Anadolu Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Üniversitesi"

Transkript

1 MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES KOD NO: EKG Cihaz MMF Ergonomik Bisiklet MMF Görüfl Testi Cihaz MMF Ifl k Ölçme Seti MMF Beceri Testi Seti MMF Ses Seviyesi Ölçme Cihaz MMF Titreflim Ölçer MMF Ultra nce Parçac k Sayac MMF Antropometre Seti MMF Anatomik Ve Fizyolojik Kart Seti MMF Anemometre MMF Yeresel Fotogrametri Ekipmanlar MMF AO Renkli Taray c -Vektörizasyon Yaz l m ve AO Yaz c lar MMF Agilent Gaz Kromatografisi Elektron Yakalama Dedektörü (GC-ECD) MMF Agilent Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) MMF Jel Geçirgenlik Kromatografi Cihaz MMF yon Kromatografi Cihaz MMF Sürekli Otomatik Ozon Ölçüm Cihaz MMF Poliüretan Köpük Örnekleyicisi MMF Meteorolojik Ünite MMF Dichotomous Örnekleyici MMF Ultraviyole Spektrofotometre MMF Ultraviyole Spektrofotometre MMF Toplam Organik Karbon Analiz Cihaz MMF Ya Tayin Cihaz MMF Gaz Kromatografi (GC) MMF Mini UV MMF Atomik Absorrpsiyon Cihaz MMF Elementel Analiz Cihaz MMF Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi MMF Parlama Noktas Tayin Cihaz MMF Kalorimetrik Bomb MMF Viskozimetre MMF Gaz Kromatografisi MMF Karl-Fischer Yöntemi le Su Tayin Cihaz MMF Yumuflama Noktas Tayin Cihaz MMF Asfalt Kaplama Kar fl mlar n n Sünme Ve Yorulma Performans n n Belirlenmesi MMF

2 Sokslet Deney Cihaz MMF V skozite Deney Cihaz MMF Santrifüj Eksraktör Cihaz MMF Penetrasyon Deney Aleti MMF Parlama Noktas Belirleme Cihaz MMF Nükleer Yogunluk Ölçme Cihaz MMF Marshall Stabilite Ve Akma Deney Cihaz MMF nce Film Halinde Is tma Etüvü MMF Düktilite Deney Aleti MMF Su Dalga Kanal MMF Su letim Aç k Kanal MMF Vane Kanatl Sonda Ayg t MMF Üç Eksenli Kesme Deneyi Ayg t MMF Serbest Bas nç Deneyi Ayg t MMF Konsolidasyon Deneyi Ayg t MMF Kum Konisi Deney Ayg t MMF Düflen Ve Sabit Permeabilite Deneyi Ayg t MMF Direk Kesme Cihaz MMF Dinamik Üç Eksenli Kesme Cihaz MMF Dinamik Basit Kesme Cihaz MMF Casagrande Likit Limit Belirleme Cihaz MMF Bender Element Deney Ayg t MMF Ses Üstü At m H z Ölçüm Cihaz MMF Otomatik Çimento Vikat Cihaz MMF Otomatik Çimento Mikseri MMF Otomatik Beton Bas nç Dayanma Tayini Cihaz MMF Beton Çekici Kalibrasyon Örsü MMF Los Angeles Agrega Afl nma Tayini Cihaz MMF Laboratuar Betoniyeri MMF Schmidth Beton Test Çekici MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM) Ve Mikroanaliz Ünitesi MMF Spark Plazma Sinterleme (SPS) F r n MMF Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) MMF Püskürtmeli Kurutucu MMF Atritör De irmen MMF Otomatik Pres MMF Bet Yüzey Alan Ölçüm Cihaz MMF

3 Civa Porozimetresi MMF Gaz Piknometresi MMF Zetasizler MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM), Mikroanaliz (EDX-WDX) Ve Faz Tayini (EBSD).... MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM) Ve Mikroanaliz (EDX) MMF Enerji Filtreli Geçirimli Elektron Mikroskobu (EFTEM) Ve Taramal Geçirimli Elektron Mikroskobu(STEM) MMF Eftem Ve Stem de Kimyasal Analiz MMF Eftem Ve Stem çin nce Numune Haz rlama Cihazlar MMF X-Ifl nlar K r n m Cihaz (XRD) MMF X-Ifl nlar Fluoresans Spektrometresi (XRF) MMF Yüksek S cakl k X-Ifl nlar K r n m Cihaz (HT-XRD) MMF Optik Dilatometre/eritici Mikroskop MMF Renk Ölçüm Cihaz MMF Sedigraph-Tane Boyut Ölçüm Cihaz MMF Mekanik Tesit Çihaz MMF

4 EKG C HAZI Anadolu Üniversitesi Çal flma ortam n n stresine karfl çal flan n psikolojik tepkisini ölçmek için kullan lmaktad r. EKG cihaz bir EKG sensörü Arabirim ve yaz l m n içerir. EKG sensörü kalbin üretti i elektrik sinyallerini ölçebilecek özelliktedir. 100 adet gümüfl/gümüfl klorür iletken yap flt rma elektrod içerir. Arabirime 5-pin din fifli ile veri aktar r ve EKG grafi i oluflturur. Arabirim 2 adet dijital, 3 adet analog girifl kanal na sahiptir, bu kanallardan ayn anda veri aktar labilir. Cihaz n markas ve modeli: LUTRON DELTA 1 PLUS CP/ I 1 adet EKG sensörü Arabirim ve yaz l m içermektedir. 100 adet gümüfl/gümüfl klorür iletken yap flt rma elektrod içermektedir. 5-pin din fifli ile veri aktarma Sürekli modda saniyede 500 veri almaktad r. Veri depolama için 50 kb RAM veri deposu bulunmaktad r. Yaz l m windows ortam nda çal flabilmektedir. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-001 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: ARPE (D.No: )

5 ERGONOM K B S KLET Ergonomi bisikletinin, fren gücü kilopond (kp) ve Newton (N) olarak okunabilen ve ayarlanabilen bir fren sistemi bulunmaktad r. Gerçek fren gücü elektronik ölçüm cihaz nda watt olarak gösterilmektedir. Elektronik ölçüm cihaz dakika bafl na pedal çevrimini, egzersiz süresini, kifli taraf ndan belirlenen, harcanan kalori miktar n ve bisiklete uygulanan gücü vermektedir. Cihaz n markas ve modeli: MONARK 828E, RPM : pedal çevirme/dak Kalp at fl H z (HR): bpm Süre: 0: dak:sn Uzakl k: km yada mil Güç: kp Kalori: kcal Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-002 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: MN-827E (D.No: )

6 GÖRÜfi TEST C HAZI Görüfl testi cihaz insan n görsel performans n n h zl ve hassas olarak ölçülmesinde kullan lan bir cihazd r. Gözün ne kadar iyi bir performansa sahip oldu unu ölçmek için 12 adet test slayt bulunur. Böylece dört temel test s n fland rmas (phoria, acuity, steropsis, color) yap labilir. Cihaz n markas ve modeli: LAFAYETTE adet kay t kart, derinlik göstergesi ve iflaretçi bulunmaktad r. Gözün ne kadar iyi bir performansa sahip oldu unu ölçmek için 12 adet test slayt bulunmaktad r. Birimi 220 volt /50 Hz e uygundur. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-003 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 14019C (D.No: )

7 IfiIK ÖLÇME SET Anadolu Üniversitesi flyerlerinde her türlü iflin kusursuz yap labilmesi ve en önemlisi de ifl görenlerin göz sa l n n korunmas iyi bir ayd nlatma tekni i gerektirir. Ayd nlatma öncelikle yap lan ifl ve ifllemlerde kalite standartlar n n gerektirdi i tüm detay n görülebilmesi için gereklidir. Çal flanlar n en uygun ayd nlatma koflullar nda çal flt r lmas da onlar n göz sa l ve görme netli ini korudu u için ayn amaca hizmet eder. Buna ba l olarak ayd nlatma koflullar n n sürekli analiz edilmesi gerekir. Bu amaçla fl k ölçme aleti kullan l r. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: EXTECH, EH adet fl k ölçer ve 1 adet veri toplama ve de erleme yaz l m içermektedir. %±4 do rulukla otomatik düzeltme faktörlerine sahip (tungsten/gün fl, florasan, sodyum, civa fl mas ) 1.4 inch LCD gösterge RS232 bilgisayar seri arabirimi Ölçüm aral : Fc ve Lux Çözünürlük: 0,1 Fc/ 1 Lux Hassasiyet %4 FS. KATALOG NO: MMF-004 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: Q (D.No: )

8 BECER TEST SET El, kol, parmak becerisi ve h z n ölçmede kullan lmaktad r. Cihaz n markas ve modeli: LAFAYETTE, Pim tak m, kapaklar, delikli pullar, somunlar, kay t ka tlar, kullanma k lavuzu ve numuneleri içermektedir. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-005 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

9 SES SEV YES ÖLÇME C HAZI Ses seviyesi ölçüm cihaz, çal flma ortam ndaki makinelerin ç kard ses yank lar n ölçmede, gürültü azaltma çal flmalar n n etkilerini gözlemlemede, gürültünün frekans na göre iflitme kayb n engellemek için uygun önlemleri almada ve ses fliddetini belirlemek için ölçüm yapmada kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: LUTRON SL-4022 Ölçüm sahas : v db Frekans Band : Hz Çözünürlük: 0.1 db Okuma Özelli i: 0.7 inch, LCD ekran 3.5 digit. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: C58079 (D.No: ) KATALOG NO: MMF-006

10 T TREfi M ÖLÇER Anadolu Üniversitesi Mesleki sa l k araflt rmalar nda el, kol ya da tüm vücudun maruz kald titreflim seviyesini ölçerek, risk de erlendirmesi yapmada, ürün testlerinde kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: DAV S 200 Ölçüm aral : dba De iflim oran : 3 db Dijital gösterge Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-007 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: Q (D.No: )

11 ULTRA NCE PARÇACIK SAYACI Cihaz ultra ince (0.1 mikrometre çap ndan küçük) parçac klar n bulunmas ve say lmas nda kullan l r. Kendi içerisindeki bir pompa yard m yla parçac klar alkol buhar yla kar flt r lmak üzere bir doyurucu tüpe do ru itilir. Cihaz RS232 ç k fl na sahip, programlanabilir veri toplama ifllemi yap labilir. Cihazla birlikte uyumlu çal flabilecek yaz l m yard m yla test verileri depolanarak düzenlenebilir, detayl grafikler ve raporlar haz rlanabilir. Cihaz n markas ve modeli: KANOMAX 3886 Konsantrasyon aral : 0-5x105 partikül/cm3 Ölçülen parçac k boyut aral : 0.3; 0.5; 1.0 ; 3.0; 5.0 mikrometre olmak üzere 5 farkl seçenektedir. Sabit Hava Ak fl oran : 2.83 lt/dk Programlanabilir, Windows ortaml yaz l ma sahip, RS232c veya RS485 ç k fl ile detayl grafik ve raporlar haz rlanabilmektedir. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: (D.No: ) KATALOG NO: MMF-008

12 ANTROPOMETRE SET Antropometre seti: 1 adet büyük antropometre 1 adet küçük antropometre 1 adet deri k vr m verniyesi 1 adet gö üs derinli i verniyesi 1 adet boy ölçerli insan tart baskülü içerir. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: Cihaz n markas : LAFAYETTE Büyük antropometre: Alüminyumdan imal edilmifl sürgülü c biçimli kol içinde yay bask l bir bilyal yata a sahiptir Ölçüm aral : 0.1 cm hassasiyetle 0-60 cm aras nda Küçük antropometre: Alüminyumdan imal edilmifl sürgülü c biçimli kol içinde yay bask l bir bilyal yata a sahiptir Ölçüm Aral : 0.1 cm hassasiyetle 30 cm ye kadar Deri K vr m Verniyesi: Paralel ölçümler için yüzer uçlara ve kolay okunabilen büyük kadranl göstergeye sahip Jackson-Pollock denklemleri için gerekli 10gm/mm2 sabit bas nc n uygulanmas n sa lamaktad r. Ölçüm Aral : mm Gö üs Derinli i Verniyesi: Ölçüm Aral : 0-60 cm ± 2 Boy Ölçerli insan tart baskülü: Çift tart kollu, tar kollar ve toplar antimanyetik pirinçten, alt ve üst kollar üzerindeki rakamlar alüminyum flerit üzerine bas lmaktad r. Ölçüm Aral : 150 kg ye kadar 50 g hassasiyetle Boy- Monte-demonte edilebilir boy ölçme çubu una sahip cm aras nda 1 cm hassasiyetle Hassas s f rlama için alt kol üzerinde dara topu ve ayar düzeni bulunmaktad r. KATALOG NO: MMF-009 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: LAFAYETTE 01127A (D.No: )

13 ANATOM K VE F ZYOLOJ K KART SET Anatomik ve fizyolojik kart seti insan vücudunun anatomik ve fizyolojik özelliklerini ergonomik amaçlarla incelemek için kullan labilecek bir settir ve afla daki kartlardan oluflmufltur. Omuz ve Dirsek Kart, skelet Sistemi Kart El ve Bilek Kart, Kas Sistemi Kart, Sinir Sistemi Kart, Omurga Kart, Kalça ve Diz Kart, Ayak ve Ayak Bile i Kart, Kartlar dayan kl malzemeden yap lm flt r, her kart n üzerinde konusuna iliflkin ince ayr nt l ve çok renkli resimler ile aç klamalar verilmifltir. Cihaz n markas : LIPPINCOTT Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Banu Güner Tel: (0 222) /6487 e-posta: KATALOG NO: MMF-010 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

14 ANEMOMETRE Anadolu Üniversitesi Rüzgar h z n n ve s cakl n ölçümünde, klima ve s tma sistemlerinin kontrolünde kullan l r. Cihaz n markas ve modeli: LUTRON YK-80AM Hava H z Aral : 0.4 ile 35 m/sn Do ruluk: ± %2 S cakl k: -10 ile 50 0 C aras Ekran: LCD çift display 9999 count Fan Çap : 70 mm. Endüstri Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör. Hülya Akbacak Tel: (0 222) /6445 e-posta: KATALOG NO: MMF-011 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: Q (D.No: )

15 YERSEL FOTOGRAMETR EK PMANLARI Mimari koruma ve belgeleme ve rölöve ç karmak amac yla kullan lan say sal fotogrametrik al m ve ölçüm yapabilen ve bunlar mimari çizimlere dönüfltüren tüm donan m ve yaz l m set olarak bulunmakta ve çeflitli bilimsel ve projeler de etkin olarak kullan lmaktad r. Akdeniz Üniversitesi Odunpazar Belediyesi Bolvadin Belediyesi TUBITAK Mimarl k Bölümü Doç.Dr.Alper Çabuk Tel: (0 222) /6650 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Trimble 5600 DR200+ Aç Ölçmeleri: DIN (18723): 3 cc D-bar modu: 0.1 cc Mesafe Ölçmesi: m: ±(3 mm +3 ppm) +200 m: ±(5 mm + 3 ppm) En k sa mesafe: 2m Okuma inceli i: 0.1 mm Bellek Seçenekleri: Imem nokta Windows bellek 128 MB Düzeçleme: Küresel Düzeç 8 /2 mm Elektronik Düzeç 2mgrad (Çift eksenli) KATALOG NO: MMF-012 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

16 TR MBLE 3D TARAYICI Saniyede binlerce hassas nokta ölçebilmesi, özellikle eski eser restorasyonu, aç k ocak maden ölçmeleri, tünel, sanat yap s baraj ölçmeleri, bu yap lara yönelik deformasyon tespitleri, röleve ç kartma, arkeolojik ölçmeler as-build ölçmeler, harita, petrokimya, rafineri ve benzeri fabrikalardaki karmafl k boru, çelik yap kazan vana ölçmeleri ve bunlar n üzerine proje gelifltirme gibi, çok zaman alan bazen de olanaks z olan çal flmalar oldukça kolay hale getirmektedir. Akdeniz Üniversitesi Odunpazar Belediyesi Bolvadin Belediyesi TUBITAK Mimarl k Bölümü Doç.Dr. Alper Çabuk Tel: (0 222) /6650 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Trimble Teknik Özellikler: Mesafe: Standart:200m Extended:350m Hassasiyet (Standart Sapma): 50m için: 1.4mm 100m için: 2.5mm >150m için: 3.6mm Di er: Ölçme H z : 5000nokta/saniye Kalibrasyon: Periyodik s f r noktas kalibrasyonu Termal kalibrasyon Oto fokuslama: Evet Spot geniflli i: 6mm/100m En küçük tarama aral : 3.2mm/100m Renk bilgisi ölçme: Evet RGB (Dahili Video kamera) Intensity Ölçme: Evet 256 gri tonlama Laser Class: pulsed 532nm Tarama aral : 360o x 60o tek pass Kompansatör: Çift eksenli: Evet (14') Arazi Bilgisayar ve yaz l m : Laptop: Pointscape Recon: Pocket Pointscape Fiziksel KATALOG NO: MMF-013 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: ESA0A11465 (D.No:60199)

17 AG LENT GAZ KROMATOGRAF S ELEKTRON YAKALAMA DEDEKTÖRÜ (GC-ECD) Cihazda Ni63 mikro electron capture (uecd) dedektörü bulunmaktad r. GC ye gönderilen maddeler kolonda kal fl sürelerine göre ayr lmakta ve oradan da uecd dedektörüne gönderilmektedirler. uecd dedektörü özellikle halojenli bilefliklerin belirlenmesinde kullan lan hassas bir dedektördür. Uygun kolon tak ld sürece ve gereken standard maddeler elde edildi i sürece pekçok halojenli organik bilefli in kantitatif analizi yap labilinir. Cihaza enjekte edilen madde organik faz nda olmas gerekti inden sulu ortamdaki maddelerin ekstrakt edilip organik faza al nmas gerekir. Cihaz n markas ve modeli: Agilent 6890N ve Agilent G2397 A Cihaz 1 adet Gaz Kromatografi ana k s m, 1 adet split/splitless enjektor blo u, 1 adet Elektron Yakalay c Detektör ve bilgisayardan oluflmaktad r. ECD dedektörünün maksimum çal flma s cakl C, radyoaktif kayna 15 m Ci 63 Ni ve dinamik aral 5x105 Lindane d r. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç. Dr. Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: KATALOG NO: MMF-014

18 AG LENT GAZ KROMATOGRAF S -KÜTLE SPEKTROMETRES (GC-MS) Cihaz GC ve MS cihazlar n n birlefltirilmifl halidir. Cihaz üzerinde yar uçucu organic bilefliklerin analizine uygun bir kolon tak l d r. MS dedektörü ile ppb mertebesinde uygun kolonlar kullan ld nda analiz yapmak mümkündür. GC ye enjekte edilen organik maddeler kolonda kal fl sürelerine göre kütle dedektörüne (MS) gönderilmekte ve arda elektronlar ile fragmanlar na ayr lmaktad r. Cihaz bilgisayar ile kumanda edilmektedir. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç. Dr. Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Agilent 6890N Gaz Kromotografi cihaz. Agilent 5973 GC-MS sistemi GC- ve MS bölümlerinden oluflmaktad r. Mevcut cihazda 8 li oto injektor bulunmaktad r. yonlaflt rma kayna Electron mpact (EI) dir. Split/Splitless kapiler enjeksiyon blo u mevcuttur. Kütle aral ; amu aras ndad r. yon kayna s cakl ºC, Quadropule s cakl ºC, Interface s cakl ºC aral nda kontrol edilebilmektedir. Vakum sistemi bir ön pompa ve Turbo moleküler pompadan oluflmaktad r. KATALOG NO: MMF-015 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

19 JEL GEÇ RGENL K KROMATOGRAF C HAZI Büyüklükçe ay rma kromatografisi (SEC) olarakta bilinen, jel geçirgenlik kromatograf si (GPC), molekülleri tanecik boyutlar na göre ayr flt ran bir kromatografi yöntemidir. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç. Dr. Özgül Gerçel Tel: (0 222) /6415 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Waters Pompa karfl l kl hareket eden çift pistona ve kontrol valflerine sahiptir. Çözücü ak fl h z : 0.01 ml/dak ile ml/dak aras nda Ak fl h z hassasiyeti: % 0.1 RSD Ayarlanabilir çal flma bas nc limiti: psi Çal flma s cakl k aral : 4-40 C aras nda Kolon f r n n çal flma s cakl : 20 C ile 150 C aras ndad r. Sistem bir oto-sampler, Refraktif Index Dedektör ve Photodiodearray dedektör içermektedir. Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: A M KATALOG NO: MMF-016

20 YON KROMATOGRAF C HAZI yon kromatografi cihaz ; GP 50 4 lü gradyent pompa, LC 25 kolon f r n ve ED 50 elektrokimyasal detektör olmak üzere üç ana parçadan oluflmaktad r. Cihaz ile klor, flor, nitrat, nitrit, sülfat, fosfat gibi anyonlar n ve lityum, sodyum, amonyum, potasyum, magnesyum ve kalsiyum gibi katyonlar n analizi gerçeklefltirilmektedir. Bunun icin uygun özellikte anyon ve katyon kolonu ve ön kolonu bulunmaktad r. Ayn zamanda anyon ve katyon supressor sistemi de yer almaktad r. Çevre Mühendisli i Bölümü Doç.Dr. Tuncay Dö ero lu Tel: (0 222) /6304 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Dionex-2500 Sistem 1 adet dörtlü gradient pompa, 1 adet kolon f r n -manual injektör, 1 adet elektrokimyasal dedektör, 1 adet analitik anyon kolonu ve ön kolonu, 1 adet analitik katyon kolonu ve ön kolonu, 1 adet anyon supresör, 1 adet katyon supresör, 1 adet bilgisayaryaz c, yaz l m ve gerekli sarf malzemelerden oluflmaktad r. Gradient pompa dört kanall olarak çal flmakta ve dört kanal da kontrol ve komuta edebilmektedir. Pompa ak fl aral 0.04 ile ml/dk aras ndad r. En düflük ve en yüksek çal flma bas nc psi aras ndad r. Kolon f r n s cakl k aral 30 ile 45 o C aras ndad r. Dedeksiyon aral MS dir. Dedektör 300 psi bas nca dayan kl d r. Pompa, detektör ve oto-sampler gibi ana üniteleri kontrol ve komuta edebilen yaz l ma sahiptir. KATALOG NO: MMF-017 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

21 SÜREKL OTOMAT K OZON ÖLÇÜM C HAZI Atmosfere sal nan de iflik bileflenlerin tepkimeleri sonucu oluflan ve atmosferin alt tabakas olan troposferde ikincil bir kirletici özelli ine sahip olan ozonun O3 sürekli ölçümünde kullan l r.ölçülen ozon deriflimleri ppb ya da pg/m 3 cinsinden istenen zaman ortalamalar nda saklanabilir. Çevre Mühendisli i Bölümü Arafl.Gör.Dr. Ozan Devrim Yay Doç.Dr. Tuncay Dö ero lu Tel: (0 222) /6400 e-posta: e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Thermo Ölçüm aral klar : 0-0.1/0.2/0.5/1/2/5/10 ppm ya da kullan c tan ml aral klar Kullan c tan ml iki aral k aras nda otomatik ayarlama Alt ölçüm s n r : 0.4 ppb S f r kaymas : 24 satte 0.5 ppb den, 7 günde 1 ppb den az Span kaymas : 24 satte %0.5 den, 7 günde %1 den az Do rusall k: Tam skalan n ±% 1 i Cihazda harici s f r filtresi ve dahili ozon jeneratörü bulunmaktad r. KATALOG NO: MMF-018 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: 221

22 POL ÜRETAN KÖPÜK ÖRNEKLEY C S Poliüretan köpük örnekleyicisi yuksek hacimli bir örnekleyicidir. Bu örnekleyici atmosferik çal flmalarda d fl ortamdan partikül madde ve gaz faz örnek toplamak için kullan l r. Cihaz belirli debide bir motor yard m yla hava çekmektedir. Çekilen hava miktar n cihaz üzerindeki göstergeler yard m yla hesaplamak mümkündür. Cihaz içinde bulunan filtre ve poliüretan kartufl laboratuvara getirilerek uygun ekstraksiyon yöntemi ile ekstrakt edildikten sonra organik ve inorganik kirleticiler için uygun analitik yöntemlerle analiz edilir. Cihaz n markas ve modeli: THERMO 6PS11 Ölçüm aral klar : cihaz n kendi içine yüklenmifl software sayesinde istenilen zaman aral klar nda örnek alabilme Pompa Kapasitesi: 0,114-0,285 m3/dakika hava Cihazda dahili çal flma süresi kaydedici ve debiölçer bulunmaktad r. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç.Dr.Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: KATALOG NO: MMF-019 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

23 METEOROLOJ K ÜN TE Cihaz, ultrasonik olarak üç yönlü (U-V-W cartesian) m/s, cm/s, Km/h, Knots, mph birimleriyle rüzgar h z ve yönünü, ses h z n ve sonik s cakl ölçmektedir. Cihaz s cakl k, relatif nem ve barometrik bas nç ölçümü de yapabilmektedir.barometrik farkl l n yüksekli e göre adaptasyonu Piezo-resistive prensibine göre yap lmal d r. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç.Dr.Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Delta OHM HD LPUVA 02 Rüzgar H z Ölçüm Sensörü: Ölçüm aral : 0 60 m/s (216 km/h) Do ruluk: okumada ±%1 Çözünürlük: 0.01 m/s Rüzgar Yönü Ölçüm Sensörü Ölçüm aral : Azimut: ; Yükselti: ± 60 Do ruluk: ±1 Çözünürlük: 0.1 Sonik S cakl k Sensörü: Sensör tipi: PT100 Ölçüm aral : C Do ruluk: ±1 C Çözünürlük: 0.1 C Sensör Eleman : H6100 Analog ç k fl: 0 1 Vdc (0% 100% RH). Aral k: 5 98% RH Çözünürlük: 0.1 % Do ruluk: ± 2.5% 23 C KATALOG NO: MMF-020 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

24 DICHOTOMOUS ÖRNEKLEY C Evsel s nma, trafik ve çeflitli endüstriyel faaliyetler sonucu atmosfere sal nan PM-2,5(partikül çap 2,5 mikrometreden küçük) ve PM-10 (partikül çap 2,5-10 mikrometre aras ) olarak isimlendirilen atmosferik partiküllerin sürekli ölçümünde kullan l r. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç.Dr.Eftade Gaga Tel: (0 222) /6409 e-posta: Ölçüm aral klar : pm2,5 ve pm10 Kullan c tan ml belirlenen zamanlarda ölçüm alabilme (saatlik, günlük) Kalibre edilmifl toplam ve kaba partikül ak fl h z n ölçen rotametreler 24 saat ak fl kaydedici Rotametre hassasiyeti: 1m 3 /saat te +/- %1,5 Vakum pompas hassasiyeti: +/- %10 kesinlik Zaman sayac : 24 saatte ± 15 dak. KATALOG NO: MMF-021 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: SA241-1

25 ULTRAV YOLE SPEKTROFOTOMETRE Çift fl n yollu bir cihaz olup hem görünüm hem de ultraviyole bölgede kullan labilmektedir. Cihaz çal flma aral mm dir. Kolorimetrik yöntemle analiz edilebilen bir çok bileflenin ölçümünde kullan labilmektedir. Cihaz n markas ve modeli : UV1700 SHIMADZU Spektral dalga boyu : 1 nm daha iyi (190 to 900 nm) Dalga boyu aral : nm Dalga boyu göstergesi : 0.1 nm unit Fotometrik özellik : Çift fl k yollu Fotometrik aral k Absorbans : -0.5 to 3.5 /Abs Transmittans : 0.0 ile %300 aras Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yusuf YAVUZ Tel: (0 222) / 6419 Faks: (0 222) Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: LP KATALOG NO: MMF-022

26 ULTRAV YOLE SPEKTROFOTOMETRE Modern spektrofotometreler; hem cam prizma ve hem de difraksiyon aynas içeren cihazlard r. Görünen fl k spektrumunda, herhangi bir dalga boyundaki monokromatik fl n kolayca seçimine olanak verdi inden genifl bir uygulanabilirli i mevcuttur. Spektrofotometreler kolorimetrik tayinlerde çok çeflitli yöntemlerin uygulanabilmesi için tavsiye edilmektedir. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd.Doç.Dr. Eftade GAGA Tel: (0 222) / Cihaz n markas ve modeli : UVMINI-1240 SHIMADZU Dalga boyu aral : ~ nm Dalga boyu seçicili i: 0.1 nm aral kta Ifl k kayna özellikleri:dalga boyuna ba l otomatik de iflim Tayin edilebilen dalga boyu: 259 nm~364 nm: 1 nm aral kla Önerilen dalga boyu: 340 nm Halogen lambas Deuterium (D2) lambas Ölçme metodu: Tek fl k yollu ölçüm Numune özellikleri: S v numuneler Fotometrik özelli i: Absorbance: -0.3~3.0 Abs Transmittance: 0.0 ~ 200 % Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No: /2 KATALOG NO: MMF-023

27 TOPLAM ORGAN K KARBON ANAL Z C HAZI Karbon analiz cihaz, TIK (Toplam norganik Karbon) ve TOK u tek bir reaktör içinde tespit etmektedir. Reaktör iki k s mdan meydana gelmektedir. Alt k s m dinamik olarak s t l l rken üst k s m ise bir katalizör vas tas yla C yanma s cakl nda sabit tutulmaktad r. 4 ml lik enjeksiyon hacmine kadar 100ºC nin alt ndaki enjeksiyon s cakl na sahip numune, dinamik s t c da (1500ºC/dakika) buharlaflt r lmaktad r. Örnek 30 sn içinde 850ºC s cakl a kadar s t lmaktad r. Örnek dozlamas, 0,02-4mL aral kla, bir step motor kontrollü fl r nga ile gerçeklefltirilmektedir. Çevre Mühendisli i Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yavuz Tel: (0 222) /6419 e-posta: Cihaz n markas ve modeli: Elementar liquid Toc Ölçüm aral : mg/l C Hassasiyet/ standart sapma (örnek enjeksiyon hacmine ba l d r) 2 ml enjeksiyon hacmi için: 10 mg/l için %2, 0,2 mg/l için %5, Örnek hacmi: deriflim aral na ba l olarak 0,05-4 ml, Partikül madde boyutu: ~200Ìm Analiz süresi: iflletim moduna, tespit edilecek parametrelere, örnek hacmine ve içeri ine ba l olarak 6-22 dakika, Örnek haz rlama: C de dinamik yanma, C de katalitik ön yanma, TIC için %0,8 lik HCL ile asidik ekstraksiyon, Ortam s cakl : C. KATALOG NO: MMF-024 Anadolu Üniversitesi Ayniyat Seri No:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Donan m katalo u Ç NDEK LER KATALOG NO Sunufl....................................................................... I Neden Anadolu Üniversitesi......................................................

Detaylı

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi FEN FAKÜLTES KOD NO: Midi (Ya Asit Analiz Cihaz )............................................... FENF.... 001 Mikroplate Okuyucu...................................................... FENF.... 002 Polimeraz

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Laboratuvar Porselen Malzemeleri Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler... 2 G R fi... 3 SPEKTROSKOP K YÖNTEMLER... 5 ELEKTROMANYET K SPEKTRUM... 12 Spektroskopide Temel Nicelikler

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

ALETL ANAL Z LABORATUVARI

ALETL ANAL Z LABORATUVARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2092 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1123 ALETL ANAL Z LABORATUVARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Sibel EM R D LTEM Z (Ünite 1, 6, 10) Yrd.Doç.Dr. Yasemin SÜZEN (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F)

WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F) WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F) WTW 3110 VE 3210 PH Metre Modelleri laboratuar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. Ph metrenin dikkat çeken özellikleri

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU

YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU GENEL KULLANIMLI YÜZME HAVUZLAR Ç N UHE TAL MATI YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU HAVUZ ENST TÜSÜ HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 1 fiubat 2008

Detaylı

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 472 12 30 Web: www.staubli.com.tr, E-posta: istanbul@staubli.com

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı