Ali Yýldýz. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret ederek teþekkür etti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ali Yýldýz. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret ederek teþekkür etti."

Transkript

1 Belediye binasý nereye yapýlmalý? HABER YORUM/MUSTAFA DEMÝRER Çorum Belediyesi, yeni hizmet binasýnýn yerinin tespiti için için Hürriyet Parký önünde anket standý kurdu. Çorumlu ya tercihlerini soruyor. Esasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün hayata geçirdiði bir çok yatýrým ve icraatta istisnalar dýþýnda Çorumlu ya tercihini sorduðu pek söylenemez. * SAYFA DE Muzaffer Külcü Mustafa Lek Rumi Bekiroðlu Ali Yýldýz Çorum Ýnsani Deðerler Platformu, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný ndan özür beklendiðini deklare ettil- Atýf Hoca ya hakarete sert tepki Adana da düzenlenen teröre lanet etkinliðinde Ýskilipli Atýf Hoca ya hakaret eden Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'yü sert tepki geldi. Atýf Der Baþkaný Mustafa Lek, AK Parti il Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Diyanet-Sen Baþkaný Ali Yýldýz ve Ýnsani Deðerler Platformu, Osmanlý ve Ýslam alimlerini aþaðýlayan Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný ný kýnadý. Benzer bir tepki Ýskilip ten geldi. Belediye Baþkaný Recep Çatma, mesnedsiz ve hukuki dayanaktan yoksun sözleri sert bir dille geleþtirdi. * HABERLERÝ. 7. ve DE TECRÜBELÝ ÝÇÝNÝZDEN BÝRÝ ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ AK PARTÝ Çorum Milletvekili Aday Adayý Uður Grup tan OSB ye milyonluk yatýrým Uður Grup, OSB de toplam bin metrekare alana yayýlan yeni bir yatýrýma baþladý. 9.5 milyon lira tutarýndaki yeni yatýrýmýnda gýda iþleme makinelerinin yaný sýra içecek ve tütün mamulleri iþleme makinelerinin de imalatýný yapacak. Ýlk etapta bin 5 metrekare kapalý alanda baþlayacak olan üretim, belli bir plan dâhilinde 7 bin metrekareye çýkartýlacak. Tesiste 5'den fazla kiþiye istihdam saðlanacak. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret ederek teþekkür etti. * HABERÝ 5 DE (Ç.HAK:) Dr. Fatih TUNCEL 5 EYLÜL 5 SALI yaþýndaki Ahmet Özgen, sosyal medyada baþlatýlan kan baðýþý kampanyasý ve yaþama azmi sayesinde yaþama Kan baðýþlarýyla hayatta kaldý Deri kanserine yakalanan, saðlýk durumunun aðýrlaþmasý üzerine yoðun bakýmda uyutulan yaþýndaki Ahmet Özgen, sosyal medyada baþlatýlan kan baðýþý kampanyasý ve yaþama azmi sayesinde yaþama tutundu. * HABERÝ DE TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret ederek teþekkür etti. Ulusal Ceviz Çalýþma Grubu Çorum da toplandý Ceviz eylem planý hazýr Ecdadýn mezar taþlarýna Vatandaþlar, tahrip olan tarihi mezar taþlarýna dikkat çektiler. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan görevi býraktý * HABERÝ 7 DE * HABERÝ DA dahi sahip çýkamýyoruz Ulu Mezarlýk ve Hýdýrlýk Kabristanlýðý ndaki tarihi mezar taþlarýnýn tahribata maruz kaldýðý bildirildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini bildiren vatandaþlar, Ecdadýn mezar taþlarýna dahi sahip çýkamýyoruz diyerek eleþtirilerini dile getirdiler. * HABERÝ DA Moldova dan akademisyen geldi Çorum da düzenlenen toplantýda ceviz üretiminde gelinen son durum da ele alýndý. Klasik Otomobil Rallisi ne Çorumlular damga vurdu * HABERÝ 8-9 DA KURBAN KESMEYEN KALMASIN! ÞOK FÝYAT Belediye kaçak peþinde * HABERÝ DE (canlý/kg) Denetimler sayesinde Milyon metreküpün üzerinde içme suyu tasarrufu saðlandýðý belirtildi. Birbirinden güzel klasik otomobillerin yarýþtýðý Ankamall Büyük Ankara Rallisi, Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý ve Yarýþma Organizatörü hemþehrimiz Mesut Samý Býyýk ýn birlikte verdiði startla baþladý. Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný daha göreve baþladý. * HABERÝ DE * Ücretsiz kesim Kurbanlýk küçükbaþ hayvan satýþlarýmýz baþlamýþtýr. Çetin CEYLAN Tel: 5 9 Ahmet TURGUT Tel: Adres: Ovakarapýnar Köyü ÇORUM (Ç.HAK:) MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan dün parti yöneticileriyle birlikte basýn açýklamasý yaptý. 5. Ulusal Ceviz Çalýþma Grubu Toplantýsý dün Çorum da yapýldý. Anitta Otel de gerçekleþen toplantýda ceviz eylem planý ve araþtýrma enstitülerinin raporlarý görüþüldü.

2 SALI 5 EYLÜL 5 Kan baðýþlarýyla hayatta kaldý Deri kanserine yakalanan, saðlýk durumunun aðýrlaþmasý üzerine yoðun bakýmda uyutulan yaþýndaki Ahmet Özgen, sosyal medyada baþlatýlan kan baðýþý kampanyasý ve yaþama azmi sayesinde yaþama tutundu. Çorum'da yaþayan yaþýndaki Ahmet Özgen, koltuk altýnda þiþlik meydana gelince, ailesi tarafýndan mart ayýnda Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine getirildi. Burada yapýlan tetkiklerde deri kanserine yakalandýðý belirlenen Özgen'in hemen tedavisine baþlandý. Deri kanseri olmasý nedeniyle güneþe çýkmasý yasak olan çocuðun saðlýk durumu, Ramazan Bayramý'nda güneþte kaldýðý için kötüleþti. Yoðun bakýma alýnan ve uyutulan Özgen'e her gün verilmesi gereken trombositin bulunmasý için, yardýma ihtiyacý olanlara "Çocuklar Üþümesin" adýyla sosyal medyadan kan baðýþý toplayan grup tarafýndan kampanya baþlatýldý. Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ayhan Daðdemir, Ahmet in önemli bir badireyi atlattýðýný belirtti. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanýndan yapýlan baðýþlar sayesinde saðlanan trombosit, Ahmet Özgen'in hayata tutunmasýný saðladý. Yoðun bakýmdan çýkartýlan ve normal servise alýnan Özgen, henüz kalkýp konuþamasa da söylenenleri anlayabiliyor. Koyu bir Galatasaray taraftarý olan Özgen'e moral olmasý için ailesi, hastanedeki yataðýnda kullanýlan çarþaf ve yastýðý da sarý-kýrmýzý takýmýn renklerinden seçti. Anne Emine Keleþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, oðlunun sýrtýndan,5 yýl kadar önce alýnan benin kötü huylu olduðunu yeni öðrendiklerini söyledi. Benin alýnmasýnýn ardýndan oðlunun deri kanseri olduðunu anlatan Keleþ, "Deri kanseri olduðu için oðlumun güneþe çýkmasý kesinlikle yasaktý ama bizi dinlemeyip dakika güneþe çýktý. Bunun üzerine durumu aðýrlaþtý. Yoðun bakýma alýndý" dedi. Oðlunun yoðun bakýmda gün aðýr bir tedavi süreci geçirdiðini dile getiren Keleþ, "Bu süreçte her gün kan lazýmdý. Bir grup genç sosyal medya üzerinden bizim için kampanya baþlattý. Türkiye'nin dört bir yanýndan vatandaþlarýmýz oðlum için kan verdi. Bu sayede rahat bir þekilde kan ihtiyacý karþýlandý" diye konuþtu. - "Doktor bize 'çocuðunuzla vedalaþýn' dedi" Keleþ, oðlunun yoðun bakýmda çok aðýrlaþtýðýný belirterek, "Doktor bize 'çocuðunuzla vedalaþýn' dedi. Artýk umudumuzu yitirmiþtik. Doktorlarýn da pek umudu yoktu ancak oðlum direnci, tedavisinin iyi yapýlmasý ve kan baðýþçýlarý sayesinde tekrar hayata tutundu. gün sonra yoðun bakýmdan çýktý" diye konuþtu. Oðlunun Galatasaray taraftarý olduðunu, en çok gitarýný ve Galatasaray maçlarýný özlediðini anlatan Keleþ, çalacak durumu olmadýðý için gitarýný hastaneye getirmediklerini kaydetti. Keleþ, Galatasaraylý bir futbolcunun hastaneye ziyaretine gelmesi durumunda bunun oðluna büyük moral saðlayacaðýný vurguladý. - "Ahmet önemli bir badireyi atlattý" Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ayhan Daðdemir ise Ahmet Özgen'in koltuk altýnda þiþme þikayetiyle kendilerine getirildiðini, yapýlan muayene sonucunda deri kanserinin vücudunun çeþitli yerlerine yayýldýðýný belirlediklerini söyledi. Özgen'e yoðun ve pahalý bir tedavi uygulandýðýnýn altýný çizen Daðdemir, bu süreçte kandaki savunma hücreleri düþtüðü için saðlýk durumunun kritik konuma geldiðini ifade etti. Çocuða hafta boyunca yoðun bakýmda tedavi uygulandýðýný belirten Daðdemir, "Bu süreçte günde iki, bazen üç defa trombosit desteði vermemiz gerekti. Sosyal medya üzerinden Ahmet'in durumunu öðrenen vatandaþlarýmýz kan vererek trombosit desteði yaptý. Ahmet yoðun bakýmdaki mücadeleyi kazandý, ardýndan servise aldýk. Tedavisine burada devam ediyoruz" dedi. Özgen'in hastaneye ilk geldiðinde sosyal medyayý yoðun þekilde kullandýðýna deðinen Daðdemir, "Ahmet sosyal, hayatta kalma mücadelesi veren bir çocuk. Bu sayede gerçekten çok yoðun tedavi sonucunda önemli bir badireyi atlattý. Bu mücadele ve azmi olmasaydý sonuç belki daha kötü olurdu" þeklinde konuþtu.(a.a.) Astým hastasýna yardým eli Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, yardým elini astým hastasý olan Sungurlulu hemþehrimiz Ümmü Gülsüm Bike'ye uzattý. Çorum'un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner bu kez yardým elini astým hastasý olan Sungurlulu hemþehrimiz Ümmü Gülsüm Bike'ye uzattý. 5 kilogramlýk oksijen tüpüne mahkum olan ve aðýr oksijen tüpünü evden dýþarý çýkaramadýðý için sosyal hayatý tamamen bitme noktasýna gelen Ümmü Bike, Baþkan Þahiner'den yardým istedi. Gerekli araþtýrmalarý yaptýran Baþkan Þahiner Bike'ye,5 kilogram, yanýnda taþýnabilen oksijen tüpü hediye etti. Tekrar dýþarýya çýkabileceði için ve sosyal hayata tekrar dönmesine sebep olan Baþkan Þahiner'e teþekkür eden Bike, "Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner'den Allah razý olsun. Her ihtiyaç sahibinin yardýmýna koþuyor. Þimdi dýþarýya rahatlýkla çýkabileceðim. Arkadaþlarýmla sosyal aktivitelere gidebileceðim. Ailem ve ben çok mutlu olduk. Allah'ta kendisini sevindirsin" dedi. Baþkan Þahiner'de Sungurlu Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik anlamýnda ihtiyaç sahibi engelli vatandaþlarýmýza bu yardýmlarý yapmaktan mutluyuz diyerek, "Kimin ne olacaðý belli olmayan yaþantýmýzda, ihtiyacý olan insanlarýmýzýn yardýmýna koþmaya çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý.(ýha) (Ç.HAK:59) yaþýndaki Ahmet Özgen, sosyal medyada baþlatýlan kan baðýþý kampanyasý ve yaþama azmi sayesinde yaþama tutundu. Moldova dan akademisyen geldi Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný daha göreve baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, Moldova Bilimler Akademisinden gelen ve Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümünde göreve baþlayan Doç. Dr. Liubovi Cimpoeþ, Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Bilimin evrenselliðine ve uluslararasý etkileþimin önemine inanan üniversitenin eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece ulusal düzeyde deðil, uluslararasý boyutta düþünülerek planlanmasý ve bu kapsamda hareket edilmesinin gerekliliðine inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlan çalýþmalarýn somut çýktýlarýný görmenin gurur verici olduðunu, öðretim elemaný kadrosunu sürekli arttýran üniversitenin dünyanýn dört bir yanýndan gelen taleplerin hýzla çoðalmasýný memnuniyet verici bulduðunu belirtti. Üniversitede yabancý uyruklu öðretim elemaný sayýsýnýn her geçen gün arttýrýlmasý için gayretlerin ve giriþimlerin devam edeceðini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, yabancý uyruklu öðretim elemaný Doç. Dr. Liubovi Cimpoeþ e baþarýlar diledi. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümünde göreve baþlayan Doç. Dr. Liubovi Cimpoeþ, kendisine gösterilen yakýnlýktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek üniversite bünyesinde görev al- 5-Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (5-YDS Sonbahar Dönemi) Çorum da yapýldý. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý nýn (ÖSYM), yýlýndan itibaren yabancý dil bilgisi seviye tespitine yönelik uygulamaya baþladýðý Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS), ilimizde, Eylül 5 Pazar günü tek oturum halinde yapýldý. Ýlkbahar dönemi ve sonbahar dönemi þeklinde yýlda iki defa yapýlan bu sýnava yaklaþýk. aday katýldý YDS Sýnavý yýlýndan itibaren ÖSYM tarafýndan, yabancý dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancý Dil Seviye Belirleme Sýnavý (YDS) yapýlmaktadýr. Diðer yabancý dil bilgisi seviye belirleme sýnavlarý Kesim : Tarým Et Kombinesinde maktan mutlu olduðunu dile getirdi. Gagauz edebiyatý, Rus edebiyatý ve Türk dünyasý edebiyatlarý hakkýnda çok sayýda bilimsel eseri bulunan Doç. Dr. Liubovi Cimpoeþ, Türk Halk Edebiyatý, Mukayeseli Türk Dünyasý Edebiyatý derslerini vermenin yaný sýra üniversitenin Moldova ve Rusya baþta olmak üzere çeþitli ülkelerdeki üniversite ve merkezlerle ikili iþ birlikleri, ortak projeler, öðrenci ve öðretim elemaný transferi gibi konulardaki çalýþmalarýnda gerekli iletiþimi saðlamada yardýmcý olacak. Rektör Alkan, yaptýðý açýklamada, Üniversitemiz 5 üniversite, ülke ve kýta ile ikili iþ birliði yapmýþ olup göreve baþlayan bu öðretim elemanýmýzla birlikte yabancý uyruklu öðretim elemaný sayýsý ye ulaþmýþtýr. Üniversitemiz farklý ülkelerden öðrenci ve öðretim elemaný akýþýnýn saðlanmasý, yabancý dil öðretimi ve bu baðlamda uluslararasý iliþkilerin geliþtirilmesine büyük önem vermektedir. dedi. Moldova Bilimler Akademisinden gelen yabancý uyruklu akademisyen Rektör Alkan ý ziyaret etti. YDS ye. aday katýldý (ÜDS/KPDS vb.) yapýlmayacaktýr. Ayrýca; ÖSYM tarafýndan uygulanan ve içeriðinde yabancý dil sorusu/testi bulunan sýnavlarda yabancý dil sorusu/testi bulunmayacak, bu adaylarýn sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde YDS den alacaklarý puanlar kullanýlacaktýr. Ancak, geçmiþ yýllarda KPDS ve ÜDS ye girip geçerli puaný almýþ adaylarýn (KPSS ye girecek adaylar hariç) bu haklarý, ilgili mevzuatta belirtilen þekilde geçerliliðini korumaktadýr. Bu nedenle, yýlýndan itibaren ÖSYM tarafýndan yapýlan KPSS, TUS, DUS vb. sýnav ve yerleþtirme iþlemleri ile ÜDS/KPDS sonuçlarýný kullanan diðer kamu/özel kurum ve kuruluþlarýn sýnav/yerleþtirme iþlemlerine katýlacak adaylarýn, yabancý dil yeterliðinin belirlenmesi için YDS ye katýlmalarý gerekmektedir

3 Atýf Hoca ya hakarete tepki Atýf Der Baþkaný Mustafa Lek, teröre karþý düzenlenen birlik ve beraberlik yürüyüþünde milletin gönlünde özel bir yeri olan Ýslâm alimlerine ve din adamlarýna aðýr hakaretlerde bulunan Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'yü sert bir dille eleþtirdi. Milli mücadele döneminden bahsederek Ýskilipli Atýf Hoca'yý iþbirlikçilikle suçlayan, ardýndan aðýr hakaretlerde bulunan Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný'na yazýlý bir açýklama ile cevap verdi. Lek, açýklamasýnda özetle þöyle dedi: "Malum olduðu üzere kardeþliðe, saygýya, tevazu ve hoþgörüye en çok ihtiyacýmýzýn olduðu zor günlerden geçmekteyiz. Ülkemiz ve devletimizin müdafaasýnda bizlerin can güvenliðini korumak için canlarý pahasýna mücadele eden ve bu kutlu yolda þehit düþen asker ve polisimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime baþlamak isterim. Bu tarz süreçlerden milletçe ilk defa geçmiyoruz. Ne zaman ki Ülkemiz kendi ayaklarý üstünde durmaya baþlasa, Ýslam'ýn Hakkaniyet ve Adalet sancaðýný kaldýrýp da sömürgeci emperyalistlere dünya 5'ten büyüktür dediyse birileri Ülkemizi içten karýþtýracak hamlelere baþlamaktadýrlar. Ülkemizde yaþayan sözde milliyetçi ve vatanperver ama iþleri güçleri kardeþlik ve huzuru Bekiroðlu ndan deðerlendirme Mustafa Lek bozmak olan iþbirlikçileri eli ile hamlelerini bir bir yürütmekteler. Bu günler bizim kardeþliðe ve saygýya en çok ihtiyaç duyduðumuz ve birbirimize sarýlýp kol kanat gererek acýlarý paylaþmamýz gereken günler iken, maalesef bir kýsým istismarcýlar ve Kemalist zihniyet acýlarýmýzdan kendilerine pay çýkarmak ve ortalýðý daha da karýþtýrmak adýna durduk yere deðerlerimize, sevdiklerimize saldýrmaya ve onlara hakaret etmeye devam etmektedirler. En son Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný bir zat çýkýp sözde teröre lanet mitinginde Ýskilipli Atýf Hocamýz ve Osmanlý'nýn son dönemlerinde yaþamýþ Ýslam alimlerine dil uzatmaya, hakaret etmeye kalkýþmýþtýr Ey Osmanlý aþký ve rüyasý ile yanan tutuþan gerçek ülkücü ve MHP'li kardeþlerim. ATIF Hocamýzýn torunlarý. Sizin seçtiðiniz, sizin davanýzý güttüðünü sandýðýnýz ama söylevleri kemalist ve ulusalcý olan bu zevatý ve bunun gibileri daha ne kadar taþýyacaksýnýz omuzlarýnýzda? Reis dediklerinizin dedelerinize küfretmesi onurunuzu zedelemiyor mu hiç? Biz Atýf Derneði olarak tez elden bu kiþiyi Ýskilipli Atýf Hocamýz'dan ve Ýskilip'ten özür dilemeye çaðýrýyoruz. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Türkiye nin geleceði için atýlacak her yeni adýma hazýr olduklarýný söyledi. Bekiroðlu, AK Parti nin hafta sonu gerçekleþtirilen 5. Olaðan Kongresi ne Çorum dan büyük bir katýlým saðlandýðýný, AK Parti Ýl ve Merkez ilçe teþkilatlarýyla tam kadro kongrede hazýr bulunduklarýný bildirdi. Kongrenin ardýndan bir deðerlendirmede bulunan Bekiroðlu, AK Parti kökü mazide gözü atide olan kadim medeniyetimizin taþýyýcýsý; birlik ve beraberliðimizin, yarýnlarýmýzýn teminatýdýr. Ülkemize, milletimize ve medeniyetimize hizmetin adresidir dedi. AK Parti nin 5. Olaðan Kongresi yle bir kez daha; daha büyük bir güçle, daha büyük bir inançla, ayný kararlýlýkla, haydi bismillah dediklerini dile getirdi. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun kongredeki ufuk açýcý konuþmasý ile bir anlamda bu dönem partilerinin hedefleri kapsamýnda temel metin niteli- Çorum teþkilatlarý AK Parti nin hafta sonu gerçekleþtirilen 5. Olaðan Kongresi ne katýldý. ðinde olduðunu anlatan Bekiroðlu, Biz Türkiye nin geleceði için atýlacak her yeni adýma len, uyudu zannedilen bir devin ayaða kalkmasýnýn adýdýr. O dev ayaða kalktý artýk diz çöktürülemez. isteyeceðiz. Daha güzeli için çalýþacaðýz. Kimsenin þüphesi olmasýn dedi. O dev ayaða kalktý Bekiroðlu, kongrede hazýrýz. Bu yüzden üstüne basa basa ifade edelim; AK Parti nin tüm teþkilat kademeleri hangi bir þekilde durmak yok. Heyetine seçilen eski AK Parti artýk tereddüt yok, artýk her- Parti Ýçi Demokrasi ve Hakem Kasým a hazýrdýr. Deðer üreten Kasým seçimleri yeni bir milattýr. 5. Olaðan Kongremiz bu Kavuþtu, Merkez Karar Yürüt- Çorum milletvekili Ali Yüksel siyasetimizle, kimlikli bir anlayýþ izleyecek, davamýzýn muktedir olmasý için var gücümüzriyor Biliyoruz ki; AK Parti eski çorum milletvekili Murat miladýn doðum iþaretlerini veme Kurulu Yedek Üyeliðine le çalýþacaðýz. Hepimiz omuz dün oluþan, bugünü yaþayan ve Yýldýrým, Disiplin Kurulu Yedek Üyeliðine seçilen eski AK omuza bir hareketin kardeþleriyiz, omuz omuza bir hareketin olan bir hareket deðildir. Tarih- Parti Çorum Ýl baþkaný Faruk yarýn da yok olmaya mahkum yürüyen yürekleriyiz. AK Parti, bir yürek hareketidir. AK sül eden bu derinlikli güçle yü- görevlerinde baþarýlar dilesel arka planýmýzla, bize teves- Özkader i tebrik ederek yeni Parti, bir vicdan hareketidir. rüyüþümüzü kararlýlýkla sürdüreceðiz. Türkiye için daha di.(ýha) AK Parti, susturuldu zannedi- iyiyi Genel Baþkan ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýndaki MKYK yeni genel baþkan yardýmcýlarýný belirledi. AK Parti nin tepe yönetimi olan 5 kiþilik MKYK ya giren eski maliye müsteþarý AK Parti Bayburt Milletvekili hemþehrimiz Naci Aðbal, yapýlan görev bölümünde MYK da görev alarak Ekonomi Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý oldu. Davutoðlu'nun yeniden genel baþkan seçildiði AK Parti 5. Olaðan Büyük Kongresi'nde 5 kiþilik MKYK listesi seçimle belirlenmiþti. Toplantýnýn ardýndan belirlenen yeni Genel Baþkan Yardýmcýlarýný AK Parti'nin yeni sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Ýþte AK Parti'nin yeni MYK'sý Siyasi ve Hukuki Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, Teþkilat Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ataþ Seçin Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý SALI 5 EYLÜL 5 Çorum Ýnsani Deðerler Platformu, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný ndan özür beklendiðini deklare ettiler. STK lar özür bekliyor Çorum Ýnsani Deðerler Platformu, Adana'da düzenlenen teröre lanet etkinliðinde Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný'nýn ilgisiz, gereksiz ve anlamsýz bir þekilde din görevlilerine, Osmanlý'nýn son döneminde yaþamýþ Ýslam alimlerine ve Ýskilipli Atýf Hoca'ya karþý sarf ettiði sözlere tepki gösterdi. Platformdan yapýlan açýklamada, "Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný'nýn çirkince, küfür dolu hakaretlerini teessürle öðrendik. Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak, kardeþliði pekiþtirmek için düzenlenen bir etkinlikte kardeþliðe yakýþmayan bu sözlerinden dolayý Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný'ný þiddetle kýnadýðýmýzý ifade etmek isteriz. Biz Anadolu'da faaliyet gösteren STK'lar olarak iyi biliyoruz ki, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný bu sarf ettiði edep dýþý sözlerden dolayý kendi partisine mensup olup da Ýskilipli Atýf Hoca'ya gönül veren ve O'nun inancýný ve yürüdüðü yolu kendine rehber edinmiþ on binleri de ziyadesi ile üzmüþ ve kýrmýþtýr. Nereden beslendiði belli olmayan bu garez dolu açýklamalarý eminiz ki mensubu bulunduðu partisi tarafýndan da þiddetle tel'in edilmektedir. Taþýdýðý siyasi kimliðe ve bulunduðu makama hiç yakýþmayan bu sözlerinden ötürü Adana Büyükþehir Belediye Baþkanýný Ýskilip'ten, Ýskilipli Atfý Hoca'dan, Atýf Hoca'nýn torunlarýndan ve sevenlerinden özür dilemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Aðbal, genel baþkan yardýmcýsý Naci Aðbal Bekir Bozbað Tanýtým ve Medya Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Dýþiþerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Çavuþoðlu Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Nükhet Hotar Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Özhaseki Ekonomi Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Naci Aðbal Araþtýrma ve Geliþtirmeden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Fatma Betül Sayan Ýnsan Haklarýndan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Sefer Üstün Sivil Toplum ve Halkla Ýliþkilerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Selçuk Özdað Çevre ve Kültürden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Çiðdem Karaaslan AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül

4 SALI 5 EYLÜL 5 Belediye binasý nereye yapýlmalý? HABER YORUM/MUSTAFA DEMÝRER Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün yeni dönem projeleri arasýnda belediye hizmet binasý yer alýyor. Çorum Belediyesi, yeni hizmet binasýnýn yerinin tespiti için için Hürriyet Parký önünde anket standý kurdu. Yeni belediye binasý için vatandaþlara Ýskilip Yolu üzerinde bulunan Temizlik Ýþleri Müdürlüðü nün konuþlandýrýldýðý (eski mezbahane) ile Farabi Caddesi Akþemseddin Camii karþýsýnda bulunan alanla ilgili tercihleri soruluyor. Edinilen bilgilere göre, Belediye Meclisi nde onaylanan imar planýnda belediye hizmet binasý eski mezbahanenin bulunduðu alana iþaretlendi. Söz konusu bölgenin imar açýsýndan geniþlemeye müsait olduðu ifade ediliyor. Akþemseddin Camii karþýsýndaki boþ alan ise, imarda konut iþaretli olmasýna raðmen geniþlemeye müsait görünmüyor. Þehrin uzun vadeli geleceði planlandýðýnda belediye hizmet binasýnýn imar açýsýndan geniþlemeye imkan veren eski mezbehanenin yerine yapýlmasý daha isabetli görülebilir. Bir diðer görüþ; belediye binasýnýn Akþemseddin Camii karþýsýna yapýlmasý vatandaþýn yerel yönetime daha rahat ve kolay ulaþýlabilmesi açýsýndan elveriþli olabileceði þeklinde. HABER YORUM Mustafa Demirer Hal böyle olunca belediye binasýnýn yer tespitinde þehrin uzun vadeli geleceðine dair bir planlama mý, yoksa günübirlik kararlar mý etkili olacak zamanla göreceðiz. HALKIN GÖRÜÞÜ ÖNEM- LÝ Hatýrlatayým ki; Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün hayata geçirdiði bir çok yatýrým ve icraatta istisnalar dýþýnda Çorumlu ya tercihini sorduðu pek söylenemez. Genel olarak belediye yönetimi, önceden planladýðý veya anlýk geliþen projelerinin detaylarýný hayata geçirmeye baþladýðýnda kamuoyunun haberi olur, mevzunun önemine göre tartýþma alevlenir. Kamuoyunun ekseriyetinden çok ciddi bir karþý duruþ sergilenirse geri adým atýlýr veya deðiþiklik yapýlýr. Bazý zamanlarda ise, belediye yöneticilerinin þehrin geleceðini ilgilendiren çok önemli konularda kararlý, cesur ve gözü kara olmalarý gerekebilir. Bu durum baþlangýçta olumsuz bir hava estirse de zaman içinde faydalý olduðu anlaþýlýr. Lâkin her halükârda o yöneticiyi o makama getiren halk patron olduðuna göre, ona sormak, danýþmak, istiþare etmek yöneticiler için daha tercih edilmesi gereken bir yöntem olsa gerek. Hayrettin Karaman Külliyesi ne asfalt Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yapýmý devam eden Ýmam Hatip Lisesi Kampüsü'ne giderek çalýþmalarý yerinde inceledi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Külliyesi içerisinde yer alan Ýmam Hatip Lisesi'nde eðitimin yapýlacaðý bloklarý, cami, öðrenci yurdu ve spor salonu inþaatlarýný gezerek çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Baþkan Külcü, "Külliyemizin yapým çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne asfalt ekiplerimiz okul bahçesini asfaltladý. Selçuklu- Osmanlý Mimarisi izlerini taþýyan külliyede yapýmý tamamlanan bloklardan bir tanesini bu yýl eðitime açýyoruz. Þu anda bütün çalýþmalarý tamamlanmýþ olan bloðu milli eðitime devretmek için iþlemleri baþlattýk ve bir haftalýk kýsa bir süreçte bu iþlemleri de halledeceðiz. Külliye'nin bütün sosyal donatýlarýný da en kýsa süre içerisinde hizmete sunacaðýz." dedi. Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Külliyesi bahçesi asfaltlanýyor Baþkan Külcü, Ýmam Hatip Lisesi Kampüsü'ne giderek çalýþmalarý yerinde inceledi. Hem hafýzlýk hem okul eðitimi Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðü ve Alaca Mimar Sinan Ýmam Hatip yýl ara vererek Kur'an kursunda yatýlý kala-. sýnýfta isterse öðrencilerimiz okula Ortaokulu Müdürlüðü bu yýl ortaokula baþlayacak 5. sýnýf öðrencileri için Hafýzlýk Sýðý bitirecek. Bu arada bazý kültür derslerincak, tamamen hafýzlýða yönelecek ve hafýzlýnýfý açýyor. den takviye kursu alabilecek. Öðrencimiz. Çocuðunun hem hafýz olmasýný hem de sýnýfýn sonunda Haziran ayýnda okula gelerek kültür derslerinden sýnava girecek ve bu okulunun aksamamasýný isteyen veliler için muhteþem bir proje hazýrladýklarýný belirten dersleri geçerek 7. sýnýfa geçecek. Böylece Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü öðrencimizin hiç sene kaybý olmayacak. 7 ve Kadir Þimþek, projeye iliþkin þu bilgileri 8. sýnýfta da TEOG sýnavlarýna hazýrlanacak. verdi; Geçtiðimiz yýl boyunca Türkiye'nin bazý illerinde pilot olarak uygulanan ným Erkek Kur'an Kursu ve Alaca Anadolu Erkek öðrencilerimiz için Hanife Ha- ve baþarýlý sonuçlar elde edilen proje, bu yýl Ýmam Hatip Lisesi, kýz öðrencilerimiz için da Alaca'da uygulanacak. Normal Ýmam Hatip Ortaokullarýnýn yaný sýra bir de Hafýzlýk Ýmam Hatip Ortaokulu pilot okul olarak ha- ise Özhan Kýz Kur'an Kursu ve Mimar Sinan Kadir Þimþek Sýnýfý açýldý. Proje Milli Eðitim Bakanlýðý ve zýrlanmýþtýr. Yani erkek öðrencilerimiz Hanife Haným Erkek Kur'an Kursunda ücretsiz olarak yatýlý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile ortak protokol imzalanarak baþlatýldý. Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðümüzün de kalacaklar ve Kur'an derslerini Kur'an kursunda görecekler ve diðer dersleri de yakýn olduðu için Alaca Anadolu desteklediði projeye göre, ilkokulu bitiren ve 5. sýnýfta Ýmam Hatip Ortaokuluna kayýt olan öðrencilerimiz 5. sýnýfta isterlerse Ýlçe Müftülüðümüze baðlý kýz ve erkek Kýz öðrencilerimiz ise Özhan Kýz Kur'an Kursunda ücret- Ýmam Hatip Lisesindeki Hafýzlýk Sýnýfýnda görecekler. Kur'an kurslarýnda ücretsiz olarak yatýlý kalabilecek. 5. sýnýfta öðrencimiz, saat olan Kur'an-ý Kerim dersine ilave Kursunda görecekler ve diðer dersleri de yakýn olduðu siz olarak yatýlý kalacaklar ve Kur'an derslerini Kur'an olarak 7 saat daha seçmeli Kur'an-ý Kerim dersi alarak için Mimar Sinan Ýmam Hatip Ortaokulundaki Hafýzlýk toplam 9 saat Kur'an-ý Kerim dersi görecek ve 5. sýnýfta Sýnýfýnda görecekler. Kur'an ý yüzünden okumayý geliþtirecek. 5. sýnýfta her Þu ana kadar oluþturduðumuz Hafýzlýk Sýnýfý için 9 gün ilk saat Kur'an-ý Kerim dersine ayrýlacak. Öðrencilerimiz Kur'an kursunda ücretsiz olarak yatýlý kalacaklar baþlamayý düþünüyoruz. Çocuðunun bu eðitimden fayda- öðrencimiz kayýt yaptýrmýþ olup 5 öðrenci ile eðitime ve ilk saatlik Kur'an-ý Kerim dersleri, Kur'an kursu hocalarý tarafýndan Kur'an kursunda verilecek. dir. Ýlçemize hayýrlý lanmasýný isteyen velilerimizin acele etmesi gerekmekte- olsun. Çorum Belediyesi hizmet binasý için Akþemseddin Camii karþýsý veya Ýskilip Yolu üzerindeki eski mezbahanenin bulunduðu alan düþünülüyor. Çorumlu nun tercihine göre yer belirleneceði ifade ediliyor. Belediye kayýp kaçak peþinde Ülke Tv'de yayýnlanan En Güzeli Gezmek adlý programýn bu haftaki duraðý Çorum oldu. Þehir merkezinde ve köylerde yapýlan program çekimleri esnasýnda ortaya rengârenk görüntüler çýktý. Çorum'un leblebisini, mimarisini, bereketli topraklarýný, lezzetli mutfaðýný ve en önemlisi de sýcacýk insanlarýný izleyicileriyle buluþturacak olan program, hemþehrimiz Harun Þen in sunumuyla 9 Eylül Cumartesi günü saat 9.'da Ülke Tv'de yayýnlanacak. Çorum Belediyesi nin, þebeke suyundaki kayýp ve kaçaklarý önlemek için önemli mesai harcadýðý ve Belediye tarafýndan alýnan su kayýp ve kaçak aracý ile bu zamana kadar Milyon metreküpün üzerinde içme suyu tasarrufu saðlandýðý belirtildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, dünyada her yýl azalan içme suyu kaynaklarý nedeniyle milyonlarca insanýn temiz içme suyu bulmakta zorlandýðýný, Türkiye'nin bu konuda þanslý ülkelerden olduðunu ancak bunun içme suyu kaynaklarý konusunda önlem alýnmasýnýn önemini azaltmadýðýný söyledi. Ýçme suyunun insan hayatýný idamesi için çok önemli olduðunu dile getiren Külcü, "Ýçme suyu kaynaklarýmýzý korumak ve yeni ime suyu kaynaklarý artýrmak için 9 yýlýndan beri yoðun bir tempoyla çalýþýyoruz. Eskiyen þebeke hatlarýný yeniliyor, yeni kaynaklardan isale hatlarý çekiyoruz. Bu çalýþmalarýmýz içerisinde su kayýp kaçaklarýnýn tespiti de çok önemli bir yer tutuyor." dedi. Belediye teknik personelinin iklim deðiþiklikleri ve eskiyen altyapýlar nedeniyle yaþanan su sýkýntýlarýndan Çorum'un hiç etkilenmemesi ya da en az þekilde etkilenmesi amacýyla teknolojik geliþmeleri ve bu konuda yapýlan çalýþtay ve toplantýlarý yakýndan takip ettiðini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Yeni su kaynaklarý bulmak, kaynaktan alýnan suyun içilebilir kaliteli su haline getirilmesi ve suyun musluklara ulaþtýrýlmasý hem ekonomik hem de teknik açýdan çok maliyetli bir iþlem. Bunun önemini çok iyi biliyoruz. Yeni su kaynaklarý ararken mevcut þebekedeki su kayýplarýnýn azalmasýna büyük önem En Güzeli Gezmek Çorum da çekildi veriyoruz. Su kayýp kaçak aracýmýzla gece gündüz demeden kayýp ve kaçaklarý tespit ediyoruz. Türkiye'de yýlda milyar metreküp içme suyu þebekede kayboluyor." dedi. MÝLYON MET- REKÜPTEN FAZLA KAÇAK ÖNLENDÝ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çorum Belediyesi'nin içme suyu þebekelerindeki su kaçaklarý konusunda yaptýðý çalýþmalarla yýlda Milyon m'den fazla su kaçaðýný önlediðini söyledi. Ýçme suyu þebekesinde meydana gelen su kayýplarýný ve kaçaklarý tespit etmek amacýyla satýn alýnan Su Kayýp Kaçak Aracýnýn, bu zamana kadar çok sayýda su kaçaðýný tespit ettiðini belirten Zahir, "Su kayýp kaçak aracýmýzla gece gündüz ayrý ekiple hiç durmadan çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Þebekelerdeki kaçaklarý bir bir ultrasonik -elektronik araçlarla tespit ediyoruz. Tespit ettiðimiz yerlerde bakýyoruz ki yýllardan beri bu kaçaklar varmýþ. Kaçak tespit edilen bazý yerlerde suyun oluþturduðu 8- metrelik derin çukurlarýn oluþtuðunu görüyoruz. Su kaçaklarýnýn içme suyu kaybýna neden olduðu gibi yer altýnda oluþturduðu büyük çukurlarla da mal ve can kayýplarýna bile sebep olabiliyor. Þebekelerdeki su sarfiyatýnýn önüne geçmek Denetimler sayesinde Milyon metreküpün üzerinde içme suyu tasarrufu saðlandýðý belirtildi. için çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürmeye devam edeceðiz. Su elde edinimi ve enerji için çok fazla miktarda kaynak ve emek harcýyoruz. Bu kaynaklarýn israf olmamasý temel hedefimizdir. Kaliteden ödün vermeden hemþerilerimize içilebilir suyu musluklarýndan ulaþtýrýyoruz." diye konuþtu. SU ÝÞLERÝ PERSO- NELÝNE EÐÝTÝM Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü personeli iki ayda dört eðitim ve teknik gezi programýna katýldý. Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, personel eðitiminin olmazsa olmazlarý arasýnda olduðunu belirterek, Su Ýþleri personelimiz büyükþehir belediyelerinde yapýlan çalýþmalarý yerinde görmek için Konya, Antalya, Denizli, Muðla ve Adapazarý Büyükþehir Belediyelerinde teknik incelemelerde bulundu. 8-9 Eylül tarihlerinde de ülkemizdeki su kayýp ve kaçaklarýn geliþmiþ ülkelerin seviyesine nasýl getirileceðinin tartýþýlacaðý Su Kayýp ve Kaçaklarý Türkiye Forumu'na ve -7 Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilecek olan Türk Alman Su Forumu'na da katýlým saðlayacaðýz. Su Temininde Planlama, Kalite ve Su Kayýplarýnýn Azaltýlmasý, Arýtma Çamuru, Enerji Verimliliði ve Kaynaklarýn Korunmasý, Su Temininde Planlama, Kalite ve Su Kayýplarýnýn Azaltýlmasý, Ülke Tv'de yayýnlanan En Güzeli Gezmek Çorum da çekildi. Enerji Verimliliði ve Kaynaklarýn Korunmasý gibi konularda düzenlenecek çalýþtaya katýlarak yeni geliþmeleri takip etme imkaný bulacaðýz" dedi. SUYUMUZA SA- HÝP ÇIKIYORUZ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, yýlýnda hazýrlanan genelge ile belediyelerin 5 yýl içerisinde su sayýp oranlarýný en fazla % 'a düþürmek için çalýþma yapmasý gerektiðini Çorum Belediyesi'nin bu çalýþmaya genelge çýkmadan baþladýðýný söyledi. Çorum Belediyesi'nin bu genelgeden önce yatýrýmlarýna ve fiziki çalýþmalarýna baþladýðýnýn altýný çizen Zahir, "Öncelikle þebeke kaybýnýn fazla olduðu Kale Mahallesi Zafer ve Aksaray sokaklarda þebeke çalýþmalarýnýn yarýsýndan fazlasýný yeniledik. Binevler bölgesinde sýkýntýlý hatlarýmýzý da revize etik." dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, su konusunda yaptýklarý çalýþmalarda yeni teknoloji ve uygulamalarý yakýndan takip etmeye çalýþtýklarýný belirterek "Suyun ve dolayýsýyla içme suyunun önemini iyi biliyoruz. Bu nedenle su kaynaklarýmýzýn artýrýlmasý ve mevcut su kaynaklarýnýn da korunmasý için yeni hep arayýþlar içerisindeyiz." diye konuþtu.

5 TSO dan Uður Barlýk a teþekkür Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik ile birlikte, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret etti. Ziyarette Uður Barlýk'a, OSB'de inþasý devam etmekte olan yeni yatýrýmdan dolayý teþekkür edildi. Çözüm belli, adres CHP CHP Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, CHP Ýstanbul Milletvekili Eren Erdem ve CHP Ýzmir Milletvekili Tacettin Bayýr ile CHP Çankýrý Ýl Kongresi ne katýldý. Kongreye Divan Baþkaný olarak katýlan Köse, burada ülke gündemine iliþkin açýklamalarda bulundu. Son günlerde yaþanan terör olaylarýnda þehit düþen asker ve polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baþsaðlýðý dileyen Köse, Kin, þiddet, bölücülük, kan emici, mezhepçi zalimleri, cehaleti taçlandýrýr. Ýnsanlýðý kapitalizm ve emperyalist güçlerin uþaðý haline getirir. Herkes aklýný baþýna almalý, birlik, beraberlik, kardeþliðimize nifak tohumlarý ekenlere pirim vermemeliyiz. Sloganýmýz birlik, beraberlik, kardeþlik, vatan, millet, adalet, eþitlik, demokrasi, devlet, Cumhuriyet, Atatürk ve insanlýktýr. Terör, þiddet, nereden gelirse gelsin kesinlikle karþýyýz. Günlerdir ülkemizde bir terör girdabý aldý baþýný gidiyor. Buna ne sorumlu arýyoruz ne de günah keçisi.. Sadece el insaf, azýcýk vicdan ve ahlak diyorum. Kime diyorum! Elbette memleketi bu hale getiren, buradan nemalananlara.. Bugün gelinen noktanýn sorumlusu bellidir. Elbette AKP ve onun yürüttüðü açýlým sürecidir. Biz TBMM de, Güneydoðu da PKK kimlik kontrolü yapýyor, PKK þehirlere, yollara tuzaklar kuruyor derken bunlar bize iftira atýyor, çözüm sürecini baltalamak istiyor diyerek muhalefeti suçluyorlardý. Görünen köy kýlavuz istemez! Fakat bunlar ne hikmetse her þeyde haklý, her zaman maðdur oluyorlar. AKP BÝLÝNÇLÝ OLARAK KOALÝS- YON KURMADI Bu ülkede devletin, milletin birliðine, beraberliðine, kardeþliðine zarar veren AKP dir. Bazý toplumsal olaylarda mezhepçilik yapýp, huzura, barýþa, refaha, kardeþliðe karþý olanlarý bile özellikle milletvekili yapan tek parti AKP dir. Bugün basýnda çýkan haberlerden de duyuyorsunuz, görüyor izliyorsunuz. AKPbilinçli bir þekilde koalisyonu kurmadý! Bunu AKP de siyaset yapmýþ, genel baþkan yardýmcýlýðý yapmýþ insan bile söylüyor. diye konuþtu. Erken seçimi de deðerlendiren Köse, þunlarý söyledi; Olaylar belli, durumlar vahim! Gönüller üzgün, yüzler düþük, vicdanlar paramparça. Ben her zaman geleceði- TSO dan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette açýklamalarda bulunan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup'un, Çorum-Ankara yolu üzerindeki yatýrýmýný Organize Sanayi Bölgesi'ne taþýmasýnýn örnek bir davranýþ olduðunu söyledi. Bu gibi yatýrýmlarla OSB'nin Çorum'un gurur kaynaðý haline geldiðini ifade eden Baþaranhýncal, "Bu yatýrýmýn farklý bir önemi ise; Türkiye'de þu anda belirsizliðin hakim olmasýna karþýn devam ediyor olmasýdýr. Çorum ilimiz, Uður Bey gibi müteþebbis iþ adamlarýmýz sayesinde Anadolu'nun önemli yatýrým merkezlerinden bir tanesi oldu. Uður Bey gibi yatýrýmcýlarýmýz olduktan sonra sanayimiz, üretim ve istihdam TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk'ý ziyaret ederek teþekkür etti. Uður Grup OSB de yeni bir yatýrýma baþladý. CHP Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, partisinin Çankýrý il kongresine katýldý. Ahmet Ünal Genel Baþkan Yardýmcýsý oldu HURÞÝT BOZKURT Merkez Parti Ýl Baþkaný ve Çorum Milletvekili. Sýra Adayý Av. Ahmet Ünal a parti genel merkezinde yeni bir görev verildi. Ahmet Ünal, Merkez Parti Genel Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirildi. gücümüz büyümeye devam edecektir" dedi. Baþaranhýncal, Uður Barlýk'ýn duayen bir sanayici olduðunu ifade ederek, yeni yatýrýmýn Uður Grup'a ve Çorum'a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Barlýk da, yaptýðý her yatýrýmda Çorum'a katma deðer üretmenin gururunu yaþadýðýný söyledi. Baþta Anitta Otel olmak üzere bütün yatýrýmlarýnda Çorum'un menfaatlerini gözettiðini ifade eden Barlýk, kendisi gibi düþünen birçok yatýrýmcýnýn olmasýndan dolayý Çorum sanayisinin hýzlý geliþim gösterdiðini vurguladý. DÖNÜMLÜK ALANA,5 MÝLYON LÝRALIK YATIRIM Uður Grup, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam bin metrekare alana yayýlan yeni bir yatýrýma baþladý. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi tarafýndan yýlýnda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan bin firmasýndan bir tanesi olarak tespit edilen Uður Grup, toplam 9.5 milyon lira tutarýndaki yeni yatýrýmýnda gýda iþleme makinelerinin yaný sýra içecek ve tütün mamulleri iþleme makinelerinin de imalatýný yapacak. Ýlk etapta bin 5 metrekare kapalý alanda baþlayacak olan üretim, belli bir plan dâhilinde 7 bin metrekareye çýkartýlacak. Ayrýca tesiste 5'den fazla kiþiye istihdam saðlanacak. mizi konuþmak, yarýnlarýmýzý düþünmekten yanayým. Fakat görüyoruz, izliyoruz, biliyoruz ki memlekette durumlar hiç de iç açýcý deðil! Sorumlu ve günah keçisi aramaya çalýþmýyoruz, vataný, milleti düþünüp gerçeklerimizle yüzleþiyoruz. Herkesinde yüzleþmesini istiyoruz. Yeniden seçim olmamasý için CHP Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'nun liderliðinde bütün Milletvekili arkadaþlarýmýz, teþkilatlarýmýz saðduyu ve sorumluluk çerçevesinde koalisyon çalýþmalarýnda kayýtsýz þartsýz vatan ve memleket için elimizi taþýn altýna tereddütsüz koyduk. Fakat her zamanki gibi AKP nin manipülasyon ve maðdur rolü benzeri taktiðiyle karþýlaþtýk. Sebepsiz, bahanesiz erken seçim, yeniden seçim kararý tabi ki AKP nin kararý ve oyunudur! VERDÝÐÝMÝZ SÖZLERÝN ARKASIN- DAYIZ Biz verdiðimiz sözlerin arkasýndayýz. Ne dedik, yeni bir anayasa, emekliye dini bayramlarda bir maaþ ikramiye, asgari geçim düzeyinde maaþ. Taþeron iþçi sorununa çözüm. Çiftçiye maliyetine mazot, ürün desteði. Esnafa SSK, vergi prim desteði. Fakir ailelerde ev kadýnýna asgari maaþ. Asgari ücretten vergiyi kaldýrarak, asgari ücretle çalýþanlarýn maaþýný bin beþ yüz Türk Lirasý yapacaðýz dedik. AKP ne dedi? CHP yalan söylüyor, hayal vaat ediyor dedi. Kiþi kendinden bilir iþi tabi ki.. Ülkemizin ve devletimizin kaynaklarý her türlü sosyal refah düzeyini artýracak, destekleyecek güce sahip. Peki þimdi ne oldu? AKP krizi, PKK krizi, dolar krizi, iç savaþ krizi, mezhep krizi, AKP sayesinde koalisyon ve erken seçim krizi, yolsuzluk krizi, Ortadoðu krizi ve onlarca þehit. Hiç birimiz hepimiz kadar güçlü olamayýz, o nedenle diyorum ki CHP verdiði bütün sözlerin arkasýnda, ya AKP neyin peþin de? Çözüm belli, adres CHP. (Ç.HAK:55) SALI 5 EYLÜL 5 5 Çorum SMMMO da e-fatura e-defter, e-arþiv konulu eðitim semineri düzenledi. Yýldýrým'dan dayanýþma mesajý RECEP MEBET Ýþgüsa Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi, iþe giriþ saðlýk raporlarý ile ilgili duyuru yayýmladý. Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç imzasýyla yayýmlanan duyuruda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu na göre yapýlan yasal düzenlemeler hakkýnda bilgi verildi. Kanun gereði tehlikeli ve çok tehlikeli iþyerlerinde 5 den fazla çalýþaný olan az tehlikeli iþ yerlerinde iþe giriþ muayenesi iþ yerinin anlaþmalý olduðu ortak saðlýk güvenlik birimindeki iþyeri hekimi tarafýndan düzenlenmeli diyen Tanrýverdi Kýlýç, çalýþan ve iþverenlere yönelik açýklamalarda bulundu. Kýlýç, 5 den az çalýþaný olan az tehlikeli iþ yerleri ve kamu kurumlarýnda çalýþanlarýn saðlýk raporlarý ve aralýklý saðlýk muayeneleri Kanun öncesinde olduðu gibi kamu saðlýk hizmeti sunucularý tarafýndan düzenlenebilir veya iþveren ortak saðlýk güvenlik birimlerinden hizmet satýn alabilir dedi. Kanuni düzenlemenin içeriðiyle ilgili ayrýntýlý bilgiler veren Kýlýç, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu nun Saðlýk gözetimi baþlýklý 5. maddesinde iþe giriþ saðlýk raporlarý, saðlýk muayeneleri ve bu raporlarýn kimler tarafýndan düzenleneceði belirlendi. Bu maddeye göre iþverenler, iþçilerin iþe giriþlerinde, iþ deðiþikliðinde, iþ kazasý, meslek hastalýðý veya saðlýk nedeniyle tekrarlanan iþten uzaklaþmalarýndan sonra iþe dönüþlerinde talep etmeleri halinde saðlýk raporu alýnmasý gerekiyor. Ýþin devamý süresince, çalýþanýn ve iþin niteliði ile iþyerinin tehlike sýnýfýna göre bakanlýkça belirlenen düzenli aralýklarla, yaptýklarý iþe uygun olup olmadýðýna dair de saðlýk raporu alýnmasý zorunlu. Tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde çalýþacaklar, yapacaklarý iþe uygun olduklarýný belirten saðlýk raporu olmadan iþe baþlatýlamaz. sayýlý kanun kapsamýnda alýnmasý gereken saðlýk raporlarý, iþyeri saðlýk ve güvenlik biriminde veya hizmet alýnan ortak saðlýk ve güvenlik biriminde görevli olan iþyeri hekiminden alýnýr. Raporlara itirazlar Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen hakem hastanelere yapýlýr, verilen kararlar kesindir. Muzaffer Yýldýrým BURAK YALÇIN Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik e-fatura e-defter, e-arþiv konulu eðitim semineri düzenledi. SMMMO Eðitim Merkezi'nde gerçekleþtirilen seminere, Mali Müþavir ve Luca Net Ürün Yöneticisi Cenk Ýçer, Edirne Ýcra Kurulu Baþkaný Özcan Ermiþ, muhasebeciler ve stajyerler katýldý. YILDIRIMDAN DAYANIÞMA MESAJI Seminerde bir açýþ konuþmasý yapan SMMMO Þube Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Ülkemizde yoðun olarak yaþanan çatýþmalar, arkasý kesilmeyen þehit haberleri ile yüreklerimiz parçalanmaktadýr. Ýnsanlarýn barýþ ve refah içerisinde yaþamasýnýn temel þartlarýndan biriside teröre ve þiddete karþý iþbirliði ve dayanýþma içerisinde olmaktan geçmektir. Muhasebe meslek camiasý olarak terörü lanetliyoruz. Bir süre e-bilim kapsamý çerçevesinde yürürlüðe giren haksýz rekabet modülü Türkiye genelinde olduðu gibi ilimizde de baþarýyla uygulanmýþtýr. " dedi. Konuþmanýn ardýndan Mali Müþavir ve Luca Net Ürün Yöneticisi Cenk Ýçer ile Edirne Ýcra Kurulu Baþkaný Özcan Ermiþ, e-fatura e-defter, e-arþiv konulu seminer verdi. Ýþgüsa dan uyarý! Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç Son olarak da, saðlýk gözetiminden doðan maliyet ve bu gözetimden kaynaklý her türlü ek maliyet iþverence karþýlanýr, çalýþana yansýtýlamaz denilmiþtir. Ancak, ayný Kanunun 8. maddesine bakýldýðýnda iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin düzenlendiði ncý maddenin yürürlük tarihi kademeli geçiþle düzenlenmiþtir. Kamu kurumlarý ile 5'den az çalýþaný olan ve az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerleri için iþyeri hekimi istihdamý zorunluluðu sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince henüz baþlamamýþ olduðundan, bunun bir sonucu olarak bu iþyerleri için 5 inci maddedeki saðlýk raporlarýnýn kademeli geçiþ süresi boyunca nasýl ve nereden alýnacaðý konusunda tereddüt hasýl olmuþtur. Diðer yandan Saðlýk Bakanlýðýnýn 7 Mayýs tarihli /7 sayýlý Özel Hastanelerde Saðlýk Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkýnda Genelgesinde Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teþekkül ettirilmiþ olsa bile özürlü saðlýk kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dýþý tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlý araç ithali amacýyla alýnan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez hükümleri yer almakta olduðundan özel saðlýk hizmeti sunucularý olan özel hastanelerin özellikli raporlar olan iþe giriþ ve aralýklý saðlýk raporlarýnýn verilmesi mümkün görünmemektedir. Kanun gereði tehlikeli ve çok tehlikeli iþyerlerinde ve 5 den fazla çalýþaný olan az tehlikeli iþ yerlerinde iþe giriþ muayenesi iþ yerinin anlaþmalý olduðu ortak saðlýk güvenlik birimindeki iþyeri hekimi tarafýndan düzenlenmelidir. 5 den az çalýþaný olan az tehlikeli iþ yerleri ve kamu kurumlarýnda çalýþanlarýn saðlýk raporlarý ve aralýklý saðlýk muayeneleri Kanun öncesinde olduðu gibi kamu saðlýk hizmeti sunucularý tarafýndan düzenlenebilir veya iþveren ortak saðlýk güvenlik birimlerinden hizmet satýn alabilir. Þayet iþveren yeni iþe alacaðý çalýþanlarýna Ýþyeri Saðlýk ve Güvenlik Birimi nden veya hizmet alýnan Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi nden Saðlýk Raporu almak isterse öncelikle adresinde bulunan Ýþ Saðlýðý Güvenliði Takip portalýndaki programý kullanarak kendi seçtiði bir Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi ile elektronik sözleþme yapmak zorundadýr.

6 SALI 5 EYLÜL 5 Kurban kesecek vatandaþlara uyarý Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný ve ÇESOB Baþkan Vekili Recep Baþkaný Recep Gür ayrýca kurbanlýk alýmýngür, Kurban Bayramý öncesi kurban keseda dikkat edilmesi gereken konulara da deðicek vatandaþlarý uyardý. nerek, kurban alýþveriþinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlarda vatandaþlarý Kurban kesiminin ardýndan etleri paruyardý. çalattýrmak ve çektirmek isteyen vatandaþlara hijyenik koþullar açýsýndan kasap eskurbanlik ALIRKEN BUNLARA DÝKKAT EDÝN nafýný tavsiye eden Recep Gür, "Kasaplar dýþýnda baðda, bahçede, kaldýrým ve yol Gür, öncelikle kurban alýrken kurbanýn son güne býrakýlmamasý gerektiðini hatýrlatkenarlarýnda et çekimi yapmak 5 Sayýtý. Kurban alýmýnda hayvanýn saðlýklý olmalý Kabahatler Kanunu'nun. Maddesi'ne sýna özelikle dikkat edilmesi hatta mümküngöre yasal iþlem gerektiren bir husustur" se Veteriner hekimden ya da anlayan kiþiden dedi. yardým alýnmasý gerektiðini vurgulayan Gür, Kurban Bayramý süresince kesim sorecep Gür hastalýklý hayvanlarý bu dönemde piyasaya sünunda elde edilen etlerin parçalanmasý, kýyrenlerin de olduðunu ve tüketicilerin bu kiþima çekilmesi, sucuk kavurma yapýlmasý gibi hizmetlerin lere karþý da dikkatli olmasý ve güvendikleri üreticilermesleðinde ehil kiþilerce yapýlmasý gerektiðine dikkat den hayvan alarak ibadetlerini gerçekleþtirmeleri gerektiðini ifade etti. çeken Gür, etlerin kasap veya belediyelerin kesim yeri gibi altyapý, ekipman gereklilikleri ve hijyen þartlarýnýn Gür, "Vatandaþlarýmýz kurbanlýk alýrken hayvanlasaðlandýðý ortamlarda yapýlmasý gerektiðini söyledi. Rerýn saðlýklý, besili, kulak küpesi bulunan, veteriner saðcep Gür, kasap veya belediyelerin tahsis ettiði yerler dýlýk raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi olan ve hayþýnda kesim ve et parçalama yapýlmasý durumunda 5 van kimlik sistemine kayýtlý, öncelikle erkek ve yaþýný Sayýlý Kabahatler Kanunu'nun. Maddesi'ne göre yadoldurmuþ olanlardan seçmeye özen göstermelidir" diye sal iþlem yapýlacaðýný dile getirdi. konuþtu. Mescid-i Aksa ya saldýrýya tepki Sabah namazýnda Mescid-i Aksa'ya saldýran iþgal güçleri Müslümanlarýn giriþine izin vermeyerek müdahale etti Ýsrail iþgal güçlerinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskýn yaparak çok sayýda Müslümaný gözaltýna aldýðý bildirildi. Yahudiler için yýlbaþý kabul edilen Roþ Aþana tatili nedeniyle Müslümanlarýn Mescidi Aksa'ya giriþine izin vermeyen Ýsrail askerleri, Filistinlilere müdahale etmiþti. Müdahalede Ýsrail iþgal güçleri Müslümanlarýn giriþine izin vermeyerek müdahale etti çok sayýda kiþi yaralanmýþ, gözaltýna alýnanlar olmuþtu. Ýþgal güçleri bugün sabah saatlerinde de Mescid-i Aksa'nýn giriþlerini tutarak Müslümanlara müdahale etti. Yaralý ve gözaltý sayýsýyla ilgili henüz bir açýklama yapýlmadý.(dünya Bülteni) Ulukavak sorunlarý Vali de Vali Ahmet Kara, Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý ný ziyaret etti. Ulukavak Mahalle Muhtarý Hanefi Özdemir tarafýndan karþýlanan Vali Kara, ziyareti esnasýnda muhtarlýða gelen vatandaþlarýn ve Muhtar Hanefi Özdemir in þikayet ve taleplerini dinledi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade eden Muhtar Hanefi Özdemir, Bilindiði üzere sayýn Valimiz mahallemiz üzerinde gayet ilgili ve duyarlýdýr. Yine bu teþrifatlarýnda þikayetlerimizi dinlemiþ, sorunlarýmýzla alâkadar olmuþtur. Zaten Valimize ilettiðimiz tüm sorunlar anýnda çözüm Vali Ahmet Kara, Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý ný ziyaret etti. bulmuþ, mahallemizin asayiþi, alt yapýsý ve eðitimi hususunda olan tüm sorulara derhal cevap verilmiþtir. Her zaman hal- kýn içinde olmaya çalýþan ve bizlere hiçbir zaman ilgisini ve dikkatini eksik etmeyen sayýn Valimize bu ziyaretlerinden ve ilet- tiðimiz sorunlara anýnda çözüm buluþundan dolayý Ulukavak Mahallesi sakinleri adýna teþekkür ederim. dedi. Vali Eczacý Odasý ný kutladý Vali Ahmet Kara, Türk Eczacýlar Birliði 5. Bölge Çorum Eczacý Odasý'nýn 7. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nda Oda Baþkanlýðýna seçilen Sönmez Çalýþkan'ý tebrik ederek baþarýlar diledi. Yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu Üyeleri'ni de tebrik eden Vali Kara, doðru ilaç kullanýmý konusunda halký bilinçlendirme noktasýnda saðlýk sisteminde etkin bir rol alan eczacýlarýn vazgeçilmez bir yere sahip oldu- TEMAD dan itidal ve saðduyu çaðrýsý Türkiye Emekli Astsubaylar rinden hisseden ve yaþayanlarýz. Derneði (TEMAD) Çorum Þubesi, TEMAD Çorum Þubesi olarak son zamanlarda artan terör olaylarý 7 de bin insanla teröre lanet miile ilgili itidal ve saðduyu çaðrýsýnda tingini 5 STK ile birlikte Tertip Kobulundu. mitesi Baþkaný olarak hayata geçirmiþ Dernek yönetimi adýna açýklabir derneðiz. Þu anlarda bunu yapmama yapan TEMAD Çorum Þube dýk, yapamadýk. Çünkü içine çekilbaþkaný Ö. Ertan Karabýyýk, siyaset mek istenilen bir iç savaþ projesi var. ve seçim hesaplarýnýn bir yana býraher an provokasyonlara hazýr siyasi kýlýp, ülkenin içinde olduðu bu zor rant projeleri var. sürecin birlik ve beraberlikle üstemillet olarak zor bir sýnavdan sinden gelinmesi gerektiðini söyledi. geçmekteyiz. Akan bu kanýn durmasý Þu an görev verilse gözümüzü Ö. Ertan Karabýyýk için tüm siyasiler bir araya gelmeli, halkýrpmadan ülke savunmasýnda her zamanki gibi kýmýzýn da prpvpkasyonlara gelmesini engelleyer alýrýz. diyen Baþkan Karabýyýk, açýklamameli. Artýk seçim ve siyaset hesaplarý bir tarafa sýnda þunlarý dile getirdi; Bizler emekli olana býrakýlmalý, oyumuzu nasýl artýrabiliriz den öte kadar TSK bünyesinde ülke savunmasýnda yýlolmalýdýr. larca görev yapmýþ, özellikle terör olaylarýnda TEMAD olarak HEPÝMÝZ KARDEÞÝZ gazi ve þehit vermiþ bir yapýnýn mensuplarýyýz. sloganýný önemsemekteyiz. Þu an içinde bulunduðumuz acýlarý daha da de- EKSÝ Giyim dualarla açýldý Nizameddin Avcý'nýn sahibi olduðu EKSÝ Ayakkabý ve Giyim Maðazasý dualarla hizmete açýldý. BURAK YALÇIN Nizameddin Avcý'nýn sahibi olduðu EKSÝ Ayakkabý ve Giyim Maðazasý dualarla hizmete açýldý. Albayrak Caddesi No:'te hizmete giren erkek giyim maðazasýnýn açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn ile çok sayýda esnaf ve vatandaþ katýldý. Açýlýþta konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Ýþyerimizin sahiplerine, çalýþanlarýna, müþterilerine ve þehrimize hayýrlý olmasýný diliyorum. Halis bir niyetle kazanç kapýsý, bereket kapýsý olarak kurgulanan bu iþyerinin inþallah amaçlanan þekilde hayýrlý bir bereket Maðazanýn açýlýþýna çok sayýda esnaf ve vatandaþ katýldý. kapýsý olmasýný diliyorum. Memlekette her þey birbirine baðlý. Ticaretin olabilmesi, huzurun olmasýna baðlý. Malum ülkemizde terör sýkýntýsý var. Bu sýkýntý birçok alaný etkiliyor. Bunlardan birisi de ticari alan. Ýnþallah biran önce bu sýkýntýnýn ber- taraf edilmesini diliyorum. Rabbim devletimize, güvenlik güçlerimize yardým etsin" dedi. EKSÝ Ayakkabý ve Giyim sahibi Nizameddin Avcý ise, açýlýþa özel yüzde indirim uygulandýðýný belirterek, tüm Çorum halkýný maðazaya davet etti. Açýlýþtan sonra davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Öte yandan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu da, Eksi Giyim Maðazasý ný ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Yunus AVM de giyim reyonu açýldý RECEP MEBET Pehlivan Giyim Maðazasý, Yunus Alýþveriþ Merkezi (AVM)'nde giyim reyonu açtý. Bay, bayan ve çocuk giyim ürünlerinin yer aldýðý bölüm hakkýnda bilgi veren Yunus AVM Müdürü Ahmet Mermer, Giyim reyonumuzu Kurban Bayramý öncesinde hizmete sunduk dedi. Okul kýyafetlerinin de satýþa sunulacaðý reyonla müþterilerinin giyim ürünleri ihtiyaçlarýna da cevap vereceklerini anlatan Ahmet Mermer, tüm Çorum halkýný Yunus AVM ye davet etti. AK-KOÇ Otomotiv hizmete girdi Mustafa Koçak ile Orhan Akça'nýn sahibi olduklarý genel oto tamir ve bakým servisi AKKOÇ Otomotiv, geniþ katýlýmlý bir açýlýþla Sanayi Sitesi'nde hizmete girdi. Açýlýþ töreninde kurdeleyi, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Kamu Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ve diðer bazý konuklar kesti. Kurdelenin kesilmesinden önce ise Mustafa Uysal hoca dualar okudu, kurban kesildi. Daha sonra ise konuklara kokteyl verildi. AK-KOÇ Otomotiv, kaporta, boya, mekanik, elektrik, göçük düzeltme iþlerini üstleniyor ve 7/ hasar ve yol yardým hizmeti veriyor. Pehlivan Giyim Maðazasý, Yunus Alýþveriþ Merkezi (AVM)'nde giyim reyonu açtý. Kurdelenin kesilmesinden önce ise Mustafa Uysal hoca dualar okudu, kurban kesildi. AK-KOÇ Otomotiv Sanayi Sitesi'nde hizmete girdi.

7 Tarihi bilmez, atiyi yok sayan zavallý Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün, teröre karþý düzenlenen birlik ve beraberlik yürüyüþünde Ýslam alimlerine ve Ýskilipli Atýf Hoca ya hakaretlerine tepki gösterdi. Þeyh Said, Seyit Rýza ve Ýskilipli Atýf Hoca'ya iþbirlikçi iftirasýnda bulunarak, Onlar gibi kancýk ve kalleþ ruhlu olmayýn. Atatürk'ün arkasýnda olun, milli mücadele için mücadele eden Anadolu'yu adým adým arþýnlayan ve camilerde hutbe okuyan islam alimi, Ýstiklal Marþýmýzýn sahibi Mehmet Akif'i kendinize örnek alýn. diyen Hüseyin Sözlü ye Ey tarihi bilmez, atiyi yok sayan zavallý silkin ve kendine gel. diye seslenen Yýldýz, þöyle devam etti; Milli mücadele, asýrlarca ayný din ve kaderi paylaþmýþ Anadolu insanýnýn birlik ruhuyla verdiði bir var olma savaþýdýr. Genç, yaþlý, sarýklý mücahitlerin ilim ve irþat faaliyetlerine ara vermeden, eline aldýðý silah-sopalarla cepheye koþan fedakâr insanýmýzýn sergiledikleri bir insanlýk haykýrýþýdýr. Mondros ateþkesinden sonra, topraklarýmýz itilaf devletlerince iþgal edilince, aziz milletimizin þanlý evlatlarý, bölgelerinde, din alimlerinin ve imamlarýn etrafýnda Dodurgalý hanýmlar emeklerini sergiledi Dodurga Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü, ÝÞKUR ve Dodurga Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü iþbirliði ile yürütülen Peynir Ýmalat Ýþçiliði kursunda kadýn eliyle yapýlan peynir çeþitleri sergilendi. Çeþit çeþit peynirin sergilendiði programa, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Þube Müdürü Süleyman Durlanýk, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Ali Yiðit, Laçin Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Bayram Hamgir, Ýlçe Yazý Ýþleri Müdürü Ali Taþkýran, daire amirleri, okul müdürleri, kursiyerler ve kurum personelinin yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Programa katýlan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Dodurgalý hanýmefendilerin ne kadar mahir ve becerikli olduklarýný gördük. Dodurga'nýn zengin bitki örtüsünün süte verdiði aroma ve Dodurgalý ev birleþip kenetlenip birlikte mücadele verdiler. Maraþ'ta Fransýz askerinin bir bacýmýzýn yaþmaðýna saldýrmasý üzerine, sütçü imamýmýz Maraþ'ý kana buladý. Bizim namusumuza, bayraðýmýza, topraðýmýza el uzatanýn eli kýrýlýr ve bedelini kanla öder. Bu fedakâr, yiðit Anadolu insanlarý sayesinde Maraþ'ýmýz düþman iþgalinden kurtulup Kahraman Maraþ, Urfa'mýz Þanlý Urfa, Antep imiz Gazi Antep olmuþtur. Milletin özündeki manevi kuvveti, mücadele azmini, birlikte yaþama sevincini yeniden yaþamak ve yaþatmak için büyük gayret gösteren din görevlilerimize dil uzatan nasipsiz... Atiyi raflara kaldýrýlan yalancý tarih ki- Ali Yýldýz taplarýndan öðrenen cahil, atiyi bilmez, maziyi yok sayan, silkin ve kendine gel! Sana ve sizlere en büyük uyarým budur Ülkenin birliði ve dirliði için verilen mücadele kardeþlik mücadelesidir. Kardeþliðe kastedenlerin oyunlarýna gelmeyecek kadar büyük bir geçmiþe sahibiz. Bu günlerde yanan ateþe odun olan bu sözlerinizin ne vaktidir ne de zamanýdýr. Âlimlerimize karþý olan kininizi kusmak için fýrsat kollayan acizliðiniz karþýsýnda sadece size acýyor ve sizi doðru yazýlmýþ tarih kitaplarýný tekrar okumaya davet ediyorum. Dodurga HEM kursiyerleri peynir çeþitlerini sergiledi. hanýmlarýnýn mahareti üretilen peynirlere ayrý bir tat katmýþtýr. Üretilen bu peynirler pazardan eve dönmeyecek ve sipariþ yetiþtirmekte de zorlanacaklardýr. Ümit ediyorum ki kursiyerlerimiz öðrendiklerini kursta býrakmayacak, evlerinde ve açacaklarý üretim yerlerinde tatbik ederek aile ekonomilerine ve ilçe ekonomisine katký saðlayacaklardýr. dedi. Etkinlik, kursiyerlerin el emeklerini davetlilere ikram etmesiyle sona erdi. TEÞEKKÜR Firmamýz depolarýnda çýkan yangýn sýrasýnda samimiyetle yardýmýmýza koþan, yakýn ilgi ve desteklerini esirgemeyen, yaþadýðýmýz bu büyük afet sonrasý güzel bir dayanýþma örneði sergileyerek bizi yalnýz býrakmayan, geçmiþ olsun dileklerini ileten; SALI 5 EYLÜL 5 7 MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan dün parti yöneticileriyle birlikte basýn açýklamasý yaptý. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan görevi býraktý HURÞÝT BOZKURT MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan görevinden istifa etti. Parti binasýnda MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ile birlikte basýn toplantýsý düzenleyen MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, aðabeyi Fatih Özcan ýn MHP Çorum Milletvekili aday Adayý olmasý nedeniyle tarafsýzlýk ilkesi gereði görevinden istifa ettiðini söyledi. Özcan, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: Hepinizin bildiði gibi Haziran tarihinde MHP de bir yapý deðiþikliði olmuþtur, bu yapýda il yönetim kurul üyeliði ile baþlayýp daha sonra kongrede ilçe baþkanlýðý olarak devam etti. Göreve geldiðimiz günden itibaren Çorum da bir gönül seferberliði baþlatarak MHP ye kurumsal yapýsýný kazandýrmayý amaçladýk. Bu baðlamda adamýn adamý deðil, davanýn adamý olmayý þiar edindik. Çalýþmalarýmýzda da açýk ve demokratik olmaya özen gösterdim. Nefsimizi bir tarafa býrakarak MHP nin kurumsal yapýsýna zarar verecek hiç bir davranýþ içerinde olmadýk Ýlçe baþkaný olduðum süre zarfýnda MHP Çorum merkezde bu zamana kadarki en yüksek oyunu bizim yönetimimizde almýþtýr. Ýlk defa köy temsicilikleri kurarak parti teþkilatýmýzý güçlendirdik. Parti istiþare kurullarý oluþturarak katýlýmcý bir yönetim anlayýþý sergiledik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþtýk. Aðabeyimin MHP.Dönem Aday Adaylýðý sürecini daha demokratik ve daha þeffaf geçirebilmesi için MHP Ýlçe Baþkanlýðý görevimden istifa ediyorum. Baþta bahsettiðim üzre adamýn adamý deðil ben davanýn adamýyým Bundan sonra teþkilat baskanlarýmýn emrinde, camiada bir nefer olarak çalýþmalarýma hýz kesmeden devam edeceðim. Çalýþmalarýmýz sýrasýnda kalbini kýrdýðýn bilerek veya bilmeyerk herkeze haklarýný helal etmelerini diliyor, benim varsa hakkýmý helal ediyorum. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. DAVAYA HÝZMETE DEVAM MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ise, Sinan Özcan'a MHP'de görev yaptýðý sürece yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür ederek, "5 aday adayýmýz var. Her biri birbirinden deðerli. Aday adaylarý arasýnda rekabetin þeffaf hale gelmesi için istifa eden Sinan Özcan kardeþimizi yürekten kutluyoruz. Kendisi siyasi bir nezaket göstermiþtir. Sinan Özcan'la dava arkadaþlýðýmýz hep devam edecek. Birlikte omuz omuza dava arkadaþý olarak çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Sinan Özcan kardeþime bugüne kadar yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý çok teþekkür ediyorum." dedi. Çorum Valimiz Sayýn Belediye Baþkanýmýz Sayýn Çorum Emniyet Müdürümüz Sayýn Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn TSO Baþkanýmýz Sayýn Ahmet KARA, Muzaffer KÜLCÜ, Murat KOLCU, Turhan CANDAN, Çetin BAÞARANHINCAL baþta olmak üzere, tüm kamu kuruluþlarý, mesleki ve sivil toplum kuruluþlarý yöneticilerine, Emniyet Teþkilatýmýzýn ve Belediye Ýtfaiye Teþkilatýmýzýn fedakâr tüm mensuplarýna, saygýdeðer sanayici ve iþadamlarýmýza, meslektaþlarýmýza, dost ve yakýnlarýmýza, hemþehrilerimize içten teþekkürlerimizi, saygýlarýmýzý sunarýz. ÝLKE GIDA TÜKETÝM PAZARLAMA TÝC. SAN. KOLEKTÝF ÞTÝ. Mehmet ÞAHÝN

8 8 SALI 5 EYLÜL 5 Klasik Otomobil Ra Çorumlular damga TERÖRE LANET ÝÇÝN YOLLARA ÇIKTILAR EROL TAÞKAN Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü (ANOK) ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü (AKOK) ortaklýðýnda gerçekleþtirilen Ankamall Büyük Ankara Rallisi'nde paha biçilemeyen klasik otomobiller, terörü lanetlemek için yollara düþtü. Hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk'ýn organizatör olarak görev aldýðý Ralli'nin onur konuðu Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý olurken, organizasyonun fotoðraflarýný da Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) üyeleri çekti. Çorumlular'ýn damgasýný taþýyan organizasyon, yaygýn basýnda da geniþ yer buldu. Sahiplerinin özel bir durum söz konusu olmadýkça garajlarýndan çýkartmaya kýyamadýðý birbirinden deðerli klasik otomobiller, Ankamall AVM otoparkýnda sýralandý. Adeta açýk hava müzesine dönen Ankamall otoparký, klasik otomobili tutkunlarýnýn akýnýna uðrarken, Beypazarý ve Çubuk'u kapsayan günlük rallinin ilk startý, hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý ve otomobil yarýþlarýnýn usta ismi hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk tarafýndan verildi. Ankamall AVM önünden start alan 9 adet klasik otomobil, Türk Bayraklarý'yla donatýldý. Son günlerde yaþanan terör saldýrýlarýna karþý tavýr koyan klasik otomobil tutkunlarý, araçlarýna Terörü Lanetliyoruz çýkartmalarý takarak, dikiz aynalarýna da siyah kurdela baðladý. Ralli'nin ilk günü Beypazarý etabýyla devam ederken, Beypazarý'nda da büyük bir ilgi gören organizasyon, burada da Ýkindi Namazý öncesi Kurþunlu Camii'nde þehitler için mevlit okuttu. Ýlk etabý baþarýyla tamamlayan yarýþmacýlar, ikinci günde de Ankamall önünden aldýklarý startý, Çubuk ilçesinde tamamladý. Yoðun bir izleyici kitlesinin katýlýmýyla Ankara, Beypazarý ve Çubuk'ta gerçekleþtirilen ralli, yol boyu trafikte seyreden insanlarýn da sevgi gösterileriyle karþýlaþtý. Kornalarýyla yarýþmacýlarý selamlayýp, verdikleri mesaja ortak olan vatandaþlar, yol boyu klisak otomobillere eþlik ederek, trafikte her zaman rastlanmayan bu görüntüleri fotoðrafladý. Klasik Otomobil Rallisi nin gözde otomobillerinden Camoro, Beypazarý nda sergilediði gösteriyle izleyicilerden büyük alkýþ aldý. kurallar gereði yapýlmamasý gereken sýfýr çizme hareketini yapan sürücü, hakemlerden eksi puan almayý göze alarak, izleyicilere þov yaptý. Örnek dayanýþma Beypazarý etabýndaki gösteri, izleyicilerden büyük alkýþ aldý. Ankara da faaliyet gösteren TESA Medical Firmasý Sahibi hemþehrimiz Onur Kürkçü, sponsor olarak destek verdiði organizasyonda, hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk ý bir an olsun yalnýz býrakmadý. Kürkçü, Bir Çorumlu olarak, hemþeprimiz Mesut Sami Býyýk ýn baþarýlý çalýþmalarýna katký vermek hem hemþehrilik görevi, hem de kardeþlik sorumluluðudur. Ankara da otomobil yarýþlarý ve reklam alanýnda önemli bir kariyeri bulunan kardeþimizin baþarýsý, Ankara daki tüm Çorumlular ý olduðu gibi, bizi de gururlandýrmaktadýr. dedi. Klasik Otomobil Rallisi ile klasik tutkunlarýný buluþturan hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk da, TESA Medical Firmasý Sahibi hemþehrimiz Onur Kürkçü ye desteklerinden ve güzel dileklerinden dolayý teþekkür etti. Birbirinden güzel klasik otomobillerin yarýþtýðý Ankamall Büyük Ankara Rallisi, Ankara Büyük Þehir Organizatörü hemþehrimiz Mesut Samý Býyýk ýn birlikte verdiði startla baþladý. Asým Balcý onur konuðu ol Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Ankamall Büyük Ankara Rallisi'ne onur konuðu olarak katýldý. Klasik Otomobil Rallisi Organizatörü hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk, Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü Metin Ertuðrul ve organizasyon yetkililerince karþýlanan Doç. Dr. Asým Balcý, organizasyona ANFA Genel Müdürü Ramazan Aslan'la birlikte geldi. Yarýþmanýn baþlama saatinde start alanýndaki yerini alan klasik otomobiller, Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, ANFA Genel Müdürü Ramazan Aslan, ANOK Baþkaný Metin Ertuðrul ve Mesut Sami Býyýk'ýn verdiði startla yarýþ yolculuðuna baþladý. Asým Balcý burada yaptýðý kýsa selamlama konuþmasýna., yarýþmacýlara Ankara Büyük Þehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek'in selamýný ileterek baþladý. Organizasyonun baþarýyla sonuçlanmasýný temenni eden Asým Balcý, klasik otomobillerin yer adlýðý rallinin Ankara'nýn sosyal hayatýna saðladýðý katkýyý ve verdiði anlamlý mesajý önemli bulduklarýný aktararak, ANOK ve AKOK yöneticilerinin yanýsýra, hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk'ý tebrik etti.

9 SALI 5 EYLÜL 5 mobil Rallisi ne damga vurdu ÇFK dan özel çekim Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý ve Yarýþma Samý Býyýk ýn birlikte verdiði startla baþladý. nur konuðu oldu Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK), klasik otomobillerin yarýþtýðý Ankamall Büyük Ankara Rallisi'ne özel olarak davet edildi. ÇKF Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yazýcý ve Alp Doðan Boduç baþkanlýðýnda Ankara'ya giden kulüp üyeleri, Ralli'nin startýný ve Beypazarý etabýný görüntüledi. Birbirinden güzel karelere imza atan ÇFK üyeleri, Ankara'da organizasyon yetkililerince de ilgiyle karþýlanarak, klasik otomobil rallisine verdikleri destek nedeniyle teþekkür edildi. Organizasyonun mimarý olan hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk, ÇFK üyeleriyle organizasyon süresince tek tek ilgilenerek, "Deðerli arkadaþlarýmýzýn varlýðý, bizim için ayrý bir onur vesilesi olurken, organizasyonumuza saðladýðý katlýlar için de ayrýca teþekkür ediyorum. Fotoðraf konusundaki baþarýlý çalýþmalarý ve ününü bildiðimiz ÇFK'nýn, organizasyonumuzu çok iyi fotoðraflayýp ölümsüzleþtireceklerine inanýyorum." dedi. 5 kiþilik ekipten oluþan ÇFK üyeleri, baþtan sona en ince ayrýntýsýna kadar çekimlerini baþarýyla yürütürken, organizasyona katýlan klasik otomobil sahipleriyle de güzel dostluklar kurdu. Çok özel fotoðraflara imza atan ÇFK üyeleri de aldýklarý davet nedeniyle hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk'a teþekkür ederken, ÇFK Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yazýcý, "ÇFK olarak pek çok alanda saha çalýþmasý yapma imkaný bulduk. Bunlarýn içerisinde bizi herkesin kolay kolay bir arada göremeyeceði klasik otomobillerle ve Beypazarý'nýn muhteþem dokusuyla buluþturan hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk'a teþekkür ediyorum." dedi. Býyýk, yaptýðý açýklamada ÇFK'nýn imzasýný taþýyan karelerden yapýlan seçme ile Ankamall'de ileriki bir tarihte düzenlenecek olan klasik otomobil sergisinde, ÇFK'nýn da fotoðraf sergisi açmasýný arzu ettiklerini, organizasyon planýnda fotoðraf sergisinin de yer alacaðýný duyurdu. mazan tuðrul startla sa secýlara aþkaný baþlauçlanklasik Ankaatkýyý uldukyönemesut Yaklaþýk bir hafta önce geçirdiði trafik kazasýna raðmen, organizasyonu adým adým takip ederek, önemli bir baþarýya imza atan hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk, organizasyonun onur konuðu olan Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý ve ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan a katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederek, organizasyon hakkýnda bilgi verdi. ÇFK üyeleri hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk ve Onur Kürkçü ile birlikte, Beypazarý etabýnda hatýra pozu için objektif karþýsýna geçti. 9

10 SALI 5 EYLÜL 5 Ulusal Ceviz Çalýþma Grubu Çorum da toplandý Ceviz eylem planý hazýr RECEP MEBET 5. Ulusal Ceviz Çalýþma Grubu Toplantýsý dün Çorum da yapýldý. Çorum Valiliði ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü (TAGEM) iþbirliðinde organize edilen toplantý Anitta Otel de gerçekleþti. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Orhan Þefik Güldibi, TAGEM Bahçe Bitkileri Araþtýrmalarý Daire Baþkaný Dr. Nejdet Kaplan, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve Türkiye nin dört bir yanýndan ceviz üreticileri katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Erkan Elfaz Ermiþ yaptý. CEVÝZ ÜRETÝMÝ AÇISINDAN ÇORUM UN GELECEÐÝ PARLAK Ceviz Çalýþma Grubu Toplantýsý nýn ikinci kez Çorum da düzenlendiðini hatýrlatan Ermiþ, organizasyona ev sahipliði yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Çorum da ceviz üretiminin Oðuzlar 77 çeþidiyle ön plana çýktýðýný anlatan Ermiþ, gerçekleþtirilen çalýþmalar ýþýðýnda üretim alanlarýnýn hýzla yaygýnlaþtýðýný kaydetti. Ceviz üretimi açýsýndan Çorum un geleceðinin parlak olduðunu vurgulayan Ermiþ, þöyle konuþtu: Oðuzlar ýn yaný sýra Çorum un diðer ilçelerinde de ceviz üretimi yaygýnlaþýyor, fenne ve usule uygun kapama ceviz bahçeleri kuruluyor. Türkiye dünya ceviz üretiminin yüzde -8 ini üretirken, gelecek yýl içinde bu üretim iki, hatta üç katýna çýkacak. Çevresel etkilerin azaltýlmasý için, gaz Erkan Elfaz Ermiþ Dr. Nejdet Kaplan Orhan Þefik Güldibi Akademisyenler, ceviz üretiminin geliþtirilmesi hususunda görüþlerini paylaþtýlar. 5. Ulusal Ceviz Çalýþma Grubu Toplantýsý dün Çorum da yapýldý. salýnýmý yapan fabrikalar ile büyük iþletmelerin bahçe tesis etme zorunluluklarýnda ceviz ve bademi seçmeleride üretime katký saðlayacak. Orman Bakanlýðý nýn bozuk orman sahalarýnda ve erozyon kontrol çalýþmalarýnda ceviz ve bademi tercih etmesi de büyük katký olur. Ýklim ve toprak yapýsý olarak ceviz üretimine çok uygun bir yapýda olan Çorum da çeþitli çalýþmalar yapýlýyor. Oðuzlar, Dodurga ve Ýskilip ilçelerimizde ceviz envanter çalýþmalarý, üretici birliði ve derneklerin iþbirliðinde yapýldý. Çeþitli tescil çalýþmalarýysa halen yürütülüyor. Bu çalýþmalar neticesinde ceviz alanlarýmýz bire bir tespit edilerek daha saðlýklý projeler için altyapý oluþturulacak.ceviz Çalýþma Grubu Toplantýsý nýn da Çorum daki çalýþmalara ýþýk tutacaðýna inanýyor, organizasyona destek veren herkese teþekkür ediyorum. TÜRKÝYE, CEVÝZ ÜRETÝMÝNDE. ÜLKE TAGEM Bahçe Bitkileri Araþtýrmalarý Daire Baþkaný Dr. Nejdet Kaplan, 5 yýlýnda Türkiye çapýnda 9 bin ton ceviz üretiminin öngörüldüðünü söyledi. 5. Ulusal Ceviz Çalýþma Grubu Toplantýsý nda konuþan Nejdet Kaplan, Türkiye de ceviz üretimine olan ilginin her geçen gün daha da arttýðýný kaydetti. Mart ayý sonunda yaþanan don olayýnýn ceviz üretiminde kýsmi düþüþe neden olduðunu belirten Kaplan, Türkiye nin ceviz üretiminde Çin, Ýran ve ABD den sonra dünya ülkeleri arasýnda. sýrada yer aldýðýný açýkladý. Ceviz üretiminin Türkiye nin kendi ihtiyacýný karþýlayamaz durumda olduðunu anlatan Kaplan, Ürettiðimiz cevizin yüzde 9 sini iç pazarda tüketiyoruz. Öncelikli hedeflerimiz kendi ceviz ihtiyacýný karþýlayan ve ceviz ihracatý yapan bir ülke konumuna eriþmek. Türk halký cevizi çok seviyor. Kiþi ortalama. kg ceviz tüketiliyor ancak fiyatlar çok fazla. Üretimin artmasýyla birlikte fiyatlarýn daha makul düzeye ineceðine ve tüketimin artacaðýna inanýyorum. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Vali Yardýmcýsý Orhan Þefik Güldibi de organizasyonun ceviz üreticileri açýsýndan hayýrlara vesile olmasýný diledi. CEVÝZ EYLEM PLANI HAZIR Ceviz eylem planý ve araþtýrma enstitüleri raporlarýnýn da görüþüldüðü toplantýda bölgeler itibariyle ceviz üretiminde gelinen son durum ele alýndý. Toplantýda kürsüye gelen Prof. Dr. Veli Erdoðan, Ceviz çeþit ýslahý ve yetiþtiriciliðinde geliþmeler konulu bir sunum yaparken Prof. Dr. Faik Ekmel Tekintaþ ise Ceviz yetiþtiriciliðinde ara ziraati konusuna deðindi. FÜAB dan Osman Nuri Ses in Ceviz fidaný yetiþtiriciliðinde geliþmeler konulu sunumuyla devam eden toplantýda sýrasýyla kürsüye gelen uzmanlar ceviz üretiminin geleceðini de masaya yatýrdýlar. 5. Ulusal Ceviz Çalýþma Grubu Toplantýsý bugün Oðuzlar ilçesinde gerçekleþecek teknik gezi ve incelemelerin ardýndan sona erecek. Düzenlenen toplantýda bölgeler itibariyle ceviz üretiminde gelinen son durum da ele alýndý. MMO Ýl Temsilciliði, (Tuzcular) Büyük Otel yanýndaki yeni adresinde hizmetlerini sürdürüyor. MMO yeni yerinde Sýzdýrmazlýðýn yeni adresi RECEP MEBET Makine Mühendisleri Odasý (MMO) Çorum Yakup Uslu Temsilciliði, Çepni Mahallesi Akþemseddin Caddesi Yunus AVM karþýsý numara /A ya taþýndý. Daha önce Gazi Caddesi Balaban Ýþhaný numara 5/ te faaliyet gösteren MMO Ýl Temsilciliði, Çorum (Tuzcular) Büyük Otel yanýndaki yeni adresinde hizmetlerini sürdürüyor. LPG SIZDIRMAZLIK NOKTASI DA AYNI ADRESTE MMO Ýl Temsilcisi Makina Mühendisi Yakup Uslu, LPG Sýzdýrmazlýk Noktasý nýn da yeni yerlerinde hizmet verdiðini açýkladý. Oda hizmetlerinin yaný sýra sýzdýrmazlýk kontrol ve iþlemlerinin de ayný adreste sunulduðunu vurgulayan Yakup Uslu, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi yeni yerimize davet ediyoruz diye konuþtu. Ecdadýn mezar taþlarýna dahi sahip çýkamýyoruz RECEP MEBET Ulu Mezarlýk ve Hýdýrlýk Kabristanlýðý ndaki tarihi mezar taþlarýnýn tahribata maruz kaldýðý bildirildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini bildiren vatandaþlar, Ecdadýn mezar taþlarýna dahi sahip çýkamýyoruz diyerek eleþtirilerini dile getirdiler. Tarihi mezar taþlarý heder olmasýn diyerek yetkililere çaðrýda bulunan vatandaþlar, Osmanlý dan günümüze uzanan bu eserler koruma altýna alýnarak sahip çýkýlsýn diye konuþtular. Tedbir alýnmamasý durumunda tahribatýn daha da büyümesinden endiþe duyduklarýný vurgulayan vatandaþlar, Ecdaddan geriye kalan tarihi mezar taþlarý yok olmaya mahkum edilmesin sözleriyle acilen çözüm beklediklerini ifade ettiler. Çanakkale den karayoluyla Çorum a dönen Belediyespor kafilesi, Kýrýkkale nin Delice ilçesi yakýnlarýnda takým otobüsünün arýzalanmasý nedeniyle yolda kaldý. Odanýn sunduðu hizmetler yeni adreste devam ediyor. LPG sýzdýrmazlýk kontrolleri de ayný adreste yapýlýyor. Tahrip olan kabirlere dikkat çeken vatandaþlar, Ecdadýn mezar taþlarýna dahi sahip çýkamýyoruz diye konuþtular. Vatandaþlar, Tarihi mezar taþlarý heder olmasýn diyerek yetkililere seslendiler. Belediyespor yolda kaldý Problemin çözülemeyeceði anlaþýlýnca, Çorum dan baþka bir otobüs istendi. Yaklaþýk,5 saat boyunca yolda bekleyen teknik heyet ve futbolcular dün akþam saatlerinde Çorum a dönebildi.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý.5. Zil-Hicce Hicri Þemsi:9 Rûmi: Eylül Hýzýr: 5 5 EYLÜL Zilhiccenin ilk on gününde tutulan bir gün oruca, bir senelik nâfile oruç sevabý verilir. Gecelerinde kýlýnan namaz, Kadir gecesinde kýlýnan namaz gibidir. Hadisi Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ.. AKÞAM YATSI 9.. Yassýada'da, DP'li devlet adamýnýn idâm kararý (9) - Ayvalýk'ýn kurtuluþu (9) - Mersin Fuarý Gram Eþ Durumu Ýnsanlar aile ile yaþýyor. Çocuklar, anneler, babalar, dedeler -nineler, amcalar ve halalar, komþular ve akrabalar... Allah böyle emretmiþ. Koþuyoruz ve koþturuyoruz. Bütün aile bireyleri bizi ilgilendiriyor. Doðumlar ve ölümler. Hastalýklar ve diðerleri. Anadolu da bu baðlar çok kuvvetlidir. Her þeye raðmen en saðlam aile yapýsýna sahibiz. Eþler bu anlamda çok önemli. Seçici olmak. Ömür boyu beraber olmak. Peygamberimiz (asm):,57,5 ALIÞ 8,7,59,5 SATIÞ 8,78 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net "Haným üç þey için alýnýr. Soyu-sopu için, zenginliði için, dindarlýðý için. Siz dindar olanýný seçin, mesut olursunuz" demiþtir. Tabi bu arada, görgü ve ailesi de önemlidir. Dindarlýðý "ham sofu" tarzýnda olursa bu da insaný huzursuz eder. Zira dinimiz, hayatýn her alanýný ele almýþtýr. Eþ durumu bu açýdan önemlidir. Gençler dikkat etmeli. Güzellik kýsa sürer. Zenginlikte gidebilir.. Ama dindarlýk hayat boyu devam eder... VEFAT EDENLER -Dere Köyü' nden gelme, Ender ve Menekþe DO- ÐAN' ýn babasý, Taki ÇÝFTÇÝ' nin aðabeyi, Karayollarý Müdürlüðü' nden emekli; Turan DOÐAN. -YSE'den emekli Mehmet KURNAZ' ýn eþi, Bayýndýrlýk Müdürlüðü' nden emekli Muzaffer KURNAZ, Milli Eðitim Uzmaný Ali KURNAZ ve Diþ Hastanesi çalýþaný Muammer TUNA' nýn annesi, Yakup ÇAPRAZ ve Servet ÖZENÇ' in kayýnvalidesi; Gülbiye KURNAZ. -Kumçelteði Köyü' nden gelme, Süleyman ve Mustafa KAYA' nýn babasý, Ali KAYA' nýn kardeþi; Þakir KA- YA. -Eskiköy'den, Haydar ÜRÜYEN' in oðlu, Necati KILIÇ ve Cuma KABAKÇI' nýn kayýnbiladeri, Mesut ÜRÜYEN' in kardeþi; Nazým ÜRÜYEN. 5-Yukarýhamdiköy' den, Zeynel ÖZTÜRK' ün eþi, Cabir, Ali Naki ve Hacer ÖZTÜRK' ün annesi; Melek ÖZ- TÜRK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Tercih zor bir kelimedir. Doðumdan ölüme kadar hayatýn her alanýnda tercih yapmakla muhatap oluruz. Þöyle ki, çocuk dünyaya gelir adýný þu mu, yoksa bu mu koysak? Alýþveriþte, þunu mu yoksa bunu alsak? Okula baþlarken, þu öðretmene mi yoksa bu öðretmene mi versek? Lise bitince, þu üniversiteyi mi yoksa bu üniversiteyi mi tercih ettirsek? KPSS'yi kazanmýþsa þu þehri mi yoksa bu þehri mi yazsak? Ýzdivaçta þunu mu tercih etsek yoksa bunu mu? Türü tercihler zinciri devam edip gider. Nasreddin Hoca'nýn beni anlamak için ''eþekten düþen gelsin'' çaðrýsýnda olduðu gibi atanmayý bekleyen, bir haftadýr tercihle iþtigal eden ve haberleri izledikçe karar vermekte çok zorlanan (nasip olursa bugün açýklanacak) bir öðretmen adayýnýn babasý olarak bu cümleleri yazýyorum. Eskiden anne-babalarýmýz çok ayrýntýyý bilmezdi. Zaten çoðu ya imamýn ya da öðretmenin zoruyla okula gönderdiðinden ''okursa okur okumazsa gelir sýðýrlarý otlatýr'' düþüncesine sahipti. Durum böyle olunca okulu býrakýp kaçan çoðunu ''canýma minnet deyip'' hemen sýðýrlarýn, keçilerin, koyunlarýn peþine salardý. Dolaysýyla çocuk okulu býraktýðý için, baba da kendine yardým edecek birini bulduðu için mutluydu. Ama þimdi durum öyle deðil. O okuldan kaçan eski çocuklar þimdi kendi çocuklarýný okuyabildiði yere kadar okutabilmek için çýrpýnýyorlar. Diðer taraftan þehirlerdeki anne - babalarda ayný hassasiyetle çocuklarýnýn peþinden koþturuyorlar. Anasýnýfýndan itibaren baþlayan koþturmaca ilkokul, ortaokul, lise derken üniversiteye ulaþýnca bir nebze suni rahatlýk saðlýyor. Çünkü çocuðu üniversite de okuyan her aile okul bitince çocuðunun bir þekilde iþ güç sahibi olacaðýný düþünüyor. Öðrencilerde son sýnýfa gelinceye kadar hayata daha pozitif bakýyorlar. Hele bir okul bitsin gerisi bir þekilde hallolur düþüncesi aðýr basýyor. Ancak son dem de mezun olan arkadaþlarýnýn durumlarýna bakýnca haklý olarak karamsarlýða kapýlýyorlar. Çünkü çoðu arkadaþý sahip olduðu diplomanýn dýþýnda iþ aramak bazen de sonradan görmüþ insanlarýn karþýsýnda aþaðýlanmak durumunda kalýyorlar... Bu arada iki tür anne - baba - çevre ve çocuk karþýmýza çýkýyor. Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Atmaca GÖÇÜ Atmaca,avrupa,asya ve Afrikanýn ormanlýk bölgelerinde yaþar Aðustos ayýndan baþlamak üzere ekim/kasým hatta aralýk,ayýnýn sonuna kadar kuzeyden güneye ve kýþý güneyde geçirdikten sonra da,nisan haziran aylarýnda da güneyden kuzeye göç etmektedir. Edinilen bilgiye göre atmacalar sonbahar göçünde orta avrupa,orta rusya ve güney batý asya ormanlýklarýndan güneye doðru göç ederler.bu göçler esnasýnda iki yoldan ülkemizin duðu ve batý sýnýrlarýna yakýn biryol takip ederler.birinci göc yollarý alplerden baþlamak üzere Adriyatik sahilleri,yunanistan,doðu trakya ve isatnbul boðazýný takiben güneye inerler.ikinçi yol ise orta rusyadan baþlamak üzere kafkas daðlarýnýn batý yamaçlarýný takiben karadeniz kýyýlarýndan,doðu karadeniz daðlarýný gecerek güneye inerler. POPÜLASYANU Takým: Falconiformes (Gündüz Yýrtýcýlar) Familya:Accipitridae Cins: Accipiter Tür: A.Nisus Ýngilizcede: Sparrow hawk Almancada: Sperber finkenhaböch Ýtalyancada: Sparviere Sparvieri DAVRANIÞLARI Atmaca avýný yakalamak için mevsime, habitata, bireysel tecrübeye, avýn bolluðuna ve hava durumuna göre deðiþen farklý taktikler uygular. Atmacalarýn en sýk uyguladýklarý avlanma taktikleri; a) Tünekten tüneðe devriye b) Yüksekte devriye ve dalýþ c) Alçak uçuþla devriye d) Tünekte bekleme olarak tanýmlanabilir. Tünekten tüneðe devriyede atmaca bir tünekte bir süre bekleyerek çevredeki olasý avlarý deðerlendirir, tüneði verimli bulmazsa biraz ilerde bir baþka tüneðe geçer. Daha nadir uygulanan bir yöntem olan yüksekte devriye ve dalýþta ise atmaca çok yukarda süzülerek Tercihte Zor Günler BÝRÝNCÝSÝ okul bitince çocuðunun hemen görev alacaðý düþüncesinde olan ve çevreden 'çocuðun okulu bitirince ne olacak?' diye soran eþe dosta 'öðretmen, hâkim, savcý, mühendis vs.'' olacak diye Anadolu tabiriyle yaygara yapan anne - babalar. Ailesinin bu beklentisini bilen çocuðunda okulu bitirip atanamayýnca ailesini hayal kýrýklýðýna uðratacaðýný düþünüp bunalýma girmesi. Hayata küsmesi Ve Allah korusun Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü daha ötesi Sivil Savunma Uzmaný Temizlik þirketinde çalýþan bir öðretmen adayýna kýz arkadaþýn ''Bu iþte çalýþmak için mi bu kadar okudun?'' sorusu karþýsýnda o delikanlýnýn bunalýma girdiðini geçmiþte bir yetkili anlatmýþtý. ÝKÝNCÝSÝ ÝSE ülke gerçeðini bilen ve ''çocuðum elinden geleni yaptý. Öðrencilik hayatýnda bizi üzmedi. Okulunu uzatmadan zamanýnda bitirdi. Atanamýyorsa bu çocuðumun günahý deðil. Bunun ezikliðini zaten yaþýyor. Birde biz yaþatmayalým'' diye düþünen ve bunalýma girmemesi için elinden gelen yardýmý yapmaya çalýþan bilinçli anne-babalar Allah sayýlarýný ziyadeleþtirsin. Her yýl öðretmen alýmý yapýlýyor. Kimisi sevinç gözyaþlarý akýtýrken kimisi de hüzne kapýlýyor. Özellikle baþvuru dönemlerinde umut dünyasý deyip müdürlüðümüze gelen adaylarý ve ailelerinin durumunu düþününce insan ''keþke! keþke!'' demekten kendini alamýyor. Maddi-manevi sýkýntýsý olmayan bir öðretmen adayýnýn babasý olarak, atamayla yatýyor atamayla kalkýyoruz desem abartmýþ olmam. Çünkü çocuklarýmýz ellerinden geleni yapmýþ olmalarýna raðmen; * Ailelerine hala yük olmanýn ezikliðini, * Ýzdivaç yapacaklarsa kararsýzlýðýný, evli olanlar aile geçindirmenin zorluðunu, * Çoluðu-çocuðu olanlar 'baba sen ne zaman öðretmen olacaksýn?' sorusuna cevap verememenin bunalýmýný, * Ailesinde hem hasta hem de maddi sýkýntý varsa, kendisine bel baðlayanlarýn düþüncesini, aþaðýdaki avý deðerlendirir, uygun av olduðunda dalýþa geçerek saldýrýr. Alçak uçuþla devriyeye ayný zamanda çit devriyesi de denebilir ve atmacanýn özellikle çalýlýk ve çitlerin bulunduðu yerlerde uyguladýðý bir yöntemdir.; Atmaca aðýr ve alçaktan uçarak çalý ya da çit boyunca dolaþýr ve þaþýrarak kaçýþan ava baskýn vermeye yönelik bir taktik uygular. Tünekte bekleme; avýn bol, habitatýn sýk aðaçlý ya da hava durumunun çok elveriþli olmadýðý durumlarda yeðlenir ve uygun av bulana kadar tünekte kendini çevreye unutturma taktiðine dayalýdýr. Bu dört temel taktik dýþýnda atmacanýn yaralý ya da yavru kuþlarýn çýkardýðý çeþitli sesleri tanýyýp takip edebildiði, yerdeki ava yürüyerek yaklaþabildiði de bildirilmiþtir. Atmacanýn avýný temelde serçeler ve ardýçlar gibi küçük ila orta boy ötücü kuþlar oluþturur. Ancak atmaca kendi aðýrlýðýnda kuþlarý yakalayabilir ve çok uzaða olmamak koþulu ile taþýyabilir. Tahtalý gibi kendinden aðýr avý avlayabilir ama genellikle fazla taþýyamaz. Atmaca çok etkili bir avcý olsa da tüm saldýrý giriþimlerinin ortalama sadece % 'si baþarýya ulaþýr. Doðal olarak yaþlý bireylerin avlanma baþarýsý gençlere göre daha yüksektir YEREL ATLAR Bilimsel bir dayanaðý olmamakla birlikte.doðu Karadeniz Bölümünde atmacalar renklerine göre adlandýrýlýrlar. /KARALAR Bu tür doðada mevcut olan atmacalarýn % 5-5 sini oluþturur. Amaca uygun olaný kýymetli ise de huysuz ve avýna gitmeyenine de sýkça rastlanýlmaktadýr. Kara, Karanýn ufaðý, Karanýn büyüðü, Kara kýzýl, Mçhita kara, Boz kara, Açýk kara, Kel boz kara,kara çam kzýlý Karanýn ispiri diye çeþitleri vardýr. /BOZLAR Doðada mevcut atmacalarýn %5- ýný oluþturur. Ýyi avcý olduklarý bilinmektedir. Kýzýl, Kýzýlýn ufaðý, Kýzýlýn büyüðü, Boz kýzýl, Çam kýzýl, Mçhita kýzýl, Kara çam kýzýl, Yanmýþ çam kýzýl, Uça çam kýzýl, Beyaz çam kýzýl, Beyaz boz kýzýl, diye çeþitleri vardýr. /SARILAR Doðadaki atmacalarýn % - sini oluþtururlar. Atmacalarýn en asil olanlarý bu türdendir. Avcýlar arasýnda Sarý ve Ýspiri Atmacalarýn piri olarak kabul edilmektedir. Sarý, Sarýnýn ufaðý, Sarýnýn büyüðü, Ýpek sarý, Sarý çam kýzýl, sarý boz kýzýl, Açýk sarý, Yanmýþ sarý, Beyaz açýk sarý, Sarý ispiri diye çeþitleri vardýr. SALI 5 EYLÜL 5 * Öðretmenliði sevmesine raðmen alanýnýn dýþýnda bir iþte çalýþýyorsa öðrencilerle buluþamamanýn üzüntüsünü, * Ücret karþýlýðý derse giriyorsa hem emeðinin karþýlýðýný alamama hem de yerine kadrolu öðretmen gelirse boþa çýkma stresini, * Ve en aðýr geleni geleceði göremedikleri için karamsarlýða kapýlmak, hayata küsmek ve Allah korusun bunalýma girmek * Çocuklarýmýz, KPSS'yi kazansa bir dert, kazanmasa ayrý bir dert Memleketimizde ki þu zor günlerde, Türkiye haritasýný önüne serip tercih yapmak felaket Bir haftadýr gözlerim yoruldu, boynuma bindi aðrýlar Yine de koyamadýk son noktayý, içim inceden sýzlar Çünkü korkutuyor gece gördüðüm o karýþýk rüyalar Ýlahi Yarab, memleketimizi sýkýntýlardan sen kurtar Bu duaya âmin desin ki, hep birden diller Ne olur, su almasýn bu gemi efendiler Yoksa su alýrsa hepimiz birden gümüler Ve uzak - yakýn düþmanlar bayram eder Düþmana bayram yaptýrmayalým efendiler Büyüklerimiz 'sýðýnacak baþka liman yok' derler O halde, ülkemizin kadri kýymetini bilelim efendiler Doðusunu, batýsýný, güneyini, kuzeyini sevelim efendiler * Ben gidiyorum, bir diyeceðin var mý baba? Anneme selam söyle düþünmesin beni çok fazla Yeter ki güvenlik olsun, ülkemin her tarafý vatandýr bana Çünkü hizmet etmek ister bu gönül, o masum çocuklara Ýlahi Yarab, bu þevkimi hiçbir zaman yarýda býraktýrma (öðretmen adayý kýzýn Büþra) /KIZILLAR Doðadaki atmacalarýnýn % 5-5 sini oluþtururlar. Boz kýzýl Kara kýzýl Kýzýlýn büyüðü Mçita kýzýl Beyaz bozkýzýl Pak boz kýzýl 5/BEYAZLAR Çok nadir bulunan bir tür olduðu için kendisine ayný zamandada(albýno BEYAZ) atmaca deyilir Doðadaki atmacalarýn %, rini oluþturmaktadýr. Ýspir(BEYAZ ATMACA) SES ÖTÜÞÜ Atmaca kuþunun deðiþik iki ses versiyonu yüklenmiþ olup(bu seslerin ilki bir yetiþkin atmaca sesidir,diðer ses genc olduðu tahmin edilmektedir) KAYNAKLAR Yrd. Doç.Dr. Oðuz KURDOÐLU Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi -Artvin. Doç. Dr. Sancar BARIÞ 9 Mayýs Üniversitesi Týp Fak. Erkan özkan(atmaca5) Milli parklar genel müdürlüðü onaylý sertivikalý usta atmacacý. Ülkemizde þikra diye adlandýrdýðýmýz yeni türümüz kayýt altýna alýnmýþtýr. accipiter badius 9// yýlý ýðdýr halkalama merkezi Kaynak (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZÇETÝN ECZANESÝ AHU TOKATLI (TEL: 7 5 5) GARANTÝEV..SK. OPET BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA ARKASI-BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI SAÐLIK ECZANESÝ MERAL ÖZTÜRK (TEL: 5 7) YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:7/B - ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: EYLÜL 5 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý :, 5 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : : Yurt Dýþý: Euro ABONE ( AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : : Euro Tel: (pbx) - Faks: 5 Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: / Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: 55

12 SALI 5 EYLÜL 5 Bu millet Atýf Hoca ya hakaretin hesabýný sorar Terör eylemleri etkin fakat zararsýz olmalý Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý eski Baþkaný emekli polis memuru Bilal Çetin, son aylarda artan terör olaylarýna deðinerek, polis ve askerlerimize karþý hain saldýrýlarýn bir an önce son bulmasýný istediklerini söyledi. Hain saldýrýlara karþý Türk milletinin duyarlý olmasý gerektiðine dikkat çeken Çetin, teröre karþý tepkilerin daha etkin ancak çevreye ve insanlara zarar vermeden yapýlmasý gerektiðini dile getirdi. Çorumlu vatandaþlara saðduyu çaðrýsý yapan Bilal Çetin, konu ile ilgili yazýlý açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Yurdumuzun Doðu ve Güneydoðu illerinde bilhassa Hakkari ve Iðdýr'da son bir hafta içerisinde askerimiz ve 7 polisimiz þehit olmuþtur. Bu hain saldýrýlarý en iyi þekilde protesto ederek yürüyüþ yapan tüm Çorum halkýný asker ve bir polis memuru babasý olarak yürekten kutluyorum. Yurdumuz insanlarýnýn çok kritik bir dönemden geçtiðine dikkat çekiyor, protestolarýn daha etkin, hukuki çerçeveler içerisinde, çevreye ve insanlara zarar vermeden devam etmesinde yarar görüyorum. Çorum gibi bir þehirde iki tane devlet adamý var ki, bunlar Sayýn Valimiz Ahmet Kara diðeri ise Sayýn Emniyet Müdürümüz Murat Kolcu Bey'dir. Yüreklerini ortaya koyup insan ve toplum psikolojisini iyi bilen bu idarecilerimiz sayesinde birkaç menfi ve münferit olaylar dýþýnda þehrimizde önemli bir hadise ve vaka yaþanmamýþtýr. Terörün her türlüsünü, kime yapýlýrsa yapýlsýn lanetliyor, tüm halkýmýzý saðduyuya ve itidalli olmaya davet ediyor, þehitlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve Türk milletine baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum." Büyük Keþlik te Abdal Musa Cemi Alaca ilçesine baðlý Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) köyünde Abdal Musa Cemi düzenlenecek. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Abdal Musa Cemi, Kurban Bayramý nýn. günü olan Eylül 5 Cumartesi akþamý Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde yapýlacak. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, teröre karþý düzenlenen birlik ve beraberlik yürüyüþünde Ýskilipli Atýf Hoca ve din adamlarýna yönelik hakaret ettiði öne sürülen Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü ye tepki gösterdi. Ýskilip'te yetiþmiþ büyük alim Ýskilipli Atýf Hoca nýn son devrin din mazlumlarýndan olduðunu dile getiren Rumi Bekiroðlu, Atýf Hoca nýn Ýstiklal Mahkemesi'nde usulen yargýlanmasý yapýlan, beraat istenirken idam edildiðini hatýrlatarak, bunun çok acý bir facia olduðunu belirtti. Ýskilipli Atýf Hoca nýn þapka devriminden.5 sene önce yazdýðý 'Frenk Mukallitliði ve Þapka' kitabý sebebiyle istiklal mahkemeleri tarafýndan gözaltýna alýnýyor ve yargýlanmaya baþlandýðýný hatýrlatan Bekiroðlu, Evrensel bir hukuk kuralýdýr ki bir mesele yürürlüðe girdikten sonra hüküm ifade eder. Siz þapka devrimini yaptýnýz iki sene önce yazýlan kitaptan dolayý beni yargýlayamazsýnýz diyor. Ancak tabi suçlamalar devam eder bir davasýndan beraat eder. Ama ikincisi bu dava hayatýna mal olur. Bu kitabýndan dolayý içinde kel Alilerin, Kýlýç Alilerin bulunduðu ve meþhur tabirleriyle önce asalým sonra þahitleri dinleriz gibi bir kararla idamýna hükmediliyor dedi. O dönem Ýskilipli Atýf Hoca için savcýnýn hiçbir suçu yoktur diye beraatýný istediðini anlatan Bekiroðlu, Ama mahkeme savunmalarýný yapmak üzere bütün mahkumlara mühlet veriyor. Akþam cezaevinde herkes savunmalarýný yazar. Sen yazmayacak mýsýn dediklerinde 'Resulullah beni yanýna çaðýrýyor ben yazmayacaðým' der. Ben zaten suçlu deðilim ki. Ertesi gün mahkemenin önüne çýkarlar. Müdafaaný söyle denildiðinde 'Müdafaa yazmýyorum kararýnýzýn adil olmasýný bekliyorum' der. Hiç kimsenin beklemediði þekilde idam edilir. Allah ona rahmet etsin. Milletimizin olarak Ýskilipli Atýf'ý her zaman saygýyla rahmetle minnetle anýyoruz ifadelerini kullandý. Bu hakaretlerin hesabýný bu milletin soracaðýný dile getiren Bekiroðlu, Dün Atýf Hoca nýn ismi önüne hain damgasý vurulma çabalarýna en büyük katkýyý, hocanýn ismini þeyh Said, Seyit Rýza gibi isimlerle yan yana anan AK Partili vekiller sebep olmuþtur diyerek milletvekillerimizi ve partimizi yýpratmaya çalýþanlar bugün partilerinin mensubu belediye baþkanýnýn sözleri ve aðýr hakaretleri karþýsýnda nasýl bir tepki verecektir merak ediyoruz þeklinde konuþtu.(ýha) Derneði Baþkaný Halil Kabadayý, Tüm canlarý Eylül Cumartesi akþamý düzenleyeceðimiz Abdal Musa Cemine davet ediyoruz. diyerek, ceme lokma katmak isteyenlerin dernek yönetimiyle irtibata geçmelerini istedi. Kabadayý, cem törenine katýlmak isteyenler için ayný gün saat.'da Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn karþýsýnda otobüs kaldýrýlacaðýný sözlerine ekledi. Evinde ölü bulundu Hilmi Yürüyen Çorum un Kargý ilçesinde, yaþlý bir adam yalnýz yaþadýðý evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Mihrihatun Mahallesi Belediye Sokak'taki bir evde ikamet eden ve uzun bir süredir yalnýz yaþayan Hilmi Yürüyen den (8) haber alamayan arkadaþlarý durumu polis ekiplerine bildirerek yardým istediler. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptýklarý incelemede Yürüyen in ikamet ettiði evden kötü kokular geldiðini tespit etti. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri hazýr konumda bekletilirken, cumhuriyet savcýsý ve Rumi Bekiroðlu Bilal Çetin Kargý da yaþlý bir adam yalnýz yaþadýðý evinde ölü bulundu. polis ekiplerinin gözetiminde ikamet kapýsý açýldý. Ýçeri giren saðlýk ve polis ekipleri ikamet sahibi Hilmi Yürüyen in hayatýný kaybettiðini ve cesedin çürümeye baþladýðýný gördü. Yürüyen in cesedi olay yeri inceleme ekipleri tarafýndan yapýlan incelemelerin ardýndan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Týp Kurumuna gönderildi. Hilmi Yürüyen in yaklaþýk olarak gün önce öldüðü tahmin edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili baþlattýðý incelemenin devam ettiði öðrenildi. Bayat ta çifte tören hazýrlýðý RECEP MEBET Bayat Müftülüðü Atýf Hoca Kýz Kuran Kursu temel atma töreni Eylül 5 Pazar günü saat. da Yatukçu Mahallesi nde gerçekleþecek. Atýf Hoca Yatýlý Erkek Kuran Kursu ndan mezun olan hafýz için icazet merasiminin de dü- RECEP MEBET Boðaziçi Kýyma Makinalarý, Atak Endüstriyel Mutfak ve Gýda Ekipmanlarý Satýþ Maðazasý nda tanýtýldý. Maðaza Müdürü Ferdi Özcan, Boðaziçi Kýyma Makinalarý nýn Çorum yetkili bayii olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi. Kurban Bayramý nedeniyle kýyma makinalarýnda cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný anlatan Ferdi Özcan, Kalite açýsýndan Türkiye nin en iyilerinden olan Boðaziçi Kýyma Makinalarý ný Çorum halkýnýn ve gýda iþletmelerinin beðenesine sunuyoruz dedi. Kýyma makinalarý alanýnda satýþýn yaný sýra yetkili servis hizmeti de verdiklerini belirten Özcan, Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýnönü Caddesi Anitta Otel karþýsý numara 9/C de faaliyet gösteren Atak Endüstriyel Mutfak ve Gýda Ekipmanlarý Satýþ Maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Bayat Müftülüðü Atýf Hoca Kýz Kuran Kursu temel atma töreni yapýlacak. Atýf Hoca Kuran Kursu Müdürü Nevzat Cebeci ile Atýf Hoca Kuran Kursu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði yöneticilerinden Kadir Kozan gazetemizi ziyaret etti. zenleneceði programla ilgili hazýrlýklarýn sürdüðü bildirildi. Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi Millet Camii Ýmam Hatibi Mehmet Bilir in Kuran ziyafeti sunacaðý tören hakkýnda bilgi veren Atýf Hoca Kuran Kursu Müdürü Nevzat Cebeci, Ömer Koçer in ilahileriyle sahne alacaðý programa katýlanlara yemek ikramýnda bulunulacaðýný kaydetti. Atýf Hoca Kuran Kursu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði yöneticilerinden Kadir Kozan la birlikte gazetemizi ziyaret eden Nevzat Cebeci, 5 öðrenci kapasiteli Kýz Kuran Kursu nda hafýzlýk eðitiminin verileceðini söyledi. 55 metrekare alanda inþaa edilecek yeni Kuran Kursu nun bölgedeki ihtiyaca cevap vereceðini anlatan Cebeci, þöyle konuþtu: Kuran Kursu Öðreticilerimizden Kahraman Boz, Salih Gökçe, Mustafa Yalçýn ve Kasým Soylu nun görev aldýðý Erkek Kuran Kursu öðrencilerimizden Murat Ünlü, Enes Cebeci, Ali Çoban, Ali Uysal, Ýsmail Soluk, Emre Yaman, Esat Okumuþ, Mursel Gök, Yaþar Karakan, Mahmut Aslan ve Muhammed Çoban hafýzlýk eðitimlerini baþarýyla tamamlayarak icazetname almaya hak kazandý. Bayat Müftü Vekilimiz Fatih Akman ve Dernek Baþkanýmýz Dursun Ateþ in destekleriyle düzenlediðimiz programda Atýf Hoca Kýz Kuran Kursu nun da temeli atýlacak. Eylül 5 Pazar günü saat. da baþlayacak ve manevi bir ziyafete dönüþecek olan programýmýza tüm Çorum halkýný davet ediyoruz. Atak Endüstriyel Mutfak tan tanýtým Atak Endüstriyel Mutfak ve Gýda Ekipmanlarý Satýþ Maðazasý nda tanýtýldý. Maðaza Ýnönü Caddesi Anitta Otel karþýsý numara 9/C de hizmet veriyor.

13 TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: 8 ÇORUM - Tel: 99 Türkiye Spor Toto. Lig. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çanakkale Dardanel - Çorum Belediyes Körfez Ýskenderun - Niðde Belediyespor Dersimspor - Gölcükspor Manavgat - Bayburtspor TKÝ Tavþanlý Linyitspor- Erzincanspor Çatalcaspor- Van B. Þehir Belediye : - Çine Madranspor - Bergama Belediye Beylerbeyi- Darýca Gençlerbirliði Sandýklýspor - Kastamonuspor : - : - : - : - : - : - : - : - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR Bergama Bele. Kastamonuspor Dersimspor Bayburt Grup Batman Petrol Niðde Belediye Van B. Þehir Beylerbeyispor Erzincanspor Dardanelspor Çatalcaspor Manavgatspor Çorum Belediye Darýca Gençler Gölcükspor Tavþanlý Linyit K. Ýskenderun Çine Madran Sandýklýspor O Bilal Kýsa nýn anne acýsý CUMARTESÝ EYLÜL 5 G B M Gelecek hafta A Y P Milli takým ve Galatasaray lý futbolcu Bilal Kýsa nýn annesi Fatma Kýsa (9) önceki akþam Osmancýk Devlet Hastanesi nde vefat etti. Dün düzenlenen cenaze töreni ile topraða verilen Bilal Kýsa yý bu acý gününde Çorum spor camiasý ile futbolcu arkadaþlarý ve hemþehrileri yalnýz býrakmadýlar. Galatasaraylý milli futbolcu Bilal Kýsa'nýn annesi Fatma Kýsa'nýn cenazesi, Osmancýk da topraða verildi. Bir süredir tedavi gördüðü Osmancýk Devlet Hastanesi'nde dün akþam vefat eden Fatma Kýsa'nýn (9) cenazesi, hastane morgundan alýnarak Ulu Cami'ye getirildi. Fatma Kýsa'nýn cenazesi, öðle vakti kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Gemici Mezarlýðý'nda defnedildi. Cenazeye Kýsa'nýn ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Medicana Sivasporlu Adem Koçak, Kardemir Kara- büksporlu Kerim Zengin ve vatandaþlar katýldý. "Trabzonspor maçýnda takýmýmý yalnýz býrakmak istemiyorum" Cenaze namazýndan önce Kýzýlýrmak kenarýndaki bir çay bahçesinde taziyeleri kabul eden mili futbolcu Bilal Kýsa, gazetecilere yaptýðý açýklamada, annesini kaybettiði için çok üzgün olduðunu söyledi. Vefat haberinin ardýndan baþsaðlýðý dilemek için spor camiasýndan birçok kiþinin kendisini aradýðýný ifade eden Bilal, þunlarý kaydetti: "Annemin vefat haberini aldýðýmda Ýstanbul'da, evimde ailemle yemekteydim. Haberi alýnca hemen Çorum'a geldim. Haberin duyulmasýnýn ardýndan çok sayýda baþsaðlýðý mesajý aldým. Herkese teþekkür ederim. Üzücü bir durum. Annemin bir süredir rahatsýzlýðý vardý. 9 Eylül cumartesi : Çorum Belediyespor - Sandýklýspor. Van B. Þehir Belediye- Çine Madranspor. Erzincanspor - Dardanelspor. Bayburtspor - TKÝ Tavþanlý Linyitspor. Kastamonuspor - Çatalcaspor. Niðde Belediyespor - Dersimspor. Darýca Gençlerbirliði- Körfez Ýskenderun. Bergama Belediyespor - Batman Petrolspor. Gölcükspor - Manavgatspor. Gazetemizin dünki sayýsýnda Çorum Belediyespor un mücadele ettiði. lig, grup puan durumunda maçýn geç bitmesi ve yaþanan karmaþa nedeniyle son hali yapýlmadan yayýnlanmýþtýr. Son halini bugün tekrar yayýnlýyor okurlarýmýzdan özür diliy- Bilal Kýsa yý bu acý gününde futbolcu arkadaþlarýda yalnýz býrakmadýlar ve ona baþsaðlýðý dilediler Yýldýzlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde karýþýk olarak yapýlan il birinciliðinde sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda Furkan Bulut þampiyon oldu. Sahasýnda düzenlenen il birinciliðinde yýldýzlar, Dün akþam da vefat haberi geldi. Üzüntülüyüz, hiçbir zaman ayrý kalmak istemiyorduk. Hepimizin baþý saðolsun, Allah mekanýný cennet eylesin." Galatasaray Kulübü Baþkaný Dursun Özbek ile teknik direktör Hamza Hamzaoðlu'nun da kendisini arayarak baþsaðlýðý dilediðini belirten Bilal, "Baþta kulübümden ve federasyondan birçok kiþi aradý. Bu acýlý günümüzde bizi yalnýz býrakmadýlar. Hepsine teþekkür ediyorum" dedi. Cenaze töreninde Bilal Kýsa yý hemþehrileri ve dostlarý acý gününde yalnýz býrakmadýlar UEFA Þampiyonlar Ligi'nde yarýn Atletico Madrid ile önemli bir maç yapacaklarýný vurgulayan Bilal Kýsa, "Yarýn çok önemli bir maçýfatma Kýsa (9) mýz olmasýna raðmen Hamza hocam 'istediðin kadar kalabilirsin' dedi. Kendisi bu konularda çok duyarlýdýr. Burada kaç gün kalacaðýmý þu anda bilmiyorum. Yarýnki maçýn kadrosunda da olmayacaðým ama nasip olursa hafta sonunda Trabzonspor maçýnda takýmýmý yalnýz býrakmak istemiyorum. Buradaki görevimi tamamladýktan sonra Ýstanbul'a gidip, takýmýma katýlmak istiyorum" ifadelerini kullandý. (AA) Bilal Kýsa ve yakýnlarý annesinin mezarý baþýnda dua ederken görülüyor Bocce Ýl birinciliði yapýldý Bocce Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen il birinciliðinde þampiyonluðu Furkan Bulut kazandý. Pazar günü Cumhuriyet Ortaokulu Petank gençler ve büyükler kategorisinde kýz ile erkekler Ýlk dört sýrayý alan sporcular madalya töreni sonunda Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak ile karýþýk olarak mücadele ettiler. Bocce Bowling ve Dart Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak toplam sporcunun katýldýðý il birinciliðinde müsabakalarýn saat 9. da baþladýðýný ve akþam saatlerinde sona erdiðini söyledi. Oldukça zorlu müsabakalar sonunda karýþýk olarak yapýlan il birinciliðinde Furkan Bulut þampiyon olurken Hakan Çatýkkaþ ikinciliði Erkan Bulut üçüncü Gamze Dündar ise dördüncü oldu. Türk güreþi her geçen gün ivme kazanýyor (ÝHA) - Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkaný Musa Aydýn, "Öyle inanýyorum ki, Olimpiyatlarda da baþarýlý olacaðýz. Güreþimiz her geçen gün ivme kazanýyor. Þimdiden Rio Olimpiyatlarý için tane kota almýþ bulunuyoruz" dedi. "GÜREÞÝMÝZ HER GEÇEN GÜN ÝVME KAZANIYOR" Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda altýn, gümüþ ve bronz olmak üzere toplamda madalya kazandýklarýný belirten Musa Aydýn, "Bu madalyalarýn sayýsý daha fazla olabilirdi talihsizlik oldu. Maç eksiðimiz olduðunu gördük. Olimpiyatlarýn hazýrlýk sürecinde mutlaka bol miktarda ikili kamplar ve turnuvalar yapacaðýz. Bu bizim maç eksiðimizi giderecek. Öyle inanýyorum ki, Olimpiyatlarda da baþarýlý olacaðýz. Güreþimiz her geçen gün ivme kazanýyor. Þimdiden Rio Olimpiyatlarý için tane kota almýþ bulunuyoruz" þeklinde konuþtu. "BURUK SEVÝNÇ YAÞIYORUZ" Kazanýlan baþarýlara sevinemediklerini vurgulayan baþkan Aydýn, "Ülkemizden her gün þehit haberleri geliyor. Bu þekilde bizim de sevincimiz ister istemez tam olamýyor. Açýkça söylemek gerekirse buruk bir sevinç yaþýyoruz. Ýnþallah kýsa zamanda ülkemizde her gün gelen þehit haberleri son bulur. Tüm madalya alan sporcu kardeþlerimiz, askerimize ve polisimize saygý anlamýnda asker selamý vererek devletimizin yanýnda olduðunu gösterdiler. Bu madalyalarýn kazanýlmasýnda hiç þüphe yok ki milli takým hocalarýmýzýn da emeði çok büyük. Onlara da ayrý ayrý teþekkür ediyorum" diye konuþtu. "HÜKÜMETÝMÝZÝN SPORA NE KADAR DESTEK VERDÝÐÝNÝ BÝLÝYORUZ" Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç'ýn arayarak tebriklerini ilettiðini söyleyen Aydýn, "Türkiye ile Amerika arasýnda saatlik bir zaman farký var. Zaten ülke gündemimiz çok yoðun. Cumhurbaþkanýmýzýn ve Baþbakanýmýzýn tebriklerini sayýn Bakanýmýz ve Gençlik Spor Genel Müdürümüz ilettiler. Cumhurbaþkanýmýzýn güreþ sevdalý olduðunu bilmeyen zaten yok. Hükümetimizin de spora ne kadar destek verdiðini hepimiz biliyoruz. Onlarýn desteðini her zaman yanýmýzda hissediyoruz. Bize de madalya almak kalýyor" ifadelerini kullandý. Müsabakalarýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen törenle ilk dört sýrayý alan sporculara madalyalarý Ýl Temsilcisi ve antrenörler tarafýndan verildi. Bünyamin Þahin muradýna erdi Çorum Amatör futbolcularýndan Bünyamin Þahin önceki gün Kültür Balo salonu nda düzenlenen düðün töreni ile Rukiye Köylü ile hayatýný birleþtirdi. Bünyamin Þahin Çorum da Devanaspor, Çorum Belediyespor, Ulukavakspor ve Çimentospor da gibi takýmlarda baþarýlý bir futbol hayatý geçirdikten sonra Balýkesir Çayýrhisar da Uzman Çavuþ olarak görev yapmaya baþladý. Bocce Ýl birinciliðinde mücadele eden sporcular müsabakalar öncesinde toplu halde görülüyor Hanife-Zarif Þahin çiftinin oðlu Bünyamin ile Kezban-Necip Köylü çiftinin kýzý Rukiye ile ömür boyu mutlu olacaklarý evlilik defterine imzayý attýlar. Önceki gün Kültür Balo nda düzenlenen düðün törenine Þahin ve Köylü ailelerinin akrabalarý ile çok sayýda davetli katýlýrken müzikli eðlencelerin ardýndan düðün töreni pasta kesimini ile sona erdi. HAKÝMYET Gazetesi Rukiye-Bünyamin Þahin çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

14 SALI 5 EYLÜL 5 SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 5 m * oda, mutfak * lavabo, wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 5 bin TL (Ç.HAK:5) Mür. Ahmet Süngü Tel: 5 Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ÇORUM (Ç.HAK:7) Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere C-D-E sýnýfý ehliyeti mevcut daðýtým elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 5. Cad. No: 97 Mür. Tel: - ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCA YURT YEMEKHANESÝ NDE VE KANTÝNÝ NDE ÇALIÞACAK * AÞÇI, * GARSON, * BULAÞIKÇI * MUTFAK PERSONELLERÝ (Ç.HAK:)ÝLETÝÞÝM: 55 ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÝLE VASIFSIZ 5 YAÞINI AÞMAMIÞ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 5 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC.A.Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ. CADDE NO : ÇORUM ALINACAKTIR. (Ç.HAK:) TEL : ( PBX ) FAX : TOKÝ DE ACÝL SATILIK DAÝRE Full yapýlý, +,. kat doðu-güney-kuzey cepheli daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:9) Not: Araçla takas olur Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 7 EYLÜL Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý adat basýlý yabancý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Merkez Kütüphane Birimi (Fen Edb. Fak. Yerleþkesi) Saat:. 8 EYLÜL Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma Genel Komutanlýðý-Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Mecitözü ve Ýskilip Ýlçe Jandarma Komutanlýklarý er/erbaþ mutfak ve yemekhane tadilat yapým iþi. Yer: Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Odasý Saat:. T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat:.-. 8 EYLÜL T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Kütahya ve Kocaeli Ýllerinde Ýmar Planýna Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd Raporu Hazýrlatýlmasý iþi ve Kahramanmaraþ, Çorum, Kýrýkkale, Samsun, Düzce ve Bursa Ýllerinde Zemin Etüd Raporlarý Hazýrlatýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi Küçükçekmece/Ýstanbul Saat:. Çorum Belediye Baþkanlýðý Mevlana Spor Tesisleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat:. 9 EYLÜL T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 7 adet (çift) muhtelif marka, model, numara ve renklerde bayan ayakkabýlarýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7. Yer: Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy. Cad. No: Çorum Saat:.-.5 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Öðretmenevi ve Akþam Sanat Okulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Bürosu (Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 7) Saat:. EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý bardak su alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat:. Çorum. Ýcra Dairesi TN 9 plakalý, model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: /A Çorum Saat:.-. EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Mahalle kurs binalarý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat:. 5 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat:. EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat:. T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 UD 8 plakalý, Newhollant marka T8 tipinde mavi renk model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 85 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.5, Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : 8 5 ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: Kurbanlýk Büyükbaþ Satýþlarýmýz Baþlamýþtýr Et kilo kð. ile kð. arasýnda hayvanlarýmýz. Et kilo fiyatý Canlý et kilo : 7.TL :.5TL Dursun Durkaya 5 88 Abdullah Erci Yasin Durkaya 5 88 (Ç.HAK:7) Çomarbaþý Köyü Samsun Yolu. km. ÇORUM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat: EKÝM T.C.. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 5. Sokak numara B/ adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 57. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 75 Ada No, 8 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.7., Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, ada no, 9 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 9. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 8 Ada, Parsel sayýlý.8,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.8.97,5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 7 ada, parselde bodrum kat nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 5. Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat:.-.5 KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 7 ada, 9 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9. Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat:.-.5 KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, ada no, parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan, m imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.9, Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat:.-. KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 5 ada no, parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat:.-.

15 Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere alüminyum ve PVC doðrama iþinden anlayan USTALAR alýnacaktýr. Aykaç Alüminyum Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:7) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:8 Merkez - ÇORUM * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) Satýþ ve Pazarlama Elemaný Alýnacaktýr Reklam ve matbaa konusunda bilgi sahibi, Çorum bölgesini tanýyan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki mail adresine yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:9) No: 7/A (Endüstri Meslek Lisesi Karþýsý) Tel: 5 87 DENEYÝMLÝ GARSON ARANIYOR Organize Sanayi Bölgesi, fabrika yemekhanesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli garson alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Organize Sanayi Bölgesi. Cad. (Ç.HAK:5) HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR (Ç.HAK:79) No: ÇORUM Tel: Tel: Eleman Aranýyor Kum ocaðýnda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Tuncer Ýnþaat Tel: Adres: Cengiz Topel Cad. No: 7 Milönü ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarý þahsen yapýlmasý rica olunur. REEL MOBÝLYA DAY. TÜK. MALL. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:87) ADRES: Çöplü mah. çöplü cad. no: TEL: 88 5 PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere;. Traktör kullanmayý bilen,. Tercihen yaþýný aþmamýþ,. Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli,. Çiftliðin genel bakýmýyla ve Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, DENEYÝMLÝ, BAY Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:5) KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim Yapýlýr Köprüalan Köyü (Gürcü) (Ç.HAK:7) Devren Satýlýk Çorbacý Dükkaný Halen faal durumda bulunan Ýnönü Caddesi üzerindeki çorbacý dükkaný askerlik nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:) ÞAHÝN BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM (Ç.HAK:) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:8 Merkez - ÇORUM Kiralýk Depo Ýþyeri 5 m yüksek tavanlý komple kapalý merkezi konumda (Ç.HAK:) (Ç.HAK:78) Ulumezarlýk civarýnda. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Anadolu Apart Ýnönü Cad. No: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Bayan ön muhasebe elemaný * Makina Mühendisi * Kaynakcý elemanlarý alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi. Caddede bulunan fabrikamýza müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:58) PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:) (Ç.HAK:75) (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:8 Merkez - ÇORUM () Yorgan, Stor Perde Temizliði Eleman Aranýyor Þirketimiz muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman alýnacaktýr. * Luca programýný iyi derecede bilen * Muhasebe konusunda tecrübeli * E-defter iþlemlerini takip edebilecek * En az lise mezunu * Askerliðini yapmýþ Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Serra Beton Osmancýk Yolu üzeri. Km. ÇORUM Elemanlar Aranýyor * x hidromek kepçe operatörü * damperli kamyon þoförü aranýyor. Bayrak Hafriyat Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: /A Tel: 5 7 Satýlýk Hobi Bahçesi ve Devre Mülk * Ýbrahim Çayýrý mahallesi Tatkýrý mevki Alýnteri Hobi Bahçesinde ön cephe Çorum manzaralý, bakýmlý yetiþmiþ meyve fidanlý, suyu, tel örgüsü, güvenlik kamerasý mevcut hobi bahçesi sahibinden satýlýk. * Bolu Mudurnu Sarot Termal Evlerinden devre mülk sahibinden satýlýktýr. Müracaat: (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:87) (Ç.HAK:5) SALI 5 EYLÜL 5 5 Güvenlik Görevlisi Alýnacaktýr Þirketimizde gece çalýþtýrýlmak üzere genç, aktif, dinamik güvenlik görevlisi alýnacaktýr. Ýlgilenenler fotoðraflý özgeçmiþleriyle birlikte þahsen müracaat edebilirler. (Ç.HAK:7) ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN BAYÝÝ ANKARA YOLU.KM ÇORUM 9 9 SATILIK BÜYÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ HIDIR YILMAZ Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi *.5 metrelik 5x,,5 *,5 pleymut,8 metrelik x *,5 metrelik ve,8 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü 5 Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Mikser Þoförü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Serra Beton Osmancýk Yolu üzeri. Km. ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Doðan Av Pazarý nda çalýþtýrýlmak üzere tezgahtar ve iþletme mezunu eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: /A (Ç.HAK:77) (Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý) Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed Selman ARICI Aslan oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:8) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Resul KABAKCI Hamza oðlu.. Çorum Mecitözü Sarý Hasan Köyü Doðumlu (Ç.HAK:8) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sevilay KARADEMÝ Reþet kýzý //978 Çorum Kavalýçiflik Köyü Doðumlu (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:) ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: 5 5 ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:8) Sýnav Lisesi Alis Düðün Karþýsý (Ç.HAK:8) ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:5) Baþvurular için müracaat Tel: (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:5) ÞOFÖRLER ARANIYOR E SINIFI EHLÝYETLÝ, SRC BELGELÝ, AÐIR TÝCARÝ ARAÇ ve VÝNÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK ÞOFÖRLER ARANIYOR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR. CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ ÇEPNÝ MH FEN LÝSESÝ CD NO (ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI) TEL : 8 9 BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: Tel: 99

16 Ýyi yoldayýz Dardanelspor maçýna iyi baþladýklarýný özellikle ikinci yarýnýn ilk bölümünde maçý bitirecek pozisyonlarý deðerlendiremediklerini belirten Teknik Direktör Fahrettin Sayhan iyi yolda olduklarýný söyledi. Takým olmak için zamana ihtiyaçlarý olduðunu belirten Sayhan, her geçen gün bu yolda önemli adýmlar attýklarýný ve güzel günlerin yakýn olduðunu söyledi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan, Dardanelspor maçýnda takýmýnýn ortaya koyduðu performanstan memnun olduðunu ancak kaçan iki puana üzüldüklerini söyledi. Sayhan takým olma adýna iyi yolda olduklarýný eksiklerini giderdiklerini ve istenilen arzulanan seviyeye en kýsa sürede geleceklerine inandýðýný söyledi. Son iki maçlarýný kazanmanýn verdiði moralle çýktýklarý Dardanelspor deplasmanýnda maçada iyi baþladýklarýný belirten Sayhan erken bulduklarý golle öne geçtiklerini ancak bunu korumayý baþaramadýklarýný ve yan topla golü yediklerini söyledi. Oyunda belli bölümde rakibin oynamasýna izin verdiklerini ilk yarýnýn son bölümünde ise kontrolü ele alarak önede geçtiklerini belirten Sayhan Sonrasýnda ise istenmeyen olaylar Anadolu Üsküdar Baþkaný Murat Þahin Çorum Belediyespor un Dardanelspor ile oynadýðý maçý canlý yayýnlayan Çanakkale Ton TV yorumcusunun söylediði sözlere Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve çalýþtýðý kulüp baþkan ve yöneticilerinden büyük tepki. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda yaþanan gerilimin ardýndan tribünü gönderilen ancak oradaki saldýrýlar üzerine soyunma odasýna gitmek zorunda kalan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ile ilgili olarak ikinci yarýnýn baþýnda TON TV de yorumcu olarak görev yapan isim Aldýðým bilgilere göre bu hoca (Fahrettin Sayhan) bundan önce görev yaptýðý takýmlarda da bu tür hareketler yapmýþ. Son olarak görev yaptýðý Anadolu Üsküdar takýmýnda kendi futbolcusu ve taraftarýyla kavga ettiði için kovulmuþ ifadelerini kullandý. Maçý izleyen Çorumlu futbol severlerde bu sözlere büyük tepki gösterdi. Fahrettin Sayhan ýn geçtiðimiz sezon Anadolu Üsküdar ý þampiyon yaptýðýný bilen taraftarlar kovulma cümlesini ve kavga olaylarýna tepkilerini Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile AK Parti Ýl yaþadýk. Biz saha içinde kalmak için mücadele ettik. Ýkinci yarýda rakibin on kiþi kalmasýndan da yararlanarak sayýsýz pozisyona girdik. Bu pozisyonlardan birinde üçüncü golü bulsak maç çok farklý biterdi. Pozisyonlarý deðerlendiremedik son son bölümde yine bir yan toptan yediðimiz golle sahadan beraberlikle ayrýldýk. Sonuç olarak ben futbolcularýmýn maçýn genelindeki performansýndan memnunum. Eksiklerimiz var ve gidermek içinde yoðun çalýþmamýz devam ediyor. Zamana ihtiyacýmýz var ve doðru yolda olduðumuzu görüyorum. Futbolcularýmýn ayaklarýna saðlýk. Önceki haftalara göre çok iyi noktaya geldiðimizi gördüðümüz için geleceðe umutla bakýyoruz. Tam bir takým ruhunu yakaladýðýmýz takdirde çok daha iyi iþler yapacaðýmýza inanýyorum dedi. Kavga ve kovulma yok hepsi yalan Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve beraberindekiler Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer i makamýnda ziyaret ettiler. Osmancýk ta Bilal Rumi Bekiroðlu ve Zeki Gül ile beraberindekiler Haþim Eðer i ziyaretlerinde Çanakkale TON tv yorumcusunun söylediði sözlerin kesinlikle yalan olduðunu belirten Anadolu Üsküdar Baþkaný Murat Þahin, mahkemeye verilmesi halinde kazanýlacak tazminatý Çorum Belediyespor a baðýþlayacaðýný söyledi. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ýn tv spikeri ve yorumcusunu mahkemeye vermek için avukatý ile görüþtüðü ve yasal iþlemin baþlatýldýðý öðrenildi. TV nin telefonlarýný arayarak eleþtirilerini bildirdiler. Bu geliþmelerden daha sonra haberdar olan Fahrettin Sayhan ise yasal yollara baþvurarak yayýncý televizyon ve yorum yapan þahýsla ilgili olarak tazminaz davasý açmaya hazýrlanýyor. Dün bu konuya birinci elden Sayhan ýn geçtiðimiz sezon görev yaptýðý Anadolu Üsküdar baþkaný Murat Þahin den öðrenmek istedik. Telefonla görüþtüðümüz Üsküdar BaþkanýMurat Þahin sözleri duyunca büyük tepki gösterdi. Kesinlikle taraftarla veya futbolcuyla bir kavganýn yaþanladýðýný belirten Baþkan Þahin Fahrettin hoca dünya tatlýsý bir insandýr. Kesinlikle kavga veya kovulma söz konusu deðildir. Kendisi bizi þampiyon yapmýþ sezon sonunda ise ekonomik olarak daha fazla imkaný olduðu için il takýmýnda görev yapmak istemiþ ve el sýkýþarak dostça ayrýlmýþýzdýr dedi. Baþkan Þahin, bu sözleri söyleyenleri mahkemeye verilmesi halinde kendininde davacý olarak müdahil olacaðýný ve kazanacaðý parayýda Çorum Belediyespor a baðýþlayacaðýný sözlerine ekledi. Gül ve Bekiroðlu ndan Eðer e ziyaret Hüseyin Karakuþ GEM e müdür olarak döndü Hüseyin Karakuþ, Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi ne görevlendirme ile döndü. Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü nde güreþ antrenörü olarak görev yaparken Eðitim Merkezi ne müdür vekili olarak göreve baþlayan Hüseyin Karakuþ geçtiðimiz aylarda Yozgat Aydýncýk i Ýlçe Müdürü olarak atandý. Müdürlük asaletini alan Hüseyin Karakuþ görevlendirme ile Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne geldi. Ýl Müdürü Haþim Eðer de Hüseyin Karakuþ u daha önce vekil olarak görev yaptýðý Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi ne müdür olarak görevlendirdi. Karakuþ un önümüzdeki günlerde kadrosununda Çorum a alýnmasý bekleniyor. Kýsa nýn annesinin cenaze törenine katýlan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Avukat Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Cemalettin Polattaþ, Ýl Yönetim Kurulu üyesi Enes Uygur ile Ýl Genel Meclisi Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer i ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda Çorum daki sportif alandaki faaliyetler sportif tesislerin sorunlarý ve çözümleri konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Hüseyin Karakuþ Dardanelspor- Çorum Belediyespor maçýnda ilk yarýnýn son dakikalarýnda yaþananlar güne damga vurdu. Ekranlara yansýyanlarýn dýþýnda soyunma odasý koridoruna giderken Teknik Direktör Fahrettin Sayhan a yapýlan fiili saldýrýda yaralanan Sayhan a maç sonunda hastaneden rapor alýndý ve Emniyet te þikayet için ifade verildi. Belediyespor un attýðý ikinci golden sonra Dardanelspor dan Vahit in sarý kart görmesinin ardýndan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ile girdiði sözlü tartýþmanýn ardýndan baþlayan gerilim sonunda Vahit oyundan atýlýrken Fahrettin Hoca tribünü gönderildi. Fahrettin Sayhan protokol tribünü önündeki bölüme geçerek burdan maçý takip etmek istediði anda bu tribünün sol tarafýnda bulunan taraftarlarýn saldýrýsýna maruz kaldý. Bu tepkiler üzerine protokolde maçý izleyen Belediyespor Yöneticisi Mustafa Altunka ya olay yerine gelerek Fahrettin Hoca yý soyunma odasýna götürmek için ordan uzaklaþtýrdý. Altunkaya ve Sayhan soyunma odasýna giderken koridorda saldýrýya uðradý. Bu sýrada baþýna, yüzüne ve vücudunun deðiþik yerlerine darbeler alan Sayhan soyunmaa odasýna kendisini zor attý. Bu saldýrý sýrasýnda Mustafa Altunkaya da darbeler aldý. Emniyet güçlerinin devreye girmesinin ardýndan olaylar yatýþtýrýldý. Ýkinci yarýyý izleyemeyen Sayhan ve Altunkaya soyunma odasýnda kaldýlar. Maçýn sona ermesinin ardýndan ise Kaleci Utku Bektaþ Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ile Mustafa Altunkaya önce hastaneye giderek darbelerle ilgili rapor aldýlar daha sonrada davacý olmak CUMARTESÝ EYLÜL 5 Sayhan a koridorda saldýrý Teknik Direktör Fahrettin Sayhan a devre arasýnda soyunma odasýna giderken yapýlan saldýrý sonucunda aldýðý darbeler nedeniyle maç sonunda hastaneden rapor aldý ve karakolda þikayetçi oldu. Sandýklý hazýrlýðý bugün baþlýyor Çanakkale kafilesi dün akþam saatlerinde Çorum a döndü. Çorum Belediyespor cumartesi günü sahasýndaoynayacaðý Sandýklýspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým dün akþam saatlerinde Çanakkale den döndü. Pazar gecesi Çanakkale de Dardanelspor ile karþýlaþan ve - beraberlikle haftayý kapatan Çorum Belediyespor da kafile maçýn ardýndan kaldýðý otelde geceyi geçirdi. Dün saat. de Çanakkale den Ankara ya uçan Çorum Belediyespor da kafile havalanýndan otobüsle akþam saat 9. sýralarýnda Çorum a döndü. Sezonun en uzak deplasmanlarýndan birisinden dönen kýrmýzý siyahlý takým dünü yollarda geçirsede izinli oldu. Bugün yapacaðý antrenmanla cumartesi günü sahasýnda oynayacaðý Sandýklýspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým haftanýn ilk antrenmanýný bugün saat. da Nazmi Avluca sahasýnda yapacak. Sayhan ve Utku ceza kurulunda Dardanelspor maçýnda sahadan atýlan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve kaleci Utku ceza kuruluna sevk edilecek. Pazar gecesi oynanan maçta yaþanan tartýþmanýn ardýndan tribünü gönderilen Teknik Direktör Fahrettin Sayhan a yapýlan fiili saldýrý üzerine tribüne çýkarak hocasýný korumaya çalýþan kaleci Utku maçýn hakemi tarafýndan soyunma odasýna gönderilmiþti. Maçýn hakeminin ve temsilcilerin raporlarý doðrultusunda Sayhan ve Utku nun ceza kuruluna sevk edilmesi bekleniyor. Ýki ismin alacaðý ceza ise perþembe günü yapýlacak toplantýda açýklanacam. Tribünde taraftarlarýn saldýrýsýna uðrayan Fahrettin Sayhan ý Mustafa Altýnkaya alarak soyunma odasýna götürmeye çalýþýrken koridorda saldýrýya uðradýlar Keser li selfi için Emniyet Müdürlüðü ne giderek ifade verdiler. Çorum Belediyespor lu futbolcular Çanakkale seyaheti sýrasýnda havaalanýnda karþýlaþtýklarý Mustafa Keser le hatýra fotoðrafý çekindiler. Cumartesi günü Çanakale yolculuðu için gittikleri Esenboða havalanýnda beklerken sanatçý Mustafa Keser ile karþýlaþan Çorum Belediyespor lu futbolcular sohbet ettikleri sanatçý ile sohbet ederek onla hatýra fotoðrafý çekindiler. Futbolcular Keser e konserinde baþarýlar dilerken oda Belediyespor a Çanakkale deplasmanýnda baþarýlar diledi Ýmam ve Eþref Korkmazoðlu Mustafa Keser ile birlikte

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı