Haber-Dosya SAÐLIK GÜNÜ, ÜNÝVERSÝTEMÝZ ELAZIÐ SAÐLIK YÜKSEKOKUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haber-Dosya SAÐLIK GÜNÜ, ÜNÝVERSÝTEMÝZ ELAZIÐ SAÐLIK YÜKSEKOKUL"

Transkript

1 FIRAT TIP MERKEZÝNE ORGAN NAKLÝ BÝRÝMÝ KURULACAK Üniversitemiz Fýrat Týp Merkezi nde organ nakli birimi kurulacak. Fýrat Týp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemalettin Camcý, yaptýðý açýklamada, kurulacak birimin fiziki yapýsýnýn hazýr olduðunu söyledi. Bu birimle baþta karaciðer nakli olmak üzere böbrek nakillerinin de FTM de yapýlacaðýný belirten Camcý, Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi nde sadece karaciðer nakli yapýlabildiðini söyledi. Camcý, Birimin kurulmasý için hazýrlýklarýmýz tamamlandý. Konuyla ilgili olarak ABD ye gidilerek gerekli çalýþmalar yapýldý. Birim kurulduðunda 45 kiþilik ekiple nakil iþlemlerini yapmayý düþünüyoruz. Fiziki olarak bir sýkýntý yok, ancak cihaz bakýmýndan az da olsa eksiðimiz var dedi. Camcý, birimin en kýsa zamanda hizmete geçmesi halinde Doðu Anadolu ile Güneydoðu Anadolu bölgelerine hizmet vereceklerini sözlerine ekledi. ÜSTÜN ZEKALILAR VE HARPUT Selçuk Beþir DEMÝR Geçmiþte ve günümüzde, tüm dünyada olduðu gibi kendi tarihimizde de üstün ve özel yetenekli bireyler toplumun her zaman dikkatini çekmiþtir. Bu çocuklarýn eðitimleri tarihimiz de kapsamlý bir þekilde ilk olarak Osmanlý Devleti zamanýnda Enderun ile baþlamýþtýr, daha sonra 19.yy. baþlarýnda kendi emellerine hizmet etmek amacý ile baþta Amerika olmak üzere birçok ülke, ülkemizde ve Harput ta kolejler açarak altýn deðerindeki üstün zekalý çocuklara eðitim vermiþlerdir lý yýllardan itibaren ülkemizde bu stratejik deðerin eðitimine önem verilerek Bilim-Sanat merkezleri açýlamaya baþlanmýþtýr. Üstün zekalý \üstün yetenekli çocuk ne demektir? Zeka, yaratýcýlýk, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaþýtlarýna göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliþtirmek için okul tarafýndan saðlanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuklar, üstün zekalý ve üstün yetenekli çocuklar olarak tanýmlanýr. (Demir,2004) Bilim-Sanat merkezi ne demektir? Üstün zekalý ve üstün yetenekli öðrencilerin ilgi, yetenek ve zeka tiplerine göre özel bir program çerçevesinde eðitim ve öðretim hizmeti sunan ilköðretimden üniversiteye kadar devam eden kapsamlý öðretim kurumlarýdýr. Toplum için kýt kaynak kabul edilen bu potansiyelin eðitimi, stratejik bir insan kaynaðý olduðundan dolayý önceliði vardýr ve bu potansiyelin eðitimi ciddiye alýnmalýdýr. Gelin el ele verelim bilim ve kültürün beþiði olan Harput ta üstün zekalýlarýn eðitimi için bir Bilim-Sanat merkezi açýlmasý için çaba gösterelim. Bu merkezide Harput un en güzel yerinde açalým, ismini de Fýrat koyalým. Evet evet Fýrat koyalým Çoðunuzun aklýna hemen Fýrat Amerikan Koleji gelmiþtir. Yüz yýl önce bu okul bizim en önemli hazinelerimizden biri olan üstün zekalý çocuklarýmýzý kendi misyonlarý çerçevesinde yetiþtirmiþler,bizim gücümüzü bize karþý kullanmýþlardýr. Artýk ülkemizin bu kýymetli hazinelerinin Eflatun un dediði gibi bu altýn çocuklarýn yok olmasýna yada baþka emeller çerçevesinde eðitilmesine izin vermeyelim ve yeniden hep birlikte Harput u ilim ve sanatýn merkezi haline getirelim KAYNAKÇA Açýkses, E.(2003). Amerikalýlarýn Harput ta ki misyonerlik faaliyetleri.türk Tarih Kurumu Basýmevi. Ankara Bilgili, A.E. (2000) Üstün yetenekli çocuklarýn eðitim sorunu. Sosyal sorumluluk yaklaþýmý. Marmara Üniversitesi A.E.F. Eðitim bilimleri dergisi. Ýstanbul Clark, B..(1997) Groving upgifted developing the potential of children at homeand at new. Jerseyschool Cutts, N..E.(2001). Üstün zekalý ve yetenekli çocuklarýn eðitimi. çev: Ýsmail Ersevim.Özgür yayýnlarý. Ýstanbul Çamurlu,A. (2001). Üstün veya özel yetenekli çocuklar ve bilim ve sanat merkezleri. Milli Eðitim Dergisi, Sayý: 1, M.E.B. Yayýnlarý. Ankara: Davutoðlu, A. (2001). Stratejik derinlik. Küre yayýncýlýk. Ýstanbul Demir, S.B. (2004) Özel eðitime muhtaç üstün zekalý ve üstün yetenekli öðrencilere karþý öðretmenlerin sergiledikleri tutum ve davranýþlar.14..özel Eðitim Kongresi. Bolu Digest,E. (1990). Giftedness and the gifted what s it all about. Washintgton D.C. -Dosya SAÐLIK GÜNÜ, ÜNÝVERSÝTEMÝZ ELAZIÐ SAÐLIK YÜKSEKOKUL OKULUND UNDA DA KUTLANDI 12 Mayýs Hemþireler Günü Saðlýk Günü Üniversitemiz Saðlýk Yüksek okulunda düzenlenen çok yönlü etkinliklerle kutlandý. Bu münasebetle etkinliklerin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. M. Reþat ÖZERCAN; Yüksek okullarýnda mevcut üç program (Hemþirelik, Ebelik, Saðlýk Memurluðu) bulunduðunu belirterek, 12 Mayýs Hemþireler Günü, 21 Nisan Ebeler Günü ve þu ana kadar belli bir kutlama günü olmayan Saðlýk Memurlarýnýn da ayný gün ve saatte Saðlýk günü etkinliklerine katýlmalarý için bu günü ortak gün olarak kutladýklarýný belirtti. Programa katýlan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. Hamdi MUZ da yaptýðý konuþmada özetle Saðlýk, insanýn en önemli zenginliðidir. Çalýþmak, öðrenmek, üretmek için saðlýklý olmak gerekir. Bu amaçla, yüzyýllardýr insanlýðý etkileyen bir çok hastalýða çözüm bulunmuþ, ancak teknolojik geliþmeler çok önemli hastalýklarý da beraberinde getirmiþtir. Bu nedenle saðlýkla ilgili konular gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadýr. dedi. Rektör Prof. Dr. M.ehmet Hamdi MUZ un konuþmasýndan sonra, Saðlýk Yüksekokulu tarafýndan 12 Mayýs Saðlýk Günü kutlamalarý çerçevesinde düzenlenen Saðlýk Hizmetleri ve Sorunlarý konulu panele geçildi. Prof. Dr. Reþat ÖZERCAN tarafýndan yönetilen panele konuþmacý olarak olarak Ýl Saðlýk Müdürlüðünden Dr. Halit GÖKALP, Saðlýk Yüksekokulundan Öðr. Gör. Mehmet ÝRGÜREN, Saðlýk Yüksekokulundan Öðr. Gör. Kamile ÞEKERCÝ, Saðlýk Yüksekokulundan Öðr. Gör. Emine Bakoðlu, Saðlýk Yüksekokulundan Öðr. Gör. Evrim ÇELEBÝ katýldýlar. Kutlamalar daha sonra dans gösterileri, Türk Sanat Müziði konseri ve zengin kültürel etkinliklerle sona erdi. KLÝNÝK TANIDA MOLEKÜLER TEKNÝKLER KONULU KONFERANS Üniversitemizin 30. Yýl Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü tarafýndan tertip edilen Klinik Tanýda Moleküler Teknikler konulu konferans, 25 Mayýs 2005 Çarþamba günü yapýldý. Fýrat Üniversitesi Fýrat Týp Merkezi Konferans Salonunda saat 14:00 de baþlayan Klinik Tanýda Moleküler Teknikler konulu konferansa, Fýrat Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necip Ýlhan, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ferit Gürsu, Öðretim Üyeleri ve öðrenciler katýldý. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Akif Berdeli, Moleküler Týp ta erken tanýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Kalýtýmsal periyodik ateþli hastalýklarýn Türkiye de çok yaygýn olarak görüldüðünü belirten Prof. Dr. Akif Berdeli, bu konuda týp fakültelerinde önemli çalýþmalar yürüttüklerini belirterek, Ülkemizde Doðu ve Güneydoðu Anadolu da yaygýn olarak görülen ailesel akdeniz ateþi, ailesel Akdeniz anemisi, böbrek kaybýna yol açan ve ülke ekonomisine çok zarar veren kronik böbrek hastalýklarýnýn erken tanýsý, çok farklý kanser hastalýklarýnýn erken tanýsý konularýnda katýlýmcýlara çeþitli bilgiler verdi. SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ NDEN BÝLÝMSEL YAYINLARDA ETÝK SORUNLAR ve SONUÇLARI KONULU KONFERANS... Üniversitemizin 30. Yýl Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü tarafýndan tertip edilen Bilimsel Yayýnlarda Etik Sorunlar ve Sonuçlarý konulu konferans, 24 Mayýs 2005 Salý günü yapýldý. Týp Fakültesi Anfi-1 Salonunda saat 14:00 de baþlayan Bilimsel Yayýnlarda Etik Sorunlar ve Sonuçlarý konulu konferansa, Fýrat Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necip Ýlhan, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Özge Ardýçoðlu, Öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Akdeniz Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ramazan Demir, etik düþüncenin kiþinin egolarýna egemen olmasý anlamýna geldiðini belirterek, etik düþüncenin aslýnda insanýn ahlaki deðerlerinin üst kimliði olduðunu söyledi. SKS Kültür Kollarýndan Baþarýlý Bir Sezon......Baþtarafý spor sayfasýnda 3. Üniversitemizin Kültür Kollarý ile Elazýð Musiki Konservatuvarý Derneði nin ortaklaþa 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramý münasebetiyle 24 Nisan 2005 tarihinde Çocuk topluluklarý konseri Atatürk Kültür Merkezi nde sunuldu. 4. Edebiyat Kulübümüzün organizasyonu ile Kiþisel Geliþim Uzmaný Adil MAVÝÞ, üniversitemiz öðrenci ve personeline 03 Mayýs 2005 tarihinde Motivasyon/Hýzlý Okuma/Okuma Yanlýþlarý konusunda Atatürk Kültür Merkezi nde bir seminer verdi Mayýs 2005 tarihinde Üniversitemizin Kültür Kollarý ile Musiki Konservatuvarý Derneði, ortaklaþa,14 Mayýs 2005 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi nde Türk Sanat Müziði konseri sundu. 7. Medya Ýletiþim Kulübü tarafýndan Nisan 2005 tarihleri arasýnda Karadeniz Bölgesine (Elazýð-Erzurum-Gümüþhane-Trabzon- Samsun-Amasya-Tokat-Sivas-Malatya güzergahý) kültürel amaçlý araþtýrma inceleme gezisi düzenlendi. 8. Erzurum da yapýlan Üniversiteler arasý Halk Oyunlarý Yarýþmasý nda Otantik dalda grup birincisi olan Üniversitemiz Halk Oyunlarý Ekibi Mayýs 2005 tarihleri arasýnda Bodrum da yapýlan final yarýþmasýna da katýlarak 13 Takým arasýndan 9. oldu. 9. Fotoðrafçýlýk Kulübü tarafýndan Üniversite öðrencilerine yönelik 2005 Yýlý Ödüllü Fotoðraf Yarýþmasý düzenlendi. 10.Resim ve Grafik sanatlar Kulübü terefýndan Üniversite öðrencilerine yönelik 2005 Yýlý Ödüllü Resim ve Grafik Sanatlar Yarýþmasý düzenlendi. ZAMAN VE YAÞAM ÜZERÝNE Dr. HAKAN F. ÖZTOP* Hayat akýp giderken zamaný beraberinde mi sürükler, yoksa hayat mý zamaný takip eder? Aslýnda, zaman, hiç kimseye dokunmaz, baþýna buyruktur. Yalnýzdýr, bir boyutludur. Sizin düþündüðünüz gibi, ne hýzlý akar, ne de geçmek bilmez liði vardýr. Etken bir olgudur, sizin özel niyetlerinizi ve nesnel davranýþlarýnýzý dikkate almadan, ona verdiðiniz önemden etkilenmeden akýp gider [1]. En büyük iki özelliðinden birincisi asla durmaz, sürekli olarak akar, ikincisi ise evrenin en büyük sýrrýdýr. Zamanýn akýþýna dur denilemeyeceði aþikar olduðuna göre, týpký bir akarsu gibi akan zamandan, ne kadar çok ve ne kadar kullanýlabilir su alýyoruz, en önemlisi budur. Burada akarsudan tek fark ise, zaman depolanmaz ve kullanýldýkça azalmaz. O an kullandýnýz ise, o sizin yanýnýza kar, aksi halde buhar olup uçuþur. Herkes 24 saatlik bir zaman dilimine sahiptir. Kim ki bu zaman dilimini en iyi þekilde (optimum) kullanýr, kendi alanýnda verimliliði en yüksek kiþi odur. Çünkü, verimlilik, ayný iþgücü ve sermaye ile birim girdi baþýna elde edilen çýktý miktarýný artýrmanýn tek yoludur ve Zamaný etkin kullanmak demektir [1]. Zamanýn etkin kullanýmý, ziyadesiyle, hedefi ve ideali olan insanlarý ilgilendirir. Çevresindeki insanlar için bir þeyler üretmeye çalýþan, kariyer yapmak için uðraþan, para kazanmaya çalýþan, toplumda belirli noktalara ulaþmayý arzulayan, hizmet üretmek ve ürün geliþtirmek için mücadele veren insanlara 24 saat yetmez. Kimi zaman bu sayýlanlarýn gerçekleþtirilmesi için, gecenin her saatini bilmek, masada uyuklamak gerekir. Çalýþmak elbette yorar, ancak, yorgunluðu gidermenin en iyi yolu bir iþten baþka bir iþe geçmektir. Sadece verilen iþi yapmakla kalmayýp, iþ üretmek, yani çözüm üretmek, var olan problemleri çözmeye yönelik olarak uðraþmak gereklidir. Ýnsanýn kendini ödüllendirmesi ise, hem baþarýyý saðlar, hem de dinlenmenin en iyi yoludur. Aslýnda, sevdiði bir iþte çalýþan bir insan asla yorgunluk hissetmez ve zaman asla yeterli gelmez. Bunu yaparken de, bir iki iþ yapýnca kendi kendini kandýrýp, bununla yetinmemek, her zaman hedefin zirve noktasýný hatýrlayarak oraya kilitlenmek, zamaný etkin kullanmanýn en kestirme yoludur. Hayat bir terazidir, yani dengedir. Hedef ise, teraziyi tutturmaktýr. Siz hedefleri çoðaltýr, o oranda kaynaklarý çoðaltýp, hýzýnýzý artýramazsanýz, belki de hedeflerin hiç birine ulaþmazsýnýz. Netice itibariyle, elinizdeki zaman miktarý 24 saate sabitlenmiþtir. Bunu artýrmanýn yolu her ne kadar hýzý artýrmaksa da, hýz artarken kontrolün zorlaþtýðý hatta çoðu zaman kalitenin düþtüðü akýldan çýkarýlmamasý gereken bir gerçektir. Bir otomobil yarýþýnda her viraja hýzlý girmek þart deðildir. Geliþmiþ dünya insanlarýna bakýldýðýnda, zamaný çok iyi kullandýklarý, dakik çalýþtýklarý, verimliliðin kontrol altýnda bulunduðu bir gerçektir. Bunu birkaç istatistiki bilgi ile desteklemek mümkündür. Örneðin, 1950 yýlýnda Türkiye nin kiþi baþýna milli geliri 200 dolar iken, Japonya nýn ki 134 dolar idi. Halbuki, 2001 yýlý istatistiklerine göre, Japonya 36,000 dolarlýk kiþi baþýna milli gelire sahip iken, Türkiye 2,500 dolar seviyesinde seyretmektedir [2]. Aradan geçen süre ayný olduðuna göre, diðer faktörleri bir yana býrakýrsak, burada zamanýn etkin kullanýmýnýn rolü olduðu gerçeði asla göz ardý edilemez. Çünkü, bugün Japonya da bir japonun aylýk ortalama okuduðu kitap sayýsý 6 veya 7 dolayýndadýr. Bir ayda bu kadar kitabý okuyan bir insanýn, zamanýný boþa harcadýðý, kahvehanelerin önünde dedikoduyla zaman öldürdüðü, cep telefonlarýnýn atarisiyle oynayarak veya mesaj çekerek geri gelmeyeceði bilinen zamaný telef ettiði düþünülemez. Herþeyden önce bilinmesi gereken bir gerçek daha var ki, sizin boþ zamanýnýz, baþka insanlarýn en aktif olduðu saatler olabilir. Yani, kendi zamanýnýza duyduðunuz saygý kadar, baþka insanlarýn zamanlarýna da saygý duymak zorundasýnýz. Hedeflere ancak, zamanýn hedefler doðrultusunda harcandýðý süreçte ulaþýlabildiði bilinen bir gerçektir. Kaynaklar: * Fýrat Ünv. Müh. Fak. Makine Müh. Böl. 1. Zamaný Etkin Kullanan Baþarýlý Yönetici, Ýþ fikirleri dergisi, internet. 2. Cem KOZLU, Öfkeden Çözüme, Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, sayfa 21-23,

2 -Dosya 8 ÖZGECÝ LÝDERLÝK VE KURUMSAL ERDEM Muhammed TURHAN Teknik Eðitim Fakültesi-Eðitim Bilimleri Bölümü Özgeci liderlerin yönettikleri kurumlar da, toplumsal anlamda özgeci kurumlardýr. Yani tüm eylemlerinde kamu yararýný gözeten ve toplum için varolduðunun bilincinde olan kurumlardýr. Bu bakýþ aþýsýna sahip kurumlarýn yüksek kurumsal erdem düzeyine sahip olduðu söylenebilir. Dünya genelinde ahlaký ve ahlaki davranýþýn kökenlerini inceleyen çalýþmalar, liderlik anlayýþýnda da önemli paradigma deðiþimlerine yol açmýþtýr. Önceleri karizma, doðuþtan getirilen yetenekler ve insanlar üzerinde sorgulanamaz bir otorite figürü oluþturma düþünceleriyle açýklanan liderlik, artýk insanlarý etkilemede, insanlar için varolduðunu vurgulamaya dayandýrýlmaktadýr. Kendisini adeta baþkalarýnýn hizmetçisi olarak gören bu yeni liderlik anlayýþý özgecilik ve erdem kavramlarýyla bütünleþmektedir. Özgecilik ise kendinden önce baþkalarýný düþünmek olarak tanýmlanabilir. Geçenlerde incelediðim bir makalede, yoðun bir deðer bunalýmýnýn yaþandýðý ve etik dýþý olaylarýn arttýðý bir dünyadan, insanlarýn birbirini önemsediði ve azýnlýktan ziyade çoðunluðun yararýna hizmet edilen bir dünyaya dönüþüme derin bir ihtiyaç olduðundan söz edilmekteydi. Sözü geçen bu dünyanýn oluþturulmasý ise kendinden önce baþkalarýný düþünen liderlerin varlýðýyla açýklanýyordu. Ayrýca, liderlik konusunda deðerli çalýþmalarýyla bilinen Sergiovanni ise liderleri eli, beyni ve kalbi olmak üzere üç boyutta incelemesi ve liderin özgeci bir davranýþ sergilemesi için kalbine önem verilmesi gerektiðini vurgulamaktadýr. Bu kalp ise vicdaný ifade etmektedir. Özgeci liderlerin yönettikleri kurumlar da, toplumsal anlamda özgeci kurumlardýr. Yani tüm eylemlerinde kamu yararýný gözeten ve toplum için varolduðunun bilincinde olan kurumlardýr. Bu bakýþ aþýsýna sahip kurumlarýn yüksek kurumsal erdem düzeyine sahip olduðu söylenebilir. Aslýnda sýralanan tüm bu fikirler yeni bir toplum düzenine de iþaret etmektedir. Herkesin birbiri için varolduðunu düþünen, gerek kurumsal ve gerekse bireysel düzeyde kendinden önce baþkalarýný düþünen örgüt ve bireylerden oluþan toplumlar ÜNÝVERSÝTEMÝZ ÝLE ÞAM ÜNÝVERSÝTESÝ ORTAKLAÞA SEMPOZYUM DÜZENLEDÝ Üniversitemiz ile Þam Üniversitesi arasýnda 2004 yýlýnda imzalanan Bilimsel Ýþbirliði Protokolü çerçevesinde ilk olarak Mayýs 2004 tarihlerinde Üniversitemiz Orta Doðu Araþtýrmalarý Merkezi nin düzenlediði Ýkinci Orta Doðu Semineri nin ardýndan Nisan 2005 tarihleri arasýnda bu kez Þam da bir Sempozyum düzenlendi. Türkiye Koordinatörlüðünü Üniversitemiz Orta Doðu Araþtýrmalarý Merkezi Müdürlüðü nün yürüttüðü sempozyumda Komþuluk Ýliþkileri ve Tarihi Süreçte Bilad-ý Þam (Suriye-Filistin-Ürdün-Lübnan) ve Türkiye (Anadolu) Arasýnda Müþterek Medeniyetin Kaynaklarý konularý tartýþýldý. Üniversitemizden 4, Ankara Üniversitesi nden 2, Gazi Üniversitesi nden 3, Selçuk Üniversitesi nden 1, Celal Bayar Üniversitesi nden 2 ve Ýnönü Üniversitesi nden 1 olmak üzere toplam 13 bilim adamýnýn tebliðleriyle katýldýðý sempozyuma, Suriye den baþka Ürdün den de çok sayýda bilim adamý katýlým gösterdi. Gerçekleþen sempozyumun Ülkemiz ve Üniversitemiz açýsýndan bir baþka önemli yönü; toplantýnýn resmi dilinin Türkçe ve Arapça olmasýydý. Çünkü bugüne kadar Þam da ilk defa Türkçe, uluslar arasý bilimsel bir toplantýda resmi dil olarak kabul edilmiþ ve fiilen uygulanmýþtýr. Komþuluk Ýliþkileri ve Tarihi Süreçte Bilad-ý Þam (Suriye-Filistin- Ürdün-Lübnan) ve Türkiye (Anadolu) Arasýnda Müþterek Medeniyetin Kaynaklarý konularýnýn çok yönlü irdelendiði ve önemli neticelere ulaþýldýðý sempozyuma Ülkemizdeki diðer üniversiteler ile Üniversitemizden katýlan bilim adamlarýmýzýn adlarý ve teblið konularý þöyle: Orta Doðu Araþtýrmalarý Merkezi Müdürü ve Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Osmanlý Mîrî Rejiminin Suriye de Uygulanmasý ve Sonuçlarý, Tarih Bölüm Baþkaný ve Orta Doðu Araþtýrmalarý Merkezi Tarih Þubesi Müdürü Prof. Dr. Muhammet Beþir AÞAN Osmanlý Öncesinde Suriye de Basýlan Sikkeler, Orta Doðu Araþtýrmalarý Merkezi Dil ve Edebiyat Þubesi Müdürü Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK Batý Düþünce Sisteminde Sömürgeci Zihniyetin Ana Kaynaðý Olarak Ýnsan ve Tabiat Anlayýþý, Orta Doðu Araþtýrmalarý Merkezi Sosyoloji Þubesi Müdürü Prof. Dr. Mahmut ATAY Türk-Suriye Ýliþkileri Üzerine Sosyolojik Bir Deðerlendirme Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Sümeroloji Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin SEVER Hitit-Suriye Ýliþkileri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Sümeroloji Bölümünden Prof. Dr. Cahit GÜNBATTI Eski Anadolu Tarihine Iþýk Tutan Mari (Tel Hariri) Tabletleri, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Halit ÇAL Ýslami Dönem Anadolu-Suriye Sanat Ýliþkileri, Gazi Eðitim Fakültesi Arap Dili Öðretmenliði Bölümünden Doç. Dr. Musa YILDIZ Arapça ve Türkçenin Birbirlerine Etkisi, Gazi Eðitim Fakültesi Tarih Eðitimi Ana Bilim Dalýndan Yrd. Doç. Dr. Nuri YAVUZ Mithat ve Cevdet Paþa nýn Suriye deki Islahatlarý, Selçuk Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Zekeriya KÝTAPÇI Arap Ordularýnda Ýlk Türkler ve Emevi Halifelerinin Þam da Türk Ulularý Ýle Ýliþkileri, Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarýnda en önemli etken sürücüler... TRAFÝK GÜVENLÝÐÝ KONULU KONFERANS YAPILDI Yrd. Doç. Dr. Taner Alataþ: Meydana gelen her 10 kazadan 7 si sürücü hatalarýndan meydana geliyor. Üniversitemizin 30. Kuruluþ Yýldönümü Etkinlikleri çerçevesinde, Mühendislik Fakültesi Dekanlýðý tarafýndan düzenlenen Trafik Güvenliði konulu konferans, 11 Mayýs 2005 Çarþamba günü yapýldý. Üniversitemiz Atatürk Kültür Merkezi nde saat 14:00 de baþlayan Trafik Güvenliði konulu konferansa, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Dursun Pehlivan, Karayollarý Bölge Müdürü Yasin Altýnyuva, Trafik ten sorumlu Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ramazan Sarýca, Mühendislik Fakültesi Öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Taner Alataþ, trafik kazalarýnýn meydana gelmesinde insan, yol, taþýt ve çevre koþullarýnýn etkili olduðunu belirterek, trafik kazalarýnýn genellikle alkollü araç kullanýmý sonucu meydana geldiðini söyledi. Meydana gelen trafik kazalarýnda en önemli etkenin sürücüler olduðunu belirten Yrd. Doç. Dr. Taner Alataþ, meydana gelen her 10 kazadan 7 sinin sürücü hatalarýndan meydana geldiðini söyledi. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Bekir Yýldýrým ise, Trafik te güvenli yol seyri konularýnda konferansa katýlanlara çeþitli bilgiler verdi. TÜBÝTAK AR-GE DESTEKLERÝ KONULU PROGRAM ÜNÝVERSÝTEMÝZÝN EVSAHÝPLÝÐÝNDE YAPILDI TÜBÝTAK Bilgi Günleri kapsamý nda organize edilen TÜBÝTAK AR-GE Destekleri Programý, Üniversitemizin evsahipliðinde, Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu nda gerçekleþti. Etkinliðe Elazýð Valisi Dr. Kadir Koçdemir, Üniversitemiz Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Harun Özer, ETSO Baþkaný Suat Öztürk, fakülte dekanlarý, Sivil Toplum Kuruluþu temsilcileri, iþ adamlarý, akademik ve idari personel ile öðrenciler katýldý. Programa konuþmacý olarak katýlan BAYG Yürütme Komitesi Sekreteri ve Baþkan Danýþmaný FP6 (Altýncý Çerçeve Programý) Temsilcisi, TÝDEB (Teknoloji Ýzleme Ve Deðerlendirme Baþkanlýðý) Temsilcisi Prof. Dr. Cemil Çelik, TUBÝTAK ýn hükümetlere Bilim ve Teknoloji konularýnda danýþmanlýk yapan bir kuruluþ olduðunu belirterek, Türkiye nin bilim ve teknoloji alanýnda diðer Avrupa Ülkelerine nazaran geri planda kaldýðýný söyledi. Tübitak ýn hedefinin ülkemizdeki insanlarýn yaþam kalitesini yükseltmek ve toplumsal sorunlara çözüm bulmak olduðunu belirten Prof. Dr. Cemil Çelik,Tübitak ýn 40 yýldýr devlet bütçesinden 1.8 Milyar Dolar kaynak kullandýðýný sözlerine ekledi. Ýnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Salim ÇÖHCE Suriye de Osmanlý Öncesi Türk Ýdaresi, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Hatice ERDEMÝR Tarihi Coðrafyaya Dair Bir Deðerlendirme: Ýlkçað Kaynaklarýna Göre Suriye ve Çevresi ve ayný üniversiteden Yrd. Doç. Dr.H alil ERDEMÝR de Myths and Realities in the Awkward Relations Between Turkey and Syria adlý tebliðleriyle katýlmýþlardýr. ÜNÝVERSÝTEMÝZ ORTA DOÐU ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ MÜDÜRÜ PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK, ÜRDÜN ÜNÝVERSÝTESÝ NÝN RESMÝ DAVETLÝSÝ OLARAK ÜRDÜN Ü ZÝYARET ETTÝ Üniversitemiz Orta Doðu Araþtýrmalarý Merkezi nin yaptýðý yayýn ve bilimsel toplantýlar, bölge ülkeleri tarafýndan da ilgiyle izleniyor. Bu baðlamda Ürdün Üniversitesi Rektörlüðü Bilad-ý Þam Tarih Komitesi Baþkanlýðý tarafýndan bilimsel iþbirliði imkânlarýný görüþmek amacýyla, Üniversitemiz Orta Doðu Araþtýrmalarý Merkezi Müdürü Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK, resmi bir davet üzerine 30 Nisan- 4 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda Ürdün ü ziyaret etmiþtir. Gidiyorsun Karþýlýksýz aþkýn banklarýnda Uyku girmiyor gözlerime, iliklerime. Bakýþlarým fark etmiyor insanlarý artýk Senin olduðun her yerde. Serenatlar yapamýyorum eskisi gibi. Serenatlar kalýyor içimde. Dökülmüyor dudaklarýmdan sevgi seremonileri. Seremoniler kalýyor kursaðýmda. Hediye ediyorum sana Müjdeli ve yaralý güvercinleri Kanadý kýrýk kýrlangýçlarý. Susuz nilüferleri de al yanýna. Onlara bakamam. Çünkü ben, bitmiþim. Umutlarým kalýyor yine de. Ve sen gidiyorsun. Kara sevdalý turnalarý yakalayamýyorum. Onlar zaten senden yanaydýlar. Ýçimde sen ve sensizlikle Bir baþýma kalýyorum buralarda. Ýremle sevindiremezsin beni artýk. Ýremler kalýyor; sen gidiyorsun. Cehennemle korkutamazsýn beni. Zaten yakmýþsýn, buram buram. Küllerim kalýyor; sen gidiyorsun. Göz yaþlarýmý kurutamýyor alize rüzgârlarý. Alizeler götürüyor seni. Ben kalýyorum. Yüreðimde bin bir türlü Fýrtýnalar kopuyor aniden. Ve fýrtýnalar diniyor; ben duruyorum. Durmamam gerekirken Gidiþine inat. Artýk bu alemde duramýyorum sensiz. Mavi hülyalar kuramýyorum. Mavilikler siyaha bürünüyor. Ve nefessiz kalýyorum en sonunda. Gözünün önünden geçiyor tabutum. Ben gidiyorum bu sefer. Ve sen kalýyorsun Zalimliðinle, bu dünyada. MURAT AYDIN-Fen-Ed. Kimya Bl.

3 Spor Makale -Dosya mizden kýsa haberler - üniversitemizden kýsa haberler-üniversite Teknik Eðitim Fakültemiz Eðitim Bilimleri Bölümü tarafýndan, son sýnýf öðrencilerine yönelik olarak ücretsiz KPSS (Kamu Personeli Seçme Sýnavý) hazýrlýk kursu düzenlendi Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmesi planlanan kursa sadece Teknik Eðitim Fakültesi 4. sýnýf öðrencileri katýlabilecekler. Bu yýl ilk mezunlarýný verecek olan Üniversitemiz Devlet Konservatuvarý öðrencilerinden Hüseyin Kubilay Öztuð, Ýstanbul da Kadýköy Belediyesi (KASDAV) ýn düzenlediði Türk Sanat Musikisi amatör ses yarýþ-masýnda 1.olmuþ ve üniversitemizi baþarýyla temsil etmiþtir. Yine Cüneyt Öbek adlý öðrencimiz de Silifke Belediyesinin düzenlemiþ olduðu amatör ses yarýþmasýnda 1.olarak üniversitemizin adýný baþarýyla duyurmuþtur. Ayný yarýþmada Serdar Yurtsýzoðlu adlý öðrencimiz de 3.olmuþtur. Beyza SALMAN BALBABA tarafýndan, tarihinde Týp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalý nda Glikozaminoglikanlar konulu bir seminer verdi. Emrah Hicazi AKSU tarafýndan, : tarihinde Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalý nda : Spermada Cinsiyetin Önceden Belirlenmesi konulu bir seminer verdi. Esin ÜNSALDI tarafýndan : tarihinde Tavþanlarda Karýn Organlarýnýn Arteriyal Vaskülarizasyonu konulu bir seminer verdi. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan, Týp alanýnda, BMJ Journals Online Collection veritabaný tarihleri arasýnda deneme eriþimine açýlmýþtýr. British Medical Journals Publishing Group tarafýndan yayýnlanan alanýnda önemli 22 adet kanýta dayalý týp dergisinden oluþmaktadýr. Koleksiyon saðlýk yönetiminden nöroloji ye kadar geniþ bir konu alanýný kapsamaktadýr. Alanýnda lider bazý dergiler BMJ, Gut, Heart ve Thorax olarak sýralanabilir. Ayrýca ayni link uzerinden Clinical Evidence isimli veri tabaný da taranabilecektir. Eriþim adresi kütüphanemiz web sayfasýnda kullanýma sunulmuþtur. Üniversitemizin 30. Kuruluþ Yýl Dönümü nedeniyle düzenlenen bilimsel etkinlikler çerçevesinde Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðü tarafýndan Mayýs tarihleri arasýnda 4 ayrý konferans düzenledi. Bu münasebetle 24 Mayýs 2005 tarihinde, Týp Fakültesi Anfi-1de gerçekleþen ilk konferansa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Ramazan DEMÝR Bilimsel Okt. Dr. Mehmet ÖCALAN Gerçekte ideolojiler ya da hayatýn ideolojik kurgusu, insaný uzun soluklu hedeflerinin peþinde sürüklemekte ve bazen bu yolda büyük maceralara sevk etmektedir. Oysa, sporun mantýðý ile hayata uzun soluklu ihtiraslar hakim olamaz. Spor, sporcunun kazanma azmi ve isteðini ateþler, ancak bu istek, sýnýrlý bir zamana ayarlý olduðu için, kýsa süreli olarak uyanýr ve sürer. Spor, bu bakýmdan, insanlarda mega projeleri, büyük idealleri vazeden ihtiraslarý deðil, kýsa vadeli eðlendirici, þenlikli ihtiraslarý uyandýrýr. Hayatý ideoloji temelinden hareketle kurgulayanlar, insanlarýn çocuksu dünyasýna fazla tahammül edemezler. Kitlelerin, bir spor takýmýnýn peþinde koþmasýný anlamsýz, oyalayýcý olarak kabul ederler. Sporun, bu kitleleri oyalayýcý özelliðinin insan kitlelerini ciddi konulardan uzaklaþtýrdýðý yolunda þikayette bulunurlar. Bu yöndeki þikayetleri dile getiren insan sayýsý, Türkiye de de az deðildir. Aslýnda, hayatý ciddiyet temeli üzerine oturtan ideolojilerin, öðretilerin, uzun vadeli olarak insanlýða ne býraktýðýna baktýðýmýz zaman, çok da iyimser bir manzara ile karþýlaþmayýz. Gelmiþ geçmiþ çaðlarýn en büyük sosyal projesi olan sosyalizm, fevkalade ciddi bir hayat kurgusuna dayanmaktaydý. Bu projeyi hayata geçirmeye çalýþan liderler, halkýn canýna okumuþlardý. Bu proje uðruna milyonlarca insan, bir binanýn harcý ve taþý gibi malzeme olarak kullanýlmýþtý. Milyonlarca insan iskeleti üzerine, insanlýðý yeryüzü cennetine götürecek bir toplum projesi için uðraþýldý, ancak bu projenin 70 yýllýk serüvenine bakýldýðýnda, arkada sadece kitlelerin ruhuna sinmiþ büyük bir acý ve ýzdýrab görülür. Spor, 1980 li yýllarda, askeri yönetimin biraz da teþvik edici politikalarýyla kitlelerin ruhunu okþayacak bir sosyal etkinlik olarak, Türkiye de geniþ kitlelere yayýlmaya baþladý li Yayýnlarda Etik Sorunlar ve Sonuçlarý konusunda, : 25. Mayýs 2005 tarihinde Fýrat Týp Merkezi Konferans Salonu gerçekleþen ikinci konferansa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Akif BERDELÝ Klinik Tanýda Moleküler Teknikler konusunda, 26. Mayýs 2005 tarihinde Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Mustafa TEMÝZER Konferans Salonu nda yapýlan üçüncü konferansa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Rýfký HAZIROÐLU Santral Sinir Sistemi Malformasyonlarý konusunda ve son olarak 27. Mayýs 2005 tarihinde yine Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Mustafa TEMÝZER Konferans Salonu nda yapýlan konferansa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. K. Serdar DÝKER Paleomikrobiyoloji ve Antik DNA konusunda oldukça ilgi gören konuþmalar gerçekleþtirdiler. Üniversitemiz Ýlahiyat Fakültesi öðretim elemanlarýndan Dr. Abdurrahman Daþ, 18 Mart Üniversitesi (Çanakkale) ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn birlikte düzenlemiþ olduklarý Türk Dünyasýnda Misyonerlik Sempozyumu nda Anadolu nun Kýrsal Kesiminde Misyonerlik Faaliyetleri ve Buna Ýmkan tanýyan Faktörler konulu bir teblið sundu. Gazetemiz Yayýn Koordinatörü ve Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Öðretim Görevlilerinden Recep BAÐCI, 14 Mayýs Cumartesi günü Fýrat Havzasý Gazeteciler Cemiyeti nin düzenlemiþ olduðu Hizmetiçi Eðitim Seminerleri çerçevesinde Fotografçýlýk ve Basýn Fotoðrafçýlýðý konusunda bir seminer verdi. Üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliði son sýnýf öðrencilerinden 30 kiþilik bir öðrenci grubu, Prof. Dr. Mehmet CEBECÝ rehberliðinde Kemaliye Ýlçesine bir gezi düzenledi. Kanyon, Kadý Gölü, Müze ve Yüksekokul Araþtýrma ve Uygulama Birimlerini gezen kafile, Kemaliye nin büyülü tabiatýndan ve ortamýndan oldukça etkilendiklerini belirttiler. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi tarafýndan tertip edilen Sayýsal Karasal Yayýn konulu konferans, 18 Mayýs 2005 Çarþamba günü yapýldý. Mühendislik Fakültesi Mavi Salon da saat 14:30 da baþlayan Sayýsal Karasal Yayýn konulu konferansa, Bilkent Üniversitesinden Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Köymen konuþmacý olarak katýldý. Üniversitemiz Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Geliþtirme Merkezi, Müdürlüðü tarafýndan tertip edilen Üniversite-Sanayi Ortak Araþtýrma Projeleri konulu konferans, 16 Mayýs 2005 Pazartesi günü yapýldý. Fen-Edebiyat Fakültesi Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda saat 19:00 da baþlayan Üniversite-Sanayi Ortak Araþtýrma Projeleri konulu konferansa, TÜBÝTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araþtýrma Merkezi Koordinatörü Mahmut Kiper konuþmacý olarak katýldý. yýllarýn öncesinde Türkiye de kaba bir tasnifle iki tür insan tipinin olduðu görülmekteydi. Bunlardan birincisi, Saðcýlýk, Solculuk, Ýslamcýlýk gibi ciddi meselelerin peþinde olan ciddi insanlardý. Ýkincisi ise, fazla ciddi olmayan, sporla, maçlarla oyalanan bir kitleydi. Birinci grup duvarlara yazýlar yazmakta, Türkiye yi adeta kahrolsun sloganlarýyla titretmekteydiler. Birincilerin hayatlarý, ciddi meselelere ayrýlmýþtý, iþleri çok ciddiydi; aþka, sevgiye, spora ayýracak vakitleri yoktu. Aslýnda bu insanlarýn, baþkalarýný anlamaya ayýracak vakitleri de yoktu. Bu insanlarýn iþleri ciddiydi ve bunlar kafalarýndaki projeyi gerçekleþtirmek için geceleri uykularýndan feragat etmekte, kýþ mevsiminin dondurucu soðuklarýna aldýrmamakta idiler. Ýkinci grupta yer alan, iþleri fazla ciddiye almayan; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beþiktaþ maçlarýnda, tezahürat yapan insanlardan oluþan kitle, 1970 lerde sürdürdükleri yaþamlarýný, günümüzde de devam ettirmektedirler. Ýþleri ciddi olan kitle, Türkiye yi askeri yönetime teslim etmiþlerdi. Bunun sonucunda, binlerce kiþi öldürülmüþ, ocaklarý sönmüþ ve bir çok insan ceza evlerinde yaþamaya mahkum olmuþtur. Franco gitti, pek çok diktatör de gitti. Aradan uzun zaman geçmesine raðmen, spor, hala bütün dünya için önemli ve çok popüler bir olay. Hala milyonlarca insan onunla ilgileniyor, onu önemsiyor. Söylendiði gibi, sadece azgeliþmiþ ülkelerin çokça ilgilendiði birþey deðil. Avrupa bu iþi, üçüncü dünya ülkelerinden ya da Türkiye den çok daha ciddiye alýyor. Onda baþarýlý olmayý, iktisadi baþarýyla eþdeðer görüyor. Sonuç olarak, toplum yaþantýsýnda var olan her þey, asýl amacýnýn dýþýnda, farklý amaçlarla kullanýlabilir. Futbol da bu amaçla kullanýlmýþtýr. Fakat bu olay, futbolun birey ve toplum açýsýndan önemli iþlevleri olduðu gerçeðini ortadan kaldýrmaz. ÇALIÞAN ANNELERÝMÝZ Hatice SEFEROÐULLARI / Okul Öncesi Öðretmeni 21.yüz yýlda ailede bir kiþinin çalýþmasý imkaný zorlaþmakta, artýk ikili (eþli) çalýþma yoluna gidilmektedir. Çalýþan annelerde, çocuklarýn bakýmý büyük problemlere yol açmaktadýr. Çocuklarýn 0-12 yaþ dönemlerinde çocuklara bakýlmasý yakýnlarý, bakýcýlar, kreþler ve gündüz bakýmevleri ya da okulöncesi eðitim kurumlarý tarafýndan karþýlanmaktadýr. Son düzenlemelere göre Kanun ve Yönetmelikler ýþýk tutmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý tam gün, tam yýl hizmet veren Baðýmsýz Anaokullarý açmayý çoðaltmaktadýr. Kanun Ve Yönetmelikler Aþaðýdaki Þekilde Düzenlenmiþtir: 1. Tam yýl açýk kalmasý için tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Okul Öncesi Eðitim Kurumlarý Yönetmeliðinin 8. maddesi (e) bendinde; Okul öncesi eðitimi yaygýnlaþtýrma ve geliþtirmek, çalýþan anne-babalarýn taleplerini karþýlamak için bu maddenin ikinci fýkrasýnda belirtilen sayýda (bir gruptaki çocuk sayýsýnýn 10 dan az 20 den fazla olmamasý esastýr.) her yaþ grubunda baþvurunun olmasý halinde, okul müdürlüðünce, Okul Öncesi Eðitim Programý Çerçevesinde Program hazýrlanarak valilik onayý ile yaz aylarýnda da eðitim yapabilir; hükmüne yer verilmiþtir. Bu düzenin hayata geçmesi için de velilerin bilgisi olmasý gerekmektedir. Hatta son yeni çýkan gazete haberleri beslenme giderli eðitimi de baþlatýlacaðý düþünülmektedir Aralýk 1987 tarih sayýlý Resmi Gazete de Kuruluþ Madde 2- Bakýmevleri kurumun baðlý veya ilgili olduðu bakanýn onayý alýnmak suretiyle kurumca istihdam edilen 0-6 yaþ grubuna giren en az 50 çocuðu için kurumun idari ve mali iþlerle ilgili birimine baðý olarakaçýlabilir. Madde 17- de bakýmevi binalarýnýn kullanýmýnda; Bakýmevleri için ayrýlan bölüm veya binalar asli amaçlarý dýþýnda iþletilemez ve konut veya misafirhane olarak kullanýlamaz.; 3. Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü Yönetmeliði: 15 Þubat 1996 tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan ; Denetim Ek Madde 1. Kamu Kurum kuruluþlarca açýlacak Çocuk Bakýmevlerinin Yönetmelik Esaslarýna uygunluðu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü, Eðitim Faaliyetleri ise Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan denetlenir. Milli Eðitim Bakanlýðý ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðüne bildirilmeyen veya denetim sonunda Yönetmelik Esaslarýna uygun olmadýðý tespit edilen veya uygun eðitim ortamý ve niteliði taþýmadýklarý tespit edilen kurumlar gereði için ilgili kurumuna bildir. Geçici Madde 1-Bu Yönetmelik yürürlüðe girmesinden önce Kamu Kurum kuruluþlarý bünyesinde kreþ, Gündüz Bakýmevi ve Çocuk Bakýmevi olarak faaliyet gösteren teþekküller mevcut yapýlarýný altý ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uydurmak ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü, ile Milli Eðitim Bakanlýðýna bildirmek zorundadýrlar tarih ve sayýlý Yönetmelikte son düzenlemeyi öðrenmek için: Ýnternet ten Baþbakanlýk, sitesinden alýnabilinir. 9

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði

Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði Hemþehrimiz Balcý Müsteþar Yardýmcýsý Hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðýna atandý. Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý. * HABERÝ

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi Yýl:1 Sayý:4 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Sevgili Öðrenciler, Pamukkale Üniversitesi sadece eðitim verilen, gelen öðrencilerin

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde

Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde TKDK dan Çorum a 21 milyonluk hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda 2013 yýlýnda Çorum a yapýlan hibe desteði miktarýnýn yaklaþýk

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz Ýnsan sevgiyi yaþayan ve yaþatan tek varlýk HÝTÝTSEM e mütevazý açýlýþ Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM) üniversite Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve.

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve. Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.

Detaylı

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

19 yýllýk rüya gerçek oluyor

19 yýllýk rüya gerçek oluyor Kolbaþý ndan Cemiyet e ziyaret Projelere 10 yýlda 32 milyon TL Zincirler kýrýlsýn, Ayasofya açýlsýn * HABERÝ 10 DA 30 MAYIS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Yeni iþyerimizin açýlýþýnda sizleri de aramýzda

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı