyon toplant - s na davet ederek, kendisi taraf ndan yap ile ilgili sözlü bilgilendirmeler al nm flt r. 31

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular STANBUL BÜLTEN flubemizden fiubemizden haber ve duyurular fiubeler Aras Ortak Toplant 13 Ekim 2006 13 Ekim 2006 tarihinde fiubeler Aras Ortak Toplant yap ld. 55 flube yöneticisi, 7 konuk ve 8 merkez yöneticisi

Detaylı

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ... İMO İSTANBUL ŞUBESİ 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 41. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Proje direniflle engellenebilir Panelde son olarak söz alan Dr. fiükrü Aslan gecekondular n birer suç merkezi gibi gösterilerek, kentsel dönüflüme meflru zemin yarat lmak istendi ini belirtti. Gecekondular

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular STANBUL BÜLTEN flubemizden fiubemizden haber ve duyurular Küreselleflme ve Türk Dili 17 Mart 2007 fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere Yusuf ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniv. Fen-Edebiyat

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Çelik Yap lar. Sempozyumu. Bildiriler Kitab. 21-22 Nisan 2005 ANKARA. TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes

Çelik Yap lar. Sempozyumu. Bildiriler Kitab. 21-22 Nisan 2005 ANKARA. TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes Çelik Yap lar Sempozyumu Bildiriler Kitab 21-22 Nisan 2005 ANKARA TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes 1 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes Çelik Yap lar Sempozyumu Bildiriler Kitab 21-22

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı