ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER"

Transkript

1 Mart 2009 Yýl: 4 Sayý: 46 ÞEHÝTLER ÖLMEZ AKÝF Ý YENÝDEN ANLAMAK ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER MODERN ÇAÐDA KADININ YERÝ

2

3 baþyazý Deðerli Okuyucularýmýz! Dergimizin 46 ncý sayýsýnda sizlere MER- HABA diyebilmenin mutluluðunu yaþýyorum. Öncelikle; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýzda Ýmam Hatiplik, Vaizlik, Ýlçe ve Ýl Müftülük görevlerinde 45 yýl gibi yarým asra yakýn bir zamanda din hizmetinde bulunarak, bunun da on yýlýný Kocaeli Ýl Müftüsü olarak çalýþýp; Aylýk Rahmet Dergimizin hayata geçirilmesi baþta olmak üzere çok deðerli hizmetlerde bulunduktan sonra tarihinde yaþ haddinden emekli olan Ýl Müftümüz Sayýn Hikmet KUTLU ya þahsým ve tüm görevlilerimiz adýna teþekkür ediyor, bundan sonraki hayatýnda kendisine ve aile efradýna saðlýk, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bayram ERDOÐAN Kocaeli Ýl Müftü Vekili nýn kurulmasý, Cumhuriyet döneminde hatýrlayaca- 08 Mart 2009 Pazar günü kandiller zincirinin ðýmýz en önemli olaylardan bir tanesidir. 85 nci kuruilk halkasý olan MEVLÝD KANDÝLÝ ni idrak ettik. luþ yýl dönümünü kutladýðýmýz Diyanet Ýþleri Baþkan- Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V) in lýðý gerek yurt içinde, gerek yurt dýþýnda toplumu din dünyayý þereflendirmelerinin 1438 nci kutlu doðu- konusunda aydýnlatmada çok önemli bir görevi yerimunu büyük bir coþku ve heyacanla ihya ettik. ne getirmektedir. Baþkanlýðýmýzýn kuruluþ yýl dönü- Rahmet nebisi Hz.Muhammed (S.A.V) in münü gönülden kutlarken, bugüne kadar aramýzdan doðuþu ile yüzler güldü ve insanlýk aradýðýný buldu. ayrýlanlarý da rahmetle anýyorum. Bu vesileyle mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik edi- Mart ayýnda cerayan eden olaylardan birisi yor, dünya ve ahiret mutluluðumuzun gerçekleþmesi- de Ýstiklâl Marþý nýn milli marþ olarak kabul edilmesine, haksýz yere akýtýlan kanlarýn durdurulmasýna dir. Bilindiði üzere her ülkenin milli marþý vardýr. Türk vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ediyorum. Milleti nin milli marþý ise Mehmet Akif ERSOY tara- Hayalen geçmiþe doðru uzandýðýmýzda hatýr- fýndan kaleme alýnan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi layacaðýmýz ve göðsümüzü kabartacak muhteþem tarafýndan açýlan yarýþmaya katýlarak birinci olmasý olaylardan bir tanesi de Çanakkale Zaferidir. Bu sene sonucu milli marþ olarak kabul edilen Ýstiklâl Marþý - Çanakkale Zaferi nin 94 ncü yýl dönümünü millet dýr. olarak kutlayabilmenin haklý gururunu yaþýyoruz. Mehmet Âkif ERSOY ilim adamý, çile adamý, Ülkemiz üzerinde kötü emeller besleyen düþ- dava adamý ve de þairdir. Savaþ yýllarýný, yokluk günman devletler karþýsýnda, bütün imkânsýzlýklara rað- lerini görüp yaþamýþ, zor günlerin insanýdýr. Ýstiklal men dini, vataný, namusu ve bayraðý uðrunda canýný, Marþý ný da bu þartlar altýnda yazdýðý için, Allah bir malýný ve herþeyini ortaya koyarak aziz milletimiz daha bu millete Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn diye yal- 250 bin þehit verme pahasýna da olsa þanlý direniþini varmýþtýr. Biz de ayný dua ve temenniye yürekten kagöstermiþ ve Çanakkale geçilmez dedirtmiþtir. týlýyoruz. Mekâný Cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Bir metre kareye altýbin merminin düþtüðü yýllarý arasýnda gerek dergimizin savaþýn olduðu Çanakkale Þehitliklerini gezip, görüp mutfaðýnda çalýþanlar, gerekse yazarlarýmýzla hep ecdadýný tanýmayan gerçekten tarihini tam manasýy- beraber dört yýl gibi uzun bir süre sizlere yararlý olabilla anlamamýþtýr. Bu vesileyle de Çanakkale Þehitleri- mek için olaðanüstü gayret gösterdik. Deðerli katkýsý, mizi ve tüm þehitlerimizi þükran ve rahmetle anýyo- emeði ve desteði olan herkese özellikle de siz deðerli rum. Müslüman Türk milleti olarak inanýyoruz ki göv- okurlarýmýza teþekkür ediyorum. Ancak, yapýlan de düþer, vücut düþer, baþ düþer ve can düþer. Ama deðerlendirme sonunda aylýk Rahmet Dergisi nin asla bayrak düþmez. Bütün dileðimiz sonsuza dek yayýmýna bir müddet ara verdiðimizi siz muhterem ezan dinmesin, bayrak inmesin. okurlarýmýzla paylaþmak istiyorum. 03 Mart 1924 de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý - Saygýlarýmla... Kocaeli Ýl Müftülüðü Mart 2009 Sayý:46 1

4 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Baþyazý Bayram ERDOÐAN...01 Kocaeli Ýl Müftülüðü Adýna Sahibi Bayram ERDOÐAN - Ýl Müftü Vekili Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Koordinatör Nedim ÖZKAL Yayýn Tetkik Kurulu Nedim ÖZKAL - Ýl Müftü Yardýmcýsý Yusuf YILDIZ-Personel Þb.Müdürü Editörler Kadir KARAÇOBAN M.Rifat TAÞÇIOÐLU Haber Servisi Kadir KARAÇOBAN Mali Ýþler Sorumlusu Ahmet MOLLAOÐLU Grafik - Tasarým Mehmet PEKDEMÝR Reklam Sorumlularý Sami KABAKOZ Serkan VARDAR Fotoðraflar Mehmet Ali ÖZTÜRK Yunus DÝNÇ Film Çýkýþ Filmsan ( ) Baský Türkiye Diyanet Vakfý Yayýn Matbaacýlýk ve Ticaret Ýþletmesi ( ) Ýlçe Temsilcileri Derince Yýlmaz YAYKIN ( ) Gebze Mahmut KARAKIÞ ( ) Gölcük Mustafa ÖZTÜRK ( ) Kandýra Ýlhan ERBAY ( ) Karamürsel Ýsmail DEMÝRCÝ ( ) Körfez Abdullah AKBIYIK ( ) Ýdare Merkezi Kocaeli Ýl Müftülüðü Ankara Cad. No:51 KOCAELÝ Tel: Faks: Ýstiklal Marþý nýn Tahlili Ergun YILMAN...03 Akif i Yeniden Anlamak Muhterem AKTAÞ...04 Çanakkale Cephesinde Þehid Olan Kocaeli liler Volkan ÞENEL...06 Þehitlik ve Gazilik Umran KILIÇER...09 Þehitler Ölmez Dr.Ali Vasfi KURT...10 Toplumun Yaþlýlara Bakýþý Ýshak KARALÝ...12 Hz.Peygambere Tabi Olmak Þenol ÞAHÝN...13 Mü min ve Vakar Halil UZUN...14 Hudeybiye Antlaþmasý Nedim ÖZKAL...15 Hediyeleþme Hayri TOKSOY...16 Tebrikleþmek ve Vedalaþmak A.Celil ÇAKAR...17 Ahde Vefa Cemalettin GEZGÝÇ...18 Ýntihar Muhammet GEVHER...19 Azimet, Zaruret ve Ruhsat Dr.Ýhsan KARA...20 Cennet ve Cennetlikler Ýsa AKTAÞ...22 Hutbeler...23 Ýslam ýn Ýçki ve Uyuþturucuya Bakýþý Musa ÝMAMOÐLU...29 Harcamalarda Ölçülü Olmak Mahmut ÞAHÝN...30 Aðaç Dikmek Yavuz YILDIZ...32 Bayanlarýn Vaaza Olan Ýhtiyacý Serap TELEK...33 Modern Çaðda Kadýnýn Yeri Kübra BAÞ...34 Kadýn ve Sosyal Hayat Ýhsan KURT...35 Ailede Kadýnýn Sorumluluðu Tuba KOCADAÐ...36 Soru - Cevap Sabriye SEYMEN...37 Peygamberlik ve Hz.Muhammed in Peygamberliði Ercan ÇARBOÐA...38 Camilerimiz - Mübeccel Bulut Camii Rýfat TAÞCIOÐLU...39 Tarihte Bu Ay - Nevruz M.Rifat TAÞCIOÐLU...40 Önce Saðlýk - Doðru Ýlaç Kullanma Dr. Halil AKAR...41 Haberler...42

5 Gündem Ergün YILMAN Kandýra Vaizi Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yýldýzýdýr parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilal! Kahraman ýrkýma bir gül... ne bu þiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helal. Hakkýdýr, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Her milletin hayatýnda dönüm noktasý sayýlabilecek bazý tarihler, olaylar ve kiþiler vardýr. Yirminci asrýn ilk çeyreði de Türk Milleti için bu saydýklarýmýzýn hepsinin bir arada bulunduðu bir zaman dilimidir. Ulusumuz için en önemli olaylardan biri olan bir milli marþýmýzýn yazýlmasý da bu dönemdedir. Ýstiklal Marþýný iyi anlayabilmek için yazýldýðý dönemin þartlarýný incelemek gerekir. Bu dönem þartlarýný göz önünde bulundurmadan Ýstiklal Marþý- mýzý deðerlendirmek imkânsýzdýr. Gerçi bugün yaþa- yan bizlerin ne yaparsak yapalým o dönemi tam ola- rak idrak etmesi mümkün deðildir. O dönemi tarihi belge ve kitaplardan okuyarak öðrenmesi, ancak çok güzel bir manzarayý kartpostaldan görmesi gibi bir þey olacaktýr. Ancak yapabilecek baþka birþey yoktur. Zamanda geriye doðru gidip o dönemi yaþamak mümkün deðildir. Milletimiz için çok önemli olan bu yýllarý kitaplardan da öðrenmek bizim için çok gereklidir.tarih,kendisinden dersler çýkarmak içindir. Yine tarih kendinden gerekli dersleri çýkarmayan milletlerin çöplüðü gibidir. Bizlerde bu çöplüðe atýlmak istemiyorsak tarihimizi iyi öðrenmemiz gerekir. Milletimiz tarihi boyunca zor zamanlarda büyük iþler baþarmýþtýr. Bu baþarý sadece askeri alanlarda olmamýþtýr. Bunun en güzel örneklerinden biri de edebi bir þaheser olan Ýstiklal Marþýnýn çok zor bir dö- nemde yazýlmýþ olmasýdýr. Bu dönemin þartlarýnýn ne olduðunu da gelin o dönemi yaþayanlardan biri olan Eþref Edip Bey den dinleyelim: O günler ne mübarek, ne kutsi günlerdi! O gün- leri yaþamayanlar bunu, mümkün deðil anlayamazlar. Herkes nefsine ait her þeyden feragat etmiþ, memleketin kurtuluþundan baþka bir þey düþünmü- yor. Herkes þahsi emellerini bir tarafa býrakmýþ. Bü- tün fikirler, gönüller bir noktada toplanmýþtý. Hýrs- lar, husumetler ayaklar altýna alýnmýþtý. Ortada yalnýz kardeþlik, samimiyet dalgalanýyordu. Ortak tehlike bütün kalpleri sýmsýký baðlamýþtý. Herkes birbirini candan seviyordu. Bütün gönüller, bütün meclisler, Ankara nýn daðlarý taþlarý samimiyet ve ÝSTÝKLAL MARÞI NIN TAHLÝLÝ sevgi içinde idi. Bu mukaddes mücadelenin büyüklüðünü, kutsî heyecanýný terennüm edecek, onu gelecek asýrlara nakþedecek zaman gelmiþti. (1) Yukarýda da belirtildiði gibi bir milli marþ yazýlmasý için her türlü ortam hazýrdýr. Milli marþýn yazýmý için bir yarýþma tertip edilir. Yarýþmanýn galibi için de 500 lira ödül kararlaþtýrýlýr. Merhum Mehmet Akif Ersoy ödül yüzünden yarýþmaya katýlmak istemez. O na göre böyle ulvî bir görevi ödül için yapmak doðru bir hareket deðildir. Kendisine gerekirse bu mükâfatý almayabileceði taahhüdü yapýlamasý üzerine þiir yazmaya karar verir ve Ýstiklal Marþý ný yazar. Ýstiklal Marþý nýn millî marþ olarak kabulü için mecliste oyla- ma yapýlýr. Oylamadan önce dönemin Maarif Vekili Ýstiklal Marþý ný kürsüden okur. O gün meclis oturu- munda bululanlar öyle duygulanýrlar ki dört defa art arada okunur. 12 Mart 1921 yýlýnda Ýstiklal Marþý milli marþ olarak kabul edilir. Az evvel belirttiðimiz gibi Ýstiklal Marþý,Kurtuluþ Savaþý esnasýnda olaðanüstü þartlarda yazýlmýþtýr. Bu esnada halk son derece yorgun ve bitkindir. Yýllardýr süren savaþlardan ve yenilgilerden dolayý birçok kiþi umutsuzdur. Akif yazmýþ olduðu Marþa bu sebeple Korkma diye haykýrarak baþlar ve her kelime ve mýsrasý ile milletimize yeni bir umut ve moral aþýlar. Garbýn âfâkýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar, Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasýl böyle bir imaný boðar? Medeniyet! dediðin tek diþi kalmýþ canavar. diyerek Gevþeklik göstermeyin, üzüntüye kapýlma- yýn. Eðer inanmýþsanýz, üstün gelecek olan sizsiniz. (2) ayetini insanýmýza tekrar hatýrlatýr. Bu (hem dört- lük, hem de ayet) sadece Milli Marþýmýzýn yazýldýðý günler için deðil ayný zamanda gelecek için de bir hitaptýr. Türk Milleti, tarihte kendisini saran çelik zýrhlý duvarý parçalayýp atmýþtýr. Allah Teala nýn izni ile her zaman da atacaktýr. Ýþte merhum Akif bizlere bunu hatýrlatmaktadýr. Ýstiklal Marþý Milletimiz tarafýndan çok sevilmiþ- tir. Büyük bir coþku ve heyecan ile okunur. Bestelenen ve önemli günlerde okunan kýsmý sadece ilk iki kýtasýdýr. Ancak buna raðmen birçok kiþi bu güzel marþýn on kýtasýný yani tamamýný ezbere bilir. Ýnsaný- mýz için adeta ekmek ve su gibi olmuþtur. Okuma yazma bilmeyen, henüz ilkokula baþlamamýþ bazý küçük çocuklar dahi bu marþýn tamamýný yani on kýtasýný ezbere bilir. Son olarak þöyle diyebiliriz ki; Ýstiklal marþý, Müslüman Türk milleti için bir duadýr. Devlet ebed müddet duasý.(3) 1.Yaþar Çaðbayýr: Ýstiklal Marþýnýn Tahlili, Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnlarý, Ankara 2000, S Ali Ýmran: Yaþar Çaðbayýr: Ýstiklal Marþýnýn Tahlili, Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnlarý, Ankara 2000, S. 385 Kocaeli Ýl Müftülüðü Mart 2009 Sayý:46 3

6 Gündem Muhterem AKTAÞ Ýzmit Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi Müdürü Alýnýz ilmini Garb ýn, alýnýz san atýný; Veriniz hem de mesâinize son sür atini. Çünkü kâbil deðil artýk yaþamak bunlarsýz; Çünkü milliyeti yok san atýn ve ilmin; yalnýz. Mehmet Akif ERSOY AKÝF Ý YENÝDEN ANLAMAK ça ve Farsça bildiði için de Necid çöllerine kadar, Mýsýr a ve Arabistan a gönderilmiþtir te Teþkilât-ý Mahsusa tarafýndan Berlin e gönderilir. Dünyanýn dört bir yanýnda dolaþan Akif, bir mütefekkir olarak þarký, garbý karþýlaþtýrýr, Os- manlýnýn içinde bulunduðu durumu düþünür. Batýnýn geliþmiþliðini, ilim ve teknikte ilerlemesini, dünyaya hükmetmesini görür. Þarka bakar: Bir zamanlar Avrupa ya diz çöktüren Osmanlý, þimdi fakirlik içinde; ilimde, irfanda geri kalmýþ durumdadýr. Akif görür ki dünyanýn en acýnacak insanlarý Müslüman- lardýr. Bütün hayatý boyunca onlarý gerilikten, zilletten ve esaretten kurtarmaya çalýþmýþtýr. Bir Karakter ve Ýlim Abidesi O, bir karakter abidesi olarak anýlmýþtýr. Öyle ki O nun görüþlerini benimsemeyenler, þiir anlayýþýna katýlmayanlar bile onun saðlam kiþiliðine þapka çýkarmýþ, bundan dolayý ona saygý duymuþlardýr. Meselâ Hüseyin Cahit Yalçýn, onun için Fikir ve kanaatleri bizimkilere uymadýðý halde saygý duya- rým. Çünkü yalan söylemedi, gösteriþ yapmadý, fenalýk etmedi. Der. Sporcu yönünü Mithat Cemal Kuntay anlatýyor: Boðaziçi de yüzme yarýþý kazanan,çatalca da güreþen, Veli Efendi Çayýrýnda adým atlayan (uzun atlama), Mütenebbî yi, Ýbnülfarýz ý, Kur an ý ezbere bi- len,hersek Müftüsü Fehmi Hoca ile Ýlm-i Ersab konu- þan, Daðýstanlý Halis Hoca ile Kitâbül Kâmil i hasbi- hal eden, Musa Kazým Hoca ile Bedrettin in Varidatýný okuyan, Emile Zola nýn romanlarýnda insan yýðýnlarýnýn idaredeki kudretini seven ve münekkitlerin de bunu beðendiklerini görünce takdirindeki isabete sevinen; sonra Halkalý Mektebinin bahçesinde Ýstiska-i batna uðrayan ineklerin karnýndan trocartla su alan, sonra Aruz ölçüsünün orkestrasyonunu yapan Akif, bir taraftan da nýsfiye üflüyordu. Akif in, dönemindeki Batý edebiyatýný da izlediðini, Fransýz romantýklerini ve realistlerini (Victor Hugo, Lamartine,J.Jack Rousseau,Alphonse Daudet, Emile Zola vb.) okuduðunu, tercümeler yaptýðýný biliyoruz. Ancak, sanatýnda realist (gerçekçi) bir yol tutturmuþtur. Doðu edebiyatýnda da Sâdi ye hayrandýr. Onu örnek almýþ ve ondan çokça da tercüme yapmýþtýr. Þu mýsralar, onun sanat anlayýþýný özetler: Hayýr, hayâl ile yoktur benim alýþveriþim... Ýnan ki:her ne demiþsem görüp de söylemiþim. Þudur cihanda benim en beðendiðim meslek: Günümüzde, üzerinde söz söylenen, okunan, incelenen, tez hazýrlanan, ezberlenen þahsiyetlerin baþýnda gelir Akif. Ne var ki sadece þâir olarak tanýr onu çocuklarýmýz; þahsiyetini, düþüncelerini, idealini, mütercimliðini, öðretmenliðini,hafýzlýðýný,yüzücülüðünü,güreþçiliðini,yayýncýlýðýný,hatipliðini göz ardý ederiz her nedense... Ýlk Öðretmen: Baba Akif in babasý Arnavutluk un Ýpek kazasýnýn Þuþisa köyünden Ýpekli Tahir Efendi dir. Ýlim öðrenmek için köyünden kalkýp Ýstanbul a, Fatih Medresesi ne gelmiþ,icazet almýþ, sarayda, padiþaha huzur dersleri vermiþ âlim bir zattýr. Akif in eðitimi dört yaþýnda baþlýyor:mahalle mektebine baþlayýþ ve evde aþkla devam eden süreç: Arapça, Kýraat, Tecvit; hafýzlýk. Akif,babasýndan aldýðý bu eðitime hayatý boyunca sadýk kalýr. Henüz 14 yaþýndayken babasýný kaybettiðinden yýllar sonra bile, Ben ne öðrendiysem babamdan öðrendim, benim ilk hocam babamdýr. diyecek kadar büyük bir saygý ve hürmet gösterir. Bugün, sürekli toplumdan, okuldan, çevreden, dünyadan þikâyet eden, hep ve tek suçlu onlarmýþ gibi davranan ana babalar için ne güzel bir örnektir Tahir Efendi Sonraki yýllarda babasýndan aldýðý bu yüksek aþk ve idealizm, onda engel tanýmaz bir dinamizme dönüþmüþtür.her gün Fatih ten Halkalý ya, Baytar Mektebi ne 17 kilometre yürüyerek gidiþ ve dönüþ. Fatih Camiinde þiirinde babasýný ve çocukluðunu hatýrlar: Sekiz yaþýnda kadardým. Babam gelir: Bu gece, Sizinle camiye gitsek çocuklar erkence. Giderseniz gelin amma namazda uslu durun; Meramýnýz yaramazlýksa iþte ev, oturun! Deyip alýrdý beraber benimle kardeþimi, Namaza durdu mu, haliyle koyverir peþimi, Dalar giderdi. Ben artýk kalýnca azâde, Ne âþýkâne koþardým hasýrlar üstünde. Bir Baytar Nüktesi Dolayýsýyla Akif i küçük görmek isteyen bir genç gelir bir gün ve sorar: -Affedersiniz, siz baytar mýsýnýz? -Evet, bir yeriniz mi aðrýyordu? Ziraat Nezareti (Bakanlýðý) emrinde geçen yirmi yýllýk memuriyeti sýrasýnda veteriner olarak dolaþtýðý Rumeli, Anadolu ve Arabistan da köylülerle yakýn iliþkiler kurar. Fransýzca bildiði için Avrupa ya, Arap- 4 Kocaeli Ýl Müftülüðü Mart 2009 Sayý:46

7 Gündem Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun, tek! Akif, karakter itibarýyla çok dürüst, özü gibi sözü de saðlam bir þahsiyetti. Bir gün, Fen Fakültesi profesörlerinden Rasathane Müdürü Fatin Efendi ye, gününü, saatini tayin ederek geleceðine dair söz vermiþti. O zamanlar Akif, Beylerbeyi nde, yani Boðaz ýn Asya tarafýnda, Fatin Efendi ise Vaniköy de oturmaktadýr. Bir pazar günüdür. Müthiþ bir fýrtýna çýkmýþ, yaðmur yaðmýþtýr. Boðazda yandan çarklý vapur da çalýþamaz olmuþtur. Fatin Efendi, Akif ten ümidini kesmiþ ve yandaki komþusuna ziyarete gitmiþtir. Akif, tam saatinde gelmiþ ve evdekiler Fatin Efendi nin komþuya gittiðini söyleyince hemen geri dönüp gitmiþ ve altý ay görüþmemiþtir. Altý ay sonra karþýlaþtýklarýnda þöyle der Fatin Efendi ye: Hoca, hoca!.. Verilen bir sözü, ölüm hariç, hiçbir þey yerine getirmemek için sebep olamaz... Bugün bile, þiddetli dip akýntýlarýndan dolayý çok yüzücünün cesaret edemediði Boðaz ý yüzerek geçmiþtir. Ýþte Akif, bunun için büyüktür. Akif i anlamak, Asým ýn nesli olmaktan geçer. MEHMET ÂKÝF LE YEDÝGÜN DERGÝSÝ NCE YAPILAN SON RÖPORTAJ (1 TEMMUZ 1936 KANDEMÝR) Türk edebiyatýna son devrin çok güzel þiirlerini hediye eden büyük þair yaþayacak takatim kalmýþtý.. Bizim dilimiz tutulmuþtu. Ordu, bizzat Mehmet Âkif, vatandan on bir senelik bir ayrýlýktan sonra tekrar aramýza yazýyordu. kavuþtu. Ýstiklal Marþý nýn büyük þairi Âkif, yurda hasta döndü. Þimdi (Üstadý ziyarete gelenler, görüþmemize ikide bir de fasýla veriyorlar. hastanede tedavi altýndadýr. Yedigün muharriri Âkif le konuþtu. Onun yurttan Hastabakýcý hemþirenin getirdiði yemek tepsisi odayý bir parça boþaltýyor, ayrý yaþadýðý günlerdeki hatýralarýný, intibalarýný topladý. Günün birinde þimdi, o, aðýr aðýr çorbasýný içerken bir yandan da benimle konuþmak sessiz sedasýz yola revan olarak vatan ufuklarýný aþan þair Mehmet Âkif, tam nezaketini gösteriyor:) on bir yýl süren bu uzun seferin sonunda, iþte bembeyaz bir hastane - Mýsýr da nasýl vakit geçirdiniz? odasýnýn, bembeyaz bir yataðýnda solgun, mecalsiz ve bitap yatýyor. - Kahire nin yirmi beþ kilometre cenubunda Hilvan vardýr. Sakin asude (Baþucundaki sandalyeye oturdum. Kýrçýl sakalýn çerçevelediði bu bir köþedir. Orada oturdum. Zaten, tab an münzevi bir adamým. Gürültüyü sapsarý yüze, bu gevþemiþ, sarkmýþ çizgilere, bu yorgun ve dalgýn gözlere sevmem. Ýstanbul da iken de böyle idim. Mýsýr da da Darülfünun iþi çýkýncaya bakýyorum, zaman denen þeyin kudretini, hayat denen efsanenin sýrrýný kadar Hilvan da yaþadým. Son zamanlarda Kahire ye indim. bilmek istiyorum, sonra, yavaþça soruyorum:) - Sevdiniz mi Mýsýr ý? - Özledin mi bizi üstat?... - Var, güzel taraflarý var... Bilhassa kýþýn... Hoþ yazýn da, sýcak (Dudaklarýný hiç kýpýrdatmasaydý, hiç ses çýkarmasaydý bile, bu zehir iklimlerde bulunduðum için muzdarip olmazdým. Orada sýcak da sürekli gibi gülümsemesiyle her þeyi söylemiþ olurdu.) deðildir, evler de ona göre yapýlmýþtýr. En sýcak günlerde odalarýn harareti - Özlemek mi oðlum.. Özlemek mi?... (Bu acýnýn büyüklüðünü bir daha yirmi sekiz, otuzdan fazlaya çýkmaz... Fakat bir yaz günü Ýstanbul... Bu kendi içinde görmek ister gibi gözlerini yumdu, sonra, kesik kesik konuþtu:) doðup büyüdüðüm, bütün dostlarýmýn yaþadýklarý Ýstanbul, hele Boðaz Mýsýr dan üç gecede geldim. Bu üç gece, otuz asýr kadar uzun sürdü...orada gözlerimin önüne gelince... on bir yýl kaldým..fakat bir an oldu ki, on bir gün daha kalsaydým, çýldýrýrdým.. -Mýsýr da neler yazdýnýz? - Hasret...(Kupkuru dudaklarýndan kendi gibi solgun bir ses sýzýyor:) Geçmiþten adam hisse kaparmýþ... Ne masal þey! - Çok acý... Beþ bin senelik kýssa yarým hisse mi verdi? - Ya kavuþmanýn sevinci? Tarih i tekerrür diye tarif ediyorlar; - Onu sorma oðlum.. Onu ben kendi kendime bile soramýyorum... Hiç ibret alýnsaydý, tekerrür mü ederdi? Ancak yazýk ki vapurdan çýkar çýkmaz yataða düþtüm, hiçbir þey göremedim. - Kolay mý yazarsýnýz? (Dudaklarýna götürdüðü bardaðý yana çekerek:) (Ve kendi kendine söylüyor:) Cennet gibi yurdumdayým ya... Çok þükür. - Hayýr!., diyor. (Ve suyunu içtikten sonra, devam ediyor:) Çok (Hastalýðý aklýna geliyor;) Karaciðerim, dalaðým þiþmiþ, geldik, yattýk burada. uðraþýrým.. Epeyi çalýþýrým.. Mevzuu uzun boylu kafamda iþlerim... Nihayet Müþahede altýna aldýlar, bakalým ne olacak? kâðýt üzerine naklederken de hayli yorulurum. (Eski hatýralarýný deþiyorum. Millî Mücadele nin ilk günlerinde Ankara - Zevklerinizi sorabilir miyim üstadým? (Hafifçe gülümsüyor ve zevk Ýstasyonunda karþýlaþýþýmýzý hatýrlýyorum.) diye dünyada bir þey var mý der gibi yüzüme bakýyor:) - Evet.. diyor, Ýstanbul dan, mücahede aleyhine fetva çýktýðý gün - Zevk mi?. Benim zevklerim mi?. Eðer sevdiði eserleri okumak, ayrýlmýþtým. Üsküdar dan araba ile þimdi ismini hatýrlamadýðým bir köye hoþlandýðý mevzularý yazmak için uðraþmak, nihayet düþünmek, gittik, oradan Cuma yý tuttuk. O zaman Adapazarý nda karýþýklýklar vardý, yapayalnýz, bir köþeye çekilerek, sessiz sedasýz düþünmek bir zevkse.. Eh kenarýndan geçtik, kâh öküz arabalarýyla, kâh beygirlerle Lefke ye geldik ve benim de zevklerim var demektir. trenle Ankara ya ulaþtýk... Ankara... Yarabbi ne heyecanlý, helecanlý günler (Çorbasýndan baþka bir þeye el sürmeyen þaire, hastabakýcý hemþire, geçirmiþtik... Hele Bursa nýn düþtüðü gün... Ya Sakarya günleri... Fakat bir yalvaran bir sesle öteki yemekleri gösteriyor:) gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla ye se düþmedik. Zaten baþka türlü - Siz yorulmayýn, ben vereyim.. çalýþýlabilir miydi? Ne topumuz vardý, ne tüfeðimiz... Fakat imanýmýz - Yiyemiyeceðim.. büyüktü. (Yorgun, susuyor..) -Bir parça sütlâç.. - Ýstiklal Marþý ný nasýl yazdýnýz? (Yavaþça yataðýnda doðruluyor, -Mümkün deðil.. Rica ederim ýsrar etmeyin... (Ve bana dönüyor:) yastýklara yaslanýyor, sesi birden canlanýyor:) -Eskiden beri yemekle baþým hoþ deðildir... Sigara da içmem... Þimdi - Doðacaktýr, sana vadettiði günler Hakkýn!.. Bu, ümitle, imanla yazýlýr. doktorlar zorla ye, deyip duruyorlar... Zorla ne olur ki yemek yenebilsin? O zamaný düþünün... Ýmaným olmasaydý yazabilir miydim? Zaten ben, baþka (Tekrar yataðýna geçince, ben de vedaya hazýrlanýyorum. Ve ayak türlü düþünüp, baþka türlü yazanlardan deðilim. Bu, elimden gelmez. Ýçimde üstünde soruyorum:) ne varsa, bütün duygularým yazýlarýmdadýr...þu var ki, ÝÝstiklal Marþý nýn þiir - Neler yazacaksýnýz? olmak üzere bir kýymeti yoktur. Ancak tarihî bir deðeri vardýr. - Biraz kendime gelirsem, yazacak þeylerim hazýr.. (Eliyle birkaç defa (Ve, gözleri, yemyeþil Þiþli sýrtlarýnda, dilinde bir dua gibi ayný naðme baþýna vuruyor:) titriyor:) -Kimbilir belki yarýn, belki yarýndan da yakýn. -Var kafamda hazýrlanmýþ mevzularým.. -Ya büyük zafer üstadým.. O anda ne duydunuz? - Ya en son yazýnýz? (Kalbi durmuþ gibi sarsýlýyor, sonra bir anda yeniden canlanmýþ gibi, - Mýsýr da geçen sene bir resmimi çekmiþlerdi. Güneþli bir hava idi, nereden geldiði bilinmez bir ýþýkla gözlerinin içi gülerek:) gölgem de upuzun, kumlarda duruyordu. Bu resmin altýna þöyle yazmýþtým: - Ah... (Ve bir lâhza býrakýyor kendini bu eþsiz sevincin koynuna... Hepsi göçmüþ, hani yoldaþlarýnýn hiç biri yok Dalýyor.. Ve, sesinin ta içten dudaklarýna dökülüþünü seziyorum:) Allah ým ne Sen mi kaldýn yalnýz, kafileden böyle uzak muazzam zaferdi o!.. Ortalýk hercü-merç oldu...beþ altý saat içinde bir baþka Postu sermekse meramýn yola, serdirmezler dünya doðdu. (Tekrar gözlerini yumuyor:) Ve biz, mest olduk!.. Hadi, gölgenle beraber silinip gitmene bak. - O zaman bir þey yazmadýnýz mý? (Ve kupkuru kaim dudaklar biribirine yapýþýyor..) - Artýk benim ne düþünecek, ne duyacak, ne yazacak, hatta ne Kocaeli Ýl Müftülüðü Mart 2009 Sayý:46 5

8 Gündem Volkan ÞENEL Tarihçi Çanakkale Savaþý Hakkýnda Milletlerin tarihleri incelendiði zaman ait olduklarý toplumun tarihini etkilemiþ olan nice olaylarýn olduðu görülür. Yaþanan bazý önemli olaylar ise milletlerin hayatlarýnda birer dönüm noktasý oluþturmaktadýr. I.Dünya Savaþý nýn önemli bir bölümünü oluþturan Çanakkale Cephesi Savaþlarý da, Türk milleti açýsýndan bir dönüm noktasýdýr. Zira Çanakkale Cephesi Savaþlarý, sonuçlarý bakýmýndan gerek ulusal gerekse uluslar arasý düzeyde etkiler yapmýþ savaþlardýr. Dikkat edilecek olursa üzerinden bunca yýl geçmesine raðmen, bu savaþlarda yaþananlar hala sýcaklýðýný korumaktadýr. Çanakkale yi anlatabilmek hiç de kolay deðildir. Çünkü, Çanakkale de; cepheye ilk gönüllü asker olarak gidebilmek için askerlik þubesinin önünde sabahlayan Celal Ýbrahimler vardýr, 276 kg lýk top mermisini tek baþýna kaldýrarak savaþýn kaderini deðiþtiren Havranlý Seyit Onbaþýlar vardýr, þehit olacaðýný bildiði için vasiyetini cebinde taþýyan Gümüþhaneli Üsteðmen Zahidler vardýr, mevzide kendisi nöbet tutarak yorulan askerlerini dinlendiren Binbaþý Arifler vardýr, Nusret Mayýn Gemisi nden o kutlu 26 mayýný denize indiren Ýzmitli Üsteðmen Ýsmailler vardýr, askerlerini motive etmek için Yetiþ Ya Muhammed kitabýn elden gidiyor! diye haykýran Binbaþý Lütfüler vardýr, Ben size taarruzu deðil ölmeyi emrediyorum! diye emir veren ve bir ulusun kaderini deðiþtiren Yarbay Mustafa Kemaller vardýr... Çanakkale Savaþlarýyla ilgili birçok kitap hazýrlanmýþtýr. Hazýrlanan bu kitaplarýn çoðu savaþlar hakkýnda genel bilgiler içeren yayýnlardýr. Çanakkale savaþlarýný yerel tarih araþtýrmasý yönüyle inceleyen eser sayýsý ise oldukça azdýr. Kocaeli ilimizden de, birçok insanýmýz gerek gö- 6 Kocaeli Ýl Müftülüðü Mart 2009 Sayý:46 nüllü, gerekse askeri görevli olarak bu savaþlara iþtirak etmiþlerdir. Çanakkale Cephesi ne sevk edilen Kocaelili insanlarýn sayýsýnýn ne kadar olduðu ise kesin olarak tespit edilememiþtir. Tespit edilmesi de oldukça güçtür. Bunun nedeni cepheye gönderilen kayýtlý askerlerin dýþýnda, birçok insanýmýzýn da gönüllü olarak savaþlara katýlmýþ olmasýdýr. Çanakkale Savaþlarýna, Kocaeli bölgesinden yo- ðun bir katýlýmýn olmasýnýn çeþitli nedenleri vardýr. Bunlar; - Kocaeli bölgesinin, Çanakkale Savaþlarýnýn yapýldýðý Gelibolu yarýmadasýna yakýn olmasý, - Ýzmit þehir merkezinden geçen demiryolu sayesinde önemli merkezlere baðlantýnýn kolay saðlanmasý, - Kocaeli bölgesi insanlarýnýn milli konulara olan duyarlýlýðý, - Çanakkale Savaþlarýnda etkin bir rol oynayan 57. Alay ýn, Ýzmit Sancaðý nda bulunan 29. Tugay tarafýndan desteklenmesi, - Ýzmit Sancaðý nýn kalabalýk bir nüfus yoðunlu- ðuna sahip olmasý, gibi etkenlerdir. Cepheye giden insanlarýmýzýn büyük bir kýsmý yapýlan savaþlar sýrasýnda þehit olmuþlar ve þehit ol- duklarý topraklarda kalmýþlardýr. Þehit olan bu hem- þerilerimizden bazýlarýnýn þehit olduklarý; yer, tarih ve zaman bilinmekte, bazýlarýnýn ise ne þekilde, nerde ve ne zaman vefat ettikleri hakkýnda herhangi bir bilgi bulunmamaktadýr. Çanakkale Savaþýyla ilgili yaptýðýmýz yerel tarih araþtýrmalarýndaki en önemli amacýmýz; Gelibolu Yarýmadasý nýn herhangi bir yerinde, herhangi bir cephesinde, herhangi bir savaþýnda kaybettiðimiz, adý bilinen veya bilinmeyen binlerce Mehmetçiðin hatýrasýný yad etmek, onlarý daha yakýndan tanýyabilmek ve tanýtabilmektir. Zira, Türk Milleti nin

9 rece yoðun bir katýlýmýn olduðu- nu göstermek- tedir. Gönülden inanýyoruz ki, bilimsel bilgi,belge ve tarihi kaynak- lar ýþýðý altýnda yapýlan bu çalýþmalar gelecek nesillerin, Ça- nakkale Savaþý - nýn tarihi önemini daha iyi an- lamasýný saðlayacaktýr. Anadolu coðrafyasý üzerindeki hakimiyetini temsil eden ve milli hafýzamýzý oluþturan þehitlerimizle bir gönül baðýmýz vardýr... Sonuç Çanakkale Savaþý, Türk tarihinde önemli bir yer tutmaktadýr. Þüphesiz ki yaþanan bu savaþ, sonuçlarý ve önemi itibariyle milletimizin geleceðini derinden etkilemiþtir. Çanakkale Savaþý nda þehit olan insanlarýn to- runlarý olan bizler, bu savaþýn tarihi, siyasi, askeri ve diplomatik yönlerini iyi bilmeli, günümüze ulaþan etkilerini iyi deðerlendirmeliyiz. Çanakkale Savaþýyla ilgili yapmýþ olduðumuz araþtýrma sonucunda, 700 Kocaelili þehidimize ait bilgiye ulaþmayý baþardýk. Ulaþtýðýmýz sonuç, Çanak- kale Cephesi Savaþlarýna Kocaeli bölgesinden ne de- Çanakkale Savaþý yla Ýlgili ÝLGÝNÇ NOTLAR Çanakkale Savaþý, tarihimizde önemli bir yer gömdük... Demiþtir. tutmaktadýr. Yaþanan bu savaþ, sonuçlarý ve önemi Galatasaray Liitibariyle milletimizin geleceðini derinden sesi öðrencisi Celal etkilemiþtir. Ýbrahim Bey, Çanak- Çanakkale Savaþý nda þehit olan insanlarýn to- kale Cephesi ne gönrunlarý olan bizler, bu savaþýn tarihi, siyasi, askeri ve derilecek kiþilerin diplomatik yönlerini iyi bilmeli, günümüze ulaþan kayýtlarýnýn yapýldýðý etkilerini iyi deðerlendirmeliyiz. askerlik þubesinin Gönülden inanýyoruz ki, bilimsel bilgi, belge ve önüne gitmiþ ve satarihî verilerin ýþýðý altýnda hazýrlanan çalýþmalar ge- baha kadar bekleyelecek nesillerin, Çanakkale Savaþý nýn tarihi önemini rek adýný listeye ilk daha iyi anlamalarýný saðlayacaktýr. gönüllü olarak yaz- Çanakkale Savaþý yla ilgili kitaplar detaylý ola- dýrmayý baþarmýþtýr rak incelendiði zaman nice ilginç bilgilerle karþýlaþý- (Celal Ýbrahim Bey, - lýr. Bu ilginç bilgilerden bir demet sunmak istiyoruz bir rivayete göresizlere yýlýnda Irak Çanakkale Cephesi Savaþlarý sonucu, Anado- Cephesi nde þehit lu daki her 3 evin 1 inden þehit çýkmýþtýr. 3 kadýndan olmuþtur). birisi ise dul kalmýþtýr. Çanakkale Bo- Ýngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya da afiþler ðazý ný 1915 te geçemeyen bastýrýlarak duvarlara asýlmýþ, bu þekilde cepheye Ýngilizler, asker toplanmaya çalýþýlmýþtýr. Ýstanbul un iþgali sý- Gençler! Buraya gelin, size ihtiyaç var. Gibi. rasýnda Çanakkale - Çanakkale de hüsrana uðrayan Ýngilizler anýla- ye giderek oradaki rýnda; Tanrý Türklerden yanaydý, Tanrý Türklere Türk toplarýný parça- yardým etti gibi ifadeler kullanmýþlardýr. lamýþlardýr. Çanakkale Cephesi Savaþlarýnda yaralýlarýn 650 Kiþilik Yatedavisinde oldukça ilginç yöntemler kullanýlmýþtýr. hudi Siyon Birliði, Ýn- Örnek olarak; aðýr yaralý askerlerin kanamasýný durnüllü olarak Çanak- gilizlerin yanýnda gödurmak için tütün, ot, ve çaput, bunlarýn olmadýðý yerlerde ise toprak kullanýlmýþtýr. kale Savaþý na katýl- mýþlardýr. Mustafa Kemal Çanakkale Savaþý ný anlatýrken Biz, Anafartalar da bir Darülfünun (Üniversite) Çanakkale Gündem Galatasaray'ýn kuruluþ yýllarýnýn efsanevi futbolcusu Celal Ýbrahim de tahsili sebebiyle savaþtan muaf olmasýna raðmen Çanakkale'ye gidip savaþanlar arasýnda yer alýyor. Çanakkale'nin ardýndan 1917 yýlýnda Baðdat Cephesi'nde þehit düþmüþ. Celal Ýbrahim'in savaþa katýlmasý þöyle anlatýlýyor: "Birinci Dünya Savaþý'nýn baþlangýcýnda seferberlik ilanýyla birlikte yurdun her tarafýndan gönüllüler çýkmýþ, Galatasaray lisesinin öðrencileri de askerlik þubelerinin yolunu tutmuþlardý. Tahsilleri sebebiyle savaþtan muaf olsalar da hiçbir bu muafiyeti kullanmayý düþünmemiþtir. Ýçlerinden en atik olan ise hýzlý futboluyla en önde olan Celal Ýbrahim'dir. Okulun 1914 mezunlarýndan 646 numaralý Celal Ýbrahim Galatasaray'dan ilk gönüllü olmak için askerlik þubesinin kapýsýnda beklemiþ ve muradýna ermiþtir. Kocaeli Ýl Müftülüðü Mart 2009 Sayý:46 7

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 1. DÖNEM (OCAK - ŞUBAT - MART) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 1. DÖNEM (OCAK - ŞUBAT - MART) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI MEHMET ASLAN MÜFTÜ YRD. YAVUZ SULTANSELİM CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI MÜFTÜ YRD. DÜKKANÖNÜ CAMİİ SALİH AKCAN MÜFTÜ YRD. HACI FEVZİ BEY CAMİİ AHMET TOMBALAK RAMAZAN PAŞA CAMİİ 1 SALİH TÜRKMEN UMURLU ÇARŞI CAMİİ

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz Zehra Aydüz, 1971 de Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı