Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez"

Transkript

1 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) Faks : (0.312) ISBN : Ankara Türkiye nsan Haklar Vakf, Türk Medeni Yasas na göre kurulmufl, hükümet d fl ve ba ms z bir kurulufltur. Statüsü 30 Aral k 1990 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmifltir.

2 T HV Türkiye nsan Haklar Vakf T Ü R K Y E NSAN HAKLARI RAPORU Ankara, 2003

3 Ç NDEK LER TÜRK YE NSAN HAKLARI RAPORU KÜRT SORUNU VE OLA ANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI Kürt Sorunu Ola anüstü Hal Uygulamalar Kürt Sorunu ve PKK YAfiAM HAKKI Ölüm Cezas Yarg s z nfaz Faili Meçhul Cinayetler Kara May nlar Silahl Örgütler ve Yaflam Hakk ZORUNLU GÖÇ K fi GÜVENL HAKKI flkence ve Kötü Muamele Ceza ve Tutukevlerinde nsan Haklar DÜfiÜNCE ÖZGÜRLÜ Ü fade Özgürlü ü letiflim Özgürlü ü TOPLANTI VE GÖSTER ÖZGÜRLÜ Ü ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜ Ü NSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA BASKILAR Türkiye nsan Haklar Vakf III

4 KISALTMALAR AB A HK A HM A HS AKPM ANAP BBP BM BMMYK CHP CMUK ÇGD ÇHD DBP DGM DHKP-C D SK DSP DYP E T M-SEN EMEP FP GÖÇ-DER HADEP HD KDP KESK KHK MAZLUMDER MGK MHP M T MKM MLKP MÜS AD MYK OHAL ÖDP PKK PM RP RTÜK Avrupa Birli i Avrupa nsan Haklar Komisyonu Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Anavatan Partisi Büyük Birlik Partisi Birleflmifl Milletler BM Mülteciler Yüksek Komiserli i Cumhuriyet Halk Partisi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ça dafl Gazeteciler Derne i Ça dafl Hukukçular Derne i Demokrasi ve Bar fl Partisi Devlet Güvenlik Mahkemesi Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu Demokratik Sol Parti Do ru Yol Partisi E itim, Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikas Eme in Partisi Fazilet Partisi Göç Edenler Sosyal Yard mlaflma ve Kültür Derne i Halk n Demokrasi Partisi nsan Haklar Derne i Kürdistan Demokrat Partisi (Kuzey Irak) Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu Kanun Hükmünde Kararname nsan Haklar ve Mazlumlar çin Dayan flma Derne i Milli Güvenlik Kurulu Milliyetçi Hareket Partisi Milli stihbarat Teflkilat Mezopotamya Kültür Merkezi Marksist Leninist Komünist Parti Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i Merkez Yürütme Kurulu Ola anüstü Hal Özgürlük ve Dayan flma Partisi Kürdistan flçi Partisi Parti Meclisi Refah Partisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu SES S P SPY TBB TBMM TCY TGC T HV T KB T KKO TMMOB TMY TSK TTB TÜRK- fi YÖK Sa l k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas Sosyalist ktidar Partisi Siyasal Partiler Yasas Türkiye Barolar Birli i Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Ceza Yasas Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye nsan Haklar Vakf Türkiye htilalci Komünistler Birli i Türkiye flçi Köylü Kurtulufl Ordusu Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i Terörle Mücadele Yasas Türk Silahl Kuvvetleri Türk Tabipleri Birli i Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu Yüksek Ö retim Kurulu IV Türkiye nsan Haklar Vakf

5 TÜRK YE NSAN HAKLARI VAKFI NIN YAYINLARI 1- Türkiye nsan Haklar Raporu 1991 (Türkçe- ngilizce) 2- Türkiye nsan Haklar Raporu 1992 (Türkçe- ngilizce) 3- T HV Tedavi Merkezleri Raporu (Türkçe- ngilizce) 4- Türkiye nsan Haklar Raporu 1993 (Türkçe- ngilizce) 5- flkence Dosyas -12 Eylül (Türkçe- ngilizce) 5/2 flkence Dosyas -12 Eylül (Geniflletilmifl 2. Bask ) 6- T HV Tedavi Merkezleri Raporu 1993 (Türkçe- ngilizce) 7- Abidin Dino- flkence Desenleri (Yay n numaras verilmemifltir) 8- Güneydo u da Sa l k Hizmetleri ve Sa l k Personelinin Sorunlar (Türkçe- ngilizce) 9- Emil Galip Sandalc ya Arma an 10- Türkiye nsan Haklar Raporu 1994 (Türkçe- ngilizce) 11- T HV Tedavi Merkezleri Raporu 1994 (Türkçe- ngilizce) 12- Düflünce Özgürlü ü ve Göç 13- T HV Tedavi Merkezleri Raporu (Türkçe- ngilizce) 14- Türkiye nsan Haklar Raporu 1995 (Türkçe- ngilizce) 15- T HV Tedavi Merkezleri Raporu 1996 (Türkçe- ngilizce) 16- T HV Yarg da (1998) (Türkçe- ngilizce) 17- T HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1997 (Türkçe- ngilizce) 18- Türkiye nsan Haklar Raporu 1996 (Türkçe- ngilizce) 19- T HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1997 (Türkçe) 20- Türkiye nsan Haklar Raporu Türkiye nsan Haklar Raporu T HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1998 ( ngilizce) 23- T HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu flkence ve Di er Zalimane, nsanl k D fl, Afla lay c Muamele veya Cezalar n Etkili Biçimde Soruflturulmas ve Belgelendirilmesi çin El K lavuzu- stanbul Protokolü 25- T HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2000 (Türkçe- ngilizce) 26- Türkiye nsan Haklar Hareketi 1. ve 2. Konferanslar Bildirileri 27- Tek Bafl na Orkestra Mahmut Tali Öngören 28- Türkiye nsan Haklar Raporu 2001 (Türkçe) 29- T HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2001 (Türkçe- ngilizce) 30- Türkiye nsan Haklar Raporu 1999 (Türkçe)

6 SUNUfi Türkiye nsan Haklar Vakf n n 2000 y l nsan Haklar Raporu, 1999 nsan Haklar Raporu gibi gecikmeyle de olsa kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r. Y l boyunca yaflanan insan haklar ihlallerini ele alan bu rapor, T HV Dokümantasyon Merkezi taraf ndan haz rlanm flt r. Bu raporda, 2000 y l nda gerçekleflen insan haklar ihlalleri konusunda bilgilendirme ve geçmifle dönük bir de erlendirme olana sunmak hedeflenmifltir. Raporun haz rl k çal flmalar nda özel kaynaklar m zdan, gazete, dergi ve di er yay nlarda yeralan haber ya da yaz lardan, T HV nin günlük insan haklar raporlar ndan, insan haklar savunucular n n verdi i bilgilerden, parti, sendika ya da kitle örgütlerinin çal flmalar ndan ve resmi makamlar n aç klamalar ndan yararlan lm flt r Türkiye nsan Haklar Raporu nda y l içinde yaflanan insan haklar ihlalleri; Kürt Sorunu, Yaflam Hakk, Zorunlu Göç, Kifli Güvenli i Hakk, Düflünce Özgürlü ü, Toplant ve Gösteri Özgürlü ü, Örgütlenme Özgürlü ü ve nsan Haklar Savunucular na Bask lar ana bafll klar alt nda yeralm flt r. Bu konular alt bafll klarla incelenmifl ve bölümlerde örnek olaylara yer verilmifltir. Örnekler o alanda y l boyunca yaflanan geliflme ve ihlallerin tümünü kapsamamaktad r. Bu nedenle rapor de erlendirilirken 2000 y l içinde yaflanan insan haklar ihlallerinin daha üst boyutlarda oldu u gözönünde tutulmal d r. Raporu yay nlamam z n nedeni, 1991 y l ndan itibaren haz rlad m z y ll k raporlarla oluflturmay hedefledi imiz haf zada bir kesintiye yol açmamakt r. Çal flmalar m zda bize destek veren, belge ve bilgi aktaran herkese teflekkür ediyor, sayg lar sunuyoruz. T HV Dokümantasyon Merkezi Türkiye nsan Haklar Vakf 1

7 1. KÜRT SORUNU VE OLA ANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI 1.1 KÜRT SORUNU PKK nin 1999 y l A ustos ay nda ilan etti i tek tarafl ateflkesin ard ndan, bölgede yaflanan fliddet olaylar nda önemli ölçüde azalma olmas na ra men, Kürt sorununa karfl resmi politikalarda önemli bir de ifliklik gözlenmedi. Kürt sorununun insan haklar na dayal ve bar flç l çözümü konusunda 2000 y l nda da somut ad m at lmad. Kürt sorunu, 2000 y l nda da Türkiye de insan haklar sorunlar n n ve ihlallerinin temel belirleyicisi olmaya devam etti. Kürt sorunu konusunda devlet politikalar n gelifltiren ve uygulayan MGK ve güvenlik güçleri, Kürt sorununun çözümüne yönelik talepleri, toprak bütünlü ü ve ulusal güvenlik kayg lar na ba l olarak terörist talepler olarak görmeye devam ettiler. Haziran ay nda Genelkurmay Baflkanl taraf ndan yap lan aç klamada y llard r ak t lan kanlar, çekilen ac lar herkesin unutmas halinde bile Türk Silahl Kuvvetleri nin unutmas n n mümkün olmad bildirilirken, PKK terörü konusunda baz çevrelerin ve bas n yay n kurulufllar n n tutumu da elefltirildi. Bu çevrelerin bilerek veya bilmeyerek bu örgüte bar flç bir görünüm vermeye çal flt iddia edilen aç klamada ster d flar da olsun, ister içeride olsun, halen eli silahl binlerce teröristin var oldu unu ve bunlar n f rsat bulsalar eylemlerine yeniden bafllama arzusunda bulunduklar n unutmamak gerekir denildi. Bu noktaya terörle mücadelede süreç içinde sa lanan baflar sonucu gelindi ini, terör örgütünün de bu sonucu kabullenmek zorunda kald vurgulanan aç klamada, bu durumun teröristlerce meydana getirilen olaylar n grafi ine bak ld nda net olarak görülebilece i ifade edildi. Aç klamada flu bilgilere yer verildi: Yo unlaflt r lan operasyonlar sonucu, (PKK) ülke içinde tutunamaz hale getirilmifl ve yurtiçi terörist mevcudunun toplam terörist miktar na oran, 1997 y l nda yüzde 50 ye, 1998 y l nda yüzde 42 ye, 1999 y l nda yüzde 26 ya düflürülmüfltür. Bu oran halen yüzde 11 dir. Ancak terör bitti rehavetine de kap lmamak gerekmektedir y l nda OHAL ve mücavir illeri kapsayan bölgede yasaklamalar, insan haklar na ayk r fiili uygulamalar devam etti. Bölgede sendikal faaliyetlere kat lan pek çok iflçi ve memur, idari kararlarla bölgeden sürüldü, kültürel etkinlikler yasakland, Kürtçe müzik kasetleri yasakland, baz yay n organlar n n OHAL bölgesine girifli yasakland. Kürt sorunuyla ilgili yaz lar nedeniyle çok say da gazeteci, yazar ve bilim adam yarg land, hapse girdi. RTÜK kararlar yla Kürtçe müzik yay n yapan radyolar cezaland r ld. Koruculuk sisteminin kald r lmas na iliflkin tedbir al nmad. Özellikle boflalt lm fl köy ve mezralarda döfleli may nlar n ve sahipsiz patlay c lar n temizlenmesi konusunda etkin bir ad m at lmad. CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Algan Hacalo lu taraf ndan haz rlanan ve 2000 y l bafllar nda aç klanan Demokratikleflme ve Do u-güneydo u Anadolu Kalk nmas Temel Politikalar adl raporda feodal yap, yoksulluk, iflsizlik, eflitsizlik, hukuksuzluk, keyfi güvenlik uygulamalar, can güvenli inin yetersizli i, insan haklar ihlalleri ve zorunlu köy boflaltmalar gibi koflullar n bölgede yaflam koflullar n son derece zorlaflt rd ve terörü yeflerten ve besleyen bir ortam yaratt belirtildi. Raporda, Kürt sorununun çözümünün bugüne kadar sadece güvenlik güçlerine havale edildi i, bölgede yaflanmakta olan sürecin çözüm anahtar n n siyaset oldu u vurguland. Raporda kültürel haklar konusunda CHP parti program nda Etnik Duyarl l klara Demokratik Çözüm olarak tan mlanan devletin tüm alt kimliklere sayg, eflitlik ve hoflgörü temelinde yaklafl m n temel alan politikas çerçevesinde flunlar önerildi: Kürt kökenli yurttafllar n, -Ortak resmi Cumhuriyet dilimiz olan Türkçe nin ekinde, kendi ana dil, kültür ve folklorlar n daha iyi ö renme, koruma ve gelifltirme olanaklar n, -Kendi alt kimlik, kültür, dil ve folklorlar n koruma, gelifltirebilme ve aç klayabilmede özgür olmalar n, Türkiye nsan Haklar Vakf 3

8 Kürt Sorunu - steyenlerin, kendi ana dillerinde, Milli E itim Bakanl kurallar içinde, özel e itim görebilmelerini, -Üniversitelerde ilgili araflt rma enstitüleri kurulabilmesini, -Her türlü özel iletiflim, yaz l bas n, yay n ve medyadan bu amaçla ve bu çerçevede yararlanabilmeler sa lanmal ; bu konulardaki tüm yasak ve fiili engeller kald r lmal d r 2000 y l kültürel haklar, özellikle Kürtçe yay n konusunun yo un olarak tart fl ld bir y l oldu. Dönemin TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu Baflkan Sema Piflkinsüt Temmuz ay nda Van da yapt aç klamada bölgeye insan haklar ve demokrasi bak m ndan yat r m yap lmas gerekti ini belirterek Türkiye de yaflayan herkesin özgürce konuflmas ve bireysel haklar n kullanmas gerekti ini bildirdi. Bireysel hak ve özgürlüklerin içinde Kürtçe radyo ve televizyonun da olmas gerekti ini belirten Piflkinsüt, Bunlar tart flma konusu yapman n mant yok. Ancak devletin bölünmez bütünlü ünü zedelemeyecek yay nlar yap lmamas kofluluyla bunlara izin verilebilir dedi. Bölge insan n n, demokrasi ve insan haklar yönünde iyilefltirme yap lmas beklentisi içinde oldu unu ifade eden Piskinsüt, Türkiye nin en k sa zamanda sosyal devlet anlay fl na geçmesi gerekti ini vurgulad. A ustos ay nda insan haklar ndan sorumlu Devlet Bakan Rüfltü Kaz m Yücelen TRT den Kürtçe yay n konusunda görüfl isteyerek kurumun kanallar ndan k sa sürelerle de olsa Kürtçe yay n yap l p yap lamayaca n n araflt r lmas n istedi. TRT Genel Müdürü Yücel Yener Eylül ay nda yapt aç klamada TRT Yasas nda Kürtçe yay n engelleyecek aç k bir hüküm bulunmad n ancak RTÜK Yasas nda bunu engelleyecek hükümler olabilece ini bakana iletti ini belirtti. RTÜK Baflkan Nuri Kay fl da Kas m ay nda yapt aç klamada Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay nlar Hakk ndaki Yasa n n yay nlar n Türkçe yap lmas ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluflmas nda katk s olan yabanc dillerin ö retilmesi veya bu dillerde haber iletilmesi amac yla bu dillerin kullan lmas n hükme ba lad n an msatt. Kay fl Biz Üst Kurul olarak bu maddeyi flu flekilde yorumluyoruz: Yay nlar Türkçe yap l r. Bunun d fl nda ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca gibi dillerde de yay n yapmak mümkündür. Kürtçe ise evrensel bir dil say lamayaca için kullan lamaz dedi. Kay fl bu maddenin de iflmesi gerekti ini, hükümet içinde bir anlaflma oldu u takdirde, hükmün de iflmesinin kolay oldu unu da vurgulad. Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyelik yolunda atmas gereken ad mlar ve gerçeklefltirmesi gereken yap sal düzenlemelerin belirlendi i AB Türkiye çin Kat l m Ortakl Belgesi nin (KOB) 8 Kas m günü aç klanmas yla birlikte Kürtçe nin genel olarak kamusal alanda kullan lmas na iliflkin tart flmalar yo unlaflt. Kat l m Ortakl Belgesi nde AB, Türkiye den k sa vadede Türk yurttafllar n n kendi anadillerinde televizyon ve radyo yay n yapmalar n yasaklayan her türlü yasal hükmün kald r lmas n, orta vadede ise kültürel çeflitlili in sa lanmas ve kökenlerine bak lmaks z n tüm yurttafllar n kültürel haklar n n güvence alt na al nmas n, bu haklar n kullan lmas n engelleyen her türlü yasal hükmün e itim de dahil olmak üzere- kald r lmas n istedi 1. M T Müsteflar fienkal Atasagun 28 Kas m günü gazetecilerle yapt toplant da Kürtçe yay n konusunda aç klamalarda bulundu. Konunun siyasi oldu unu vurgulayan Atasagun flunlar söyledi: Bu bir hükümet meselesi, hükümetin verece i bir karar. Hükümet sorarsa söyleriz. Güneydo u da çok rahat Medya TV seyrediliyor. Olaylar kendi aç lar ndan yalan yanl fl aktar yorlar. Buna karfl bir rakip ç karsa iyi olur mu, olmaz m? Toplant ya kat lan M T Müsteflar Yard mc s Mikdat Alpay da oradaki, vatandafllar n kazan lmas gerekti ini belirterek Türkiye nin ç karlar için Apo yu nas l kullan yorsak, Kürtçeyi de kullan r z. Bunu da baflkalar n n bizden istedi i flekilde de il, kendi istedi imiz flekilde yapabiliriz. Yoksa örgüt, yandafllar na her fleyi yasaklam fl. Türk televizyonlar n seyrettirmiyor, Türk gazetelerini okutturmuyor dedi. Müsteflar ve yard mc s aç klamalar nda bölgedeki kad nlar n yüzde 60 n n Türkçe bilmedi ine dikkat çekerek, devletin analar kazanamad n kazanm fl olsayd meselenin bugüne çözülmüfl olaca n kaydettiler. Atasagun ve Alpay n Kürtçe yay n n gereklili i ve önemi konusundaki aç klamalar Baflbakan Bülent Ecevit ve Baflbakan Yard mc s Mesut Y lmaz taraf ndan desteklendi. Hükümetin MHP kanad ndan gelen Müsteflar n bu aç klamalar yapacak yetkisi yok tepkisine karfl n, Baflbakan Bülent Ecevit, Müsteflar a izni kendisinin verdi ini söyledi. Kürtçe sorununa ulusal bütünlü e zarar vermeyecek bir çözüm bulunmas n n gere ine iflaret eden Ecevit 29 Kas m günü flu de erlendirmelerde bulundu: Demokratik ülkelerde ve ça dafl iletiflim teknolojisinde kolay kolay s r tutulamaz. Bugünkü M T yönetimi de bu ça dafl gerçeklerin bilinci içinde davran yor. O nedenle M T Müsteflar fienkal Atasagun un son aç klamalar n yad rgamamak ve gözlemlerinden yararlanmak gerekir. Do u ve Güneydo u Anadolu da Kürt kökenli kad nlardan ço unun Türkçe bilmedikleri do rudur. Bu devletin kusurudur. Kürtçe sorununa ulusal bütünlü ümüze zarar vermeyecek bir çözümün bulunmas gerekir. 1 Türkiye çin Kat l m Ortakl Belgesi için bkz. 4 Türkiye nsan Haklar Vakf

9 Kürt Sorunu Güneydo u ve Do u Anadolu daki sorunlara da ekonomik ve sosyal a rl kl çözümler gereklidir. Bu konuda elden geleni yap yoruz. Bu arada bölücü ak m n sona ermedi i, sadece nitelik de ifltirdi i gözönünde tutulmal d r. Son HADEP Kongresi bu aç dan uyar c bir etkendir Kültürel haklar konusundaki tart flmalara son noktay Genelkurmay Baflkanl n n 7 Aral k tarihli 2000 Y l ç Güvenlik De erlendirmesi koydu. De erlendirme de kültürel haklar istemleriyle PKK nin siyasallaflmas ve etnik milliyetçilik temeline dayal, siyasi ayr l kç bir hareketin yarat lmas çabalar aras ndaki paralelli e dikkat çekilerek Kürtçe yay n ve e itim istemleri PKK nin ayr l kç faaliyetlerinde toplumu ikna çabas olarak nitelendirildi. De erlendirmede 2000 y l PKK terör örgütünden kaynaklanan terörün, fliddet boyutunda azalman n, bunun yan nda baflta siyasi bir güç haline gelme gayretleri olmak üzere çeflitli alanlara yay lman n h zland ve buna paralel olarak karfl mücadelenin de iflik boyutlarda sürdürülmesine olan ihtiyac n n aç kça ortaya ç kt bir y l olarak dikkati çekmifltir denildi. Gerçek bir insan haklar ve demokrasi mücadelesi olarak nitelendirilen terörle mücadele nin; terörün fliddet boyutunun sona erdirilmesi, konunun etnik milliyetçilik temeline dayal, siyasi ayr l kç bir hareket haline gelmesinin önlenmesi ve Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinin sosyal ekonomik kalk nmalar n n sa lanarak, terörün istismar na neden olan noksanl klar n giderilmesi olarak grupland r labilecek üç boyut kazand belirtilen de erlendirmede TSK n n birinci boyuta karfl mücadeleyi fiilen yürütmekte oldu una dikkat çekildi. Aç klamada flöyle denildi: terör örgütü inisiyatifinde meydana gelen olaylar zaman içinde gittikçe azalt larak, 1994 y l nda 3298 olan olay say s 2000 y l nda toplam 45 e indirilmifltir.bir baflka ifade ile geçmiflte günde 9 olay meydana gelirken, bu rakam 2000 y l nda 9 günde 1 olaya kadar düflürülmüfltür. Bunun yan s ra; terörist eylemlerde hayat n kaybeden vatandafl say s y lda 1479 dan 15 e, güvenlik güçleri flehit miktar da y lda 1145 ten 29 a indirilmifltir. Toplam yaral say s ise; y lda 4 binlerden 108 lere düflmüfltür. Bunun anlam ; mevcut flehitlerimize her gün 7, gazilerimize 11 kiflinin eklenmesinin önlenmifl olmas d r. Di er yandan; geçmiflte terörist say s n e kadar ç karabilmifl olan ve bu miktar n asgari yar s n yurt içinde tutabilen ve eyleme yöneltebilen terör örgütü; tüm propagandas na, yurtiçi ve yurtd fl ndan gördü ü her türlü deste e ra men, mevcudunu koruyamaz hale gelmifl ve terörist miktar e kadar düflmüfltür, bunun da ancak %10 nu yurtiçinde tutabilmektedir. Bu durumda; 2000 y l nda terörün fliddet boyutunun önemli ölçüde kontrol alt na al nd n söylemek mümkündür. Bu sonuç; Türk Silahl Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin kahramanl n n ve onlara her zaman s n rs z destek vermifl olan aziz milletimizin sabr n n bir eseridir. Y llard r her türlü arazi ve hava koflullar nda büyük bir özveri ile yürütülen PKK terör örgütüne karfl mücadelede; toplam flehit verilmifl, TSK ve güvenlik gücü mensubu da yaralanm flt r. Yine bu mücadelede; hayat n kaybeden vatandafl say s toplam 5.405, yaralanan vatandafl say s da d r. Di er yandan; büyük ço unlu u yurt d fl nda da olsa, halen civar nda teröristin varl n sürdürüyor olmas önemli bir tehdit oluflturmaya da devam etmektedir. Genelkurmay Baflkanl n n de erlendirmesinde terörle mücadele nin ikinci boyutuyla ilgili olarak flu bilgiler yer ald : Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kendilerinin sözde bar fl ça r lar na do rudan cevap vermeme ihtimaline karfl, PKK terör örgütünün, devleti içten ve d fltan zorlamak için baflka alanlarda baz faaliyetlere yöneldi i de görülmektedir. Bu faaliyetler genelde, k saca PKK n n siyasallaflmas olarak tan mlanmakta ise de, gerçek olan etnik milliyetçilik temeline dayal, siyasi ayr l kç bir hareketin yarat lma ve gelifltirilme çabalar d r. Bunu, terörün ikinci boyutu olarak tan mlamak mümkündür. Bu konuda, yurt içinde,toplumun baz kesimleri legal veya illegal kurulufllar marifeti ile örgütlenmekte ve gerekti inde çeflitli nedenler gerekçe gösterilerek toplumsal eylemlere yöneltilmektedir. Bunun bir örne i 22 Ekim 2000 tarihinde Adana da yaflanm fl, nüfus say m nda, yafl ndaki çocuklar polis ile karfl karfl ya getirilmifltir. Ayr ca toplumu örgütleme kapsam na legal baz siyasi oluflumlarda dahil edilerek, PKK güdümünde tek ve etkin bir ayr l kç siyasi güç yarat lmak istenmektedir. PKK terör örgütünün bu faaliyetlerinde;etnik kimlik,ana dilde e itim,ana dilde radyo/tv yay n ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi sloganlar toplumu ikna temalar olarak kullan lmaktad r. Önceki y llarda oldu u gibi 2000 y l nda da kamusal alanda Kürtçe nin kullan m ve bununla ilgili etkinlikler yarg konusu oldu. Abdullah Demirci adl imam Lice (Diyarbak r) eski Belediye Baflkan Nazmi Balkafl n 10 Ocak günü Lice de yap lan cenaze töreninde, Kürtçe vaaz verdi i gerekçesiyle gözalt na al nd. Abdullah Demirci nin serbest b rak lmas n isteyenler ile polisler aras nda tart flma ç kt, polislerin, bu kiflileri üzerlerine atefl açmakla tehdit etti i bildirildi. Türkiye nsan Haklar Vakf 5

10 Kürt Sorunu Hürriyet gazetesine 24 Temmuz 1999 tarihinde Kürtçe okuma-yazma bilen yüksek ö renim gören ö rencilere burs verilecektir fleklinde ilan verdikleri için Kürt Kültür ve Araflt rma Vakf (Kürt-Kav) Baflkan Celal Baykara, Yönetim Kurulu üyeleri Kamber Soypak, Faruk Parlak, Abdullah flçi, Yaflar Kilerci, Selim S rr Fero lu, Mehmet Parlak, Bayram Karaca, Mazhar Kara, Reflit Deli ve Faruk Kurhan hakk nda TCY nin 312. maddesi ve TMY nin 8. maddesi uyar nca stanbul DGM de dava aç ld. 1 fiubat günü yap lan duruflmada ifade veren Celal Baykara herhangi bir etnik ay r m yapmad klar n söyledi ve Biz Sadece Kürt olanlara burs verece iz demedik. Kürtçe okuma-yazma bilen ö rencilere verece imizi söyledik. Kürt olmayan kifliler de Kürtçe bilirler. Kürtçe bilen Türkler, Araplar, Ermeniler de var. Bu nedenle bölücülük suçunun unsurlar oluflmam flt r dedi. Dava ilk duruflmada beraatla sonuçland. fiiflli lçe Milli E itim Müdürlü ü nün suç duyurusu üzerine fiiflli Cumhuriyet Savc l, Kürt Enstitüsü Baflkan Hasan Kaya hakk nda, vak f bünyesinde izinsiz olarak Kürtçe ö renim kursu açt klar iddias yla Kas m ay nda dava açt. ddianamede, Anayasa n n 42. maddesinin Türkçe den baflka hiçbir dil e itim ve ö retim kurumlar nda Türk vatandafllar na anadilleri olarak okutulamaz, ö retilemez denildi i ifade edildi. ddianamede, Kaya n n Kanun ve nizamlara ayk r olarak kurs açmak gerekçesiyle 625 say l özel ö retim kurumlar yasas na ayk r biçimde izinsiz enstitü açmak suçlamas yla 2 y la kadar hapisle cezaland r lmas isteniyor. Bursa da bir dü ünde Kürtçe türkü söylendi i gerekçesiyle HADEP Osmangazi lçe Baflkan Recep Kuru ile Y ld r m Ifl k, Ümit Ceylan, Zahir Aksu ve Sedat Ifl k adl ses sanatç lar gözalt na al nd. Gözalt na al nanlardan Ceylan, Aksu ve Ifl k 20 fiubat günü tutukland. E itim-sen Diyarbak r fiubesi Örgütlenme Sekreteri Hasan Kaçan hakk nda, Medya TV de 22 Aral k 1999 tarihinde yay nlanan, ana dilde e itim hakk na iliflkin konuflmas nedeniyle Mart ay nda dava aç ld. Diyarbak r DGM Savc l taraf ndan haz rlanan iddianamede, Kaçan n söz konusu programda yapt Kürtçe konuflmada halk kin ve düflmanl a tahrik etti i iddias yla TCY nin 312. maddesi uyar nca cezaland r lmas istendi. Bu davadan beraat eden Kaçan a ayr ca Diyarbak r Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan aç lan soruflturmada da 1 y l k dem durdurma cezas verildi. Kaçan, bu karar n ard ndan da Amasya ya sürgün edildi. EMEP Elaz l Örgütü nün 22 May s 1999 tarihinde düzenledi i Dayan flma Gecesinde Kürtçe türkü söylendi i gerekçesiyle düzenleme komitesi üyeleri hakk nda aç lan dava, 8 Mart günü sonuçland. Elaz 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Mesut Gündo du, Cemal Günsili, Yusuf Bal, Ali Da, Ali Ekber Bak r, H d r Erdo an ve Bülent Bozkurt a 6 ay hapis cezas verdi. Bülent Bozkurt d fl ndaki san klar n cezalar paraya çevrildi. Bülent Bozkurt un cezas ise daha önce baflka bir davadan ceza ald için paraya çevrilmedi. Tuncelililer Sosyal Kültür Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i nin açt Kürtçe dil kursu Nisan ay nda Ankara Valili i taraf ndan kapat ld. Derne e Vali Yard mc s Mustafa Erkal imzas yla gönderilen yaz da, Söz konusu kursu verebilmeniz için, Milli E itim Bakanl n n 625 Say l Özel E itim Kurumlar Kanunu nun ilgili hükümlerine göre l Milli E itim Müdürlü ü nden izin alman z ve Valili imize bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde izinsiz kurs düzenlemekten, derne iniz hakk nda yasal ifllem yap laca n n bildirilmesi hususu taraf n za tebli olunur dendi. 30 Haziran günü Hakkari de bir dü ünde Kürtçe türkü söyledi i için gözalt na al nan Ayd n Acar adl sanatç bölücülük propagandas yapt iddias yla tutukland. Ordu Efirli Kapal Cezaevi ndeki PKK davas hükümlüleri ad na Bayram Altun ve Hac Hayk r taraf ndan Temmuz ay nda yap lan yaz l aç klamada, cezaevine Kürtçe yasa n n getirildi i belirtildi. Diyarbak r Barosu Cezaevi Komisyonu taraf ndan haz rlanan bir raporda da benzer sorun dile getirilerek Mardin Cezaevi nde kalan Türkçe bilmeyen tutuklu ve hükümlülerin Kürtçe konuflmalar n n yasakland bildirildi. Diyarbak r da ço unlu u Kürtçe flark lardan oluflan 242 kasetin sat fl A ustos ay nda yasakland.(bkz.düflünce Özgürlü ü) Mufl un Malazgirt ilçesine ba l Hasretp nar köyünde 10 Eylül günü yap lan bir dü ünde, Kürtçe türkü söyledikleri gerekçesiyle Selim Turan, Faik Turan ve Hayati Eflen adl kifliler 15 Eylül günü gözalt na al nd. Bu kifliler Malazgirt Asliye Hukuk Mahkemesi nce tutukland. Selim Turan, Faik Turan ve Hayati Eflen 2 Ekim günü mahkemenin takipsizlik karar vermesi üzerine serbest b rak ld lar. HADEP zmir l Örgütü nün 1 Ekim günü yap lan 4. Kongresi nde Kürtçe konufluldu u gerekçesiyle HADEP zmir eski l Baflkan Ali Yavuz ve eski yönetim kurulu üyeleri hakk nda soruflturma aç ld. HADEP zmir l Baflkan Cemal Coflkun kongrede Kürtçe tiyatro oyunu ve MKM sanatç lar taraf ndan sunulan müzik dinletisinin d fl nda Kürtçe konuflulmad n söyledi. HADEP taraf ndan Mersin de düzenlenen Newroz kutlamas nda Kürtçe konufluldu u ve türkü söylendi i gerekçesiyle tertip komitesi üyeleri hakk nda Siyasi Partiler Yasas n n 81. maddesi uyar nca aç lan dava 27 Ekim günü sonuçland. Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesi nde yap lan duruflmada, tertip komitesi üyeleri hakk nda beraat karar verildi. 6 Türkiye nsan Haklar Vakf

11 Kürt Sorunu SES Diyarbak r fiube Sekreteri Muhsin Uyan k hakk nda Medya TV nin ana haber bültenine kat larak Kürtçe konufltu u için 5 y l hapis istemiyle Kas m ay nda Diyarbak r DGM de dava aç ld. RTÜK taraf ndan bir haber program nda Kürtçe yay n yapt gerekçesiyle kapat lan Diyarbak r da yay n yapan Can TV nin, karara karfl açt dava, Kas m ay nda Dan fltay da sonuçland. dare Mahkemesi nin verdi i karar bozan Dan fltay 10. Dairesi nin karar nda, Diyarbak r Valili i ve Emniyet Müdürlü ü taraf ndan RTÜK e yap lan baflvuruda Can TV nin s k s k Kürtçe müzik parçalar na yer verdi i ve canl ba lant s ras nda çeflitli röportajlar n Kürtçe yap ld gerekçesiyle gere inin yap lmas n n istendi i vurguland. Dan fltay n bozma karar nda, Can TV nin Türkçe haz rlan p sunulan bir program içinde önemli bir yer tutmayacak ölçüde Türkçe d fl nda bir dille yap lm fl röportaja yer verdi i, bunun radyo ve televizyon yay nlar n n Türkçe yap lmas ilkesine ayk r l k oluflturmad belirtildi. Teatra Jiyana Nü taraf ndan Kürtçe sahneye konulan Komara Dinan fiermola (Deliler Cumhuriyeti fiermola) adl oyunun yasaklanmas nedeniyle, Ankara Valili i aleyhine aç lan dava Kas m ay nda sonuçland. Ankara 1. dare Mahkemesi, valili in yasaklama karar n yerinde buldu. Mahkeme karar nda, oyunun Kürtçe oynanmak istenmesinin ve oyunda rol alanlardan baz lar n n sab kas n n bulunmas n n, toplumu etnik ayr mc l a sevk edece i, toplumda nefret duygular n art raca, istenmeyen olaylara neden olaca ileri sürüldü. stanbul da bulunan MKM Genel Merkezi 19 Kas m günü ruhsats z tiyatro faaliyetleri gerekçesiyle Beyo lu lçe Emniyet Müdürlü ü ne ba l polislerce bas ld MKM Genel Müdürü Türkan Çetin, flirket sahiplerinden Yemiyan Ad güzel ve Jiyana Rewflen çal flanlar ndan Abdurrahman Çelik gözalt na al nd. MKM yetkilileri salonun sadece provalar için kullan ld n belirttiler. Silvan a ba l Akçeltik köyü Alakum mezras nda o lunu evlendirmeye haz rlanan Mehmet Ça rtekin adl kifliye 10 Kas m günü Çatalköprü Jandarma Karakol Komutan Astsubay brahim Bulut imzas yla gönderilen yaz da, dü ünde Kürtçe flark söylenmemesi uyar s nda bulunuldu. Yaz da dü üne saat te son verilmesi, dü ünün bitti inin köy muhtar taraf ndan jandarmaya haber verilmesi, köy d fl ndan gelen konuklar n jandarmaya bildirilmesi istendi. Silvan da faaliyet gösteren yerel müzik gruplar da Kürtçe yasa konusunda uyar ld. Ferhenk, Bar fl, Esmer, Buse, Evgi, Navdest ve Dostlar isimli müzik gruplar n n elemanlar n n Kas m ay nda lçe Tabur Komutanl na ça r larak Kürtçe flark söylememeleri için uyar ld klar bildirildi. HADEP Malatya Gençlik Kollar taraf ndan düzenlenen flenlikte sahneye ç kan Koma Gula Xerzan adl grup polisler taraf ndan engellendi. 10 Aral k günü düzenlenen flenlikte mikrofonlar n fiflini çeken polisler, salonda bulunanlar taraf ndan protesto edildi. Bunun üzerine flenli in yap ld dü ün salonuna gelen Malatya Emniyet Müdürü nün, Kürtçe flark söylenmesine izin verilmeyece ini söyledi i bildirildi. E itim-sen Diyarbak r fiubesi, 3 Ekim günü polisler taraf ndan bas ld ve sendika binas nda bulunan yöneticiler gözalt na al nd. Sendika binas nda bulunmayan yöneticiler ise görev yapt klar okullardan gözalt na al nd lar. fiubenin 5 Ekim Dünya Ö retmenler Günü nedeniyle düzenlemeyi planlad flenlik de Valilik taraf ndan yasakland. Valilik yasaklamaya gerekçe olarak flenlik davetiyelerinde Kürtçe ve Türkçe ça r yap lmas n gösterdi. Bask nda gözalt na al nan Figen Aras, Nesip Gültekin, Hüseyin Kaya, Müzeyyen Ak nc, Ali Erdemirci ve Medeni Kaya adl sendika yöneticileri 5 Ekim günü serbest b rak ld. Serbest b rak lan yöneticilerin daha sonra Diyarbak r Valili i taraf ndan görevlerinden al nd klar bildirildi. Valilik görevden almaya gerekçe olarak, izinsiz flölen düzenlemek istenilmesi ve flölen için bast r lan davetiyelere Kürtçe Bar fl ve eme in özgürlü üne do ru evrilen böylesi bir süreçte, düzenleyece imiz gecede sizlerle birlikte olmak bizleri onurland racakt r. E itim-sen AMED fiubesi yaz lmas n gösterdi. E itim-sen Diyarbak r fiubesi yöneticileri Figen Aras, Nesip Gültekin, Hüseyin Kaya, Müzeyyen Ak nc, Ali Erdemirci ve Medeni Kaya hakk nda Kas m ay nda Diyarbak r DGM de dava aç ld. ddianamede, davetiyelerin tek bir dille de il, Türkçe ve Kürtçe nin yan yana kullan larak yaz lmas nedeniyle Devletin bölünmez bütünlü ü aleyhine propaganda ve T.C. devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü ünü hedef alma olarak de erlendirildi i ifade edilerek, ö retmenlerin TMY nin 8/1. maddesi uyar nca cezaland r lmalar istendi. 13 Aral k günü yap lan ilk duruflmada esas hakk ndaki mütalaas n veren DGM Savc s davetiye metninin yasalar aç s ndan suç teflkil etmedi ini belirtti. DGM, ö retmenler hakk nda beraat karar verdi y l Mart ay nda Yarg tay Hukuk Genel Kurulu Kürtçe ad kullan m konusunda önemli bir karar verdi. Bitlis in Güroymak ilçesinde Nezir Durak adl kifli 1992 y l nda do an k z n n aile içinde ve çevresinde Mizgin ad yla bilinip tan nd n ileri sürerek nüfusta yaz l Hatice ad n n de ifltirilmesi istemiyle açt davan n temyiz duruflmas n görüflen Yarg tay Hukuk Genel Kurulu 1 Mart günü ald kararda Müjde anlam na gelen Mizgin ad n n kullan labilece ine karar verdi. Güroymak Asliye Hukuk Mahkemesi, baban n istemini, Mizgin ad Türk dilinde yoktur, z t anlamlar içermekte, milli kültüre, örf ve âdetlere uygun düflmemektedir. Kamu vicdan n incitecek niteliktedir gerekçesiyle reddetmiflti. Baba Durak n temyizi Türkiye nsan Haklar Vakf 7

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) 222 44 06 Faks : (0.312) 222 44 07 ISBN 975-72-17-35-2 10.12.2002

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7 GH Bahar 2007 Say : 7 Bahar 2007 Say : 7 Ankara Barosu Baflkan Vedat Ahsen COfiAR Sevgili Meslektafllar m, Hukuk Gündemi Yeniden! smi de iflmedi, sahibi de iflmedi, sorumlu yaz iflleri müdürü de iflmedi,

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES ED TÖR Editörden... Merhaba 187. say ile yine birlikteyiz. Bu say gündem konular m z; Tam Gün Yasas sonras Anayasa Mahkemesi

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Marafl tan 19 Aral k a katleden, sivili, resmisiyle FAfi ZM dir.

Marafl tan 19 Aral k a katleden, sivili, resmisiyle FAfi ZM dir. 23-24 Aral k 1978 Kahramanmarafl Katliam www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 135 16 Aral k 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Marafl tan 19 Aral k a katleden, sivili, resmisiyle FAfi ZM

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Hedef, yetkili sendika olmakt r

Hedef, yetkili sendika olmakt r E itimciler Birli i Sendikas Haber Bülteni Say : 30 Y l: 5 Eylül 2005 Hedef, yetkili sendika olmakt r Sendikam z n zmir deki Baflkanlar Kurulu toplant - s ndan Yetkili Sendika olma hedefi ç kt. zmir Yenifoça

Detaylı

Kamu çal flanlar aras nda adaletsizli e neden olan farkl maafl sisteminin düzeltilmesi için gösterilen çabalar sonuç verdi.

Kamu çal flanlar aras nda adaletsizli e neden olan farkl maafl sisteminin düzeltilmesi için gösterilen çabalar sonuç verdi. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 55 A USTOS 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi YARIfiALIM KAZANALIM Gazetemizde yay nlanan haberlerden soraca m z soruyu bilin, cevab n z gazetekamusen@kamusen.org.tr

Detaylı

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M EYLÜL 2009 ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK Adalete Eriflim ve CMK Ödemeleri Sa lanamayan

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı