Anadolu Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Üniversitesi"

Transkript

1 MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES KOD NO: EKG Cihaz MMF Ergonomik Bisiklet MMF Görüfl Testi Cihaz MMF Ifl k Ölçme Seti MMF Beceri Testi Seti MMF Ses Seviyesi Ölçme Cihaz MMF Titreflim Ölçer MMF Ultra nce Parçac k Sayac MMF Antropometre Seti MMF Anatomik Ve Fizyolojik Kart Seti MMF Anemometre MMF Yeresel Fotogrametri Ekipmanlar MMF AO Renkli Taray c -Vektörizasyon Yaz l m ve AO Yaz c lar MMF Agilent Gaz Kromatografisi Elektron Yakalama Dedektörü (GC-ECD) MMF Agilent Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) MMF Jel Geçirgenlik Kromatografi Cihaz MMF yon Kromatografi Cihaz MMF Sürekli Otomatik Ozon Ölçüm Cihaz MMF Poliüretan Köpük Örnekleyicisi MMF Meteorolojik Ünite MMF Dichotomous Örnekleyici MMF Ultraviyole Spektrofotometre MMF Ultraviyole Spektrofotometre MMF Toplam Organik Karbon Analiz Cihaz MMF Ya Tayin Cihaz MMF Gaz Kromatografi (GC) MMF Mini UV MMF Atomik Absorrpsiyon Cihaz MMF Elementel Analiz Cihaz MMF Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi MMF Parlama Noktas Tayin Cihaz MMF Kalorimetrik Bomb MMF Viskozimetre MMF Gaz Kromatografisi MMF Karl-Fischer Yöntemi le Su Tayin Cihaz MMF Yumuflama Noktas Tayin Cihaz MMF Asfalt Kaplama Kar fl mlar n n Sünme Ve Yorulma Performans n n Belirlenmesi MMF

2 Sokslet Deney Cihaz MMF V skozite Deney Cihaz MMF Santrifüj Eksraktör Cihaz MMF Penetrasyon Deney Aleti MMF Parlama Noktas Belirleme Cihaz MMF Nükleer Yogunluk Ölçme Cihaz MMF Marshall Stabilite Ve Akma Deney Cihaz MMF nce Film Halinde Is tma Etüvü MMF Düktilite Deney Aleti MMF Su Dalga Kanal MMF Su letim Aç k Kanal MMF Vane Kanatl Sonda Ayg t MMF Üç Eksenli Kesme Deneyi Ayg t MMF Serbest Bas nç Deneyi Ayg t MMF Konsolidasyon Deneyi Ayg t MMF Kum Konisi Deney Ayg t MMF Düflen Ve Sabit Permeabilite Deneyi Ayg t MMF Direk Kesme Cihaz MMF Dinamik Üç Eksenli Kesme Cihaz MMF Dinamik Basit Kesme Cihaz MMF Casagrande Likit Limit Belirleme Cihaz MMF Bender Element Deney Ayg t MMF Ses Üstü At m H z Ölçüm Cihaz MMF Otomatik Çimento Vikat Cihaz MMF Otomatik Çimento Mikseri MMF Otomatik Beton Bas nç Dayanma Tayini Cihaz MMF Beton Çekici Kalibrasyon Örsü MMF Los Angeles Agrega Afl nma Tayini Cihaz MMF Laboratuar Betoniyeri MMF Schmidth Beton Test Çekici MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM) Ve Mikroanaliz Ünitesi MMF Spark Plazma Sinterleme (SPS) F r n MMF Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) MMF Püskürtmeli Kurutucu MMF Atritör De irmen MMF Otomatik Pres MMF Bet Yüzey Alan Ölçüm Cihaz MMF

3 Civa Porozimetresi MMF Gaz Piknometresi MMF Zetasizler MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM), Mikroanaliz (EDX-WDX) Ve Faz Tayini (EBSD).... MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM) Ve Mikroanaliz (EDX) MMF Enerji Filtreli Geçirimli Elektron Mikroskobu (EFTEM) Ve Taramal Geçirimli Elektron Mikroskobu(STEM) MMF Eftem Ve Stem de Kimyasal Analiz MMF Eftem Ve Stem çin nce Numune Haz rlama Cihazlar MMF X-Ifl nlar K r n m Cihaz (XRD) MMF X-Ifl nlar Fluoresans Spektrometresi (XRF) MMF Yüksek S cakl k X-Ifl nlar K r n m Cihaz (HT-XRD) MMF Optik Dilatometre/eritici Mikroskop MMF Renk Ölçüm Cihaz MMF Sedigraph-Tane Boyut Ölçüm Cihaz MMF Mekanik Tesit Çihaz MMF

4 EKG C HAZI Anadolu Üniversitesi Çal flma ortam n n stresine karfl çal flan n psikolojik tepkisini ölçmek için kullan lmaktad r. EKG cihaz bir EKG sensörü Arabirim ve yaz l m n içerir. EKG sensörü kalbin üretti i elektrik sinyallerini ölçebilecek özelliktedir. 100 adet gümüfl/gümüfl klorür iletken yap flt rma elektrod içerir. Arabirime 5-pin din fifli ile veri aktar r ve EKG grafi i oluflturur. Arabirim 2 adet dijital, 3 adet analog girifl kanal na sahiptir, bu kanallardan ayn anda veri aktar labilir. Cihaz n markas ve modeli: LUTRON DELTA 1 PLUS CP/ I 1 adet EKG sensörü Arabirim ve yaz l m içermektedir. 100 adet gümüfl/gümüfl klorür iletken yap flt rma elektrod içermektedir. 5-pin din fifli ile veri aktarma Sürekli modda saniyede 500 veri almaktad r. Veri depolama için 50 kb RAM veri deposu bulunmaktad r. Yaz l m windows ortam nda çal flabilmektedir. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-001 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: ARPE (D.No: )

5 ERGONOM K B S KLET Ergonomi bisikletinin, fren gücü kilopond (kp) ve Newton (N) olarak okunabilen ve ayarlanabilen bir fren sistemi bulunmaktad r. Gerçek fren gücü elektronik ölçüm cihaz nda watt olarak gösterilmektedir. Elektronik ölçüm cihaz dakika bafl na pedal çevrimini, egzersiz süresini, kifli taraf ndan belirlenen, harcanan kalori miktar n ve bisiklete uygulanan gücü vermektedir. Cihaz n markas ve modeli: MONARK 828E, RPM : pedal çevirme/dak Kalp at fl H z (HR): bpm Süre: 0: dak:sn Uzakl k: km yada mil Güç: kp Kalori: kcal Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-002 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: MN-827E (D.No: )

6 GÖRÜfi TEST C HAZI Görüfl testi cihaz insan n görsel performans n n h zl ve hassas olarak ölçülmesinde kullan lan bir cihazd r. Gözün ne kadar iyi bir performansa sahip oldu unu ölçmek için 12 adet test slayt bulunur. Böylece dört temel test s n fland rmas (phoria, acuity, steropsis, color) yap labilir. Cihaz n markas ve modeli: LAFAYETTE adet kay t kart, derinlik göstergesi ve iflaretçi bulunmaktad r. Gözün ne kadar iyi bir performansa sahip oldu unu ölçmek için 12 adet test slayt bulunmaktad r. Birimi 220 volt /50 Hz e uygundur. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-003 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 14019C (D.No: )

7 IfiIK ÖLÇME SET Anadolu Üniversitesi flyerlerinde her türlü iflin kusursuz yap labilmesi ve en önemlisi de ifl görenlerin göz sa l n n korunmas iyi bir ayd nlatma tekni i gerektirir. Ayd nlatma öncelikle yap lan ifl ve ifllemlerde kalite standartlar n n gerektirdi i tüm detay n görülebilmesi için gereklidir. Çal flanlar n en uygun ayd nlatma koflullar nda çal flt r lmas da onlar n göz sa l ve görme netli ini korudu u için ayn amaca hizmet eder. Buna ba l olarak ayd nlatma koflullar n n sürekli analiz edilmesi gerekir. Bu amaçla fl k ölçme aleti kullan l r. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: EXTECH, EH adet fl k ölçer ve 1 adet veri toplama ve de erleme yaz l m içermektedir. %±4 do rulukla otomatik düzeltme faktörlerine sahip (tungsten/gün fl, florasan, sodyum, civa fl mas ) 1.4 inch LCD gösterge RS232 bilgisayar seri arabirimi Ölçüm aral : Fc ve Lux Çözünürlük: 0,1 Fc/ 1 Lux Hassasiyet %4 FS. KATALOG NO: MMF-004 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: Q (D.No: )

8 BECER TEST SET El, kol, parmak becerisi ve h z n ölçmede kullan lmaktad r. Cihaz n markas ve modeli: LAFAYETTE, Pim tak m, kapaklar, delikli pullar, somunlar, kay t ka tlar, kullanma k lavuzu ve numuneleri içermektedir. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-005 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

9 SES SEV YES ÖLÇME C HAZI Ses seviyesi ölçüm cihaz, çal flma ortam ndaki makinelerin ç kard ses yank lar n ölçmede, gürültü azaltma çal flmalar n n etkilerini gözlemlemede, gürültünün frekans na göre iflitme kayb n engellemek için uygun önlemleri almada ve ses fliddetini belirlemek için ölçüm yapmada kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: LUTRON SL-4022 Ölçüm sahas : v db Frekans Band : Hz Çözünürlük: 0.1 db Okuma Özelli i: 0.7 inch, LCD ekran 3.5 digit. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: C58079 (D.No: ) KATALOG NO: MMF-006

10 T TREfi M ÖLÇER Anadolu Üniversitesi Mesleki sa l k araflt rmalar nda el, kol ya da tüm vücudun maruz kald titreflim seviyesini ölçerek, risk de erlendirmesi yapmada, ürün testlerinde kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: DAV S 200 Ölçüm aral : dba De iflim oran : 3 db Dijital gösterge Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-007 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: Q (D.No: )

11 ULTRA NCE PARÇACIK SAYACI Cihaz ultra ince (0.1 mikrometre çap ndan küçük) parçac klar n bulunmas ve say lmas nda kullan l r. Kendi içerisindeki bir pompa yard m yla parçac klar alkol buhar yla kar flt r lmak üzere bir doyurucu tüpe do ru itilir. Cihaz RS232 ç k fl na sahip, programlanabilir veri toplama ifllemi yap labilir. Cihazla birlikte uyumlu çal flabilecek yaz l m yard m yla test verileri depolanarak düzenlenebilir, detayl grafikler ve raporlar haz rlanabilir. Cihaz n markas ve modeli: KANOMAX 3886 Konsantrasyon aral : 0-5x105 partikül/cm3 Ölçülen parçac k boyut aral : 0.3; 0.5; 1.0 ; 3.0; 5.0 mikrometre olmak üzere 5 farkl seçenektedir. Sabit Hava Ak fl oran : 2.83 lt/dk Programlanabilir, Windows ortaml yaz l ma sahip, RS232c veya RS485 ç k fl ile detayl grafik ve raporlar haz rlanabilmektedir. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: (D.No: ) KATALOG NO: MMF-008

12 ANTROPOMETRE SET Antropometre seti: 1 adet büyük antropometre 1 adet küçük antropometre 1 adet deri k vr m verniyesi 1 adet gö üs derinli i verniyesi 1 adet boy ölçerli insan tart baskülü içerir. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: Cihaz n markas : LAFAYETTE Büyük antropometre: Alüminyumdan imal edilmifl sürgülü c biçimli kol içinde yay bask l bir bilyal yata a sahiptir Ölçüm aral : 0.1 cm hassasiyetle 0-60 cm aras nda Küçük antropometre: Alüminyumdan imal edilmifl sürgülü c biçimli kol içinde yay bask l bir bilyal yata a sahiptir Ölçüm Aral : 0.1 cm hassasiyetle 30 cm ye kadar Deri K vr m Verniyesi: Paralel ölçümler için yüzer uçlara ve kolay okunabilen büyük kadranl göstergeye sahip Jackson-Pollock denklemleri için gerekli 10gm/mm2 sabit bas nc n uygulanmas n sa lamaktad r. Ölçüm Aral : mm Gö üs Derinli i Verniyesi: Ölçüm Aral : 0-60 cm ± 2 Boy Ölçerli insan tart baskülü: Çift tart kollu, tar kollar ve toplar antimanyetik pirinçten, alt ve üst kollar üzerindeki rakamlar alüminyum flerit üzerine bas lmaktad r. Ölçüm Aral : 150 kg ye kadar 50 g hassasiyetle Boy- Monte-demonte edilebilir boy ölçme çubu una sahip cm aras nda 1 cm hassasiyetle Hassas s f rlama için alt kol üzerinde dara topu ve ayar düzeni bulunmaktad r. KATALOG NO: MMF-009 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: LAFAYETTE 01127A (D.No: )

13 ANATOM K VE F ZYOLOJ K KART SET Anatomik ve fizyolojik kart seti insan vücudunun anatomik ve fizyolojik özelliklerini ergonomik amaçlarla incelemek için kullan labilecek bir settir ve afla daki kartlardan oluflmufltur. Omuz ve Dirsek Kart, skelet Sistemi Kart El ve Bilek Kart, Kas Sistemi Kart, Sinir Sistemi Kart, Omurga Kart, Kalça ve Diz Kart, Ayak ve Ayak Bile i Kart, Kartlar dayan kl malzemeden yap lm flt r, her kart n üzerinde konusuna iliflkin ince ayr nt l ve çok renkli resimler ile aç klamalar verilmifltir. Cihaz n markas : LIPPINCOTT Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-010 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

14 ANEMOMETRE Anadolu Üniversitesi Rüzgar h z n n ve s cakl n ölçümünde, klima ve s tma sistemlerinin kontrolünde kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: LUTRON YK-80AM Hava H z Aral : 0.4 ile 35 m/sn Do ruluk: ± %2 S cakl k: -10 ile 50 0 C aras Ekran: LCD çift display 9999 count Fan Çap : 70 mm. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: KATALOG NO: MMF-011 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: Q (D.No: )

15 YERSEL FOTOGRAMETR EK PMANLARI Mimari koruma ve belgeleme ve rölöve ç karmak amac yla kullan lan say sal fotogrametrik al m ve ölçüm yapabilen ve bunlar mimari çizimlere dönüfltüren tüm donan m ve yaz l m set olarak bulunmakta ve çeflitli bilimsel ve projeler de etkin olarak kullan lmaktad r. Akdeniz Üniversitesi Odunpazar Belediyesi Bolvadin Belediyesi TUBITAK Mimarl k Bölümü Doç.Dr.Alper Çabuk Tel: (0 222) /6650 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Trimble 5600 DR200+ Aç Ölçmeleri: DIN (18723): 3 cc D-bar modu: 0.1 cc Mesafe Ölçmesi: m: ±(3 mm +3 ppm) +200 m: ±(5 mm + 3 ppm) En k sa mesafe: 2m Okuma inceli i: 0.1 mm Bellek Seçenekleri: Imem nokta Windows bellek 128 MB Düzeçleme: Küresel Düzeç 8 /2 mm Elektronik Düzeç 2mgrad (Çift eksenli) KATALOG NO: MMF-012 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

16 TR MBLE 3D TARAYICI Saniyede binlerce hassas nokta ölçebilmesi, özellikle eski eser restorasyonu, aç k ocak maden ölçmeleri, tünel, sanat yap s baraj ölçmeleri, bu yap lara yönelik deformasyon tespitleri, röleve ç kartma, arkeolojik ölçmeler as-build ölçmeler, harita, petrokimya, rafineri ve benzeri fabrikalardaki karmafl k boru, çelik yap kazan vana ölçmeleri ve bunlar n üzerine proje gelifltirme gibi, çok zaman alan bazen de olanaks z olan çal flmalar oldukça kolay hale getirmektedir. Akdeniz Üniversitesi Odunpazar Belediyesi Bolvadin Belediyesi TUBITAK Mimarl k Bölümü Doç.Dr. Alper Çabuk Tel: (0 222) /6650 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Trimble Teknik Özellikler: Mesafe: Standart:200m Extended:350m Hassasiyet (Standart Sapma): 50m için: 1.4mm 100m için: 2.5mm >150m için: 3.6mm Di er: Ölçme H z : 5000nokta/saniye Kalibrasyon: Periyodik s f r noktas kalibrasyonu Termal kalibrasyon Oto fokuslama: Evet Spot geniflli i: 6mm/100m En küçük tarama aral : 3.2mm/100m Renk bilgisi ölçme: Evet RGB (Dahili Video kamera) Intensity Ölçme: Evet 256 gri tonlama Laser Class: pulsed 532nm Tarama aral : 360o x 60o tek pass Kompansatör: Çift eksenli: Evet (14') Arazi Bilgisayar ve yaz l m : Laptop: Pointscape Recon: Pocket Pointscape Fiziksel KATALOG NO: MMF-013 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: ESA0A11465 (D.No:60199)

17 AG LENT GAZ KROMATOGRAF S ELEKTRON YAKALAMA DEDEKTÖRÜ (GC-ECD) Cihazda Ni63 mikro electron capture (uecd) dedektörü bulunmaktad r. GC ye gönderilen maddeler kolonda kal fl sürelerine göre ayr lmakta ve oradan da uecd dedektörüne gönderilmektedirler. uecd dedektörü özellikle halojenli bilefliklerin belirlenmesinde kullan lan hassas bir dedektördür. Uygun kolon tak ld sürece ve gereken standard maddeler elde edildi i sürece pekçok halojenli organik bilefli in kantitatif analizi yap labilinir. Cihaza enjekte edilen madde organik faz nda olmas gerekti inden sulu ortamdaki maddelerin ekstrakt edilip organik faza al nmas gerekir. Cihaz n markas ve modeli: Agilent 6890N ve Agilent G2397 A Cihaz 1 adet Gaz Kromatografi ana k s m, 1 adet split/splitless enjektor blo u, 1 adet Elektron Yakalay c Detektör ve bilgisayardan oluflmaktad r. ECD dedektörünün maksimum çal flma s cakl C, radyoaktif kayna 15 m Ci 63 Ni ve dinamik aral 5x105 Lindane d r. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç. Dr. Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: MMF-014

18 AG LENT GAZ KROMATOGRAF S -KÜTLE SPEKTROMETRES (GC-MS) Cihaz GC ve MS cihazlar n n birlefltirilmifl halidir. Cihaz üzerinde yar uçucu organic bilefliklerin analizine uygun bir kolon tak l d r. MS dedektörü ile ppb mertebesinde uygun kolonlar kullan ld nda analiz yapmak mümkündür. GC ye enjekte edilen organik maddeler kolonda kal fl sürelerine göre kütle dedektörüne (MS) gönderilmekte ve arda elektronlar ile fragmanlar na ayr lmaktad r. Cihaz bilgisayar ile kumanda edilmektedir. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç. Dr. Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Agilent 6890N Gaz Kromotografi cihaz. Agilent 5973 GC-MS sistemi GC- ve MS bölümlerinden oluflmaktad r. Mevcut cihazda 8 li oto injektor bulunmaktad r. yonlaflt rma kayna Electron mpact (EI) dir. Split/Splitless kapiler enjeksiyon blo u mevcuttur. Kütle aral ; amu aras ndad r. yon kayna s cakl ºC, Quadropule s cakl ºC, Interface s cakl ºC aral nda kontrol edilebilmektedir. Vakum sistemi bir ön pompa ve Turbo moleküler pompadan oluflmaktad r. KATALOG NO: MMF-015 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

19 JEL GEÇ RGENL K KROMATOGRAF C HAZI Büyüklükçe ay rma kromatografisi (SEC) olarakta bilinen, jel geçirgenlik kromatograf si (GPC), molekülleri tanecik boyutlar na göre ayr flt ran bir kromatografi yöntemidir. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç. Dr. Özgül Gerçel Tel: (0 222) /6415 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Waters Pompa karfl l kl hareket eden çift pistona ve kontrol valflerine sahiptir. Çözücü ak fl h z : 0.01 ml/dak ile ml/dak aras nda Ak fl h z hassasiyeti: % 0.1 RSD Ayarlanabilir çal flma bas nc limiti: psi Çal flma s cakl k aral : 4-40 C aras nda Kolon f r n n çal flma s cakl : 20 C ile 150 C aras ndad r. Sistem bir oto-sampler, Refraktif Index Dedektör ve Photodiodearray dedektör içermektedir. Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: A M KATALOG NO: MMF-016

20 YON KROMATOGRAF C HAZI yon kromatografi cihaz ; GP 50 4 lü gradyent pompa, LC 25 kolon f r n ve ED 50 elektrokimyasal detektör olmak üzere üç ana parçadan oluflmaktad r. Cihaz ile klor, flor, nitrat, nitrit, sülfat, fosfat gibi anyonlar n ve lityum, sodyum, amonyum, potasyum, magnesyum ve kalsiyum gibi katyonlar n analizi gerçeklefltirilmektedir. Bunun icin uygun özellikte anyon ve katyon kolonu ve ön kolonu bulunmaktad r. Ayn zamanda anyon ve katyon supressor sistemi de yer almaktad r. Çevre Mühendisli i Bölümü Doç.Dr. Tuncay Dö ero lu Tel: (0 222) /6304 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Dionex-2500 Sistem 1 adet dörtlü gradient pompa, 1 adet kolon f r n -manual injektör, 1 adet elektrokimyasal dedektör, 1 adet analitik anyon kolonu ve ön kolonu, 1 adet analitik katyon kolonu ve ön kolonu, 1 adet anyon supresör, 1 adet katyon supresör, 1 adet bilgisayaryaz c, yaz l m ve gerekli sarf malzemelerden oluflmaktad r. Gradient pompa dört kanall olarak çal flmakta ve dört kanal da kontrol ve komuta edebilmektedir. Pompa ak fl aral 0.04 ile ml/dk aras ndad r. En düflük ve en yüksek çal flma bas nc psi aras ndad r. Kolon f r n s cakl k aral 30 ile 45 o C aras ndad r. Dedeksiyon aral MS dir. Dedektör 300 psi bas nca dayan kl d r. Pompa, detektör ve oto-sampler gibi ana üniteleri kontrol ve komuta edebilen yaz l ma sahiptir. KATALOG NO: MMF-017 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

21 SÜREKL OTOMAT K OZON ÖLÇÜM C HAZI Atmosfere sal nan de iflik bileflenlerin tepkimeleri sonucu oluflan ve atmosferin alt tabakas olan troposferde ikincil bir kirletici özelli ine sahip olan ozonun O3 sürekli ölçümünde kullan l r.ölçülen ozon deriflimleri ppb ya da pg/m 3 cinsinden istenen zaman ortalamalar nda saklanabilir. Çevre Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör.Dr. Ozan Devrim Yay Doç.Dr. Tuncay Dö ero lu Tel: (0 222) /6400 e-posta: e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Thermo Ölçüm aral klar : 0-0.1/0.2/0.5/1/2/5/10 ppm ya da kullan c tan ml aral klar Kullan c tan ml iki aral k aras nda otomatik ayarlama Alt ölçüm s n r : 0.4 ppb S f r kaymas : 24 satte 0.5 ppb den, 7 günde 1 ppb den az Span kaymas : 24 satte %0.5 den, 7 günde %1 den az Do rusall k: Tam skalan n ±% 1 i Cihazda harici s f r filtresi ve dahili ozon jeneratörü bulunmaktad r. KATALOG NO: MMF-018 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 221

22 POL ÜRETAN KÖPÜK ÖRNEKLEY C S Poliüretan köpük örnekleyicisi yuksek hacimli bir örnekleyicidir. Bu örnekleyici atmosferik çal flmalarda d fl ortamdan partikül madde ve gaz faz örnek toplamak için kullan l r. Cihaz belirli debide bir motor yard m yla hava çekmektedir. Çekilen hava miktar n cihaz üzerindeki göstergeler yard m yla hesaplamak mümkündür. Cihaz içinde bulunan filtre ve poliüretan kartufl laboratuvara getirilerek uygun ekstraksiyon yöntemi ile ekstrakt edildikten sonra organik ve inorganik kirleticiler için uygun analitik yöntemlerle analiz edilir. Cihaz n markas ve modeli: THERMO 6PS11 Ölçüm aral klar : cihaz n kendi içine yüklenmifl software sayesinde istenilen zaman aral klar nda örnek alabilme Pompa Kapasitesi: 0,114-0,285 m3/dakika hava Cihazda dahili çal flma süresi kaydedici ve debiölçer bulunmaktad r. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç.Dr.Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: KATALOG NO: MMF-019 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

23 METEOROLOJ K ÜN TE Cihaz, ultrasonik olarak üç yönlü (U-V-W cartesian) m/s, cm/s, Km/h, Knots, mph birimleriyle rüzgar h z ve yönünü, ses h z n ve sonik s cakl ölçmektedir. Cihaz s cakl k, relatif nem ve barometrik bas nç ölçümü de yapabilmektedir.barometrik farkl l n yüksekli e göre adaptasyonu Piezo-resistive prensibine göre yap lmal d r. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç.Dr.Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Delta OHM HD LPUVA 02 Rüzgar H z Ölçüm Sensörü: Ölçüm aral : 0 60 m/s (216 km/h) Do ruluk: okumada ±%1 Çözünürlük: 0.01 m/s Rüzgar Yönü Ölçüm Sensörü Ölçüm aral : Azimut: ; Yükselti: ± 60 Do ruluk: ±1 Çözünürlük: 0.1 Sonik S cakl k Sensörü: Sensör tipi: PT100 Ölçüm aral : C Do ruluk: ±1 C Çözünürlük: 0.1 C Sensör Eleman : H6100 Analog ç k fl: 0 1 Vdc (0% 100% RH). Aral k: 5 98% RH Çözünürlük: 0.1 % Do ruluk: ± 2.5% 23 C KATALOG NO: MMF-020 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

24 DICHOTOMOUS ÖRNEKLEY C Evsel s nma, trafik ve çeflitli endüstriyel faaliyetler sonucu atmosfere sal nan PM-2,5(partikül çap 2,5 mikrometreden küçük) ve PM-10 (partikül çap 2,5-10 mikrometre aras ) olarak isimlendirilen atmosferik partiküllerin sürekli ölçümünde kullan l r. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç.Dr.Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: Ölçüm aral klar : pm2,5 ve pm10 Kullan c tan ml belirlenen zamanlarda ölçüm alabilme (saatlik, günlük) Kalibre edilmifl toplam ve kaba partikül ak fl h z n ölçen rotametreler 24 saat ak fl kaydedici Rotametre hassasiyeti: 1m 3 /saat te +/- %1,5 Vakum pompas hassasiyeti: +/- %10 kesinlik Zaman sayac : 24 saatte ± 15 dak. KATALOG NO: MMF-021 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: SA241-1

25 ULTRAV YOLE SPEKTROFOTOMETRE Çift fl n yollu bir cihaz olup hem görünüm hem de ultraviyole bölgede kullan labilmektedir. Cihaz çal flma aral mm dir. Kolorimetrik yöntemle analiz edilebilen bir çok bileflenin ölçümünde kullan labilmektedir. Cihaz n markas ve modeli : UV1700 SHIMADZU Spektral dalga boyu : 1 nm daha iyi (190 to 900 nm) Dalga boyu aral : nm Dalga boyu göstergesi : 0.1 nm unit Fotometrik özellik : Çift fl k yollu Fotometrik aral k Absorbans : -0.5 to 3.5 /Abs Transmittans : 0.0 ile %300 aras Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yusuf YAVUZ Tel: (0 222) / 6419 Faks: (0 222) Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: LP KATALOG NO: MMF-022

26 ULTRAV YOLE SPEKTROFOTOMETRE Modern spektrofotometreler; hem cam prizma ve hem de difraksiyon aynas içeren cihazlard r. Görünen fl k spektrumunda, herhangi bir dalga boyundaki monokromatik fl n kolayca seçimine olanak verdi inden genifl bir uygulanabilirli i mevcuttur. Spektrofotometreler kolorimetrik tayinlerde çok çeflitli yöntemlerin uygulanabilmesi için tavsiye edilmektedir. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd.Doç.Dr. Eftade GAGA Tel: (0 222) / Cihaz n markas ve modeli : UVMINI-1240 SHIMADZU Dalga boyu aral : ~ nm Dalga boyu seçicili i: 0.1 nm aral kta Ifl k kayna özellikleri:dalga boyuna ba l otomatik de iflim Tayin edilebilen dalga boyu: 259 nm~364 nm: 1 nm aral kla Önerilen dalga boyu: 340 nm Halogen lambas Deuterium (D2) lambas Ölçme metodu: Tek fl k yollu ölçüm Numune özellikleri: S v numuneler Fotometrik özelli i: Absorbance: -0.3~3.0 Abs Transmittance: 0.0 ~ 200 % Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: /2 KATALOG NO: MMF-023

27 TOPLAM ORGAN K KARBON ANAL Z C HAZI Karbon analiz cihaz, TIK (Toplam norganik Karbon) ve TOK u tek bir reaktör içinde tespit etmektedir. Reaktör iki k s mdan meydana gelmektedir. Alt k s m dinamik olarak s t l l rken üst k s m ise bir katalizör vas tas yla C yanma s cakl nda sabit tutulmaktad r. 4 ml lik enjeksiyon hacmine kadar 100ºC nin alt ndaki enjeksiyon s cakl na sahip numune, dinamik s t c da (1500ºC/dakika) buharlaflt r lmaktad r. Örnek 30 sn içinde 850ºC s cakl a kadar s t lmaktad r. Örnek dozlamas, 0,02-4mL aral kla, bir step motor kontrollü fl r nga ile gerçeklefltirilmektedir. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yavuz Tel: (0 222) /6419 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Elementar liquid Toc Ölçüm aral : mg/l C Hassasiyet/ standart sapma (örnek enjeksiyon hacmine ba l d r) 2 ml enjeksiyon hacmi için: 10 mg/l için %2, 0,2 mg/l için %5, Örnek hacmi: deriflim aral na ba l olarak 0,05-4 ml, Partikül madde boyutu: ~200Ìm Analiz süresi: iflletim moduna, tespit edilecek parametrelere, örnek hacmine ve içeri ine ba l olarak 6-22 dakika, Örnek haz rlama: C de dinamik yanma, C de katalitik ön yanma, TIC için %0,8 lik HCL ile asidik ekstraksiyon, Ortam s cakl : C. KATALOG NO: MMF-024 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Laboratuvar Cihazları

Laboratuvar Cihazları Bante 220 Tafl nabilir ph metre 393,00 2.00 ~ 16.00pH (ph electroduna ba l olarak) ph Do rulu u ±0.01pH mv/orp Aral 0 ~ ±1999mV mv/orp Do rulu u ±2mV S cakl k Aral 0 C ~ 100 C, 32 ~ 212 F ± 1.0 2 Nokta

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) Elek Analizi Deneyi Resim 1 de kaba daneli zeminlerin granülometri eğrisinin belirlenmesinde kullanılan deney ekipmanları Burada görülenler laboratuvarımızdaki

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ELEK ANALİZİ Zemin malzemelerin tane boyu dağılımı, iyi derecelenmiş ve iyi derecelenmemiş olarak tanımlanır. Sedimantolojideki tanımlama ile mühendislikteki tanımlamaların

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI BETON LABORATUVARI MEKANİK LABORATUVARI FİZİK LABORATUVARI KİMYA LABORATUVARI

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Zemin Mekaniği Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. M.Haluk Saraçoğlu e-posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr Posta

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir.

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme? İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme Mikroyapı Gelişimi Özellikler! Sinterlemenin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB0018K AB0018K Adresi : Dumlupınar Mahallesi Cemal Gürsel Cad. Altuncu İş Merkezi No: 51/7A Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ SARIGÖL SOKAK NO:6/8 ÇERKEZKÖY 59500 TEKİRDAĞ/TÜRKİYE Tel :

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA 2 SU YUMUfiATMA C HAZLARI YUMUfiATMA Yeraltindaki katmanlarda mevcut olup suda çözünen mineraller, özellikle kalsiyum ve magnezyum tuzlar, suda sertli e neden olurlar. Suyun sertli i ise kireçtafl oluflumuna

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı OTURUM TARİHİ 25.03.2015 OTURUM SAYıSı KARAR SAYıSı 02 2015/02-01 Yönetim Kurulu, Müdür Doç. Dr. Cumhur Kllcll.Mlô başkanlığında gündemmaddelerini

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : ÇİLEK MAH. 63125 SOK. NO : 14 / A AKDENİZ / MERSİN 33020 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0324 361 07 05 Faks : 0324 361 07 65 E-Posta : info@kalmer.com.tr

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEST / ANALİZ ÇİZELGESİ

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEST / ANALİZ ÇİZELGESİ MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEST / ANALİZ ÇİZELGESİ 1. KİMYASAL ANALİZLER SN Hizmeti Veren Bölüm / Öğretim Üyesi Analiz Adı Metot Numune Türü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kimya Mühendisliği / Yrd. Doç. Dr. Yeliz

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013.

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013. EK I-C TEÇHİZAT MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-0 Sayfa 57 EK I.C. TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ Aerobik Çürütücü Anaerobik Çürütücü Geçirgenlik ve Akışkanlaştırma Seti Sedimentasyon Test Ünitesi

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

Elektronik Analitik Teraziler

Elektronik Analitik Teraziler Elektronik Analitik Teraziler PW model Analitik Teraziler Metal gövde leri teknoloji Manyetik Sistem RS-232 arayüz Aksesuar ba lant arayüz ç k fl Güvenlik kilit kodlama sistemi Dahili kalibrasyon GLP print

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III DENEY 1b. SICAKLIK KONTROLÜ Denevin Amacı Kontrol teorisini sıcaklık kontrol sistemine

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Dicle Sk. Cengiz Ölmez Apt. 10/9 Yenişehir 21100 DİYARBAKIR / TÜRKİYE Tel : 0412 224 41 42 Faks : 0412 224 41 42 E-Posta : info@mnv.com.tr

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) TEKNOLOJİK Ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ve Dış Laboratuvarı Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta : ukm@ukm.com.tr

Detaylı