Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kapasitif Seviye Ölçer CLM36 Description CLM36 tank, silo, kanal ve konteynýr gibi pek çok yerdeki sývý, toz ve parçacýklý katýlarýn sürekli seviye ölçümü için tasarlanmýþtýr. CLM paslanmaz çelik gövde, çýkarýlabilir elektronik modül ve ölçüm elektrodundan oluþur. Ölçüm elektrodu çeþidi kullaným türü ve ölçüm yerine göre belirlenir. Elektrod ve tank çeperi (polimer esaslý tanklarda referans elektrodu) bir kapasitör oluþtururlar ve bu kapasitörün deðeri elektrodun daldýrma derinliði ile doðru orantýlýdýr. Dielektrik ortam, yalýtkan ürünlerde ürünün kendisi tarafýndan, iletken ürünlerde ise elektrodun izolasyonu tarafýndan oluþturulur. Elektronik modül oluþan kapasitansý 4 20 ma çýkýþ akým sinyallerine dönüþtürür ve iki telli sistem ile uzun mesafelere iletilebilir. Elekronik modül hassasiyeti 8 farklý kademeden seçilebilir. Sensörün maksimum ve minimum seviye kalibrasyonu sahada üzerinden kolayca yapýlabilir. CLM serisi kapasitif seviye ölçüm sensörleri; normal ortamlar (N versiyon) ve yanýcý, patlayýcý ortamlar (Xi versiyon) olmak üzere i ki farklý versiyonda üretilir. Bununla birlikte 200 C sýcaklýk opsiyonu ve deðiþik proses baðlantý versiyonlarý mevcuttur. Kolektör Elektronik modül ve gövde M. vers. metrik vida M36x2 G vers. GG1 vida Konteynýr çeperi Triclamp kaplin ile gövde Yay Çubuk elektrodlu versiyon CLM36 10_ CLM36 11_ CLM36 12_ Çubuk elektrod ve referans tüplü versiyon CLM36 20_ CLM36 21_ CLM36 22_ Halat elektrodlu versiyon Çapa ile halat elektrodlu versiyon Yüksek sýcaklýklarda kullanýlan versiyon CLM36 30_ CLM36 32_ CLM36 31_ CLM36_T CLMdat1.6

2 Versiyonlarýn Özellikleri CLM36 10_ kaplanmamýþ çubuk elektrod yalýtkan sývýlarýn(yað,dizel,petrol),toz ve parçacýklý katýlarýn (pudra,çimento,plastik granl vb. ) seviye ölçümünde kullanýlýr. CLM36 11_ tamamen PTFE kaplanmýþ çubuk elektrod metalik tankalarda, beton karterlerinde,rezervuar vb yerlerde, kirlenmiþ sývýlarda dahil olmak üzere, su ve iletken sývýlarýn seviye ölçümünde kullanýlýr. max. uzunluk 3m CLM36 12_ CLM36 20_ model 11 ile ayný FEP ile elektrod kurulumu kaplanmamýþ çubuk elektrod ve referasn tüptemiz yalýtkan sývýlarýn seviye ölçümünde kullanýlýr. Referans tüp sayesinde tank boyutlarý ve þekli çýkýþ sinyalini etkilemez. Kirli ve viskozitesi yüksek sývýlarda, parçacýklý katýlarýn seviye ölçünde kullanýlamaz. CLM36 21_ tamamen PTFE kaplý rod elektrod ve referans tüp iletken sývýlarýn seviye ölçümünde kullanýlýrlar. Genelde plastik tanklardaki seviye ölçümünde kullanýlýrlar. kirli yada viskozitesi yüksek sývý ve parçavýklý katýlarý seviye ölçümünde kullanýlamazlar. CLM36 22_ Model 21 ile aynýfep izoleli elektrod CLM36 30_ poliolefin kaplý çelik halat ve paslanmaz çeliki aðýrlýklý halat elektrod bir çok parçacýklý katý malzemenin ( tahýl, plastik granül, pudra, çimento vb. )ve yalýtkan malzemelerin seviye ölçümünde kullanýlýrlar. CLM36 31_ model 30 gibi, ayrýca yüksek silolar için dinamik demirleme, 20m `ye kadar CLM36 32_ tamamen kaplý halat elektrot(fep halat izolasyonu, PTFE gövde izolasyonu) iletken ve yalýtkan sývýlarýn seviye ölçümünde kullanýlýr.20m`ye kadar. CLM36 _M thread process coupling M36x2 CLM36 _G thread process coupling G1" CLM36 _C sanitary Triclamp process coupling CLM36N normal alanlarda kullaným CLM36Xi Exproof patlayýcý alanlarda kullaným için(yanýcý toz, gaz ve buhar olan ortamlar) CLM36_T yüksek sýcaklýklarda kullaným, max. sýcaklýk +200 C Teknik Tanýmlamalar Çalýþma alanlarý (EN , EN göre) ve Performans CLM36N(T) Patlayýcý olmayan alanlar için CLM36Xi II1GDT83 CEEXiaIIBT5 with isolating repeater (e.g. IRU420 tüm CLM ler için bölge 0, bölge 20 CLM36XiT II1/2GDT83 CEEXiaIIBT5 with isolating repeater (e.g. IRU420 elektrod parçasý bölge 0, bölge 20 gövde bölge 1, bölge 21 Model Besleme gerilimi CLM36N(T) CLM36Xi(T) Akým çýkýþý: Düþük seviyede Yüksek seviyede Maksimum iç deðeri(xi versiyon) Hassasiyet aralýðý Ortam çalýþma seviyesinin maksimum kapasitesi Minimum seviye kapasitans regulasyon oraný Lineer deðiþim sapma oraný Sýcaklýk deðiþimi sapma oraný Voltaj deðiþimi sapma oraný Ýç direnç /elektrik dayanýmý (elektrotgövde) Baðlantý kapasitesi/elektrik dayanýmý (gövde/besleme kablolarý) Proses sýcaklýkbasýnç aralýðý (Exzone 0) (EN 50284) Koruma sýnýfý Elektrik baðlantý soketi Tavsiye edilen kablo Maksimum yükleme (seri) direnci (U = 24 V) Gövde aðýrlýðý: elektrot hariç yüksek sýcaklýkversiyon NT, XiT CLM V DC 9 30 V DC 4 ma 20 ma Ui=30VDC Ii=132mA Pi=0,99W Ci=370nF Li=0,9mH 20, 30, 50, 100, 150, 300, 500, 1000 pf 70, 250, 600, 1200, 3000, 7000, 18000, pf minimum 1:2 maksimum 1 % maksimum 0,05% / K maksimum 0,3 ma / V 1 MW / 250 V AC var. N 47 nf / 250 V AC var. Xi 23 nf / 500 V AC C / 0,8 1,1 bar (0,08 0,11 MPa) IP 65 DIN Hirschmann GDM x0,75 mm 2 Rmax=750 W c. 0,5 kg c. 1 kg

3 Sýcaklýk ve Basýnç Direnci CLM36 10, 20, 11, 21, 12, 22 CLM36 30, 31, 32 CLM36_T Sýcaklýk Bölge 0 Ortam sýcaklýk aralýðýelektronik parçalar ile gövde üzerinde CLM36Xi CLM36N Sýcaklýk Sýcaklýk aralýðýelektrot üzerinde CLM36 30, 31 CLM36 32 CLM36 10, 11, 12, 20, 21, 22 Sýcaklýk Kullanýlan Malzemeler CLM kýsýmlarý Model standart malzemeler Ýsteðe baðlý Gövde insulating bushing hepsi hepsi Ps.çelik PTFE W. Nr (AISI316) Ps.çelik W. Nr (AISI316Ti) Elektrot CLM36 10, 11, 12, 20, 21, 22_ Ps.çelik W. Nr (AISI316) Ps.çelik W. Nr (AISI316Ti) CLM36 30, 31, 32_ çinko kaplý çelik çubuk Elektrot kaplamasý CLM36 11, 21_ PTFE CLM36 12, 22, 32_ FEP CLM36 30, 31_ polyole n (modi ed PE) PTFE Aðýrlýk izolasyonu CLM36 32_ PTFE Aðýrlýk/ çapa mekanizmasý CLM36 30, 31, 32_ Ps.çelik W. Nr (AISI316) Referans tüp CLM36 20, 21_ Ps.çelik W. Nr (AISI316) Ps.çelik W. Nr (AISI316Ti) Elektrik Baðlantýsý CLM güç ünitesine yada kontrolöre 68 mm dýþ çapýnda (tavsiye edilen damar kesiti 0,50,75mm 2 ) iki damarlý kablo vasýtasýyla, GDM (DIN43650) konnektörü kullanýlarak baðlanacak þekilde dizayn edilmiþtir. Baðlantý þekli ve konektörün iç yapýsý resimde (Resim 1) gösterilmiþtir. 30 metreyi geçen kablo uzunluklarýnda blendajlý kablo kullanmak gerekir. Kablo blendajý sokete baðlanmalý, elektrik panosuna baðlanmamalýdýr 0V +U Blendaj Baðlantý Þekli The inside of the connector socket Kurulum Seviye ölçerler bir tankýn veya konteynýrýn üst kapaðýna dik þekilde, flanþla, paslanmaz çelik sabitleme somunuyla yada DN32 triclamp (sýkýþtýrma) ile monte edilecek þekilde dizayn edilmiþtir. CLM metal bir tanka monte edildiðinde, gövde üzerinde topraklama yapýlmasý gerekmez. Beton havuzlarda yada silolarda kullanýldýðýnda metalik köþebent ile yadayardýmcý metal konstrüksiyon ile var ise silonun metal koruyucusuna baðlanmasý önerilir. Cam veya plastik tanklarda, referans elektrodu olmayan model kullanýlýr ise, tankýn dýþ çeperine yardýmcý metal elektrod monte edilir ve bu elektrod sensörün gövdesi ile irtibatlandýrýlýr. Baðlantý ebat çizimleri aþaðýda verilmiþtir. CLMdat3.6

4 CLM36 10, 11, 12_ metal veya metal olmayan tanklarda CLM36 20, 21, 22_ referans tüp ve türevlerinde Yardýmcý elektrot width = minimum30mm(sadece metalik olmayan tanklarda gereklidir) E elektrot uzunluðý Elektrot alt ucu ölöülen en düþük seviyenin en az 20 mm altýna yerleþtirilmelidir h tabandan minimum mesafe min. 50mm duvara olan mesafe isteðe baðlý h a d tabandan olan uzaklýk en az 50mm olmalýdýr. tank çeperinden olan uzaklýk en az 50mm olmalýdýr. yardýmcý tüp tanktan olan uzaklýk minimum. 40+E/20 (mm) CLM36 30_ konteynýr ve silolarda(metal ve metal olmayan) CLM36 31_ demir halat elektrot ile CLM36 32_ derin tank ve kuyularda E elektrot uzunluðý Elektrot alt ucu ölçülen en düþük seviyenin en az 20 mm altýna yerleþtirilmelidir. h tabandan olan uzaklýk en az 100 mm olmalýdýr. a çeperden olan uzaklýk yaklaþýk giriþten olan uzaklýk kadardýr. E elektrot uzunluðu c silo ekseninden olan uzaklýk (minimize edilmelidir) mm iletim çubuðu uzunluðu ca. 50mm baský yayý uzunluðu ca. 200mm steel anchor welding cylinder or dusttight bushing to be welded into the conical bottom wall CLMdat4.6

5 Not: Tank þeklinin ölçüm linearitesine etkisi Dikey tanklarda paralel yerleþtirilmiþ sensör ile çeper kapasitesi, liner olarak deðiþir. Dikey tanklarda paralel yerleþtirilmiþ sensör ile çeper kapasitesi, liner olarak deðiþir.eðimli tanklarda (genellikle yatay silindirlerde) iletken olmayan ürünlerin kapasite deðiþimi, lineer deðildir. Lineer ölçüm elde edebilmek için referans tüp versiyonlarý (CLM ) kullanýlýr. KALÝBRASYON CLM kalibrasyonu kurulumdan sonra gerçekleþtirilmelidir. (eðer kullanýlýyor ise yardýmcý elektrodun da kurulmasý gerekir) CLM yi miliamperölçer (kalibratör, kontrolör, vb) üzerinden besleme gerilim kaynaðýna baðlayýn. Tank seviyesi minimuma indirildikten sonra, minimum seviye kalibrasyonu yapmak için aþaðýdaki adýmlar izlenmelidir. 1. Vidayý çýkarýn ve konnektördeki somun kýlýfý kaldýrýn(baðlantý kablolarýna dikkat edin). 2. DIP siviçleri 2.kademeye ( 30 pf ) getirin. (Resim2) 3. SPAN potansiyometre ayar vidasýný tamamen saða çeviriniz. (saat yönünde) 4. ZERO potansiyometre ayar vidasýný (baþlangýç kapasitesi) ile çýkýþ akýmýný 4 ma e getirin. ZERO potansiyometre ayar vidasýný akýmý artýrmak için saða azaltmak için sola çeviriniz. 4mA elde edilemediðinde DIP sivici 3. Kademeye veya daha üstüne getirip 4mA elde edin. Tank seviyesi maksimuma ulaþtýðýnda, adým adým DIP siviç kademesini yükseltin ve akým deðeri 20 ma in altýna düþtüðünde durun. Bir kademe geri gelin. (Örneðin 21mA civarýnda). SPAN potansiyometre ayar vidasýný kullanarak akýmý 20 ma e getirin (sola çevirerek). I out = 4 + (0,16 x seviye durumu %) [ma] Tank seviyesini maksimuma getirmek mümkün olmadýðýnda, seviyeyi deðeri bilinen bir konuma getirin ve çýkýþ akýmýný aþaðýdaki formülü kullanarak belirleyin. Maksimum ölçüm hassasiyeti için ZERO kalibrasyonunun doðru yapýldýðýndan emin olunuz. *) DIP Sivic 1. kademesi (20 pf) çok hassas olup sadece kýsa elektrotlu (500 mm'ye kadar) sensörler ile düþük dielektrik sabitesi olan malzemelerin ölçümlerinde kullanýlmasý tavsiye edilir. **) Potansiyometre ayar vidalarýnda, sonlandýrýcý bulunmamaktadýr ve bir yöne en fazla 15 tur dönebilmektedir. Ayar elemanlarý Aralýk Hassasiyet*** Yüksek seviyenin maksimum kapasitesi DIP switch konumu mavi kablo () ZERO düzenleyici (for 4 ma adj.) yeþilsarý kablo (blendaj) kahverengi kablo(+) SPAN tdüzenleyici (for 20 ma adj.) DIP switch (aralýk seçimi için ) (iç elektronik modülün üst görünüþü) Aralýk seçimi yönlendirme klavuzu Gövde kapasitesi gövde kapasiesinormal performans Gövde kapasitesi yüksek sýcaklýk performansý Elektrot kapasitesi referans tüpsüz tüm modeller içinbaðlantý duvarýndan 250 mm uzakta 21 pf 28 pf 1,2 1,5 pf / 100 mm (air) ***) Hassasiyet : 4 20 ma. akým aralýðýna ulaþmak için elektrodun minimal kapasite deðiþimi 52,4 pf / 100 mm (su) sadece kaplanmýþ elektrot için referans tüp ile kaplanmamýþ çubuk 5,1 pf / 100 mm (hava) 10 pf / 100 mm (petrol) referans tüp ile kaplanmýþ çubuk 5,5 pf / 100 mm (hava) 11 pf / 100 mm (petrol) 52,4 pf / 100 mm (su)

6 GÜVENLÝK, KORUMA, UYUMLULUK VE EXPROOF Seviye ölçer CLM36, elektrot üzerinde elektrik þokuna, ters kutupluluk, aþýrý yüklü çýkýþ akýmý, kýsa devre ve kýsa süreli aþýrý gerilim gibi durumlara karþý korumayla donatýlmýþtýr. Elektromanyetik uyumluluk standartlarý:en 55022/B, EN , EN , EN , EN , EN , EN CLM36Xi exproof sýnýfý FTZÚAO 210 Ostrava tarafýndan test edilmiþtir. AKSESUARLAR STANDART Her bir CLM için : Her 5 adet için: 1 adet tornavida (asbestsiz) diðer tornavida seçenekleri isteðe baðlýdýr (PTFE, Al, vb) 1 adet GDM 2009 konnektör soket 1 adet ayar için tornavida Ýsteðe baðlý (Bakýnýz: aksesuar veri kataloðu) Çelik flanþ ON36x2 Paslanmaz çelik flanþ NN36x2 Paslanmaz çelik rekor UM36x2 CLM36 E xxxx Elektrot uzunluðu (mm) Proses baðlantýsý: M Vida M36x2 / G Vida G1" / Cl Triclamp Performans: N normal patlayýcý olmayan alanlar için Xi Exproof kendinden güvenli tehlikeli(patlayýcý) alanlar için NT, XiT yüksek sýcaklýk Elektrot performansý 10 Çubuk, kaplanmamýþ (uzunluk 0,2 5 m arasý) 11 Çubuk, PTFE kaplama (uzunluk 0,2 3 m arasý) 12 Çubuk, FEP kaplama (uzunluk 0,2 3m arasý) 20 Çubuk, kaplanmamýþ,referans tüp, (uzunluk 0,2 3 m arasý) 21 Çubuk, PTFE kaplama,referans tüp(uzunluk 0,2 3 m arasý) 22 Çubuk, FEP kaplama, referans tüp(uzunluk from 0,2 3 m arasý ) 30 Halat, kaplanmýþ halat ve kaplanmýþ aðýrlýk (uzunluk 1 12 m arasý ) 31 Model 30 gibi, çapa ile (uzunluk 2 20 m arasý ) 32 Halat, kaplanmýþ halat, PTFE kaplý aðýrlýk (uzunluk 212 m arasý ) Örnek Sipariþ Kodlamasý CLM36N10G E 1100 CLM36Xi20M E 900 CLM36N 11Cl E 2000 CLM36NT11M E 1500 CLM36Xi30M E12000 CLM36N32G E 6000

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

PASÝF DEVRE ELEMANLARI

PASÝF DEVRE ELEMANLARI BÖLÜM Bölüm 1: 1 Pasif devre elemanlarý PASÝF DEVRE ELEMANLARI "Dirençler, kondansatörler, bobinler" "DÝRENÇLER, KONDANSATÖRLER, BOBÝNLER" Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar 1- Elektrik Grek

Detaylı

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler"

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý Dirençler, Kondansatörler, Bobinler Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler" Elektrik ve Elektronikle Ýlgili Temel Kavramlar 1. Elektrik Grek (Yunan) dilinde kehribar aðacýnýn adý elektriktir. Adý geçen toplumun

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı